Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Tehnologic NR.

1 Cluj-Napoca

Disciplina: Consiliere şi Orientare Aviz responsabil comisie:


Număr de ore săptămînal: 1
Clasa a IX-a A
Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014
An şcolar 2021-2022
Diriginte: prof. Şutu Mădălina Paraschiva

PLANIFICARE ANUALĂ A
ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
AN ŞCOLAR 2021 - 2022
NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT

1. Autocunoaştere şi 3 3 6
management personal

2. Comunicare 3 3 6
interpersonală
3. A învăţa să înveţi 3 2 5
Planificarea şi dezvoltarea
4. 1 3 4
carierei
5. Piaţa muncii 1 3 4
6. Stil de viaţă şi muncă 1 3 4
7. Ore la dispoziţia dirigintelui 1 1 2
8. Activitate „Şcoala altfel” - 1 1
Total 13ORE 19 ORE 32 ORE
Liceul Tehnologic NR. 1 Cluj-Napoca
CLASA: a IX-a A
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ
Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA


CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Modul Competenţe specifice Conţinuturi Tema Nr. ore Săptămâna
Semestrul
I II
I. 1. Explorarea resurselor Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii 1 1
Autocunoaştere şi management
Autocunoaştere şi personale care Cine sunt eu? ce ma reprezinta? 1 2
influenţează planificarea personal
management Eu şi punctele mele forte: competenţe, 1
personal carierei  Caracteristici personale: calităţi,
valori, interese, competenţe, interese, talente, aptitudini
1.1. Analizarea 1
aptitudini, aspiraţii, nevoi etc. Promovez în exterior o imagine de sine 5
caracteristicilor personale
corectă?
semnificative pentru  Modalităţi de dezvoltare a
Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu... 1 3
dezvoltarea încrederii în încrederii în sine
Personalităţi celebre. Modele de viaţă 1 6
sine
Cum voi putea fi eu peste ani? 1 8
II. 2. Utilizarea Comunicare verbală, paraverbală şi 1 5
Comunicare interpersonală
Comunicare instrumentelor nonverbală
interpersonală necesare pentru  Comunicarea pasivă, Ce pot sa fac atunci cândmă simt 1 8
învăţare şi muncă. asertivă, agresivă. Tehnici de singur?
comunicare asertivă Individualismul şi spiritul de echipă 1 13
2.1. Folosirea unor
tehnici de comunicare Presiunea de grup si puterea 2 1
adaptate diferitelor anturajului
contexte de învăţare şi Drepturi şi responsabilităţile mele în 1 6
de muncă familie şi societate
Ce aş face dacă aş fi părinte? 1 15
III. 2. Utilizarea A învăţa să înveţi Autoevaluarea a stilului de 1 4
A învăţa să instrumentelor  Resurse şi tehnici de învăţare
înveţi necesare pentru informare cu privire la Cum să învăţăm eficient? 1 20
învăţare şi muncă. învăţare şi muncă prin Consecinţele absenteismului 1 3
2.2. Operarea cu intermediul noilor asupra procesului de învăţare
tehnici de învăţare instrumente TIC şi 1
Este importantă învăţarea pentru 18
adaptate diverselor multimedia carieră?
etape de dezvoltare a
 Factori care favorizează Munca şi rolul acesteia în viaţa 1 10
carierei noastră
şi/sau blochează învăţarea şi
succesul în carieră

IV. 3. Elaborarea Viitorul meu a început ieri 1 12


Planificarea şi dezvoltarea
Planificarea şi proiectului personal de Ce-mi doresc în viaţă? 1 2
educaţie şi carieră. carierei
dezvoltarea Competente si abilităţi necesare 1 13
cariere  Decizia de carieră: etape,
3.1. Identificarea factori de influenţă. locului de munca
factorilor care Cariera de succes 1 9
influenţează decizia de Impactul carierei si a profesiei
carieră asupra calităţii vieţii
V. 3. Elaborarea Piaţa muncii Implicare socială - voluntariat 1 9
Piaţa muncii proiectului personal de  Dinamica pieţei muncii la Lumea profesiilor 1 17
educaţie şi carieră. nivel local, regional, Posibilităţi de muncă: cu normă 1 12
3.2. Explorarea naţional, internaţional întreagă, cu jumătate de normă,
caracteristicilor şi a  Oportunităţi de muncă: cu liber- profesionist, voluntariat,
tendinţelor pieţei antreprenoriat
muncii normă întreagă, cu jumătate Responsabilităţile şi drepturile 1 19
de normă, la domiciliu, mele la locul de munca
consultanţă, liber
profesionist, voluntariat,
antreprenoriat etc.
VI. 4. Manifestarea unui Tutunul, alcoolul, drogul-semne de 1 7
stil de viaţă favorabil
Stil de viaţă şi muncă
Stil de viaţă şi maturitate?
schimbării şi adaptării  Schimbările economice,
muncă
la noi contexte de sociale şi tehnologice - Arta convieţuirii civilizate se învaţă 1 4
învăţare şi de muncă. influenţa asupra stilului de
viaţă şi asupra profesiilor
4.1. Aprecierea
 Impactul stilului de viaţă Impactul schimbărilor asupra 1 11
efectelor schimbărilor
asupra planificării carierei şi stilului de viaţă
sociale, economice şi
dezvoltării personale
tehnologice asupra
Stiluri de viaţă şi de carieră 1 10
stilului de viaţă şi
evoluţiei profesiilor
Ore la Analiza situaţiei şcolare 2 14 21
dispoziţia
dirigintelui

Săptămâna „ŞCOALA ALTFEL” – 11.04 – 14.04.2022 – completarea unor teste de personalitate şi interpretarea lor

4
Liceul Tehnologic NR. 1 Cluj-Napoca
CLASA: a IX-a A
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ

SEMESTRUL I
Nr. Titlul temei propuse: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
crt.
1. Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii X
2. Cine sunt eu? ce ma reprezinta? X
3. Consecinţele absenteismului asupra procesului de X
învăţare
4. Autoevaluarea a stilului de învăţare X
5. Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală X
6. Personalităţi celebre. Modele de viaţă X
7. Tutunul, alcoolul, drogul-semne de maturitate? X
8. Ce pot sa fac atunci când mă simt singur? X
9. Implicarea socială-voluntariat X
10. Munca şi rolul acesteia în viaţa noastră X
11.
12. Viitorul meu a început ieri X
13. Individualism și spiritul de echipă X
14. Analiza situaţiei la învăţătură X

5
Liceul Tehnologic NR.1 Cluj-Napoca
CLASA: a IX-a A
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Titlul temei propuse: S1 S2 S S4 S S6 S S8 S9 S1 S11 S12 S1 S14 S15 S16 S17 S1 S19 S20 S21
crt. 3 5 7 0 3 8
1 Presiunea de grup si puterea X
anturajului
2 Ce-mi doresc în viaţă? X
3 Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu... X
4 Arta convieţuirii civilizate se învaţă X
5 Promovez în exterior o imagine de sine X
corectă?
6 Drepturi şi responsabilităţile mele în familie X
şi societate
7
8 Cum voi putea fi eu peste ani? X
9 Cariera de succes X
1 Stiluri de viaţă şi de carieră X
0
11 Impactul schimbărilor asupra stilului X
de viaţă
1 Posibilităţi de muncă: cu normă X
2 întreagă, cu jumătate de normă, liber-
profesionist, voluntariat, antreprenoriat
1 Competente si abilităţi necesare locului X
3 de munca
1
4
1 Ce aş face dacă aş fi părinte? X
5
1
6
1 Lumea profesiilor X
7

6
1 Este importantă învățarea pentru carieră? X
8
1 Responsabilitățile și drepturile mele la locul X
9 de muncă
2 Cum să învățăm eficient? X
0
2 Analiza situației școlare X
1

S-ar putea să vă placă și