Sunteți pe pagina 1din 43

I

A 1* 1 *1
. HORIA 'CARSTEA -

,-AMPLIFICATOARE AUDIO . .1
DE PUTERE ·
CATALOG B00K DIVISION

, ; .

ELECTRONIC
--'----,
WI
o-l
1

')+ i
(J~--u-t,AI
I
'~- --iJI ~9J''.
."'"
.J" .. I
1
, I

i
i Ii
!i Editura TM va pune la dispozitie in colectia ELECTRONICA APL I CATA un serial !
il de cataloage condesate concepute in aceeasi ma niera, care vizeaza prezentarea celorill
I mai uzuale circuite integrate din constructia: radioreceptoare lor, televizoarelor cUI
! circuite integrate, casetofoanelor si radiocaseto foan e lor. In volumul 2; AMPLIFICA- II
i TOARE AUDIO DE PUTERE * 2 *, veti gasi prezentate circuite japoneze din familiile I
IILAxxxx, TAxxxx si f'PCxxxx . Pentru a stabili corect tirajul de .e ditare al volum ul ui .l
i urmator, va rugam sa completati cuponul de ahonament şi să-I trimiteti in timp util i
I Editurii TM, pe adresa: S.C.TM S.R. L., strada Miron Costin Nr. 2 , 1900 Timisoara. i
il 1
II 1

II 1

II
!1 Editor
i
il MIRCEA TOMOROGA
II

iI
HORI A CIRSTEA

AMPLIFICATOARE AUDIO DE PUTERE * 1 * 1


C lIpI'i ns

,Ol. TBA810CB • .. Amplifi cator audi o de pllt e re 7 w........ . .. . .......... 5


02 . TBA81 0P • • .. Amplificator audio de put.e re 7 W. .. . . ... . . ... ...• . . . . . 6
03. TBA R10S • •.. Amplific.tor audio de put e re 7 w•• •• ; .......... . .. . .. .. 7
04. TBJ\8 IiiM ••.. Ampli fi eat or audio de pute r e 1,2 w... . .... .. ....... .. .. 8
05. TOA1901 •... Amplifi cator audio de pu t e re 4 W•• • ••••••••• •• ••••• • •• 9
06. TDA1905 ... . Ampliflcator audio de putere 5 W c u muting .. .. • •. . • . . 10
07. TDA1908 •.. • Ampl ificator audio de pu tere Il W••••••••• • •••• • • ••••• 11
.08. TDAI910 •..• Amplificator a udio de put e r e 10 W Cl1 muting . ... . ..... 12
1°9 . TDA2002 .• . . Amplificator aud io de pute r e 8 W. ... .. . ..••... ..... , .13
10 . TDA2003 •..• Amplificator audio de putere 10 W• ••••••••••••••• • •• • 14
111. TDI\2 00 '1. •. . Amp 1 if iea tor Rtereo d", putere 2xl0 W•••••••••• • ••• , •• 15
12. TDA2005 .•.. Am pl i fi c star "udia de ptlter e 20 W•• •••• • •••• • ••••• • •• 16
13 . TDft2006 .•.. Ampllfi cBtar a ud io de putere ;2 w••• •• • •• •••• • ••• •. • • 17
14. TDA2007 . . •. Am p liflcator s i~ ~ r e o de [JU tere 2xH IL • • ...•• •• ••• • • • . • 18
15. TDA2008 .••. Ampllficutor aed i o ne put e ~ e 12 W• . . •...• ••• • .• , •••• • 19
TDA2009 .... Aml,liflcator s t ereo de pHteI'p' 2x JO i4 • . ••.. • •• • •••••• • 20

r
TDA2009A • . . Am pl ificat o r stereo de pute r'''' 2x l O W protpjat .. . . .. . . 21
18 . TDA2030 • . • . Ampli fi cat.or r,udi o d e: pute:'e 11 W Hi -·r l , . . . . ... . ... . . 22
19. TDA2030A • . • Amp li ficator .' tud i o d E' plltere 18 li si e t ll J p i lo t de
:15 W... . . . .. .... .. ..... . .. . , • • ~ • •• • • •• • ••••• · ·· ·,··· · ,j·~j_
""';
- .
Cuprins
( urmare

20. TDA2040 .... Amplificator audio de putere 20 W ••......•••.••. . .• . 24


21. TDA2Ş22 . ..• Amplificator audio dual de putere 2x1,7 W ..••. . . ••• .. 25
22. TDA2822M .•. Amplificator audio dual de putere 2x1 W•..•.•••. , • • 26
23. TDA2824S ... Amplificator audio du al de putere 2xl,7 W........ .. "Z "
24. TDA7231 .... Amplificator audio de pute re 1 ,8 W................. .. Zp
25. TDA7233 . .•. Amplificator audio de putere 1 W cu muting •• . ..•.• • .. 29
26. TDA7236 ..•. Amplificator audio in punte de t ensiune scazuta ..•.•. 30
27. TDA7240A ... Amplificator audio de putere 20 W in punte ........... 31
28. TDA7241 .... Amplificator audio de putere 20 W in punte ..• •••••••. 32
29. TDA7250 .•.. Amplificator-driver stereo de putere 60 W HI-FI .•••.• 33
30. TDA7255 ...• Amplificator audio de putere 22 W.....•.••.••.•••..•• 34
31. TDA7256 .... Amplificator audio de putere 22 W in punte ........... 35
32. TDA7260 ••.. Amplificator-driver PWM audio de mare eficienta •.•.•. 36
33. TDA7350 •..• Amplificator ste r eo de putere ZX12 W•• ...•. .• : .•.•••. 37
34. TDA7360.,... Amplificator stereo de putere 2x12 W•.•.••••.••••...• 38
35. TEA2025B ... Amplificator stereo de putere 2x2,3 W.•...•..•..•.••. 39
II TBA 810 CB I AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W

Circuitul integrat monolitic 'l'BA 810CB este un amplificator audio, desti-


nat construc t iei radioreceptoarelor portabile si stationare. Este prevazut cu
circuite de protectie la; ambalare termica sau inversarea polaritatii sursei de
a limentare , sc urtc ircuit la ies ire sau conectarea accidentala a iesirii la Vs=15V.

CARACTERISTICI ELECTRIC! Schema . tipica de aplicatii


Conexiuni la caps u}a
Tensiune de alim. ma x. 28V RI

Curentul de iesire max. 3A

Puterea totala di9ipata 5w


II N. e

Putero8 de ienirp. max. 7W /OLt . y.

o_-~ I~-'_'
Tens. de intr .' le GQt.220mV

Rezistenta de intr .

Banda de fre c v.
5H
401lz-20KHz
(Il'IU()

. ........

,
t9..I!lSTJlATl!
I~l
. il
OI""
-1··
,
Il

Distor. tie fie I iniari ta te 0.3" .,-tl:Mf.C1l ...., ... -..


_~= I1(J( ClICfi

Cistigul 1n tensiune SUda

Rejectia Bursei de alim.48dB Capsu}e. FIN f)[P "


.", .,
Rezisten\a termi ca j -. ~ diot or 12C/W
AMP1,IFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W

Circuitul integrat monolitic TBA SlOP este un amplificato r de putere · in


clasa B cu zgomot "caz ut, destinat amplificarii semnalelor de j oasa frecventa.
Fll,.nizeaza la iesire o putere maxima de 7W daca este alimentat la l6V 14ohmi.
Ca si TBA SlOCB est.e prevazu t cu circuite de protectie la sCUl'tcircuit, am-
balare t ermica sau inv ersa.rea polaritatii sursei de alimentare.

Schema tipica de aplicatii


CARACTERISTICI !LICTRIC~

Tensiune d8 ali~ . .ax. 20V Co ne xi un i la capsu]8


Curentul de i9sire ~ax. 3~ f'~ r-,,~ " 'M
Puterea totAle dbipo t a 5W q' I'p ~ :
PuterPA de iesi re .ax. 7w • c. j\...:j-h ~~(AJ""
rJl'lIMlLJ. r.JKlI..IM
Tons. de intr. 1. 8 3t.220mV
::nnsrnAP 4
(OfJN./Q"~· rn ~ • 1r.J"tIT
8&.r.d.. dp fr .. c v . 40Hr;-20KH z J:I~.I!

.-
_ = ::' nc~[,.1CIoO

Clatlsu) in tenRiune SOdB


nN DTP
.ejectla !!Iuree! de aU •. f8dB

aezistenta ter.t e . j-radiator 1 2C / ~


IITBA 810 S II
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W

Circu itul integrat monolitic TBA 810S este un amplificat()r de p ute re in


clasa B, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TBA 810P dar protejat numai la
ambalare t e rmica. Este un amplificator cu randament ridicat (75%) ce furni zeaza
7 W la iesire p e ntru o alimentare de 16V /4ohmi, puterea d isponibila scazind
sensibil o data c u red u c erea ten s iunii de alime ntare.

CARACTER ISTICI BLBCTRIC! Schema tipica' de aplicatii


Tensiune de ali • . max. 20V Conexiuni la capsu!a ''1, OI

Curentul de ies ire .ax. 2.SA 11 OUYPUf ~-r~


I~ OJpF

n N. e ~ T - -] C'
Puterea totala disipata 5W
N.e.

i~
ţ,
Puterea de i es ire _ax . 7W

Tens. de intr. l a 9at.220LOV


.,
Rezist e nt a de i ntr.

Danda de frecv. 40H z - 20Kll z

Dletor. de ne l i niar i t ate 0. 3%


'l-_=!
,

"""
l'*'Uf

'-"
n( jrtllOf4
-.
'r I?., , l1l
,
c,-rijl"
el
''SOO,f

C.
~ OX
15'

.,.n
E~
., ., ..
Cistigul in ten s i une NUd a
C8 PSIII,. FIN DIP _ CI
Rejec tia sursei rte oli • . 38d8 (l !XV 'O
\00
Re7.iAtenta t or'laica j-rA(!iato r 12C / W " >-."'"
Il TB~ 82QJ!J1 AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,2 W

Circuitul integrat monolitic TBA 820M este un amplificator ""d io de ~. u t­


ere in clasa B, destinat utilizarii in constructia casetofoanelol" si re.d ior ecep-
toarelor portabile. Acest circuit se alimenteaza la o tensiune continua i n t re 3 si
16 V si ofera o putere disponibila la iesire de 2 W la 12V /8ohmi r e s pectiv 1,6 W
la 9V /4ohmi. Prezinta un consum scazut de cure nt si necesita putine compo-
nente externe, dar nu este protejat la scurtcircuit sau ambaJare l.~~<: m ic a.
de aplicatii
CAaACTlalSTICI ELECTRIC!
Co nexiuni la capsula

~~
Tensiun. de ali • . max . 16v

Curentul de iesire ~ax. 1. 5A

Puterea totala d isi pat.A. lLi ~~~Ot I


• '''''''.
flI=...ECt~

,
Puteres de tE-S i re max.

Ten a. de intr. la s at . 220mV


2w GAtt !,Inw;

" ''Il'
,

,
1IOO'rf,11Nl'

stJI'I\'t 'II11N:.'II!
vl O r-
R*"2: istenta de intr . 5H

ftanda d. fre r;v . 40Hz -20K J"'.---- ~

Diotor. de nelilliAritAta 0 .8X 10


Cil:ltigu) in len RiUIlO 75dB
C,' T' S tl'a. MINT DIP _(Jon~
s-...r
Rf.'ziAlAllta lp.rmir'R j - "Rd i Rt. o r JO OC/W
..l.
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 4 W

Circuitul inl.,grat monolitic TDA 1904 este un amplificator audio de putere 4W


(max.6W) destinat constructiei radiorece ptoarelor portabile si televizoarelor. Este
un amplific ator de zgomot redus, C II o rejectie ridicata a sursei de alimentare,
prevazut c u protectie la ambalarea termica, ca pabil sa suporte un curent de 2 A
in regim de scurtcircuit lR i.,sire.
S c hema tipica de aplicatii
CARACTERISTICI ELECTRICB PRINCIPAl.! .t,
Co n e xiuni /" <:al'su/a
Tensiul1P-a de alimentare 20 V II.
-C:'~·~
Curentul de iesire (virf) 2 A rlu'''UT
" "'" Ro' '

Puterea de iesire lDaxima 6 W


1'j IM' (l
l!fl: ,

ll'" I le'n "Î


Oistorsiuni armo nlt:e '.ax. )0,3%
HX
1lf •
(, j
Re7.işteola do intl'are 150 k
., ., 0Cl
Tensiuop.Q de int . l a ot. . ) 1,3 Vvv

8nnda de frecventa 40 11 20- 40 kHz


.,.
"1

Rf!';p.c tia SUl' l3el de aJilllQ-llt 50dR

Ci9t isul .111 lp.n n iune 75ctB

Capsula POW ETiD.1/'


8+8 pini
_._-------------------:,----
10
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 5W CU MUTING 11 II

Circ uitul integrat monolitic TDA 1905 este proiectat pentru aplicatiile de putere
din constructia radioreceptoarelor si televizoarelor. Se caracterizeaza prin
facilitatea oferita de muting, protectie la ambalare termica, zgomot foarte mic si o
plaja larga a tensiunii de alimentllre.

CARACTIRISTICI ILICTRICI PRINCIPALI Conexiuni 18 ca.psula Schema tipica de aplicatii


Tensiunea de alimentare aax . 30 v

Curentul de iesire maxim 3 A


ro,..' " ......,
Ten8iunea de intrare dit .• -7 V '. "
"""''''N' , "
,..,
Distorsiuni de "elini.ritete

Putere dispipate la Tcaps:60C G W


O.3~
nf1fSIf).O

.."".
" ""
" ""
a_..
5,5 W
, ....
Sengibilitatea la intrare <100 ~V
Il'f'I'ftllr IH

"
" ." ""
Rezistent.a la Intrare

Cist ~ lIlu) 'n t~ mdu l1 e


100 k

., 0 dB
~ ...

""" ", •
mf '\ 1
. "
r"lJ

. • "'" '"
~,
"
Banda de frecventa 40 Hz-40 kH z C" ',su Ja POWERDIP
8~R pini
Tensiunea de raut1n,g OFr 4 . 7 Y Rp. ?iB tsH ta lf-'t'mif~ a j-aroh 70C!W

Tensiunea de mut ing ON Va 30 V Re j e c t.iA s ursei de alilfl. 50 d8


AMPLIFICATOR DE PUTERE 8 W frml
Circuitul integrat monolitic TDA 1908 este destinat amplificarii semnalelor de
joasa si medie frecventa. El este compatibil cu amplificatoarele audio TBA 8108 si
TCA 940N si se caracterizeaza printr-o plaja larga a tensiunilor de alimentare,
protectie la ambalare termica, numar redus de componente externe, rejectie ridicata
a sursei de alimentare si zgomot foarte scazut.

Schema tipica 'de aplicatii


CARACTBRISTICI ILICTRICK PRINCIPALI .. I

Tensiunea de alimentare max.30 V


COneXIUnI a capsuJa
."
Qur""
"
Curentul de teRire .axi. 3,5 A .
Puterea totala di sipat a 5 W o
"~--
Banda de frecventa. '10

Puterea de iesire maxima 9 W


IIz ~4 0 kHz
....... " ~ k~l"
. .... L~
Tensiune a de intr. }n nst.,2. 4 V

Rezistenta la intrAro 100 k


" ,C
--". -1----1'·
Cistigu} in tensiune -4 0 lIB
...
Re';ec t i a surse i d4l! Bli., . 50 <18

Rezist enta tenU ':R j-a.b 70C/ W


6 ... ,

Caps ula FINDIP C U


r a di .• lor la maSa
.. " 1 J.
AMPLIFICATOR DE PUTERE 10 W CU MUTING

Circuitul integrat monolitic TDA 1910 este destinnat amplificari ; G0 lll n a le l€'ior de
audio-frecventa si echipeaza radioreceptoarele HI-FI si televizoare l "~ de calitate.
Acest amplific ator e ste prevazut cu facilitatea de muting, este prote j at la a mbalare
termica, prezinta un zgomot foarte scaz ut si o rejec tie "ridicata a sursei d e alimentare
CARACTERISTICI ELECTRIC! PRINCIPALI

Tensiunea de alimentare max.30 V Schema tipica de iJ.plicatii


Curentul de iesire maxim 3,5 A Conexiuni la capsula .,
Ten s iunea de intr. dif . • -7 V

Puterea totala disipata 20 W

Te ns iunea de mut ing Vs(JO V)

Tensiunea de , intr. la 581.2 , 4 , "~


)} .:)m
Rezistenta de intrare 100 k
•• 'Y'.. "14
~c.
Banda de fre c venta 22Hz-22kHz
- --'
a.u...,
'"
Cistigul in tensiune 30 dB Olt
Di9toreiuni armo ni c e 0, 3% " "
C.,pRula MUI,TIWATT-Il ,.-
Reje c th !}ur se i de Blim.60dB

Re z.i s tenta t ~ rard c a j-a.b 70 C!W


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 8 W

Circuitu l integrat TDA 2002 este unn amplificator audio de putere in clasa B
destinat constructiei radioreceptoarelor auto. Amplificatorul poate furniza la iesire
un curent de 3,5 A si poate debita pe o sarcina indu c tiva cu impedanta foarte scazuta
(min.l,6 oh mi). Caracteristic pentru integratul TDA 2002este numarul redus de
componente externe, distorsiuni armonice si de neliniaritate scaz ute, protectia la
scurtcircuit si ambalare termica, fiabilitate ridic ata si cost scazut.
CARACTERISTICI ELBCTRI CE PRINCIPALI Conexiuni la capsula
Tensiun~a de alimentare 28 V

Curentul de ie s ire max.3,S A

Puter ea de iesire max. 10 W


Capsula PENTAWATT
Ten siunea de intr. la sBt.300.V
--------------------
Re z istenta de intrare 150 k

Oi sL oCR iuni armonicp. O,2%

Cistigul in tensiuue 40 d8

Ba nda de fre c venta 40Hz-15kH z

Re je'.. tJR Bursei de alim.3SdB •


: n.l t .zn
!. - - -- . - - -'
, --
miAI ~ ' 1",1
~---------------------------.--~~---------------
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 10 W

Circuitul integrat TDA 2003 este un amplificator audio de putere destinat


constru c tiei radioreceptoarelor auto, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TDA
2002 cu carac teristici electrice similare insa capabil sa furnizeze la iesire curenti
ce depasesc 3,5 A. Are iesirea protejata la scurtcircuit, conec tare la sursa sau
intreruperea traseului d e masa si necesita un numar redus de componente care
t rebuie atasa te in exterior.
Conexiuni la capst/la
CARACTERISTIC) ILICTRICZ PRl"CIPALI

Tansiunea de al i mentare 18 V
,
" - - _:=::::>
Puterp8 dislpata pe cap~.20W
-=::==
2;""""-: --:"- :::> 1.... ( InI.Pt!". !NP'"

Put e r e8 dE" ieAh'p. .ax. 10 W


f - .- ·'""') NON IMYntT 'W. '''1'U1

CapsulR PENTAWATT
TenRiu n~a dp. i n tr. la sat.300eV ~~~~~--------------
8anc! ;t de 'recventa 40H z -15kH ?

Rejecti. aUTsei de "Ji •. 36dB

ReF. i I'It e nt_8 t er .. t c a j- c ap8. 3e /W


AMFLIFICATOR STEREC ~E ?UTERE 2xlO W

Circuitul integrat TDA 2004 est.e ur: amplificator aucio de ?utere in clasa B
destinat co nstructiei !'adioreceptoar'.~loc C.uto de ce.!itate. Acest ci.rcuit poate furniza
la iesire un curent de peste ~,5 A si poate ceb;t.a ';:>e " i::Jpedant.a foarte scazuta
(sub 1,6 ohmi). Carac~erist;c pentr\! '?OJA 2004 este p.uma,.l.Il ,.ed'"s de componente
externe, distorsiun-He redus, zgomot mie 8: i ~ sirile protejat.e la SC~I1· t. circuit in curent
altenativ,
Sche",,, tipicll de aplicatii
CARACTERISTICI ELKZCTRICr. PRINCIPALE \

Tensiunea de aLimentRre mBx.28 V Con(l :duni la capsula.


Curentul lDaxim de iesire 3,5 A

Puterea t otala disip8ta 30 W ,

Tensiunea de intr. la sa t. ~O O!'lV

Rezistenta de in t.rare ::00 k

Banda de fr(>c venta 22Hz - 22kHz

Di stors iuni. do neUni s ['ttnte D, :n ;

CiR t igul in t~nsilln ~ 5thtn

Rejectia SUI ' S~ j de a l im.45c18


C"pSUJll MU!, 'l'Th' ATT- l l
fleziHtellta lprl1l j(' 1l j -l:npţ; .3r/w

L_ __
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W

Circuitul integrat TDA 2005 este un amplificator dual d e put,: e in clasa B


destinat realizarii radiorece ptoarelor de pe r forma nta. Etajul de iesire poate d e bita
c urenti de pina la 4 A pe o sarcina de impedanta scazuta (sub.l,6 ohm il la o putere
de iesire de pina la 20 W (la conecatrea in punte). Amplificatorul este protejat la
scurtcircuit in c urent continuu sau alternativ, intreruperea acciden tala a traseului
de masa sau conectarea iesirilor la sursa d e a lime ntare.
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de ,';.u1icatii
Tensiunea m8x.de alimenta1.' e 28 V
Conexiuni la capsllla o,yf ~
/ rl. 1""'1, 'li:.
i~
Curentul maxim la iesire 3 .5 A

ţ?
'' _ Hl;~
OClOlSfRAP I
OUTPlIl!
Puterea" totala disipata 3D W +v,
.= OU1l'Ul1
lIPJr
II! 1" t.,.u.. rtIMDO, ~ _ _ ~._~ 1. _ ~Uj .r
Puterea de iesire max. 2xlO W

$-
1 000lSTlIAP 2 . . C- '" ~t~·
" .~ ,r, ~,
(;>Il
Tensiunea de intr.la sat.300mV
1NPl/T>lZ)
Reziate'nta de intrare 200 k
, rr- -~ INPU}-(2) IA~l ~-
ţ/J-:,
SVIlfl
Distorsiuni de n"eliniaritate 0,2% '"""1'(1)
IH""HI )
Cistigul in tensiune 50 d8 ""
Banda de frecventa 40llz-l0kH z
Capsu18 MULTIWATT-ll ,-_...,_-l~J • ~ ~~
Reje c tie sursei d~ aljm, 55dB
!' ::..
Rezistenta tenniCR j- c np,g.JC/W 1
-----------------------------------~
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 12 W

Circuitu l integ rat monolitic TDA 2006 este un a mplificator a udio de putere in
clasa AB ce poate furniza la ie sire c ure nti mari cu distorsiuni r e duse. Este prevazut
cu un sistem de protectie la scurtcircuit care realizeaza o limitare automata a puterii
disipate. TDA 2006 est.e compatibil pin cu pin cu a mplificato rul TDA 2030.
CARACTERISTICI RLKCTRICB PRINCIPALR Conexiuni la capslila
, _o
[-J~I]
Tensiunea de alimentare 1D8x,l-lSV '=-> ..v.
"," r ' 4 o= : : - > OVlPUT
Ten siunea de intr.dif . • - J2V ~ ) . -=-::=:..:> -v..
Curentul maxim la iesire 3 A
C;_) , .:----:=
L_ ___ • - --- \
'''''',"'NG """"
NON ~rll'iO n«'U

Put e r.ea totala disipllt.n 20W


!
' .\l)con ... .,.. t.,<'J'o r'!ln :!I
~ . f1!o'."

Capsl.l la PENTAWATT
- - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - -
Distor s iuni de nelinjal'it a te 0 ,2 1:

Put ereA ma.xima la jesjre 12 \01


,u
_... J4 .-. . . _.. Schema tipica
C', F
SensibilitateA la iot.rflr U 2QOlf\V v. o · - ·-tIV'.] , IN""" de llplicatii
A'!
Re z i s tetlt~ rl~ inlrorc 5 H :7? ... n
,
.... lTl 4. 7006 •
- -{ '"- l-
, ......
Rp 7.I .~ l f> n t a I f_· r,..i C' ~ j·· (" ::t "'!l . "!r " f'k' ~-~~I __
-------- -~_. - •. ._.. - - ... _-_.._.. _..-_ ._._._-~ .. _------------~-~_._--'-'-~'.-------
AMPL~:?IC_"TOR STEREO D:i: PUTERE 2x6 W
IlifJl
Circuitul integrat ~D". 2007' este "" amplifi" "tc,. aual de putere in clasa AB
destinat aplic atiilor 3tref'eOron:...:e din sludj.::.n..:,-~i;e f:H-,zisa.le sau pentru con structia
radiorece'f-t oa::'e Jor portaoHe oi a i'ec ept.cexelvr 'l'V. Acest. tip de c ~rcuit furnizeaza
C' lrerl't: si platere lf,a:"D la ~eG:re, 6 ";'::':' prc ;'; ejat la a;-Ilbalare l e rmic;l. necesita un numar
m~G de corr.ponence atasate in e;:'~ e:"'ior si a~: e un pret de cost scaz ut.

CA&4CTaIUSTICI ELICTR : C' PKINCIP,..LI Sch e ma. l;ipica de aplicatii

fi r~--F:'l:'
l'elisiul"E"3 de .1ilDe:ltare .ax. ~e v
/
Curentu :" .aa ",:im 111. !.e'lire 3.~ A II"
I
l' lael"p.3. T.otala tH.t.îpata .1\1 "' I"'I~'
,....;..:....'-'e.,
Pu~ereQ dr- iesire "Ja~illla 2x6 W

TeOl'l'Îuf:'E8 rl ... ~ nt. r.la Rtit. 300.v


C) I-
l __ - - --- ;.~~ ••
•.,
~M ~
n;J 1,,1 IA _

o-lIi'l1'"
C~lp .<;rll-..c;. Si,?-9
J. Ij,j~--t_/_
'jL(;~~;:li1~
'--~--' ""1\:-. ~:t ~
:
I Me-:dBlenta:, lprllt jr..e j- c:u ;;!'O:. 8 ":';~

L -______ ..___._____ .____________


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 12 W

Circ uitul int'lg rat monolitic TDA 2008 este un amplificator audio de putere in
clasa B d estinat aplic atiilor ce solicita c omanda unor sarcini d e impedanta scazuta
(sub 3,2 ohmi). Acest amplificator furnizeaza la iesire c ure nti ;nari (peste 3 A) cu
di s torsiuni de n elin iaritate reduse , este protejat la ambalare krmica , '-ire fiabilitate
ridicata si un pret de cos t s c azut.
CARACtr.RJS1ICI ELECTRIC! PRINCIPALI Cone .• iuni la capsuJa
- ._. _._. -.
: ::.---~=> . _. ::;~

~
.r --.-
Tensiunea de alimentare max. 28 V

CUT p.ntul .axi_ la iesire 4 A . . J -=:-


~ 0ft0L.-J
, .---::- > "'E.lllfIMU ''''''''''
Pllt e rea tot.ala diajpata 20 W T --- ..,.. 1MYf''''''''''fIS IH ..... T

Pul-erpQ de i e~ ire mH x ln1lJ 12 W


CapsuJa PENTAWATT
t .. t;4f1"'1Cle11 t.o "'In .1

Tells iunea de int r. lE. sat. 300 !tiV


---------- - - -..- - - - - - - -
- -,,----<:> c.!J.. O l
Re<! i st enta de intrare 150 k
I ,.' Sch e ma tipica
de "plio,tji
8",nda d(" fre cventa 4 0ii z-15kll:t.

Dist c rs iun i d e nel il .i :" ritat.e O,J2X

Cist i J.t '.1l in len Ri lio '" bli dB

Ru j(.·c tia surs ei de eU ... 36 dB

'------- -- - - -- - -
AMPLIFICATOR STEREO DE PUTERE 2xlO W
Circuitul integrat TDA 2009 es te un amplificator dual de putere in c liB a AB
destinat aplicatiilor strereo din st.udiourile mu z icale si inregistrariJo r--r" darilor
HI-FI. Acest amplificator solicita un numar r e dus de componente exterioare s i es t e
protejat la a mbalare termica si furnizeaza o pute re mare la iesi r e .~ u d is torsitll.i
armonice scazute.
Sc h e ma tipic,~ de "-1 'r.: !j {~llt.iP.
CARACTBRISTICI ILBCTRICI PRINCIPALI

Tensiunea de alimentare max. 28 V

Curentul .axi_ la ie s ire 4,5 A


Conexiuni la CapS IJJ8

Puterea lotala d.isipQt8 20 W

Puterea de iesire max i .a 2xlO W

Tensiunea de intr. la gat. 300 mV

Rezistenta d@ inlrarp. 200 k

-==) ''''"
aanda de fre evp.nl a 20Hz -8 0kH l.
-
INW 1JIIlU1111
fOf II«N'lIT( U

CJat igul ill t e nAiUllf' (\0 118 ; \1''''

( '''1' 1' 11/11 ,' 11'/, '/'11': '\7'1'- / /


AMPLIFICATOR STEREO DE PUTERE 2xlO W PROTEJAT
~l
Circu itul integrat TDA 2009 A este lin a mplificator dual de putere in clasa AB
des ti nat aplicatiilor strel'eofoniee de ina lta calitate. Aces t amplificator este
compatibil pin cu pin s i are caract.erislic:i e lectl'ice similare amplificatorului TDA 2009,
dar spre deosebit'e d e acesta are iesirile [.>rotejate la scurtcircuit in c urent
alternativ.
CARACTERISTICI ELECTRICI PRINCIPALI Schema tipica de aplicatie
Ten siunea de Alimentare max. 2R V

Curentul maxim JB ,i CAil'e 4.5 A


Conexiuni 1... capsuJa
Puterea totnin dlaipah 20 W

Puterea rte ie s ire maxima 2xl0 W

Ten a lunea de intr.)8 sal. 300 ... V


l ~____ _
Rezistenta do intr",re 200 k

8andf' de fre cventa 10Ilz - AOkH 7.

Distorsiuni de fiei in1ArH8t~ O.l%

CiRt 18ul in t.~n8iune :\6 dB

Reje ctla 6uraei de 91i~. 55 dR CaJ>,~lIJR MULTIWATT- I1

' - -_ __ _ _ _ __ _ _ ___ ._ _ .___ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..J


!IT DA 2030 JI
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 14 W HI-FI
l[illl
Circ:.Iitul inte gi"at monolitic TDA 2030 este un amplificator audio d e putere in
c lasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelita te. Circuitul furnizeaza la iesire curenti
mari (3,5 A) ~ u distors iuni armo '1 ice s i de neliniaritate scazute, fii nd protejat la
s c urtc irc uit, printr-o schema interna de limitare automata a puterii maxime de iesire.
Conexiuni la capsula
...
~II
CARACTERISTICI ELr.CTRIr.r. PRINCIPALI

Tensiunea de alimentR re aax .• -18V OUTPUT


-v•
TensiunPB de intr.dif. +-1 5v •NVEltflNQ INPUT
11 = NON IN\lERJ1t..IG INI>.
CUl"entlJl maxim la ie s ire 3 ,5 A
t..ab c:onn_ct.ca to p'" li Cap sula PENTAWATT
Put~roa to t ala di s ipata 20W

Puterea 40 iesire .8xi~8 14W


S c hema tipica
Di s t.orsiuni de neliniaritate O.2~ de aplicatii
Rezistenta de intrare 5 M

Banda de frecventa lOH z -J40kHz

Cistil:!ul 1n ten~ j uno 30dB

Rejectia Bursei de aJi~ . 50d8

Rezistenta ter_i e a j-ceps.3C/W


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE
ETAJ PILOT DE 35 W

Circuitul integrat monolitic TDA 2030 A este un amplificator audio de putere


18W in c lasa AB destinat aplicatiilor d e inalta fidelitate. Acest amplificator are si
posibilitatea de a fun ctiona ca pilot al unui etaj fin a l r eal izat c u tran zistoa re
comp lementare , pe ntru a ob tine puteri la iesire de pina la 35 de W. Furnizeaza curenti
mari la iesire Cll distorsiuni armonice scazute fiind protejat la a mbalarea termica
s i la scurtc ircu it prin con trolul automat al puterii dfsipate.
CARACTERISTICI BLECTRICE PRINCIPALI Conexiuni la caps ula
Ten.<du nea de alimentare- max. t- 2 2v

Tensiunea de intr.dU. '-lSV

Cu rentu l ~axj . Ia iesire 3,5 A·

Puterea totala disipata 20W

Puterea ~@ iest.e ma xi ma 18W

Distorsiuni de neliniaritatEt O,08't

Rezistent.a d~ in trare 5 ti

8anda. de fre cventa lOH z- IOOkHz

Cj~t j gul i" tenslUllp. 26dB

Rejectjn aursei d~ aJim.54dB


AMPLIFICATOR AUDI O DE PUTERE 20 W HI-FI

Circl\itul integrat monolitic TDA 2040 este un amplificator a udio de putere 20W
in clasa AB dest.inat aplicatiilor de inalta fid elitate. Aces t amplificator este capabil
S ll fllrni 7.eze la iesire curenti mari (4 A) c u d istorsiuni ar monice si de n e liniaritate
scazute. Este protejat intern la ambalare ter mica si ia scurtcircuit prin controlul
aut.nmatat al puterii disipate.

r:@!I
Conexiuni la caps ula
CARACTERISTIC' EI.JI;CTRICR PRINCIPALI
'1 j ....
~ ' ~ ~~
> OUTPUT
Tensiunp.8 de alimentar~ max . ~-20V
-v.
Ten!'liunea d9 int·('.dif . • -15v

Curentul maxim 19 je~'re 4 A j


~
' __, .L._ __ ~
!.-H;'! I"
INVER TrNQ IkPUT
NON IN'\SnHG INP

t6bconneclul ta pIn 3 Caps l.l18 'PENTAWATT


Puterea 1".ntala disiplltA 2:'iW

Puter'e-a de iesirf' _a x .taa 20W

Distorsiun .i de mJliniAritatr 0,08%

Rezist~ntB de i ntrare 5 M

Banda de frp.cventa lOHz - IOOk:t z

Cistigul in t c nHiune 30d8

Rejectia s ur~ei de alim.50d8

Rezialpntll termi Ci\ J-cnps.3C/W


' - - - - - - - - - - --------- ..~. - --- _
AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2xl.7 W
t®1
Circuitul inte g rat monolitic TDA 2822 este un amplificator audio dual de putere
2x l.7 W d es tinat reali zarii radioreceptoarelor portabile si a receptoarelor TV. Se
carac t erizeaza prin alimentarea la tensiuni mai mari de 3 V. di stor siuni armonice
scazute, consu m redus de c ure nt si faci litati de inte1'Conectare dire et sau in punte
pentru obtiner ea configuratiilor 1110 n o sau stereo.
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE
Con exiuni la caps !.la Schema tipica de aplicatii
Ten s iunea de alimental'@ max. 15 V

Curentul maxim la iesire 1, 5 A

Puter ea tot.fl]a diRipata 1,2.5 ti


-""r-~ ....,.11'
*.C J 15 Ilt.

PtJtp.relt mO .'< .\ nl9 la ies ire 2:xl, 7 \oi


1111'.,' (1, J .. """'''11 ) I~P

Rezi s tenta de in tr arp. HW k (;.II~ I~' U GtIO

Buw.ln ::i l"! f t "' C\'t'nla lOH :.>: .. 15kHz "..... ~ Il loII"
Oi5t or~d uni. de ne linin l" j t af.e 0. 2 % 1'\I.11".. HI) . 11 0Imul(t1

Curell tul 11'1 8 xi -a ftbnl' r bi t 12 31.41

Cja tlg u l in t e n f:l l .'!? :$ 9 d M :,: L~


Caps llla POWETWIF
Reziat enhi. ~, ·t· mJ ' · i1 j- amh llOe/\<!
(/2+2+2) Plni
'-----------------_._--------------'
AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2xl ~
i ~rlJ
Ci r c uitul integrat monolitic TDA 2822 M e ste un amplificator audio d ",,! de p u t ere
2xl W destinat realizarii case tofoane lor si radioreceptoare lor porte, o ile. Permite
alimentarea la s u rse c u tensiuni scazute (1,8 V), are un cons um de CUHu t in repaus
(9, mA) si permite interconectare direct sau in punte pentru obtinerea c Oi! f igu r atiilor
mana sau ster eo.
CARACTBRISTICI ELECTRICI PRINCIPALE Schema tipica de apL" 2 tii
Tensiunea de alimentare max . 15 V "<o--Ţ'-~' Cl
.
Curentul maxim la iesire 1 A [. J: IV
Puterea totala disipata 1 , 4 W Conexiuni la capsu1a
~' ~

Puterea maxima la iesire 2xl W .,."", ·"""-t:1

Rezistenta d~ intrare 100 k


0.."'\11'111 )
Banda de fre oventa lOH z-15k H ~
.....,
Distorsiuni de neliniBritate 0,2%

Curentul maxim absorbit 9 mA


..
Capsula MINIDIP
Cist i gui in tensiune 39 dB plastic
Re jec tia. s ur sei de ali r:l. 30 d8

Rezistentat termi ca j-omb IOaC!"


L-___________________ _" ________________ ~ ______________ ~
---------------,
~] ,1

AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2xl,7 W

Circuitul integrat monolitic 'I'DA 2824 S es te un amplific ato r audio dUl!.l de putere
2xl,7 W destinat realizarii radiorec ep toarelo r p01' tubile s i li rer.eptoart'; lor TV
co merciale . Am p lifj catorul pre zi nta distOI'Riuni de neliniarita te sc a2ute. aCf3€pta
alimentare a la s ur se c u t e n si une mai muri de 3 V, a re un cons um red us de cu t' ~ nt
in r epa u s (12 mA) si p er mite u t.i1i zar ea in configu"atie mano sau stereo.
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALI

Tensiu nea de alime nta re .. ax. 15 v Conexiuni ca.ps llia


Schemll tipica d e " p liclJ tii
Curentul max i m la iesire 1,5 A
~::liTUI
Puterea tot.ala di si pata 1,3 W
I
.y~ .F===>
Put.erea maxima l a ie s ire Zx1.7 ' w '~.::=:::::.
t
'= ""'"
61110

Rezistenta de intrare 100 k

Banda d~ fre cvent a lOH z -15kH z


CJ ' : :,ţ~-~ """"" '"
Distorsiuni de nel iniarit.ate 0.2% :[10=
Curentul maxim abso rbit 12 mA
L_,~..&.;J
Cistigul in tens iune 39 dB

Rejectie su rse i d~ alj~. 60 dO


"'"
Ca.ps ,il" SIP-9
Rp.zistental lor..,ir:a j - amu 70C/W
L-_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ..,, :\
i!TDA~ 7231 II AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,8 W

r:ircuitul integrat monolitic TDA 7231 este un amplificator audio de putere 2x1,8
W prezentat intr-o cap suIa MINI DIP de 4+4 terminale. Este destinat r ealiza rii ra-
dioree"ptoarelor si casetofoanelor portabile sau in videoplayere ca amplificator final
in cla .." AB.
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE
Ten aiunea de nlim~ntare max. 16 V Sc h ema tipica de aplica tii
Cur entul maxim In ip ~l re I A
Conexiuni caps111a
Puter ea totala disipata 1,25

Putpl"p.a lIIf'lximB I A ies ire l.~


~

w • v.. , s:IOOI.iJi"'r~
CI
J:C2
Re7.i stenta de intrare 100 k

Hand:l de fre c-; ve-nt", 10~ 7.- I~kll ?. c..


Di Rt,Ol""3i uni de nelini~ritflt:e 0, :\"1:
~:T ·

Curentul IDA :dm ah s orhit 9 mA •
(':' 1" ) " MfNIDIP
·/14 i ' ;n i
i[~-~
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,9 W CU MUTING
Circ uitul inte g rat monolitic TDA 7231 e ste un amplificator audio de pute re in
clas a AB, utili zat in c on s tru c tia radiorec eptoarelor si casetofoanelor portabile. Se
cara cteri zeaza printr-o gama larga a tensiunilor de alimentare (1,8-15 V) consum
redus d e cure nt in repa us, rejectie ridicata a sursei d e alimentare , distorsiunni
armonice si d E n e liniaritate scazI/te si facilita tea de muting.
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPAl.!

Ten s iun e a de alime ntare max. 16 V S r:hema tipica de aplicatii


i-VS
Cur e ntul mAxjm In ie s ire J A
L1. l,C3 Jj20Uf
Put e rea t o tala d is ipnta 1 \oi Conexiuni la - _._9C6 lOOnF
:r _
Put e ren mflxima la if? s irt;" 1,9 w
capsuJa
#,6 :>-3 - -H
22UU__ _ l:~..J...

--r-t:1GNOloonF~1
~ ~

l
\1 " C5 470uF

~l
Ten $ iun~a de mutillq 0,6 V
7
H: e7. i ş tenta de illt r Are LOO k tOOU:J: -,- / z • r.c.

;re ~ PL.A:f1:-4_ f2
E - il

1
'1
i!i 7011 ..
Cur e ntuJ ml'n dl'll ob.'3(t r b i t mA ~ ~UTE
CJ Cap", " l"
. ·. t'~
MlNTDIP ..

Reje c ti~ SIIJ"Ae i dp aJim . 45 rl8

R ez i s t~nt8t i ~ lm l c a J- amh 2 ()OC/W


- -----------------
[illJ
AMPLIFICATOR AUDIO IN PUNTE DE TENSIUNE SCAZUTA

Circui tul integrat ,,,onolitic TDA 7236 est.e un amplificator destillat aplic"tiilor
8i realizarii radioreceptoarelor portabile, datorita tensiunii de a lim e ntare foarte
sca~ute (0,9 V) si cons\.i!l. "~'Ji de c ure nt redus (1 mA),

Conexiuni la Schema tipica cie aplicatii


CAfU..CTl RISTIC I BLE CTRIca P:t!:~~ C IP.4. ':-Z
capsula
Ter.s iunea de ali;t'lent. ·' lrc. t:l.R ;{· 1,8 V

Cu:,.;!"t;.;l l7Illxi", le ie ~ :ire 5C 1" .\ +'15 8 Ne


P'-,tt!I.'t>a tot.9.1a disip:.lta 0,5 W
'> , ""'
O;.;~ ·i 2 7 GUT 2 CI
"'.;t ~~l',,"a tr.!lxima h . 1~ s j rr-. 25 L!F

r.e7.igt~;;t8 ~" j.ntrare .:G k C~~~ ? 6 P2


"'" , ,,.,.
<,II-- " . O,.
U
IH
5".(.1\

"
...••
Cap""J" PLASTIC
uI E"....
'O. . .

TDA 72.16 {MINJ!)[P!


TDA Î23fiO (SO-R3!
IIiM 7240 A II lQJ]
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W IN PUNTE

Circuitul integrat monolitic TDA 7240 A este un amplificator audio de putere


20 W in punte, dedicat realizarii radioreceptoarelor auto profesionale. Este un
amplificator c u zgomot redus si distorsiu ni de neliniaritate redu se car e necesita
un numar redus de componente atasate in exterior. Are iesirile protejate la
scurtc ircuit s i es t e prevazu t c u protectie la ambalarea termica.

CARACTBRISTICI ELECTRICI PRINCIPALI

Ten si unea de alimentare mex. 28 V

Curentul maxim la i esire 3 ,5 A

Put.erea totala di sipata 20 w

Puterea maxi~a la iesire 20 W --_-.:.-_---------------


Re zisten ta de int rare 10 k Schema
tipica
Banda de frecventa 30Hz-25kHz
de
Di stors iuni de nelini aritate O. l~ aplicatii
Cistigu l i n tensiune 40 dB

Rej e c tia s ursei de aljm. 50 dR

Rezi ste nta t teneiCA .i- H..,h 40C/W


l@IJ!
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W IN PUNTE

Circuitul integrat monolitic TDA 7241 este un amplificator audio de putere 20


W in punte , dedicat realizarii radioreceptoarelor auto profesionale. Este compatibil
pin cu pin cu amplificatorul TDA 7240 A fiind prevazut c u circuite de protectie la
ambalarea termica, scurtcireuit la iesire in c urent alternativ si curent continuu.

Conexiuni la capsula
CARACTERISTICI ILICTRI C ~ fXINCIPALB

T en~iu nea de alimentare max . 28 V

rurentul mBxi_ la iesire 3 , 5 A

PUt r. r ~ 3 t o tala d iaipata 20 W

Puterea aaxj~ la ie s ire 20 W

Rezi s tenta de h lt.rft'['€, 70 It

8andu de fr eoc venta 30Hz-25kHz


Distt"t' ai uni de t;c l illi aritate O,U::
'":I~ 1-+---1 •
Ciat l_;:..1 J

aejee th.
< ,"\

~uroei
t ~ n8 hm.'" 26 dR

de alim . 5 2. tiM
.... ... -L •

~ Ik':.o~4\
, 1---'"
UtI'

Rezi atent at teraica j-cap8 . 4 C/ W


•• : '-
--r'
::r;; -r
;~
-- ± r-- ~ :.

.•
__ ~;I"r I 2 :rur
.....&...
··:l'ZUf:"I
~--------------------------------
7250 II AMPLIFICATOR DRIVER-STEREO DE PUTERE

Circuitul integrat monolitic TDA 7250 este un amplificator-driver stereo de


putere 60 W capab il sa comande doua perechi de tranzistosl e Darlinghton
complementare, in aplicatiile audio HI-FI de performanta. Este prevazut cu siste m
automRt de control al curentului f.urnizat tran zistoarelor de putere, protec tie la
a mb a larea t e rmica, scurtcircuit la iesire si dispune de facilitatile oferite de fun c tiile
MUTE!STAN DBY!PLAY.

CARACTERISTICI BLECTRICI PRINCIPALI


Conexiuni le. Scheme. tipice. de e.pliClltii
Ten siunea de alimflntare max. +-4SV ce.pslIle.
Curentul . tnaxim l a. iesire +-5 mA .'.
Puterea tot ala cli si pata 1,4 W

Puterea maxilill'i la iesire lOOW/4ohmi 'O!If . (;IU

Jl:'''Q-..n:·
Rezist e nta de intrare 10 H ~,_ .

Banda de frecv e nta 2 im z-2Ukli :-;


~~!oWI!..w ~ •
Distor si uni de ne.l i ni ll r itate 0 ,0 3% ..... ... l' .,
Ci s t. ig "' ! in tensi on e 60 da , t .... , ; ; ;
Rejec tia s ursei de a!i~. 15 dO Ce.pslIltl DIP-20
Rezistentllt t,.., rmi -':' R J-alJlb ti 5C/ H PLASTTC
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 22 W I~
~~ ,1
_ ".J.I
Circuitul integrat monolitic TDA 7255 este un amplificato r audic ";,,,,1 de p ute re
22 W in clasa B, d es tinat realizarii radiorecep toarelor profesionale . Este rrevaz ut
cu protec tii multiple la: ambalare termic a, intre ruperea masei, scurtcircuit )a iesire
in curent continuu sau alternativ. Poate fi utili zat atit ca a mplificator mono in punte
cit si ca amplificator stereo cu facilitatile oferite de muting.
CARACTlalSTICI ILECTRICI PRINCIPALI

Tensiunea de alimentare .ax. 28 V Schema tipjca de apjj " tii


>

Conexjunj Ia capsuIa
Curentul ~xi. la iesire 4 A

Puterea totala disipata 30 W

Puterea .axi.a la iesire 2x12,5 W ".. u_


I~~ MI
"(JIIol~
~t~"OU'1 m

'-' 1:aJ\IIUl
t'uoo....
Tensiunea de. aut ing 2,4 V

Rezistenta de intrare 70 k
.-,
,~

11';== .. -
'1JIn~~
flflfJl
-1'1 1· )
Banda de frecventa 20Hz-IOkHz _ II.,
Tensiunea de intr.la sat. 300mV

Distorsiuni de neliniaritate 0,05%


l... ... -
"-'0001 . . . . .
..,.~

Ciatisul in tensiune 28 dB
Ca.psuI a. MULTIWA TT-/5
Rejec ti. sursei de aliN. Sad8

Rez ia tentat termi c o j-cap9 3C/W


I[TIM 7256 II AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 22 W IN PUNT~-
I~
Circuitul integrat monolitic TDA 7256 este un amplificator audio dual de putere
22 W in clasa B, destinat realizarii radioreceptoarelor profesionale. Este prevazut
cu circuite de protectie a iesirii la scurtcircuit (masa sau sursa de alimentare) si
dispune de facilitatea oferit.a de MU1'ING, cu comanda compatibila TTL.
CARACTERISTICI BLECTRICI PRINCIPALI

Tensiunea de alimentare _ax. 28 V


Schema tipica. de aplicatii
Curentul .axim la iesit'e 5,5 A Conexiuni la capsu1a
Puterea totala disipata 36 W
0,,"" - 1

Puterea ma~ima la iesire 22 W

rena .l unea de lIuting 2,4 V

ReziRtenta do intrare 70 k

Banda de frecventa 20Hz-15kHz


lnn72JG
Cisti~ul in tensiune 36 dO "''''''0-11- ,
Capsula MUL1'IWA1'1'- ll • . \.,r
Rejec tta sursei de ali •. S8dB
"
Rezislentat termiCR j -capB 2 , BC/W
r-
i AMPLIFICATOR-DRIVER PWM AUDIO DE MARE EFICIENTA
Irill I
Circuitul integrat monolitic TDA 7260 este un nou model de amplificator-driver
audio deRtin a,t aplicatiilor di n radio r eceptoarelor a u to. Coma ndind la iesire patru
tl'anzistoare MOS de putere conectate in punte asig ura o putere d e 30 W pe o sarcina
de 2 ohmi Cli distorsiuni de n eliniaritate mai mici de 0,4%. ESte un cir c uit d e mare
e ficienta (randamen tul >80%) p revazut c u facilitati MUTING si protectii la ambalare
t.e rmica sau sc urtcirc uit la ies ire.
CARACTERISTICI ELBCTRICE PRINCI PU.I Co nexiuni la capsu la

r ,.
Tf!n !l iunea de aJ ime ntare max. 30V NoiTE
,
" '. ",,,,,,,,al
Ten s iunea de intrare IOV IKTIERATQR JoI -

Tens iunea de intr .di f .• -6\'f ar:ax) '"+ J


'.
Curentul dp jpsire . ax. 300

Put e rea tota l a disipa'a 1 W


~A

' ' ' IT


QP. AM"! "
{~ IN -

OI+
4
,. ..
" ~}
0""""
NQS DIIIV(.)

Pu t.P.crea maxima lAi iesire 32W 15 al


,
--}.
OlJE~,()AJl
intrare 100 k
.," '
ReEh:tp.nt ,';\ d~ w...,
AC GoMDt,,-, • 1'QSj-~
Diatorsiuni de neliniar ita te 0 ,~
'I1WAm..a.rM
• ., CL
..".... o
Rejecti~ sursei de ali •. 60 dB " '"'"
Re 7. ietentBt t"r. ica j-amb 80C/li Cllp" uIIl DIP- 20 PLASTIC
Schema t"lPlca
. . de a mplifica r e 25 wl
de a plic atii (c'lrc lllt

TDA 7260

...
._- - - - -
""
•• ti
•e

It

• lUA 1?:-t;> ...
n " ..... •
"•
••
.. l>
p
<>y

~t·u .... . UC ~ .. • .... r

Il • .. ..1" . . ' e' CAni"""!

--._------- _._ - - -- - --
___o

- --.- ---- ._-_. _ - - ~


[fill]
AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2 x 12 W

Circuitul integrat monolitic TDA 7350 este un nou model de amplif icator audio
de putere in clasa AB, destinat constructiei radioreceptoarelo r stationare.
Amplificatorul poate fi utilizat atit in varianta stereo (.2x12 W) cit si in varianta mono
(22 W) prin conectarea in punte a celor doua canale. Solicita putine componente
atasate din exterior, are un cistig fix si prezinta circuite de prote c ~ ie a iesirilor
la scurtcircuit in curent alternativ si cu rent continuu.

CARACTERI STICI ELECTRICE PRINCIPALI Schema tipica de aplicatii


Tensiunea de alimentare max. 28 V Conexiuni la capsula
/ "
Curentul maxim 1. iesire 4 A
~!:
Puterea totala disipata 40 W •,
Puterea aaxi.a 1. iesire 2xl2 W $ •

Rezistftnta de intrare 50 k

Banda de frecventa 20Hz - 20kllz

Distorsiui'li de neliniaritate 0,5%

Cist i gul in tensiune 35 dB


Capsula MULTIWATT-ll
Rejec tia Bursei de aIim . 50 d8

Rezi ste ntat t e rllj c a j- c apa. I,BC{W


IITDA 7360 II ~
AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2x12 W
Circ uitul integrat monolitic TDA 7360 e ste un n o u model de amplificator audio .
de putere i n clasa AB, d es tina t con s tru ctie i radiorece p toare lo r statio nare. PO!lte fi
utilizat atit in v aria nta stereo (2x12 W) c it si in varia nta mono (22 W) prin conectarea
in punte a ce lor doua ca nale. Amplifieato rul este pre vazut c u c irc uite pe ntru detectia
limitarii e taje lor d e ies ire , es t e pro t e j a t la sc urtc ircuit s i dispune d e un sistem
p e ntru controlul automat al vo lumului.

Schema tipica d e aplicatii


CARACTIRI5T1C] ELECTRICE PltINCIPAU:
•• u.
Tensi unea .Ie a limentare max . 2R V
l1vr ~

,Conexiuni caps ula C6


Curentul ma x im la ie sire 3,5 A

Puterea tot.ala di u'pBt.a 40 W


la ""'!"
".... •
""1,~,,...,C-----1....-,
S Jf\H {) - 11V
OIJfl
Puterea maxima la ie Rire 2x12 W

Re z istenta de iulrflre 50 k
. . ~ .• ~..,

I M1! '1 IMII. )


1 _ __ 0Il1 "1 ~

th ' -:::=-~
8anda de frecventa 2211z-22kJlz
'+'"
I GIII
.1.1"
I·h
J ::':::':=-:ltIlP
Ift'"' ""Iol 0011

e. llil
I - _ ._-,
Distorf:liuoi de neliniarHate O,05 X; ____.J L.-J"-cr - ll<JT
t\.' P .~ . I'II I IKOI:. !f ~ 1:1rW p . ...,
. '" C!»ft"r. If O 'o ' IM, U (fO"" "
Cistigul in tensiune 26 dB
Re ,lectia • .,r8e ; de aH", 55 dR C al' SUlll MUf.TIWAT7'-1l
Rezistentat t Ar mi c a j ··CHVH , 1.&C/W
[Cilll
AMPLIFICATOR AUD I O STEREO DE PUTERE 2x2,3 W

Circuitul integrat. monolitic TEA 2025 B es te un amplificator audio dual de putere


destinat realizarii c a'letofoanelo r s i r adior eceptoarelor portabile. Accepta alimentari
de la surse c u tensiune mai mare d e 3 V. est e protejat la ambalare termica si are
o diafonie intre canale foarte scazuta.

Schema tipica de aplicatii


Conexiuni la ou. _ _ , _ _,
CAaACTI~ ! STICI ILICTRIC ~ PRI NC I PAL!
c/Jp ~ ula
Tensiunea de ali.entnre ~QX. 15 V

•• •• ..
Puterea totalA ~ j ~tPRtA 2 W

Puterea . . xi.,.a l e j"'!l irtt 2x2 .3 W


"
rEn
.
7
29:1 58
Rezistenta d~ intr~ r e 30 t. r t:{OOA(K
FEE09llCk • 3

D ~ ~tor8iuni da nelintaT't a te O.3~ 1ri .l l"


- 'll
'".U., 2
liriO h ub.'
• · . " . 9.12. 13 J: .;J8
Rejectia sursei de ali •. It, ~~
')8 !.. . ula POWERDiP ~n~ " u

Rezistf'tnl At ter_tea j-cap ... ! se I N 1;: ~~ " ~2 pini

.. _--_.-. -------- _ ....


Vinde prin magazinele propii, prin reprezentanti, prin pos La. coleta rie sau
mesagerie:
-Circu ite integrate MOS si optoelectronice produse de "MICROE LEC' :'RONICA"
S.A. Bucuresti,
-Conectoare , mufe, cabluri , intrerupat.oare, produse de "CONECT " .~ . A.
Bucuresti,
-Componente pasive si bunuri de larg consum produse de "IPEE" Cur t.ea de
Arges'
-Ferite diverse produse de "AFERO" Bucuresti,
-Aparatura, borne 1 sonde o6ciloscop produse de "I CE I! Bucuresti,
-Relee , transformatoare, mi c romotoare produse de "RELEE" Medias,
-Componente si aparatura importata de "ELECTqONU M" Bucuresti,
-Di verse alte componnente active sau pasi ve importate sau aduse in
consignatia, .
-Pi ese la punga,
-Rev istele "IF", "Hobbit" I ·'Elec tronist.ul" 1 "RET" I
-Carti de electronica si programare, produse de editurile "~ljcroinformatica"
Cluj-Nllpoca , "Editura de vest"-Timisoara, "Hirton" - Timi s oara.
PRODUCE -
-"Kit"-uri sau montaje finite dupa circuite prezentate in "RET" sau pe
pliante,
- "Kit"-uri sau montaje la cererea c lientilor.

PROIECTEAZA -
-pe baza de contract, orice aplicatie in domen iul electronicii sau a
tehnicii de calcul.

EDITEAZA si TIPARESTE -
-publicatia "RET",
-carti de programare ale firmei "Alpha"-Timisoara,
-suplimente,
- carti d e electronica si tehnica de calc ul,
-cata loage ,
-pliante cu diverse montaje ce se vind sub forma d e "kit",
-doc umentatie de interes.

PENTRU COMENZI SAU LAMURIRI VA RUGAM


,
SA NE CONTACTATI LA ADRESA [(5) 'Iiif ,:J/i!IJI I -~"'''' ,L

S.C. "TM" S.R . L.


1900 TIMISOARA, Str. MIRON COSTIN 2
P--QtI;;..
',' "J
;:"J»

, i ,,"'.
, -- .. -- ...
TELEFON - 96/118576
Pentru comen z i s a u lamuriri v a rugam s a ne contactati la a d r e s a

S.C . "T M" S. R.L .


1 900 TI MISOARA Str. MI RON COSTI-N 2
TELEFON 96 / 1 1 8576

-- - -- ---- -
- 0 _-
-
t"Cu ufll ,
'~
'.
L -- ,~ ~ :
-
YOUR ELECTRONIC DEALER
- 'I!;;Ai'
---- - - - ----
,
. ' ;'.
-- __._--
- - -- -- -- _.
-