Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

CATEDRA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Lucrare individuală

la disciplina CONTABILITATE FINANCIARĂ

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Cojocari Ala

Autorul: Andronic Adrian, FB1901

Chişinău - 2020
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE
Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a
RM.
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120).
La sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la
01.01.2020 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2020, S.R.L. „Astra” a efectuat operaţiuni economice
care sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2020
S.R.L. „Astra”
Nr. Denumirea contului Suma Contul
d/o
1. Imobilizari necorporale 13 000 112
2. Amortizarea imobilizari necorporale (750) 113
3. Mijloace fixe 339 950 123
4. Amortizarea mijloacelor fixe (50 050) 124
5. Creanţe pe termen lung 30 500 161
6. Avansuri acordate pe termen lung 25 000 163
7. Materiale 56 000 211
8. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 3 170 213
9. Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (920) 214
10. Producţie în curs de execuţie 9 150 215
11. Produse 5 450 216
12. Creanţe comerciale 58 750 221
13. Avansuri acordate curente 4 750 224
14. Creanţe ale bugetul 4 735 225
15. Creanţe ale personalului 2 500 226
16. Alte creanțe curente 12 000 234
17. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 11 200 251
18. Casa 850 241
19. Conturi curente în moneda naţională 9 705 242
20. Conturi curente în valută străină 9 100 243
21. Capital social 236 900 311
22. Rezerve din reevaluare 4 386 321
23. Rezerve statutare 15 642 322
24. Alte rezerve 51 450 323
25. Profit nerepartizat al anilor precedenţi 5 240 332
26. Avansuri primite pe termen lung 20 000 423
27. Credite bancare pe termen scurt 26 000 511
28. Venituri anticipate curente 16 000 535
29. Datorii comerciale curente 78 420 521
30. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 54 200 531
31. Datorii privind asigurările sociale și medicale 16 802 533
32. Datorii față de buget 5 250 534
33. Provizioane curente 13 800 538
Tabelul 2
Operaţiunile economice efectuate în anul 2020
la S.R.L. „Astra”

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma (lei) Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în contul
activităţii de bază 9 150 811 215
2 Se înregistrează în contul curent creditele bancare pe termen
lung 200 002 242 411
3 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 1 502 811 124
- cu destinaţie administrativa 1 802 713 124
4 Se calculează amortizarea imobilizarilor necorporale cu
destinaţie administrativa 308 713 113
5 Se acordă avans furnizorilor în contul achiziţionării viitoare
a materialelor 25 002 224 242
6 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 30 500 211 521
- TVA 20% 6 100 534 521
7 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activitatea de bază 30 752 811 211
- necesităţi generale de producţie 3 102 821 211
- necesităţi administrative ale entităţii 802 713 211

8 Se dau în exploatare OMVSD de pînă la 1000 lei o unitate


pentru necesităţile activităţii de bază 552 713 213
9 Se dau în exploatare OMVSD în valoare de peste 1000 lei o
unitate pentru necesităţile activităţii de bază (VR 100) 2 200 213.2 213.1
10 Se calculează uzura OMVSD 1 050 811 214
11 Se reflectă valoarea contabila a mijloacelor fixe vîndute 15 592 721 123
12 Se decontează suma amortizarii calculate mijloacelor fixe
vîndute 5 302 124 123
13 Se casează suma uzurii calculate aferentă OMVSD 1050 214.1 213.2
14 Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din uz a
OMVSD în cadrul valorii rămase 100 211 213.2
15 Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi 500 713 521
telegrafice, inclusiv TVA Total 600,00 lei 100 534 521
16 Se încasează în contul curent:
- avansul pe termen lung primit în contul livrării 250 002 242 423
utilajului
- sumele amenzilor pentru încălcarea clauzelor 1 752 242 612
contractuale
17 Se calculează creanţele pe termen lung privind leasingul
financiar 2 652 231 611
18 Se ridică numerar din contul curent cu depunerea acestuia în
casierie 91 002 241 242
19 Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 25 552 531 241
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 202 532 241
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor
poştale şi tichetelor 252 532 241
20 Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia 10 502 821 521
consumată în scopuri tehnologice: 2 100,4 534 521
- preţ de achiziţie
- TVA 20%
21 Din contul curent s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 10 002 521 242
- pentru servicii poştale şi telegrafice 402 521 242
22 Se acceptă factura fiscală privind cheltuielile de protocol, 400 713 521
inclusiv TVA Total 480,00 lei 80 534 521
23 Din contul curent se achită datoria faţă de furnizor privind
cheltuielile de protocol 480 521 242
24 Se încasează în contul curent numerar de la clienţi 50 002 242 221
25 Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al
entităţii 35 002 244 242
26 Se calculează dobînzile aferente creditelor primite 2 602 714 242
27 S-au procurat investiţiile pe termen lung în părţi neafiliate
cu achitare ulterioară 30 002 141 521
28 Se transferă din contul curent:
- impozitul taxa pe valoarea adăugată 2 362 534 242
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 16 002 521 242
- organelor de asigurări sociale 3 002 533.1 242
- organelor de asigurări medicale 422 533.2 242
- comisioanele băncii 182 713.8 242
29 Se casează valoarea contabila a mijloacelor fixe ieşite ca
urmare a calamităţilor naturale:
- costul de intrare – 20 000 lei 2 000 723 123
- amortizarea acumulată – 18 000 lei 18 000 124 123
30 Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 002 123 622
31 Se înregistrează în contul curent în valută străină diferenţa
de curs valutar favorabilă aferentă soldurilor mijloacelor 52 243 622
valutare
32 Repartizarea costurilor indirecte de producţie la activitatea 13 604 811 821
de bază
33 Obţinerea produselor finite la cost efectiv 56 058 216 811
34 S-au realizat produse cumpărătorilor la preţ de livrare 65 002 221 611
35 Se reflectă TVA 20% aferent produselor livrate 13 000,4 221 534
36 Închiderea conturilor de venituri
Închiderea contului Venituri din vînzări 67 654 611 351
Închiderea contului Alte venituri din act. operațională 1752 612 351
Închiderea contului Venituri din oper. cu active imob. 0 621 351
Închiderea contului Venituri financiare 20 054 622 351
37 Închiderea conturilor de cheltuieli
Închiderea contului Costul vînzărilor 0 351 711
Închiderea contului Cheltueli de distribuire 0 351 712
Închiderea contului Cheltueli administrative 4546 351 713
Închiderea contului Alte ch. ale activității operaționale 2602 351 714
Închiderea contului Cheltueli cu active imobilizate 15592 351 721
Închiderea contului Cheltueli financiare 0 351 722
Închiderea contului Cheltueli excepționale 2000 351 723
Se calculează impozitul pe venit 7766,4 731 534.1
Închiderea contului Cheltuieli privind impozitul pe venit 7766,4 351 731
38 Reflectarea rezultatului financiar 56953,6 351 333
Se cere:
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 2020 în conturile contabile;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi;
- de întocmit balanţa de verificare a conturilor sintetice;
- în baza soldurilor finale ale conturilor să se întocmească Situațiile financiare la 31.12.2020
Conturile contabile

Debit 112 Credit


Sold iniţial-13 000,00

Total rulaj debit-0 Total rulaj credit-0


Sold final -13000,00

Debit 113 Credit


Sold iniţial-750,00
308,00

Total rulaj debit Total rulaj credit-306,00


Sold final-1058,00

Debit 123 Credit


Sold iniţial-339 950,00
20002,00 15592,00
5302,00
2000,00
18000,00
Total rulaj debit-20002,00 Total rulaj credit-40894,00
Sold final-319058,00

Debit 124 Credit


Sold inițial-50 050,00
5302,00 1502,00
18000,00 1802,00
Total rulaj debit-23302,00 Total rulaj credit-3304,00
Sold final -30052,00

Debit 161 Credit


Sold iniţial-30 500,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -30500,00
Debit 163 Credit
Sold iniţial-25 000,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -25 000,00

Debit 211 Credit


Sold iniţial-56 000,00
30500,00 30752,00
100,00 3102,00
802,00

Total rulaj debit-30600,00 Total rulaj credit-34656,00


Sold final -51944,00

Debit 213 Credit


Sold iniţial-3 170,00
2200,00 552,00
2200,00
1050,00
100,00
Total rulaj debit-2200,00 Total rulaj credit-3902,00
Sold final -1468,00

Debit 214 Credit


Sold initial-920,00
1050,00 1050,00

Total rulaj debit-1050,00 Total rulaj credit-1050,00


Sold final-920,00

Debit 215 Credit


Sold iniţial-9 150,00
9150,00

Total rulaj debit Total rulaj credit-9150,00


Sold final -0
Debit 216 Credit
Sold iniţial-5 450,00
56058,00

Total rulaj debit-56058 Total rulaj credit-0


Sold final -61508

Debit 221 Credit


Sold iniţial-58750,00
65002,00 50 002,00
13000,40
Total rulaj debit-78002,40 Total rulaj credit-50002,00
Sold final -86750,40

Debit 141 Credit


Sold iniţial-0
30002,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -30002,00

Debit 224 Credit


Sold iniţial-4750,00
25002,00

Total rulaj debit-25002,00 Total rulaj credit


Sold final -29752,00

Debit 225 Credit


Sold iniţial-4735,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final-4735,00

Debit 226 Credit


Sold iniţial-2500,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -2500,00
Debit 231 Credit
Sold iniţial-0
2652,00

Total rulaj debit-2652,00 Total rulaj credit


Sold final -2652,00

Debit 234 Credit


Sold iniţial-12000,00

Total rulaj debit-12000,00 Total rulaj credit


Sold final-12000,00

Debit 241 Credit


Sold iniţial-850,00
91002,00 25552,00
1202,00
252,00

Total rulaj debit-91002,00 Total rulaj credit-27006,00


Sold final -64846,00

Debit 242 Credit


Sold iniţial-9705,00
200002,00 25002,00
250002,00 91002,00
1752,00 10002,00
50002,00 402,00
480,00
35002,00
2602,00
2362,00
16002,00
3002,00
422,00
182,00

Total rulaj debit-501758 Total rulaj credit-186462


Sold final-325001
Debit 243 Credit
Sold iniţial-9100,00
52,00
Total rulaj debit-52,00 Total rulaj credit
Sold final -9152,00

Debit 251 Credit


Sold iniţial-11200,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -11200,00

Debit 311 Credit


Sold iniţial-236900,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final-236900,00

Debit 321 Credit


Sold iniţial-4386

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -4386,00

Debit 322 Credit


Sold iniţial-15642,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -15642,00
Debit 323 Credit
Sold iniţial-51450,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final - 51450,00

Debit 332 Credit


Sold iniţial-5240,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final - 5240,00

Debit 411 Credit


Sold iniţial-0
200002,00

Total rulaj debit Total rulaj credit-200002,00


Sold final-200002,00

Debit 423 Credit


Sold iniţial-20000,00
250002,00
Total rulaj debit Total rulaj credit-250002,00
Sold final-270002,00

Debit 511 Credit


Sold iniţial-26000,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final-26000,00
Debit 521 Credit
Sold iniţial-78420,00
10002,00 30500,00
402,00 6100,00
480,00 500,00
16002,00 100,00
10502,00
2100,40
400,00
80,00
30002,00
Total rulaj debit-26886,00 Total rulaj credit-80284,40
Sold final -131818,40

Debit 531 Credit


Sold iniţial-54200,00
25552,00

Total rulaj debit-25552,00 Total rulaj credit


Sold final -28648,00

Debit 533 Credit


Sold iniţial-16802,00
3002,00
422,00
Total rulaj debit-3424,00 Total rulaj credit
Sold final -13378,00

Debit 534 Credit


Sold iniţial-5250,00
6100,00 13000,40
100,00 7766,40
2100,40
80,00
2362,00

Total rulaj debit-10742,40 Total rulaj credit-20766,80


Sold final – 15274,40
Debit 538 Credit
Sold iniţial-13800,00

Total rulaj debit Total rulaj credit


Sold final -13800,00

Debit 811 Credit


Sold iniţial-
9150,00 56058,00
1502,00
30752,00
1050,00
13604,00
Total rulaj debit-56058,00 Total rulaj credit-56058,00
- -

Debit 821 Credit


Sold iniţial-
3102,00 13604,00
10502,00
Total rulaj debit-13604,00 Total rulaj credit-13604,00

Debit 713 Credit


Sold iniţial-
1802,00 4546,00
308,00
802,00
552,00
500,00
400,00
182,00
Total rulaj debit-4546,00 Total rulaj credit-4546,00

Debit 714 Credit


Sold iniţial-
2602,00 2602,00

Total rulaj debit-2602,00 Total rulaj credit-2602,00


Debit 721 Credit
Sold iniţial-
15592,00 15592,00

Total rulaj debit-15592,00 Total rulaj credit-15592,00

Debit 723 Credit


Sold iniţial-
2000,00 2000,00

Total rulaj debit-2000,00 Total rulaj credit-2000,00

Debit 731 Credit


Sold iniţial-
7766,40 7766,40

Total rulaj debit-4010,08 Total rulaj credit-4010,08

Debit 611 Credit


Sold iniţial-
2652,00
65002,00
Total rulaj debit-67654,00 Total rulaj credit-67654,00

Debit 612 Credit


Sold iniţial-
1752,00 1752,00

Total rulaj debit-1752,00 Total rulaj credit-1752,00


Debit 622 Credit
Sold iniţial-
20054,00 20002,00
52,00
Total rulaj debit-20054,00 Total rulaj credit-20054,00

Debit 351 Credit


Sold iniţial-
4546,00 67654,00
2602,00 1752,00
15592,00 20054,00
2000,00
7766,40
56953,6
Total rulaj debit-89460,00 Total rulaj credit-89460
Sold final-

Debit 333 Credit


Sold iniţial-
56953,6

Total rulaj debit Total rulaj credit-56953,6


Sold final-56953,6
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea
conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

1 112 13000 - - - 13000 -


2 113 - 750 - 308 - 1058
3 123 339950 - 20002 40894 319058 -
4 124 - 50050 23302 3304 - 30052
5 141 - - 30002 - 30002 -
6 161 30500 - - - 30500 -
7 163 25000 - - - 25000 -
8 211 56000 - 30600 34656 51944 -
9 213 3170 - 2200 3902 1468 -
10 214 - 920 1050 1050 - 920
11 215 9150 - - 9150 - -
12 216 5450 - 56058 - 61508 -
13 221 58750 - 78002,4 50002 86750,4 -
14 224 4750 - 25002 - 29752 -
15 225 4735 - - - 4735 -
16 226 2500 - - - 2500 -
17 231 - - 2652 - 2652 -
18 234 12000 - - - 12000 -
19 241 850 - 91002 27006 64846 -
20 242 9705 - 501758 186462 325001 -
21 243 9100 - 52 - 9152 -
22 244 - - 35002 - 35002 -
23 251 11200 - - - 11200 -
24 311 - 236900 - - - 236900
25 321 - 4386 - - - 4386
26 322 - 15642 - - - 15642
7 323 - 51450 - - - 51450
28 332 - 5240 - - - 5240
29 411 - - - 200002 - 200002
30 423 - 20000 - 250002 - 270002
31 511 - 26000 - - - 26000
32 521 - 78420 26886 80284,4 - 131818,4
33 531 - 54200 25552 - - 28648
34 532 - - 1454 - - -1454
35 533 - 16802 3424 - - 13378
36 534 - 5250 10742,4 20766,8 - 15274,4
37 538 - 13800 - - - 13800
38 611 - - 67654 67654 - -
39 612 - - 1752 1752 - -
40 622 - - 20054 20054 - -
41 713 - - 4546 4546 - -
42 714 - - 2602 2602 - -
43 721 - - 15592 15592 - -
44 723 - - 2000 2000 - -
45 731 - - 7766,4 7766,4 - -
46 811 - - 56058 56058 - -
47 821 - - 13604 13604 - -
48 351 - - 89460 89460 - -
49 333 - - - 56953,6 - 56953,6
TOTAL 595810 579810 1245831,2 1245831,2 1116070,4 1100070,4
BILANŢUL
La 31.12.2020

Nr. Activ Cod. Sold


crt. rd. inițial final
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie 010
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020 13000 13000
din care:
2.1. concesiuni, licenţe şi mărci 021
2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie 022
2.3. programe informatice 023
2.4. alte imobilizări necorporale 024
3. Fond comercial 030
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + 050 13000 13000
rd.030 + rd.040)
II. Imobilizări corporale
1. Imobilizări corporale în curs de execuţie 060
2. Terenuri 070
3. Mijloace fixe, total 080 339950 319058
din care:
3.1. clădiri 081
3.2. construcţii speciale 082
3.2. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice 083
3.3. mijloace de transport 084
3.4. inventar şi mobilier 085
3.5. alte mijloace fixe 086
4. Resurse minerale 090
5. Active biologice imobilizate 100
6. Investiţii imobiliare 110
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + 130 339950 319058
rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
III. Investiţii financiare pe termen lung
1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi 140 0 30002
neafiliate
2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, 150
total
din care:
2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în 151
părţile afiliate
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 152
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de 153
participare
2.4. alte investiţii financiare 154
Total investiţii financiare pe termen lung 160 0 30002
(rd.140 + rd.150)
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active
imobilizate
1. Creanţe comerciale pe termen lung 170 30500 30500
2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung 180
inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare 181
3. Alte creanţe pe termen lung 190 25000 25000
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200
5. Alte active imobilizate 210
Total creanţe pe termen lung şi alte active 220 55500 55500
imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.
210)
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + 230 408450 417560
rd.130 + rd.160 + rd.220)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată 240 59170 53402
2. Active biologice circulante 250
2. Producţia în curs de execuţie 260 9150 0
3. Produse şi mărfuri 270 5450 61508
4. Avansuri acordate pentru stocuri 280
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + 290 73770 114910
rd.280)
II. Creanţe curente şi alte active circulante
1. Creanţe comerciale curente 300 58750 86750,4
2. Creanţe ale părţilor afiliate curente 310
inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare 311
3. Creanţe ale bugetului 320 4735 4735
4. Creanţele ale personalului 330 2500 2500
5. Alte creanţe curente 340 16750 44404
6. Cheltuieli anticipate curente 350
7. Alte active circulante 360
Total creanţe curente şi alte active circulante 370 82735 138389,4
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350
+ rd.360)
III. Investiţii financiare curente
1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 380
2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total 390
din care:
2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în părțile 391
afiliate
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de 393
participare
2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate 394
Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd. 390) 400
IV. Numerar şi documente băneşti 410 19655 434001
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 420 176160 687300,4
+ rd.400 + rd.410)
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) 430 584610 1104860,4
Nr. Pasiv Cod. Sold
cpt. rd. inițial final
1 2 3 4 5
C. CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat
1. Capital social 440 236900 236900
2. Capital nevărsat 450
3. Capital neînregistrat 460
4. Capital retras 470
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 490 236900 236900
+ rd.460 + rd.470+ rd.480)
II. Prime de capital 500
III. Rezerve
1. Capital de rezervă 510 4386 4386
2. Rezerve statutare 520 15642 15642
3. Alte rezerve 530 51450 51450
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) 540 71478 71478
IV. Profit (pierdere)
1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 550
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 560 5240 5240
precedenţi
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 0 56953,6
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + 590 5240 62193,6
rd.580)
V. Rezerve din reevaluare 600
VI. Alte elemente de capital propriu 610
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + 620 313618 370571,6
rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)
D. DATORII PE TERMEN LUNG
1. Credite bancare pe termen lung 630 0 200002
2. Împrumuturi pe termen lung 640
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 641
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 642
convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643
3. Datorii comerciale pe termen lung 650
4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung 660
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661
5. Avansuri primite pe termen lung 670 20000 20000
6. Venituri anticipate pe termen lung 680
7. Alte datorii pe termen lung 690
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + 700 20000 220002
rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
E. DATORII CURENTE
1. Credite bancare pe termen scurt 710 26000 26000
2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 721
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 722
obligaţiuni convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723
3. Datorii comerciale curente 730 78420 131818,4
4. Datorii faţă de părţile afiliate curente 740
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741
5. Avansuri primite curente 750
6. Datorii faţă de personal 760 54200 28648
7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale 770 16802 13378
8. Datorii faţă de buget 780 5250 15274,4
9. Datorii faţă de proprietari 790
10. Venituri anticipate curente 800
11. Alte datorii curente 810
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + 820 180672 215118,8
rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 +
rd.790 + rd.800 + rd.810)
F. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 830 13800 13800
2. Provizioane pentru garanţii acordate 840
cumpărătorilor/clienţilor
3. Provizioane pentru impozite 850
4. Alte provizioane 860
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 870 13800 13800
+ rd.860)
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) 880 528090 819492,4
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedetă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări, total 010 67654
din care:
venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor 011
venituri din prestarea serviciilor şi executarea 012
lucrărilor
venituri din contracte de construcţie 013
venituri din contracte de leasing 014
venituri din contracte de microfinanţare 015
alte venituri din vînzări 016
Costul vînzărilor, total 020
din care:
valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute 021
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate 022
terţilor
costuri aferente contractelor de construcţie 023
costuri aferente contractelor de leasing 024
costuri aferente contractelor de microfinanţare 025
alte costuri aferente vînzărilor 026
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 67654
Alte venituri din activitatea operaţională 040 1752
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060 4546
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 2602
Rezultatul din activitatea operaţională: profit 080 62258
(pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 –
rd.070)
Venituri financiare, total 090 20054
din care: 091
venituri din interese de participare
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate 092
venituri din dobînzi: 093
inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 094
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung 095
inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 096
venituri aferente ajustărilor de valoare privind 097
investiţiile financiare pe termen lung şi curente
venituri din ieșirea investițiilor financiare 098
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de 099
sumă
Cheltuieli financiare, total 100
din care: 101
cheltuieli privind dobînzile
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate 102
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind 103
investiţiile financiare pe termen lung şi curente
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de 105
sumă
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) 110 20054
(rd.090 – rd.100)
Venituri cu active imobilizate și excepționale 120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130 17592
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și 140 -17592
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 150 2462
(rd.110 +rd.140)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + 160 103994
rd.150)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 7766,4
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 180 56953,6
(rd.160 – rd.170)
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.20
Cod. Perioada de gestiune
Indicatori
rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010 50002
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 41004
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi
030 28976
medicală
Dobînzi plătite 040 2784
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070 1934
Fluxul net de numerar din activitatea
operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – 080 -24696
rd.050 + rd.060 – rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 250002
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
inclusiv: dividende încasate din străinătate 121
Alte încasări (plăţi) 130 1752
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
140 251754
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 200002
Plăţi aferente rambursării creditelor şi
160
împrumuturilor
Dividende plătite 170
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor 171
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
200 200002
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ±
210 427060
rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 52
Sold de numerar la începutul perioadei de
230 19655
gestiune
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de
240 446767
gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

S-ar putea să vă placă și