Sunteți pe pagina 1din 8

TESTUL NR.

3 (septembrie 2021)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
1
5p 1. Rezultatul calculului 2021 – 2121: 21 este:
a) 2010 ;
b) 2001;
c) 0;
d) 1920.

5p 2 Soluția ecuației: 2x ― 3 = 5 este:


a) 1 ;
b) 2 ;
c) 4 ;
d) 3.

5p 3. Dacă 8 muncitori termină o lucrare în 3 zile, atunci 6 muncitori vor termina aceeași lucrare în :
a) 4 zile;
b) 6 zile;
c) 8 zile;
d) 2 zile.

5p 4. Suma elementelor mulțimii A = { x ∊ N | 3x ― 2 ≤ 7 } este:


a) 3 ;
b) 4;
c) 8 ;
d) 6 .

5p 5. Produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al numerelor 48 și 54
este:
a) 3888;
b) 1920;
c) 2592;
d) 1296.

5p 6. Rezultatele obținute la testarea inițială la matematică de elevii clasei a VIII a B ,sunt trecute în
tabelul următor :
Nota 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 1 3 5 4 6 3 2
Numărul elevilor care au obținut cel mult nota 6 este:
a) 6 ;
b) 11 ;
c) 20 ;
d) 15.

SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

2
5p 1. Dacă perimetrul unui triunghi isoscel are 36 cm și măsura unui unghi are 600 , atunci latura va fi de:
a) 10 cm;
b) 12 cm;
c) 18 cm;
d) 9 cm.

5p 2. Un paralelogram ABCD are AD = 12 cm , m(∢ A) = 600 și AD ⊥ BD. Perimetrul lui este:


a) 72 cm; D C
b) 48 cm;
c) 64 cm;
d) 36 cm . A B

5p
3. Dacă △ABC ∿ △MNP raportul de asemănare este și P△ABC = 48 cm, atunci P△MNP este:

a) 64 cm;
b) 84 cm ;
c) 56 cm ;
d) 72 cm .
5p 4. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD , AB || CD ,cu m(∢A) = m(∢D) = 900. Dacă AB = 14 cm,
CD = 8 cm și AC⊥ BC atunci aria trapezului ABCD este de : D C

a) 84 cm2 ;
b) 44 cm2 ;
c) 48 cm2 ;
d) 54 cm2. A B
5p 5. Se consideră cercul (O, r) cu r = 8 cm și punctul T exterior cercului. Dacă TA = TB sunt tangente la cerc
și m(∢ ATB ) = 600 , atunci perimetrul △ TAB este de: A

a) 48 cm ;
b) ; T O

.
B
5p 6.Un pătrat ABCD este înscris într-un cerc (O, r). Dacă aria pătratului este de 72 cm2, atunci aria discului va
fi de:
a) 36 π cm2 ; D C
b) 24 π cm2;
c) 64 π cm2; O
d) 49 π cm2 .
A B

SUBIECTUL AL III-lea
3
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1.Un ciclist parcurge o distanță de 600 km în trei zile. În prima zi parcurge 25% din drum, a doua zi din
rest iar în a treia zi, restul.
(3p) a) Câți kilometri a parcurs ciclistul a doua zi?

(2p) b) Câți kilometri a parcurs ciclistul în a treia zi ?

2. Fie a = + ― + și b = + ― +
2
(2p) a) Arătați că a este divizibil cu 25.

4
(3p) b) Aflați media aritmetică a numerelor a și b.

3. . Fie E (x) = ( x + 3 )2 −2(x − 2 ) (x + 2) + x( x + 1) ― 3 x∈R


(3p) a) Arătați că E(x) = 7x + 14

5
(2p) b) Aflați n ∊ N , pentru care E(n) este cel mai mare număr natural de două cifre.

4.În △ABC , m(∢A) , m(∢B) , m(∢C) sunt direct proporționale respectiv cu 3, 2 și 1.


(3p) a) Aflați măsurile unghiurilor triunghiului ;

(2p) b) Dacă BC = 12 cm și M este mijlocul lui BC, aflați lungimea medianei AM .

6
5. În paralelogramul ABCD se știe că m (∢ABC) = 3⋅ m (∢DAB) , AB = 12 cm și AD= 8 cm.
(2p) a) Aflați unghiurile paralelogramului ; D C

A B

(3p) b) Aflați perimetrul și aria paralelogramului.

7
6. Un triunghi echilateral ABC este încris într-un cerc C (O; r). Se dă raza cercului circumscris r = 6 cm.
(2p) a) Calculați perimetrul △ABC ; A

B D C

(3p) b) Raportul dintre aria △ABC și aria discului .

S-ar putea să vă placă și