Sunteți pe pagina 1din 128

Serghei Nikolaevici Lazarev

DIAGNOSTICAREA KARMEI

PRINCIPII
DE
VINDECARE

~
Traducere din limba rusa
VALENTINA RO~CA

a.
tt:
Editura DHARANA
Bucure§ti
\ "Inainte de lectura acestei carp ar fi bine sa lasap
d~oparte orice suparare pe Dumnezeu, pe parinp, pe
lumea inconjuriitoare, pe dumneavoastrii in~iva ~i pe
destin"

s. N. Lazarev
JIA3APEB C. H.
)..(UarnOCTUKa KapMbI.
KHUfa ;:IeC>lTaJI. llpaAaJ!JKeHUe
CaHKT-lleTep6ypr,2005

@ 2005 by S. N. Lazarev CUVANT INAINTE


Copyright
Copyright @ 2005 by ROVIMED TRADING S.R.L.
Toate drepturile rezervate pemru Romania ~i Republica Moldova.
Multiplicarea~i / sau distribuirea prezentului volum sau a unor
fragmente din acesta prin orice mijloace (prezente sau viitoare)
este interzisa fiira'acceptul scris ROVIMED TRADING S.R.L.
Drepturile de distributie in strainatate apartin in exclusivitate.
Menirea principala a oricarei ~tiinte este asigurarea
EDITURA DHARANA
Str. Sfanta Ecaterina m.I5 sect.4 OP53
Bucuresti, cod 040155
t ecesitatilor corpului uman ~i a con~tiintei acestuia. Scopul
. rincipal al oricarei religii este asigurarea necesitatilor spi-
ritului uman ~i a subcon~tientului acestuia.
Tel: 021-337 24 24; Universul este unitar in timp ~i spatiu. Orice obiect dar
e-mail: busuioc@pcnet.ro cu atat mai mult 0 fiinta poarta in sine informatia despre
Coperta colec(iei: Mihai Marinescu treptele evolutiei sale din momentul aparitiei Universului.
Tehnoredactare: Adrian Goran La om ~i la animaIe, incepand Cll aparitia primei forme de
.

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei viata unicelulara apoi a plantelor etc., aceasta informatie
LAZAREV SERGE! NIKOLAEVlt . este codificata genetic. Mai mult dedit atat, in subcon~ti-
Dia~nosticarea karmei : principii de vindecare : DOl
entul nostru exista informaria nu numai despre trecutul dar
provocari, noi rispunsuri / Ser~hei Nikolaevici Lazarev ;
trad.: Valentina Ro~ca. - Bucure11tt: Dharana. 2005 ~i des pre viitorul Universului. Aceasta informatie este
ISBN 973-86957-4-0
incomensurabil mai multa decat cea des pre con~tiinta
I. Ro~ca, Valentina (trad.) noastra ~i inveli~ul fizic, des pre durata existentei care este
t59.961 minuscula.

7
final 0 singura varianta. Astazi vin cu cateva variante fiind-
Concluzia este simpla. Fara 0 conceptie religioasa
ca orice concluzie po ate fi supusa unei dezvoltari ulterioare,
dezvoltata despre lume, la baza careia sa stea prioritatea
adica sa se schimbe. In logica umana nimic nu este in stag-
univoca a iubirii ~i a moralitatii fata de celelalte valori
nare deoarece nimic din ce este omenesc nu este ve~nic.
umane, este imposibila supravietuirea oricarei civilizatii.
Esenta' oricarei vindecari este schimbarea omului, ~i in
Aceasta inseamna aspiratia continua catre Dumnezeu,
primul rand, schimbarea modului de a gandi, a conceptiei
Creatorul Universului ~i intarirea permanenta a unitatii cu
lui despre lume ~i nu a alimentatiei sau a modului de viata
El. Respectarea postulatelor religioase nu inlocuie~te, insa,
Activitatea mea a devenit ceva asemanator cu ~edintele
incercarile personale c': aspiratie catre Dumnezeu.
din Moscova ~i Peterburg. Ziua intiii - informatie generala.
Un copil mic are nevoie de sustinerea parintilor ca sa
Ziua a doua - informatie con creta. De aceea am decis sa
poata sa mearga ~i sa vorbeasca. Apoi, el trebuie sa invete
scriu aceasta carte iar in urmatoarea sa ofer mai mult spatiu
sa faca totul de unul singur.
intrebarilor practice.
Eu am vorbit, in carlile mele, despre incercarile de a
Sper ca aceste carti sa ajute cititorii sa-~i schimbe
cunoa~te Divinul din noi. Am incercat sa abordez ~i acele
benefic spiritul, sufletul ~i trupul.
domenii in care sunt un diletant, dar, con~tientizand aceasta,
voi continua, totu~i, sa incerc. Sper ca dezvoltarea ulterioa-
ra ma va conduce spre intelegerea corecta. De aceea, este
bine ca tot ce am scris sa fie perceput ca 0 experienta per-
sonala ~i nicidecum ca ni~te recomandari concrete.
Un profesor a fost intrebat: "Care este lucrul cel mai
important in munca dumneavoastra de pedagog?" Raspun-
sui a fost urmatorul: "Principalul este sa inveti studentul
cum sa lucreze cu informatia, sa foloseasca in mod corect
cuno~tintele acumulate, nu sa dai cuno~tinte."
In aceasta carte propun cateva variante personale de
percepere a unei probleme oarecare. Pentru a intelege ceva
eu am nevoie de cateva sute de variante de abordare a pro-
blemei. In cartile mele anterioare am propus ca rezultat

9
8
sa omoare 0 pisica sau sa fure de dragul distractiei trebuie
sa se opuna. Daca nu yom apara iubirea din suflet chiar
printr-un comportament exterior destul de dur, yom deveni
in interiorul nostru robii altora ~i va suferi sufletul nostru,
PARTEA 1
sanatatea noastra ~i soarta noastra. Hristos I-a alungat din
templu pe cei care faceau comer!, ~i a facut acest lucru
pentru salvarea sufletului. Divinul din om nu trebuie sa se
contopeasca cu viata, con~tiinta ~i dorintele lui ~i atunci el
va simti deosebirea dintre umilinta trupului, umilinta sufle-
tului ~i umilinta divinului ~i nu va deveni un rob care Ii
ura~te pe toti sau un stapan care Ii umile~te ~i-i dispretuie~te
Intrebarea unei eleve: pe toti. De aceea, in cazul oricarei umilinte este important
sa pastram Divinul in sufletul nostru. Nu va inraiti dar, in
- Cum sa procedezi ~i care ar trebui sa fie atitudi-
nea daca nu vrei sa fad ceva, dar e~ti obligat?" acela~i timp, nu permiteti sa vi se distruga moralitatea.

- Deseori sunt intrebat care este deosebirea dintre man-


- Cum sa procedam ca sa scapam de frica de inal-
drie ~i trufie? Comportamentul omului mandru ii apara time? Aproape ca imi pierd cuno~tinta daca imi ima-
sufletul. Comportamentul omului trufa~ ii umile~te pe altii. ginez doar marginea acoperi~ului pe care a~ sta. Frica
Comunicarea cu oamenii este un compromis. Pentru a-I progreseaza.
intelege pe eel de alaturi trebuie sa-ti lezezi intr-o masura
oarecare interesele personale. Daca ne sunt lezate doar - Frica de inaltime este frica pentru viata ~i pentru
dorintele noastre sau ambitiile, putem sa ne supunem unui viitor. Problemele sexuale ies la suprafata con~tiintei noas-
alt om. Daca suntem obligati sa savar~im 0 fapta imorala tre sub forma de frica, supiirare, gelozie. Daca nu ~tim sa-l
care omoara iubirea din suflet, trebuie sa ripostam. Daca, de iubim pe eel de langa noi, adica iubirea noastra este deter-
exemplu, prietenii 11 invita pe un baiat sa joace fotbal iar minata de conditii, eerinte iar ulterior de suparari, gelozie,
acesta nu vrea, este admisibil ca acesta sa se invinga pe sine condamnare, atunci acestea intensifica ata~amentul nostru
de dragul intereselor maj,oritatii dar daca ace~tia II obliga de bazele vietii: instinctul sexual, omul iubit, copiii, fami-

10 11
a. Cu dit mai mult reprimam iubirea din suflet eu atat mai dependenta noastra fatii de lume. Regulile sunt simple - sa
.utina energie avem ~i eu atat mai mult ere~te dependenta Ie respectam.
Ie lumea Ineonjuratoare. Cre!;ite, totodata, ~i friea de a pier-
. Ie eeva din toate astea. - De ce cand ma concentrez gandindu-ma la
Asemenea oameni se tern de Inaltime, singuratate, Intu- Dumnezeu fncep sa plang?
. nerie, la vederea sangelui pot sa-~i piarda euno!;itinta. Multi
dintre ei devin vegetarieni fiindea, din punet de vedere psi- - Subcon~tientul oricarei fiinte depinde de genotipul sau
hologie, nu pot sa suporte moartea animalului. Moartea ~i de structurile de camp In care e continuta informatia chiar
rudelor ~i a oamenilor apropiati poate fi pentru ei un stres dupa moartea trupului. La 0 schimbare radicala a forme lor
de neInvins, deoareee punetul de reper din subeon!;itientul eontinutul trebuie sa fie stabil, In caz contrar nu va exista
lor este stramutat de la iubirea Divina la iubirea umana. dezvoltare, intervine moartea. Sa admitem ca cu cat este
Care este ie~irea din aeeasta situatie? In primul rand sa ne mai puternic sufletul unui om cu atat este mai mare vitalita-
i'nvatam sa iubim. Daca v-a suparat persoana iubita, eonti- tea trupului sau; cu cat este mai puternica distrugerea
nuati sa-l iubiti ca pe un frate. Daca nu puteti, iubiti-l ca pe exterioara, eu atat este mai putemica aspiratia catre centrul
un fiu. Daea nu reu~iti, iubiti-l ca pe un parinte. Aceasta va de stabilitate. In Univers, punctul suprem de stabilitate este
va ajuta sa va pastrati legatura cu Dumnezeu. Apoi sa va ceea ce nu se distruge niciodata indiferent de timp. Acesta
Indepiirtati de fericirea umana. Trebuie sa te Indepartezi In este Creatorul Universului. A~adar, pentru dezvoltarea
interior de omul eel mai apropiat, fiindcii unitatea totala oricarui obiect din Univers este necesara sustinerea
poate fi doar eu CreatoruI. Suflete~te, nu trebuie sa te ata- stabilitatii componentei informationale. Acest lucru este
~ezi de nimie. Inca eeva. Dependenta noastra este intensifi- imposibil fara eoncentrarea asupra cauzei primare. Vorbind
eata ~i de hrana. De aeeea abtinerea periodic a de la mane are Intr-un limbaj mai simplu, fara aspiratie interioara catre
ajuta sufletul sa reduea din ata~amentul sau fata de lume. Dumnezeu dezvoltarea oricarei fiinte va fi limitata extrem
Consumatorul este dependent iar cel care diiruie~te este de dur ~i va duce spre moart~.
liber. Cu cat mai mult daruim (nu este obligatoriu sa daruim Cand omul moare, se declan!;ieaza automat mecanismul
bani, ci ealdura sufleteasca, atentie, grija fata de eineva) eu salvarii sufletului care se exprima printr-o aspiratie evidenta
atat mai mult cre~te energia noastra ~i cu atat mai mica este sau incon!;itienta catre Dumnezeu ~i care este Insotita de
diferite imagini, aceasta depinzand de nivelul de dezvoltare
..,.
12
13
al omului. Oar nu numai in caz de moarte dar ~i in cazul
- Toti acei care sufera de 0 orientare sexuaBi anormala
oridirei pierderi, a pierderii legaturii cu lumea
au probleme serioase in sfera sexualii a subcon~tientului.
inconjuratoare, se include de asemenea acest mecanism ~i
Am vazutca toti oamenii care au venit la ~edintele mele cu
functioneaza pentru salvarea omului. El poate fi atat stopat,
aceasta problema au 0 intoleranta totala la boala, stres in
cat ~i intensificat. Inca din antichitate oamenii au observat
relatia cu omul iubit. Pentru ca sa apara copiij, boala care
~i au explicat acest fenomen. Daca poti sa daruie~ti ceva
purifica sufletul trebuie sa fie mult mai puternica decat cea
nesilit de nimeni, nu sa accepti pur ~i simplu pierderea ci sa
pe care 0 prime~te in timpul vietii.
0 provoci tu insuti, acest fenomen imbunatate~te destinul ~i
Intoleranta purificarii provoaca explozia agresivitatii ~i
sanatatea. A aparut notiunea de jertfa care a devenit unul
alte distrugeri. In primele etape sufera trupuI, apar bolile
dintre principalele postulate religioase inca in timpurile
fizice ~i neplaceri ale destinului. Daca dependenta de ferici-
imemoriale.
rea umana este mai puternica, sufera spiritul, con~tiinta. Pot
Deseori, in timpul ~edintelor primesc scrisorele de la
sa apara bolile psihice. In cazul intolerantei totale incepe sa
unele marne; cu urmatorul continut: ,In timp ce ma aflam ta
se distruga sufletul, adica se schimba orientarea sexuala.
una dintre conferintele dumneavoastra, copilul meu, care se
Subcon~tientul refuza continuarea vietii ~i concomitent
afla acasa, a inceput sa vomite, sa aiba diaree ~i i-a crescut,
reduce continuitatea vietii ~i miq;oreaza durerea necesara
bruse, temperatura." Explicatia este ca, la un nivel subtil,
,~. pentru purificarea sufletului. Aceasta 11 ajuta pe individ sa
intre mama ~i "copil exista 0 legatura foarte stransa. Daca
supravietuiasca, raman 1nsa putine ~anse pentru supravie-
mama se orienteaza spre iubirea de Dumnezeu, la copil
tuirea societatii. Aceste probleme sunt generate de societa-
incepe 0 curatire intensa care di.minueaza ata~amentul ~i
te, care 1~i educa gre~it membrii oferindu-le 0 conceptie
dependenta de ea. Lacrimile, voma ~i diareea sunt ca 0 pier-
gre~ita despre lume, ~i scopuri gre~ite.
dere benevola a organismului a uneia dintre partile sale, 0
Daca societatea n-o va 1nvata pe femeie sa iubeasca,
jertfa adusa de acesta pentru a simti iubirea de Dumnezeu.
aceasta societate va suferi ~i va muri. Progresul tehnico-
De aceea, cand dumneavoastra plangeti, copilul incepe sa
~tiintific poate doar sa accelereze procesul de destramare a
vomite ~i sa aiba diaree.
sufletului. Una dintre principalele cauze a aparitiei pe lume
a pedera~tilor ~i a lesbienelor este ca parintii, indeosebi
- Fiica mea ,,0 iube§te" pe fosta ei co"legii de clasii.
mamele, nu pot sa se purifice inainte de conceperea ~i
Ce-i de fiicut, cum s-o ajut?

14 15
na~terea copilului. Daca nu exista 0 aspiratie catre iubirea Un suflet neputincios ~i golit de iubire nu-i va oferi
Oivina deja formata, daca nu exista aspiratia catre unitatea trupului ~anse de supravie!uire. Samanta goala in interior nu
eu Creatorul atunci orice boala, fie fizica, fie sufleteasca, va putea sa dea vlastari sanato~i. "Din cauza inmul!irii
devine insuportabila ~i pentru a se vindeca omul este in faradelegilor se va raci in multi oameni iubirea", spunea
stare sa omoare izvorul durerii, adica fie lumea inconjura- Isus Hristos. De~i lumea moare sub ochii no~tri nu-mi pierd
toare, fie pe sine. increderea ca aceasta criza va impinge omenirea spre rena~-
La majoritatea femeilor, agresivitatea emotional a care tere ~i salvare. Schimbarile puternice ~i profunde ale oricii-
inchide calea catre Dumnezeu se manifesta prin deprimare, rui organism viu sunt asemanatoare cu moartea ~i de aceea
nemultumirea de soarta ~i situatie, prin lipsa dorintei de a noi intreprindem ceva concret pentru salvarea noastra abia
trai. Cu dit mai mult 0 mama incearca sa omoare iubirea din atunci cand aproape ca nu exista practic ~anse reale de a
ea, cu aHit mai putine ~anse are copilul sa infrunte orice supravietui. Dacii doriti sa va ajutati fiica imaginati-va pro-
situatie dureroasa. De obicei, pentru a supravietui in pre- cedura mortii dumneavoastra posibile ~i luati-va ramas bun
zent, oamenii i~i distrug viitorul. Cre~terea considerabila a de la tot ce va este scump. Inainte de aceasta inva!ati-va
numiirului homosexualilor pe mapamond este 0 dovada ca sufletul sa iubeasca lumea inconjuratoare, pe sine ~i desti-
lumea noastra este bolnava. Cand se imbolnave~te sufletul nul oricat de imperfecte ar parea sa fie ~i oricata durere v-ar
~i nu aspira la iubirea de Dumnezeu care n poate salva, pricinui.
trupul este condamnat la dezintegrare ~i moarte.
Revedeti-va trecutul. Acceptati orice durere a trupu- - Se poate sa lucrezi cu sine insuti in metrou, in
lui ~i a sufletului, orice umilinta a fericirii umane ca pe 0 autobuz, etc.?
posibilitate de a dobandi Divinul. $i atunci cand nu numai
dumneavoastra ci ~i sufletul dumneavoastra va crede acest - Este mai u~or sa te rogi in timpul postului, izoIandu-te
lucru, rugaciunea pentru copil n va schimba. Nu pun la atat cu trupul cat ~i cu sufletul. Dacii nu sunteti irascibil ~i
indoiala faptul ca pieirea animalelor $i a plantelor ~i 0 nu aveti preten!ii cand va calca cineva pe picior, cand va
posibila disparitie a omenirii, adica suferintele in plan fizic impinge sau va umile~te 'in transportul in comun, puteti sa
din viitor sunt consecintele bolii sufletelor noastre in pre- varugati.
zent. Am citit candva despre boala lui Confucius. Discipolii
Ii spuneau: "Roaga-te ~i iti va fi mai bine." Confucius a

16 17
~--"iI:"~' --

ridicat din umeri ~i a dispuns: "Ma rog tot timpul." In - Unul dintre cunoscutii mei considera cii pentru
principiu, rugaciunea in transportul in comun poate sa un om credincios primeazii credinta apoi iubirea.
depinda de atitudinea indulgenta fata de oameni ~i situatii Dacii nu vom avea credintii in Dumnezeu nu-l vom
care va deranjeaza. Din punctul meu de vedere, principalul putea iubi pe Acel in care nu credem. Vii rugiim sa
este sa nu-ti pierzi iubirea fata de oamenii care nu va plac ~i comentati acest punct de vedere.
sa incercati sa-i reeducati tinand seama de faptul ca educatia
unui alt om incepe cu autoeducatia. - Iubirea ca unitate cu Dumnezeu exista intotdeauna in
- Daca nu va place situatia, trebuie, de asemenea, s-o subcon~tientul nostru. Orientandu-ne ~atre iubire ne unim
iubiti, iar aceasta nu exclude actiunile de schimbare a ei. $i, cu intreg Universul ~i abia atunci apare procesul cunoa~terii
i.ara~i, nu trebuie sa uitati, cauza oricarei situatii se ascunde ~i al supravietuirii. Notiunea de credinta a aparut atunci
in starea no astra emotionala de profu11,zime care" interactio- cand omul avea un nivel foarte ridicat al con~tiintei ~i,
neaza cu aceasta. Tot ce se intampla in jurul unui om la cel conform datelor istorice, aceasta s-a intamplat relativ nu
niai p~ofundnivel corespunde in totalitate cu starea lui emo- demult, daca examinam istoria aparitiei omului chiar de la
tionala. In jurul nostru nu poate sa se intample nimic agre- inceputuri.
siv daca in sufletul nostru nu existir' agresivitate. Sufletul Chiar daca un om este departe de religie dar a acceptat
care a uitat de Dumnezeu ~i a..pierdut iubirea se indreapta, iubirea de Dumnezeu, el poate sa-~i schimbe concepti a
in mod automat, spre zgarcenie, invidie, gelozie ~i poate sa despre lume ~i sistemul de valori. Atunci incepe dezvoltarea
comita in vii tor crime impotriva" iubirii ~i. a oamenilor. In lui ~i supravietuirea este con~tientizata.
jurul omului incep a se produce evenimente neplacute ~i el Frica ~i indoiala franeaza iubirea ~i atunci iubirea de
neintelegand ca aceste evenimente sunt generate de sufletul Dumnezeu din con~tiinta noastra ~i din straturile exterioare
~i subcon~tientul sau incepe a se supdra, condamna ~i a Url, ale subcon~tientului slabe~te. In consecinta apar bolile,
amplificand in continuare problemele sale. Daca cineva v-~ nenorocirile, etc. Credinta ne ajuta sa ne eliberam de frica ~i
imbrancit sau v-a jignit inseamna ea sufletului dumneavoas- indoieli, sa depa~im dep~ndenta de con~tient care, fiind
tra nu-i ajunge puterea sa iubeasca ~i vi se aininte~te de legata de trup, ne provoacii indoiala, frica ~i condamnarea.
acest lucru. Acceptati ce vi se intampla ~i zambiti in interi- Cand un om care tine de civiliza!ia orientala i~i
orul dumneavoastnl. franeaza con~tiinta in procesul meditatiei sau un om care
tine de civilizatia occidentala i~i pastreaza credinta in
.....

18 19
Dumnezeu indiferent de lips a de logicii, duritatea ~i este acumulatii de piirinti sau de omul cel mai apropiat in
;tupiditatea evenimentelor care se deruleazii, at at intr-un decursul multor ani, ea va riimane acolo pentru mult timp.
:az cat ~i in celiilalt are loc depii~irea dependentei de V a ie~i doar in caz de moarte, boalii, nenorociri.
con~tiintii, mai exact de straturile ei exterioare, fapt care In filosofia c1asicii indianii despre karma se spune cii
permite sii simtim unitatea cu Creatorul prin iubirea fatii de omul trebuie sii purifice prin suferintii toate actiunile sale
EL A~adar, apare un paradox: credinta in Dumnezeu poate gre~ite.
. fi prima verigii dar poate ~i a doua. Dacii facem abstractie
Era adeviirat pentru acel moment istoric, ori energetica
de aceste douii momente ~i ne deplasiim la un nivel mult omului era mai slabii ~i posibilitiitile sale de a se schimba
mai inalt al energiilor, pe planuri mult mai subtile, yom erau minime. Pentru a depii~i gre~elile siivar~ite de sufletul
vedea cii nu existii contradictii. Pe plan exterior credinta uman era nevoie de zeci de ani de ascezii, de studierea
ljutii iubirea prin con~tiinta care este legatii de trup. Pe ciiqilor sfinte. In religiile de mai tarziu a apiirut notiunea de
planurile de profunzime iubirea ajutii credinta. In straturile pociiintii. Pociiinta inseamnii schimbarea atitudinii fatii de
cele mai profunde, credinta ca aspect superior al con~tiintei lume, a conceptiei fatii de aceasta, iar ca rezultat schimbarea
I
~i iubirea de Dumnezeu ca aspect superior al sentimentelor subcon~tientului prin iubirea fatii de Dumnezeu.
I
devin un tot, un intreg. Cercetand sute ~i mii de cazuri am observat 0 particu-
I
laritate: supiirarea indelungatii pe un vecin poate crea 0
- Cum explicati cuvintele: "totul se iarta cu I problemii, dar aceea~i supiirare indreptatii ciitre un grup de
exceptia pacatului fmpotriva Duhului Slant"? I
oameni uniti dupii criteriul economic, social, national,
i religios piitrunde mult mai adanc ~i se vindecii mult mai
I
- In clipa de fatii intelegin felul urmiitor. 0 supiirare greu. Condamnarea frecventii a statului, societiitii, piitrunde
mare pe alt om ~i neacceptarea comportamentului acestuia
I
I foarte adanc ~i poate sii genereze cele mai grave boli in
dau na~tere la supiirare ~i condamnare care se exprimii prin I
cateva generatii chiar panii la pieirea neamului. Dacii omul
emotii ~i cuvinte. Atat timp cat agresivitatea se aflii in i crede cii toata lumea este cmdii ~i nedreaptii, agresivitatea in
Gon~tiintii ea nu poate sii aibii influentii asupra siiniitiitii ~i a I cazul dat atinge cota maxim~. Dacii suntem nemultumiti de
.:1estinului. Dacii agresivitatea piitrunde in subcon~tient, iar
(
starea lucrurilor in lumea inconjuriitoare ~i pe lume insii~i,
I

\ceasta se intamplii in cazul unei supiiriiri de lungii duratii suntem nemultumip de Cel care 0 conduce. Cred di aCesta
I
;au este intensificatii de conceptia gre~itii despre lume, sau este piicatul impotriva Sfiintului Duh.
I

....
')
21
'T
i

Grice om, chiar eel mai convins ateu, ~tie in


fara 0 iubire continua catJ:e Dumnezeu sunt imposibile
subcon~tientul sau ca lumea vazuta ~i perceputa de noi este
supravie!uirea, dezvoltarea. Creatorul a creat timpul care se
dirijata de Creator: "Ponegrirea Sfiintului Duh" este in
imparte in doua curente: lumea vazuta, materiaUi, pe care 0
esen!a respingerea legilor supreme dupa care se dezvolta
asociem cu prezentul ~i trecutul ~i lumea, nevazuta, spiritua-
Universul. In acest caz, agresivitatea piitrunde atat de adanc
la, pe care 0 asociem cu viitorul. Creatorul se afla dincolo
in subcon~tient incat ~ansele de ispa~ire a pacatelor se
de limitele timpului ~i ale lumii vazute ~i nevazute. Daca
apropie de zero. Consecin!a este moartea neamului. Postula-
insa noi yom considera, ca exista Creator numai dincolo de
tul despre inadmisibilitatea pacatului impotriva Creatorului,
limitele timpului atuncl noi trebuie sa presupunem ca in
respingerea voin!ei Lui exista nu numai in cre~tinism ci ~i
lumea vazuta ~i nevazuta exista ceva diferit de creator,
in iudaism ~i in alte religii.
adica, in final, ajungem la politeism ~i erezie. Cred ca
Trebuie sa in!elegem particularita!ile con~tiin!ei ~i
dogma des pre Sfiinta Treime Ie permite credincio~ilor
. sa
subcon~tientului. Pe plan exterior, la nive~ul con~tiin!ei,
simta in tot ce ne inconjoara, in lumea vazuta ~i nevazuta,
conflictul, adica respingerea situa!iei dureioase provoaca
prezen!a vointei Divine.
actiunea ~i dezvoltarea. Concuren!a, conflictul, agresivitatea
ca'distrugere a legaturilor exterioare care s-au format la Inca odata des pre particularitatile con~tiin!ei ~i ale
subcon~tientului. Daca nu iubim pe cineva la nivelul
nivelul con~tiin!ei este necesara. Pe plan exterior noi sun-
tern izola!i ~i de aceea nu ne putem dezvolta [iira conflict. con~tiintei rezulta ca vrem sa ne indepartam de acesta, nu
vrem sa ne mai intalnim ~i sa avem ceva in comun. Daca
Neacceptarea situa!iei pe plan exterior duce la ac!iuni active
sentimentullipsei de iubire care este supiirare, condamnare,
pentru schimbarea lumii inconjuratoare. Pe planurile din
ura, patrunde adanc in subcon~tient, logic a ar fi urmatoarea:
profunzime nu mai sunt ac!iuni active. Acolo poate sa existe
eu nu iubesc 0 anumita persoana, inseamna ca este un om
agresivitate ca distrugere a legaturilor superioare, totul se
rau, iar daca este rau, nu trebuie sa existe, trebuie sa fie
desfli~oara insa sub controlul iubirii care nu-i permite sa
omorat, ~i incep sa-l omor. Exista doua solu!ii: fie ca moare
patrunda prea adanc. Pe planurile cele mai profunde, cu cea
persoana respectiva pe care n-o iubesc, fie ca trebuie sa mor
mai mare incarcatura energetica, exista doar iubirea. Acolo
eu.
lumea este unitara ~i agresivitatea este imposibila.
Subcon~tientul nostru se deschide in momentul bolii, al
In car!ile anterioare am incercat sa explic notiunea de
pierderii, stresului, ceea ce inseamna ca emotia noastrii din
Sfiinta Treime. Astazi in!eleg acest lucru in felul urmator:
acel moment se intensifica de mai multe ori. In timpul

22 23
meditatiei sau al rugaciunii se franeaza functiile
organismului, spiritului, sufletului iar energia necesara subcon~tientului. Emotiile interioare agresive din aceasta
pentru functiile de suprafata trece pe planurile interioare perioada sunt 0 crima i'mpotriva iubirii. ~tim deja ce se
care sunt foarte fine ~i posibilitatile omului se intensificii. i'ntampla ulterior.
Imp'ulsul distrugator se intensifica la fel ca eel creator. Sa ne imaginam 0 situatie: un baietel s-a obi~nuit sa se
supere pe fetite apoi, fiind adolescent, continua sa se supere
Subcon~tientul se deschide mult mai tare cand i'ncercam un
sentiment de iubire. Noi ne iubim incon~tient parintii care pe fete ~i, to ate erau bune, dar mai apoi a i'ntalnit 0 fata pe
ca.re a iubit-o dar, din obi~nuinta, se supara ~i pe ea. Iar
ne-au dat viata. Condamnarea, supararea, agresivitatea fata
de ei este de fapt agresivitate fata de propria noastra viata, peste cateva luni s-a i'mbolnavit ~i a murit fiindca aceasta nu
mai era 0 simpla suparare' ci 0 i'ncercare de a omorI omul
fata de trupul nostru. Asemenea oameni nu traiesc multo
Cred ca una din cauzele longevitatii din muntii Caucaz tine iubit. Lumea vazuta este. dirijata de lumea nevazuta~ Cand
de venerarea parintilor ~i a varstnicilor. Una dintre princi- ne suparam pe lumea vazuta care este secundara, agresivita-
palele porunci ale iudaismului spune: "Cinste~te-i pe tatal ~i tea nu este atat de puternica ~i avem ~anse sa ne strecuram
pe mama ta... ca sa se lungeasca zilele tale." Aici este prin u~ile care se i'nchid. Dacii Cel Care ne dirijeaza ar fi
indicata direct legiitura dintre emotiile omului ~i sanatatea ~i vazut, supararile pe el nu ne-ar oferi aceasta ~ansa. Cu to ate
soarta lui. astea notiunea de forte superioare nevazute care ne dirijeaza
po ate genera pretentii fata de acestea. Trebuie sa retinem ca
Subcon~tientul se deschide cand ne - i'ndragostim de
. cineva. In perioada pubertatii iubirea noastra formeaza "pacatuli'mpotriva Sfiintului Duh" este inadmisibil.
emotiile viitorilor copii ~i nepoti. Daca nu ~tim sa iubim,
fericirea pentru noi este sa primim cat mai mult, nu sa dam. - Explicati-ne, va rog, de ce femeia nu are dreptul
0 asemenea iubire da na~tere la 0 multime de pretentii ~i sa intre in bisericii in perioada ciclului menstrual?
suparari, condamnari ~i depresii. Supararile ~i pretentiile
sunt semne ale slabiciunii, ale dependentei. Dependenta - Pentru ca viata sa continue trebuie s-o pierdem. Frica
na~te agresivitatea. Daca In aceasta perioada parintii nu de a ne pierde viata ne i'nalta catre Dumnezeu ~i i'n
ajuta copilul sa perceapa corect lumea, consecintele se vor subcon~tientul nostru se restabile~te sistemul prioritatilor.
resimti zeci de ani. Prima iubire, cas iitori a, graviditatea, Ciclul menstrual Inseamna distrugerea viitoarei vieti ~i In
na~terea copiilor sunt perioade i'n care are loc deschiderea masura In care In acel moment femeia aspira ciitre
Dumnezeu, pastreaza iubirea ~i bunatatea In aceea~i masura

24
25
se va na~te sanatos copilul ei. In perioada ciclului menstrual ultima vreme. In Canada, au introdus nu demult 0 lege care
presiunea psihologica este uria~a. In subcon~tient parca s-ar interzice elevilor sa se joace cu bulgari de zapada fiindca, in
produce moartea femeii ~i a copilului. Cu cat sufletul femeii primul rand este dureros ~i poate sa-i traumatizeze ~i In al
este mai dependent de uman cu atat mai puternice sunt doilea rand, umile~te demnitatea ~i drepturile omului. Cultu]
emotiile provocate de suparare, irascibilitate, deprimare. Cu corpului ~i al vietii duce la distrugerea spiritului care, l:t
cat pretentiile fata de barbati patrund mai mult in subcon~ti- randul sau, provoaca depresia, homosexualitatea, sterilitatea
ent cu at at mai dureros este ciclul. In ultima vreme tot mai etc. Existenta cultului filozofiei ~i al culturii In Grecia
multe fete suprima durerile eu ajutorul medicamentelor, Antica ~i Imprumutarea cu succes a filozofiei ~i valorilor
agresivitatea nu mai poate fi stopata de durere ~i in subcon- spirituale din India a dus la Inflorirea economiei ~i civili-
~tient se produce 0 intensificare a proceselor negative. Sub- zatiei. Apoi, cultul spiritului a fost Inlocuit cu cel al
con~tientul reprezinta emo!iile noastre de cea mai mare corpului. A Inceput sa ia amploare homosexualitatea,
profunzime care reprezinta totalitatea campurilor subtile. Iar lacomia, venerarea frumusetii trupului ~i a sexualitatii. Mai
acolo emotiile noastre ~i emotiile viitorilor copii formeaza apoi a Inceput distrugerea democratiei grece~ti, Intrucat
un intreg. Subcon~tientul agresiv al mamei este sufletul civilizatia a Incetat sa se mai intareasca prin cultura ~i
agresiv al copilului care se va na~te. Iar agresivitatea spiritualitate, ~i distrugerea civilizatiei in intregime.
interioara este deja boala, nefericire ~i moarte. Noi il descoperim pe Dumnezeu printr-o iubire conti-
Am auzit ca in timpul ciclului menstrual se poate intra nua ~i prin modul de acceptare a durerii. Cel care vrea sa
in biserica dar nu pot fi atinse icoanele. Probabil este yorba fuga de durere fuge in final de iubire. Nu demult, in Suedia,
de faptul ca omul care n-a putut sa invinga supararea, a avut loc un experiment interesant. Timp de 0 ora
irascibilitatea sau deprimarea este agresiv fata de sentimen- s-a filmat na~terea unor copii. La mamele care au nascut
tul iubirii ~i poate sa ~e imbolnaveasca dupa ce intra in fara anestezie, cu durere, copiii aveau un comportament
biserica. Se produce, in fond, 0 curatire a sufletului, iar natural - sugeau la san. Aproape jumatate dintre micutii ale
daca omul este lips it de tarie poate sa apara f~ica ~i indoiala. caror marne au nascut fara durere, cu anestezic, au refuzat
Apropo, mi s-a spus ca in America cea mai mica zgarie- sa suga la san. Pentru savanti acest fapt a ramas inexpli- .
tura a copilului ii ingroze~te pe parinti. Imediat ii ung cu cabil, cu toate ca statistica in Suedia vorbqte des pre 0
iod, ii panseaza, etc. Cred ca intoleranta durerii este una legitate extrem de periculoasa: toti narcomanii au fost
dintre cauzele degradarii masive care a cuprins America in nascuti de mamele lor prin anesteziere. Care este cauza?
.....

26
27
Durerea ~i suferinta ne obliga sa ne inaltam catre simpla: daca in momentul disconfortului, a durerii ~i a
J)umnezeu. Daca iubirea este putina, suferintele duc Ia problemelor fizice ~i spirituale noi renuntam la pretentii in
utodistrugere sau udi fata de lume. De aceea, in timpul folosul iubirii ~i in aceIa~i timp ne sustinem cu rugaciuni,
:ta~terii, sufera mai mult mama dedit copilul. Din punct de ne yom salva nu numai pe noi ci ~i pe copiii no~tri ~i pe cei
'edere emotional mama ~i copilul sunt un tot unitar ~i sufe- apropiati noua.
intele ei copilul Ie percepe ca pe ale sale. Copilul sufera
.
Inai putin din punct de vedere fizic ~i are mai multe posibi- - De ce dupa na§tere femeile nu prea au atractie
!itati sa se concentreze asupra iubirii. Mama se bucura de sexuala, fapt care creeaza multe probleme fn familie?
copil, 11 iube~te ~i totodata sufera. Copilul prime~te astfel N-am avut mult timp copii §i dupa na§terea mult-
:'xperienta de a depa~i durerea ~i de a se indrepta catre a§teptata am senzatia ca am ramas pus tie. Sentimen-
iubire. In timpul durerii ~i a umilintei iubirea umana se tele §i emotiile fmi ajung doar pentru copil. Pentru
transforma in iubire Divina. altceva nu am nici putere nici timp. Spuneti-mi, va
Animalele se nasc fara prea mari dureri. De ce? Fiindca rog, va trece aceasta stare cu timpul sau este nevoie sa
!livelul protejarii vietii ~i de dezvoltare a con~tiintei este fntreprind ceva §i fn ce directie?
mult mai mic. Animalele sunt gata sa moara in orice clipa.
"entru ele concentrarea asupra fericirii ~i asupra vietii este - Primesc foarte multe intrebari de la femei ~i
mult mai mica. majoritatea tin de problemele relatiei cu barbatii, familiei ~i
Cu cat nivelul de dezvoltare al omului este mai ridicat sterilitatii. Cauzele aces tor probleme Ie explic astfel.
eu atat mai multa durere fizica ~i sufleteasca trebuie sa Sufletele noastre se intiilnesc eu multi ani inainte de intalni-
primeasca. Aceasta durere va fi insuportabila dad in rea noastra fizica. Am observat, nu 0 singura data, cum
sufletul omului nu va cre~te iubirea fata de Dumnezeu. interactioneaza sufletele viitorilor soti ~i piirinti pe planurile
Faptul ca in Iume cre~te numarul narcomanilor este rezul- fine. Are loc 0 educatie reciproca. Toate situatiile din viitor
(atul idolatrizarii trupului ~i a vietii. Narcomanul nu tolerea- au loc pe planurile fine. 0 traire corecta a acestor situatii
:"a durerea sufleteasca. EI simte ca moare. Stresul devine asigura urma~i sanato~i. Sufletul barbatului nu vede cum
pentru el un obstacol de neinvins. Pentru a supravietui arata sotia lui in exterior, simte doar calitatile ei suflete~ti:
trebuie sa-si anihileze con~tiinta ~i sentimentele dupa care posibilitatea de a iubi, de a accepta durerea ~i de a pastra in
urmeaza degradarea personalitatii, etc. Concluzia este

28 29
.l~,w:,~~ --

acest moment iubirea, capacitatea de a se infrana ~i de a ambi!ia sunt mai presus decat orice, renun!a la iubire ~i la
avea grija de aItcineva, sa dea energie. viitorii copii fara sa banuiasca macar. Urmeaza destabiliza-
Prin atitudinea noastra fa!a de alt om trebuie sa-l rea destinului, a afacerii, a saniita!ii apoi intervine moartea.
ajutam sa simta iubirea fa!a de Dumnezeu. Sufletele noastre Omul care pierde legatura cu Dumnezeu nu are ~anse de
comunica intr-un asemenea mod. Daca ne mi~cam intr-un supravietuire. Daca va intalni iubirea ~i vor trai impreuna,
sens gre~it, de exemplu ne ata~am prea tare de unele aspecte el 0 va omori, iar daca se vor despaqi, se va sinucide.
ale fericirii, sufletul omului apropiat'ne apara, ne opre~te de ~
De ce deseori, femeile nu reu~esc in rela!iile cn
la fapte necugetate, ne previne asupra unor posibile perico- barba!ii? Fiindca acesk relatii presupun aparitia familiei, a
Ie. Omul care s-a obi~nuit sa accepte voin!a Divina nevazuta copiilor. Familia depinde, in primul rand, de femeie. Sensul
dar atotputernica, poate sa primeasca aceste semne ~i acest existen!ei familiei este aparitia pe lume a copiilor, iar
ajutor. Astfel, sufletele vii tori lor no~tri copii ~i a viitorilor ace~tia sunt nascuti de femeie. Ca sa apara pe lume sufletele
iubi!i pot fi, intr-o anumita perioada de timp, ingerii no~tri copiilor au nevoie de 0 cantitate mare de energie materna.
pazitori. Daca nu renun!am la iubire, Ii se permite sa ne Izvorul principal ~i continuu de energie este unitatea cu
ajute. cauza primara, iar pentru ca iubirea ~i energia sa ajunga la
De aceea, deseori cand se intalnesc, unii oameni au suflet trebuie sa moara umanul. Ruptura de uman este foarte
senza!ia ca se cunosc de cand lumea. Un barbat se dureroasa. Cu cat mai mica este dependent a de lume cu atat
indragoste~te de 0 femeie fara sa ~tie de ceo Caracterul, mai pu!ina este durerea. Cine s-a obi~nuit sa dea energie, iar
inal!imea, greutatea, felul cum arata, varsta pot sa nu aceasta se intampla cand avem grija de altcineva, in timpul
corespunda a~teptarilor lui. Cu toate astea 0 iube~te. Daca procesului de creatie, in munca, acela depinde mai pu!in de
logic a exterioara, con~tiin!a lui s-au obi~nuit sa reprime lume ~i suporta mai u~or durerea. Cu alte cuvinte, 0 mama
logica Divina ~i logic a iubirii, analiza, critica ~i preten!iile muncitoare, buna ~i grijulie are mai multa energie ~i are mai
pot sa-l determine sa renun!e la femeia iubita. In asemenea muIte ~anse sa nasca urma~i sanato~i. In sentimentul iubirii
cazuri intervine foarte rapid moartea. Este foarte greu sa fata de alt om se ascunde <.>cantitate uria~a de energie, care
determini daca iube~ti sau ba 0 femeie, daca este aceasta este in mai muIte straturi. Exista straturile strategice .
consoarta ta. Poate sa vada ~i sa ~tie acest lucru doar un om superioare - iubirea de Dumnezeu, apoi cele strategice
in subcon~tientul caruia Divinul este mai important decat raspunzatoare de supravietuirea ~i dezvoltarea urma~ilor -
umanul. Deseori un barbat pentru care logic a, bunastarea, iubirea umana ~i sentimentele pozitive care 0 inso!esc.

~
30
3J
ExisHi sexul, actul inevitabil de continuare a vietii. Exista
relatiile familiale dintre soti. Pe langa toate astea energia se animalic in sentiment uman. Daca aceasta transformare nu
consuma pentru munca, adaptare sociala ~i pentru interesele se produce atunci, pentru salvarea ~i apararea copiilor se
personale. Un om armonios are energie pentru toate. In include un mecanism dur: la femeia care nu s-a obi~nuit sa
clip a in care se ingusteaza canalul de comuniune cu Divinul iubeasdi ~i sa fie prietena dispare atractia sexuala iar ea
trebuie sa alegi, iar alegerea trebuie sa fie corecta. speriindu-se, incepe sa alerge pe la doctori. Intrucat
Nu 0 singura data am vazut cum se imbolnaveau copiii medicina contemporana sustine ca sexul este intotdeauna
ale caror marne erau preocupate mai mult de serviciu. benefic ~i trebuie sa fie din abundenta, medicii depun toate
Femeia trebuie sa aiba 0 grija permanenta de copilul sau eforturile ca sa restabileasca ~i sa intensifice atractia
pana in perioada pubertatii ajutandu-l energetic pe planurile sexuala ca sa salveze, dupa parerea lor, familia, fara sa
fine. Suprasolicitarea la serviciu, pasiunea pentru sex, banuiasca macar ca ajuta astfel femeia sa-~i omoare copiii.
supararea ~i irascibilitatea necesita cantitati mari de energie. Daca femeia consuma mai mult decat poate sa of ere,
Intrucat rolul femeii consta in continuarea vieW, concentra- potentialul ei energetic este foarte mic fara sa banuiasca
rea subcon~tienta asupra sexului, este foarte mare. Daca macar, cu toate ca exista anumite semnale de alarma:
sentimentul sexual care are 0 energie uria~a poate fi retinut supararea, deprimarea, frica, gelozia, parerea de rau. Daca
pana la aparitia pe lume a copiilor, adica a avea un compor- femeia are insuficienta energie pentru sine, cu at at mai mult
tament conform normelor moralitatii, atunci acesta se trans- pentru copii, pot aparea probleme la conceperea lor, 0
forma in planuri strategice superioare ~i permite aparitia pe sterilitate temporara sau totala. De aceea, pentru a asigura
lume a unor urma~i sanato~i. Pasiunea exagerata pentru sex supravietuirea copilului, femeia trebuie sa uite dupa na~tere,
din timpul graviditatii ~i dupa na~tere po ate sa inrautateasca pentru 0 vreme oarecare, de sex, serviciu, probleme. Un sot
destinul ~i sanatatea copiilor. Esenta atractiei sexuale este de~tept va intelege ~i va simti acest lucru. Cu cat 0 femeie
conceperea copilului care, in aceste cazuri, s-a produs deja. are mai putina iubire fata de Dumnezeu cu at at mai putina
A~adar, pentru ca urma~ii sa supravietuiasca dupa concepe- caldura, atentie ~i mangaiere ii va acorda sotului oferindu-i
rea lor sentimentul sexual trebuie sa scada ~i sa se transfor- tot copilului. Dar intrucat acesta este un semn al lipsei de
me intr-un sentiment de caldura, prietenie ~i iubire. Cu cat armonie, pretentiile din part~a sotului sunt intr-o masura
sentimentul iubirii de Dumnezeu este mai puternic cu atat oarecare neintemeiate. In fata femeii apare 0 dilema greu de
mai u~or are loc procesul de transformare a sentimentului rezolvat: sa uite de copil sau de barbat? Daca i~i va aminti
de Dumnezeu, ea nu va uita nici de unul, nici de celalalt ~i

32
~
33
7' .........

familia va fi fericita. Acumularea iubirii fat a de Dumnezeu put, provoaea 0 explozie de energie fiindca exclude frica ~i
este un proces complicat ~i i'ndelungat. Daca nu reu~im i'ndoiala. Dar pe masura ce aeeasUi stare interioara intra i'n
deodata, sa nu ne pierdem speranta. v om reu~i daca nu yom
conflict cu lumea i'nconjuriitoare,
dispera, nu yom pune la i'ndoiala ~i nu ne yom lasa cuprin~i i'ncepe prabu§irea tuturor
dorintelor fntrudit omul fneepe sa distruga lumea fnconjura-
de deprimare. Eliminati ceea ce va incomodeaza sa iubiti ~i toare nu numai fn exterior ci §i fn interiorul sau.
toate problemele dumneavoastra care pareau greu de rezol-
Daca omul traie§te incoreet, strive§te iubirea fn sufletuI
vat, care va i'nehideau viitorul, vor deveni nei'nsemnate ~i sau, viata lui fncepe sa se ruineze. Mai fntai sufera eopiii,
.
vor ramane i'n trecut. viata personala, apoi se dezintegreaza
destinul, f§ipierde
serviciul §i sanatatea. In aceasta clipa omul fncepe sa se
- Ce piirere aveti despre multiplele tehnici de subaprecieze, pune totul la fndoiala, fi este frica §i f§i pune
relaxare, hipnozii, autohipnozii care imbuniitiitesc singur frane. Incercarea de a Iupta eu subaprecierea
partial piirerea proastii despre sine. Este spre binele cultivand i'n suflet agresivitatea,
omului sau in detrimentul lui din punct de vedere al duritatea pentru a cre§te
autoapreeierea fntr-un mod primitiv, duce la boli ~1
legilor Divine? nenorociri.

Daca omul §tie ca foarte curand i se va dadima cas a, se


- Fiul meu este umilit la ~coalii in permanenfii de
poate comporta i'n diferite moduri. Va ud i'ntreaga lume, toatii lumea. De~i il invaf sa se apere, el accepta
soarta sa §i nu va i'ntreprinde nimic, se va uri' pe sine, va
ac~astd situatie ~i se comporta ca un clovn. Spunefi-
cadea i'n depresie §i iara~i nu va face nimic, va avea 0 ml dacd procedez corect.
atitudine agresiva fata de toate §i va i'ntreprinde ceva pentru
salvarea casei sau va accepta aceasta i'n interioruI sau ca un
Principala aparare este bunatatea interioara. Dumnea-
mers aI evenimentelor determinat anterior, nu va regreta, nu voastra nu l-ati fnvatat deoeamdata acest Iucru.
se va supara ~i va depune to ate eforturile pentru salvarea
0 femeie mi-a pus, nu demuIt, 0 fntrebare: cum sa
casei. Autoaprecierea exagerata i'nseamna i'ncredere absolu-
reactionezi la un comportament de badaran? Sunt dezarmata
ta i'n indeplinirea dorintelor personale la baza carora stau i'n fata mitocanilor. Nu pot sa Ie Spun nimic. De dite ori am
emotiile de tipul "eu voi face tot ce vreau, voi construi orice i'ncereat sa depa~esc aceasta sta~e, dar este imposibiI!
casa, voi distruge pe oricine i'mi sUi i'n cale", care, la i'nce-

34
35
Pare 0 situatie fara ie~ire dacii nu in!elegem esen!a Deseori copiii se porta dur in rela!ia cu cei de-o varsta
celor intamplate ~i incerciim sa luptam cu problemele cu ei dadi simt ca sufletul acestora este agresiv in interior.
interioare, de fapt, cu morile de vant. Este dificil sa obser- Daca nu inva!am copilul pe care tori il jignesc sa invete sa
yam emo!iile de mare profunzime care premerg aceasta iubeascii ~i sa ierte, in primul rand prin noi in~ine, prin
stare. Pot sa va spun ce senti mente va apar intr-un asemenea experienta noastra trecuta, ci il invatam sa fie dur ~i sa nu
caz: furie, condamnare, revolta. Tocmai aces tea va provoa- accepte situatia, el poate sa-l omoare pe cel de-o varsta cu
ca aceasta stare. Sa va explic de ceo Daca in adancul sufletu- el.
lui se produce 0 explozie de agresivitate, emo!ia agresiva Cand psihologii au inceput sa studieze statistica
devine necontrolabila ~i dumneavoastra pute!i sa-l omorati inchisorilor au constatat ni~te fapte inexplicabile. Toti
pentru nimic pe cel care v-a jignit. lnstinctul autoapararii il uciga~ii, sadicii ~i violatorii din inchisori erau cei mai
imobilizeaza pe omul agresiv ~i Ii salveaza viata lui ~i celor umili!i ~i mai detesta!i oameni in libertate.
care il inconjoara. Daca zece cimpanzei, masculi, sunt pu~i impreuna intr-
Omul agresiv inceteaza sa se dezvolte in interior. EI nu 0 cu~ca, se vor comporta intocmai ca prizonierii intr-o
~tie sa se comporte intr-un conflict fara de care nu exista camera - se creeaza acela~i sistem: liderul, ierarhia, supu~ii.
dezvoltare. Oricat ar parea de straniu un badaran, de~i la Comportamentul criminalului este intoarcerea la formele
suprafata este nepoliticos, este bun ~i echilibrat in interior. primitive de comunicare. Daca omul nu poate sa se
A~adar, doar un om bun in interior poate sa-i opuna rezis- adapteze la nivelurile superioare, el se intoarce la cele
ten!a. Duritatea exterioara ii este permisa doar celui bun in primare, inferioare. La orice nivel exista insa prioritatea
interior. De" aceea prima reac!ie de aparare impotriva bada- legilor iubirii. De aceea, ~i la criminali devine lider cel care
raniei ~i a obrazniciei este sa va pastrati in suflet iubirea ~i este bun in interior ~i nu este zgarcit, invidios, nu este
bunatatea. Aceasta creeaza independenta ~i ne permite sa dependent de sex. Un om ambitios care Ii ura~te ~i ii detesta
apreCiem corect 0 situatie ~i s-o dirijam cu 0 duritate doza- pe altii, care depinde de dorintele sale, fapt ce determina
ta. Un om care condamna ~i este dur in interior devine aparitia lacomiei, invidiei ~i a desfraului sexual, va fi pe
dependent in interior, iai" aceasta dependenta trece pe plan ultimul loc ~i in inchisoare. Si, dimpotriva, in lumea
exterior. Estenevoie ~i de badarani ca de ni~te "sanitari ai interlopa, in economie, politica, liderii vor avea calita!i
piidurii" . asemanatoare.

36 ~
37
T

In timpul puterii sovie!tice era permis ca pentru


multa incredere in sine ~i independenta", scria in artico!.
condamnati sa se organizeze "raiul pe pamant". Conform
A~a e construita lumea: cu cat suntem mai increzatori in
ideologiei comuniste, trebuiau adunati la un loc cei sarmani,
fericirea noastra umana cu at at mai mult ne fortificam
cei mai umiliti ~i ace~tia sa creeze societatea ideala. Rezul-
ambitiile ~i pretentiile noastre ~i cu at at mai repede ~i mai
tatele acestui experiment n-au fost date in presa. Nici teoria
mari vor fi pierderile noastre. Daca anumite metode ~i
socialismului, nici psihologii ~i psihiatrii n-au putut sa
procedee ne ajuta sa simtim iubirea de Dumnezeu, sa
explice cele intamplate. Cand cei mai umili, cei mai
depa~im dependenta de elementele de baza ale vietii, intr-o
"degradati", adica cei care erau. folositi pentru indeplinirea
asemenea situatie increderea in noi in~ine va veni din "eu-I"
necesitatilor sexuale au fost pu'~i .in aceea~i zona de
nostru Divin ~i va provoca 0 explozie de energie construc-
detentie, nivelul cruzimii ~i desfrftului printre ace~ti
tiva, controlata de iubire. Daca aceste metode ~i procedee
condamnati era de cateva ori mai mare decM in alte locuri.
ne vor da incredere, putere ~i energie in detrimentul
Au aparut noi forme de batjocura, nemaiintalnite pana.
sufletului ~i al iubirii, urmarile pot fi dezastruoase.
atunci.
Ciind omul inzestrat cu intelect ~i con~tiinta coboara la
- Spuneati cd iubirea nefmpdrtd§itd
nivelul animalelor, el devine mult mai agresiv decat acestea inseamnd
crearea in vietile viitoare a copiilor cu persoana
fiindca deosebirea dintre iubirea subcon~tienta ~i dependen-
respectivd. Ce ne puteti spune 'despre oamenii cunos-
ta de viata ~i dorinte este mult mai mare la oameni.
cuti, actori, cantdreti, de care se indrdgostesc cu
Supraaprecierea fara iubire ne impinge catre inceputul
miile?
animalic. La inceput, ingaduinta prea mare a dorintelor
provoaca supraaprecierea. Ce este magi a? Este 0 religie
- Noi dorim sa semanam cu persoana iubita fiindca
iubirea este 0 comuniune, un tot al celor care se iubesc.
care ~i-a pierdut credinta in Dumnezeu. In magie domne~te
Pentru a ne uni pe plan extern trebuie sa atragem persoana
idolatrizarea dorintelor ~i nicidecum iubirea. Am citit de
iubita ~i s-o facem dependenta de noi. Unitatea pe plan fin
curand un articol in care se anunta ca in SUA s-au deschis
se atinge prin mi~cari contrarii. Cu cat mai multa iubire,
~coli ~i universitati de magie. Se mai spunea ca religia nu-l
caldura, atentie, ajutor ~tim sa dam, cu at at mai u~or vom
ajuta pe om sa aiba incredere in sine, sa ~tie sa se autoapre-
simti sufletul altui om, vom simti unitatea totala cu e!. Pe
cieze, iar magia ii of era, sub ac~t aspect, mult mai multe
. plan fin, noi suntem cu totii unitari, dar pentru a simti
pOSl b 1l 1ta-ft.l'
' ' ' Tinerele vra ]'itoare au inceput sa simta mai
" aceasta este nevoie de eliminarea unei cantitati mari de

38
39
energie. Cu dit este mai putina energie cu atat mai mult
sufletului daca dependenta subconr;;tienta de omul iubit, de
depindem de forma, mai dogmatice ne sunt conceptiile ~i cu
copii ~i sex depar;;er;;te nivelul periculos. Sa nu uitam ce
atat mai statica ni se pare lumea inconjuratoare. Ciind ne
spunea Napoleon: "Nereu~ita este mama genialitatii."
iubim parintii ii imitam. Ciind ne indragostim de cineva il
imitam. Aceasta contribuie la dezvoltarea noastra. lmitarea
- Este mai u$or sa ierti jignirea propriei persoane,
se transforma in autoinstruire. dar iata ca de jumatate de an nu pot sa iertoamenii
De regula devin cunoscuti oamenii armonio~i. Daca care au violat-o pe fata pe care 0 iubesc. Cand s-a
armonia este insuficienta, slava, banii, sexul ii omoara fntamplat acest lucru nu ne cuno$team. Ea i-a iertat $i
destul de repede. Cel mai mare potential de armonie poate ma roaga $i pe mine sa-i iert. 1mi este foarte greu, am
sa se epuizeze repede daca lipsesc educatia ~i conceptia
fncaruntit chiaro Ajutati-ma, va rog.
gre~ita despre lume. Dragostea pentru idolul creat presupu-
ne imitarea starii lui interioare. Dar ~i imitarea exterioara
- Ca sa apari pe lume trebuie mai intai sa mori. In
poate s-o destrame pe cea interioara. Cu cat mai putina
.
timpul bolii, pierderii,despaqirii, jignirii are loc un proces
energie au un tiinar sau 0 tanara cu atat mai mult il imita pe
asemanator cu moartea. In masura in care ne inaltam in
idolullor ~i cu atat mai isterica ~i mai lipsita de rationament
acest moment catre Dumnezeu, In aceea~i masura noi ~i
este idolatrizarea lor. Pentru majoritatea aceasta constituie 0
copiii no~tri avem dreptul la viata. Purificarea oamenilor
~coala a iubirii: imitarea armoniei suflete~ti, iubirea fara
sub aspect material are loc destul de repede. Daca ai pierdut
sperante de reciprocitate.
portofelul cu bani ~i ai pastrat bunatatea inseamna ca nu
Copiii se formeaza atunci ciind lntre barbat ~i femeie
depinzi de bani.
exista un schimb reciproc de energie. Uneori, pentru
Pentru ca sa se nasca pruncul, parintii trebuie sa
aparitia pe lume a unui copil armonios este suficient un
accepte nu numai umilinta trupului ~i a valorilor materiale.
sentiment puternic de iubire fara reciprocitate. Sufletul
E nevoie sa fie umilite manifestarile superioare ale
copilului poate sa se formeze in decursul mai multor vieti ~i
spiritului: ordinea, dreptatea, idealurile, sa fie umilit
este necesar sa se stopeze energiile inferioare ale sexuali-
sufletul: iubirea umana, lp.oralitatea. Problema consta in
tatii ~i sa fie lasate energiile superioare ale iubirii. Iubirea
faptul ca nu poti sa Ie pierzi ca pe un portmoneu. Blocarea,
nelmparta~ita poate fi pe d~oparte un semn al pregatirii
umilirea sentimentelor superioare are loc in caz de
pentru copiii geniali, iar pe de alta parte al purificarii
schizofrenie, diabet, cancer, autism, sindromul Dawn, cand

40
~
41
omul este tradat, violat, omorat. Deta~area de iubirea umana nu puteau sii-l ajute. N-am putut nici eu. Pe atunci n-am
are loc de asemenea in cazul unei atitudini incorecte fa!a de acordat atentie la povestea sotiei sale - cii un biirbat a
noi in~ine, in caz de suparari ce vin din partea parin!ilor, incercat s-o violeze in lift. Cand i~i amintea de cele intam-
tradare a oamenilor aP,fopia!i. Daca nu ne-am invatat sa plate plangea in hohote de furie ~i revolta. Au trecut anii ~i
iubim neconditionat, adid nu ~tim sa ne stapanim pretentii- abia acum am inteles ca ura fata de orice barbat care patrun-
Ie, supararile sau deprimarile, pregatirea benevola este de in interior foarte adanc Ii omoarii atat pe sot cat ~i pe
inlocuita cu cea fortata. violator.
Repet inca odata ceea ce spun mereu la ~edinte. Cea Femeia care nu I-a iertat in interiorul ei pe violator Ii va
mai u~oara purificare vine prin intermediul oamenilor, ea omori in fiecare clipa pe sotul ~i pe fiul ei fiindca, pe pla-
umile~te sufletul ~i spiritul ~i este cea mai neplacuta ~i mai nud fine, noi suntem unitari. A~adar, trebuie sii intelegeti in
dureroasa. Mult mai dura este purificarea prin intermediul primul rand cii situatia intamplata a salvat, probabil, nu
bolilor. Sufletul sufera mai putin insa trupul incepe sa se numai viata dumneavoastra ci ~i a copiilor dumneavoastra.
dezintegreze. Daca nu putem sa acceptam purificarea fata Fata putea sa moarii insii moartea i-a fost inlocuita cu
de Dumnezeu prin oameni, ni se dau bolile. Dadi nu accep- umilinta fizid ~i spirituala. "Tangoul se danseazii in
tam bolile, ni se da moartea. Faptul ca iubita dumneavoastra perechi"- cauza celor intamplate a fost starea interioarii a
a fost violata este, mai curand, 0 dovada ca ea s-a concen- fetei ~i a viitorilor ei copii. De aceea este interzis sa-i
trat extrem de mult asupra senzualitatii superioare. Aceasta condamn~m pe crirninali. Pentru a ierta trebuie sii intelegem
blocheaza posibilitatea de a avea copii. Daca dependent a de cii nimeni nu este vinovat. EI este executorul vointei Divine,
sentimentele superioare este insotita de agresivitate fata de ca 0 seringii sau ca un bisturiu in mainile chirurgului. Asta
sine ~i fatii de biirbati apare un paradox cunoscut: cu cat nu inseamna cii un criminal trebuie sa scape nepedepsit.
femeia iube~te mai mult biirbatul, cu atat mai repede acesta Dad exista posibilitatea sa fie pedepsit, mai exact sa
va muri. In acest caz agresivitatea interioara fatii de biirbati ajutiim sufletul lui blocandu-i intentiile ~i actiunile agresive
provoadi manifestiiri ~xterioare ale agresivitiitii altor prin detentie, este obligatoriu sii-i acordiim acest ajutor.
biirba!i. Cand ne gandim'la viitor putem sii-l influentiim. Nu
Candva am incercat sa-l ajut pe un taniir care suferea putem sii influentiim insii trecutul. In trecut nu existii vointa
foarte tare de prostatii, inflamatia vezicii urinare ~i dureri umana, existii doar cea Divinii. Agresivitatea impotriva
puternice in regiunea lombarii. Nici un fel de medicamente trecutului, regretarea lui, este de fapt .agresivitate impotriva

42 43
)intei Divine care se transforma repede in program de - Omul poate fi ajutat. Ajutorul trebuie indreptat, in
utodistrugere: incaruntire, chelire, imbiltranire prematura primul rand, catre sufletullui. Daca ne ingrijim mai mult de
l boli. Boala din sufletele noastre ne impinge la regretarea alti oameni decat de noi in~ine, yom bloca dezvoltarea lor ~i
!recutului, la autodistrugere. Incercati sa transformati ii transform am in consumatori.
.!istrugerea in creativitate. Schimbandu-ne atitudinea fata de Mai intai, barbatul nu trebuie sa cucereasca 0 femeie ,
. !.ecut noi schimbam trecutul ~i viitorul. Daca yeti vedea in fiindca 0 fac articolele de parfumerie. Apoi, barbatul po ate
mice boala un impuls catre iubire ~i catre Dumnezeu, nu sa nu mai fie barbat, fiindca ~i de data asta 0 fac in locullui
veti omori viitorii copii, ci Ii yeti salva ~i ii yeti dezvolta. articolele de parfumerie. Principiul de functionare a televi-
{)rice situatie duce catre Dumnezeu, iar aceasta inseamna ca ziunii comerciale este satisfacerea dorintelor ascunse ale
':ea mai absurda. cea mai nedreapta ~i cea mai ingrozitoare telespectatorilor. Rezulta ca publicitatea este 0 marturie a
situatie trebuie sa ne inalte catre iubire fiindca, dupa logica unor probleme serioase din societatea noastra.
Divina, este profund justificata. Prin aceasta durere
Dumnezeu va da 0 cantitate de energie uria~a pe care puteti - Cum sa lucrez cu mine ca imagine a "uratului"
:,a 0 folositi distructiv, omorandu-va copiii ~i autodistrugan- din lumea fnconjuratoare sa nu ma deprime?
rlu-va, dar puteti sa 0 folositi ~i pentru salvare ~i creativita-
:e. Pe cat de des se repeta aceasta boala tot pe atat de des - Cu cat avem mai putina iubire in suflet cu atat avem
puteti sa va inaltati catre Dumnezeu deta~andu-va de tot mai putina energie ~i cu at at mai statica este lumea iar
ceea ce depindeati pana atunci. Alegerea este a dumnea- continutullumii se inchide pentru noi tot mai mult iar forma
. 'oastra. sa umbre~te totul. $i atunci vrem sa distrugem ceea ce nu ne
place. Un om slab incearca sa nimiceasca ceea ce nu-i
- Deseori,
la televizor, facandu-se publicitate la place, unul puternic incearca sa schimbe. Daca nu va place
articolele de parfumerie, barbatilor Ii se promite ca un om incercati sa-l vedeti in dinamismul dezvoltarii sale.
Jaca Ie vor folosi vor cuceri femeile fara prea mari Astazi este rau dar maine va fi mai bun. Intrucat toti ne
forturi. Se fncalca fntr-un asemenea caz legile intoarcem la Dumnezeu,' sufletul fiecaruia dintre noi va
. .upreme? deveni, inevitabil, mai bun. Cand acordam unui alt om
posibilitatea dezvoltarii sufletului sau, condamnarea ~i
lichidarea sunt inlocuitecu educatia ~i ajutorul care nu

't 45
exclud duritatea. Dadi nu va place 0 situatie, schimbati-o.
Daca nu puteti s-o schimbati In exterior, schimbati-o In Iubirea umana este timpuI. In ea exista diferite aspecte -
interior. Schimbarea interioara de cea mai mare intensitate a senzuale, spirituale ~i materiaIe. Daca iubirea Divina
oricarei situatii se produce prin propria noastra schimbare. reprezinta radacinile iar cea umana este tulpina, celelaIte
Adica, daca nu va convine 0 situatie schimbati-o, educati-o. valori sunt ramurile, frunzele ~i rodul ~i a1catuiesc fericirea
Cel slab se agita, critica ~i condamna dar nu face nimic. Cel noastra. Pomul da roade apoi moare. Din seminte apar iara;;i
puternic este bun In interior ~i Intreprinde actiuni exterioare radacini care ne unesc cu Iumea, apoi apar coroana ~i roade-
Ie care sunt prosperarea ~i fericirea oricarei fiinte. Tot ce se
active pentru schimbarea situatiei Unul puternic ~i Intelept
intampIa cu un porn In timpul vietii se comprima in graunte.
este stapan pe situatie atat In exterior cat ~i In interior prin
Cu alte cuvinte densitatea informa!iei din graunte cre~te cu
propria schimbare. Pentru a schimba 0 situatie trebuie sa nu
fiecare ciclu. Omul se dezvoWi mai repede decat un copac,
depinzi de ea. De aceea, un om lini~tit In interior atinge un
de aceea procesele suferin!ei, adica a prabu~irii ata~amen-
scop dorit suficient de repede In cea mai dura ~i mai critica
telor, se produc mai des. Cand sufletul va cuprinde toate
situatie. In artele martiaIe orientale se nume~te starea "apei
situatiiIe posibiIe din Univers, cand prezentuI ~i viitoruI se
Iini~t'ite". Pentru a Ie controIa trebuie sa evadati dincolo de
vor coi1topi intr-un tot intreg, cand densitatea informatiei se
Iimitele "eului" vostru uman, adica dincolo de limitele
va apropie de cea primara, atunci sufletul se va intoarce
dorintelor, con~tiintei ~i vieW. Pentru aceasta evadare pot fi
acolo de unde a aparut, adica la Creator. Abia atunci
folosite tehnici dure, periculoase pentru viata, dar se poate
unitatea interioara va deveni permanenta, continua. Atata
evada ~i prin iubire ~i aspiratie catre Cre~tor. Cu cat este
timp dit acest Iucru nu s-a intampIat, noi vom iubi,
mai mare concentrarea asupra iubirii cu atat mai putin e
vom primi, vom pierde ~i apoi vom suferi ca am pierdut.
nevoie de tehniciIe dure, fortate.
Este mai dureros sa piarda pentru acel care nu poate primi
nouI. Cu cat mai pu!in aspiram catre iubirea Divina cu atat
- Poti sa te purifici intr-o viata intr-atat incat sa
mai insuportabiIe ~i mai chinuitoare sunt pentru noi suferin-
nu te mai intinezi vreodata sau oamenii sunt
tele. Intrucat proportiile' fericirii umane cresc odata cu
condamnati la suferinte !ji in vietile urmatoare?
dezvoItarea omenirii aspira!ia catre Dumnezeu trebuie sa
devina tot mai puternica ~i mai con~tienta. A~adar, izbavi-
- Fara suferinte dezvoItarea devine imposibila. Iubirea
rea de suferinte consta nu atat In renuntarea la viata ~i
Divina ajunge in lume ~i se transforma in iubire umana.
placeri cat in posibilitatea de a iubi ~i a trai prin iubire.

46
47
itatea sufleteasca este determinaUi de corelatia dintre schimbe perechea. Este deosebit de interesant, imi spuneau
,.irea fata de Dumnezeu ~i iubirea fata de viata ~i manifes- ei, ~i ne descatu:?eaza. Mi se parea cii daca voi merge intr-
ar ile ei. acolo nu se va intampla nimic gray. Pentru orice eventua-
litate am incercat sa diagnostichez ce mi se va intampla
- Ce piirere aveti despre sexul intre douii perechi de dupa vizita in acest club. Rezultatul a fost nea:?teptat. Pu-
wti? Este evolutia sau degradarea societiitii? Poate team sa incarc un program de autodistrugere de ~apte - opt
l~n' om sa se elibereze astfel de sentimentul proprie- ori mai mare decat unul periculos. S-a dovedit ca toleranta
..?
ta"-'.ttt. inceputului animalic nu numai ca distruge sufletul, el
omoara iubirea din suflet. Evident ca refuzul meu a fost
-
Evident ca poate. Ce-i drept, dupa principiul: "cel categoric. Astazi, in tarile occidentului, indeosebi in Ger-
lIlai bun remediu impotriva matretei este ghilotina". Daca mania, sexul mai multor perechi e in floare ~i ia proportii
'.I!1om are cangrena la un picior, acesta trebuie amputat ca tot mai mari. Atitudinea incorecta fata de acest fenomen,
.;{\supravietuiasca organismul. Trupul sufera iar sufletul se
I
adica popularizarea lui, ameninta cu ni~te procese irever-
,.."rifica. Dadi dependentele noastre au depa~it limit a sibile nu numai a urma:?ilor ci a intregii societati.
I
riculoasa, adica limita posibila, trebuie taiata 0 parte din Apropo, am avut de curand 0 discutie interesanta cu
.;uflet. Sufera sufletul - se purifica iubirea catre Dumnezeu. cineva care avea cuno~tinte aprofundate de iudaism. Mi-a
C{ind sotii comunica unul cu altul, energia lor sexuala de explicat ni~te pasaje din Vechiul Testament pe care nu Ie
I

baza trebuie sa se transforme in aspiratii spirituale ~i intelegeam.


;cnzuale superioare. Animalicul trebuie sa se transforme in Un barbat din alt neam, care traia alaturi de iudei, a
llman iar umanul in Divin. paca nu are loc transformarea in violat 0 tanara. Rudele fetei i-au chern at pe toti iudeii sa se
Divin, energia se concentreaza pe senzatiile umane razbune. Pentru neamul vecin, sfar~itul putea sa fie tragic, il
superioare fapt care genereazii cea mai mare dependenta ~i a~tepta razbunarea. Reprez.entantii tribului au spus ca sunt
agresivitate. Fad dobandirea Divinului, omul revine la gata sa accepte iudaismul ~i ritualul circumciziei. ludeii au
s1area animalica pentru a supravietui. Sexul intre doua sau simulat ca ii accepta ca pe ai lor ~i ii iarta, iar peste 0 vreme
mai multe perechi inseamna revenirea la starea animalica. .
i-au atacat ~i i-au distrus.
Acum opt ani am fost intr-o tara occidentala ~i am fost
- La prima vedere se pare ca iudeii au procedat perfid ~i
invitat intr-un club unde vin barbati ~i femei ca sa-~i imoral, nu-i a~a? - m-a intrebat interlocutorul meu.

:?~
49
Am afirmat dand din cap. Nu demult am fost rugat sa explic ce inseamna fraza lui
- Aceasta este 0 condamnare superficiaHi. Esenta Hristos: "Celui care are i se va da ~i se va inmul!i, celui
iudaismului era respectarea poruncilor ~i nu urmarea care nu are i se va lua ~i ce are."
superficiaHi a datinilor. Dadi un pagan savar~ea 0 crima Aceasta fraza nu poate fi in!eleasa din punct de vederc
impotriva moralita!ii, iudeii trebuiau sa ia 0 atitudine dura superficial, material. Daca avem in suflet aspira!ia catre
fa!a de cele intamplate: sa condamne fapta~ul iar in interio- Dumnezeu, sufletul nostru se va umple de iubire ~i va fi mai
rul lor sa se deta~eze de un asemenea comportament ~i sa-~i bogat, iar aceasta inseamna ca sanatatea ~i destinul vor
ceara iertare pentru fapta comis-a. Neamul pagan a acceptat inflori de asemenea. Daca starn pe loc ~i folosim doar cele
circumcizia dar n-a luat 0 atitudine morala fa!a de cele acumulate fara a dezvolta in noi Divinul, in situa!ia in care
intamplate, iar aceasta insemna cii au ramas pagani ~i erau in jurul nostru se va produce 0 crima impotriva iubirii ne
gata, de dragul satisfacerii dorin!elor, sa invidieze, ~a fure, yom imbolnavi ~i yom muri chiar daca in exterior pare ca
sa ucida ~i sa violeze, de aceea au trebuit sa moara. nu am savar~it nici un fel de pacate, adica ni se va lua totul.
Ce se intampla, insa, astazi, cu oamenii care, de dragul M-am gandit ca destinul unui stat seamana cu destinul
realizarii dorintelor, a confortului ~i a bunastarii omoara, unui singur om. Comuni~tii ~i impreuna cu ei majoritatea
violeaza, invidiaza ~i prada. De fapt, ei omoara la fel, doar poporului sovietie erau siguri ca de dragul unei bunastari
ca mai de sus. Se include programul de autodistrugere care viitoare ~i a vie!ii confortabile pot fi omora!i mii de oameni
ii omoara pe ei ~i pe urma~i. Cu cat mai mult ne indepartam nevinova!i. Societatea a pliitit aeeasta boala a sufletului eu
de iubire de dragul dorin!elor noastre, a bunastarii sufle- ~aptezeci de milioane de mor!i. Lichidarea celor care intrau
te~ti, spirituale ~i fizice cu atat mai de propor!ii ~i ireversi- in eel mai mic conflict cu puterea s-a transformat intr-un
bil devine programul de autodistrugere care omoara neamul mod de autodistrugere care a funetionat zeci de ani.
~i urma~ii. Am adus mai devreme un exemplu cand unui om Autodistrugerea a ispa~it intr-o oarecare masura agresi-
care a saviir~it 0 crima impotriva iubirii i-au murit toate vitatea subcon~tienta fata de iubi're a oamenilor sovietici.
rudele. Rezulta ca, rudele, chiar daca nu banuiau macar erau National - soeialismul german a fost indreptat impo-
gata, in subcon~tientul lor, sa savar~easca acelea~i ac!iuni, triva altor rase ~i na!ionalita!i. Programul de autodistrugerc
de aceea au murit. Daca vreuna dintre rude ar fi aspirat a societatii germane nu s-a realizat pe plan fizic, dar aceasta
con~tient catre Dumnezeu, ar fi trecut calea chinuitoare dar nu inseamna ca lipsea pe planul subtil. Daca programul de
binefaciitoare a schimbarilor, ar'fi supravie!uit. autodistrugere nu nimice~te trupul, nimice~te sufletul. De~i

50
51
~rmania a depus eforturi uria~e, in primul rand materiale, muncii noastre este unul dintre aspectele principale ale
;ntru compensarea lipsurilor fo~tilor detinuti din lagarele fericirii.
Ltc: concentrare, dar ~i poporului evreu,' programul de Esus Hristos spunea ca atunci cand savar~e~ti 0 fapta
autodistrugere se dezvolta in continuare. Atunci cand se buna nu trebuie sa ~tie stanga ce face dreapta. Aceasta
macina sufletul apar homosexualii, perechile sterile ~i cele inseamna, de asemenea, deta~area de rezultatele activitatii
,care prefera sexul in grup, etc. Po ate ca Germaniei ii noastre. Chiar ~i a~teptarea laudelor pentru faptele noastre
lipse~te pociiinta statului, aprecierea moral a a celor intam- bune este tot un fel de dependent a de rezultate. Mandria
plate. Poate ca e nevoie sa incerce sa inteleaga care este pentru ca faci 0 fapta buna ne permite sa a~teptam recuno~-
cauza acestei nenorociri ~i ce ar trebui sa faca, cum sa se tinta in vii tor ~i sa speram la rasplata de sus. Orice a~teptare
schimbe ca sa nu se repete in viitor. inseamna dependenta. De aceea, cand regretam ni~te bani
sau timpul pierdut inseamna ca n-am primit rasplata a~tep-
- Se fntampla sa faci 0 fapta buna iar peste un tata, ca avem putina energie ~i putina iubire in suflet. Dacii
timp oarecare ai indoieli. fti pare rau de bani, de acordam, continuu, atentie ~i iubire aproapelui nostru, nu
timpul pierdut, etc. De unde apar aceste ganduri inseamna ca nu trebuie sa-i cerem acela~i lucru. Trebuie sa-
tradatoare"? i indemnam, periodic, pe prietenii no~tri sa se sacrifice, sa
"
ajute ~i sa aiba grija de cineva.
- Ce inseamna 0 fapta buna? Este explozia iubirii, Imi amintesc de 0 povestire pe care am citit-o pe cand
::dica a energiei, creatiei, creativitatii ~i altruismului. Daca aveam cincisprezece ani. Pe atunci citisem toata literatura
,pa curge izvoriind intr-un torent neintrerupt se umple fantastica pe care 0 gasisem prin biblioteci. Subiectul este
!,azinul pana la refuz. Daca izvorul seaca, apa poate sa urmato"rul. Pe 0 nava cosmica ce se indepartase suficient de
curga indarat. Cu cat senzatia Divinului din noi devine mult de Pamant au aparut ni~te probleme grave. Era nevoie
neintrerupta, cu atat avem mai multi! energie ~i iubire ~i de un schimb de informatie urgent iar pentru transmiterea ei
','ncetam sa ne ata~am de activitatea noastra. In filozofia era nevoie de cateva zile. Schimbul reciproc de semnale ar
indiana se spune ca bolile apar din cauza dependentei fi durat luni de zile ~i membrii echipajului puteau sa moara.
marite fata de lumea exterioara. Prin urmare, renuntarea la Unul dintre coordonatorii. proiectului a avut ideea de a
lume ne permite sa scapam de dependente ~i sa ne Imbuna- transmite continuu informatia din ambele sensuri iar pe
tatim sanatatea. In filosofia indiana, deta~area de rezultatele parcurs sa uneascii intrebarile ~i raspunsurile. Problema a

5 53
fost rezolvata in cateva zile. Cand a fost intrebat cum de s-a putea sa fie intr-o stare latenta mca? 1n ce masura
gandit la a~a ceva, autorul a raspuns ca astfel comunica putem sa luam de la cineva agresivitatea interioara
sotia sa cu prietena ei cand stau de yorba. Apropo, aceasta prin intermediul rugaciunii? .
schema sta la baza activitafii creierului cand un grup de - La intrebarea daca putem sa ne ata§am de
oameni actioneaza conform regulii: sa nu oprim imaginatia aspiratia catre Dumnezeu dumneavoastrit ati raspuns
in nici un caz. Critica, analiza, aprecierea sunt interzise. ca este imposibil. Cum sa intelegem, insa, problema
Aceasta inseamna ca adevarata creatie incepe in c1ipa cand fanatismului religios,- a atitudinii ireconciliabile
este eliminata ratiunea sanatoasa. Cand interactionam la dintre confesiunile religioase fiindca sunt evidente
nivelurile de suprafata cu 0 energie scazuta, situa!ia este consecintele acestor ata§amente?
reglata de ratiunea sanatoasa, adicii funqioneaza regulile,
principii Ie, blocarea. Cand tree em la con!inutul interior ~i Aspiratia catre Dumnezeu este ca un sentiment neintre-
nivelul energetic cre~te bruse, ratiunea sanatoasa cedeaza rupt de iubire fata de eel ce sta la baza lumii vazute ~i
locul iubirii care trece dincolo de limitele con~tiintei ~i nevazute ~i se afla dincolo de limitele timpului ~i ale
vietii. In acest caz ratiunea sanatoasa nu este decat 0 parte tuturor lumilor. Intr-un cuvant, aceasta inseamna posibilita-
infima a iubirii. Probabil, de aceea sfantul Augustin spunea: tea de a iubi lurnea cu toate imperfectiunile ei, a iubi oame-
"Iube~te-L pe Dumnezeu ~i poti sa faci tot ce dore~ti." nii, a ne iubi pe noi in~ine ~i destinul nostru oricare ar fi el.
Nu trebuie sa confundam divinul cu religiozitatea. Legile
- Acum ctitva timp, fratele meu a devenit un religioase ne ajuta sa simtim iubirea fata de Dumnezeu.
ortodox exagerat. Cu cat mai mult se roagit §i merge la Aceste not1tini, insa, sunt formulate de om ~i ele pot fi
bisericit cu atat devine mai dur §i mai neimpacat. corecte dupa continut dar intotdeauna vor fi mai putin
Du§manii lui sunt catolicii, iudeii, american ii, evreii, corecte dupa forma. Cand iubirea din suflet este purina se
negrii, ro§ii, alba§trii( lista este farit capitt). Este intensifica dependen!a de forma ~i dogmele, obiceiurile,
foarte greu sa te mtelegi cu el §i este fara rost sa-i ideile, principiile devin ~ai importante decat aspiratia
explici ceva. Veti spune, probabil, cit trebuie sit ma rog nemijlociUi catre Creator. Daca nu ~tim sa iubim, energia
pentru el, dar imi este frica. Avem acela§i sange §i, noastra nu se consuma pentru dezvoltare ~i esen!a ci pentru
probabil, avem programe identice. Poate, oare, forma care devine, bruse, agresiva ~i deosebirile religioase
rugaciunea sa trezeasca in mine negativul care s-ar exterioare devin izvorul fanatismului. Cu cat mai repede

54 55
erdem esen!a Ciar esenta intregului Univers este nu aveam decat doua cai: fie sa ne invatam sa iubim ~i
reatorul) cu atat mai mult ne indreptam catre forma, catre aceasta va deveni elementul dezvoltarii, fie sa fugim, sa ne
'ricirea umana, ~i cu atat mai agresiv devine suf1etul ascundem de durere acolo unde ea nu exista. De durerea
Ilostru. fizica putem sa fugim, dar unde sa ne ascundem de durerea
Cat prive~te ortodoxia, agresivitatea multor ortodoc~i se sufleteasca? $i, atunci, unii dintre noi incearca sa faca acest
,,'(plica prin lipsa de intelegere. Pentru ei religia este lucru cu ajutorul alcoolului, al narcoticelor, al cultelor
posibilitatea de a se apiira de lumea agresiva. Ei vor sa fuga, religioase. Insa, religia care promite doar raiul devine un
sa se ascunda pe un teritoriu intangibil unde exista doar narcotic, iar daca incetezi sa-l consumi viata devine iad.
~;enzatii pozitive, un de con~tiinta lor ~i senti mente Ie lor au Pentru a pastra euforia suf1eteasca ace~ti oameni sunt gata
un confort total. Dar, pentru a simti divinul, trebuie sa te sa jertfeasca totul: familia, copiii, casa, armonia sufleteas-
~;im!i neajutorat. Trebuie sa fim gata sa acceptam durerea ~i ca... a~a se intampla in diferite secte care inlocuiesc iubirea
umilinta care ne ajuta sa renuntam la uman ~i sa dobandim de Dumnezeu cu protejarea ~i confortul sufletului ~i al spiri-
Divinul. A~teptarea de a primi ceva de la religie ne orien- tului care duce la distrugerea lor ulterioara. Religiile mon-
teaza spre intarirea trupului, spiritului ~i a suf1etului dar nu diale, hinduismul, iudaismul antic, cre~tinismul, islamul
spre iubire. Cu cat mai mult dorim sa ne aparam bunastarea inva!a altceva. Totodata, atitudinea gre~ita fa!a de ele,
.:uf1eteasca ~i spirituala cu atat mai mult uitam de iubire ~i cautarea avantajelor suflete~ti ~i spirituale pot avea conse-
suntem agresivi fata de tot ceea ce ni se pare periculos. cin!e catastrofale. Cu cat mai puternica este prezentata
Am ascultat de cudind cuvantarea unui predicator din religia in calitate de organizatie religioasa cu atat mai mult
bisericile nou aparute. A vorbit minunat citand in perma- se va contopi cu statuI, adica cu puterea ~i banii, ~i cu atat
nenta Biblia. Dupa temperament ~i aspiratii il depa~ea pe mai multe probleme vor avea credlncio~ii din cauza depla-
orice preot ortodox. Semana intocmai cu predicatorii ameri- sarii intereselor de la esenta religiei la manifestarile ei
'~ani. TOtul era conform Bibliei, nici un cuvant in plus. Sim- formale.
;
earn ca"nu comenteaza corect Biblia dar nu in!elegeam ce Din punctul meu de vedere religia trebuie sa fie
;re~ea. Deodata am in!eles ca a transformat Biblia intr-un
deta~ata de stat in to ate Ihanifestarile sale formale ~i sa fie
larcotic "Dumnezeu va iube~te, are grija de voi, va apara, unitara cu el in iubire ~i moralitate. In tarile occidentale
veniti la noi ~i yeti avea de to ate" . Emotiile negative lipseau religia a fost separata de stat, de altfel ~i in Rusia. Astfel,
cu desaviir~ire. Cand nu ~tim sa depa~im situatiile dureroase separand de stat religia, au separat ~i morala ~i moralitatea

',I)
57
care educau la om manifestarile superioare. In consecinta,
oamenii nu mai ~tiu sa iubeasca. La americani iubirea Pentru mine onestitatea este mai importanta decat
depinde de bani ~i de avantaje. La nemti - de ordine ~i popularitatea. Apropo, jumatate din omenire recunoa~te
disciplina, la francezi - de sex ~i frumusete, la ru~i - de notiunile de Karma ~i reincarnare. Sunt admise, de aseme-
principii ~i idealuri, la evreii ortodoc~i - de canoanele nea, de islam ~i iudaism. Cand un savant incearca sa-~i
religioase. Daca depinde de ceva, iubirea dispare, iar structureze cercetarile de dragul unor idei politice ~i
consecintele Ie vedem in lumea contemporana. Confesiunile religioase consecintele nu sunt dintre cele mei bune. Nu pot
religioase nu pot sa se uneasca in iubire, moral a ~i educatie, sa sustin ca reincarnarea sufleteasca exista 100%. Pot sa
. .
singurul punct posibil de contact, iar incercarea de a se uni vorbesc insa, de 0 probabilitate considerabila care este
in exterior duce la concurenta agresiva, fiecare dovedindu- confirmata de cercetarile mele.
~i propria dreptate, discreditand concurentii. Oricum ne Cat prive~te corelatia dintre scop ~i mijloace pot sa
yom uni cu totii. Exista insa iubire benevola prin moral a ~i spun ca daca scopul scuza mijloacele inseamna ca rezultatul
iubire de Dumnezeu, dar exista ~i unire fortata cand totul se este mai important decat procesul. Daca rezultatul devine
afla la limita pieirii. Pericolul fizic care se afla in fata valoare absoluta atunci poate fi comisa orice crima de
noastra este un mijloc bun de a ne uni. Cu dit mai repede dragul rezultatului, iar concentrarea absoluta asupra unui
yom con~tientiza proportiile pericolului in care se afla scop nu ne permite sa trecem la scopuri mult mai inalte ~i se
intreaga omenire cu at at mai mult vor cre~te ~ansele noastre blocheaza dezvoltarea. Esenta dezvolHirii consta in faptul ca
de a supravietui. atingand un anumit scop ne formam altul nou. In cele din
urma, scopul suprem este unitatea cu Dumnezeu. In profun-
- Cercetarile dumneavoastra sunt foarte profunde, zimea esentei noastre am atins deja acest scop. Intrucat
interesante §i pot fi aplicate fn viata. Unele aspecte, fiecare scop ramane in trecut dupa care urmeaza altul,
din cartile dumneavoastra resping, fnsa, credincio§ii. procesul de a-L intelege. pe Dumnezeu este mai important
Nu puteti sa editati acelea§i carti omitand cuvintele decat scopurile momentane. Aceasta inseamna ca un
"Karma", "remcarnare" etc. in acest caz numarul de comportament moral este mai important decat orice rezultal .
cititori va fi completat de 0 armata fntreaga de oridit de necesar ar fi acesta.
oameni profund credincio§i. Cred ca scopul scuza Eu sunt coleric iar in adolescenta, daca imi propuneam
mijloacele..Ati putea sa ajutati fnca multi oameni. un scop, eram fanatic pana il realizam. In dorinta de a

58 \ 59
obtine cat mai repede rezultatele presam timpul. In clipa
:;and imi atingeam scopul deveneam pustiu. Ca sa nu cad in u~or sa determinam daca pictorul este talentat sau ba. Un
disperare ~i deznadejde, cautam un alt scop ~i uitam de pictor fara talent copiaza forma obiectului ~i nu simte
toate. Apoi, am con~tientizat ca, in realitate, nu vedeam legaturile cauza ~i efect. Un pictor talentat i~i picteaza
prezentul ~i nu-i acordam atentie fiindca traiam doar cu sentimentele. Pentru el fiecare obiect este viu in interior ~i
scopul, adica cu viitorul. Eu nu existam nici in prezent dar interactioneaza cu lumea inconj!lratoare. Acest lant de
. interactiuni se intinde pe 0 poqiune mare de timp. Intr-un
nici in viitor. Viata a inceput sa-~i piarda culoarea ~i sensul.
A trebuit sa lucrez cinci ani in constructii, intr-o lupta cuvant, pentru un pic tor adevarat obiectele de pe panza vor
continua pentru supravietuire, ca sa inteleg ~i sa simt ca fi pline de mi~care ~i viata. EI deschide prin intermediul
viata este minunata in fiecare clipa, ca scopul principal nu formei ~i continutul, iar densitatea informatiei este mult mai
se afla in viitor ci in interiorul nostru iar rezultatul multa~- ridicata. Activitatea legaturilor nevazute dintre obiecte este
teptat 'este sa ~tim sa iubim. Printr-o iubire continua se la fel de mare.
desavar~e~te sufletul nostru. Pictura unui artist genial po ate sa cuprinda intr-un
simplu subiect istoria omenirii. Orice arta descrie subcon~ti-
- Exista situatii tara ie~ire? entul prin modele con~tiente, adica prin obiecte ~i situatii.
In orice film facut cu talent la fel ca in orice pictura, logica
- Am vorbit la una dintre ~edintele mele despre filmul subcon~tientului este mai importanta decM cOh~tiinta.
"Titanic". Dupa parerea mea este un film patologic ~i Acum douazeci de ani am frecventat ni~te cursuri la
influenteaza negativ subcon~tientul spectatorilor. Am fost institutul teatral. M-a mirat faptul ca poemul "Evghenii
rugat sa explic de ce? Filmul pare sa fie des pre iubirea care Oneghin" este, in esenta lui, proza, iar "Eroul timpurilor
a invins moartea. Pare doar, in realitate este 0 denaturare noastre" este poezie. Pentru a intelege esenta trebuie sa ne
totala.Sa lua'm, de exemplu, 0 pictura. Ea reflecta lumea. bazam pe sentimente. Acolo timpul curge altfel. In proza
Lumea, insa, este tridimensionala, iar pictura este bidimen- timpul curge continuu. 0 situatie logica decurge din alta.
sionala. A~adar, nu poate sa se reflecte in totalitate. Foto- Proza este ca furnica ce se tara~te pe suprafata Pamantului
grafia trans mite 0 percePtie superficiala a lumii, iar pictura incercand sa inteleaga unde se afla acesta. Poezia este ca un
crebuie sa arate prin forma continutul. In continut, in esenta fluture care zboara in interiorul Pamantului atingandu-se de
obiectului, timpul este comprimat ca in graunte. Este foarte unele puncti~oare ale lui. Ca sa descrie un tab Iou general
furnica trebuie sa uneasca cu precizie to ate tablourile-
,)
.....
61
verigii. Fluturele, dimpotrivii, trebuie sii distrugii logica timpul, in care sunt comprimate viitoarele situatii. De
pentru a sim!i ce reprezintii globul piimantesc. Un mod de aceea, oricat de logicii ~i de consecventii ar fi lumea
gandire il completeazii pe celiilalt. inconjuriitoare ea triiie~te dupii legile continutului ~i nu ale
A~adar, arta descoperii subcon~tientul prin cursul formei. Spiritul mi~cii materia, spuneau anticii. Materia
exterior al evenimentelor care poate avea 0 structurare este, intr-un anume fel, spatiu riisucit, spun fizicienii
strictii ca in majoritatea filmelor, dar poate fi fragmentat ca contemporani. Dacii materia este funetia spatiului, ce se aflii
in filmele lui Andrei Tarkovski. In orice film, insii, eveni- atunci la baza spatiului? Spatiul se afla intr-o dependentii
mentele sunt aranjate conform legilor spiritului ~i nicide- directii de notiunea de mi~care. Dadi mi~carea s-ar opri,
cum celor fizice. Filmul "Titanic" are 0 logicii contrarie. spatiul ar dispiirea. Orice mi~care presupune cauza ~i efect.
Mai intai 0 iubire cople~itoare, apoi priibu~irea, dupii care Potentialul dintre cauza ~i efect se nume~te energie.
urmeazii cadavrele, biitrana care a pierdut totul ~i poveste~te Notiunile de "mi~care", "energie", "cauza ~i efect" sunt
ultimele amintiri. semne ale timpului, adica spatiul este functia timpului.
Subcon~tientul nostru ar structura acest film cu totul Daca yom incerca sii ne imaginam modelul timpului, acesta
altfel. In primul rand, ar da uitiirii cadavrele, durerea ~i va semana cu un inel, un cera sau un balon. Noi ie~im dintr-
moartea. In al doilea rand, mai intai s-ar derula scenele un punet, parcurgem cercul ~i ne intoarcem in starea
priibu~irii vaporului ~i alte situatii problematice. Ele s-ar fi initialii. Timpul se inchide ~i noi ne intoareem la cauza
amestecat cu amintirile calde, urmate de explozii ale iubirii primara. Cu cat suntem mai aproape de planul material cu
care ar deveni mai profunde ~i ar dura mai mult. In ultima atat este mai mare diametrul cercului-timp. Cu cat mai mult
instantii s-ar contopi intr-o flaciirii unitarii de continuii iubire ne adancim in planurile fine cu atat mai mic devine cercul
triiitii de aceastii femeie. In realitate, orice situatie duce la panii ajunge intr-un punct. Oricare ar fi raza cercului
Dumnezeu ~i esenta fiecarei situatii este un sfar~it fericit. parcurs de orice situatie, ea se intoarce pe planul fin in
Dad!. arunciim 0 siimantii in piimant, vlastarul va avea punctul initial ~i riimane acolo. A~a se explica structura
formii ~i logicii exterioarii de dezvoltare , dar va triii ~i se va holograficii a Universului.. Ceea ce se intampla in cercul
dezvolta dupii legile spiritului, adicii a unui bob de timp exterior s-a intamplat deja in cercul eel mai mic.
comprimat care era in siimantii. Orice eveniment care se Pentru un om care triiie~te cu logica de suprafata, cu
produce in jurul nostru se intamplii mai intai pe planul fin. con~tiinta, sau logica trupului ~i a formei, multe situatii par
Inainte de a se produce evenimentul existii bobul lui, adica farii ie~ire. Dar sii incepem de la ceva elementar. Ne na~tem,

62 63
\

ne dezvoltiim, avem in fatii tineretea, frumusetea, senti men- a1?teptiim vreo treizeei de miliarde de ani ea sa vedem aeest
tele, aptitudinile, banii, eariera. Apoi, treptat, pierdem totul lueru pe plan exterior. Prineipalul este ea vom vedea 1?ivom
ireversibil. S-ar piirea eii situatia in esenta ei este tragieii 1?i partieipa la aeest lueru, daea nu eu forma noastrii atunei eu
fiirii ie1?ire. Daeii ne apropiem putin de logic a spiritului aeea partieieii eterna a Divinitiitii care se aflii mereu in
ineepem sii intelegem eii sufletul triiie1?te 1?idupii dezintegra- interiorul nostru.
rea trupului, eii sensul vietii nu eonstii atat in intiirirea
trupului 1?ia buniistiirii materiale cat in bogiitie 1?ipliniitate - in popor se spune ca ceea ce vrea femeia vrea §i
sufleteaseii iar imbiitdinirea 1?imoartea nu ni se mai par atat Dumnezeu. Cercetiirile dumneavoastra demonstreaza
de tragiee. Cu cat mai muIt ineereiim sii ajungem la eontinut ca dorintele femeii nu intotdeauna sunt armonioase.
sesizand legiitura universalii dintre evenimente eu atat mai Reiese ca intelepciunea populara nu are dreptate?
mult intelegem notiunea de ve1?nieie. Miliarde de situatii se - inca din copilarie (am 33 de ani) deseori confund
generalizeazii in milioane, apoi mii 1?i, in ultimii instantii, stanga cu dreapta. inainte de a spune unde este stanga
intr-o singurii situatie. trebuie sa ma gandesc. Care este cauza?
Iubirea na1?te timpul. Timpul na1?te spatiul. Spatiul na1?te
materia. Materia, dezvoltandu-se, miire1?te numiirul Barbatul se orienteazii spre ordine, femeia spre haos.
legiiturilor. Grice legiiturii este 0 situatie eodifieatii. Cu cat Biirbatul este informatie, femeia energie. Pentru a se
nivelul de dezvoltare a materiei este mai ridieat eu atat mai orienta, barbatul include eon~tiinta iar femeia subeon1?ti-
mult mi1?eii in jurul siiu spatiul 1?ieondenseazii timpul 1?ieu entul. De aeeea, deseori, biirbatul are dreptate dupa forma
atat mai multii iubire se aeumuleazii in ea, care ulterior se iar femeia dupa eontinut. Aeeasta inseamna ea barbatul 1?i
intoaree eontinand in sine spatiul 1?itimpul. Situatiile fiirii femeia in eoneeptia lor despre lume, se orienteaza dupa
ie1?ire sunt 0 linie dreapta eu 0 ruptura la eapat. In Univers diferite fluxuri ale timpului. Pe stratul superior barbatul este
nu e]\:istii linii drepte fiindea struetura timpului este alta. orientat spre vii tor, spre spiritualitate, iar femeia spre
Lobaeevski spunea ea linia dreapta este un fragment de cere material, adiea spre senzualitate. Pe un strat mult mai
eu un diametru nelimitat. Cine erede eii in lume exista multe pro fund barbatul se eoneentreazii asupra vietii ~i protejarea
situatii fara ie1?ire i~i limiteazii posibilitiitile de pereepere 1?i ei, asupra eondueerii, iar femeia asupra viitorului, asupra
de eunoa~tere a lumii. In realitate, sfar1?itul fericit a so sit eontinuarii vietii. Daeii femeia 1?tie sa iubeasea, ea posedii 0
deja, el a sosit eand a aparut Universul. Ne-a ram as sa intuitie foarte mare 1?idorintele ei neintelese, eonfuze pot sii

64 65
com porte in ele logica suprema ~i un sens important. Con to-
omul merge la biserica sa primeasca sanatate, sa-~i imbuna-
pindu-se cu situati.a, depinzand de ea, putem sa patrundem
tateasca destinul. ~i viata inseamna ca are 0 atitudine de
in tainele existentei, lucru pe care il face femeia. Pentru a
consumator fata de biserica.
dirija 0 situatie trebuie sa ie~im dincolo de Iimitele ei.
Omul care vrea doar sa primeasca dar nu ~i sa dea, nu
Con~tiinta ~i gandirea depind de viata. Ie~irea dincolo de
poate fi vindecat. Cel care ia - depinde. Cel care depinde -
limitele vietii mare~te posibiIitatea de a conduce. Spre
se supara. Cel care se supara - se imbolnave~te. Exista 0
deosebire de femeie, barbatul are dreptul sa moara ~i trebuie
~tiinta unica descoperita oamenilor de Isus Hristos, dar
sa fie gata pentru aceasta. De aceea el poate avea 0 gandire
exista ~i concepti a no astra despre lume care este primitiva,
sistemica, de aceea barbatii pot sa ajunga mari filosofi ~i
de consumator care incearca sa adapteze cre~tinismul la
conducatori. Pentru femeie este firesc sa traiasca dupa
nevoile sale. In Evul Mediu, in biserica catoIica exista
intuitie ~i simturi ~i nu dupa sistem ~i logica. Cand femeia
"indulgenta" care ierta viitoarele gre~eIi pentru bani.
incepe sa-~i suprime prea tare sentimentele ~i subcon~tientul
Era 0 denaturare a esentei cre~tinismului.
abuzand de logica, se decIan~eaza, mecanismul salvarii care
Exista adevarul, dar exista ~i perceperea lui denaturata.
blocheaza logic a ~i con~tiinta. In acest caz femeia incepe sa
Hristos vindeca pentru a trezi in oameni iubirea. Fara iubire
confunde stanga cu dreapta. A~adar, con~tiinta femeii va
nu exista iertare ~i ispa~irea pacatelor. Credinta ajuta
functiona bine atunci cand aceasta va fi secundara in raport
iubirea vindecand frica, indoiala ~i critica. Dorinta de a
cu subcon~tientul.
primi de la Dumnezeu totul, fara munca, inseamna Victoria
umanului asupra divinului. Daca slujitorul bisericii sustine
- Nu 0 data auzim spunandu-se: am lost la mai aceasta dorinta, reIigia va muri in esenta ei continuand sa
multe biserici, la babe, pe la dilerifi vindecatori # nu
existe un timp oarecare doar ca forma. Aceasta interpretare
ma ajuta nimic. Boala nu mi-a trecut. Acum nu mai
gre~ita a cre~tinismului s-a intensificat in doctrina
cred in nimeni §i in nimic. Poate Ii ajutat un asemenea
comunismului - "de la fiecare dupa capacitati, fiecaruia
om?
dupa necesitati". Picanteria situatiei consta in faptul ca
marea majoritate are mai muIte necesitati decat capacitati, .
- Nu trebuie sa confundam biserica cu spitalul. Divinul adica acordul de a munci, a produce ~i a da. De aceea, unui
poate fi cunoscut prin iubire, 0 iubire care dainuie, care ne
mare numar de oameni ideile comunismului Ii s-au parut
deta~eaza de frica, dependente, suparari ~i depresii. Cand
aUit de bune iar rezuItatele au fost atat de groaznice. Inca
..,.
66
67
din copiHirie am auzit ca, in Uniunea Sovietica, medicina
este fara plata, apoi, spre marea mea mirare, am atlat ca este - Cu cat mai mult depinde sutletul de fericirea
0 minciuna. Adevarul este ca omul platea toate serviciile umana cu atat mai repede se transforma iubirea in
prin buzunarul statului ~i nu direct. 0 mare parte din aceste dependenta, iar 0 dependenta puternica incepe sa-l omoare
impozite erau furate. Cred ca ideile comuniste cum ar fi pe omul iubit. In acest caz, pentru a salva sotul ~i copiii,
unitatea, 0 societate morala, atentie fata de copii ~i cultura, subcon~tientul femeii se stramuta la alt barbat ~i apare un
se vor realiza indiscutabil. Aceste idei nu sunt comuniste, ci sentiment puternic dar care comporta 0 multime de
manifestarea tendintei generale spre iubire ~i unitate. probleme, umilinte,, disconfort etc. Aceasta situatie 0
t

Din cauza formelor nedezv01tate, metodele de atingere vindeca intr-o oarecare masura pe sotie ~i diminueaza
a scopurilor au fost ingrozitoare. 0 societate corecta ~i dependenta de valorile fundamentale.
fericita este 0 societate sanatoasa, iar siinatatea oricarui om Sa ne imaginam 0 alta situatie. Sotia are neplaceri ~i se
este, in primul rand, sanatatea sutleteasca determinata de cearta cu sotul. Se duce la psiholog care ii spune ca emotiile
cantitatea de iubire din sutlet. A~adar daca dorim. sa negative din cauza certurilor cu sotul Ii creeaza probleme cu
construim un viitor luminos trebuie sa vedem, mai intai, ce sanatatea ~i imbatrane~te prematur. Solutia este sa-~i ia un
oameni vor forma aceasta societate. Ce sa facem ca omul sa amant ~i sa faca sex. Sotia se va insenina iar sotul va fi ~i el
aiba un sutlet sanatos? Cum sa se schimbe intr-un sens bun. multumit. ~tiinta triumfa ~i familia e salvata. Sa vedem,
Daca omul nu vrea sa se schimbe ~i totodata vrea' sa fie insa, ce se intampla pe planul fin. Sa ne imaginam ca
sanatos ~i sa reu~easca, in zadar va merge pe la biserici, pe inainte de sarcina femeia n-a acceptat purificarea data de
la babe ~i vindecatori. Trebuie sa inteleaga ca daca nu se va Dumnezeu: suparari, depresii, lipsa dorintei de a trill.
ajuta singur, daca nu-~i va ajuta sutletul, nimeni nu-l va Copilul se va na~te cu probleme, dependenta lui interioara
putea ajuta: In acest caz, cel mai bun ~i mai activ ajutor vor fata de viata este mare, sutletul este agresiv. Bolile ~i
fi bolile, nenorocirile care II vor impinge spreadevar. nenorocirile sunt in preajrna iar mama i~i intensifica,
concomitent, dependen!ele sale: va face exces de mancare
- Suntcasatorita §i nu pot sa nu ma gandesc la un gustoasa ~i de dulciuri, va tolera dorin!ele tuturor ~i va
aft om. Abia dupa rugaciunile catre Fecioara Maria continua sa se supere pe so!. In loc sa-~i purifice sutletul ~i
pot sa scap de aceste ganduri. Ce sa fac ca sa nu ma sa depa~easca dependen!a de uman ea 0 intensifica.
gandesc la alt barbat §i sa traiesc cu iubire fn familie? Prive~te, deseori, filme porno in care nu vede altceva decat

68 ..,. 69
energie sexuaHi animalica. Nici urma de trecere pe planurile Am descris un model dupa care traiesc asUb
superioare. Sexul, insa, 0 face extrem de dependenta de majoritatea femeilor. Noi suntem at at de dependenti de
aceasta lume. Intrucat, pana la varsta majoratului intre aceasta lume, de viata 1?ibunastare incat 0 familie normala ;\
mama 1?icopil exista un puternic schimb de energie, to ate devenit 0 exceptie 1?i nu 0 regula. Pentru femeie, a a1?tepla
aces tea trec asupra copilului. Moartea se apropie de copii, numai sa primeasca 1?isa nu of ere in schimb mangaiere ~i
cu toate ca in exterior, aparent, este 0 fericire fara nori. grija, este mai periculos decat pentru un barbat. Nu-i mai
Mama traie1?te 1?imunce1?te, se cearta cu tatal 1?iare grija de ramane energie pentru copii. Cand divinul este adumbrit de
copii..O familie obi1?nuita. Unul dintre copii, insa, aproape uman, acesta din urma incepe sa se dezintegreze: se inmul-
ca este mort. tesc divorturile, chiut:etajele, sterilitatea, bolile. Dacii yom
Intrucat mama este cu ochii prin piirti cautand incerca sa simtim in noi divinul, procesele negative pot fi
posibili amanti preocupata de satisfacerea dorintelor sale, ea stopate.
i1?idistruge copiii 1?imecanismul salvarii apare la tata. Eli1?i Putem sa-l cunoa1?tem pe Dumnezeu in primul rand
pierde brusc interesul pentru sex. Devine irascibil, 0 umile1?- printr-o iubire continua fata de el, iar intrucat Dumnezeu se
te pe sotie 1?i nu-i satisface nici 0 dorinta. Incercand in afla la originea a tot ceea ce exista, noi 11cunoa1?tem printr-
subcon1?tient s-o smulga pe sotie din cercul dependentelor el 0 iubire continua neconditionata fata de lumea inconjurii-
salveaza viata copiilor. Spiritele se incing. {ncepe dezinte- toare, fata de noi 1?idestinele noastre. In al doilea rand,
grarea familiei. Tocmai in acest moment sotia i1?igase1?te un Dumnezeu poate fi cunoscut prin durerea trupului, a
amant. A fost extrem de norocoasa: este holtei, este frumos spiritului 1?i a sufletului, adica prin deta1?area fortata de
1?isexy. Daca sotul, dorind in subcon1?tient sa salveze copiii, fericirea umana. Posibilitatea de a accepta durerea 1?i n
ii lezeaza fericirea, amantulii of era din plin aceasta fericire. pastra iubirea fata de Dumnezeu, inseamna a trece coreet
"Dumnezeu mi-a auzit, in sfar1?it, rugaciunile, se bucura orice situatie traumatizanta. Posibilitatea de a trece orice
femeia. Sunt din nou fericita". Apoi moare sotul, ~i, unul stres ne of era atat sanatate fizica cat 1?i sufleteasca. In aI
cate unul copiii. Urmeaza disperarea. "Ce fel de Dumnezeu treilea rand: putem sa-L cunoa~tem pe Dumnezeu nu numai
este daca mi-a dat putina fericire apoi mi-a luat totul, printr-o deta~are fortata ci ~i printr-o restrictie benevc!;;
plange femeia. Nu mai cred in nid un Dumnezeu", iar ca Abtinerea periodica de la sex, mancare ~i comunicare n
sa-1?i inabu1?e disperarea incepe sa bea sau se imbolnave1?te ajuta sa simtim divinul. Nu intamplator, acum 3,5 mii"
1?imoare. ani, in iudaism a fost introdusa notiunea de sfantul sabat -
..,.

70 71
ziua in care omul nu avea dreptul sa faca nimic in afadi de
daca i se va taia coroana. Este 0 nerozle sa i se franeze
mgaciune ~i sa aspire catre Dumnezeu. In al patrulea rand:
dezvoltarea cand is-au intarit radacinile. Daca sufletul are 0
Dumnezeu poate fi cunoscut prin oferirea de iubire ~i
abundenta de iubire ~i nu este avar, invidios, gelos, fricos,
energie. Cu .cat mai multa energie daruim cu at at mai multa
daca nu are pareri de rau ~i nu cade in depresii, nu este
primim. Banii sunt de asemenea iubire sau, mai bine zis,
nevoie de ascetism. Totu~i, nu trebuie sa uitam de morali-
unul dintre aspectele ei. Cu cat mai mult oferim, muncim,
tate. Aceasta ne ajuta sa pastram iubirea nu numai in
cream, iubim ~i avem grija de cine va, cu atat mai u~or il
sufletul nostru ci ~i in sufletul altor oameni, de aceea este
yom simti pe Dumnezeu in sufletul nostru. Exercitiile de
necesar sa ne abtinem atunci cand e posibil sa facem rau
gimnastica ne intretin sanatatea fizica fiindca eliminarea
altcuiva. A~adar, nu va interzice nimeni sa traiti pe picior
energiei la nivelul corpului ajuta, de asemenea, iubirea,
mare daca aveti iubire in suflet, in caz contrar poate deveni
daca, bineinteles, avem 0 dispozitie buna. Sanatatea sufletu-
0 tragedie pentru cei din jur ~i pentru dumneavoastra in~iva.
lui, insa, depinde de posibilitatile noastre de a iubi. Chipul
Nu trebuie sa confundam moralitatea cu educatia pe care am
Fecioarei Maria exprima puterea de a iubi fiindca nu-i era
primit-o in Uniunea Sovietica.
frica de umilinte ~i moarte. Daca pentru femeie posibilitatea
StatuI are nevoie de un om dependent care este mai
de a oferi iubire inseamna fericire care nu poate fi blocata
u~or de dirijat. De aceea, educatia se baza, in primul rand,
de logic a, probleme, con~tiinta, suparari sau chiar de moar-
pe propaganda de a ne infrana to ate dorintele ~i de a ne
te, ea, intotdeauna, va accepta mai u~or durerea ~i ii va fi
multumi cu putin ~i nu pe acumularea de iubire in suflet.
mai u~or sa se abtina, sa aiba grija de cineva.
Socialismul s-a prabu~it ~i toti incearca sa traiasca pe picior
Pentru 0 fetita de zece - doisprezece ani sexul este
mare, iar rezultatul este distrugerea culturii, falimentul
desfrau, depravare. Pentru ea, energia care trebuie sa
economic ~i degradarea societatii sub mai multe aspecte.
contribuie la dezvoItarea structurilor superioare este
Activitatea mecanismului social este intotdeauna aceea~i,
indreptata spre inceputul animalic. Cand va avea douazeci
atat la oameni cat ~i fa animale. Fluxul de energie se
de ani yom vedea cu totul aIta situatie. Primavara, cand
deschide prin umanul superior pe seama abtinerii inceputu-
Incep sa se formeze noile noastre dorinte, este necesar sa
lui animalic. De aceea, trebuie sa aspiram, mai intai, catre
facem 0 luna -doua de infometare pentru sanatatea noastra
Divin, apoi catre uman, ~i, in cele din urma, catre animalic.
fizica ~i sufleteasca. In timpul verii, abtinerea de la mancare
Nu trebuie, insa, sa ne dezicem de inceputul nostru anima-
este absurda. Un porn cu radacinile slabe va supravietui
lic. El va fi mereu prezent in noi ca 0 experienta a

'2
73
milioanelor ~i miliardelor de ani trecuti. Nu trebuie, pur ~i
simplu, sa-l idolatrizam. De aceea, pe cat este de benefic sa
:;
nu impiedicam aspiratiile superioare, pe at at de benefic este
sa infranam dorintele noastre de suprafata. PARTEA A DODA

- Cu cat fmi iubesc sotul mai mult §i cu cat fl iert


mai mult, fi gasesc scuze, §i cu cat am mai multii
rabdare cu el, cu atat este mai agresiv. $i nu numai Cll
mine ci §i cu copiii.. Ce lac eu incorect?

- Stereotipul sunt reflexele care ne ajuta sa economisim


energia ~i sa ne adaptam la viata. Cu cat mai importanta ~i
mai cuprinzatoare este informatia cu atat mai multe contra-
dictii exterioare gasim in ea. Incercarea de a trata superfi-
cial marile adevaruri imparte oamenii in doua tabere: primii
iartii, nu se apara ~i iubesc, ceilalti nu iubesc, nu iarta ~i
riposteaza. In fele din urma se imbolnavesc ~i unii ~i altii.
Daca sotul v-a pricinuit durere inseamna cii aveti 0 depen
dentii interioara foarte ridicata fatii de aceastii lume.
Primordial este sa pastrati iubirea fata de sot ~i sa- ~
..,. iertati, adica sa acceptati durerea, sa nu declan~ati

74 75
mecanismul omorului emotional. A-I justifica ~i a i te Dumneavoastra va iubiti copiii oricum ar fi ei, adica
supune In totalitate inseamna sa intensificam dependenta de iubirea dumneavoastra nu pune conditii. Totu~i, iertarea nu
el. Un om care ii umile~te pe altii ari'itandu-~i superioritatea, exclude agresivitatea exterioara, pedeapsa. Daca fiul sau
fiind mandru de aceasta, este intotdeauna servil fata de cei fiica dumneavoastra nu este cuminte ii spuneti: "Te iert,
puternici ~i-i aduleaza. Asta inseamna ca pentru el iubirea ~i asta inseamna ca nu ma supar pe tine, dar va trebui sa te
credinta sunt secundare iar propria viata, bunastarea ~i pedepsesc spre binele tau". Daca nu va yeti pedepsi copilul
satisfacerea dorintelor se afla pe primul plan. Un om credin- indreptatindu-i orice comportament, atunci, tolerandu-i
cios nu depinde niciodata de nimic in interiorul lui. Cred ca dorintele ~i agresivitatea il veti transforma in criminal.
este una dintre cauzele pentru care puterea sovietica a lichi- Criminalul treb~ie iertat In interior. ~i trebuie iubit de
dat preotimea. De aceea orice om credincios va fi Intotdea- asemenea, dar obligatoriu comportamentul sau trebuie sa fie
una In opozitie fata de putere. Aceasta este conditia dezvol- evaluat ~i pedepsit.
tarii puterii ~i a statului. Puterea Intotdeauna este insotita de La multe femei, iubirea pentru sot se transforma In
violenta ~i depinde de fericirea umana, iar functionarul de ata~ament. Iubirea este 0 forta uria~a. Prin iubire, sufletul se
stat Inclina spre imoralitate, adica spre pierderea realitatii ~i poate ata~a mortal de viata ~i dorinte fapt care inrautate~te
a conceptiei corecte despre lume. caracterul ~i mare~te agresivitatea. Dependenta interioara ~i
Un om care nu depinde de nimic In interiorul lui, a~a sclavia amplifica ~i mai mult ata~amentul. In consecinta,
cum sunt unii slujitori ai religiei, unii oameni de cultura ~i Intr-o familie sotia i~i iube~te sotul, il indreptate~te ~i se
arta, poarta In sine posibilitati reale de dezvoltare. Conflic- plocone~te in fata lui, iar el este un mitocan, 0 In~eala ~i i~i
tul Inseamna dezvoltare. El exista ~i In familie ~i in stat; In bate joc de ea, In alta familie sotia este 0 mitocanca, nu
familie, sotul reprezinta puterea, iar sotia - cultura ~i reli- cedeaza In nici un caz, nu-~i iube~te sotul ~i are 0 atitudine
gia. Daca religia iube~te extrem de mult puterea iertandu-i dispretuitoare, ellnsa are 0 atitudine mult mai buna fata de
totul,. punandu-se In dependenta fata de ea, atunci puterea, ea ~i ii cedeaza in to ate. Apropo, conform statisticii, sotiile
In mod normal va deveni dura ~i despotica. Femeia trebuie barbatilor care au succes in bussines, In mare majoritate,
sa-l iubeasca pe Dumnezeu mai mult decM pe barbat. Daca sunt ticaloase. Acestea' facandu-le viata insuportabila,
barbatul umile~te cu voie sau fara voie iubirea umana a vindeca sufletele sotilor lor ~i Ii obliga sa-~i canalizeze
femeii, ea va continua sa-ljubeasca cu iubire Divina. toata energia inspre serviciu. Conflictul exterior din viata de
cuplu inseamna dezvoltare. Pentru a echilibra dorintele

....
76
77
amandurora este nevoie de un compromis din ambele par!i, copii 0 iubesc tot mai putin. Toate astea se intampla fiindca
adica de 0 autopedepsire care nu este posibila fara iubire. traie~te dupa logica umana care poate sa contravina logicii
Conflictul interior adica agresivitatea emo!ionala dauneaza Divine.
sanata!ii ~i se agraveaza cu atat mai mult cu cat este mai Eu Ie explic pacientilor ca, in prima etapa, trebuie sa
mare dependen!a no astra de dorin!e ~i via!a. A~adar, pentru invatam sa acceptam durerea pastrand iubirea. Pentru
a construi corect rela!iile familiale, soria trebuie in primul aceasta trebuie sa-i iertam pe altii ~i sa ne autoeducam. In a
rand, sa ~tie sa iubeasca. Asta inseamna sa nu depinda in doua etapa, trebuie sa invatam ca, pastrand iubirea, sa
interior de so! ~i sa pastreze intotdeauna 0 anumita distan!a. provocam durere. Pentru aceasta trebuie nu numai sa-i
Fiecare om trebuie sa fie absolut singur in interior, in iertam pe altii, dar sa-i ~i educam. Daca n-am invatat sa
sufletul lui sa fie doar Dumnezeu. Doar atunci nu yom facem primul lucru, nu yom inva!a sa-l facem nici pe al
depinde cu sufletul de persoana iubita. In al doilea rand, doilea. Putem sa-i explicam copilului ca procedeaza gre~it.
trebuie sa-l ierte intotdeauna pe so! ~i sa-l educe. Educa!ia Daca nu accepta educa!ia'morala, 11 punem la colt, adica ii
inseamna formarea unor obiceiuri corecte, adica posibili- sunt limitate dorin!ele ~i ii este umilita viata. Daca nu
tatea de a iubi, de a accepta durerea, de a infrana dorin!ele, intelege nici acum, un parinte iubitor poate sa-l atinga cu
de a avea grija de al!ii. Daca soria n-are aceste calitati este cureaua ceea ce inseamna lezarea dura a vietii ~i a dorin-
imposibil sa-i educe pe sot ~i pe copii. De aceea educatia telor.
incepe cu autoeducatia. Apropo, sotul devine deseori Cu cat sufletul ni se ata~eaza mai mult de lume ~i uita
agresiv in raport cu starea emotionala negativa a sotiei daca de iubire cu atat mai agresivi ~i mai badarani devenim.
aceasta incalca principiile fundamentale ale dezvoltarii: nu Cand sufletul uita de iubire ~i de unitatea cu Dumnezeu, pe
mai are grija, in interior, de cei apropiati, este lene~a, nu prim plan apar valorile senzoriale, spirituale ~i materiale,
daruie~te energie, nu-~i infraneaza dorin!ele sexuale, nu iar indicatorul fericirii devine nu iubirea ci cantitatea
poate sa accepte, in interior, situatiile traumatizante ~i dorintelor ~i aptitudinilor noastre. Unul incepe sa se
devine pre a dependenta. Daca sotia se abate de pe calea cea gandeasca doar la sex, al ~oilea la superioritatea sa fata de .
dreapta sau incepe sa educe gre~it copiii, sotul poate sa altii, al treilea la cat mai multi bani ~i la bogatii.
devina dintr-o data agresiv iar ea nu poate sa inteleaga de Toate acestea Ie vedem cu ochii no~tri la televiziunea
ce: de iubit 11iube~te ~i copiilor Ie permite orice, depresia ~i rusa care are drept scop, in primul rand, de a face bani.
supararile Ie ascunde fiindu-i frica sa fie sincera, iar so!ul ~i Iubirea ~i moralitatea ne suprima dorintele, de aceea cu ele

78
79
nu faci bani atat de repede. Banii se fac mult mai u~or dadi - Ce credeti despre operatiile estetice §i despre
sunt favorizate dorintele inferioare. Propaganda cultului dorinta de a sliibi §i de a ariita bine?
sexului, violului ~i banilor mutileaza sufletele telespectato-
rilor, intensifica sclavia ~i dependenta lor interioara fata de - Continutul determina forma, iar un continut frumos nu
uman. Cu cat omul este mai marginit cu atat mai u~or este devine deodata 0 forma frumoasa. Amintiti-va cum arata
mintit ~i i se iau banii. Cred ca foarte curand Rusia va Baba Cloanta. Are parul rava~it, este coco~ata, fara dintii
depa~ii aceasta tendinta periculoasa. Astazi, televiziunea din fara ~i, In acela~i timp, are ni~te coW mari, buze mari
provoaca mult rau sufletului ceea ce se rasfrange negativ care atarna ~i un nas coroiat. Sunt semnele unei sexualitati
asupra familiei ~i a educatiei copiilor. l:J;noralitatea ce ridicate, adica a frumusetii feminine. Sa va explic. Parul
domne~te la televiziune poate sa influenteze nemijlocit rava~it mare~te senzualitatea femeii, de aceea femeile
asupra numarului de chiuretaje ~i divorturi In familiile casatorite l~i acopera capul. Evreicele ortodoxe, dupa
noastre. casMorie, nu au dreptul sa-~i arate parul de aceea l'oarta
Nu trebuie sa cautam vinovati nici In cazul de fata peruca ~i deseori l~i tund parul. $i In ortodoxia noastra un
fiindca un surplus de ura ~i calomnie nu va salva cultura dar comportament imoral este asociat cu parul rava~it iar
actiunile pentru salvarea sufletelor omene~ti sunt necesare, femeile pot sa intre In biserica doar cu capul acoperit. N asul
In primul rand a propriului suflet. mare ~i incisivii mariti sunt semnul unei sexualitati marite.
Cererea da na~tere la oferta. Daca pentru majoritatea Apropo, In multe dintre triburile africane erau omorati
sexul animalic, violenta care da senzatia superioritatii, banii copiii cu dintii mari. Probabil, Intelegem intuitiv ca sexuali-
~i bunastarea materiala vor fi principalele aspecte ale tatea marita duce la pieirea neamului. Intrucat dintii tin de
fericirii, atunci, cultul Inceputului animalic ~i depravarea dorinte, lips a dintilor din fata este dovada unei blocari dure
sufletului In arta, literatura ~i televiziune vor fi cu a sexualitatii necontrolate. Oamenii suparacio~i nu ~tiu sa
neputinta de starpit. In masura in care sufletele noastre vor accepte umilirea dorinteJor ~i de aceea au coloana Incovo-
tinde mai mult sa iasa din captivitatea valorilor umane iata. $titi de ce Baba Cloanta zburh? Fiindca nivelul ridicat
salvandu-se de i~vidie, aroganta ~i dorinte nestavilite, in al senzualitatii, proportia uria~a a dorintelor influenteaza
aceea~i '1nasura vor fi mai curate ~i mai frumoase relatiile gravitatia ~i pot fi cauza multor cludatenii. De aceea, de
familiale ~i cu lumea inconjurMoare. multe ori ciudateniile savar~ite de unii oameni sunt semnele
senzualitatii necontrolabile ~i ingerul se .transforma

..,.
80
81
foarte repede in diavol, sfantul intr-un mag negru, iar chipul cineva inseamna ca r;;titi mai bine cum trebuie procedat r;;ide
minunat al unei femei devine urat r;;irespingator. Nu poti sa aceea trebuie sa fiti demn de urmat. Iar daca starea
minti natura. Toate subterfugiile fizice actuale ii fac pe dumneavoastra este lipsita de armonie fie ca yeti arunca
barbati tot mai indiferenti fata de forma r;;i sa acorde mai mizeria asupra pacientului, fie 0 yeti prelua dumneavoastra,
multa atentie esentei. Concursurile frumusetii sunt car;;tigate creandu-va probleme. Intrucat in psihologie nu exista
nu de frumoasele care ir;;i demonstreaza doar sexualitatea. notiunea de iubire de Dumnezeu, metodele ajutorului
Sanii de silicon arata tot mai respingator r;;ibarbatii ir;;ipierd psihologic amintesc tot mai mult de magie. Sa admitem ca
atractia sexuala. Dorinta femeii de a fi frumoasa r;;igratioasa psihologul trebuie sa ajute la restabilirea echilibrului
este fireasca r;;i necesara, insa, daca 0 forma frumoasa nu sufletesc, la depar;;irea stresului r;;i rezolvarea conflictelor.
este incalzita de un interior frumos ea se transforma in Stresul r;;i conflictul nu pot fi rezolvate fara priori tate a
manechin. Cine ir;;i iroser;;te energia. pentru frumusetea iubirii. Situatia poate fi ameliorata doar schimband
exteIioara r;;i n-are grija de cea interioara poate sa piarda accentele. Daca iti iuber;;ti prea mult sotia r;;i er;;ti gelos
chiar ceea ce ir;;idorer;;te, catre ce aspira. trebuie sa te gander;;ti doar la serviciu. Daca suferi prea mult
pentru serviciu, gander;;te-te doar la bani r;;iprofit. Daca te
- Sunt psiholog. Spuneti-mi, va rog, cum sa lucrez gander;;ti doar la bani, gaser;;te-ti 0 preocupare fiindca, daca
cu oamenii ca ace§tia sa nu devina dependenti de daruier;;ti energie dezinteresat poti sa te salvezi. Vezi ca nu
mine. te ajuta, gander;;te-te la sotie r;;i la familie. Pentru a ajuta
oamenii, psihologii vor trece, mai devreme sau mai tarziu,
- Fiul meu are trei ani §i ii place foarte mult sa la educarea unor principii morale care ne vor ajuta sa
I . poarte fuste, cercei etc. §i spune ca vrea sa fie tanti. simtim intuitiv superioritatea iubirii fata de tot ce este
Sun.t psiholog. in ce masura poate sa influenteze omenesc.
profesia mea sufletul copilului? Sa-mi abandonez In ultima vreme, in presa apar tot mai multe articole in
profesia sau poate fi §i alta cauza? Deseori simt 0 care este dovedita legiituia dinte boala r;;icalitatile sufleter;;ti
durere sufleteasca mare. Ajutati-ma va rog. ale omului. Un om avar in interior este, de regula, foarte
bolnav, iar unul plictisitor traie~te mai putin ~i race~te
- Oricare ar fi sfatul psihologului pacientul copiaza foarte des. Bolnavii de cancer cad 1'n depresie ~i regreta
intotdeauna starea Iui interioara. Daca vreti sa ajutati pe trecutul. Cand un psiholog ajuta un pacient sa-r;;i schimbe
..,.

82
83
atitudinea fata de lume, sa-~i schimbe caracterul, el trece de
tul, inevitabil, fara sa banuiasca asta va trebui sa rezolve in
la magie la religie. A~adar, conducerea va fi inlocuita cu
primul rand problemele din sfera sexuala. ~i daca psiholo-
autoconducerea. Sarcina principala a psihologului - a-I
gul in interiorul lui este necredincios, atunci ajutorul dat
inva!a pe pacient sa se autoeduce, fapt care mic~oreaza
pacientului va fi din contul lui. In cele din urma pot suferi
numarul de probleme pe care pacientul Ie pune involuntar
familia, sanatatea, psihicul ~i destinul psihologului. Psiholo-
pe umerii psihologului.
gii care of era consultatii pe probleme de bussines, situatii
Pe un plan de suprafa!a no!iunea de fericire depinde
materiale vor avea probleme mai tarziu, iar la cei care of era
nemijlocit de realizarea dorin!elor - "fericirea inseamna sa
consulta!ii pe probleme de familie, sex, rez,ultatele negative
!i se faca haHirul cand vrei tu." In ultima instan!a, to ate
pot sa apara mult mai repede. Pare-se ca am mentionat deja
dorin!ele noastre se reduc la sus!inerea ~i continuarea vietii.
despre asocia!ia psihologilor pentru c'are principalele
RezuWi ca problemele din sfera sexuala sunt primare ~i
probleme erau cele familiale. "Am avut rezultate uluitoare;
rezolvarea lor permite solu!ionarea celorlalte, iar imposi-
spunea unul dintre membrii asocia!iei, insa, peste un timp
bilitatea de a trece peste situa!iile stresante din sfera sexuala
oarecare am divortat cu to!ii."
da na~tere la probleme din alte sfere ale vie!ii. Sigmund
Cat prive~te cea de-a doua intrebare, am sunat-o de
Freud, incercand sa reduca orice motiva!ie la instinctul
curand pe autoarea ei care frecventase ~edintele mele.
sexual, a facut 0 descoperire geniala. Starea emo!ionala a
Voiam sa aflu daca s-a schimbat ceva in situa!ia ei. Mi-a
omului depinde nemijlocit de bolile lui psihice ~i fizice.
spus ca exista schimbari pozitive. Fiul ei nu mai are
Aceasta dependen!a nu este exterioara, directa ci interioara.
tendin!e accentuate de schimbare a sexului. EI poate deja sa
Tocmai emo!iile subcon~tiente, de profunzime, pot sa
depa~easca situa!iile traumatizante in ceea ce prive~te
deformeze psihicul ~i corpul omului. Nu intamplator in
iubirea umana, sexul, rela!iile.
filosofia indiana se sus!inea ca energia principala a omului
este cea sexuala ~i folosirea ei gre~ita provoaca diferite boli - Scuza!i-ma, a spus femeia, el vrea foarte mult sa va
auda vocea.
ale sufletului, trupului ~i destinului. Freud a sesizat baza
bazelor, insa, fiind inchistat in limitele ~tiin!ei, problema a - Ce mai faci, I-am intrebat, cum te cheama?
ramas nerezolvata. De aceea, psihanaliza ca incercare de a Nu mi-a raspuns nimic. Probabil voia doar sa-mi auda
vocea.
ajuta sufletul omului a inceput sa-~i piarda treptat pozi!iile.
Orice psiholog care vrea sa-~i vindece cu adevarat pacien-

84
85
,---~ -..

profesia noastra - psiholo g m e d IC,. . .


muncltor pro f esor, n01,
- ~titi, mi-a spus femeia, nu are nici patru ani dar ma . ' . .
pe altii. n u ne vom pncmui ~'
A

aJutandu-i rau noua- A .


m~me.
obliga sa-i pun casetele dumneavoastra video ~i se uita ~i .
Tlmpul este mi"carey . D aca- nu ne dezv 0 Ieam, ne stmgem. .
asculta cu placere. .
Daca nu ne mi~cam in a me, ' t ne ml~cam - A m d-arat.
- Daca nu Ie
- Minunat, i-am raspuns eu. Copilul asculta cu sufletul aratam noi, pacientilor . .
, ca 1ea spre punflcar e ~I. ummare, eJ.
t l'
nu cu con~tiinta, de aceea copilului i se poate vorbi despre
Dumnezeu inainte de a-I concepe ~i in timpul graviditatii.
ne vor aduce doar P robl erne ~I'. boh Trebu' Ie sa mtelegem
..
- A

doar acest lucru y"i sa t ragem concluzla.


~titi ca exista 0 fraza: "Educatia copiilor incepe in
momentul na~terii parintilor." Durerea putemica a sufletului
- Fiica mea este prietena de doi am . cu un baiat.
despre care mi-ati povestit in biletel este dovada unor . ~ . Perioadele de relatii
Idila lor este plina d e as~eT1.tatl.
probleme sentimentale, sexuale, nerezolvate. bune alterneaza c u perlOade de ct.er UT1., repro~uri
- Da, imi este foarte greu sa depa~esc supararea, reciproce, discordii . D e curand, dupa 0 ceart a, ~. .
A
~

repro~urile la adresa sotului, mi-a marturisit femeia. J Ilea


mea m-a in trebat: "Tata Intr-adevar A
a~a este iubi-
.

- Vor trece cu timpul, i-am spus eu. Cine are 0 durere '
rea?" ce i-ati, ras p und e In acestA
caz unei tinere?
sufleteasca mare ~i nu 0 poate depa~i din start, dupa parerea
mea nu este de dorit sa fie psiholog. - I -a~ spune' . "F"'Ilca mea, . .
este pregatirea
. . . P en tru lUb Ire .
- Nu mai sunt psiholog. Acum ma ocup de copiii cu A

I n lUblre in vmge acela care este P re g ati t Sa o~ere


.c
mult ma'I
~

deficiente comportamentale. N-o sa-mi faca rau? A -


mu It d ecat sa primeasca u Ire~ devme nefericire pentru
" lb"
- Dimpotriva, va va ajuta, Este mult mai u~or sa iube~ti -' .
un copil cu toate neajunsurile lui dedit un om matur. Cand
--
acela care vrea doar sa pnmea.sca . Su paran '1 e, repro~urile,
cerintele exagerate nu sunt d ecat consum . Daca nu -tlt' pace
A

I
iu~im ceea ce nu ne place noi iubim, trecand dincolo de ceva la persoana iubita' aJut-o sa se schimbe, educan ~

d -0,
forma, esenta a ceea ce se intampla, fie 0 situatie, fie un om. --
d ar n-o omon cu suparan ' .1e. Este inadmisibil s-o pe d epse~tl '
A

In principiu, personalitatea oricarui om este totalitatea .


cu suparari sau cu li psa de lU ' . Dac a- f'etel nU-I. place.
b Ire
unor situatii care se afla incadrate in emotii, la nivel genetic prietenul ei fiindca este av'ar arogant sau gelos, credeti-m-
' a,
~i de camp. Iar cand iubirea noastra nu este franata de A A
10 adancul sufletului ei este la fel Sch' bA
forma, oricat de neplacuta ar fi aceasta, inseamna ca noi .'. I~ an d lumea no astra
interioara noi schimbam Iumea mtenoara a persoanei iubite.
iubim continuu esenta, adica in ultima instanta pe
Dumnezeu, Creatorul Universului. In acest caz, oricare ar fi

86 87
Am primit de curand un biletel de la un tanar om de iubirii continue a devenit mai presus de viata ~i dorinte,
afaceri. descoperirea s-a facut posibila. Civilizatia contemporana
- Sunt falimentar in afaceri. Orice incercare de a este imposibila fara energia electrica.
schimba situatia este un e~ec. Sa rabd, a~a cum mi-ati spus, Pentru ca un porn sa nu moara, bobul trebuie sa fie
sau poate ca imi mai dati vre-un sfat? curat. De aceea orice lucru inceput cu iubire ~i optimism are
- Tocmai sa rabzi nu trebuie. Trebuie sa schimbam in ~anse sa se dezvolte cu succes. Acela~i lucru se intampla ~i
primul rand, nu situatia ci pe noi in~ine. Daca dorintele cu relatiile. in masura in care suntem gata sa ne jertfim, sa
noastre nu se indeplinesc inseamna ca sunt in detrimentul avem grija de cineva, sa iertam necazurile pricinuite, in
nostru. Ele devin un prejudiciu atunci cand in ele este aceea~i masura relatiile noastre cu cei apropiati sunt mai
putina iubire. ~titi ce inseamna depresia? inseamna sa nu variate ~i mai frumoase. Ca sa primim trebuie mai intai sa
avem incredere in noi, iar daca nu avem aceasta incredere dam ceva macar pe planul fin. Aceste adevaruri sunt simple
incetam sa mai intreprindem ceva, nu mai eliminam ener- dar pentru rea1izarea lor trebuie sa iubim ~i sa tindem
gie. Daca nu mai oferiti energie nu veti primi iubire. De neincetat sa devenim mai buni
aceea lenea ~i depresia interactioneaza intotdeauna intre ele.
Exista 0 poveste despre doua broa~te care au nimerit intr-o - Dripa un efort fizic sau nervos ma dor rinichii.
oala cu lapte. Una dintre ele credea ca nu exista ie~ire din .Investigatiile nu dovedesc prezenta pietrelor, iar
situatie, a cazut in disperare ~i a murit, cea de-a doua a analiza sangelui dovede$te un proces inflamator. Care
continuat sa se zbata pana cand a ie~it unt din lapte ~i a este cauza?
putut sa sara din oala. Cu cat avem mai multa iubire fata de
Dumnezeu cu atat mai multe incercari putem sa facem
- Efortul fizic ~i psihic este urmat de eliminarea unei
pentru. a ne schimba noi ~i lumea inconjuratoare ~i cu atat cantitati mari de energie. Daca nu ne ajunge bunatatea
mai multe succese yom obtine. Faraday a facut zece mii de interioara ~i ne lipse~te sentimentul iubirii, 0 cadere brusca
experiente pentru a descoperi legea inductiei electromag- de energie decIan~eaza programul de autodistrugere care
netice, legea transformarii mi~carii mecanice in energie este blocat de durere ~i de procesele inflamatorii. Daca
electrica. De mii ~i mii de ori i-au fost umilite dorintele care I
acest proces nu este stopat incepe distrugel"ea functiilor,
inseamna concentrare asupra vietii, a bunastarii, el a pastrat, procesul inflamator este urmat de forl1?area pietrelor la
insa, iubirea, credinta ~i optimismul, iar cand importanta rinichi. Daca procesul se agraveaza, distrugerea functiilor

88
"
89
. planurile fine nu numai ca ne incarca energetic dar Ill'
.
devine orgamca- apol, urm eaza moartea. Cu cat mai mult
. - 'dorinte , cu atat desehide ~i clarviziunea. Intrucat pe planul fin timpul estc
.
d epm de m , in interiorul
. . .
nostru, de vlata ~l
t
'
P - -" ~l.
aran comprimat legaturile dintre evenimente sevad mai bine.
suntem mal f neO~l "i avem mai multe regre e, su
'{
. oate fi Meditatia permite ie~irea con~tienta pe planuri subtile ~i nu
.. . cu atat mai putina energle avem care nu p
depresll ~l spontana. Cu toate acestea omul prime~te energie ~i
. 'ment~ "i atunci efortul fizic ~i nervos
compensata - pnn a l l"f . - I extinderea posibilitatilor are loc in mod corespunzator.
~meepe sa ne ruineze sanatatea. Apropo, chlar daca omu
. Adevarul este ca daca avem putina iubire in sufIet ~i
suficient de armomos, dar timp indelungat este
este . ~
aspiram de asemenea putin catre Dumnezeu, patrunderea in
suprasolicitat de munca P e care 0 efectueaza, peste catlva
. C - a face
.
planurile fine, dezvoltarea senzualitatii ~i aptitudinile pentru
am p oate sa se imbolnaveasca foarte gray ara clarviziune pot provoca probleme grave ale psihicului ~!
-.' ntele trecute. Stresul contl-
legatura in~r~ sanatatii.
b::l~u~~ e;:m::rgia fina ~i este urmat n~
A~adar, energia Divina vine de pe planurile fine ~i sc
nu:~e~:p:~;:le trupului, ci poate sa afecteze ~i psihic~l. ~l
repartizeaza uniform pentru to ate functiile fiecarei fiin!e:
~:stinul. De aceea respectarea legilor elementare: ru.g:;l~~ sufIet, spirit ~i trup. Energia Divina se transforma in energie
ea bunatatea, abtinerea, etc. creeaza baza care ne aJu sexuala, energia con~tiintei ~i energia corpului. Aceasta
:up~rtam suprasolicitarea fara consecinte grave pentm este, insa, consumarea tactica, secundara a energiei. Ea
sanatate. trebuie sa fie consumata, in primul rand, pentm asigurarea
urma~ilor, adicii scopurilor spirituale supreme, strategice,
d em, ulti ani traiesc ~
- Stimate domnule Lazarev,
~
f n u. ltima vreme . ma
pentru aspiratia catre Dumnezeu. Daca autoarea intrebarii
dupa
~
cartile
, dumneavoastra. . sau mama ei au avut depresii puternice, lipsa dorintei de a
. uterntcu. "". S ex , sex ...
<::ttar
.'
c.htnUte~te 0 d ortn,ut "" J'.
I'oarte P . C .d triii, supariiri mari pe tata sau pe persoana iubitii, apar un fel
. ~ b t' l a - cincizeci de am. e-t e
sex... A m 0 varsta onora de cicatrice pe corpul energetic. In acest caz energia trece
.
facut? doar prin canalele animalice ~i nu se transforma in energie
fine. De spiritualii ~i apoi in cea Divina. Astfel, sexualitatea ridicaUi'
- Energia divina
ajunge la noi din planu.~ile este dovada nu a unei armonii ~i energii mari ci invers, a
aeeea eu cat re~un~a~ mal.
-
. mult la to ate funetl1le de supra-
imposibilitatii de a iubi ~i a unor probleme serioase pe
fata- cu at at ne mcarcam mal mu It cu energie. Somnul. este planurile fine care due la degradarea lor.
. - . lanurile exterioare. Ie~lrea pc
desprinderea de 1oglca ~l de P

9!
90
Exploatarea peste masura a sentimentelor sexuale
dumneavoastra cu cea pe care 0 primim in fiecare zi La
denota distrugerea sentimentelor supreme care asigura
institut. Ajutafi-ma, va rog, sa infeleg cum sa imbin
mentinerea sentimentelor sexuale. Pentru restabilirea
informafia $i care dintre eLe este prioritara?
aces tor sentimente supreme trebuie sa pastram iubirea
pentru Dumnezeu in c1ipele de umilinta ~i prabu~ire totala.
Adica sa pastram iubirea fata de Dumnezeu indiferent de ce - Omul este invelil?ul fizic, adicii trupul, spiritul sau
con~tiinta, psihicul ~i sufletul, adica emotiile I?i sentimen-
durere avem in suflet. Daca acest lucru nu se infaptuie~te
tele noastre, ~i anume cele subconl?tiente. Acestea alcatuiesc
atunci toata energia se concentreaza asupra dorintei sexuale
grauntele Divin care, invizibll, este prezent in orice fiinta I?i
~i incepe distrugerea ei. Intr-o alta viata 0 asemenea femeie
poate fi frigida. Copii ~i nepotii ei pot sa fi fie frigizi fie ca in oricare obiect din Univers. Pentru a vindeca sufletul
trebuie sa invatam sa iubim Creatorul. Intrucat medicina
vor avea 0 alta patologie fizica sau psihica: sterilitate,
contemporana este lipsita de suflet, trupul este privit ca un
homosexualism etc. Iisus Hristos spunea:"Cine i~i va pierde
mecanism in care se poate rasuci ceva, se poate taia sau
sufletul de dragul meu acela il va ca~tiga." Sufletul este
corecta I?i acesta se va insanatol?i. Aceea~i abordare
totalitatea sentimentelor ~i dorintelor noastre superioare
mecanica 0 intaInim in farmaceutica: asupra corpului se
legate de bazele vietii. Dacii in momentul prabu~irii
po ate influenta fiziologic, chimic, prin intermediul
sentimentelor ~i dorintelor noastre supreme noi pastram
iubirea pentru Dumnezeu, adica pierdem sufletul nu de diferitelor medicamente, a dietei, alimentatiei, etc.
dragul banilor ci de dragul iubirii de Dumnezeu se produce Medicina a considerat intotdeauna con~'tiinta ca fiind 0
nu degradarea ci renovarea sufletului nostru ~i deschiderea functie a corpului ~i pentru a vindeca ~onl?tiinta trebuie
celor mai inalte canale strategice. ~i atunci orice energie actionat I?i asupra corpului, iar cand un medic vede cum
care trece prin necesitatile noastre de baza nu Ie va umfla ~i bolnavii de schizofrenie se vindeca dupa comunicarea cu
nu Ie va distruge ci Ie va lasa aHit cat Ie trebuie I?i se va preotul I?i dupa multe rugaciuni, ii este foarte greu sa
indrepta catre sferele superioare ale conl?tiintei ~i sentimen- inteleaga ~i sa accepte ace~t lucru, fiindca, din punct de
telor salvandu-ne sufletele noastre I?iale urmal?ilor no~tri. vedere al medicinii contemporane acest lucru este
imposibil. Cu toate aces tea abordarea mecanica a avut
rezultate, contribuind foarte mult la dezvoltarea medicinii
- Sunt in anul patru La institutul de medicina $i
fmi este foarte greu sa imbin informafia din carfile contemporane. Trupul, spiritul ~i sufletul sunt unite intre ele
la fel ca materia, spatiul ~i timpul. Influentand trupul noi

)2 ~
93
influentam inevitabil ~i con~tiinta ~i emotiile noastre, iar mult de sindicatele formate de gangsteri. Medicamentele
cand ~bordarea mecanica este considerata ca singura costa tot mai mult, iar efectul lor este tot mai superficial.
posibila pierdem ~ansele unei vindecari reale fiindcii, Complicatiile sunt tot mai free vente iar consecintele sunt tot
ajutand trupul pricinuim rau sufletului. Trebuie sa intele- mai complicate. Aceasta criza a medicinii contemporane va
gem ca medicina noastra este doar 0 parte a cun~~tin!el~r deveni, foarte curand, cauza dezvoltarii ei ulterioare.
despre om de care dispunem. Ea poate ~i trebme sa fIe
utilizata dar sa n-o absolutizam, cu atat mai mult cu cat in - Deseori simt ca ma schimb mult cand beau cafea:
pot sa lucrez, sa creez, sa iau decizii. Fara cafea nll
ultimul timp se observa 0 indepartare considerabila de la
perceperea mecanica ~i refractara a omului ca fenomen.
pot sa lucrez, sunt macinat de indoieli §i nu am nici 0
dorinfa de a face ceva. Cum influenfeaza, dupa pare-
Medicina ~tie sa vindece concomitent trupul ~i sufletul.
rea dumneavoastra, stimulatorii, cum ar fi cafeaua,
Medicii au observat, mai intai, ca vindecand un organ se
asupra structurilor de camp. Cat de grava este aceasti'i
imbolnave~te altul. Astfel, ei au ajuns sa inteleaga :a
dependen fa?
imunitatea scazuta este cauza imbolnavirii generale. In
cazul imunitatii sciizute sistemul endocrin nu face fata ~i
intotdeauna yom avea un organ bolnav. Daca yom vindeca Alcoolul, tigarile, cafeaua, narcoticele stimuleaza
eliminarea energiei subtile. Schema dopajului este urma-
un organ se va imbolnavi altul. Pentru a intelege imu~it~t~a
toarea: daca omul genereaza formarea energiei mai muIt sub
s-a facut legatura cu emotiile ~i caracterul omulm ~l 1ll
consecinta, a aparut psihoterapia ca ~tiinta pentru care influenta stimulatorilor, organismul slabe~te treptat. Sursa
vindecarea bolilor inseamna a influenta in primul rand, energiei devine in acest caz nu iubirea din suflet ci are loc
goIirea rezervelor strategice de energie sub influenta
emotiile omului ~i nu corpul. A~adar, medicina contempo-
rana' se dezvolta cu succes in cunoa~terea ~i perceperea stimulatorilor iar consecintele sunt bolile ~i intensificarea
omului interactionand pe aceasta cale cu filosofia ~i religia. dependentei totale. Stimulatorii sunt deosebit de periculo~i
primavara cand in subcon~tientul nostru se activeaza senti-
Acest proces este sustinut de situatia actuala de pe mapa-
mentul iubirii care ne of era 0 noua energie ~i ne conecteaza'
mond. Medici ~i medicamente sunt din plin dar sanatatea e
la planurile subtile.
tot mai putina, ceea ce nu inseamna falimentul medicin~i
contemporane, ci este, de fapt, falimentul abordarii mecam~
ce, absolutizarea lui. Firmele farmaceutice amintesc tot mal

94 95
- fmpreunii cu sofia frecventiim §coala de §tiinfe
psihiatrie unde a stat timp de doua luni. Are, oare, vreo
parapsihologice §i oculte. Cuno§tinfele sunt
fenomenale, existii, fnsa, un dar: majoritatea celor legiitura cu starea mea?
care frecventeazii aceastii §coalii pierd posibilitatea - Evident ca are, i-am raspuns eu. Cand omul prime~te
de a avea copii. Cum sii ne protejam §i care este mai multi bani decat i se cuvine, situatia creata incepe sa-l
cauza? omoare. Fericirea omoara incet ~i pe neobservate. ~tim cu
totii ca banii nemunciti 11 corup pe om. Cine vrea sa
primeasca bani fara sa munceasca, de exemplu sa ca~tige la
- Oeschiderea celui de-al treilea ochi, clarviziunea in
timp ~i spatiu, descoperirea aptitudinilor tin de patrunderea cazinou sau mintind ~i furand, este deja bolnav. Ati primit 0
in planurile fine. Cu cat patrundem mai mult in planurile placere senzoriala sublima care n-a fost asigurata de 0
fine cu at at este mai ridieat nivelul renuntarii la fericirea cantitate suficienta de iubire fata de Oumnezeu, lucru ce
umana. Aceste posibilitati ni Ie of era iubirea fata de putea sa va coste moartea fiicei. Pentru a putea incerca
Dumnezeu. Oaca aceasta iubire este insuficienta, este asemenea senzatii este nevoie de eliminarea unei cantitati
nevoie sa ne deta~am de to ate dependentele. Nivelul uria~e de energie pe care n-o aveati ~i ati luat-o de la copilul
material: mancarea, banii, serviciul. Nivelul senzorial: dumneavoastra.
sexul, copii, familia. Intrucat nivelul senzorial se afla la - Mi-a povestit cineva istoria unei femei care i~i dorea
baza fericirii materiale ~i spirituale, pentru a supravietui, foarte mult un apartament. Ea citise undeva ca Oumnezeu
omul care patrunde pe planurile fine trebuie, in primul rand asculta intotdeauna rugaciunile noastre ~i daca ne rugam ~i
sa piarda, sa-~i prejudicieze aspectul sau senzorial. De cerem cu insistenta intotdeauna obtinem ce dorim. S-a rugat
aceea, in to ate ~colile mistice, una dintre principalele doi ani cerand continuu un apartament. In cele din urma a
conditii de inscriere este lipsa familiei, copiilor ~i a sexului. cumparat apartamentul iar peste 0 luna i-a murit fiul. A~a-
0 pacienta m-a intrebat: frecventam cursurile de meditatie dar, dad Oumnezeu nu ne da ceva, este inutil sa invidiem
cand, peste 0 luna, am avut senzatia unei iubiri uria~e fata pe altii sau sa disperam. Trebuie sa visam la iubire in suflet
de lumea intreaga, de unitate total a cu ea. Oamenii pare au ~i nu la apartament, trebuie sa facem ordine in sufletul
sa fie rudele me Ie apropiate. Acest sentiment de iubire mi-a nostru. Oaca nu ne ajunge energie pentru un apartament mai
umplut toata fiinta ~i ma simteam cea mai fericita dintre bun, pentru 0 ma~ina ~i un cont in banca, dar vrem sa Ie
muritori. Peste doua zile fiica mea a ajuns la spitalul de avem cu orice pret, noi yom lua energia necesara pentru a Ie

96 ..,.
97
avea de la sufletul nostru sau de la copiii no~tri distrugandu- hule~ti, sa nu te inchini la bani ~i la slava, sunt porunci ale
Ie sanatatea, psihicul ~i caracterul. iudaismului antic. Nu mai vorbesc despre poruncile lui
Deseori mi se pune intrebarea: de ce in Rusia care este Hristos in care altruismul, posibilitatea de a -darui energie,
atilt de bogata nivelul de trai este atat de scazut? De ce grija, intr-aJutorarea ~i concentrarea asupra iubirii este cu
Rusia se afla pe unul din primele locuri in lume in ce mult mai mare decat in alte religii. In secolul al XIX-lea, in
prive~te coruptia. Anul trecut, au fost alocati doar 1O~ Rusia, au aparut terori~ti, sociali~ti, etc. a carar filosofie
milioane dolari pentru constructia de avioane. Pentru ~coh excIudea notiunile de iubire ~i moralitate iar societatea rusa
~i profesori, pentru educatie, adica pentru viitorul t~r~i, au n-a luat nici 0 atitudine.
fost alocate ni~te rama~ite, Zeci sau chiar sute de mIllOane Imi amintesc dit de mare mi-a fost mirarea cand am
sunt sustrase din economie prin furt ~i neachitarea impozite- citit in "Dialectica naturii" de F. Engels, fraza urmatoare:
lor. Am fost extrem de mirat cand, acum doi ani, am auzit la "Nu se poate discuta de morala ~i moralitate cand este yorba
0 intalnire a Pre~edintelui cu praprietarii companiilor de de interesele de cIasa ale proletariatului." Imi amintesc
gaze ca suma pe care ace~tia n-o pliitesc ~a buget .este ~ai versurile poetului rus Nekrasov, un om cu 0 moralitate
A

mare decat bugetul tarii. Tara degenereaza mcet dlstrugan- decazuta: "Tine minte, e ve~nicia, cand sangele curge
du-~i viitorul, ~tiinta, cultura, moralitatea ~i ~o~ul se. ~etrece ~uvoi." Poetul poveste~te cu extaz cum taranii au inmor-
in prezenta unor fonduri gigantice de bam msu~* de mantat de viu un neamt care ii invata cum sa munceasca.
~ ~

mana de oameni bogati ~i imorali. Cel mai simplu este sa-l Imi amintesc fraza lui Makar Nagulinii din "Pamant
invinuim de toate necazurile noastre dar daca tinem seama destelenit": "Daca mi-ar pune in fata 0 suta de femei ~i
ca aceasta situatie n-a aparut intamplator yom intelege copii, i-a~ cosi pe toti cu mit:raliera de dragul revolutiei
foarte repede care este cauza. Tocmai bogatiile Ru~~ei _a~ mondiale". Imoralitatea inseamna a da priori tate valorilor
i~tensificat atitudinea de cons urn la nivelul intregll tan. materiale ~i spirituale fata de iubire. Oricare ar fi forma
Bunurile nemuncite au macinat sufletele. Pe acest fon~, aces tor valori - fie viitorul luminos al intregii omeniri
dezvoltarea con~tiintei religioase avea loc incet ~i superfI- ca~tigat pe seama sangeh.ii varsat de cei care nu sunt de
cial. Dupa parerea mea, Rusia n-a fost niciodata in esenta.ei acord, ca la comuni~ti, fie fericirea personal a pe
cre~tina. Pentru a fi cre~tin trebuiesc respectate _poruncI~e seama distrugerii tarii, ca la oligarhia contemporana, fie
care ajuta sa simtim iubirea fata de Dumnezeu, sa, ~e c~ra- cele mai sublime ~i mai frumoase senzatii din timpuJ
tam sufletele. Sa nu furi, sa nu invidiezi, sa nu UCIZI, sa nu meditatiei - toate omoara sufletul apoi trupul.

98
99
Dad nu ne dezvoItiim, ne degradiim. Modul in care ne
- Stimate domnule Lazarev! Am 28 de ani, sunt vedem noi in~ine poate sii se deosebeascii foarte mult de
casatorita, eu cu sotul ne iubim dar nu doresc sa am felul cum aratii sufletele noastre in realitate. Siiniitatea ~i
copii, am 0 repulsie pentru ei. Ce-i de facut? destinul sunt determinate de ceea ce avem in adancul
sufletelor noastre, adicii in subcon~tient.
- Copiii sunt simbolul continuarii vietii, familiei, V oi expune in continuare istoria vietii a doi oameni
relatiei, sexului. Cu cat 0 femeie depinde mai mult de indragosti!i pe care am citit-o in presii.
fericirea familial a cu atat mai multe supiiriiri, gelozie ~i
depresie se adunii in subcon~tientul ei. Toate acestea trec la
copii iar copiii intensificii orientarea subcon~tientii a piirin- 0 iubire stranie
tilor. Cand mama simte cii sufletele copiilor sunt lipsite de
armonie, ea simte in subcon~tint cii aparitia pe lume a Inainte de a deveni ziarist, singura mea sursa de
copiilor presupune 0 purificare. Cu cat mai jalnicii este inspiratie erau cazurile de detentie ~i rezultatele expertizelor
starea sufletelor acestor copii cu at at mai dureroasii este medico-legale. Timp de douiizeci ~i doi de ani am lucrat in
purificarea. Bolile, nenorocirile, supariirile din partea procuratura regionalii. Un prieten de-al meu cu care stiiteam
sotului, triidiirile, divortul pot preceda conceperea copilului, la 0 halbii de bere mi-a sugerat sii pun pe hartie experienta
pot fi concomitente cu graviditatea sau pot aparea dupa triiitii de mine. Atunci a inceput totul.
na~terea copiilor. Dad'i 0 asemenea femeie simte ci'i nu va Ceea ce vreau sii propun atentiei dumneavoastrii nu
suporta purificarea ea nu are nici 0 ~ansii sii aibii copii corespunde cu preocuparile mele. Am fiicut-o la rugiimintea
siiniito~i, pierde dorinta de a avea copii. Doar noi putem sa prietenilor mei. Este 0 poveste aproape irealii, n-am
decidem dacii vom avea copii sau ba. Copiii, grija fata de ei, inventat, insii, nimic. Eroina este 0 femeie foarte cunoscutii,
dragbstea fat a de ei este 0 fericire uria~ii. Pentru ei trebuie dar nu-i voi da numele adeviirat.
sii pliitim cu dureri, pierderi ~i umilinte dad nu avem iubire
in suflet. Lipsa copiilor ne ajutii sii suportiim mai u~or
Lena Sidihin venise s"a se inscrie la institut dintr-un
incerciirile, purificarea care sunt inevitabile. catun din nordul indepartat. Nu numai cii era frumoasii dar
Dacii vii lipse~te dorinta de a avea copii nn trebuie sii vii avea ~i 0 personalitate puternicii ~i chiar din primul an la
griibiti, trebuie, insa, sii vii grabiti sii vii purificati sufletul. facultatea de drept intrigantele institutului au porec1it-o

100
101
"Vassa Jeleznova", fadind aluzii la negustoreasa din serviciu, Lena a gasit-o pe Olga spanzurata in casa scarii,
literatura clasica a secolului XX. Existau foarte multi chiar langa apartamentul ei. Lena nu s-a pierdut cu firea, a
pretendenti la mana ~i inima Lenei, ea, insa, ramanea luat-o pe Olga in cas a la ea ~i a chemat salvarea care a venit
indiferenta. Doi ani mai tarziu s-a casatorit, totu~i. Alesul peste 0 ora. lntre timp, Olga ~i-a revenit ~i a plans in
inimii ei a fost un tanar foarte vesel, geologul Serghei: care genunchi in fata salvatoarei ei. Imaginati-va doar ca Lena a
a plecat, imediat dupa nunta, pe teren, pentru 3 a~i. In to: tinut-o in cas a pe amanta sotului ei pana aceasta s-a
acest timp nu i-a trimis sotiei nici un banut. Da, mtasem sa insaniito~it luandu-~i chiar ~i concediu de odihna pentru a 0
va spun ca ramasese insarcinatiL. Uite a~a, prima noa~te, :i a ingriji. Geologul era foarte furios ascunzandu-se la un
ramas gravida. Da, se poate intampla orice. Uneon, vlat~ prieten. Olga s-a insanato~it ~i a plecat acasa, iar fostul
poate sa of ere asemenea cazuri. Tocmai de aceea nu .vo~ amant a cucerit 0 aIta inima, de data aceasta a surorii
aglomera povestirea mea cu detalii, fiindca faptele eXlsta prietenului sau care 11adapostise ~i a plecat cu ea in Turcia
din abundenta. sa se odihneasca. Iubirea lor a durat ~ase ani. Copii Lenei,
Tatal ~i-a vazut fiul pe care 11 chema de asemenea insa, cre~teau iar mama lor a absolvit intre timp Academia
Serghei cand acesta implinise deja trei ani. Geologul sta~ administrativa, a doua ei facuItate, ~i a ocupat un post
~
cu familia 0 saptamana ~i a plecat din nou. Peste noua lum imp~rtant in conducerea unui mare ora~ de pe Volga.
Lena a nascut 0 fetita, Ala, pe care tatal a sarutat-o peste un Intr-o zi senina de vara s-a intors sotul facandu-~i mea
an. A sarutat-o ~i pe sotie ~i a spus ca a indragit 0 alta culpa ~i Lena I-a primit din nou. Era tacut, ingandurat ~i
femeie ~i ca vrea sa pIece la iubita lui in ora~ul Ca~in dar nu foarte critic la adresa lui. Foarte curand in casa Lenei au
are bani fiindca a fost pradat in tren. Lena n-a plans in inceput nenorocirile. Serghei a inceput sa bea foarte tare,
prezenta lui, nu i-a cazut la picioare ~i n-a ~peculat cu avea probleme la serviciu, se afla in permanenta in compa-
..:. nia unor oameni decazuti. A incercat sa-l ajute sa se recupe-
COplll, l-a" dat in schimb bani cat a cerut. ~l. a plecat,
pentru 0 jumatate de an. Apoi, a revenit
A

spunan~u-~
. c~-~~
- . reze, dar in zadar. A~a au dus-o timp de doi ani. Mai mult
recunoa~te gre~eala ~i se roaga sa-I ierte. Peste 0 saptamana decat at at incepuse s-o batao Intr-o seara, fiullor Serghei,
a venit pe urmele lui fosta lui amanta Olga, 0 fata fo~te a luat arma de vanatoare ~i a tintit in taUil care bause crunt
tanara, aproape adolescenta. Sotul fugar s-a ascuns, la~ cu un nou prieten. Lena se afla in preajma ~i I-a acoperit cu
Lena, la rugamintea lui, a mintit-o ca a plecat intr-o noua trupul ei. Glontul i-a perforat plamanul ~i i-a atins 0 verte-
expeditie. In noaptea spre 8 martie, cand se intorcea de la bra. Militia, la cererea Lenei, I-a incadrat la articolul -

102
103
impu~care, descarcare din gre~eala, accidentala a armei.
un bar pe malul unui lac ~i, se spune, chiar ~i dansau, cu
Fiul a fost salvat iar Lena a fost tintuita la pat. A paralizat.
toate ca medicii i-au interzis cu strictete sa faca eforturi.
S-a intamplat insa 0 minune. Sotul ei u~uratic, fie
Peste putin timp s-au in tors acasa fericiti. La aeroport,
din cauza ~ocului, fie din alta cauza, a inceput sa aiba grija
Serghei ~i-a luat ma~ina din pare are ~i s-au indreptat catre
de ea, de casa ~i sa munceasca noptile ca un condamnat:
ora~. Pe ~osea, in fata barierei feroviare au fost loviti de un
picta portrete in miniatura ale unor persoane avute ~i ale
jeep ~i, in plina viteza, s-au lovit de un copac. Sergheia
unor cadre administrative pentru banchetele din cabinetele
murit pe loc iar Lena a mai trait 0 zi. Inainte de moarte
~efiIor. A pictat chiar ~i' pentru muzeul tinutului natal. A
Lena ~i-a revenit ~i primele ei cuvinte au fost: "Ce-i cu
avut trei expozitii la Moscova. Inainte de a se inscrie la
Serghei?" Cand i-au spus ca a murit, a oftat ~i a zis:
facultatea de geologie a dorit sa-~i faca studiile la ~coala de
"Atunci, totul s-a sfiir~it," ~i a inchis ochii pentru totdeauna.
arte plastice "Suricov", decizia, insa, i-a apartinut tatalui
sau care era geolog. Dar iata ca intr-o situatie extrema
F. Zamiatin
talentul "ascuns" a inceput sa dea roade.
Foarte curand a cumparat 0 casa in afara ora~ului ~i
a mutat-o acolo pe sotia lui bolnava. Apoi, a cumparat 0
ma~ina "V olga" ~i 0 purta pe sotie prin cele mai frumoase
Pentru multi, aceasta istorie pare ilogica ~i inexpli-
locuri din tara. In YaIta, a urcat-o pe brate pe muntele Ai -
cabila. Ea poate fi explicata prin ciiteva fraze. In lumea
Petri fara elevator ca sa fie totul cat mai real. "Te iubesc ~i
contemporana care idolatrizeaza valorile materiale, spiri-
e~ti povara mea cea mai scumpa," i-a spus Serghei sotiei.
tuale ~i sentimentale se degradeaza iubirea. Situatia este
Peste cativa ani, in epoca unei totale "capitalizari" a
aproape de limita. Pentru a supravietui, nivelul aspiratiei
adunat 0 suma mare de bani ~i a dus-o pe Lena intr-o clinica
ditre Dumnezeu ~i iubire trebuie sa fie destul de mare in caz
foart~ scumpa peste hotare ~i, dupa doua operatii foarte
contrar fericirea pentru care se irose~te energia ~i iubirea
dificile, a inceput sa mearga. Medicii erau uimiti de
incepe sa ucida. Cu cat 0 femeie este mai frumoasa, mai
tandretea, grija ~i devotamentul "acestui rus" fatii de sotia
de~teapta cu cat este mai .senzuala ~i are 0 vointa ~i un
sa.
caracter foarte puternice, cu atat va fi mai cunoscuta, va
Dupa operatie, timp de douazeci ~i patru de zile s-au
avea mai multa putere ~i mai multi bani, dar va avea cu atat
odihnit intr-un hotel din munti petree and fiecare seara intr-
ma; putine ~anse de a na~te copii saniito~i fiindca va fi

104
105
foarte agresiva in interiorul ei. In acest caz fie ca mor poveste stresanta am plecat la sanatoriu a doua zi. De la
copiii, fie ea sotul 0 tradeaza, fie ca este un alcoolic !?iare 0 aeroport am luat un taxi. Cand am ajuns in fata hotelului !?i
atitudine dura fata de ea. Nenorocirile sau bolile ce se abat am vrut sa cobor din ma!?ina cineva mi-a intins mana. Era
asupra unei asemenea femei blocheaza agresivitatea din barbatul de care fugisem. Am facut cuno!?tinta apoi, totul s-
interiorul ei !?ibarbatul poate s-o iubeasca fara primejdii, iar a petrecut ca in vis. Imi pierdusem autocontrolul. Am petre-
daca se insanato!?e!?te, concentrarea asupra fericirii umane cut 0 noapte impreuna, iar dimineata mi-am strans lucrurile
va functiona ca un detonator al agresivitatii din subcon!?tient !?i m-am in tors acasa. Nu I-am mai vazut niciodata pe acel
despre care nici nu banuie!?te:. Po ate sa intervina !?i deterio- barb at. Peste vreo luna ~i jumiitate am simtit ca sunt insarci-
rarea destinului, imbolnavirea !?i moartea familiei sau nata. Graviditatea a decurs fara complicatii, dar in timpul
dezintegrarea sufletului care este cea mai periculoasa, cu na!?terii a murit copilul. Medicii incercau sa ma ajute eu,
to ate ca, initial, acest proces este foarte lent !?i impercep- insa, simteam ca mor. Cand au inteles ca nu mai pot sa ma
tibil, fiindea sanatatea relativa !?i bunatatea se pastreaza un salveze au trecut la copil !?i incercau sa-l invie. A fost un
timp oarecare. Deseori, pentru salvarea iubirii intervine miracol. Copilul a inviat !?i I-au adus langa mine. Cand a
moartea, iubirea, insa, ramane.
I
t inceput sa tipe mi-am revenit !?ieu. Peste cateva zile am fost
!
externati. Au trecut multi ani de atunci. Fiul meu este
0 pacienta mi-a povestit propria istorie: sanatos, eu, insa, am ni!?te temeri. V -a!? ruga, daca puteti, sa
- Sunt easatorita de cativa ani !?i eram in relatii va uitati la campurile lui, mi-a zis femeia.
foarte bune cu sotul, copii, insa, nu aveam, de!?i mi-i - Campurile lui sunt foarte curate, i-am spus eu, iar
doream. Am inceput sa ma rog !?i, deodata, 0 voce parca mi- in preajma e 0 pata luminoasa, ingerul Iui pazitor.
,
. Cu rand vei avea un copil". M-am bucurat Problemele dumneavoastra parca ar fi impachetate in camp,
a spus. destul de
" -- de!?i este armonios, pot inca sa-i provoace mari neplaceri.
mult. A doua zi sotul mi-a declarat ca ma parase!?te, fara
nici 0 explicatie. A urmat un divort pripit !?i am ramas Inainte de concepere sufle,tul lui era destul de curat ~i pHn
.
slngur a-. Odata, in tim p ce merge am pe strada, aceea!?i voce de iubire.
. Fl ' I' atenta ,t in fata ta se afla tatal viitorului tau Astazi, pentru majoritatea femeilor iubirea s-a
ml-a s pus ."
'
copil". Am vazut in fata mea un barbat necunoscut pentru transform at in ata!?ament. Era posibil sa nu puteti na!?te
care nu aveam nici un fel de sentimente. Primul lucru pe acest copil armonios deoarece dimpurile mamei si ale
care l-aIIJ;.facut - m-am intors !?iam plecat. Ca sa uit aceasta copilului trebuie sa coincida intrucatva ~i nu atat campurile

106 107
dit structura lor principaHi - orientarea. Dumneavoastra va - Vroiam sa 1?tiuce s-a intamplat.
lipsea orientarea catre iubirea de Dumnezeu, de aceea, pe de - Mai intai, de ce ati facut chiuretajul?
0 parte, ati primit din timp informatia ca 0 protectie, pe de - Nu demult, la mama mea a fost in vizita ucenicul unui
alta parte, v-ati deta1?at de dependente, dorinte, destin, 1?i,in sfant din Caucaz, 0 cuno1?tinta de-a ei. Nimeni nu i-a spus
ultima instanta, de viata. Faptul ca amandoi ati trecut prin nimic despre mine sau despre mama. Sfantul ii transmitea
moarte a fost singura 1?ansa sa primiti portia de iubire care prin ucenicul sau urmatoarele: "Fiica dumneavoastra este
va lipsea din cauza ca erati dependent a de viata. Fiul dum- insarcinata. Trebuie sa faca chiuretaj. Daca nu va face, va
neavoastra are un nivel al aptitudinilor foarte ridicat. Sa nu paraliza inainte de na1?tere. Acesta va fi doar inceputul unui
va grabiti sa Ie dezvoltati, s-ar putea sa muriti, fie dumnea- lung 1?ir de nenorociri." N-a dat pre a multe explicatii, a
voastra, fie baiatul. Invatati-l, mai intai, sa se roage, sa continuat femeia. Situatia este extrem de misterioasa,
iubeasca, sa ierte, sa se bucure 1?isa aiba grija de altii. Sa nimeni nu poate sa-mi explice, de aceea am apelat la
nu-l obligati sa se dezvolte dar nici sa-l incurcati. Atunci dumneavoastra.
totul va fi bine. Ma uit la campul copilului mort 1?itotul devine c1ar.
- Nivelul senzualitatii dumneavoastra este uria1? Sunteti
Imi mai amintesc 0 poveste mai trista. Dadeam consul- 0 femeie frumoasa, cu vointa, 1?i exceptionala pe toate
tatii la telefon. Unul dintre pacienti era 0 femeie cu 0 pro- planurile. Proportiile planului senzual sunt cu mult mai mari
blema foarte grava. Concubinul, 0 iubea frenetic 1?iavea decat iubirea Divina. De aceea 1?ansele primului copil de a
grija de ea mai mult decat multi soti oficiali. A nascut un se na1?te .sanatos erau minime. Faptul ca sunteti 0 femeie
copil minunat 1?isanatos 1?isotul era fericit. Au trecut cativa frumoasa, capabila, cu capacitati deosebite 1?i nu sunteti
ani, copilul se dezvolta normal, relatia cu sotul era foarte casatorita oficial este pentru dumneavoastra 0 mare
buna, 1?i femeia a ram as din nou insarcinata. ~i deodata, umilinta. Mai mult decat atat, concubinul mai are 0 femeie.
sotul a devenit de nerecunoscut. Insista sa faca chiuretaj. Ea Toate au fost necesare pentru salvarea copilului.
a refuzat, iar el a amenintat-o ca-i va omori pe ea 1?icopilul - Da, aveti dreptate, a continuat femeia.
sau se va sinucide. Era disp~rata 1?ia venit la mine.
- Prezenta amantei era 0 umilinta dubla. A yeti un
- Am auzit ca vreti sa va faceti chiuretaj - i-am spus eu. intelect 1?i0 con1?tiinta foarte dezvoltate. De aceea, era pulin
- N-am vrut, dar I-am facut - mi-a spus ea. 0 sin ;0,aura umilinta sentimentala. Era nevoie de situatiit care
- De ce ati hotarat sa veniti la mine? - am intrebat-o sa umileasca adevarul, ide.alurile 1?ispiritualitatea dumnea-

108 109
,":'".

I i
voastra. Aeest lucru este evident in eazul primului eopil.
Situatia era, insa, diferita cand ati ramas insarcinata cu eel
r capacitatile mamei unui asemenea copil sunt mai mari, cu
atilt are mai putine rezerve de iubire ~i energie, deci cu atilt
de-al doilea copil. Lipsa casatoriei oficiale nu mai era mai mult aeest copil va trai realizand programul de lichidare
pentru dumneavoastra 0 umilinta, va obi~nuisera!i deja. a iubirii Divine de dragul idolatrizarii ferieirii umane.
Posibilitatea aparitiei unei alte femei nu va mai deranja. - Ati avut noroe, i-am spus eu, ca mi-a!i facut cunos-
Sotul avea grija de dumneavoastra asigurandu-va confortul euta aceasta informatie. Poate ea m-a!i ajutat ~i pe mine.
'
~i stabilitatea. Aparitia copilului inseamna deteriararea Intrucat pentru mine viata este 0 notiune sfanta, n-a~ fi
fericirii in subcon~tientul dumneavoastra, iar daca nu exista putut sa va reeomand un chiuretaj. Pentru pastrarea vietii
0 aspiratie continua catre Dumnezeu ~i tendin!a de a va copilului a~ fi platit probabil, eu propria mea viata. In e~l
pune in ordine sufletul, fericirea umana, chiar daca nu .este mai bun eaz, dad ineepeati sa va rugati, ati fi pierdut
deplina, va face dependenta de ea fundamental. A ve!I un sarcina.
camp bioenergetic foarte puternic ~i gre~elile ce trec Candva ne yom intoarce cu totii la Dumnezeu ~i fiecare
neobservate la 0 alta femeie sunt mortale in cazul dumnea- suflet, mai devreme sau mai tarziu, va fi eurat. De aeeea,
voastra. arice suflet trebuie ajutat sa dobandeasea Divinul. Sufletul
Deseori sunt intrebat: "De ce erau omora!i barbatii in eopilului nenascut sufera. Distrugerea vietii I-a purificat
Uniunea Sovietica?" Cele mai luminate minti ale ~tiintei, intr-o oarecare masura. EI poate fi ajutat nu prin incetarea
artei ~i economiei erau lichidate cu cruzime. Explicatia este suferintelor ei prin aspiratia eatre iubire ~i Dumnezeu. Nu
foarte simpla. trebuie sa va rugati pentru copil, nu veti putea sa-l salvati.
Diavolismul inseamna genialitate fara iubire. Cand 0 Deoarece orieum este in contact eu dumneavoastra, ajutan-
societate renunta la iubire ~i moralitate divinizand du-va sufletul 11veti ajuta ~i pe el.
. bunastarea ~i dorintele, aceasta moare. Cu cat liderul unei Suntem responsabili pentru fieeare suflet nedesavar~it
asemenea societati este mai talentat cu atat mai repede care este in legatura eu noi, iar daca nu-l salvam, 11omoram
talentul, aptitudinile, vointa ~i energia lui, in lipsa iubirii cu toate eonseeintele de rigoare. De aceea, eu cat mai intens
fata de Dumnezeu, vor distruge sufletul, aura ~i viitorul vom lucra asupra noastra, eu atat mai mult ii yom ajuta pe .
societatii. toti.
Cel de-al doilea copil avea 0 proportie catastrofala in
favoarea eon~tiintei, vointei ~i dorintelor umane. Cu cat
~

110 11I
Femeia ~i-a luat ramas bun inchizand telefonul, iar eu,
- Va gasi mai mult, - mi-a raspuns ~efa mea. - Trebuie
nu ~tiu din ce cauza incep sa-mi amintesc de prima mea
sa va duceti acasa la ea, pe 0 insula. Va trimite elicopterul
consultatie la telefon.
ei dupa dumneavoastra.
Era acum zece ani, la New - York. Inainte de aceasta,
Insa, mi s-a intamplat un lucru foarte ciudat. Fiecare consul-
- Este 0 femeie in varsta, - am zis eu. - Sunt de acord.
- Exista, insa, 0 conditie. Va trebui sa stati acolo vreo
tatie costa 0 suta de dolari dintre care cincizeci ii dadeam
5- 7 zile. Mancarea, casa ~i tratamentul vor fi asigurate de
firmei care ma invitase, iar cincizeci imi reveneau mie. Pe
dumneaei, plus remunerarea.
atunci puteam sa ca~tig cateva mii de dolari intr-o luna,
ceea ce pentru mine insemna foarte mult. Inainte de a pleca
- Ce va trebui sa fac in acest timp? - am intrebat eu
putin suparat.
la New - York, sotia mi-a cumparat cu ultimii bani 0 scurta
- Este 0 femeie in varsta ~i singura. Veti rade, yeti
de piele ca sa arat mai bine ~i mi-a dat 0 suta de dolari in
discuta ~i 0 yeti consulta.
caz ca nu ma va a~tepta nimeni.
- Nu e profilul meu. 0 voi consulta pe batrana, aici,
lata-ma ajuns in aeroportul Kennedy. Incercam sa
pentru 0 suta de dolari.
illteleg cine ma a~teapta. Peste 0 jumatate de ora eram
- Ea va plati treizeci ~i ~apte de mii de dolari. Nu
ingrozit ca nimeni nu venise sa ma intalneasca. Tocmai in
pretind nici un ban. Puteti sa-i luati pe toti.
acel moment am fost observat de cel care venise dupa mine.
S-a dovedit ca nu eram imbdicat pre a bine ~i nu m-a recu-
- Apreciez bunatatea dumneavoastra, dar raspunsul meu
este nu.
noscut. Consultatiile au decurs excelent ~i toti erau multu-
~efa mea a ramas foarte mirata.
miti. Speram ca intr-o luna sa ca~tig cateva mii de dolari.
- Nu inteleg. Sunteti atat de categoric.
Sa va povestesc insa 0 situatie amuzanta. Peste cateva
- 0 suta de dolari ~i 0 a~tept pe batrana aici.
zile s-a apropiat de mine ~efa firmei care ma invitase ~i-mi
Batranas-a suparat ~i n-a mai venit. Vroiam, insa, sa va
zlce:
povestesc despre prima mea consultatie la telefon.
- Langa New York locuie~te 0 batrana foarte bogata
Trecuse 0 saptamana ~i ~efa a venit la mine cu 0
care dore~te s-o consultati.
propunere.
- Nici 0 problema, i-am raspuns eu. - Va gasi ea vreo
- Vad ca munciti din greu. V -am cumparat un bilet la
suta de dolari.
Miami.
TI

Veti fi insotit. Va yeti odihni 0 saptamana dupa care A sunat exact peste 0 ora. Vorbea ruse~te.
yeti reveni. - Ce trebuie sa va spun despre mine?
- Nu, i-am raspuns eu. Ma "oi plictisi. Sunt 0 persoana I' - Nu trebuie sa-mi spuneti nimic. Este suficient ca va
sociabila. Sau pleci'im cu totii, sau ramanem aICl. aud vocea. Vii voi spune eu. '

Vazandu-i mirarea am continuat: t Peste zece minute mi-a multumit ~i a inchis telefonul.
- Gasiti pe cineva care sa plateasca, pentru opt I
!
Au trecut trei zile. Am inUUnit-o pe ~efii ~i am intrebat-o de
r
I
persoane, drumul ~i ~ederea in Miami, plus 4-5 mii de dolari plecarea la Miami.
pentru faptul ca ma voi necaji toliinindu-mii pe plaja. - Femeia, a refuzat, . mi-a riispuns ea.
In principiu, glumisem. Peste cateva zile a venit ~efa - N-a satisfiicut-o nivelul meu?
mea ~i mi-a spus: - L-am giisit. - Da. A spus cii: "Lazare v mi-a auzit doar vocea ~i mi-a
- Va pliiti pentru toti?, m-am mirat eu. spus mai mult decat ~tie sotul m~u care triiie~te cu mine de
- Exact. douiizeci de ani. " Lmi este fricii ~i refuz sa vin la consul-
- ~i-mi va plati mie vreo cinci mii de dolari? tatie.
- Bineinteles. Mai mult decat atat, a adiiugat ~efa, daca Situatia era atat de absurdii incat n-am putut sii nu
va urma 0 ameliorare evidentii a siinatatii s-a promis 0 observ un sens supremo Au trecut anii ~i am inteles cii nu
prima de cateva mii de dolari. aveam dreptul sii primesc bani nemunciti. Destinul m-a
- Pentru inceput nu este rau, i-am raspuns eu. Cand protejat. in fond, i-am respins intuitiv, simtind un mare
plecam? pericol pentru suflet ~i viatii. Ferieirea ca~tigatii este
- Peste vreo trei zile. Trebuie sa cumpar biletele ~i sa asiguratii de iubire ~i diiruirea energiei.
rezolv problema cu hotelu!. Oacii genetic este mo~tenit un program al invidiei
, Peste diteva zile ~efa a venit din nou. liicomiei, geloziei, a unui consum exagerat, fericirea brusc~
- Scuzati-ma, dar aceastii femeie vrea sa se convinga cii, ~i din abundentii poate sii omoare ~i sufletul ~i trupul.
intr-adevar, sunteti vindecator ~i vizionar. Am avut noroe in viatii. Lntotdeauna mai mult am
- In ce mod ar vrea sa se convinga, am intrebat eu. pierdut deeat am primit. Oe'stinul m-a invatat sa iubesc ~i sii
- Vrea sa vorbeasdi cu dumneavoastra la telefon. Va iert mai mult decat sa ca~tig bani.
suna peste 0 ora. imi amintesc cum aeum treizeci de ani m-am dus sii
- Bine, a~tept. sehiez. impreunii eu noi era 0 femeie care ghieea foarte bine

114
115
In palma. I-am Intins mana ~i peste cateva minute am avut iubirii fata de Dumnezeu In momentul bolii, a dezintegrarii
un ~oc. Mi-a spus despre caracterul meu, despre to ate eveni- ~i a mortii. Cu cat mai devreme va Invata copilul sa iubeas-
mentele din viata mea pan a In cele mai mici detaIii de pard ca, cu atat mai sanatos va fi sufletul lui. Iar dad parintii au
ar fi trait langa mine ani Indelungati. 0 atitudine corecta fata de botez, acesta va fi de un folos
- Care este viitorul meu ~i cati copii voi avea?, am mult mai mare pentru copil. Din timpuri imemoriale, oa-
Intrebat-o eu. menii Incercau sa gaseasca mecanismul transformarii sufle-
- Nu vei avea copii, mi-a raspuns ea. Nu-i vad In palma tului ~i al trupului pentru Intelegerea mult mai ampla a
ta. Universului. In multe triburi africane s-a pastrat pana In
Am simtit ca are Intrucatva dreptate. Poate ca a fost zilele noastre ritualul initierii cand biiietelul devine adoles-
primul impuls pentru schimbarile din subcon~tientul meu cent. Aceasta tine de Invingerea fricii, a durerii, a mortii
sau ale destinului. Astazi, nu mii mira cand pacientii Imi posibile. Nici 0 religie nu creeazii legi universale, ea doar se
spun ca dupii ce frecventeazii ~edintele mele sau chiar dupii initiazii In ele ~i ajutii oamenii sii Ie cunoasca.
lectura ciirtilor Ii se schimbii Iinia destinului din palma.
Singurul lucru pe care I-am Inteles este ca de mine nu - Am cancer la glanda mamarii. In timpul
depinde nimic. N-am dreptul sa schimb destinul. Am diagnosticului computerizat mi s-a spus cii ADN-ul
dreptul sa ajut oamenii sa-~i purifice sufletele, restul se meu contine informatia potrivit ciireia in neamul meu
hotara~te de sus. au fost cazuri de boli venerice care au fost unul din
factorii care au predispu§i spre oncologie. Care este
- Ce credeti despre botez? Intr-o miisurii oarecare legiitura dintre bolile venerice §i oncologie? Ce-ar
acesta incalca intangibilitatea vointei omului. Copi- trebui sii fac? Sii mii rog pentru tot neamul?
lul nu poate inca sii facii 0 alegere, iar pentru el 0 fac
altii. Chiar §i Iisus Hristos Q fost cre§tinat abia la - Sunt expuse la boIile venerice persoanele extrem de
treizeci de ani. suparacioase, geloase, care sunt concentrate asupra sexului
~i a relatiilor de famiIie -mai mult decat este permis. 0
- Cand Invatiim copilul sa mearga, sa manance, sa dependenta marita slabe~te iubirea ~i provoaca 0 agresivi-
vorbeasca, noi facem alegerea pentru el. Fiirii acesta el nu tate exagerata iar In consecintii scade imunitatea. Cu
va supravietui. Esenta ritualului botezului este pastrarea

..,.
116 117
T
I
!
I
I
alte cuvinte, persoana care nu poate sa depar;;easca stresul i Orice agresivitate emotionala se intoarce ca un burnerang
din sfera sexual a este predispus la bolile venerice r;;i I impotriva izvorului sau.
oncologice. Cand cercetam femei bolnave de cancer, de I Programul de autodistrugere love§te, de obicei, asupra
I
regula, la nivelul biodimpului imi aparea principala cauza: capului, colonului, a pielii sau a sistemului uro-genital.
aceasta era zona genitala, anume aici incepeau dereglarile I
Aceasta se intampla in cazul cand programul evolueaza
initiale urmate de cancerul mamar r;;i al altor organe. Mai I
repede §i este exploziv. Daca acesta se acumuleazii incet ,
intai suprimam sentimentul iubirii care provoaca 0 cadere a scade energetica organismului §i imunitatea lui. In
nivelului energetic principal. Daca jignim prin cuvinte consecintii, sufera locul cel mai slab.
I

persoana iubita putem sa ne alegem cu un cancer la buze, la In ultima vreme, se vindeca mult mai greu
limba sau gingii, iar daca yom critica in permanent a ne yom trichomoniaza, hlamidioza decat sifilisul sau blenoragia.
imbolnavi de hepatita sau cancer hepatic. Daca ne yom Aceste boli depind intr-o oarecare masura de programul de
supara in permanenta pe persoana iubita, pe sine r;;ipe soarta autodistrugere r;;ide aceea se vindeca mai greu. Daca sunt
ne yom imbolnavi de cancer la piept, iar daca yom gandi vindecate, totur;;i, ele sunt inlocuite de alte boli mult mai
agresiv despre cei apropiati riscam un cancer la stomac. grave. Dupa 0 boala~enerica in cepe cancerul. Acest fapt a
Cand nu iubim lumea inconjuratoare au de suferit plamanii. permis medicinii sa lanseze ipoteza ca hlamidiile pot sa se
La una din lectiile mele am adus urmatorul exemplu. trans forme in celule canceroase §i invers. In realitate, cauza
Cumparasem un apartament nou r;;idormitorul era de doua oncologiei este incapacitatea de a accepta 0 situatie trauma-
ori mai mic dedit al celui precedent. Nu-mi placea r;;i nu tizanta, un protest interior continuu impotriva ei. Protestul
puteam sa-l iubesc. Repulsia era atat de puternica indit interior impotriva oricarei situatii este de fapt, impotriva
peste cinci minute incepusem sa tur;;esc foarte tare §i sa ma destinului §i a vointei Creatorului. Deseori ne suparam pe
sufoc. Semana cu 0 criza astmatica. Eram uluit cat de situatiile create de noi inr;;ine.
repede putea sa se rasfranga neacceptarea unei situatii Odata, incercam sa ajut 0 pacienta. Imi spunea ca
asupra starii me1e. Daca nu acceptam r;;i nu iubim timp bunicul ei a fost hipersexual r;;ichiar la 0 varsta destul de
indelungat 0 situatie uitand ca nu este intamplatoare r;;ieste inaintata se gandea doar la sex. Era nefericita in viata
data de Dumnezeu, putem sa ne imbolnavim de pneumonie, personala. Pe de 0 parte aceear;;i concentrare puternica
astm, cancer pulmonar. Apropo, cred ca tuberculoza din asupra sexualitatii, pe de alta parte, sotul care 0 trada mereu
pur;;carii inseamna neacceptarea situatiei r;;i a destinului. r;;i0 contamina cu boli venerice. In cele din urma a divortat.

..,.

118 119
Aeelea~i probleme Ie avea ~i fiul ei, haos in viata personaHi trebuie sa va mai supara!i pe fiu. Cel mai bun ajutor pentru
~i pasiune pentru automatele de joe. Oridit s-a stdiduit sar- el este sa lucrati asupra dumneavoastra. Gelozia, supararea,
mana sa lupte eu aeeasta patima, totul a fost in zadar. Se depresia de pana la graviditate 11 fac dependent mortal de
supara pe el , 11eondamna, 11eerta, eauta noi metode de a-I dorinte ~i devine sclavul lor. Nu are niei 0 importan!a ce fel
influen!a. Mai tarziu fiul s-a imbolnavit ~i a fost internat in de dorin!e sunt aeestea: senzuale, sexuale, spirituale sau
spital. Nimerise intr-un salon unde murise cineva cu acela~i materiale. Repro~urile nu pot sa-l salveze. Salvarea lui este
diagnostic. Dupa internare a venit la mine ~i ma implora sa- in primul rand iubirea .de Dumnezeu ~i propria schimbare.
i salvez fiuI. I-am explicat ca imposibilitatea de a-~i stapani Pacienta a in!eles ~i a inceput sa se roage. Peste cateva
dorin!ele sexuale a generat dependenta de alte dorin!e. zile, medicii i-au spus ca s-a inHimplat 0 minune. Fiul ei s-a
Problemele din sfera noastra sexuala ajung pe planul insanato~it ~i a fost externat foarte curand.
exterior ~i unul devine un om vrednic, muncitor, altul este Trebuia sa luereze asupra ei in continuare dar obiceiu-
pasionat de jocurile de noroc, al treilea incepe sa bea, al rile s-au dovedit a fi mai puternice. A inceput sa se supere
patrulea devine un avar patologic etc. I-am explicat, de iara~i pe fiu ~i sa-i repro~eze. A hotarat in cele din urma sa
asemenea, ca trebuie sa accepte orice suparare din partea mearga la psiholog, hipnotizori ca sa-l opreascii de la jocu-
unui biirbat ca pe 0 salvare a fiului ei. Trebuie sa-~i schimbe rile de noroc. Am prevenit-o ca nu e bine, ca totul poate sa
atitudinea fata de sex. Sexul nu este 0 sursii de desfatare ci se termine rau pentru eI. N-a vrut sa ma asculte ~i destinul a
un mijloc de eoncepere a copiilor. Sursa desfatarii este procedat altfel. Peste cateva luni pacienta mea a fost operata
iubirea. Avarul 0 face dependenta de bani, trufa~ul de de hemoroizi. Operatia a fost reu~ita ~i problemele fizice au
superioritatea sa fa!a de al!ii ~i aproape toti 0 fac dependen- fost anulate. Peste jumatate de an a fost diagnosticata cu un
ta de sex. Iubirea este cea mai mare forta din Univers. De cancer la colon. A fost din nou operata ~i de data aceasta cu
aceea, tocmai iubirea trebuie indreptata, in primul rand, succes. Peste catva timp cancerul a dat metastaze. Peste un
catre Dumnezeu, iar daca noi 0 indreptam doar spre ferici- an a mai fost odata operata, iar peste doi ani a murit. Una ~i
rea umana, ea plezne~te ca 0 bula de sapun impreuna cu aceea~i suparare poate sa provoace guturai, apoi, sa zicem,
sanatatea ~i viata. Cand direc!ionam iubirea doar spre broi1~ita, iar daca mai dureaza poate provoca 0 boala mult
persoana apropiata aceasta ne love~te ~i se comporta ural cu mai grava. Cu cat este mai puternica supararea cu atat mai
noi pentru a supravie!ui. Iar daca ne suparam pe persoana grave sunt
apropiata atunei ~i mai tare ne straduim s-o omoram. Nu

~
120 121
T
consecintele. De regula, cancerul este 0 crima foarte grava I
medicament. A~teptarea unui rezultat este deja dependentii
impotriva iubirii. Diabetul ~i bolile cardio-vasculare de I
care intotdeauna genereaza pretentii. Iubirea de Dumnezeu
asemenea. De aceea, prima regula a vindecarii este elimina- I
I ne vindedi sufletul, ea, insa, are ritmul sau ~i logic a sa
rea prin pocainta a tuturor formelor de agresivitate fata de suprema ~i nu e de dorit ba chiar este ~i periculos s-o
iubire. dirijam. In principiu, singurul instrument cu care Dumnezeu
Deseori sunt rugat sa scriu un text concret de pocainta. ne dirijeaza este iubirea. De aceea, doar acel care s-a riitacit
Este imposibil. Daca ati suparat pe cineva n-o sa va cereti serios poate incerca sa dirijeze iubirea, s-o faca dependentii
iertare dupa notite. N-o sa va creada. Ati renuntat la iubirea de ceva. Despre acela~i lucru i-am vorbit ~i celeilalte femei
de Dumnezeu, ati inabu~it-o cu suparari, condamnari ~i care venea la mine a doua sau a treia oara. Venise la mine
depresii. Cereti-i iertare lui Dumnezeu pentru aceasta. Daca pentru fiica ei. Initial cantarea aproximativ 110 kg, avea
un timp oarecare va yeti gandi doar la Divin ~i yeti renunta schizofrenie, diabet, nemaivorbind de bolile mai neinsem-
la tot ce domina sentimentele, con~tiinta, trupul dumnea- nate. Acum sliibise vreo 60 kg, se vindecase de diabet dar
voastra, va va fi mai u~or sa depa~iti orice situatie traumati- mai avea probleme cu psihicul ~i emotiile.
zanta. Prima regula de vindecare este sa va invatati ca in - E 0 problema de timp, i-am spus eu. Lipsa rabdi'irii,
orice situatie dureroasa sa va pastrati iubirea de Dumnezeu irascibilitatea sunt urmare a utilizarii incorecte a energiei.
oricat de mult ar suferi trupul, spiritul ~i sufletul. Uneori In orice situatie stresanta energia se imparte in doua torente.
este suficient acest prim pas elementar ca sa ne punem in Intr-o situatie critica, mortal a aproape toata energia este
ordine din punct de vedere fizic. eliminata pentru necesitatile trupului. Sentimentul de frica
Nu demult, au fost la mine doua femei. Una chelise de blocheaza planurile fine pentru salvare. Daca incercam
tot: ~i nu-i ajutase nici un fel de medicamente, ierburi, acest sentiment inainte de situatia periculoasa, el pricinu-
vindecatori. Is-au recomandat cartile mele pe care le-a citit ie~te un rau uria~ sanatatii fiindca nu permite controlarea
~i a inceput sa se schimbe. I-a crescut parulla loco Venise la situatiei pe planul fin ~i in primul rand a schimbarilor
mine fiindca mai avea 0 pata la 0 tampla. noastre de profunzime. A~a cum spunea un antrenor: "Frica
- Este. un semn ca ati facut doar primul pas, iar este un foe. Daca 11 dirijam, incalze~te, daca ne supunem
ameliorarea starii dumneavoastra este doar un avans. lui, ne arde, iar daca lipse~te cu desavar~ire putem sa
Emotiile noastre subcon~tiente au 0 energie uria~a ~i se inghetam. "
mani'festa ani in ~ir. Rugaciunea nu trebuie sa fie un
-;.

122 123
Emotia opusa fricii este smerenia. Smerenia ajuta sa
canalizam energia asupra schimbarilor de profunzime ~i nu - Spuneafi odata ca dezvoltarea lundamentala a
asupra trupului, asupra luptei exterioare cu situatia. In tehnicii s-a produs in zonele nordice unde condifiile
masura in care acceptam in interior orice situatie in aceea~i dure de via fa ii obligau sa se dezvolte, sa giindeasca
masura devine parte din noi. Schimbandu-ne pe noi, schim- creator, sa se adapteze. De ce atunci nu toate popoa-
barn situatia. Orice situatie are un sens Divin iar in ea se rele nordice au atins un nivel superior de dezvoltare
reflecta legile supreme ale Universului. Putem sa luptam in cum ar Ii, de exemplu, eschimo~ii?
exterior, insa este interzis sa luptam in interior fiindca orice
situatie, pe planul subtil este in legatura directa cu noi. - Conditiile prea confortabile franeaza dezvoltarea la
Incercand sa omoram situatia, ne omoram pe noi. $i, fel ca disconfortul continuu. Indeplinirea tuturor dorintelor
dimpotriva, schimbandu-ne Ie omoara la fel ca suprimarea lor permanenta.
pe noi, schimbam situatia. De
aceea, forma suprema a artei razboiului este victoria asupra Homeostaza, adica pastrarea starii interioare, se
noastra. Primul pas este rabdarea sau posibilitatea de a dezvolta la marirea amplitudinii oscilatiilor mediului
pastra energia, de a nu-i permite sa se transforme in forme exterior. 0 amplitudine pre a mare poate sa distruga viata.
primitive de manifestare: frica, ura, suparare, actiuni dure. Acele zone de pe Terra unde oamenii i~i irosesc puterile
Al doilea pas este capacitatea de a canaliza aceasta energie pentru supravietuirea fizica ~i nu pot sa se rupa de realitate
spre propria noasta schimbare. In aceasta consta smerenia. folosind energia in scopuri strategice nu ne of era exemple
Multi dintre noi confunda rabdarea cu smerenia reducand-o de mare dezvoltare.
la iresponsabilitate In India, 0 tara suficient de izolata, aparata, care are 0
~i suprimarea dorintelor. Orice energie
trebuie sa se transforme, in celedin urma, in energia iubirii. climii caldii, existii muntii Himalaia cu 0 climii foarte aspra.
Nu trebuie sa suprimam ~i sa distrugem dorintele ~i emotiile Multi pustnici, in dorinta de a evada din lumea confortului,
noast:I,'e primitive, trebuie sa Ie canalizam spre iubire ~i plecau in munti pentru a afla marile adeviiruri apoi se
atunci armonia sufleteasca va deveni fizica iar bolile vor intorceau ~i Ie transmiteau oamenilor. Abtinerea continua
ramane in amintirea noastra ca 0 etapa in educatia sufletului poate duce la inanitie la fel cum rnancarea din abundentii
nostru. duce la boli ~i obezitate. Viata este 0 sinusoidii, ~i ciclici-
tate, abtinere ~i realizare, fie la nivel senzual, spiritual sau
material. Sinusoida inseamnii dezvoltare.

124
125

r
~

- Sustineti
, , ca bussines-ul este 0 arta "militara," ii
la dorintele momentane ~i sa ne gandim ~i la altii, sa vedem
atribuiti aureola barbatiei $i nobletei. Totu$i, este
nu numai prezentul ci ~i 0 perspectiva indepartata. Tocmai
evident ca bussines-ul, la fel $i capitalismul in
aceasta Ie lipsea conduditorilor sovietici. Tara a consumat
general, se bazeaza pe individualismul patologic, pe
rezervele sale morale, s-a epuizat sentimentul unitatii ~i al
cruzime fata de alti oameni. Ce-i de facut? Sa
gllndirii colecti ve.
a$teptam piina Cel de Sus va salva planeta de acest
Astazi suntem martorii de~teptarii poporului. Multi se
gunoi? Or, dumneavoastra sunteti impotriva echitatii
intereseaza de economie ~i politica. Se formeaza 0 opinie
sociale?
publica ce n-a existat altadata.
Atitudinea fata de bogati a fost intotdeauna duala. Pe de
- Pentru unii, dreptatea sociaHi este sa-l omoare pe cel
0 parte, deveneau bogati cei mai de~tepti, mai energici ~i
care nu Ie place. Metoda banditeasca de gandire este cea
mai talentati. Pentru un prost ~i un lene~ este foarte greu sa
mai primitiva forma de conducere. Cautarea celor vinovati
ajunga bogat. Pe de alta parte, ajungand bogati, multi decad
este, in primul rand, 0 rezolvare superficiala a problemei,
in plan spiritual. De ce? Pentru a deveni bogat trebuie sa
este lupta cu efectul ~i nu cu pricina. In al doilea rand, toata
avem aptitudini, vointa, sa lucram cate 15-18 ore pe zi.
energia este consumata de agresivitate ~i nici 0 pici'itura nu
Acest lucru este posibil pentru un om bun ~i armonios in
este utilizata pentru schimbarile personale. Aceasta atitu-
interior. Cand avem suficienti bani care asigura toate
dine fata de realitate, fie a unui singur om sau a unui stat,
necesitatile nu mai consumam energie ~i ne transformam
creeaza un program de autodistrugere. In Rusia, au cautat
, din donatori in consumatori.
vinovati ~i au omorat deja in 1917, apoi in anii ' 30, 40 ~i In Rusia multi au adunat bogatii fara mari eforturi. De
'50. aceea, decaderea morala a "ru~ilor noi" s-a produs intr-un
Comuni~tii au distrus moralitatea redudind-o la stimu-
ritm accelerat. Pentru a pastra sufletul trebuie sa pastram
lare materiala. Daca spiritul este secundar ~i depinde de
iubirea ~i sa oferim energie, iar pentru a pastra iubirea ne
materie, gandeau comuni~tii, yom crea 0 economie socia-
ajuta moralitatea ~i credinta- in Dumnezeu. StatuI, insa, n-a
lista ~i yom avea 0 noua moralitate. Moralitatea, insa, n-a
asigurat moralitatea.
aparut ~i a inceput decaderea economica. Da, con~tiinta
Dra fata de bogati ~i ciiutarea dreptatii tine de psiholo-
depinde de timp dar nu intr-o masura aHit de mare. S-a
gia consumatorului. Bogatii trebuiesc protejati, pe de 0
dovedit ca inceputul spiritual ~i moral ne ajuta sa renuntam parte, ~i verificati ~i limitati, pe de alta parte, ajutandu-i
0;.

126
127
.;a puna pe primul loc interesele statului. Este 0 lipsa de
vis. Proprietatea comuna, invatatura materialista transforma
noblete sa impaqim lumea in oameni saraci ~i buni ~i bogati
omul intr-un mecanism care neaga notiunea de suflet ~i este
~i rai. Nu trebuie sa personificam problema. Mediul da
de acord cu repartizarea uniforma a tuturor bunurilor etc.
na~tere la criminali. Inseamna ca trebuie nu aHit sa-i pedep-
Comunismul nu s-a prabu~it din cauza gre~elilor economice
sim pe criminali cat sa schimbam mediul. Pentru a schima
~i politice. Un om imperfect, mediocru poate sa primeasca
. mediul trebuie sa ne invatam sa gandim. Pentru a gandi acelea~i bunuri ca unul talentat, dar cu 0 singura conditie:
corect, trebuie sa ne punem in ordine con~tiinta ~i sufletul.
sa se dezvolte continuu ~i sa se schimbe in sens pozitiv
A~adar, daca nu dorim ~i nu putem sa ne schimbam yom fi
devenind de~tept, talentat ~i cu 0 moralitate ridicata. Doar
condamnati sa cautam toata viata vinovati ~i sa-i uram
atunci bunurile primite vor fi pentru el un avans. Orice
distrugandu-ne pe noi ~i destinul nostru.
copil prime~te de la mama lui mangaiere, lapte indiferent de
Rusia are 0 energeticil specifica. In Rusia are loc
capacitatile lui. In lumea animala, femela ii strive~te cu
accelerarea tuturor proceselor pe seama unitatii a doua
capul ei ~i refuza sa-i hr~neasca pe puii incapabili sa
contrarii: gandirea accidentala ~i cea orientala. Dezvoltarea
supravietuiasca. Ace~tia nu pot sa se schimbe. sunt deci
are loc intr-un ritm rapid ~i la fel de rapid are loc degrada-
condamnati.
rea. De aceea suntem martorii unor manifestari spirituale de
In lumea umana, orice copil este sustinut ~i protejat. EI
un nivel foarte ridicat ~i a unor mari talente ~i in acela~i
invinge greutatile ~i devine putemic. Tocmai prin aceasta se
limp exemple inimaginabile de tradare, lacomie ~i prostie.
deosebe~te omul de animal. Incercarea de asemanare cu
Cu cat suntem mai spirituali cu atat yom deveni mai duri
animalele ~i lichidarea celor slabi nu amelioreaza fondul
daca ne yom pierde moralitatea. Oamenii de~tepti, cu 0
genetic uman. De aceea. nici in Sparta antica, unde nou-
moralitate foarte inalta ajung la putere doar cand tara se afla
nascutii slabi erau inecati, nici in Germania fascista n-a avut
In situa~ii catastrofale sau in pericol de moarte. Astazi,
loc dezvoltarea civilizatiei.
Rusia se afla intr-o asemenea situatie.
A~adar. un om prost ~ unul de~tept. unul slab ~i altul
Ni se pare ca aceasta e politica sau economie.
putemic se pot egala numa.i in cazul unei con~tiinte inalte.
Comunismul, pentru noi, era, de asemenea, politica. In
Comuni~tii doreau sa atinga acest nivel.de con~tiinta creand
"ealitate, este yorba de psihologie. Ideea unei societati
stimuli materiali ~i psihologici dar au e~uat. Proprietatea
lrmonioase ~i fericite nu Ie apartine comuni~tilor ace~tia se
comuna ~i "repartizarea corecta a bunurilor" i-au istovit pe
;traduiau <loar sa gas ease a conditiile pentru realizarea unui
cei de~tepti ~i energici ~i Ie of ere a 0 viata confortabila
~
28
129
T

pro~tilor ~i lene~ilor. Au fost aplicate violen!a, constrange- prioritatea sa evidenta fa!a de lumea occidentala. Dar, inca-
rea, frica, dar con~tiin!a comunista n-a mai aparut. Nici nu pacitatea de a asigura dezvoltarea spirituala nu este cea mai
putea sa apara. Pentru autodesavar~irea continua e nevoie mare nenorocire a comunismului. A fost gre~it impulsul
de energie, iar energia este generata de iubire. Fara iubirea primar. Scopul comunismului era de a-I face fericit pe fie-
de Dumnezeu rezervele umane se epuizeaza ~i ele. Exista, care. La intrebarea "Ce este, insa fericirea?", comuni~tii
insa, 0 mica nuan!a. Lipsa con~tiin!ei comuniste a inmor- raspundeau foarte simplu: "Fericirea inseamna bunastare
mantat sistemul din URSS. In China, inca din antichitate, materiala repartizata uniform tuturor". Imperfec!iunea
copiilor Ii se educa dragostea de mundi. Este imposibil sa-!i acestei fericiri era simpta chiar de cei neavizati , . De aceea
imaginezi un chinez lene~ ~i posac. Am primit, de curand, 0 vi suI s-a schimbat partial: "Omul nu trebuie sa aiba 0
intrebare: "Exista vreo legatura intre lene ~i deprimare?" fericire materiala particulara. EI trebuie sa fie Iiber, iar toata
Exista 0 legfitura foarte stransa. Daca omul nu of era ener- fericirea materiala trebuie sa fie ascunsa in structura de
gie, iubirea parase~te sufletul ~i apare depresia. Lenea este stat. "
de doua feluri. Lenea superficiala, cand omul nu vrea sa se Prin distrugerea intereselor materiale private se avea in
transforme in animal de trac!iune, iar pentru a-~i u~ura mun- vedere reorientarea cardinala a omului. Daea energia nu
ca, a inventat roaba. Aceasta lene impune transformarea este orientata spre material, ea va fi orientata spre spiritual.
energiei fizice de nivel redus, in energie inalta, spirituala. Trebuie sa reeunoa~tem ea spiritualitatea ~i eon~tiin!a s-au
Pustnicul poate fi considerat un lene~ fiindca nu munce~te dezvoltat, totu~i. Comunismul a fost 0 ineereare de eompro-
fizic de dragul binelui comun. Insa lenea considerata mama mis intre Divin ~i uman. EI a ineereat sa rupa omul de la
tuturor viciilor inseamna lipsa dorin!ei de a da energie in interesele sale materiale, dar n-a reu~it sa-l direc!ioneze
general. Totodata, omul inceteaza de a mai fi donator ~i se catre interesele Divine. Oceidentul a redus fericirea la
transforma in consumator. In acest moment incepe degene- aspeetul material, Orientul - la eel spiritual. Oecidentul a
rarea. Dependen!a de mediu e in continua cre~tere. Energia renun!at la aspectul spiritual, Orientul - la eel material.
scade, cresc, in schimb, agresivitatea, preten!iile, depresia. Comunismul a incereat sa .uneasea aeeste doua moduri de
De aceea, socialismul ca economie planificata, ca priori tate gandire creand un nou model de stare materiala limitata
a scopurilor strategice, ca stat un de dezvoltarea n-a fost care ajuta spiritualul. Existenta lui a fost fireasca ~i necesa-
distrusa in favoarea valorilor materiale s-a pastrat in China. ra ca 0 ineercare de dezvoltare ~i de formare a omului
Astazi, in China, gandirea colectiva demonstreaza
~

130
131
nou. Poate fi fericita societatea care in!elege ca jericirea permiteau oamenilor sa se schimbe :;;i rezolvau problema
oricarui om consta nu numai intr-o via!a materiala indestu- intru-un mod radical: "Cine nu corespunde cu idealul de om
lata :;;iin renun!area la spiritualitate. Fericirea este imposi- al viitorului sa fie lichidat". Pentru a-i face pe toti fericiti
bila fara boga!ia sufletului incalzit de iubire, iar posibilita- trebuiesc lichidati cei nefericiti.
tea de a iubi se obtine prin iubire de Dumnezeu. Comunismul a rezolvat aceasta problema putin altfel:
Incerdind sa dezvolte con:;;tiinta comunista eu ajutorul "Pentru ca toti nefericitii sa se simta fericiti, trebuiesc
unei conceptii gre:;;ite despre fericirea umana :;;i vazand ea omorati cei fericiti." Ideea comunismului admitea, totu:;;i,
nu reu:;;esc, comuni:;;tii au inceput sa lichideze "materialul reeducarea, schimbarea, con:;;tiinta in cre~tere a oamenilor,
uman" inutil din punctullor de vedere. Lagarele de concen- de aceea socialismul a trait mai mult. EI a fost, totu~i,
trare pentru "reeducarea celor incon:;;tienti" inventate de condamnat, fiindca impulsul primar a fost nedesavar~it. A
Dzerjinski :;;iTrotki :;;i foamea provocata artificial, aplicate inceput cel de-al doilea razboi mondial care a insemnat
pentru prima data de Lenin, au redus numarul celor zdruncinarea economiei mondiale ~i milioane ~i milioane de
"incon:;;tienti" cu mai bine de 70 milioane de oameni. morti., Era consecinta , rezolvarii incorecte a unei "rnici"
National - socialismul, adica fascismul, a fost mai probleme psihologice: cum sa se faca un om fericit ~i sa fie
consecvent in crearea viitorului luminos. Viitorul omenirii transformat astfel incat sa devina armonios ~i sa of ere mai
consta in viitorul anumitor oameni. A:;;a cum va fi un anu- mult decat consuma?
mit om a:;;a va fi viitorul societatii. Fasci:;;tii au renuntat de Popoarele tarilor occidentale care s-au format pe baza
la bun inceput la posibilitatea schimbarii, transformarii :;;i conceptiei cre~tine des pre lume au acumulat energie
dezvoltiirii omului. Ei credeau ca materialul nu este princi- interioara ~i au invatat s-o utilizeze in muncii, disciplina ~i
pal, iar spiritualul - :;;i mai putin important. Exemplul su- crearea valorilor materiale. In Orient, energia superioara a
prem' de manifestare a spiritualitatii este India antica. De fost transformata in realizari spirituale. Rusia, care are
acolo a fost preluat simbolul svasticii. Schema societatii pe legaturi cu Orientul, a simtit influenta lui puternica dar n-a
caste unde unii au dreptul la to ate bunurile iar altii au devenit 0 tara orientalii. Dupa reformele lui Petru, Rusia s-a
dreptul sa fie .doar sclavi a fost preluata de asemenea din in tors catre Occident dar n-a devenit 0 tara occidentala.
India. Totu~i, in con~tiinta Rusiei s-au unit doua stiluri de gandire,
Pe portile lagarului Buhenvald era scris: "Fiecaruia ce-i uneori distrugandu-se reciproc, alteori, obtinand cele mai
este dat". Actionand conform acestei scheme, nazi:;;tii nu Ie mari rezultate sub aspectele material ~i spiritual.

~
132 133
".,.....

- De curand, la televiziune, s-a dezbiitut problema subven!ionate de stat. Fara sus!inerea statului nu pot sa sc
legaliziirii prostitutiei. Un birocrat de la 0 grupare dezvolte ~tiin!ele fundamentale. Trebuie sa in!elegem ca
politicii binecunoscutii sustinea cii aceastii legalizare acolo unde disponibilitatea de a oferi este uria~a, dezvolta-
va avea eject economic. Banii vor ajunge in visteria rea ~i transformarea sunt continue, iar ajutorul material estc
statului ~i nu la maJie. Care este piirerea dumnea- inevitabil. Randamentul va fi de zeci, chiar de sute de ori
voastrii? mai mare dedit avansul.
Astazi statuI incearca sa lupte cu consumatorismul
Exemplul politicianului pentru care principala valoare trecand totul pe baza de comer!. Este ca ~i cum ai obliga un
sunt banii ~i cre~terea economica fie ~i in detrimentul copil sa alerge dupa cateva ore de la na~terea sa, iar peste
moralita!ii este des intalnit in Occident. Consecin!ele unei cateva zile sa se alimenteze singur. Cand un sfant meditea-
asemenea abordari vor fi, mai devreme sau mai tarziu za, se roaga, cedand 0 cantitate uria~a de energie, pe planu I
tragice. Iubirea ~i moralitatea sunt radacinile noastre. Dad fin el este sus!inut de acei care muncesc fizic. In cele din
un om strope~te coroana pomului ~i nu radacina sau incear- urma, randamentulla nivelurile de suprafa!a sau de profun-
ca sa taie radacina ca sa creasca coroana, acesta nu va fi zime trebuie sa fie mai mare decat consumul.
niciodata pomicultor. Atitudinea de consum fa!a de lume Unul dintre indicii dezvoltarii omului este capacitatea
duce la caderea energetica a sufletului. Cand cineva are lui de a munci chiar ~i atunci cand cerin!ele materiale ~i
.
pu!ina_-energie, nu poate sa se schimbe, sa se transforme. spirituale sunt, in principiu satisfacute. Daca salbaticul a
Adaptabilitatea la lume scade brusc. EI nu poate sa depa- mancat, el nu va mai munci. Pentru orice animal, condi!ia
~easca stresul ~i incepe moartea lenta. de baza pentru eliminarea energiei sunt frica, setea, foamea
La inceputul fiecarei lec!ii eu diagnostichez sala dupa sau sentimentul sexual. Omul, chiar daca ~i-a satisfacut
doi parametri:cat de pregatita este sala sa of ere energie ~i dorin!ele, continua sa cedeze energie. Aceasta este dezvoJ-
cat de pregatita este sa consume. Cand consumul este mult tarea.
mai mare, omul este deja bolnav. Pute!i sa ma intrebati cum Am citit in ziar ca s~a facut un sondaj de opinie printrc
oamenii de afaceri ~i oamenii care traiesc din salarii:
ramane cu copiii mici care consuma doar? Raspunsul este "A ti
simplu. Dezvoltarea, schimbarea copilului, maturizarea lui continua sa lucra!i daca a!i primi cinci milioane de dolari ?,,' .
inseamna eliminarea unei cantitati uria~e de energie. Aici Cam 80% dintre oamenii care traiesc din salarii au
consumul este inevitabil. Teatrul, artele trebuie sa fie riispuns cii nu ar mai lucra. Aceasta inseamnii cii degradarea
~

134 us
pe fondul bunasUirii pe ei ii satisface pe deplin. Printre
at at mai u~oara este transformarea ~i cu atat mai spirituali
oamenii de afaceri acest indice era mai scazut. Totu~i, devenim, cu atat mai bogat este sufletul nostru ~i cu at at
depa~ea 50%. Ce inseamna asta? Conc1uzia este deplora- suntem mai buni ~i mai talentati. Cu cat mai mult oferim, cu
bila. In societatea noastra, chiar ~i acei care s-au obi~nuit sa at at mai u~or simtim iubirea ~i cu atat mai u~or energia
munceasca raman, in esenta, consumatori. Rezulta ca au sexuala contribuie la dezvoltare. Consumul tinde mai mult
. putina energie, iar pentru purificare stresul este insuficient. spre nivelul animal. Multi calugari de la manastiri ~i dori-
Putem vorbi despre boli ~i despre probleme nu numai la tori de a deveni monahi nu rezista la aceasta viata. Pentru a
ace~ti
,
oameni ci la intreaga societate. simti iubirea de Dumnezeu trebuiesc infranate aspiratiile
Ce este prostitutia? Este dorinta de a ca~tiga bani mai trupului, sufletului ~i spiritului. De aceea calugarii fac un
u~or ~i multi. Daca lipse~te iubirea ~i moralitatea din suflet, leg amant sa nu faca averi, de ascultare ~i puritate morala.
este greu sa te abtii de la ispita de a primi un salariu intr-o Renuntarea la bani ~i avere franeaza functiile trupului.
singura noapte. De obicei, un om imoral nu se gande~te care Ascultarea infraneaza trufia ~i functiile spiritului. Puritatea
vor fi repercusiunile asupra sufletului fiindd sensibilitatea morala infraneaza dorintele arzatoare ~i functiile senzuale
sufletului sau, este scazuta. Pentru 0 prostituata totul se ale sufletului. Cea mai grea este lupta cu dorintele arza-
sfar~e~te, de regula, foarte trist. Dad 0 asemenea "munca" toare. Daca mecanismul transformarii energiei sexuale
ii produce placere, concentrarea asupra sexului, adica asu- animalice in energie spirituala umana nu este dezvoltat,
pra vietii ~i a continuarii ei, amplificii de 'muIte ori depen-
omul incepe sa-~i iasa din minti cand este obligat sa-~i
denta de fericirea umana nu numai a femeii ci ~i a urma~ilor infraneze dorintele arzatoare. Un asemenea om pleaca din
ei. De aceea copiii au 0 vitali tate scazuta. Daca aceasta
manastire. Dar ~i in via!a sociala ii va fi greu sa comunice
ocupatie nu-i produce placere ~i-i provoaca emotii negative,
cu femeia fiindca se va gandi doar la satisfacerea dorin!elor
apare agresivitatea din partea clientilor, incep bolile ~i
sexuale. In acest caz el va apela la serviciile prostituatelor.
prabu~irea destinului. Sufletele copiilor se umplu de agresi- Dezvoltarea societatii nu inseamna crearea confortului
vitate ~i au 0 vitali tate de asemenea scazuta.
pentru oamenii cu 0 patologie sufleteasca. 0 societate
Sa vorbim putin despre c1ientii prostituatelor. Energia armonioasa trebuie sa ajute' oamenii sa depa~easca aceasta
sexuala trebuie sa se trans forme la orice om in sentiment de patologie. Credinta in Dumnezeu, orientarea catre
iubire. Transformarea energiei sexuale in energie spirituala
sentimentele superioare, bunatatea ~i altruismul, abtinerea
este continua. Cu cat mai mult aspiram catre Dumnezeu cu periodica de la sex ~i mancare sunt factori care contribuie

~
-/:f$f6 I~C 137
la corectarea acestei patologii. Daciio societate pretinde cii
T
I lege a care pennite sinuciderea - eutanasierea. Au legalizat,
I de fapt, narcomania. In Franta au deschis un post de televi-
este umanii tolerand patologia sufletului, atunci un om
i ziune pentru homosexuali. Aceasta inseamna legalizarea
siiniitos 11 va imita pe cel bolnav ~i i~i va orienta, tot mai i
sexului la televizor ~i propaganda homosexualitiitii. La
putin, energia ciitre iubirea de Dumnezeu, sentimentele
des chid ere a participat ~i ministrul culturii. Po ate ca utili-
iniiltiitoare ~i va apela tot mai des la serviciile prostituatelor.
zarea frecventii a cuvintelor "umanism", "libertate", "demo-
Nu trebuie sii te rogi, nu trebuie sii ai grijii de cineva, se
cratie", pentru Occident este 0 minciuna? Despre care
poate sii prime~ti repede ~i fiirii biitaie de cap pliicerile
umanism poate fi yorba dacii occidentul dezvoltii in om
dorite. Se consumii minimum de energie, iar pliicerile fizice
tendintele patologice? Ce fel de democratie poate sii permitii
sunt la maximum. Apelarea regulatii la serviciile prostitua-
coruperea sufletelor copiilor. Care libertate transformii ,
telor inseamnii boala sufletului ~i spiritului apoi ~i a trupu-
treptat, oamenii in animale? Riispunsul este simplu. In
lui. Cu cat mai multi biirbati vor pliiti serviciile prostitua-
OrieAnt, omul este spirit ~i suflet. Trupul este oarecum negli-
telor, cu atat mai multe femei vor pomi pe aceastii cale. In
jat. In Occident, omul este trup ~i toata democratia ~i uma-
consecintii - degradeazii societatea. Se legalizeaza prostitu-
nismul trebuie sii asigure confortul trupului ~i n-are nici 0
tia, narcomania ~i alte lucruri imorale ~i periculoas€.
importantii daca moare sufletul. Homosexualitatea,. narco-
Apropo de narcotice. Insuficienta iubirii din suflet,
mania ~i sterilitatea care inundii tiirile occidentale sunt
distrugerea energeticii, a sentimentelor luminoase,
consecintele materialismului proferat consecvent de
atitudinea de con sum fatii de viatii duc la cre~terea
civilizatia occidentalii.
prostitutiei. Insuficienta energiei ~i intoleranta stresului duc
Existii un lucru mult mai periculos decat minciuna -
l~ narcomanie ~i homosexualitate. In tiirile Europei Occi-
adevarul spus pe jumatate. Adeviirurile superficiale sunt
dentale bolile mentale sunt intensificate ~i nu vindecate.
mult mai periculoase decat orice riitacire. In conceptia
Oamenii care renuntii la iubire nu suporta durerea sufleteas-
materialistii despre lume. exista 0 ratiune saniitoasa care a
ca. Ei, fie se sinucid, fie cautii moartea incon~tient. Ajutorul
creat civilizatia occidentalii. Este, insii, 0 jumatate de
principal pentru ace~ti oameni este in primul rand sa fie
adevar. Faptul ca societatea occidentalii degenereaza ~i
invata!i sii iubeasca, in al doilea rand, sa se abtina de la
dispare fiind inlocuita de populatia arabo-musulmanii, ~i cii
sinucidere.
in Franta fiecare a doua femeie nu poate avea copii, sunt
In Olanda, totul s-a rezolvat foarte simplu. Pe langii
consecinta acestei jumatiiti de adeviir.
notiunile de libertate, democratie ~i umanism, au introdus

139
138
La inceputul cercetarilor mele credeam ca biodimpul
problemele civilizatiei. Cand America incearca sa salveze
este totalitatea campurilor fizice care inconjoara corpul
civilizatia cu ajutorul hegemoniei planetare, iar acesta
omului. Presupuneam ca odata cu schimbarea corpului se
reprezi~ta un exemplu clasic al sistemului fara conexiune
schimba I?i structura campului. Daca se imbolnavel?te un
inversa, orice om poate intelege ca tara Soarelui Apune va
organ, se deformeaza structura campului. Biocampul este
putea avea multe probleme.
secundar fata de organ I?i, in acelal?i timp este primar. Se .
Dinozaurii au disparut din cauza ca energIa lor
exclud unul pe celalalt. Mai tarziu am inteles ca exista
principala era folosita pentru puterea fizica I?i pe~tru
diferite straturi ale campurilor. Unele de profunzime, care
protectie. Mamiferele slabe, lipsite de aparar~ I?l-a~
formeaza corpul I?i determina starea lui, I?i altele de
concentrat energia asupra continutului I?i nu a forme!. Dupa
suprafata, care depind de corp, I?i sunt formate de el. Un
cum s-a dovedit deja, dezvoltarea spirituala, emotional a
camp trece in altul. Spiritul devine materie I?i materia
protejeaza mult mai bine decat orice haina antiglont.
devine spirit.
Apararea suprema este sentimentul iubirii fata de
Am observat ca structurile de camp principale sunt, in
Dumnezeu care ne-a creat I?i care este prezent in fiecare
esenta, emotiile noastre, ca emotia este primara fata de
farama din Univers.
corp, del?i straturile de suprafata ale emotiilor depind de
corp. Am inteles ca idealismul I?i materialismul se intersec-
teaza in iubire fiind parti ale unui intreg, iar ciclul de
dezvoltare a oricarei fiinte incepe cu energia I?i iubirea
Divina care se transforma in inceput spiritual apoi In
structuri materiale. Energia Divina vine de pe planurile fine
I?icreeaza religia. Religia creeaza cultura, iar cultura - ci vi-
lizatia. Daca civilizatia nu se intoarce la Dumnezeu I?i la
religie, moare. Unul dintre semnele principale ale apusului
civilizatiei este crel?terea brusca a homosexualitatii, adica
primeaza interesele trupului in detrimentul sufletului. Sa ne
amintim de Sodoma I?i Gomora. Cu cat mai mult incearca
Europa sa ajute trupul muribund, cu atat mai grave sunt

140
141
I
I

la corectarea acestei patologii. Dadio societate pretinde ca I


lege a care permite sinuciderea - eutanasierea. Au legalizat,
este umana tolerand patologia sufletului, atunci un om de fapt, narcomania. In Franta au deschis un post de televi-
siinaros il va imita pe eel bolnav ~i i~i va orienta, tot mai I ziune pentm homosexuali. Aceasta inseamna legalizarea
putin, energia carre iubirea de Dumnezeu, sentimentele sexului la televizor ~i propaganda homosexualitatii. La
inaltatoare ~i va apela tot mai des la serviciile prostituatelor. deschidere a participat ~i ministml culturii. Poate ca utili-
Nu trebuie sa te rogi, nu trebuie sa ai grija de cineva, se zarea frecventa a cuvintelor "umanism", "libertate", "demo-
poate sa prime~ti repede ~i fara baraie de cap placerile cratie", pentm Occident este 0 minciuna? Despre care
dorite. Se consuma minimum de energie, iar placerile fizice umanism poate fi yorba daca occidentul dezvolta in om
sunt la maximum. Apelarea regulatii la serviciile prostitua- tendintele patologice? Ce fel de democratie poate sa permita
telor inseamna boala sufletului ~i spiritului apoi ~i a trupu- comperea sufletelor copiilor. Care libertate transforma ,
lui. Cu cat mai multi barbati vor plari serviciile prostitua- treptat, oamenii in animale? Raspunsul este simplu. In
tel or, cu atat mai multe femei vor porni pe aceasta cale. In Orient, omul este spirit ~i suflet. Tmpul este oarecum negli-
consecin!a - degradeaza societatea. Se legalizeaza prostitu- jat. In Occident, omul este tmp ~i toata democratia ~i uma-
tia, narcomania ~i alte lucmri imorale ~i periculoas~. nismul trebuie sa asigure confortul trupului ~i n-are nici 0
Apropo de narcotice. Insuficienta iubirii din suflet, importanta daca moare sufletul. Homosexualitatea,. narco-
distmgerea energeticii, a sentimentelor luminoase, mania ~i sterilitatea care inunda tarile occidentale sunt
atitudinea de consum fata de viata duc la cre~terea consecintele materialismului proferat consecvent de
prostitutiei. Insuficienta energiei ~i intoleranta stresului duc civilizatia occidentala.
la narcomanie ~i homosexualitate. In tarile Europei Occi- Exista un lucm mult mai periculos decat minciuna -
dentale bolile mentale sunt intensificate ~i nu vindecate. adevaml spus pe jumatate. Adevamrile superficiale sunt
Oamenii care renunta la iubire nu suporta durerea sufleteas- mult mai periculoase decat orice ratacire. In concepti a
ca. Ei, fie se sinucid, fie cauta moartea incon~tient. Ajutoml materialista despre lume exista 0 ratiune sanatoasa care a
principal pentm ace~ti oameni este in primul rand sa fie creat civilizatia occidentala. Este, insa, 0 jumatate de
invatati sa iubeasca, in al doilea rand, sa se abtina de la adevar. Faptul ca societatea occidentala degenereaza ~i .
sinucidere. dispare fiind inlocuita de populatia arabo-musulmana, ~i ca
In Olanda, totul s-a rezolvat foarte simplu. Pe langa in Franta fiecare a doua femeie nu po ate avea copii, sunt
notiunile de libertate, democratie ~i umanism, au introdus consecinta acestei jumatati de adevar.
"'\0

138 139
La inceputul cercetarilor mele credeam ca biodimpul problemele civilizatiei. Cand America incearca sa salveze
este totalitatea campurilor fizice care inconjoara corpul civilizatia cu ajutorul hegemoniei planetare, iar acesta
omului. Presupuneam ca odata cu schimbarea corpului se reprezinta un exemplu clasic al sistemului fara conexiune
schimba ~i structura campului. Daca se imbolnave~te un inversa, orice om poate intelege ca tara Soarelui Apune va
organ, se deformeaza structura campului. Biocampul este putea avea multe probleme.
secundar fata de organ ~i, in acela~i timp este primar. Se Dinozaurii au disparut din cauza ca energia lor
exclud unul pe ceHilalt. Mai tarziu am inteles ca exista principala era folosita pentru puterea fizica ~i pe~tru
diferite straturi ale campurilor. Unele de profunzime, care protectie. Mamiferele slabe, lipsite de aparar~ ~l-a~
formeaza corpul ~i determina starea lui, ~i altele de concentrat energia asupra continutului ~i nu a formeI. Dupa
suprafata, care depind de corp, ~i sunt formate de el. Un cum s-a dovedit deja, dezvoltarea spirituaHi, emotionala
camp trece in altul. Spiritul devine materie ~i materia protejeaza mult mai bine decat orice haina antiglont.
devine spirit. Apararea suprema este sentimentul iubirii fata de
Am observat ca structurile de camp principale sunt, in Dumnezeu care ne-a creat ~i care este prezent in fiecare
esenta, emotiile noastre, ca emotia este primara fata de farama din Univers.
corp, de~i straturile de suprafata ale emotiilor depind de
corp. Am inteles ca idealismul ~i materialismul se intersec-
teaza in iubire fiind parti ale unui intreg, iar cic1ul de
dezvoltare a oricarei fiinte incepe cu energia ~i iubirea
Divina care se transforma in inceput spiritual apoi in
structuri materiale. Energia Divina vine de pe planurile fine
~i creeaza religia. Religia creeaza cultura, iar cultura - civi-
lizapa. Daca civilizatia nu se mtoarce la Dumnezeu ~i la
religie, moare. Unul dintre semnele principale ale apusului
civilizatiei este cre~terea brusca a homosexualitatii, adica
primeaza interesele trupului in detrimentul sufletului. Sa ne
amintim de Sodoma ~i Gomora. Cu cat mai mult incearca
Europa sa ajute trupul muribund, cu atat mai grave sunt

140 ~ 141
r demult nu se mai executii astrologi §i vrajitoare cum se cen;
in Vechiul Testament, iar criminalii continua sa se inmul-
teasca. Acum cativa ani am fost in Emiratele Arabe §l am
intrebat pe cineva daca acolo exista criminalitate.
PARTEA A TRElA - Nu, - mi s-a raspuns.
- Cum adica? - am intrebat mirat.
- Uite-a§a. Dubai, de exemplu, este cel mai putin
periculos ora§ din luInC.
- Bine dar altadata a existat criminalitate?
- Bineinteles c-a existat.
- ~i unde a disparut?
- Intr-o buna zi emirul a spus: "Pe multi ii detanjeaz[[
- Trebuie, oare, anulata condamnarea la moarte?
cre§terea criminalitatii. Cred ca a sosit momentul sa nu mai
In unele dintre statele din SUA condamnarea la moar-
existe." Peste trei zile criminalitatea a disparut.
te n-a fost anulata.
- Foarte ciudat, - am ZlS eu. - In Europa nu s-ar fi
intamplat a~a ceva.
Cred di la cum ati pus intrebarea nu se poate da un
- In Europa nu exista religie. Cre~tinismul este un
riispuns corect. Sii luiim, de exemplu, Europa. Ea se man-
paravan pentru europeni, - a spus conlocutorul meu. Aici,
dre§te, de regulii, cu un nivel foarte ridicat de culturii §i
oamenii sunt mai credincio~i.
civilizatie. Culturii inseamnii nu numai teatru sau balet,
- Care este nivelul de trai la dumneavoastra.
cultura este ~i egalitate in fata legii, §i furtul minim al
- Nu este rau. Salariul me diu este in jur de 2000 de
ftlnctionarilor, ~i lipsa de invidie, trufie ~i biidiiranie. Toate
dolari. Conform ordonantei emirului, fiecare locuitor
acestea inseamna iubire ~i respect fata de aproapeIe nostru.
prime§te un surplus la salariu ca venitullunar sii fie de 2000
Este logica concluzia ca omul, fie el §i criminal, nu trebuie
de dolari.
omorat. Aceasta corespunde cu moral a cre§tina. Pozitia
- E comunism adeviirat - am replicat eu.
contrara in aceasta problema este cea a islamului care
decurge din legile Coranului: ai furat - trebuie sa ti se taie 0
mana, ai omorat - e§ti supus executiei. In Europa civilizata
~

142 143
- In orice caz, conducerea tarii are grija de popor.
Pentru ei, valorile morale nu sunt cuvinte goale. ceceni pliitesc 200 de dolari ~i trec. Noi am renun!at sa-i
M-am gandit, apoi, cum sa rezolvam aceasta problema. mai facem prizonieri pe ceceOl.
In Europa, au facut 0 statistica ~i au Inteles ca introducerea Au trecut multi ani dupa aceasta discu!ie. Astazi,
pedepsei cu moartea nu reduce criminalitatea. In Emiratele armata se regenereaza, noi, ins a, nu avem opinie publica, nu
Arabe nu s-au preocupat de statistica. Daca religia spune ca avem legi care sa-l iJIfluen!eze pe criminalul incepator.
este un pacat sa omori, sa furi, Inseamna ca piicatul nu Eram sigur ca in Rusia este necesara introducerea pedepsei
trebuie sa existe ~i orice pedeapsa, In acest caz este cu moartea. Am primit, insa, 0 scrisoare din inchisoare de la
jus~ificata. ~i, criminalitatea a disparut. un criminal:
In Rusia a fost introdus moratoriul pentru pedeapsa cu - Am organizat ~i am savar~it un omor. Sunt condamnat
moartea. A fost Inlocuita cu Inchisoarea pe viata pentru acei pe via!a.
care au putini bani. Ceilalti I~i rascumpara libertatea foarte Am citit car!ile dumneavoastra ~i am devenit alt om.
repede ~i comit alte infractiuni fiind convin~i ca In aceasta Mi-ar fi imposibil sa comit 0 alta crima.
tara corupta totul e posibil daca ai bani. Dupa aceasta scrisoare am in!eles care e sensul
Acum cativa ani mergeam In compartiment cu un pedepsei cu moartea. Sa-l ajute pe om sa nu mai comita
militar care se Intorcea din Cecenia. crime. Vorbind intr-un limbaj religios, sa nu-i permita sa
- In armata e un dezmat total - povestea militaruI. piiciituiasca in continuare. Cu fiecare crima comisa omul i~i
Pentru a face ordine In Cecenia trebuie facuta ordine, In innegre~te mai mult sufletuI. Cand comite 0 crima din
primul rand, in armata. Aici, cadrele superioare Ii tradeaza lacomie, omul omoara ~i iubirea in sufletul sau. Un suflet
pe ofiteri, iar ofiterii pe soldati. Imprejurarile ii determina negru intoxicii spa!iul in jurul sau ~i-i impinge pe altii la
sa procedeze astfeI. Hotii ~i tradatorii sunt decorati ~i faradelegi ~i la renuntarea la Dumnezeu. Rezulta ca moartea
premiati. Cei corecti sunt omorati sau Ii se ridica gradul este 0 binefacere pentru un asemenea om. Apare intrebarea:
'. de ce Dumnezeu nu-l pedepse~te pe un asemenea om?
militar. Noi ne jertfim vietile facandu-i pe ceceni prizonieri,
iar peste doua saptamani ii vedem luptand. Ei se rascumpara Raspunsul este simplu. Spre deosebire de judecata umana,
~i lupta in continuare. Cecenii trec liber, inarmati fiind, prin indeosebi cea rusa, principiul inevitabilita!ii pedepsei la
orice punct de control. Civilii a~teapta in rand iar militarii Judecata Divina nu functioneaza in totalitate. Daca omul
comite pac ate marunte, ele se trans.forma, iminent, in aItele
mai mari ~i piitrund adanc in subcon~tient ~i devin

144
145
convingeri personale. In acest moment incepe degenerarea, legislatorii se gandesc doar daca sa introduca sau sa anuleze
bolile ~i intervine moartea. pedeapsa cu moartea, este dovada ca nu ~tiu sa gandeasca.
Deseori, sunt intrebat unde este dreptatea? De ce pentru 0 gandire superficiala nu va putea niciodata sa rezolve 0

gre~elile unora raspund altii? problema. Daca nu se creeaza posibilitati ca un criminal sa-
Cand ne urcam in avion ii incredintam viata pilotului. ~i purifice ~i sa-~i salveze sufletul, introducerea sau anula-
Pentru gre~elile lui raspundem noi, iar pentru moartea rea pedepsei cu moartea doar ii vor inrautati , situatia
,.
noastra raspunde el, daca ramane in viata. Pedeapsa Calea occidentala este umanismul fata de criminal ~i
principala pentru un criminal este moartea ~i degenerarea are ca efect cre~terea continua a criminalitatii. Calea
urma~ilor lui. orientala este lichidarea oricarui criminal ~i a criminalita!ii
A~adar, legile umane - penale, administrative, morale- in general. Rezultatele modalitatii occidentale de abordare
grabesc procesul pedepsei salvand criminalul de degenerare au fost evidente in Germania fascista. In anii . 60, in Brazi-
~i moarte in viitor. Mult mai repede functioneaza legea lia traia un batran pe care 11iubeau foarte mult copiii fiindcii
moral a, apoi cea administrativa ~i, in ultimul rand, cea ii rasfata cu bomboane. Apoi, dnd a fost ares tat, s-a aflat cii
penala. Toate, insa, trebuie sa actioneze pentru salvarea era un calau fascist binecunoscut care a omorat mii de copii
sufletului omului. Rezulta ca pedeapsa cu moartea inseamna pentru experimentele sale. Pentru el, copiii de alta nationa-
a recunoa~te ca este imposibil ca sufletul criminalului sa se litate erau criminali care nu aveau dreptulla existenta. Atat
schimbe. Existenta lui pe Pamant inseamna omorarea calea occidentaHi dit ~i cea orientala sunt condamnate la
continua a iubirii din sufletul sau. Doar moartea poate sa-l degenerare. Ele pot sa se uneasca doar in cazul cand sufletul
ajute sa-~i purifice sufletul, sa stopeze intinarea in fiecarui om se va schimba benefic.
pI;ofunzime a subcon~tientului. Anularea pedepsei cu Sa vorbim putin despre psihologia criminalului. Am
moartea este valabila cand criminalul poate sa se schimbe. citit nu demult 0 scrisoare ciudata de la 0 doamna:
Para credinta in Dumnezeu acest lucru este imposibil. - Am avut leucemie. Am citit cartile dumneavoastra :;;i
In URSS, inchisorile se numeau institutii de corectie m-am vindecat. Sunt sal1iitoasa, sunt fericita, m-am casatorit
prin munca. Corectia se reducea doar la munca. Astazi cu tatal meu.
inchisoarea inseamna pedeapsa. Despre corectie nu vorbe~te I-am examinat campul dupa scris ~i am inteles cii
nimeni. Toti au inteles ca nu are rost. Dar au inteles gre~it. problema e rezolvata superficial. Boala a trecut iar cauza a
Omul po ate ~i trebuie sa se schimbe in sensul bun. Iar cand ramas. Ce inseamna incestul? Ce se intampla in acest caz pc
~

146 147
planul fin. In orice religie este un piicat. In Orient, energia
iar omul in sufletul ciiruia s-a decIan~at mecanismul pieirii
de bazii a omului este cea sexualii. Ea trebuie irositii dite
Universului este expus lichidiirii ~i urma~ii lui de asemenea,
putin iar aceasta este 0 dovadii a siiniitiitii. Am ajuns la ni~te
ca purtiitori ai unei tendinte periculoase.
concluzii similare dar intrucatva diferite. Energia de bazii a
A~adar a mare parte, dacii nu cea mai mare din energia
omului este curata fiirii vreo nuantii. Ea se transformii, in
sexuala trebuie sa se intoarca la Creator. Cum se intampla
primul rand, in energie sexualii de continuare a vietii, apoi
acest lucru? Trebuiesc infrante dorintele sexuale care lovesc
in energie spiritualii, adicii a con~tiintei, mai apoi in energia
in noi in fiecare zecime de secundii, sa renuntiim la ele
trupului. Universul este holografic in timp ~i spatiu, adicii,
pentru un timp. Trebuie sii separiim sentimentul iubirii de
in orice obiect, pe plan subtil, se ascunde intreaga inform a-
instinctul sexual. A~a aqioneaza iubirea parinteasca.
tie despre Univers, in trecut,. prezent ~i vii tor. In limbaj
Am riimas uluit cand am vazut ce se inHimpla cu noi
religios, Dumnezeu este prezent, dar nevazut, in intregul
cand avem emotii pozitive. Tot ce ne place, chiar ~i in
Univers. A~adar, in fiecare zecime de secundii, in noi, se
natura moartii, ne provoacii senti mente sexuale. Noi avem
na~te, se dezvoltii, imbiitrane~te ~i moare intregul Univers.
sentimente sexuale subcon~tiente i?i fata de 0 persoanii care
Esenta acestei dezvoltiiri este urmiitoarea.
ne place. La suprafata, insii, ele se manifesta insii fatii de 0
Iubirea divina creeazii timpul; timpul creeazii spatiul;
persoana de sex opus doar in anumite perioade. lnstinctul
spatiul creeazii materia; materia, organizandu-se, devine tot
sexual fatii de parinti, chiar ~i fata de parintele de sex opus,
mai spiritualii creand tot mai multe legiituri; spiritualitatea
este franat eel mai puternic fiindca iubirea subcon~tienta
se transformii in sentimente supreme care sunt in legiiturii
fata de parintii care ne-au dat viatii este uria~a. Este ~tiinta
cu timpul, iar sentimentele supreme se transformii in iubire
despre iubire care ne permite sa supravietuim. Ea este fixata
de Dumnezeu. Acest cicIu se desfii~oarii in noi in fiecare
de identitatea genetica, iar degenerarea fizica ce incepe
zecime de secunda cand energia Divinii ajunge la noi. Intru-
odata cu incii1carea acestei legi, este doar 0 dublare a unei
cat ea, se transformii de la bun inceput in energie sexualii, 0
degeneriiri mult mai periculoase a sufletului. Franarea
parte din ea trebuie restituitii in mod obligatoriu, in caz
dorintelor sexuale fata de parinti ~i rudele apropiate este de
contrar ea trece treptat, de la nivelul senzual - temporar la
fapt 0 profilaxie a crimei. In acest caz codurile penal ~i civil
eel spiritual - spatial, apoi la nivelul material ~i se blochea-
nu functioneaza. ludecatorul ~i politistul nu pot sii patrunda
zii in punctul extrem. Aici incepe dezintegrarea. Intoarcere
in sut1etul omului. Aici e valabila doar legea moralii pe care
nu exista. Acesta este mecanismul distrugerii Universului,

(4 ~8 ...,.
149
0 ~tim cu totii intuitiv. In ultimele mii de ani, aceasta lege a viata apare bucuria: "Eu traiesc, pe mme nu ma umile~te
fost sustinuta de religie. Daca omul nu poate sa-~i infraneze nimeni '" A~a cum avarul tremura bucuros la vederea
dorintele sexuale, el nu va putea sa Ie infraneze nici pe catorva banuti in plus, la fel ~i un om dependent de viata se
celelalte, iar aceasta nu este decat cale deschisa spre crimi- bucudi ~apd cineva este furat, ii invidiaza pe acei care au un
nalitate. trai mai bun ~i simte plaeere cand altii mor iar el ramane in
Am citit intr-un roman politist des pre sistemul de viata. Lipsa dorintei ~i neputinta de a infrana dorintele,
selectare a spionilor. Acolo se spunea ca daca. omul manan- concentrarea asupra vietii, ura fata de cei prin care se
ca repede ~i se uita cu invidie in farfuria vecinului, el va provoaca durerea, purificarea, depresia, lips a dorintei de a
vinde ~i va trada, de aceea trebuie exclus din serviciile trai eand se prabu~e~te ferieirea, toate astea formeaza
secrete. Mi-am amintit unul dintre primele teste psihologice viitorul criminal. Sufletul fara iubire este apt de a comite 0
din istoria omenirii despre care am vorbit deja. Pentru a crima, iar modalitatea de a eomite crima 0 va gasi oricand.
selecta cei mai buni luptatori, armata era trecuta prin pustiu, $tim eu totii cati oameni au omorat comuni~tii. Zeei ~i
apoi, soldatii erau du~i la un riiu ~i urmariti cum beau apa. zeci de milioane. De ee? Fiindca la Dumnezeu nu se intor-
Cine se arunca in apa ~i bea cu lacomie, ca un animal, nu eea niei un dram de energie. Sistemul ideologic comunist
era un luptator bun. Invinge acela care i~i infriineaza dorin- nega notiunea de moralitate ~i iubire ca inceput primar.
tele pastrandu-~i demnitatea umana. Cand energia se consu- Toata energia era pentru un viitor luminos ~i pentru bunas-
ma pentru satisfacerea dorintelor omul devine sclavul lor tarea materiala a prezentului. Esenta comunismului consHi
fiindca nu are alt punct de sprijin. Dorintele depind de viata. in di vinizarea vietii ~i a dorintelor umane, de aceea ii omora
Sclavul dorintelor este sclavul propriei vieti. Cine are teama pe altii ~i de aceea a fost condamnat.
in permanenta de viata sa este un la~. EI va pierde ~i va tra- In una dintre calatoriile mele am fost in vizita la 0
da in lupta. familie de oameni in varsta. Erau foarte buni ~i primitori. In
Ani de-a randul am incercat sa inteleg de ce ne simtim timp ce batrana punea mas a, un nepotel de ditiva ani~ori a
bine dind vorbim urat despre cineva, sau il umilim. In cele cerut ceva ~i nu i-au dat ~i deodata i-a strigat bunicului:
din urma am inteles. Cu cat mai mult ingenunchem in fata "Am sa te omor." Nu i-au acordat nici 0 atentie.
vietii ~i a dorintelor cu atat mai greu este sa acceptam - Multe po ate spune un copil, - a zis batriinul. Bunica a
umilinta ~i atunci il judecam pe acel care ne-a suparat sau hotarat sa-l corecteze spunandu-i:
ne-a umilit, sau il uram. Cand umile~ti sau omori 0 alta - Dragul meu, nu-i frumos sa vorbe~ti a~a.
'"'"

150 151
- Am sa te omor ~i pe tine, - a !ipat baie!elul. - Am sa treaca purificarea standard. Daca nu exista tendin!a bene-
.
iau automatul ~i am sa te omor. vola spre iubire ~i spre Dumnezeu iar de dragul acestora
Bunica s-a apropiat ~i i-a dat 0 palma. Baie!elul a ince- abtinerea
, de la dorintecare inseamna via!a, se declan~eaza
put sa pHinga. in clipa aceea a intrat tatal ~i i-a certat pe '
mecanismul purificarii for!ate. In loc sa accepte durerea ~i
bunici: necazurile pe un semn al unei situa!ii nefavorabile interi-
- Imi bate!i copilul? oare, femeia a inceput sa ~e apere 'cu suparari ~i imputari. In
BiHranii au inceput sa se justifice. Am incercat sa-i loc sa inmul!easca iubirea din suflet, ea a contribuit la
explic eu situa!ia. impu!inarea ei. Copiii, insa,intensifica emo!iile parin!ilor.
- Nu se po ate sa nu fie pedepsit pentru un asemenea Starea nefavorabWi pe care i-a transmis-o mama, putea
comport ament, - i-am spus eu. - Pe urma va fi prea tarziu. sa-i distruga copilului trupul. Putea sa se nasca foarte bol-
Dacii parintele nu-~i va pedepsi copilul agresiv, 0 va face nay sau sa sufere mai tarziu. Aceasta stare putea sa fie
destinul, mult mai dur. transmisa spiritului blocandu-i aptitudinile sau con~tiin!a.
Mi s-a parut ca tatal nu m-a in!eles, dar nu mai puteam Lovitura a fost data in punctul eel mai vulnerabil: a inceput
sa fac nimic altceva. Apropo, eu ~tiam ca nu schimbi copilul dezintegrarea sufletului $i a destinului. Sunt foarte multe
pedepsindu-l. Sa-l opre~ti - da, ~i este inevitabil. De~i nu cazuri in ultimele decenii a~a incat, putem vorbi, despre 0
in!elege, este deja un criminal. Situa!ia era neobi~nuita ~i anumita tendin!a: oamenii depun toate eforturile pentru
am hotarat sa diagnostichez copilul. Campul era ambiguu. sanatatea trupului ~i a con~tiin!ei uitand de suflet.
Pe 0 parte era armonios, clar, aproape sclipitor, pe de alta Am citit intr-un ziar ca justitia franceza a hotarat sa-l
parte, era intinat, agresiv, deformat. Analizand dupa tendin- deporteze pe un preot musulman care locuia in Fran!a
!e, cel deformat il va distruge pe cel curaL Chiar daca in pentru concep!iile lui. Dacii soria te-a in~elat sa n-o love~ti
viitor acest copil ar trebui sa comita crime, el va putea sa se in cap ~i peste fa!a ci mai jos de mijloc. Iudeciitorul a
salveze cat timp va mai fi neintinat, pur in interior. Cand considerat ca este 0 justitlCare a violen!ei fa!a de aHa
am incercat sa gasesc cauza am vazut ca de vina era mama. persoana ~i I-a condamnat. la deportare. Faptul ca soria
In timpul sarcinii era geloasa pe so!ul ei ~i se supara mereu
permi!andu-~i desfraul sexual va omori sufletele propriilor
pe el. Nu I-am intrebat pe tatiil copilului des pre rela!ia lui
copii nu I-a preocupat pe judeciitor. In Occident, lipse~te
. cu soria in timpul sarcinii. Pe planul fin, se vedea suficient no!iunea de protec!ie a sufletului ~i a moralita!ii.
de clar cii mama, inainte de sarcina ~i in timpul ei trebuia sa

-to
~52 153
Moralitatea este inteleasa superficial ca 0 contradiqie intre
viata ~i dorinte. Moralitatea ~i iubirea rezulta din notiunile Un cunoscut mi-a povestit 0 intamplare interesanta:
de viata ~i dorinte, prin urmare depind de ele. - Mi-au pradat firma, dar inainte de acestea eu am
Am incercat sa inteleg cum se formeaza sufletul transmis 0 suma mare de bani cu trenul printr-o insotitoare
criminalului. In subcon~tientul nostru, in fiecare secunda se de vagon. Cand au venit sa ia banii a spus ca au fost doua
modeleaza diferite situatii. Intrudit in subcon~tientul nostru persoane care i-au luat ~i le-a descris. S-a purtat frumos ~i a
principalul este pastrarea ~i continuarea vietii, majoritatea fost imposibil sa fie suspectata. Proprietarul banilor a fost la
situatiilor au intotdeauna doua directii: intarirea vietii ~i 0 clarvazatoare care i-a spus ca banii sunt la insotitoarea de
distrugerea ei. Procesele de distrugere sunt necesare la fel vagon. In ultima clip a i-a transmis unui apropiat de-al ei.
ca ~i procesele de creatie. Distrugerea devine creatie atunci Insotitoarea de vagon ~i-a dat demisia ~i n-a mai intors
cand se afla sub controlul iubirii. Dad iubirea este putina, banii. Mi-ati spus ca vina e in mine. De atunci totul se
ideea creatiei degenereaza in ideea pastrarii, ~i intangibili- naruie~te oricat a~ incerca sa ma schimb. Mi-a disparut 0

tatii vietii ~i divinizarea ei, iar ideea distrugerii se transfor- suma mare de bani. Puteau sa-i fure doar cativa oameni. 0
ma in ideea suprimarii vieW. Agresivitatea subcon~tienta banuiam pe 0 femeie. Am hotarat sa apelez din nou la
este rezultatul divinizarii subcon~tiente. Daca ne infranam vizionara.
fericirea, placerile, aceasta contribuie la marirea iubirii in - Un barb at a furat. banii, - mi-a spus femeia ~i I-a
suflet. Daca franam distrugerea, agresivitatea, aceasta descris pe barbat.
contribuie, de asemenea, la marirea iubirii in suflet. Energia Am inteles despre cine era yorba.
care vine in sufletul nostru se manifesta prin emotiile - De~i are multe probleme, femeia la care te-ai
noastre creand situatii. Daca am furat, am violat imaginar ~i gandit n-a furat, - a adaugat vizionara.
n-am apreciat situatia din punct de vedere moral, ea se - M-am in tors acasa, - a continuat conlocutorul meu,
fixeaza in subcon~tient. Asemenea situatii se acumuleaza ~i - I-am chemat pe barbatul in cauza, am vorbit cu el intre
nivelul lor energetic cre~te. Cand acesta din urma atinge 0 patru ochi, ~i a recunoscut. Apropo, era singurul ateu la
anumita limita, devine imposibila lupta cu un program care firma mea. Mai exact, necredincios.
dicteaza comportamentul emotiilor. Omul nu dore~te sa fie - Da, pentru credincio~i este mult mai greu sa fure, -
criminal, dar concentrarea emotiilor il impinge la furt sau am confirmat eu.
omor. - Eram sa uit, - ~i-a amintit barbatul - vizionara mi-
a spus: "Vei mai avea probleme cu banii, dar, la mine, sa nu
..;,

154
155
mai vii. Cauza e in tine." L-am iertat pe acel om ~i nu I-am asemenea om simte ca. sufletul lui incepe sa moara el comite
concediat. A trecut 0 jumatate de an ~i a furat din nou. 0 0 crima dorind, in subcon~tient, sa fie pedepsit. Aceasta
suma nu prea mare. L-am chemat ~i i-am spus: "Te-am durere ii vindeca sufletul. Iertarea presupune schimbari in
iertat, te-am crezut, ti-am oferit posibilitatea sa te corectezi. profunzime. Daca dumneavoastra iertati, nu cereti schim-
De ce m-ai mintit?" dind m-a furat prima data nici nu I-am bari ~i lasati crima nepedepsita, ii pricinuiti rau sufletului
banuit macar. Este un om foarte de~tept, sufletist, insa, omului respectiv ~i el se va razbuna. Dumnezeu va va
necredincios. Sotia mi-a spus de la inceput ca este el. $titi pedepsi de asemenea. De multe ori copiii special fac anumi-
ce mi-a raspuns? "Inteleg ca nu trebuie sa fur, ca imi tai te lucruri, pentru a fi pedepsiti. Copilul se poarta urat pentru
craca de sub picioare, simt, insa, ca nu ma pot abtine. " I-am ca parintii sa-l dojeneasca. Durerea provocata de parinti din
iertat, am procedat cre~tine~te. Acum nu ~tiu cum sa iubire educa ~i purifica sufletul.
procedez. - Eu nu sunt de parere ca trebuie sa batem copiii, - i-
Am ridicat din umeri. am spus conlocutorului meu. Bataia nu este necesadi daca
- Probabil trebuie sa-l concediez? invatam copilul sa iubeasca ~i sa se infraneze.
- Iubirea nu exclude pedeapsa. Nu v-ati gandit ca a - Este foarte interesant. In copilarie cand se intam-
furat ca sa fie concediat. pIa sa ma bata tata, mi se facea mai u~or pe suflet ~i mi se
- Interesant, - a cazut pe ganduri barbatul. lumina fata. Evident ca atunci eand ~tiam de ce ma bate, de
- I-ati oferit posibilitatea sa se schimbe la exterior, dar exemplu, cand mai ca n-am incendiat ~coala. Cand simteam
este foarte greu daca nu exista schimbari din interior. Este ca sunt pedepsit pe nedrept, ma supiiram.
imposibil sa te schimbi fara iubirea de Dumnezeu. Adevarul - Notiunea de dreptate este relativa - am adaugat eu.
este ca, daca in decursul multor vieti iti infranezi dorintele, Deseori pentru om dreptatea este ceea ce corespunde
dad pastrezi bunatatea in momentul durerii, mortH ~i a dorintelor lui. 0 cuno~tinta de-a mea a avut 0 problema
pierderii, punctul de sprijin poate fi trecut, intuitiv, dincolo foarte grava, in copilarie care putea sa se soldeze cu
de limitele vietH ~i ale dorintelor. Poti sa te schimbi atat de moartea. Daca cineva nu-i indeplinea dorintele, incepea sa
mult, ineat sa nu mai fii criminal dar sa purifici sufletul in strige ~i sa planga a~a incM se sufoca, se invinetea apoi nu
totalitate este imposibil. mai putea sa respire. De cateva ori era cat pe-aci sa moara ~i
De aceea un om necredincios i~i vindeca sufletul parintii au apelat la medici. Hipnoza, medicamente, bai, etc.
prin dureri ~i pierderi ~i nu prin iubire ~i infranare. Cand un totul era in zadar. Li s-a propus sa se adreseze unui medic

~
.
157
156
T
I

in varsta, foarte intelept. Acesta le-a recomandat 0 re!eta iubirii Divine asupra vietii ~i a dorintelor. Ceea ce am vazut
foarte simpla: "Data viitoare, dind incepe sa se sufoce ~i sa I
in biserica catolica semana cu victoria banilor.
se invineteasca, mangaiati-l bine cu 0 curea, fad rautate,
I
I
Pierderea continua de iubire in lumea contemporana
dar fara mila." Ce erau sa-i faca? L-au "mangaiat" ~i totul s- I
da na~tere la criminalitate. Sa analizam, acum, problema
. .
a termlna t . Nu S- a mal su focat , nu s-a mai invinetit nicio- narcomaniei. Pe de 0 parte, exista tot mai multe victime,
data. Astazi, oamenii cred in Dumnezeu formal, fad con- adica acele persoane care au putina iubire in sufIet ~i nu pot
. - - .
vIllgere, c a da bl ne . Reli g ia s-a redus la respectarea unor sa depa~easca stresul iar pe de alta parte sunt criminalii care
traditii, ~i obiceiuri neintelese. ii aprovizioneaza cu narcotice. Dar, lupta cu narcomania cu
Am fost de curand in Europa ~i am intrat intr-o ajutorul fortei este condamnata la e~ec. In lume se confisdi
bisericii catolica. M-am apropiat de locul unde se apri.nd doar 10 % din narcotice. Aceasta nu inseamna ca trebuie sa
lumanarile. Am introdus cateva monede ~i s-au apnns se renunte la pedepsirea vinovatilor sau sa inceteze lupta
cateva lumanari electrice pentru cateva minute. S-a pierdut impotriva crimelor. Profilaxia doar la nivelul corpului nu va
esenta ritualului. Plate~te bani ~i Dumnezeu te va izbavi de fi niciodata eficace, trebuie sa se inceapa cu profilaxia
p aca~e - este tot ce-a ramas. Care este sensu 1 aprinderii sufletului. Comunitatea intern~tionala, indeosebi din tarile
. -
lumanarii in fata icoanei? Cu cat exista mai mu 1t D'IVIll III occidentale, este convinsa ca criminalitatea este 0 actiune
dorintele noastre, adica mai multa iubire ~i mai putinii fizica care ameninta viata, sanatatea ~i averea omului.
laco~ie, cu atat exista mai multe ~anse ca acestea sa se Justitia contemporana are radacini in dreptul roman. A fost
indeplineasca. Dacii nu vrem sa ne schimbam dar ape~am la foarte bine gandit. Cu toate ~bestea, Imperiul Roman s-a
Dumnezeu pentru intarirea vietii ~i realizarea donntel~r prabu~it din cauza imoralitatii; Nici un fel de legi n-au putut
noastre , este deja magie. Daca aceste dorinte sunt III . sa-l salveze de la pieire. Pe atunci, notiunea de aparare ~i
:detrimentul altora, este magie neagra. Atunci cand lacomla salvare a sufletului era inferio~ra, notiunii de aparare ~i
invinge, este o' viitoare boala. Focul e~te simbolul ~istru- salvare a trupului. De aceea observam ca in tarile occiden-
.. . t.. ",' a dorl .ntelor Cand apnndem 0 lumanare,
genl VIetH .,.1 tale, cu cat este mai dura disciplina, cu atat mai puternic
" . . .
renuntam in subcon~tientul nostru la lacomle ~I ne este mal energia distrugatoare va trece de pe planurile exterioare ~i
u.,.
"'or sa ne indreptam catre iubire ca la un bun suprem pe
.
. se va indrepta tot mai adanc pe cele interioare, distrugand
_ . .
care I1 pnmlm de la Du mnezeu Esenta icoanei este victona
" con~tiin!ele ~i sufletele oamenilor, ceea ce se ~i intamplii
astazi. In consecinta, iau proportii

158 159
homosexualitatea, perversitiitile, numiirul copiilor eu fascismului. Nimic nu este intampliitor. Este un semn destul
afectiuni psihice, sterilitatea femeilor. Toate aces tea pot fi de alarmant. Oamenii cu 0 gandire siiniitoasii deja ajung la
rezultatul apiiriirii exagerate a trupului in detrimentul concluzii corecte. ldeile lor se fac auzite in presii ~i la tele-
con~tiintei ~i al sufletului. Medicina contemporanii avand viziune. Cauza aparitiei fascismului este inactivitatea pute-
grijii doar de trup poate sii contribuie la dezintegrarea lui. rii. Dacii aceasta nu poate sii apere poporul, elincearcii sii se
De aceea n-are rost sii rezolviim problema criminalitiitii prin apere singur. Evident cii forma de apiirare este foarte
intensificarea pedepsei criminalului sau prin imblanzirea ~i primitivii. Acest primitivism care debordeazii ca 0 furie
eliminarea ei. In primul rand, criminalul trebuie ajutat sii se oarbii devine cu timpul foarte periculos. Astiizi, vedem la
schimbe. Miisurile drastice sunt numai primul pas spre televizor emisiuni care descriu cum "capetele rase" (Skin-
schimbare. Mai intai durerea ~i infranarea.. urmatii apoi de head) omoarii oameni de altii nationalitate decat cea rusii
iubire ~i abtinere benevolii. Dacii cineva ne-a priidat, cauza urmate de 0 frazii standard: "a fost deschis un proces penal,
celor intamplate se ascunde in primul rand, in sufletul vor fi judecati conform articolului ...". Ce inseamnii asta?
nostru. Inseamnii cii primul ajutor pe care 1l putem oferi Inseamnii sliibiciunea puterii. Pentru a lupta cu un fen omen
unui criminal este: capacitatea noastrii de a iubi ~i, prin oarecare trebuie sii i se facii 0 apreciere corectii. Incercarea
iubirea continuii fatii de Dumnezeu, a avea grijii permanentii de a aprecia mi~carea skinhead doar de pe pozitii penale
de sufletele noastre dezvoltandu-Ie ~i indreptandu-Ie intr-o este unilateralii ~i incorectii.
directie corectii. Terori~tii ~i narodnici~tii din Rusia taristii erau perce-
puti de putere doar din punct de vedere penal contrapu-
- Este posibilii rena§terea jascismului in Rusia? nandu-Ie puterea intregului aparat de stat. Prioritatea acestui
aspect era incontestabilii. Puterea s-a lini~tit. A fost 0
.- Cred cii intrebarea ar trebui sii sune altfel: ce mi~care politicii ~i tocmai sub acest aspect bol~evicii au
contribuie la aparitia fascismului in Rusia ~i care sunt avut 0 priori tate evidentii. Regimul tarist rigid ~i conser-
conditiile care ar determina dezvoltarea lui? vator n-a avut ce sii opunii bol~evicilor. De aceea tarismul a
- Apropo, astii noapte, 28 decembrie, mii gandeam daeii fost condamnat. Criminalul actioneazii in interesele sale
sii riispund sau ba la aceastii intrebare. Dimineatii, am viizut personale, politicianul - in interesele unui grup mare de
pe u~a de la intrare cii cineva desenase cu creta svastica oameni. Tocmai in aceasta constii puterea lui. Politieianul
fascistii. Acesta este riispunsul: este posibilii rena~terea trebuie sii adune energiile poporului, sii Ie canalizeze spre

.,. 161
160
T
I
I
I actiuni consecutive care sa dea rezultate, agresivitatea din
anumite scopuri demonstri'indu-~i programul sau, apoi sa
om cauta ie~ire revarsandu-se asupra celor apropiati saLt
obtina putere pentru realizarea ideilor sale. Cu ca.t este mai
asupra sa. Cum au primit bol~evicii energia poporului? Au
mare nemultumirea unui grup de oameni sau a intregului
gasit vinova!i. Ace~tia erau oameni bogati. Cei saraci, care
popor fapi de 0 anumita situatie, cu aUit mai mult prospera
erau mai multi, trebuiau sa-i invinga pe cei boga!i, care erau
partidele politice.
mai pu!ini.
La inceputul secolului XX, Germania a pierdut primul
Am vazut nu demult 0 emisiune despre viata anima-
razboi mondial. Orice stres ~i pierdere provoaca eliminarea
lelor. Era yorba despce manguste care traiesc in familii
unei cantitati uria~e de energie. Problema consta in modul
mari, un fel de c1anuri fiindca Ie este mai u~or sa aiba grijii
in care sa fie folosita ~i canalizata. Metoda cea mai primi-
unii de altii, sa-~i apere interesele, sa supravietuiascii. Ca sa
tiva dar ~i cea mai frecvent folosita este de a gasi vinovatii
nu se confunde cu strainii, mangustele i~i fac semne. ell
~i de a indrepta ura impotriva lor. Deseori se intampla cii
puterea, pentru a scapa de furia poporului, incearca sa-i secretia glandelor anale. Acest mod de existenta, in c1anuri.
cre~te posibilitatile de aparare ~i supravietuire.
directioneze agresivitatea in alta parte. Cu cat mai slaba este
Omul este ~i el un animal. El a existat in componenta
puterea, cu atat mai activ cauta societatea vinovati. Orice
unui clan nu prea mare, tribul, timp de milioane de ani
nemultumire, orice revolta a poporului este pregatirea
dezvoltandu-se astfel con~tiinta colectiva, vorbirea, expe-
pentru 0 incercare unilater.ala de a schimba situatia , dadi
puterea nu poate sa faca fata ~i sa gaseasca 0 cale de ie~ire rienta colectiva in producerea uneltelor de mundi, a locuin-
telor etc. Odata cu dezvoltarea societatii, paralel cu lichi-
din impas. Aceasta se nume~te formarea legaturii indirecte.
darea reciproca a clanurilor exista ~i un proces de unificare
Mai repet 0 data ca economia ~i politica sunt doar psiholo-
a clanurilor mari. Unirea clanurilor.a fost posibila cand au
gk. Nimeni nu poate sa supravietuiasca fara mecanismul
aparut interesele ~i scopurile comune. Daca acestea dispa-
legaturii indirecte. Legatura indirecta este reactia organis-
reau, incepea din nou du~mania ~i exterminarea reciproca.
mului la mediul inconjurator. Pentru a reactiona trebuie sa
Condi!ia existentei cla!1ului este unitatea tuturor membrilor
modelam 0 situatie ~i s-o apreciem. Cu cat mai slab este
care se exprima prin ajutorul reciproc ~i lupta in comuo
modelul mediului inconjurator cu atat mai primitiva va fi
impotriva du~manului. Uniunile dintre clanuri pot sa existc
reactia.
Omul trebuie sa raspunda la 0 situatie dureroasa printr- doar atunci cand nivelul unitatii lor, adica ajutorul ~i
0 actiune oarecare. Daca nu are nici un program, adica
~

1,,3
162
apiirarea reciprocii sunt mai presus decat nivelul unitiitii clanuri, apoi in tari separate. Sau, un clan, 0 nationalitate
unui singur clan.
vor trebui sii lichideze sau sii provoace degenerarea sau
Grice stat reprezintii 0 uniune de clanuri. Cu cat statuI disparitia altor grupuri.
este mai capabil sii apere fiecare cetiitean ~i sii aibii grijii de Distrugand statuI rus, comuni~tii s-au ciocnit de un .
el, cu at at scade necesitatea unei gandiri de clan. Idealul
haos inimaginabil. Con~tiinta poporului a dispiirut ~i a fost
comuni~tilor era distrugerea statului ca aparat al violentei. nevoie sa fie creatii din nou. A existat insii principalul - 0
De fapt, era yorba despre revenirea la psihologia clanului.
idee ~i un program care ii unea pe toti. A existat concepfia
NQtiunea de "conduciitor" este specifidi doar pentru trib, despre apiirarea poporului sovietic de du~manii din exterior.
pentru clan. Comuni~tii au renuntat la religia unitarii, la
A existat concepti a, de~i in descre~tere, a grijii fatii de
ideea de Dumnezeu unic ~i au revenit la idolatrie, au ince-
cetiitenii sai. Existau cre~e ~i gradinite de copii, instruirea ~i
put sii se inchine lui Karl Marx, partidului comunist, lui
medicina gratuite. De aceea statuI a putut sii supravietu-
Lenin pe care I-au inmormantat dupii traditia piiganii. Idola- iasca, sii se reunifice. NEP (noua politica economidi) a
trizarea liderilor politici a fost urmata de lichidarea religii-
distrus ideea unitiitii. Au dispiirut scopurile comune. Fiecare
lor traditionale. Idolatria elementarii, vroia sii distruga, in
miza doar pe propriile puteri. A inceput formarea rapidii a
primul rand, reprezentantii altor religii. Erau omorati nu
clanurilor economice ~i politice. A aparut pericolul
numai preotii ortodoc~i ci ~i cei musulmani ~i catolici.
dezintegrarii statului. Acest proces a fost stopat in anul
Lichidandu-i pe ortodoqi, Uniunea Sovieticii devenise un
1929. ~tim cu totii ce s-a intamplat in continuare. Ideea
clan puternic, capabil sii-i supunii, sii-i elimine ~i sii-i lichi-
comunismului nu s-a consolidat. Credinta intr-un vii tor
deze pe toti ceilalti. Ideea superioritiitii clanului propriu
luminos a inceput sa slabeasca. Unirea clanurilor concuren-
,lsupra altui clan a fost utilizatii ~i de fasci~ti. A~a a apiirut
te care i"ncepusera sa se inmulteascii extrem de repede a fost
national,-socialismul. Care sunt concluziile? posibilii printr-un pericol care i"i ameninta pe toti ~i 0 disci-
Astiizi, con~tiinta de clan, fie economicii, fie politicii
plina de fier care i-a lichidat pe liderii oridirei grupiiri. Pe
sau religioasii, conduce spre pieirea inevitabilii. Esenta
parcursul existentei sale Uniunea Sovietica i"~i gasea noi
con~tiintei de clan constii in suprimarea ~i lichidarea clanu-
du~mani ~i se unifica in interior pentru a lupta cu ei. Cand
rilor concurente ~i nu in unificarea lor. Dacii statuI nu este
dupa intalnirile lui Gorbaciov cu Regan s-a vazut ca nu
,:apabil sii propunii idei, politica eficace, apiirare ~i sigurantii
exista du~mani externi, s-a intensificat tendinta de dezinte-
;"iecaruia, un asemenea stat se va dezintegra mai intai pe
grare a societatii pe fundalullipsei scopurilor comune.

~
165
g
G1
r

Gorbaciov a 1ncercat sa salveze situatia promitiind fiecaruia intereseze ce se 1ntampla cu tara. Ne-au 1ntrebat referitor la
apartamente pana 1n anul 2000. lntroducerea legii anti- sfera economiei. Am 1nteles ca la conducere se afla ni~te
alcoolice care a distrus reform a a fost 0 1ncercare de batrani fara putere de aceea am 1nflorit totul ~i Ie-am trimis
unificare spirituala a tarii. Situatia nu s-a schimbat iar un raport. Au tacut timp de trei zile, apoi au sunat ~i ne-au
puterea agoniza. Ea nu putea sa apere interesele cetatenilor
1ntrebat: "Este 1ntr-adevar situatia tarii atat de catastrofala?"
sai. De ce, totu~i, conducerea tarii pierduse capacitatea de a
Nemtii au fost consternati cand Gorbaciov a scos conduce? De ce orice situatie este privita unilateral ~i dena-
armatele de pe teritoriul Germaniei Democrate fara a turat? Fiindca mecanismul aprecierii corecte este alcatuit
pretinde ceva 1n schimb. Putea sa primeasca zeci de din mai multe planuri: religios, filozofic, politic, economic.
milioane de dolari drept compensatie ~i sa-i utilizeze pentru Trei nivele superioare de apreciere a situatiei au fost lichi-
dezvoltarea tarii sale ~i a cetatenilor ei. Mai mult decat atat, date de doctrina comunista. 0 apreciere corecta ~i exacta a
giganticul potential militar al Uniunii Sovietice a fost furaL
situatiei nu putea sa existe, 1n principiu, deoarece condu-
Conducatorul statului, introducand legea antialcoolica, a cerea tarii cu trecerea timpului a 1nceput sa sufere de 0
creat mafia, de~i ~tia ca 0 asemenea mafie a existat la paralizie generalii atat la nivelul de intelegere a situatiei cat
1nceputul anilor '30, 1n America. Risipind bogatii uria~e,
~i la cel de conducere ~i gestionare a ei. Reformand statuI,
conducatorul statului consolida gruparile mafiote ~i c1anu- conducatorul singur I-a ~i distrus.
rile criminale. Care este cauza? Nu ~tia ce sa faca. Nu avea Ce aveau urma~ii democrati? Aveau scopuri, programe?
nici scopuri, nici un program concreto StatuI murea. Pentru Da, aveau, dar nu aveau poporul, nu-l apiirau. Exista un
salvarea lui era nevoie de reforme. Nu ~tia, 1nsa, care ar singur scop - detronarea fostului regim ~i cucerirea puterii.
trebui sa fie esenta acestor reforme. Ramanea 0 singura Rezolvarea principalelor probleme de supravietuire ~i
solutie - sa sustina Occidentul. Stereotipurile ~i conditiile dezvoltare se reducea la 0 singura formula: imitarea
sovietice n-au elaborat un mecanism efectiv de legatura Occidentului ~i 1mprumutarea metodelor economice ~i
indirecta. Liderii politici marc anti sovietici au pierdut politice. Tara s-a 1mpartit in c1anuri ~i fo~tii comuni~ti
contactul cu situatia reala din tara ~i s-au dezobi~nuit sa cereau din nou decentralizarea puterii. Economia a inceput .
actioneze adecvat unei situatii dificile. sa se 1nvioreze putin dar politica ~i ideologia piereau. Tara
Imi amintesc ca la 1nceputul ani lor ' 80 un economist se priibu~ea dar revenirea la comunismul de razboi ~i
1mi spunea: "Biroul politic a hoHirat 1n cele din urma sa se disciplina de fier care sa uneasca societate era imposibila.

166
167
Totul a revenit la formele primare de evolutie: triburi
care nu-i va permite sa faca afaceri. 0 boala incurabila va fi
separate, grupari; clanurile cucereau noi zone de influenta
salvarea vietii lui.
economica. Cele mai puternice clanuri s-au grupat in jurul
- Ce-ar trebui sa faca?
puterii care se mai men tinea pe vechile structuri de stat.
- Sa-~i schimbe concepfia.
Evident ca cel mai puternic trebuia sa fie clanul pre~edin-
- N-am inteles. -
telui. A aparut, insa, 0 problema. S-a dovedit ca in condi-
- Concepti a este un mod de a gandi, aprecieri ~i reactii
tiile in care, pe de 0 parte, erau promise libertati demo-
la mediul inconjurator. Un mic bussinesman traie~te in
cratice, iar, pe de alta parte, lipseau interesele unificatoare
limitele unei singure conceptii. Un mare bussinesman
~i structurile puterii erau distruse, era aproape imposibiHi
trebuie sa aiba 0 alta conceptie. E ceva asemanator cu
pastrarea statului ~i a ordinii. Toti scuipau pe pre~edinte ~i
principiul de functionare a cutiei de viteza la automobil.
democratia lui.
Poti sa te mi~ti din loc la prima viteza, iar daca vrem s-o
Oar sa ne abatem putin de la acest subiect. Eram la
marim, trecem la alta mult mai mare. La fel e ~i in afaceri.
odihna in Crimeea ~i stateam de yorba cu un cunoscut de-al
Capacitatea de a trece la 0 viteza mult mai mare inseamna
meu.
sa-ti pastrezi sanatatea ~i sa supravietuie~ti. Un mare
- Prietenul meu are probleme cu sanatatea. Ati putea sa-
bussinesman are gandire de psiholog ~i politician ~i nu de
I ajutati cum va?
muncitor. Trebuie sa gaseasca un adjunct priceput ~i sa-l
- Cu ce se ocupa? -I-am intrebat eu.
conduca iscusit. Oe aceea, daca un bussinesman vrea sa se
- Cu afacerile. La inceput avea vreo 2-3 buticuri ~i van-
dezvolte din punct de vedere economic, el trebuie sa se
zatori angajati. Facea totul singur. Astazi are 15 buticuri ~i
dezvolte spiritual sau sa aiba din timp un asemenea
munce~te la fel, singur. Este suprasolicitat dar nu poate sa
potential. Banii putini sunt bani, banii multi inseamna
schimbe situatia.
economie, banii foarte multi inseamna politica.
- Nimeni nu-l va putea ajuta, - i-am raspuns eu. - Cum
In anii '90, fiecare escroe ~colit vroia sa devina
sa-l ajute medicii sau vindeciitorii daca este mereu supraso-
bussinesman, fieeare bussinesman de~tept vroia sa devina
licitat autodistrugandu-se. Este un caz mortal. Pentru a-~i
politician, fieeare politician- eu perspicacitate era nevoit sa
salva stapanul "prostanac",organismul incepe sa creeze boli
studieze psihologia ~i filosofia. In toate timpurile, filosofii
~i sa se impotriveasca sa fie vindecate. lar dad! stapanul nu-
intelegeau ca este imposibil sa cuno~ti lumea doar in
~i schimba comportamentul, organismul va inventa 0 boala
limitele logicii umane ~i a cerintelor umane. Filosofii

168 ...
169
~
""
,....

tindeau spre mistica, mistica spre religie. Intotdeauna a Imi amintesc 0 discutie cu reprezentantuI unei banci
existat un proces invers. Religia crea fiIosofia, fiIosofia care avea probIeme. Situatia era critica. Banca putea fi
educa poIiticienii, politicienii aIegeau bussinesman-ii de inchisa, iar ditiva colaboratori riscau sa fie bagati in
perspectiva, marii bussinesman-i ii invatau sa munceasca pe inchisoare. I-am explicat ca e yorba de 0 Iupta politicii.
cei mici. DezvoItarea presupune doua curente de energie Partidele au nevoie de bani. Ca sa aiba bani, boIr;;evicii
situate unul inintampinarea aItuia. .
pradau bancile. Aceasta metoda de sustinere a partidelor
Sa revenim la situatia poIitica actuaIa. DezvoItarea poIitice este vaIabiIa r;;i astazi. Veti fi nevoiti sa dati bani.
Iegaturii indirecte Ia oricare organism inseamna dezvoItarea Dati vina pe un singur om r;;iconcediati-I pentru un an. Vor
senzuaIitatii care cuprinde un voIum tot mai mare de timp r;;i Iua banii, situatia va reveni Ia normal iar omuI se va
spatiu. Cu cat mai voIuminos r;;i mai cIar ne imaginam un intoarce Ia serviciu. Acer;;ti bancheri aveau, insa, probleme
proces pericuIos pentru noi cu atat mai mari sunt r;;ansele ca cu gandirea analitica. N-au inteIes propunerea mea. Au furat
sa-I dirijam r;;i, prin urmare, sa supravietuim. Imaginati-va bani r;;i ditiva oameni nevinovati au nimerit Ia inchisoare.
ca ati agatat 0 cratita de pe 0 polita care a cazut r;;iv-a lovit lata de ce un mare bussinesman, cu atat mai mult un
dureros peste picior. Dacii yom reactiona doar Ia niveIuI politician trebuie sa gandeasca abstract, in perspectiva.
corpului, yom injura r;;i0 yom arunca. Prima reactie primi- Ce se intampla astazi pe arena politicii a Rusiei? Nu
tiva este sa Iichidam izvoruI durerii. Un nivel superior aI exista nici un partid politic cu un program mai muIt sau mai
Iegaturii indirecte presupune urmatoarea reactie. Sa nu putin rational. De ce? Fiindca gandirea strategic a, reaIa a
aruncam cratita revarsandu-ne asupra ei furia ci s-o rididim fost intotdeauna educata de religie r;;i filosofie. Nu in tam-
r;;is-o punem Ia locul ei astfeI incat sa nu mai cada. Un nivel pIator Alexandru Macedon il avea invatator pe AristoteI.
r;;iJ;l1aiinaIt aI reactiei este sa mutam poIita in aIt loc sau sa Pentru a supravietui r;;ia ne adapta Ia 0 situatie dureroasa nu
I
cu;nparam un dulap care sa excIuda accidenteIe. Ar;;adar, un i trebuie sa reactionam doar la niveluI corpului. Reactia
I

niveI superior de aparare presupune un nivel superior de r


trebuie sa aiba loc r;;i la niveluI spiritului, sufIetului r;;i al
I structurilor care trec dincolo de limitele vietii r;;idorintelor.
conducere, ceea ce inseamna pronosticare, prognozare. In
anii '90 deveneau bancheri cei cu studii de matematica, sau
I
AstfeI, noi yom putea sa vedem dincoIo de 0 situatie simpla .
fizica, deoarece erau capabili sa gandeasca abstract r;;i un sens profund, yom putea sa reaqionam la cauza r;;inu la
I
potentiaIul spiritual ridicat Ie marea posibilitatea conducerii efect r;;iyom putea sa Ie infIuentam in mod corespunzator.
financiare, economice r;;ipolitice.
~

170 171
noastre, daca vom reanaliza privatizarea vor suferi, in
In URSS, pe parcursul mai mu1tor decenii au fost primu1 rand cei care au contribuit la jefuirea ei iar acum se
suprimati ~i 1ichidati 1ideri religio~i, filosofi, politicieni. af1a la putere. Situatia este fara ie~ire daca nu ~tim sa
Lipsa gandirii strategice se simte ~i astazi. Po1iticienii cauta gandim, dar avem oameni care ~tiu sa gandeasea ~i au
rau1 unii in cei1a1ti. Scot mizeria la suprafata dar nu pot sa propus deja ni~te posibile variante:
raspunda 1a intrebarea principala: cum sa se asigure unitatea 1) Atunci au furat totu1, dar nu trebuiesc judecati
statului? Nu numai unitatea politica ~i economica ci, in functionarii de stat, nu trebuie inten~ate proeese penale, ci
primul rand, cea spirituala. In jurul caror valori sa se uneas- sa redea statu1ui intreprinderile eumparate pe un pret de
ca? Care valori sa Ie apere? Ce sa protejeze in primul rand? nimic.
Chiar ~i in lipsa totala de idei care se formeaza pe baza unor 2) De lasat oligarhilor (persoane eu averi foarte mari)
conceptii religioase ~i filosofice despre lume, tara iese trep- tot ce-au furat dar sa fie obligati sa plateasca valoarea reala
tat din situatia catastrofala. Totu~i, spontaneitatea nu of era a bogatiilor furate. Sa Ii se aeorde un timp real de plata.
nici un fel de garantii pentru viitor. Grice rezultate in 3) Comuni~tii pot sa renunte la trecutu1lor sangeros, sa
economie, politica ~i cultura pot sa dispara intr-un timp promita 0 presa independent a, sa recunoasca credinta in
record dad puterea nu va invata sa gandeasca, adica sa Dumnezeu, dreptul 1a proprietatea privata, ca vor transfor-
reactioneze 1a situatia aparuta. Mi~carea Skinhead se af1a in ma principalele bogatii ale tarii in bogatii de stat. In conse-
cre~tere ~i reprezinta una din formele ascunse ale nemultu- cinta, revolta maselor se va revarsa in votul general pentru
mirii fata de 0 situatie. Daca aceasta energie va cre~te ~i comuni~ti sau tineretul va intensifica starea parintilor indu~i
puterea nu va fi in stare rezo1ve problema cu mij10ace in eroare ~i vor ineepe sa omoare ~i sa distruga totul in jur
politice situatia poate sa iasa de sub control. a~a cum procedeaza tinerii national-bol~eviei sau skinhead-
Astazi, in presa ~i la te1evizor se discuta in permanenta ii (Capetele rase).
des pre privatizarea ttilhiireasca din anii '90. Proprietatea de Incapacitatea puterii de a unifica tara la toate niveluri1e,
stat este a poporu1ui. Daca cineva 0 fura, 0 fura de 1a popor. nedorinta de a avea grija de cetatenii ei, de a reactiona la
E deja 0 situatie penala. Poporul intelege ca a fost pradat. timp, filosofie ~i politic la cele in tamp late pot provoca
Revolta ascunsa cre~te ~i apare 0 dilema de nerezolvat. explozia tendintelor fasciste. Aeesta este doar inceputul.
Daca nu vor fi analizate rezultatele privatizarii, poporul Teritoriul Rusiei este un poligon pentru viitoarele eveni-
mintit va acumu1a ura ~i 0 va revarsa in forme1e cele mai mente mondiale. Daca omen ire a nu va gasi putere sa
distrugatoare. Dupa cum s-a mentionat in unul din ziarele
173
i72
r

gaseasdi scopuri comune care s-o uneasca, con!?tiinta de vor, ~i unii ~i al!ii au dreptate. Adevarul
este specI .f IC
' pentril .
clan care se intensifica va distruge lumea firava !?i civili- fiecare situatie .
t

zatia. Este 0 problema a zilei de maine. Astazi, Rusia Pe plan exterior, putem vorbi de intam
pla-'fl, (cI .
trebuie sa invete sa gandeasca, sa se uneasca prin spiritua- l I b ertatea
' voin!ei. Pe .
P lanul fin , toat e evelllmentele s-au
litate !?i moralitate pentru propria salvare !?i a omenirii produs deja. Cu cat sunt mai fine planurile cu at at maj
intregi. mu!te ev~nimente ale viitorului s-au produs deja. IntreguJ
Ulllvers ~l-a incheiat deja ciclul ~i s-a intors in punctul care
- Unii spun ca totul este predestinat, ca in toate se apropie
~e c~uza primara. In planurile de suprafa!a noi
este voia lui Dumnezeu. Altii spun ca totul poate fi pute~ vorbl de mtamplare, de libertatea voin!ei. In planul
schimbat, se poate influenta viitorul dar nu numai al subtll to ate evenimentele deja s-au petrecut. ~i cu cat
tau ci ~i al altora, ca lumea seamana cu un joc foarte planurile sunt mai subtile, adica cu cat sunt mai aproape de
complicat la computer. Puteti sa ne explicati putin ce cauza primordialii, cu at at mai multe evenimente din vii tor
se intampla cu noi ~i in jurul nostru? deja s-au petrecut. In punctul care se apropie de cauza
~rimordialii tot universul deja a terminat ciclul ~i s-a intors.
Dati-i drumul unei libarci intr-o camera goala ~i veti In planurile de exterior exista notiunile de intamplare, liber-
vedea ca e foarte greu sa-i numarati mi!?carile. Daca in tate a voin!ei !?ieste posibil conf1ictul dintre dorin!ele omu-
camera nu existii giiuri, puteti fi incredintat cii mi~carile ei lui ~i voin!a Divina care se manifesta in feluI urmator.
vor fi limitate la spatiul din camerii. Dacii yom pune 0 Dumnezeu ne dirijeaza prin iubire. Daca ne conducem
farfurioarii cu apii, mi~ciirile libiircii pot fi ghicite. Setea 0 dupa ace~t sentiment fara sa-l dirijam, nu renuntam la eI ~i
va duce spre farfurioarii. V orbind despre faptul cii oamenii ou-l ~~pflm~m, atunci nu numai subcon~tientul nostru ci ~i
s~nt dirijati, noi subintelegem cii dirijarea are loc din exte- co~~tllnta ~l vointa se apropie de Divin ~i inteleg legil e
~

rior, adicii sunt fortati ~i dorintele umane sunt limitate. Se Ulllversului. In iubirea Divina este ascunsa toata informatia
poate dirija ~i din exterior prin dorinte. Dacii yom ~ti dorin- despre Univers ~i toate legile lui. Dorintele noastre ~e
tele omului, putem sii ghicim conduita lui ~i sii incepem sii-l suprafata sunt in legatura cu trupul nostru ~i locul de trai.'
dirijiim. "Ciiutati-l pe cel care are de ca~tigat" - este una din Ele depind de mediu, iar dind Ie absolutizam, noi punem 0
metodele principale de descoperire a crimei. De aceea cand particica infima mai presus de intreg. Iotrucat, pe planul fin.
unii spun cii nu au 0 vointii realii, iar, altii spun cii fac ce emo!iile noastre depind de spatiu !?itimp ~i se raspandesc in.
....

174
175
intregul Univers, divinizarea lor incalca principiul unitatii au savar~it crime impotriva iubirii nu pot sa pi'itrunda nici
Jniversului ~i se dec1an~eaza mecanismul apararii ~i chiar in lumea de dincolo. Ele nu se mai afla pe Pamant, dar
~orectarii iar noi suferim de 0 anumita boala ce tine de 0 nu pot sa pi'itrunda nici pe planurile fine. Daca un asemenea
anumita inca1care. suflet va fi zamislit, acest copil nu va putea sa se nasca.
Fiindca ne orientam mai intai cu sufletul apoi cu Cand sufletul patrunde in lumea de dincolo are loc stratifi-
con~tiinta ~i in cele din urma cu trupul, se imbolnave~te, in carea in continuare a emotiilor ce tin de viata anterioara. Cu
primul rand, sufletul care pierde iubirea. Este procesul eel cat sufletul celui mort are mai multa iubire de Dumnezeu cu
mai periculos ~i eel mai putin vizibil. Apoi se imbolnavesc at at mai rapid este procesul de transformare. In aceste c1ipe
con~tiinta ~i trupul. Suferin!ele trupului purifica sufletul, de omul poate sa vada orice. Con~tiinta ~i imaginatia lui care
aceea, pe planul fin, un invalid ~i un om sanatos pot sa arate se 'pastreaza pot sa-i of ere diferite imagini. Aflandu-se in
absolut contrar. De ce, candomul moare, viata Ii trece ca un lumea de dincolo, sufletele vad viitorul celor apropiati, al
film prin fata ochilor? De ce muribunzii devin, de regula, rudelor, uneori se straduiesc sa-i ajute, sa-i anunte de apro-
mai buni? De ce oamenii care au trecut prin moartea c1inica pierea pericolelor aparandu-le in somn. Aflandu-se un timp
au aptitudini supranaturale? Fiindca moartea intrerupe oarecare in lumea de dincolo, sufletele curate tree in aIte
contactul cu straturile de suprafata ale con~tiintei ~i emotii- lumi. Cu cat mai multa iubire exista in suflet, cu cat este
lor. Eul interior al omului trece pe planuriIe fine unde mai curat, cu atat mai mare este numarul lumilor prin care
timpul este comprimat ~i intr-o secunda se poate vedea mai trece. Cand un astfel de suflet se reincarneaza pe pamant
muIt decat vedem timp de ani de zile intr-o viata obi~nuita. sau pe aIte planete, se na~te un om talentat saa genial. De~i
Trupul, care intensifica egoismul, lacomia, invidia, gelozia, nu banuie~te macar, acesta este un c1arvazator de nivel
trece pe planul doi ~i ne este mai u~or sa sim!im iubirea. superior.
De ce inainte de moarte oamenii se spovedesc ~i i~i cer Am vazut in timpul diagnosticarii magilor ~i astrolo-
iertar~? Fiindca, daca omul moare supiirat sufletul lui va giIor ca ace~tia sunt conectati la lumea de dincolo. Sfintii
patrunde foarte greu pe planurile fine. erau conectati la alte lumi iar informatia pe care 0 primeau
M-am uitat ce se intampla cu sufletul dupa moarte. Mai era mai curata, mai ampla ~i mai exacta. In principiu, pentru
intai ajunge in lumea de dincolo un de trece printr-un proces om, alegerea principala in orice situatie este sa urmeze
de pregatire. Aceasta se intamplii in cele patruzeci de zile de iubirea sau. sa renunte la ea. Aceasta alegere este determi-
dupii moarte. Sufletele sinuciga~iIor ~i ale altor oameni care nata, intr-o masura considerabila de emotiile parin!ilor

:76 .... 177


c.

. t- .
antenoara - dar
"1 de educatia, lui actuaHi,
'{ '
fata de femei, viafa personala revine la normal, incep, insa,
formate intr-o v1ata nereu~itele in sport, care se tin lant. Am inteles ca exista 0
. de com p ortamen t . Da
di tinem seama de
de modul de tra1, . - are de ales.
t
. oarecare legatura intre gelozie ~i trufie. Con~tiinta ~i dorinta
.
toate astea, aJu g
.
n em la concluzla ca . nu mal
totalitate emo- - ~ trec din una in alta, iar dacii exista 0 dependenta de profun-
Locul de tra1, trecu ~
.
t
lui
i
-
actual
Omul
~
' determma
poate
m
sascape
d'
m
rnrejele - zime, problema va trece de la gelozie la trufie. Vor suferi
.tiile ~1 hotararea
'.
.
'n
Q' atunci , se
iubirea de Dumnezeu. ",1 fie familia, fie serviciul sau destinul. Apoi, am ajuns la
destinulUl doar pn . urmatoarea concluzie: ceea ce numeam dindva dependente,
dul de viata, genele, care
~
mtamp au. n miracol. Educatla, mo
~
1- - ata~amente, astazi poate fi numit altfel - insuficienta de
t' '1 ~i au provocat 0 b oaUi grea ce nu of era
au format emOtll e asupra iubire ~i energie.
.' de dominatie
~anse de supra vietuire i~l p1erd puterea . Ciindva Ie spuneam tuturor: "Trebuie sa pastrati iubirea
~..,
. bolile dispar. Deseon, 0
omu 1U1. El se schimba 111mtenor
~utern~c
. se~1soldeaza cu moartea, Dar - in suflet." Ma refeream la faptul ca pentru a pastra iubirea
astfel de transfo~~are nu trebuie s-o suprimam cu ura, suparari, frica, depresie,
t ~t' mari de iubire purifica ~i
in cazu 1 exp 10Zle1 une1 .cant1 at1
-f" sanatos ~i i se va - regrete. A trecut 0 etapa ~i astazi ~pun: "Daca ati invatat sa
salveaza.- C'me ~tie sa mbeasca va 1
realizarea
. -
d 0 rintet. Asemenea
on~aro.r
oameni au piistrati iubirea, invatati s-o oferiti. Cu cat mai mult oferim
permite cu atat mai mult primim." In acest caz, notiunea de ata~a-
libertatea v0111te1.
dreptulla ment i~i pierde sensu!. Omul care iube~te dezinteresat nu
depinde de nimic.
. A
an se repeta aceea§i situafie: am bar--
- Dtn an t~ Altadata a~ fi spus cii ata~amentul de barbati se
b' n-am barbat. Ajutafi-ma, va
bat , n-am bant, am ant, V? intensifica dublu cand apar banii. Cre~te agresivitatea ~i
l A

ro/{ sa infeleg ce se in tamp a. trebuie sa pierzi ceva. Astazi voi spurre ca:"Incapacitatea de
t
!
... . a iubi transformii iubirea in ata~ament iar ata~amentul ne
.. ~nseamna indeplinirea donnte
1
or.
Comunicarea
.
I
- B anll 1 donntelor. , obliga sa uitam de Dumnezeu. Rezulta ca ata~amentul
indeplinirea
cu un barbat 111seam
na de asemenea,
~

. trebuie sa fie mai mic." Capacitatea noastra de a iubi se


. consuma -
multa - energ1e. D aca in suflet exista . - .. \
Donntele
.'
. 1
. La inceputul activ1tatn - dezvolta prin con~tiinta religioasa care ne ajuta sa simtim
putina mb1re, e~ ti nevOlt sa a eg1.
. iubirea fata de Dumnezeu. Atitudinea noastra fata de
mele am observat un lucru
. .. A
d t la sportivi.
cm a
roblemele
Un sportiv
in viata personala.
- I Dumnezeu este arbitrul principal ce decide daca yom fi
V1cton1, 111cep p
daca
Trece
obtine
un timp in care
- libereaza
se roaga, se e
de supararile I ferici!i sau ba. Cu cat mai avide sunt rugaciunile noastre, cu

\
179
178
cat eerem mai multi bani, bunastare, Indeplinirea dorintelor,
sanatate eu atat mai adane toate as tea patrund 1n subeon~ti-
- Dumneavoastra ma presati 1n permanenta, i-am spus
eu. Ma 1ntrerupeti 1n permanenta. Nu ~titi sa va 1nvingeti
entul nostru. Comuniearea eu oamenii formeazii emotiile
dorintele. Cum sa va ajutati fiiea daea sunteti sc1ava
noastre de suprafata. Cand apeliim la Dumnezeu se des chid
trupului ~i a dorintelor dumneavoastrii?
profunzimile saere ale subeon~tientului care vor forma
Ii este greu, dar se straduie~te sa se abtina. Ineep sa
sufletul nostru ~i sufletele urma~ilor no~tri. Rezulta ca 0
vorbese eu fiiea. Sufletul ei este plin de nemulfumire.
rugaeiune avida ne omoara sufletul ~i neferiee~te urma~ii
- Mai 1ntai, trebuie sa 1ndepartati prin rugaeiune
nO!;ltri. De aeeea exista ateii. Deeat sa te rogi la Dumnezeu
nemultumirea de sine ~i destin. Rugati-va lui Dumnezeu !;Ii
eu aviditate, mai bine sa nu !;Itiinimie des pre El.
1ndepartati pretentiile.
Am eonsultat 0 femeie prin telefon care mi-a spus:
- Eu nu ered 1n Dumnezeu, - mi-a raspuns fiiea. - Cand
- Am probleme eu fiiea mea. Nu vrea sa eomuniee eu
am eitit eartile dumneavoastra, eredeam, dar eand am
mine.
Ineereat sa ma sehimb, n-am reu~it.
- Problemele sunt 1n primul rand ale dumneavoastra.
- Am sa va explie altfel. Vreti sa fiti ferieita?
Femeia m-a Intrerupt zieandu-mi:
- Da.
- Veti vorbi eu fiica mea?
- La baza oriearei ferieiri se afla sentimentul iubirii.
- Da, voi vorbi, dar a~ vrea, mai 1ntai, sa vorbim des pre Daca doriti sa fiti ferieita renuntati la eeea ee va 1neurea sa
problemele dumneavoastra.
iubiti: supararea pe sine ~i pretentiile fata de mama. Nu
M-a Intrerupt din nou:
exista iubire fara durere. Daca fugiti de durere, fugi!i de
- Da, da, va aseult!
iubire. In fieeare zi eonvingeti-va sufletul ea trebuie sa
- Dumneavoastra aproape ea nu aeeeptati situatiile
iubeasea, sa ierte, sa fie grijuliu.
traumatizante. Aeeasta se Intampla...
. M-a 1ntrerupt a treia oara: - Nu reu~ese sa fae aeest lueru, - a raspuns
fata.
- A~a suntem noi. Vrem salariu, dar sa nu muncim.
- Cum ramane eu fiiea mea?
Via!a este, 1nsa, altfel. II eunoa~tem pe Dumnezeu prin
- Situatia fiieei e mai grava deeat a dumneavoastra. In.
iubire. Pentru a sim!i iubirea, trebuie sa oferim mult ~i
timpul diseutiei, femeia m-a 1ntrerupt de vreo eincisprezeee
dezinteresat. In filosofia indiana, aeeasta 1nseamna sa nu te
ori.
ata~ezi afeetiv de rezultat. Cand ne rugam doar pentru
n

180
181
..,.......

- atat e
san,
_
yom avea, in mal bun eel eaz , rezultate dorintele spiritului: sa nu se surmeneze prin munea, S;'
neinsemnate
,

fllndea
'
- ,

nu yom slmt1, " lU b Ire, a '


renun!e la televizor, sa se izoleze, sa stopeze eon:;;tiin!a, s:
Am ineeput eereetan- 'I mele doar ea sa van t . ~tiinta
'? , este nu se irite :;;isa nu judece. Sa Infraneze
~ ~
0 oeupat1e ' eonsum atoare :;;1este m d rep tata spre indeplinirea sa se ab!ina de la dorin!ele sexuale, sa dorin!ele
depa:;;eascasufletului:
frica ~i
- - reli g ie eorupe omul
.'
dorintelor noastre, De aeeea
, - f ara- iubirea
-' :;;tllnta dorintelor. regretul, sa nu se grabeasca,
pe neobservate :;;i-I obhga sa sup una , , "Credin!a fara fapte este moarta" - se Spune in Biblie,
'I
Multi, eitind eart1 e me Ie au -
-
vazut m e Ie doar posib1htatea ~

.~
i Daca omul face abuz de man care, judeca :;;i se grabe:;;te,
. . .

unei vm d eean-' u.,. "oare:;;l " rap1 d e P rin rugaciune, eeea ee Ie daea este avar, irascibIl :;;i gelos, rugaciunea lui va fi In
.
permite :;;1sa aea
f - -
eeonomll, renuntan t~
d la medieamente. Cu " zadar. Daca va incepe sa se roage eu ravna, aspirand spre
~

-' me 1e m,tele g eam tot mai mult cat


~
~
dit inamtam
' m eereetanle iubire :;;iDumnezeu, poate sa se 1mbolnaveasca :;;isa moara,
de peneuloasa
' es t e atitudmea - - fata de Dumnezeu. Am
aVl d at. "
Renun!area la dependen!e poate fi prea grea pentru el. Nu
..
vazut cat este de g reu sa une:;;ti :;;tllnta eu re r'19la. InseS1za-
~

. oricine poate ajunge la 0 rugaeiune adevarata. Probabil de


~ - domine treptat :;;1pe
bil, pe aseuns, aV1,d umanul meepe sa ' aeeea Hristos Ie spunea ucenicilor sai ea Vor putea sa simta
. ,. ~ - ~n
neobservate '
D1vm., ul ~tllnta meepe sa 1 g hita religia. Pentru iubirea de Dumnezeu doar prin El. Valorile spirituale pot sa
. ~

ea aeest lueru sa- nu se intample tre b Ule sa ne purifieam m Inchida mult mai dur calea spre iubire decat valorile mate-
permanenta sufletu, 1 sa luptam eu 1ae O mia "i .,. sa ne mi:;;eam
- - riale.
- lU . b' e:;;l, Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu ne
eontinuu eatre U, I Perceperea iubirii de Dumnezeu este un proees
. -
ofera v1ata, fene1r e senzuala,- sana
' - - t a te , bani, bunastare. f eomplieat :;;i Indelungat care decurge foarte greu, se
Cand -
ne adresam l'Ul Dumnezeu
.
tre b Ule
'sa
.
uitam de intere- i dezvolta :;;i se perfec!ioneaza.
Capacitatea de a iubi se
sele trupului, spIn
' 't u 1u 1 " :;;1 sufletu 1Ul. Trebuie sa ne intere- ea:;;tiga de-a lungul anilor, a deeeniilor sau a intregii vie!i.
"
seze doar lUbuea, 'pentru
1ar
- tr a aeeasta dezinteresare
a pas I Despre aceasta a vorbit Hristos In parabola despre feeioare
' -
trebUle sa ne m franam pentru un fm
. ,
1 p oareeare dorintele
~

, ,
J ~i eandele. Trebuie sa n~ pregatim din timp pentru a fi
spiritulUl :;;1 ale trup ului. De aeeea mu Itit deveneau pustme1 supu~i Incerearii daea suntem capabili sa iubim. Cand yom
, . ;
:;;ise refug1au ' pnn'manastln. -
Daea omu
1 nu po ate sa apeleze R eunoa:;;te iubirea divina va fi deja tarziu sa ne cairn :;;i sa
dezinteresat la D urn,nezeu trebUle sa se invete, mai mta1,
,
- ~
~,

eerem: "Creatorule, eu am paeatuit - iarta-ma!". In masura


.
sa-"i.,. infraneze donnte 1e m eepand eu trupu 1 - sa se abtina de
~
, in care Invatam In fiecare zi sa iubim deiinteresat, In
la maneare, sa posteasea,- s a fl amanze - ~
asea . Sa infraneze - aeeea:;;i masura depa:;;im
~ I dependenta de dorintel~ trupului,
,
,
I~.
182 i
( !in
trebuie ciiutata, in primul rand, in filosofie ~i psihologie.
spiritului ~i sut1etului ~i, in aceea~i masura, rugaciunea
Dezvoltarea inseamna energie. Energia presupune
adresata lui Dumnezeu ne va influenta pozitiv pe noi ~i
deosebirea dinte potentiale. Principala sursa de energie este
urma~ii no~tri.
timpul. Principala deosebire dintre potentiale este trecutul ~i
Astazi este 30 decembrie. Nimeni n-a mai desenat
viitorul, cauza ~i efectul. Dezvoltarea a tot ce este viu pe
svastica pe u~a mea. Asemenea semne anunta prezenta unor
Pamant ar fi fost imposibila fara interactiunea cu doua
situatii critice in stat. Clnd tara slabe~te cu duhul, multi
curente ale timpului fara lupta dintre inceputurile masculin
oameni incep sa se urasca unii pe altii ~i cauta arice mijloc
pentru a-~i manifesta nemultumirea. Odata cu alegerea unui ~i feminin.
Inceputul masculin reprezinta lumea nevazuta care tine
nou pre~edinte, Rusia a inceput sa-~i revina nu numai din
de viitor. Inceputul feminin reprezinta lumea materiala care
punct de vedere economic. Pentru Rusia au aparut perspec-
tine de trecut ~i prezent. Inceputul masculin este agresiv
tive de supravietuire. Exista asemenea perspective pentru
intreaga omenire? In lume domina aceea~i moral a de stat- fata de trup, dar are grija de suflet. Inceputul feminin are
grija de trup ~i este agresiv fata de spirit. Inceputul
clan ca in Rusia, acela~i cult al banilor, aceea~i tendinta de
masculin franeaza dezvoltarea trupului, a materiei ~i
lichidare a culturii ~i moralitatii. Lumea a devenit idolatra.
civilizatiei. Inceputul feminin are energie dar ea transfor-
Pentru mare a majoritate, religia s-a transformat intr-un
mandu-se in valori materiale, stoarce structurile spirituale.
ritual frumos, intr-o formalitate lipsita de sens.
Epoca socialismului s-a incheiat. Poporul a respirat Civilizatia se na~te ~i se dezvolta ca inceput masculin dar
prospera ~i moare ca inceput feminin.
u~urat. S-a sfar~it cu omorurile, arestarile, condamnarile
politice. Cuvantul nu mai este suprimat. A inceput 0 alta Lumea se imparte in Occident ~i Orient. Aceste sunt
perioada. Poporul este preocupat de stabilitate ~i ardine. doua stiluri de gandire care nu pot fi unite in exterior. In
gandirea orientala, intregul sau inceputul spiritual se
Rusia va incepe sa se dezvolte ca 0 tara occidentala. Ce rau
descompune in parti separate devenind material. In gandirea
e in asta? ~i ce daca va fi schimbata cultura rusa cu cea
occidentala de masa ? De ce tara este atat de bolnava? Poate occidental a, intregul spiritual se compune din anumite
ca Rusia are destinul sau? De ce in momentul cand Rusia a unitati materiale. Occidentul democratic ~i Orientul
pornit pe calea orientala au inflorit cultura ~i moralitatea? despotic. In Orient, conducerea se efectueaza preponderent
De ce atunci cand a incercat sa traiasca doar ca in occident de la varf, in Occident - de jos. In realitate Orientul ~l
a inceput sa moara, sa se dezintegreze? Cred ca explicatia Occidentul au fost intotdeauna unitare dar nu numai din

..
185
184
cauza ca popoarele ~i culturile au interaction at intre ele. primul rand sufletul. Acest model de comportament a
Sufletele celor care au trait in Orient se reincarnau in patruns in con~tiinta ~i subcon~tientul oamenilor ~i a fost
Occident ~i invers. De aceea cultura occidentala a avut impulsul unei dezvoltari ~i al unei armonii ulterioare. In
intotdeauna un potential spiritual ascuns sustinut de cre;;ti- ultimii doua mii de ani omenirea s-a dezvoltat intr-un ritm
nism. Civilizatia materiala este imposibila fara prezenta nemaivazut. Schimbarea celor doua curente ale omenirii pe
stratului spiritual anterior. Interacfiunea curentilor energe- Pamant avea loc cu aceea~i viteza. De aceea s-a produs 0
tici ai celor doi poli, occidental ~i oriental, ai planetei a ruptura exterioara intre cuJturile Occidentului ~i Orientului.
permis dezvoltarea omenirii. Procesul de transformare a Occidentul care s-a dezvoltat cu pa~i uria~i in ultimele sute
unui tip in altul era intensificat in punctele de frontiera. de ani n-a reu~it sa se inspire din moralitatea ~i spiritualita-
Civilizatiile din zonele de mijloc Ie depa~esc pe celelalte in tea Orientului. Trupul a uitat de sufletul sau japt ce amenin-
dezvoltarea lor. Babilonul antic, Mesopotamia, Asiria, ta cu pieirea intregii omeniri.
Egiptul, Grecia antic a, Roma antica, au fost locurile de Tocmai aceasta, dupa toate probabilitatile, a fost
contact a doua curente. In aceste locuri, trecerea spiritua- impulsul pricncipal al aparitiei comunismului ~i a unei noi
lului in material ~i invers era mult mai intensa. Orientul oranduiri sociale unde inceputul moral ~i spiritual era mai
ascetic care renunta la trup se unea cu Occidentul plin de important decat cel material. Unul dintre principalele
viata, imoral ~i lipsit de spiritualitate. Poruncile morale impulsuri subcon~tiente ale comunismului era sa supuna
interactionau cu viata de zi cu zi influentand starea statului. trupul spiritului. De aici a inceput economia planificata,
Legile Divine expuse sub forma unor prescriptii morale gandirea strategic a, codul moral al constructorului comunis-
sunt valabile nu numai pentru fiecare om in parte ci ~i mului. Cre~tinismul slabea ~i nu mai putea sa facii fata
pentru toate popoarele. Anticii intelegeau acest lucru. Un scopului sau de educatie moral a ~i salvare a sufletelor.
om imoral se imbolnave~te ~i moare. Daca nu are grijii de Aspiratia spre consum a majoritatii popoarelor nu mai putea
suflet, trupul sau este condamnat la suferinta. Despre fi stapanita fji in Europa au aparut ~i au prins radacini ideile
aceasta au vorbit misticii, filosofii din India Antica ~i comunismului. Impulsulsubcon~tient spre comunism in
Orientul Apropi~t. Evident ca omul trebuie sa aiba grija de executare europeana a aparut ca ideea de egalitate, frater-
trupul sau. Daca nu se va ingriji ~i de suflet, nu-~i va salva nitate ~i fericire generala.
trupul oricat de puternic ar fi ~i oricata hrana i-ar da.
Religiile mondiale spun ca omul trebuie sa-~i ingrijeasca in

186 187
La sfar~itul sec. XX s-a prabu~it socialismul. Omenirea Este mai problematic sa atace Franta sau Germania.
ajuns din nou pe muchia prapastiei. Locul lui I-a ocupat AsHizi, fiecare al doilea elev din clasa intai este de
;lamul care s-a raspandit foarte repede ~i pe teritoriul provenienta araba ~i de credinta islamica. Opozitia gandirii
:uropei. Astazi, islamul reprezinta Orientul inver~unat care occidentale se dezvolta chiar pe teritoriul tarilor occiden-
,leaga vehement psihologia occidentala. SUA reprezinta tale. A~adar, daca va invinge gandirea occidentala lumea va
. \)ccidentul intransigent. Ele nu au puncte de contact. Daca pieri, iar daca va invinge cea orientala', lumea va pieri de
vom analiza din punct de vedere economic ~i politic, este asemenea. Politica terori~tilor islamici' este 0 dovada in
logic ca SUA, cu potentialul ei economic, sa invinga repede acest sens.
islamul impreuna cu tarHe arabe. Poate ca un economist sau Sa vorbim acum despre misterul sufletului rus. Rusia
politician vor spune ca aceasta va fi garantia stabilitatii, a este oriental a ~i occidental a in acela~i timp. Da, socialismul
lipsei terorismului ~i a prosperarii omenirii. Pentru un chinez une~te modelul oriental ~i cel occidental, dar, acest
filosof, victoria SUA inseamna moartea civilizatiei. Lumea fenomen este spontan, temporar. China devine tot mai
cu un singur pol nu are energie pentru dezvoltare. occidentala ~i se simte minunat. Rusia a incercat sa imite in
Principalul oponent al SUA este considerata, astazi, to ate Occidentul ~i s-a in~elat. A aparut urmiitoarea maxi-
China. Este adevarat din punct de vedere economic. China ma: "Salvati sufletele noastre." Calea orientala s-a dovedit
este 0 tara ce se dezvolta cu pa~i rapizi care va ajunge ~i va insuficienta pentru Rusia. Socialismul s-a prabu~it. Calea
depa~i SUA. Este un antagonism economic evident. Nu occidentala s-a dovedit a fi ~i mai nefolositoare. Rusia va
exista, insa, contradictii politice. China este 0 tara oriental a trebui sa uneascii idealismul ~i materialismul, religia ~i
care viseaza sa devina occidentala. Tineretul chinez ~tiinta, conceptiile despre lume orientala ~i occidentaHL In
gande~te occidental. Femeile chineze vor emancipare. caz contrar, Rusia se va prabu~i.
Deocatp.data, China ~i India sunt in exterior tari orientale, in De doua sute de ani exista SUA care s-a supranumit
interiOl:, insa, devin, tot mai rapid. occidentale. Rezulta ca tara fagaduintei, a democratiei ~i a libertatii. Este
islamul trebuie sustinut de sus pentru ca omenirea sa intruchiparea gandirii occidentale. Doar la 90 km distanta se
supravietuiasca. Este interesant cum se intiimpla acest lucru afla insula Libertatii in frunte cu de neinlocuitul Fidel
pe plan exterior. SUA pot sa atace orice tara araba. In Casstro. Este yorba de Cuba, bastionul civilizatiei orientale .
t

principiu, acest lucru se poate obtine ~i prin subjugare Este singura tara din lume unde nu exista proprietate pri vata
economica ~i politi ca. asupra mijloacelor de productie, un de s-a pastrat prioritatea

....
188 189
valorilor morale fata de setea de profit. Am scris di Daca tinem seama de legile fizice ~i materiale, are
perfecta dreptate. Sa incercam sa analizam aceasta proble-
prabu~irea socialismului a lovit mult mai crunt America.
ma din alt unghi. Sa admitem ca un om este infectat Cll
Este un lucru evident. America a pierdut energetic ~i
spiritual, dar a ca~tigat din punct de vedere economic ~l ciuma sau holera. Masa microbilor este mult mai mica
politic. comparativ cu cea a omului, dar microbii nu mor. De ce';'
Pentru serviciile FBI - (Biroul Federal de Investigatii al Fiindca microbii ataca func!iile principale ale organismului
SUA) este extrem de simplu sa lichideze orice om de pe care tin de energetic a pianurilor fine ~i nu masa. Daca omu]
planeta. Dadi n-o fac din prima incercare, vor intreprinde 0 sUibe~te energetic, ii seade imunitatea ~i infeqia reapare san
vine alta din exterior.
a doua ~i 0 a treia. Au incercat de 637 de ori sa-l omoare pe
F.Casstro, dar n-au reu~it. Casstro i-a spus uneia dintre Ieri am fost anuntat despre numarul moqilor in urma
amantele sale: "Este imposibil sa ma omoare." America cutremurului de duminica din Asia de Sud-Est. Acum
cateva zile cifra mor!ilor era de 12,5 mii. leri a fost preciza-
dore~te deliberat moartea lui Casstro, iar in subcon~tient ii
ta: mai mult de 125 mii. Totu~i, poate oare omul sa influen-
dore~te 0 viata lunga ~i multa sanatate. Cuba, 0 tara nein-
semnata teritorial ~i infima din punct de vedere material are teze starea planetei? Religiile mondiale spun ca este posibil.
Am discutat nu demult eu 0 femeie care eunoa~te iudaismul.
0 energetic a ~i 0 importanta uria~e. Nu intamplator acolo
Conform eredin!ei evreilor, daea nu se vor ruga, in lume VOT
exista, in anumite ramuri, cea mai buna medicina din lume.
avea loc catastrofe in cele mai diferite loeuri. Acum eateva
Nu se ~tie cat va mai putea sa reziste acest echilibru fragil.
Deocamdata functioneaza pentru salvarea civilizatiei. zile am auzit 0 parere similara. S-a dovedit ea aeeasta idee a
A~adar, 0 parte minuscula po ate fi prin energetica ei fast lansata eu eateva decenii in urma de un eunoseut
mult mai puternica decat una uria~a care este slaba spiritual. savant rus: daca in bisericile ortodoxe nu se vor mai face
rugaeiuni atunci va exploda planeta. Ceea ee este mai
La (, emisiune televizata, un savant a fost intrebat: "Credeti
interesant este ca ~i eu am ajuns la aceea~i eoncluzie. Sa
in sfar~itul lumii? Omenirea poate sa provoace, prin acti-
incepem eu ni~te simple experien!e. Savan!ii francezi au
unile sale, pieirea planetei?" savantul a raspuns: .
scos ni~te molu~te din seoiei ~i Ie-au pus in apa distilata
- Este 0 grandomanie sa atribui omenirii asemenea
posibilitati. Ea este mult mai mica comparativ cu masa ~i unde lipse~te ealciul, dar inveli~ul de protee!ie a apiirut din
propor!iile planetei noastre. nou. Concluzia este una singura. In organismul viu are lac 0
dezintegrare termonucleara. La nivelul fizie exterior este

191
190
urmat de eliminarea unei cantitati de energie uria~a. Pe
distrug curentii energetici ~i functiile fiziologice ~i organis-
planurile energetice fine acest proces este invizibil ~i nu
mul moare. Principiul uniH'itii sta la baza existentei Univer-
este dureros. Care este conc1uzia? Energia principala a sului. Am descris 0 situatie cand un singur om comite 0
Universului se afla pe planurile energetice fine prin care se crima impotriva iubirii ~i ii moare tot neamul. Rudele sunt
regleaza to ate procesele din Univers. Orice fiinta vie are
unitare pe planul fin. Daca yom patrunde in planurile fine,
acces la aceste planuri ~i poate sa aiba influenta asupra lor. yom vedea ca omenirea este unitara. Fiecare dintre noi este
Dar influentele spontane sunt slabe ~i de aceea nu sunt raspunzator de intreaga omenire. Pe un plan mai fin putem
periculoase. Totul consta in faptul ca impulsurile energetice vedea unitatea a tot ce este viu, iar pe altul ~i mai fin nu mai
ale omenirii nu mai sunt haotice. In ultima vreme oamenii exista deosebire intre materia vie ~i cea moarta. Se pare ca e
au inceput sa observe ca manifestarile urii umane de 0 adancime imensa dar oridit ar parea de straniu omul are
propoqii ~i cutremurele coincid intr-un mod straniu, dar nu
acces la aceasta adancime. Dovada este fenomenul materia-
atat actiunile agresive ~i omorurile cat emotiile agresive lizarii obiectelor. Rezulta ca omul poate sa influenteze
coincid cu cutremurele.
curentele energetice care determina starea ~i integritatea
Agresiunile fizice, chiar ~i una precum explozia
planetei. Programul de autodistrugere, a urii fata de sine
atomic a, nu sunt periculoase pentru Pamant. Asemenea
ajunge in interiorul sufletului. Ce provoaca acest program?
actiuni sunt de proportii microscopice. Functiile corpului
Am fost de curand in Israel. Intr-un ziar de limba rusa
ceresc pe care traim depind de curentii de energie din
am citit des pre prorocul Isaia. Evenimentele au avut loc
interiorul planetei. Dupa toate probabilitatile, energia
acum cateva mii de ani. Prorocul Ii spunea imparatului:
negativa a omenirii, unindu-se intr-un singur curent poate
"Daca vei comite faradelegi '~i crime impotriva iubirii,
deveni un pericol fundamental pentru planeta noastra.
Dumnezeu te va pedepsi ~i va fi un cutremur care te va
Totu~i, ura nu patrunde atat de adanc in energetic a planetei.
distruge pe tine, neamul tau ~i palatul impreuna cu ora~ul."
Exista, oare, ceva mai periculos decat ura? Exista.
Se mai spunea ca palatul era din filde~. Savantii contempo-
Exista depresia sau programul de autodistrugere. De~i masa
rani credeau ca este imposibil sa coristruie~ti un asemenea
omenirii este minuscula, programul de autodistrugere poate
palat, de asemenea nu credeau nici in celelalte lucruri. De
sa distruga planeta daca va patrunde mai adanc decat limita
curand, in timpul sapaturilor, au descoperit urmele cutremu-
permisa. Cum este posibil? Daca intr-o persoana oarecare
rului ~i ruinele palatului. Era din caramida obi~nuita
mecanismul autodistrugerii depa~e~te limita permisa, se

192 ...
193
acoperita cu placute de filde~, de aceea crea impresia ca
lui Hristos: "Nu va faceti griji pentru ziua de maine...omul
palatul era cioplit doar din filde~.
traie~te nu doar cu paine." atentioneaza ca a uita de suflet, a
In invatatura budista des pre karma se spune ca exista
pierde iubirea ~i moralitatea este un pericol nu numai pentru
un letopiset universal unde este inregistrat tot ce a fost creat
sanatate ~i destinul unui singur om dar ~i pentru existenta
- cronica Akasha. Nici 0 fapta savar~ita de om nu dispare .
planetei. Toate astea erau actuale ~i acum 2000 de ani. Inca
fara urma in valtoarea timpului - totul se inregistreaza.
de atunci omenirea i~i stramutase grija de la suflet la trup.
Pentru fiecare fapta a sa omul este fie rasplatit fie pedepsit.
Maine este 31 decembrie. Ne yom lua ramas bun de la
Omul este in primul rand suflet apoi trup. Faptele savar~ite
anul vechi ~i de la lumea veche. Vom intalni un An Nou ~i 0
spre binele sufle~ului ~i unitatea lui cu Creatorul imbuna-
Lume Noua. Vom putea, oare, sa ne schimbam ~i sa
tatesc karma. Faptele savar~ite doar spre binele trupului in
supravietuim intr-o Lume Noua? Cine ~tie...
d~trimentul sufletului se transforma in gre~eli ~i crime.
Pedeapsa este iminenta. Legatura dintre comportamentul
omului, destinul ~i sanatatea lui 0 gasim in to ate religiile
mondiale. Iudaismul abordeaza altfel aceasta tema.
Am fost in repetate randuri in Israel ~i de fiecare data
am observat ca deasupra fiecarei u~i este fixata 0 cutie
numita mezuza in interiorul careia se afla un fragment din
Tora scris de mana. Este un citat din Vechiul Testament.
Starea in care omul intra in casa va determina energetica
incaperii. Daca in acea clip a se va gandi la Dumnezeu,
~ederea lui intr-o asemenea casa ii va ajuta sa aiba grija de
suflet. Icoanele ortodoxe au aceea~i functie. Nu cuno~team
textul din mezuza, I-am aflat de cudind ~i am ramas uluit.
Traducerea este urmatoarea: "Dad. poporul Israelului va
indeplini poruncile Mele, ploaia va veni la timp." Este
echivalentul karmei colective, adica legatura dintre mora-
litate ~i soarta poporului, a~adar, ~i a omenirii. Invatatura
~
194
195
este un indicator al starii sufletelor noastre, ca este 0 posi-
bilitate de a ne schimba de~i huliganismul poate fi eliminat
partial cu ajutorul sistemului anti injuraturi pe net ~i mode-
ratiei. Ne-ar fi de mare folos parerea dumneavoastra in
PARTEA A PATRA
aceasta problema fiindca, pe de 0 parte, este 0 posibilitate
de a ne schimba, iar, pe de alta parte inseamna - distrugerea
un or conditii pentru discutarea unor probleme serioase.
Cred ca i~i fac un cadou in primul rand lor ~i nu mie.
De~i sunt necesare, eu nu particip la forumuri, ele creeaza 0
conexiune inversa pe care cartea n-o creeaza. Am renuntat
sa mai raspund la intrebari prin po~ta electronica fiindca pe
Au trecut cateva zile dupa Anul Nou. Rasfoind oameni ii intereseaza mai . mult telefonul de la biroul meu ,
-

eorespondenta am gasit 0 felicitare cu ocazia Anului Nou ~i posibilitatea de a se inscrie la ~edinte ~i achizitionarea
0 propunere despre crearea unui forum pe internet: "In casetelor video dar nu apeleaza aproape deloc la rubricile
noaptea de Anul Nou ne yom intalni cu prietenii ~i rudele ~i create in mod special pe internet. Imi pun de multe ori
ne yom aminti despre cele mai importante evenimente ale aceea~i intrebare fara sa citeasca raspunsurile mele. Nu
anului trecut. Pentru unii dintre noi aceste evenimente exista comunicare. Majoritatea vor sa primeasca ~i putini
inseamna a te intelege pe tine, a intelege lumea, a intelege sunt cei care vor sa of ere. Aceasta e particularitatea gandirii
.
destinul ~i a obtine un punct de sprijin in viata..." noastre. Vrem sa primim ajutor dar nu ne invatam sa-i
.Noi, participantii la forum - ortodoc~i, budi~ti, catolici, ajutam pe altii. Daca in interiocul nostru este blocata
luterani, atei, musulmani, ezoteri~ti, filosofi, yoghini, eliminarea energiei este imposibil sa fim ajutati. Am vorbit
eompozitori, studenti, parinti, holtei, ru~i, americani, in una dintre cartile mele despre 0 oaie care moare dar,
osetini, evrei, uzbeei... dorim sa va faeem eadou cu prilejul aducandu-i mielul de la 0 alta oaie, are grija de el, elimina 0
Anului Nou un nou forum care sa eorespunda eerintelor cantitate uria~a de energie, grija ~i iubire, ~i depa~e~te astfel
eontemporane.. . suferinta mortala. De aceea a~ vrea sa ma adresez cititorilor
Ne straduim sa-i primim la acest forum eu toata iubirea de pe internet. Doriti sa va insanato~iti ~i sa va rezolvati
~i fara agresivitate pe huligani, intelegand ca prezenta lor problemele? Sa nu a~teptati ajutor, ajutati-va singuri. Cu cat
~
196 197
r

:;;tie, poate ca aceasta situatie creata de a ajuta pe cineva, eu


mai putin va yeti gandi in aceasta c1ipa la dumneavoastra,
fiind intr-o stare catastrofala, m-a ajutat s-o transform intr-o
cu at at mai sanato:;;i yeti fi. Imi amintesc situatia prin care
situatie neplacuta cu care poti sa te lupti.
am trecut. Diagnosticul meu - cancer cu metastaza. Nu
Am indeplinit intuitiv cele patru reguli care te ajuta sa
aveam nici 0 :;;ansa sa supravietuiesc. Revenisem din Soci in
simti Divinul :;;icontribuie la insanato:;;ire.
Piter cu 0 recomandare la institutul de ontologie. In acel
Unu: am eliminat tot ce ma incurca sa iubesc, in primul
moment m-a sunat una dintre pacientele mele.
rand frica pentru viata mea. Am incetat sa mai contez pe
~titi, am 0 problema ingrozitoare. Doar
medicina :;;i in general sa mai contez pe ceva, dar am
dumneavoastra'puteti sa ma ajutati, - imi spunea plangand.
continuat sa lupt, iar obiectivul salvarii mele era sufletul :;;i
Va rog sa veniti in statia de metrou "lnstitutul Tehnologic".
nu trupul. Am citit Biblia :;;i am gasit acolo cuvantul
M-am dus :;;itimp de 0 ora am ascultat povestea ei.
"lubire." :;;iI-am urmat intuitiv.
- Am 0 stare ingrozitoare, mi-am pierdut sensul vietii, Doi: Nu-mi mai era frica de durere :;;iprobleme, fiindcii
nu mai vreau sa traiesc.
tineau de trupul meu. Ele au devenit minuscule.
Ma uitam la ea de parca eram in alta lume.
Trei: Am stopat toate dorintele :;;iscopurile, adica absti-
- Spuneti-mi concret ce s-a intamplat? nenta totala.
- ~titi, :;;eful meu nu ma pretuie:;;te, ma :;;icaneaza la Patru: Am inceput sa caut posibilitati de a ajuta familia
fiecare pas. S-a creat 0 situatie fara ie:;;ire.
care, dupa moartea mea, ar fi ramas fara mijloace de
0 fractiune de secunda m-am gandit: "Ce-ar fi sa ne
existenta. N-am renuntat la ajutorul acordat altora. Aceasta
schimbam locurile pentru 0 c1ipa."
a diminuat dependent a mea de viata :;;isanatate.
- V a trece un timp :;;i yeti uita de acest necaz. Cand 0 In Vechiul Testament se spune: "Sa nu prime:;;ti daruri
problema vine din viitor ni se pare uria:;;a, iar cand peste un
intrucat ii orbesc pe cei care vad." Omul care s-a obi:;;nuit
timp oarecare 0 privim in trecut, ni se pare minuscula.
doar sa primeasca - slabe:;;te. Slabe:;;te, in primul rand
Credeti-ma, nu este eel mai mare necaz.
sufletul. Este greu sa credem, dar tocmai aceste nuante ale
S-a uitat la mine :;;ia zambito
senzatiilor determina. sanatatea noastra :;;i posibilitate<:.
- Ati avut 0 puternicii influenta pozitiva asupra mea. pieirii sau a supravietuirii civilizatiei noastre.
Ma simt mult mai bine, - :;;i, mai :;;optind cateva vorbe, a
disparut in multime. Eu, insa, ma gandeam cat este de bine
ca intr-o situatie ca a mea sa poti sa ajuti pe cineva. Cine
1')')
198
Dad. pentru un om fericirea suprema este doar sa a putut sa se schimbe §i sa-§i puna in ordine sufletul.
primeasca, este bolnav. Boala se va ascunde in trupul, in Aceasta inseamna capacitatea de a gandi corect.
con§tiinta §i in sufletullui, ea nu va putea fi vindecata. Imi amintesc ca cineva mi-a pus 0 intrebare.
Am incetat sa mai raspund la intrebarile de pe internet - Cum sa procedezi cu un om care te-a tradat?
ca sa nu sustin aceasta tendinta. Rubrica "Schimb de expe- - Inlocuiti cuvantul "tradat" cu "vindecat" §i problema
rienta nu mai exista. Cativa oameni m-au ajutat cu 0 noua care pare de nerezolvat va disparea. Ati idolatrizat umanul
informatie de care aveam nevoie. Aproximativ zece mii de §i de sus vi s-a trimis purificarea. Capacitatea de a gandi
oameni vroiau sa Ii ajut, personal. Este foarte bine ca mi-am este determinata de masura in care putem sa ne schimbam.
schimbat parerea cu privire la aceasta problema. Altadata a§ Pentru aceste schimbari este nevoie de energie pe care 0
fi spus: "Un om bolnav este un consumator. La nivel fizic primim de la Dumnezeu prin iubire. Cu cat avem mai multa
inseamna lacomie, la nivel spiritual - invidie §i condam- iubire de Dumnezeu, cu atat avem mai multa energie in
nare, iar la nivelul sufletului - gelozie." Daca este un suflet cu atat mai mult ne schimbam, iar prin noi schimbam
consumator, n-ai ce sa discuti cu el. lumea inconjuratoare. Rezulta ca prima regula este sa. nu
Astazi, vad altfel aceasta problema. Boala sau blodim iubirea Divina prin suparari, condamnari, frica §i
consumul este incapacitatea de a gandi corect. Rezulta ca regrete. Cea de-a doua regula este: sa ajutam iubirea prin
trebuie sa ajutam omul sa se schimbe pozitiv. Sunt necesare infranarea inceputului animalic §i activizarea sentimentelor
metode noi care sa-l ajute sa of ere §i sa iubeasca. superioare. Chiar §i munca fizica, sportul ne ajuta in acest
Comunicarea inseamna educatie. Daca nu va place ceva sens nemaivorbind de activitatea intensa a con§tiintei §i a
in om, ajutati-l sa se schimbe. Daca nu va place ceva in sentimentelor noastre.
lumea inconjuratoare, ajutati-o sa se schimbe. Supararea,
condamnarea §i cautarea celor vinovati inseamna blocarea 0 cuno§tinta de-a mea me-a povestit 0 istorioara
energiei iubirii sau imposibilitatea de a ne schimba. La interesanta. La un congres un nou venit s-a exprimat
orice boala sau problema trebuie sa raspundem cu energie indecent la adresa ei.
creatoare. Intrucat energia vine din iubire Divina, la orice - Nu i-am raspuns nimic, - spunea ea. - In acel moment
, ,
boala, pierdere sau suparare trebuie sa raspundem in mod !) am inceput sa ma rog. Persoana respectiva a disparut §i n-a
reflex cu iubire. ~i at unci va disparea parerea noastra despre mai venit la congres.
un om rau, pagubos. In fata noastra se va afla 4n om care n-

00 201
Cand cineva se concentreaza asupra iubirii 'este foarte sufleteasca in cele mai grele conditii, deja va rugati. Daca
periculos sa fii agresiv fata de eL Orice vietate simte acest sentimentele . dumneavoastra de iubire, buniitate, daruire,
lucru, depind mai putin de durere, de pierdere sau suparare, cu atat
Injuratura de mama inseamna jignirea sentimentelor mai curata va fi rugaciunea.
supreme. Daca cineva din preajma incepe sa injure de Care ar trebui sa fie atitudinea fata de cineva care
mama, inseamna ca ~i dumneavoastra aveti 0 vina oarecare. injura? Ca fata de un om care are putina iubire in suflet. EI
Inseamna ca principiile ~i idealurile dumneavoastra se afla simte pericolul idolatrizarii sentimentelor superioare ~i
pe prim plan, iar sufletul a uitat de iubire. Cand omul se afla incearca sa se salveze intr-un mod primitiv. Inseamnii ca in
intr-o situatie critica, mortala, nu se deosebe~te prin nimic orice injuriitura ~i mitociinie exista un sens. Orice mitocan
de animale. Prima reactie este sa se apere, sa se ascunda, ~i injurator de mama are nevoie de ajutorul nostru la fel ca
sau sa imobilizeze inamicul, iar cand nu exista nici un cineva cu trupul bolnav. Atitudinea corecta fata de orice
pericol pentru viata, omul poate ~i trebuie sa se comporte situatie 0 schimba din interior apoi ~i in exterior.
altfeL Cu dit manifesta mai putina agresivitate cu atat este
mai intelept comportamentul lui. Cred ca eel mai bun lucru Ce inseamna, astazi, 0 conceptie corecta despre lume?
la forum - pe chat este sa stabiliti 0 anumita perioada de In lume vor ,exista intotdeauna doua tipuri contrare de
repaus fata de cei care injura. gandire. Con~tiinta noastra se dezvolta ~i are nevoie de
La una dintre lectii 0 doamna m-a intrebat cum sa se contradictii ~i contrarii. Occidentul ateu ~i Orientul mistic
roage daea situatia din familie nu-i permite sa faea acest au provocat dezvoltarea gandirii ~i perceperea religioasa ~i
lucru. Sotul este agresiv, are mult de lucru prin casa, copiii ~tiintifica a lumii. In ~tiinta, omul este centrul, in religie -
0 incurca. periferia. Religia ~i ~tiinta erau de neunit. In cazul unirii, ori
De ce a aparut aceasta problema? Fiindea nl.lintelegea ca~tiga una ori se autodistrugeau reciproc. In India exista 0
rostul rugaciunii. Pentru ca rugaciunea era un ritual maxima: "Nu exista oameni, exista idei."
superficial pentru care sunt necesare izolarea, lini~tea, Candva, unii oameni traiau doar cu banii, cu bucuria
confortul sufletesc. Rugaciunea este pentru a simti iubirea. materiala ~i se simteau minunat. Altii renuntau la to ate ~i
Daca la inceput omul are nevoie de izolare, mai tarziu el sustineau ca doar ei sunt fericiti cu adevarat. Ei nu se
po ate sa se roage in orice conditii. Daca yeti continua sa incurcau unii pe altii ci se completau creand 0 armonie.
iubiti omul care v-a suparat, daca va pastrati bunastarea Pentru a intelege dreptatea unora ~i a altora trebuie sa ie~im

....
202 203
la nivelul unde logica trupului cu idolatrizarea valorilor
materiale ~i logica spiritului cu idolatrizarea ideii, reprezin- depinde in totalitate de aceasta, nu se dezvolta. Astazi, la
ta un tot intreg. Este nivelul unde trupul, spiritul ~i sufletul televiziunea rusa, timpul de emisie este ocupat de programe
sunt 0 substanta unitara. Este nivelul Divin. Pentru a ajunge comerciale al diror scop este de a face bani. Este mai u~or
la acest nivel trebuie sa avem 0 capacitate mult mai mare de sa iei bani de la un prost decat de la un de~tept. Dad vom
a iubi. Prin iubirea de Dumnezeu putem vedea unitatea tolera cele mai primitive dorinte ale telespectatorilor,
oricaror contrarii. Daca nu este suficienta iubire, ambele prostindu-i con~tient, banii se intorc mult mai repede.
moduri de gandire tind sa se distruga reciproc. Rezultii cii televiziunea contemporana, pentru a face bani,
Modul de gandire occidental a dezvoltat civilizatia. trebuie sa distrugii, cu voie sau fiirii voie, cultura ~i spiritua-
Daca mobilul principal pentru construirea unei fabrici, a Iitatea poporului. Daca intr-o Iibriirie , cumpiiratorul poate
magazinelor, pentru producerea de marfuri, este profitul, sa-~i aleaga 0 carte buna, la televiziune exista tot mai putine
efectul va fi extraordinar, se va elimina 0 cantitate uria~a de posibilitati de a face 0 alegere. Cultura de strada, comer-
energie ~i va exista 0 diversitate a formelor. Socialismul a ciala nu sustine cauzele superioare, strategice, spirituale. In
demonstrat caeconomia nu po ate fi construita fara stimu- dipa in care religia incepe sa fad comert, iubirea ~i credin-
lente materiale. Civilizatia nu poate sa se dezvolte fara bani, ta dispar pe neobservate, iar in locul lor raman obiceiuriIe,
fara recompense materiale ~i fadi avantaje economice. Cand economia ~i politica. Comertul este permis pana la 0
acela~i principiu este mutat din sfera materiala in cea spiri- anumitii limita. Iubirea ~i moralitatea trebuie sa sustina
tuala au loc schimbari catastrofale. Spiritualitatea ~i cultura comertul ~i nu invers. CuItura trebuie sa fie comerciala de
nu se mai dezvolta ci degenereaza vertiginos. De ce? .Fiind- asemenea pana la 0 anumita limita, altfel, degenereaza.
ca spiritualitatea este 0 notiune strategica iar atitudinea de a Economia trebuie sa fie comerciala dar asta nu inseam-
scoate Un ca~tig imediat din cultura ~i spiritualitate inseam- na di trebuie sa fie lipsita de moralitate ~i de notiuni strate-
na Iichidarea acestora. Acest proces are loc astazi in Rusia. gice. Astazi, de exemplu, industria alimentara occidentala
S~ propune ca teatrele sa se autofinanteze. Inseamna ca omoara oamenii prin provocarea unui numar uria~ de boli.
teatrul trebuie sa degenereze ca sa ca~tige bani. BaIciul ~i Medicina este preocupata de vanzarea medicamentelor ~i de
teatrul de masciirici au fost unitare cu publicul ~i aveau profitul comercial ~i nu .de insiinato~irea oamenilor. Doua
legatura indirecta , dar nu puteau sa se dezvolte. Cand contrarii nu se unesco
teatrul nu depinde economic de spectator, moare, iar cand Proportiile uria~e ale prioritatii banilor asupra moralitatii
ameninta existenta, civilizatiei
, contemporane.
'
204
~
205
.- --" .-.
---
"" ~ ~

Cand banii devin valoarea principal a, adica invinge formeazii un tot intreg. Un tot intreg formeazii ~i Piimantu!
modul materialist de gandire, sufletul Incepe sa moara. Mai cu tot ce se aflii pe eI. Aceastii unitate este, In primul rand,
mult decat atat, orice om cu 0 conduita morala, de~tept, cu informationalii, de aceea starea informationalii a unui grup
spirit de previziune va fi intotdeauna un pericol pentru cei de oameni poate sii influenteze starea Piimantului. Existii 0
care vor sa ca~tige bani cu orice pret. Sa ne imaginam ca ipotezii cii in. sistemul nostru Solar a mai existat 0 planetii
cineva a cumparat un canal de televiziune ca sa ca~tige care a explodat nu se ~tie din ce cauzii. Aceastii ipotezii a
bani. Inseamna ca trebuie sa elaboreze 0 anumita schema ~i apiirut din cauzii cii in locul presupusei orbite poate fi
sa subordoneze totul scopului principal de a face bani. observat un brau de asteroizi care ar fi apiirut In urma
Deodata, unul dintre angajati declara ca existii scopuri mult exploziei. Aceastii planetii se numea Faeton. Poate cii a
mai import ante cum ar fi interesele poporului ~i ale statului, explodat, in primul rand, din cauza situatiei informationalc
apiirarea principiilor morale ~i religioase. Proprietarul: insa, foarte proaste? Incerc sii Inteleg cum ariitau oamenii din
nu are nevoie de a~a ceva ~i n concediazii imedlat pe Sodoma ~i Gomora. Mancare din abundentii, agresivitate,
angajatul in cauza. Dar iatii cii incepe "poveste~". Pop~~l atitudine riiuvoitoare fatii de noii veniti, satisfacerea tuturor
prive~te la televizor cu satisfactie ~i inghite once pubhcl- dorintelor, concentrare asupra pliicerilor, adicii, dacii vreau
tate. Cu cat mai multe emotii pozitive primesc telespecta- sii savurez pliicere, fie mancare, sex, sau buniistare, nimeni
torii cu atat mai multi bani pliitesc dupii care vine raiul. ~i nimic nu mii poate opri. Au fost spulberate notiunile de
Oamenii se uitii la televizor ~i Ii se indeplinesc dorintele. infriinare, iubire, moralitate, credinta In Dumnezeu. In
Ce urmeazii? principiu a fost 0 concentrare asupra principalelor functii
vitale, a diviniziirii vietii ~i a Gontinuitiitii ei. '
Imi amintesc cerul sclipitor de albastru de deasupra Orice obiect din Univers se dezvoitii dupa principiul
Marii Moarte. Eram pentru prima datii pe acele locuri. Pe 0 unitiitii care poartii in el cauza primarii ce une~te Intregul
tiibIitii era scris "Sodoma." Este numele unuia dintre cele Univers ~i n reduce la un singur punct. Dacii energetica unei
douii ora~e bibIice de trista amintire Sodoma ~i Gomora. stele este orientatii doar spre nevoile ei ~i nu spre asigurarea
Emotiile omului sunt in legiiturii cu destinul luL Destinul unitiitii cu cauza primarii, steaua explodeaza. Daca energe- '
unui 'popor este de asemenea legat de emotiile lui, adicii de tica planetei se inchide In sine, se declan~eazii programul
reIigiozitate, moralitate ~i culturii. Oamenii sunt 0 parte a de autodistrugere ca mecanism de salvare a Universului, iar
Piimantului. Riidiicinile, tulpina ~i coroana copacului planeta moare. Cu cat este mai mare energetic a unui grup

206 I
207
~
de oameni, cu atat mai repede se dezvoWi programul de
servieii. Atmosfera este izbitor de asemanatoare eu eea care
autodistrugere dadi ace~tia renun!a la iubire de dragul
domnea eandva pe loeul marii Moarte. Omenirea se unifiea
dorin!elor lor. Cu cat este mai puternica idolatrizarea vie!ii,
astazi vertiginos. Ce se va intampla eu planeta eand
cu at at mai tare se distruge via!a i?i incep bolile, femeile nu
asemenea emo!ii vor euprinde nu doar eateva milioane de
mai pot sa nasca, incep seceta i?i inunda!iile. Toate religiile
oameni ci intreaga popula!ie? In Biblie gasim 0 deseriere
remarca legatura energetic a dintre emo!iile omului i?i
aproximati va.
fenomenele naturii. Eu am vazut aceasta legatura la Paris, in
Privese prin geam la Peterburgul aeoperit de zapada.
ajunul anului 2000. De ce a inceput uraganul dupa Craciun?
Ma gandese la 0 noua versiune. Daea se va adeveri sau ba 0
De ce au fost afectate cele mai bogate regiuni? De ce a
va dovedi timpul. Sunt eonvins ea lumea, in eel mai apro-
facut pagube uriai?e chiar in ajunul anului 2000? Am vazut
piat timp, trebuie sa se sehimbe. Trebuie sa ne sehimbam, in
copaci de 0 suta de ani scoi?i din pamant cu tot cu radacini.
primul rand, noi. Noi suntem eeea ee gandim i?i sim!im. De
Au fost i?i alte uragane mult mai puternice dar tocmai acesta
modul in care yom sim!i i?i yom gandi depinde destinul
a smuls copacii din pamant. Apoi am in!eles. In ortodoxie,
intregii planete.
sarbtHoarea principal a este Pai?tele, adica descoperirea
Divinului prin moarte, pierderea umanului. In catolicism,
- Serghei Nicolaevici, ati scris ca pentru un ani-
sarbatoarea principal a este nai?terea lui Hristos. Inseamna ca
mal, stapiinul este ca un Dumnezeu. De multe ori se
dupa Craciunul catolic, in subconi?tientul a milioane de
fntiimpla ca animalul f§i schimba atitudinea lata de
oameni s-a produs concentrarea asupra vieW, idolatrizarea
stapiin. Care este gre§eala stapanului?
ei, dupa care, s-a declani?at programul autodistrugerii.
Ceea ee s-a intamplat inainte de Anul Nou in sudul
Am sa va explie prin eateva exemple.
Asiei ,:>easeamana eu cele intamplate la Paris. Primele zile
Primul. 0 femeie traia in pace i?i linii?te impreuna eu
dupa Craeiunul eatolie. Un numar uriai? de turii?ti s-au
pisiea i?i cainele ei. Pisiea era frumoasa, de rasa, i?i toti 0
adunat intr-un anumit loe pentru indeplinirea dorin!elor. (
iubeau ea pe un eopil. Pe dUne, nu-l iubeau la fel de mult.
Asia de sud-est se afla in zona dolarului. Inseamna ca
Stapana hranea, in primul rahd, pisiea eu ee avea mai bun,
pentru majoritatea turii?tilor europeni vacan!a de Anul Nou a
apoi hranea eainele. Odata, eand i-a ehemat la maneare, a
eostat de doua ori mai ieftin. Apropo, tocmai Thailanda n-a
venit intai eainele iar pisiea a intarziat. Stapana a hranit
dat dovada niciodata de moralitate in oferirea diferitelor
intai cainele. Pisiea a vazut, s-a infuriat i?i i?i-a infipt eoltii
....

208
209
, I
I
I
r

ca 0 tradare ~i provoaca 0 durere inimaginabila. Este


in mana femeii, i-a mu~cat apoi palma pana la os, i-a rupt imposibil sa rezi~ti. Apare dorinta, greu de evitat, de a
tendoanele, nervii ~i cu mare greutate a smuls-o. Femeia a
omori persoana iubita sau de a te sinucide.
fost operata, dar a ramas invalida pentru tot restul vietii. Omenirea nu mai ~tie sa iubeasca. Cu cat mai putemice
Degetele de la mana dreapta au ramas imobilizate. '
sunt sentimentele noastre ~i cu cat mai mare este iubirea
Al doilea exemplu. Un barbat avea un caine ~i il iubea noastra cu atat mai mari sunt dezastrele pricinuite de ea.
foarte mult. Cainele era gelos pe stapan. Odata a venit in Iubirea se transforma foarte repede in patima, iar patima in
vizita nepotica de care ii era foarte dOL Fetita I-a cuprins de dependenta, dependenta in ura, iar ura in crima. Pentru a
gat ~i a inceput sa-l sarute. Cainele s-a aruncat la fetita ~i ~i- supravietui, omul trebuie sa mic~oreze cantitatea de energie
a infipt coltii in gatul ei. Au incercat sa-i descle~teze dintii
~i de iubire din sufletul sau. Este mecanismul subcon~tient
dar nu au putut. Au omorat cainele, dar era prea tarziu. Ii al supravietuirii. Savantii nu pot sa inteleaga cum a aparut
sparsese deja vertebra cervicaHi ~i fetita a murit. sindromul oboselii cronice. De ce oamenii i~i pierd interesul
Al treilea exemplu. Un caine lup german i~i iubea foar- pentru viata? De ce in ultimii 50 de ani, la barbati s-a
te mult stapanul dar nu putea suferi oamenii beti. Odata miqorat de doua ori cantitatea lichidului seminal? De ce
stapanul a venit acasa beat ~i cainele I-a mu~cat atat de tare degenereaza barbatii?
ca a fost nevoit sa apeleze la chirurg. Astazi, este foarte modern stilul de imbracaminte
Credeti ca oamenii nu procedeaza la fel? In majoritatea unisex. Femeile i~i pierd feminitatea, iar barbatii se poarta
cazurilor 0 fac pe neobservate. Schizofrenia, cancerul, dia- ca femeile. Arta ~i mod a sustin ~i dezvolta aceasta tendinta.
betul, homosexualitatea, moartea prematura sunt urmari ale Care este cauza? Deosebirea dintre barbat ~i femeie este
disfunctiei planului energetic informational. 0 femeie tru- potentialul energetic care asigura energia sexuala, rosibili-
fa~a., irascibila, neechilibrata se omoara nu numai pe sine, tatile creatoare. Cu cat este mai mica deosebirea dintre
dar ~i copiii, ~i sotul. 0 femeie educata gre~it inseamna barbat ~i femeie cu atat e mai putina energia orientata de la
copii mutHati ~i 0 societate muribunda. De ce credeti ca unul spre celalalt, are loc degenerarea amandurora. Femeile
exista, astazi, .un numar uria~ de divorturi ~i casatorii civile? barbiitoase, inseamna nu immai sterilitate ci ~i copii bol-
Cand sufletul uita de Dumnezeu, energia iubirii care este navi, agresivi fata de lumea inconjuratoare.
uria~a, tinde sa se uneasca cu sufletul persoanei iubite. Dar Am fost rugat sa comentez un articol de ziar des pre
in locul unui tesut moale, armonios, apare 0 cicatrice. Cea moartea a doi soti despre care am vorbit la inceputul cartii.
mai mica schimbare intr-un suflet este perceputa de celalalt
...
211
210
De obicei, explicati totul prin exemple, descifrati alarma. Pe de altii parte, faptul cii civilizatia moare nu
fiecare situatie
, iar aici v-ati, rezumat la ni~te fraze generale, exclude posibilitatea degenerarii. Mecanismele acestei
- mi-a replicat conlocutorul meu. Este greu de inteles de ce degeneriiri trebuie sii existe. Dar prorocii ~i clarvaziitorii nu
au murit. De ce bea atat de tare sotul acestei femei? De ce vorbesc despre pieirea omenirii. Dupii datele mele incorda-
ea I-a iubit dad el nu venea acasii cu anii? rea trebuia sa se termine, mai mult sau mai putin, ciitre anul
Am ridicat din umeri. Straniu, m-am gandit eu, - totul 2002. Incepe 0 noua fazii de dezvoltare. Calendarul poporu-
este clar. In principiu, aceastii intamplare descrie starea lui antic maya se sfar~e~te cu anul 2012, de~i erau ni~te
civilizatiei actuale. Civilizatia se na~te ca inceput masculin astronomi ~i astrologi excelenti nu este exclus sa Ie fi fost
~i moare ca unul feminin. Inceputul masculin neagii incepu- inchisa informatia referitoare la omenirea din noua era.
tul feminin. Inceputul feminin este simbolul vietii, conti- Sa revenim la articolul din ziar.
nuarea ei. La aparitia civilizatiei trebuie sii existe 0 concen- - $titi, povestea celor doi oameni indriigostiti seamiinii
trare minimii asupra vietii care ii oferii un potential ener- cu 0 pies ii, - i-am spus eu conIocutoruIui meu. Viata noastrii
getic maxim. este un teatru, spunea Shakespeare. In fiecare piesii existii
Dacii vorbim de formarea civilizatiei contemporane, un punct culminant. Ce credeti, care este punctul culminant
cred cii trebuie sii ne intoarcem in India de acum 7-8 mii de din aceasta poveste?
ani. Ideea renuntiirii absolute la lume ~i la viatii a permis - Moartea sotiei? - a presupus conlocutorul meu.
crearea unui potential energetic necesar pentru aparitia - Nu. Punctul culminant presupune descoperirea esentei
religiilor mondiale, a culturilor ~i a civilizatiei contem- spectacoIuIui care constii in faptul ca fiul incearcii sii-~i
porane. Cu cat mai mult triumfii inceputul feminin, cu atat omoare tatiil. Fiti atent, el nu I-a lovit, n-a chemat militia.
mai multii energie masculinii se eliminii. Este un semn cii Dacii fiul a incercat sii-~i omoare tatiiI, in sufletul lui I-a
energia civilizatiei este pe sfar~ite. Civilizatia actualii ucis deja. Nu ~tiu de ce, agresivitatea cea mai mare se adunii
moare. Are loc un proces firesc. in copii atunci cand i~i uriisc tatiil ~i nu mama. Este cea mai
Este adeviirat cii, pe de 0 parte civilizatiile au murit ~i periculoasii. $titi, am inteles un Iucru. In subcon~tientul (I
aWi datii, iar oamenii au continuat sii triiiasca a~a ca exista nostru, mama este simbolui v\etii ~i agresivitatea fatii de
motive sa fim optimi~ti, insa, notiunile "omenirea actuala" mama ne va distruge viata ~i siiniitatea fizicii. Agresivitatea
~i "civilizatia contemporanii" s-au contopit ~i, probabil, fatii de tatii ne va distruge lumea spiritualii care inseamnii,
destinele lor de asemenea. De aceea exista motive ~i pentru deja, diavolism. Pare-se ca am amintit in una dintre dirtile

~
)12
213
rI
me Ie despre semnul satanist. !vii I-a adus un militian ~i a ~otului, ba~batul se afla intr-o situatie fara ie~ire dad!. i~i
spus di I-a luat de la un tip cu un comportament patologic. lUbe~te sotla. Daca div°rteaza, inseamna ca a tradat iubirea
Dadi 0 hartie cu un asemenea semn va fi strecurata intr-o ~i va muri. Daca ramane in familie, 11 vor omori. Faptul cii
casa, oamenii care traiesc in ea se vor imbolnavi $i vor t~tal I-a obligat pe eroul povestirii sa devina geolog ~i nu
pICtor a fost 0 previziune subcon~tienta a viitoarei situatii.
muri. Cand am descifrat acest semn am descoperit 0
agresivitate uria~a fata de tata. Agresivitatea fata de Profesia de geolog i-a permis sa ramana suflete~te impre~nii
inceputul feminin este superficiala, iar fata de inceputul cu iubita lui, dar sa se indeparteze fizic de ea ~i sa blocheze
masculin patrunde in straturile mult mai fine ~i omoara nu dep~ndenta ~i agresivitatea. Cu cat este mai puternica vointa
unUl om, cu atat mai greu va accepta vointa Divina. Apelam
numai sufletul ci ~i trupul. Daca te indragoste~ti de 0 femeie
la Dumnezeu dnd suntem slabi ~i neajutorati. De aceea, 0
~i strive~ti iubirea fata de ea, agresivitatea poate patrunde la
femeie trufa~a ~i cu vointa puternica are putine ~anse de a
arice nivel, dar asta este deja 0 alta discutie.
Inainte de zamislire ~i in timpul graviditatii, emotiile na~te copii sanato~i, cu aUit mai mult dadi are studii
superioare. Este 0 excePtie daca este credincioasa sau s-a
mamei formeaza conceptia despre lume ~i caracterul
viitorului copil. Daca mama are depresii, pretentii fata de
nascut intr-o familie de credincio~i. .
Apropo, nu intampHitor biserica din sec. al XIX-lea
sine ~i fata de destin, acest program de autodistrugere se va
interzicea femeilor sa fadi studii. Sofia Kovalevski, de
intensifica in copil. Daca mama are 0 dependenta marita,
t exemplu, a fost nevoita sa faca 0 disatorie fictiva ~i sa pIece
ambitii care sunt amplificate de un caracter puternic, vointa,
peste hotare ca sa studieze. Multe femei emancipate au
studii ~i educatie, ea nu va putea sa accepte 0 purificare I
\ declarat ca sunt un misogin ~i au renuntat sa citeasca
inevitabila prin sotul ei. Cu cat mai spiritualizata este t
lucrarile mele. Ele cred ca parerea mea este ca femeia sa fie
aceasta femeie cu atat mai dur i~i va omori sotulla un nivel
r umilita, sa nu faca studii, sa fie lipsita de drepturi. Nu-i
foarte fin. Daca sotia este agresiva fata de sot, va suferi
It adevarat. Eu Ie spun femeilor sa iubeasca. Am descris
sufletul copilului ~i nu trupul lui. In subcon~tientul nostru,
mecanismul purificarii foitate a sufletului. Daca ~nteti
iubirea de Dumnezeu ~i iubirea de tata sunt foarte
capabil sa-l purificati benevol, yeti putea sa va bucurati, sa
asemanatoare. De~i vor merge la biserica ~i se vor numi
cre~tini, musulmani, etc, copiii nascuti de 0 mama agresiva na~teti copii. Majoritatea femeilor nu accepta purificarea
fortata ~i nu pot, dar nici nu vor, sa-~i puna in ordine
vor fi in esenta lor atei. Intr-o familie unde copilul are un
program de distrugere a tatalui iar mama de distrugere a
.....

214 215
sufletul benevol, ~i atunci, natura revine la purificarea Femeile din Israel au 0 independentii totalii ~i au de
fortatii, de data asta, insii, prin boli sau moarte. toate mai mult decat este necesar. Am simtit acest lucru pe
- $titi cum a apiirut ~i a supravietuit Israelul? - am pielea mea. Mii aflam in restaurantul unui hotel pe malul
intrebat eu pe cineva. miirii Moarte. Am vazut, la un moment dat, cii spre mine se
Nici un riispuns. indreaptii 0 femeie cu un platou plin ochi cu mancare.
- Prima idee ii apartine lui Einstein, apoi Stalin, ONU ~i Venea ca un tractor dandu-mi de inteles cii trebuie sii-i fac
in cele din urmii izraelitii. Oar ce a urmat? De ce URSS iar loco La un metru jumiitate era un spatiu liber printre mese
astiizi Rusia au 0 atitudine n~ce, distantii, fatii de Israel? dar a preferat sii nu ocoleascii mesele. M-am ridicat, m-am
- Presa n-a scris niciodatii des pre acest lucru, - a lipit de masii, ~i i-am dat voie sa treaca. Avea un comporta-
constatat interlocutorul meu. Nimeni n-a spus nici un ment social ~i nu personal. Am aflat mai tarziu ca femeile
cuvant. din Israel se bucura de to ate drepturile. StatuI are cultul
- Uite ce a urmat apoi, Arabii au hotiirat sii lichideze femeii. 80% dintre barbatii izraeliti care stau in inchisoare
Israelul. Ar fi reu~it dacii Stalin nu dota cu armament mica se afla acolo in urma denunturilor sotiilor.
armata israelianii. Scopul era sii tinii sub control Orientul Imi amintesc de 0 pacientii din Israel care mi-a povesti
Apropiat ~i sa-~i realizeze programul politic ~i economic. despre situatia grea din familia fratelui ei. Sotia acestuia
Israelul n-a avut incotro~i a acceptat ideile socialismului. avea un comportament urat ~i Ii jignea pe toti.
A~a au apiirut un fel de colhozuri (kibutzuri) care existii - De ce ii permite? - am intrebat-o eu.
panii astiizi in Israel. Apoi, viizand ce se intamplii in URSS, - A sarit la el cu cutitul ~i a vrut sa-l omoare. Ii este
Israelul a inteles cii socialismul este condamnat ~i a trecut frica.
de partea Americii. Iar URSS s-a indepiirtat ~i ea de Israel ~i - De ce n-a chemat politia?
a inceput relatiile de prietenie cu palestinienii, arabii ~i
egiptenii. - Daca ar fi chemat politia, ar fi declanit ca a fost
agresata de sot ~i s-a apiirat. EI ar fi stat cativa ani in (
De ce vii spun toate astea? Fiindcii, trecand de partea
Americii, Israelul a ca~tigat din punct de vedere economic, pu~carie. Asta e situatia la noi in Israel.
dar a pierdut in plan spiritual ~i strategic. Orientarea catre
I
Oar nu e totul. In Israe1, la fel ca in SUA, exista 0 grija
Occident a influentat negativ energetic a Israelului care a totala fata de trupul fizic al copilului ~i 0 ignorantii total a a
I

preluat sistemul educational de la americani. componentei moral-spirituale. Este interzis sa pedepse~ti


I

I
216 -to
217

1
copilu!. Televiziunea de limba rusa din Israel a aratat un tar~ destul de du~a ~i morala, dar conceptia ei despre
.
profesor mutilat ~i ramas fara dinti. In pauza dintre ore le-a fer~cIrea umana - ~I notiunea de moralitate se reduce la
apararea bunastarii ~i a vietii omul
facut observatie elevilor care fumau. Oupa lectii, I-au batut
DlVlllUIUl
''f
'. dID om ~i a sentimentuIu . ..
-
uI' "1' nu Ia apararea
cu ni~te vergi de metal ~i I-au s,ehilodit. Erau ni~te adoles- "
I' 1u b In!.
' D e aceea, pe de
.
0 p~te, ~eamunle ~coIiIor americane sunt acoperite cu 0
centi, intre 12-14 ani. Nici un trecator n-a luat atitudine. Toti,
~tiu: daca te atingi de vreun copil, nimere~ti la inchisoare. piasa. ap~I ~u zabrele, iar, pe de alta parte, copiiIor Ii se
Profesorul a declarat ca va pleca pentru totdeauna din inva- permIte sa-~I violeze sufletele cu 0 sexualitate nepotolita.
tamant. Pe copii nu numai ca nu i-au pedepsit, nici nu i-au 0 doamna mi-a POVest1t cum copiii ei s-au odihnit intr-
certat macar. Ei au ramas in aceea~i ~coala. Una dintre o. tabara din America. "Tabara era curata, placuta, era pur ~i
poruncile principale ale Talmudului spune: "Sa nu-ti faci sImpIu minunata. Puteam doar sa visez Ia 0 asemenea tabara
idoli." Cred, oare, in Dumnezeu izraelitii? Probabi!. StatuI, la noi, in Rusia. M-am dus sa vizitez copiii peste vreo zece
insa, dupa toate probabilita!ile, nu crede. zile. Aratau destul de prost, plangeau ~i-mi spuneau: "Totul
Oaca va imaginati ca aceasta este limita idolatrizarii e in regula, mama". Am vazut ca se intfunpla ceva ~i am
inceputului feminin, va in~elati. In America, un artist hotarat sa-i iau acasa. Educatorul nu vroiasa mi-i dea nici
suficient de cunoscut a fost vizitat la hotel de 0 adolescenta, in ruptul capului. Imaginati-va ca nu vroia sa-mi dea
fana a lui. A dormit cu el din proprie dorinta, apoi, probabil propriii mei copii. M-am adresat Ia politie, dar administratia
n-a acceptat ~antajul ei ~i ea a chemat politia. Acum se afla nu vroia sa-mi dea copiii. Mi-au povestit, apoi, despre ce
in fata unei dileme: inchisoare pe viata sau 25 de ani de era yorba. Acolo toti copiii incepaQd cu varsta de 12 ani
inchisoare. Judecata sanatoasa nu functioneazii. Justitia faceau sex. Sa nu dea Dumnezeu ca un om matur sa faca
apara drepturile femeii. sex cu un copil, dar copiii intre ei, poftim, cat Ie place.
. CopiiIor mei Ie-au spus ca-i vor viola ~i-i vor omori' daca
Oar iata ~i un alt caz. 0 femeie a dormit cu un hocheist
iar prezervativul cu sperma I-a pastrat in frigider ~i I-a facut vor spune. N-am inteles de Ia bun inceput de ce nu voiau sa-
cadou prietenei sale de ziua acesteia de na~tere. Prietena a mi dea copiii. Oricum i-a~ fi luat cand expira termenul.
facut fertilizare artificiala, iar cand a nascut copilul a cerut Apoi am inteles. Pentru ceiIaIti copii ei erau straini.
pensie alimentara. Expertiza genetic a a determinat paterni- Trebuiau sa-i faca sa semene cu ceilaIti."
tatea. Hocheistul a fost obligat sa-i dea unei femei pe care Daca un om se frange moralice~te in interior, el nu se
va mai impotrivi mediului ~i va accepta repede orice
n-a vazut-o niciodata jumatate dinsalariu. America este 0
..,.

218 219
condi!ii. Ce se Intampla In lagarele fasciste? Daca cineva nu
auzea comanda, era obligat sa-~i sape mormantul, apoi sa se sensul ultimei fraze: "Nu exista poveste mai trista In lume,
a~eze In el. Era chemat din rand un alt om care era obligat decat cea a lui Romeo ~i a Julietei." Toata via!a mi s-a
sa-Ilngroape de viu. Dacii refuza Ii se ordona sa I~i schimbe bagat In cap ca sensul acestei fraze este urmatorul: "Va
locurile. Primul trebuia sa il Ingroape de al doilea ~i daca imagina!i ce iubire! Ce putere are iubirea! Ei n-au vrut sa
accepta devenea sclav. I~i pierdea eul sau individual ~i traia traiasca unul fara celalalt." Dar de ce aceasta poveste este
doar cu interesele trupului. 1:iindu-i frica pentru via!a sa el cea mai trista? Fiindcii doi tineri se iubeau ~i totul s-a sfar~it
era gata In fiecare clip a sa se lingu~easca ~i sa tradeze. Daca at at de nedrept. Dacii Ii s-a luat cea mai mare fericire -
cei care sti'iteau In rand ali'ituri de el acceptau In interior iubirea - Inseamna ca va fi ~i cea mai mare tristete. A fost,
comportamentul lui, renun!au ~i ei la suflet. Asemenea de fapt, 0 chemare la imitarea unei iubiri atat de mari ~i
oameni sunt manevra!i foarte u~or. puternice ~i la fapte asemanatoare.. Toate as tea se numeau
Orice stat este un aparat de conducere ~i subordonare. arta ~i eu In interiorul meu imitam eroii lui Shakespeare
Orice stat care tinde sa subordoneze va face oamenii sai neln!elegand ca Imi muti1'eaza sufletul, Imi distruge
dependen!i de bunastare, confort ~i stabilitatea vietii. Un sanatatea ~i destinul. Apoi am aflat ca una dintre actritele
asemenea stat va tinde Intotdeauna, involuntar, spre care au jucat rolul Julietei a fost internata In spital dupa 0
imoralitate, lichidarea iubirii apoi, spre autodistrugere. depresie foarte grea. Arta, dimpotriva, trebuie sa purifice
Concluzia este simpla. Dacii opinia publica, reprezentantii sufletul, sa provoace catarsisul. Unde este atunci, explozia
religiei, culturii nu se afla In opozitie spirituala ~i moral a luminarii spirituale?
fata de stat, un asemenea stat ~i 0 asemenea civiliza!ie au Sim!eam ca ceva nu este In regula, dar nu In!elegeam ce
putine ~anse de a supravietui. Doar iubirea de Dumnezeu anume? Astazi Inteleg cii cea mai mare tragedie ~i cea mai
poate sa salveze de la moarte Inceputul feminin regenerand mare triste!e din lume este renun!area la iubirea de
prin sine impulsul masculin atrofiat ~i sa creeze din nou Dumnezeu. Este pierderea iubirii Divine. Cea mai mare
armonia dezvolti'irii. ispita care te face sa uiti de Dumnezeu ~i sa renun!i la
iubirea Divina este iubirea umana. Dumnezeu ne-a dat (

La una dintre lec!ii am amintit de 0 opera geniala a lui viata. Cand nu putem sa acceptam prabu~irea iubirii umane
Shakespeare "Romeo ~i Julieta." Punctul culminant al ~i ne distrugem viata ~i omoram iubirea de Dumnezeu, este
acestei opere este moartea eroilor. M-am gandit mult la cea mai trista poveste din lume. Orice spectacol trebuie sa
provoace catarsisul. Aceasta Inseamna victoria iubirii

220 ..
221
Divine asupra vietii ~i a iubirii umane. Grecii antici simteau r suporta catarsisul ~i moare. In aceasta moarte trebuie S,'
acest lucru ~i de aceea tragedia era genu I preferat de ei. vedem fnvierea sufletului ~i bucuria salvarii iubirii. Am
Initierea mea fn dramaturgia contemporana a fost fnteles toate astea dupa spectacoL Stand fn sala ~i urmarind
lamentabila. Aflandu-ne la Moscova, eu ~i sotia am fost la arti~tii care declamau plictisiti textul fara sa ~tie de ce fac
un spectacol cu 0 mare priza la public. Unul dintre rolurile asta, am eazut fn depresie.
principale era jucat de un artist cunoscut, talentat ~i cu 0 Punetul culminant fn acest spectacol a fost fn clip a cand
plasticitate excelenta. Putin umor, cateva situatii cornice ~i am alergat pana la bufet. Catarsisul I-am simtit cand fn lac
cateva conflicte de efect. Era imposibil de fnteles care este de 250 ml de coniac am dat pe gat din gre~eala. 350. In
cauza conflictului ~i care este sensul spectacolului. Actorii schimb, am revenit fn sala lini~tit ~i am privit lini~tit cea de-
se mi~cau pur ~i simplu, fn scena ~i declamau textul. Pe a doua parte a spectacolului. Sotia nu mai era nevoita sa mii
nimeni nu interesa ca planul textual nu functioneaza ~i nu convinga sa nu plec. Dupa ce am trecut pe la bufet, impresia
exista constructie emotionala. Despre toate acestea scria generaIa despre spectacol a fost acceptabila.
candva Tovstonogov. S-ar parea ca nici regizorul nu ~tia A doua oara am fost la teatru la Peterburg cand sotia a
care este senul piesei, ideea, fnsa a fost minunata. Fara hotarat sa ma initieze fn cultura teatrala.
conflict nu exista dezvoltare, iar fn piesa conflictul este - Ajunge estrada cu chi~oti care canta ~i striptis care
exceptional. tipa. Am sa te initiez fn arta adevarata.
Un batdinel bogat are bani, fnseamna ca are ~i putere. Ii Am accepta eu smerenie. ~i iata-ne fn unul dintre
dirijeaza pe toti ~i toti i se subordoneaza. Evident ca rezolva teatrele de elita. 0 sala nu prea mare ~i placuta. Ma uit in
problema a~a cum dore~te. Cine cu cine sa se fnsoare ~i cine to ate partile. Imi place. Sunt aici pentru prima data ~i fmi
cu cine sa se marite. Aiei, fnsa, fn mecanismul uman foarte place. Ne aflam fn primul rand.
bine utilizat intervine vointa suprema care se nume~te Speetacolul fncepe. Lumina se stinge treptat. Pe seena
iubire. Constructia Hisata fn uitare se ruineaza. Punctul apare eroul principaL Singurul, pe tot parcursul
eulminant trebuie sa se produea fn clipa cand unul dintre spectacolului. Este un artist tanar ~i foarte cunoscut. A ie~it
eroii principali con~tientizeaza nimicnicia banilor ~i a fn avanscena, a facut cateva mi~cari ~i a amutit. A tacut'
bunastarii fn comparatie cu sentimentul iubirii. Eroul face 0 vreo zece minute, sala chico tea ~i a~tepta. Apoi a fnceput s~
alegere corecta. Lucrul cel mai interesant este ca bcltranul vorbeasca. Mai bine continua sa taca. A fost un monolo" b
investit cu putere ~i avand multi bani, ficedeaza dar nu insuportabil - patima~, temperamental 1;)i fara sens.
~

222 'Y).'
",-,k._1
Conflictul trebuie sa existe chiar !Ji in mono log, doar atunci - Suntem diletanti in teatru, - i-am raspuns eu. Nu
este interesant. Cum ar trebui sa fie? Sa admitem ca un om suportam 0 doza mare de arta.
i!Ji expune punctul de vedere dar nu are 0 singura parere, ea Cand i-am povesti unei prietene, ea a dat din mana !Ji a
se imparte in doua pareri contrarii. El simte ci'i amandoua zis: "Ati avut noroc. Am fost acum trei ani la spectacolul
sunt corecte !Ji oscileaza intre ele, dar cu cat este mai dur uflui regizor foarte la moda !Ji extravagant. M-am saturat
conflictul !Ji mai intransigente parerite cu atat mai interesant atat de tare ca nici astazi nu mai merg la teatru."
va fi monologul care trebuie sa se sfar!Jea;"ca prin unificarea Oar sa revenim la biletelul des pre animale. Am fost
lor, adica prin explozia iubirii !Ji a catarsisului. intr-o toamna cu sotia in Soci. Am hotarat sa intriim intr-o
Regizorul a avut 0 idee originala. Monologul, practic, berarie. Imi permit uneori sa beau bere la halba, este mai
n-a existat. Douazeci de minute de invinuiri, suparari !Ji putin nociva pentru sanatate. Am cerut un pui la rotisor,
pretentii la adresa cui va de sus. Uitandu-ma la scena haciapuri nuc!Joare etc. S-a apropiat 0 pisica !Ji a inceput sa
incercam un singur sentiment - 0 stima uria!Ja fata de artist miaune cerand de mancare. I-am dat cateva bucatele, el a
care a putut sa memoreze un text dezlanat !Ji nespus de mare prins curaj, s-a urcat langa mine !Ji a vrut sa se lingu!Jeasca.
!Ji apoi, sa-l declame eroic. Incepuse sa ma doara capu!. Am lovit cu palma peste scaun !Ji am strigat: "Cat!"
Po ate ca era un spectacol bun dar nu I-am inteles. Eroul a - De ce ai alungat-o? - s-a mirat sotia. - mai intai ii dai
inceput pe nea!Jteptate sa alerge dintr-un capat al scenei in de mancare iar acum 0 alungi?
celalalt lovind cu putere in marginea scenei. Sotia imi facea - Intre om !Ji animal trebuie respectata distanta. Iti
semn ca ar trebui sa plecam. Am sustinut parerea ei cu toate aminte!Jti ce spunea Saint Exupery: "Purtam raspunderea
ca nu ajunsesem la catarsis. Ne-am strecurat prin intunericul pentru acei pe care i-am invatat." Daca incepeam sa-l
din sala spre ie!Jire dar am ratat din gre!Jeala trecerea dintre mangai, emotia ar fi continuat !Ji ar fi trebuit sa-l iau cu
randuri, am ajuns pana la peretele din pavele de lemn apoi, mine. Daca 11 lasam !Ji plecam, ar fi fost intr-o oarecare
gafaind, ne-am intors spre ie!Jice. Zburand pe scari !Ji masura tradare.
(I
alergand spre ie!Jire n-am observat panta abrupta !Ji am ajuns Inca 0 sit~atie. Am fost intr-o vara in vizita la ni!Jte
de-a berbeleacul in coridor. A!J~dar, punctul culminant I-am prieteni. S-a apropiat de mine un caine !Ji a pus capul pe
trecut, catarsisul I-am simtit atunci cand mi-am lovit toate genunchi. L-am mangaiat. A yea 0 blana neobi!Jnuit de
coastele de scari, dar, am rezistat, totu!Ji. matasoasa. Era foarte prietenos. La un moment dat am
- Nu v-a placut? - a intrebat controloarea de la intrare. simtit ca trebuie sa ma retrag !Ji sa alung cainele. Incepeam

2-24 225
sa devin dependent de el in interior iar aceasta distruge deveneau schimnici, faceau legamantul tacerii. Daca pentru
sufletul. Probabil, aceasta vine de sus ca sa ne amintim de noi fericirea suprema este unitatea interioara cu persoana
Dumnezeu. Cu dit exista mai putina iubire de Dumnezeu, iubita, aceasta conceptie des pIe lume va duce la singura-
cu atat e mai mare pericolul ca sufletele sa depinda unul de tatea exterioara. Vor urma tradarile, divorturile etc. Dar
altul ~i cu atat este mai mic sentimentul iubirii dintre aceasta nu este cel mai groaznic. Copiii unor asemenea
oameni. Daca nu respectam aceasta tehnica a securitatii, parinti, sunt lipsiti de imunitate sufleteasca. La cele mai
sufletele se contopesc at at de mult unul de altul incat: un neinsemnate sentimente fata de alta persoana sufletele lor sc
pas la stanga, un pas la dreapta - moarte. Nu conteaza pe contopesc. ~i cat ne-ar parea de straniu, pentrusalvarea
cine leaga aceste relatii, oameni sau animale. Nimerim in sufletului sau omul devine criminal. EI simte, pe de 0 parte,
situatii fara ie~ire: dad oferim prea putina iubire - slabim - ca nu poate sa iubeasca alti oameni, un lucru foarte peri-
neimbolnavim ~i degeneram. Daca oferim pre a multa iubire culos pentru el, iar, pe de alta parte, simte ca cea mai buna
- devenim dependenti, uram, ne imbolnavim ~i murim. atitudine fata de alt om este ca fata de un taura~ care trebuie
De ce populatia rurala este mai sanatoasa suflete~te taiat toamna fara sentimente ~i excese emotionale.
decM cea urbana? Fiindca muncesc in permanenta, iar Ne amintim cu totii maxima lui Iisus Hristos: "Iube~te-.I
munca il face pe om mai bun, cresc vite pe care toamna pe aproapele tau ca pe tine insuli" ~i ne straduim s-o
trebuie sa Ie taie. A~adar trebuie sa pastram 0 distanta fata urmam. In primul rand, a fost spusa inainte de Hristos. Dad
de orice animal ~i sa nu devenim dependenti de el. Intrucat vom citi Vechiul Testament ne yom convinge de acest
omul este 0 fiinta integra atitudinea lui fata de vietuitoare lucru. In al doilea rand, amintindu-ne de porunca lui Hristos
este, se asemenea, integra. Care va fi atitudinea no astra fata despre iubirea unuia fata de celalalt, am uitat de 0 alta
de .oameni, aceea~i va fi ~i fata de animale. maxima:"Du~manii omului sunt cei apropiati, familia lui."
Cum apar criminalii? Uitand de Dumnezeu ~i de iubire, Tocmai oamenii apropiati, devenind ata~ati cu sufletele de
parintii dau frau liber emotiilor ~i sufletele lor devin noi, ne omoara, obligandu-ne sa uitam de Dumnezeu ~i sa
dependente unul fata de altul. In interiorul sau, orice om pierdem sentimentul iubirii care ne une1?te cu El. Noi nu
trebuie sa fie singur ~i atunci, pentru depa~irea acestei 1?tim sa gandim. Noi, cand gandim, categorisim lucrurile ea
singuriitati el va tinde spre unitatea cu Dumnezeu. Daca fiind bune sau rele de dreapta sau de stanga Este greu sa
singuriitatea interioara nu exista, omul trebuie sa devina intelegem ea rudele pot fi un bine uria~ pentru noi 1?iin
singur in exterior. De aceea oamenii plecau in manastiri, aeela1?i timp un perieol uria~ pentru sufletele noastre.
~
r
226
2T'
.::.J
i
Socialismul ne-a dezvatat sa gandim dialectic. Orice religie, sa rupem legaturile exterioare, sa ne indepartam de fiinta
Insa, Imbinand interesele Divinului ~i umanului, ne ajuta sa iubita pastriind iubirea fata de ea ca manifestare a Divinului.
gandim dialectic. Un asemenea ganditor a fost Iisus Hristos. Nu este intru totul corecta yorba: "pentru animal
Cu mult Inainte de Hristos, au existat exemple stapanul este Dumnezeul lui." Animalulinvata de la stapan,
exceptionale de gandire armonioasa atat in iudaism cat ~i in imita emotiile lui. De ce oamenii tin animale? Orice
filosofia indiana. Acum ciitiva ani, am aflat cu mirare ca in comunicare cu alt om este intotdeauna un conflict, adica
filosofia indiana exista notiunea virtute cu sot. Virtutea nu stres ~i durere, pretentii ~i suparari. Ce fel de pretentii ~i
pOlite sa existe de una singura. Ea trebuie echilibrata de suparari putem sa avem fata de un animal? De aceea,
oimsul ei. Un om generos poate sa devina un risipitor. De comunicarea cu animalele ne ajuta sa iubim dezinteresat.
aceea, generozitatea trebuie echilibrata de economie, Oamenii de creatie, de exemplu, au deseori, 0 oarecare
curajul de precautie, iubirea de eschivare, bunatatea de pasiune. De ce? Fiindca cedeaza 0 cantitate uria~a, scopul
severitate, sociabilitatea de insingurare, etc. este bucuria, placerea iar compensarea este minima. De
In raport cu progresul tehnic de astazi noi ne aceea problemele strategice superioare care devin apoi
consideram ni~te oameni civilizati ~i intelepti. In reaIitate, vitale, se manifesta, intai, ca 0 distractie sau pasiune
abia invatam sa gandim ~i nu intotdeauna reu~im. Ce este inofensiva, iar comunicarea cu animalele poate sa influen-
mintea? Este gandirea abstracta. Pentru a face abstractie de
teze pozitiv sanatatea. Apropo, speciaIi~tii au observat la
scaunul pe care starn, trebuie sa cream notiunea de "scaun", copiii cu deficiente fizice ~i psihice ca se simt mult mai
iar pentru aceasta trebuie sa ne deta~am de dependenta de bine cand ingrijesc animalele ~i comunica cu ele. Atunci
scaunul concret, dar sa pastram legatura cu esenta lui. . cand animalele se transforma intr-un narcotic ce ne permite
Pentru a rupe legaturile exterioare, avem nevoie de sa fugim de stres ~i suferinte orientandu-ne pe noi ~i pe ele
priceperea de a accepta durerea, de a ne stapani dependen- doar catre emotii pozitive, orice situatie dureroasa se
tele ~i dorintele, de a renunta la legaturi incIusiv la viata. amplifica nespus de mult. Orice placere poate deveni un
Pentru a pastra unitatea cu esenta fenomenului sau obiectu- (
narcotic. Daca uitam de iubirea de Dumnezeu, sexul ~l
lui avem nevoie de sentimentul iubirii. RezuIta ca sentimen-
iubirea umana pot sa devina eel mai puternic narcotic.
tele superioare, dezvoItarea con~tiintei sunt imposibile fara
iubirea de Dumnezeu, fiindca, doar ea ne of era posibilitatea
Ce-ar fi daca planeta ar reactiona la energetica noastra?
In America n-a fost ratificata legea despre legalizarea

E28 ~
229
emi&rantilor. Dadi va fi aprobata, circa 15 milioane de
singura concePtie - sa faca bani. EI tinde, In subcon~tientul
oameni se vor con centra asupra fericirii umane. Cine te
siiu, sii of ere continuu energie care Inseamnii dezvoltare ~i
poate salva de fericirea care a devenit periculoasii? Nici
perceperea Divinului. Banii sunt doar un prilej, de aceea un
codul penal, nici constitutia. Po ate salva concepti a care se
om bogat care a atins 0 anumita stare, tinde reflexiv spre
aflii la baza aces tor legi, perceperea filosoficii ~i religioasa a
politicii. De~i ar putea sa-l coste libertatea ~i viata.
lumii. In Europa ~i America, aceasta conceptie este
In realitate, cu cat un om of era mai multa energie ~i se
concentrata asupra bunastiirii. De aceea sose~i:e timpul dind
dezvolta, cu atat mai periculoasa este oprirea. De aceea
este periculos sa te bucuri.
negustorii ru~i adunand capitaluri uria~e voiau sa ajunga nu
Pan a nu demult, In Rusia exista 0 singura concePtie -
numai In politica. Cea mai mare galerie de arta din lume a
Imbogatirea care s-a schimbat, apoi, cu salvarea tiirii. Care
fost creatii de Tretiakov. Se pricepea la arta ca cel mai bun
este urmiitoarea? Poate cii oamenii bogati ~i energici nu vor
specialist. Cumparand vreun tablou de la vreun pictor, acela
pomi pe calea americana ~i vor aparea noi Tretiakovi,
devenea cunoscut. Tretiakov a lasat prin testament galeria
Mamontovi, Morozovi, Orlovi. Gratie acestora au devenit
statului, iar poporul s-o viziteze gratuit. Daca ar aparea
cunoscuti multi pictori francezi. Multi negustori ~i fabri-
astazi, In Rusia, 0 conceptie care ar prevedea dezvoltarea nu
canti ru~i au investit foarte multi bani In dezvoltarea culturii
numai prin bani ~i politica, atunci acei care astazi, incon-
~i artei. In Rusia prerevolutionara Incepuse sa se formeze
~tient suprima moralitatea, spiritualitatea, ~i iubirea Ie vor
conceptia despre grija pentru suflet ~i nu numai pentru pai-
salva ~i Ie vor dezvolta. $i atunci arta ~i cultura, ramanand
nea cea de toate zilele. Cred ca va trece un timp ~i to ate vor
comerciale, vor fi orientate, In primul rand, spre salvarea
reveni la locul lor. Afacerile care au nevoie de multii ener-
sufletului ~i nu a trupului. Dar pentru aceasta este nevoie de
gie, istetime, intuitie, inteligentii, un nou mod de a gandi
0 noua gandire.
vox trece In mainile proprietarilor privati. Bussinesul mate-
$tiinta trebuie sa se uneasca cu religia. De ce religia, In
riei prime care aduce venituri uria~e cu cheltuieli minime va
trecut, interzicea autopsia? Fiindca se considera ca omul
ajunge In mainile statului. EI trebuie sa creeze conditii pen-
este 0 fiinta Divina iar ~tiinta nu are ce cauta acolo altfel s-
tru cei de~tepti ~i energici pentru 0 creatie continuii. Atunci,
ar fi pierdut credinta In Dumnezeu, iar odata ce pamantul
bogatii nu-~i vor pierde mintile de atiitia bani care Ie-au blo-
este creat de Dumnezeu nu poate fi considerat un balon
cat evolutia. In principiu, un om bogat este un cal de trac-
care atama In gol ~i nu pot fi calculate orbitele planetelor.
tiune care este primul ~i trage dupa el toatii tara. EI are 0
Daca planetele sunt dirijate de legea atractiei, legea inertiei,
...
230
231
nu ramane loc pentru Dumnezeu. Astazi, $tiinta $tie foarte - Exact, - am confirmat eu. In aceasta punga se afla soia
multe despre trupul omului, dar a inceput sa cunoasca $i modificata genetic.
sufletul care a fost intotdeauna 0 prerogativa a religiei. Aici - Rezulta ca poporuI care va consuma asemenea produ-
apare 0 alta situatie. Pe cat de U$or a cercetat $tiinta planu- se va dispare de pe fata pamantului?
rile materiale, obiceiurile fizice fara a colabora cu religia, - Totul e posibil.
pe atat de repede s-a ciocnit de 0 logic a de alt ordin la - A$ vrea sa $tiu cum sunt alte produse modificate
studierea pIanurilor fine. Savantii au ajuns la concIuzia genetic.
reprezentantilor religiei: $tiinta tinde spre religie $i religia - La fel de groaznice.
spre $tiinta. Voi explica printr-un exemplu. - Care este cauza? - s-a interesat pacientul.
Dupa consultatie, un barbat mi-a pus in fata doua pungi - Probabil, 0 schimbare prea rapida, dar, mai curand,
de polietilena. influenta emotiilor omului.
- Ati putea sa testati continutul pungilor? - m-a intrebat - In ce mod?
el. - ADN-ul este legat de planurile subtile pe care Ie
~ Evident ca pot. De ce ar trebui s-o fac? putem numi suflet.
- Va expIic mai tarziu. ADN-ul este dublarea materiala a unei structuri de
- Bine, am zis eu. - Ce se afla in pungi? camp mult mai putemice in care se imprima to ate etapele de
- Soia. Nu va spun nimic mai multo existenta ale subiectului, in esenta este - sufletul. Este
- Fie. Energetica celor ,aflate in prima punga este neu- foarte periculos sa intervii in sufletul 'altui om. Poate sa faca
tra. In cea de-a doua, nivelul concentrarii asupra dorinteIor acest lucru doar un sfant. Alti oameni pot sa provoace cel
este de 7-8 ori mai mare decat eel critic. mai mare rau, ceea ce se intamplii cu vindecatorii de astazi
- N-am inteIes, s-a incruntat a mirare barbatul. a caror conceptie este intoarsa pe dos. Ace$tia gandesc la fel
- Este 0 incarcatura informationaHi.
, Barbatilor
, care ca medicii. Dad nu obtin un efect rapid, de suprafata, nu
consuma soia din a doua punga Ie scade potenta $i primesc bani. De aceea, energetica lor se concentreaza (
imunitatea, dar Ie cre$te agresivitatea. asupra sanatatii fizice a pacientului provocand un mare rau
FemeiIe pot deveni sterile, pot sa se imbolnaveasca de sufletului. Este psihologia materialistului care actioneaza
cancer, iar in familie apar mereu certuri$i divorturi. mortal asupra planurilor fine. Cand un vindecator dependent
- Hrana poate sa distruga soarta $i sanatatea oamenilor? de bani, dorinte, viata, vindeca un singur om nu este cel mai

"'+0
'32
233
J
probleme sexuale. Vorba e ca energia sexuaIa, energia
mare diu, dar dind un savant cu asemenea probleme creeaza
creatoare, energia vietii ~i a imunitatii sunt varietati ale
noi produse alimentare, murdaria sufletului lui va fi consu-
energiei fine unitare. Rezulta ca un om care consuma carne
mata de milioane de oameni. Astazi, orice savant fara notiu-
~i bea lapte riscii sa-~i piarda aptitudinile creatoare ~i, in
nile religioase de moralitate ~i curatenie sufleteasca devine
cele din urma, destinul. Concluzia este simpla. Majoritatea
un potential uciga~ al omenirii.
produselor contemporane distrug omul energetic ~i
- Este Ingrozitor, - spune uluit barbatul. - Oare nu
informational.
cunoa~te nimeni acest mecanism?
Sa luam, de exemplu, berea. Multe boIi se vindeca cu
-
Este cunoscut de mii de ani. De ce nu se poate sa
drojdia de bere. De ce? Fiindea acolo, la fel ca in boabele
amestecam laptele cu carnea. In cea de-a patra carte eu am
incoltite, are loc explozia energiei vietii. Eu, dind beau
gre~it locul earnii cu cel al laptelui. Timp de ~ase ore dupa
bere, imi dereglez intestinele. Odata, aflandu-ma in Cehia,
ce am mancat carne nu este indicat sa consumam lactate.
am baut bere la halba ~i am ramas mirat ca nu mi s-a
Am inteles, totu~i, esenta fara diagnosticare. In subcon~ti-
inHimplat nimic. Am diagnosticat de ce berea la sticlii, din
entul nostru, carnea este legata de mecanismul mort,ii, iar
Rusia, este pentru mine ca otrava. Este influenta conservan-
laptele inseamna viata ~i iubire. Cand consumam carne, pe
tHoro Ei omoara energia sexuala ~i viata. Berea, in sme,
planul fin are loc oprimarea vietii, a sexualitatii ~i a iubirii
declan~eaza programul contrariu.
umane. De aceea oamenii gelo~i, dependenti de viata,
sexualitate consuma foarte multe produse din carne.
Impotenta inseamna distrugerea familiei, pierderea
Aceasta Ie permite sa se echilibreze. De ce unii sugari
aptitudinilor creatoare, inseamna criza statului. Savantii au
renunta la san? Daca mama este sexy,- suparacioasa,
observat demult ca berea provoaca impotenta ~i bolile
geloasa, laptele ei amplifiea dependenta copilului de viata,
cardio-vasculare, dar industria de bere, multimiliardara,
~are~te agresivitatea, ~~se imbo~nave~te:
Ce se intampla cu energetlca unUl om care dupa ce
- ascunde aceasta informatie.
Bussines-ul omoarii sufletul, ~tiinta omoarii religia.
consuma carne, bea lapte. Mai intai se declan:;;eaza
Faptul cii animalele ~i piisiirile sunt hriinite cu hormoni
programele de suprimare ~i distrugere a energiei sexuale, iar
pentru a cre~te mai repede ~i, concomitent, Ii se introduc
dupa ce bea lapte, se intensifica concentrarea asupra vietii ~i
antibiotice, fiindcii, in urma unei asemenea alimentat.ii Ie
a energiei sexuale, aceasta, insa, se distruge foarte repede.
scade imunitatea, nu trece fiirii urme pentru locuitorii
Acest mod de alimentare provoaca impotenta sau va avea
~

235
234
Europei occidentale ~i pentru acei care consuma produsele
energie sup limen tara poate fi primita prin sex, unde
importate de acolo. Credeti ca am facut inHimplator legatura
eliminarea energiei este spontana, prin alcool, narcotice ~i
intre alimentele de proasta calitate ~i homosexualitate?
distrugerea urma~ilor. Aceasta energie nu este creatoare ci
Imaginati-va ca un om consuma carne de pasare sau vita
distrugatoare.
importata din occident. Este plina de hormohi care
Am vazut la televizor un idol al tineretului nostru. Pe
intensifica concentrarea asupra dorintelor ~i a energiei
tricoul lui era scris: "Rock, sex, drog". Trebuia sa scrie
sexuale, iar antibioticele 0 distrug. Omul consuma acest
homosexual. In ultima vreme, aceste notiuni se unesc tot
produs ~i i~i distruge rezervele de energie sexuala, care nu
mai mult intre ele.
va mai fi suficienta pentru na~terea urma~ilor. Daca urma~ii
- De ce in iudaism este interzisa utilizarea sangelui de
se vor na~te, totu~i, vor muri parintii. Moartea parintilor Ie
animale in mancare? Puteti sa explicati din punct de vedere
poate salva viata, iar daca nu este suficienta nici aceasta, se
al cercetarilor dumneavoastra?
schiII1ba orientarea sexuala.
- Evident. Dar mai intai am sa va povestesc 0 mica
- Nu se leagii, - intervine interlocutorul meu. In show- intamplare. Intr-o buna zi, un cunoscut de-al meu radioelec-
bus sines exista foarte multi homosexuali, fapt care contra-
tronist mi-a spus: "Am sa va comunic 0 informatie extraor-
zice concluziile dumneavoastra.
dinara. Cercetarile dumneavoastrii sunt aplicate ~i in radio-
- Dimpotriva, Ie confirma. Scena ~i podiumul necesita electronica. Imaginati-va 0 schema din cateva blocuri unite
un cons urn uria~ de energie psihica, iar daca iubirea nu este
intre ele care au aceea~i sursa de alimentare, un cerc infor-
suficiel1ta, este luata din alta parte. Candva, subcon~tientul
mational comun ~i 0 energie comuna. Daca Ie yom uni
omului gandea astfel: pentru crearea unei opere inspirate
consecutiv, apoi sa Ie racordam la sursa de alimentare apare
este nevoie de eliminarea unei cantitati mad de energie ~i
un camp informational. Daca fiecare bloc ar fi racordat la
este periculos. De dragul sufletului, voi pastra aptitudinile,
baterii separate nu se vor observa nici un fel de perturbatii
adica iubirea trebuie sa fie mai importanta decat succesele
informationale. Ce se intampla? Cercul energetic este
creat'oare, decat gelozia, popularitatea etc. Conceptia con-
concomitent ~i informational. Noi primim impreuna cu
temporana a societiitii consolidata de moravuri permite
energia ~i informatia. Aceasta schema este specifica ~i
orice compromis de dragul succesului. Are loc distrugerea
pentru oameni ~i s-ar intampla astfel: Cand uita de
planurilor fine, adica a sufletului. In acest caz incepe furtul
Dumnezeu oamenii incep sa se bruieze unui pe altii ~i apare
din planurile strategice care asigura supravietuirea. 0
I
II
236
.... I 237
I

1
0 perturbare informationala care, intensifidindu-se distruge sticla in care turn am apa a fost aItceva, apa nu va mai fi
sistemul. " curatii informational. De ce 0 parte din vin trebuie sa-l
- Sangele din organism, - am continuat eu, - este ~i el turniim in pamant ~i sa ardem 0 bucaticii de paine?
un cerc energetic ~i in acela~i timp informational. Senzatia Inseamnii distrugerea dorintelor ~i a vietii, inseamnii jertfa
unitatii, necesara organismului, este asigurata nu numai de informationalii care imbuniitate~te componenta informa-
sistemul nervos, dar ~i de sange. Sangele poarta in el con- tionala a produsului. De ce mancarea curatii informational
ceptia fiintei vii, orientarile lui valorice. Acest lucru este trebuie pregiitita de un evreu? Fiindca se presupune ca
mentionat ~i in Noul Testament unde se spune ca sufletul acesta va fi un om echiIibrat suflete~te. De ce, biirbatii sunt
animalului se afla in sangele lui. Astfel, consumand carnea, cei mai buni bucatari? Fiindca depind mai putin de dorinte
omul trebuie sa primeasca maximum de energie ~i minimum ~i de viatii.
de informatie. In iudaism este interzis sa se consume carnea Cineva mi-a povestit 0 intamplare interesantii. Amicul
animalelor de prada, a pasarilor ~i animalelor care se hra- sau avea in jur de zece restaurante - "Vii imaginati, - imi
nesc cu hoituri, fiindca devorarea cadavrelor ~i agresivitatea spunea - cum deschide un restaurant - lumea da niivala.
sunt permise animalelor dar pentru om pot avea consecinte Ca~tigul este maxim. Mai intai i~i acopera cheItuielile, apoi
grave. La un moment dat am observat ca am probleme cu datoriile, apoi, cand incepe sa lucreze pentru sine lumea
gingiile cand mananc prea des slanina. Aceasta inseamna ca dispare. Aceia~i buciitari, aceea~i calitate a bucatelor, iar
ma concentrez asupra dorintelor. Slanina de casa este a unui clientii lipsesc."
animal omnivor, care nu-~i infraneaza dorintele. Purcelu~ii
pot sii-i miinance pe confratii lor morti. Impreunii cu restu- - Dupii 0 situatie catastrofala ecologica, - am continuat
rile de mancare ale oamenilor porcii miinancii ~i murdiiria eu discutia, - noi vorbim despre piidurile care mor, despre
"informationalii. raurile infectate, des pre animalele bolnave etc. Nu spunem,
Ap;opo, de ce pe~tele de mare este mai scump decat cel insa, cii Intinarea sufletelor noastre, incIusiv cu mancare
din crescatoriile de pe~te? Un gurmand va spune ca este mai este mUIt mai periculoasa. Dacii ~tiinta va continua sii aibii 0
gustos, ~i are dreptate. Pe~tele de mare nu numai ca este mai atitudine imoralii fata de noile domenii, consecintele vor fi
gustos, este mai curat informational, adicii este mai sanatos. ingrozitoare. ~tiinta l?i medicina de astiizi vor sa ne opereze
- ~titi care apa este cea mai bunii? - I-am intrebat pe ~i sii ne insanatol?eascii sufletele ca ~i trupul dar nu Inteleg
conlocutorul meu, - cea care e curata informational. Dacii in ca sufletul existii dupii alte legi.
..,.

238 239
- Poate
ca e mai bine sa renuntiim la carne ~i la pe~te ~i ~titi ce mi-a riispuns?: "Am vrut ca ~i la serviciu sa fie la fel
sa devenim vegetarieni? de placut ca acasa." Va imaginati ce atmosfera avea acasa!
- Credcii este timpul sa renuntam la modelul de gandire ~tiu cii nu exista intamplari dar nu pot sa inteleg de ce un
care imparte lumea in bine ~i in rau. Nu exista situatii bune asemenea om a aparut Ia firma mea. Mai tarziu, s-a
~i rele, exista situatii legitime. Intr-un caz vegetarianismul imboinavit ~i a renuntat la serviciu. A~ vrea sa va intreb
poate fi benefic, in alt caz - malefic. Am sa va explic prin daca aparitia Iui Ia firma mea are legatura cu mine sau ba?"
povestea unui bussines-man vegetarian pe care 11 preocupa - Evident ca are, - i-am raspuns eu. Este portretul
. filosofiaorientala. Este 0 persoana delicata ~i spiritualizata. dumneavoastra in viitor.
"Unul dintre angajatii mei, - povestea aceasta, - era - Dar n-am nimic in comun cu acest om, - s-a mirat
nefericit in dragoste ~i a incercat sa se sinucida. Probabil ca businessman-ul.
era foarte gelos ~i suparacios. Dar, a supravietuit. Dupa - Fie. Haideti sa Ie Iuam pe rand, - i-am propus eu. -
aceasta intamplare s-a facut adept allui Krishna. Nu consu- Dumneavoastra nu va plac florile taiate?
ma carne, a renuntat la toate in interior ~i era fericit. Apoi, - Da.
s-a indragostit din nou. La inceput era bine, insa, la un - Nu puteti sa suportati vederea sangelui?
moment dat, au inceput certurile. A suportat foarte greu cele - Da.
intamplate, iar peste un timp, nu se ~tie de ce, a murit. Se - In copilarie va era frica de singuratate ~i intuneric?
presupune ca s-a sinucis. In locul lui am angajat un alt om - Da.
care consuma carne in cantitati uria~e. Tot timpul mesteca
ceva. Era preacupat daar de interesele sale. Deodata, a - Sa ~titi ca aveti 0 concentrare marita asupra vietii.
inceput sa ceara marirea salariului. I-am explicat ca trebuie Pentru dumneavoastra, este 0 durere prea mare distrugerea
sa mai munceasca, sa se manifeste prin ceva, apai yom dorintelor ~i a vietii. Atidevenit vegetarian fiindca nu puteti
putea vorbi despre salariu. Ce credeti ca mi-a raspuns?: sa acceptati moartea unei fiinte. (
"Mai int§.i mariti-mi salariul ~i atunci voi lucra." Intr-o zi, - E ceva rau in asta?
m-am apropiat de biroul lui ~i am vazut 0 funie legata de .
- Este bine atata timp cat viata nu devine mai imp°l!:'-
veioza. La un capat era agatat un cartona~ pe care era tantii decat iubirea. Atunci cand valoarea vietii devine
desenat un ursulet cu ~treangul de gat, in ochi avea infipte absoluta, se intensifica brusc teama de a 0 pierde ~i agre-
ace, iar sub el ardea un rug. L-am intrebat de ce a facut-a. sivitatea fata de acei care ar putea sa-i pricinuiasca vreun

~
240 241
diu. Cand toate as tea ajung la 0 anumitii limitii, apare 1 dieta riguroasa poate sa-i provoace epuizare ~i sa se imbol-
reactia, inversii: idolatrizarea vietii, se transformii in urii fatii, naveasca. Surplusul de mancare ne face dependen!i de via!ii
de ea. Apare 0 necesitate de a distruge greu de suportat. ~i dorin!e, iar energia de suprafa!a apare nu din mancare ci
Moartea unei alte fiinte sau suferintele ei produc pliicere. de pe planurile fine. A!;'adar, cu cat ne dezvoltam mai mult,
De aceea vi s-a trimis un asemenea om. S-a imbolnavit !;'i a cu atat yom manca nu numai carne ci !;'ialte produse.
demisionat fiindcii aspiratia dumneavoastrii ciitre Dumnezeu Apropo, in ultima vreme, oamenii au observat in ei
a eliminat, intr-o oarecare miisurii idolatrizarea vietii. Dacii ni~te schimbari neobi!;'nuite. Au inceput sa manance mai
l-ati fi condamnat pe acel om ~i ati fi fost agresiv fatii de el, pu!in !;'i sa nu mai consume bauturi alcoolice. Am incercat
ati fi devenit dependent tot mai mult de viatii, iar el s-ar fi sa ma urmaresc pe mine ~i am constatat ca nu vroiam sa
simtit tot mai confortabil. Cand un asemenea om incepe sa miinanc la pranz, renuntam la cina pe care altadata 0
se roage, se imbolniive!;'te foarte gray. Boala devine salvarea savuram. Inseamnii cii stomacul meu ~tia ce se va inHimpla.
lui. Viata ~i iubirea stau prea aproape una de alta ~i, omo- Daca toata lumea a inceput sa manance mai putin exista 0
rand viata, omoram !;'iiubirea. singura coneluzie. Nu ne ajunge energie fina necesara
Cine poate deveni vegetarian fara consecin!e pericu- pentru adaptarea la noile condi!ii. Pentru a supravie!ui,
loase pentru saniitate? Omul al carui suflet tinde catre trebuie sa ne schimbam nu numal emo!iile ~i modul de
Dumnezeu ~i iubire. Vegetarianismul poate sa intensifice gandire ci !;'imodul de viata.
brusc energetic a planurilor fine dar !;'i gelozia, agresivitatea
celor care depind de via!ii. In timpul cutremurului in Asia de Sud-Est, din anul
Multi dintre vegetarieni sunt agresivi in plan spiritual. 2004, n-a pierit nici un animal. P 'te cii in plan informa!io-
De aceea un vegetarian care a trait toatii via!a intr-o !arii nal sufletele ar;1imalelor erau mu curate decat ale oame-
sudica cu temperaturi foarte ridicate, unde soarele oferii nilor? Ne-am obi~nuit sa credem ca dezvoltarea este doar
energia necesarii, poate sii se nascii intr-o altii viatii intr-o bine. Abia de curand am observat di dezvoltarea are loc in
tarii nordicii unde este putin soare iar pentru intre!inerea detrimentul sufletului, cii este 0 sinucidere treptata. Acuma
vietii trebuie sa manance carne. Dadi, de exemplu, un este elar de ce a fost pedepsit Prometeu care a daruit
ciilugiir se concentreazii asupra Divinului, se roagii oamenilor focul. Focul inseamna caldura, confort, bunas-
eliminand frica, regretele ~i supararile, se va simti minunat, tare. De ce vulturul ii devora tocmai ficatul? Acesta este
iar in caz cii este nemultumit de sine ~i se supiira pe altii, 0 organul care simte eel mai bine viitorul. Sensul legendei
.....

242 243
este urmatorul. Omul care a uitat de suflet de dragul
confortului trupesc ~i al bunastarii, nu are viitor. Viitorullui
sufera ~i se dezintegreaza. Grija de suflet inseamna grija de
viitoarea supravietuire. Con~tiinta ~i moralitatea sunt
notiuni strategice. Ne-a ram as fo~te putin ca sa intelegem INCHEIERE
acest lucru.

Revelionul I-am sarbatorit intr-un restaurant. S-a spus


~i un toast pentru anul coco~ului ~i pentru calitatile lui:
curaj, perseverenta, energie, ~i ca aces tea sa se intruchipeze
in noi. Nu m-am putut abtine ~i am rostit ~i al doilea toast:
"~titi ce ma impresioneaza la coco~? Alearga sarmanele
gaini flamande, iar impreuna cu ele ~eful lor. Se vede ca
sunt flamande. Le arunci 0 bucatica de paine ~i oriciit de
mult ar vrea coco~ul sa manance, Ie of era gainilor in primul
rand. Aceasta cumpatare in dorintele sale ii permite nu
numai sa dirijeze gainile dar ~i sa asigure siinatatea urma-
~ilor. (
Apropo, ~titi cand se taie coco~ulla tara?, - toti ma pri-
veau intrebiitori. - Primul semn ca trebuie taiat coco~ul,
este cand a inceput sa manance din fata giiinilor. De aceea
ridic acest pahar pentru ca destinul sa fie cu noi binevoitor,
iar noi sa fim mai demni."
~
244 245
Au urmat ~i alte toasturi. Cineva a spus unul neobi~-
nuit: "Cind ne comportam corect, dnd ne jertfim, cand
suntem grijulii ~i ne rugam, speram ca Oumnezeu sa ne
auda, mai devreme sau mai tarziu, ~i daca nu peste 10-20 de
ani atunci macar in lumea de dincolo. Sa bem pentru ca,
CUPRINS
savar$ind fapte bune, s-o facem dezinteresat"
Nu m-am abtinut ~i am strigat: "E adevarat ca trebuie
sa fim dezinteresati, fiindca suntemJasplatiti instantaneu.
Atunci dnd iubim, ne jertfim, ne abtinem pe planul fin noi
deja suntem raspliititi, doar cii nu ~tim asta. In acel moment
noi atingem Oivinul ~i simtim unitatea cu El. Poate sa existe
oare 0 rasp lata mai mare?" Cuvant fnainte .
"" """"" ... "'" "'"'''' 7
Toti se bucura, danseaza, iar eu ma gandesc cum va fi
Partea 1 ""''''
acest an pentru planeta Pamant? Cum va fi pentru Rusia """" "''''''''
"'"
10
care are multe probleme? Acum 15 ani, Rusia se afla in Partea a doua
75
comuna primitiva. Intre anii 1995-2000 - epoca scIavagis- 0 iubire stranie
101
mului dezvoltat. Incepand cu anul 2000 Rusia a trecut la Partea a treia "'"''''
142
""'" """
feudalism, iar in anul 2004 a inaintat spre Capitalism. In Partea a patra
196
ritmul asta cred ca peste vreo cinci ani Rusia va ajunge in fncheiere ... "'"
"" ... ... 245
viitorul luminos. Oar oricare ar fi acest viitor, principal a """"'" "" """"'"

noastra grija trebuie sa fie pas~rarea iubirii, a bunatatii $i a


optimismului.

246 247
GHID DE UTILIZARE A
SUPLIMENTELOR
VIDEO SISTEMUL DE CARTE PRIN PO~T A-
PLATA RAMBURS

Puteti comanda oricare din cartile aparute la


Editura Dharana ~i Ie veti primi prin po~ta In cel mai
Numero~i paeienti, luerand eu easetele, observa scurt timp. Plata 0 veti face ramburs, fa primirea
partieularitatea influentei aeestora In eomparatie eu coletului.
informatiile prezentate In eiiqi. La multi se na~te Intrebarea: Taxele po~tale vor fi platite de catre editura.
care dintre easete este mai bine sa Ie vizionezi? Din punetul Transmiteti comanda prin po~ta, telefon sau e-mail.
meu de vedere, aeeasta Intrebare este asemanatoare eu
urmatoarea: "In ee clasa sa ma Inseriu? Poate In clasa a Editura Dharana, Strada Sfanta Ecaterina nr.15, sect. 4,
zeeea?" Bucure~ti, cod. 040155
Luerurile sunt destul de u~oare ~i la indemana mintii Tel. 021.337.24.24
noastre, insa sunt greu pereepute de eon~tiinta ~i emotiiIe e-mail: busuioc@pcnet.ro
noastre.
Timp de douazeei de ani eu m-am oeupat de eercetarea
Cumparand in acest mod, beneficiati , de
serioasa a modului In care sa prezint informatia pe
0 reducere de minim 10%
videoeasete. U~urinta exterioara a prezentarii ii induce in.
din pretul de librarie.
eroare pe multi cititori, de aeeea cei care dorese In mod serios
sa lucreze asupra propriei persoane, eu ered ca trebuie sa aiba ('
0 atitudine serioasa fata de prezentarea tuturor videoeasetelor.
Cu stimii,
Autorul

248
~ cartea a cincea

tt: RASPUNSURI LA INTREB.ARI


cartea a $asea
Editura Dharana
TREPTE C.ATRE DIVINITATE
publiciseria cartell. a $aDtea
DIAGNOSTICAREA KARMEI
de TRANSCENDEREA FERICIRII

Sergbei Nikolaevici Lazarev cartea a oDta

Au aparut: DIALOGURI

cartea intdi cartea a noua


'"

SISTEMUL AUTOREGL.ARII INDRUMAR DE SUPRA VIETUIRE


CAMPURILOR
$i primele doua suplimente video la
cartea a doua "Diagnostie,area Karmei"(Materialul video este in
limba rusa # subtitrat in romiina):
KARMA PURA
Cartea cu sUDliment video nr.l
cartea a trem
PROGRES iN PLANUL LOGICII DIVINE
IUBIREA
Cartea cu sUDliment video nr.2
cartea a Datra SCHIMBAREA CELORLAL TI , INCEPE CU ...,
SCHIMBAREA NOASTRA
PRIVIRE iN VIITOR