Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 21
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Pacea din anul 89 d. Hr. a fost încheiat între Domi ian i:
a. Burebista b. Cezar c. Decebal d. Duras 5 puncte
2. În procesul etnogenezei române ti au fost romaniza i:
a. cel ii b. dacii c. etruscii d. galii 5 puncte
3. Urma ul voievodului Bogdan, în timpul c ruia s-au consolidat institu iile statului medieval
Moldova, se nume te:
a. Gelu b. Litovoi c. Petru Mu at d. Vladislav Vlaicu 5 puncte
4. Vlad epe a domnit în statul medieval românesc:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. ara Româneasc 5 puncte
5. Revolu ia de la 1848-1849 din ara Româneasc s-a declan at la 9 iunie în localitatea:
a. Baia b. Bra ov c. Islaz d. Râureni 5 puncte
6. În Congresul de la Berlin (1878), Marile Puteri au recunoscut independen a:
a. Bulgariei b. Fran ei c. Greciei d. României 5 puncte
7. România a intrat în Primul R zboi Mondial de partea Antantei în anul:
a. 1821 b. 1845 c. 1916 d. 1957 5 puncte
8. Regele României din timpul r zboiului de întregire na ional se nume te:
a. Carol al II-lea b. Ferdinand I c. Mihai I d. Nicolae 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În secolul .......... voievozii români au participat la lupta antiotoman . Iancu de Hunedoara,
voievod al ............. a ob inut ............. în lupta împotriva otomanilor, la Belgrad(1456). Acela i
rezultat a avut i lupta de la Vaslui din anul 1475, la care a participat domnitorul Moldovei numit
......... . În secolul al XVI-lea, domnitorul ....... a aderat la alian a numit .......... pentru a reîncepe
lupta antiotoman .
Lista termenilor: al XII-lea, al XV-lea, Antanta, Dobrogea, independen , Liga Sfânt ,
Transilvania, tefan cel Mare, victorie, Mihai Viteazul. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


„Noile adun ri ad-hoc, s-au întrunit în octombrie 1857,conform prevederilor de la Paris, pentru
a face cunoscute dorin ele poporului român. Amândou au votat un program în patru puncte,
cerând garantarea autonomiei rii, unirea Principatelor, domn str in dintr-o dinastie european ,
guvern constitu ional i responsabil”. (despre adun rile/ divanurile ad-hoc)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i motivul pentru care s-au întrunit adun rile ad-hoc în 1857 . 3 puncte
2. Numi i o mare putere prezent la Paris în 1856,care a sus inut unirea Principatelor. 3 puncte
3. Preciza i cele dou Principate în care s-au constituit adun ri/ divanuri ad-hoc . 4 puncte
4. Men iona i numele domnitorului ales în cele dou Principate Române în anul 1859. 2 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale unirii din 1859 pentru societatea româneasc . 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, formarea statului medieval ara Româneasc , având în vedere:
- numele unui izvor istoric din secolul al XIII-lea, referitor la forma iunile prestatale
existente la sud de Carpa i;
- un factor extern favorabil unific rii forma iunilor de la sud de Carpa i în secolul al XIV-lea;
- numele a doi voievozi din ara Româneasc i câte o ac iune la care a participat
fiecare dintre ei în secolul al XIV-lea.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 21