Sunteți pe pagina 1din 2
 
PRE$EDINTELE
REPUBLICII
MOLDOVA
DBCRET
privind
eliberarea
domnului
Mihail
MACAR
din funclia dejudecdtor
la
Judecdtoria
Hincesti
In temeiul
art.
25
alin.
(
l)
lit.
a) gi
al
ar1.
26
din
Legea cu
privire
la
statutul
judecdtorului,
Preqedintele
Republicii Moldova
d
e
c r
e
t
e a
zd:
Art.
l.
-
Domnul
Mihail
MACAR
se
elibereazd
din
func1ia
de
judecdtor
la
Judecdtoria
Hince$ti, conform
cererii de
demisie.
Art,2. -
Prezentul decret
intrd
in
vigoare
la
data
publicarii
in
Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova.PI{ESEDINTELE
ICII
MOLDOVA
ChiEindu,
l7
septembrie
202
l.
Nr.l60-lX.
+n
9
cflvoa
a t
a_

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505