Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Matematică, Clasa a IX- a


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 50minute   
 SUBIECTUL  I  Pe foaia de examen se trece doar litera corespunzatoare raspunsului corect ( 30 de
puncte)
5 2 32
(5p)     1 Rezultatul calculului
( )
2− ⋅
4 3 este:
3
A.15 B.8 C.6 D.
4
(5p)     2. Soluţia reală a ecuaţiei 2 x +5=1 este :
 A.1 B.-2 C.3 D.2
(5p)     3. Diferenţa dintre 4% din 32 şi 32% din 4 este : 
A.24 B.16 C.28 D.0       
(5p)     4. Aria unui triunghi cu baza de 4 cm şi înălţimea de 5 cm este egală cu:
A.20cm 2B.10cm 2 C.5cm 2 D.4 cm 2
(5p)     5. Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura de 5 cm este de:
5 √3 5 √3 5 √3
A. 5√ 3 cm B. cm C. cm D. cm
2 3 6
(5p 6.Valoarea luim∈ R, pentru care punctul A(m,6) aparţine graficului funcţiei f : R→ R ,
f (x )=2 x+3 este :
2 9 3
A.1 B. C. - D.    
3 2 2

SUBIECTUL  II  Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete. ( 60 de puncte)


3 x 4−6 x 2 x x +2
1.Fie expresia
E( x )=
( x−2 +
x −4 x+ 2 ) 3
− 2
:
.

(10p) a)Aflati x∈R pentru care expresia dată este definită.

(10p) b)Aduceţi expresia la forma cea mai simplă.

3
E( x )=
(10p) c)Determinaţi x∈Z astfel incât E( x )∈ Z unde x−2 .

2. Fie funcţia f : RR , f(x)=3x-6.


(10p) a)Reprezentaţi grafic funcţia.
(10p) b)Determinaţi coordonatele punctelor A şi B ce reprezintă intersecţiile Gf cu axele OX ,
respectiv OY.
(10p) c)Determinaţi aria şi perimetrul triunghiului ABC , unde C(-3;0);
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Matematică, Clasa a IX- a(3 ore)

An şcolar:2011- 2012

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE


Subiect I………………………………………………………………………………….. 30 puncte
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în
dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rezultat C) 6 B) x= -2 D) 0 B) 10cm 2 5 √3 3
C) cm D)
3 2
Punctaj (5p)  (5p)  (5p)  (5p)  (5p)  (5p) 

Subiect II ………………………………………………………………………………….. 60 puncte


Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

1. a) C.E. : x−2 ≠ o ; x+ 2≠ 0………………………………………………………………………………. 4p


∃ E ( x ) ⇔ xϵ R ∖ {−2 , 2 }…………………………………………………………………………………. 6p
b) E( x )= x 2 +4 x+ 4 ∙ 3 ………………………………………………………………………………
6p
( x−2 ) ( x +2 ) x +2
…… 4p
3
E ( x )= ………………………………………………………………………………………………………
x−2
.
c) E( x )∈ Z ⇔ ( x−2 ) ∕ 3 ⇔ ( x−2 ) ϵ D 3…………………………………………………………. 6p
D 3= {−3 ,−1 1, 3 } ⇔ xϵ {−1,1.3,5 }………………………………………………………………. 4p
2. a) Reprezentarea corectă graficului funcţiei f în sistemul xOz…………………………...... 10p
b) Gf ox ={ A } ⇔ A(2.0)………………………………………………………………………………… 5p
G f oy ={ B } ⇔ B (0.−6)…………………………………………………………………………….. 5p
c) CB ∙OB 5p
A⊿ ABC = =15………………………………………………………………………………………
2
……. 2p
2 2 2 2p
AB =OA +OB =40 ⟺ AB=2 √ 10 ……………………………………………………….
BC 2=OC 2 +OB 2=45 ⟺ BC =3 √ 5………………………………………………………….. 1p
P⊿ ABC=5+2 √10+3 √ 5……………………………………………………………………………….

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10

S-ar putea să vă placă și