Sunteți pe pagina 1din 6

Gândiţi în 3D

AutoCAD
®

Civil 3d 2009
®
Un mod mai eficient de a lucra

Utilizarea aplicaţiei software AutoCAD® Civil 3D® reprezintă


pur şi simplu un mod mai eficient de proiectare, analiză și realizare a
documentației în cadrul proiectelor de inginerie civilă și amenajarea
teritoriului.

Prin legătura dintre proiect și documentație, de la utilizarea referințelor externe și scurtăturilor


Prin utilizarea soluției AutoCAD Civil 3D contribuie în mod semnificativ la
creșterea productivității, la elaborarea unor proiecte
spre surse de date externe și încheind cu gestiunea
integrată a datelor și controlul versiunilor, Civil
AutoCAD Civil 3D am și documentații de execuție de înaltă calitate, la 3D oferă tuturor membrilor echipei, locali și aflați
optimizarea coordonării și la comunicarea limpede la distanță acces concomitent la modelul cel mai
fost capabili, într-un a soluției de proiectare, totul pentru a câștiga recent, asigurând astfel menținerea proiectului în
timp foarte scurt, să următoarea lucrare. Civil 3D este soluția potrivită grafic și în buget.
pentru organizația dumneavoastră în proiectele de
prezentăm multiple amenajarea teritoriului, de infrastructură destinată Comunicarea ideilor în mod convingător
variante de proiectare. transporturilor sau în cele de mediu. O concepție inteligentă nu este suficientă. Trebuie să
faceți în așa fel ca ideile dumneavoastră să fie înțelese
Acest fapt a constituit un Proiectaţi mai rapid și la o calitate ridicată de diferiţii parteneri din proiect, inclusiv de către
mare avantaj - în ultimă Utilizarea soluției Civil 3D scurtează timpii de pro- public și de către comisiile de avizare. Prin interme-
iectare, analiză și de implementare a modificărilor, diul instrumentelor de vizualizare tridimensională,
instanță, am încheiat cu rămânând, astfel, mai mult timp destinat evaluării Civil 3D vă permite să creați cu ușurință prezentări
un proiect mai bun, facil scenariilor multiple de tipul „ce s-ar întâmpla dacă?”, relevante prin care puteți transmite rapid publicului
fapt ce conduce la obținerea într-un timp mai scurt dumneavoastră intențiile de concept.
edificabil și acceptat de a unor soluții îmbunătățite. De asemenea, prin
oricine. desenarea bazată pe stiluri reduceți apariția erorilor și
puteți furniza documentații de execuție caracterizate
O soluție uşor de adaptat
Aplicația software Civil 3D dispune de flexibilitatea
- Brian Christ de omogenitate și de o calitate mai ridicată. necesară abordării unei palete largi de tipuri de
proiecte, mai ales în domeniile amenajării teritoriului,
Inginer proiectant
Respectarea planificării și bugetului infrastructurii destinate transporturilor și protecției
The G. C. Wallace Companies
Cu Civil 3D, întreaga echipă lucrează pe același model mediului. Totodată, deplina funcționalitate a aplicației
adus la zi și, prin urmare, membrii ei se află într-o o face capabilă să răspundă cerințelor tehnice ale
stare de coordonare permanentă în toate fazele întregii echipe de proiect, de la inginerii civili și
proiectului. Printr-o abordare scalabilă, începând proiectanți până la desenatori și topometri.

O modificare, mai multe


actualizări automate
concomitente Model. Utilizați
instrumentele inteligente
și dinamice puse la
dispoziție în vederea
modificării rapide a unui
proiect indiferent de
stadiul în care se află
acesta.

Desenare. Modelul reflectă automat toate Reprezentarea vizuală. Este posibilă Rapoarte. Fie că este vorba de un
modificările aduse desenului și adnotărilor în generarea rapidă și eficientă a volum sau de o listă a conductelor de
decursul proiectului. Planșele sunt aduse la zi cu reprezentărilor vizuale sincronizate canalizare și construcțiilor accesorii,
informațiile de concept cele mai recente și mai cu modificările aduse în concepția atunci când o modificare este adusă
precise, ceea ce permite limitarea apariției erorilor proiectului. proiectului dumneavoastră, toate
și omisiunilor. informațiile de maximă importanță din
rapoartele și listele componente sunt
actualizate în mod automat.
O mai bună transpunere a măsurătorilor topografice,
a concepției și a analizei.

În ridicările topografice, în modelare și în analiza avansată,


AutoCAD Civil 3D raționalizează și accelerează fluxul de lucru grație
instrumentelor specializate ce automatizează sarcinile care necesită
timp și fac posibilă o estimare a performanței proiectului.

Cu Civil 3D, modificările aduse concepției și analizei Suprafețe Elaborarea modelelor tridimensionale profilate
se răsfrâng instantaneu în planuri și în liste. Astfel, Civil 3D poate gestiona modele digitale ale terenului, Modelele tridimensionale profilate combină con-
sunteți în măsură a evalua imediat impactul acestor de mari dimensiuni, asigurând totodată legătura strângerile orizontale și verticale cu elemente de
modificări, de a studia efectul altor variante și de a dinamică cu datele sursă, în special cele asociate cur- profil tip personalizabile, denumite subansambluri,
obține mai rapid, în final, rezultate de o calitate mai belor de nivel, liniilor de ruptură, modelelor tridimen- pentru a crea modele dinamice de drumuri sau de
ridicată. sionale profilate – tipul de obiect „corridor” - și obiect- infrastructură aferentă altor tipuri de sisteme de
elor destinate taluzării. Odată generată, suprafața transport. Civil 3D este livrat cu sute de subansam-
Proiectul preliminar poate fi utilizată în vederea reprezentării curbelor de bluri, începând de la componentele generale ale unui
Trageți imagini aeriene și modele digitale ale terenului nivel, a bazinelor de recepție, a sensurilor de curgere, drum – parte carosabilă, rigole și trotuare - până la
din aplicația Google EarthTM, importați date dintr-un a planurilor de nivelment și a pantelor, precum și a ve- componentele complexe ale unei căi de rulare. În
sistem informatic geografic, cum ar putea fi axele derilor tridimensionale, pregătite a fi randate. Utilizați egală măsură, puteți crea propriile dumneavoastră
drumurilor și limitele zonelor inundabile și, apoi, suprafețele ca o referință în vederea realizării profilelor subansambluri, în raport cu diferitele norme de pro-
prin intermediul instrumentelor specializate puse la longitudinale, a secțiunilor, a vederilor în plan și a iectare existente. Pe lângă aceasta, Civil 3D vă permite
dispoziție, veți putea realiza un plan de bază preliminar modelelor tridimensionale profilate. Toate modificările definirea directă a zonelor de tranziție ce pot aparea în
a rețelei de drumuri și al ocupării terenului, fără a fi aduse datelor sursă antrenează după sine actualizări desfășurarea în lungime a modelelor tridimensionale
necesară pentru aceasta angajarea unei echipe de imediate ale suprafețelor și referințelor. profilate, prin utilizarea nemijlocită a aliniament-
topometri. În decursul fazei de proiectare de detaliu, elor, detaliilor topografice, liniilor caracteristice ale
va fi suficientă înlocuirea suprafeței concepută inițial terenului și ale poliliniilor AutoCAD. Odată ce modelul
de dumneavoastră cu o suprafață mai detaliată a cărei tridimensional profilat a fost realizat, utilizați-l pentru
actualizare cu informațiile asociate modelului se face a crea curbe de nivel, în scopul obținerii volumelor de
în mod automat. săpătură/umplutură și cantitățile de material, pentru
a desena profilele transversale și pentru alte cerințe
Topografie suplimentare.
Funcționalitatea aferentă măsurătorilor de teren este
pe deplin integrată în Civil 3D, așa încât dispuneți
de un mediu coerent destinat îndeplinirii tutu-
ror sarcinilor, cum ar fi importul direct al datelor
neprelucrate rezultate din măsurătorile de teren,
diminuarea erorilor prin metoda celor mai mici pătrate, Date puse la dispoziţie de Miller Legg & Associates
editarea măsurătorilor și crearea automată a detaliilor
topografice, planimetrice și de nivelment. Însă, cel mai
Platforme
important, punctele, detaliile topografice rezultate, de
Civil 3D integrează instrumente utile de proiectare a
tipul celor planimetrice și de nivelment, pot fi utilizate
săpăturilor și umpluturilor, pe care membrii echipei
în tot decursul procesului de proiectare. Civil 3D oferă,
de proiectare le pot utiliza în scopul generării
de asemenea, un instrument interactiv, denumită
modelelor digitale ale suprafeței terenului, utile
Map Check, ce poate fi utilizat în identificarea erorilor
oricărui tip de proiect de realizare a unei platforme.
și omisiunilor la nivelul etichetării segmentelor, mai
În vederea obținerii oricărui tip de suprafață, puteți
ales al celor utilizate în realizarea documentațiilor Proiectarea normalizată a drumurilor
utiliza, în egală măsură, instrumentele grafice și
cadastrale. Civil 3D vă permite generarea rapidă a geometriei
tabelare concepute în scopul elaborării unei taluzări.
Funcțiunile implementate în Civil 3D și destinate axei drumului în plan și în profilul longitudinal în
taluzării se mențin într-o stare de relaționare dinamică funcție de normele de proiectare locale, specificate
cu modelele tridimensionale profilate și cu aliniamen- de dumneavoastră. Aceste constrângeri se păstrează
tele sau profilele definite, oferindu-vă, într-o manieră atunci când sunt utilizate metode de generare cum
flexibilă și îmbunătățită, posibilitatea de rezolvare a este cea a ajustării optime, a celei bazate pe punctul de
problemelor întâlnite. intersecție sau a celei bazate pe elementele de mare
flexibilitate. În același timp, Civil 3D analizează în mod
Parcelare automat curbele orizontale și verticale prin comparația
Generați parcele prin conversia poliliniilor AutoCAD® acestora cu distanțele de oprire, de asigurare a
existente sau prin întrebuințarea instrumentelor vizibilității la depășire și de iluminare a carosabilului.
flexibile de parcelare destinate automatizării acestui
proces. În scopul gestiunii parcelelor introduse în
format digital, AutoCAD Civil 3D întrebuințează o
topologie în așa fel încât, o modificare adusă unei
parcele se reflectă automat asupra formei parcelelor
adiacente.
Rețele de conducte Sisteme de evacuare a apelor meteorice și de
calcul hidraulic și hidrologic
În vederea reprezentării sistemelor de evacuare a
apelor uzate și meteorice, puteți utiliza instrumentele Pentru gestionarea apelor meteorice și efectuarea Coordonare îmbunătăţită
bazate pe reguli. Cu ajutorul introducerilor numerice calculelor hidraulice și hidrologice, aplicația Civil
3D pune la dispoziția utilizatorilor trei noi extensii, Datorită aplicației software Civil 3D
și a input-ului grafic, pot fi aduse modificări ale întreaga dumneavoastră echipă poate
conductelor și construcțiilor accesorii și, de asemenea, incluzând analiza bazinelor de recepție, modelarea
bazinelor de retenție și analiza rigolelor. lucra într-un unic model actualizat, așa
puteți realiza verificări ale interferenței elementelor încât membrii echipei sunt în permanență
rețelei. Utilizați aceste funcții pentru a tipări și încheia • Extensia Hydraflow Storm Sewers for AutoCAD®
Civil 3D® reprezintă un pachet software complet coordonați în toate fazele de elaborare a
elaborarea rețelei de conducte în modurile plan, proiectului, de la măsurătorile topogra-
profil longitudinal și în secțiuni și pentru a partaja, și facil în utilizare destinat proiectării și analizei
rețelei de conducte de colectare și evacuare a apelor fice până la întocmirea documentației de
cu instrumente externe de analiză, informațiile execuție. Grație sistemului scalabil propriu
aferente rețelei de conducte cum sunt materialul și meteorice.
• Extensia Hydraflow Hydrographs for AutoCAD® de gestiune a datelor și coordonare a
dimensiunile. echipei, Civil 3D răspunde nevoilor oricărei
Civil 3D® constituie un pachet software complet
care se adresează efectuării analizelor bazinelor organizații, indiferent de mărime sau de
de recepție și a proiectării bazinelor de retenție, amploarea structurii organizaționale.
începând cu amplasamentele lipsite de probleme
până la bazinele de recepție complexe în care sunt Utilizarea scurtăturilor spre surse
amplasate bazine de retenție interconectate. de date și a referințelor
• Hydraflow Express Extension for AutoCAD® Civil Începând cu referințele externe (xref) și
3D® oferă o colecție de calculatoare puternice desti- scurtăturile spre surse de date externe,
nate soluționării problemelor comune de hidraulică membrii echipei de proiectare pot partaja
și hidrologie ce apar în decursul activităților de datele modelului digital, cum sunt cele
proiectare a rigolelor, canalelor, gurilor de scurgere legate de suprafață, de axe și de rețeaua de
și deversoarelor. conducte de canalizare și, de asemenea, ei
pot utiliza același obiect pentru îndeplini-
rea diverselor activități de proiectare. Spre
Date puse la dispoziţie de JR Engineering exemplu, dacă un topograf elaborează
suprafața existentă a terenului, con-
Diagrame de volume comitent, inginerii și proiectanții pot lua
Pe măsură ce coordonarea dintre ingineri și cunoștință de aceste date pentru a efectua
subcontractanți capătă o importanță din ce în ce mai sarcini de proiectare cum ar fi parcelarea
mare, diagramele de volume rămân un instrument și concepția geometriei drumurilor. De
indispensabil în prevederea deplasării, cantității și asemenea, puteți genera adnotări din
dispunerii volumelor de pământ în timpul execuției. scurtături spre surse de date sau direct,
Civil 3D permite generarea acestor diagrame în prin intermediul referințelor externe, totul
vederea analizei distanței de echilibrare a săpăturilor pentru a vă asigura de faptul că, desenul
și a umpluturilor, a cantității de material ce urmează final se află într-o perfectă sincronizare.
a fi deplasat, a direcției de deplasare și a identificării
pozițiilor de excavație și umplere. Gestiune avansată a datelor
Dacă vă aflați în căutarea unui sistem mai
sofisticat de gestiune a datelor conținute
în proiectele dumneavoastră de inginerie
civilă, funcționalitatea complementară
adusă de tehnologia Autodesk®
Vault, inclusă în Civil 3D, sporește
funcționalitatea scurtăturilor spre surse de
date prin intermediul sistemului avansat de
gestiune a modificărilor, de control al versi-
unilor, de stabilire și urmărire a drepturilor
utilizatorilor și de control al arhivării.
O documentație de calitate

Crearea și livrarea documentației de execuție reprezintă faza finală a


majorității proiectelor de inginerie civilă. De asemenea, această fază
este cea mai mare consumatoare de timp și mai predispusã erorilor.

Stiluri și norme de desenare Adnotarea


Civil 3D vă pune la dispoziție o bibliotecă completă
de stiluri de proiectare asistată de computer,
Adnotările existente în Civil 3D provin direct din
obiectele conținute în proiect, din cele referențiate
În ceea ce privește
specifice tuturor țărilor, permițând astfel extern iar actualizarea acestora se face în mod au- producția de planuri,
un control asupra tuturor elementelor de
reprezentare grafică a unui desen. Culorile, tipurile
tomat atunci când se aduc modificări proiectului.
De asemenea, ele răspund automat modificărilor
cu Civil 3D am redus
de linii, echidistanța curbelor de nivel, etichetarea de scară de reprezentare și a orientării vederii, așa semnificativ timpul
acestora și multe altele sunt toate controlate încât, dacă rotiți sau modificați în unele viewport- alocat proiectării cu
prin intermediul stilurilor. De asemenea, Civil uri parametrul scării planului la tipărire, toate
3D pune la dispoziție un mijloc de personalizare etichetele se actualizează în mod automat. până la 27%. Prevedem
a stilurilor și de definire a standardelor proprii o creștere a acestui
pentru a răspunde mai bine nevoilor organizației
dumneavoastrã.
procentaj până la 40%,
odată ce vom parcurge
Desenele de producție
Puteți crea planuri de producție într-un mod au-
o porțiune semnificativă
tomat, cum sunt planșele ce conțin secțiuni, pro- din curba învățării.
file, vederi în plan, etc. Dincolo de acestea, puteți
realiza propriul dumneavoastră plan folosind -J. C. Davis
simultan mai multe desene și aceasta prin interme-
diul referințelor externe și scurtăturilor spre surse
Manager de proiect
de date externe. Rezultatul îl reprezintă un flux David Evans and Associates, Inc.
de lucru distinct, în care producția planșelor este
realizată prin utilizarea unui model digital unic. De
asemenea, pentru a reflecta o modificare adusă Vizualizare
Date puse la dispoziţie de JR Engineering
acestui model, puteți cu ușurință sincroniza toate În majoritatea proiectelor de inginerie civilă vi
planșele de producție. Rapoarte se solicită susținerea în fața actorilor publici sau
Cu Civil 3D este posibilă generarea de rapoarte privați a soluțiilor de proiectare prin interme-
Producția de planuri în timp real, într-un mod flexibil și de o manieră diul unor prezentări realiste. Pregătirea acestor
Civil 3D include un instrument complet destinat extensibilă, direct din aplicația software. Datele prezentări poate necesita destul timp și, mai ales,
editării foilor de plan și a profilelor. Pe deplin provin direct din model și, de aceea, rapoartele se o decuplare de la procesul de proiectare. Civil
integrat cu instrumentul AutoCAD Sheet Set actualizează dinamic, permițând o verificare rapidă 3D pune la dispoziție un set integrat de instru-
Manager, asistentul de creație Plans Production a modificărilor aduse proiectului. mente destinat elaborării direct din model al unei
automatizează editarea foilor de plan și a liniilor de prezentări tridimensionale realiste. Puteți chiar
corespondență de-a lungul axelor și generează foi Atlase publica date în Google Earth pentru a demonstra
de plan și de profile ce au la bază un anumit format Conceput a fi utilizat cu instrumentul Sheet Set rapid cum se integrează soluția dumneavoastră în
unitar. Produsul final este reprezentat de setul de Manager, funcția de creare a atlasului realizează peisajul înconjurător existent.
planșe pregătite pentru adnotare și tipărire. nu numai o decupare pe foi de plan a întregului
proiect, dar generează în același timp planșele
generale și legendele aferente întregului set de
piese desenate. Această funcționalitate este ideală
pentru realizarea planșelor de utilități publice,
vederilor în plan sau chiar a foilor de plan ce conțin
profile transversale.

Revizia proiectului
Procesele inginerești, începând cu cele de
concepție și încheind cu cele de execuție nu au
fost niciodată mai complexe ca în zilele noastre.
De obicei, în revizia unui proiect se face apel la
membri ai echipei de proiectare care nu sunt utili-
zatori ai unei aplicații CAD, dar a căror consultanță Imagine furnizată de Tibi Architects and RDV Systems
este indispensabilă pentru derularea în condiții
Imagine furnizată de JR Engineering bune a proiectului. Publicarea datelor în formatul
de date DWFTM răspunde acestei necesități,
iar activitatea de revizie a proiectului poate fi
efectuată astfel, în format digital, de către toți
membrii echipei.
Cel mai mare avantaj al aplicației software
AutoCAD Civil 3D îl reprezintă creșterea ratei
profitului, prevăzută în anii ce urmează. Această
aplicație nu numai că a sporit eficiența internă a
procesului de proiectare și a îmbunătățit nivelul
prezentărilor destinate clienților dar a contribuit și la
scoaterea în evidență a firmei printre inginerii civili
din noua generație.

-A
 my Eidemiller
Managing Principal
RGS

Aflați mai multe sau cumpărați


Aveți acces la specialişti din întreaga lume care vă pot oferi expertiză asupra
acestui produs, o cunoaștere deplină a domeniului dumneavoastră de activitate
și o valoare care depășește investiţia în aplicaţia software. Pentru a cumpăra
Civil 3D, contactați un Partener Autorizat Autodesk. Pentru a identifica cel mai
apropiat partener, vizitați www.autodesk.com/reseller.

Pentru a afla mai multe despre AutoCAD Civil 3D, vizitați


www.autodesk.com/civil3D.

Servicii și suport tehnic Autodesk


Sporiți rata de creștere a profitului și optimizați productivitatea prin intermediul
metodelor noi de achiziție, al produselor complementare, a serviciilor de
consultanță, a suportului tehnic și training-ului autorizat puse la dispoziția
dumneavoastră de firma Autodesk și Partenerii Autorizați Autodesk. Concepute
pentru a scurta perioada de învăţare a aplicației software și pentru a vă menține
în fruntea competiției, aceste instrumente contribuie la creșterea gradului de
utilizare a investiției făcută în achiziția software-ului, indiferent de domeniul de
activitate în care vă aflați. Pentru a afla mai multe, vizitați
www.autodesk.com/servicesandsupport.

Subscripţia Autodesk
Cu ajutorul sistemului de subscriptie Autodesk® Subscription, obțineți beneficiile
unei productivități sporite, a unei bugetări previzibile și a unei gestionări
simplificate a licențelor de utilizare a software-ului. Veți obține oricare din noile
versiuni ale produselor software Autodesk deținute și orice funcţionalitate
adiţională adusă acestora, dacă acestea sunt lansate în decursul perioadei de
abonare precum și condiții exclusive de licențiere, disponibile numai membrilor
abonați. O multitudine de instrumente cum sunt resursele puse la dispoziție
de comunitatea deschisă de specialiști, suport tehnic pe web și furnizat de
specialiști Autodesk, cursuri de pregătire individuală, e-Learning, contribuie
la creșterea competenței dumneavoastră și fac ca abonamentul Autodesk
Subscription să fie cel mai bun mod de a vă optimiza investiția. Pentru a afla mai
multe, vizitați www.autodesk.com/subscription.

Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, și DWF reprezintă mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Autodesk, Inc., în SUA și/sau alte țări. Toate celelalte denumiri de firmă, de produs sau mărci comerciale aparțin
respectivilor deținători. Autodesk își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără o notificare prealabilă
oferta de produse și specificațiile tehnice și nu este responsabilă pentru erorile tipografice sau grafice care pot
apare în acest document. © 2008 Autodesk, Inc. Toate drepturile rezervate.
000000000000118234