Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/a______________________________________________________, cu
domiciliul în ______________________ str. __________________________ nr. __, bl. __,
sc.__, et.__, ap.__, sector/județ_________________, legitimat cu seria CI ______, nr.______,
eliberat de ____________, CNP:_________________________________, în calitate de
__________, prin prezenta mă angajez să respect confidențialitatea cu privire la identitatea
situația socială, economică și juridică a beneficiarilor programelor asociației, declar că nu voi
oferi către terți informațiile de mai sus menționate, prezentul angajament producându-și
efectele și după încetarea colaborării cu asociația. Îmi iau de asemenea angajamentul de a nu
înregistra și utiliza materiale audiovizuale cu beneficiarii programelor asociației ori despre
aceștia, decât cu înștiințarea și acordul expres al managerului asociației.

Data , Voluntar,

S-ar putea să vă placă și