Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 18
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Termenii de baz ai religiei cre tine r spândite i în spa iul românesc provin din limba:
a. german b. latin c. maghiar d. polonez 5 puncte
2. Poporul român face parte din familia popoarelor:
a. germanice b. fino-ugrice c. romanice d. slave 5 puncte
3. Domnitorul care a condus ara Româneasc între anii 1386-1418 se nume te:
a. Alexandru cel Bun b. Iancu de Hunedoara c. Mircea cel B trân d. tefan cel Mare
5 puncte
4. Ca urmare a victoriei de la elimb r din anul 1599, Mihai Viteazul a ob inut conducerea asupra:
a. Dobrogei b. Moldovei c. Transilvaniei d. rii Române ti 5 puncte
5. La 9 mai 1877, Parlamentul a proclamat independen a României fa de:
a. Anglia b. Fran a c. Imperiul Otoman d. Imperiul arist 5 puncte
6. Prima provincie care s-a unit cu România în anul 1918 a fost:
a. Banatul b. Basarabia c. Dobrogea d. Transilvania 5 puncte
7. Conduc torul Republicii Populare Române între anii 1948-1965 se nume te:
a. Ion Antonescu b. Carol al II-lea c. Gh. Gheorghiu-Dej d. Petru Groza 5 puncte
8. Regimul comunist din România a fost înl turat în anul:
a. 1918 b. 1948 c. 1965 d. 1989 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Dup o perioad de neutralitate, România a intrat în ........ declan at în 1914. În anul ..........
armata român a luptat la M r ti, la ........ i la Oituz. Dup ce, în aprilie 1918, a încheiat ........ cu
alian a numit .........., România a reintrat în conflict, iar la sfâr itul acestuia s-a aflat al turi de
statele înving toare care f ceau parte din alian a numit ..........
Lista termenilor : 1917, 1919, alian , Antanta, M r e ti, pace, primul r zboi balcanic, Primul
R zboi Mondial, Puterile Centrale, Vidin. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Pe lâng toate aceste radicale institu ii, singurele care ne pot regenera patria, partida
na ional mai propune una, drept cheia bol ii f r de care s-ar pr bu i tot edificiul na ional; aceasta
este unirea Moldovei cu ara Româneasc .” (despre revolu ia român de la 1848-1849)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i propunerea considerat de partida na ional drept cheia bol ii f r de care s-ar
pr bu i tot edificiul na ional". 3 puncte
2. Preciza i un documentat programatic redactat de revolu ionarii transilv neni în 1848. 3 puncte
3. Men iona i o cauz a înfrângerii revolu iei de la 1848-1849, în Transilvania. 2 puncte
4. Numi i doi revolu ionari români care au participat la revolu ia declan at în 1848. 4 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale izbucnirii revolu iei de la 1848 în ara Româneasc . 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, semnifica ia întemeierii statului medieval ara Româneasc ,
având în vedere:
- dou forma iuni politice prestatale de la sud de Carpa i din secolul al XIII-lea;
- numele unui voievod din secolul al XIV-lea care a participat la întemeierea rii
Române ti i o lupt la care particip acesta ;
- numele a doi voievozi care au contribuit la consolidarea rii Române ti dup ob inerea
independen ei i o institu ie politic înfiin at pentru organizarea statului medieval.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 18