Sunteți pe pagina 1din 2

17.09.

2021, Istoria românilor și universală, clasa a VII-a „E”


Lecție de sinteză și recapitulare

1. Copiați textul și completați spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare:


Începând din secolele VIII-IX se formează noile popoare din …….... Dintre acestea fac parte
popoarele germanice, slave și ………… Slavii de răsărit sunt reprezentați de bieloruși, ucraineni și
………… Poporul romanic din răsăritul Europei este cel …………
(români, romanice, Europa, ruși)

2. Alegeți răspunsul corect din variantele de mai jos:


• Biserica Sfânta Sofia a fost construită în timpul împăratului:
a. Traian; b. Constantin cel Mare; c. Iustinian.
• Francii s-au creștinat în timpul lui:
a. Clovis; b. Carol cel Mare; c. Otto I.
• Românii sunt un popor de origine:
a. romanică; b. germanică; c. slavă.
• Corona era dnumirea medievală a orașului:
a. Cluj; b. Sibiu; c. Brașov.

3. Stabiliți legătura corectă între elementele din cele două coloane:


1. etnogeneză a. Imperiul Carolingian
2. cruciadă b. ruperea unităţii religioase
3. Iustinian c. formarea unui popor
4. Carol cel Mare d. expediţii militare pentru eliberarea locurilor sfinte
5. Marea Schismă e. Imperiul Bizantin

4. Pe baza cunoștințelor dobândite și a surselor multimedia, realizați un proiect cu titlul:


„Suceava, capitală a Țării Moldovei”, după următorul plan:
• Un motiv pentru care a fost aleasă capitală.
• Descrierea Curții Domnești.
• Descrierea cetății.
• Aspectul general al orașului.
• Meșteșuguri și comerț.

5. Citiți cu atenție textul următor și rezolvați cerințele:


„…Regele și-a adunat o mare oaste…s-a dus în persoană, în luna lui septembrie, prin Severin, în
țara voievodului românilor, Basarab… ca să alunge din această țară pe Basarab sau cel puțin să dea în
posesiune țara aceluia unuia dintre curtenii săi.” Cronica pictată de la Viena
a. Menționați numele voievodului amintit în text.
b. Precizați numele localității prin care a trecut regele maghiar.
c. Selectați cauza expediției organizate de rege.
d. Pe baza cunoștințelor dobândite, prezentați rezultatul conflictului și consecința acestuia.

6. Copiați și completați tabelul conform cerințelor:


Noţiuni istorice Definiție Desen/Imagine
Domeniu feudal
Cavaler
Catedrală
Bresle
7. Citește cu atenție textul͕ apoi rezolvă cerințele.
„O, bărbat demn de admirat, întru nimic inferior comandanților eroi, pe care îi admirăm atât de
mult; acesta [Ștefan cel Mare] în vremea noastră este cel dintâi dintre principii lumii, care a repurtat
asupra turcilor o biruință atât de măreață. După judecata mea, el este cel mai vrednic ca să i se
încredințeze șefia și conducerea întregii lumi și mai ales funcția de șef suprem și comandant împotriva
turcilor, fiindcă alți regi și principi catolici sunt apăsați spre trândăvie, plăceri lumești sau războaie
civile.”
(Cronicarul polonez Jan Długosz, Istoria poloneză, sec. al XV-lea)
1. Rezumă în scris, într-o singură frază, textul de mai sus
2. Caracterizați politica internă promovată de Ștefan cel Mare
3. Argumentați rolul celor trei etape din politica externă a lui Ștefan cel Mare.

8. Citiți sursa de mai jos și dați răspuns cerințelor:


„Eu Io Mircea mare voievod şi domn, singur stăpânitor a toată ţara Ungrovlahiei şi al părţilor de
peste munţi, încă şi spre părţile tătăreşti şi herţeg al Amlaşului şi Făgăraşului şi domn al Banatului
Severinului şi de amândouă părţile peste toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare şi singur
stăpânitor al Cetăţii Dârstor.”
(Cel mai complet titlu al lui Mircea cel Bătrân, 1406)
a) Ce înseamnă particula „Io” din titulatura lui Mircea cel Bătrân?
b) Ce înseamnă voievod? Ce atribuţii are această funcţie?
c) Ce este Podunavia?
d) Ce înseamnă că Mirecea cel Bătrân era „singur stăpânitor”?

9. Determinați cu ajutorul dicționarului sau internetului rolul fiecărei dintre următoarele


dregătorii: Banul, Vornicul,Logofătul, Vistierul, Spătarul, Pârcălabii, Armașul, Portarul, Hatmanul,
Postelnicul, Medelnicerul, Pivnicerul, Paharnicul, Stolnicul.

10. Citește documentul și răspunde la întrebări:


„De amintit că în timpurile vechi, cea mai mare parte a locuințelor orașului era din lemn, iar casele
erau acoperite cu paie și cu trestii. Astfel, când se întâmpla ca vreo casă să fie prinsă de foc, cea mai mare
parte a orașului era mistuită de flăcări de acel foc, precum s-a întâmplat în primul an de domnie a regelui
Ștefan (1135-1154)... După aceea, mulți cetățeni, pentru a se păzi de o astfel de primejdie, au clădit după
putința lor, pe terenurile lor case de piatră acoperite cu țigle groase și păzite împotriva furiei focului.
...În oraș vede... tarabele negustorilor pline de monede de aur, de argint și de mărunțiș. În piețe și pe
străzi vede lucrători harnici care se ocupau cu tot felul de meserii: într-un loc se făceau coifuri și cămăși de
zale, dincolo șei și scuturi, în altă parte harnașamente de piele și pinteni. Unii lustruiau săbii, alții țeseau,
băteau postavul, îl periau și îl potriveau, alții topeau aur și argint.”
(Chretien de Troyes)
a. Citește textul, examinează imaginea și
spune prin ce se deosebeau casele Londrei
medievale cu cele contemporane.
b. Ce profesii meșteșugărești erau răspândite
în londra medievală conform
documentului.
c. Cum credeți, de ce erau determinate
meșteșugurile din orașele medievale?

S-ar putea să vă placă și