Sunteți pe pagina 1din 26

Modalitatea de desfășurare a activităților didactice

în anul universitar 2021 – 2022

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a colectat date cu privire la desfășurarea activităților
didactice în noul an universitar în fiecare universitate de stat, defalcat pe facultăți, pentru a putea avea o vedere de ansamblu
asupra modului în care universitățile au hotărât să organizeze procesul educațional în acest semestru. Pentru o mai ușoară
vizualizare, semnificația literelor utilizate este: H – hibrid, F – fizic, O – online. Astfel, dintr-un total de 365 de facultăți din 54 de
universități de stat, la momentul de față există date publice pentru 295 dintre acestea, după cum urmează:

LICENȚĂ MASTERAT
UNIVERSITATE FACULTATEA Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
I II III IV V VI I II
Facultatea de Antreprenoriat,
Ingineria și Managementul H H H H H H
Afacerilor
Facultatea de Automatică și
H H H H H H
Calculatoare
Universitatea Politehnica din
Facultatea de Chimie Aplicată
București H H H H H H
și Știința Materialelor
Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia H H H H H H
Informației
Facultatea de Energetică H H H H H H
Facultatea de Ingineria și
Managementul Sistemelor H H H H H H
Tehnologice
Facultatea de Ingineria
H H H H H H
Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Aerospațială
Facultatea de Inginerie în
H H H H H H
Limbi Străine
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Electrică
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Mecanică și Mecatronică
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Medicală
Facultatea de Știința și
H H H H H H
Ingineria Materialelor
Facultatea de Științe Aplicate H H H H H H
Facultatea de Transporturi H H H H H H
Facultatea de Construcții
H H H H H H
Civile, Industriale și Agricole
Facultatea de Inginerie a
Universitatea Tehnică de H H H H H H
Instalațiilor
Construcții din București
Facultatea de Hidrotehnică H H H H H H
Facultatea de Căi Ferate,
H H H H H H
Drumuri și Poduri
Facultatea de Geodezie H H H H H H
Facultatea de Inginerie în
H H H H H H
Limbi Străine
Facultatea de Utilaj Tehnologic H H H H H H
Facultatea de Arhitectură H H H H H H O O
Universitatea de Arhitectură și
Facultatea de Urbanism H H H H H H O O
Urbanism „Ion Mincu" din
București Facultatea de Arhitectură de
H H H H H H O O
Interior
Facultatea de Agricultură H H H H H H
Facultatea de Horticultură H H H H H H
Facultatea de Ingineria şi
Gestiunea Producţiilor H H H H H H
Animaliere
Universitatea de Ştiințe
Facultatea de Medicină
Agronomice și Medicină Veterinară H H H H H H H H
Veterinară
din București
Facultatea de Îmbunătăţiri
H H H H H H
Funciare şi Ingineria Mediului
Facultatea de Biotehnologii H H H H H H
Facultatea de Management şi
H H H H H H
Dezvoltare Rurală
Facultatea de Administrație și
H H H O O
Afaceri
Universitatea din București Facultatea de Biologie H H H H H
Facultatea de Chimie - - - - -
Facultatea de Drept H H H H F F
Facultatea de Filosofie H H H H H
Facultatea de Fizică - - - - -
Facultatea de Geografie H H H O O
Facultatea de Geologie și
- - - - -
Geofizică
Facultatea de Istorie H H H O O
Facultatea de Jurnalism și
O O O O O
Științele Comunicării
Facultatea de Limbi și
O O O O O
Literaturi Străine
Facultatea de Litere O O O O O
Facultatea de Matematică și
O O O O O
Informatică
Facultatea de Psihologie și
O O O O O
Științele Educației
Facultatea de Sociologie și
H H H O O
Asistență Socială
Facultatea de Științe Politice O O O O O
Facultatea de Teologie Baptistă - - - - -
Facultatea de Teologie
- - - - -
Ortodoxă
Facultatea de Teologie
- - - - -
Romano-Catolică
Universitatea de Medicină și Facultatea de Medicină - - - - - - - -
Farmacie „Carol Davila" din Facultatea de Medicină
- - - - - - - -
București Dentară
Facultatea de Farmacie - - - - - - - -
Facultatea de Moașe și
- - - - - -
Asistenți Medicali
Facultatea de Administrarea
Afacerilor, cu predare in limbi H H H H H
straine
Facultatea de Administratie si
H H H H H
Management Public
Facultatea de Business si
H H H H H
Turism
Facultatea de Cibernetica,
Statistica si Informatica H H H H H
Economica
Facultatea de Contabilitate si
H H H H H
Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice din
București Facultatea de Drept H H H H H
Facultatea de Economie
H H H H H
Teoretica si Aplicata
Facultatea de Economie
H H H H H
Agroalimentara si a Mediului
Facultatea de Finante,
Asigurari, Banci si Burse de H H H H H
Valori
Facultatea de Management H H H H H
Facultatea de Marketing H H H H H
Facultatea de Relatii
H H H H H
Economice Internationale
Facultatea de Interpretare
- - - - - -
Muzicală
Universitatea Națională de Muzică
Facultatea de Compoziție,
din București
Muzicologie și Pedagogie - - - - - -
muzicală
Facultatea de Arte Plastice H H H H H
Facultatea de Arte Decorative
Universitatea Națională de Arte din H H H H H
si Design
București
Facultatea de Istoria si Teoria
H H H H H
Artei

Universitatea Națională de Artă Facultatea de Teatru - - - - -


Teatrală și Cinematografică
„I.L.Caragiale" din București Facultatea de Film - - - - -

Facultatea de Educație Fizică și


Universitatea Națională de Educație H H H H H
Sport
Fizică și Sport din București
Facultatea de Kinetoterapie H H H H H
Facultatea de Administrație
O O O O O
Publică
Şcoala Națională de Studii Politice Facultatea de Comunicare și
O O O O O
și Administrative din București Relații Publice
Facultatea de Management O O O O O
Facultatea de Științe Politice O O O O O
Facultatea de Istorie și
F F F O O
Universitatea „1 Decembrie 1918” Filologie
din Alba Iulia Facultatea de Științe
F F F O O
Economice
Facultatea de Științe Exacte și
F F F F O O
Inginerești
Facultatea de Drept și Științe
F F F O O
Sociale
Facultatea de Teologie
F F F O O
Ortodoxă
Facultatea de Inginerie - - - - - -
Facultatea de Inginerie
Alimentară, Turism şi Protecţia - - - - - -
Mediului
Facultatea de Științe Umaniste
- - - - -
și Sociale
Facultatea de Științe
- - - - -
Economice
Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Facultatea de Teologie
Arad - - - - -
Ortodoxă
Facultatea de Științe Exacte - - - - -
Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi - - - - -
Asistenţă Socială
Facultatea de Educație Fizică și
- - - - -
Sport
Facultatea de Design - - - - -
Facultatea de Inginerie O O O O O O
Universitatea „Vasile Alecsandri”
Facultatea de Litere O O O O O
din Bacău
Facultatea de Științe O O O O O
Facultatea de Științe
O O O O O
Economice
Facultatea de Științe ale
O O O O O
Mișcării, Sportului și Sănătății
Facultatea Design de produs și
F F F F F
mediu
Facultatea de Inginerie
F F F F F F
mecanică
Facultatea de Știinta și
F F F F F F
ingineria materialelor
Facultatea de Litere F F F F F
Facultatea de Muzică F F F F F
Facultatea de Științe
economice și administrarea F F F F F
Universitatea Transilvania din afacerilor
Brașov Facultatea de Inginerie
electrică și știința F F F F F F
calculatoarelor
Facultatea de Inginerie
tehnologică și management F F F F F F
industrial
Facultatea de Drept F F F F F
Facultatea de Matematică și
F F F F F
informatică
Facultatea de Psihologie și
F F F F F
științele educației
Facultatea de Alimentație și
F F F F F
turism
Facultatea de Design de
F F F F F F
mobilier și inginerie a lemnului
Facultatea de Silvicultură și
F F F F F F
exploatări forestiere
Facultatea de Educație fizică și
F F F F F
sporturi montane
Facultatea de Medicină F F F F F F F F
Facultatea de Sociologie și
F F F F F
comunicare
Facultatea de Construcții F F F F F F
Facultatea de Automatică și
F F F F F F
Calculatoare
Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia F F F F F F
Informației
Facultatea de Inginerie
F F F F F F
Universitatea Tehnică din Cluj- Electrică
Napoca Facultatea de Arhitectură și
F F F F F F
Urbanism
Facultatea de Construcții F F F F F F
Facultatea de Inginerie a
F F F F F F
Instalațiilor
Facultatea de Ingineria
F F F F F F
Materialelor și a Mediului
Facultatea de Autovehicule
Rutiere, Mecatronică și F F F F F F
Mecanică
Facultatea de Inginerie
Industrială, Robotică și F F F F F F
Managementul Producției
Facultatea de Litere - CUNBM F F F F F
Facultatea de Inginerie -
F F F F F F
CUNBM
Facultatea de Științe - CUNBM F F F F F
Facultatea de Agricultură H H H H H H
Facultatea de Horticultură H H H H H H

Universitatea de Ştiințe Agricole și Facultatea de Zootehnie și


H H H H H H
Biotehnologii
Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca Facultatea Știința și Tehnologia
H H F F H H
Alimentelor
Facultatea de Medicină
H H H H H H H H
Veterinară
Facultatea de Matematică și
H H H O O
Informatică
Facultatea de Fizică F F F F F
Universitatea „Babeș-Bolyai" din Facultatea de Chimie și
H* H* H* H H
Cluj-Napoca Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și
H H H H H
Geologie
Facultatea de Geografie O O O O O
Facultatea de Știința și
F F F F F F
Ingineria Mediului
Facultatea de Istorie și
H H H H H
Filosofie
Facultatea de Psihologie și
H H H H H
Științe ale Educației
Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale O O O O O
Comunicării
Facultatea de Litere H H H H H
Facultatea de Drept H H H H O O
Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea O O O O O
Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și
H H H H H
Sport
Facultatea de Studii Europene O O O O O
Facultatea de Sociologie și
O O O O O
Asistență Socială
Facultatea de Business O O O O O
Facultatea de Teologie
H H H H H
Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-
H H H H H
Catolică
Facultatea de Teologie
H H H H H
Romano-Catolică
Facultatea de Teologie
H H H H H
Reformată și Muzică
Facultatea de Teatru și Film H H H H H
Facultatea de Inginerie (Reșița) H H H H H
Facultatea de Medicină F F F F F F F F
Universitatea de Medicină și
Facultatea de Medicină
Farmacie „Iuliu Hațieganu" din F F F F F F F F
Dentară
Cluj-Napoca
Facultatea de Farmacie F F F F F F F F
Facultatea de Interpretare
Academia Națională de Muzică H H H H H H
Muzicală
„Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
Facultatea Teoretică H H H H H H
Facultatea de Arte Plastice H H H H H
Universitatea de Artă și Design din
Facultatea de Arte Decorative
Cluj-Napoca H H H H H
şi Design
Facultatea de Arte H H H H H
Facultatea de Construcții H H H H H H
Facultatea de Drept și Științe
O O O O O O
Administrative
Universitatea „Ovidius" din Facultatea de Educație Fizică și
H H H H H
Constanța Sport
Facultatea de Farmacie F F F F F F F F
Facultatea de Inginerie
Mecanică, Industrială și H H H H H H
Maritimă
Facultatea de Istorie și Științe
H H H H H
Politice
Facultatea de Litere O O O O O
Facultatea de Matematică și
O O O O O
Informatică
Facultatea de Medicină F F F F F F F F
Facultatea de Medicină
F F F F F F F F
Dentară
Facultatea de Psihologie și
O O O O O
Științele Educației
Facultatea de Științe Aplicate și
H H H H H H
Inginerie
Facultatea de Științe ale
H H H H H H
Naturii și Științe Agricole
Facultatea de Științe
O O O O O
Economice
Facultatea de Teologie H H H H H
Facultatea de Navigație și
F H H H H H
Universitatea Maritimă din Transport Naval
Constanța Facultatea de Electromecanică
F H H H H H
Navală
Facultatea de Agronomie H H H H H H
Facultatea de Automatică,
Universitatea din Craiova H H H H H H
Calculatoare şi Electronică
Facultatea de Drept O O O O O O
Facultatea de Economie și
H H H H H
Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educaţie Fizică şi
H H H H H
Sport
Facultatea de Horticultură H H H H H H
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Electrică
Facultatea de Litere H H H H H
Facultatea de Mecanică H H H H H H
Facultatea de Teologie H H H H H
Facultatea de Științe H H H H H
Facultatea de Științe Sociale H H H H H
Facultatea de Medicină - - - - - - - -
Facultatea de Medicină
- - - - - - - -
Universitatea de Medicină și Dentară
Farmacie din Craiova Facultatea de Farmacie - - - - - - - -
Facultatea de Moașe și
- - - - - -
Asistență medicală
Facultatea de Inginerie F F F F F F
Facultatea de Arhitectură
F F F F F F
Navală
Universitatea „Dunărea de Jos" din Facultatea de Știința și
F F F F F F
Galați Ingineria Alimentelor
Facultatea de Automatică,
Calculatoare, Inginerie F F F F F F
Electrică și Electronică
Facultatea de Educație Fizică și
F F F F F
Sport
Facultatea de Litere F F F F F
Facultatea de Științe și Mediu F F F F F
Facultatea de Istorie, Filosofie
F F F F F
și Teologie
Facultatea de Inginerie și
F F F F F F
Agronomie - Brăila
Facultatea de Economie și
F F F F F
Administrarea Afacerilor
Facultatea de Drept și Științe
F F F F F
Administrative
Facultatea de Medicină și
F F F F F F F F
Farmacie
Facultatea de Arte F F F F F
Facultatea de Arhitectură H H H H H H H H
Facultatea de Automatică şi
H H H H H H
Calculatoare
Facultatea de Inginerie Chimică
H H H H H H
Universitatea Tehnică „Gheorghe și Protecția Mediului
Asachi" din Iași Facultatea de Construcţii şi
H H H H H H
Instalaţii
Facultatea de Construcţii de
Maşini şi Management H H H H H H
Industrial
Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia H H H H H H
Informaţiei
Facultatea de Hidrotehnică,
H H H H H H
Geodezie şi Ingineria Mediului
Facultatea de Inginerie
Electrică, Energetică şi H H H H H H
Informatică Aplicată
Facultatea de Mecanică H H H H H H
Facultatea de Ştiinţa şi
H H H H H H
Ingineria Materialelor
Facultatea de Design Industrial
H H H H H H
și Managementul Afacerilor
Facultatea de Agricultură F F F F F F
Facultatea de Horticultură F F F F F F
Universitatea de Ştiințe Agricole și Facultatea de Ingineria
Medicină Veterinară „Ion Ionescu Resurselor Animale şi F F F F F F
de la Brad" din Iași Alimentare
Facultatea de Medicină
F F F F F F F F
Veterinară
Facultatea de Biologie H H H H H
Facultatea de Chimie H H H H H
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza" din Iași Facultatea de Drept O O O O O O
Facultatea de Economie și
O O O O O
Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și
H H H H H
Sport
Facultatea de Filosofie și
O O O O O
Științe Social-Politice
Facultatea de Fizică F F F F F
Facultatea de Geografie și
H H H H H
Geologie
Facultatea de Informatică O O O O O
Facultatea de Istorie H H H F F
Facultatea de Litere O O O O O
Facultatea de Matematică H H H H H
Facultatea de Psihologie O O O O O
Facultatea de Teologie
H H H H H
Ortodoxă
Facultatea de Teologie
H H H H H
Romano-Catolică
Medicină F F F F F F F F
Universitatea de Medicină și Medicină Dentară F F F F F F F F
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași Farmacie F F F F F F F F
Bioinginerie Medicală F F F F F F
Facultatea de Interpretare,
Universitatea Națională de Arte Compoziție și Studii Muzicale - - - - - -
„George Enescu” din Iași Teoretice
Facultatea de Teatru - - - - -
Facultatea de Arte Vizuale și
- - - - -
Design
Facultatea de Arte H H H H H
Facultatea de Construcții,
H H H H H H H H
Cadastru și Arhitectură
Facultatea de Drept H H H H H H
Facultatea de Geografie,
H H H H H
Turism și Sport
Facultatea de Inginerie
Electrică și Tehnologia H H H H H H
Informației
Facultatea de Inginerie
Energetică și Management H H H H H H
Industrial
Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Managerială și Tehnologică
Facultatea de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice H H H H H
și Științele Comunicării
Facultatea de Litere H H H H H
Facultatea de Medicină și
H H H H H H H H
Farmacie
Facultatea de Protecția
H H H H H
Mediului
Facultatea de Informatică și
H H H H H
Științe
Facultatea de Științe
H H H H H
Economice
Facultatea de Științe Socio-
H H H H H
Umane
Facultatea de Teologie
H H H H H
Ortodoxă
Facultatea de Mine - - - - - -
Facultatea de Inginerie
Universitatea din Petroșani - - - - - -
Mecanică și Electrică
Facultatea de Științe - - - - -
Facultatea de Științe, Educație
- - - - -
Fizică şi Informatică
Facultatea de Mecanica si
- - - - - -
Tehnologie
Facultatea de Electronica,
- - - - - -
Comunicatii si Calculatoare
Universitatea din Pitești Facultatea de Științe ale
Educatiei, Științe Sociale şi - - - - -
Psihologie
Facultatea de Stiinte
- - - - - -
Economice și Drept
Facultatea de Teologie, Litere,
- - - - -
Istorie și Arte
Facultatea de Inginerie
F F F F F F
Universitatea „Petrol-Gaze” din Mecanică și Electrică
Ploiești Facultatea de Ingineria
F F F F F F
Petrolului și Gazelor
Facultatea de Tehnologia
F F F F F
Petrolului și Petrochimie
Facultatea de Litere și Științe F F F F F
Facultatea de Științe
F F F F F
Economice
Facultatea de Drept F F F F F F
Facultatea de Inginerie F F F F F F
Facultatea de Litere şi Arte F F F F F
Facultatea de Medicină F F F F F F F F
Facultatea de Ştiinţe F F F F F
Universitatea „Lucian Blaga” din Facultatea de Științe Agricole,
Sibiu Industrie Alimentară și F F F F F F
Protecția Mediului
Facultatea de Ştiinte
F F F F F
Economice
Facultatea de Științe Socio-
F F F F F
Umane
Facultatea de Teologie F F F F F
Facultatea de Drept și Științe
F F F F F F
Administrative
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Facultatea de Educație Fizică și
F F F F F
Suceava Sport
Facultatea de Inginerie
F F F F F F
Alimentară
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința F F F F F F
Calculatoarelor
Facultatea de Inginerie
Mecanică Mecatronică și F F F F F F
Management
Facultatea de Istorie și
F F F F F
Geografie
Facultatea de Litere și Științe
F F F F F
ale Comunicării
Facultatea de Silvicultură F F F F F F
Facultatea de Științe ale
F F F F F
Educației
Facultatea de Științe
Economice și Administrație F F F F F
Publică
Facultatea de Stiinte
- - - - -
Economice
Facultatea de Drept si Stiinte
- - - - - -
Administrative
Universitatea „Valahia" din Facultatea de Inginerie
Târgoviște Electrica, Electronica si - - - - - -
Tehnologia Informatiei
Facultatea de Teologie
- - - - -
Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Facultatea de Stiinte si Arte - - - - -
Facultatea de Stiinte Politice,
- - - - -
Litere si Comunicare
Facultatea de Ingineria
- - - - - -
Mediului si Stiinta Alimentelor
Facultatea de Ingineria
- - - - - -
Materialelor si Mecanica
Facultatea de Stiinte Umaniste - - - - -
Facultatea de Stiinte si
- - - - - -
Inginerie - Alexandria
Facultatea de Științe ale
Educației, Drept și - - - - - -
Administrație Publică
Universitatea „Constantin Brâncuși" Facultatea de Inginerie - - - - - -
din Târgu Jiu Facultatea de Științe
- - - - -
Economice
Facultatea de Științe Medicale
- - - - - -
și Comportamentale
Facultatea de Medicină H H H H H H H H
Facultatea de Medicină
H H H H H H H H
Dentară
Universitatea de Medicină,
Facultatea de Farmacie H H H H H H H H
Farmacie, Științe și Tehnologie „
Facultatea de Inginerie H H H H H H
Emil Palade” din Târgu Mureș
Facultatea de Științe și Litere H H H H H
Facultatea de Economie și
H H H H H H
Drept
Facultatea de Arte în limba
- - - - -
Universitatea de Arte din Târgu română
Mureș Facultatea de Arte în limba
- - - - -
maghiară
Facultatea de Arhitectură şi
H H H H H H H H
Urbanism
Facultatea de Automatică şi
H H H H H H
Calculatoare
Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria H H H H H H
Mediului
Facultatea de Construcţii H H H H H H
Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii și Tehnologii H H H H H H
Universitatea Politehnica Timișoara Informaționale
Facultatea de Inginerie
H H H H H H
Electrică și Energetică
Facultatea de Inginerie -
H H H H H H
Hunedoara
Facultatea de Management în
H H H H H H
Producţie şi Transporturi
Facultatea de Mecanică H H H H H H
Facultatea de Științe ale
H H H H H H
Comunicării
Facultatea de Agricultură F F F F F F
Universitatea de Ştiințe Agricole și
Facultatea de Horticultură și
Medicină Veterinară a Banatului F F F F F F
Silvicultură
„Regele Mihai I al României” din Facultatea de Management și
F F F F F F
Timișoara Turism Rural
Facultatea de Medicină
F F F F F F F F
Veterinară
Facultatea de Inginerie
F F F F F F
Alimentară
Facultatea de Bioingineria
F F F F F F
Resurselor Animaliere
Facultatea de Arte și Design F F F F F
Facultatea de Chimie, Biologie,
H H H H H
Geografie
Facultatea de Drept H H H H O O
Facultatea de Economie și de
O O O O O
Administrare a Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și
H H H H H
Sport
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Fizică F F F F F
Facultatea de Litere, Istorie și
H H H O O
Teologie
Facultatea de Matematică și
O O O O O
Informatică
Facultatea de Muzică și Teatru H H H H H
Facultatea de Sociologie și
H H H H H
Psihologie
Facultatea de Științe Politice,
Filosofie și Științe ale O O O O O
Comunicării
Facultatea de Medicină H H H H H H H H
Universitatea de Medicină și
Facultatea de Medicină
Farmacie „Victor Babeș" din H H H H H H H H
Dentară
Timișoara
Facultatea de Farmacie H H H H H H H H
Facultatea de Comunicații și
Sisteme Electronice pentru - - - - - -
Apărare și Securitate
Facultatea de Sisteme
Informatice și Securitate - - - - - -
Academia Tehnică Militară din
Cibernetică
București
Facultatea de Sisteme
Integrate de Armament, Geniu - - - - - -
și Mecatronică
Facultatea de Aeronave și
- - - - - -
Autovehicule Militare
Facultatea de Comandă și Stat
- - - - - -
Universitatea Națională de Apărare Major
„Carol I" din București Facultatea de Securitate și
- - - - - -
Apărare
Facultatea de Studii de
Academia Națională de Informații - - - - -
Intelligence
„Mihai Viteazul" din București
Facultatea de Informații - - - - -
Facultatea de Poliție H H H H H
Academia de Poliție „Alexandru Facultatea de Pompieri H H H H H H
Ioan Cuza" din București Facultatea de Arhivistică H H H H H
Facultatea de Management
- - - - - -
Academia Forțelor Aeriene „Henri Aeronautic
Coandă" din Brașov Facultatea de Sisteme de
- - - - - -
Securitate Aeriană
Facultatea de Inginerie Marină - - - - - -
Academia Navală „Mircea cel
Facultatea de Navigație și
Bătrân" din Constanța - - - - - -
Management Naval
Facultatea de Management
- - - - - -
Militar
Academia Forțelor Terestre
Facultatea de Științe Militare - - - - - -
„Nicolae Bălcescu" din Sibiu
Facultatea de Științe
- - - - -
Economice și Administrative