Sunteți pe pagina 1din 17

COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA

A MUNICIPIULUI CHI$INAU

HorAnAnn
nr. 45 din 24 sePtembrie 2021

in temeiul art. 58 din Legea nr. l0l20O9 privind supravegherea de stat a sdndtd1ii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, a
Hot6r6rii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinard de
sdnState public6", in contextul riscului sporit de rdsp0ndire in continuare a
infecliei
provocate de virusul SARS CoY-2 Ei in scopul asigur[rii unui grad adecvat de
preg6tire Ei rdspuns la infeclia COVID-19, in conformitate cu recomanddrile
actualizate ale Organizaliei Mondiale a Sdndtdlii privind considerentele pentru
implementarea sau ajustarea mdsurilor de sdndtate publicS in contextul COVID-19,
precum qi a bunelor practici europene qi internafionale qi a prevederilor Dispoziliilor
primarului General a municipiului Chigindu cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire
la aprobarea Comisiei extraordinare de sdn6tate publicd a mun. Chiqindu Ei a
Regulamentului acesteia", nr. 404-d din 14 iulie 2021 ,,Cu privire la modificarea
dispozilieinr.2l5-d din 15.05 .2020 Ei aprobarea unei noi componenle a Comisiei
extraordinare de s6n[tate publicd a municipiului ChiEin6u", in contextul actualizdtii
datelor despre situalia epidemiologicd prin infeclia COVID-19, Comisia
extraordinard de sdn[tate publicd (CESP) a mun. Chigindu

HoTARA$rE:

1 . Se ia act de prevederile Hotdr6rii nr. 62 din 22.09.2021 , cu anexele nr. 1 9i nr. 2,

a Comisiei nalionale extraordinare de sdndtate publicd (CNESP)'

Z. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de SSndtate Publicd ChiEindu


privind
situalia epidemiologica, cu tendinla de agraYare, prin infeclia COVID-19 pe
teritoriul mun. Chiqindu, cu incidenla de 283,7 cazuri la 100 mii populalie in
ultimele 7 zile qi prezenla nivelului de risc ,,Alertd cod RoEu".

3. Centrul de Sanatate publicd Chiqindu va stabili , odatd la qapte zile, in frecarc zi


de luni, pragul de alertd pentru municipiul Chiqindu'

4. Direcfia Relalii publice Ei Buget Civil a Primdriei mun. Chiqindu va asigura


informarea populaliei despre prevederile prezentei Hotdrari.

Pagind l din 17
5. Nerespectarea mdsurilor obligatorii de sdndtate publicd expuse in prezenta
pentru
Hotdrare constituie pericol pentru sdndtatea publicd qi va servi drept temei
persoanelor
aplicarea mSsurilor de rSspundere contravenlionala gi/sau penala a
fizice qi juridice.

6. Se solicita suportul autoritalilor din domeniul ordinii publice qi organelor cu


funclii de control in intensificarea supravegherii respectdrii de c[tre persoanele
fiz\ce qi juridice a m6surilor de prevenire qi control al infecliei COVID-19,
pe

teritoriul mun. Chiqindu, in conformitate cu domeniile de competenfd'

7. in funclie de evolulia situaliei epidemiologice, mSsurile de s6n6tate publica vor


fi revizuite.

B. prezentaHotdrare intr6 in vigoare din momentul emiterii qi se publicS pe pagina


oficial6 a Primdriei municipiului Chiqindu'

Preqedinte al Comisiei,
Viceprimar Ilie CEBAN

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar ngela CUTASEVICI

Secretar al Comisiei Boris cfuCa

Pagind 2 din L7
Anexanr. l
a Hot[r6rii CNESP nr. 62 din22.09'2021

Misuri de prevenire qi control al infec{iei covlD-19

1. Se instituie mdsurile de prevenire qi control al infecliei covlD -19, aplicabile la


nivel nalional:
1.1 purtarea obligatorie a mbqtilor de proteclie in toate spaliile publice
inchise,
posibilS
inclusiv in transportul public, precum qi in spaliile deschise unde nu este
sd acopere atdt
respectarea distanlei fizice de cel pulin 1 (unu) metru. Masca trebuie
gvra, cdt Ei nasul;
1 (unu) metru, cu exceplia
1.2 respec tareadistanlei frziceintre persoane de minimum
cazurilor c6nd, prin prevederi speciale, se stabileqte respectarea unei
alte distanle
intre persoane ori in cazul regulilor de transportare a persoanelor in transportul
public;
1.3 respectarea regulilor de igienS a m0inilor;
1.4 respectarearegulilor de igiend respiratorie;
de cStre
1.5 respectarea,sub proprie rdspundere, aregimului de autoizolare
persoanele cSrora este stabilit regimul respectiv;
sau instituliile cu
1.6 respectareade cdtre persoanel e fizice care se afl6 in teritoriile
regim de carantind a mdsurilor impuse de autoritdli;
1.7 monitorizarea personald de cdtre fiecare persoanl frzicd a stdrii
de s6n6tate.
Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituliile de asistenta
medicala la
aparigraprimelor simptome specifice ale infecliei COVID- 1 9.

2. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare publice qi private, ai instituliilor


socio-

medicale qi ai instituliilor de reabilitarelrecuperarelbalneosanatoriale vor asigura


implement area, sub rdspundere personald, a urmdtoarelor m[suri de
prevenire qi
control al infecliei COVID-19:
2 .l incur a1 ar ea Y accindri i impotriva COVID- 1 9 a
personalului ;
2.2 realizarea stricti a masurilor de control al infecliei COVID-l9, in conformitate
cu actele normative in vigoare;
2.3 organizxea accesului fluidizat al vizitatorilor qi insolitorilor in cadrul

instituliei/pre statorului ;

2.4 efectuarea triajului qi monitorizarea zilnicd la COVID-19 a

pacientului/benefi ciarului/insolitorului ;
2.5 organizareaqi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la inceputul turei
de lucru;

Pagind 3 din 17
riscului de
2.6 asigurarea personalului angalatcu echipament de proteclie conform
expunere;
2.7 monitorizar ea ut\lizdrii corecte a echipamentului de protec{ie ;
2.8 asigurarea instituliei cu produse dezinfectante, inclusiv
pentru igiena mAinilor'
qi organizarea mdsurilor de curdlare qi dezinfec{ie;
2.g organizarea instruirii personalului la locul de muncd privind mdsurile de
prevenire, control qi combatere a infecliei cu covlD-19;
masurilor
2.10 organrzareaactivitalii qi amenajarii locului de muncS cu respectarea
prevenirea infectiei
de prevenire conform Ghidului practic ,,Mdsuri-cheie pentru
covlD- 19lalocul de munc6", aptobatde catre Ministerul S5n5t5!ii.

3. Conducdtorii instituliilor publice qi private vor asigura implementatea' sub


rdspundere personal[, a urmdtoarelor mdsuri de prevenire
qi control al infecliei
COVID-19:
3.1 asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de munc6, facilitarea Ei
impotriva
incurajarea activd a personalului din subordine pentru vaccinarea
COVID19 , ca ceamai eficient[ mdsurd de sdndtate publicd Ei intervenlie
debazdin
prevenirea qi controlul infecliei SARS -CoY -2;
3.2 asigurarea respectdrii mdsurilor sanitare la locul de munc6, precum
aerisirea

spaliilor inchise, respectarea distanlei sociale qi purtarea mfutii in toate


spaliile

inchise de cdtre toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;


3.3 realizarea stricta a masurilor de control al infecliei COVID-19,
in conformitate
cu actele normative in vigoare;
3.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor qi insolitorilor in cadrul
instituliei/prestatorului (dup[ caz) cu purtarea mdqtii de proteclie;
3.5 monitorizarea stdrii de s6ndtate a angajalilor la inceputul zilei de munc6, cu

asigurarea eviden{ei .in cazul prezenlei simptomelor unei infecJii respiratorii


acute,
de familie;
angajatulnu se admite la serviciu, se autoizoleazdqi informeazdmedicul
3.6 asigurarea personalului cu cantitali suficiente de echipament de proteclie
personald (m6qti, mdnuqi, viziere, dupd caz);
aldt gura,
3.7 monitorrzareauti\zdrl\ corecte a mdqtilor (masca trebuie s6 acopere
cAt qi nasul);
pentru mdini
3.g Instalar ealaintrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant
pebazd de alcool;
3.9 in vederea evit[rii aglornerdrii transporlului public, autoritalile qi instituliile
publice centrale qi locale, angajatorii din sistemul public gi privat vor organiza,
in
cazul posibilitalii de ajustare la tipul de activitate desfbqurat,
programul de muncd
termine
astfel inc6t personalul s6 fie imp[(it in grupe care sd inceap6, respectiv sd
activitatea la o diferenli de cel pulin o ord (,,in evantai"). Programul salarialilor
care

Pagind 4 din L7
fi ajustat la programul de aclivitate a
au copii de v6rst5 preqcolarS Ei qcolara va
instituliilor de invSfdm6nt.

4. Administratorii unit[1ilor de alimentalie publica vor asigura respectarea


COVID-19:
urm[toarelor mdsuri specifice de prevenire qi control al infecliei
4.1 incurajarea vaccindrii impotriva COVID-l9 a personalului
unitdlii, a cdror
activitate implicd contact direct cu clienfii;
munc6' cu
4.2 monitorizarea stdrii de sdndtate a angajalilor la inceputul zilei de
asigurarea evidenlei . in cazul prezenlei simptomelor unei
infeclii respiratorii acute'
de familie;
angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazdqi informeazdmedicul
4.3 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de
proteclie
utilizdri\
personal[ (mdqti, mdnuqi, qo(uri qi viziere, dupd caz)' Monitorizarea
qi nasul)' precum qi a
corecte a mdqtilor (masca trebuie sd acoper e atdt gura, cdt
frecvenlei de schimbare aechipamentului de proteclie;
pentru mdini
4.4 instalarealaintrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant
pebazdde alcool;
4.5 excluderea posibilitSlilor de creare a aglomeraliilor prin asigurarea
respectSrii
persoanelor aflate la
distanlei ftzice de 1 (unu) metru intre persoane, cu exceplia
4 persoane, cu
mese. Se va admite deservirea concomitentd la mese a maximum
exceplia grupurilor constituite din membrii unei familii;
de preluare
4.6 ap\carea ecranelor de proteclie din plexiglas/sticl[la case qi locurile
a comenzilor;
client, la
4.7 asigurarea condiliilor pentru respectarea igienei mflinilor, dup6 fiecare
prepararea bucatelor - inainte qi dupd orice contact cu
produsele alimentare;
client;
4.8 igieni zafeaqi dezinfe clareameselor de deservire dupd fiecare
4.g igienizarea qi dezinfectarea spa{iilor de lucru a personalului' spa{iilor de
acestor lucrdri intr-
deservire qi grupurilor sanitare ra fiecare 2 ore, cu inregistrarea
un registru special, linut de operator in form6 libera.
5. Administratorii unitalilor comerciale cu amdnuntul vor asigura respectarea
urmdtoarelor mdsuri specifice de prevenire qi control al infecliei
COVID-19:
5. 1 asigur atea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumpSrStorilor
in interiorul unitSlii
comerciale;
5.2 admiterea in spaliile comerciale gestionate a unui numdr limitat de
din
vizitatorilcump6r6tori, exclusiv asigurafi cu mSqti de proteclie, reieqind
normativul per 4 m2 din spaliul comercial liber. Copiii cu vdrsta pltndla
1 persoand
12 ani nu vor cddea sub incidenla acestor restriclii qi vor fi admiqi in spaliul
comercial impreunS cu adullii care ii insolesc;

Pagind 5 din 17
5.3 instalar ea,laintrare in spaliul comercial gestionat, in locuri
vizibile qi accesibile
pe vbazd de
pentru vizitatorilcumpSrat ori, a dozatoarelor cu solulie dezinfectanta
alcool pentru respectarea igienei mainilor clienlilor;
5.4 monitortzarea st6rii de sdnatate a angajalilor^din subordine
la inceputul qi pe
parcursul zilei de munc6, cu asigurarea evidenlei. in cazul depistarii
unor simptome
se autoizoleazd qi
ale infecliei respiratorii acute , angajatul nu se admite la serviciu,
informeazd medicul de familie;
5.5 asigurarea personalului cu cantitSli suficiente de echipament de
proteclie

personala (mdqti, mdnuqi, Eo(uri qi viziere, dupS caz). Monitorizarea


utilizdrii
qi precum qi a
corecte a mdEtilor (masca trebuie sd acopere atdt gura, cdt nasul),
frecvenJei de schimbare aechipamentului de proteclie;
cumpdrdtorilor
5.6 admiterea in spa{iul comercial gestionat exclusiv avizilatorilor/
sau egal[ cu
asigurali cu mdqti de proteclie, cu exceplia copiilor cu vfirsta mai micd
12 an\;
5.7 maxim de case, cu organi zarea lor in mod special in orele de
crearea unui numdr
vdrf, pentru evitarea crebrii aglomerdrilor. Instalarea semnelor/indicatoarelor
(unu) metru in
vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanlei ftzice de 1
apropierea caselor;
5.8 instalarea ecranelor de proteclie din plexiglas/sticlE la case;
5.g vAnzdtorii qi lucrdtorii unitalilor comerciale vor aten{iona clienlii despre
necesitatea respectarii dista nlei fizice de cel pu{in 1 (unu) metru,
cu exceplia
membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;
fizic
5.10 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafelelor cu care contacteazd
cumpSratorii (coqurilor, cSrucioarelor etc.) 9i asigurarea regimului
de curalare
umed6 de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu inregistrarea acestor
lucrdri intr-un
registru special, elaborat de operator in form6 libera.
monitor\zatea
6. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea Ei
respectdrii mdsurilor de prevenire qi control COVID-19 specifice
pentru activttatea
centrelor comerciale:
asigurali
6.1 admiterea in centrul comercial exclusiv avizitatorilor/cump[r6torilor
12 ani;
cu mdqti de proteclie, cu exceplia copiilor cu v6rsta mai micd de
6.2 monitor\zareastdrii de sdndtate a angaja\ilor din subordine la inceputul zilei
de
ale infecliei
munc6, cu asigurarea evidenlei. in caz de depistare a unor simptome
qi informeazd
respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazd
medicul de familie;
6.3 atenlionarea vtzitatorilor/cumpirStorilor despre obligativitatea respectdrii
grupurilor
distanlei frzicede 1 (unu) metru, cu exceplia membrilor unei familii sau a
de maximum 3 persoane;

Pagind 6 din 17
a m6inilor prin
6.4 monit orizarea igientzdrii de c[tre fiecare vizitatotlcumpdr[tor
instalate la
intermediul dozatoarelor cu sorulie dezinfectantd pe bazd de alcool
intrarea in centrul comercial, la ascensoare, in WC qi la fiecare
nivel/etaj;
6.5 admiterea in incinta Centrului comercial a unui numdr limitat de

vizitatorilcumpdratori, reieqind din normativul de cca' ! vizitator


per 4 m2 din
suprafala comerciald;
6.6 plasarea la intrare in centrul comercial a informaliei
privind num[rul de vizitatorr
care pot sd se afle concomitent in incinta centrului comercial;
6.7 monitorizarea numarului de persoane care se afl6 concomitent in
incinta

centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numdrare


a

la intrare qi ieqire sau prin monitoriz area frzicd de cdtre personalul


din
persoanelor
pazd;
care pot s6 se
6.8 amplasarea avertismentelor despre limita numSrului de persoafle
(de ex.: WC,
afle concomitent in spaliile de uzcomun din incinta centrului comercial
de cel pulin 1 (unu)
ascensor etc.), reieqind din necesitatea asigurdrii unei distanle
metru dintre Persoane;
6.9 deschiderea la maximum a tuturor c[ilor de acces pentru a evita
crearea

aglomeraJiilor la intrare/ieqire in/din centrul comercial;


6. 10 sepa rareapunctelor de intrare Ei iegire prin instalarea
indicatoarelor respective,
in cazulin care unitatea dispune de aqa posibilitali tehnice;
6.11 instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) in fa{a utilajelor de
deservire

automatd (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai,


terminalelor de
platdetc.) pentru respectareadistanlei fizice de 1 (unu) metru intre
persoane;
de exploatare
6.12 Asig vrareacu o igienizarede cel pulin 2-3 oripe zi a suprafe{elor
intensd (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminale de platd, scdri
etc');
6.13 informarea comercianlilor qi cumpdrdtorilor referitor la mdsurile de sdnatate
public6 pentru prevenirea infecliei COVID-19 prin intermediul postului
local de
radio sau alte dispozitive audio, dac6" acestea existS, precum qi prin afiqarea
materialelor informative care prom oveazd regulile de igiend qi de prevenire
a

infec!iei.
7. Administratorii pielelor gi operatorii economici de pe teritoriul acestora vor
al infecliei
asigura respectarea unnatoarelor misuri specifice de prevenire control
qi

COVID -19:
cu
7.1 admiterea pe teritoriul pielei exclusiv avizitatorilor/cumpdrStorilor asigurali
12 ani;
mdqti de proteclie, cu exceplia copiilor cu varsta mai micd sau egald cu
7 .2 monrtorizarea stdrii de sdndtat e a angalalilor
la inceputul zilei de munc6, cu
asigurarea evidenlei. in de depistare a unor simptome ale infecliei respiratorii
"a,

Pagind 7 din t7
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazd qi informeazd
medicul de
familie;
respectdrii
7.3 atenlionarea vizitatoilor/cumpdr[torilor despre obligativitatea
distanfei frzicede 1 (unu) metru, inclusiv la solicitareavdnzdtorilor/ comercianlilor;
7.4 organtzarea qi monitorizarea fluxului de vizitatori/cumpdrdtori, cu asigurarea
unei distanle dintre fluxurile de ieqiri qi intrbri separate;
7.5 instalarea in locuri vizibile qi accesibile pentru vizitatorilcumpdrdtori a
igienei
dozatoarelor cu solulie dezinfectantd pe bazd de alcool pentru respectarea
mAinilor;
7 .6 asigurafea obligatorie a tutur ot angaja\ilor/comercianlilor
cu echipament de
proteclie (mdqti, mdnuqi);
7 .7 organizarealocurilor comerciale cu respectarea
unei distanle de 2 metti intre ele;
pe teritoriul
7.g Asigu rareabunei funcliondri a unitdlilor sanitare (WC, vestiare) de
pielelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentd a acestora cu soluliilsubstanle
dezinfectante, conectare a la t eleaua de ap educt, sistem de canalizat e;
organizarca de cbtre comerciant a mdsurilor de dezinfeclie a inventarului
qi
7 .9
pulin 3
suprafelelor de lucru cu solulii pe bazd de alcool, cu o periodicitate de cel
ore, frrd deteriorarea calitatea qi siguranlei produselor alimentare;
de lucru,
7. 10 efect uarea,la finele fiecdrei zile, a dezinfecliei utilajului/inventarului
utilajului frigorific, spaliilor de depozitare qi comercializate a produselor/mdrfurilor,
ghelelor qi intregului teritoriu;
tej
7.11 informarea comercianlilor qi cumpdrdtorilor referitor la mdsurile de
sdndtate

public6 pentru prevenirea infecliei COVID-19 prin intermediul postului local de


radio sau alte dispozitive audio, precum qi prin afiqarea materialelor informative,
care prom oveazdregulile de igiend 9i prevenire a infecliei COVID-19'

g. Administratorii unit6lilor de deservire ce presteazd' servicii de coafurd qi alte


servicii de infrumuselare (ce se atribuie codului CAEM 96.02), care vor asigura
implemen tareaqi respectarea urmStoarelor mdsuri de control qi prevenire covlD 19:

g.l incurajarea vaccrndrii impotriva COVID-l9 a personalului unitdtii, a cdror


activitate implicd contact direct cu clienfii;
g.2 organizarea prest6rii serviciilor asigurAnd o distanla dintre persoanele care se
afld in aqteptare de cel pulin 1 metru;
8.3 purtarea obligatorie a mdqtilor de cdtre angaja\i qi clienli. Masca trebuie
s[
acopere atdt gura, cAt qi nasul;
8.4 monit ortzarea z\lnicda stdrii de s6n6tat e la angqalilor la inceputul
turei de lucru,
cu asigurarea evidenlei. in caz de prezenlda unor simptome ale infecliei respiratorii
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazd qi informeazd medicul
de

familie;
Pagind 8 din 17
g.5 instalar ealaintrare, in locuri vizibile qi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant
pentru prelucrarea m6inilor;
intre ele de cel
8.6 Amplasarea locurilor de muncft cu respectarea strictd a distanlei
pulin 2 (doi) metri;
(masc6, mdnuqi);
8.7 Asigu rareaangajalilor cu echipamente de proteclie individualS
g.8 aerisirea qi curSlarea incaperilor la un interval de cel mult 2 (doua) ore;
de muncS dupd
8.9 preluc rareacu solulii dezinfectante pe bazd de alcool a locului
fiecare client qi a suprafelelor (m6nere, intrerupdtoare, mese, scaune
etc')'

sportive in
9. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport 9i bazinelor
procesul de organrzare a antrenamentelor individuale qi contact vor asigura
prevenire qi
implementarea qi monitorizarea respectdrii urmdtoarelor mdsuri de
control al infecliei COVID-19:
c6nd este
9.1 organ\zarea activitSlilor qi a evenimentelor in mod prioritar, atunci
posibil, in are liber;
9.2 inform area antrenorilor qi sportivilor privind recomanddrile autoritatii
centrale

de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru


reducerea

rdsp6ndirii infecliei COVID- 1 9;


mascfl, mdnuqi,
9.3 asigur area angajalilor cu echipamente de proteclie individualS -
dezinfectant. Purtarea obligatorie a mdqtii de protecfie de cdtre toli angaja[i;
vestiarelor;
9.4 aerisirea/ventilarea tuturor spaliilor, inclusiv a birourilor angaja\ilor,
instruirii
9.5 dezinfectareavestiarelor qi a echipamentelor sportive folosite in cadrul
qi antrenamentelor la finalizatea fi ecdrui antrenament;
9.6 menlinerea distanlei fizice de cel pulin 1 (unu) m intre persoane;
pentru
9.7 plasarea,la intrareain institulia sportivd, a tecipientelor cu dezinfedarrt
m6ini, persoanele fiind obligate sd iqi dezinfecteze mdinile;
privire la
9.g afiqar ea,la intrarea in institulia sportivd, a pliantelor informative cu
in sa16,
misurile de igien6, numdrul maxim de vtzitatori care se pot afla concomitent
obligativitateade pdstrare a distanlei fizice de cel pulin 1 (unu) metru;
zonele qi
9.9 stabilirea protocoalelor clare de curalenie qi dezinfec\ie atdt pentru
localiile ut\lizate,cat qi pentru materialele qi inventarul folosit, toate echipamentele
gi spaliile uttlizate fiind curalate qi dezinfectate dup6 fiecare antrenament;
9.10 stabilirea gi respeclarea strictd a orarului antrenamentelor. Se va
permite
mai multor
organizarea concomitentb a antrenamentelor doar in cazuldisponibilitdlii
terenuri de antrenament;
9.1 1 permiterea accesului in cadrul entitdtrii in
funclie de capacitatea
centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomeralia, in baza programdrii
prealabile, calculate astfel incdt intre grupurile de vtilizatori sd fie suficient timp
pentru efectuare a dezinfectdrii spaliului qi a suprafelelor de contact;

Pagind 9 din 17
g.12 informarea vizitatorilor referitor la mdsurile de sdnState publicd pentru
audio/video
prevenirea infecliei covlD- 19 prin intermediul sistemelor de difuzate
promoveazdregulile
instalate, precum qi prin afiqarea materialelor informative, care
de igiend qi prevenire a infecliei COVID-19'

10. Desf[$urarea activit6lii cultelor religioase, ce line de organizareaintrunirilor cu


caracter religios, oficierea slujbelor qi a rugdciunilor cu caracter
colectiv sau privat,
a serviciilor divine sau a altor evenimente tradilionale religioase cu
respectarea

urmdtoarelor mSsuri de prevenire qi control al infecliei COVID-19:


religioase oficiate de
10.1. organizarea, dacdcondiliile meteo permit, a activitalilor
de cult in aer liber cu menlinerea distanle\ fizice de 1
(unu) metru intre
cdtreslujitorii
persoane qi purtarea m6qtii de protecfie;
10.2. admiterea in interiorul lScaqurilor de cult a unui numdr limitat
de persoane'

astfel incdt sd fie asiguratS o suprafala de minimum 4 m2


pentru fiecare persoand qi
o distan!6 frzicdde siguran{a de minimum 1 (unu) metru
intre persoanele participante
persoane va fi
la activitalile religioase (cu exceplia slujitorilor de cult). Fluxul de
vor asigura
dirijat astfel incAt s6 se evite formarea aglomeraliilor. Slujitorii de cult
de cult a prevederilor
respectarea stricta de cdtre toate persoanele ce intr6 in lacaqul
prezentului subPunct;
10.3. instalarea la intrare in lacaqul de cult, in locuri vizibile
qi accesibile, a
respectarea igienei
dozatoarelor cu solulie dezinfectantd pe bazd, de alcool pentru
fiecare
mainilor. Lairfirxea in 16caqu1 de cult qi in locul de organizare a slujbelor,
persoand este oblig atd sdiqi dezinfe cteze m6inile;
10.4. purtarea obligatorie a mSqtii de proteclie pe toat6 durata
afl[rii in interiorul
lacaqului de cult. Masca trebuie s5 acopere atdt gura, c6t qi nasul;
loc vrzibil, a informaliei privind regulile de distan\are fizicd, de
10.5. plas area,la
evitare a aglomeraliilor, de acces limitat in lacaqurile de cult
qi in locurile de
organizare a slujbelor (inclusiv numSrul maxim admis de
pelsoane aflate
concomitent in l6caqul de cult), precum qi despre obligativitatea
purtdrii corecte a
qi a strdnutului'
m6qtii de proteclie, respectdrii igienei mdinilor qi a etichetei tusei
in lacaEul
Slujitorii de cult vor monit orizarespectarea de cdtre toate persoanele aflate
de cult a regulilor stabilite;
10.6. mon itorizareastdrii de sbnState a slujitorilor de cult la inceputul
zilei de muncS'
persoana nu
in cazde depistare a unor simptome specifice infecliei respiratorii acute
de familie;
este admis6 la oficierea slujbelor, se autoizoleazd qi infotmeazdmedicul
10.7. evitarea contactului qi a s[rutSrii obiectelor de cult;
a oferirii acestora, in
10.g. neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv
incinta lScaqului de cult;

Pagind 10 din 17
10.9. promovarea salutului intre credincioqi qi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea
capului qi inchindciune, frrd imbrSliqdri;
de cel pulin 1 (unu) metru;
10.10. binecuvdnlarease va oferi/primi de la o distan!6
sau suprafelelor de
10.11.dezinfectarea periodicfl, o dat[ la 3-4 ore, a obiectelor
contact frecvent (mAnerele uEilor, balustradele, scaunele
etc');
vfirstnice qi cu boli
10.l2.indemnarea persoanelor din grupurile de risc, celor
cronice, s6 evite locurile aglomerate qi s6 facdrugdciunea de
acas6;

1 0. 1 3 .evitarea or gantzdrii pelerinaj


elor'

Pagind 11 din 17
Anexanr.2
aHotdrdrii CNESP nr. 62 din22.09'2021

Misurile de sinitate publici pentru prevenirea rispindirii qi controlul


infec{iei covlD-19 valabile pe perioada stirii de urgenfi

l.in cazul c6ndin mun. Chigindu incidenla de cazur. de infeclie cu CoVID-19 va


constitui sub 50 cazuri la 100 mii populalie pentru ultimele I zile cumulativ,
se va

stabili pragul de alertd verde qi se vor aplica mdsurile de prevenire qi control


al

infecliei COVID-19, conform anexei nr' 1'

2. tn mun. Chiqin6u in cazul cAnd incidenla de cazuri de infeclie cu COVID-19


se

va situa intre 50 qi 99 de cazurila 100 mii populalie pentru ultimele 7 zile


cumulativ,
se va stabili pragul de alertd galben qi se vor aplica mdsurile
de prevenire qi control

al infecliei COVID-l9, conform anexei nr. 1, prevederilor art.4 din Hotdrdrea


CNESP nr. 61 din 9 septembrie 2021 qi urm6toarele mdsuri:
2.1. Instituliile de invaldmant vor activa in regim obiqnuit, cu prezenld fizicd,
cu
aprobate prin
respectarea mdsurilor de precaulie in vigoare, confotm instrucliunilor
hotdr6rile CNESP.
Z.Z. Se va interzice accesul aparlindtorilor in instituliile medico-sanitare
qi in
instituliile de plasament.
maximS,
2.3.IJnitt4ile de alimentalie publicd igi vor organrzaactivitate alacapacitate
cu respectarea mSsurilor prevdzute in anexa 1'
2.4. Organizareade evenimente private (nun!i, botezuri, mese festive) va fi
permisS

\n baza uneia dintre oPliuni :


150 de persoane
a) cu participarea a cel mult 100 de persoane in spalii interioare sau
pulin
in spalii exterioare, cu asigu rareain spaliul de deservire a unei suprafele de cel
2 m2 pentru fiecare viz\tatotlclient, sau
persoane
b) cu participarea a cel mult 300 de persoane in spalii interioare sau 350 de
pulin
in spalii exterioare, cu asigurarea in spaliul de deservire a unei suprafele de cel
Z m2 pentru fiecare viz\tatorlclient, cu obligalia ca aceqtia sd prezinte certificatul
COVID- 19 prevdzut la pct. 5, persoanei desemnate de cdtre administratorul spaliului
unde are loc evenimentul.
2.5. Zonele de agrement qi parcurile de distraclie iqi vor orgarriza activitatea, cu
de cel pulin 2m2
asigurarea unei supr afele,in spaliul destinat vrzitatorilor/clienlilor,
pentru fi ecare vizitatot I client.
2.6. Centrele de sport/fitness iqi vor organiza activitatea in bazauneia dintre opliuni:
persoand,
a) cu asigurarea unei suprafefe de cel pu{in 4 m2 pentru fiecare
sau

Pagind t2 din t7
b) la capacitate maxim6, dac[ toli clienlii prezintd la intrarea in unitate certificatul
in acest
COVID- 19 prevdzut la pct. 5 personalului desemnat de cdtre administrator
SCNS.

2.7 . Ev enimentele sportive vor fi or ganizate in baza uneia dintre opliuni :


a spafiului,
a) cu participarea spectatorilor pendla 50 la sut6 din capacitateamaximd
at6t in interior, cdt qi in exterior, sau
la intrarea in
b) la capacitate de 751a suta, cu obligalia catoli spectatorii sdprezinte
spaliul unde se desfdE oard activitatea certificatul COVID -19 prevdzut
la pct' 5
personalului desemnat de cdtre administrator in acest sens.
federaliilor
2.7.1* prin exceplie de la punctuI2.T evenimentele sportive sub egida
internalionale de specialitate se vol desfdEura conform protocoalelor
stabilite de
acestea.
similare vor
2.g. intrunirile qtiinfifice, conferinfele, seminarele sau alte evenimente
fi organizate in bazauneia dintre opfiuni:
sau 200 de persoane
a) cu participar ea a celmult 150 de persoane in spalii interioare
in spalii exterioare, cu asigurarea unei suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare
persoand, sau
fdrd
b) cu asigurarea unei suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare persoand'
limitarea numarului de participanfi, cu obligalia ca toli participanlii sd
prezinte

certificatul COVID-19 prevdzut la pct. 5 persoanei desemnate de cdtre


administratorul spafiului unde are loc evenimentul.
2.9. Act|rtafile prevdzute la art.4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 septembrie
2021 se vor desfrqura in urmdtoarele condilii:
a) la capacitatea maximd prevdzutd pentru activitdlile din incinta teatrelor,
ca toli
cinematografelor, salilor de concert, in spa{ii inchise qi deschise, cu obligalia
vizitatorii/clienfii s6 prezinte la intrarea in unitate ceftificatul COVID-19 prevdzut
|a pct. 5 personalului desemnat de cdtre administrator in acest sens;
de
b) la capacitate care asigurd o supra fald,inspaliul destinat vizilatorrlor/clienfilor,
cel pulin 4 m2pentru fiecare vtzitatorlclient, pentru activitdlile din
incinta cluburilor
de noapte qi ringurilor de dans, cu obligalia ca to\i vizitatorii/clienfii sd prezinte la
intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevdzutla pct. 5 personalului desemnat
de c6tre administrator in acest sens;
c) evenimentele in aer liber, precum spectacole, concette, festivaluri etc' se
organizeazd cucel mult 2 5oo de spectatori, cu obligalia ca toli vizitatorii/clienlii
sd

prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevdzutla pct. 5 personalului


desemnat de cdtre administrator in acest sens'

3. in min. Chiqiniu incazulcAnd incidenla de cazuri de infeclie cu


CoVID-19 se va
situa intre 1 OO qi249 de cazurila 100 mii populalie pentru ultimele 7 zile cumulativ,
Pagind 13 din 17
se stabileqte pragul de a1er16 porlocaliu Ei se aplica
masurile de prevenire qi control
mdsuri:
al infecliei COVID-19, conform anexei nr. 1, precum qi urmdtoarele
in regim obiEnuit, cu prezenldftzicd"
3.1 . Instituliile de invdldmant general vor activa
cu respec tarea mdsurilor de precaulie in vigoare, conform
instrucliunilor aprobate
gi superior
prin hot6r6rile cNESp, iar instituliile de inv6!6mant profesional tehnic
utilizarea de
vor activa in regim on-rine, cu exceplia orelor practice care implicd
echipamente tehnic e llab or atoar e.
anitare qi in instituliile
3.2. Se interziceaccesul aparlinatorilor in instituliile medico-s
de plasament.
3.3. Entitalile publice ;i private vor organiza tegimul de munc6
in urmStoarele
condilii:
permite;
a) cu introducerea munoii la domiciliu, dac6 specificul activitalii
posibila munca |a
b) cu introducerea programului de lucru diferenliat, dac6" nu este
s6 incheie
domiciliu, prin impdrlire a angaialilor pe grupe care sd inceap6, respectiv,
programul la o diferenld de cel pulin o o16;
c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda
prioritate la
minori'
stabilirea programului de lucru angajalilor care au in intrelinere copii
de alimentalie publica iqi vor organizaactivitate ala capacitate
maximd
3.4. Unit6li1e
in spaliile exterioare, iar in cele interioare inbazauneia dintre opliuni:
a) cu utilizareaa cel mult35 lasutd din numdrul locurilor
existente in interior; sau

b) cu utthzareaa cel mult T5lasutd din numdrul locurilor existente


in interior, cu
COVID-19
obligalia ca tofi clienlii s6 prezinte la intrarea in unitate certificatul
prevdzutla pct. 5 personalului desemnat de cdtre administrator in acest
sens'

3.5. Orga nizareade evenimente private (nun(i, botezuri, mese


festive) va fi permisd
sau 250 de persoane in
cu parlici pareaa cel mult 200 de persoane in spalii interioare
de cel pulin2
spalii exterioare, cu asigurareain spaliul de deservire a unei suprafele
certificatul
m2 pentru fiecare vizitatorlclient, cu obliga[ia ca aceqtia s5 prezinte
spaliului
COVID- 19 prevdzut la pct. 5 persoanei desemnate de cdtre administratorul
unde are loc evenimentul.
3.6. Zonele de agrement Ei parcurile de distraclie iEi vor organiza activitatea
cu
de cel pulin 4 m2
asigurarea unei suprafele, in spaliul destinat v\zitatorilor/clienfi1or,
pentru fiecare vizitatorlclient, cu obliga[ra cd toli vizitatorii/clienlii prezintd la
intrarea in unitate certificatul covlD-19 prev6zutla pct. 5 personalului
desemnat

de c6tre administrator in acest sens.


condilii cu
3.7. Centrele de sport/fitness iqi vor organiza activitatea in urmdtoarele
asigurarea unei suprafele de cel pulin 7 m2 pentru fiecare client, cu
obligalia ca tofi
clienlii sd prezinte la intrarea in unitate ceftificatul COVID-19
prevdzut la pct. 5 personalului desemnat de cdtre administrator in acest
sens. Se

sisteazd antrenamentele de gruP.

Pagind L4 din L7
3.g. Evenimentele sportive vor fiorganizate numai cu participareaspectatorilor pand
la 50 la suti din capacitateamaximd a spafiului, atdtin interior, cdt qi in exterior,
cu

obligalia ca tofi spectatorii sd ptezinte la intrarea in spaliul unde se desf5EoarS


activitateacertificatul COVID-19 prevdzutlapct. 5 personalului desemnat de cdtre
administrator in acest sens.
3.g.1* prin exceplie de Ia punctul 3.8. evenimentele sportive sub egida federaliilor
internalionale de specialitate se vor desfbqura conform protocoalelor stabilite
de

acestea.
vor
3.9. intrunirile gtiinlifice, conferinlele, seminarele sau alte evenimente similare
fi. organizate cu parliciparea a cel mult 150 de persoane in spalii interioare
sau 200

de persoane in spafii exterioare, cu obligalia ca tofi participanlii sd prezinte


ceftificatul COVID-|! prevdzut la pct. 5 persoanei desemnate de cdtre

administratorul spaliului unde are loc evenimentul'


3.10. ActivitAliIe prevdzute la art. 4 din Hotdr6rea CNESP nr. 61 din 9 septembrie
2O2l se vor desfdEura in urmdtoarele condilii:
a) la capacitate de 50oh din numarul de locuri existente in interior
pentru activitalile
din incinta teatrelor, cinematografelor, salilor de concert, in spalii inchise qi
deschise, cu obligalia ca toli vizitatorii/clienlii sd prezinte la intrarea in unitate
certificatul COVID-19 prevdzrrt. la pct. 5 personalului desemnat de c6tre
administrator in acest sens;
b) la capacitate care asigurd o suprafa!6, in spaliul destinat vizitatorllor/clienfilor,
de

cel pulin 7 m2pentru fiecare vizitatorlclient, pentru activitelile din incinta cluburilor
de noapte qi ringurilor de dans, cu obligalia ca loli vizitatorii/clienlii sd,
prezinte la
intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevdzutlapct. 5 personalului desemnat
de cdtre administrator in acest sens;
c) evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. se
organizeazd cucel mult 1 000 de spectatori, cu obligalia ca toli vizitatorii/clienlii
sd

prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevdzutla pct. 5 personalului


desemnat de cdtre administrator in acest sens'

4. in unit61ile administrariv-teritoriale (UAT) de nivelul intdi, UAT de nivelul al


doilea: municipiile chiqinSu qi Balti qi IJAT ale unitalii teritoriale autonome
Gdgduzia, in care incidenfa de cazuri de infeclie cu COVID-l9 constituie
250 de
cazuri sau mai mult la 100 mii populalie pentru ultimele 7 zile cumulativ,
se

stabileqte pragul de alertd roqu Ei se aplicd mdsurile de prevenire ;i control al


infecfiei
COVID-19, conform anexei nr. 1, precum qi urm6toarele mdsuri:
4.1. Instituliile de inv6!6mdnt general vor activa in regim obiqnuit, cu prezenld,fizic6',
cu respectarea strictd a mdsurilor de precaulie in vigoare, conform instrucliunilor

PaginS 15 din 17
profesional tehnic qi
aprobate prin hot6r6rile cNESp, iar instituliile de inv6ldm6nt
superior vor activa in regim online'
4 .2. Se interziceaccesul aparlinatorilor in
instituliile medico-s anitare qi in instituliile
de plasament.
4.3. Entitrilile publice qi private vor organiza regimul de muncd in urmdtoarele
condilii:
a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacl specificul
activitSlii permite;
posibila munca la
b) cu introducerea programului de lucru diferenliat, dacdnu este
s5 incheie
domiciliu, prin imfarlire a angajalilor pe grupe care s5 inceap6, respectiv
programul la o diferenld de cel pufin o o16;
c) la stabilirea programului conform pct. b) angajatorii vor acorda prioritate
la
minori'
stabilirea programului de lucru angajafilor care au in intrelinere copii
maximS
4.4.rJn\tdlile de alimentalie public[ iqi vor organizaactivitatealacapacitate
in spaliile exterioare, iar in cele interioare cu utiltzarea a cel mult 50 la sut6
din

num6ru1 locurilor existente, cu obliga{ia ca toli clienlii s6


prezinte la intrarea in
de cdlre
unitate certificatul covlD-19 prev[zutla pct. 5 personalului desemnat
administrator in acest sens.
pomenire, mese
4.5. Organizarea de evenimente private (nun!i, botezuri, mese de
festive) va fi permis[ cu participarea a cel mult 100 de persoane
in spalii interioare
de deservire a unei
sau 150 de persoane in spafii exterioare, cu asigurareain spaliul
suprafele de cel pulin 2 m2 pentru fiecare vizitatorlclient, cu
obligalia ca aceqtia sd
de cdtre
prezinte certificatul COVID-l9 prevdzut la pct. 5 persoanei desemnate
administratorul spafiului unde are loc evenimentul.
4.6, Zonele de agrement qi parcurile de distraclie iqi sisteazd activ\tatea.
4.7 . Centrele de sport/fitness iqi vor organiza aclivttatea
cu asigurarea unei suprafele
s6 prezinte,Ia
de cel pu{in 7 m2 pentru fiecare client, cu obligalia ca toli clienlii
intrarea in unitate certificatul COVID-19 prev[zutla pct. 5 personalului
desemnat
de grup'
de cdtre administrator in acest sens. Se sisteazd antrenamentele
4.8. Evenimentele sportive vor fi organizate frtd spectatori in interior
sau cu
parliciparea spectatorilor pdnd,la 50 }a sutd din capacitatea maximd
a spaliului
exterior, cu obliga lia ca to{i spectatorii sd prezinte la intrarea in spaliul
unde se
desf6qoard activitatea certificatul COVID-l9 prevdzut la
pct' 5 personalului
desemnat de c6tre administrator in acest sens'
federaliilor
4.g.1* prin excepfie de la punctul 4.8 evenimentele sportive sub egida
stabilite de
internalionale de specialitate se vor desfbqura conform protocoalelor
acestea.
similare cu
4.9. intrunirile qtiinlifice, conferinlele, seminarele sau alte evenimente
prezenld fizicdse sisteaza qi se organizeazdin regim on-line.

Pagind 16 din 17
4.10. Activitafle prevSzut e la att. 4 dinHotararea CNESP
nr. 61 din 9 septembrie
2021 sevor desffigura in urmdtoarele condilii:
a) la capacitate de 50Yo din numSrul de locuri existente
in interior pentru
in spalii inchise
activitelile din incinta teatrelor, cinematografelor, sdlilor de concert,
intrarea in unitate
qi deschise, cu obligalia ca toli vizitatorii/clienlii s6 prezinte la
certificatul COVID-19 ptevdzut la pct. 5 personalului desemnat de cdtre
administrator in acest sens;
b) se sisteazS activitalile din incinta cluburilor de noapte qi ringurilor
de dans;
festivaluri'
c) se siste azd evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte,

5. Prin certificat covlD-19 se inlelege oricare din urmatoarele

documente:
a) certificatul de vaccinare impotriva COVID-19 cu schema
completd de vaccinare
dac6 au
(pe suport de hartie sau in format digital); dovada imunizdrii este valabi16
trecut cel pulin 74 zile de la ftnalizatea schemei complete de vaccinare;
in perioada
b) conclu ziamedicald careconfirmS c5 persoana a suportat covlD-19,
de prezenll a
cuprinsS intre a 1.5-a zi qi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ
anticorpilor anti-covlD-19; actul confirmativ de prezenld a anticorpilor anti-
COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la
data efectudrii
investiga!iei;
Ag SARS
c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic
efectuat cu
coY-2efectuat cu cel mult 48 de ore inainte sau test PCR la COVID-19
cel mult 72 de ore inainte).

prezentarea certificatului COVID-19 pentru accesarea spaliilor


sau
6. De la
evenimentelor prevdzute mai sus se scutesc persoanele sub 18
ani' in sensul
prevdzute pentru
respectdrii normelor privind limitele de persoane qi/sau spaliu
persoanele sub 18 ani
accesarea spaliilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19,
se includ in numdrul de perso afle care pot accesa respectivul
spaliu sau eveniment'

la 100
T.incazul in care rata de inciden!6 la nivel municipal va depSEi 350 cazuri
se va convoca in
000 populalie pentru ultimele 7 zile cumulativ, CE'SP Chiqindu
pentru Situalii
qedin!6 pentru a decide asupra necesitdlii de inaintare cdtre Comisia
de urgen!6'
Exceplion ale amun. chiqinau a propunerii privind declararea stSrii

Pagind t7 dinLT