Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare scrisă, cod F 006, ed. 2, rev.

1
LOCUL DE DESFĂŞURARE AL EXAMINĂRII pag. 1/3
FIRMA: …………………………………………….. EXAMINATOR
……………………………………………………….

ADRESA: ……………………………………………
DATA: ………………………………………………. ADMIS/RESPINS
ORA ÎNCEPERII LUCRĂRII: .............. SEMNĂTURA:
ORA FINALIZĂRII LUCRĂRII: ..........
NUME, PRENUME: ...................................................
SEMNĂTURA .............................................................

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMINARE ÎN VEDEREA


AUTORIZĂRII CA STIVUITORIST (TEST NR. 1)

1. Conform prevederilor Ordinului Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 1610/2007, utilizarea


stivuitoarelor autopropulsate este interzisă:
a) - fără instalaţie de semnalizare acustică şi optică;
b) - fără instalaţie de semnalizare acustică;
c) - fără instalaţie de semnalizare de incendiu.

2. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, la deplasarea stivuitorului cu sarcina pe furci, la


urcare, sarcina va fi amplasată:
a) - către partea de jos a pantei;
b) - către partea de sus a pantei;
c) - indiferent, cu condiţia respectării instrucţiunilor de lucru şi a normelor de protecţie a muncii.

3. Verificarea componentelor de securitate se face de către stivuitorist:


a) - cu ocazia încercărilor pentru autorizarea stivuitorului;
b) - în timpul lucrului cu stivuitorul;
c) - zilnic, la începutul lucrului.

4. Potrivit prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, care este
semnficaţia termenului “deţinător”?:
a) - persoana juridică ce deţine un echipament;
b) - persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;
c) - persoana fizică ce are în proprietate o instalaţie.

5. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, transportul mărfurilor cu volum mare este permis
doar dacă:
a) - stivuitoristul are posibilitatea să observe drumul şi dotarea stivuitorului permite acest lucru;
b) - stivuitoristul este dirijat să manevreze, de către o persoană desemnată;
c) - stivuitoristul este dirijat să manevreze de către operatorul RSVTI al deţinătorului.

6. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, verificarea funcţionării limitatorului de sarcină la


stivuitoare (care constă dintr-o supapă care acţionează în cazul creşterii presiunii fluidului de
lucru peste limitele admise), se realizează prin încercarea de ridicare a unei sarcini:
a) - mai mari cu 50% decât sarcina nominală;
b) - mai mari cu 25% decât sarcina nominală;
c) - mai mari cu 10% decât sarcina nominală.

7. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, este permisă circulaţia pe lângă utilaje, instalaţii,
stive, numai la o distanţă de:
a) - maximum 1 m;
b) - maximum 0,5 m;
c) - mai mare de 0,5 m.
=(TEST NR. 1)= pag. 2/3

NUME ŞI PRENUME: ................................................... EXAMINATOR


SEMNĂTURA ..................................................

8. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, care din componentele enumerate mai jos sunt
considerate componente de securitate pentru stivuitoare?:
a) - reductorul;
b) - dispozitivele de reţinere a fluidului în cilindrii;
c) - frâna de mână.

9. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, viteza funcţiilor hidraulice la un stivuitor este cu
atât mai mare, cu cât:
a) - motorul este ambalat mai puternic, crescând astfel funcţiile hidraulice;
b) - cu cât maneta de comandă a acestora este mai depărtată de poziţia neutră;
c) - cu cât maneta de comandă a acestora este mai apropiată de poziţia neutră.

10. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, stivuitoristului îi revin următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) - să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
b) - să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există persoane pe stivuitor;
c) - să repare componentele de securitate defecte.

11. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, ce înţelegeţi prin separare secvenţială a
mişcărilor unui stivuitor?:
a) - obligaţia ca stivuitoristul să efectueze manevrele în ordinea stabilită de instrucţiunile de lucru;
b) - obligaţia ca stivuitoristul să respecte sevenţele indicate de către producător, cu ocazia
efectuării manevrelor;
c) - obligaţia ca stivuitoristul să evite o mişcare a stivuitorului, în timp ce altă mişcare anterioară
nu s-a încheiat.

12. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, stivuitoristului îi revin următoarele responsabilităţi
în timpul lucrului:
a) - să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 150-200 mm de sol şi cu catargul înclinat
spre spate;
b) - să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 400-500 mm de sol şi cu catargul înclinat
spre spate;
c) - să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat
spre spate.

13. Stivuitoristul trebuie să poarte echipament de protecţia muncii:


a) - da;
b) - nu, deoarece lucrează în cabină;
c) - doar dacă lucrează pe şantier.

14. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, încercarea de stabilitate pentru stivuitoare se
realizează astfel:
a) - prin coborârea sarcinii nominale şi oprirea bruscă a acestei mişcări, care nu trebuie să
provoace răsturnarea stivuitorului;
b) - prin ridicarea sarcinii nominale şi oprirea bruscă a acestei mişcări, care nu trebuie să
provoace răsturnarea stivuitorului;
c) - prin ridicarea unei suprasarcini având valoarea 1,25 din sarcina nominală şi oprirea bruscă a
acestei mişcări, care nu trebuie să provoace răsturnarea stivuitorului.
=(TEST NR. 1)= pag. 3/3

NUME ŞI PRENUME: ................................................... EXAMINATOR


SEMNĂTURA ................................................................

15. Conform prevederilor P.T. ISCIR aplicabile, stivuitoristului îi revin următoarele responsabilităţi
după terminarea lucrului:
a) - punerea catargului în poziţie verticală;
b) - să verifice existenţa legăturii electrice la maşinile de protecţie împotriva tensiunilor de
atingere;
c) - să verifice ca proiecţia “centrului de greutate” să fie în afara proiecţiei pe sol a perimetrului
stivuitorului, cu sarcina ridicată la cel mai înalt nivel.

16. În cazul manifestării tendinţei de pierdere a stabilităţii stivuitorului, stivuitoristul trebuie să:
a) - anunţe imediat echipa de intervenţii;
b) - să coboare imediat sarcina;
c) - să anunţe imediat operatorul RSVTI.

17. Manipularea motostivuitoarelor în locuri închise neventilate, este permisă:


a) - da;
b) - nu;
c) - da, dar numai în timpul zilei.

18. Conform prevederilor Ordinului Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 1610/2007, cadrele
de butelii se vor transporta cu stivuitorul, dacă:
a) - sunt prinse cu lanţ sau cablu de toate cele 4 inele ale cadrului de butelii;
b) - sunt prinse cu electromagneţi de toate cele 4 inele ale cadrului de butelii;
c) - sunt prinse cu electromagneţi de toate cele 2 inele ale cadrului de butelii.

19. Inspecţia zilnică a stivuitorului trebuie să se efectueze numai în următoarele condiţii:


a) - pe teren plat, catargul în poziţie verticală, furcile la sol, motorul oprit;
b) - pe teren plat, catargul în poziţie orizontală, furcile la sol, motorul oprit;
c) - pe teren plat, catargul în poziţie verticală, furcile la sol, motorul pornit.

20. Noua Directivă de Maşini a fost transpusă în legislaţia românească prin:


a) - Legea nr. 64/2008;
b) - Hotărârea Guvernului nr. 119/2004;
c) - Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008.

NOTĂ: - timp alocat= 1 oră;


- 1 variantă de răspuns corect;
- nota minimă= 6 (şase)  12 răspunsuri corecte (1 întrebare= 0,5 p).
RĂSPUNSURI
=TEST NR. 1 STIVUITORIST=

1=a 11= c
2=b 12= c
3=c 13= a
4=b 14= a
5=b 15= a
6=c 16= b
7=c 17=b
8=b 18= a
9=b 19= a
10 = b 20= c.