Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 15489 - Luni, 20.09.2021


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 3
Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea CANTINA CRIŞANA SRL .......................................................................................................................... 3
2. Societatea CHAMPLAIN S.R.L. .................................................................................................................................... 3

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 3


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ASTRA CARD SRL ..................................................................................................................................... 3
2. Societatea EVOLINE IMPEX SRL ................................................................................................................................ 5
3. Societatea MIG AIR CONDITION SRL ........................................................................................................................ 8
4. Societatea QUANTUM EXCLUSIV SRL ...................................................................................................................... 8
5. Societatea VERTA TEL SRL ......................................................................................................................................... 9

Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 11


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea EUROEST OPERATION SRL ................................................................................................................... 11

Județul Dolj ..................................................................................................................................................................... 14


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea SINCROTRANS SRL ................................................................................................................................. 14

Județul Gorj .................................................................................................................................................................... 15


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea CAZARE CANTINE MOTRU SA ............................................................................................................. 15

Județul Ialomiţa .............................................................................................................................................................. 18


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea VLAMS OIL HOLDING S.R.L. ................................................................................................................. 18

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 19


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 19
1. Societatea MOCARNI SRL .......................................................................................................................................... 19
2. Societatea PROVENTUS FORTIS CONSULTING SRL ............................................................................................ 19

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 20


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 20
1. Societatea STICEON-TRANS-COM SRL ................................................................................................................... 20
2. Societatea VAMIDI TRUST SRL ................................................................................................................................ 21

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 22


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 22
1. Societatea ROXEL SRL ............................................................................................................................................... 22

Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 23


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 23
1. Societatea CONTROL TRADING SRL ....................................................................................................................... 23

Județul Suceava .............................................................................................................................................................. 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea TRADIŢIONAL WOOD SRL .................................................................................................................... 25

Județul Teleorman .......................................................................................................................................................... 25


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 25
1. Societatea SUD PLAST RECICLING SRL ................................................................................................................. 25

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 26


Secţiunea I - Profesionişti ................................................................................................................................................. 26
1. Societatea OLTCHIM SA ............................................................................................................................................. 26

RECTIFICĂRI ............................................................................................................................................................... 27

Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CANTINA CRIŞANA SRL, cod unic de înregistrare: 27097488
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secția a II-a Civilă
Dosar nr. 1420/111/2019
Termen: 14.10.2021
Citație
Emisă la: ziua 20, luna septembrie, anul 2021
Către,
Creditorii:
1.DGRFP Cluj Napoca-prin AJFP Bihor-Oradea, D. Cantemir, nr. 2B, Județ Bihor
2.Tuduc Maria-Oradea, Frunzei, nr. 9, Județ Bihor
3.Debitor-SC Cantina Crisana SRL-Oradea, Frunzei, nr. 9, Județ Bihor
4.Lichidator-CII Sălăjan Gabriel Cosmin-Oradea, I. Vulcan, nr. 6, ap. 3, Județ Bihor
Sunt chemați la această instanță, la data de 14.10.2021, camera 60, ora 09.00, Complet F 02, în proces cu debitoarea SC
Cantina Crișana SRL, cu sediul în Oradea, str. Frunzei nr. 9, jud. Bihor, având CUI 27097488, înregistrată în
Registrului Comerțului sub nr. J05/811/2010 prin lichidator judiciar Cabinet de Insolvență Sălăjan Gabriel Cosmin, cu
sediul în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 6, ap. 3, jud. Bihor, pentru discutarea asuprea propunerii de închidere a procedurii
de faliment.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

2. Societatea CHAMPLAIN S.R.L., cod unic de înregistrare: 32778419


România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secția a II-a Civilă
Dosar nr. 2002/111/2021
Termen: 14.10.2021
Citație
Emisă la: ziua 20, luna septembrie, anul 2021
Către,
Creditorii:
1.DGRFP Cluj Napoca prin AJFP Bihor-Oradea, D. Cantemir, nr. 2B, Județ Bihor.
2.Ksana Art And Colour SRL-Timișoara, Liege, nr. 5, bl. 58, sc. A, ap. 10, Județ Timiș
3.Primăria Municipiului Oradea-Direcția Economică-Oradea, Piața Unirii, nr. 1, Județ Bihor
4.Debitor-SC Champlain SRL-Oradea, A. Cazaban-Spațiu Comercial A, nr. 15, bl. AN48, Județ Bihor
5.Lichidator-CII Agache Angela Aurora-Oradea, Agricultorilor, nr. 15, Județ Bihor
Sunt chemați la această instanță, la data de 14.10.2021, camera 60, ora 09.00, Complet F 02, în proces cu debitoarea SC
Champlain SRL, cu sediul în Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.15, spațiu comercial A, bl.AN48, județul Bihor, având
CUI 32778419 și număr de ordine în Registrul Comerțului J5/247/2014 prin lichidator judiciar CII Agache Angela
Aurora, cu sediul în Oradea, str. Agricultorilor, nr.15, jud. Bihor, atestat UNPIR, nr. înscriere 1A3404, având CIF
24889343, pentru discutarea asupra propunerii de închidere a procedurii de faliment.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ASTRA CARD SRL, cod unic de înregistrare: 9154755
Dosar nr. 40946/3/2017
Debitor: ASTRA CARD SRL
Convocare adunarea creditorilor debitoarei Astra Card SRL
Nr. 4826/17.09.2021
1. Date privind dosarul: dosar nr. 40946/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă;
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Tribunalulului București, Secția a VII-a Civilă: București, Splaiul Independenței,
nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6; email: trb-insolventa@just.ro; Fax: 021.313.28.02; Telefon: Telefon (centrala):
021.408.36.00; 021.408.37.00;
3.Debitor: SC ASTRA CARD SRL ( în faliment, în bankruptcy, en faillite) cu sediul social în București, Sectorul 3,
Piața Unirii, Mag. Unirea, Corp Călărași, nr. 1, etaj 5, Cod unic de înregistrare 9154755, înregistrată la ORC sub nr.
J40/639/1997;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

4.Creditori: conform tabel definitiv


5.Lichidator judiciar: ROVIGO SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvență, cu sediul în București,
str. Mareșal Josef Pilsudski(Fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1, înscrisă în Registrul UNPIR sub nr. RFOII-0008,
reprezentată prin d-na Aura Deleanu-managing partner;
6.Subscrisa ROVIGO SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare SC ASTRA CARD SRL (în
faliment, în bankruptcy, en faillite) cu sediul social în București, Sectorul 3, Piața Unirii, Mag. Unirea, Corp Călărași,
nr. 1, etaj 5, Cod unic de înregistrare 9154755, înregistrată la ORC sub nr. J40/639/1997, desemnată prin hotărârea
civilă din data de 19.04.2018, pronunțată de către Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr.
40946/3/2017,
în temeiul prevederilor art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, convoacă adunarea creditorilor SC ASTRA CARD SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat în București, sector 1, str. Mareșal Josef
Pilsudski(Fosta Intrare Polonă), nr. 2, la data de 24.09.2021, ora 10:00.
Ordinea de zi A ȘEDINȚEI este următoarea :
I. Desemnarea de către creditori a unui expert contabil judiciar parte în dosarul nr. 40946/3/2017/a1, aflat pe rolul
Curtii de Apel București, avand ca obiect apelul formulat impotriva sentintei nr. 3259/10.09.2020 și plata
corespunzatoarea a onorariului acestuia;
SAU
II. Avansarea de către creditori a disponibilităților bănești necesare în vederea selectiei și achitării onorariului
expertului contabil judiciar parte, incuviintat în dosarul nr. 40946/3/2017/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel București.
MENTIUNI:
Prin sentinta civila nr. 3259/10.09.2020 pronuntata în dosarul nr. 40946/3/2017/a1, Tribunalul București a dispus:”
Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesual pasive invocată de pârâtul BOTOCAN OVIDIU IUSTIN.
Admite în parte cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale formulată de reclamantul ROVIGO SPRL în
contradictoriu cu pârâtul THE NOVA GROUP INVESTMENTS România SA. Dispune obligarea pârâtului THE
NOVA GROUP INVESTMENTS România SA la suportarea sumei de 439.488,70 lei, reprezentând întregul pasiv al
societății debitoare ASTRA CARD SRL. Respinge cererea de atragere a răspunderii patrimoniale formulată de
reclamantul ROVIGO SPRL în contradictoriu cu pârâții BOTOCAN OVIDIU IUSTIN și TNG REAL ESTATE
MANAGEMENT SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolventă, apel care se depune la Tribunalul București, Secția a VII -a Civilă. Pronunțată în
ședință publică, prin punerea soluției la dispoziția părții prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 10.09.2020.”
Impotriva sentintei nr. 3259/10.09.2020, a fost formulat apel de catre The Nova Group Investments Romania SA, ce
face obiectul dosarului nr. 40946/3/2017/a1, aflat pe rolul Curtii de Apel București – care a avut ca prim termen:
15.09.2021.
Prin aceeasi cerere, The Nova Group Investments Romania SA a formulat apel și impotriva Incheierilor de sedinta din
data de 21 mai 2020 și 16 iulie 2020, pronuntate de Tribunalul Bucurresti Sectia a VII a Civila în dosarul nr.
40946/3/2017/a1.
Totodata, a fost formulat apel incident și de catre lichidatorul judiciar în numele și pentru ASTRA CARD SRL motivat
de faptul ca paratul The Nova Group Investments Romania SA a formulat apel impotriva sentintei nr. 3259/10.09.2020
prin care a fost admisa în parte cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale formulată de reclamantul
ROVIGO SPRL în contradictoriu cu pârâtul THE NOVA GROUP INVESTMENTS România SA și a fost respinsa
cererea de atragere a răspunderii patrimoniale formulată de reclamantul ROVIGO SPRL în contradictoriu cu pârâții
BOTOCAN OVIDIU IUSTIN și TNG REAL ESTATE MANAGEMENT SRL.
In dosarul nr 40946/3/2017/a1 aflat pe rolul Curtii de Apel București, la termenul din data de 15.09.2021, ca urmare a
depunerii unor documente noi de catre parati, instanta a dispus efectuarea expertizei contabile avand ca obiective: Daca
parata a tinut contabilitatea în conformitate cu legea sau a tinut o contabilitate fictiva.
Totodata, s-a incuviintat solicitarea lichidatorului judiciar de desemnare a unui expert contabil judiciar parte.
Urmatorul termen în acest dosare este în data de 10.11.2021.
Informații suplimentare:
În conformitate cu prevederile art.48 (3) din Legea nr.85/2014, creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți
cu procură specială autentică sau în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de
conducătorul unității.
Potrivit art. 48(4) din Legea 85/2014, dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin
corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
raportat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată
prin orice mijloace până cel târziu în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului administratorului judiciar.
Mentionam ca actiunea ce face obiectul dosarului sus-mentionat, poate fi transmisa, la cerere, creditorilor debitoarei
ASTAR CARD SRL prin corespondenta electronica.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta
în 1 exemplar pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.
Lichidator judiciar, Rovigo S.P.R.L.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

2. Societatea EVOLINE IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 14800313

Raport de activitate privind descrierea modului de îîndeplinire a atribuțiilor în conformitate cu prevederile


Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței pentru debitoarea Evoline Impex SRL
Nr. înregistrare 205/20.09.2021
Dosar nr. 32297/3/2020
Tribunalul București
Termen: 22.09.2021
Temei juridic: art. 59 din Legea 85/2014
Administrator Judiciar: STRIDE IPURL
Debitoare: Evoline Impex SRL (în insolvență, în insolvency, en procédure collective)
Perioada de raportare: 01.08.2021 – 31.08.2021
Prezentul raport se depune la dosarul cauzei iar un extras va fi publicat în BPI.
I. MĂSURI ALE ADMINISTRATORULUI JUDICIAR
A. Mențiuni privind cererea de plată formulată de organul bugetar:
În data de 16.08.2021, subscrisa am primit pe mail cererea de plată formulată de către Direcția Generala Regionala a
Finanțelor Publice București în reprezentarea Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București, în temeiul
articolului 102 alin. 6 din Legea 85/2014.
Cererea este formulată pentru suma de 210.018 lei reprezentând obligații bugetare conform fisei sintetice pe plătitor
editată la data de 04.08.2021, document pe care însă creditoarea nu l-a atașat cererii și pe care îi solicităm să îl depună
în instanță. Creditorul a detaliat doar tipul obligațiilor bugetare fără a menționa data la care au fost scadente și aferent
căror luni.
În aceste condiții, subliniem că creditorului bugetar nu a detaliat aceste obligații pentru a putea determina cu exactitate
momentul nașterii lor, scadență, și astfel nu a demonstrat calitatea lor curentă (creanțe curente).
Conform informațiilor primite de la debitoare, toate creanțele bugetare curente sunt achitate. Menționăm că debitoarea
nu și-a achitat o serie de creanțe bugetare anterioare, aferente activității din perioada dinaintea deschiderii procedurii:
Creanțe Creanța bugetara Valoare Data de Data de Valoare Op
bugetare creanța - scadentă plata plătită -
aferente lunii: lei- lei-
Sept.-20 Impozit salarii 850 25.12.2020 23.10.2020 894 s-a reglat fisa
pe platitor la
CIF 34937804
Impozit salarii 10.589 25.12.2020 26.10.2020 10.589 Op 3337,
3338, 3340,
3341, 3342,
3343,26.10.20
20
Asigurari sociale 64.701 25.12.2020 26.10.2020 64.701 Op 3345 din
CAS angajat 25% și 26.10.2021
CASS angajat 10%
Contributie 4.030 25.12.2020 26.10.2020 4.030 Op. 3346 din
asiguratorie munca 26 octombrie
2,25% 2020
impozit mijloace de 2.873 25.12.2020 08.09.2020 2.873 op
transport
TVA 254.232 25.12.2020 26.10.2020 254.232 Op. 3345 din
26.10.2020
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Creanțe Creanța bugetara Valoare Data de Data de Valoare Op


bugetare creanța - scadentă plata plătită -
aferente lunii: lei- lei-
Oct.-20 Impozit salarii 12.860 25.12.2020 03.12.2020 12.860 Op 3416,
3417, 3418,
3419,3420,
3421,3422 din
03.12.2021
Asigurari sociale 70.667 25.12.2020 03.12.2020 70.667 Op. 3423 din
CAS angajat 25% și 03.12.2020
CASS angajat 10%
Contributie 4.499 25.12.2020 03.12.2020 4.499 op 3424 din
asiguratorie munca 03.12.2020
2,25%
TVA 148.218 25.12.2020
Nov.-20 Impozit salarii 12.715 25.12.2020
Asigurari sociale 67.344 25.12.2020
CAS angajat 25% și
CASS angajat 10%
Contributie 4.222 25.12.2020
asiguratorie munca
2,25%
TVA 98.005 25.12.2020
total neachitat 330.504
Menționăm că creditorul bugetar a solicitat și a fost înscris în tabelul preliminar cu suma de 150.985 de lei reprezentând
TVA-ul aferent lunii octombrie.
În baza articolelor 84 și 102 alin. (1) al Legii insolventei, subscrisa, în calitate de administrator judiciar, considerăm că
aceste creanțe sunt creanțe anterioare deschiderii procedurii insolvenței. Chiar prin articolul de lege se subliniază faptul
că, dacă aceste creanțe au ca obiect activitatea anterioare a debitorului, acestea sunt creanțe bugetare anterioare iar
obligația organului bugetar, în calitate de creditor este să solicite înscrierea la masa credală în termenul legal. De altfel,
în același fel statuează și jurisprudența (Decizia 121/2021 din 17-03-2021, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia,
Decizia 1864/2019 din 11-11-2019, pronunțată de Curtea de Apel București, Decizia 137/2015 din 24-02-2015
pronunțată de Curtea de Apel București, Decizia 214/2017 din 10-04-2017 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, Decizia
1036/2019 din 11-06-2019 pronunțată de Curtea de Apel București).
Considerăm că prezenta cerere nu îndeplinește condițiile art. 75 alin 4 din Legea 85/2014, și anume nu reprezintă o
creanță curentă astfel încât, respingem plata creanței în valoare de 210.018 lei, formulată prin cererea cu numărul
59482/16.08.2021 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în reprezentarea Administrației
Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București.
B. Aspecte cu privire la afișarea tabelului definitiv de creanțe
Administratorul judiciar arată că în data de 19.08.2021 a înregistrat la tribunal și în data de 23.08.2021 s-a publicat în
BPI tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea și situația fiecărei
creanțe, beneficiară sau nu a unei cauze de preferință.
Menționăm ca administratorul judiciar a convocat AGA EVOLINE IMPEX SRL, convocator publicat în BPI nr.
15102/14.09.2021, pentru data de 16.09.2021, ora 11, la sediul administratorului judiciar, având pe ordinea de zi
aprobarea planului de reorganizare de către debitoarea Evoline Impex SRL. Planul a fost aprobat, conform AGA din
16.09.2021, și trimis online în 17.09.2021, împreună cu anexele sale, la dosarul instanței. Menționăm că acesta urmează
a fi transmis și în format fizic în cursul zilei.
Pornind de la constatările raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția
stării de insolvență întocmit de administratorul judiciar s-au identificat principalele direcții de redresare a activității,
clasificate astfel:
 Inchiderea magazinelor pe pierdere
 Redimensionarea structurii de personal;
 Reașezarea datoriilor pe contextul actual, în condițiile respectării tratamentului corect și echitabil al creanțelor,
ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a companiei.
Astfel, administratorul judiciar STRIDE, în colaborare cu administratorul special al Evoline Impex SRL, a procedat la
efectuarea unor demersuri preliminare în vederea eficientizării activității debitoarei și a diminuării pierderilor
înregistrate, și anume, închiderea magazinelor pe pierdere și redimensionarea structurii de personal. Planul de
reorganizare al Evoline IMPEX SRL este întocmit și depus de către administratorul judiciar al companiei debitoare și de
către debitoare, prin administrator special. Planul prevede ca metodă principală de reorganizare continuarea activității
curente a companiei în vederea generării unui excedent din care să fie suportate cheltuielile procedurii și distribuirile
către creditori conform legii 85/2014, coroborat cu obținerea unor venituri suplimentare din valorificarea unor active
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

excedentare. Continuarea activității curente se va efectua sub supravegherea administratorului judiciar și a creditorilor,
care prin intermediul rapoartelor financiare vor cunoaște permanent evoluția companiei și vor putea lua măsuri în timp
real pentru ameliorarea unor eventuale abateri de la plan. În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului
societății debitoare, se propune implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de Legea nr.
85/2014 și anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, prima lună de aplicare a planului
fiind prevăzută a fi Noiembrie 2021.
C. Mențiuni privind încheierea, modificarea, încetarea unor contracte:
Având în vedere închiderea, începând cu 01.06.2021, a magazinului Bata Cotroceni, și începând cu luna 01.07.2021 a
magazinului Bata Băneasa, au fost încetate contractele de munca a unui număr de 8 angajați ( 6 concedieri și 2 demisii),
angajați aferenți acestor locații închise. Astfel, la începutul lunii august 2021, societatea deține un singur magazin, 11
angajați activi și 4 angajați cu contractul de munca suspendat, fiind în concediu de creștere și îngrijire copil. Pentru
motive ținând de GDPR, subscrisa nu am inclus și numele persoanelor concediate, respectiv care și-au dat demisia.
Mențiuni privind persoanele de specialitate: nu e cazul
Mențiuni privind promovarea unor acțiuni de anulare a actelor frauduloase sau de angajare a răspunderii organelor de
conducere: Până la întocmirea prezentului raport de activitate nu au fost introduse acțiuni în temeiul art. 117–122 sau
art. 169 din Legea nr. 85/2014;
II. DEMERSURI DE GESTIUNE PATRIMONIU ȘI VALORIFICĂRI:
Actele de dispoziție asupra averii debitorului și documentele încheiate în acest sens: Nu este cazul.
Demersurile efectuate pentru conservare, pază: Nu este cazul
Stadiul efectuării inventarierii: Nu este cazul
III. DEMERSURI ECONOMICE
Cheltuielile efectuate pentru bunul mers al procedurii: În ceea ce privesc cheltuielile efectuate de administratorul
judiciar pentru bunul mers al procedurii, menționăm faptul că în luna august, administratorul judiciar a facturat și
încasat 14.751,30 lei (onorariul aferent lunilor mai și iunie, conform onorariului lunar aprobat de către adunarea
creditorilor.
Încasările și plățile pe luna august 2021 se prezintă astfel:
Incasari 1-31 august 2021 (fara TVA)
589.248,29 Aw Lab Afi București 495.166,63
589.248,29 total incasari 495.166,63
Cheltuieli 1-31 august 2021
251.244,55 marfă
84.784,00 decont TVA
61.933,75 salarii și bonuri de masa
59.916,00 taxe aferente salariilor
167.031,61 Chirii punct de lucru mall și sediu, utilitati, diferite taxe mall-uri (ex. Marketing)
3.214,00 servicii contabilitate
9.865,77 prestari servicii, reciclare, consultanta,psi, IT
14.751,30 onorariu administrator judiciar iulie-august
4.341,37 prime asigurare
257,49 abonamente telefonie +internet
11,90 servicii curierat
1.741,49 conbustibil
825,63 consumabile și transport
659.918,86 total cheltuieli
-70.670,57 rezultat august
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea 85/2014, și având în vedere disponibilul de numerar din
conturi la data prezentului raport, administratorul judiciar consideră că debitorul dispune de fondurile bănești necesare
achitării contravalorii mărfurilor furnizate de COMPAR S.p.A.
IV. SITUATIA RECUPERĂRII CREANȚELOR DE LA DATORNICII DEBITOAREI
Administratorul judiciar arată faptul că a primit lista tuturor debitorilor (denumire și adresă), a sumelor datorate de către
aceștia, a purtat discuții cu debitorul în privința acestora și urmează să întreprindă, în cel mai scurt timp demersurile de
recuperare a creanțelor restante.
De asemenea, administratorul judiciar a solicitat conducerii societății debitoare să comunice lunar modificările
intervenite asupra situației anterior menționată, până la momentul recuperării integrale a creanțelor deținute de către
Evoline Impex SRL.
V. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:
Încuviințarea prezentului raport și stabilirea unui nou termen de control în această procedură.
Cu deosebită considerație,
București
20.09.2021
Stride IPURL, Asociat coordonator Niculina Șomlea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

3. Societatea MIG AIR CONDITION SRL, cod unic de înregistrare: 12284216


Dosar nr.: 19325/3/2007
Deschis la: Tribunalul București
Secția: A VII-A Civilă
Proces-verbal de ședință adunarea creditorilor
Număr: AA 1140, data emiterii: 20.09.2021
10.09.2021, ora 12:00, au fost convocați la biroul lichidatorului judiciar situat în str. Grigore Alexandrescu, nr. 83,
sector 1, București, creditorii din dosarul nr. 19325/3/2007 ce are ca obiect procedura simplificată de faliment a
debitoarei MIG AIR CONDITION SRL, identificată cu CUI 12284216, nr. înreg. la Reg.Com. J40/9202/1999, având
sediul social în București Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 111, Bloc V16A, Scara 1, Etaj P, ap. 1.
Ordinea de zi a ședinței, comunicată creditorilor prin Convocatorul publicat în BPI nr. 14198/30.08.2021, cuprinde:
1. Desemnarea unei societăți de arhivare din ofertele prezentate mai jos, în vederea preluării întregii arhive a societății
MIG AIR CONDITION SRL, respectiv:
A. Depozitul Arhiva Transilvania SRL a depus urmatoarea oferta: prelucrare arhivistica (servicii de organizare a
fondului arhivistic) – 15 euro/ml + depozitare fond arhivistic (pastrare și conservare a fondului arhivistic)- 3 euro/metru
liniar/an, 0,25 euro/metrul liniar/luna.
B. Depozitul Arhivele Transilvania SRL a depus urmatoarea oferta: prelucrare arhivistica (servicii de organizare a
fondului arhivistic) – 49 lei/ml + depozitare fond arhivistic (pastrare și conservare a fondului arhivistic)- 0,99
lei/ml/lună.
Calculul valorii totale a creanțelor se va determina prin raportare la Tabelul definitiv consolidat de creanțe publicat în
BPI nr. 4161/07.04.2011, conform art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2006.
La ora 12.00, niciun creditor nu a dat curs convocării, însă au transmis puncte de vedere prin corespondență următorii:
 Directia Generala Impozite și Taxe Locale sector 3, cu o creanță în pondere de 0,01 % din totalul masei credale;
Față de situația de mai sus, lichidatorul judiciar a constatat cvorumul minim neîndeplinit, conform art. 15 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006, motiv pentru care adunarea nu a fost legal constituită.
Procesul verbal s-a încheiat în 2 exemplare originale, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei și un exemplar pentru
lichidatorul judiciar pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvență, Nistor Mandache Ioan

4. Societatea QUANTUM EXCLUSIV SRL, cod unic de înregistrare: 17687589


Raportul de activitate al lichidatorului judiciar, în procedura falimentului debitoarei Quantum Exclusiv SRL,
pentru perioada 08.04.2021 – 23.09.2021
Nr. 1107/20.09.2021
Număr dosar: 32942/3/2019; Termen 23.09.2021
Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, Complet: C8
Lichidator judiciar: T&A INSOLVENCY IPURL
CIF: 37895070; RFO II-0901; sediu: București, Sectorul 1, strada Banul Antonache nr. 69, et. 1, ap. 3; Tel:
0723526310; Fax.: 0311099207;
E-mail: contact@tainsolvency.ro;
Reprezentant lichidator judiciar: Andrei Țâru.
Debitor: QUANTUM EXCLUSIV SRL
CIF: 17687589; nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/5754/2011;
Sediu: București, sector 3, str. Nicolae Pascu nr.10, bl. 5, sc. 1, et. 1, ap. 6.
I. Date debitor:
Obiect de activitate: 8010 Activități de protecție și gardă
Capitalul social subscris și integral vărsat al debitorei QUANTUM EXCLUSIV SRL este în cuantum de 400 LEI, fiind
împărțit în 40 părți sociale, fiecare parte socială are valoare nominală de 10 LEI și reprezintă aportul asociaților:
 WAYTUR LIMITED, cu sediul în Nicosia, Cipru, cu un aport de 300 LEI, deținând 30 părți sociale, având o cotă de
participare la beneficii și pierderi de 75%;
 HESSEM RESOURCES CORP, cu sediul în Panama, cu un aport de 100 LEI, deținând 10 părți sociale, având o
cotă de participare la beneficii și pierderi de 25%.
Conducerea și administrarea societății, anterior datei de deschidere a procedurii generale a insolvenței, a fost asigurată
de către persoana juridică WAYTUR LIMITED, desemnată la data de 18.04.2011, pe o durată nelimitată.
Cu privire la gestiunea societății QUANTUM EXCLUSIV SRL, facem precizarea că aceasta a fost asigurată de către
administratorul statuar WAYTUR LIMITED.
II. Demersuri procedurale
Prin hotărârea intermediară nr. 2800, din data de 30.07.2020, pronunțată în dosarul nr. 32942/3/2020, Tribunalul
București, Secția A-VII-A Civilă a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței, împotriva debitoarei.
Prin încheierea de ședință din data de 19.11.2020, pronunțată în dosarul nr. 32942/3/2020, Tribunalul București, Secția
A-VII-A Civilă, s-a înlocuit din oficiu, administratorul judiciar desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii, cu
administratorul judiciar, T&A INSOLVENCY IPURL. La data de 08.04.2021, prin Hotărârea intermediară nr.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

1951/2021, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului QUANTUM EXCLUSIV SRL, fiind
numit lichidator judiciar T&A INSOLVENCY IPURL.
Lichidatorul judiciar, numit prin Hotărârea intermediară nr. 1951/2021, a publicat notificarea privind intrarea în
faliment prin procedura simplificată, a debitorului QUANTUM EXCLUSIV SRL, în BPI nr. 6648, din data de
14.04.2021 precum și în ziarul Anunțul Telefonic din data de 16.04.2021, prin care au fost notificați ceditorii, cu privire
la deschiderea procedurii simplificate a falimentului precum și cu privire la faptul că pot depune cereri de admitere a
creanțelor menționate la art. 146 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, în condițiile și cu aplicarea prevedederilor art. 100 lit .b)
din Legea nr. 85/2014(Anexa 1).
La data de 13.04.2021, lichidatorul judiciar a notificat debitoarea/administratorul statutar, la sediul social, al debitoarei,
cu privire la intrarea în faliment prin procedura simplificată, a debitorului(Anexa 2). Notificarea s-a întors la sediul
lichidatorului judiciar, cu mențiunea “expirat termen păstrare”, conform dovezilor anexate(Anexa 3).
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a notificat
deschiderea procedurii simplificate, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea
efectuării înscrierii mențiunilor corespunzătoare(Anexa 4).
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor, pentru data de 04.06.2021, cu următoarea ordine de zi:
1. Punerea în discuție a necesității formulării de către creditori, a unei acțiuni în atragerea răspunderii administratorului
societății debitoare, în conformitate cu dispoz. art. 169 alin. 2, din Legea nr. 85/2014;
2. Desemnarea creditorului, care va introduce acțiunea în atragerea răspunderii administratorului societății debitoare.
Menționăm că, în temeiul prevederilor art. 169 alin. 2, din Legea nr. 85/2014, având în vedere că lichidatorul judiciar nu
înțelege să formuleze acțiunea în atragerea răspunderii administratorului societății debitoare, aceasta va fi introdusă de
un creditor desemnat de adunarea creditorilor. Având în vedere că niciun creditor nu și-a exprimat punctul de vedere, s-
a constatat că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, astfel că adunarea
creditorilor QUANTUM EXCLUSIV SRL, convocată pentru data de 04.06.2021, ora 12.00, nu a fost legal constituită și
nu a putut lua decizii. Procesul-verbal al Adunării creditorilor a fost înaintat la dosarul cauzei și publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 10475, din data de 14.06.2021(Anexa 5).
Lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar al creanțelor, l-a înaintat la dosarul cauzei și l-a publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 10056, din data de 07.06.2021(Anexa 6).
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv consolidat al creanțelor, l-a înaintat la dosarul cauzei și l-a
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13376, din data de 09.08.2021(Anexa 7).
III. Bunuri și lichidități
Din răspunsurile primite de la instituții, a reieșit faptul că debitoarea nu are în patrimoniu, bunuri mobile sau imobile.
Conform răspunsurilor primite de la instituțiile bancare, reiese faptul că debitoarea nu are lichidități.
IV. Solicitări adresate judecătorului sindic
Întrucât în patrimoniul societății debitoare nu au fost identificate nici disponibilități bănești și nici bunuri mobile sau
imobile, în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, solicităm închiderea procedurii de faliment și radierea debitorului
QUANTUM EXCLUSIV SRL, din Registrul Comerțului.
Solicităm Onoratei Instanțe, aprobarea prezentului raport de activitate și descărcarea lichidatorului judiciar de gestiune.
Conform prevederilor art. 180 din Legea nr. 85/2014, solicităm descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau
responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați.
În temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, coroborat cu hotărârea UNPIR, respectiv Decizia C.N.C nr.1/2018 art.
5, solicităm aprobarea plății din fondul de lichidare, a cheltuielilor de procedură în cuantum de 54,32 lei(conform
devizului de cheltuieli atașat) precum și a remunerației lichidatorului judiciar, în cuantum de 2.000 lei + TVA.
Precizăm că, în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situație care ne-a fost ascunsă, nu vom
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul.
Lichidator judiciar T&A Insolvency IPURL

5. Societatea VERTA TEL SRL, cod unic de înregistrare: 8873370


Convocator al adunarii creditorilor Verta Tel SRL ,
pentru data de 29.09.2021, ora 12.00
Nr. 839 din 17.09.2021
1. DATE PRIVIND DOSARUL
Numar dosar: 10900/3/2016 ; Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila
Termen: 02.11.2021
2. ARHIVA/REGISTRATURA INSTANTEI:
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6
Tel: 021.408.36.00; 021.408.37.00 - interior – 8604; Fax: 021.313.28.02; E-mail: trb-insolventa@just.ro
Program arhiva/registratura: L-V: 9.30 – 14.00
3. DEBITOR
VERTA TEL SRL
București, Sectorul 4, str. Orastie, nr. 26. Cod de Identificare Fiscala: 8873370. nr. Oficiul Registrului Comertului
București: J40/12292/2006.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Administrator statutar: Tamas Florin; Administrator special: Tamas Florin


4. CREDITORI
Tabelul Definitiv Consolidat Rectificat al creantelor impotriva debitorului VERTA TEL SRL, nr. 321 din 25.03.2021,
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5472 din 26.03.2021, cuprinde creante în valoare totala de
102.440.682,71 lei.
5. Lichidator judiciar
CASA DE INSOLVENTA MATEI SI PAULUS S.P.R.L.
Sediu social: Piata Victoriei, nr. 22, ap. 15, Targu Mures, Jud. Mures. sediul ales pentru comunicare: Targu Mures, str.
Postei, nr. 3, Jud. Mures. număr de inscriere în tabloul practicienilor în insolventa: RFO II – 0598, CIF: 30067568;
Tel/fax 0365 804 083; E-mail: mateipaulus@gmail.com. Reprezentant permanent al lichidatorului judiciar: Matei
Cristina Loredana, membru UNPIR: 1B2837, tel: 0740206416.
6. CONVOCATORUL ADUNARII CREDITORILOR
Subscrisa CASA DE INSOLVENTA MATEI SI PAULUS S.P.R.L., inregistrata în Registrul Formelor de Organizare al
U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0598, CF 30067568, cu sediul în Targu Mures, Piata Victoriei, nr. 22, ap. 15, Jud.
Mures și sediul ales pentru comunicare în Targu Mures, str. Postei, nr. 3, Jud. Mures, Tel/fax 0365 804 083; E-mail:
mateipaulus@gmail.com,
in calitate de lichidator judiciar al debitorului VERTA TEL SRL, cu sediul în București, Sectorul 4, str. Orastie, nr. 26,
CUI: 8873370, societate inregistrata în Registrului Comertului București cu nr. J40/12292/2006, desemnat în baza art.
57, alin. (7) din Legea 85/2014, prin Hotararea din 23.06.2020, pronuntata de Tribunalul București, Sectia a VII-a
Civila, C19, în dosarul nr: 10900/3/2016,
avand în vedere:
1. Chestiuni generale
1.1. Intrarea în faliment prin procedura generala a debitorului VERTA TEL SRL incepand cu data de 19.05.2020, în
baza Sentintei Civile nr. 501/2020 din 19.05.2020, pronuntata de Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila, în
dosarul nr: 35517/3/2019in temeiul art. 92 alin. 5, raportat la art. 145 alin. 1 lit. D) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa.
1.2. Desemnarea, prin incheierea de sedinta din 23.06.2020, pronuntata în dosarul 10900/3/2016, a societatii CASA
DE INSOLVENTA MATEI SI PAULUS S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului VERTA TEL SRL,
care va indeplini atributiile prevazute de Legea nr.85/2014.
2. Evaluarea activelor și valorificarea acestora
2.1. Existenta în patrimoniul societatii a unor active, avand valoarea de piata stabilita prin Raportul de evaluare a
activelor debitorului VERTA TEL SRL, intocmit de evaluatorul SC ESTIMATORI GROUP SRL :
a) Active imobilizate: imobile (terenuri și constructii), bunuri mobile și imobilizari în curs:
Valoarea evaluata
Cont Categoria Chirie echitabila anuala (lei/an)
(lei)
211 Terenuri 778.042 36.000
212 Constructii 761.930 47.500
2131 Echipamente tehnologice 5.609.240 860.190
2132 Aparate și instalatii de masura 108.270 44.580
2133 Mijloace de transport 1.139.260 359.940
214 Mobilier și aparatura birotica 28.380 4.060
231 Imobilizari corporale în curs 1.853.109 20.210
Total active imobilizate 10.278.231 1.372.480
b) Stocuri:
Valoarea evaluata Chirie echitabila anuala
Cont Categoria
(lei) (lei/an)
3021 Materiale auxiliare 2.355.080
3024 Piese de schimb 156.154
3028 Alte materiale consumabile 23.891
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 625.257
Total Stocuri 3.160.382
2.2. Prevederile art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, potrivit
carora „ ...Tipul de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua și
regulamentul de vanzare corespunzator modalitatii de vanzare pentru care se opteaza sunt aprobate de adunarea
creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar …”
2.3. Prevederile art. 156 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa privitoare
la convocarea adunarii creditorilor pentru aprobarea regulamentul de vanzare și a modalitatii de vanzare.
2.4. Regulamentul de vanzare pentru valorificarea activelor debitorului VERTA TEL SRL prin metodele licitatie
publica cu strigare sau negociere directa, nr. 815/07.08.2020, intocmit de lichidatorul judiciar.
2.5. Prorogarea în Adunarea Creditorilor VERTA TEL SRL, din 19.08.2020 a aprobarii modalitatii de vanzare a
activelor proprietatea debitorului SC VERTA TEL SRL, propusa de lichidatorul judiciar, dupa solutionarea obiectiilor la
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Raportul de Evaluare a activelor debitorului VERTA TEL SRL


2.6. Prorogarea în Adunarea Creditorilor VERTA TEL SRL din 19.08.2020 a aprobarii Regulamentului de Vanzare,
dupa solutionarea obiectiilor la Raportul de evaluare a activelor debitorului VERTA TEL SRL
Toate obiectiunile la raportul de evaluare au fost respinse prin Incheierea de sedinta din 27.10.2020. și ulterior prin
Decizia 808/2021 din 11.05.2021 a Curtii de Apel București.
in temeiul art. 47 și urmatoarele din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa,
convocam adunarea creditorilor VERTA TEL SRL ,
pentru data de 29.09.2021, ora 12.00
Adunarea creditorilor VERTA TEL SRL, din data de 29.09.2021., ora 12.00, va avea loc la sediul ales pentru
comunicare al lichidatorului judiciar, CASA DE INSOLVENTA MATEI SI PAULUS S.P.R.L., din Targu Mures, str.
Postei, nr. 3, Jud. Mures și va avea urmatoarea:
Ordine de zi:
1. Aprobarea modalitatii de vanzare a activelor proprietatea debitorului VERTA TEL SRL, propusa de lichidatorul
judiciar, respectiv o combinatie a metodei de vanzare prin licitatie publica, cu metoda de vanzare prin negociere directa.
2. Aprobarea Regulamentului de vanzare pentru valorificarea activelor prin metodele licitatie publica cu strigare sau
negociere directa la societatea VERTA TEL SRL, nr. 815/07.08.2020, intocmit de lichidatorul judiciar.
Informații suplimentare
- Regulamentul de vanzare pentru valorificarea activelor prin metodele licitatie publica cu strigare sau negociere directa
la societatea VERTA TEL SRL, nr. 815/07.08.2020, intocmit de lichidatorul judiciar, va fi pus la dispozitia creditorilor
și poate fi studiat de partile indreptatite și interesate la sediul lichidatorului judiciar. Ulterior aprobarii acestuia în
Adunarea Creditorilor, va fi depus la dosarul cauzei.
- Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti, cu procura speciala sau, în cazul creditorilor
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
- Creditorii pot vota și prin corespondenta, în temeiul art.48, alin (4) din Legea 85/2014.
- Scrisoarea prin care se exprima votul poate fi comunicata prin orice mijloace și inregistrata la lichidatorul judiciar în
termen util pentru adunarea creditorilor, pana la data stabilita pentru Sedinta Adunarii Creditorilor.
Lichidator judiciar Casa de Insolventa Matei si Paulus S.P.R.L.
Prin Practician în Insolventa: Matei Cristina

Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EUROEST OPERATION SRL, cod unic de înregistrare: 17935366
Anunț depunere raport evaluare
Nr.:524/17.09.2021
1.Dosar nr:3220/118/2010;Tribunalul Constanța-Secția a II a civilă;Judecător sindic:Cristina Belecciu.
2.Arhiva instanței:Constanța, str. Traian, nr.31, tel.0241-551345, Luni-Vineri:0830-1230;
3.Debitor:S.C.Euroest Operation SRL ,Cod de identificare fiscală 17935366; sediul social: municipiul Constanța, strada
Nicolae Grigorescu nr.16,județul Constanța;Număr de ordine în registrul comerțului: J13/2885/2005;
4.Creditori:Listă anexă
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Ianuși Mariana, oraș Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4,
Sc.B, ap.29, județul Constanța, CUI 23238096.
6.Administrator special:Țăranu Laurențiu;
7.Subscrisa:Cabinet Individual de Insolvență Ianuși Mariana, lichidator judiciar al debitorului S.C.Euroest Operation
SRL, desemnat prin Sentința civilă nr.3468/09.12.2013, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul 3220/118/2010,
în temeiul art.155 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2014, publică:
Anunțul
Nr.524/17.09.2021
prin care aduce la cunoștința creditorilor debitoarei S.C.Euroest Operation SRL -în faliment faptul că lichidatorul
judiciar va depune la dosarul cauzei nr.3220/118/2010 aflat pe rolul Tribunalului Constanța-Secția a II a civilă și de
contencios administrativ la termenul de fond din data de 20.09.2021 ,Raportul de evaluare a bunului mobil
,Miniîncărcător frontal Caterpillar 216B”întocmit de expert evaluator Sebesan Andrei. Consultarea raportului de
evaluare poate fi făcută la dosarul cauzei sau la sediul ales din loc.Ovidiu, str. Amurgului, nr.114, jud.Constanța, în
fiecare zi de luni-vineri între orele 1500-1700 cu anunțarea prealabilă a intenției de consultare a raportului.
Lichidator judiciar:Cabinet Individual de insolvență Ianuși Mariana
Listă anexă
Nr.
Creditor Adresa
crt.
1. Cec Bank SA București Sucursala Constanța, bd Tomis nr 79-81, jud. Constanta
2. F.N.G.C.I.M.M. SA -IFN București, str. Stefan Iulian nr.38, sector 1
SC M&D Sea Farers SRL-prin Municipiul Constanța, str. Dr.Aristide Caratzali nr.24, județul
3.
admin.judiciar Maestro SPRL Constanța
4. D.G.F.P Constanța Mun. Constanta, str. I.G Duca, nr.18, jud. Constanța
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Nr.
Creditor Adresa
crt.
Serviciul Public de Impozite, Taxe și Alte
5. Mun. Constanța, str. Sulmona, nr.22, jud. Constanța
Venituri ale Bugetului Local
Regia Autonomă Județeană de Drumuri și
6. Mun. Constanța, str. Celulozei, nr.15A, jud. Constanța
Poduri
Autoritatea Națională pentru Administrare
7. și Reglementare în Comunicații - Direcția Mun. București, str. Lucian Blaga, nr.4, bl.M110, Tronson1, sector 3
Regională București
8. C.N.F.R. Navrom SA Mun. Galați, str. Portului, Nr.34, jud. Galați
9. CN Administrația Porturilor Maritime SA Mun. Constanța, Incinta Port, Gara Maritimă, jud. Constanța
10. SC 2 S SRL Mun. Constanța, str. Mugurului, nr.8, sc.B, ap.23, jud. Constanța
SC Almacons SRL-prin lichidator judiciar
11. orașul Ovidiu, str. Amurgului, nr.114, județul Constanța
CII Ianusi Petronela Andreea
12. SC Altstil Construct SRL Mun. Galați, str. Ana Ipatescu, nr.23, jud. Galați
13. SC Arcom SA Mun. București, str. Virgiliu, nr.81, sector 1
14. SC Argos SA Cernavodă, str. Canalului, nr.11, jud. Constanța
15. SC B&T Design SRL Mun.Constanța, str. Cismelei, Nr.21, Bl.2, Ap.56, jud. Constanța
16. SC Bari Construct SRL Drăgășani, Str.Gib Mihăiescu, nr.8, bl.90, sc.E, ap.1, jud. Vâlcea
17. SC Bogdan Trans SRL Mun. București, str. Obcina Mare, nr.4, bl.OS2, sc.3, ap.87, sector 6
18. SC Bred Serv SRL Focșani, str. Maior Șonțu, Nr.8, jud. Vrancea
Mun.Galați, Str.G-ral Eremia Grigorescu, nr.3, bl.D5d, ap.22, sc.2,
19. SC Caviem Line SRL
jud. Galați
20. SC Cefin (România) SRL Com. Chialna, sat Chiajna, str. Italia, nr.1-7, jud. Ilfov
21. SC Port Prest Services SRL Mun.Constanța,Str.Salciilor,nr.67, jud.Constanța
22. SC CHS Container RO SRL București,Str. Barbu Văcărescu, nr.157B, camera 11, sector 2
23. SC Comat Constanța SA Mun.Constanța,Str.Interioară,nr.3,jud. Constanța
Mun.Constanța,Bdul.Alexandru Lăpușneanu, nr.117, bl.AL4, sc.C,
24. SC Condex SRL
et.1, ap.45, jud. Constanța
25. SC Consal Trade SRL Mun.Constanța,Bd. Aurel Vlaicu,nr.52,jud. Constanța
26. SC Constam Metal SA Buzău,Str. Aleea Industriilor, nr.5, jud. Buzău
27. SC Coral SRL Mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.36, jud. Tulcea
28. SC Corsarul Roșu Impex SRL Bolintin Vale, str. Palanca, nr.1, jud. Giurgiu
29. SC D.N. N.A.V SRL Mun.Galați,str. Vlad Țepeș,nr.3,bl.A2,ap.5,jud. Galați
30. SC Dendriz SRL Mun. Constanța, Aleea Garofiței, nr.5, bl.278, jud. Constanța
SC Doka România Tehnica Cofrajelor
31. Com. Tunari, Șoseaua de Centură, nr.34, jud. Ilfov
SRL
32. SC Expertissa Constanța SRL Mun. Constanța, str Mircea cel Bătrân, nr 102, județul Constanța
33. SC Flintab SRL Ploiești, str. Carpenului, nr.22, jud. Prahova
Mun. Constanța, Bdul Mamaia, nr.79, bl. LS3, sc.A, ap.4, jud.
34. SC Foriz Construct SRL
Constanța
35. SC G&G România SRL Mun. Constanța, str. Interioară, nr.3, jud. Constanța
36. SC Galrom Trans SRL Mun. Galați, Bd. Galați, nr.4, bl.A13B, ap.143, jud Galați
37. SC General Membrane SRL Mun. Buzău, str. Plevnei, nr.5, jud.Buzău
38. SC Grawe Safe Invest SRL Medgidia, str. Viorelelor, nr.87, jud.Constanța
39. SC Hansa Flex România SRL Com. Pantelimon, jud. Ilfov, DN3, KM13+636
40. SC KI SRL Oltenița, jud. Călărași
41. SC La Fântâna SRL București, Bdul Gării Obor, nr.8C, sector 2
42. SC Marsorom SRL Com. Ernei, str. Principală, nr.589, jud. Mureș
43. SC Menatwork Est Prefabricate SRL Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr.103, jud. Ilfov
44. SC Metropolitan SRL Ovidiu, str. Delfinului, nr.15, jud. Constanța
45. SC Micii Meseriași SCM Constanța, Șoseaua Din Vii, nr.44, jud. Constanța
46. SC Mir Service SRL Valul lui Traian, Calea Dobrogei, km12, jud. Constanța
Mun. Constanța, str. Theodor Speranția, nr.23, bl.40, ap.7, jud.
47. SC Mocanu Corporation SRL
Constanța
48. SC Mpm Tehnic Serv SRL Medgidia, str. Independenței, nr.83C, ap32, jud. Constanța
49. SC Navtron SRL Mun. Constanța, str. Vasile Marcovici, nr.7, jud. Constanța
50. SC Pavement Prod SRL Mun.Constanța,str. Partizanilor,nr.20,Bl.LV 41,sc.D, ap. 63
51. SC Polaris M Holding SRL Mun. Constanța, str. Spiru Haret nr 2A
52. SC Proflex SRL Reghin, str. Ierbuș, nr 38/B
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Nr.
Creditor Adresa
crt.
53. SC RCS & RDS SA București Mun. Constanța, str. Răscoalei 1907, nr. 8
54. SC Ritorsa Trans SRL Com. IP, nr 265/E, jud. Sălaj
București ,Intr. Glucozei nr 37-39, Tronson IV, etaj 3, cam 307,
55. SC Rom-Hire SRL
sector 2
56. SC Royeso Construct SRL Loc. Zalău,str. Sfânta Vineri, bl A7, sc D, ap 44, jud. Sălaj
57. SC Safety SRL Mun. Constanța, str. Salciilor nr 67
58. SC Sika România SRL Brașov, jud. Brașov ,str I. Clopoțel, nr. 4
59. SC Tar 02 Special SA Port Constanța Sud Agigea, jud. Constanța
Mun. Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr.41, bl. PC1, sc.A, et.5, ap.16,
60. SC Tar 04 Nord SA
jud. Constanța
61. SC Țiriac Auto SRL Mun.Constanța,Șoseaua Mangaliei, nr.211, jud. Constanța
Ungheni, Parc Industrial Mureș,Clădirea C1, et.P, birou nr.12-13, jud.
62. SC Toifor România SRL
Mureș
63. SC Topcar Center SRL Mun.Constanța, Bdul Tomis, nr.466, jud. Constanța
Mun.Constanța,Bd. Alexandru Lăpușneanu, bl.LE6, sc.B, ap.42, jud.
64. SC Transintern Car SRL
Constanța
SC Transport Rutier și Confecții Aluminiu Mun. Constanța, str. Theodor Speranția, nr.23, bl.40, ap.7, jud.
65.
SRL Constanța
66. SC Tremula Nav SA Mun. Constanța, str. Industrială, nr.7, jud. Constanța
67. SC TSC Combined Transport SRL Mun.Constanța, Bdul Elisabeta, nr.11, sc.b, et.1, jud. Constanța
68. SC TSP Ecoterm SA Năvodari, str. Tineretului, nr 3, jud. Constanța
69. SC Util Trust SRL Mun.Constanța, str. Timișana, nr.34, jud. Constanța
70. SC Vasimarul SRL Eforie Sud, str. Dezrobirii,nr.20, jud. Constanța
71. SC Vega Turism SA Stațiunea Mamaia, Hotel Vega, jud. Constanța
72. MHS Truck&Bus SRL București,Bd. Iuliu Maniu,nr.592,Corp 3, sector 6,
73. SC Versticon Leu SRL Mun.Constanța, str. Suceava, nr.6, bl.U3, sc.A, ap.5, jud.Constanța
București,Bdul.Timișoara,nr.26Z,Anchor Plaza, corpA, et7, birou
74. SC Credit Europe Leasing IFN SA
7AO1, sector 6
75. SC Marfin Leasing IFN (România) SA Mun.București,Str.Emanoil Porumbaru,nr.90-92, sector 1
76. SC Nbg Leasing IFN SA București, str. Bilciurești, nr.20-22, et.4, sector1
77. SC Rogenty SRL Mun.Constanța,Str.Făgetului, nr.127, județ Constanța
78. SC RCI Leasing România IFN SA București, Bdul Aviatorilor, nr.41, et.3,4,5, sector 1
79. SC Unicredit Leasing IFN SA București, str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector1
80. Alpha Leasing România IFN SA Calea Buzești nr 14-18, etajele 1-2, sect1, București
81. Afin Leasing IFN SA București, str. Tipografilor nr 11-15, Clădirile A1 și La et 5, sect 1
Caterpillar Financial Services Poland S Varșovia ,str. Prosta nr 51, 00-838, Polonia, Sucursala România
82.
p.Zo.o Mogoșoaia, str Morii nr 5, parter cam 1, jud. Ilfov
83. SC Cardinal Motors SRL Mun. Constanța, Bd. Tomis, nr 478
84. S.C.Albatros Soil SRL Loc.Agigea,Pod Rutier Agigea,Lot2/1,jud. Constanța
85. S.C.Metacom Sandblasting SRL Loc. Ovidiu, str. Industrială nr.22, județul Constanța
86. S.C.Ogutur S.R.L Mun.Constanța,Str. Dumbrava Roșie,nr.61,jud. Constanța
87. S.C.Rehau Polymer SRL Loc.Tunari,Șoseaua de Centură,nr.14-16,județul Ilfov
88. S.C.Direct SRL Mun. Pitești, str. Depozitelor, nr.38, județul Argeș
89. S.C.Prest Util Const SRL Loc.Lazu,str. Eremia Grigorescu,nr.33,jud.Constanța
90. S.C.Nalba S.A Mun.Galați, Str.Brăilei nr.219,județul Galați
91. S.C.Kokkai Comimpex SRL Loc.Techirghiol, Str.Mihai Eminescu nr.56, județul Constanța
Sediul ales S.C.P.A ,Voinea și Asociații” București, Calea Griviței
92. S.C.Powertek Company SRL
nr.136, sector 1
93. S.C.Rafet SRL Mun.Constanța,str. Poporului,nr.195,jud. Constanța
94. S.C.Imsat Cuadriopol SA Mun. Brașov, Str.Fanionului nr.30, județul Brașov
S.C.Trans Antonio SRL prin C.I.I.ILIE
95. Babadag,str. Pavel Gheorghe,bl.D,sc.B,ap.5,jud. Tulcea,
ION-administrator judiciar
96. S.C.Structuri din Oțel SRL Mun.Constanța, str. Verde nr.39, jud.Constanța
Mun.București, șos.Fabrica de Glucoză nr.5, complex comercial
97. S.C.Motoractive IFN SA
Novo Park 3, clădirea F, etajele 4 și 7, sector 2
98. R.A.J.A. Mun.Constanța,str. Călărași,nr.22-24,jud. Constanța
99. S.C.Tarmac SRL Mun. București, str. Lânăriei nr.109

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Nr.
Creditor Adresa
crt.
S.C.Ziua Tomis Press SRL -în faliment Municipiul Constanța, str. Dr.Aristide Caratzali nr.24, județul
100.
prin lichidator Meastro SPRL Constanța
Municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr.126, birou 1, et.1, județul
101. S.C.Trans Serv Construct SRL
Constanța
Municipiul Constanța, str. Nicolae Grigorescu nr.16, județul
102. S.C.M&M Expert Operator SRL
Constanța
Municipiul Constanța, aleea Daliei nr.26, bl.L129, sc.B,județul
103. S.C.Esi Trucks SRL
Constanța
Semnătură şi ştampilă

Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SINCROTRANS SRL, cod unic de înregistrare: 11940550
România, Tribunalul Dolj, Secția a II– a Civilă
Str. Brestei nr. 12
Dosar nr. 2541/63/2020/a1
Termen: 12.10.2021 ora 11.45 C2F
Citație
emisă la: ziua 16, luna 09, anul 2021
Către,
Creditor Contestator
1. AJFP Dolj-Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, Județ Dolj
Debitor
2. SC Sincrotrans SRL-Craiova, Calea Severinului, nr. 38D
Creditor Contestat
3. Rogojinaru Dorinel Iulian-Penitenciarul Pelendava
Lichidator judiciar
4. Ubi Lex IPURL-Craiova, Carol I, nr. 20A, ap. 5, Județ Dolj
Administrator Special
5. Dincă Lidia Teodora-Craiova, Nicolae Coculescu, nr. 12, bl. 68B2, sc. 3, ap. 7
Creditor
AJFP Dolj-Craiova, Județ Dolj
Burtea Mădălina Daniela-Craiova, sediu ales în str. Calea Severinului, nr. 38D, Județ Dolj
Butariu Constantin-Craiova, sediu ales în str. Calea Severinului, nr. 38D, Județ Dolj
Cab Av Horațiu Petria-Craiova, Calea București, nr. 17C, sc. 1, ap. 7, Județ Dolj
Ciovică Constantina-Craiova, sediu ales în str. Calea Severinului, nr. 38D, Județ Dolj
Dfds Logistics B.V-Amsterdam, Olanda
Dincă Lidia Teodora-Craiova, sediu ales în str. Calea Severinului, nr. 38D, Județ Dolj
Impuls Leasing IFN SA-București,
Mercedes Benz Servicecard GmbH &Co-Berlin, Germania
Precaris Alcom SRL-Țuglui, nr. 851, Județ Dolj
Rogojinaru Dorinel Iulian-Giurgiu, Județ Giurgiu
SC Regavo SRL-Craiova, Județ Dolj
SC Salubritate Craiova SRL-Craiova, Județ Dolj
SC Vermicult SRL-Craiova, Județ Dolj
SC Yusen Logistics SRL-București,
Stănoi Dana Elena-Craiova, sediu ales în str. Calea Severinului, nr. 38D, Județ Dolj
Unicredit Bank SA-București,
Sunt chemați la această instanță, completul 2F, în ziua de 12, luna 10, anul 2021, ora 11.45, Sala 4, în proces cu
debitoarea SC Sincrotrans SRL cu sediul în Craiova, Calea Severinului, nr. 38D, jud. Dolj, J16/468/1999, CUI
11940550, în vederea soluționării contestației împotriva Tabelului Preliminar al creanțelor
În vederea înlăturării riscului epidemiologic de propagare a virusului Sars-Cov2, se recomandă transmiterea actelor de
procedură în format electronic la adresele de email arhiva.dj.civil2@just.ro, falimente.dj@just.ro,
registraturaacte.dj@just.ro sau la fax 0251/415323, evitarea prezenței neesențiale la sediul Tribunalului Dolj, precum și
examinarea posibilității de a solicita anticipat amânarea judecării cauzei sau soluționarea acesteia în lipsă. în cazul
prezentării la sediul instanței este obligatorie respectarea măsurilor de protecție stabilite prin dispozițiile legale în
vigoare.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CAZARE CANTINE MOTRU SA, cod unic de înregistrare: 9882295
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura insolvenței
Număr: 6135/15.09.2021
1. Date privind dosarul: număr dosar 2007/95/2021, Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Constantin
Petrișor Lupulescu.
2.Arhiva/registratura instanței: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, camera 3, telefon 0253213964, programul
arhivei/registraturii instanței 09-13.
3.Debitor: Cazare Cantine Motru SA, cod de identificare fiscală 9882295, sediul social în Municipiul Motru, str.
Tineretului, nr. 19, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerțului J18/482/1997.
4. Administrator judiciar: Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la
Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală
RO20570332, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică
Somnea Maria Mariana.
5. Subscrisa: Siomax SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Cazare Cantine Motru SA, în temeiul art.
59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, comunică: Raportul de
activitate al administratorului judiciar privind continuarea perioadei de observație din procedura generală.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta într-un exemplar pentru instanță și urmează a fi publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență.
Administrator judiciar: Siomax SPRL, prin practician în insolvență Somnea Ionel
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 59 din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014 pentru debitorul Cazare Cantine Motru SA
Număr dosar 2007/95/2021, Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic Constantin Petrișor Lupulescu.
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014.
Administrator judiciar: Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul
Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, e-mail
siomaxtgjiu@yahoo.com. Debitor: Cazare Cantine Motru SA
Prezentul raport de activitate se referă la perioada 23.07.2021–15.09.2021.
Prin încheierea nr. 28 din data de 24.06.2021 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 2007/95/2021, s-a dispus
deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului Cazare Cantine Motru SA, administrator judiciar fiind
desemnat Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală RO20570332, e-mail
siomaxtgjiu@yahoo.com și confirmat prin Adunarea creditorilor din data de 23.08.2021.
În dosarul nr. 2007/95/2021 privind Cazare Cantine Motru SA, am desfășurat activități specifice prevăzute la articolul
58 din Legea 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență.
I. Demersuri cu privire la identificarea bunurilor din averea debitorului
Prin Cererea pentru consultare registru proprietari, am solicitat Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
ca în conformitate cu art. 101 din Legea 85/2014, să se comunice toate Cărțile Funciare înregistrate în numele
debitorului Cazare Cantine Motru SA, și să efectueze mențiunile necesare, dacă este cazul, tuturor bunurilor debitorului
supuse transcripției, inscripției sau înregistrării în registrele de publicitate.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ne-a comunicat prin adresa nr. 33416/16.08.2021 toate
numerele de Carte Funciară identificate pe societatea debitoare Cazare Cantine Motru SA, aflate în evidenta societății.
Prin adresa nr. 5238/23.07.2021, am notificat Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului - Județul Gorj,
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, prin care am solicitat să ni se
comunice autovehiculele care sunt înmatriculate pe societatea debitoare Cazare Cantine Motru SA.
Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului - Județul Gorj, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor ne-a comunicat prin adresa nr. 23146/16.07.2021 toate autovehiculele care
sunt înmatriculate pe societatea debitoare Cazare Cantine Motru SA.
II. Demersuri cu privire la tabelul preliminar de creanțe
Administratorul judiciar a ridicat de la dosarul cauzei declarațiile de creanță depuse și a procedat la analizarea acestora.
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență
a tabelului preliminar al creanțelor a fost fixat prin încheierea de deschidere a procedurii la data de 16.08.2021.
Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei, în data de 16.08.2021, tabelul preliminar al creanțelor Cazare
Cantine Motru SA, procedând de asemenea la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
13681/16.08.2021.
Totodată a fost transmisă o notificare către creditorii ale căror creanțe au fost respinse ori modificate în cadrul căreia s-
au indicat motivele respingerii/modificării.
Împotriva tabelului preliminar al creanțelor Cazare Cantine Motru SA a formulat contestație Autoritatea pentru
Administrarea Activelor Statului, acestea făcând obiectul dosarului nr. 2007/95/2021/a1, fără termen de judecată la data
întocmirii raportului. Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin intermediul căreia și-a
exprimat poziția sa procesuală cu privire la această contestație.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

III. Demersuri cu privire la raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la starea de insolvență
Raportat la acest punct precizăm că administratorul judiciar a întocmit raportul privind cauzele și împrejurările care au
condus la starea de insolvență, în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) și art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea
85/2014, depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14560/06.09.2021.
IV. Ședința Adunării Creditorilor din data de 23.08.2021 și data de 02.09.2021:
În data de 23.08.2021, ora 13 00, a avut loc ședința adunării creditorilor Cazare Cantine Motru SA la sediul
administratorului judiciar din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, având ca ordine de zi:
1. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia, cu următoarea componenta propusa: Achiziție și
Dezvoltare SRL - Președinte, A.J.F.P. Gorj – membru, UATM Motru – membru, Uzina de Agent Termic și Alimentare
cu Apă Motru SA – membru, Succes Nic Com SRL - membru;
2. Confirmarea administratorului judiciar;
3. Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar, respectiv un onorariu lunar de 6.000 lei fără TVA.
Prin convocator s-a adus la cunoștință creditorilor faptul că este acceptat și punct de vedere în scris prin corespondență,
astfel că pentru ședință, și-au exprimat în mod valabil votul, următorii creditori:
• A.J.F.P. Gorj - vot prin corespondență, adresa nr. GJG-DEX 11044/19.08.2021
•Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Motru - vot prin corespondență, adresa nr. 26520/18.08.2021
• Achiziție și Dezvoltare SRL - vot prin corespondență, adresa nr. 391/18.08.2021
• Succes Nic Com SRL (“în reorganizare, în judicial reorganization, en redressement”) - vot prin corespondență, adresa
nr. 962/18.08.2021
 G T P D SRL - vot prin corespondență, adresa înregistrată la Siomax SPRL sub nr. 5530/18.08.2021
 Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X S.R.L - vot prin corespondență, adresa nr.
2904/18.08.2021
 Succes Dezvoltare 1991 SRL - vot prin corespondență, adresa nr. 1761/18.08.2021
 Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA - vot prin corespondență, adresa nr. 6856/23.08.2021
Având în vedere faptul că ponderea creditorilor care si-au exprimat votul în cadrul acestei adunări, a reprezentat 96,65%
din totalul creanțelor înscrise în tabelul de creanțe, s-a constatat faptul că au fost îndeplinite cerințele prevăzute de art.
49, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, adunarea fiind legal constituită. In urma voturilor exprimate, s-au luat următoarele
hotărâri:
1. Se aproba 4(patru) din membrii comitetului creditorilor, inclusiv președintele acestuia, cu votul a 100% din creanțele
prezente la vot astfel:
- Achiziție și Dezvoltare SRL - președinte
- A.J.F.P. Gorj - membru
- UATM Motru – membru
- Succes Nic Com SRL – membru
Având în vedere ca 68,83% din creanțele prezente la vot au propus un alt membru care sa facă parte din comitetul
creditorilor, decât cel propus de către administratorul judiciar, care nu era inclus în ordinea de zi a adunării creditorilor,
vom convoca din nou la o data ulterioara adunarea creditorilor pentru desemnarea celui de-al cincilea creditor care sa
facă parte din comitetul creditorilor.
2. Se confirmă în calitate de administrator judiciar Siomax SPRL;
3. Se aprobă onorariul administratorului judiciar Siomax SPRL în cuantum de 6.000,00 lei lunar, fără TVA, cu votul a
80,16% din creanțele prezente la vot.
Procesul-verbal al adunării creditorilor înregistrat sub nr. 5596/23.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei și a fost
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14042/25.08.2021.
Având în vedere ca s-au aprobat doar 4(patru) din membrii comitetului creditorilor, inclusiv președintele acestuia
administratorul judiciar a convocat o noua adunare a creditorilor Cazare Cantine Motru SA în data de 02.09.2021, ora
1500 la sediul administratorului judiciar din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, având ca ordine de zi:
1. Aprobarea desemnării propunerii celui de-al cincilea creditor, respectiv Succes Dezvoltare 1991 SRL, care sa facă
parte din comitetul creditorilor debitorului Cazare Cantine Motru SA, având în vedere ca la adunarea creditorilor din
data de 23.08.2021, 68,83% din creanțele prezente la vot au propus un alt membru care sa facă parte din comitetul
creditorilor, decât cel propus de către administratorul judiciar, care nu era inclus pe ordinea de zi.
Prin convocator s-a adus la cunoștință creditorilor faptul că este acceptat și punct de vedere în scris prin corespondență,
astfel că pentru ședință, și-au exprimat în mod valabil votul, următorii creditori:
• A.J.F.P. Gorj - vot prin corespondență, adresa nr. GJG-DEX 11325/30.08.2021
• Achiziție și Dezvoltare SRL - vot prin corespondență, adresa nr. 399/30.08.2021
• Succes Nic Com SRL (“în reorganizare, în judicial reorganization, en redressement”) - vot prin corespondență, adresa
nr. 1000/30.08.2021
 G T P D SRL - vot prin corespondență, adresa înregistrată la Siomax SPRL sub nr. 5766/01.09.2021
 Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X S.R.L - vot prin corespondență, adresa nr.
3035/30.08.2021
 Succes Dezvoltare 1991 SRL - vot prin corespondență, adresa nr. 1821/30.08.2021
Având în vedere faptul că ponderea creditorilor care si-au exprimat votul în cadrul acestei adunări, a reprezentat 85,70%
din totalul creanțelor înscrise în tabelul de creanțe, s-a constatat faptul că au fost îndeplinite cerințele prevăzute de art.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

49, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, adunarea fiind legal constituită. In urma voturilor exprimate, s-au luat următoarele
hotărâri:
1. Se aproba desemnarea celui de-al cincilea creditor, respectiv Succes Dezvoltare 1991 SRL, care sa facă parte din
comitetul creditorilor debitorului Cazare Cantine Motru SA, având în vedere ca la adunarea creditorilor din data de
23.08.2021, 68,83% din creanțele prezente la vot au propus un alt membru care sa facă parte din comitetul creditorilor,
decât cel propus de către administratorul judiciar, care nu era inclus pe ordinea de zi., cu votul a 77,62% din creanțele
prezente la vot.
Procesul-verbal al adunării creditorilor înregistrat sub nr. 5810/02.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei și a fost
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14651/07.09.2021.
Împotriva Procesul-verbal al adunării creditorilor înregistrat sub nr. 5810/02.09.2021, s-a formulat contestație ce către
AJFP Gorj, ce face obiectul dosarului nr. 2007/95/2021/a2.
V. Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Dosar asociat nr. 2007/95/2021/a1.
AAAS a formulat contestație împotriva tabelului preliminar al creanțelor Cazare Cantine Motru SA, ce face obiectul
dosarului nr. 2007/95/2021/a1, aflat pe rolul Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă fără termen de judecată.
Dosar asociat nr. 2007/95/2021/a2.
AJFP Gorj a formulat cerere în anularea hotărârii Adunării creditorilor Cazare Cantine Motru SA, nr. 5810 din data de
02.09.2021, ce face obiectul dosarului nr. 2007/95/2021/a2, aflat pe rolul Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă fără
termen de judecată.
Dosar nr. 3027/263/2020.
Degeratu Elisabeta fosta salariata la Cazare Cantine Motru SA a formulat apel în dosarul nr. 3027/263/2020, în care
societatea debitoare este intimat reclamant și societatea Achiziție și Dezvoltare SRL este apelant terț poprit, aflat pe
rolul Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă cu termen de judecată la data de 01.10.2021.
Obiectul dosarului este validare poprire terț poprit formulat de reclamantul Degeratu Elisabeta.
VI. Stadiul efectuării inventarierii:
Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
administratorul judiciar este în perioada de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei Cazare Cantine
Motru SA, urmând ca inventarul sa fie finalizat în cel mai scurt timp.
VII. Evaluarea bunurilor ce fac obiectul garanțiilor creanțelor înscrise în tabelul preliminar:
În vederea efectuării evaluării bunurilor ce fac obiectul garanțiilor creanțelor înscrise în tabelul preliminar,
administratorul judiciar a făcut demersuri pentru selectarea unui evaluator, transmițând cereri de ofertă către experți
evaluatori autorizați, urmând ca după primirea ofertelor din partea acestora să procedeze la convocarea Comitetului
Creditorilor în vederea selectării evaluatorului bunurilor garantate în favoarea creditorilor debitoarei Cazare Cantine
Motru SA, în conformitate cu prevederile art. 61 și 103 din Legea 85/2014.
VIII. Analiza măsurilor luate de administratorul judiciar în conformitate cu art. 5 pct. 28 din Legea nr. 85/2014:
Persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora - până la data întocmirii
prezentului raport administratorul judiciar nu a desemnat persoane de specialitate potrivit art. 61 și nici nu a primit de la
administratorul special vreo solicitare în acest sens.
IX. Ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 02.08.2021:
În data de 02.08.2021 a fost convocata Adunarea Generală a Acționarilor în vederea desemnării administratorului
special. În urma votului acționarilor prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor s-au luat următoarele hotărâri:
1. În conformitate cu art. 52 din Legea 85/2014, ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitorului
Cazare Cantine Motru SA prin încheierea nr. 28 din data de 24.06.2021 pronunțată de Tribunalul Gorj - Secția a II-a
Civilă, în dosarul nr. 2007/95/2021 și constatând că debitorului societate comercială nu i s-a ridicat dreptul de
administrare, adunarea generală a acționarilor, hotărăște administratorul special al societății în persoana domnului
Șendroiu Victor Liviu, în vederea reprezentării intereselor societății și a participării la procedură pe seama debitorului.
X. Acte de dispoziție asupra averii debitorului - până la data întocmirii prezentului nu au fost efectuate acte de
dispoziție asupra averii debitorului.
XI. Situația încasărilor și plăților de la data deschiderii procedurii și până la data de 15.09.2021, este prezentată în anexă
la prezentul raport.
Alte mențiuni:
Solicităm judecătorului sindic:
- să ia act de prezentul raport;
- să acorde un nou termen de judecată pentru continuarea perioadei de observație în procedura generală de insolvență;
- să ia act de hotărârea adunării generale a creditorilor 23.08.2021 cu privire la:
 Aprobarea a 4(patru) din membrii comitetului creditorilor, inclusiv președintele acestuia, cu votul a 100%
din creanțele prezente la vot respectiv: Achiziție și Dezvoltare SRL – președinte, A.J.F.P. Gorj – membru, UATM
Motru – membru, Succes Nic Com SRL – membru;
 confirmarea administratorului judiciar Siomax SPRL
 aprobarea onorariului administratorului judiciar Siomax SPRL în cuantum de 6.000 lei lunar, fără TVA;
- să ia act de hotărârea adunării generale a creditorilor 02.09.2021 cu privire la aprobarea desemnării celui de-al cincilea
creditor, respectiv Succes Dezvoltare 1991 SRL, care sa facă parte din comitetul creditorilor debitorului Cazare Cantine
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Motru SA;
- să ia act de hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5324 din data de 02.08.2021 prin care a fost desemnat
administrator special d-nul Șendroiu Victor Liviu, în vederea reprezentării intereselor societății și a participării la
procedură pe seama debitorului.
Depunem alăturat, în copie, următoarele documente care pot fi consultate la dosar:
- Cererea pentru consultare registru proprietari, comunicata Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- adresa nr. 33416/16.08.2021, comunicată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
- adresa nr. 5238/23.07.2021, comunicată Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului - Județul Gorj, Serviciul
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
- adresa nr. 40772/29.07.2021, comunicată de Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului - Județul Gorj,
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;
- Procesul verbal al adunării generale a acționarilor Cazare Cantine Motru SA nr. 5324/02.08.2021;
- Situația încasărilor și plaților Cazare Cantine Motru SA pe perioada 26.06.2021 – 15.09.2021.
Siomax SPRL, administrator judiciar al Cazare Cantine Motru SA,
prin practician în insolvență Somnea Ionel

Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VLAMS OIL HOLDING S.R.L., cod unic de înregistrare: 32896805
Depunere raport fonduri întocmit de lichidatorul judiciar pentru debitoarea Vlams Oil Holding SRL
Nr. 2888, data emiterii 14.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 434/98/2016 Tribunal Ialomița Secția Civilă, Judecător-sindic Iancu Mioara
2.Arhiva instanței: bd. Cosminului, nr.12, Slobozia, județ Ialomița, număr de telefon 0243/236952 programul arhivei 9-
12
3.1. Debitor: Vlams Oil Holding SRL, cod de identificare fiscală 32896805, sediul social Slobozia, Piața
Agroalimentară nr. cadastral 34899-C1, jud. Ialomița, număr de ordine în registrul comerțului J21/95/2014
4. Lichidator judiciar: C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta, cod de identificare fiscală 28061415, atestat UNPIR1B 3480,
sediul social Brăila, str. General David Praporgescu, nr. 6, bl.B6, sc.1, ap.17, tel. 0763666070, e-mail
valeria.cristescu@yahoo.com, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cristescu Valeria
Georgeta
6.Subscrisa: C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Vlams Oil Holding SRL,
conform Sentință 35 din 13.01.2017 pronunțată de Tribunalul Ialomița, secția Civilă, în dosarul 434/98/2016, depune
Raport de fonduri perioada de la - pana la 06.05.2016 - 14.09.2021
I. Sold inițial conform raport de fonduri 0,00
din care:
II. Încasări – Total (inclusiv TVA 19%) 64.995,00
din care:
P.V. adjudecare 908/12.03.2021 19.450,00
P.v. adjudecare 596/01.02.2018 45.545,00
III. Plăți - Total 64.992,68
din care:
a) Cheltuieli cu procedura 64.992,68
din care:
Retribuție CII Andrei Elena conform Încheiere din 12.08.2016 1.500,00
Cheltuieli de proceduăa CII Andrei Elena 214,60
Onorariu evaluator Zainea Mihai 350,00
Cheltuieli deplasare 2.122,75
Chelt. recuperare bunuri de la I.P.J. 854,76
Taxe poștale și publicitate ziar 1.010,02
Consumabile 736,53
Impozit mijloc de transport în timpul procedurii 20.300,00
Comision UNPIR 2% aferent vânzării 1.238,00
Retribuție administrator/lichidator aferent perioadei august 2016 – martie 2020 26.180,00
TVA aferent vânzării 19% 10.378,00
Comisioane bancare 108,02
IV. Sold final (I+II-III) 2,32
Cheltuieli previzionate pentru notificări și finalizarea procedurii 2,32
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Cristescu Valeria Georgeta

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MOCARNI SRL, cod unic de înregistrare: 27123900
Notificarea intrării în faliment prin procedura simplificată
Nr. 365/TE/12.07.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3258/93 Anul 2020, Tribunalul Ilfov, Secția Civilă
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov, cod poștal 070000; Număr de telefon
Telefon (centrala): 021.3122343 interior 124, 172; Fax – 021.3122359; programul arhivei/registraturii instanței zilnic
9.00-13.00.
3.1. Debitor: MOCARNI SRL, cu sediul social în com. Clinceni, sat Olteni, str. Ciurari, nr. 88, jud. Ilfov, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/247/2010, CUI 27123900.
3.2. Administrator special: nedesemnat
4. Lichidatorjudiciar: Carpați Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 32794082, sediul social în municipiul
Ploiești, str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe, nr. 18, bl. 10, sc. D, ap. 149, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență RFO II 0729/2014, Fax 0244/704779, Tel. 0722519259, e-mail carpaticonsulting@yahoo.ro.
reprezentant legal Toti Elena;
5. Subscrisa: Carpați Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MOCARNI SRL, conform
Hotărârii din 29.06.2021 pronunțată de Tribunalul Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, în dosarul 3258/93/2020, în temeiul
art. 42 și art. 99 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, notifică
6. Intrarea în faliment prin procedura simplificată debitorului MOCARNI SRL.
6.1. Debitorul MOCARNI SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la notificarea intrării în faliment să predea
gestiunea lichidatorului împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate până la intrarea în faliment.
6.2. Creditorii debitorului MOCARNI SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea, în termen
de 45 de zile de la intrarea în faliment, a cererii de admitere a creanțelor născute uterior intrării în procedura generală,
însoțite de documentele justificative .
7. Intrarea în faiment prin procedura simplificată se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București, pentru efectuarea mențiunii.
Informații suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art.104 din Legea 85/2014.
 Cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței, actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate și dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar atât în format scriptic (pe hârtie)
la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București, cât și în format electronic (documente PDF de maxim 4MB
fiecare) pe adresa de e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro);
Exemplarul pentru practicianul în insolvență va fi transmisă pe adresa de email carpaticonsulting@yahoo.ro
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
 Cererea depusă la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare
de timbru în sumă de 200 lei în original. La exemplarul transmis practicianului în insolvență veți atașa o copie
certificată a acesteia.
Toti Elena

2. Societatea PROVENTUS FORTIS CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 25564285


Tribunalul Ilfov – Secția Civila
Județul Ilfov, orașul Buftea, Strada Știrbei Vodă nr. 24
Număr dosar: 486/93/2021*
Debitor: PROVENTUS FORTIS CONSULTING SRL
Cod de identificare fiscală: 25564285
Sediul social: Sat Balotesti, Comuna Balotesti, strada Petalelor nr. 32/7, Județul Ilfov
Număr de ordine în registrul comerțului: J23/3049/2013
Proces - verbal
al adunării creditorilor debitoarei Proventus Fortis Consulting SRL
incheiat azi, 20.09.2021, ora 12.00
Adunarea Creditorilor debitoarei PROVENTUS FORTIS CONSULTING SRL a fost convocata de lichidatorul judiciar
pentru data de 20 septembrie 2021, ora 12:00, iar creditorii au fost notificați cu privire la data, locul, ora și ordinea de zi
a ședinței prin publicarea convocarii în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14941/10.09.2021.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Prezentarea Raportului asupra cauzelor și imprejurarilor ce au condus la aparitia starii de insolventa a societatii
debitoare
Potrivit dispozitiilor legale, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele și imprejurarile care au dus la
aparitia insolvenței debitorului, pe baza documentelor comunicate de catre reprezentantul statutar al societatii debitoare.
Documentele comunicate sunt reprezentate de:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

-bilant contabil aferent exercitiilor financiare 2018, 2019,2020;


-balantele de verificare a conturilor contabile aferente bilanturilor;
-documentele prevazute de art.67 din Legea 85/2014.
Raportul intocmit cf. disp. art. 97 din Legea nr.85/2014 a fost comunicat la dosarul cauzei la data de 23.08.2021 și
publicat în BPI nr.13949/23.08.2021. Totodata, acesta a fost comunicat și societatii debitoare, prin posta cu scrisoare
recomandata, la data de 23.08.2021.
Cauzele care au dus la instaurarea starii de insolventa :
Din cadrul evidentelor / informatiilor financiar-contabile de care am dispus și pe baza carora a fost intocmit raportul,
reiese ca ajungerea debitoarei în incetare de plati s-a datorat umatoarelor cauze:
-stoparea activitatii desfasurate, ceea ce a dus la stoparea crearii de venituri / profituri necesare platii datoriilor.
Cu privire la cauzele care au dus la aparitia starii de insolventa din perspectiva prevederilor art.169 din legea 85/2014,
ca urmare a analizarii documentelor avute la dispozitie, lichidatorul judiciar nu a identificat pana în momentul
intocmirii Raportului asupra cauzelor și imprejurarilor ce au condus la aparitia starii de insolventa a societatii debitoare
motive care sa se circumscrie prevederilor articolului mentionat anterior. In masura în care, de-a lungul desfasurarii
procedurii vor fi identificate elemente care sa se circumscrie prevederilor articolului mentionat anterior, lichidatorul
judiciar va proceda la completarea raportului.
2. Analizarea oportunitatii formularii cererii intemeiate pe dispozitiile art.169 din legea nr.85/2014, avand în vedere
concluziile raportului privind cauzele și imprejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa a societatii
debitoare, prin care s-a precizat faptul ca nu au fost identificate motive care sa se circmuscrie prevederilor art.169 din
Legea 85/2014, lichidatorul judiciar neintelegand sa formuleze cererea intemeiata pe dispozitiile art.169 din Legea
nr.85/2014.
3. Desemnarea/mandatarea creditorului care sa procedeze la formularea cererii intemeiate pe dispozitiile art.169 din
legea nr.85/2014;
Pana la inceperea sedintei au fost primite puncte de vedere în scris din partea creditorului:
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov,
pondere la masa credala 100%;
Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum 100%) s-a trecut la dezbateri:
Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi:
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov,
pondere la masa credala 100%: ,Institutia noastra a luat la cunostinta de raportul intocmit în baza art.97 din Legea
nr.85/2014.”
Fata de punctul de vedere exprimat cu unanimitate de voturi, s-a luat act de Raportul asupra cauzelor și imprejurarilor
ce au condus la aparitia starii de insolventa a societatii debitoare.
Cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi:
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov,
pondere la masa credala 100%: ,Institutia noastra considera oportuna formularea cererii de atragere a raspunderii;
aceasta va fi formulata de institutia noastra, în calitate de creditor unic..”
Fata de punctul de vedere exprimat cu unanimitate de voturi, se considera oportuna formularea cererii intemeiate pe
dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
Cu privire la punctul trei de pe ordinea de zi:
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov,
pondere la masa credala 100%: ,Institutia noastra considera oportuna formularea cererii de atragere a raspunderii;
aceasta va fi formulata de institutia noastra, în calitate de creditor unic..”
Fata de punctul de vedere exprimat cu unanimitate de voturi, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
București – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov, în calitate de unic creditor, va proceda la formularea
cererii intemeiate pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, în 2 exemplare originale, din care unul pentru a fi depus la
dosarul cauzei.
Turmac Insolvency IPURL
Lichidator judiciar al Proventus Fortis Consulting SRL
Turmac Mihaela

Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STICEON-TRANS-COM SRL, cod unic de înregistrare: 9292731
Convocarea adunării creditorilor
Nr. înreg.:1446, data emiterii:16.09.2021
1. Date privind dosarul:
Număr dosar: 5364/100/2010 Tribunal Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Judecător sindic: Ene Solomciuc Diana
2. Debitor: SC STICEON TRANS COM SRL
Cod unic de identificare fiscală 9292731. sediul social: Sat Oncești, nr. 284/A, jud. Maramureș. Număr de ordine în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

registrul comerțului J24/187/1997.


3. Administrator special: Nu este desemnat.
4. Lichidator judiciar: PRO INSOLV IPURL
Cod unic de identificare fiscală RO21105786. sediul social Baia Mare, str. I.L. Caragiale, nr. 3, jud. Maramureș. nr. de
înregistrare RFO II-0136. Tel/Fax: 0262-222594. E-mail:proinsolv@gmail.com; Nume și prenume reprezentant
lichidator judiciar persoană juridică: Coman Ioan
5. Subscrisa: PRO INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC STICEON TRANS COM SRL
conform Încheierii civile nr. 2665 din data de 31.08.2010 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secția Comercială, de
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 5364/100/2010 în temeiul art. 14 și următoarele din Legea nr. 85/2006
◻ din oficiu, convoacă adunarea creditorilor DEBITORULUI SC STICEON TRANS COM SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul: lichidatorului judiciar PRO INSOLV IPURL
Adresa (stradă,număr,localitate,județ): str. I.L. Caragiale, nr. 3, Baia Mare, Jud. Maramureș
Data (ziua/luna/anul):27.09.2021
Ora: 12:00
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace și înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi
1. Aprobarea Raportului asupra modalităților de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitorului nr.
1538/27.09.2019.
2. Supunerea spre aprobarea Adunării creditorilor a propunerii de valorificare a bunurilor din averea debitorului
pornind de prețul de strigare de 31.000 euro (TVA inclus) pentru 4 ședințe de licitație săptămânale consecutive în
situația în care acestea nu se valorifică conform strategiei propuse prin Raportul asupra modalităților de valorificare a
bunurilor din patrimoniul debitorului nr. 1538/27.09.2019.
Informații suplimentare
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa:
- lichidatorului judiciar.
Notă: În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirusul SARS – COV – 2 sau alte infecții respiratorii, vă
rugăm să luați în considerare posibilitatea transmiterii votului de regulă în format electronic prin e-mail, la adresa
proinsolv@gmail.com sau la fax 0262.222594, evitând prezența la sediul administratorului/lichidatorului judiciar.
PRO Insolv IPURL Asociat coordonator Coman Ioan

2. Societatea VAMIDI TRUST SRL, cod unic de înregistrare: 13134586


Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar / lichidatorul judiciar in procedura de faliment
Nr. înreg.:378 data emiterii: 17.09.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 947/100 anul 2019, Tribunal Maramureș Secția a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal Judecător-sindic: Anca Avram Platon
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramureș, Număr de telefon 0262-
218235. Programul arhivei/registraturii instanței Luni – Vineri, 08.00 – 13.00.
3.1. Debitor: SC VAMIDI TRUST SRL Cod de identificare fiscală: 13134586. Sediul: Baia Mare, str. Cuza Voda, nr.
14, ap. 27, jud. Maramureș; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J24/410/2000. Cont bancar :
3.2. Administrator special: Nu este desemnat.
4. Lichidator judiciar: CII POP CLAUDIA MARIA Cod unic de identificare fiscală RO36994687. sediul social Baia
Mare, B-ul București, nr. 10/12, jud. Maramureș. nr. de înregistrare în Registrul societăților profesionale RFO I-4372.
Tel: 0371-306600, Fax: 0372-009790, 0745-701344. E-mail maria_claudia84@yahoo.com Nume și prenume
reprezentant lichidator judiciar: Pop Claudia Maria.
5. Subscrisa: CII POP CLAUDIA MARIA în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC VAMIDI TRUST SRL
reprezentată legal prin Pop Claudia Maria În temeiul: art. 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței
comunică:Raportul lichidatorului judiciar privind modul de indeplinire a obligatiilor în cadrul procedurii de faliment
pentru debitorul SC VAMIDI TRUST SRL
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență
7. Semnătură: CII POP CLAUDIA MARIA Pop Claudia Maria
Raportul lichidatorului judiciar privind modul de îndeplinire a obligațiilor în cadrul procedurii de faliment
pentru debitorul SC Vamidi Trust SRL- în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr.dosar:947/100, anul 2019, Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Judecător Sindic: Anca Avram Platon
Temei juridic: art. 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței
Lichidator judiciar: CII POP CLAUDIA MARIA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Debitor: SC VAMIDI TRUST SRL – cu sediul în Baia Mare, str. Cuza Voda, nr. 14, ap. 27, jud. Maramureș, CUI:
13134586, J24/410/2000.
Prin Incheiere civila 793 din data de 03.06.2019 a Tribunalului Maramures s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate și intrarea în faliment prevăzută de Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC VAMIDI TRUST SRL cu sediul
social în Baia Mare, str. Cuza Voda, nr. 14, ap. 27, jud. Maramures, numindu-se lichidator judiciar CII POP CLAUDIA
MARIA, cu sediul social în Baia Mare, Bd. București, nr. 10/12, jud. Maramureș.
I Informații generale
Pentru întocmirea acestui raport, lichidatorul judiciar a întreprins următoarele:
1. A studiat documentele existente la dosarul cauzei.
2. A publicat, în extras, Incheierea nr. 793 din data de 03.06.2019 prin care s-a dispus deschiderea procedurii de
faliment într-un ziar local și național.
3. A notificat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 și a publicat-o în Buletinul procedurilor de
faliment.
4. A făcut demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea informațiilor privind debitoarea,
asociații și administratorii acesteia.
5. A notificat prin înscris creditorii bugetari, creditorii furnizori de utilități, instituțiile bancare și Trezoreria Baia Mare
cu privire la deschiderea procedurii de faliment.
6. A convocat adunarea creditorilor pentru data de 05.08.2019 cu următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului
judiciar, stabilirea onorariului lunar și a comisionului de succes. Prin procesul verbal nr.218/05.08.2019 s-a stabilit
confirmarea lichidatorului judiciar CII POP CLAUDIA MARIA, retributia lunara și comisionul de succes.
7. A intocmit, depus și comunicat Tabelul preliminar document nr.199/29.07.2019, a intocmit, depus și comunicat
Tabelul definitiv document nr.242/23.08.2019.
8. Cu privire la situația bunurilor din averea debitorului, menționăm faptul că în patrimoniul debitorului există un mijloc
de transport marca Audi și mobilier, acesta fiind inventariate.
9. A întocmit, înregistrat și urmeaza sa comunice prezentul raport.
Situația obligațiilor debitoarei
La data prezentului raport, sunt cunoscute obligații de plată ale debitoarei, în sumă totală de 1.723.037,00 lei, creditorii
fiind menționați în „Tabelul definitiv cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei” depus la dosarul cauzei la data
de 23.08.2019.
2. Mențiuni privind fondurile obținute din lichidare:
Până la data prezentului raport nu s-au obținut fonduri din lichidare.
3. Mențiuni privind fondurile obținute din încasarea de creanțe:
Până la data prezentului raport nu s-au obținut fonduri din încasare de creanțe.
4. Alte mențiuni
Raportat la cele prezentate mai sus, lichidatorul judiciar solicită, acordarea unui nou termen de judecată în vederea
vanzarii bunurilor din averea debitorului.
CII Pop Claudia Maria Pop Claudia Maria

Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROXEL SRL, cod unic de înregistrare: 15564822
Raport lunar septembrie 2021
Număr:548. data emiterii: 20.09.2021.
1.Date privind dosarul:număr dosar 45/1371/2013, Tribunalul Specializat Mureș
Judecator sindic:Florin Lupașcu
2.Arhiva/registratura instanței:
Adresa:str. Justiției, nr.1,Târgu-Mureș, județul Mureș.Numar telefon 212541.Program arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:SC Roxel SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-15564822, sediul:Iclănzel, sat Căpușu de Câmpie, nr.240,
județul Mureș, Număr de ordine în registrul comerțului J-26-829/2003.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Lichidator judiciar:CII Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097, sediul-str. Principală, nr.67/F, sc.1,
ap.10, Localitatea Ungheni, județul Mureș, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență
1B1478.Telefon:0740207742,0722646459,fax 0265233389.
6.Subsemnatul CII Botos Iacob Dorinel,în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Roxel SRL, conform
încheierii comerciale nr.75/C din 22.01.2013, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosar 45/1371/2013, în
temeiul art.20 din Legea privind procedura insolvenței notific raport lunar:În perioada scursă de la termenul anterior am
continuat demersurile în procedură.În procedură nu mai avem demersuri de efectuat ca atare am întocmit și depus la
dosar raport final și bilanț de închidere. Documentele au fost publicate în bpi nr.4653 din 15.03.2021.Judecătorul Sindic
a aprobat aceste documente.În aceste condiții am întocmit și depus la grefa instanței o cerere de închidere a procedurii
în baza art. 132 din legea insolvenței. Cererea a fost publicată în bpi nr.9530 din data de 28.05.2021 și va fi soluționată

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

la termenul din 23.09.2021.Rapoartele lunare au fost publicate în bpi. În contul colector nu mai avem sume
disponibile.În procedură nu mai avem cheltuieli de procedură.
Lichidator judiciar, Botos Iacob Dorinel

Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CONTROL TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 8997181
Societatea debitoare CONTROL TRADING SRL,
cod unic de înregistrare 8997181, J29/1563/1996
Sediu: Ploiești, str. Dumbravei, nr. 24-26, județul Prahova
România - Tribunalul Prahova
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 42, județul Prahova
Dosar nr. 4712/105/2013
Termen: 29.09.2021
Citație
emisă la: ziua 20 luna 09 anul 2021
Societate debitoare:
Control Trading SRL, cu sediul în mun. Ploiești, str. Dumbravei, nr. 24-26, județul Prahova;
Lichidator judiciar:
Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, jud. Prahova;
Creditori:
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova;
Primăria Comunei Filipeștii de Târg, comuna Filipeștii de Târg, str. Cuza Vodă, nr. 718, județul Prahova;
Municipiul Ploiești – Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, cu sediul în mun. Ploiești, bd. Independenței, nr. 16, jud.
Prahova;
B2Kapital Portfolio Management SRL, București, str. Buzești, nr. 85, et. 3, sector 1,
BRD GSG SA București prin Sucursala Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Cuza Vodă, nr. 8, jud. Prahova;
Garanti Bank SA, București, Șoseaua Fabrica de Glucoză, nr. 5, Business Centre, Novo Park 3, Clădirea F, et. 5-6,
sector 6;
OTP Bank Romania SA (succesor în drepturi al Băncii Millennium SA), București, str. Buzești, nr. 66-68, sector 1;
Schneider Electric Romania SRL prin mandatar societatea Coface Romania Credit Management Services SRL, cu
sediul ales în București, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, sector 1;
Technik Grup Ind SRL, Ploiești, str. Poieniței, nr. 20, județul Prahova;
Vasile Nicolae, Ploiești, județul Prahova;
Vlad Iulian, sector 5, București;
Dumitrascu Daniela-Ploiești, jud. Prahova;
Petre Niculina, Sirna, jud. Prahova;
Nicolae Razvan, Urlați, județul Prahova;
Dragu Elena, Ploiești, jud. Prahova;
Stoica Ion Vasile, Ploiești, jud. Prahova;
Gheorghe Constantin, Lipănești, jud. Prahova;
Saulea Luiza, Ploiești, jud. Prahova;
Preda Cristian, Ploiești, jud. Prahova;
Plosca Carmen, Ploiești, jud. Prahova;
Dinu Robert, Ploiești, jud. Prahova;
Iordache Valentin, Ploiești, jud. Prahova;
Zanfir Vasile, Ploiești, jud. Prahova;
Mihai Florin, Ploiești, jud. Prahova;
Ristic Nicoleta, Ploiești, jud. Prahova;
Ionescu Dan, Ploiești, jud. Prahova;
Bob Sorin, Ploiești, jud. Prahova;
Zanfir Ion, Ploiești, jud. Prahova;
Stoian Dumitru, Iordăcheanu, jud. Prahova;
Dinu Cristian, Plopu, jud. Prahova;
Mit Clima Distribution SRL, București, Splaiul Independenței, nr. 319, bl. OB19, sector 6;
Siemens SRL, București, bd. Preciziei, nr. 24, imobil H3, et. 3-5, sector 6;
Electroplast SA, Bistrița, str. Subcetate, nr. 14, județul Bistrița Năsăud;
Enache Dumitru Teodor, Ploiești, jud. Prahova;
Stoica Ion Vasile, Ploiești, jud. Prahova;
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCUREȘTI PRIN SCUCURSALA PLOIEȘTI-mun.Ploiești, Cuza Vodă,
nr. 8, Județ PRAHOVA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

COMPANIA ENERGOPETROL SA-CÂMPINA, SCHELELOR, nr. 32, Județ PRAHOVA


ART SERV SRL-CLUJ-NAPOCA, N. TITULESCU, nr. 22, ap. 3, Județ CLUJ
ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL-București, MANOLEȘTI DEAL, nr. 35, Județ BOTOȘANI
RCB ELECTRO 97 SA PRIN MANDATAR COFACE România CREDIT MANAGAMENT SERVICES SRL CU
SEDIUL ALES-sector 1, București, CALEA FLOREASCA, nr. 39, et. 3
ROCONSULT TECH SRL-PLOIEȘTI, DREPTĂȚII, nr. 10, Județ PRAHOVA
COM ELECTRO CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. ANCA MIHAELA-sector 5, București,
UNIRII, nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 5, ap. 13
IPROEB SA-BISTRIȚA, DRUMUL CETĂȚII, nr. 19, Județ BISTRIȚA NĂSĂUD
SCHNELL LEITUNG SA-PLOIEȘTI, VÂNĂTORII, nr. 7, Județ PRAHOVA
PROIMSAT PRIN CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA SPRL FILIALA BUCURESTI-București,
TURTURELELOR-PHOENICIA BUSINESS CENTER, nr. 11A, et. 4
NORD ELECTRO CABLE SRL-BISTRIȚA, IULIU HOSSU, nr. 18, Județ BISTRIȚA NĂSĂUD
TIAB SA-sector 1, București, PICTOR VERONA, nr. 17
ELBA-COM SA-TIMIȘOARA, GĂRII, nr. 1, Județ TIMIȘ
LEGRAND România SRL CU SEDIUL ALES LA CAB AV. IONEL VĂCĂRESCU – mun. București, str. Drumul
Pădurea Neagră, nr. 52A, bl. A, et. 1, ap. 4, sector 1, în cadrul ansamblului rezidențial Greenfield;
NEXANS TURKIYE ENDUSTRI VE TICARET PRIN MANDATAR COFACE România CREDIT MANAGEMENT
SERVICES SRL CU SEDIUL ALES-sector 1, București, CALEA FLOREASCA, nr. 39, et. 3
OBO BETTERMAN România SRL-MĂGURELE, ATOMIȘTILOR, nr. 10, Județ ILFOV
TOP HIDRO INSTAL SRL-COMUNA BĂRCĂNEȘTI, nr. 587, Județ PRAHOVA
GOMAR ELECTRIC SRL-BISTRIȚA, CARTIER VIIȘOARA-DN 17 KM 54, Județ BISTRIȚA NĂSĂUD
ACCESOR SRL-sector 6, București, VALEA OLTULUI, nr. 55
ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT SRL-sector 1, București, B-DUL FISCULUI, nr. 44A
ELECTROECHIPAMENT SRL-com. 1, ORAȘ BOCȘA, BICHISTIN, nr. 37, Județ CARAȘ SEVERIN
HALLEY CABLES SRL-GALAȚI, SIDERURGIȘTILOR, nr. 9, bl. PS3, ap. 76, Județ GALAȚI
EXIMPROD GRUP SRL-BUZĂU, BISTRIȚEI, nr. 3, ap. 11, Județ BUZĂU
PROENERG SRL-ORADEA, M. KOGĂLNICEANU, nr. 60A, Județ BIHOR
EXCLUSIV IMPORT EXPORT SRL-sector 2, București, B-DUL LACUL TEI, nr. 25, et. 1
ICME ECAB SA CU SEIDUL ALES LA SCA DRAKOPOULOS ȘI ASOCIAȚII-sector 2, București, DAVID
PRAPORGESCU, nr. 7
GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA-BOTOȘANI, CALEA NAȚIONALĂ, nr. 6, Județ BOTOȘANI
EXIMPROD POWER SYSTEMS SRL-BUZĂU, BISTRIȚEI, nr. 3, ap. 11, Județ BUZĂU
PEJ MIHAI DUCU ȘI MIHAI ALEXANDRU DANIEL-TÂRGOVIȘTE, CALEA BUCUREȘTI, bl. O1D, et. 1, ap. 2,
Județ DÂMBOVIȚA
NEXANS România SRL PRIN MANDATAR SC COFACE România CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL CU
SEDIUL ALES-sector 1, București, CALEA FLOREASCA, nr. 39, et. 3
BEOFON SRL-sector 2, București, RAMURI TEI, nr. 3
DADA COMAPEL SRL cu sediul ales la ALEXANDRU IUGA & ASOCIAȚII SCA-BUZĂU, OSTROVULUI, bl.
A1, sc. B, ap. 10, Județ BUZĂU
BLACK SEA SUPPLIERS SRL-CONSTANȚA, B-DUL AUREL VLAICU, nr. 191, Județ CONSTANȚA
BRIANTECS SRL-RÂMNICU VÂLCEA, REPUBLICII, nr. 15, bl. R26, sc. A, et. 2, ap. 8, Județ VÂLCEA
RITTAL SISTEME SRL-OTOPENI, ARDEALULUI, nr. 11A, Județ ILFOV
CONTROM C& I SA CU SEDIUL ALES LA SC URBAN ȘI ASOCIAȚII SRL-sector 6, București, B-DUL
PRECIZIEI, nr. 1, et. 4
Engie România SA (fosta GDF SUEZ ENERGY România SA PRIN MANDATAR ASSET PORTFOLIO SERVICING
România SRL), București, str. Matei Millo, nr. 9, sector 1;
ELECTRICA FURNIZARE SA-PLOIEȘTI, MIHAI BRAVU, nr. 19, Județ PRAHOVA
A.C.P. AIR CONDITIONING PRODUCTS SRL-OTOPENI, ARDEALULUI, Județ ILFOV
IOSOLI IMPEX SRL-sector 3, București, ALEEA COSTINEȘTI, nr. 10, bl. 5, ap. 17
SAMI PLATIC SA-SUCEAVA, AUREL VLAICU, nr. 62, Județ SUCEAVA
UNILUX INTERNAȚIONAL SRL-sector 5, București, B-DUL UNIRII, nr. 19, bl. 4B, sc. B, et. 3, ap. 35
MIBA EUROSERVICES SRL-București, ALEEA FETEȘTI, nr. 2-4, bl. 125, sc. B, et. 2, ap. 106
COM GAZ STEEL SA-SLATINA, PITEȘTI, nr. 235, Județ OLT
COM GAZ STEEL SA PUNCT DE LUCRU PLOIEȘTI-PLOIEȘTI, MIHAI BRAVU, nr. 336B, Județ PRAHOVA
TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZĂRI SRL-BUZĂU, D. FILIPESCU, nr. 4, ap. BIROU 2, Județ BUZĂU
P.G.A. ELECTRIC SRL-BAIA MARE, MINELOR, nr. 16B, Județ MARAMUREȘ
DOUBLE B SRL-BRAȘOV, ZIMBRULUI, nr. 96, Județ BRAȘOV
CARGUS INTERNATIONAL SA-OTOPENI, CALEA BUCUREȘTILOR, nr. 1, Județ ILFOV
CONDOR G.P. SRL-PLOIEȘTI, NALBEI, nr. 1, bl. 19, ap. 11, Județ PRAHOVA;
Apa Nova Ploiești SRL, Ploiești, str. Bobâlna, nr. 10, județul Prahova;
IDM Dinamic SRL, Buzău, str. Oltețului, nr. 7, jud. Buzău;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

24
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Lexad Cont SRL, Câmpina, str. Muscelului, nr. 40, jud. Prahova;
Srac Cert SRL, București, str. Vasile Pârvan, nr. 14, jud. Prahova;
Sirrocco Invest SRL, Ploiești, str. Afinelor, nr. 2B, jud. Prahova;
Rosal Grup SA, București, str. labirint, nr. 84, camera 1, sector 3;
La Fântâna SRL, București, str. Mihăileni, nr. 22-24, et. 1, camera 2, sector 1;
sunt chemați în această instanță, Sala 5, complet 4 fond, în ziua de 29, luna 09, anul 2021, ora 09:00, cu privire la
derularea procedurii generale a falimentului societății debitoare Control Trading SRL.
Parafa președintelui instanței, Grefier,
Oncel Diana

Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TRADIŢIONAL WOOD SRL, cod unic de înregistrare: 29474088
România
Tribunalul Suceava, Județul Suceava
mun. Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cod poștal 720062
Telefon: 0230-214948, Fax. 0230-530025
Dosar nr. 1362/86/2021
Stadiu procesual: fond procedura insolvenței
Termen de judecată: 08.10.2021 C8FF, ora 11:30
Citație
emisă la 15.09.202
Creditor
1. NR Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava-
Suceava, Vasile Bumbac, nr. 1, județ Suceava,
Debitor
2. NR SC Traditional Wood SRL-Sadova, nr. 610, județ Suceava,
Lichidator
3. NR Alfa Insolv IPURL-Suceava, Ștefan cel Mare, nr. 32, bl. E2, sc. D, ap. 8, județ Suceava.
Sunt chemate la această instanță în ziua de 08.10.2021-C8FF, ora 11:30, pentru legea privind procedura insolvenței, cu
mențiunea că se va discuta raportul cu propunerea de intrarea în faliment.
Parafa președintelui instanței, Grefier,

Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SUD PLAST RECICLING SRL, cod unic de înregistrare: 25786966
Tribunalul Teleorman Sectia Civila 1
Dosar nr. 650/87/2020
Termen: 29.09.2021, C4 F
Completare raport final de activitate
privind stadiul îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar al Sud Plast Recicling SRL
în perioada 02.07.2020 – 29.09.2021
1. INTRODUCERE
Prin incheierea de sedinta din data de 02.07.2020, pronuntata de Tribunalul Teleorman Sectia a Civila 1 în dosar
nr.650/87/200, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SUD PLAST RECICLING SRL.
Totodata, prin aceeasi sentinta, în cauza a fost numit lichidator judiciar PECUNIA IPURL, în sarcina acestuia fiind
stabilite atributiile prevazute de Legea 85/2014.
2. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII DEBITOARE
Denumire: SUD PLAST RECICLING
Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata
Nr. inmatriculare la ORC: J34/397/2009
Cod unic de inregistrare: 25786966
Sediul social: Sat Putineiu, Com. Putineiu, Jud. Teleorman
Administrator statutar: Delcea Cornelia
Asociati: Delcea Cornelia, 100%
Capital social: 200 lei subscris și varsat
Obiect de activitate: Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832.
3. STADIUL INDEPLINIRII ATRIBUTIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR
Fata de Raportul final de activitate comunicat prin e-mail la dosarul cauzei la data de 08.09.2021 și publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr.14788/08.09.2021, lichidatorul judiciar intelege sa completeze acest raport cu urmatoarele
aspecte:
Adunarea creditorilor / 16.09.2021
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

25
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

Adunarea Creditorilor debitoarei SUD PLAST RECICLING SRL a fost convocata de lichidatorul judiciar pentru data
de 16 septembrie 2021, iar creditorii au fost notificati cu privire la data, locul, ora și ordinea de zi a sedintei prin
publicarea convocarii în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.14788 din data de 08.09.2021 și prin e-mail.
Ordinea de zi a Adunarii creditorilor este urmatoarea:
1. Prezentarea Situatiei financiare finale / Bilantul de inchidere, a Raportului final de activitate;
2. Aprobarea inchiderii procedurii în conformitate cu prevederile art.175 alin.(2) din Legea 85/2014.
Cu privire la ordinea de zi s-a primit punct de vedere, votandu-se prin corespondenta potrivit prevederilor art.48 alin.(4)
din Legea 85/2014, astfel :
- SES ELASSEMBLY SRL, pondere la vot 50,7148 %.
La adunarea creditorilor nu a participat personal niciun creditor.
Fiind intrunite conditiile legale de cvorum (50,7148%), lichidatorul judiciar a consemnat:
Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, în cuprinsul punctului de vedere exprimat s-a mentionat:
- SES ELASSEMBLY SRL, pondere la vot 50,7148%: ,… aprobam raportul final și situatiile finale intocmite de
lichidatorul judiciar.’’
Fata de punctul de vedere exprimat, cu unanimitate de voturi, Adunarea creditorilor a luat act de prezentarea Raportului
final de activitate și a Situatiilor financiare finale.
Cu privire la punctual doi de pe ordinea de zi, în cuprinsul punctului de vedere exprimat s-a mentionat:
- SES ELASSEMBLY SRL, pondere la vot 50,7148%: ,… aprobam inchiderea procedurii conform art. 175 alin.(2) din
legea 85/2014.’’
Fata de punctul de vedere exprimat, cu unanimitate de voturi, Adunarea creditorilor aproba inchiderea procedurii în
conformitate cu prevederile art.175 alin.(2) din Legea 85/2014.
Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost transmis prin e-mail la dosarul cauzei la data de 16.09.2021 și a fost
publicat în BPI nr.15367/17.09.2021.
4. CONCLUZII și SOLICITARI
Ca urmare a celor invederate mai sus, lichidatorul judiciar reitereaza:
Avand în vedere faptul ca :
-societatea debitoare nu mai desfasoara niciun fel de activitate ;
-societatea debitoare nu mai detine active în patrimoniu sau sume de bani;
-fata de cererea intemeiata pe prevederile art.169 din Legea 85/2014 creditorii au hotarat, în cadrul adunarii ce a avut
loc în data de 27.01.2021 (necontestata), ca nu este oportuna formularea acesteia;
-adunarea creditorilor din data de 16.09.2021 a aprobat inchiderea procedurii;
Solicitam onoratei instante:
-sa aprobe prezentul raport final și sa dispuna inchiderea procedurii de faliment a SUD PLAST RECICLING SRL în
conformitate cu disp. art.175 alin.2 din Legea nr.85/2014 ;
-radierea societatii debitoare din evidentele ONRC ;
-descarcarea de gestiune a lichidatorului judiciar.
Totodata, rugam onorata instanta sa se pronunte și asupra onorariului cuvenit lichidatorului judiciar în cuantum de
2.000 lei astfel cum a fost stabilit prin incheierea de sedinta din data de 02.07.2020, plata acestuia urmand a se face din
fondul de lichidare prevazut de art.39 alin.(4) din Legea 85/2014.
In temeiul prevederilor art.411 C.pr.civ. solicitam judecata în lipsa.
Pecunia IPURL
lichidator judiciar al Sud Plast Recicling SRL
Florica Cretu

Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OLTCHIM SA, cod unic de înregistrare: 1475261
România
Tribunalul Vâlcea
Secția a II A Civilă
Str. Scuarul Revoluției, nr.1.
Dosar nr. 3027/90/2021
Citație
emisă la: ziua 17, luna septembrie, anul 2021
CONTESTATOR
1. NR DORISAN METAL COM SRL-com. comuna Ulmi, Sat. Poenari, nr. 4, Județ GIURGIU
DEBITOR
2. NR SC OLTCHIM SA-RM VALCEA, STR UZINEI, nr. 1, Județ VÂLCEA
LICHIDATOR
3. NR BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL RFO 0239/2006-sector 3, București, INVINGATORILOR
VICTORY BUSINESS CENTER, nr. 24, et. 3
4. NR CONSORTIUL ROMINSOLV SPRL RFO 0122/2006-sector 3, București, STR SPAIUL UNIRII, nr. 223
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

26
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15489/20.09.2021

COMITET CREDTORI
5. NR AAAS-com. sector 1, București, Cpt. Al. Șerbănescu, nr. 50
6. NR BANCA TRANSILVANIA-SUCURSALA VÂLCEA-Rm.Vâlcea, Gabriel Stoianovici, nr. 13, Județ VÂLCEA
7. NR BULROM GAS IMPEX SRL-com. sector 1, București, Tipografiilor, nr. 31A, et. 1, ap. 2
8. NR CEC BANK SA-Rm.Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 124, Județ VÂLCEA
9. NR SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA-com. sector 1, București, Grigore Alexandrescu, nr. 9
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că sunteți citați la această instanță, camera 3, în ziua de 22 septembrie 2021, ora
11,30 în vederea discutății contestației formulată de către DORISAN METAL COM SRL.
Judecător-sindic Grefier,
Curuia Cristina Iuliana Dicu Felicia

RECTIFICĂRI

1. În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15394, din data de 17.09.2021, se face următoarea rectificare:
la pagina 2 (sumar) şi la pagina 5, poziţia 1, în loc de Societatea "AGRICOLA SRL, cod unic de înregistrare 13891992,
se va citi Societatea "ENDA TEX INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare 41211692".

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15489/20.09.2021 conţine 27 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

27