Sunteți pe pagina 1din 36

LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA

Regulament de ordine interioară

REGULAMENT INTERN

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012/2013

Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral din data de :

Aprobat in Consiliul de Administraţie din data de :

DIRECTOR,
Prof. MÉSZÁR IULIANA

1
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

Cuprins
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE.............................................................................................................3
CAPITOLUL II. STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE............................................................................................4
Directorul.................................................................................................................................................4
Consiliul profesoral..................................................................................................................................5
Consiliul de administraţie........................................................................................................................5
Comisii metodice, comitete.....................................................................................................................6
Comisii metodice.................................................................................................................................6
Comisia diriginţilor...............................................................................................................................7
Consiliul clasei.....................................................................................................................................8
Consiliul pentru curriculum.................................................................................................................9
Comitetul de sănătate şi securitate în muncă (cssm)........................................................................10
Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor (ctpsi)............................................................10
Comisia de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material.....................................................11
Comisia de inventariere anuală a patrimoniului................................................................................12
Comisia pentru asigurarea calităţii....................................................................................................12
DISPOZIŢII FINALE PENTRU CAPITOLUL II...............................................................................................13
CAPITOLUL III PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC.............................................14
Diriginte.................................................................................................................................................14
Cadrele didactice...................................................................................................................................15
Personalul didactic auxiliar si nedidactic...............................................................................................19
CAPITOLUL IV. ELEVI ŞI PĂRINŢI.................................................................................................................20
Elevii......................................................................................................................................................20
Recompense..........................................................................................................................................21
Îndatoririle elevilor................................................................................................................................22
Comportamentul elevilor......................................................................................................................23
Ţinuta elevilor........................................................................................................................................25
Păstrarea bunurilor liceului...................................................................................................................25
Sancţiuni................................................................................................................................................25
Părinţii...................................................................................................................................................27
CAPITOLUL V. CURRICULUM......................................................................................................................29
Evaluarea rezultatelor elevilor...............................................................................................................29
Încheierea situaţiei şcolare....................................................................................................................29
Transferarea elevilor.............................................................................................................................30
CAPITOLUL VI. SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLII.................................................................................30
Obligaţiile profesorului de serviciu pe şcoală........................................................................................31
Obligaţiile elevilor de serviciu pe şcoală................................................................................................31
Consemnul general al personalului de paza..........................................................................................33
Dispoziţii finale......................................................................................................................................34
REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR..................................................................................................34

2
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Munca şi colaborarea personalului didactic și nedidactic în spaţiul restrâns al şcolii este


posibilă numai într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării
stricte a unor reguli.
Art. 1 Prezentul regulament, elaborat în conformitate cu Legea învăţământului şi cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat,
conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea în condiţiile legilor a Liceului Teoretic
„Arany Janos” din Salonta, județul Bihor.
Art. 2
(1) Regulamentul este aprobat de Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Arany
Janos” din Salonta, după ce a fost dezbătut şi avizat de Consiliul Profesoral al Liceului
Teoretic „Arany Janos” din Salonta . Va fi modificat anual, la prima şedintă din noul an şcolar
a Consiliului de Administraţie (dar nu mai târziu de 15 septembrie), la propunerile a minim 50%
dintre profesori/părinţi şi elevi, prezentate şi aprobate în consiliul elevilor şi în comitetul de
părinţi;
(2) C.A poate modifica în timpul anului şcolar prezentul regulament în domeniul organizatoric şi
administrativ în cazul apariţiei unor situaţii a căror rezolvare este urgentă şi a căror efecte ar
perturba activitatea unităţii.
Art.3.Profesorii şi elevii recunosc că au privilegiul de a activa într-o unitate şcolară de prestigiu
şi sunt hotărâţi să-şi onoreze toate sarcinile impuse de prevederile Statutului Cadrelor Didactice
şi, respectiv, ale Statutului Elevilor, de exigenţele Curricumului Naţional şi ale reformei
învăţământului etc., spre a spori permanent acest prestigiu. În consecinţă, orice acţiune a unui
angajat al liceului de scădere a prestigiului acestei unităţi şcolare (considerate în totalitatea
membrilor săi), dacă se va dovedi neîntemeiată, va fi supusă dezbaterii în Consiliul Profesoral,
iar persoana care a demarat acţiunea defăimătoare va trebui să răspundă în faţa Comisiei de
disciplină a grupului școlar.
Art. 4.Calitatea de angajat şi de elev al Liceului Teoretic „Arany Janos” din Salonta se
dobândeşte în condiţiile legii şi constituie un adevărat titlu de mândrie pentru personalul şi
pentru elevii şcolii, care trebuie să-l onoreze constant, pornind de la respectarea prevederilor
prezentului regulament si ale normelor de viaţă civilizată.
Art. 5.Personalul didactic şi nedidactic al şcolii va crea condiţiile necesare organizării şi
desfăşurării unui proces instructiv-educativ modern, eficient şi civilizat, iar elevilor le revine
obligaţia de a se pregăti temeinic în vederea valorificării depline a capacităţilor şi a aptitudinilor
educate în spirit democratic, al umanismului şi al tradiţiilor promovând valor creștine.
Art. 6. Procesul instructiv-educativ trebuie să fie realizat de un personal didactic abilitat prin
studiile necesare ocupării posturilor şi prin rezultatele obţinute an de an în proiectarea
obiectivelor instructiv-educative, în conducerea procesului de predare-învăţare, în aplicarea unei
metodologii adecvate obiectivelor propuse, în evaluarea autentică a performanţelor elevilor la
învăţătură şi a conduitei morale, potrivit programelor cuprinse în Curriculumul Naţional sau în
Curriculumul la Decizia Şcolii.
Art. 7. În spaţiile unităţii noastre sunt cu desăvârşire interzise crearea şi funcţionarea oricăror
formaţiuni politice ori desfăşurarea unor activităţi de organizare şi de propagandă politică. Sunt
3
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
interzise, de asemenea, prozelitismul religios şi orice activităţi ce aduc atingere normelor morale
şi/sau integrităţii fizice şi/sau psihice a elevilor şi a personalului unităţii.
Art. 8. În Liceul Teoretic „Arany Janos” din Salonta sunt interzise cu desăvârşire fumatul,
consumarea băuturilor alcoolice, de stupefiante şi pornografia de orice fel.
Art. 9. În Liceul Teoretic „Arany Janos” procesul instructiv-educativ se va desfăşura în limba
limba maghiară, excepție făcând obiectele de studiu la care se prescrie prin Legea Învățământului
prdarea și învățarea în limba română. Studierea limbii și literaturii române fiind o problemă
centrală pentru copii noștrii.

CAPITOLUL II. STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE

Art. 10 Unitatea şcolară cuprinde: învățământ primar, gimnazial, ciclul liceal și învățământ
special cu program de dimineață. Învăţământul în Liceul Teoretic se organizează pe clase şi
grupe, pe forme de învăţământ de zi, pe profiluri şi fără plată .
Art. 11
(1) Structura pe profiluri, numărul de clase, numărul de elevi la clasă, forma de înv ăţământ se
stabilesc anual de către Consiliul de Administraţie al liceului, cu avizul Consiliului Profesoral şi
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) La înscrierea în învăţământul primar, directorul unității împarte elevii pe clase, ținând cont de
locul de reședință al familiei, precum și de solicitarea scrisă a părinților.
(3) La învăţământul gimnazial, clasele se vor constitui cu respectarea colectivului format în
clasele primare, distribuind în mod echilibrat băieţi/fete, proveniţi din urban/rural, nivel de
cunostință.

DIRECTORUL
Art. 12
(1) Directorul este conducătorul Liceului Teoretic, pe care îl reprezintă în relaţiile cu persoanele
juridice şi fizice din comunitatea şi administraţia locală, din ţară sau din străinătate şi se
subordonează direct Inspectorului Şcolar General al Judeţului Bihor.
(2) Atribuţiile directorului sunt cele stipulate în contractul managerial încheiat la data numirii în
funcţie, potrivit legii, cât şi în fişa postului, elaborată de către Inspectorul Şcolar General al
Judeţului Bihor.
(3) Directorul este preşedintele Consiliului de Administraţie (C.A) şi al Consiliului Profesoral
(C.P.); el elaborează programele şi planurile de activitate anuale şi semestriale, care vor fi supuse
aprobării Consiliului Profesoral.
(4) Directorul Liceului Teoretic elaborează fişa postului pentru directorul adjunct.
(5) Directorul Liceului Teoretic este preşedintele Consiliului pentru Curriculum (C.C.) şi are
atribuţiile stabilite de Regulamentul Şcolar în vigoare (ROFUIP art.19 lit. a-w)
(6) Directorul poate delega directorul adjunct cu unele din sarcinile proprii, prin fişa postului
pentru aceştia.
Art. 13
(1) Directorul adjunct, în lipsa directorului, preia prerogativele acestuia.
(2) Consilierul pentru activităţile educative şi extracurriculare din şcoală se subordonează
directorului adjunct al Liceului Teoretic şi îndeplineşte sarcinile prevăzute în fişa postului,

4
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
elaborată de directorul unităţii, în funcţie de oferta educaţională a liceului; totodată va colabora
cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (C.R.P.) din şcoală, cu Consiliul Elevilor, cu Agenţiile
Teritoriale ale Taberelor şi Turismului Şcolar şi cu alte instituţii guvernamentale şi
nonguvernamentale de la nivelul judeţului Bihor.

CONSILIUL PROFESORAL
Art. 14
(1) Consiliul Profesoral, alcătuit din toate cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Arany Janos”
( îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului şcolii şi are atribuţiile stabilite prin ROFU
(art.28, alin a–q).
(2) Consiliul Profesoral se întruneşte cel puţin de două ori pe semestru şi ori de câte ori
preşedintele Consiliului Profesoral socoteşte că e necesar. La şedinţele Consiliului Profesoral pot
participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale, ai
partenerilor sociali etc.
(3) Participarea la şedinţele C.P. este obligatorie. Absenţa nemotivată se sancţionează disciplinar
cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru fiecare neparticipare.
(4) Convocarea membrilor C.P. se va face cu trei zile înainte de şedinţă în baza unui convocator,
iar în situaţii extraordinare, cu 24 ore.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art. 15
(1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, organul de decizie în domeniul organizatoric şi
administrativ este Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Arany Janos”(abreviat C.A.).
(2) Componenţa si nominalizarea membrilor se face conform ROFUIP şi vor fi actualizate când
devin necesare.
(3) Atribuţiile C.A. sunt următoarele:
a) asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea
unităţii şcolare;
b) elaborează oferta educaţională a şcolii pe care o supun spre aprobare C. P.;
c) elaborează Regulamentul de Ordine Interioară şi îl actualizează când e cazul conf. Art. 2 din
prezentul regulament;
d) stabileşte criteriile de acordare a primelor din fondul de premiere al unităţii, precum şi pe cele
de acordare a recompenselor şi ajutoarelor materiale pentru elevi, altele decât cele stabilite prin
lege;
e) elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale;
f) avizează proiectele de plan de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget a unităţii;
g) elaborează organigrama unităţii precum şi fişele posturilor pentru angajaţii liceului;
h) alte sarcini, stabilite prin ROFUIP (art.31 alin a-t).
(4) Consiliul de Administraţie se întruneşte conform planului propriu de muncă şi ori de câte ori
este necesar, la cererea directorului sau a cel puţin o treime din membri ai C.A. şi este legal
constituit în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(5) C.A. este convocat şi la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor
sau jumătate plus unu din nr. membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor.

5
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
(6) Lipsa nemotivată la şedinţele C.A. pentru cadrele didactice membre, se sancţionează cu
0,5 puncte din puntajul calificativului anual pentru fiecare absenţă;
(7) Neîndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor trasate cadrelor didactice membre în C.A.
se sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual;
(8) În cazul constatării unor abateri repetate, directorul va cere C.P. schimbarea cadrului
didactic respectiv din C.A;
(9) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat, implicit schimbarea acestuia pe
aceste motive, vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul
didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe
de apreciere.

COMISII METODICE, COMITETE


Art. 16 La nivelul Liceului Teoretic „Arany Janos”se constituie şi îşi desfăşoară activitatea
următoarele colective de catedră şi comisii de lucru:
a) comisia de limba şi comunicare;
b) comisia om şi societate;
c) comisia de matematică şi ştiinţe;
d) comisia discipline tehnice;
e) comisia învățătorilor;;
f) comisia diriginţilor;
g) comisia de coordonare proiecte şi programe educative;
h) comisia de curriculum;
i) comitetul de sănătate şi securitate în muncă (CSSM);
j) comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor (CTPSI);
k) comisia de salarizare şi acordare a burselor;
l) comisiile de inventariere şi casare;
m) comisia de asigurare a calităţii;
n) comisia pentru elaborarea orarului unităţii.

COMISII METODICE
Art. 17
(1) Comisiile metodice au sarcinile stabilite prin ROFUIP (art. 36, alin. A – n)
(2) Pentru comisiile de la art. 16 (alin. a –g) evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie
într-un dosar. Fiecare dosar este întocmit de şeful comisiei metodice şi trebuie să conţină:
a) Structura anului școlar,componenţa comisiei;
b) copie după decizia de constituire a comisiei metodice şi de numire a şefului acesteia pe care se
face menţiunea „Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea
ştampilei;
c) raportul de activitate pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de CP;
d) programul de activitate anual şi semestrial discutat şi aprobat de CP;
e) graficul şi tematica lunară a activităţilor aprobată de către directorul unităţii de învăţământ;
f) alte documente elaborate de comisie;
g) procese verbale de consemnare a şedinţelor comisiei;
h) aprecieri sintetice pentru gradaţiile de merit
i) tabel nominal cu calificativele propuse şi justificările corespunzătoare.

6
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
j) Rapoarte de activitate semestriale cu interpretari si masuri ce se impun
k) Fisa individuala a cadrului didactic cu activitati desfasurate in cadrul comisiei altele decat
cele prevazute in programul de activitate al comisiei
(3) Şeful comisiei metodice este numit anual şi răspunde în faţa directorului şi a inspectorului
de specialitate de activitatea sa şi a membrilor acesteia.
(4) Şedinţele catedrelor metodice se ţin lunar, conform tematicii aprobate de directorul liceului
sau ori de câte ori este nevoie. În luna în care au loc activit ăţi coordonate de inspectorul de
specialitate nu se mai desfăşoară şedinţa colectivului de catedră. La fiecare activitate din cadrul
comisiei metodice va fi invitat un membru al C.A., cu cel puţin 48 de ore înainte.
(5) Seful comisiei metodice valideaza repoartele de autoevaluare in vederea obtinerii gradației
de merit sau a altor premii.
(6) Prezenţa membrilor la şedinţele Comisiei metodice este obligatorie.
(7) Sedintele comisiei metodice se țin în afara orarului astfel încăt să nu fie perturbat programul
școlar și să poată participa toti membrii comisiei.
(8) Lipsa nemotivată la şedinţele Comisiei metodice pentru cadrele didactice membre, se
sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual;
(9) Şeful de catedră poate fi sancţionat cu 0,5 puncte din punctajul calificativului annual
pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect iar la mai multe sarcini neîndeplinite
directorul poate cere înlocuirea acestuia.
(10) Membrii fiecărei comisii metodice sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în
caz contrar se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină
neîndeplinită la timp şi corect.
(11) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de membri sau şeful de catedră,
implicit schimbarea acestuia pe aceste motive, vor fi menţionate în orice raport sau/şi
apreciere pe care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi
nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere.

COMISIA DIRIGINŢILOR
Art. 18 Comisia diriginţilor este constituită din diriginţii tuturor claselor. Comisia este condusă
de un responsabil numit de CA şi coordonat de consilierul cu probleme educative.
Art. 19
(1) Comisia învâțătoarelor/diriginţilor are următoarele atribuţii:
 Dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica activitatii de consiliere şi orientare;
 Analizează activitatea educativă desfăşurată cu elevii în clasă, în afara clasei şi a grupului
școlar;
 Organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai valoroase
activităţi educative (activitati de consiliere, etc.);
 Se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor
psihofizice, individuale ale elevilor pentru consilierea profesională a acestora;
 Orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă
de elevi;
 Păstrează o relaţie strânsă cu psihologul şcolii, stabilind un program de lucru cu elevii cu CES
(2) Prezenţa membrilor la şedinţele Comisiei metodice este obligatorie;
(3) Lipsa nemotivată la şedinţele Comisiei metodice pentru cadrele didactice membre, se
sancţionează cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual;

7
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
(4) Şeful comisiei poate fi sancţionat cu 0,5 puncte din punctajul calificativului annual
pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect iar la mai multe sarcini neîndeplinite
directorul poate cere înlocuirea acestuia;
(5) Membrii comisiei metodice sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz
contrar se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină
neîndeplinită la timp şi corect;
(6) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de către membrii sau şeful de
catedră, implicit schimbarea acestuia pe aceste motive, vor fi menţionate în orice raport
sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar
precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere.

CONSILIUL CLASEI
Art. 20
(1) La nivelul fiecărei clase se constituie Consiliul clasei, care cuprinde toate cadrele didactice
implicate în activităţile clasei, şeful clasei şi preşedintele comitetului de părinţi pe clasă.
(2) Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele clasei.
(3) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, contribuind la orientarea şi
consilierea elevilor şi părinţilor, la elaborarea fişei de observaţie a fiecărui elev. El se întruneşte
la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori consideră dirigintele că e necesar pentru
armonizarea cerinţelor educaţionale ale cadrelor didactice, pentru evaluarea progresului şcolar,
pentru stabilirea de măsuri educaţionale comune şi propunerea de recompense sau sancţiuni.
(4) La sfârşit de semestru sau de an şcolar, Consiliul clasei poate analiza, după caz, în faţa
părinţilor, global sau individual, rezultatele obţinute de elevi, stabilind, dacă este cazul, activităţi
recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor.
(5) Când este necesar, directorul, directorul adjunct poate convoca şi prezida Consiliul clasei.
(6) Consiliul clasei are competenţele stabilite prin ROFUIP (art. 40, alin. A – h);
(7) Consiliul clasei colaborează cu Comitetul de părinţi al clasei în vederea realizării unei
influenţe educative unitare.
(8) Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele Consiliului clasei este obligatorie.
Art. 21
(1) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de
diriginte şi trebuie să conţină:
a) proces verbal de constituire a consiliului clasei;
b) componenţa consiliului clasei;
c) procesele verbale de la şedinţele consiliului clasei;
d) schema orară a clasei;
e) componenţa comitetului de părinţi pe clasă;
f) graficul şedinţelor cu părinţii;
g) disciplinele opţionale;
h) Evidenţe periodice privind numărul de absenţe;
i) Sancţiuni aplicate elevilor clasei;
j) Graficul susţinerii tezelor;
k) Activităţi complementare cu elevii;
l) Notarea ritmică (observaţii);
m) Evidenţa cererilor de învoire;
n) Procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii;

8
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
o) Analiza semestrială a activităţii
(2) Lipsa nemotivată la şedinţele Consiliului pentru cadrele didactice membre, se
sancţionează cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual;
(3) Dirigintele poate fi sancţionat cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru
fiecare sarcină neîndeplinită la timp şi corect iar la mai multe sarcini neîndeplinite
directorul poate cere înlocuirea acestuia;
(4) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de diriginte, implicit schimbarea
acestuia pe aceste motive, vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va
solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii
în diverse fişe de apreciere.

CONSILIUL PENTRU CURRICULUM


Art. 22
(1) Este constituit din şefii comisiilor metodice, coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative, directorul adjunct. Preşedinte este directorul.
(2) Directorul emite decizia de constituire a Consiliului pentru curriculum.
Consiliul pentru Curriculum elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Profesoral, până în
luna februarie (anual) următoarele:
a) proiectul curricular al şcolii (incluzând norme de respectare a metodologiei de aplicare a
planurilor de învăţământ, precum şi măsuri de aplicare a legilor şi actelor normative în domeniul
curricular);
b) oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională;
c) opţiunile elevilor;
d) schemele orare;
e) se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extracurriculare;
f) asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu, examenelor de
corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare şi de diferenţă şi a altor examene potrivit
reglementărilor ROFUIP.
g) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum.
(3) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de
responsabilul consiliului şi trebuie să conţină:
a) copie după Decizia de constituire a Consiliului, pe care se face menţiunea „Conform cu
originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
b) planul – cadru şi ordinul ministrului prin care acesta este aprobat;
c) oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru curriculum, aprobată de Consiliul profesoral;
d) Procese verbale ale şedinţelor Consiliului;
e) Alte documente elaborate de Consiliu şi aprobate conform legislaţiei în uz.
(4) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului pentru curricum este obligatorie.
(5) Lipsa nemotivată la şedinţele Consiliului pentru cadrele didactice membre, se
sancţionează cu 0,5 puncte din puntajul calificativului anual;
(6) Membrii Consiliului sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz contrar se
vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită la
timp şi corect;
(7) Abaterile sau neîndeplinirea sarcinilor în mod repetat de către membri Consiliului, va
duce la schimbarea acestora. Acestea vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe
care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea

9
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
activităţii în diverse fişe de apreciere.

COMITETUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ (CSSM)


Art. 23
(1) C.A. numeşte responsabilul acestui comitet şi stabileşte atribuţiile prin fişa postului.
(2) Răspunde în faţa directorului şi a organelor de control de activitatea desfăşurată.
(3) Organizarea şi atribuţiile CSSM sun prevăzute în:
Codul Muncii (2011);
Normele generale privind protecţia muncii, ediţia 2002;
Programul de măsuri nr.30012 din 14.05.1993 aprobat de Ministerul Învăţământului,
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a muncii în învăţământul
preuniversitar;
Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 32160/24.06.1993 privind organizarea activităţii
de protecţie a muncii.
(4) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de
responsabilul comisiei şi trebuie să conţină:
a) Copie după Decizia de constituire a Comitetului pe care se face menţiunea „Conform cu
originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
b) Responsabilităţile individuale ale membrilor comitetului aprobate de C.A.;
c) Raportul de activitate al CSSM pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de C.A.;
d) Programul de măsuri pentru protecţia muncii în anul şcolar curent, dezbătut şi aprobat de
C.A.;
e) Fişele individuale de protecţia muncii semnate la zi pentru tot personalul unităţii precum şi
pentru elevi;
f) Procesele verbale încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor
privind modul în care se respectă legislaţia muncii.
(5) Responsabilul cât şi membrii comitetului vor fi sancţionaţi cu 0,5 puncte din punctajul
calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită corect şi la timp.
(6) Neîndeplinirea în mod repetat a sarcinilor cât şi neîndeplinirea obiectivelor propuse în
programul de măsuri se vor sancţiona cu schimbarea acestora de către director. Acestea
vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic
respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe de
apreciere.

COMISIA TEHNICĂ DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (CTPSI)


Art. 24
(1) C.A. numeşte responsabilul acestei comisii şi stabileşte atribuţiile prin fişa postului.
(2) Răspunde în faţa directorului şi a organelor de control de activitatea desfăşurată.
(3) Organizarea şi atribuţiile CTPSI sunt prevăzute în:
H.G. 51/1992 completată şi modificată ulterior privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
Legea 212/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, modificată prin O.G. 114/2000;
Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 3495/1993, privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de prevenire a incendiilor în unităţile de învăţământ;

10
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Normele de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile MEC aprobate de Inspectoratul
General de Pompiei Militari cu avizul nr. 7/19.04.2000.
(4) Evidenţa activităţilor şi produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de
responsabilul comisiei şi trebuie să conţină:
a) Copie după decizia de constituire a Comisiei pe care se face menţiunea „Conform cu
originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
b) Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei aprobate de C.A.;
c) Raportul de activitate al CTPSI pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de C.A.;
d) Planul de apărare împotriva incendiilor, dezbătut şi aprobat de C.A., avizat de director în anul
şcolar curent, dezbătut şi aprobat de C.A.;
e) Fişele individuale PSI semnate la zi pentru tot personalul unităţii precum şi tabele de instructaj
pentru elevi;
f) Procesele verbale încheiate de către inspectorii PSI cu prilejul controalelor privind modul în
care se respectă legislaţia PSI.
(5) Responsabilul cât şi membrii comisiei vor fi sancţionaţi cu 0,5 puncte din punctajul
calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită corect şi la timp.
(6) Neîndeplinirea în mod repetat a sarcinilor cât şi neîndeplinirea obiectivelor propuse în
programul de măsuri se vor sancţiona cu schimbarea acestora de către director. Acestea
vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic
respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe de
apreciere.

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL


Art. 25
(1) Bursele de stat acordate elevilor reprezintă o formă de sprijin material care vizează atât
protecţia socială, cât şi stimularea celor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
(2) Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr.
558/1998.
(3) C.A. numeşte comisia şi stabileşte atribuţiile pe fiecare membru a comisiei prin fişa postului.
(4) Directorul emite decizie de constituire a comisiei.
(5) Comisia răspunde în faţa directorului şi a organelor de control de activitatea desfăşurată.
(6) Membrii Comisiei sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate in timp legal, în caz
contrar se vor scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină
neîndeplinită la timp şi corect.
(7) În cazul în care membrii comisiei nu analizează corect dosarele primite, conform
criteriilor stabilite prin lege, vor suporta contravaloarea burselor alocate nelegal elevilor,
până în momentul depistării deficienţei.

11
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI


Art. 26
(1) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unităţi şi
reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ şi
de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, în patrimoniul unităţii, la data la care
aceasta se efectuează.
(2) Inventarierea se realizează cel puţin o dată pe an, de regulă la sfârşitul anului, precum şi în
următoarele situaţii:
La cererea organelor de control;
Ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau surplusuri în gestiune, care nu pot fi
stabilite cert prin inventariere;
Ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
Ca urmare a unei calamităţi naturale sau cazuri de forţă majoră;
(3) Pentru realizarea în condiţii bune a inventarierii, directorul trebuie să ia o serie de măsuri:
Să întocmească, înainte de începutul fiecărui an, împreună cu contabilul şef planul de control al
gestiunii, pe bază de inventar;
Să numească comisiile de inventariere prin decizie scrisă;
Să dispună prelucrarea, cu tot personalul antrenat în acţiunea de inventariere, a
planului de inventariere şi a sarcinilor stabilite pentru această acţiune;
Să analizeze rezultatele inventarierii şi să ia măsurile ce se impun în cazul existenţei
lipsurilor sau plusurilor în gestiune.
(4) Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde, următoarele documente:
Decizia dată de directorul unităţii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de desfăşurare,
componenţa comisiei centrale şi a subcomisiilor;
Înştiinţarea şi procesul verbal de instruire a comisiei de către contabilul şef;
Declaraţia de inventar;
Listele de inventariere şi propunerile pentru casare;
Evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea diferenţelor;
Procesele – verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe
aprobate de conducătorul unităţii.
(5) Membrii comisiei sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz contrar se vor
scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp
şi corect;
(6) Neîndeplinirea în mod repetat a sarcinilor cât şi neîndeplinirea obiectivelor propuse în
programul de măsuri se vor sancţiona cu schimbarea acestora de către director. Acestea
vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic
respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe de
apreciere.

COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII


Art. 27
(1) Înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt
precizate în ROFUIP art. 43 şi 44.
(2) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate pentru Liceul Teoretic „Arany Janos”

12
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
(3) Presedintele comisiei va fi desemnat de conducerea scolii; pentru a se asigura continuitatea
presedintele comisiei va participa la cursuri de perfectionare .
(4) Membrii comisiei vor fi aleşi prin vot deschis în C.P.la propunerea presedintelui comisiei
(5) Directorul nu va fi ales în funcţia de preşedinte;
(6) Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. O copie pe care se menţionează
„Conform cu originalul” pe care se aplică semnătura şi parafa va fi pusă la dosarul comisiei;
(7) În baza metodologiei elaborate de MECI, comisia elaborează şi adoptă propria strategie şi
propriul regulament de funcţionare fără a deranja activitatea școlară.
(8) Membrii comisiei elaborează formulare si chestionare tip în funcţie de obiectivele propuse le
centralizeaza si extrage concluzii unitare.
(9) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează rapoarte semestriale privind
calitate educatiei si masuri de remediere ce se impun
(10) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare
internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ.
(11) Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii şi este pus la
dispoziţia evaluatorului extern.
Art.28
(1) Membrii Comisiei sunt datori să-şi îndeplinească sarcinile trasate, în caz contrar se vor
scădea 0,5 p din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită la timp
şi corect;
(2) Preşedintele informează directorul în cazul în care constată abateri repetate din partea
unui membru, directorul cerând C.P. înlocuirea acestuia.
(3) Abaterile vor fi menţionate în orice raport sau/şi apreciere pe care o va solicita cadrul
didactic respectiv pe durata unui an şcolar precum şi nepunctarea activităţii în diverse fişe
de apreciere.

DISPOZIŢII FINALE PENTRU CAPITOLUL II


Art. 29 Catedrele şi comisiile de lucru vor elabora documentele proprii şi le vor înainta C.A. sau,
după caz, directorului, spre analiză, aprobare şi decizie, după cum urmează:
a) până la 1 octombrie, planificările anuale si cele semestriale, planul de activitate al catedrei,
graficul si tematica lunara a activităţilor;
b) în penultima săptămână a fiecărui semestru, raportul de activitate semestriala ;
c) lunar, procesele verbale ale şedinţelor;
d) până la 10 septembrie, comisia pentru elaborarea orarului unităţii va înainta orarul definitivat;
e) până la 30 septembrie, planul de activitate al comisiei, graficul si tematica lunara a
activităţilor, pentru comisiile de protecţia muncii si P.S.I.;
f) lunar, procesele verbale ale şedinţelor pentru comisiile de protecţia muncii si P.S.I.; în
penultima săptămâna a anului, raportul de activitate anuală;
g) până la 30 ianuarie, raportul anual pentru anul calendaristic anterior referitor la inventar şi
casare;
h) în penultima săptămână din semestru – raportul anual.

13
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

CAPITOLUL III PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI


NEDIDACTIC
DIRIGINTE
Art. 30
(1) Activitatea instructiv-educativă a fiecărei clase este coordonată de dirigintele clasei, numit de
către directorul grupului școlar, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă.
(2) Diriginţii claselor se subordonează direct conducerii liceului (director, directori adjuncţi).
(3) Dacă un cadru didactic primeşte sarcina de diriginte acesta este obligat să coordoneze clasa
pe parcursul unui ciclu de învăţământ.
(4) Nu se admite renunţarea, ca diriginte, la o clasa pe parcursul unui ciclu de învăţământ,
decât in cazuri excepţionale (boala, sarcina, funcţie, întreruperea activităţii).
(5) Daca profesorul-diriginte insista să renunţe la clasă, din alte motive decât cele
menţionate, C.A. poate hotărî să nu mai acorde dirigenţia profesorului respectiv pe o
durata de unul sau doi ani consecutiv.
Art. 31
(1) Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit programelor semestriale şi obiectivelor care
decurg din Programa activităţii de consiliere si orientare, elaborată de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi a problemelor ridicate de specificul clasei sale.
(2) Pe această bază, dirigintele, după consultarea elevilor, alcătuieşte planificarea semestrială
care cuprinde toată gama activităţilor de „Consiliere şi orientare”, tematica activitatilor
respective, precum şi obiectivele urmărite prin aceste activitati.
(3) Recuperează manualele şcolare distribuite gratuit elevilor la sfârşitul anului şcolar
Art. 32 Dirigintele îndeplineşte sarcinile stabilite prin ROFUIP (art.42, lit. a –v):
a) Stabileşte nota la purtare a fiecărui elev pe baza consultării consiliului clasei, prezintă în scris
consiliului profesoral cazurile de notare sub 7 pentru elevii care au abateri grave, cauzele şi
măsurile luate; raportul scris rămâne ca anexe proceselor verbale ale consiliului profesoral;
b) Răspunde de baza materială a clasei pusă la dispoziţie la începutul fiecărui an pe baza unui
proces verbal de predare-primire semnat de administrator şi de diriginte; la sfârşitul anului
similar. Toate pagubele produse în timpul anului şcolar de către elevi vor fi recuperate de la
vinovat sau, daca acesta nu a fost identificat, de la întreaga clasă, de către diriginte, în colaborare
cu administratorul unităţii şcolare;
c) În cazul în care dirigintele nu se implică sau nu reuşeşte să recupereze paguba produs ă de la
cei vinovaţi, va fi sanctionat cu 0,5 puncte la punctajul calificativului anual;
d) Aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute la art.118, lit. a – e, din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ şi propune spre aprobare
Consiliului profesoral celelalte sancţiuni (art.118, lit. f – i).
Art. 33
a) Profesorii diriginţi au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a învoirilor de la
părinţi într-un dosar special (Dosarul consiliului clasei) care va sta la diriginte şi va putea fi
consultat de către directori, profesorii clasei şi/sau părinţi sau organele de control ;
b) Motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al liceului, sau
în baza cererii personale a părinţilor elevilor; Elevii au dreptul la 2 zile de învoire pe semestru,
pe bază de cerere adusă de părinţi şi vizată de director.

14
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
c) Dirigintele are obligaţia să respecte metodologia completării actelor de studii. Completarea
catalogului, încheierea situaţiei şcolare anuale precum şi statisticile de la sfârşitul catalogului cât
şi cele pe care le vor transmite compartimentului secretariat trebuie să fie la timp şi corecte;
d) În cazul în care dirigintele în urma verificării catalogului constată anumite deficien ţe din
partea profesorilor care predau la clasă (note, absenţe scrise greşit, situaţii neîncheiate la sfârşit
de semestru fără absenţe menţionate, note insuficiente, medii calculate greşit, situaţii extreme la
anumite discipline în ceea ce priveşte notarea pentru un număr mare de elevi, nr. mare de absenţe
pentru un număr mare de elevi la o anumită disciplină sau grup de discipline, etc.) se informează
şi atrage atenţia profesorilor în cazul în care unele aspecte încalcă prevederile regulamentelor
şcolare.
e) Dirigintele răspunde de completarea corectă a registrului matricol pentru fiecare elev al clasei
la care este diriginte
Art. 34 În cazul în care se dovedeşte că un alt profesor sau membru al personalului motivează
nejustificat absenţe, aceasta se va considera abatere disciplinară şi va fi sancţionată în
conformitate cu Statutul Personalului Didactic prin Comisia de disciplină.
Art. 35 Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte le organizează cu colectivul de
elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs, cu excepţia unor evenimente speciale care
trebuie comunicate şi aprobate de conducerea şcolii.
Art. 36
(1) Neîndeplinirea corect şi la timp a sarcinilor funcţiei de diriginte atât cele menţionate în
ROFUIP cât şi cele menţionate în prezentul regulament duce la sancţionarea cu 0,5 puncte
din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină neândeplinită.
(2) În cazul în care se constată abateri repetate, dirigintele poate pierde clasa pe care o
coordonează (condiţiile art. 21 alin. 3 din prezentul regulament.)

CADRELE DIDACTICE
Art. 37
(1) Personalul didactic de predare al Liceului Teoretic „Arany Janos” trebuie să-şi asume
responsabilitatea unei pregătiri profesionale şi metodice de nivel superior, ireproşabile,
manifestate cu demnitate în orice situaţie, în şcoală şi în afara ei, în relaţiile cu colegii, cu elevii
şi cu părinţii acestora, cu reprezentanţii instituţiilor locale etc., conştient fiind că activează într-o
unitate şcolară de prestigiu.
(2) Personalul didactic răspunde în faţa conducerii liceului şi a forurilor superioare de calitatea
şi de rezultatele obţinute în activitatea pe care o desfăşoară.
Art. 38 În cazul unei activităţi de înaltă calitate dovedite (pregătiri suplimentare cu elevii,
rezultate foarte bune la concursuri, olimpiade şcolare, examene de sfârşit de ciclu, testări,
activităţi extraşcolare etc.) personalul va fi recompensat din fondul de premiere al unităţii pentru
activităţile desfăşurate, în funcţie de criteriile stabilite la art. 15, pct.3, alin.d. din prezentul
regulament.
Art. 39
(1) Durata timpului de muncă al personalului didactic este în medie de 170 de ore pe lună, cu
normă didactică de 40 ore pe săptămână.
(2) În norma didactică sunt incluse: activitatea de predare la clasă, activitatea de pregătire a
lecţiilor, de perfecţionare, de consiliere şi orientare, activitatea desfăşurată cu elevii în afara
clasei şi a liceului, activitatea de consiliere profesională a elevilor, de profesor de serviciu, cea
din catedra metodică şi din comisiile pe probleme din care face parte.

15
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Art. 40 Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi publice, de natură profesională,
materială şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ.
Art. 41 Personalul didactic are următoarele obligaţii (cu respectarea normelor stabilite în
ROFUIP, art. 84 si art. 85):
a) Realizarea orelor de predare la clasă, cu respectarea orelor de intrare şi ieşire de la clasă;
b) Pregătirea materialului didactic, a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor şi instrumentelor de
lucru împreună cu laborantul unităţii;
c) Pregătirea lucrărilor practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator);
d) Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor în raport cu numărul de ore prevăzute în planul de
învăţământ, încheierea situaţiei şcolare a elevilor, susţinerea examenelor de corigenţă, de
diferenţe şi pentru amânaţi;
e) Participarea la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesorilor clasei şi ale
consiliului profesoral al școlii;
f) Participarea la organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
g) Participarea la şedinţele şi activităţile C.A. , când este solicitat;
h) Efectuarea tuturor atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin când este de serviciu pe scoală;
i) Participarea la activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii şi probleme din care face parte,
prin atribuţiile prevăzute în fişa postului său, ori la care este convocat de directorul școlii ;
j) Să nu întârzie, să nu părăsească sala de clasă în timpul orelor, să nu absenteze fără informarea
prealabilă şi aprobarea conducerii şcolii; in cazul in care solicita învoire anuntă conducerea școlii
și iși acoperă orele cu înlocuitori ; daca nu are înlocuitori obligatia de a acoperi orele revine
conducerii scolii insa se retine ziua respectiva cadrului didactic respectiv
k) În cazul în care un membru al personalului școlii nu poate fi prezent la program, este obligat
să anunţe conducerea şcolii (directorul adjunct) înainte cu 24 de ore, iar în cazuri urgente,
medicale la începutul zilei respective cel târziu până la ora 7.45. Neanunţarea în prealabil a
absentării se consideră absenţă nemotivată; certificatul medical se prezinta in termen de 7 zile,
dupa aceasta perioada certificatul medical nu se mai ia in considerare.
l) Să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de educaţie
sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător;
m) Răspund în faţa Comisiei de inventariere a patrimoniului în cazul în care au gestiune sub
semnătură;
n) Să menţioneze note, absenţe, să calculeze medii în rubrica lor, fără greşeli, clar, conform
metodologiei actelor de studii; sa monitorizeze elevii cu CES în colaborare cu psihologul şcolar.
Pentru elevii cu dificultăţi iîn învăţare să adapteze programa, şi modul de evaluarea la nevoile
acestora astfel încât sa înregistreze progres şcolar.
o) Orice activitate extraşcolară proprie sau împreună cu elevii precum şi orice rezultat obţinut,
trebuie adus la cunoştinţa şi înregistrat în primul rând de şeful de catedră iar după aceea
persoanelor care au în sarcină aceste domenii (ex. concursuri, olimpiade şcolare, serbări,
excursii, pregătire suplimentară, revistă, interviuri etc)
p) În cazul analizei activităţii unui cadru didactic la un moment dat, acesta nerespecând art. 39
alin. o, comisia nu va lua în considerare documentele aduse ulterior;
q) Semnarea condicii de prezenţă este obligatorie
r) Alte sarcini din fişa postului.
Art. 42
(1) Profesorii care nu au definitivarea în învăţământ şi cei care nu predau în specialitate sunt
obligaţi să întocmească zilnic proiecte didactice;

16
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
(2) Personalul didactic este obligat să facă proiecte pentru lecţiile de recapitulare, indiferent de
vechimea în învăţământ şi de gradul didactic;
(3) În cazul în care conducerea școlii sau inspectorii şcolari constată lipsuri grave în proiectarea
şi desfăşurarea lecţiilor unor cadre didactice, acestea sunt obligate să întocmească, pe o perioadă
de timp stabilită de C.A., proiecte didactice, indiferent de vechimea în învăţământ şi de gradul
didactic.
Art. 43 Personalul didactic desfăşoară şi următoarele activităţi în şcoală şi în afara şcolii:
a) Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice, în funcţie de problemele educative pe
care le ridică viaţa, de cele cu care se confruntă colectivul de elevi şi de sarcinile educative ale
şcolii;
b) Organizarea şi îndrumarea tuturor activităţilor desfăşurate cu elevii în afara clasei şi a şcolii
(cercuri, concursuri, olimpiade, acţiuni cultural-sportive şi recreativ-turistice, serbări, aniversări
etc.);
c) Îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare;
d) Acţiuni de colaborare cu familia elevilor (întâlniri de dialog educaţional, lectorate, vizite la
domiciliu);
e) Organizarea meditaţiilor şi a consultaţiilor în afara programului cu elevii claselor terminale
sau cu elevii cu probleme la învăţătură.
f) Organizarea orelor de pregătire pentru examene naționale, bacalaureat astfel asigurând
succesul elevilor.
Art. 44 Organizarea oricarui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va
desfăşura prin implicarea unor cadre didactice/nedidactice şi a unor elevi ai liceului, va fi supusă
aprobării Consiliului de Administraţie. Organizatorii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
conducerii şcolii intenţia organizării unor astfel de manifestări şi planul de desfăşurare cu cel
puţin 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului şi de a obţine avizul pentru
organizarea acesteia. În caz contrar, toată responsabilitatea revine persoanelor care au organizat
acţiunea respectivă.
Art. 45 Activităţile extracurriculare (pregătiri pentru concursuri si examene, cercuri etc.) se
desfăşoară în afara orelor de curs ale elevilor implicaţi, de preferinţă sâmbăta şi duminica! Nu se
acceptă învoirea elevilor de la ore pentru astfel de activităţi decât în cazuri speciale şi doar cu
acordul conducerii.
Art. 46 Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea
profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte, în scopul realizării obiectivelor
generale şi a celor specifice prevăzute în Planul Managerial de activităţi elaborat de conducerea
școlii şi aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar si
nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor
profesionale ce le revin.
Art. 47 Toţi salariaţii Liceului Teoretic au datoria de a se preocupa de conservarea şi
îmbunatăţirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din
dotare. Responsabilii comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor
fi responsabile de păstrarea laboratoarelor , a cabinetelor şi a patrimoniului aferent.
Art. 48 Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în
incinta şcolii. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate, cu respectarea normelor
P.S.I. şi a legislaţiei în vigoare.
Art. 49 Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sărbatori se va
desfăşura fără excepţie dupa terminarea ultimei ore de curs din ziua respectivă şi va trebui să
aibă aprobarea conducerii școlii.

17
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Art. 50 Se interzic introducerea şi difuzarea în cadrul școlii de tipărituri, foi volante,
prospecte etc., care periclitează în orice fel imaginea şi misiunea liceului, precum şi
comercializarea de produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau
orice alte activităţi care nu au legătură cu specificul şi interesele şcolii.
Art. 51 Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa
întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog la toţi elevii absenţi, li se
va/vor reţine din salariu ora/orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligaţia de
a rămâne în şcoală pe toată durata programului lor, inclusiv în timpul orei neefectuate și
recuperarea orelor pierdute.
Art. 52. Personalul didactic nu are voie să desfăşoare activităţi de instruire în cadrul şcolii cu
elevi din afara Liceului Teoretic sau din interior, altele decat cele asimilate sarcinilor de serviciu
sau cele aprobate de conducerea unității. De asemenea, este interzisa utilizarea în interes
personal a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea şcolii. Personalul didactic
are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul
instructiv – educativ şi pentru propria perfecţionare, cum ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatura
audio – video etc.
Art. 53. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi cu părinţii
acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţa şi
deschidere pentru comunicarea bilaterală. Este interzis oricărui cadru didactic să adreseze
cuvinte jignitoare şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să
exceadă relaţia profesor – elev.
Art. 54
(1) Nu este permisă întârzierea profesorilor la ora de curs şi nici utilizarea telefonului mobil pe
parcursul acesteia.
(2) Cadrelor didactice şi personalului Liceului Teoretic „Arany J ános” le este interzis să
desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi
familială a acestuia.
Art. 55 Se interzice personalului didactic din Liceul Teoretic „Arany János” să condiţioneze
evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricarui tip de avantaje
de la elevi sau de la parinţii / aparţinătorii / reprezentanţi ai acestora. Astfel de practici, dovedite,
se sancţionează cu excluderea din învăţământ (conform art. 84, alin. 8 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Instituţiilor din Învatamantul Preuniversitar).
Art. 56 Personalul didactic din Liceul Teoretic „Arany János” este obligat să prezinte, conform
legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr. 128/1997, privind
Statutul Personalului Didactic, până la data de 15 octombrie a fiecărui an şcolar.
Art. 57
(1) Neîndeplinirea corect şi la timp a sarcinilor precum şi încălcarea dispoziţiilor atât cele
menţionate în ROFUIP cât şi cele menţionate în prezentul regulament duce la sancţionarea
cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru fiecare abatere constatată.
(2) În cazul în care se constată abateri repetate, cadrul didactic va fi chemat în faţa
comisiei de disciplină a unităţii, unde, în funcţie de gravitate, se vor propune sancţiuni
conform Statutului Personalului Didactic.

18
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC


Art. 58 Personalul didactic auxiliar si nedidactic are obligaţiile stabilite prin ROFUIP, capitolul
VII şi prin fişele postului.
Art. 59 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să manifeste o atitudine civilizat ă,
demnă, faţă de toate persoanele cu care relaţionează în această unitate şcolară.
Femeile de serviciu şi muncitorii de la Liceul Teoretic “Arany Janos” la cererea Direcţiunii
Liceul Teoretic “Arany Janos” vor îndeplini paza la poartă în timpul pauzelor.
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic în cazul unor urgenţe vor putea solicita zile libere
numai pe baza unei cereri scrise adresate conducerii unităţii de învăţământ.
Art. 60 Efectuarea orelor suplimentare:
(a) se înaintează o cerere către directorul unităţii în care sunt solicitate/specificate obligatoriu:
data, nr. de ore, intervalul orar, justificarea activităţii suplimentare.
(b) Această cerere se va înainta cu minim trei zile înainte de ziua menţionată pentru activitatea
suplimentară;
(c) Dacă cererea este aprobată de către director, se vor presta orele suplimentare în limita
posibilităților;
(d) Numărul de ore suplimentare maxim pe o săptămână nu poate fi mai mare de 8(opt) ore
(conf. Contractului Colectiv de Muncă)
(e) În cazul în care se solicită de către forurile ierarhic superioare realizarea unei lucrări de
secretariat URGENTE şi/sau a unor lucrări de contabilitate care trebuie finalizate pentru ziua
următoare, se acceptă ca cererea pentru activitatea suplimentară să fie adresată directorului în
ziua respectivă.
(f) Pentru orele suplimentare solicitate de conducerea unităţii, prin notă internă, personalul
nominalizat nu trebuie să mai depună cerere.
Art. 61 Personalul didactic auxiliar (secretari, contabili, bibliotecar, şi administrator) va întocmi
lunar rapoarte privind activitatea desfăşurată în luna respectivă. Rapoartele de activitate vor fi
înaintate în fiecare 28 ale lunii.
Art. 62
(1) Neîndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor stabilite de fişa postului şi specifica ţiile din
prezentul regulament duce la sancţionarea cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru
fiecare abatere.
(2) Pentru abateri repetete privind neîndeplinirea sarcinilor din fişa postului, regulamentul
intern,şi din notele interne de serviciu emise de director/ director adjunct, precum şi pentru
comportament şi limbaj neadecvat, se stabilesc următoarele sancţiuni disciplinare, în funcţie de
gravitatea abaterii:
mustrare verbală în faţa C.A.;
avertisment scris ;
reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% ;
desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(3) Ultimele două sancţiuni se vor da după efectuarea, de către Comisia de Disciplină, a unei
cercetări disciplinare prealabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

19
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

CAPITOLUL IV. ELEVI ŞI PĂRINŢI


ELEVII
Art. 63 Are calitatea de elev orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă
politică sau religioasă, care este înscrisă şi participă la activităţile şcolare şi extraşcolare
organizate şi desfăşurate de Liceului Teoretic „Arany Janos”, în şcoală şi în afara ei.
Art. 64
(1) Calitatea de elev al Liceului Teoretic „Arany Janos” se obţine în urma înscrierii în
învăţământ (pentru clasa a IX-a), în condiţiile legii şi ale normelor M.Ed.N. referitoare la
admitere;
(2) Înscrierea în clasa a IX-a se face la cererea părinţilor sau a ocrotitorilor legali şi e validat ă în
urma finalizării operaţiunilor de admitere în liceu, în conformitate cu programul şi instrucţiunile
emise de M.Ed.N;
(3) Elevii declaraţi admişi, indiferent de forma de învăţământ şi de tipul de şcoală au obligaţia
frecventării cursurilor în funcţie de programul școlii. Elevii admişi la învăţământul secundar
superior care nu se prezintă la cursuri în termen de 20 zile de la începerea lor, fără să justifice
absenţele, vor pierde calitatea de elev.
(4) Elevii școlii promovaţi în clasa superioara vor fi înscrişi din oficiu, cu excepţia celor care au
făcut cerere de retragere.
(5) Elevii care au fost exmatriculaţi cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, cei retraşi şi
cei care au abandonat şcoala se pot înscrie, în acelaşi an de studiu, numai în condiţiile asumării,
prin angajament scris, a obligaţiilor de elev ce îi revin prin prezentul regulament, şi numai cu
aprobarea Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic.
(6) Nu vor putea fi înscrişi cei care au pierdut calitatea de elev prin exmatriculare f ăr ă drept de
reînscriere sau prin retragere ori abandon şcolar care n-au solicitat reînmatricularea timp de doi
ani şcolari consecutivi.
Art. 65
(1) Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza
demnitatea sau personalitatea;
(2) Drepturile elevilor sunt stipulate în ROFUIP, cap. VIII, secţiunea a 3-a.
Art. 66. Elevii pot fi cazaţi în camerele Școlii Peter , având, în acest caz, obligaţia de a respecta
regulamentele de organizare si funcţionare ale acesteia.
Art. 67
a) La nivelul Liceului Teoretic se constituie și funcţionează Consiliul Elevilor, format din şefii
tuturor claselor şcolii sau din elevii desemnaţi/aleşi de colectivul clasei și coordonat de
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative;
b) Preşedintele Consiliului Elevilor va fi ales, prin vot secret, la propunerea membrilor
consiliului.
Art. 68
(1) Consiliul Elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu şi se întruneşte lunar, după
un grafic propriu sau la cererea directorului liceului, în prezenţa directorului adjunct,
responsabilului cu probleme educative sau a unui cadru didactic, membru în Consiliul de
Administraţie.
(2) Şedinţele Consiliului Elevilor sunt conduse de preşedintele consiliului, în prezenţa
directorului adjunct sau a responsabilului cu probleme educative, care are drept de veto.

20
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
(3) Un reprezentat, delegat de Consiliul Elevilor participă la şedinţele Consiliului de
Administraţie cu drept de vot. Acesta poate participa şi în şedinţele Consiliului pentru
Curriculum sau ale Consiliului profesoral, dacă este invitat, dar fără drept de vot.
Art. 69
(1) Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu 10 minute înaintea
primei ore, numai pe baza carnetului de elev, vizat de conducerea şcolii. În fiecare luni,
săptămânal cursurile încep la ora 7 50 , cu o scurtă rugăciune la care participă to ți elevii indiferent
de cultul la care aparține. Neparticiparea la aceste activităși se face numai prin cerere depusă de
părinții sau susținătorul legal al elevului la secretariatul Liceului Teoretic și aprobată de
conducerea unității. Peste 3 întârzieri elevii vor plăti o donație în valoare de 10 RON.
Această donație se va folosi pentru acoperirea cheltuielilor legate de anumite cursuri de
educație pentru sănătate și educație moral-civică. Exemplu: pliante, cărți, hârtie xerox etc.
(2) Părintele/tutorele legal al elevului poate solicita învoirea acestuia 4 zile pe parcursul unui an
şcolar. Cererile scrise se prezintă personal de către părinte profesorului diriginte şi se vizează de
către conducerea şcolii. Părintele este obligat să specifice concret cauza învoirii copilului său.
(3) Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la diverse
activitaţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.) conf. art. 75 din prezentul
regulament. În aceste situaţii, învoirea se realizează de către conducerea şcolii la solicitarea
profesorilor care îndrumă elevii respectivi.
(4) Elevilor navetişti li se motivează absenţele de la prima sau ultima oră de curs, pe baza unei
cereri adresate directorului şcolii; absenţele vor fi motivate de către diriginte. La această cerere
se anexează şi graficul maşinilor de pe traseul/ruta pe care elevul face naveta zilnică.
(5) Elevii liceului pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care dispune
Liceului Teoretic.

RECOMPENSE
Art. 70
(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară
pot primi următoarele recompense:
a) evidenţierea în faţa colegilor de clasă;
b) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală şi a Consiliului Profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru
care este evidenţiat;
d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;
e) acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de
fundații, de către agenţii economici sau sponsori;
f) premii, diplome, medalii, insigne;
g) premiul de onoare al Liceul Teoretic „Arany Janos” (acordat anual şefului de promoţie).
h) premii de onoare pentru elevii premiaţi la fazele naţionale ;
i) premii de excelenţă pentru elevii premiaţi la fazele judeţene şi la concursurile sportive şi
extracurriculare.
(2) Pentru recompensele prevăzute la literele d), e), f), g), h), i) forma de premiere, tipul acesteia
şi valoarea în lei se stabilesc anual în Consiliul de Administraţie, în funcţie de sponsorizările din
partea unor agenţi economici, de sprijinul părinţilor,fundații, de resursele financiare ale școlii,
etc.

21
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Art. 71 Acordarea de premii elevilor la sfârşitul anului şcolar se face în ordinea mediilor
generale ale elevilor, după cum urmează:
a) Premiul I – se acordă elevului cu cea mai mare medie, dar nu mai mică de 9,50 ;
b) Premiul al II-lea – se acordă urmatorului elev, cu media aflată imediat sub media
premiului I (lit.a), fără ca aceasta să fie mai mică de 9,00 ;
c) Premiul al III-lea – se acordă următorului elev, cu media aflată imediat sub
media premiului al II-lea (lit.b), fără a fi mai mică de 8,50 ;
d) Menţiuni (I,II,III) – se acordă următorilor trei elevi ( o menţiune I, o menţiune
II, o menţiune III), cu medii generale sub media premiului al III-lea, cu condiţia
ca acestea să nu fie mai mici de 8,00.
Art. 72 Elevii cuprinşi în activităţile de performanţă (olimpiade şi concursuri naţionale,
internaţionale) ştiinţifice, culturale şi sportive vor fi sprijiniţi prin activităţi de pregătire
organizate de profesorii Liceului Teoretic şi vor fi scutiţi de frecvenţă după cum urmează:
(1) 3 zile, înainte de concurs, pentru cei calificaţi la faza judeţeană;
(2) 7 zile, înainte de concurs, pentru cei calificaţi la faza naţională;
Elevii aflaţi în circumstanţele de la punctele a) şi b) vor avea situaţia şcolară corespunzătoare
perioadei de dinaintea concursului, la toate disciplinele.

ÎNDATORIRILE ELEVILOR
Art. 73
(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea consecventă a cursurilor şi prin participarea la
toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul Liceului Teoretic „Arany
Janos” Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de activitate didactica de către profesor,
care este obligat să consemneze în catalog absenţele, potrivit instrucţiunilor prezente pe coperta
fiecărui catalog şi a regulamentului privind regimului actelor de studii ;
(2) Elevii care nu se află în sală la începerea activităţii sunt consideraţi absenţi de la ora
respectivă.
(3) Elevii care întârzie la oră vor fi primiţi la activitate, iar absenţa va fi consemnata cu iniţiala
"î"; dacă întarzierea s-a datorat unor cauze obiective, absenţa va fi motivată de cadrul didactic
care a consemnat-o; dacă întarzierea nu are cauze obiective sau devine manieră, absenţele devin
nemotivabile şi vor intra în numărul de absenţe nemotivate. Profesorul va consemna în dosarul
clasei motivul întârzierii ;
(4) Se interzice cu desăvârşire cadrelor didactice să dea afară elevii de la orele de curs sau
instruire practică. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei
pentru a fi sancţionaţi.
(5) Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală, laborator, şcoală) în timpul orelor se face numai în
cazuri de forţă majoră, cu aprobarea cadrului didactic, respectiv a profesorului de serviciu sau a
directorului școlii.
Art. 74
(1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de
forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate ;
(2) Motivarea absenţelor se efectuează de către diriginte pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar;
b) adeverinţă eliberată de medicul circumscripţiei sanitare sau medical familiei;

22
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
c) adeverinţă sau certificat medical, eliberate de unitatea spitalicească în care elevul a fost
internat.

(3) Pentru anumite situaţii familiale (căsătorii, decese, botezuri ale rudelor de gradul I) elevii pot
fi motivaţi, pe baza cererii scrise depuse de părinte (ocrotitor legal) cu 24 de ore înaintea
absentării de la cursuri sau la două zile după reluarea acestora (după caz) la diriginte şi aprobată
de director.
(4) Elevilor implicaţi în activităţi extraşcolare în afara celor organizate de instituţia noastră
(competiţii, concursuri etc.) li se motivează absenţele pe baza adeverinţelor emise de instituţiile
organizatoare.
Art. 75 Elevii de la învăţământul de zi, cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cornice grave pot
fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea şcolii. Scutirea se acordă la
cerere, de către Consiliul de Administraţie, pe baza actelor medicale doveditoare. Metodologia
încheierii situaţiei şcolare este cea a examenului de corigenţă.
Art. 76 Condiţiile încetarii calităţii de elev sunt precizate în ROFUIP, capitolul VIII, secţiunea a
8-a.
Art. 77
(1) În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea
mobilierului școlar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare,
elevii de serviciu trebuie să informeze prompt( în maxim 1 oră ) dirigintele şi femeile de serviciu
despre această situaţie.În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea
mobilierului şcolar revine clasei respective.
(2) În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa.
Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.

Comportamentul elevilor
Art. 78
(1) Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat,
corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi că respectă numele școlii în care învaţă.
(2) Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în scoală persoane străine, să fie aşteptaţi de
alte persoane (cu excepţia membrilor familiei) în şcoală sau în curtea şcolii.
(3) Elevii nu au voie sa aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri
lacrimogene/paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în
pericol integritatea fizică a celor din jur.
(4) Relaţiile dintre elevi în general, dintre fete şi băieţi în special, trebuie să se bazeze pe respect
reciproc, să se folosească un limbaj civilizat şi adecvat vârstei, să nu se recurgă la gesture intime
indecente.
(5) Se interzice elevilor alergarea în sălile de clasă, pe holurile şi scările instituţiei în timpul
pauzelor.
(6) Se interzice introducerea în şcoală a materialelor vizuale/auditive care atentează la bunele
moravuri.
(7) Se interzic introducerea şi utilizarea în clădirea şcolii a skateboard-urilor, patinelor cu rotile.
(8) Se interzice utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, precum şi menţinerea
acestuia în stare de activare.
(9) Se interzice părasirea institutiei în timpul orelor de curs sau în pauze. În situaţia în care elevul
nu are acordul profesorului, va răspunde personal de decizia sa şi de posibilele consecinţe.
23
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
(10) Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice fel de arme şi să se implice în acte de
violenţă sau intimidare. Este strict interzis unui elev să pretindă taxă de protecţie unui alt elev.
(11) Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin. Elevii nu
au voie să aducă la şcoală obiecte de valoare (telefoane, bijuterii , etc) decât pe propria
răspundere. Şcoala nu răspunde de pierderea sau deteriorarea acestor obiecte.
(12) Se interzice elevilor să organizeze în şcoală activităţi politice şi/sau de propagandă politică,
activităţi de prozelitism religios sau ocult.
(13) Se interzice elevilor lansarea de ameninţări telefonice ce conduc la perturbarea activităţilor
didactice.
(14) Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (radio-casetofoane, calculatoare
etc.) fără acordul conducerii şcolii şi fără supravegherea unui cadru didactic.
(15) Elevii au obligaţia să respecte întreg personalul şcolii, precum şi pe colegii lor, având limbaj
şi atitudine civilizate.
(16) Se interzice elevilor să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara
ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
(17) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui fond destinat derulării
examenelor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examen de absolvire etc.)
(18) Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasa. Se interzice
consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat
(gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii.
În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în
caietul clasei. Aceşti elevi vor participa în mod obligatoriu la acţiuni de curăţenie într-o zi de
sâmbătă. Absenţa de la această acţiune va fi urmată de scăderea notei la purtare cu un punct.
(19) Se interzice jocul cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii.
(20) După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi.
(21) În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sub nici un motiv sala de curs.
(22) Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anun ţat ă
direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei pentru a
nu deranja cursurile altora.
(23) La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile. În cazul
utilizării telefoanelor mobile, vor fi confiscate, depuse la conducerea scolii, acestea putând fi
ridicate numai de către părinţi.In cazul refuzului de a preda telefonul, fapta va fi consemnata in
registrul clasei.
(24) Elevii nu au voie sa mâzgălească, să scrie, să deseneze/picteze cu marker, cu spray colorat,
cu vopsea pe: mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc.
Art.79 - Elevii nu au voie să fure/să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau s ă participe la ac ţiuni
prin care să păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ.
Art.80 - Elevii nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din
școală, ale personalului unităţii de învăţământ.
Art.81 – Nu au voie să părăsească incinta scolii în timpul programului decât în mod excepţional
cu avizul directorului şi acceptul parinţilor.
Art.82 – În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile
reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi
suportate de întreaga clasă.
Ţinuta elevilor

24
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Art. 83
(1) Uniforma şcolară.
Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente (pantaloni cu talie foarte joasă sau a
oricărui alt articol vestimentar care expune vederii părţile intime) şi a accesoriilor care nu se
pretează mediului şcolar .
(3) Fetelor le este interzisă purtarea fustelor prea scurte sau a bluzelor decoltate sau prea scurte,
precum şi utilizarea excesivă a produselor de machiaj.
(4) Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri, vor avea nota scăzută la purtare cu
un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă) întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii
(5) Elevii trebuie să aibă o ținută decentă în școală.

Păstrarea bunurilor liceului


Art. 84
(1) Diriginţii vor respecta art. 32 alin. b,c din prezentul regulament .
(2) Profesorii vor respecta art. 42 alin. m din prezentul regulament.
(3) Mobilierul din sălile de clasă, din laboratoare şi cabinete, din sala de educaţie fizică şi terenul
de sport, materialul didactic aflat în dotarea şcolii trebuie folosite cu simţ de răspundere, să
fie conservate, reparate şi îmbogăţite.
(4) Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, holuri,
grupuri sanitare precum şi pe terenul de sport şi în curtea şcolii.

SANCŢIUNI
Art. 85
(1) În caz de nerespectare a reglementărilor prezentului Regulament de Ordine Interioară se vor
aplica sancţiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.
Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei sau/şi în faţa Consiliului Profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragere temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile ;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi scoală;
g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ ,cu acceptul conducerii unităţii
primitoare;
h) preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea.
(2) Elevii care au fost sancţionaţi cu eliminare de la cursuri au obligaţia de a se prezenta la
biblioteca liceului pe toată durata aplicării sancţiunii, o perioadă de timp echivalentă cu cea de
desfăşurare a cursurilor clasei căreia îi aparţin. Elevul va avea obligaţia executării tuturor
sarcinilor care i se repartizează de către bibliotecar. În toată perioada de aplicare a sancţiunii,
absenţele vor fi consemnate în catalog ca nemotivate.
Art. 86 Pentru abateri disciplinare, sancţiunile se vor aplica astfel:
(1). Frecvenţa
a) 10 absenţe nemotivate pe semestru – 1 punct scăzut la purtare ;

25
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
b) 20 de absenţ e nemotivate pe semestru – mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la
purtare cu 2 puncte ;
c) 30 de absenţe nemotivate pe semestru – emiterea preavizului de exmatriculare şi scăderea
notei la purtare cu 3 puncte;
d) 40 de absenţe nemotivate pe semestru – exmatriculare , cu drept de reînscriere în anul
şcolar următor ;
(2).Ţinuta
Prezenţa la şcoală cu ținută neadecvată se sancționează:
prima abatere – observaţie individuală ;
a doua abatere - mustrare verbală în faţa Consiliului clasei ;
a treia abatere – mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 0,5 punct.
(3). Baza materială
a)Distrugerea involuntară a bazei materiale – remedierea pagubei în 48 de ore, fără
scăderea notei la purtare, în caz contrar, elevului i se va scădea nota la purtare cu un
număr de puncte stabilit de diriginte, în funcţie de valoarea pagubei precum şi recuperarea
pagubei ;
b). Distrugerea voluntară a bazei materiale - remedierea pagubei în 48 de ore , dar şi
sancţionarea elevului prin scăderea notei la purtare de către diriginte, în funcţie de
gravitatea faptei precum şi recuperarea pagubei ;
1.Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu
grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de cei vinovaţi diriginţilor.
a. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea voinţă, elevii vor suporta costurile
reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi
suportate de întreaga clasă.
b. În cazul constatării deteriorării involuntare şi accidentale a scaunelor, elevii vor nota în caietul
de evidenţa reparaţiilor aflat la parter (femei de serviciu) şi vor preda scaunul respectiv la
femeile de serviciu, primind după notare alt scaun.
(4). Comportament
a) Deranjarea orelor de curs prin vociferări sau activităţi ofesantoare – mustrare verbală;
repetarea abaterii – scăderea notei la purtare cu 1 punct ;
b) Pentru injurii, atitudini necuviincioase şi/ sau manifestări violente la adresa personalului şcolii
- scăderea notei la purtare cu 3 puncte ;
c) Introducerea persoanelor străine în şcoală sau în curtea şcolii, având ca rezultat perturbarea
activităţii şcolare şi / sau comportament inadecvat faţă de elevi şi / sau faţă de personalul şcolii:
- 2 puncte/abatere, dacă divulgă identitatea persoanei străine;
- 4 puncte/abatere, dacă ascunde identitatea persoanei străine ;
d) Introducerea în şcoală a unor materiale care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor
din jur – 4 puncte;
e) Violenţa verbală şi/sau fizică la adresa colegilor – 2 puncte;
f) Pentru violenţe grave – scăderea notei la purtare cu 4 puncte ;
g) Pentru fumat în incinta şcolii se vor aplica următoarele sancțiuni:

Prima atenţionare – donație 10 RON + mustrare verbală


A doua atenţionare – donație 30 RON + mustrare scrisa
A treia atenţionare – donație 50 RON + scăderea notei la purtare

26
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Această donație se va folosi pentru acoperirea cheltuielilor legate de anumite cursuri de
educație pentru sănătate și educație moral-civică. Exemplu: pliante, cărți, hârtie xerox etc.
h) Pentru consum de băuturi alcoolice în şcoală, precum şi pentru pătrunderea în şcoală în stare
de ebrietate – atenționare verbal, mustrare scrisă cu avertisment, 3 puncte;
i) Pentru introducerea în şcoală a unor materiale care atentează la bunele moravuri şi pentru
practicarea jocurilor de noroc - 2 puncte;
j) Pentru introducerea si utilizarea în cadrul şcolii a skateboard-urilor, a aparatelor de înregistrare
şi redare audio-video, fără acordul profesorului – 2 puncte;
k) Pentru deranjarea orelor de curs cu telefoane mobile - 1 punct;
l) Pentru pretinderea unei taxe de protecţie sau pentru acte de intimidare cu scopul obţinerii unor
foloase materiale – 5 puncte;
m) Pentru însuşirea deliberată de obiecte străine - 3 puncte ;
n) Pentru organizarea de activităţi cu caracter politic, de prozelitism religios sau ocult – 3 puncte
o) Pentru lansarea de ameninţări telefonice care pot conduce la perturbarea activităţii în şcoală –
exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate ;
p) Pătrunderea în altă clasă, în absenţa elevilor clasei respective sau fără supravegherea unui
cadru didactic atrage dupa sine obligativitatea de a despăgubi colectivul clasei respective
pentru eventualele daune semnalate de aceasta ;
q) Pentru prezentarea de adeverinţe medicale false – 4 puncte ;
r) Lipsa legitimaţiei sau refuzul de a se legitima - 1 punct /abatere ;
s) Este cu desăvârşire interzis elevilor să mai circule pe holuri după ce se sună de intrare la oră.
Dacă nu respectă această regulă, elevul va fi mustrat în faţa clasei, mustrarea se va consemna în
caietul clasei. Dacă abaterea se repetă, se va scădea nota la purtare cu un punct ;
t) Pentru nereturnarea cărtilor de la bibliotecă sau a manualelor şcolare primite gratuit, – plata de
3 ori a cărţii respective; o carte pierdută sau deteriorată poate fi inlocuită cu un alt exemplar cu
acelaşi titlu şi acelaşi autor .
u) Pentru părăsirea postului de către elevul de serviciu sau pentru înlocuirea cu alt elev, din
proprie iniţiativă, fără înştiinţarea profesorului diriginte, prof. de serviciu sau a conducerii
– 1 punct
NOTĂ
Mustrarile verbale şi orice alte observaţii ale cadrelor didactice privind abaterile disciplinare ale
elevilor în timpul orelor de curs vor fi consemnate de către profesori în dosarul Consiliului
clasei.
Faptele care presupun scăderea notei la purtare cu 3 sau mai multe puncte se vor consemna de
către profesorul diriginte în fişa psiho-pedagogică individuală a elevului.
În cazul abaterilor minore (care implică 1-2 puncte scăzute la purtare), sancţiunea se poate
suspenda prin hotărârea Consiliului clasei/Consiliului Profesoral, dacă elevul dovedeşte că şi-a
revizuit comportamentul şi atitudinea faţă de şcoală și în următoarele 8 săptămâni prezintă un
comportament bun.

PĂRINŢII
Art. 87 La nivelul fiecărei clase se constituie un comitet de părinţi, iar la nivelul Liceului
Teoretic „Arany Janos” se constituie Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, format din preşedinte,
vicepreşedinte, casier şi alţi 3-5 membri; de asemenea, se alege o comisie de cenzori, formată din
1-3 membri, care verifică activitatea financiară a consiliului.

27
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Art. 88 Comitetele de părinţi şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se pot constitui în asociaţii
cu personalitate juridică.
Art. 89
(1) Comitetele de părinţi de la nivelul claselor se aleg anual, în primele 15 zile de la începerea
anului şcolar, în adunarea generală a părinţilor clasei, care se convoacă şi sunt conduse de
dirigintele acesteia.
(2) Comitetele de părinţi ale claselor sunt compuse din 3-5 membri (un preşedinte, un secretar,
un casier şi membri cu alte atribuţii).
(3) Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au atribuţiile stabilite prin
ROFUIP, capitolul V, sectiunile a 2-a, art. 47 si sectiunea a 3-a, art. 52.
(4) Comitetele de părinţi la nivel de clasă şi Consiliul reprezentativ părinţilor pot realiza venituri
proprii, în condiţiile stipulate de ROFUIP, art. 48, art. 53, art. 54.
Art. 90
(1) Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de Consiliul reprezentativ al părinţilor vor fi
înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va ţine seama de
următoarele:
(2) Sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea
organizată, cheltuielile şi venitul net, proces verbal semnat de preşedintele, secretarul şi casierul
comitetului sau consiliului.
(3) Evidenţa operaţiilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de casă. În acest scop se
utilizează: registrul de casă, registrul de procese verbale, chitanţă fiscală, actele justificative
pentru cheltuielile efectuate.
(4) Circulaţia fondurilor băneşti se face numai prin intermediul Comitetului de părinţi sau al
Consiliului reprezentativ al părinţilor.
(5) Plăţile se fac cu aprobarea Comitetului sau a Consiliului reprezentativ al părinţilor şi se
justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanţe şi altele, potrivit normelor în vigoare.
(6) Obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile comitetelor de părinţi sau
obţinute prin donaţii se predau școlii pe bază de proces verbal, în care se vor menţiona
caracteristicile obiectului şi vor fi trecute în evidenţele şcolii, potrivit reglementărilor în vigoare.
(7) Fondurile băneşti se păstrează şi se administrează prin unităţile C.E.C. sau bancare, cu
respectarea regulamentului operaţiunilor de casă.

Art. 91 Comitetul de părinţi pe clasă prezintă raportul asupra activităţii financiare pe anul şcolar
trecut în adunarea generală a părinţilor, la începutul fiecărui an şcolar. Preşedintele Consiliului
reprezentativ al părinţilor pe şcoală prezintă raportul asupra activităţii financiare în adunarea
generală a comitetelor de părinţi pe clase, la începutul fiecărui an şcolar.

28
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

CAPITOLUL V. CURRICULUM
Art. 92
(1) Procesul instructiv-educativ în Liceul Teoretic „Arany Janos” se desfăşoară conform
schemei orare elaborate de Consiliul pentru Curriculum şi aprobate de Consiliul de
Administraţie.
(2) Întreaga activitate didactică se va desfăşura între orele 7,30 – 15.
Art. 93 Numărul total de ore din schema orară nu va depăşi numărul maxim de ore pe
săptămână stabilit de M.ECI. în planul - cadru.
Art. 94 Oferta şcolii pentru anul şcolar următor va fi făcută publică şi prezentată elevilor până la
sfârşitul semestrului I al anului şcolar în curs.
Art. 95 Elevii din fiecare clasă (din învăţământul liceal) vor consulta lista opţiunilor prezente în
oferta curriculară a şcolii şi vor prezenta în scris, la secretariatul şcolii, opţiunile lor pentru anul
şcolar următor, până în luna februarie a anului şcolar în curs.

EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR


Art. 96
(1) Evaluarea rezultatelor elevilor la învăţătură se realizează în mod ritmic pe parcursul
semestrelor, în conformitate cu metodologia Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare,
reglementările M.ECI. şi cele din ROFUIP ( capitolul VI, secţiunea 1).;
(2) În fiecare semestru se realizează, la nivelul tuturor claselor o evaluare finală care are
următoarele obiective:
realizarea recapitulării şi a sistematizării materiei parcurse;
ameliorarea rezultatelor învăţării;
consolidarea pregătirii elevilor cu rezultate foarte bune;
sprijinirea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare.
(3) In fiecare semestru se realizeaza la nivelul tuturor claselor o monitorizare a elevilor cu
rezultate slabe, astfel încât la sfârşitul semestrului/anul, elevii rămaşi corigenţi (repetenţi) să aibă
la profesorul respectiv un grafic de evoluţie al acestora, şi o fişă de monitorizare cu activităţi de
remediere a situaţiei.
Art. 97
(1) Profesorii vor corecta semestrial un număr reprezentativ de teme, putându-le aprecia cu note
ce se vor adăuga verificărilor orale.
(2) Profesorii au obligaţia să explice elevilor toate notele acordate.

ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE


Art. 98
(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să încheie
situaţia şcolară a elevilor, conform capitolului VI, sectiunea a II-a, art. 58 – 71 din ROFUIP;
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele convoacă Consiliul clasei, pentru stabilirea notei la
purtare a elevilor, în funcţie de comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la
purtare mai mici de 7 se discută şi se aprobă atât de către acest consiliu, cât şi de către director;
decizia şi motivarea fiecărei note mai mici de 7 sunt aduse la cunoştinţa Consiliului Profesoral de

29
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
către diriginte, prin raport scris în care va menţiona obligatoriu măsurile luate pentru prevenirea,
stoparea sau sancţionarea comportamentului care a dus la scăderea notei la purtare.

TRANSFERAREA ELEVILOR
Art. 99
(1) Transferul elevilor se realizează în conformitate cu art 135 – 149 din ROFUIP ;
(2) În cazul în care elevul va susţine examene de diferenţă se vor respecta articolele din
capitolul VI secţiunea a III a ROFUIP.
Art. 100 În cazul elevilor din ciclul inferior al liceului pentru transfer se vor mai ţine cont
de următoarele prevederi
(1)În cazul în care nr. de elevi care solicită transferul în unitatea noastră este mai mare decât nr.
de locuri disponibile atunci :
Elevul va depune o cerere pentru specializarea pentru care optează ;
În cazul în care trebuie să susţină examene de diferenţă, acestea vor fi susţinute
pentru fiecare an în care disciplinele nu au fost studiate ;
Elevul va concura pentru locurile disponibile la specialitatea înscrisă pe cerere ;
Media de departajare va fi dată de :
MDS MG
unde : MDS reprezintă media la disciplinele din aria curriculară a specializării pentru care
concurează ;
MG reprezintă media generală a anilor de studii.
Art. 101 În cazul elevilor din ciclul superior al liceului se va respecta metodologia dată prin
OMEC nr. 5021 din 23.09.2005

CAPITOLUL VI. SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLII


Art. 102 Accesul elevilor aparţinând școlii este permis pe baza documentului de identitate care
vor fi prezentate la cerere la punctul de control în momentul intrării.
Art. 103 Accesul altor persoane este permis numai pe uşa principala în baza verificării identităţii
acestora, de catre elevul de serviciu sau personalul care asigura paza. Elevul de serviciu
contacteaza persoana cautata de catre vizitator si o pune in legatura cu aceasta.
Art. 104 Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţa riguroasă a persoanelor străine
unităţii de învăţământ, care intră în perimetrul şcolii şi de a consemna în registrul corespunzător
datele de identificare şi scopul vizitei.
Art. 105 Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice
sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea
publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, precum şi a persoanelor
care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lăcrimogene
sau uşor inflamabile.
Art.106 Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportamentul
vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate
obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente neplacute.
Art. 107 În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter
comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc., prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii,
conducerea unităţii de învăţământ alături de organizator va asigura întocmirea şi transmiterea la

30
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări,
iar în baza lor va fi permis accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor
nominalizate.

31
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

OBLIGAŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ


Art. 108 Profesorul de serviciu pe şcoală vine cu 15 minute înaintea începerii cursurilor de pe
tura sa şi pleacă ultimul din şcoală dupa evacuarea tuturor elevilor la sfârşitul orelor de curs.
Art. 109 Profesorul de serviciu verifică existenţa cataloagelor şi răspunde de securitatea lor pe
toată durata turei sale. Orice profesor care foloseşte un catalog în afara orelor sale de curs are
obligaţia de a aduce la cunostinţă profesorului de serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp
cât va reţine catalogul respectiv.
Art. 110 Profesorul de serviciu verifică prezenţa şi intrarea la timp la ore a profesorilor din
sectorul lor şi aduce la cunoştinţa direcţiunii eventualele absenţe. În lipsa directorului, profesorul
de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective.
Art. 111 Profesorul de serviciu controlează prezenţa la post şi distribuie sarcini elevilor de
serviciu.
Art. 112 Răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală, pe sectorul său, în timpul pauzelor şi
semnalează conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi eventualele evenimente
deosebite care se petrec pe perioada desfăşurării serviciului său.
Art. 113 Verifică prin sondaj, în pauze, dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute, iar elevii de
serviciu pe clasă îşi îndeplinesc conştiincios atribuţiile.
Art. 114 Supraveghează elevii în vederea respectării Regulamentului General de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Regulamentului de Ordine Interioară.
Art. 115 Completarea registrelor de procese verbale pentru activitatea profesorului de
serviciu este obligatorie mentionandu-se numele elevilor de serviciu si clasa din care fac parte.
Profesorul completarea registrului de procese verbale, asigură încheierea registrului si cheilor,
completarea registrului de procese verbale si asigurarea securitatii cataloagelor.
Sunt scutiți de efectuarea serviciului pe școală responsabilii consiliilor metodice.
(1) Neefectuarea serviciului pe şcoală se sancţionează cu 0,5 puncte din punctajul pentru
stabilirea calificativului anual pentru fiecare constatare.
(2) În cazul în care se constată abateri repetate, cadrul didactic va fi chemat în faţa
comisiei de disciplină a unităţii, unde, în funcţie de gravitate, se vor propune sancţiuni
conform Statutului Personalului Didactic.

OBLIGAŢIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ


Art. 116 Programarea elevilor de serviciu pe şcoală este facuta de catre responsabilul cu
serviciul pe scoala in baza tabelelor primite de la fiecare diriginte in parte, şi în clasă este făcută
numai de către dirigintele clasei, iar modificarea acestei programări se face numai în cazuri de
forţă majoră de către profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorul diriginte al clasei are obligaţia
de a întocmi tabele nominale cu elevii clasei şi zilele în care aceştia execută serviciul pe şcoală şi
în clasă, tabele pe care să le afişeze într-un loc vizibil în clasă. De asemenea, dirigintele trebuie
să supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi modul în care elevii îşi duc la
îndeplinire sarcinile desemnate.
Art. 117. Elevul de serviciu este obligat să se prezinte la post cu 10 minute înaintea începerii
cursurilor si sa poarte ecusonul pe toata durata serviciului 7.45 – 14.15
Art. 118. Pentru efectuarea serviciului pe şcoală se va programa un elev repartizat la intrarea
principală. Elevul de serviciu are obligaţia de a suna de intrare/ieşire de la ore conform
programului de desfăşurare a cursurilor.

32
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
Art. 119
(1)Este interzis elevilor de serviciu pe şcoală să îşi părăsească postul fără acordul profesorului de
serviciu sau al direcţiunii. În cazul părăsirii postului, elevilor li se vor consemna absenţe
nemotivate în catalog pentru orele respective şi vor fi mustraţi în faţa clasei.
(2)Este interzis elevilor de serviciu pe şcoală să facă schimb cu alţi elevi, fără acordul prealabil
al dirigintelui; în caz contrar, elevului i se vor consemna absenţe nemotivate în catalog, în
conformitate cu perioada în care a fost înlocuit.
Art. 120 Elevii de serviciu pe şcoală au obligaţia de a asigura accesul cadrelor didactice în
şcoală pe la intrarea principală şi de a nu permite intrarea persoanelor străine în timpul orelor de
curs în instituţie numai după o legitimare prealabilă.
Nerespectarea acestei prevederi atrage de la sine scăderea notei la purtare a elevului de serviciu
cu 1 punct.
Art. 121 Elevii de serviciu au obligaţia de a semnala profesorului de serviciu pe şcoală sau
directorului toate neregulile sesizate atât în timpul orelor de curs, cât şi în pauze şi de a le
consemna în caiet.
Art. 122 Elevii de serviciu pe clasă au datoria de a menţine ordinea şi curăţenia în clasă, de a
numi elevii absenţi la fiecare oră, de a media conflictele uşoare dintre colegi. Toate problemele
dificile cu care s-au confruntat în timpul desfăşurării serviciului pe clasă vor fi aduse la
cunoştinţa profesorului diriginte în timp util, aşa încât acesta să ia măsurile de rigoare.
Art.123 La terminarea serviciului elevul trebuie sa predea profesorului de serviciu ecusoanele
registrul si cheile de la intrare.
Art.123 Elevul de serviciu de la intrarea elevilor nu mai permite elevilor să intre după 3 minute
după ce s-a sunat, având obligaţia de a încuia uşa.
II. Reguli privind folosirea laboratoarelor și laboratorului de informatica din scoala si a
cabinetului Multimedia.
1. Laboratorul de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de
calculator. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă.
2. Accesul elevilor în laboratoare si ateliere se face numai însoţit de către profesor. În timpul
pauzelor elevii vor părăsi spaţiile petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii sau pe holurile
clădirii.
3. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri, etc.) este interzis ă.
Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la
calculatorul profesorului.
4. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.
5. Accesul persoanelor străine este strict interzis în laboratoare (autorizarea accesului se
face numai de către directori ).
6. Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente in laboratoare si ateliere.
7. Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratoarele de informatică
îşi vor planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator.
8. Membrii Consiliului de administraţie, sefii de comisii metodice au obligaţia de a verifica
desfăşurarea orelor în laboratoare
9. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei
respective pentru 2 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.

33
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

CONSEMNUL GENERAL AL PERSONALULUI DE PAZA

- In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:


Sa cunosca locurile, punctele vulnerabile din perimetrele obiectivului pentru a preveni
producerea, oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite;
Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primtie in paza si sa asigura integritatea acestora;
Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitatea cu reglementarile si procedurile
interne ale conducerii;
Sa efectueze control la intrarea si iesirea din incinta, a persoanelor, mijloacelor de transport,
materialelor, documentelor si altor bunuri;
Sa identifice, să perchezitioneze si sa retina pana la sosirea organelor de politie, persoanele
asupra carora sau gasit bagaje sau obiecte de prezinta suspiciuni de a produce eveniemente
deosebite;
Sa instiinteze de indata conducerea unitatii despre producerea oricarui eveniment in timpul
executarii serviciului si despre masurile luate.
In caz de avarii produse la instalatii, conducte, retele electrice sau telefonice si in orice alte
imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca indata la cunostinta celor in drept
asemenea eveniemente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare;
Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii;
Sa poarte in timpul serviciului echipamentul din dotare;
Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului;
Sa nu absenteze fara motive intemeiate si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii
despre aceasta;
Sa execute orice alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza si fisei
postului.
- In timpul executarii serviciului personalului de paza ii este interzis:
Sa nu doarma, sa vina obosit, sa bea, sa primeasca vizite particulare, sa foloseasca mijloacele
de comunicatie (telefon fax) ce apartin obiectivului, in scopuri personale,
Sa nu paraseasca incinta unitatii de invatamant fara sa fie inlocuit si fara aprobarea
conducerii

34
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară

DISPOZIŢII FINALE
Art. 124 Prezentul regulament va fi înaintat Consiliului de Administraţie spre aprobare după ce
va fi discutat şi avizat în Consiliul Profesoral.
Art. 125 În baza prezentului Regulament Intern şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, directorul va încheia cu toţi elevii şcolii
un acord de parteneriat şcoală-familie.
Art. 126
(1)Prezentul regulament va intra în vigoare la un interval de o săptămână după ce a fost aprobat
în Consiliul de Administraţie, timp în care va fi adus la cunoştinţă întregului personal precum şi
elevilor de către diriginţi în orele de dirigenţie.
(2)La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Intern anterior.
(3)Extrase din regulament vor fi afişate în clasele de elevi.
(4)Acest regulament poate fi amendat, completat, îmbunătăţit, conform art.2.

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR


ANEXA I LA REGULAMENTUL INTERIOR
Art. 1. Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din liceu (câte un elev din
fiecare clasă) şi Cordonatorul cu proiecte și programe educative, care va avea rolul de
coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi, consiliul va alege un preşedinte (elev), un
vicepreşedinte (elev), şi un secretar (elev) pe toată durata unui an şcolar.
Art. 2. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliul Elevilor în prima oră de dirigenţie de
la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret, iar elevii îşi vor asuma responsabilitatea
alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le sunt interzise amestecul sau influen ţarea deciziei
elevilor.
Art. 3. Întrunirile Consiliului Elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind
prezidat de preşedinte şi de Cordonatorul cu proiecte și programe educative.
Art. 4. Toţi membrii consiliului au obligaţia de a participa la toate întrunirile, iar când din
motive obiective nu pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a
anunţa secretarul consiliului.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze
activitatea acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie al liceului
problemele discutate în cadrul şedintelor consiliului.
Art. 6. Toate propunerile avansate de către Consiliul Elevilor vor fi notate de către secretar care
va întocmi un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia.
Art. 7. Fiecare membru al Consiliului Elevilor, inclusiv preşedintele şi secretarul are dreptul de a
vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot.Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea
mâinii, în funcţie de hotărârea consiliului.
Art. 8. Membrii consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către
consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.
Art. 9. Membrii Consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv –
educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate
discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv
eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, îmbunăţirea

35
LICEUL TEORETIC „ARANY JANOS” SALONTA
Regulament de ordine interioară
condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg
interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenţa şcolii.
Art. 10. Secretarul consiliului va întocmi şi depune la biblioteca şcolii un dosar al întrunirilor,
care va fi accesibil tuturor elevilor din Liceul Teoretic.
Art. 11. Secretarul consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor şi de a o
aduce la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii.
Preşedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală.
Art. 12. Preşedintele consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de
corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.

DIRECTOR,
Prof. MESZAR IULIANA

36