Sunteți pe pagina 1din 9

Carabet Natalia, conferențiar universitar, doctor, UPSC, cu profund respect!

----- Пересылаемое сообщение -----


От: Natalia Carabet <ncarabet@yahoo.com>
Кому: Metodologia Preșcolară <metodologia.prescolara2021@gmail.com>
Отправлено: суббота, 18 сентября 2021 г., 06:57:21 GMT+3
Тема: buna ziua, expediez materiale, acum ne concentram pe evaluarea 2

daca puteti Va rog sa


expediati si altor grupe, la moiment am numai adresa DVS,VA
multumesc!!

Aprob:    Şef
catedră _____________

 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Facultatea Științe ale Educației și Informatică

Catedra Pedagogi Preșcolară, Educație Fizică și Dans

Evaluator: Carabet N., doctor , conferențiar universitar

Evaluare curentă 1

Disciplina: Filsofia și axiologia educației

Grupa (Grupele): ciclui II      Management și consiliere în educația preșcolară

Forma de evaluare: combinat

Metoda de evaluare: referat

Studenţii vor elabora și vor susține public un referat la tema selectată.

Timp: 10 minute/ persoană pentru prezentarea  publică a referatului

CONȚINUTURILE CURRICULARE SUPUSE EVALUĂRII

·         Concept de axiologie a educației

·         Concept de valoare (axiologie)

·         Reactualizarea educației axiologice în sistemul de educație


·         Formarea orientărilor axiologice la copii

·         Parteneriatul cu familia în vederea educației axiologice a copiilor

·         Metodologia formării orientărilor axiologice la copii

SCALA de evaluare a referatului

Nr.
Criterii de evaluare/indicatori Punctaj
crt.
1. Fondul referatului 5p
-          respectarea structurii referatului 0     1
-          gradul de exhaustivitate şi noutate 0     1      2
-          prezentarea logică a ideilor şi corectitudinea 0     1      2
realizării trimiterilor în textul ştiinţific
2. Factor personal 4p
-          completitudinea reflecţiilor, concluziilor proprii 0     1      2
-          calitatea investigaţiilor teoretico-practice proprii 0     1      2
3. Aspectul grafic şi exterior 3p
-          corectitudine gramaticală 0     1     
-          corectitudinea prezentării în pagină a textului 0     1      2
ştiinţific
4. Susţinerea referatului 8p
-          coerenţa şi logica expunerii conţinutului 0     1      2
-          corectitudinea utilizării limbajului ştiinţific 0     1      2
-          corectitudinea răspunsurilor la întrebările adresate 0     1      2
-          calitatea prezentărilor  prin utilizarea mijloacelor 0     1      2
informaţionale şi de comunicare
Total (punctaj maxim) 20    p

Acordarea punctajului:

0 – nerealizat;

1 – realizat parțial;

2 – realizat integral.

CONVERSIA PUNCTAJULUI ÎN NOTĂ

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20
 

TEMELE REFERATULUI

Numele studentului Tema referatului


  Valorile umane- evoluție și dezvoltare

Metode de formare a orientărilor axiologice la copii

Rolul parteneriatului cu familia în succesul


formării  orientărilor axiologice la copii

Dificultăți în formarea orientărilor axiologice la copii

Problemele sociale și educația axiologică a copiilor

Rolul personalității cadrului didactic în succesul educației


axiologice a copiilor

Grupurile sociale și valorile de grup

Formarea valorilor materiale. Dificultăți și orientări

educația de gen și educația axiologică- relații și influiențe

Sănătatea morală a societății

Aprob:    Şef
catedră _____________
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Facultatea Științe ale Educației și Informatică

Catedra Pedagogi Preșcolară, Educație Fizică și Dans

Evaluator: Carabet N., doctor , conferențiar universitar

Evaluare curentă 2

Disciplina: Filsofia și axiologia educației

Grupa (Grupele): ciclui II      Management și consiliere în educația preșcolară

Forma de evaluare: combinată

Metoda de evaluare: comunicare  științifică, modalitatea de susținere - prezentare  PowerPoint

Timp:  pregătirea comunicării – 2 săptămâni,  prezentarea publică 10 - minute

CONȚINUTURILE CURRICULARE SUPUSE EVALUĂRII

·         Concept de axiologie a educației

·         Concept de valoare (axiologie)

·         Tipuri de valori general- umane: fundamentale, materiale, umane, europene,


democrate, reale, pozitive, negative, politice, economice, juridice, religioase, etc

Studenții vor elabora o prezentare PowerPoint la una din  conținuturile/temele propuse și o vor prezenta
public, respectând   regulile de realizare  a prezentărilor PowerPoint.

     REGULI  PENTRU  REALIZAREA  PREZENTĂRILOR  PowerPoint

Prezentarea trebuie gândită în trei dimensiuni:

·      narativă (fiecare diapozitiv reprezintă un element important al subiectului abordat, care derivă
din diapozitivul precedent, astfel publicul este obligat să rămână atent);
·      descriptivă (fiecare diapozitiv colorează un aspect al subiectului abordat);

·      argumentativă (vrei să demonstrezi, vrei să convingi).

Reguli generale:

·         Fiecare diapozitiv trebuie să ilustreze un singur punct sau o idee.

·         Nu aglomeraţi diapozitivul. Dacă aveţi o cantitate mare de date, împărţiţi-le în mai multe
diapozitive.

·         Utilizaţi litere mari, lizibile – dimensiunea 28pt este suficient de mare.

·         Fontul potrivit (Helvetica, Arial, Calibri, Tahoma) ajută la transmiterea mesajului.

·         Evitați fonturi înguste (ex. Arial Narrow) sau complicate (ex. Forte ).

·         Două fonturi şi două mărimi de text.

·         Păstrați dimensiunea fontului constantă.

·         Dacă informaţiile de pe diapozitive sunt alb-negru, utilizaţi mai bine literele albe pe un fundal
negru  - totuşi acest stil este obositor pentru ochi. Mai bine utilizaţi culori deschise, cum ar fi alb şi
galben, pe un fundal întunecat, cum ar fi albastru închis. Nu folosiţi culori, cum ar fi roşu sau
violet.

·         Evitaţi diapozitivele cu fonduri în degrade – pentru a nu oscila vizibilitatea.

·         Nu utilizaţi antete pe diapozitive. Nu afişaţi un logo pe absolut fiecare diapozitiv.

·         Nu folosiţi prea multe cuvinte cu majuscula, deoarece reduc viteza citirii.

·         Limitaţi numărul de diapozitive. Nu utilizaţi mai mult de un diapozitiv pentru fiecare minut de
prezentare. Diapozitivele nu trebuie să conţină întreaga prezentare. Scopul lor este de a sprijini
discursul dumneavoastră şi pentru a sublinia punctele importante.

Numărul de cuvinte:

·         Diapozitivele-titlu trebuie să conţină cinci sau mai puţine cuvinte.

·         Conţinutul unui singur diapozitiv trebuie să fie uşor înţeles în 20 secunde -  şapte linii pe
fiecare diapozitiv şi cel mult şapte cuvinte pe linie!

·         Spaţiile dintre linii ar trebui să fie cel puţin la înălţimea unei majuscule.

·         Nu folosiţi decât doua fonturi şi două mărimi de text.

Utilizarea tabelelor:

·         Utilizaţi mai mult diagrame decât tabele - pe cât este posibil.

·         Utilizaţi tabele cât mai scurte posibil - două sau mai multe diapozitive simple sunt mai
eficiente decât un diapozitiv complicat.

·         Nu aglomeraţi diapozitivul - asiguraţi caractere (litere) cât mai mari.


Utilizarea graficelor:

·         Păstraţi grafice simple, rotunjiţi cifrele.

·         Limitaţi numărul de subtitluri/legende.

·         Folosiţi grafice cu linii pentru a evidenţia schimbările şi grafice cu bare pentru compara ţii.

Utilizarea diagramelor:

·     Simplificaţi diagramele pentru a le păstra lizibile.

·     Separaţi diagramele complexe într-o serie de diapozitive.

Animaţii/ Tranziţii:
·         Utilizaţi tranziţii simple  pentru a nu distrage atenţia de la informaţia
prezentată.
·         Folosiţi aceeaşi tranziţie pentru mai multe diapozitive, pentru a acorda
prezentării senzaţia de unitate.
·         Dacă un diapozitiv este mai important, atunci folosiţi o altă tranziţie care
să-l scoată în evidenţă, dar nu folosiţi efecte diferite pentru fiecare diapozitiv
în parte.
·         Folosiţi efecte speciale, atâta vreme cât ele accentuează ideile şi nu
creează mai mult confuzie.
Audio:
·         Nu utilizaţi muzică – ea distrage atenţia de cele mai multe ori.
·         Utilizaţi elementele audio subtil, atrăgând atenţia publicului asupra
diapozitivelor cele mai importante.

NU REPETAŢI CUVANT CU CUVANT CONŢINUTULUI UNUI DIAPOZITIV ÎN TIMPUL PREZENTĂRII!

Discursul trebuie să vină în completarea celor afişate pe ecran. Un diapozitiv trebuie să conţină
informaţiile de bază, esenţiale, cu care trebuie să rămână publicul după ce se termină prezentarea!

             CRITERII DE EVALUARE A CONȚINUTULUI ȘI  PREZENTĂRII

PowerPoint

10-9 8-7 6-5 4-1


Scop
Prezentarea are un Prezentarea are un Prezentarea are Scopul prezentării
scop şi cuprinde toate scop care abordează un scop care este neclar,
cerinţele temei precum problema de studiu. abordează prezentarea atingând
şi informaţii Fiecare diapozitiv al problema de subiecte care nu fac
suplimentare prezentării sprijină studiu la modul referire la temă
acest scop general.
Structura proiectului
Toate componentele Majoritatea Unele Nu au fost respectate
structurii proiectului au componentelor componente ale componentele
fost respectate în structurii proiectului structurii structurii proiectului
elaborarea temei au fost respectate în proiectului au fost în elaborarea temei.
elaborarea temei respectate în
elaborarea temei
Conținut
Prezentarea oferă Prezentarea oferă Prezentarea este Prezentarea nu
informaţii aprofundate şi informaţii adecvate generală şi nu conţine suficiente
la obiect referitoare la temei și formulează furnizează toate informaţii care să
toate aspectele temei cel puțin două informaţiile susţină tema
concluzii legate de necesare pentru
temă înţelegerea temei
Concluzii
Informaţiile prezentate Informaţiile au Informaţiile sunt Informaţiile nu sunt
au legătură cu viaţa de legătură cu tema şi superficiale, suficiente şi
zi cu zi, realizând sunt prezentate neavând uneori concluziile sunt
conexiuni cu alte concluziile studiului legătură cu tema eronate sau lipsesc
domenii, ducând la şi concluziile nu
concluzii importante sunt bazate pe
referitoare la temă rezultatele
studiului realizat
Creativitate
Prezentarea informaţiilor Prezentarea Prezentarea Prezentarea nu
s-a realizat într-un mod informaţiilor s-a informaţiilor are conţine elemente
original şi care încântă realizat în mod elemente atractive, iar mesajul
audienţa atractiv atractive, dar care nu este comunicat în
nu au legătură cu mod original
conţinutul
Surse de informare
Informaţiile incluse sunt Informaţiile au fost Informaţiile au fost Informaţiile au fost
potrivite şi obţinute din câteva obţinute din mai obţinute din la una
reprezentative, din surse de încredere. multe surse, dar sau două surse, ori
surse credibile şi variate Au fost menţionate unele dintre ele nu s- au folosit niciun
care susţin şi explică majoritatea surselor nu sunt surse de fel de surse. Nu au
punctele importante. de informare folosite. încredere. Au fost fost menţionate
Sursele de informare au menţionate câteva sursele de informare
fost menţionate corect surse  de
informare, dar
incorect.
Multimedia
Au fost folosite Au fost folosite S-au folosit Nu au fost folosite
imagini/video/sunete/ imagini/video/sunete/ desene/ imagini/video/sunete/
animaţii adecvate pentru animaţii parţial video/sunete și animaţii în prezentare
a susţine aspectele adecvate alte caracteristici
importante ale multimedia care
prezentării distrag atenţia de
la înţelegere
Limbaj folosit
Prezentarea nu conţine Prezentarea nu Prezentarea Prezentarea conţine
greşeli gramaticale şi de conţine greşeli conţine câteva atâtea greşeli
exprimare, foloseşte gramaticale şi de greşeli gramaticale şi de
termeni de specialitate exprimare care să gramaticale şi de exprimare, încât este
deformeze sensul exprimare care dificil să o înţelegi
deformează
sensul
Voce
Fiecare cuvânt rostit Fiecare cuvânt rostit Cea mai mare Prezentatorul
poate fi auzit clar şi fără poate fi auzit clar şi parte a prezentării vorbeşte încet şi
dificultăţi de audienţă. fără dificultăţi de poate fi auzită clar neclar Tonul este
Vorbitorul utilizează un audienţă. Vorbitorul şi fără. dificultăţi monoton. Lipseşte
volum adecvat al vocii, face eforturi să fie de audienţă Tonul energia şi
un ton adecvat, are clar, expresiv şi să şi gesturile sunt entuziasmul
inflexiuni ale vocii, atragă atenţia inexpresive,
gesturi şi expresii faciale audienţei plictisitoare.
care să atragă atenţia
auditoriului asupra
proiectului/temei
abordate
Ritmul prezentării
Ritmul prezentării este Ritmul prezentării Ritmul prezentării Prezentare nu are
natural, adecvat (nici este puţin prea lent este prea lent sau ritm adecvat, apar
prea lent pentru a fi sau puţin prea rapid. prea rapid, apar numeroase pauze în
plictisitor, nici prea alert pauze prezentare.
pentru a nu putea fi nejustificate în
înţeles). Nu există prezentare.
pauze inadecvate.
Contact vizual
Contactul vizual cu Nu este realizat Contactul vizual Nu este realizat un
audienţa este permanent contactul cu audienţa este contact vizual cu
permanent vizual cu audienţa slab audienţa
Durata/timpul  prezentării
Prezentarea a fost Prezentarea este Prezentarea este Prezentarea este
realizată în timpul alocat puţin mai semnificativ mai mult prea
lungă/scurtă decât lungă/scurtă faţă lungă/scurtă faţă de
timpul alocat de timpul alocat timpul alocat

TEME PENTRU POWER POINT:

Studentul va selecta un tip de valori, concret o valoare și va realiza pr5ezentarea power point

tip de valoare valori din această tipologie

 
fundamentale binele
adevărul
frumosul,…
umane ospitalitate
generozitate
dragoste de oameni,…
materiale casa
salariul
autovehicul,…
potențiale visele personale
 
reale cariera
familia
bunuri,…
vitale sănătate
copii
succes,…
economice tehnică
resurse
mijloace de producție,…
politice libertate
democrație
pluralism de opinii,...
juridice dreptate
legalitate
independență,…
morale responsabilitate
echitate
caritate
științifice obiectivitate
originalitate
claritate,…
estetice sublimul
tragicul
frumosul,…
religioase sacru
divin
mulțămirea,…
   

CONVERSIA PUNCTAJULUI ÎN NOTĂ

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puncta         1 2 4-3 6-5 8-7 10-9
j
...

S-ar putea să vă placă și