Sunteți pe pagina 1din 31

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 6

Suntem bine informați


Clasa a IV – a
Perioada: 4 săptămâni (S18 – S21)

1
Ziua/ data Disciplina Comp. Detalieri de Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
specifice conținut
Luni Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar -observarearea unor imagini cu pinguini; Resurse materiale:  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. -citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; manual, laptop, fișe clasă
2.5.;3.1. Text suport -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin de lucru -formulare de
3.2.; 3.6. ,,Pinguinii” raportare la contextul în care apar şi confruntarea cuResurse
sensurile
procedurale:
oferite de dicţionar ;
răspunsuri la
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri conversația euristică, întrebări
proprii ; explicația, observarea
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează dirijată, exercițiu,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explozia stelară,
textul citit; Diagrama Venn
- stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții;
Științe 1.1.; 2.1. - asemănări dintre lumea pinguinilor și cea a
oamenilor;
Geografie 4.3. - completarea unor semănări / deosebiri dintre
pinguinul Apolodor și un pinguin care trăiește pe
AVAP 1.2. tărâmul înghețat al Antarcticii;
- verbalizarea diferențelor existente între un text
literar și unul nonliterar.
Matematică 1.1. Ordinea efectuării Rezolvarea unor exerciții cu mai multe operații, Resurse materiale: Evaluare după
1.2. operațiilor. respectând ordinea efectuării acestora; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.1. Paranteze pătrate Exerciții-joc de completare a unor exerciții cu Resurse procedurale: sarcinilor de
2.2. numere potrivite peentru a obține rezultate date; conversaţia, exercițiu, lucru
2.3. Efectuarea unor calcule, după model; explicaţia, învăţarea
Rezolvarea unor probleme practice, inspirate din prin descoperire,
Științe 1.1. viața reală; demonstraţia,
LLR 2.5. Compunere de probleme după exercițiu dat; problematizarea
Completarea unui rebus matematic.
Științe ale naturii 1.1.;12.; Soarele: sursă de - observarea unor imagini referitoare la importanța Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.1.; 2.2. lumină și căldură Soarelui pentru Pământ; manual, planșe clasă
2.3. - lectura unor scurte texte, cu scopul înțelegerii didactice ,fișe de lucru -completarea unui
LLR 2.4. înțelegerii importanței pentru viața de pe Resurse procedurale: organizator grafic
Matematică 5.2. Pământ a luminii și căldurii primite de la conversația, explicația
Ed. civică 3.1. Soare; organizatorul grafic,

2
- alcătuirea unei Fișe a Soarelui problematizarea,
- formularea unor răspunsuri la întrebări date; piramida (bulgărele de
- formularea unor propoziții referitoare la rolul zăpadă)
Soarelui, în funcție de imaginea dată;
- utilizarea de surse de documentare privind
influența Soarelui asupra corpului uman;
-completarea unui tabel cu aspecte pozitive
și negative a influenței Soarelui asupra
omului; prezentarea concluziilor propriei
investigații.
Muzică 1.3.; Semnele de - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor Resurse materiale:  Observarea
2.1.; repetiție diferenţieri de gen, expresivitate, tempo (lent/ manual, sistematică
rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte caietul, surse audio
JM 2.2. dinamice şi timbrale; Resurse procedurale
Ed. civică 3.1. - exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările conversaţia,explicaţia,
audiate; exerciţiul, munca
-transcrierea uni cântec respectând semnele de independentă, jocul
repetitie; didactic
- interpretarea unor cântece respectând semnele
de repetiție;
-realizarea unor corespondențe între semnele de
repetiție și definiția lor;

Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar -completarea unor spații lacunare; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. - explicarea rolurilor ilustrațiilor în înțelegerea manualul, fișe de lucru sistematică
2.5.;3.1. Text suport textului; Resurse procedurale:
3.2.; 3.6. ,,Pinguinii” - asemănări dintre lumea animalelor și cea a conversaţia euristică,
oamenilor; explicaţia, exerciţiul,
Ed. civică 3.1. - completarea unor semănări / deosebiri dintre Diagrama Venn, Știu/
speciile de pinguini existenți; Vreau să știu/ Am
- Jocul ,,Mesaje zburătoare”( fiecare elev umflă un învățat, explozia
Geografie 4.2.; 4.3. balon pe care scrie cu carioca câte un mesaj. Se dă stelară
MM 3.1. drumul baloanelor prin clasă, elevii le prind şi
citesc mesajele de pe baloane)

3
- realizarea unei fișe de portofoliu ce are ca temă
pinguinii
interpretarea cântecului Pinguinul Willy
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - completarea unor spații lacunare; Resurse materiale: Observarea
1.4.; 1.5. - selectarea unor verbe care se potrivesc cel mai manualul, fișe de lucru sistematică
2.5.;3.1. Text suport bine textului; atlas geografic,carton,
3.2.; 3.6. ,,Pinguinii” - desenarea fiecărei specii de pinguin; foarfecă, lipici, coli
- scrierea unor enunțuri adevărate sau false care albe, panglici
Geografie 3.1. au legătură cu textul studiat; Resurse procedurale:
- găsirea pe harta globului pământesc zonele unde conversaţia euristică,
trăiesc pinguinii; explicaţia, exerciţiul,
AVAP 1.2.; 2.3. - construirea unui pinguin din carton; Bulgărele de zăpadă
MM 3.1 - imitarea mersului pinguinului.
Matematică 1.1. Ordinea efectuării Rezolvarea unor exerciții cu mai multe operații, Resurse materiale : Evaluare după
1.2. operațiilor. respectând ordinea efectuării acestora; manual, fise de lucru rezolvarea
2.1. Paranteze pătrate Exerciții-joc de completare a unor exerciții cu Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
2.2. numere potrivite peentru a obține rezultate date; conversația euristică,
2.3. Efectuarea unor calcule, după model; explicația, exercițiu,
Rezolvarea unor probleme practice, inspirate din problematizarea
LLR 2.5. viața reală;
Compunere de probleme după exercițiu dat;
Compunerea unor exerciții, folosind paranteze
3.1.
Ed. civică rotunde / pătrate, după un desen dat.

Educație fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice  Se execută mersul în echilibru pe o suprafaţă Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare lată de 20 de cm trasată pe sol: cu spatele drept, Teren de sport sistematică;
3.3. capul sus, privirea înainte, braţele întinse lateral; Fluier  Aprecierea
Echilibrul (deplasări piciorul are execută păşirea este întins, contactul Marcaje activităţilor
Ed. civică 3.1. în echilibru pe cu solul se face cu vârful piciorului; Bancă de gimnastică elevilor cu
suprafeţe  Mers pe partea lată a băncii de gimnastică; Resurse procedurale: evidenţieri
JM 1.3. înguste şi  Mers pe partea îngustă a băncii de conversația, individuale şi
înălţate, cu gimnastică transportând sub braţ două sticle goale; explicația, colective
purtare şi păşire  Din stând, cumpănă pe un picior cu braţele demonstrația, jocul
peste obiecte) lateral;

4
 Mers în echilibru cu creşterea treptată a
înălţimii şi ridicarea suprafeţei de sprijin;
Aprecieri, corectări

Miercuri

LB. ENGLEZĂ – 2 ORE


Limba română 1.2.; 1.3. Pronumele personal - reamintirea definiției pronumelui; Resurse materiale: Temă de lucru în
4.5. - exerciții de identificarea a unor pronume; manual, fișe de lucru clasă
Numărul și genul - înlocuirea unor substantive cu pronume Resurse procedurale: - identificarea și
pronumelui potrivite; conversația euristică, analiza pronumelor
Ed. civică 3.1. - exerciții de observare, în tabel, a formelor lungi explicația, observarea
și scurte ale pronumelui personal dirijată, organizatorul Interevaluare
Matematică 5.2. - gruparea pronumelor în funcție de persoană, grafic, exercițiu
număr și gen;
- descoperirea pronumelor personale în texte
date;
- completarea unor spații lacunare cu cuvinte
potrivite;
- înlocuirea unor pronume personale cu
substantive;
- alcătuiri de enunțuri cu formele pronumelui
personal;
- formularea de propoziții în care cuvintele noi și
nouă să aibă înțelesuri diferite;
- scrierea imaginativă folosind pronume personale.
Geografie 1.2. Munții Carpați - gruparea elementelor geografice observate pe hartă Resurse materiale:  Observarea
2.3. în raport cu anumite criterii indicate manual, harta sistematică
3.1. - citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale României, fișe de
3.2. specifice; lucru
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un
3.3. Resurse procedurale:

5
4.2. element și semnul convențional corespunzător; conversația euristică,
4.3. - exerciţii de identificare a celor trei ramuri ale învățare prin
Carpaților, dar și limitele lor; descoperire,
LLR 2.4. - numirea depresiunilor, grupelor montane, explicația, exercițiu,
râurilor etc.; organizatorul grafic
Matematică 2.4.; 5.2. - verbalizarea faunei și a florei existente;
- completarea unor spații lacunare cu informațiile
Ed. civică 3.1. potrivite;
- joc: De la geografie la matematică / De la
matematică la geografie– calcularea diferenței
dintre înălțimile unor vârfuri muntoase.
AVAP 1.1; Desenul, pictura, Recapitulare – abilități formate și cunoștințe Resurse materiale:  Observarea
2.2; fotografia – pasiune dobândite în primul semestru – pag. 3 din manual. manual, Reproduceri - sistematică;
2.3; sau meserie? Simboluri și casete folosite în manual – pag. 5 din Andreescu și Luchian,  Aprecierea
2.4. manual. acuarele, pensulă, activităţilor
Vorbind despre artă – pașii pe care îi facem atunci bloc de desen elevilor cu
Ed. civică 3.1. când privim o operă de artă, ca să înțelegem Resurse procedurale: evidenţieri
mesajul – pag. 6 din manual. conversația, individuale şi
Subiecte de discuție - frontal: explicația, observarea colective
Crezi că există meserii doar pentru femei sau doar dirijată, munca
pentru bărbați? independentă, turul
Reguli în realizarea unei compoziții. Realizarea de galeriei
compoziții la alegere, atunci când se dau mai
multe titluri – pag. 8, 9 din manual, individual

Joi RELIGIE

Limba română 1.2.; 1.3. Pronumele personal - exerciții de identificare a pronumelor personale Resurse materiale : Observarea
4.5. = consolidare= din texte date; manual, fișe de lucru sistematică:
- analizarea pronumelor personale; Resurse procedurale : atitudinea elevilor
- gruparea, într-un table, a pronumelor personale conversația,explicația, faţă de sarcina dată
Ed. civică 3.1. în funcție de numărul acestora; organizatorul grafic,

6
- transcrierea formelor scurte a pronumelor analiza gramaticală,
Matematică 5.2. personale, din enunțuri date; exercițiu
- completarea unor dialoguri cu pronumele
personale corespunzătoare;
- alcătuirea unor enunțuri cu sensurile diferite ale
cuvântului voi.
Matematică 1.1. Probleme care se - observarea demersului de rezolvare a unei Resurse materiale: Observare
1.2. rezolvă prin operații probleme, în două moduri total diferite; manual sistematică
2.1. aritmetice - discuții referitoare la deosebirile modurilor de Resurse procedurale:
2.2. cunoscute rezolvare a problemei; conversaţia euristică,
2.3. - exerciții de separare, ordonare și refacere a explicaţia, observarea
două probleme amestecate; dirijată, demonstrația,
Ed. civică 3.1. - compunerea de probleme pornind de la exerciţiul,
LLR 2.4. desen/datele problemei/un exercițiu dat; problematizarea
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite
Ed. fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice  Târârea este un mijloc specific de deplasare Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare care se face cu centrul de greutate foarte Fluier, Mingi sistematică;
3.3. aproape de suprafaţa de sprijin. Aceste exerciţii Bastoane pentru  Aprecierea
Târâre (târâre joasă contribuie la dezvoltarea fizică multilaterală şi ştafetă, activităţilor
Ed. civică 3.1. şi laterală, pe sub la corectarea unor deficienţe fizice, de Resurse procedurale: elevilor cu
obstacole, cu/ fără atitudine, privind coloana vertebrală. conversația, evidenţieri
JM 1.3. obiecte).  Târâre pe genunchi cu sprijin pe palme; explicația, individuale şi
 Târâre pe genunchi şi pe antebraţe; demonstrația, jocul colective
 Culcat facial – târâre prin inpulsul alternativ al
picioarelor şi tracţiunea alternativă a braţelor;
 Culcat lateral – târâre;
 Târâre cu transportul unor obiecte;

7
Vineri

Matematică 1.1. Probleme care se - observarea demersului de rezolvare a unei Resurse materiale: Evaluare după
1.2. rezolvă prin operații probleme; manual, culegere rezolvarea
2.1. aritmetice - discuții referitoare la etapele rezolvarii unei Resurse procedurale: sarcinilor de
2.2. cunoscute probleme; conversaţia euristică, învățare
2.3. - rezolvare de probleme cu plan de rezolvare; explicaţia, exerciţiul,
- compunerea de probleme pornind de la problematizarea
Ed. civică 3.1. desen/datele problemei/un exercițiu dat;
LLR 2.4. - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite
Istorie 1.1.; 1.2. Moldova în vremea - prezentarea însușirilor fizice și morale, dintr-un Resurse materiale Observare
1.3.;2.1. lui Ștefan cel Mare text citit; manual, laptop, sistematică
2.2; 3.1. (1457 – 1504) - aranjarea unei succesiuni de enunţuri în ordinea videoproiector, fișe
3.2.; 4.1. cronologică a unor evenimente din viața marelui Resurse procedurale:
domnitor; conversația euristică,
Geografie 1.1. - participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor explicația, exercițiul,
povestiri şi legende istorice cunoscute; Știu/Vreau să știu /Am
LLR 3.1.; 3.6. - observarea hărţilor digitale şi a simulărilor învățat, ciorchinele,
confruntărilor armate, folosind TIC; învățarea prin
Matematică 5.2. - localizarea Moldovei pe harta fizică a României; explorare și
- realizarea unui portofoliu despre Ștefan cel investigare
Mare, folosind Internetul şi enciclopedii ca surse
de informare;
- exprimarea propriei păreri referitoare la luptele
purtate de domnitor;
- formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare
la evenimentele din timpul domniei lui Ștefan cel
Mare
Educație civică 1.3.;2.4. Norme morale -exerciții de recunoaștere a situațiilor în care sunt Resurse materiale:  Observarea
3.2.;3.3. ilustrate comportamente moral – civice; manual, fișe de lucru, sistematică
-alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,Povețe”; laptop, videoproiector
- lecturarea/audierea unor texte literare Resurse procedurale: Proiectul
LLR 2.5. - exprimarea unor opinii legate de conversația euristică,

8
comportamentul explicația, R.A.I.,
MM 2.1. unor persoane / personaje; observarea dirijată,
- completarea ciorchinelui ,,norme morale”; ciorchinele, explozia
Geografie 4.2. -implicarea, la nivel de clasă, școală sau la stelară, ciorchinele
nivelul comunității locale, în proiecte, pe diferite
teme cu conținut moral-civic
Joc și mișcare 1.1.;1.3.; Jocuri de mișcare și - participarea la ștafete și jocuri de mișcare Resurse materiale: Observare
3.3.; stafete cuprinzând integrate în activitățile ludice școlare și posibil minge sistematică
variante de a fi utilizate în activitățile extrașcolare Resurse procedurale
Ed. civică 3.1. alergare - îndeplinirea adecvată a rolurilor de conducere/ conversatia,explicația,
subordonare în cadrul activităților de joc și demonstrația, jocul
LLR 2.5. mișcare
- participarea la repartizarea rolurilor în cadrul
grupurilor
- participarea la constituirea echipelor
-Joc:
„Ciobanul își apără oile”
Elevii sunt împărțiți în două echipe, una dispusă în
formația de cerc, cealaltă formând o coloană câte
unul în mijlocul cercului, elevii fiind foarte
apropiați unul de altul, cuprinzând cu ambele
brațe, mijlocul coechipierului din față. Copiii de pe
cerc sunt „lupii” și primesc o minge cu care să
vâneze. Primul copil din șirul aflat în mijlocul
cercului devine „cioban” și are rolul de a-și apăra
„oițele” din spate, respingând mingea aruncată de
„lupi”. „Lupii” prin pase succesive încearcă să
lovească cu mingea ultima „oiță” din turmă, iar
„oițele” se deplasează în funcție de minge,
ascunzându-se după „cioban”.
Jocul se desfășoară contratimp, echipele
schimbându-și rolurile la fiecare trei minute.
„Oița” lovită (numai de la mijloc în jos) trece în
fața șirului și preia rolul de cioban.

9
Câștigă echipa care în cele trei minute a reușit să
„vâneze” cât mai multe „oițe”.

Săptămâna 2
Luni Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - observarearea unor imagini cu fructe, denumirea Resurse materiale:  Evaluare după
1.4.; 1.5. lacestora; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.5.;3.1. Fructele, un aliat -citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse procedurale: sarcinilor de
3.2.; 3.6. prețios, de Miruna -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute; conversația, exercițiu, învățare
Ștefănescu - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicația, cadranele,
proprii ; RAI, diagrama Venn
Matematică 5.2. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
Ed. civică 3.1. textul citit;
- citirea datelor dintr-un tablel, în legătură cu
vitaminele pe care le conține fiecare fruct;
Științe 3.1. - stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții;
- asemănări / deosebiri dintre un text literar și
unul nonliterar
Matematică 2.4. Metoda grafică Observarea unei probleme rezolvată prin metoda Resurse materiale: Observarea
5.1. reprezentării grafice; manual sistematică
5.2. Continuarea rezolvării unei probleme, după model Resurse procedurale:
5.3. dat, respectând etapele de rezolvare date; conversația, explicația
Rezolvarea de probleme folosind metoda demonstrația,
LLR 2.4. reprezentării grafice; exercițiu,
Compunere de probleme după reprezentări problematizarea
Ed. civică 3.1. grafice date
Științe ale naturii 1.1.; 1.2. Sistemul Solar - observarea Sistemului Solar, numirea planetelor Resurse materiale: Evaluare după
2.1.; 2.2. - identificarea planetei Pământ și a poziției sale manual, laptop rezolvarea
2.3.; 2.4. față de Soare Resurse procedurale: sarcinilor de
2.5. - identificarea unor însușiri ale Soarelui ca conversația euristică, învățare
stea, formularea de propoziții în care să se explicația, ciorchinele,

10
utilizeze și cuvintele ce denumesc aceste învățarea prin
însușiri; explorare și
Geografie 2.2. - formularea de răspunsuri la întrebarea ,,De ce investigare
este posibilă viața pe Pământ?”;
Matematică 5.3. - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date;
- transformarea enunțurilor false în enunțuri
Ed. civică 3.1. adevărate;
- JOC ,,Calcule astromatematice”;
- alcătuiri de enunțuri cu anumite expresii;
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2. Repetiție și Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual Resurse materiale: Observare
2.1.; 3.1. schimbare în linia Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea manual, laptop sistematică
3.2. melodică tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu Resurse procedurale
colegii şi/sau acompaniamentul conversația,explicația,
Ed. civică 3.1. - Cântec: ”Porumbiță” demonstrația
Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar asemănări / deosebiri dintre un text literar și unul Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. nonliterar; manualul, fișe, fructe, rezolvarea sarcinilor
2.5.;3.1. Fructele, un aliat - discuții privind Piramida alimentelor; sirop de portocle roșii, de lucru
3.2.; 3.6. prețios, de Miruna - selectarea și transcrierea, din text, a trei vanilie, zahăr, apă,
Ștefănescu argumente pentru care este important să frișcă
consumăm fructe; Resurse procedurale:
Matematică 5.2. - realizarea unui articol; conversaţia euristică,
- scriere imaginativă – Scrierea unui text de 5 – 10 explicaţia, exerciţiul,
rânduri care să răspundă la întrebarea Care este explozia stelară,
scopul principal al articolului? organizatorul grafic,
AVAP 2.1. - ordonarea etapelor preparării salatei de fructe, Știu / Vreau să știu /
așa cum sunt prezentate în rețetă; Am învățat
Științe 3.1. Activitate practică: Salată de fructe
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - citirea rețetei literare ,,Plăcintă de ambrolongi” Resurse materiale: Temă de lucru în
1.4.; 1.5. de Edward Lear; manualul, fișe de lucru clasă
2.5.;3.1. Plăcintă de - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute; Resurse procedurale: - formulare de
3.2.; 3.6. ambrolongi de - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri conversația, explicația răspunsuri la
Edward Lear proprii ; exercițiu, ciorchinele, întrebări date
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează floare de lotus
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din

11
Ed.civică 3.1. textul citit;
- compararea finalurilor celor două rețete (Salata
MM 2.1. de fructe și Plăcintă de ambrolongi) , exprimarea
unor opinii proprii;
- realizarea unui portofoliu cu rețete de deserturi;
Cântec - Fructele
Matematică 2.4. Metoda grafică Observarea unei probleme rezolvată prin metoda Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.1. reprezentării grafice; manual, culegere clasă
5.2. Continuarea rezolvării unei probleme, după model Resuse procedurale: -rezolvare de
5.3. dat, respectând etapele de rezolvare date; conversatia, probleme
Rezolvarea de probleme folosind metoda explicația, exercițiul,
reprezentării grafice; organizatorul grafic,
Ed. civică 3.1. Compunere de probleme după reprezentări problematizarea
grafice date
Educație fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice  Căţărare-coborâre pe o bancă de gimnastică Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare înclinată; bancă de gimnastică sistematică
3.3.  Căţărare-coborâre, pe scara fixă cu ajutorul Resurse procedurale:
 Căţărare braţelor şi picioarelor; conversaţia,
(căţărare pe scara  Căţărare –coborâre cu deplasări laterale pe explicaţia,
fixă şi pe banca demonstrația, jocul
scară fixă;
LLR 2.5. înclinată - cu
 Deplasare pe o bancă înclinată;
progresia înălţimii;
JM 2.2. deplasare laterală  După coborârea de pe aparat să se introducă,
pe banca înclinată obligatoriu, exerciţii de relaxare şi respiraţie;
şi coborâre pe Aprecieri, corectări
scara fixă)

Miercuri Limba engleză – 2 ore


Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - completarea unui tabel în funcție de diverse Resurse materiale: - Evaluare după

12
1.4.; 1.5. meserii: medic, bucătar, matematician, om de manual, fișe de lucru rezolvarea
2.5.;3.1. Plăcintă de știință; Resurse procedurale: sarcinilor de
3.2.; 3.6. ambrolongi de - discuții privind alimentația sănătoasă / conversația, exercițiu, învățare
Edward Lear nesănătoasă; explicația, cadranele,
- numirea ingredientelor din care se prepară o RAI, diagrama Venn,
Geografie 2.2. plăcintă, modul de preparare, timpul de coacere; Tehnica viselor
- modul corect de adresare atunci când doresc să
MM 2.1. servesc pe cineva cu un preparat culinar;
- transcrierea și analizarea unor pronume
Știinte 3.1. personale;
- completarea unor spații lacunare cu pronume
personale potrivite;
- interpretarea cântecului Cântecul vitaminelor
Geografie 1.2. Dealurile și - recunoașterea unor termeni care reflectă Resurse materiale: Observare
2.3. podișurile realitatea observabilă în texte din manual/ texte manualul, fișe de sistematică
3.1. complementare; lucru, hărți
3.2. - notarea și explicarea unor termeni citiți sau Resurse procedurale:
3.3. desprinși dintr-un mesaj oral; conversaţia,
4.2. - ocupațiile locuitorilor din aceste zone; explicaţia, cadranele,
4.3. - localizarea pe harta murală a României unitățile exerciţiul, observare
geografice de deal și podiș; dirijată, învăţarea prin
- precizarea unor elemente ca: poziție geografică, explorare şi
LLR 1.1. unități vecine, forme de relief, râuri, orașe; investigare
Științe 2.1. - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un
Ed. civică 3.1. element și semnul convențional corespunzător
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza
citirii hărții și a semnelor convenționale

Arte vizuale și 1.1.;1.2.; Desenul, pictura – -observarea dirijată a unor imagini, obiecte de artă Resurse materiale:  Aprecieri
abilități practice 2.1.;2.2.; pasiune sau pentru identificarea formei acestora manual, planșă verbale individuale
2.3.;2.4 meserie? -sesizarea valorii diferitelor obiecte prezentate suport, acuarele, și frontale
Forma și valoarea- (intensitatea culorilor) creioane, diferite  Expunerea
elemente de limbaj -identificarea diferitelor forme din artă- plană, instrumente lucrărilor
Geografie 2.2. plastic spontană, spațială; Resurse procedurale:

13
-realizarea unei compoziții cu tema Chipul conversția, observația
LLR 2.1. colegului / prietenului meu dirijată, exercițiul,
turul galeriei

Joi
Religie

Lb. și lit. română 4.1. Scriere corectă exerciții de scriere corectă a ortogramelor Resurse materiale:  Observarea
învățate; manualul, fișe de lucru sistematică:
- pronunția si scrierea pronumelor personale; Resurse procedurale: atitudinea elevilor
- completarea spațiilor lacunare cu ortograme conversaţia, exercițiu, faţă de sarcina dată
potrivite; explicaţia, cadranele
Ed. civică 3.1. - găsirea greșelilor de ortografie strecurate în jocul didactic
enunțuri date și corectarea acestora;
- selectarea pronumelor și analizarea lor;
- formulare de enunțuri cu ortogramele studiate,
explicarea cratimei
Matematică 2.2.; 2.5. Metoda - observarea modului de rezolvare a problemei Resurse materiale:  Tema pentru
5.1.; 5.3. comparației rezolvate în manual pag. 12; manualul, fișe de lucru acasă:
- schițarea datelor problemei; Culegere - rezolvarea unei
- rezolvarea de probleme folosind metoda Resurse procedurale: probleme prin
comparației; conversaţia,explicaţia, metoda
LLR 3.3. - compunere de probleme după reprezentări problematizarea, comparației
grafice date; demonstrația,
Ed. civică 3.1. - intocmirea unei fișe cu pașii de rezolvare a unei exerciţiul, jocul
probleme; didactic.
Ed. fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice  Escaladarea este modalitatea de trecere peste Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare obstacole naturale sau diferite aparate de Fluier, Marcaje sistematică;
3.3. gimnastică cu o tehnică cât mai simplă dar Diverse obstacole  Aprecierea

14
Escaladare eficientă. Banca de gimnastică activităţilor
(escaladare cu  Sprijinul pe obstacole poate fi cu braţele şi Ştafete elevilor cu
apucare, sprijin şi picioarele, cu braţele şi abdomenul, sau braţele Resurse procedurale: evidenţieri
LLR 2.5. păşire peste şi bazinul. De obicei, fiecare executant poate să conversaţia, individuale şi
obstacol) îşi aleagă singur procedeul dorit, ceea ce cultivă explicaţia, colective
JM 2.2. personalitatea şi creativitatea. demonstrația, jocul
 Exersarea escaladărilor solicită şi contribuie la
dezvoltarea globală a calităţilor motrice în
situaţii variabile, neobişnuite.
 Escaladarea băncii: săritură cu sprijinul unui
picior fără rămânere pe aparat, călcând cu
piciorul îndemânatic pe bancă;
 Escaladare cu apucare şi sprijin pe şezută, apoi
săritura dincolo peste aparat;
Ştafetă: alergare, escaladarea lăzii prin procedeul
exersat, trecere printre picioarele lăzii, alergare
până la un punct fix, întoarcere în alergare pe
lângă aparate, predarea ştafetei

Vineri

Matematică 2.2.; 2.5. Metoda - rezolvarea de probleme folosind metoda Resurse materiale:  Observarea
5.1.; 5.3. comparației comparației; manual, fișe de lucru sistematică:
- compunere de probleme după reprezentări Resurse procedurale: atitudinea elevilor
grafice date; conversația, explicația faţă de sarcina dată
- intocmirea unei fișe cu pașii de rezolvare a unei problematizarea,
LLR 3.3. probleme; demonstrația
- identificarea unor probleme care se rezolvă prin
Ed. civică 3.1. metoda comparației;
- compunere de probleme care pot fi rezolvate
prin metoda comparației.
Istorie 1.1.; 1.2. Iancu de Hunedoara - aranjarea unei succesiuni de enunţuri în ordinea Resurse materiale Evaluare după
1.3.;2.1. (1441 – 1456) cronologică a unor evenimente din viața manual, laptop, rezolvarea sarcinilor

15
2.2; 3.1. Voievod al voievodului; videoproiector, fișe de lucru
3.2.; 4.1. Transilvaniei - observarea hărții și precizarea poziției Imperiului Resurse procedurale:
Otoman față de Țările Române; conversația euristică,
Geografie 3.1. - localizarea locului unde se află castelul lui Iancu explicația, exercițiul,
de Hunedoara; Știu/Vreau să știu /Am
LLR 3.6. - alcătuirea unei compuneri în care să se ilustreze învățat, ciorchinele,
importanța luptei antiotomane conduse de Iancu jurnal cu dublă intrare
de Hunedoara;
- realizarea unei fișe despre Castelul de la
Hunedoara;
Educație civică 1.1.;1.2.; Rolul normelor -realizarea unor colaje cu imagini, care Resurse materiale:  Observare
3.1.;3.2.; morale prezintă elemente ale unor norme moral - civice manual, fișe de lucru, sistematică
3.3.; -exerciții de recunoaștere a normelor morale imagini etc.
- formulare de răspunsuri la întrebări date (cu Resurse procedurale:
AVAP 1.2.; 2.4. suport vizual); conversația, explicația
- citirea scrisorii adresate de Vasile Alecsandri fiicei brainstorming, RAI,
sale, Mărioara; cadranele, jurnalul cu
LLR 3.1.; 3.3. - Discuții pe baza scrisorii; dublă intrare
- citirea poeziei ,,Dacă toate acestea fi – vor
învățate” de Nicolae Labiș;
- explicarea cuvintelor / expresiilor necunoscute;
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit;
- descoperirea unor proverb și transcrierea lor;
- Micul cetățean
Joc și mișcare 1.1;1.2 Atribuțiile rolurilor ,,Naveta spațială” Resurse materiale:  Observare
1.3. în jocurile de Se alcătuiesc două/trei echipe situate, în coloană cercuri sistematica
mișcare câte unul, înapoia unei linii de plecare/sosire. La Resurse procedurale:  probe orale,
(De exemplu, de distanță de 10/15/20m se trasează în dreptul conversaţia, probe practice
subordonare, de fiecărei echipe o zonă de 2/2m (sau se așează câte observarea dirijată,
conducere, de o saltea sau bancă) care vor reprezenta zonele de explicaţia,
executant) aterizare de pe satelitul/planeta în care vor fi demonstraţia, jocul
transportați cosmonauții. Primul copil din fiecare

16
echipă va primi câte un cerc, în care va intra
Ed. civică 1.3.; 3.1. trecându-l pe deasupra capului. La semnal, îl va
introduce și pe primul coechipier în cerc și
împreună vor alerga până la zona de aterizare,
unde „cosmonautul” transportat va fi debarcat.
„Naveta” se reîntoarce pe „pământ” preluându-l
pe următorul cosmonaut. Câștigă echipa care
reușește să transporte prima toți membrii.
La reluarea jocului, transportul se va realiza în sens
opus, rolul de „navetă” revenind altui copil.

Săptămâna 3
Luni Lb și lit. română 2.5; 4.1. Reclama - Ce este o reclamă? Resurse materiale: Temă de lucru în
4.5. - modul de realizare; manualul, fișe de clasă
- completarea unor enunțuri lacunare cu elemente lucru, diverse reclame, - realizarea unei
dintr-o reclamă dată; coli albe, markere reclame
Ed. civică 3.1. - realizarea unei reclame pentru clătite cu dulceață Resurse procedurale:
sau plăcinta cu mere. conversația, explicația
MM 2.1. - cântec Masă mare exercițiu, ciorchinele
Matematică 2.2.; 2.4. Metoda mersului - observarea demersului pentru rezolvarea Resurse materiale: Observare
3.1.; 5.1 invers problemelor prin metoda mersului invers; manualul sistematică
5.3. - rezolvarea de probleme folosind metoda Resurse procedurale:
mersului invers; conversația euristică,
- realizarea unei scheme asemănătoare cu cea de explicația, exercițiul,
la problema 4 pag. 15; problematizarea
Științe 1.1.;1.2.; Despre Pământ - realizarea unui portofoliu cu titlul ,,Adoptăm o planetă” Resurse materiale:  Evaluare după
2.1.;2.2.; - observarea unor imagini despre diverife fenome; manual, fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
2.3.;2.4.; - formulare de răspunsuri la întrebări date; Resurse procedurale: de învățare
2.5.;3.1. - realizarea unei fișe a anotimpurilor; conversația,exercițiul,
- discuții referitoare la modul de formare a zilelor și a explicația, învățarea
nopților / a anotimpurilor; prin explorare și
Ed. civică 3.1. - observații meteorologice / Observații astronomice investigare

17
Muzică și mișcare 1.1 Elemente de formă Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual; Resurse materiale: Interpretare vocală
1.2 –strofă și refren. Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea manual, laptop
2.1 Repetiție în tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu Resurse procedurale
3.1 schimbare în text colegii şi/sau acompaniamentul; conversția, explicația,
3.2 Stabilirea unor coresponțe între semne muzicale și exercițiu
LLR 2.5. definiția lor;
Ed. civică 3.1. - Cântec: ,,Omul de zăpadă”
Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale:  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a manual, fișe clasă
2.5.;3.1. Text suport expresiilor din text prin raportare la contextul în Resurse procedurale: - formulare de
3.2.; 3.6. Muzeul copilăriei, care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de conversația euristică, răspunsuri la
de Mihaela dicţionar; explicația, procedee întrebări date
Dragomir - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - de citire activă,
în lanţ, ştafetă; exercițiu, jocul
Geografie 3.1. - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează didactic
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit ;
Ed. civică 3.1. - relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce ;
- analizarea hărții din manual;
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite folosind modalităţi diverse;
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de Resurse materiale:  Evaluare după
1.4.; 1.5. cele citite folosind modalităţi diverse; manual, fișe rezolvarea
2.5.;3.1. - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date; Resurse procedurale: sarcinilor de
3.2.; 3.6. Muzeul copilăriei, - completarea rubricilor unui tabel cu diverse conversația euristică, învățare
de Mihaela informații; explicația, exercițiu,
Dragomir - realizarea unei compuneri cu titlul ,,Copilărie”; organizatorul grafic,
- completarea unor spații lacunare; jocul didactic, explozia
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date; stelară
Matematică 5.2. - recunoașterea semnificației unor simboluri;
- identificarea în articol a trei argumente pentru
Ed. civică 3.1. care autoarea recomandă vizitarea muzeului;

18
- formularea unor întrebări a căror răspunsuri se
MM 2.1. găsesc în text;
Cântec Copilăria
Matematică 2.2.; 2.4. Metoda mersului - rezolvarea de probleme folosind metoda Resurse materiale :  Temă de lucru în
3.1.; 5.1 invers mersului invers; manual, culegere clasă
5.3. - compunere de probleme care pot fi rezolvate Resurse procedurale:  Observarea
prin metoda mersului invers; conversația, exercițiul sistematică
Ed. civică 3.1. - aflarea numerelor necunoscute din expresii date explicația, problem.
Educație fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice  Exerciţiile de tracţiune alternează cu cele de Resurse materiale:  Observare
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare împingere; Se acorda o atenţie deosebită Frânghie sistematică
3.3. prizelor utilizate. Contactul poate fi direct Fluier
Tracţiune între parteneri, sau indirect, folosind Resurse procedurale:
(deplasarea bastonul, mingea, frânghia, etc; Să acordă o conversaţia,
propriului corp pe atenţie mărită în alcătuirea echilibrată a explicația,
Ed.civică 3.1 banca de echipelor când se lucrează în grup. demonstrația, jocul
gimnastică prin  Împingerea reciprocă în perechi la baston; din
JM 1.3. tracţiune poziţia stând faţă în faţă apucat cu două
alternativă cu mâini de capătul unui baston; împingerea
braţele). adversarului;
Împingere  Faţă în faţă, palmă în palmă, împingeri
(împingerea unor simultane sau alternative;
obiecte, individual  Într-un picior, împingerea adversarului şi
şi pe perechi; dezechilibrarea lui;
împingere  Două şiruri faţă în faţă, elevii fiecărui şir
reciprocă între ţinându-se de mijloc, iar cei doi din faţa
parteneri, cu / fără şirurilor ţin cu ambele mâini de capătul unei
obiecte; împingeri frânghii; Se execută tracţiune cu depăşirea
reciproce din liniei trasate între cele două echipe.
şezând spate în
spate).

Miercuri Lb. engleză – 2 ORE

19
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - citirea unor articole; Resurse materiale:  Evaluare după
1.4.; 1.5. - formulare de răspunsuri la întrebări legate de manual, fișe  rezolvarea
2.5.;3.1. Recapitulare articolele citite; Resurse procedurale: sarcinilor de
3.2.; 3.6. - numirea scopului articolului / modul de econversația, învățare
4.5. realizare; explicația, jurnalul cu
- asemănări / deosebiri dintre un muzeu dublă intrare, munca
AVAP 1.2. virtual și un muzeu tradițional; independentă,
- realizarea unui afiș pentru Muzeul Copilăriei explozia stelară

Geografie 1.1. Câmpiile și Delta - recunoașterea unor termeni care reflectă Resurse materiale:  observare
1.3. Dunării realitatea observabilă în texte din manual/ texte manual,fise de lucru, sistematică
2.2. complementare; hărți diverse, laptop  chestionare orală
2.3. - notarea și explicarea unor termeni citiți sau Resurse procedurale:
3.1. desprinși dintr-un mesaj oral; conversaţia, observare
3.4. - gruparea elementelor geografice observate pe dirijată, explicaţia, ,
hărți la diferite scări (harta României); exerciţiul,
Științe 2.1. - citirea și înțelegerea altor reprezentări învăţarea prin
convenționale specifice (limite, areale, zone de explorare şi
vegetație etc.); investigare
LLR 3.1. - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un
element și semnul convențional corespunzător;
- reformularea unor enunțuri false astfel încât să
devină adevărate.
AVAP 1.1.;1.2.; Meșteri populari și - observarea dirijată a unor imagini, obiecte de Resurse materiale:  Aprecieri
2.1.;2.2.; meșteșuguri artă pentru identificarea formei acestora manual, diferite verbale individuale
2.3.;2.4 tradiționale -sesizarea valorii diferitelor obiecte prezentate materiale și frontale
( intensitatea culorilor, materiale etc.) Resurse procedurale:  Expunerea
LLR 2.5. - numirea unor meșteșuguri tradiționale locale și conversția, observația lucrărilor
Geografie 2.2. naționale; dirijată, exercițiul,
Matematică 1.2. - explicarea înțelusului unor proverbe; învățarea prin
Istorie 1.1. -realizarea unor modele cu forme geometrice; exersare
- invitarea unui meșteșugar local pentru a ne arăta
modul cum se confecționează un coș din nuiele.

20
Religie

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - citirea unor texte nonliterare;  Resurse  Evaluarea
1.4.; 1.5. - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de materiale: după rezolvarea
2.5.;3.1. Recapitulare cele citite folosind modalităţi diverse; manual, fișe, caietul sarcinilor de lucru
3.2.; 3.6. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează elevului
4.5. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din  Resurse Interevaluarea
textul citit; procedurale:
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date; conversația, diagrama
- completarea rubricilor unui tabel cu diverse Venn, explicația, jocul
Ed. civică 3.1. informații; didactic, cadranele,
- exerciții de scriere corectă; Metoda pălăriilor
MM 2.1. - selectarea pronumelor personale din texte / gânditoare
enunțuri și analizarea acestora.
- Cântec Copilăria
Matematică 3.1.;5.1.; Organizarea și - realizarea şi completarea unor tabele respectând Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.2.;5.3. interpretarea instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi manual, fișe de lucru clasă
datelor „coloană”; Resurse procedurale: - citirea datelor
- extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, conversaţia, din tabele,
Științe 2.1. pe baza unor criterii date; explicaţia, grafice
- selectarea şi gruparea unor numere după mai demonstrația,
Ed. civică 3.1. multe criterii date şi înregistrarea datelor într-un exerciţiul,
tabel; problematizare
- extragerea unor informații din calendarul naturii
și utilizarea lor pentru rezolvarea unor probleme;
- formularea de probleme pornind de la
reprezentări matematice, scheme, tabele.
Ed. fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice - repetarea exercițiilor din ora anterioară; Resurse materiale: Aprecierea
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare  Două şiruri faţă în faţă, elevii fiecărui şir Baston activităţilor elevilor
3.3. ţinându-se de mijloc, iar cei doi din faţa Fluier cu evidenţieri
Tracţiune / şirurilor ţin cu ambele mâini de capătul unui Resurse procedurale: individuale şi

21
Împingere baston. Se execută împingerea cu depăşirea conversaţia, colective
liniei trasate între cele două echipe; explicația,
Ed. civică 3.1 JOC: Cocoşii: Elevii se grupează în perechi de câte demonstrația, jocul
doi. Sar într-un picior şi încearcă să-şi
JM 1.3. dezechilibreze partenerul, împingându-l cu
mâinile; Pierde cel care pune primul, piciorul liber
pe sol. Pe sol poate fi desenat un cerc. Câştigă cel
care scoate adversarul din cerc.

Vineri
Matematică 3.1.;5.1.; Organizarea și - identificarea unor date din grafice cu bare şi din  Resurse Observare
5.2.;5.3. interpretarea tabele materiale: sistematică
datelor - realizarea unor grafice cu bare pe baza unor manual, fișe de lucru,
Ed. civică 3.1. informaţii date sau culese culegere
- formularea de probleme pornind de la  Resurse
Geografie 2.2. reprezentări matematice, scheme, grafice, tabele procedurale:
- asocierea rezolvării unei probleme cu o conversația,exercițiu
reprezentare grafică explicația, problemat.
Istorie 1.2.; 1.3. Transilvania – - prezentarea unor materiale despre locuințe, sat, Resurse materiale: Observare
2.1.; 2.3. spațiu multietnic. oraș medieval, ocupațiile oamenilor; manual, fișe de lucru, sistematică
3.2.; 4.1. Sat și oraș în Evul - asemănări / deosebiri a unor construcții / laptop, album istoric,
Mediu. Despre vestimentație din timpuri diferite; hărți
personalitățile - observarea unei hărți, numirea principalelor Resurse procedurale:
Geografie 3.1 minorităților orașe medievale din cele trei voievodate conversația, exercițiul,
românești; observația dirijată,
LLR 1.2.; 3.6. - exerciții de comparare a orașelor din Țara Știu / Vreau să știu /
Românească și Moldova cu cele din Transilvania; Am învățat,
- citirea textului din manual de la pag. 16; Organizatorul grafic
Ed. civică 3.1. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute
prin raportare la contextul în care apar;

22
- formulare de răspunsuri la întrebări date;
- delimitarea textului în fragmente logice;
- exprimarea opiniei proprii în legătură cu anumite
elemente istorice;
- organizarea schematică a informațiilor relevante.
Educație civică 2.4.;3.2. Drepturile copilului. - vizionarea unor filmulețe cu / despre copii și Resurse materiale: Observare
Îndatoririle lui condițiile lor de viață etc.; manual, fișe de lucru sistematică
- discuții pe baza acestor filmulețe; Resurse procedurale:
- formularea de răspunsuri pe baza întrebărilor (cu conversația euristică,
imagini) din manual pag. 14; explicația, ciorchinele
- citirea drepturilor copiilor din întreaga lume; diamantul, jurnal cu
- stabilirea unor obligații / îndatoriri ale copiilor în dublă intrare
LLR 3.3. familie / la școală;
- numirea unor drepturi ale copilului care reies din
AVAP 1.2. imagini date;
- desenarea unui desen prin care se evidențiază
drepturi ale copilului;
- identificarea unor drepturi ale copilului din texte
citite / audiate.
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Drepturile și -„Uliul și porumbeii” Resurse materiale:  Probă practică
1.3.; obligațiile La cele două capete ale unui spațiu delimitat se fluier  Observare
participanților la trasează câte o zonă pentru refugiul Resurse procedurale: sistematica
Ed. civică 1.3. jocurile de mișcare „porumbeilor”. Elevii primesc rolul de „porumbei” observarea dirijată,
(De exemplu, și „zboară” liber în suprafața de joc dintre cele conversaţia,
participant în două spații de refugiu. Un copil, numit de explicaţia,
condiții egale la joc, învățătoare, va primi rolul de „uliu” și va fi plasat demonstraţia, jocul
Științe 3.1. respectarea în afara spațiului de joc, la mijlocul acestuia. La
regulilor și a avertizarea învățătoarei „uliul!”, „porumbeii”
celorlalți încearcă să ajungă într-unul din spațiile de refugiu,
participanți) în timp ce „uliul” încearcă să prindă (atingă) un
„porumbel”. „Porumbelul” prins schimbă rolul cu
„uliul”. Dacă „uliul” nu prinde nici-un „porumbel”,
acesta își reia locul pe marginea
suprafeței de joc, iar învățătoarea dă semnalul

23
„porumbeii” zboară!, după care la semnalul
„uliul”, jocul continuă.
Pentru a da mai multe șanse „uliului” se mai poate
introduce, pe partea opusă a terenului, încă un
„uliu”.

Săptămâna 4

Luni Lb și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - citirea instrucțiunilor jocului (pag. 24); Resurse materiale: Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - explicarea cuvintelor necunoscute; manualul, fișe de lucru clasă
2.5.;3.1. UPWORDS - alcătuire de enunțuri cu aceste cuvinte; Resurse procedurale: - realizarea unei
3.2.; 3.6. - completarea unor spații lacunare cu informații conversația, explicația reclame
4.5. din textul nonliterar; exercițiu, explozia
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date; stelară
Ed. civică 3.1. - selectarea argumentelor corecte dintr-un set dat;
- transcrierea pronumelor, precizarea numărului și
persoana acestora;
- exerciții de scriere corectă;
- scrierea unei reclame pentru jocul UPWORDS
Matematică 2.4.; 2.5. Rezolvare de rezolvare de probleme prin metodele învățate Resurse materiale: Observare
3.1.; 5.1. probleme Observarea unei probleme rezolvată prin metoda manual, fișe, culegere sistematică
5.2.; 5.3. reprezentării grafice Resurse procedurale:
Recapitulare Continuarea rezolvării unei probleme, după model conversația euristică,
dat, respectând etapele de rezolvare date explicația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. Rezolvarea de probleme folosind metoda problematizarea
reprezentării grafice
Compunerea de probleme pornind de la
desen/datele problemei/un exercițiu dat
Rezolvarea de probleme de limbaj matematic
Rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi
ordin/ de ordine diferite; metoda reprezentării
grafice, metoda comparaţiei, metoda mersului

24
invers
Științe 1.1.;1.2.; Soarele și viața pe - observarea unor aspecte dinamice ale realității Resurse materiale:  Evaluare după
2.1.;2.2.; Pământ înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de manual, fișe de lucru rezolvarea sarcinilor
2.3.;2.4.; viață cunoscut prin vizionarea unor filme /imagini Resurse procedurale: de învățare
2.5.;3.1. -implicarea în acțiuni de protecție a mediului (de conversația,exercițiul,
exemplu, de igienizare a unui spațiu școlar); explicația, învățarea
- completarea un ui ciorchine pornind de la cuvântul prin explorare și
LLR 3.1.; 3.6. Soare; investigare
- citirea unor texte despre viețuitoare;
- precizarea comportamentelor viețuitoarelor
MM 2.1. noaptea / ziua, anotimp rece / primăvara
- explicarea unor fenomene naturale.
Cântec Soarele
Muzică și mișcare 1.1 Legătura între text Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual; Resurse materiale: Interpretare vocală
1.2 și melodie Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea manual, laptop
2.1 tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu Resurse procedurale
3.1 colegii şi/sau acompaniamentul; conversția, explicația,
3.2 Completarea unei scheme cu anumite cântece pe exercițiu
LLR 2.5. diverse teme;
Ed. civică 3.1. Cântec Sunt român
Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - studierea unor texte nonliterare; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de fișe de lucru sistematică
2.5.;3.1. Recapitulare cele citite folosind modalităţi diverse; Resurse procedurale:
3.2.; 3.6. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează conversația euristică,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicația, exercițiu,
Matematică 5.2. textul citit; organizatorul grafic,
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date; floare de lotus
Geografie 2.2. - completarea unor spații lacunare;
- exerciții de scriere corectă;
- selectarea pronumelor personale din texte /
Ed. civică 3.1. enunțuri și analizarea acestora.
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - studierea unor texte nonliterare; Resurse materiale:  Evaluare după
1.4.; 1.5. - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de manual, fișe rezolvarea

25
2.5.;3.1. cele citite folosind modalităţi diverse; Resurse procedurale: sarcinilor de
3.2.; 3.6. Mă pregătesc - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează conversația euristică, învățare
pentru evaluareaa informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicația, exercițiu,
sumativă textul citit; organizatorul grafic,
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date; jocul didactic, explozia
- completarea unor spații lacunare; stelară
Matematică 5.2. - exerciții de scriere corectă;
- selectarea pronumelor personale din texte /
Ed. civică 3.1. enunțuri și analizarea acestora.
Matematică 2.2.; 2.4. Rezolvare de Itemii probei de evaluare Resurse materiale : Probă scrisă
3.1.; 5.1 probleme fișe de evaluare
5.3. Resurse procedurale:
Evaluare sumativă conversația,
explicația, munca
independentă
Ed. fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice - repetarea exercițiilor din această unitate de Resurse materiale:  Evaluare după
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare învățare; mingi, bastoane, corectitudinea
3.3. JOC „Cobilița” recipiente de plastic efectuării
Se organizează 2-3 echipe, fiecare dispusă în Resurse procedurale: exercițiilor
coloană câte unul, înapoia unei linii de conversaţia, explicaţia
plecare/sosire. În fața, fiecărei echipe, la distanță demonstrația, jocul
Ed. civică 3.1. de 10 -15m se așază un reper care poate fi ocolit..
Obiectul de transport îl reprezintă un baston care
JM 2.2. are atârnate la ambele capete câte un recipient de
plastic cu toartă, umplut, cu capacitate de 1,5/2
litri. La comanda „Start!” primul copil din echipă,
ajutat de cel de al doilea, așază bastonul sprijinit
pe ambii umeri, înapoia gâtului, ținând cu mâinile
toartele recipienților atârnați de baston și
pornește în cursă. După ce ocolește reperul de la
capătul traseului revine la echipă și predă
„încărcătura” următorului coechipier. Echipa care
revine prima în formația inițială câștigă întrecerea.
Pentru a ușura sarcina de transport, recipienții pot

26
fi legați de baston, înainte de începerea jocului.

Miercuri Lb. engleză – 2 ORE


Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Textul nonliterar - Itemii probei de evaluare Resurse materiale:  Probă scrisă
1.4.; 1.5. fișe de evaluare
2.5.;3.1. Evaluare Resurse procedurale:
3.2.; 3.6. conversația,
4.5. explicația, munca
independentă

Geografie 2.3. Recapitulare - completarea unor spații lacunare cu informații Resurse materiale:  Probă scrisă
3.1. Evaluare corespunzătoare; manual, fișe de
4.1. - observarea unei hărți și numirea unor unități de evaluare
relief după anumite cerințe; Resurse procedurale:
conversaţia,
Itemii probei de evaluare explicaţia, munca
independentă

AVAP 1.1.;1.2.; Meseriile - observarea dirijată a unor imagini, obiecte de Resurse materiale:  Expunerea
2.1.;2.2.; Pământului artă pentru identificarea formei acestora manual, diferite lucrărilor
2.3.;2.4 -sesizarea valorii diferitelor obiecte prezentate materiale
Evaluare ( intensitatea culorilor, materiale etc.) Resurse procedurale:
LLR 4.5. - realizarea unui desen în creioane colorate, cu conversția, observația
Povești din titlul Povești din bucătărie; dirijată, turul galeriei,
Matematică 1.2. bucătărie (hașura, - scriere creativă: scrierea unei povești în care Analiza Swot
desenul în creioane personajul principal să fie cofetarul din manual;

27
colorate și - ornarea unor obiecte cu diverse elemente
acuarela) ornamentale.

Joi Religie

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
1.4.; 1.5. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe după rezolvarea
2.5.;3.1. - textul nonliterar vor stabili în funcţie de problemele de dezvoltare, sarcinilor de
3.2.; 3.6. (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: ameliorare/
4.5. identificate după evaluarea sumativă. conversația, dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, exercițiu
Ed. civică 3.1. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care
Geografie 2.2. vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Autoevaluarea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

Matematică 3.1.;5.1.; Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse  Evaluarea


5.2.;5.3. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se materiale: după rezolvarea
– Rezolvare de vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe sarcinilor de
probleme prin (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi de dezvoltare, ameliorare/
Științe 2.1. diferite metode: identificate după evaluarea sumativă. Culegere dezvoltare:
metoda grafică, – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Resurse procedurale:
Ed. civică 3.1. comparaţiei, de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care conversația,
mersului invers vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de explicația, jocul Autoevaluarea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. didactic
Educație fizică 1.1.; 2.3. Deprinderi motrice  Exerciţii de ridicare şi transport se împart în: Resurse materiale:  Observare
2.5.; 3.1. aplicativ - utilitare  Exerciţii de ridicare şi transport de Mingi medicinale sistematică
3.3. greutăţi; Bănci
 Transport  Exerciţii de ridicare şi transport de Mingi

28
(transportul de persoane; Resurse procedurale:
obiecte şi aparate  Exerciţii de ridicare şi transportul de persoane: conversaţia, explicaţia
Ed. civică 3.1. pe perechi în grup,  De către o persoană – pe perechi; demonstrația, jocul
transport în doi a Exemple de transporturi pe perechi: roaba; în
JM 2.2. unui coleg - cârcă; călare pe umeri; transport pe umeri;
scăunelul). transport în braţe;
 Transportul unuia de către doi
(scăunelul);
 Transportul unuia de către trei;
 Transportul în grup. Exemple de
Ştafete şi parcursuri transporturi în grup: „ Carul roman”;
aplicative. roaba lungă.
 Transportul unor obiecte: câte unul pentru
început, apoi mai multe;
JOC:„Cărăușii”
Se organizează 2-3 echipe, fiecare dispusă în
coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare/sosire. În fața, fiecărei echipe, la distanță
de 10 -15m se așază un reper care poate fi ocolit.
Fiecare echipă primește obiectul care trebuie
transportat (minge umplută, recipienți de plastic
umpluți) specificându-se procedeul de
apucare/susținere și transport. La comanda
„Start!”, primii copii din fiecare echipă preiau
obiectul de jos, parcurg traseul, ocolesc reperul și
revin la propria echipă, unde predau obiectul
următorului coechipier și trec la coada șirului.
Câștigă echipa care revine prima în formația
inițială.

29
Vineri

Matematică 3.1.;5.1.; Ameliorare/ - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse  Evaluarea


5.2.;5.3. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se materiale: după rezolvarea
– Rezolvare de vor stabili în funcţie de problemele manual, fișe de lucru, sarcinilor de
Ed. civică 3.1. probleme prin (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi culegere ameliorare/
diferite metode: identificate după evaluarea sumativă.  Resurse dezvoltare:
Geografie 2.2. metoda grafică, – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat procedurale:
comparaţiei, de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care conversația,exercițiu
mersului invers vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de explicația, problemat. Autoevaluarea
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
Istorie 1.1, 1.2, Cuza și Unirea Cunoaşterea modului de viaţă al oamenilor, Resurse materiale: Observare
1.3., 2.1, Principatelor ocupaţiile de-alungul timpului; manual, fișe de lucru, sistematică
2.2.,3.1, Române (1859) Prezentarea şi recunoaşterea unor izvoare hărți, albume istorice
3.2.,4.1, istorice; Resurse procedurale:
4.2., 4.3 Localizarea pe hartă a capitalelor celor duoă vechi conversația, exercițiul,
provincii românești ; explicația, Știu / Vreau
Geografie 3.1. Identificarea limitelor și vecinii noului stat ; să știu / Am învățat,
Numirea cauzelor care a favorizat Unirea ; Mozaic
LLR 1.2.; 3.6. Precizarea urmărilor reformelor lui Cuza ;
Identificarea trăsăturilor morale ale lui Al. I. Cuza ;
Ed. civică 2.2. Lecturarea textului Moș Ion Roată și Unirea.
Educație civică 2.4.;3.2. Încălcarea - vizionarea unor filmulețe cu / despre copii și Resurse materiale: Observare
drepturilor copilului condițiile lor de viață etc.; manual, fișe de lucru sistematică
- discuții pe baza acestor filmulețe; Resurse procedurale:
- citirea textului Singur pe lume, de Hector Malot conversația euristică,
- formularea de răspunsuri pe baza întrebărilor explicația, cadranele,
legate de textul citit Studiu de caz
- stabilirea drepturilor care îi sunt încălcate lui
LLR 3.3. Rémi;
- numirea situațiilor (din imagini) în care nu sunt
Geografie 2.2. respectate drepturile copilului;
- situații în care copiii pot cere ajutor;
- selectarea enunțurilor în care au fost încălcate

30
drepturi ale copilului dintr-un set de enunțuri dat;
- exprimarea unor opinii in legătură de modul de
procedare în anumite situații.
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Responsabilitățile „Coșulețul cu două toarte” Resurse materiale: Observare
1.3.; rolurilor de Elevii dispuși pe perechi, unul lângă altul, vor sistematica
organizare a forma un coșuleț cu două toarte, având o mână pe Resurse procedurale:
Ed. civică 1.3. jocurilor șold iar cealaltă petrecută pe după brațul îndoit al observarea dirijată,
(De exemplu, partenerului. „Coșulețele” astfel formate se conversaţia,
delimitarea spațiilor dispersează pe toată suprafața de joc. Selectând o explicaţia,
de joc, amplasarea pereche, învățătoarea va da unuia dintre copii demonstraţia, jocul
Științe 3.1. materialelor rolul de urmărit, iar celuilalt rolul de urmăritor.
didactice, Urmăritul aleargă printre „coșulețe” și pentru a nu
constituirea fi prins de urmăritor se atașează la una din
echipelor, tragerile toartele unui „coșuleț”. În acel moment, „toarta”
de sorți) în plus (elevul) va deveni urmărit.
Dacă urmăritorul reușește să-l prindă (atingă) pe
urmărit, înainte ca acesta să se atașeze la un
„coșuleț”, cei doi își inversează rolurile.

31