Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială nr.

54
Sector 3, Bucureşti Avizat Director,
An școlar: 2020-2021
Prof. înv. primar: Filip Ionuţ Răzvan
Clasa a IV-a C

Avizat
Responsabil comisie metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
INTEGRATĂ

Manuale:
- Limba şi literatura română - Ed. Arthur la scoala
- Matematică - Ed. Arthur la scoala
- Ştiinţe - Ed. Arthur la scoala
- Educaţie civică - Ed. Aramis
- Educaţie muzicală - Ed. Aramis
- Arte vizuale şi abilităţi practice - Ed. Litera
- Istorie- Ed. Corint
- Geografie- Ed.Arthur la scoala
PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina CLASA


a III-a a IV-a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 1 2 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1 1
Istorie - 1
Geografie - 1
Religie* 1 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
Joc şi mişcare 1 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 21 22
SEMESTRUL I
Unitatea Disciplina Comp. Conținuturi Nr. Săptă - Obs.
tematică spec. ore mâna
Semestrul I
UT 1 Limba și 1.1. Recapitulare cunoștințelor din clasa a III-a
Am scăpat literatura 1.2.  Scrisoare, de Ana Blandiana
de vacanță română 1.3.  Textul literar în versuri
1.4.  Cartea poștală
1.5.  Cererea politicoasă
2.4.  Relatarea unei întâmplări trăite 10 h S1 – S2
2.5.  Substantivul / Adjectivul
3.1.  Pinocchio în Țara Jucăriilor, adaptare 14 sept. –
3.2. după Carlo Collodi
3.4. 25 sept
 Textul literar în proză – textul narativ
3.6. 2020
 Descrierea / Invitația / Afișul
4.5.
 Prezentarea unei cărți
 Verbul / Pronumele
 Vizita lui Winnie, după A. A. Milne
Matematică 1.1. Să ne amintim din clasa a III-a
1.2.  Numere. Operații cu numere
2.1.  Elemente intuitive de geometrie 8h S1 – S2
2.2.  Unități și instrumente de măsură
2.3.  Evaluare inițială 14 sept. –
4.1. Numerele naturale cuprinse între 0 și 1 000 000
5.1.  Formare, citirea și scrierea nemerelor naturale
25 sept

cuprinse între 0 și 1 000 000 2020

 Comporarea și ordonarea numerelor naturale


Științe ale 1.1.; 1.2. Viețuitoare: etape de viață și hrănire 2h S1 – S2
naturii 2.1.; 2.2.  Iată ce știm! /Laboratorul lui Leonardo: Suntem
2.3.; 2.4. asemănători sau ne deosebim între noi?
14 sept. –
2.5.; 3.1.  Despre om: părinți și urmași (asemănări și
deosebiri 25 sept
 Despre viața omului (ciclul de viață) / Despre 2020
familie și arborele genealogic (proiect)
Educație 1.1.; 1.2. Locuri de apartenență 2h S1 – S2
civică 3.1.;3.3.  Apartenența locală – Localitatea și domiciliul
14 sept. –
 Tradiții locale
25 sept
2020
Istorie 1.1.; 1.2. Trecutul și prezentul din jurul nostru
1.3.; 2.1. 2h S1 – S2
2.3.; 3.1.  Ce este istoria?
14 sept. –
3.2.; 4.1.  Timpul istoric și mediul geografic
25 sept
2020
Geografie 1.1.;1.2. Elemente de geografie a orizontului local și
1.3.;2.1. apropiat 2h S1 – S2
2.2.;2.3. Orizontul apropiat
3.1.;3.2.  Clasa, școala, cartierul, localitatea
14 sept. –
3.3.;3.4.  Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
4.1.;4.2.  Planul clasei, școlii,locuinței,cartierului,localității 25 sept
2020
Arte vizuale 2.1; 2.2; În zbor 2h S1 – S2
și abilități 2.3. RECAPITULARE
practice Elemente de limbaj plastic: punctul, linia, pata de
14 sept. –
culoare și forma
Tehnici de lucru pentru realizarea de produse 25 sept
utile 2020
Tehnica Origami
EVALUARE
Muzică și 1.1. Cântarea vocală
mișcare 2.1.  Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv S1 – S2
3.1.  Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală 2h
14 sept. –
individuală
25 sept
2020
Joc și 2.1. Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
mișcare 2.2.  Mesaje de tip asertiv in jocuri de miscare S1 – S2
 (Ex.: ascultarea opiniilor; exprimare 2h
deschisă a aprobarii /dezaprobării rezulta-
14 sept. –
telor. Întrecerile, in jocurile de mișcare)
25 sept
 Modalitati de comunicare verbală și
nonverbală elev- elev, în echipă, în întreceri 2020

 (Exemple: încurajarea, sprijinirea,


stimularea, semnalarea)
 Atribuțiile rolurilor în jocurile de mișcare
 (Exemple: de subordonare, de conducere, de
executant)
 Drepturile și obligațiile participanților la
jocurile de mișcare
 (Exemplu: participant în condiții egale de
joc, respectarea regulilor și a celorlalți
participanți)
UT 2 Limba și 1.1,1.2.  Un delfin bine-crescut, după Carlo Collodi
Vorbim pe literatura 1.4.,1.5.  Dialogul S3 – S6
săturate română 2.1.,2.2.  Inițierea și menținerea unui schimb verbal
2.3.,2.4.  Formularea de solicitări formale și informale 28 sept. –
2.5.,3.1.  Cuvântul – formă și conținut
3.2.  Secretele unei prezentări reușite
23 oct. 2020
3.3  Prezentarea – oferirea de informații
3.4. referitoare la universul școlar / extrașcolar
3.6. 20 h
 Caracteristicile unei prezentări
4.3.
 Recapitulare – Leul, de Daniil Harms
4.4.
4.5.  Probă de evaluare sumativă
Proiect – Concurs de prezentări
Matematică 1.1. Numerele naturale cuprinse între 0 și 1 000 000
1.2.  Rotunjirea numerelor naturale S3 – S6
2.1.  Scrierea numerelor cu cifre romane
2.2.  Repetăm ce am învățat! 16 h
28 sept. –
2.3.  Ce știu? Cât știu?
4.1. Adunarea și scăderea numerelor naturale 0 – 23 oct. 2020
5.1. 1000000, fără trecere și cu trecere peste ordin
2.4.  Adunarea și scăderea numerelor naturale fără
5.1. trecere peste ordin
5.2.  Adunarea cu trecere peste ordin
Științe ale 1.1.; 1.2. Viețuitoare: etape de viață și hrănire S3 – S6
naturii 2.1.; 2.2.  Mod de viață sănătos: dietă echilibrată și mișcare
28 sept. –
2.3.; 2.4.  Despre viața plantelor (ciclul de viață / Semințele 4h
23 oct. 2020
2.5.; 3.1. împăratului (citim împreună)
 Despre viața animalelor (ciclul de viață) / Legenda
ursului (citim împreună)
Educație 1.1.; 1.2. Locuri de apartenență 4h S3 – S6
civică 3.1.;3.3.  Țara natală (țara în care locuim)
 Însemnele țării
28 sept. –
 Dragostea față de țară
23 oct. 2020

Istorie 1.1.; 1.2. Trecutul și prezentul din jurul nostru 4h S3 – S6


1.3.; 2.1.  Familia
2.3.; 3.1.  Comunitatea locală și națională. Comunități ale 28 sept. –
3.2.; 4.1. minorităților pe teritoriul României
23 oct. 2020
 Copilăria de ieri și de azi
Geografie 1.1.;1.2. Elemente de geografie a orizontului local și 4h S3 – S6
1.3.;2.1. apropiat
2.2.;2.3. Orizontul local
28 sept. –
3.1.;3.2.  Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
3.3.;3.4.  Hărți ale orizontului local 23 oct. 2020
4.1.;4.2. Caracteristici generale ale orizontului local
 Relieful, hidrografie, vegetație
 Populație, așezări, activități ale oamenilor
Arte vizuale 1.1; 1.2; Povești de toamnă 4h S3 – S6
și abilități Atelier de artist - Schiță / carnet de schițe
2.2; 2.4.
practice Natura, izvor de inspirație – Forme naturale și
28 sept. –
forme pastice
Culorile, copiii luminii – Culori primare, binare, 23 oct. 2020
complementare și nuanțe
Muzică și 1.1. Cântarea vocală 4h S3 – S6
mișcare 2.1.  Recapitulare
3.1.  Evaluare
28 sept. –
Elemente de limbaj muzical
1.2.;2.2.  Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică 23 oct. 2020

Joc și 2.1. Deprinderi de comunicare și lucru în echipă S3 – S6


mișcare 2.2.  Responsabilitățile rolurilor de organizare a 2h
jocurilor
28 sept. –
 (Exemple:delimitarea spațiilor de joc,
amplasarea materialelor didactice, 23 oct. 2020

constituirea echipelor, tragerile la sorți)


 (Ex.de jocuri: Uliul si porumbeii;
Păsărelele intra în cuib; Năvodul;
1.1. Coșulețul cu 2 toarte) 2h
1.2. Capacitate psiho – motrică
1.3  Jocuri de mișcare cuprinzând variante de
mers cu schimbari de direcție
 (Exemple de jocuri: Stafete cu deplasări în
diferite variante de mers)
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de alergare: în zig-zag, cu ocolire
de obstacole ,cu trecere peste obstacole ,cu
transport, punere și culegere de obiecte
 (Exemple de jocuri: Naveta spațială;
Vizitiul și doi cai; Figurile geometrice;
Calculatoarele)
UT 3 Limba și 1.2.  Fluturi cu sute de aripi, adaptare după
Carte literatura 1.4. Mircea Cărtărescu
frumoasă, română 2.1.  Cartea – obiect cultural S7 –
cinste cui 2.4.  Compunerea / Planul compunerii / Așezarea S10
te-a scris 2.5. textului în pagină 20 h
3.1.  Ortografie și punctuație ,,ghilimelele”
3.2. 2 – 27
 O altfel de bibliotecă, de Dan Rădulescu
3.3. noiembr
 Cartea – mijloc de informare ie 2020
3.4.  Articolul / Cartea poștală, mesaj text
3.5.
 Substantivul
3.6.
 Semnele de punctuație (punctele de
4.1.
suspensie)
4.2.
4.5.  Recapitulare – A doua carte cu Apolodor,
de Gellu Naum
 Evaluare – Charlie și fabrica de ciocolată,
de Roald Dahl
Proiect – Cea mai frumoasă carte
Matematică 2.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale în
5.1. concentrul 0 – 1000000, fără trecere și cu trecere
5.2. peste ordin S7 –
 Scăderea cu trecere peste ordin S10
 Aflarea numărului necunoscut 16 h
 Repetăm ce am învățat!
2 – 27
 Ce știu? Cât știu?
2.4. noiembr
Înmulțirea numerelor naturale 0 – 1000000
2.5. ie 2020
 Înmulțirea unui număr cu 10, 100, 1 000
5.1.  Înmulțirea cu un număr de o cifră, fără trecere
5.2. peste ordin
5.3.  Înmulțirea cu un număr de o cifră, cu trecere
peste ordin
 Înmulțirea cu un număr de două cifre, fără trecere
peste ordin
 Înmulțirea cu un număr de două cifre, cu trecere
peste ordin
 Înmulțirea când factorii au cel mult trei cifre
Științe ale 1.1.; 1.2. Viețuitoare: etape de viață și hrănire
naturii 2.1.; 2.2.  Cu ce se hrănesc viețuitoarele (lanțuri trofice 2h
2.3.; 2.4. simple) S7 –
2.5.; 3.1.  Recapitulare S10
 Evaluare
1.1.; 1.2. Viețuitoare: medii de viață
2.1.; 2.2.  Iată ce știm! /Laboratorul lui Leonardo: Medii de 2h 2 – 27
2.3.; 2.4. viață, plante și animale din țara noastră noiembr
2.5.; 3.2.  Medii de viață: Pajiștea ie 2020
 Medii de viață: Pădurea / Pădurea – o comoară a
naturii (proiect)
Educație 1.1.; 1.2. Locuri de apartenență
civică 3.1.;3.3.  România, membră a U.E. 4h
 Însemnele U.E. (drapelul, imnul, ziua Europei) S7 –
 Recapitulare S10
 Evaluare
2 – 27
 Proiect ,,Tradiții și obiceiuri românești”
noiembr
ie 2020
Istorie 1.1.; 1.2. Trecutul și prezentul din jurul nostru
1.3.; 2.1.  Popoare de ieri și de azi 4h
2.3.; 3.1.  Cunoașterea lumii prin călători S7 –
3.2.; 4.1.  Recapitulare S10
 Evaluare
Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri
-//- istorice 2 – 27
4.2.; 4.3.  Grecii – prima civilizație a Europei noiembr
ie 2020
Geografie 1.1.;1.2. Elemente de geografie a orizontului local și
1.3.;2.1. apropiat
2.2.;2.3. Modificări observabile și repere de timp S7 –
3.1.;3.2.  Modificări observabile în realitatea S10
3.3.;3.4. înconjurătoare
4.1.;4.2.  Repere de timp: ora, ziua, săptămâna, anul, 2h
calendarul 2 – 27
De la orizontul local la țară noiembr
 Localitatea natală. Regiunea înconjurătoare. Țara ie 2020
 Recapitulare / Evaluare 2h
România – elemente de geografie generală
România – limite și vecini
 Limite și vecini
România – caracteristici naturale
 Relieful. Caracteristici generale și trepte de relief
 Clima, apele, vegetația, animalele și solurile
Arte vizuale 1.1; 1.2; Povești de toamnă
și abilități 2.2; 2.4. Toamna, în școală – Tehnica amprentării /
practice decupării după contur / EVALUARE 4h S7 –
Noi, în diversitatea lumii S10
2.1; 2.2.; La capătul lumii – Culori reci
2.3.; 2.4. În țările calde – Culori calde
Brățara prieteniei - Tehnici de lucru cu fire 2 – 27
textile noiembr
La fel și diferiți – Portretul ie 2020
EVALUARE
Muzică și 1.2. Elemente de limbaj muzical
mișcare 2.2.  Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea,
doimea 4h S7 –
 Pauza de un timp. Pauza de o jumătate de timp S10
 Măsura de trei timpi
 Măsura de patru timpi. Nota întreagă
 Genuri muzicale. Folclorul copiilor 2 – 27
noiembr
ie 2020
Joc și 1.1. Capacitate psiho – motrică
mișcare 1.2.  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
1.3 variante de sărituri cu desprindere de pe un 4h S7 –
picior și de pe ambele picioare, în lungime, S10
înălțime și adâncime; cu coardă
 (Exemple de jocuri:Șotronul; Elasticul;
Cercurile zburătoare) 2 – 27

 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând noiembr


variante de aruncare și prindere: ie 2020
- aruncare azvarlita la distanta, la
tinta si la partener; aruncare
impinsa cu doua maini de la piept;
prindere cu doua maini a obiectelor
rostogolite;prindere cu doua maini
a mingii transmise de un partener
 (Ex.: Suveica incrucisata; Mingea la
capitan; Intre doua focuri; Vânătorii și
rațele)
UT 4 Limba și 1.2.  Darul lui Moș Crăciun, adaptare după T.O.
O iarnă literatura 1.4. Bobe
de ... română 2.2.  Textul literar / Textul literar în proză
poveste 2.4.  Compunerea imaginativă cu început / sfârșit S11 –
3.1. dat S14
3.2.  Ajectivul 2 dec.
3.3.  Ortografie și punctuație (apostroful) 20 h
3.4.  Cum a furat Grinch Crăciunul, de Dr.
2020– 15
3.5. Seuss ian. 2021
4.1.  Textul literar în versuri
4.4.
 Scrisoarea / E-mailul
 Legătura substantivului cu adjectivul
 Recapitulare – Cronicile din Narnia.
Șifonierul, Leul și Vrăjitoarea, adaptare
după C.S. Lewis
 Evaluare – Noapte, de Otilia Cazimir
Matematică 2.4. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0
2.5. – 1 000 000
5.1.  Ordinea efectuării operațiilor (I) 16 h S11 –
5.2.  Repetăm ce am învățat S14
5.3.  Ce știu? Cât știu?
2 dec.
Împărțirea numerelor naturale 0 – 1000000
2020– 15
 Împărțirea unui număr la 10, 100, 1 000
 Împărțirea cu restul 0 (zero) ian. 2021

 Împărțirea cu restul diferit de 0 (zero)


 Împărțirea numerelor mai mici decât 1000000 la
un număr natural de o cifră
 Împărțirea numerelor mai mici decât 1000000 la
un număr natural de două cifre
 Aflarea numărului necunoscut
Științe ale 1.1.; 1.2. Viețuitoare: medii de viață S11 –
naturii 2.1.; 2.2.  Medii de viață: Râul / Adoptăm un râu din S14
2.3.; 2.4. România (portofoliu) 4h
2 dec.
2.5.; 3.2.  Medii de viață: Marea / Mări ale Pământului
(portofoliu) 2020– 15
 Medii de viață: Deșertul ian. 2021
 Viețuitoare în pericol / Animale ale Pământului
(citim și observăm) / Ziua Mondială a Mediului
( proiect)
 Recapitulare / Evaluare
Educație 2.1. Norme morale și drepturile universale ale S11 –
civică 2.2. copilului 4h S14
3.1.  Norme morale
2 dec.
 Rolul normelor morale
 Drepturile copilului 2020– 15
 Încălcarea drepturilor copilului ian. 2021
 Recapitulare/ Evaluare
Istorie 1.1.; 1.2. Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri S11 –
1.3.; 2.1. istorice 4h S14
2.3.; 3.1.  Dacii și romanii. Întemeierea poporului român
2 dec.
3.2.; 4.1.;  Întemeierea statelor medievale românești. Gelu,
4.2.; 4.3. Dragoș, Basarab 2020– 15
 Figuri legendare ale Țării Românești. Mircea ian. 2021
cel Bătrân
 Vlad Țepeș
 Mihai Viteazul
Geografie 1.1.;1.2. România – elemente de geografie generală S11 –
1.3.;2.1. România – caracteristici introduse de om S14
2.2.;2.3.  Locuitorii și așezările omenești 4h
2 dec.
3.1.;3.2.  Activități economice. Resursele și activități
3.3.;3.4. industriale 2020– 15
4.1.;4.2.  Principalele produse agricole ian. 2021
 Transporturile și căile de comunicație
 Recapitulare
Arte vizuale 1.1; 2.1.; Povești de iarnă S11 –
și abilități 2.2; 2.4. Decoruri de iarnă - brazi – Forme plane S14
practice Decoruri de iarnă - oameni de zăpadă – Pata 4h
2 dec.
plană; colajul
Decoruri de iarnă - brazi – Forme spațiale; pata 2020– 15
picturală obținută prin fuzionare ian. 2021
Decoruri de iarnă - oameni de zăpadă – Forme
spațială
Sărbători cu lumină – Pictură cu lumină
EVALUARE
Simboluri
Buzunare magice – Tehnici de lucru combinate
Muzică și 1.2. Elemente de limbaj muzical S11 –
mișcare 2.2.  Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de 2h S14
divertisment
2 dec.
 Recapitulare
 Evaluare 2020– 15
1.1. Timbrul. Dinamica 2h ian. 2021
2.1.  Timbrul. Sunete din mediul înconjurător, sunete
3.1. vocale, sunete instrumentale
 Dinamica. Nuanțe
Joc și 1.1. Capacitate psiho – motrică S11 –
mișcare 1.2.  Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete S14
1.3 cuprinzând deprinderi motrice complexe 4h
2 dec.
(utilitar-aplicative): 2020– 15
- tracțiune-împingere
ian. 2021
- cățărare-coborâre
- tracțiune
 -escaladare
 (Exemple de jocuri: Lupta cocoşilor;
Transportul rănitului; Remorcarea;
Ancorăm corabia la mal)
 Jocuri de mișcare și ștafete vizând
dezvoltarea calităților motrice: combinate
 (Exemple de jocuri: Vânătorii si ratele; Nu
te lăsa frate - varianta)

Săptămâna “Școala Altfel”,


11-15 ianuarie 2021

UT 5 Limba și 1.3., 2.1., RECAPITULARE SEMESTRIALĂ


Un final literatura 2.2., 3.1.,  Omul de zăpadă care voia să întâlnească S15- S16
spectaculos română 3.4., 3.5 soarele, adaptare după Matei Vișniec 10 h
4.1., 4.3  Omul de zăpadă, de Shel Silverstein
18 ian. –
29
 Acvariul, de Marin Sorescu ian. 2020
 Lecție de evaluare a portofoliilor –
Portofoliul meu
 Evaluare semestrială
 PROIECT – Mici copii, dar mari actori
Matematică 2.4.  Ordinea efectuării operațiilor (II) S15- S16
2.5.  Repetăm ce am învățat
5.1.  Ce știu? Cât știu? 8h
18 ian. –
29
5.3.  Recapitulare semestrială ian. 2020
 Evaluare semestrială
Științe ale 1.1.; 1.2. Recapitulare semestrială S15- S16
naturii 2.1.; 2.2. 2h
18 ian. –
29
2.3.; 2.4.  Recapitulare semestrială ian. 2020
2.5.; 3.2.  Evaluare semestrială
Educație 2.1.  Recapitulare semestrială 2h S15- S16
civică 2.2.  Evaluare semestrială
18 ian. –
29
3.1. ian. 2020
Istorie 1.1.; 1.2. Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri S15- S16
1.3.; 2.1. istorice
18 ian. –
29
2.3.; 3.1.  Recapitulare / Evaluare 2h ian. 2020
3.2.; 4.1.;  Evaluare semestrială
4.2.; 4.3.
Geografie 1.3.;2.1. România – elemente de geografie generală S15- S16
2.2.;2.3.  Evaluare 2h
18 ian. –
29
3.1.;3.2.  Evaluare semestrială ian. 2020
3.3.;3.4.
4.1.;4.2.
Arte vizuale 1.1; 2.1.; Simboluri S15- S16
și abilități 2.2; 2.4. Stema sau blazonul – Tehnici de lucru combinate 2h
18 ian. –
29
practice Lucrurile mele – Personalizare de textile ian. 2020
RECAPITULARE – EVALUARE
Muzică și 1.1. Timbrul. Dinamica 2h S15- S16
mișcare 2.1.  Recapitulare
18 ian. –
29
3.1.  Evaluare ian. 2020
Joc și 1.1. Capacitate psiho – motrică S15- S16
mișcare 1.2.  Jocuri pentru coordonare oculo-motorie: 2h
18 ian. – 29
1.3 coordonare ochi-mână, coordonare ochi-picior, ian. 2020
coordonare generală
 (Exemple de jocuri: Țintașii iscusiți;
Vânătorii și rațele; Între două focuri)

SEMESTRUL al II-lea
Unitatea Disciplina Comp. Conținuturi Nr. Săptă - Obs.
tematică spec. ore mâna
Semestrul al II- lea
UT 6 Limba și 1.1.  Pinguinii
Suntem literatura 1.2.  Textul nonliterar – text de informare (1)
bine română 1.3.  Pronumele personal
informați 1.4.  Persoana pronumelui personal
1.5.  Formele pronumelui personal
2.4.  Fructele, un aliat prețios, de Miruna 15 h S17 – S19
2.5. Ștefănescu 8 febr. – 26
3.1.  Textul nonliterar – text de informare (2) febr. 2021
3.2.
 Scrierea corectă a pronumelor personale
3.4.
 Recapitulare – Muzeul copilăriei, de
3.6.
Mihaela Dragomir
4.5.
 Evaluare – UPWORDS – jocul suprapunerii
de cuvinte
Matematică 2.4.;2.5.; Ordinea efectuării operațiilor. Probleme
5.1.;5.3.;  Ordinea efectuării operațiilor în exerciții fără
paranteze 12 h S17 – S19
 Folosirea parantezelor rotunde și pătrate
8 febr. – 26
 Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
febr. 2021
 Probleme care se rezolvă prin metoda mersului
invers
 Recapitulare
 Evaluare
Științe ale 1.1, 1.2 Soarele, planetele și viața pe pământ
naturii 2.12.1,  Soarele: sursă de lumină și căldură S17 – S19
2.3, 2.4  Sistemul Solar 5h
8 febr. – 26
2.5, 3.1  Adoptăm o planetă (portofoliu)
 Despre Pământ febr. 2021

Educație 1.3. Raporturile noastre cu ceilalți oameni


civică 2.4.  Norme morale S17 – S19
3.2.  Rolul normelor morale 3h
8 febr. – 26
3..3.  Solidaritate – lipsă de solidaritate
febr. 2021
 Bine – rău
 Altruism – egoism
Istorie 1.1.;1.2.; Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri 3h S17 – S19
2.1.;2.2.; istorice
8 febr. – 26
2.3.;3.1.;  Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare
febr. 2021
3.2.;4.1.;  Iancu de Hunedoara, voievod
4.2.;4.3.;  Transilvania – spațiu multietnic. Sat și oraș în
Evul Mediu. Personalitățile minorităților.
 Cuza și Unirea Principatelor Române
Geografie 1.3.;2.3.; România. Elemente de geografie regională 3h S17 – S19
3.1.;4.2.;  Munții Carpați
8 febr. – 26
4.3.;  Dealurile și podișurile
febr. 2021
 Câmpiile și Delta Dunării
Arte vizuale 1.1; 2.2; Meseriile pământului 3h S17 – S19
și abilități 2.3; 2.4.  Desenul, pictura. Fotografia – pasiune sau meserie? 8 febr. – 26
practice – Compoziția / Valoarea / Linia directoare
febr. 2021
 Meșteri populari și meșteșuguri tradiționale – arta
decorativă
 Povești din bucătărie – hașura, desenul în creioane
colorate și acuarela
Muzică și 1.1. Elemente de limbaj muzical 3h S17 – S19
mișcare 1.3.  Semnele de repetiție
8 febr. – 26
2.1.  Măsura de3/4
febr. 2021
3.1.  Dansul modern/ de societate
 Proiect artistic 8 Martie
Joc și 1.1.;1.2.;  Capacitate psiho- motrică 3h S17 – S19
mișcare 2.1.;1.3.  Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete
8 febr. – 26
cuprinzând deprinderi motrice complexe :tracțiune-
febr. 2021
împingere,cățărare- coborâre,tracțiune- escaladare
 Deprinderi de comunicare
 Modalități de comunicare verbală și nonverbală
elev-elev, în echipă, în întreceri
 Atribuțiile rolurilor în jocurile de mișcare ( de
subordonare, de conducere, de executant)
UT 7 Limba și 1.1.  Cipi, acest pitic uriaș, de Fodor Sàndor
Gata de literatura 1.2.  Textul literar narativ. Transformarea vorbirii
aventură română 2.1. directe în vorbire indirectă
2.4.  Verbul şi persoanele verbului
2.5.  Ortografie și punctuație
3.1.  Povestea a doi pui de tigri, numiți Ninigra
3.2. și Aligru, de Nina Cassian
3.3.  Textul narativ. Povestirea unui fragment 15 h S20 – S22
3.4.  Compunerea narativă în cu dialog 1 martie – 19
3.6.
 Timpurile verbului. Ortografie și punctuație martie 2021
4.1.
 Recapitulare – Vic – pitic și-o poveste din
4.4.
nimic, de Victoria Pătrașcu
4.5.
Evaluare – Povestea unei pescărușe și a
motanului

Matematică 2.1.;2.2.;  Fracții


2.3.;2.4.;  Fracții .Citirea și scrierea fracțiilor
5.1.;  Fracții echivalente. Fracții subunitare. Fracții S20 – S22
supraunitare 12 h
1 martie – 19
 Compararea fracțiilor cu același numitor
 Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor martie 2021

 Scriere procentuală( , )
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare/ dezvoltare
Științe ale 1.1, 1.2 Soarele, planetele și viața pe pământ S20 – S22
naturii 2.12.1,  Soarele și viața pe pământ
1 martie – 19
2.3, 2.4  Mărturii ale vieții din trecut/ Muzee de științe 3h
martie 2021
2.5, 3.1 ale naturii (portofoliu)
 Recapitulare /Evaluare
Educație 1.3. Raporturile noastre cu ceilalți oameni 3h S20 – S22
civică 2.4.  Cinste – necinste 1 martie – 19
3.2.  Respect – lipsă de respect
martie 2021
3..3  Responsabilitate – lipsă de responsabilitate
 Evaluare
Istorie 1.1.;1.2.; Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri S20 – S22
2.1.;2.2.; istorice 3h
1 martie – 19
2.3.;3.1.;  Cucerirea independenței în timpul lui Carol I
martie 2021
3.2.;4.1.;  Eroi ai Primului Război Mondial
4.2.;4.3.;  Regele Ferdinand și Marea Unire
Geografie 1.3.;1.1.; Caracteristicile geografice ale regiunii în care este S20 – S22
2.2.;2.3.; situat orizontul local 3h
1 martie – 19
3.1.;3.2.;  Elemente de prezentare a unei regiuni
martie 2021
4.2.;4.3.;  Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din
jurul orizontului local
Organizarea administrativă a României
 Organizarea administrativă actuală
Arte vizuale 1.1. 2.1.; Lumea florilor S20 – S22
și abilități 2.3.; Florile inspiră – tehnica îndoirii și kirigami (arta 3h
1 martie – 19
practice de a tăia)
martie 2021
Circuitul vieții – desenul pas cu pas în creioane
colorate
Natură moartă – tehnica acuarelei, fuzionarea,
hașura
Evaluare
Muzică și 1.1. Elemente de limbaj muzical
mișcare 1.3. Melodia S20 – S22
2.1.  Sunetul şi nota Re 2 3h
1 martie – 19
3.1.  Sunetul şi nota Mi 2
martie 2021
3.3.  Sunetul şi nota Fa 2
Joc și 1.1.;1.2.;  Capacitate psiho- motrică
mișcare 2.1.;1.3.  Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete S20 – S22
cu deprinderi motrice complexe ( utilitar- aplicative) 3h
1 martie – 19
-tracțiune- împingere,
martie 2021
-cățărare- coborâre
-tracțiune,escaladare
 Deprinderi de comunicare
 Modalități de comunicare verbală și nonverbală
elev-elev, în echipă, în întreceri
 Atribuțiile rolurilor în jocurile de mișcare ( de
subordonare, de conducere, de executant)
 Stil de viață activ
 Concurs
UT 8 Limba și 1.2.,1.4.  Pippi Șosețica, de Astrid Lindgren
Prieteni pe literatura 2.1.,2.3.  Personajul literar
viață română 2.4.  Descrierea de tip portret S23, S25,
2.5.  Predicatul . Ortografie și punctuație S26
3.2.  Cuvântul – parte de propoziție. Predicatul 15 h 22-26
3.4.  Șotia Domnișoarei Poimâine, după Adina martie
3.5. Rosetti 2020
3.6.  Subiectul 12-23
4.1.
 Acordul predicatului cu subiectul aprilie
4.2. 2021
 Recapitulare – Povestea lui Harap – Alb,
4.3.
după Ion Creangă
4.5.
 Evaluare: PROIECT – Cu mască, fără
mască!
Matematică 1.2.;2.1.; Elemente de geometrie
3.1.;3.2.;  Localizarea unor obiecte S23, S25,
4.1.;5.1.;  Drepte perpendiculare. Drepte paralele S26
 Unghiul drept. Unghiul ascuțit. Unghiul obtuz 22-26
 Dreptunghiul. Paralelogramul 12 h martie
 Pătratul. Rombul 2020
 Triunghiul. Cercul 12-23
 Axa de simetrie aprilie
 Perimetrul /Aria unei suprafețe 2021
 Corpuri geometrice
 Volumul cubului și paralelogramului
 Recapitulare/ Evaluare
Științe ale 1.1.;1.2.; Corpuri, energie, lumină S23, S25,
naturii 2.1.;2.2.;  Plutirea corpurilor /Despre apă: proprietăți și 3h S26
2.3.;2.4.; utilizări /Apa, resursă naturală (portofoliu) 22-26
2.5.;3.1.;  Despre amestecuri martie
3.2.  Transformări ale corpurilor 2020
12-23
aprilie
2021
Educație 1.3.,2.1. Comportamente moral – civice 3h S23, S25,
civică 2.2.  Comportamentul în familie şi în școală S26
2.3.  Comportamentul în grupul de prieteni 22-26
3.1.  Evaluare martie
2020
12-23
aprilie
2021
Istorie 1.1.;1.2.; Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri 3h S23, S25,
2.1.;2.2.; istorice S26
2.3.;3.1.;  România la cumpăna dintre milenii 22-26
3.2.;4.1.;  Recapitulare/Jocuri didactice recapitulative. martie
4.2.;4.3.;  Evaluare 2020
12-23
aprilie
2021
Geografie 1.3.;1.1.; Caracteristicile geografice ale regiunii în care este 3h S23, S25,
2.2.;2.3.; situat orizontul local S26
3.1.;3.2.;  Orașul București – caracterizare geografică 22-26
4.2.;4.3.;  Caracterizarea geografică a județului și a martie
localității în care este situat orizontul local 2020
Recapitulare/Evaluare 12-23
aprilie
2021
Arte vizuale 1.1.;2.1..; În lumea celor care nu cuvântă 3h S23, S25,
și abilități 2.2.;2.3.; Povestea unui fluture – fotografia macro S26
practice 2.4.; Animale simbol – desenul în creioane colorate , 22-26
amprentarea / decupare după contur, rupere, colaj martie
Animale de poveste – îndoire, împletire, colaj / 2020
forme 3 D din materiale reciclabile/Evaluare 12-23
aprilie
2021
Muzică și 2.1. Elemente de limbaj muzical. Melodia /Ritmul 3h S23, S25,
mișcare 3.3.  Sunetul şi nota Sol 2 S26
 Tradiții de Florii -Recapitulare / Evaluare 22-26
 Măsura de 4/4 şi nota ȋntreagă martie
2020
12-23
aprilie
2021
Joc și 1.1.;1.2.;  Capacitate psiho- motrică 3h
mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri de mișcare S23, S25,
 Deprinderi de comunicare S26
 Modalități de comunicare verbală 22-26
 Drepturile și obligațiile participanților la jocurile martie
de mișcare 2020
 Stil de viață activ 12-23
 Jocuri de mișcare cu conținuturi complexe pentru aprilie
dezvoltarea capacității generale de efort 2021
UT 9 Limba și 1.2.  A oftat pădurea, de Lucia Olteanu
Ora de literatura 2.2.  Textul liric. Poezia ca vorbire despre sine
poezie română 3.1.  Compunerea descriptivă de tip tablou
3.2.  Mâța desenează – un ghem, Marin Sorescu S27 – S30
3.3.  Poezia ca joc de cuvinte 20 h
26 aprilie – 28
3.4.  Propoziția simplă / dezvoltată mai 2021
3.6.  Propoziția afirmativă / negativă
4.1.
 Prop. enunțiativă / interogativă / exclamativă
 Recapitulare – Ora de poezie
 Evaluare: PROIECT – Mici copii, mari poeți
Matematică 4.1.;4.2.;  Unități de măsură
5.3.  Unități de măsură pentru lungimi
-multiplii și submultiplii metrului
-transformări şi operații cu unități de lungime
 Unități de măsură pentru volumul lichidelor
-multiplii și submultiplii litrului
-transformări în limite operațiilor cunoscute S27 – S30
-operații cu unități de capacitate 26 aprilie – 28
Unități de măsură pentru masă 16 h
mai 2021
-multiplii și submultiplii kilogramului
-transformări în limita operațiilor cunoscute
-operații cu unități de masă
 Unități de măsură pentru timp
-ziua, ora, minutul, secunda
-săptămâna, luna, anul
 Unități de măsură monetară
-monede și bancnote- leul și banul
-monede și bancnore- euro și eurocentul
 Recapitulare
 Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
Științe ale 1.1.;1.2.; Corpuri, energie, lumină
naturii 2.1.;2.2.;  Despre energie /Combustibilii. Energia verde S27 – S30
2.3.;2.4.; (portofoliu) 4h
26 aprilie – 28
2.5.;3.1.;  Despre lumină
mai 2021
3.2.  Recapitulare
 Evaluare
Educație 1.3.,2.1. Comportamente moral – civice S27 – S30
civică 2.2.  Comportamentul în locuri publice
26 aprilie – 28
2.3.  Comportamente prosociale / antisociale 4h
mai 2021
3.1.  Schimbarea comportamentelor
Istorie 1.2.;1.3.; Cultură și patrimoniu S27 – S30
4.1.;  Locuri istorice în comunitate 4h
26 aprilie – 28
 Construcții religioase și ctitorii lor
mai 2021
 Monumente și locuri istorice incluse în
patrimoniul UNESCO
Geografie 1.3.;1.1.; România în Europa
2.2.;2.3.;  Poziția geografică a România în Europa: S27 – S30
3.1.;3.2.; limite și vecini 4h
26 aprilie – 28
4.2.;4.3.;  Țările vecine: denumire, capitală
mai 2021
Europa – un continent al planetei
 Europa – scurtă caracterizare geografică
 Europa și România – elemente comune
 Uniunea Europeană
Arte vizuale 2.1; 2.3; Inventează/ Reinventează
și abilități 2.4 Din inimă – modelarea sârmei, înnodarea, 4h S27 – S30
practice șnuruirea / modelaj, origami
26 aprilie – 28
Costume și decoruri – lucru cu materiale din
mai 2021
natură, decupare după contur, ștanțare/
Evaluare
Muzică și 2.1. Elemente de limbaj muzical S27 – S30
mișcare 3.1.  Nuanțe şi tempo 4h
26 aprilie – 28
3.2.  Sunete din natură-jocuri muzicale ;jocuri
mai 2021
ritmice
Joc și 1.1.;1.2.;  Capacitate psiho- motrică
mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri pentru coordonarea oculo- motorie
-coordonare ochi- mână 4h S27 – S30
-coordonare ochi- picior
26 aprilie – 28
-coordonare generală
mai 2021
 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
 Drepturile și obligațiile participanților la jocurile
de mișcare
UT 10 Limba și 1.3., 2.1.,  Batik Scamatorul, de Florin Bican
Ultimele literatura 2.2., 3.1.,  Jurnal de lectură S31 – S33
scamatorii română 3.4., 3.5  Cuvinte cu înțeles opus / asemănător 15 h 31 mai – 18 iunie
4.1., .,  Familia de cuvinte 2021
4.3  Părți de propoziție / Părți de vorbire
 Fata săracului cea isteață, după Petre
Ispirescu
 Propoziții simple /dezvoltate
 Propoziții afirmative / interogative /
exclamative / negative
 Ortografie și punctuație
 Ora de evaluare a portofoliilor
 Evaluare finală
Matematica 1.1.;1.2.;  Recapitulare finală
2.1.;2.2.;  Numerele naturale cuprinse între 0 și 1000000
2.3.;2.4.;  Operații cu numerele cuprinse între 0 și 1000000 12 h S31 – S33
2.5.;3.1.;  Fracții 31 mai – 18 iunie
3.2.;4.1.;  Elemente de geometrie 2021
4.2.;5.1.;  Unități de măsură
5.2.;5.3.;  Metode de rezolvare a problemelor
 Test de evaluare finală
Științe ale 1.1.;1.2.; Recapitulare finală-sitematizarea S31 – S33
naturii 3.2.;3.1.; cunoștințelor 3h 31 mai – 18 iunie
 Recapitulare finală 2021
 Evaluare finală
 Oameni de știință și inventatori
Educație 1.3.; 2.1. Comportamente moral – civice 3h S31 – S33
civică 2.2.; 2.4.;  Recapitulare / Evaluare 31 mai – 18 iunie
3.1.; 3.3.; Recapitulare finală 2021

Istorie 1.1.;1.2.; Cultură și patrimoniu - Recapitulare / Evaluare


1.3.;2.1.;
2.2.;2.3.;  Recapitulare finală 3h S31 – S33
3.1.;3.2.;  Evaluare finală 31 mai – 18 iunie
4.1.;4.2.; 2021
4.3.;
Geografie 1.1.;1.2.; Terra – planeta noastră
1.3.;2.1.;  Terra – caracteristici generale 3h S31 – S33
2.2.;2.3.;  Continentele și oceanele Terrei 31 mai – 18 iunie
3.3.;4.2.; Terra – o planetă a Sistemului Solar 2021
 Terra, o planetă din Sistemul Solar.
Planiglobul - imaginea Terrei
 Recapitulare/Evaluare
Evaluare finală
Arte vizuale 1.1; 2.3; Trecut, prezent, viitor
și abilități 2.4  Clădirile povestesc – spațiul în care trăim 3h S31 – S33
practice / aplicații tridimensionale 31 mai – 18 iunie
 Lumea prin ochi diferiți – perspectiva în fotografie 2021
 Recapitulare / Evaluare finală
Muzică și 2.1. Elemente de limbaj muzical 3h S31 – S33
mișcare 3.1.  Timbru vocal/ timbru instrumental 31 mai – 18 iunie
3.2.  Orchestra instrumentală 2021
 Recapitulare finală/ Evaluare finală
Joc și 1.1.;1.2.;  Capacitate psiho- motrică S31 – S33
mișcare 1.3.;2.1.;  Jocuri de mișcare pentru timpul liber 3h 31 mai – 18 iunie
2.2.;  Drumeții - activități turistice 2021