Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind eliberarea domnului OIeg CIUMAg


din funclia dejudecdtor la Judecdtoria Bdlli

in temeiul art.25 alin. (l) lir. a) 9i al art. 26 din Legea cu privire la statutul
judecitorului,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d..

Art. l.-Domnul Oleg CIUMAg se elibereaz6 din funclia de judecdtor


la Judecdtoria Bdlli, confonn cererii de dernisie.

Att.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data publicirii in Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

PRESEDINTET- (.II MOLDOVA


n r, cnYa
o

Chiginau, l7 septembrie 202 l.


Nr. 158-lX.
flepenoa

IPE3I,IAEHT PECIIyE"III4KI'{ MOJIAOBA

YKA3
o6 ocno6oxreHt{tl rocnoaHHa O,rera
LIyMAIIIA
or aonxHocru cYasu CYaa Banur

Ha ocHosaH u nyHKra a) uacru ( l) crarrrz 25 u crartu 26 3ar<oHa


o craryce cylbH
flperu,aeur Pecny6ruru MoaAoea rt o c r a H o Br t er:

Cr.1. - Ocso6oAl'Irb rocnoAHHa Orera


t{yMA[lA or AoJlxHocrH cyabl'l
Cyaa Eonur corracHo 3arBJIeHHlo o6 orcrasxe.

Cr.2. - Hacrosuufi yxar Bcrynaer B cl4ny co AH' ony6luxonanur


e OSuulransuoM MoHl4rope Pec ny6nra rcr'r Mo,raona'

B E nP U
c
<,
5
c

TIPE314AEH Il MO,'IAOBA
33

.{ o
|.
'I

Kuuruuay, l7 ceHrr6pr 2021 r.


N') 158-lX.

S-ar putea să vă placă și