Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA:
DATA:
CLASA: – a III-a A deficiențe senzoriale de auz
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ : Om și societate
DISCIPLINA: Religie
UNITATEA DE INVĂȚARE: Iubirea creștină, sprijin pentru conviețuirea cu ceilalți

TEMA: Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre


TIPUL LECȚIEI: Mixta

SCOPUL LECȚIEI: formarea comportamentului moral religios în familie, şcoală şi societate

COMPETENȚE GENERALĂ::
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite
contexte de viaţă

COMPETENȚE SPECIFICE

1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu


anumite situații de criză

1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe


baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană

COMPETENȚE DERIVATE

1.Cognitiv - formative:

O1: - să enumere faptele bune prin care ne manifestăm iubirea faţă de aproapele si fata
de Dumnezeu
O2: - Să răspundă la sarcinilie de lucru date de profesor
O3: - Să iși mențină atenția cât mai mult timp

2.Afectiv- atitudinale:
O4: - Dezvoltarea unor emoții și sentimente de recunoștință
3. Psiho-motrice:
O5:- Să adopte o poziţie corectă şi comodă pentru lucru

Strategia didactică:
- metode de învăţământ: conversaţia euristică, explicaţia, descrierea, exerciţiul, jocul
didactic, rugăciunea, limbaj mimico gestual, labiolectura
- mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, imagini, fişă de lucru, pictograme , tabla
interactiva, aplicaţii digitale Wordwall, Learningapps
- forme de organizare a clasei: frontală, individuală

Evaluare: continuă

Principii didactice gnerale:

Principiul intuitiei

Principiul accesibilitatii

Principiul motivatiei

Principii didactice specifice:

- Principiul eclesiologic
- Principiul hristocentric
-
Locul desfăşurării: sala de clasă
Resurse:
1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasele a III-a şi a IV-a,
Bucureşti, 2014;
Planificarea calendaristică orientativă;
Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale: număr de lecţii: 1
durata: 30 minute
3. Bibliografice:
Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005.
Achim Mihaela, Daiu Anişoara, Ioniţă Dragoş, Moldoveanu Maria, Nicula Florentina,
Religie-cultul ortodox: manual pentru clasa a III-a, Editura Corint Educaţional,
Bucureşti, 2016.
Gîfei Margareta “Autimul la preşcolari”, Editura Rovimed Publishers, Bacău 2009
Opriş Dorin, Opriş Monica, Metode active de predare-învăţare: modele şi aplicaţii la
Religie, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2008.
Programa școlară pentru disciplina Religie Cultul Ortodox, Clasele a III-a și a IV-a
Şebu Sebastian, Opriş Monica, Opriş Dorin, Metodica predării Religiei, Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Sarcini Conţinutul instructiv – educativ


Nr. Resurse Resurse Resurse
Etapele lecţiei de
Crt. Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizatorice Evaluare
învăţare

Salutul. Salutul. Observarea


Momentul
Rugăciunea. Rugăciunea. Rugăciunea Activitate sistematică a
1. organizatoric
O5 frontală comporta-
2 min.
mentului
Reactualizarea Se reactualizează cunoştinţele
dobândite
cunoştinţelor O2 Conversaţia Fişă de lucru Activitate Evaluare
2. De ce Îl iubim noi pe Elevii raspund la intrebari
anterioare Dumnezeu? Explicaţia Rebus individuală formativă
2 min. scrisă
Conversaţia Imagini Observarea
Captarea atentiei Profesorul prezintă elevilor Elevii privesc cu atenție imaginile Explicația Activitate sistematică a
3
3 min. câteva planşe cu faptele bune si le interpreteaza frontală comporta-
mentului
Se anunţă şi se scrie pe tablă Activitate Observarea
Anunţarea titlului data şi titlul lecţiei: „Dumnezeu
O4 Elevii notează titlul lecţiei în caiete. Explicația frontală sistematică a
răsplăteşte faptele noastre”
4. lecţiei comporta-
3 min. - Se precizează obiectivele
mentului
lecţiei;.
5. Comunicarea/ Profesorul comunica elevilor Elevii se implică în activitate
însuşirea noilor notiuni referitoare la faptele exprimându-şi părerile.
cunoştinţe bune, coreland cu imagini si Conversaţia Cartonase Activitate Evaluare
(Dirijarea O5 pictograme sugestive. Explicația Pictograme frontală/ formativă
învăţării) Ofera apoi un bol cu cartonase Elevii participa la activitate cu imagini individuală orală
10 min. sugestive, pentru a sorta faptele atentie Boluri
bune de cele rele. pentru
Profesorul recită poezia Îndemn sortare
de Demostene Botez
„Când te duci seara la
culcare, Descrierea Activitate

Să-ţi pui o mână sub obraz Poezia frontală


/individuală
Şi să te-ntrebi cu îngrijorare
O3 Ce-am făcut eu oare azi?

O zi petrecută fără fapte

Care să-ţi fi rămas în minte

În viaţa ta e ca o noapte

Sau ca un basm fără


cuvinte”

Se recită apoi două câte două Exercitiul


versuri până se învaţă poezia.
Se cere elevilor să mediteze
seara la faptele bune pe care le-
au făcut

Profesorul utilizeaza impreuna


Aplicatia
cu elevii platfomele
Learningapp
Learningapps si Wordwall
s
pentru a identifica fapte bune
Platforma
Wordwall

https://learningapps.org/wat
ch?v=pn63fidg320

https://wordwall.net/ro/res
ource/6647798/fapte-bune-
fapte-rele
Evaluare
Bilete formativă
Activitate orală
individuala
Fixarea
cunoştinţelor şi Profesorul invită elevii sa
O5 Elevii participa activ
6. asigurarea feed- realizeze impreuna activitatea Cutia cu fapte
back-ului Cutia cu fapte bune. bune
3 min.

7. Aprecierea, Explicaţia Fisa de lucru Evaluare


asocierea, Se cere elevilor să prezinte o În urma unei autoanalize la nivel de Activitate formativă
situaţie când au făcut o faptă
generalizarea O1 cuvinte şi fapte, fiecare elev va frontală/ orală
bună şi apoi văzându-i pe
2 min. ei, alţii au făcut la fel descrie trei modalităţi prin care îşi individuală
manifestă respectul faţă de părinţi. Autoevalua-
Concluzie: rea
Oamenii care fac fapte bune îi Ascultă cu interes aprecierile
pot determina şi pe alţi să facă profesorului.
la fel

Fapta bună este răsplătită.


Se solicită elevilor să precizeze
ce fapte bune mai pot săvârşi
oamenii faţă de semenii lor
Profesorul face aprecieri
O1 referitoare la implicarea elevilor
în desfăşurarea lecţiei.
Notează elevii care au
participat la lecție.

Profesorul solicită elevilor să Activitate Evaluare


Evaluarea completeze un Certificat de Elevii completeaza Certificatul de Certificat de individuala formativă
8. Exerciţiul
3 min. fapte bune pentru o persoana fapte bune fapte bune orală
draga
Activitatea Profesorul anunţă tema pentru Elevii primesc Calendarul faptelor Calendarul Activitate Autoevalua-
9. suplimentară acasă: Fiecare lev va completa bune Explicaţia faptelor individuala rea
1 min. Calendarul faptelor bune bune
Rugăciunea. Rugăciunea . Activitate Observarea
Încheierea
Salutul. Salutul. frontală sistematică a
10. activităţii Rugăciunea
comporta-
1 min.
mentului

S-ar putea să vă placă și