Sunteți pe pagina 1din 15

TITULARIZARE 2013

PROIECT DE LECŢIE

Disciplina: Religie creştin ortodoxă


Tema: Iubirea copiilor faţă de părinţi

Propunător: Nicoleta Lungu

CONSTANŢA
2013
PROIECT DIDACTIC

Propunător: Nicoleta Lungu


Data : 11 iunie 2013
Unitatea de învățământ: Şc. Gimnazială nr.43 “Ferdinand” Constanţa
Clasa: a II-a C
Disciplina: Religie Creştin Ortodoxă
Subiectul lecției: Iubirea copiilor față de părinți
Tipul lecției: comunicare/ însuşire de noi cunoştințe

Obiectiv general: cultivarea sentimentului de iubire şi respect față de părinți în spiritul moralei creştin
ortodoxe

Obiective de referinţă:
4.1. Să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin.
4.2. Să-şi formeze deprinderea de a se ruga.
4.3. Să desprindă din faptele personajelor biblice, din proverbe şi povestiri cu tâlc reguli de comportament
moral-religios.
4.4. Să identifice, pe baza analizei relaţiei părinţi-copii, modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi
şi datoriile unora faţă de ceilalţi

Obiective operaționale:
La sfârşitul lecției, elevii vor fi capabili să:
O1 - să enumere datoriile copiilor față de părinți;
O2 - să argumenteze importanța cinstirii părinților;
O3 - să prezinte modalități concrete prin care copiii îşi manifestă iubirea față de părinți;
O4 - să identifice în imagini şi povestirile cu tâlc mesajele morale cu privire la datoriile copiilor
față de părinți

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: exerciţiu de rugăciune, conversația, explicația, problematizarea,
observarea dirijată, lectura(în lanţ; expresivă), exercițiul aplicativ, jocul didactic, demonstrarea
imaginilor, aprecieri/recompense (sociale, materiale, primare)
2. Mijloace de învățământ: planşe “Datoriile copiilor față de părinți”, lectură biblică şi moral-
creştină, imagini iconografice.
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi
activitate de grup
Resurse:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a II-a
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a II-a
 Proiectarea unităţii de învăţare
2. Temporale:
 număr de lecții: 1
 durata: 50’
3. Modalităţi de evaluare: observaţia sistemică, evaluare orală
4. Bibliografice:
 Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1988
 Bulacu, Mihail, Pr., Pedagogia creştin-ortodoxă, Ediţie Anastatică, Editura Sf.Martiri
Brâncoveni, Constanţa, 2009
 Cucoş, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 2009
 Muha, Camelia, Caiet de religie, clasa a II a, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009
 Magdan, Leon, Cele mai frumoase Pilde şi Povestiri creştin-ortodoxe, Editura Mateiaş,
Bucureşti,2006
Nr. Etapele lecției Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. op. (min) şi învățământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric   Exerciţiul de Icoana Observarea
Rugăciunea-Imnul Învierii Rugăciunea-Imnul Activitate
rugăciune/ controlată
 Notarea absentelor Învierii colectivă
 Cântarea
 Managementul clasei ptr. Pregătirea pentru lecția
religioasă
începerea orei nouă
2. Pregătirea 10’  Domnul Iisus Hristos a  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor avut grijă de mama Sa şi răspund întrebărilor Activitate
pentru chiar şi atunci când suferea spontane formulate de Conversația frontală
receptarea pe Cruce. El a dat-o în profesor, care leagă
noilor grija Sfântului Apostol subiectul lecţiei
Ioan. Iar când Fecioara anterioare de prezenta.
cunoştințe
Maria a murit, El a
întâmpinat-o cu îngerii şi a
dus-o în cel mai frumos
loc din Rai. Să urmăm Explicația Icoana
exemplul lui Hristos şi să Aprecieri
ne iubim părinţii în orice verbale
împrejurare a vieţii!
O2 Între poruncile date de
Dumnezeu lui Moise, cea de-a
patra se referă exact la acest
lucru:„Cinsteşte pe tatăl tău şi Observaţia
pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi Elevii ascultă cu atenţie dirijată
să trăieşti ani mulţi!" (Ieşire
20, 12). Fiind dătătoare de Activitate
viaţă, această poruncă a lui frontală
Dumnezeu este amintită şi în
Noul Testament: “Copiilor,
ascultaţi pe părinţii voştri
întru toate, căci aceasta este
bine-placut Domnului”
(Coloseni 3, 20)

 Începutul lecţiei prin Elevii ascultă cu atenţie


istorisirea religioasă:
Copilul bine crescut Lectura Fişa de
(Anexa 1) expresivă lucru(Istorioa Activitate Aprecieri
 Discuţie liberă: Ce putem/ ra: Copilul frontală verbale
trebuie să facem? Elevii dau variante de bine crescut)
 Profesorul poartă un răspunsuri.
O4 dialog cu elevii despre Conversația
modalitățile prin care  datorită părinților care
părinții şi-au arătat iubirea ne îngrijesc, ne
față de ei, în săptămâna ce ocrotesc şi muncesc zi
a trecut şi totodată cum au de zi, ca noi să arătam
simțit ei că părinții şi-au aşa frumos
îndeplinit datoriile față de  ei ne ceartă pentru că
ei. am greşit şi doresc ca
 Datorită cui sunteți voi aşa noi să ne îndreptăm şi
de curați şi frumos să devenim copii buni.
îmbracați astăzi la şcoală  de a ne îndrepta pe
şi în alte împrejurări? calea cea bună
 Vă ceartă părinții când  aşa cum ei au obligaţia
faceți fapte de a ne ocroti
nepotrivite(rele)?De ce (îngrijindu-ne, iubindu-
credeţi că se întămplă ne) au dreptul de a fi
asta? ascultaţi, respectaţi,
iubiţi; aşa şi noi avem
 Credeţi că fiecare dintre dreptul la ocrotire dar şi
O2 noi are doar drepturi sau şi obligaţia de ai asculta,
obligaţii? ajuta, învăţa etc.
3. Precizarea 3’  Se anunță şi se scrie pe  Elevii procedează
titlului şi a flipchart data şi titlul asemnea în caiete şi
obiectivelor lecției: Iubirea copiilor ascultă cu atenție Explicația Activitate
față de părinți explicațiile profesorului frontală
 Se precizează obiectivele
lecției: Se va urmări
prezentarea datoriilor
copiilor faţă de părinţi,
prin mai multe pilde
religioase şi prin textul
lecţiei, astfel încât elevii să
fie mai motivaţi să îşi
respecte/ iubească părinţii.
4. Comunicarea 10’  Se prezintă datoriile  Elevii ascultă cu atenție Lectura în Activitate
noilor copiilor față de părinți prin lanţ frontală
cunoştințe lectura lecției din manual. Planşe cu
O1  Se prezintă elevilor planşe  Elevii privesc cu imagini Aprecieri
O3 didactice cu imagini în atenție şi identifică Observarea reprezentati- verbale
O4 care sunt prezentate datoriile copiilor față dirijată ve
modalități concrete de de părinți şi modalități Activitate
îndeplinire a datoriilor față de îndeplinire a frontală
de părinți. acestora.
5. Fixarea şi 20’  Se propune spre rezolvare  Elevii rezolvă exercițiul Exerciţiul Fişa de lucru Activitate
sistematizarea un exercițiu din fişa de individual (imaginile (Puzzle) individuală
lucru.(Anexa 2) decupate sunt
repoziţionate) şi apoi
 Profesorul adresează prezintă oral rezolvarea
elevilor următoarele exerciţiului. Conversația Activitate
întrebări:  Ascultând, învățând, frontală
O3  Cum poate un copil să-şi respectând pe cei din
O4 bucure părinţii? jur etc.

 Cum răsplăteşte
Dumnezeu pe copiii care
îşi cinstesc părinţii?  bunici, învățători, Aprecieri
profesori, nasi şi preoți verbale/
materiale
 Faţă de cine mai trebuie sa
 Elevii rezolvă exercițiul Exerciţiul Fişa de lucru Activitate (stickere)
ne comportăm la fel?
în grup, apoi liderul (“Culege de grup
prezintă oral rezolvarea merele
O1  Se propune spre rezolvare bune”)
exerciţiului.
O2 un exercițiu din fişa de
lucru.(Anexa 3)  Elevii rezolvă exercițiul
oral, cu prezentare pe
flipchart. Vor extrage Exerciţiul Fişa de lucru Activitate
dintr-un “evantai” (“Căsuţa cu în perechi
 Se propune spre rezolvare proverbe”) şi frontală
diferitele citate şi le vor
un exercițiu din fişa de Lectura
citi/lipi pe căramizile
lucru.(Anexa 4)
casuţei de pe flipchart
 Copii care îşi cinstesc
părinții au parte în viață Conversația Activitate
 Profesorul precizează că frontală
de bine şi vor trăi mult
cinstirea părinților este o
poruncă dată de Dumnezeu
pe care o găsim în Sfânta
Scriptură  Elevii formulează Fişa de lucru
mesajul rugaciunilor: (“Frumoase
 Profesorul îi solicită pe Să ne rugăm pentru rugăciuni Activitate Aprecieri
elevi să fie atenţi la părinți/fraţi! ptr. toţi frontală verbale
următoarele rugăciuni, copiii buni”)
pentru a putea spune care
este mesajul acestora
(Anexa 5)  Elevii formulează
O4 învățăturile şi le scriu
 Se desprind învățăturile în caiete: Conversația
morale ale lecţiei şi se  Să-i cinstim şi să-i
notează pe tablă iubim pe părinţi!
 Să ne rugăm pentru
părinți!
 Să le mulțumim
 Obs. Profesorul intervine părinţilor!
cu întrebări suplimentare
ori de câte ori este nevoie.
6. Asocierea şi O2 3’  Pe Cine avem ca model de  Pe Domnul nostru Iisus
generalizarea îngrijire a mamei? De ce? Hristos Conversația Icoana Activitate Aprecieri
O3  Pe bunici, învățători, frontală verbale
 Pe cine mai suntem datori profesori, naşi şi preoți
să cinstim ca pe părinţii
noştri?  Elevii ascultă cu atenție Lectura Fişa de
expresivă lucru(Istorioa
 Se citeşte o istorioară  Elevii identifică ra: Răsplata)
religioasă: Răsplata situaţiile şi dau
(Anexa 6) variante de răspunsuri
 Profesorul face referire la
morala povestioarei cu tâlc
întrebând elevii dacă se
regăsesc în situaţii similare

7. Aprecierea 1’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă Activitate Aprecieri


activității si individuale, privind atât aprecierile făcute de frontală verbare/
precizarea pregătirea elevilor pentru profesor materiale
temei lectie, cât şi implicarea în (iconiţe,
predarea noilor cunoştinte stickere)
 Se notează elevii care au
participat la lecție
 Se precizează şi se explică
tema pentru acasa: Lipiţi
piesele puzzelului(Anexa
2) şi coloraţi imaginile cu
comportamentele bune.
8. Încheierea 1’  Rugăciunea: Înger,  Rugăciunea: Înger, Exerciţiul de Icoana Activitate Observarea
activității îngeraşul meu îngeraşul meu rugăciune colectivă controlată
 Salutul: Hristos a Înviat!  Salutul: Hristos a
Doamne ajută! Înviat! Doamne ajută!
ANEXA 1

Copilul bine crescut


(Leon Magdan, Cele mai frumoase Pilde şi Povestiri creştin-ortodoxe)

Într-un sat din câmpie, s-au întâlnit la fântână trei femei. Două dintre ele nu încetau să-şi laude
băieţii. Cea de-a treia însă, nu spunea nimic, cu toate că avea şi ea un băiat de care nu s-ar fi putut
plânge. Au luat cele trei femei câte o găleată cu apă şi au plecat împreună înapoi, spre casă. Pe drum,
s-au întâlnit cu cei trei copii, care se jucau într-o livadă.
- Ia uite-1 pe-al meu, a zis prima femeie. E aşa de puternic.
- Dar al meu, zise şi a doua, e priceput la toate.
Nici de această dată, cea de-a treia femeie nu a spus nimic, însă copilul ei, văzându-şi mama, s-
a grăbit să vină şi să ia el găleata. Ceilalţi doi băieţi au început să râdă şi au rămas să se joace mai
departe. Acum se vedea adevărul. Din modestie, cea de-a treia femeie nu se lăudase cu feciorul său,
dar, în locul ei, vorbeau faptele...

„Învaţă-te, fiule, să fii totdeauna simplu şi fără răutate!”


(Sfântul Efrem Sirul)


ANEXA 2
CADRU PUZZLE
ANEXA 2

PUZZLE
ANEXA 3
LA CULES DE MERE BUNE

Se ştie că nu toate merele dintr-un pom sunt bune.


Culege merele bune, care corespund modului tău de a te comporta în acord cu învăţătura creştină.
În coş, aşează merele bune, scriind pe ele cifrele corespunzătoare.
Merele căzute sunt cele rele. Potriveşte imaginea cu mărul viermănos şi scrie pe el cifra
corespuzătoare! Se fac comentarii referitoare la sfaturile bune/rele.

1. să fiu ascultător; 6. să învăţ bine;


2. să nu-mi iubesc părinţii; 7. să-mi iubesc aproapele;
3. să mă rog; 8. să fiu obraznic;
4. să mă port cuviincios; 9. să fac numai lucruri bune.
5. să mă bat cu copiii;
ANEXA 4
CĂSUŢA CU SFATURI BUNE

Explicarea fişei: Căsuţa va fi desenată(trasată) pe o foaie mare(flipchart) fără textele interoare. Textele
vor fi scoase individual pentru a putea fi împărţite elevilor, care, după ce le vor citi/interpreta, le vor
lipi în spaţiile corespunzătoare. Acoperişul este concluzia: Porunca a IV-a-Vechiul Testement,
respectiv textul de la Coloseni-Noul Testament.

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să


trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul
tău ţi-l va da ţie” (Ieş. 20: 12)
9

„Copiilor, ascultaţi pe
părinţii voştri întru
toate, căci aceasta este
bine-plăcut Domnului”
(Colos. 3:20)
10

Pild.13:24 Sir.3:2 Pild.19:20

„Cine cruţă nuiaua îşi „Că Domnul a înălţat pe tată „Ascultă sfatul şi primeşte
urăşte copilul, iar cel care îl peste fii si a întărit judecata învăţătura ca să fii înţelept
iubeşte îl ceartă la vreme.” mamei peste copiii” toată viaţa.”
6
2 3
Pild.6:20-22 Sir.3:8-9

„Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău, şi nu „Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatal tău
lepăda învăţătura mamei tale: leagă-le şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de
necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te la ei. Ca binecuvântarea tatălui întăreşte
vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat, şi casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă
îţi vor vorbi la deşteptare!” până în temelie.”
7 8

Pild.19:18 Pild.10:1 Pild.22:6

„Pedepseşte pe feciorul tău „Pildele lui Solomon. Fiul „Deprinde(învaţă) pe


cât mai este nădejde(de înţelept înveseleşte pe tatăl tânăr(copil) cu purtarea care
îndreptare), dar nu ajunge său, iar cel nebun este trebuie s-o aibă; Chiar când
supărarea maicii lui.” va îmbătrâni, nu se va abate
până acolo ca să-l omori.”
de la ea”
1 5
4

ANEXA 5
Frumoase rugăciuni pentru toţi copiii buni

Rugăciune Rugăciune pentru


pentru părinţi fraţi şi surori

Doamne, cât este Doamne ţine-i


de bine, fericiţi
Când e mama Şi pe fraţii mei
lângă mine! iubiţi,
Doamne, cât este Dă-le, Doamne,
de rău, sanătate,
Când nu-l văd pe Rod în muncă, spor
tatăl meu ! la toate
Tata , mama mă Şi să fim apropiaţi
iubesc Fiindcă de-asta
Şi pe mine mă- suntem fraţi:
ngrijesc. Să iubim, să ne-
Ţine-i , Doamne, ajutam,
Îndurate, Pe părinţi să-i
La mulţi ani, cu respectam,
sănătate! Căci acesta-i lucru
Fă-le parte doar de sfânt
bine Si în cer şi pe
Să se bucure de pământ!
mine!
Amin.
ANEXA 6

Răsplata
(Leon Magdan, Cele mai frumoase Pilde şi Povestiri creştin-ortodoxe)

Într-un sat de munte, era un om vestit pentru hărnicia sa. Dar, pe cât de muncitor era omul, pe
atât de leneş era fiul său. Toată ziua ar fi stat degeaba şi tot nu s-ar fi plictisit. Numai că, într-o după-
amiază, se duse la tatăl său şi îi spuse:
- Tată, am văzut pe uliţă nişte băieţi încălţaţi cu ghete noi, foarte frumoase. Aş vrea şi eu aşa
ghete.
- Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai munci şi tu cât de puţin, ţi-aş da banii, dar aşa, pe
degeaba, zi şi tu, e drept?
N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supărat. Tare şi-ar fi dorit asemenea ghete, aşa că, a
doua zi, iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Dar şi de data aceasta părintele 1-a refuzat.
Când a venit şi a treia zi să-i ceară bani, ţăranul i-a spus:
- Uite, măi băiete - văd că nu mai scap de tine! Eu am treabă aici, în grădină. Dar, în pod, e o
grămadă de grâu ce trebuie vânturat, că altfel se umezeşte şi se strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu
grâul şi pe urmă vino aici şi-ţi dau bani să-ţi cumperi ghetele.
N-a mai putut băiatul de bucurie. S-a urcat repede în podul casei, dar nu prea îl trăgea inima la
muncă. Aşa că s-a culcat pe un braţ de fân, a tras un pui de somn, după care a alergat în curte, strigând:
- Gata, tătucă, am vânturat tot grâul. Acum îmi dai banii?
- Nu! - a răspuns omul categoric. Ţi-am spus să vânturi grâul, nu să pierzi vremea. Treci în pod
şi fă ce ţi-am spus!
A plecat iar băiatul, dar nu putea înţelege de unde ştia tata că el nu vânturase grâul. Probabil că
1-a surprins dormind şi nu 1-a trezit, că altfel nu se poate ... Aşa că, după ce s-a urcat iarăşi în podul
casei, s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A stat el preţ de jumătate de ceas, cu ochii aţintiţi
spre tatăl său, care muncea de zor în curte, şi, socotind el că-i de ajuns, se duse iarăşi în grădină.
- Tată, am terminat toată treaba, n-a rămas bob de grâu neîntors. Acum îmi dai banii?
- Măi băiete, după ce că eşti leneş, mai eşti şi un mare mincinos. Nu ţi-e ruşine? Să ştii că, dacă
nici de data asta nu te duci în pod şi nu faci treaba cum se cuvine, nu mai vezi nici o gheată. Ai înţeles?
Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a pus mâna lopată şi a început
să vânture grâul. Dar, cum a băgat lopata în grămadă, a găsit ascusă în grâu o pereche de ghete noi
nouţe, exact aşa cum îşi dorea el.
De bucurat, s-a bucurat, cum era şi de aşteptat, dar, în acelaşi timp, îi crăpa obrazul de ruşine
pentru minciunile sale de mai înainte. Fără să-1 mai pună nimeri a vânturat tot grâul, după care s-a dus
şi în grădină să îşi ajute tatăl. Acum ştia într-adevăr, că merită ghetele, dar, mai mult decât atât, simţea
cât de bine este alături de părinţi şi să îi ajuţi.

„Creşteţi-vă copiii în învăţătura şi înţelepciunea Domnului!”


(Sfânta Scriptură )

OGLINDA TABLEI

DRAGOSTEA COPIILOR FAŢĂ DE PĂRINŢI

† SĂ-I IUBIM ŞI SĂ-I CINSTIM PE PĂRINŢI!

† SĂ NE RUGĂM PENTRU PĂRINȚI!

† SĂ LE MULȚUMIM PĂRINŢILOR!

S-ar putea să vă placă și