Sunteți pe pagina 1din 6

Planul Unităţii de învăţare

Autor Unitate

Profesor: Ciobanu Doina , grad didactic II


Instituţia: Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Leova
Prezentare generală a Unităţii de Învăţare
Titlul planului unităţii de învăţare
Literatura – o lume a limbajului artistic.

Rezumat unitate de învăţare


În cadrul acestei unităţi de învăţare, elevii acumulează cunoştinţe despre procesul de formare a cititorului receptor.
Clasa
a X-a profil umanist

Timp necesar
12 lecţii a cîte 45 minte

Perioada de realizare

1
Stabilirea Unităţii
Competenţe şi subcompetenţe vizate
Competenţe specifice:
2. Aplicarea tehnicilor şi a instrumentarului ştiinţifc adecvat competenţelor de muncă intelectuală, reclamate de standardele de conţinut.
4. Uzul diverselor strategii de lectură şi elaborare a textului.
5. Aplicarea normei ortografce, ortoepice,
semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare în diverse situaţii de comunicare orală şi scrisă.
9. Producerea personalizată a actelor de vorbire, a textelor argumentative, refexive şi metaliterare
SUBCOMPETENŢE :
2.1. Aplicarea tehnicilor de abordare a textului literar şi nonliterar.
4.2. Cunoaşterea prin lectură, dirijată şi independentă, a textelor literare şi nonliterare.
4.3. Elaborarea textelor în parametrii indicaţi.
5.1. Respectarea normei limbii literare în orice text scris sau rostit.
9.1. Prezentarea orală a alocuţiunilor/scrisă a argumentelor, cu limita de întindere în timp (7-10 min.) sau spaţiu
(o flă A4).
Obiective operaţionale şi rezultate aşteptate

Până la sfârşitul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili să:


- Să recunoască noţiunile de limbaj artistic şi lexicul operei;
- Să elaborareze un text argumentativ în baza unui proverb;
- Să realizeze o lectură comprehensivă a textului;
- Să reflecteze despre importanţa modelului uman în formarea unei personalităţi libere şi creatoare ;
- Să descifreze sensul contextual al simbolurilor;
- Să comenteze efectul unei lecturi.
Intrebări generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare, etc
Întrebare În ce mod cultura şi literatura defineşte omul?
esenţială

Întrebări de De ce trebuie sa stim ce este un proces de formare a cititorului receptor? La ce ne ajuta?


unitate De ce trebuie sa stim ce este competenţa de comunicare? La ce ne ajuta?
Întrebări de Care este valoarea limbajului ca formă specifică pentru arte?
conţinut Ce valori ar putea fi transmise prin opera literară
Care sunt criteriile de apreciere a unei „cărţi bune”?
Cum cartea şi lectura pot forma omul?
Cum înţelegi ideea de performanţă culturală?
Care sunt personalităţile ce te ajută să îţi formezi o pasiune pentru lectură, literatură, frumosul vieţii ?
2
Activităţi de
Dozarea
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare evaluare / Tema de
timpului
casă
Evocare  : Meditează asupra valorii 5 min Discuţia dirijată.
limbajului ca o formă specifică pentru arte.
Ex.1.1 ; 1.2 - frontal.
Realizarea sensului : Sape aude (pag.38) 15 min. Consultaţii în grup.
Lexicul operei literare Ex. 2 ; 2.1 ; 3 ;4 – oral ; în grup.
1.
şi limbajul artistic. Reflecţii : ex.6 – individual. 20min. Evaluarea reciprocă a
Ex.7 – în scris. textelor elaborate.
Ex. 8 – în scris. Tema de casă:
Feedback : chestionar. 5 min Exerciţiile 7;8 din fişa nr.3
(suplimentar)
Evocare  : Citeşte şi alcătuieşte prin analogie 3 min. Discuţie dirijată.
definiţia cuvintului « eu » . Comentarii la încheierea
« Eu nu sînt decît un trecut fără prezent » » discuţiei.
Lis Murdoch
Realizarea sensului :
Valoarea textului - Alcătuiţi cît mai multe enunţuri cu 7 min Actualizarea noţiunilor.
literar. polisemia lexemului “cuvînt”. Lucru în plen. Acumularea
2.
“Variantă posibilă” Utilizaţi informaţia din LOGOS unităţilor de vocabular
V. Romanciuc pag.38. - în perechi necesare / inerente.
- Lectura poeziei. – independent.
Reflecţii : ex.3 p.40 – în scris. 25 min Feedback direct şi
Ex. 4 ;5 ;7 - în grup. comentarii.
Feedback : ex 3. Pag.40(jos) – individual/în 10min Tema de casă:
perechi. Ex. 4 ; 5 – în scris.
Evocare  : proverbe « încurcate ». SD1 3 min Discuţie dirijată. Comentarii
Citeşte şi descurcă proverbele. la încheierea discuţiei.
Elaborarea unui text (Captarea I pag.25)
Discuţia în plen a temei de acasă. 10 min.
3. argumentativ în baza Realizarea sensului : ex.6 10 min SINELG.
unui proverb. Reflecţii : Ex. 7 – în scris individual. 17 min Evaluare reciprocă.
Feedback : Ex. 8 pag. 41 a ; b. 5 min Tema de casă:
Ex.8 c ; d ; e ; f ;g.
3
Activităţi de
Dozarea
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare evaluare / Tema de
timpului
casă
Evocare  : O carte necesară 5 min Discuţie dirijată. Comentarii
(Captarea III pag.34) la încheierea discuţiei.
Verificrea temei pentru acasă. 5 min Autoevaluarea.
Literatura este o lume 15 min Pixuri în pahar.
a limbajului artistic. Realizarea sensului : ex.1 pag.43
4.
« Testament » T. Ex. 2; 2.1 – în grup 15 min Tema de casă:
Arghezi Reflecţii : Ex. 3; 4;4.1; 4.2. – oral, frontal 5 min Lectura poeziei
« Testament » de T.
Feedback : Ex. 4.3 – în scris. Arghezi. Ex. 1 pag. 45.

5. Lectura Evocare  : Discuţia în plen a temei de acasă. 7 min. Discuţie dirijată. Comentarii
comprehensivă a Explicarea termenului « lectură la încheierea discuţiei.
comprehensivă »
textului.
Turul galeriei.
« Testament » Realizarea sensului : Identificarea şi 3 min. Tema de casă: la alegere
T. Arghezi descifrarea grilei conceptuale pentru o 1. Explicaţi titlul
lectură comprehensivă. 35 min poeziei.
2. Evidenţiaţi într-o
Reflecţii : gr.1 – A. Viaţa devine carte, compoziţie,
literatură. particularităţile
Gr. 2 - B. Cartea, literatura schimbă viaţa. limbajului poetic
Gr. 3 – opera literară este o artă a cuvîntului, arghezian, pornund
un fapt de limbaj. de la versurile :
Gr.4 – Arta operei presupune şi o nouă « Din bube,
viziune asupra vieţii, lumii. mucegaiuri şi noroi /
Gr.5 – Literatura este un spaţiu liber şi Iscat-am frumuseţi şi
generos. preţuri noi ».
3. Comentaţi versurile :
« Nu-ţi voi lăsa drept
bunuri după moarte, /
Decît un nume
adunat pe-o carte.
4
Activităţi de
Dozarea
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare evaluare / Tema de
timpului
casă

Evocare  : Verificarea temei pentru acasă. 10 min Autoevaluarea. Evaluarea


Ex. 1; 1.1 – oral, frontal reciprocă.
Cititorul – un recreator Realizarea sensului : SD1 – Citeşte textul şi 15 min
regăseştete în ipostazele de lector-receptor al Prezentări din partea
6. pasionat al operei. eului liric. grupurilor.
“Legămînt” Gr. Vieru Ex. 2 – în grup Actualizarea noţiunilor.
Reflecţii : ex. 1.1;1.2; 1.3 15 min Tema de casă:
Feedback : Ex 1.4 5 min Ex 2 ; 2.1 (pag.50)
Evocare  : “Proverbe valorificate” Discuţie dirijată. Comentarii
Importanţa modelului Captarea III pag.50 10 min la încheierea discuţiei.
Verificarea temei pentru acasă.
uman în formarea unei
7. Realizarea sensului : ex.1; 1.1; 1.2 – 15 min GPP
personalităţi libere şi în perechi
creatoare. Reflecţii : Ex 2; 2.1 – în scris 15 min Tema de casă:
Feedback : Autoevaluare 5 min Ex. 1 ; 2 pag.52
Evocare  : Discuţia în plen a temei de acasă. 15 min Discuţie dirijată. Comentarii
Lectura poeziei. la încheierea discuţiei.
Intenţionez să citesc textul dat
Cititorul – un receptor pentru că …
rafinat al textului 15 min Recitirea textului prin
8. literar. Realizarea sensului : Autoevaluarea prin profilul indicat.
« Plouă » capacitatea unui alt cititor. 10 min Tema de casă:
V. Romanciuc Precizează propria cale a
Reflecţii : Generalizarea informaţiei, 5 min devenirii unui cititor-
conştientizarea atitudinilor. receptor rafinat al textului
Feedback : ex 3 pag.54 literar.
9. Condiţiile devenirii Evocare  : Verificarea temei pentru acasă. 15 min Discuţie dirijată. Comentarii
unui receptor-creator Lectura eseului poetului şi la încheierea discuţiei.
prozetorului George Meniuc. – independent.
al operei.
Realizarea sensului : 20 min
1. Identifică ideea de început a eseului. Sarcini diferenţiate.
5
Activităţi de
Dozarea
Data Nr. Subiectul lecţiei Activităţi de învăţare evaluare / Tema de
timpului
casă
2. Rescrie cuvintele ce enunţă condiţiile
care asigură formarea unui receptor. Discuţii în grup şi în plen.
3. Meditează asupra sensului Tema de casă:
întrebărilor retorice. Demonstrează prin 2-3
4. Selectează 2-3 întrebări ce ţi-au exemple de opere ale unor
suscitat interesul. Propune-le pentru scriitori, că aceştea sînt
discuţie colegilor. creatori de anumite modele ;
10 min comentează de ce un model
Reflecţii : Ex 1 ; 2 pag. 55 trebuie să conţină acel
« inedit », original.
Lecţie sinteză: Evocare  : Verificarea temei pentru acasă. 7 min Autoevaluare.
Înţelegerea textului 13 min
Realizarea sensului : Lectura poeziei.
literar. Atelier de
10. Ex 1;2;3;4 – individual 20 min Tema de casă:
lectură. 5 min Repetare. Ex.9; 10 pag.56
« Chiar şi azi » N. Reflecţii : Ex 5;6;7 - în scris
Dabija Feedback : Ex 8 frontal
11. Test de evaluare Test nr.5 din (pag. 71)« Competenţa de
11. comunicare în examenul de BAC »
sumativă
Lecţie de analiză şi
12
corecţie.