Sunteți pe pagina 1din 11

UNITATEA GRĂDINIŢA P.P.NR.

2-PJ,
STRUCTURĂ :G.P.P.NR.1, , G.P.N.NR.6 LUGOJ
NR.ÎNREG. ...............................DIN ...................................

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR LUGOJ


NR. ÎNREG. ...............................................

PROIECT DE PARTENERIAT
,,TRADIŢII POPULARE BĂNĂŢENE’’ 

DETALI DESPRE PROECTUL DE PARTENERIAT:

-COORDONATORII PROIECTULUI:Prof.Fanu Simona–director


Prof.Bisa Rodica-educatoare
Prof. Petre Mirela -educatoare
-CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR LUGOJ:
CRĂCIUNESCU IOSIF –DIRECTOR
GRUPA DE NIVEL I ( GRUPĂ MICĂ)

Perioada de derulare a proiectului:2014-2015


Argument

"Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare ,


teoretică sau practică a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea
creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti"
(Al. Roşca).

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială, organizată, presupune mai mulţi


factori: familia, şcoala şi comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară
deplasarea centrului de interes, de pe cunoştinţe impuse pe obiective, de pe
programe abstracte pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să fie
centrul de interes al tuturor. Orice program educativ poate deveni eficient în
măsura angajării părţilor componente. În acest sens vin în ajutor proiectele de 
parteneriat educaţionale care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, preşcolari,
educatoare şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor
educaţionali.  

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii


de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de
dezvoltarea personalităţii preşcolarului. Iniţierea diferitelor proiecte de
parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru preşcolari, cât şi pentru toţi
factorii implicaţi: grădiniţă, familie, comunitate.

Copilul vine în contact cu diferite persoane,creşte şi se dezvoltă într-un


mediu comunitar variat şi necunoscut pentru el. Specificul cultural,valorile
promovate de acest mediu trebuie avute în vedere în structurarea activităţii. Este
necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii ,direcţionarea
unor activităţi,remedierea unor aspecte negative. Cu sprijinul acestora se poate
îmbogăţii baza materială a unităţii. În urma unor vizite a noilor
parteneri,personalul unităţii îşi va manifesta disponibilitatea de colaborare în
cele mai diverse domenii( educativ, sanitar, gospodăresc, informativ,etc).
Astazi,cand viata individului a devenit mai complicate decat altadata,a
lasa educatia pentru sanatate la voia intamplarii,ar fi o eroare de neiertat de catre
urmasi.Deprinderile igienico- sanitare ale celor mici poarta amprenta tipului de
educatie primita in familie Copiii reprezinta continuitatea unor culturi,a unui
sistem de valori morale.
Motivam alegerea acestei teme din dorinta de a aduce un plus de
cunostinte referitoare la educatia pentru sanatate printr-o alimentatie corecta,prin
respectarea regulilor de igiena personala si de grup pentru a forma conduita
corecta si responsabila fata de sanatatea noastra si a celor din jur.
TEMA PROIECTULUI

,,TRADIŢII POPULARE BĂNĂŢENE’’ 

Scop:eficientizarea relaţiilor grădiniţă-comunitate în


vederea formării sentimentului propriei valori.

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI


GRUP ŢINTĂ:
Copiii din învăţământul preprimar de la G.P.P.NR.1 şi G.P.N.NR.6- LUGOJ;
Cadre didactice ;
Părinţii;
Societatea.

Perioada de derulare a proiectului:2014-2015

Beneficiari direcţi:
-copii preşcolari de la G.P.P.NR.1-LUGOJ, TIMIŞ;
copii preşcolari de la G.P.N.NR.6-LUGOJ, TIMIŞ;
-educatoarele implicate în proiect;

Beneficiari indirecţi:
-cadre didactice;
-familiile copiilor;
-comunitatea;
Parteneri:
-Casa de Cultură a Sindicatelor LUGOJ, TIMIŞ;
-Muzeul de Artă Comparată;
-Grădiniţa cu P.N.Nr.6-LUGOJ

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
G.P.P.Nr.1LUGOJ şiG.P.N.Nr.6 LUGOJ
FANU SIMONA –DIRECTOR
BISA RODICA –EDUCATOARE
PETRE MIRELA – EDUCATOARE
LELESCU MONICA – EDUCATOARE
CONSTANTIN ANIŞOARA – EDUCATOARE
BARBU STELA– EDUCATOARE

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL:
-Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea
copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale;
-Cunoaşterea şi înţelegerea de către preşcolari a tradiţiilor sîngeorzene;
-Identificarea copiilor cu reale calităţi pentru dans, muzică, artă populară
specifică zonei BANATULUI ;
-Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie, un dans popular,
obiecte de artă populară autentică, realizarea acestora în ateliere specifice.

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIVE PENTRU COPIII PREŞCOLARI:
-Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale,
-Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul
românesc;
-Promovarea dialogului dintre copiii din medii diferite(urban-rural);
-Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter
extracurricular,conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a
acestora.
-Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folclorice româneşti;
-Receptarea frumosului din arta populară;
-Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti;
-Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine.

OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE:


-Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în grădiniţele şi şcolile
implicate în proiect;
-Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora;
-Pregătirea elevilor în sensul asigurării egalităţii şanselor în educaţie,a
dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate, a îmbunătăţirii mijloacelor de
informare adresate copiilor;
-Amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară;
-Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă populară

OBIECTIVE PRIVIND PARINŢII


- Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea
activităţilor;
- Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali,
pentru a transmite copiilor valorile spirituale ale poporului nostru.

RESURSE:
a)umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi,parteneri;
b)de timp: iunie 2014-august 2015;
c)materiale: informaţionale: cărţi,cd-uri, casete audio, video, filme, fotografii;
auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferite obiecte
populare,materiale diferite pentru lucrări practice.

RESURSE INFORMAŢIONALE :
Documentele proiectului:
-proiectul scris;
-corespondenţă electronică şi colaborare directă referitoare la proiect;
-evidenţa participanţilor la evenimentelor din cadrul proiectului;
-chestionare de evaluare.

PUBLICAŢII TIPĂRITE:
-mediatizare înpresa electronică

MODALITĂŢI de diseminare
-la alte unităţi de învăţământ prin şedinţele de lucru ale echipei de proiect;
-expunere încadrul Consiliului de administraţie;
-popularizarea proiectului în cadrul sesiunilor de comunicări, ,presa scrisă şi
audio-vizuală;
-cercuri pedagogice;
-prin materiale informative ( mediatizare în presa electronică);
-programe artistice cu public;
-prin parteneri de proiect.

METODOLOGIE:
-observări;
-lecturi după imagini;
-jocuri didactice;
-povestire;
-convorbire;
-activităţi artistico-plastice;
-activităti practice;
-dramatizări;
-programe artistice;
-vizite, plimbări;
-copiii preşcolari pot lucra cu educatoarele în 4 ateliere: atelierul de modelaj,
atelierul de desen şi pictură naivă, atelierul de folclor şi atelierul de bucătărie
românească.

EVALUARE:
-realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holul grădiniţei;
-expoziţii locale cu lucrări ale copiilor realizate în proiect;
-centralizarea activitătilor din proiect pe suport CD, DVD;
-realizarea portofoliului educatoarei;
-participarea la Festivalul de folclor ,,Ana Lugojana”.

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI


TINTA:
-Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi
religioase specifice zonei în care trăiesc;
-Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale;
-Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, în concordanţă cu
valorile tradiţionale;
-Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de
tradiţii;
-Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei;
-Implicarea altor unităţi de învăţământ, a familiilor copiilor, a comunităţii şi a
altor factori în vederea susţinerii financiare a proiectului.

Perioada de desfăşurare:2014-2015

Educatoare: PROF. Bisa Rodica-educatoare


PROF. Petre Mirela –educatoare

Director,

PROF. FANU SIMONA


Calendarul activităţilor

Octombrie 2014
- Lansarea oficială a proiectului 
-Prezentarea proiectului de parteneriat precum şi a activităţilor preconizate; 
-Incheierea de parteneriate între instituţiile partenere. 

Noiembrie 2014 
Întânirea partenerilor; 
Stabilirea modului de realizare a acţiunilor. 

Decembrie 2014 
„Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde; 
Parada costumelor populare

Ianuarie 2015 
„La gura sobei”-şezătoare 
-prezentare de obiecte specifice de tors,ţesut. 
-prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare). 

Februarie 2015
„Artă populară” 
-desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare; 
-expoziţie cu lucrările copiilor. 

Martie 2015
,,La mulţiani ,mamă!’’ 
-pregătirea serbării de 8 martie 

Aprilie 2015
„Sfânta Zi de Paşti” 
-tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălor) 

Mai 2015 
„Să ne cunoaştem trecutul” 
-vizită la Muzeul de Artă Comparată. 

Iunie 2015
Dezbateri; 
Realizarea albumelor foto de pe parcursul derulării proiectului. 
Acordarea diplomelor de participare la diferite acţiuni. 
August 2015
Participarea la Festivalul de Folclor ,,ANA LUGOJANA’’ 
UNITATEA GRĂDINIŢA P.P.NR. 2-PJ,
STRUCTURĂ :G.P.P.NR.1, , G.P.N.NR.6 LUGOJ
NR.ÎNREG. ...............................DIN ...................................

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR LUGOJ


NR. ÎNREG. ...............................................

PROTOCOL DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

1. Încheiat între GRĂDINIŢA P.P.NR. 2-PJ,STRUCTURĂ :G.P.P.1


, G.P.N.NR.6 LUGOJ, reprezentată de doamna Prof. Fanu Simona, în calitate de director şi
educatoarele Prof. Petre Mirela-G.P.P.nr.1, Prof.Bisa Rodica-G.P.P.nr.1, Prof. Fanu Simona-
G.P.P.nr.2,
2.Şi CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR LUGOJ,reprezentat de domnul Director
CRĂCIUNESCU IOSIF
Articolul 1.
Prezentul protocol are drept obiect colaborarea părţilor în vederea desfăşurării
programului de activităţi extracurriculare în parteneriat.

Articolul 2 – Obiectul protocolului


Prezentul protocol are drept obiect, colaborarea părţilor în vederea desfăşurării a
următorului program :
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
An Şcolar 2014 – 2015

. Octombrie 2014
- Lansarea oficială a proiectului 
-Prezentarea proiectului de parteneriat precum şi a activităţilor preconizate; 
-Incheierea de parteneriate între instituţiile partenere. 
Noiembrie 2014 
Întânirea partenerilor; 
Stabilirea modului de realizare a acţiunilor. 
Decembrie 2014 
„Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde; 
Parada costumelor populare
. Ianuarie 2015 
„La gura sobei”-şezătoare 
-prezentare de obiecte specifice de tors,ţesut. 
-prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare).
Februarie 2015
„Artă populară” 
-desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare; 
-expoziţie cu lucrările copiilor. 
Martie 2015
,,La mulţiani ,mamă!’’ 
-pregătirea serbării de 8 martie 
Aprilie 2015
„Sfânta Zi de Paşti” 
-tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălor) 
Mai 2015 
„Să ne cunoaştem trecutul” 
-vizită la Muzeul de Artă Comparată. 
Iunie 2015
Dezbateri; 
Realizarea albumelor foto de pe parcursul derulării proiectului. 
Acordarea diplomelor de participare la diferite acţiuni. 
Participarea la Festivalul de Folclor ,,ANA LUGOJAN
Articolul 3 – Durata parteneriatului
Parteneriatul se va desfăşura în perioada 2014 -2015, cu posibilitate de prelungire în
anul şcolar 2015 -2016
Articolul 4 – Obligaţiile părţilor
Părţile stabilesc împreună strategiile de lucru conforme cu particularităţile de vîrstă ,
asigură logistica necesară, mobilizează copiii pentru activităţi.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor, partenerii se vor consulta reciproc
după caz ,îşi vor acorda sprijin, îşi vor promova imaginea.
Articolul 5 – alte obligaţii
Partenerii vor avea în vedere necesitatea consultării cu privire la stabilirea datelor de
desfăşurare a activităţilor, pentru a nu-şi perturba reciproc programul
Modificările ce survin pe parcursul derulării programului de activităţi se vor face cu
consultarea părţilor.
Prezentul protocol a fost înceiat în două exemplare.

DIRECTOR

PROF. FANU SIMONA

PARTENER
Casa de Cultura a Sindicatelor Lugoj
Director CRĂCIUNESCU IOSIF

Educatoarele iniţiatoare de proiect:

FANU SIMONA –DIRECTOR


BISA RODICA –EDUCATOARE
PETRE MIRELA – EDUCATOARE
LELESCU MONICA – EDUCATOARE
BARBU STELA- EDUCATOARE
CONSTANTIN ANIŞOARA - EDUCATOARE

S-ar putea să vă placă și