Sunteți pe pagina 1din 36

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 3

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris


Clasa a IV – a
Perioada: 5 săptămâni (S6 – S10)
26.10.2020 – 27.11.2020
Ziua/ data Disciplina Comp. Detalieri de Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
specifice conținut
Luni Istorie 1.2.;1.3.; Popoare de ieri și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre Resurse materiale : Observare
2.1.;2.2.; de azi om și mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri); manual, fișe de sistematică
2.3.;3.1 -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt lucru
menționate date, perioade de timp și nume; Resurse
Ed. civică 3.1. -prezentarea stilului de viață al oamenilor din procedurale :
diferite perioade de timp; conversația,
-precizarea numelor popoarelor existente în Europa, explicația
LLR 1.1. în diferite epoci; organizatorul grafic,
- compararea suprafețelor teritoriilor ocupate de mozaic
Geografie 3.1. populațiile vechi cu cea ocupată de popoarele de azi;
- observarea unor hărți pentru a găsi diferite
informații;
- plasare de evenimente date pe axa timpului
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – obiect - citirea individuală, în gând, a textului suport ; Resurse materiale:  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. cultural - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, fișe de clasă
2.1.;2.3. - raportare la contextul în care apar; lucru - formulare de
2.5.;3.1. Text suport ,,Fluturi - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri Resurse răspunsuri la
3.2.; 4.4. cu sute de aripi” proprii; procedurale: întrebări
de Mircea - citirea în forme variate a unor enunţuri din conversația
Cărtărescu text - în lanţ, ştafetă ; euristică, explicația,
Ed. civică 3.1. - formulare de răspunsuri la întrebări; procedee de citire
- completarea unor spații lacunare cu informații din activă, Joc de rol,
JM 2.1. text; ciorchinele,
JOC DE ROL ,,La bibliotecă” . piramida
Științe ale naturii 1.1.;1.2.; Viețuitoare: etape de - observarea dirijată a unor scheme simple, Resurse materiale:  Temă de lucru în

1
2.4. viață și hrănire desene pentru evidențierea relațiilor dintre manual, planșe clasă
componentele unui sistem: schema didactice cu lanțuri -scrierea de lanțuri
unor lanțuri trofice simple; trofice simple trofice
Cu ce se hrănesc - numirea hranei cu care se hrănesc viețuitoare din Resurse
viețuitoarele imagini date; procedurale: Evaluare după
(lanțuri trofice
-stabilirea variantelor corecte din enunțuri date; conversația rezolvarea
2.1. simple)
AVAP -scrierea unor lanțuri trofice simple din medii euristică, explicația, sarcinilor de
diferite de viață; observarea dirijată, învățare
Ed. civică 3.1. -realizarea unor desene/ colaje care să reprezinte organizatorul grafic,
lanțuri trofice; diagrama Venn
1.1.
Matematică - numirea unor animale erbivore / carnivore /
omnivore;

Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – obiect - identificarea celor două secvențe mari ale textului Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. cultural - ordonarea cronologică ideilor principale; manualul, fișe de sistematică
2.1.;2.3. - găsirea unor asemănări / deosebiri dintre cărți; lucru
2.5.;3.1. Text suport ,,Fluturi - realizare de corespondențe între cuvinte și expresii Resurse
3.2.; 4.4. cu sute de aripi” date; procedurale:
de Mircea - aflarea unor comparații pentru carte; Conversaţia,
Ed. civică Cărtărescu - descrierea unui fluture / caracteristicile cărții Explicația
1.3. (comparare); Exercițiul, Metoda
Științe ale naturii - argumentarea răspunsului la întrebarea: ,,Poți R.A.I, Diagrama
1.1. cunoaște lumea fără a te deplasa nicăieri?”; Venn,
AVAP - realizarea unor desene pentru idei date; Jurnal cu dublă
1.2. - discutarea unor enunțuri date; intrare, Cvintetul,
- notarea unor sentimente, în cazul în care ar zbura Jocul didactic
pe un fluture uriaș;
- descrierea / povestirea unor cărți citite de elevi.
Matematică 2..4.; Scăderea cu trecere - - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu Resurse materiale :  Tema de lucru în
5.1.; peste ordin. numere în concentrul 0 – 1 000000; manual, fișe de clasă:
Scăderea cu o - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru lucru -efectuarea de
trecere peste ordin compararea rezultatelor unor operaţii aritmetice; Resurse scăderi în
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul procedurale: concentrul 0 –

2
0 – 1 000 000, fără efectuarea lui; conversația, 1 000 000, cu
Geografie 2.2. - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile explicația, exercițiul, trecere peste ordin
operaţiilor, descompuneri de numere etc.); problematizarea,
Ed. civică 3.1. - joc: Descoperă specia de pești! (asocierea jocul didactic
rezultatului fiecărui calcul dat cu o literă;
descoperirea denumirii unei specii de pești
- utilizarea terminologiei specifice operației de
scădere.
Geografie 1.1.; 2.1. De la localitatea - identificarea pe harta județului/ țării, a localității natale;Resurse materiale: Observarea
2.3.; 3.1. natală la regiune și - recunoașterea unor elemente ale spațiului geografic localmanual,
și identificarea
fișe de sistematică
3.2.; 3.3. țară. acestora pe harta județului, a țării; lucru,
- caracterizarea geografică a localității natale pe baza unei fișe de observare
4.1. Resurse
proiectată anterior;
- identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre așezărileprocedurale:
rurale și așezările
urbane; conversația
LLR 3.3. - identificarea unor schimbări periodice în mediul înconjurător; euristică, învățare
- identificarea unor modificări geografice observabile din prin realitatea înconjurătoare
descoperire,
Științe 2.1. și corelarea lor cu intervale cunoscute de timp; explicația, exercițiul,
-recunoașterea unor termeni care reflectă organizatorul grafic
realitatea înconjurătoare;
- numirea momentelor zilei din ilustrații date;
- identificarea unor termeni geografici din texte;
- verbalizarea modului de formare a zilei / nopții / anotimpurilor;
- descrierea anotimpurilor;
- reformulări de enunțuri date, astfel încât să fie adevărate;
- ordonare de imagini, după criterii date;
- calcul matematic, în funcție de anumite cerințe;
- verbalizarea zilelor săptămânii / lunilor anului;
- stabilirea nr. de zile dintr-o lună / an; nr. de săptămâni dintr-o lună;
- gruparea lunilor anului în funcție de anotimp.

Lb. engleză

3
Miercuri

Ed. civică 1.1.; 1.2. Locuri de -observarea unor imagini, fotografii care Resurse materiale: Observare
3.1.; 3.3. apartenență prezintă elemente specifice ale localității în care manual, fișe de lucru, sistematică
trăiește elevul, ale țării natale/ ale spațiului hârtie, carioci
România - membră european; Resurse procedurale:
Istorie 4.3. a Uniunii Europene -vizionarea unor filme/imagini care prezintă conversaţia euristică,
elemente specifice țărilor membre ale Uniunii explicaţia, explozia
LLR 3.1 Europene;
stelară, dezbaterea
- numirea țărilor europene;
Geografie 4.3. - recunoașterea capitalelor europene în care sunt
situate monumentele, clădirile din imagini date;
AVAP 2.3. - realizarea unor coifuri din hârtie colorate în
culorile drapelelor statelor membre U.E.
- discuții referitoare la întrebarea: ,,E bine că
România face parte din U.E.?”
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ghilimelele - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. -completarea unor cadrane referitoare la imaginile manualul, fișe de lucru rezolvarea
2.1.;2.3. Text suport ,,Fluturi vizuale, auditive, motorii, tactile din text; Resurse procedurale: sarcinilor de
2.5.;3.1. cu sute de aripi” - căutarea în DEX a cuvântului ,,carte”, pentru a conversaţia euristică, lucru
3.2.; 4.4. de Mircea vedea multitudinea de înțelesuri / construirea explicaţia, exerciţiul,
Cărtărescu unor enunțuri cu unele dintre acestea; munca independentă
Ed. civică 3.1. -exerciții de utilizare a ghilimelelor / explicarea
rolului acestora;
- citirea unor fragmente, ce conțin ghilimele,
observarea rolului ghilimelelor.
Matematică 2.4.; 5.1. Scăderea cu - aflarea unor sume / diferențe; Resurse materiale : Evaluare după
trecere peste - verificarea diferenței obținute, făcând proba prin manual, fișe de lucru, rezolvarea
ordin. Scăderea cu adunare și scădere; culegere sarcinilor de lucru
Ed. civică 3.1. o trecere peste - rezolvare de probleme; Resurse procedurale:
ordin - compunere de probleme pe baza unor scheme conversația, explicația
Geografie 2.2. date; observarea dirijată,
- descoperirea cifrelor lipsă din operații de exercițiul,
scădere; problematizarea

4
- reconstituiri de scăderi.

Arte vizuale și 1.1; 1.2; Dansul culorilor - verbalizarea culorilor primare, binare Resurse materiale:  Aprecieri
abilități practice 2.2; 2.4. (Culori primare și -discuții pe baza unor compoziții plastice; manual, acuarele, verbale individuale
culori binare) - observarea dirijată a unor imagini, pentru și frontale
planșă, guaşe,
identificarea formei acestora / culorilor; tempera, pensule  Expunerea
- verbalizarea sentimentelor atunci când privesc lucrărilor
un desen dat; Resurse procedurale:
- numirea culorilor primare și binare, semnificația conversația euristică,
fiecărei culori; explicația, exercițiul,
-realizarea unei compoziții cu tema În livadă. Vaza turul galeriei
cu flori - realizarea unor flori
- realizarea lucrării ,, Toamna, în școală”;
- evaluare

Lb. engleză Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ghilimelele - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. -completarea unor cadrane referitoare la imaginile manualul, fișe de lucru rezolvarea
2.1.;2.3. Text suport ,,Fluturi vizuale, auditive, motorii, tactile din text; Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
2.5.;3.1. cu sute de aripi” - căutarea în DEX a cuvântului ,,carte”, pentru a conversaţia euristică,
3.2.; 4.4. de Mircea vedea multitudinea de înțelesuri / construirea explicaţia, exerciţiul,
Cărtărescu unor enunțuri cu unele dintre acestea; munca independentă
Ed. civică 3.1. -exerciții de utilizare a ghilimelelor / explicarea
rolului acestora;
- citirea unor fragmente, ce conțin ghilimele,
observarea rolului ghilimelelor.
Matematică 2.4.; 5.1. Scăderea cu trecere - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu Resurse materiale: Temă de lucru în
peste ordin. numere în concentrul 0 – 1 000000 manual, culegere clasă
Scăderea cu mai - utilizarea terminologiei specifice operației de Resurse procedurale: - aflarea diferenței
multe treceri peste scădere; conversaţia euristică, unor perechi de
Ed. civică 3.1. ordin explicaţia, observarea numere

5
Joi - verificarea diferenței obținute, făcând proba prin dirijată, demonstrația,
JM 1.3. adunare și scădere; exerciţiul,
- rezolvare de probleme; problematizarea
LLR 2.4. - calcul rapid, după un model dat;
- formulare de întrebări, folosind date din tabel.
Ed. fizică

Vineri Muzică și mișcare 1.2.; 2.2. Elemente de limbaj - exersarea scrierii portativului şi a cheii SOL; Resurse materiale: Observare
muzical -exerciţii de sesizare, intuire şi redare a duratelor manual, CD cu audiţii sistematică
(ritmul muzical – sunete lungi şi scurte); şi cântece, planşe Probe orale, Probe
Ritmul – măsura de -exprimarea duratelor sunetelor prin silabe; demonstrative practice
doi timpi, pătrimea,
-exerciţii de citire ritmică a duratelor; Resurse procedurale:
optimea, doimea
JM 1.3. -exerciţii de intonare a unor fragmente muzicale şi exerciţiul, explicaţia,
de interpretare a unor cântece; conversaţia euristică,
Ed. civică 3.1. -exerciţii de tactare a duratelor; demonstraţia
-exersarea scrierii semnelor grafice
corespunzătoare duratelor;
-exerciţii de sesizare a pauzei şi marcarea ei în
diferite moduri;
-combinații ritmice;
-audiţie muzicală;
Matematică 2.4.;5.1. Scăderea cu trecere - - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu Resurse materiale: Evaluare după
peste ordin. numere în concentrul 0–1 000 000, utilizând manual, culegere rezolvarea sarcinilor
Ed. civică 3.1. Scăderea cu mai algoritmi de calcul, şi proprietăţile operaţiilor; Resurse procedurale: de lucru
multe treceri peste - identificarea expresiilor care presupun conversaţia euristică,
Geografie 2.2. ordin efectuarea unor operații de scădere; explicaţia, observarea
- JOC: De la matematică la geografie/De la dirijată, demonstrația,
LLR 2.4. geografie la matematică – calcularea diferenței exerciţiul,
dintre înălțimile unor vârfuri muntoase; problematizarea

6
- scrierea unor numere date ca diferență de două
numere.
Lb. și lit. română 1.2.; 4.1. Compunerea. - observarea modului de așezare a unei compuneri Resurse materiale: Observare
Planul compunerii în pagină; manual, fișe de lucru sistematică
- discuții referitoare le cele trei părți ale unei Resurse procedurale:
compuneri (introducere, cuprins și încheiere); conversația euristică, Aprecieri verbale și
Ed. civică 3.1. - scrierea unei compuneri despre întâlnirea cu o explicația, exercițiul colective
carte; Știu / Vreau să știu /
Geografie 2.2. - stabilirea părții compunerii de care aparțin Am învățat
fragmentele date;
- scrierea planului unui compuneri din care ar
putea face parte fragmentele date;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date,
care fac referire la așezarea compunerii în pagină.

Joc și mișcare 1.1.; 1.2. Jocuri de mișcare și Cercurile zburătoare” Resurse materiale Observare
1.3. ștafete cuprinzând Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare coardă / frânghie sistematică
variante de sărituri fiind dispusă în formația de cerc, cu fața spre Resurse procedurale:
interior. Fiecare echipă desemnează un elev care conversația,
se situează în centrul cercului unde găsește o explicația, Probă practică
coardă lungă (frânghie) sau două corzi legate între demonstrația, jocul
ele, obligatoriu având la un capăt atașată o
îngreuiere mică (minge de oină; recipient mic de
plastic etc.). La semnal, copilul din centrul cercului
Ed. fizică 1.2.; 3.1. apucă coarda de capătul liber și o învârte pe sub
picioarele coechipierilor. Cercul (echipa) care stă
Ed. civică 3.1. mai mult în aer, câștigă un punct. Copilul care a
fost atins de coardă și a întrerupt zborul echipei
sale schimbă rolul cu elevul care învârte coarda.

Religie

7
Săptămâna 2
Luni Istorie 1.1.; 1.2. Cunoașterea lumii -descrierea unor fotografii ilustrând locuri, Resurse materiale:  Observarea
1.3.; 2.2. prin călători preocupări ale oamenilor din trecut; manualul, laptop, sistematică:
4.1. -lectura unor texte care ilustrează călători și albume / hărți istorice atitudinea elevilor
călătoriile acestora ( Marco Polo, Cristofor Resurse procedurale: faţă de sarcina dată
Columb, Fernando Magelan, Nicolae Milescu etc.); conversaţia, exercițiul,
LLR 3.1. -extragerea informațiilor esențiale dintr-un text explicaţia, mozaic,
cu conținut istoric; învățarea prin
Științe ale naturii 1.1. -numirea mijloacelor de transport de-a lungul descoperire, piramida,
vremii; cadranele
Geografie 3.1. - precizarea de asemănări / deosebiri între obiecte
date;
- ordonare cronologică a marilor expediții de
explorare a Pământului;
- identificarea, pe hartă, a traseului fiecărei
expediții;
- identificarea importanței marilor descoperiri
geografice și a expedițiilor științifice.

Lb. și lit. română 1.2.; Compunerea. - observarea modului de așezare a unei compuneri Resurse materiale:  Evaluare după
4.1. Planul compunerii în pagină; manual, fișe de lucru, rezolvarea
- discuții referitoare le cele trei părți ale unei carioci, coli albe sarcinilor de
compuneri (introducere, cuprins și încheiere); Resurse procedurale: învățare
- scrierea unei compuneri despre întâlnirea cu o conversația euristică,
Ed. civică 3.1. carte; explicația, exercițiul,
- stabilirea părții compunerii de care aparțin organizatorul grafic
AVAP 1.2. fragmentele date;
- scrierea planului unui compuneri din care ar
putea face parte fragmentele date;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date,
care fac referire la așezarea compunerii în pagină;
- realizarea unui poster despre carte, folosind

8
informații din lecție si din versurile scrise de Tudor
Arghezi (pag. 39).

Științe ale naturii 1.1.; 1.2. Viețuitoare: etape -recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor Resurse materiale: Evaluare după
2.1.; 2.2. de viață și hrănire pornind de la prezentarea unor scurte texte manual, laptop, fișe rezolvarea
2.3.; 2.4. științifice adaptate vârstei copiilor; de lucru sarcinilor de
2.5.; 3.1.  Recapitulare - selectarea enunțurilor adevărate, dintr-un set de Resurse procedurale: învățare
enunțuri dat; conversația euristică,
- ordonare cronologica a vârstelor din imagini date explicația, exercițiul,
AVAP 1.2. - realizarea unui desen cu membrii familiei; organizatorul grafic,
- ordonare de imagini privind etapele de viață ale diagrama Venn,
LLR 1.1.; 3.6. unei plante; bulgărele de zăpaă
- completarea unor casete libere cu informații
Istorie 1.1. potrivite despre modul de înmulțire la diverse
specii de animale;
- exemplificarea unor relații de hrănire;
- discuții despre un stil de viață sănătos.

Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. informare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. Text suport ,,O cu sensurile oferite de dicţionar ; conversaţia euristică,
altfel de bibliotecă” - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia, exerciţiul,
proprii; mozaic, diagrama
Ed. civică - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Venn
3.1. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
MM textul citit;
2.1. - numirea etapelor prin care trece un text pentru a
deveni o carte;
- asemănări / deosebiri între o carte electronică și
una tipărită;
- împărțirea textului în fragmente logice / planul
simplu de idei;
- completarea unor spații lacunare cu informații

9
din text;
- explicația semnificației titlului;
- interpretarea cântecului ,,Prieteni cu cartea”
Matematică 2.4.; 5.1. Aflarea numărului - utilizarea unei formule de calcul, determinarea Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.2. necunoscut unui număr necunoscut dintr-o relaţie numerică; manual, culegere clasă
- aflarea unui termen necunoscut, din expresii Resuse procedurale: - aflarea unor
matematice; conversația euristică, numere
- scrierea unor numere date ca sumă / diferență explicația, exercițiul, necunoscute
de două numere naturale; problematizarea,
- compararea unor sume / diferență; piramida
Ed. civică 3.1. - întocmirea unei fișe personale care cuprinde
modul de administrare a bugetului propriu;
Geografie 2.2. - reconstituirea unor operații, după criterii date

Geografie 1.1.; 2.1. Modificări din jurul - identificarea elementelor care definesc orizontul Resurse materiale:  Observarea
2.3.; 3.1. meu. Repere de local/regiunii - Hărți ale orizontului sistematică;
3.2.; 3.3. timp - stabilirea poziției și localizarea geografică a local și ale
localității natale/regiunii; localității;
4.1.  Evaluarea
- fixarea pe hartă a direcției/ punctelor cardinale - Atlas geografic;
Modificări formativa
pentru relaționarea elementelor componente ale - Glob pământesc,
observabile în orientării în spațiu; lanternă, baloane
LLR 3.3. realitatea - identificarea pe harta județului/ țării, a localității colorate.
înconjurătoare. natale; - Texte narative;
Științe 2.1. Repere de timp: - recunoașterea unor elemente ale spațiului geografic - Computer,
ora, ziua, local și identificarea acestora pe harta județului, a videoproiector,CD.
țării; Resurse procedurale:
săptămâna, anul,
- caracterizarea geografică a localității natale pe baza conversaţia, explicaţia,
calendarul unei fișe de observare proiectată anterior; exerciţiul, jocul didactic.
- identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre Forme de organizare :
așezările rurale și așezările urbane; activitate frontală,
- identificarea unor schimbări periodice în mediul activitate individuală,
înconjurător;
- identificarea unor modificări geografice observabile activitate în echipă.
din realitatea înconjurătoare și corelarea lor cu
intervale cunoscute de timp;
- sesizarea reperelor temporale observabile: fazele
Lunii, aparenta „Mișcare a Soarelui” pe bolta

10
cerească, ziua - lumina și durata în ore a unei
zile/nopți, numărul zilelor din an și diferențierea de
anii bisecți, succesiunea evenimentelor într-o
structură convențională (calendarul anual);
- înțelegerea intervalelor de timp în care elevii sunt
implicați în mod curent: ziua/săptămâna/luna/anul;
vizionarea filmelor didactice:Mişcarea de rotaţie
/Formarea
anotimpurilor/http://www.youtube.com/watch?
Lb. engleză v=taHTA7S_JGk&feature=related

Miercuri Ed. civică 1.1.; 1.2. Însemnele U.E. - comparea steguluiU.E. cu sigla U.E.; Resurse materiale:  Observarea
3.1.; 3.3. - audierearea imnului U.E.; manual, laptop, fișe sistematică
- citirea cuvintelor care reprezintă deviza U.E / de lucru
exprimarea părerii despre ce simbolizează acestea; Resurse procedurale:
- recunoașterea imaginilor care reprezintă conversaţia, exercițiul,
însemnele ale U.E.; explicaţia, cadranele,
- numirea datei în care se sărbătorește Ziua blazonul
Matematică 2.4 Europei;
- observarea monedelor / bancnotelor euro;
AVAP 2.3 - completarea unui ciorchine cu simbolurile U.E.
- exerciții de calcul pentru a transforma euro în
MM 2.1. lei / cenți;
- realizarea unui colaj cu fotografii reprezentând
tradiții ale unor țări membre U.E.;
- confecționarea steagului U.E., din hârtie colorată
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. informare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. Text suport ,,O cu sensurile oferite de dicţionar ; conversația, explicația
altfel de bibliotecă” - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri exercițiul, cadranele
proprii;

11
Ed. civică - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
3.1 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
MM textul citit;
2.1. - numirea etapelor prin care trece un text pentru a
deveni o carte;
- asemănări / deosebiri între o carte electronică și
una tipărită;
- împărțirea textului în fragmente logice / planul
simplu de idei;
- completarea unor spații lacunare cu informații
din text;
- explicația semnificației titlului;
- interpretarea cântecului ,,Prieteni cu cartea”
Matematică 1.2.;2.4.; Aflarea numărului - efectuarea probei operaţiei de adunare, Resurse materiale: Aprecieri verbale și
5.1. necunoscut respectiv de scădere; manual, fișe de lucru, individuale
- utilizarea calculatorului pentru verificarea Resurse procedurale:
rezultatelor adunărilor şi scăderilor conversația, exercițiul,
- utilizarea unei formule de calcul, determinarea explicația,
unui număr necunoscut dintr-o relaţie numerică; problematizarea
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
Ed. civică 3.1. balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii;
Geografie 2.2. - utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute, în diverse contexte.
Arte vizuale și 2.1; 2.2.; Dansul culorilor - observarea dirijată a unor imagini, pentru Resurse materiale:  Aprecieri
abilități practice (Culori primare și identificarea formei acestora / culorilor; manual, imagini, verbale individuale
2.3.; 2.4. culori binare)
- verbalizarea sentimentelor atunci când privesc planșă suport, și frontale
un desen dat; acuarele etc.  Expunerea
Ed. civică 3.1. - numirea culorilor primare și binare, semnificația Resurse procedurale: lucrărilor
fiecărei culori; conversația,
-realizarea unei compoziții cu tema În livasdă. observația dirijată,
Vaza cu flori exercițiu, turul galeriei

12
Joi Lb. engleză Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - verbalizarea a ceea ce este un SMS / redactarea Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. informare unor SMS-uri; manual, fișe de lucru, sistematică
2.1.;3.1. - numirea cărții care i-a impresionat / caiete
3.2.; 3.3. Text suport ,,O argumentarea alegerii făcute Resurse procedurale:
altfel de bibliotecă” - conceperea unor mesaje care să-l impresioneze conversația, exercițiul,
Mesajul text (*SMS) pe cititorul cărții redactate de elevi; explicația, cvintetul,
Ed. civică 3.1. - scrierea unei invitații, adresată unui scriitor; jocul didactic,
- realizarea unei coperte pentru o carte scrisă de cadranele
JM 1.2. elevi

Matematică 2.4.; 5.1. RECAPITULARE - efectuarea de adunări și scăderi fără / cu trecere Resurse materiale:  Observarea
5.2. peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 1000000, manualul, Culegere de sistematică:
Adunarea și utilizând algoritmi de calcul, descompuneri exerciții și probleme atitudinea elevilor
scăderea numerelor numerice şi proprietăţile operaţiilor; Resurse procedurale: faţă de sarcina dată
naturale în - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule conversaţia,
concentrul 0 – (comutativitate, asociativitate, element neutru); explicaţia,
Ed. civică 3.1. 1000000, fără - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda demonstrația,
trecere și cu trecere balanţei sau prin efectuarea probei adunării/ exerciţiul,
JM 1.3. peste ordin scăderii problematizarea
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute, în diverse contexte;
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
suma/difernța ....”

Educație fizică

13
Vineri Muzică și mișcare 1.2. Pauza de un timp. -audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi Resurse materiale:  Observarea
2.2. Pauza de o pauzelor unor cântece simple, cu textul muzical în manual, laptop, CD sistematică
jumătate de timp faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă Resurse procedurale
JM 1.3. succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note explicația, Aplicații practice
şi pauze; conversația,
Ed. civică 3.1. - exersarea notaţiei înălţimilor, alteraţii; demonstrația,
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea exercițiul, jocul
noţiunilor de valori de note, respectiv de pauze; didactic
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de
note deja scrise;
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări ;
- transcrierea și completarea portativului cu note
potrivite ca durată.
Matematică 2.4.; 5.1. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
5.2. Adunarea și fișe de evaluare
scăderea numerelor Resurse procedurale:
naturale în conversația, munca
concentrul 0 – independentă
1000000, fără
trecere și cu trecere
peste ordin
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observarea
1.4.; 1.5. informare -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de manual, sistematică
2.1.;3.1. structură și conținut; laptop/dispozitiv
3.2.; 3.3. Text suport ,,O - antrenament de scriere creativă: formularea de electronic, caiete, Aplicații practice
altfel de bibliotecă” întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul auxiliar
citit; Evaluarea
Ed. civică 3.1. - selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un Resurse procedurale: după rezolvarea
set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute conversația, exercițiul, sarcinilor de lucru
JM 1.1. - găsirea unor cuvinte cu sens asemănător pentru explicația, jocul
cuvinte date; didactic
- formularea unor enunțuri cu unele cuvinte date,
astfel încât să aibă sensuri diferite față de cele din

14
text;
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și Pe suprafața de joc se trasează 2- Resurse materiale  Observarea
1.3.; ștafete cuprinzând 3 contururi, în funcție de numărul de echipe care curtea școlii sistematică
variante de sărituri se dorește a fi constituit (cercul este capul; un Resurse procedurale:
dreptunghi – gâtul; 4-6- dreptunghiuri suprapuse – conversația euristică,
Șotronul trunchiul; câte 3 dreptunghiuri picioarele; câte 2 explicația,
dreptunghiuri - brațele). Jocul constă în realizarea demonstrația, jocul
de către fiecare elev a unor variante de sărituri (cu
Ed. fizică 3.1. desprindere și aterizare de pe și pe unul sau
ambele picioare; în depărtat; din depărtat în
apropiat; cu întoarcere de 900 - 1800) în funcție de
modalitățile stabilite de învățătoare.
Traseul săriturilor poate fi marcat prin cifre (și
poate fi parcurs în ordine cronologică, în ordinea
cifrelor pare sau impare) sau prin săgeți (linii,
coturi, curbe).
Întrecerea între echipe poate viza atât
corectitudinea execuțiilor (se înregistrează
numărul erorilor fiecărei echipe) cât și viteza cu
care echipa a realizat, cu toți membrii săi,
parcurgerea traseului respectiv.
Religie

Săptămâna 3
Luni Istorie 1.1.; 1.2. RECAPITULARE - ordonare cronologică a unor evenimente date; Resurse materiale:  Evaluarea
1.3.; 2.1. - plasarea pe axa timpului a celor patru epoci; manual, fișe de lucru După rezolvarea
2.3.; 3.1. Trecutul și - gruparea unor denumiri de izvoare istorice în Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
3.2.; 4.1. prezentul din jurul funcție de felul acestora; conversația, metoda
nostru - recunoașterea unor denumiri de instituții care pot RAI, explicația,
Geografie 2.2. adăposti dovezi ale trecutului unei localități; exercițiul, jurnalul cu
- realizare de corespondențe între evenimente dublă intrare

15
Ed. civică 2.1. ilustrate și denumirea unor acte;
- descrierea unor obiceiuri ilustrate;
- numirea unor evenimente din viața unei familii;
- rezolvarea unui rebus.

Lb. și lit. română 1.3.;2.4.; Substantivul -actualizarea cunoștințelor despre substantiv ( ce Resurse materiale:  Temă de lucru :
3.5.;4.5.; ( actualizare) denumește, numărul , felul) din clasa a III-a; manual, -exerciții de
-ce denumește - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în laptop/dispozitiv analiză a
3.1. -felul substantivelor comunicare ; electronic, caiete, substantivelor
Ed. civică 1.3. -numărul - identificarea în textul suport a unor cuvinte care auxiliar
1.2. substantivelor îndeplinesc cerințe date (denumesc ființe, lucruri, Resurse procedurale:
fenomene ale naturii); conversația euristică,
Text suport ,,O - observarea, în fragmente literare, a situațiilor în explicația, exercițiul
altfel de bibliotecă” care substantivele se scriu cu literă inițială mare,
indiferent de poziția lor în propoziție și
formularea, pe baza discuțiilor purtate, a unor
concluzii ;
-exerciții de subliniere a substantivelor cu culori
diferite în funcție de ceeea ce denumesc;
-exerciții trecere a substantivelor de la numărul
singular la numărul plural și invers;
-identificarea substantivelor care denumesc
acțiuni, stări sufletești, însușiri.
Științe 1.1.;1.2.; Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale:  Probă scrisă
2.1.;2.2.; fișe de evaluare
2.3.;2.4.; Viețuitoare: etape Resurse procedurale:
2.5.;3.1. de viață și hrănire conversația, munca
independentă

Marți Lb. și lit. română 1.4.; 2.5. Cartea poștală - observarea unei cărți poștale; Resurse materiale: Evaluare după
4.2. - redactarea unor cărți poștale, după cerințe date; manual, fișe de lucru rezolvarea

16
- scrierea unui articol în care se face o comparație Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
Ed. civică 3.1. între cartea poștală și mesajul text (SMS); conversația euristică,
- conceperea unor mesaje care pot să-i explicația, exercițiul
AVAP 2.3. impresioneze pe cicitori / acordare de autografe;
- realizarea unei cărți poștale personale

Geografie 1.1.; 1.3. RECAPITULARE - Spaţiul geografic; Resurse materiale: Probă orală
2.2.; 2.3. - Mijloace de orientare în spaţiu şi timp; manual, fișe de
3.1.; 3.4. - Orientarea în spaţiu şi timp; lucru / evaluare
4.3. - Exerciţii şi activităţi de învăţare care să stimuleze Resurse procedurale:
orientarea, de la orizontul apropiat (curtea şcolii,
localitatea în care studiază) până la diverse situaţii
conversaţia,
(ân excursii, drumeţii etc.). explicația, exercițiul,
Matematică 2.4. explozia stelară,
munca independentă
LLR 3.1.

Istorie 1.3.
Matematică 2.4.; 5.1. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea
5.2. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare / de după rezolvarea
– Adunarea şi vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare, auxiliar sarcinilor de
scăderea numerelor (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi laptop/dispozitiv ameliorare/
Științe 1.1. naturale în identificate după evaluarea sumativă. electronic, dezvoltare
concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Resurse procedurale:
0 – 1 000 000, fără de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care conversația euristică,
Ed. civică 3.1. trecere și cu vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de explicația, exercițiul, Autoevaluare
Geografie trecere peste ordin evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. problematizarea
– Aflarea nr.
necunoscut

17
Lb. engleză

Miercuri Ed. civică 1.1.; 1.2. RECAPITULARE Sistematizarea cunoștințelor prin: Resurse materiale : Aprecieri verbale și
3.1.; 3.3. -precizarea domicililului, dovezi ale acestuia; manual, fișe de lucru, colective
Locuri de -completarea diagramei cu asemănări și deosebiri Resurse procedurale:
apartenență între localități rurale și urbane; conversația, exercițiul,
-ocupațiile și relațiile care se stabilesc între explicația, cadranele,
membrii unei comunități; ciorchinele
-însemnele țării natale și ale U.E.
Istorie 4.1. - selectarea unor afirmații corecte din enunțuri
date;
- completarea unor casete libere;
LLR 1.1. - numirea unor drepturi/ îndatoriri ale cetățenilor
U.E.
Lb. și lit. română 4.1. Punctele de - precizarea situațiilor în care se utilizează punctele Resurse materiale: Observare
suspensie de suspensie; manualul, fișe de lucru sistematică
- completarea enunțului din penultimul paragraf Resurse procedurale:
Text suport ,,O din text, prin înlocuirea punctelor de suspensie cu conversația euristică,
Ed. civică 3.1. altfel de bibliotecă” o idee; explicația, exercițiul,
- explicarea folosirii punctelor de suspensie în cadranele
1.3. poezia ,,Scrisoare” (pag.10) și a benzii desenate
JM (pag. 21);
- înlocuirea unor puncte de suspensie cu enunțuri.

AVAP

18
Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea unui - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10, Resurse materiale:  Evaluarea
5.1; număr cu 10, 100, 100, 1000 ; manualul, imagini după rezolvarea
1000 - descompunerea unui număr format din două sau pentru formularea de sarcinilor de
trei cifre într-o sumă de produse în care unul probleme, fișe de învățare:
Ed. civică dintre factori este 10, 100 respectiv 100 ; lucru -Tehnica
3.1. - utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru Resurse procedurale: semaforului
Geografie compararea unor numere sau/ și expresii conversaţia euristică,
2.2. numerice în care apar înmulțiri cu 10, 100 și 1000 ; explicaţia, exerciţiul,
- rezolvarea de probleme în care apar operații de problematizarea
înmulțire ;
- formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează
operații de înmulțire cu 10 sau/și 100
sau/și 1 000 .
Arte vizuale și 2.1; 2.2.; Dialogul culorilor - organizarea compozițională după reguli stabilite Resurse materiale  Evaluare
abilități practice 2.3.; (Culori calde și culori inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu manual, laptop, bloc reciprocă
reci) ajutorul elementelor de limbaj
2.4. de desen, acuarele,  Expunerea
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de instrumente de lucru lucrărilor
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
Științe ale naturii 1.1. Resurse procedurale:
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic
folosind descompunerea și recompunerea unor conversația,
Geografie 3.1. forme cunoscute explicația, exercițiul,
- obținerea efectului sugestiv intenționat prin turul galeriei, analiza
JM 1.3. dominantă cromatică (zi însorită-zi ploioasă) SWOT
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
-observarea unor imagini cu copii din Africa;
- numirea unor țări africane, utilizând harta;
-participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj
vizual;
-participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice;
- numirea culorilor calde și verbalizarea a ceea ce
exprimă acestea;

19
- realizarea unei compoziții cu tema ,,În țările calde”.

Lb. engleză Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.3.;2.4.; Substantivul. - exerciții de subliniere a substantivelor cu culori Resurse materiale:  Temă de lucru în
3.5.;4.5.; Genul diferite în funcție de ceeea ce denumesc; manual, fișe de lucru clasă:
substantivelor -exerciții de încercuire a substantivelor comune Resurse procedurale: -exerciții de analiză
Ed. civică 3.1. dintr-un text dat și realizarea de corespondențe conversația euristică, a substantivelor
Text suport ,,O între substantivele comune și cele proprii; explicația, exercițiul,
altfel de bibliotecă” -identificarea substantivelor de genul masculin, ciorchinele, jocul
JM 1.3. feminin și neutru în enunțuri date; didactic
-exerciții de găsire, pe textul suport, a unor
substantive de gen feminin / masculin / neutru;
-redactare de enunțuri după cerințe date;
-completarea unui ciorchine;
JOC: Jocul substantivelor
Matematică 2.5.; 5.1. Înmulțirea cu un - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 000, Resurse materiale :  Observarea
număr de o cifră, fără trecere peste ordin; manual, fișe de lucru, sistematică
fără trecere peste - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui culegere
ordin număr natural cu un număr de o cifră ; Resurse procedurale:
- utilizarea terminologiei matematice (dublu, conversația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. jumătate, de … ori mai mare în scrierea operațiilor explicația,
de înmulțire și rezolvarea acestora ; problematizarea
JM 1.3. - estimarea ordinului de mărime a rezultatului
unui calcul, fără efectuarea acestuia ;
- rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o temă dată (animalele) și expresii care
sugerează operații de înmulțiri.
Ed. fizică

20
Vineri Muzică și mișcare 1.2.;2.2. Măsura de trei -cântarea pe cuvinte a melodiei Eleva silitoare; Resurse materiale: Observare
timpi - exerciţii de tactare a sunetelor accentuate; manual,laptop, fișe de sistematică
- discuții depre măsurade trei timpi; lucru
- tactarea măsurii de trei timpi ; Resurse procedurale
JM 1.1. - citirea versurilor cântecului Privighetoarea pe conversția, explicația,
silabe, tactând măsura de trei timpi / interpretarea exercițiul, jocul
Ed. civică 3.1. cântecului; didactic
- transcrierea unor portative și completarea
acestora cu note / pauze potrivite;
- transcrierea unui exercițiu muzical și împărțirea
acestuia în măsuri de ¾, folosind bara de măsură;
- combinații ritmice.

Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea cu un - efectuarea de înmulțiri fără trecere peste ordin, Resurse materiale: Observare
5.1; număr de o cifră, cu numere în concentrul 0 – 1000000; auxiliar, fișe de lucru sistematică
fără trecere peste - exerciții de descompunere; laptop/dispozitiv
ordin - rezolvare de probleme; electronic,
Ed. civică - completarea unor casete cu numere potrivite; Resurse procedurale:
3.1. - aflarea unor produse, după un model dat; conversaţia,
JM - scrierea unor numere ca produs de doi factori; explicația, exercițiul,
1.3. - jocuri matematice. problematizarea

Lb. și lit. română 1.3.;2.4.; Substantivul. exerciții de subliniere a substantivelor cu culori Resurse materiale:  Evaluarea
3.5.;4.5. = consolidare = diferite în funcție de ceeea ce denumesc; fișe de lucru după rezolvarea
-exerciții de încercuire a substantivelor comune Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
dintr-un text dat și realizarea de corespondențe conversația,

21
între substantivele comune și cele proprii; explicația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. -identificarea substantivelor de genul masculin, cubul
feminin și neutru în fragmente date;
-redactare de enunțuri după cerințe date;
- completarea unor spații lacunare;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date;
- exerciții de scriere corectă a unor substantive;
- inventarea unor titluri de carte în care să existe
substantive la genuri diferite etc.

Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și - participarea la ștafete și jocuri de mișcare Resurse materiale: Observare
2.1. ștafete cuprinzând integrate în activitățile ludice școlare ; minge sistematică
variante de -îndeplinirea adecvată a rolurilor de conducere/ Resurse procedurale:
aruncare și prindere subordonare în cadrul activităților de joc și conversația,
Ed. civică 3.1. mișcare; explicația,
- participarea la repartizarea rolurilor în cadrul demonstrația, jocul
Ed. fizică 1.2.; 3.3. grupurilor / constituirea echipelor;
JOC: Suveica încrucișată
Elevii clasei se împart în două echipe, fiecare
dintre acestea divizându-se în două coloane câte
unul, egale numeric, situate în diagonală, înapoia
unor linii trasate la 2 – 3m, una față de cealaltă.
Fiecare echipă deține o minge, pe care o țin
„căpitanii” (aflați de aceeași parte). La
semnal, „căpitanul” transmite (pasează,
rostogolește) mingea coechipierului său,
transmiterea mingii se face pe diagonală,
având grijă ca mingea să nu se ciocnească de
mingea echipei adverse. După pasă, executantul
se va deplasa la coada șirului propriu. Elevul care
a primit mingea, o transmite la rândul său
coechipierului și se deplasează la coada
coloanei proprii.
Când se dorește creșterea complexității, atât

22
pasa cât și deplasarea la coloana opusă se fac pe
diagonală.
Câștigă echipa care revine prima în formația
Religie inițială.

Săptămâna 4
Luni Istorie 1.1.; 1.2. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale:  Probă scrisă
1.3.; 2.1. fișe de evaluare
2.3.; 3.1. Trecutul și Resurse procedurale:
3.2.; 4.1. prezentul din jurul conversaţia, munca
nostru independentă
Lb. și lit. română 1.2.; 3.3. Virgula -citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale:  Evaluare după
4.1.; 4.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, fișe de lucru rezolvarea
Text suport ,,Cum raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale: sarcinilor de
citești ...” de Grete cu sensurile oferite de dicţionar ; conversația euristică, învățare
Tartler - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. proprii ; ciorchinele
- transcrierea unui enunț care exprimă o întrebare
Geografie 2.2. și o exclamare;
- explicarea rolului virgulei în comunicare;
- alcătuiri de enunțuri prin care se evidențiază
folosirea virgulei.
Științe ale naturii 1.1.; 1.2. Medii de viață: - realizarea unei planșe cu titlul Viețuitoare din Resurse materiale: Evaluare după
2.1.; 2.2. Pajiștea România; manual, laptop, fișe rezolvarea
2.3.; 2.4. -identificarea unor criterii de ordonare, clasificare de lucru sarcinilor de
2.5.; 3.2. în cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, Resurse procedurale: învățare
procese ; conversația euristică,
-completarea unor tabele/ diagrame referitoare explicația, exercițiul,

23
la pajiști; organizatorul grafic,
LLR 3.6.; 4.5. -exerciții creative- enunțuri despre ,,armele de diagrama Venn,
apărare ale plantelor”; SINELG , ciorchinele
Istorie 1.1. - identificarea imaginii care se potrivește unei
definiții;
- alcătuiri de enunțuri despre importanța pajiștiii în
activitățile oamenilor;
- observarea unor tipuri de sol, descrierea acestora

Marți Lb. și lit. română 1.2.; 3.3. Maratonul - verbalizarea situațiilor în care se pune virgule; Resurse materiale: Observare
4.1.; 4.5. semnelor de - scrierea unor enunțuri (cu și fără virgulă), manualul, fișe de lucru sistematică
punctuație observarea diferenței de înțeles între enunțuri; Resurse procedurale:
- explicarea rolului ghilimelelor în enunțuri date; conversaţia euristică,
Ed. civică 3.1. Text suport ,,Cum - semnificația punctelor de suspensie în enunțuri explicaţia, exerciţiul,
citești ...” de Grete date; cadranele
Tartler - rolul liniei de dialog;
Scriere creativă: Redactarea unui scurt text în care
să se folosească cel puțin cinci semne de
punctuație diferite ( de exemplu: un dialog).
Geografie 1.1.,1.2. Evaluare -Itemii probei de evaluare vizeaza :  Resurse materiale: Evaluare sumativa
2.2.;2.3.; - enumerarea punctelor cerdinale si Fisa de lucru
3.1.;3.2.;  Resurse procedurale:
intercardinale ; conversaţia, ,
4.3.;
-completarea unor enunturi lacunare cu termenii exerciţiul, munca
Științe potriviti ; independenta
2.1. - identificarea formelor de relief ;
 Forme de organizare
Matematică - identificarea variantei corecte de raspuns. :
2.4. activitate
individuală,
Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui Resurse materiale: Observare
5.1. număr de o cifră, cu număr natural cu un număr de o cifră ; manual, fișe de lucru, sistematică
trecere peste ordin - exerciţii de descompunere a factorilor; calculator
- rezolvarea de probleme în care apar operații de Resurse procedurale:

24
înmulțire; conversația, exercițiul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind explicația,
de la o temă dată și expresii care sugerează problematizarea
Ed. civică operații de înmulțiri;
3.1. - verificarea produselor cu ajutorul calculatorului;
LLR - efectuare de înmulțiri, după criterii date.
2.5.
Lb. engleză

Miercuri Ed. civică 1.1.; 1.2. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
3.1.; 3.3. fișe de evaluare
Locuri de Resurse procedurale:
apartenență conversaţia, munca
independentă
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. RECAPITULARE - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru clasă:
2.1.;2.3. Text suport raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale: - formulare de
2.5.;3.1. ,,A doua carte cu cu sensurile oferite de dicţionar ; conversaţia euristică, răspunsuri
3.2.; 4.4. Apolodor”, de Gellu - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia, exerciţiul,
Naum proprii; blazonul, explozia
Științe ale naturii 1.1. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează stelară
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
AVAP 1.2. textul citit;
- completarea unor spații lacunare cu informații
din text;
- desenarea celor patru personaje, conform
descrierii din text.
Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea cu un - aflarea unor produse, după criterii date; Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.1. număr de o cifră, cu -aflarea produsului dintre un număr și o sumă / manual, culegere clasă

25
trecere peste ordin diferență; Resuse procedurale: - aflarea unor
- găsirea dublului/triplului/jumătății/treimii unor conversația euristică, produse
numere date; explicația, exercițiul,
- compunerea unor exerciții după modele date; problematizarea
Ed. civică - scrierea unor numere date ca produse de doi sau
3.1. trei factori;
Geografie - rezolvare / compunere de probleme.
2.2.
Arte vizuale și 2.1; 2.2.; Armonie în culoare - selectarea intenționată a diverselor materiale Resurse materiale:  Aprecieri
abilități practice (Nuanţe şi tonuri) (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină manual,instrumente verbale individuale
2.3.; 2.4.
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate de lucru ,pahar, și frontale
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării acuarele,
diferitelor materiale, prin experimente practice guaşe,tempera,
Ed. civică 3.1.  Probă practică
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici pensule
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup Resurse procedurale:
- organizarea compozițională după reguli stabilite conversația,
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu explicația, observarea
ajutorul elementelor de limbaj
dirijată, munca
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
independentă
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic
folosind descompunerea și recompunerea unor
forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice

Lb. engleză Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; RECAPITULARE - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare

26
Joi 1.2. 1.4.; -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de manualul, fișe de lucru sistematică
1.5. Text suport structură și conținut; Resurse procedurale:
2.1.;3.1. ,,A doua carte cu - antrenament de scriere creativă: formularea de conversația, explicația
3.2.; 3.3. Apolodor”, de Gellu întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul exercițiul, joc de rol,
Naum citit; cvintetul, ciorchinele,
Ed. civică - selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un scheletul de recenzie,
3.1 set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute diamantul
JM - exprimarea părerii despre personajele textului;
1.3. - selectarea unor cuvinte care redau imagini
AVAP vizuale, auditive;
1.2 - redarea poeziei printr-un desen;
Jocuri de imaginaţie: Ne imaginăm! Ce auzim? Ce
mirosim? Ce vedem?
Matematică 2.4.;2.5. Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile Resurse materiale:  Observarea
5.1.; 5.3. număr de două în care un factor este scrie cu două cifre; manualul, fișe de lucru sistematică:
cifre, fără trecere - estimarea rezultatului unei înmulțiri și verificarea Resurse procedurale: atitudinea elevilor
peste ordin rezultatului ; conversaţia, faţă de sarcina dată
- compararea unor expresii numerice ce conțin explicaţia,
înmulțiri, fără a efectua calculele; demonstrația,
Ed. civică 3.1. - utilizarea calculatorului pentru verificarea unor exerciţiul,
operaţii de înmulţire; problematizarea
Geografie 2.2. - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea
de exerciții care conțin înmulțiri ;
LLR 2.4. - analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire .
Educație fizică

Vineri Muzică și mișcare 1.2. Măsura de patru - audierea unor piese muzicale, cu observarea Resurse materiale:  Observarea

27
2.2. timpi. Nota întreagă unor diferenţieri de gen, expresivitate, tempo manual, laptop, CD sistematică
(lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, Resurse procedurale  Probă orală
JM 1.3. aspecte dinamice şi timbrale; explicația,
-audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi conversația,
Ed. civică 3.1 pauzelor unor cântece simple, cu textul muzical în demonstrația,
faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă exercițiul
succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note
şi pauze;
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea
noţiunilor de valori de note (notă întreagă, doime,
pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime,
optime);
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de
note deja scrise

Matematică 2.4.; 2.5. Înmulțirea cu un - aflarea produselor, verificare prin schimbarea Resurse materiale: Temă de lucru în
5.1.; 5.3. număr de două locului factorilor; manualul, Culegere de clasă:
cifre, fără trecere - aflarea unor sume / diferențe dintre produse; exerciții și probleme - aflarea unor
peste ordin - completarea unor casete goale cu factori Resurse procedurale: produse
Ed. civică 3.1. corespunzători; conversaţia,
- rezolvare / compunere de probleme; explicaţia,
JM 1.3. - transformarea unor produse de doi factori în demonstrația,
produse de trei factori; exerciţiul,
- completarea unor casete cu cifrele care lipsesc; problematizarea
- jocuri matematice.
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. RECAPITULARE - redactarea unui dialog între Apolodor și biban; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. - selectarea din text a unor substantive, după manual, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. Text suport criterii date; Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. ,,A doua carte cu - redactarea unei compuneri care să-i aibă ca eroi conversația, exercițiul,
4.5. Apolodor”, de Gellu pe cei trei prieteni: Apolodor, Amedeu și Ilie; explicația, cadranele,
Naum - scrierea unei cărți poștale, pentru Apolodor; copacul ideilor
Ed. civică 3.1. - exerciții diverse cu semne de punctuație;
- redarea, printr-o definiție, a rolului cărții;
MM 2.1. - interpretarea cântecului ,,Apolodor’’.

28
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și Vânătorii și rațele Resurse materiale  Observarea
1.3.; ștafete cuprinzând Elevii se constituie în două echipe, una de curtea școlii, minge sistematică
variante de „vânători” și cealaltă „de rațe”. Pe suprafața de joc Resurse procedurale:
aruncare și prindere se trasează un dreptunghi/pătrat sau cerc, în conversația euristică,
interiorul cărora se plasează „rațele”. „Vânătorii” explicația,
se dispun în exteriorul figurii trasate pe sol și demonstrația, jocul
încearcă să „vâneze” (să atingă de la mijloc în jos)
Ed. fizică 1.2.; 3.1. câte o rățușcă, cu o minge pe care o pasează între
ei. Se joacă contratimp, fiecare echipă, fiind pe
rând, timp de trei minute „vânători”.
Câștigă echipa care „vânează” cele mai multe
rățuște în timp de 3 minute.
Religie

Săptămâna 5
Luni Istorie 1.1.; 1.2. Grecii – prima -lectura unor texte care ilustrează date despre greci Resurse materiale:  Evaluarea
1.3.; 2.1. civilizație a (ocupații, locuințe, obiceiuri) și Grecia; manual, fișe de lucru după rezolvarea
2.3.; 3.1. Europei -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
3.2.; 4.1. menționate date, perioade de timp și nume; conversația, metoda
-deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric RAI, explicația,
Geografie 3.1. prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat; exercițiul, mozaic,
- compararea unor construcții; ciorchinele, lucru cu
LLR 3.3. - localizarea Greciei pe hartă, a cetăților Sparta și harta
Atena etc.;
- ordonare cronologică a unor evenimente istorice;
- formulare de răspunsuri la întrebări date, pe
baza unor texte citite.
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Charlie și fabrica -citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. de ciocolată, de -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru sistematică

29
2.1.;3.1. Roald Dahl raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. cu sensurile oferite de dicţionar ; conversația euristică,
4.5. - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicația, exercițiul,
proprii ; cadranele
Ed. civică 3.1. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
Geografie 2.2. textele citite;
Științe 1.1.;1.2.; Pădurea / Pădurea - utilizarea unor modele pentru observarea Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.1.;2.2.; – o comoară a relațiilor dintre componentele unui sistem manual, planșe clasă
2.3.;2.4.; naturii (proiect) (de exemplu: utilizarea unor planșe, didactice, laptop, fișe -completarea unui
2.5.;3.2. diapozitive reprezentând diverse medii de viață Resurse procedurale: ciorchine
pentru observarea relațiilor dintre condițiile conversația, exercițiul,
oferite de acestea și aspectul viețuitoarelor); explicația, ciorchinele,  Evaluare după
LLR 4.5. -exerciții de alegere a variantelor corecte; cadranele, bulgărele rezolvarea
-completarea unei fișe de observații referitoare la de zăpadă sarcinilor de
Geografie 4.2. caracteristicile pădurii (conifere / foioase); învățare
- recunoașterea unor plante / animale din imagini
AVAP 1.2. date;
- realizarea unor planșe-colaj cu denumiri date;
- redactarea unei compuneri cu titlul ,,Pădurea”

Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Charlie și fabrica - completarea unor spații lacunare cu informații Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. de ciocolată, de din text; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.1.;3.1. Roald Dahl - stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date; Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
3.2.; 3.3. - exerciții diverse cu substantive; conversația euristică,
4.5. - redactarea unei cărți poștale, după cerințe date; explicația, exercițiul,
- completarea unui ciorchine, pornind de la organizatorul grafic,
cuvântul ,,ciocolată”; diamantul, jocul
JM 1.3. - completarea fișei ,,Harta lecturii”; didactic, ciorchinele
- enumerarea tipurilor de cărți;
MM 2.1. JOC: Melodie în balon
Fiecare elev va avea de umflat un balon și de
mâncat o bucățică de ciocolată. În timp ce umflă
balonul și mănâncă ciocolată, trebuie să cânte un

30
refren sau o strofă dintr-un cântec astfel încât să
se înțeleagă cuvintele.
Geografie 2.2.;2.3.; Vecinii, granițele si - exerciții de identificare pe hartă a vecinilor/limitelor; Resurse materiale: Portofoliu:
3.1.;3.2.; relieful României - identificarea țărilor vecine României și localizarea Harta fizică a Evaluare
4.3.; acestora pe hartă cu ajutorul punctelor cardinale; curentă
României, atlas
- localizarea pe hartă a granițelor României;
- definirea în cuvinte proprii și utilizarea în enunțuri a geographic, computer,
Științe ale naturii 2.1. noțiunii de graniță; videoproiector, CD.
- orientarea pe harta fizică cu ajutorul semnelor și
LLR 3.1.; 3.3. culorilor convenționale.
- exerciții – joc de orientare pe hartă. Resurse procedurale:
- exerciţii de comparaţie a treptelor de relief (munţii şi conversaţia,
dealurile, dealurile şi podişurile, podişurile şi explicaţia, exerciţiul,
câmpiile);
- aplicații practice pentru identificarea principalele
jocul didactic.
tipuri de relief şi roci din orizontul local;
- vizionarea filmului didactic Câte tipuri de roci există Forme de organizare a
pe Terra? http://www.scientia.ro/univers/40-
colectivului de elevi:
terra/778-cate-tipuri-de-rociexista-pe-terra.html.
- realizarea unor descrieri orale si scrise (scrisori,
povestiri, reclame, afișe) a formelor de relief; activitate frontală,
- localizarea treptelor de relief pe harta fizică a activitate individuală,
României; activitate în echipă.
- recunoașterea formelor de relief în imagini;
- identificarea principalelor trepte de relief ale
României după altitudine și poziția geografică;
- descoperirea/identificarea caracteristicilor generale ale
formelor de relief prin observarea hărții fizice a
României;
- enunțarea importanței formelor de relief și a modului
în care acestea influențează mediul natural;
explicarea corecta a noțiunilor geografice (altitudine,
nivel, relief/trepte de relief/forme de relief/tipuri de
relief/unități de relief) utilizând un dicţionar geografic
aflat în dotarea bibliotecii ori dicţionarul geografic on-
line.
Matematică 2.4.; 2.5. Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.1.; 5.3. număr de două în care un factor este scris cu două cifre ; manual, fișe de lucru clasă:

31
cifre, cu trecere - efectuarea unor înmulțiri utilizând procedee de Resurse -efectuarea de
peste ordin calcul rapid; procedurale: înmulțiri în
- compararea unor expresii numerice ce conțin conversaţia concentrul 0-
Ed. civică 3.1. înmulțiri, fără a efectua calculele; euristică, explicaţia, 1 000 000, cu
- descoperirea regulii unui șir și completarea demonstrația, trecere peste ordin
JM 1.3. acestuia utilizând operații de înmulțire; exerciţiul, jocul
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în didactic
efectuarea înmulțirilor;
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea
de exerciții care conțin înmulțiri ;
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la operații date .
Lb. engleză

Miercuri Ed. civică 1.1.; 1.2. Proiect ,,Tradiții și Șezătoare literară: Resurse materiale : Aprecieri verbale și
3.1.; 3.3 obiceiuri - prezentarea unor obiecte de tors, de țesut etc. manual, laptop colective
Istorie 4.1 românești” - audierea unor povești, cântece populare; Resurse procedurale:
- interpretarea unor cântece din folclorul conversația, exercițiul,
MM 1.1. românesc; explicația, mozaic
- interpretarea unor colinde locale;
- confecţionare de obiecte tradiţionale;
LLR 2.5.; 3.6. - prezentarea unor costume populare din diferite
zone ale țării;
- decorarea unor obiecte simple;
AVAP 2.4. - program artistic.

32
Lb. și lit. română 1.4.; 2.1. Proiect – Cea mai Realizarea unei cărți: Resurse materiale: Observare
2.5.; 4.5. frumoasă carte - formarea echipelor și trasarea rolurilor pentru manual, diverse sistematică
fiecare membru din echipă (autor, ilustrator, materiale
Ed. civică 3.1. redactor etc.); Resurse procedurale:
- se stabilesc detaliile, apoi se realizează macheta / conversația euristică,
JM 1.3. schița cărții; explicația, munca
- fiecare membru al echipei își face treaba sa, apoi individuală și de grup,
fiecare echipă își va ansambla părțile componente, turul galeriei, analiza
astfel încât să rezulte o carte; SWOT
- fiecare echipă își prezintă propria carte.

Matematică 2.4.2.5.; Înmulțirea cu un - efectuarea de înmulțiri cu trecere peste ordin, în Resurse materiale:  Evaluarea
5.1; 5.3. număr de două concentrul 0 – 1 000 000 ; manual, culegere după rezolvarea
cifre, cu trecere - utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru Resurse procedurale: sarcinilor de
peste ordin compararea unor produse ; conversaţia euristică, învățare:
Ed. civică - rezolvarea de probleme în care apar operații de explicaţia, exerciţiul, -Tehnica
3.1. înmulțire ; problematizarea semaforului
Geografie - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
2.2. de la expresii care sugerează operații de înmulțire;
- exerciții de aproximare a produselor;
- aflarea unor sume / diferențe între produse.

Arte vizuale și 1.1, 1.2, Recapitulare. - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii Resurse materiale  Evaluare
abilități practice 2.1; 2.2.; Evaluare dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, reciprocă
manual,
2.3.; fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării)
- selectarea intenționată a diverselor materiale instrumente de
2.4.
lucru ,pahar,  Expunerea /
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină
acuarele,
Notarea
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate
Ed. civică - generarea de forme expresive prin diverse tehnici guaşe,tempera, lucrărilor
3.1. și cu diferite materiale, în cadrul unor activități pensule
individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite Resurse procedurale:
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu conversaţia,
ajutorul elementelor de limbaj explicaţia,

33
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de demonstraţia,
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere observaţia,
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic exerciţiul
folosind descompunerea și recompunerea unor
forme cunoscute Forme de organizare a
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații colectivului: activitate
informatice frontală, activitate
individuală

Lb. engleză Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
1.4.; 1.5. fișe de evaluare
2.1.;3.1. U.Î. ,,Carte Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. frumoasă, cinste cui conversația, munca
4.5. te-a scris” independen

Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea când - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 000; Resurse materiale : Evaluarea după
5.1.; 5.3. factorii au cel mult - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui manual, fișe de lucru rezolvarea
trei cifre număr natural cu un număr de trei cifre ; Resurse procedurale: sarcinilor de
- utilizarea terminologiei matematice (dublu, conversația, exercițiul, învățare:
jumătate, de … ori mai mare) în scrierea explicația, -Tehnica
Ed. civică 3.1. operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora ; demonstrația, „Răspunsului
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar problematizarea la minut” la
Geografie 2.2. operații de înmulțire; întrebări precise,
- ordonarea unor produse și asocierea cu literele clare, ce se
potrivite pentru a obține informații din domeniul adresează fiecărui
științelor; analiza informațiilor obținute. elev
Ed. fizică

34
Vineri Muzică și mișcare 1.2.;2.2. Genuri muzicale. - explicarea termenilor ,,folclor” și ,,folclor Resurse materiale: Observare
Folclorul copiilor muzical”; manual,laptop, fișe de sistematică
JM 1.1. - interpretarea cântecului ,,Melc, melc”; lucru
- discuții privind dansurile / jocurile populare; Resurse procedurale
Ed. civică 3.1. - interpretarea cântecului ,,Hora”; conversția, explicația,
- discuții despre jocurile populare naționale și exercițiul, jocul
Geografie 2.3. locale; didactic
- prinderea în horă / dansarea unor jocuri populare
specifice zonei locale.

Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea când - efectuarea de înmulțiri, verificare cu ajutorul Resurse materiale: Observare
5.1; 5.2.; factorii au cel mult calculatorului; culegere, fișe de lucru, sistematică
5.3. trei cifre - exerciții de descompunere; calculator
- rezolvare de probleme; Resurse procedurale:
- completarea unor casete cu numere potrivite; conversaţia,
Ed. civică 3.1. - aflarea unor sume / diferențe / produse, după un explicația, exercițiul,
model dat; problematizarea
JM 1.3. - scrierea unor numere ca sumă / diferență /
produs de două numere;
- efectuare de înmulțiri, pentru a descifra un cod;
- jocuri matematice.
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea după
1.4.; 1.5. Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare / rezolvarea sarcinilor
2.1.;3.1. vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare de ameliorare/
3.2.; 3.3. (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: dezvoltare:
4.5. identificate după evaluarea sumativă. conversația, exercițiul, Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de explicația, jocul didactic

35
Ed. civică 3.1. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
vizate prin proba de evaluare sumativă.
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și JOC: Între două focuri Resurse materiale: Aprecieri verbale
1.3. ștafete cuprinzând Pe suprafața de joc se trasează un minge individuale și
variante de dreptunghi despărțit în două zone printr-o linie de Resurse procedurale: colective
aruncare și prindere centru. Elevii sunt împărțiți în două echipe, conversația,
Ed. civică 3.1. fiecare dispunându-se cu jumătate din efectiv explicația,
înapoia uneia din liniile de fund ale dreptunghiului, demonstrația, jocul
Ed. fizică 1.2; 3.1. iar cealaltă jumătate se dispune, în linie, în
jumătatea dreptunghiului opusă liniei proprii de
fund. Prin tragere la sorți se acordă o minge uneia
dintre echipe care, la semnalul de începere a
jocului, o pasează între cele două linii (focuri)
încercând să surprindă și să atingă cu mingea unul
dintre componenții echipei adverse aflat între
liniile proprii. Fiecare atingere cu mingea a unui
adversar aduce echipei un punct. Când mingea
iese în afara terenului de joc, ea va fi repusă în joc
de către echipa adversă. După o repriză de 3
minute, echipele schimbă pozițiile liniilor, cei din
centru trecând înapoia liniilor de fund.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de puncte.
Religie

36