Sunteți pe pagina 1din 6

Bibliografie

Albu C.D., Când lemnul se transformă în mătase, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1969.

Anghel D., Restaurarea şi reconstituirea unei tolbe de săgeţi, în Apulum, XXXVI, 1999.

Anghel D., Fotea P., Aspecte diferite în restaurarea a două piese din fier, în BCŞS, 4, 1998.

Bianu Ioan, Hodoş Nerva, Simonescu Dan, Bibliografia românească veche, 1508-1830, Tom I-
IV, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & Co., 1903 – 1944.

Brezeanu S., O istorie a imperiului Bizantin, Bucureşti, Edit. Albatros, 1981.

Brilliant R., Arta romană de la Republică la Constantin, cuvânt înainte şi traducere de M.


Gramatopol, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi pedagocică, 1979.

Boeru C. Ionescu, Platon C. Florin, Prelucrarea pieilor – chimie şi tehnologie, Edit. Tehnică,
Bucureşti, 1984.

Browing B.L., Natura hârtiei, în Probleme de patologie a cărţii. Culegere de material


documentar, Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat, Bucureşti, 1976.

Brown B. F., Corrosion and Metal Artifacts, National Bureau of Standards, U.S. Department of
Commerce, Washington, DC, 1977.

Cartojan N., Istoria literaturii române vechi, ediţia a II-a, Edit. Minerva, Bucureşti, 1980.

Charalambous D., Oddy W. A., The Consolidative Reduction of Silver, în Conservation in


Archaeology and the Applied Arts, London, IIC, 1975.

Chiriţă G., Tehnologia pielii şi blănurilor, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966.

*** Chimia conservării şi restaurării cărţilor vechi, Edit. Trinitas, Iaşi, 1998.

Ciugudean D., Problematica restaurării pieselor arheologice din metal cu resturi organice, în
Apulum, 27-30, 1990-1993.

Ciugudean D., Different treatments on metal archaeological objects from a XVII-s century
grave, în Apulum, 36, 1999.

122
Cole I. S., Muster T. H., Lau, D., Ganther, W. D., Some recent trends in corrosion science and
their application to conservation, în Proceeding of metal, Canberra, 2004.

Creangă Doina-Maria, Conservarea, investigarea şi restaurarea bunurilor de patrimoniu pe


suport din piele, Editura Universităţii, Suceava, 2006.

Creangă Doina-Maria, Pruneanu Melinda, Investigarea copertei Ceaslovului scris de monahul


Paladie în 1493, în Codrul Cosminului, nr. 11(21), Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel
Mare”, 2005.

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation, Routledge, London, 1990.

Dudaş Florian, Vechi cărţi româneşti călătoare, vol. I, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 1987.

G.D.M., Cunha, Conservation of Materials, în Probleme de patologie a cărţii. Culegere de


material documentar, Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat, 1973.

Drimba O., Istoria culturii şi civilizaţiei, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.

Fossard J. -L., Le traitement phisique, în La Conservation. Principes et réalité, Paris, Ėditions


du Cercle de la librairie, 1995.

Geck E., Gutenberg şi arta tiparului, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1979.

Gettens R., The Corrosion Products of Metal Antiquities, Smithsonian Institute Publication,
4588, Washington DC, 1964.

Husarska M., Sadurska I., Conservarea colecţiilor din arhive şi biblioteci, în Probleme de
patologie a cărţii. Culegere de material documentar, Tipografia Bibliotecii de Stat,
Bucureşti,1969.

H.G. nr.1546 / 18.12.2003, în Monitorul Oficial, 2003.

Ittu C., Vademecum bibliologic, Alba Iulia, Edit. Altip, 2008.

Melniciuc-Puică Nicoleta, Pielea de legătorie, Edit. Performantica, Iaşi, 2006.

Melniciuc-Puică Nicoleta, Materiale colagenice din cartea veche – degradare, investigare şi


conservare –restaurare, Edit. Performantica, Iaşi, 2008.

Melniciuc Puică Nicoleta, Materiale pentru realizarea, conservarea şi restaurarea icoanelor şi


frescelor, Edit. Tehnopress, Iaşi, 2001.

123
Mihalcu M., Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor istorice, Edit. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1970.

Mihalcu M., Drăgănoiu M., Coroziunea şi combaterea ei în industria chimică, Edit. Tehnică,
Bucureşti, 1978.

Mitric O., Din istoria cărții românești. Curs pentru specializarea muzeologie, Edit.
Universităţii din Suceava, 2002, Suceava.

Miu Lucreţia, Budrugeac Petru, Evaluarea degradării obiectelor de patrimoniu din piele şi
pergament, Edit. Performantica, Iaşi, 2005.

Mourey W., Conservarea antichităţilor metalice, Bucureşti, Edit. Tehnică, 1998.

*** Movileştii: Istorie şi spiritualitate românească. Artă şi restaurare, vol. III, Edit.
Muşatinii, Suceava, 2007.

Mustaţă M., Insecte dăunătoare bunurilor de patrimoniu, Edit. Univ.,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998.

Nicolescu C., Argintăria laică şi religioasă din Ţările Române sec. XIV-XIX, Muzeul de artă al
R. S. România, Bucureşti, 1968.

*** Normele de conservare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural, Edit.
Museion, 1993.

*** Norme tehnice privind desfăşurarea activităţii în Arhivele Naţionale, Bucureşti, 1996.

Olteanu Virgil, Din istoria şi arta cărţii. Lexicon, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 1992.

Oprea Florea, Manualul de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Edit. MNLR,
Bucureşti, 2009.

Oprea Florea, Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Edit. Maiko,
Bucureşti.

Opriş Ioan, Management muzeal, Edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008.

Papacostea-Danielopolu C.; Demény L., Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est


europeană: (secolele XVII-XIX), Bucureşti, Edit. Eminescu, 1985.

Pascu Constantin, Cartea veche româneasca în Biblioteca Brukenthal, nr. 13, Sibiu, 1976.

124
Pascu P. D., Soluţii ecologice obţinute din plante pentru combaterea fungilor la obiectele din
piele, în Buletinul Centrului de Restaurare Conservare, Iaşi, 2003.

Plenderleith H.J., The conservation of Antiquites and Works of Art. Treatment, Repair and
Restoration, London, Oxford, New York, Toronto, 1956.

Rădoi Ioan, Introducere în coroziunea şi protecţia metalelor şi aliajelor, Edit. „Facla”,


Timişoara, 1982.

Reed R., Ancient skins, parchments and leathers, Seminar Press, London and New York, 1972.

Reed R., Anciens Skins, Parchments and Leathers/Vechi pergamente, piei crude şi prelucrate,
Londra – New York, 1972, în Probleme de patologie a cărţii. Culegere de material
documentar, Vol. 18, Bucureşti, 1982.

Rusu Adrian Andrei, Gotic şi Renaştere la Vinţu de Jos (Documente de cultură materială din
Transilvania secolelor XIII-XVII), Cluj-Napoca – Satu-Mare, 1998.

Sandu Ion, Sandu Ioan Gabriel, Adrian Dima, Restaurarea şi conservarea obiectelor metalice,
Edit. „Corson”, Iaşi, 2002.

Sandu Irina Crina Anca, Sandu Ion, Popoiu Paula, van Saanen Antonia Donze, Aspecte
metodologice privind conservarea ştiinţifică a patrimoniului cultural, Edit.Corson, Iaşi, 2001.

Sârghie Anca, Introducere în biblioteconomie. Achiziţionarea şi dezvoltarea colecţiilor, Sibiu,


Edit. Alma Mater, 2007.

Scott D. A., The Deterioration of Gold Alloys and Some Aspects of their Conservation, în
Studies in Conservation, London, 1983, No. 28.

Sease C., A conservation manual for the field archaeologists, Los Angeles, 1987.

Simonescu Dan, Buluţă Gheorghe, Pagini din istoria cărţii româneşti, Edit. Ion Creangă,
Bucureşti, 1981.

Simionescu Cr., Rozmarin Gh., Chimia stufului, Ed. Tehnică, Bucureşti,1966.

Stambolov T., Coroziunea şi conservarea antichităţilor şi obiectelor de artă metalice,


Bucureşti, 1984.

125
Stratmann M., Streckel H., On the atmospheric corrosion of metals which are covered with
thin electrolyte layers—I. Verification of the experimental technique, în Corrosion Science,
Vol. 30, Issues 6 - 7, 1990.

Ştirban A., Cartea veche şi structura acesteia. Restaurarea coperţilor din piele, în Apulum,
XXXVI, 1999.

Suciu P.N., Tehnologia lenmului, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1962.

*** Tehnologia legătoriei, Edit. Tehnică, Bucureşti, 1951.

Tomescu Mircea, Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918, Edit. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1968.

Trusculescu Marin, Studiul metalelor, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.

Turdeanu Emil, Oameni şi cărţi de altădată, vol. I, Edit. Enciclopedică Bucureşti, 1997.

Turgoose S., Post-Excavation Changes in Iron Antiquities, în Studies in Conservation, 27,


London, 1982.

Vaccaro E., Conservarea şi restaurarea materialelor bibliografice, în Probleme de patologie


a cărţii. Culegere de material documentar, Tipografia Bibliotecii de Stat, Bucureşti, 1969.

Walker R., The Corrosion and Preservation of Iron Antiquities, în The Journal of Chemical
Education, 59(11), 1982.

Watkinson D., Degree of Mineralization: Its Significance for the Stability and Ttreatment of
Excavated Ironwork, în Studies in Conservation, 28, 1983.

Wächter O., Restaurarea şi conservarea cărţilor, arhivaliilor şi lucrărilor de grafică, în


Probleme de patologie a cărţii. Culegere de material documentar, vol. 14,
Bucureşti,Tipografia Bibliotecii de Stat, 1978.

Wecker W. H., Selected example of treatment of metal-nonmetal archaeological objects, în


Conservation of metals, Veszprém, 1990.

Wesel C.J., Hârtia în Probleme de patologie a cărţii. Culegere de material documentar,


Tipografia Bibliotecii de Stat, Bucureşti,1970.

126
Wihr R., Electrolytic Desalination of Archaeological Iron, în Conservation in Archaeology
and the Applied Arts, IIC, London, 1975.

Wisser T. D., The Use of Sodium Carbonate as a Pre-Treatment for Difficult-to-Stabilize


Bronzes, în Recent Advances in the Conservation and Analysis of Artifacts, London, 1987.

Zarnea G., Microbiologie generală, Edit. Tehnică, Bucureşti, 1970.

127