Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


Master

PENSIUNEA S.C SORINA S.R.L

STUDENT:
2011

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI BRAN-MOECIU


1.1. PREZENTAREA ZONEI BRAN-MOECIU
1.2. PREZENTAREA COMUNEI BRAN
1.3. ANALIZA SWOT A COMUNEI BRAN
2. PREZENTAREA GENERALĂ A PENSIUNII SORINA
2.1. AMPLASARE, NUMELE PENSIUNII, NUMĂR MARGARETE
2.2 OBIECTIVELE STRATEGICE ALE PENSIUNII
2.3. DOTAREA CAMERELOR ŞI A CELORLALTE ÎNCĂPERI
2.4 PREZENTAREA CAMERELOR
2.5. PERSONALUL PENSIUNII
2.6 ANALIZA S.W.O.T A PENSIUNII Sorina
2.7 PRINCIPALII CONCURENTI
2.8 TABEL INDICATORI FINANCIARI PENSIUNE SORINA SRL
2.9 NUMAR DE CAZARI SI SOSIRI
2.10. TARIFE PRACTICATE DE PENSIUNEA SORINA
3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A PENSIUNII
3.1 FISA POSTULUI
3.2 ORGANIGRAMA
4.POLITICA DE MARKETING
5. PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

2
1. PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI BRAN-MOECIU

1.1. PREZENTAREA ZONEI BRAN-MOECIU

Satele din zona Bran-Moeciu sunt situate pe drumul înspre Transilvania, în Ţara
Bârsei - un vast podiş pe care îl străbate râul care îi dă numele şi care este înconjurat de
munţii Bârsei, Bucegi, Ciucaşului şi Piatra Craiului. Regiune extrem de interesantă din punct
de vedere folcloric şi etnografic, zona Bran-Moeciu a dezvoltat în anii din urmă cu succes
turismul rural în orice sezon. Comuna Moeciu este situată în centrul ţării, la extremitatea
sudică a judeţului Braşov, între masivele Piatra Craiului şi Bucegi, în culoarul Rucăr-Bran.
Aflată la o altitudine cuprinsă între 800 şi 1200 m, ocupă o suprafaţă de 103,4 km, cu o
populaţie de 5.575 locuitori şi dispune de o suprafaţă împădurită de 5.482 ha. Această aşezare
a fost atestată documentar în anul 1405, în cadrul acesteia existând ca monumente istorice de
artă şi arhitectură: Biserica ortodoxă-română “Sf. Nicolaie” din sec. XVIII şi “Adormirea
Maicii Domnului” din 1818. Comuna Moeciu face parte din unitatea geografică social-
economică a localităţilor brănene. Este situată la 30 km distanţă de reşedinţa de judeţ –
Braşov, pe DN 73 si are în componenţă şase sate care au fuzionat în 1968: Moeciu de Jos,
Moeciu de Sus, Cheia, Drumul Carului, Măgura şi Peştera. Accesul în Moeciu din Bucureşti
se face pe drumul european E60, distanţa între localităţi fiind de 182 km. Accesul pe cale
ferată se face folosind reţeaua Bucureşti-Braşov (166 km) şi Braşov-Zărneşti (cca. 30 km).
Accesul cu autobuzul se face din Autogara II-Bartolomeu, plecările efectuându-se zilnic, din
30 în 30 de minute, sâmbăta şi duminica din oră în oră.
Profilul de bază al comunei este unul agricol, în special zootehnic, şi este dat de
ocupaţiile pastorale ale locuitorilor, de altfel vestiţi crescători ai ovinelor şi bovinelor. De-a
lungul timpului locuitorii acestei aşezări şi-au câştigat un bun renume cu produsele lactate
fabricate din reţete străvechi. Comuna este slab industrializată, sectorul de stat fiind
reprezentat în trecut de trei societăţi ce activau în domeniul transportului de călători,
întreţinerii păşunilor şi exploatării fondului forestier.

3
Clima din zona Bran Moeciu este temperată de depresiune intramontană caracterizată
prin veri răcoroase şi ierni reci. Temperatura medie anuală este de 5°C, iar în zonele vecine se
înregistrează valori cuprinse între 4°C (Rucăr), 7°C (Braşov), 8°C (Câmpulung). În luna iulie,
care este cea mai calduroasă din an, temperatura ajunge la 25-27°C, iar în luna ianuarie
temperatura variază între -10 si -15°C. Zona Bran Moeciu este bogată în precipitaţii, numărul
mediu al zilelor ploioase fiind de 120 zile/an. În sezonul rece, numărul mediu de zile cu
ninsoare este de 60 zile/an, iar grosimea stratului de zapadă este de 40-50 cm. Viteza vântului
este de 3-5 m/s. Deschiderea depresiunii către capete condiţionează permanenta mişcare a
maselor de aer, inversiunile termice fiind prezente pe văile adânci ale râurilor. Sunt prezente
şi brizele de munte-vale. Din analiza factorilor climatici reiese amplitudinea termică redusă,
adăpost de vânturi puternice, umezeală relativ redusă, strat de zăpadă bogat şi îndelungat,
insolaţie ridicată cu valenţe turistice deosebite. Reţeaua hidrografică este bogată,
caracterizată în general de prezenţa cursurilor de apă temporară. Întreg teritoriul se încadrează
în bazinul hidrografic al râului Turcu, afluent al râului Bârsa. În apele de munte trăiesc
păstravi, scobari, clean şi boiştean.
Pe crestele montane cu deosebire în Bucegi şi Piatra Craiului turiştii pot admira capra
neagră. Dintre mamiferele cu valoare cinegetică amintim: ursul, lupul, vulpea, mistreţul,
veveriţa, căpriorul, râsul, toate fiind ocrotite prin lege. Avifauna este reprezentată de cocoşul
de munte, acvila de munte, ciocănitoarea, mierla, cinteza, piţigoiul.
Altitudinea culoarului încadrează zona Bran Moeciu în zona pădurilor de fag, care la
limita inferioară se află în amestec cu gorunul iar la partea superioară cu coniferele. Păduri
compacte de molid sau în amestec cu fag, brad apar în masivul Leaota, Piatra Craiului, Munţii
Bucegi îndeosebi în versanţii nordici. Ca urmare a populării îndelungate, regiunea a fost
puternic despădurită, pajiştile şi fâneţele luând locul codrilor de altădată. Dintre plantele
medicinale care se găsesc în zonă sunt: sunătoarea, muşeţelul, coada şoricelului. Pentru
iubitorii de zmeură şi mure această zonă este o destinaţie ideală. Nu lipsesc nici livezile de
pomi fructiferi: meri, peri, vişini, cireşi. Cadrul natural prezintă particularităţi deosebite,
datorită îmbinării armonioase a diferitelor forme de relief (munte înalt, platou, forma vălurită
de-a lungul râurilor şi văilor ce străbat terenul modelat de o reţea hidrografică bogată), toate
acestea creând un valoros potenţial economic şi turistic, slab exploatat până în prezent. Zona
montană în care este amplasată comuna Moeciu, între cele două parcuri naţionale Bucegi şi
Piatra Craiului, creează condiţii favorabile organizării şi dezvoltării turismului rural. Ca
puncte de atracţie pentru turişti se numără obiectivele: Peştera Liliecilor, Cheile Moeciului,
Prăpastiile Măgurei etc.

4
Comuna Moeciu păstrează o instalaţie tradiţională pentru prelucrarea lânii, o pivă, un
joagăr, o moară, acestea numărându-se printre puţinele piese originale rămase în România.
Satul Peştera reprezintă un alt punct de atracţie prin existenţa “Peşterii cu lilieci”. Satul
Măgura atrage turiştii prin casa tradiţională Runceanu, construită în totalitate din lemn, în
vreme ce satul Simon este o localitate recunoscută prin portul popular, ţesături, împletituri din
lână şi arta cojocăritului. Alte obiective turistice din zonă sunt: Castelul Bran, Muzeul
Etnografic în aer liber, Capela Inima Reginei Maria. Apropierea de municipiul Braşov face ca
vizitarea obiectivelor turistice din acest municipiu şi din împrejurimi să fie facilă.

1.2. PREZENTAREA COMUNEI BRAN

Comuna Bran este una din cele 44 de comune ale judeţului Braşov. Situat într-un loc
pitoresc, la 24 de km de Brasov pe DN 73, care uneşte Braşovul de Câmpulung Muscel,
Branul este un punct de atracţie pentru turiştii români şi străini.
Bran, împreună cu localităţile din jur, este leagănul turismului rural românesc. Aşezat
la intrarea în culoarul Bran-Rucăr, vechi drum comercial şi strategic între Ţara Bârsei şi Ţara
Românească, Bran este preţuit pentru frumuseţile naturii înconjurătoare. O staţiune
climaterică de interes local, azi este o staţiune în plină dezvoltare, centru naţional al
turismului rural, ecologic şi cultural. Beneficiind de un sit natural deosebit, apropierea
munţilor Piatra Craiului şi aproape toate localităţile din împrejurime de un specific tradiţional
de mare valoare sunt de interes.
Prima atestare documentară a Branului o întâlnim numai în momentul în care spaţiul
locuit de românii din sud-estul Transilvaniei, intră în sfera de interes a regalităţii maghiare. În
acest context, în Ţara Bârsei sunt aduşi cavalerii teutoni, a căror misiune era asigurarea unui
punct de sprijin pentru supravegherea drumurilor peste Carpati şi expansiunea maghiară în
Ţara Românească, acordând feude unor nobili credincioşi. În aceste împrejurări, întâlnim în
anul 1367 consemnat pentru prima oară Branul într-un act de danie. Prima menţiune
documentară a celorlalte sate brănene datează din anul 1729. În acest an, într-o listă a
celibaşilor sunt menţionate satele Sohodol, Poarta, Predeluţ, Valea Lungă, Moieciu de Sus,
Simon, Moieciu de Jos, Zbârcioara, Şirnea şi Coacăza, iar în anul 1732 şi satul Fundata.
În zilele noastre, Branul a început să se dezvolte rapid, toată această evoluţie gravitând
în jurul Castelului Bran, locul care a suscitat atâta şi atâta interes, socotindu-se că aici ar fi

5
lăcaşul vampirilor, locul pe unde a trecut şi Vlad Ţepeş, supranumit Dracula. Uneori, acest
lucru simbolizează România ca entitate.
Vilele frumoase, cu grijă amenajate, casele permanent pregătite pentru oaspeţi oferă
turiştilor zile de neuitat. Un important punct de atracţie turistică o constituie castelul cu
acelaşi nume, monument arhitectonic de mare valoare istorică. Aici închirierea cu caracter
turistic aduce un venit substanţial, beneficiind de sezon turistic pe întregul an.
În zonă se pot organiza itinerarii etnografice pentru prezentarea mesteşugului
tradiţional, prelucrarea lemnului, prelucrarea laptelui la stână, spălarea lânii în piuă, ţesutul la
război dar şi participarea la sărbători tradiţionale: primăvara - Împărţitul laptelui; vara -
Târgul lui Pantelimon; toamna - Răvăşitul oilor, când coboară de la munte.
Simon, Moeciu, Cheia, Fundata, Şirnea, localităţi rurale în imediata apropiere şi păstrătoare
de vechi tradiţii etnografice şi folclorice, oferă la rândul lor posibilitatea cunoaşterii
ospitalităţii poporului român.
De-a lungul veacurilor, conducerea cetăţii o preiau mai întâi secuii, răspunzători de
apărarea sud-estului Transilvaniei, Iancu de Hunedoara fiind voievodul ce trece conducerea
cetăţii în mâinile voievodatului Transilvaniei. Cu trecerea vremii, Cetatea Bran îşi
îndeplineşte rolul de bastion de apărare împotriva invaziilor otomane, faptele ei de arme fiind
înscrise cu sânge în istoria zbuciumată a neamului românesc.
Ca semn de recunoştinţă faţă de Regina Maria a României Mari, adeptă şi
contribuitoare la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, Consiliul orăşenesc al oraşului Braşov
decide donarea Castelului Bran la data de 1 decembrie 1920.
Restaurat între anii 1920-1927 de către arhitectul Curţii Regale, Carol Liman, Castelul
Bran este transformat într-o frumoasă reşedinţă de vară, cu parc şi alei de promenadă, lac,
terase, fântâni, tot atunci construindu-se şi Casa de ceai. În anul 1938 Regina Maria lasă prin
testament Castelul Bran şi intregul domeniu, fiicei sale Principesa Ileana, care-l stăpâneşte
până în anul 1948.
Evenimentele tulburi din anul 1948 lasă Castelul Bran fără ocrotitorii lui regali,
urmând o perioadă de degradare şi devastare ce se sfârşeşte în anul 1956 când este inaugurat
Muzeul de Istorie şi Artă Medievală. Fiind într-o stare avansată de degradare, în anul 1987
Castelul Bran intră în restaurare, lucrare terminată în linii mari în 1993. Actualmente, Castelul
Bran este un punct important de atracţie turistică şi rămâne în amintirea tuturor celor care îl
vizitează, mărturie vie a scurgerii veacurilor şi a faptelor de vitejie petrecute la umbra
zidurilor sale.

6
Comuna este complet racordată la reţeaua de distribuţie a gazului metan, la reţeaua de
distribuţie a energiei electrice, la reţeaua de apă şi canalizare şi la linii de telecomunicaţii.

1.3. ANALIZA SWOT A COMUNEI BRAN

Puncte tari ale comunei Bran:


- este înconjurată de munţii Bârsei, Bucegi, Ciucaşului şi Piatra Craiului, astfel încât aerul
este foarte puţin poluat şi practicarea sporturilor montane şi a drumeţiilor pe numeroasele
trasee turistice este un motiv pentru venirea turiştilor;
- influenţele germanice şi-au pus amprenta asupra comunei şi a locuitorilor ei, astfel încât
mentalitatea, obiceiurile şi stilul de viaţă ale brănenilor sunt foarte diferite în comparaţie cu
locuitorii altor comune;
- prezenţa a numeroase obiective turistice naturale şi antropice în apropierea comunei:
Biserica ortodoxă-română “Sf. Nicolaie” din sec. XVIII şi “Adormirea Maicii Domnului” din
1818 din Moeciu, Peştera Liliecilor, Cheile Moeciului, Prăpastiile Măgurei, Castelul Bran,
Muzeul Etnografic în aer liber, Capela Inima Reginei Maria etc.
Puncte slabe ale comunei Bran:
- distanţa mare faţă de cel mai apropiat aeroport internaţional (Bucureşti Otopeni cca 120
km);
- accesarea insuficientă a fondurilor de dezvoltare;
- din cauza afluenţei turiştilor şi a construcţiilor şi amenajărilor pentru turism, comuna începe
să se urbanizeze cu toate consecinţele negative de rigoare;
- calitatea drumurilor lasă de dorit din cauza afluenţei masive a turiştilor care sosesc cu
mijloace auto, neavând posibilitatea de a utiliza alte mijloace de transport.
Oportunităţi ale comunei Bran:
- comuna beneficiază de un cadru natural deosebit, astfel încât se pot practica multiple forme
de turism;
- existenţa a numeroase programe de finanţare şi dezvoltare regională.
Ameninţări ale comunei Bran:
- suprasolicitarea şi poluarea cadrului natural;
- perturbarea şi distrugerea treptată a modului de viaţă tradiţional în cadrul structurilor
sociale;

7
- acceptarea de către brăneni a unor influenţe negative în plan social;
- situaţia incertă a proprietăţii asupra Castelului Bran face ca să existe riscul ca cel mai
important obiectiv turistic să dispară din circuitul turistic.

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PENSIUNII SORINA

2.1. AMPLASARE, NUMELE PENSIUNII, NUMĂR MARGARETE

Pensiunea Sorina se află situată în comuna Bran, în imediata apropiere a Castelului


Bran. Deşi se află destul de aproape de D.N. 73, pensiunea beneficiază de o atmosferă calmă,
liniştită, propice turiştilor sosiţi pentru relaxare şi evadare din mediul urban. Pensiunea este
clasificată la categoria de trei margarete, deoarece s-a dorit ca pensiunea să fie de categorie
medie având în vedere faptul că administratorul nu are încă suficientă experienţă şi resurse
pentru a investi mai mult în această pensiune.
Misiunea pensiunii Sorina este prestarea de servicii turistice.

2.2 OBIECTIVELE STRATEGICE ALE PENSIUNII

Obiectivul principal îl reprezintă recuperarea investiţiei (2-3 ani), dupa aceasta


perioada in care investitia initiala va fi amortizata, se va trece pe profit.
Obiective particulare:
- cresterea notorietatii in randul consumatorilor potentiali intr-un an se va face prin
aparitii in presa locala, lansarea pe internet, impartirea de pliante, promovarea prin agentii.
Tratarea clientilor in mod corespunzator va ajuta la promovarea pensiunii prin reclama din
gura in gura si recomandari.
- cresterea gradului de ocupare permanenta a pensiunii la un nivel de 70 %
- cresterea nivelului de ocupare permanenta la 90% in urmatorii 3 ani
In termen de trei ani se estimeaza o crestere a nivelului de ocupare de la 70% la 90%,
daca preturile se vor mentine la acest nivel redus, fata de preturile practicate de alte zone
turistice sau chiar fata de preturile practicate de concurentii din zona.
- amenajarea unui bazin de inot in termen de 2 ani

8
Amenajarea unui bazin de inot va fi realizat din veniturile obtinute din alimentatie si
serviciile complementare, marindu-se complexitatea serviciilor oferite si a gradului de
satisfactie a clientilor.
- achizitionarea a doua ATV-uri in termen de 1 an
De asemeni, dorim sa le oferim clientilor nostri posibilitatea de a se bucura atat de
natura, cat si de relaxare si distractie la cote maxime. De aceea, avem in vedere cumpararea a
doua ATV-uri, care vor putea fi inchiriate de persoanele dornice sa-si incerce indemanarea.
- fidelizarea clientilor intr-o proportie de 30% in termen de 2 ani
Fidelizarea clientilor se va realiza prin calitatea serviciilor puse la dispozitie, prin
ospitalitatea personalului, dar si prin actiuni specifice: acordarea gratuita a ultimului mic
dejun din ziua plecarii.

2.2.1 Principalii clienţi :


Principalii clienţi ai pensiunii vor fi turiştii români sau străini aflaţi în tranzit, în
interes de serviciu sau în excursii turistice; iubitorii de natura vor avea, astfel, posibilitatea
petrecerii unor zile de odihna si relaxare in mijlocul naturii imbinate cu traditiile si modul de
viata al localnicilor, avand totodata confortul la standardele unui turism de calitate.
Pensiunea se adreseaza in egala masura consumatorilor romani cat si straini; in
categoria celor straini o pondere importanta se considera a fi piata Ungariei, Austriei si
Germaniei. Pensiunea isi propune sa ofere servicii care vor face obiectul turismului intern şi
internaţional.
Oferta se adresează în principal persoanelor de vârstă medie sau peste medie, cu
familie, cu venituri medii sau mari.

OBIECTIVE TURISTICE
- Biserica ortodoxă-română “Sf. Nicolaie” din sec. XVIII din Moeciu
- Biserica ortodoxă română “Adormirea Maicii Domnului” din 1818 din Moeciu
- Parcul naţional Bucegi
- Parcul naţional Piatra Craiului
- Peştera Liliecilor
- Cheile Moeciului
- Prăpastiile Măgurei
- Casa tradiţională Runceanu din comuna Măgura
- Castelul Bran

9
- Muzeul etnografic în aer liber
- Capela Inima Reginei Maria
- Păstrăvăria din comuna Poarta
- Muzeul de istorie Braşov – Casa Sfatului
- Casa Mureşenilor din Braşov
- Muzeul primei şcoli româneşti
- Cetatea Râşnov
- Biserica-cetate Prejmer
- Muzeul Cetăţii din Rupea

2.3. DOTAREA CAMERELOR ŞI A CELORLALTE ÎNCĂPERI

Pensiunea beneficiază de drum carosabil până la poarta pensiunii şi semnalizare clară


de la D.N. 73. Pentru siguranţa şi delectarea turiştilor pensiunea este dotată cu iluminat
exterior astfel încât turiştii care doresc pot lua parte la petreceri în aer liber noaptea. Clădirile
sunt racordate la reţeaua de apă rece şi canalizare, la reţeaua de energie electrică şi la reţeaua
de telecomunicaţii. Pensiunea este dotată cu o centrală termică proprie, asigurând prin aceasta
apă rece şi caldă non-stop şi căldură. Pentru a crea o atmosferă intimă, familiară, turiştii sunt
întâmpinaţi într-un salon de primire – living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare,
conversaţie. Aici turiştii se pot delecta lângă şemineu, citind cărţi sau alte materiale din
biblioteca pensiunii care este pusă la dispoziţia lor. De asemenea mai avem o sală de jocuri
dotată cu jocuri de societate: cărţi de joc, şah, table, Rummy, o masă de biliard şi o masă de
tenis de masă.
Arhitectura pensiunii a fost aleasă cu grijă, cu ajutorul unui arhitect, pentru a respecta
încadrarea perfectă în stilul arhitectural local.
Pensiunea are o suprafaţă de 195 m2 concretizată în 10 camere repartizate astfel:
4 camere matrimoniale (fiecare este dotată cu un pat matrimonial);
3 camere duble (fiecare este dotată cu 2 paturi simple);
3 camere simple (fiecare este dotată cu 1 pat simplu).

10
2.4 PREZENTAREA CAMERELOR

Camera simpla
Cu un aranjament retro, aceasta camera va va purta spre trecut fara ca dumneavoastra
sa fiti privati de confortul prezentului.Tapetul retro si culorile specifice anilor 1900, vor face
aceasta calatorie mult mai usoara, dar dotarile camerei sunt cele care va vor "ancora" de
mileniul trei.
Dotari:
-un pat simplu
-Tv
-Internet
-Minibar
-Telefon
-Baie cu cabina dus si feon

Camera dubla
Culori pline de caldura, un mozaic placut si relaxant, decoratiuni interioare care va vor
oferii un plus de optimism.Aceasta camera va fi refugiul dumneavoastra dupa o zi tensionata,
va fi o insula de liniste si relaxare.
Dotari:
-doua paturi simple
-Tv
-Internet
-Seif
-Minibar
-Telefon
-Baie cu cabina dus si feon

Camera matrimoniala

11
Cea mai rafinata forma de cazare din cadrul Pensiunii Sorina.Camerele matrimoniale
au un design deosebit, plin de culoare si de un farmec aparte.Ele beneficieaza de o structura
interioara deosebita, la care se adauga si designul interior unic.Construite si decorate pentru a
satisface cele mai rafinate gusturi, garanteaza clipe de relaxare deosebite.

Dotari:
-un pat matrimonial
-Tv
-Internet
-Seif
-Minibar
-Telefon
-Baie cu cabina dus si feon

Bucătăria este spaţioasă şi dotată corespunzător conform normelor în vigoare. Printre


dotările bucătăriei se regăsesc: robot – mixer, cafetieră, cuptor cu microunde, hotă şi maşină
de spălat vase.
Pensiunea mai are alte dotări şi amenajări: masă şi fier de călcat, maşină automată de
spălat rufe, grătar în aer liber, locuri de joacă amenajate pentru copii şi poate oferi la cerere
obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii şi biciclete).

2.5. PERSONALUL PENSIUNII

Personalul pensiunii este alcătuit din :


-1 administrator
- 1 şofer
- 1 contabil- Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
- 1 barman - liceu+cursuri de specialitate
- 2 ospătari - liceu+cursuri de specialitate
- 1 bucătar - liceu+cursuri de specialitate
- 2 persoane-ajutor de bucătar
- 1 cameriste
- 1 receptioner

12
2.6 Analiza S.W.O.T a pensunii Sorina

Puncte forte Puncte slabe


-Pensiunea cu dotarile tehnice si specifice -Costuri ridicate de pastrare a standardelor
prevazute prin proiect va asigura confort. propuse
-Gama de servicii oferite -Sezonalitate
-Practicarea unor preturi mai mici decat cele - Lipsa unui program de fidelizare a clientelei
ale concurentei.
-Personal calificat.

Oportunitati Amenintari
- Intrarea pe piete externe. - Posibilitatea scaderii interesului
consumatorilor fata de produsele turistice
traditionale
- Dezvoltarea slaba a infrastructurii tehnice si
-Posibilitate de intrare pe segmente noi a economiei regiunii Bran-Moeciu
- Dezvoltarea programului de promovare a - Slaba imagine a Romaniei pe plan extern
Romaniei si a zonelor sale turistice

2.7 Principalii concurenti:


-Vila Alisa -Vila Mara
-Pensiunea Vera Bran -Casa Nana Pantea.

13
2.8 Tabel indicatori financiari PENSIUNE SORINA SRL

Profit Profit
An Cifra Datorii Stocuri Venituri Cheltuieli net/ Brut/ Activ Active Salariati Disponibilitati Capitaluri Capital
de Pierder Pierder imobilizate circulante banesti Social
afaceri e e bruta
neta

2010 129643 558105 31706 171963 176589 -4957 -4627 468412 54196 11 22491 -35497 40

2009 0 495895 141 48 0 40 48 425963 39392 11 10167 -30541 40

2008 0 279226 17 787 31407 -30621 -30621 220535 28111 11 26269 -30581 40

2.9 Numar de cazari si sosiri

Numarul turistilor cazati si numarul de înnoptari înregistrate anul 2008 au fost urmatoarele :

Numar turisti Numar


cazati (T) Innoptari (N)
Turisti români (r) 9 600 28 800
Turisti straini (s) 1 800 5 430
Total 11 400 34 230

Numarul turistilor cazati si numarul de înnoptari înregistrate anul 2009 au fost urmatoarele :

Numar turisti Numar


cazati (T) Innoptari (N)
Turisti români (r) 9 400 26 600
Turisti straini (s) 1 700 4 880
Total 12 900 31 480
Numarul turistilor cazati si numarul de înnoptari înregistrate anul 2010 au fost urmatoarele :

Numar turisti Numar


cazati (T) Innoptari (N)
Turisti români (r) 10 800 26 600
Turisti straini (s) 2 100 7 400
Total 12 900 34 000

14
2.10. TARIFE PRACTICATE DE PENSIUNEA SORINA
Preturi:
- camera single 50 lei/noapte
- camera dubla - 85 lei/noapte
- camera matrimoniala - 100 lei/
Pensiunea SORINA ofera si pachete promotionale de cazare:
- pachet 1: cazare 7 nopţi + demipensiune ( mic dejun + cină ) – 630RON-875RON-980 RON
/ persoană in functie de camera rezervata (camera simpla, dubla, matrimoniala).
- pachet 2: cazare 7 nopţi + pensiune completă -770RON-1015RON-1120 RON / persoană
- pachet 3: cazare 10 nopţi + demipensiune – 900RON-1250RON- 1400RON / persoană
- pachet 4: cazare 10 nopţi + pensiune completă -1100RON- 1450RON-1600 RON / persoană
- mic dejun: 15 RON / persoană;
- dejun: 20 RON / persoană;
- cină: 25 RON / persoană;
-La cerere se pot oferi şi alte tipuri de servicii şi pachete turistice..
-Se percep taxe suplimentare pentru sală şi programul prelungit al ospătarilor
-Pentru rezervare, se percepe depunerea în avans a minim 20% din preţul avizat.
-Tarifele mentionate mai sus includ toate taxele ( T.V.A, taxa hoteliera, taxa de
salvamont).
-Agentiile de turism beneficiaza de un discount de 10% din aceste tarife.

3. Structura organizatorica a pensiunii

3.1 Fisa de post administrator pensiune :

a. Denumirea compartimentului:
Management administrativ Aprovizionare-Investitii
b. Denumirea postului:
Administrator Pensiune
c. Numele si prenumele salariatului:
Popescu Alexandru
d. Se subordoneaza:

15
Directorului general al pensiunii
e. Numele sefului ierarhic:
Holban Viorel
f. Subordoneaza:
Supervizeaza activitatea personalului administrativ
g. Drept de semnatura:
Intern:da
Extern:da
h. Relatii functionale:
Cu sefii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic si aprovizionare din centrala.
i. Pregatirea si experienta:
- studii universitare economice si de calificare in domeniul hotelier;
- experienta de minim 2 ani in turism;
- foarte bune cunostinte de contabilitate primara;
- cunostinte medii de limba engleza;
- abilitati foarte bune de comunicare si negociere;
- abilitati organizatorice, initiativa, seriozitate;
- responsabilitate, eficienta, disponibilitate pentru coordonarea permanenta a activitatii unei
echipe aflate in faza de consolidare; rezistenta la stres.
j. Autoritate si libertate organizatorica:
- Concepe impreuna cu directorul general strategiile de dezvoltare a unitatii pe care o
conduce.
- Asigura functionarea optima a pensiunii turistice.
k. Responsabilitati si sarcini:
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura functionarea optima a pensiunii
turistice, ca unitate-pilot a grupului hotelier.

Activitati principale:
-coordonarea intregii activitati a pensiunii;
-optimizarea permanenta a serviciilor hoteliere oferite, astfel incat sa fie respectate
standardele calitative asumate;
-monitorizarea cheltuielilor si respectarea bugetului alocat;
-supravegherea activitatii de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare;
-managementul resurselor umane existente;

16
-coordonarea organizarii evenimentelor speciale si festive;
-urmarirea solutionarii eficiente a solicitarilor clientilor.

Sarcini si indatoriri specifice:


-stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a
tuturor problemelor ocazionale.
-prospectarea pietei de profil in vederea imbunatatirii continue a serviciilor, avand ca scop
final realizarea obiectivelor asumate.

Responsabilitati ale postului:


-raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice alocate.
-raspunde pentru administrarea bugetului, aprovizionarea eficienta a pensiunii, evidenta si
administrarea personalului aflat in subordine.

l. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


- Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute
in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).

b)ORGANIGRAMA PENSIUNII SORINA

Director
general

Administrator Contabil

Ajutor
Receptioner Bucatar bucatar Ospatar Camerista Sofer

17
4. Politica de marketing reflectă concepţia organizaţiei cu privire la evoluţia
activităţii sale, opţiunile ei de ansamblu, principiile şi normele ce o călăuzesc, precum şi
acţiunile concrete prin care se asigură valorificarea potenţialului său corespunzător cerinţelor
pieţii. Se exprimă printr-un ansamblu unitar şi coerent de: strategii, tactici şi programe
specifice de acţiune, care-i asigură viziunea, pentru o anumită perioadă de timp şi
transpunerea în practică a orientărilor generale, a opţiunilor şi a elementelor ce le definesc.
Conceptul de politică de marketing integrează funcţiunile întreprinderii cu ajutorul
cărora ea îşi atinge setul de obiective strategice, prin stabilirea regulilor ce guvernează
repartizarea şi mobilizarea resurselor, a unor strategii corespunzătoare şi a unui ansamblu de
măsuri concrete pe care le are la dispoziţie.

Desigur, rolul esenţial în elaborarea politicii de marketing revine departamentului de


marketing, dar nu poate să fie atributul exclusiv al acestuia, întrucât atât obiectivele politicii
de marketing, cât şi mijloacele şi instrumentele de înfăptuire se află în conexiune şi
interdependenţă cu celelalte componente ale politicii globale.
În politica de marketing, strategia deţine locul central, pentru că derivă din obiectivele
organizaţiei, indicând direcţia activităţii, iar tactica trebuie să se sincronizeze cu strategia, să
corespundă acesteia, să se înscrie pe linia ei, să găsească permanent mijloacele şi formele cele
mai potrivite, pentru ca în final să se regleze acordul între necesităţile consumatorului şi
posibilităţile organizaţiei.

5 Propuneri
Conducerea pensiunii Sorina crede ca prin oferirea de servicii de calitate si fidelizarea
clientilor, sa se imbunatateasca gradul de vizibilitate a pensiunii.

18
BIBLIOGRAFIE:
1. Constantin M., Costescu M., Constantin M., Turismul şi dezvoltarea rurală în România,
Revista română de statistică, nr. 11-12, Bucureşti, 2000
2. Gogonea R.M., Analiza activităţii de turism rural din zona Bran Moeciu, Sesiune
Ştiinţifică a Universităţii Româno-Americane, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001
3. Glăvan V., Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism, Editura
Economică, Bucureşti, 2003
4. Moşoiu I., Branul şi Cetatea Branului - Monografie istorică-geografică,
turistică-pitorească-descriptivă, Editura Asociaţia Turing-Clubul României, Bucureşti, 1930
6. Nistoreanu P., Turismul rural, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
7. www.statiunea-turistica-bran.ro
8. www.brasov.ro

19

S-ar putea să vă placă și