Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANȚA

PROIECT EDUCATIV
EDIŢIA III
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12, ,,B.P.HASDEU”
CONSTANȚA
propus pentru CAEN 2016

2015 - 2016

INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului : Marea – magie și culoare

 Expoziție-concurs
Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

Instituţia organizatoare:
Şcoala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” Constanța

Echipa de proiect:
prof. înv. primar Alexandru Mihaela
prof. înv. primar Cristea Carmen
prof. Călin Ramona
prof. Popa Laura
prof. Bădilă Adrian

Argument
Fiecare colţ al ţării are magia şi culoarea lui. Familiarizarea copiilor şi implicarea lor în
diferite acţiuni de cercetare – descoperire şi ocrotire a ţinuturilor natale este un prim pas spre
formarea unui cetăţean conştient, implicat, responsabil faţă de mediu, faţă de natura atât de
generoasă.
Dorim ca proiectul să constituie o provocare pentru a reda viaţa, magia şi culoarea mării
printr-o multitudine de tehnici şi modalităţi de comunicare.
Originalitatea, creativitatea, exprimarea liberă a impresiilor şi sentimentelor copiilor
participanţi vor prilejui descifrarea tainelor şi frumuseţea universului marin.
A doua ediţie a proiectului va oferi oportunitatea ca şi prin lucrări ştiinţifice ale elevilor sau
ale cadrelor didactice de a ilustra experienţe proprii, exemple de bună practică, motivându-i şi pe
unii, şi pe alţii să participe la acţiunile de voluntariat menite să purifice mediul în care trăim, terestru
sau marin.

Scopul proiectului
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi cadrelor didactice
prin realizarea lucrărilor originale.
Diseminarea experienţelor pozitive, exemplelor de bune practici din activitatea cadrelor
didactice şi elevilor pentru diversificarea strategiilor managementului educaţional, valorificând
valorile educaţiei nonformale.

Obiectivele specifice ale proiectului


Diseminarea informaţiilor legate de proiect prin diferite canale informaţionale.
Cultivarea imaginaţiei, creativităţii şi sensibilităţii artistice a elevilor.
Diseminarea rezultatelor proiectului în 35 unităţi şcolare, într-un interval de 6 luni.
Creşterea interesului părinţilor pentru activităţile extraşcolare conştientizând aportul pe care
acestea îl au pentru dezvoltarea individualităţii elevilor.
Motivarea cadrelor didactice să organizeze activităţile proiectului.
Implicarea unui număr cât mai mare de copii în activităţile extraşcolare.

Grupul ţintă: preşcolari, scolari clasa pregătitoare, I – IV, ciclul gimnazial, cadre didactice,
părinţi, instituţii partenere.

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri.


Durata proiectului: 12 luni
Descrierea activităţilor:

Activitatea nr.1
a. Titlul activităţii: Constituirea echipei de proiect. Completarea formularului de aplicaţie –
octombrie 2014
b. Data/perioada de desfăşurare: 12 – 24 oct. 2015
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.12, ,,B.P.Hasdeu”, Constanţa
d. Participanţi: echipa de proiect
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Întocmirea documentelor necesare depunerii formularului de aplicaţie pentru avizarea
proiectului şi includerea acestuia în CAERJ/CAEN.

Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii: ,,Marea prin ochii copiilor” – expoziţie – concurs
b. Data/perioada de desfăşurare: 22 – 26 februarie 2016
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.12, ,,B.P.Hasdeu”, Constanţa sau o locaţie oferită
de parteneri.
d. Participanţi: elevii, cadrele didactice şcoala iniţiatoare, din grădiniţe, şcoli partenere, părinţi.
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Organizarea expoziţiei cu lucrările primite de la participanţii înscrişi. Jurizarea lucrărilor de
către un juriu format din cadre didactice, elevi, părinţi, alţi parteneri. Acordarea premiilor, diplomelor
de participare, adeverinţelor. Diseminarea rezultatelor activităţii în şcoală şi în şcolile partenere.

Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii: ,,Zâna Primăvară la malul mării” – expoziţie – concurs
b. Data/perioada de desfăşurare: 18 – 22 aprilie 2016
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.12, ,,B.P.Hasdeu”, Constanţa sau o locaţie oferită
de parteneri.
d. Participanţi: elevii, cadrele didactice şcoala iniţiatoare, din grădiniţe, şcoli partenere, părinţi.
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Organizarea expoziţiei cu lucrările primite de la participanţii înscrişi. Jurizarea lucrărilor de
către un juriu format din cadre didactice, elevi, părinţi, alţi parteneri. Acordarea premiilor, diplomelor
de participare, adeverinţelor. Diseminarea rezultatelor activităţii în şcoală şi în şcolile partenere.

Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii: Simpozion pentru elevi, cadrele didactice şi părinţi: ,,Educaţia ALTFEL”,
ediţia II, ,,Protecţia mediului şi voluntariatul – exemple de bune practici”
b. Data/perioada de desfăşurare: 28 mai 2016
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.12, ,,B.P.Hasdeu”, Constanţa sau o locaţie oferită
de parteneri.
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, invitati.
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Organizarea simpozionului din punct de vedere logistic. Susţinerea lucrărilor înscrise pe
secţiunile:
a) lucrările elevilor;
b) lucrările cadrelor didactice şi a altor persoane inscrise (părinţi, reprezentanţi ONG-uri,
reprezentanţi ai altor instituţii interesate, partenere).
Discuţii pe baza lucrărilor prezentate. Acordarea diplomelor, adeverinţelor. Diseminarea
rezultatelor în şcoală şi unităţile partenere. Realizarea publicaţiei cu suport electronic, cu ISSN/ISBN,
cuprinzând lucrările inscrise în simpozion.

Activitatea nr.5
a. Titlul activităţii: Evaluarea şi popularizarea proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: 6 – 18 iunie 2016
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.12, ,,B.P.Hasdeu”, Constanţa.
d. Participanţi: echipa de proiect, reprezentanţi ai ISJ Constanţa.
e. Descrierea pe scurt a activităţii:
Finalizarea materialelor electronice cu informaţii despre proiect, rezultatele proiectului.
Analiza SWOT a întregii activităţi. Analiza chestionarelor şi scrisorilor de la participanţi şi parteneri
privind derularea proiectului. Analiza sustenabilităţii proiectului şi a modalităţilor de dezvoltare a
acestuia pentru următoarea ediţie. Realizarea Raportului de evaluare a activităţilor proiectului.
Diseminarea informaţiilor legate de activităţile proiectului în şcoală, în şcolile partenere, în mass-
media, site-ul şcolii, site-uri de specialitate (Forum ISJ Constanţa, www.didactic.ro,
https://mareamagiesiculoare.wordpress.com , presa locală etc.).

NOTĂ: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Activităţi de promovare/mediatizare şi diseminare realizate în timpul implementării


proiectului
Publicarea informaţiilor legate de proiect prin:
- site-ul proiectului https://mareamagiesiculoare.wordpress.com
- site-ul şcolii: www.scoala12.ro
- Forum ISJ Constanţa;
- www.didactic.ro
- revista şcolii;
- poşta electronică între şcolile din judeţ, din ţară;
- presa locală şi naţională;
- mass-media.

Parteneri implicaţi în proiect, descrierea parteneriatului.


Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
Muzeul Marinei Române
Comunitatea Aromână Constanţa
Uniunea Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani Constanţa
Mare Nostrum – ONG
Asociaţia de Părinţi ,,Iulia Hasdeu”
Se vor încheia acorduri de parteneriat cu aceste instituţii şi organizaţii în vederea realizării
activităţilor din proiect, locaţii, sponsorizări, materiale.

SECŢIUNI:
Secţiunea I : Creaţie artistico-plastică (preșcolari – clasa a VIII-a)
□ pictură, colaje din materiale naturale, reciclabile, alte materiale;
□ machete realizate de elevi, elevi și părinți, echipe de elevi;
□ desene pe calculator, postere format A3.
Secţiunea II: Creaţie literară (clasele II –VIII)
□ creații literare în proză sau versuri, eseuri;
Secţiunea III: Arte vizuale (clasele II –VIII)
□ fotografie;
□ prezentări PPT;
□ video-clipuri.
Secţiunea IV: Simpozion: ,,Educaţia ALTFEL” – ,,Protecţia mediului şi voluntariatul – exemple
de bune practici”-elevi, cadre didactice, părinţi, alte persoane interesate.

Termen de derulare: ianuarie 2016 - iunie 2016


Activitatea nr. 1: ,,Marea prin ochii copiilor” – expoziţie - concurs
- înscrierea participanţilor prin e-mail – termen limită –
– 12 FEBRUARIE 2016
- trimiterea lucrărilor prin poştă/e-mail – termen limită –
– 12 FEBRUARIE 2016
- jurizarea lucrărilor – 26 FEBRUARIE 2016
Activitatea nr. 2: ,,Zâna Primăvară la malul mării” – expoziţie – concurs
- înscrierea participanţilor prin e-mail – termen limită –
– 1 APRILIE 2016
- trimiterea lucrărilor prin poştă/e-mail – termen limită –
– 1 APRILIE 2016
- jurizarea lucrărilor – 21 APRILIE 2016

Activitatea nr. 3: Simpozion pentru elevi, cadrele didactice şi părinţi: ,,Educaţia ALTFEL”, ediţia
I, ,,Protecţia mediului şi voluntariatul – exemple de bune practici”
- înscrierea participanţilor prin e-mail – termen limită –
– 13 MAI 2016
- trimiterea lucrărilor prin poştă/e-mail – termen limită –
– 13 MAI 2016
- Susţinerea lucrărilor în cadrul simpozionului – 28 MAI 2016

Înscrierea în concurs se va face pe baza fişei de înscriere (Anexa 3) care se va trimite on-line la
adresa de e-mail salutari6323@yahoo.com şi/sau în plicul cu materialele pentru concurs. Odată cu
fişa de înscriere trimiteţi on-line creaţiile literare tehnoredactate pe calculator, lucrările Power Point,
video-clipurile, lucrările pentru simpozion.
Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări (aceeaşi secţiune sau secţiuni
diferite), realizate de către preşcolarii/ elevii săi.
Expedierea lucrărilor pe adresa: Şcoala Gimnazială Nr. 12 ”B.P.Hasdeu”
Str. B.P.Hasdeu Nr. 98
Loc. Constanța
Jud. Constanța
cu menţiunea PENTRU PROIECTUL ”MAREA – MAGIE ȘI CULOARE” – Activitatea nr .....

Plicul va conţine:
- lucrările copiilor;
- fişa de înscriere (anexa 3);
- acordul de parteneriat (Anexa 1) în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat
(opţional);
- plic autoadresat şi timbrat.
Expedierea diplomelor/adeverințelor, CD-urilor către participanţii la proiect – în perioada 20-30
iunie 2016. CD-urile se vor ridica de la sediul școlii organizatoare sau vor fi trimise prin poştă în
cazul şcolilor din alte judeţe.

ELABORAREA LUCRǍRILOR
Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:
Creaţiile artistico-plastice (pictură, desen, grafică, colaj, poster) trebuie să fie pe suport A4
(hârtie, carton), iar posterul pe suport A3, utilizându-se materiale şi tehnici de lucru la alegere, să fie
plane şi nu în relief. Macheta să fie pe suport A3. Desenele realizate pe calculator să fie printate.
Fiecare lucrare este etichetată în partea dreaptă jos, pe faţa lucrării, astfel:
Titlul lucrării:
Numele şi prenumele preşcolarului/ elevului:
Clasa/grupa:
Îndrumător:
Şcoala/Grădiniţa:
Localitatea:
Judeţul:

Creaţiile literare (poezie, proză, eseu) trebuie să fie pe o foaie A4; tehnoredactate de către elevi la
calculator (Word, font Times New Roman, cu diacritice (obligatoriu); titlul – mărime font 14, Bold;
sub titlu, în partea dreaptă, se va scrie autorul (numele şi prenumele elevului, clasa); textul – la
două rânduri distanţă de titlu, mărime font 12). Textul trebuie să se încadreze într-o pagină, cu
margini libere la 2 cm sus-jos şi stânga-dreapta. În partea dreaptă jos, se va scrie numele cadrului
didactic coordonator, şcoala, localitatea, judeţul.
Lucrările Power Point trebuie să fie realizate pe 5 - 6 slide-uri. Primul slide va conţine: titlul
activității, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator. Textul lucrării poate
fi însoţit de imagini/fotografii reprezentative. Se pot utiliza elemente de animaţie.
Colegii din alte şcoli participante, din municipiul Constanţa sau din alte localităţi, sunt
rugaţi să pună în plicul cu lucrări şi un plic autoadresat pentru diplome şi adeverinţe.
Lucrările din cadrul simpozionului: Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman,
12, format A4, No Spacing, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris
cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu
aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în
ordine alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul. Pot avea maxim doi autori.
Vă rugăm sa realizaţi şi o scurtă prezentare PPT a lucrării care poate fi însoţită de poze, imagini
filmate etc. maxim trei slide-uri. Participanţii care doresc CD cu ISSN/ISBN vor primi informaţii
suplimentare în legătură cu anumite costuri de redactare şi livrare, precum şi cu modalitatea de plată.
Atenţie! Nu introduceţi imagini în lucrarea prezentată!

CRITERII DE EVALUARE A LUCRǍRILOR


Creaţie artistico-plastică:
Se va urmări gradul de originalitate, expresivitate şi creativitate pe care elevii îl dovedesc prin
lucrarea realizată. Lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă tematica
concursului vor fi descalificate. Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.
Creaţie literară:
Vor fi urmărite: elementele de tematică şi conţinut; elementele de originalitate; calitatea
exprimării literare; corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular,
proprietatea termenilor folosiţi); aspectul general al lucrării şi calitatea redactării (încadrarea în
pagină, diacritice, punctuaţie etc.). Lucrările care nu respectă tematica concursului, vor fi
descalificate.
Lucrările Power Point, video-clipurile, fotografiile:
Se vor urmări: elementele de tematică şi conţinut; elementele de originalitate; calitatea
exprimării literare; legătura dintre text şi imaginile/fotografiile ataşate; aspectul general al lucrării.

JURIZAREA LUCRǍRILOR
Jurizarea va fi făcută de către organizatori şi partenerii concursului care vor delega specialişti
în domeniu.
Premiile concursului constau în diplome pentru fiecare secţiune şi categorie, la fiecare
activitate :
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
- Menţiune
Pentru lucrările din cadrul simpozionului se vor acorda diplome de excelenţă şi adeverinţe de
participare.
Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se returnează.
Se va acorda Diplomă de participare preşcolarilor/elevilor ale căror lucrări nu au fost
clasificate.
Pe diploma preşcolarului/elevului va fi specificat numele cadrului didactic coordonator.
Pentru grupele de grădiniţă şi step by step unde lucrează câte două colege, vor fi specificate ambele
nume pe diplomele copiilor.

FINALITǍŢI

La finalizarea proiectului se vor elibera adeverinţe/diplome de participare tuturor cadrelor


didactice implicate în proiect.
Se va realiza o expoziţie cu lucrările premiate ale preşcolarilor/elevilor de către şcoala
organizatoare.
Lucrările înscrise în simpozion vor fi publicate pe suport electronic CD cu ISSN/ISBN. Cei
care doresc un CD cu ISSN/ISBN vor suporta costurile negociate cu producătorii, costuri comunicate
la momentul organizării simpozionului.

Şcoala organizatoare va trimite plicurile cu 1 acord de parteneriat înregistrat, semnat şi


ştampilat (pentru cei care au optat), diplome/adeverinţă/ (CD) în perioada 20-30 iunie 2015.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: prof. înv. primar Carmen Cristea
Tel 0745530556. Vă rugăm sa completaţi şi chestionarele de la finalul materialului.
Mulţumim!
e-mail salutari6323@yahoo.com

Coordonator,
Prof. inv. primar Mihaela Alexandru

Aprobat, Coordonator CPPE,


Director, Prof. Adrian Bădilă
Prof.dr.Laura Mariana Popa
FIŞǍ DE ÎNSCRIERE PENTRU SIMPOZIONUL
,,Educaţia ALTFEL”
,,Protecţia mediului şi voluntariatul – exemple de bune practici”
Ediţia II
Elevi
în cadrul Proiectului educaţional “Marea – magie și culoare”
Ediţia III
2016
Unitatea de învăţământ: .....................................................................
Localitatea / judeţul: ..........................................................................
Adresa instituţiei de
învăţământ : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ..............................................
Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................
Adresa unde doriţi să primiţi
diplomele: ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................
Elevi înscrişi
Numele şi prenumele elevului:...............................................................................................................
Titlul lucrării:..........................................................................................................................................
Participare directă/indirectă. Dacă optaţi pentru participarea directă, vă rugăm să precizaţi
materialele de care aveţi nevoie pentru prezentarea
lucrării . ...................................................................................................................................................
...............

Doresc/ nu doresc publicarea licrării pe CD cu ISSN/ISBN.

Cadru didactic îndrumător,


FIŞǍ DE ÎNSCRIERE PENTRU SIMPOZIONUL
,,Educaţia ALTFEL”
,,Protecţia mediului şi voluntariatul – exemple de bune practici”
Ediţia II
Cadre didactice, părinţi, alţi participanţi
în cadrul Proiectului educaţional “Marea – magie și culoare”
Ediţia III
2016
Unitatea de învăţământ: .....................................................................
Localitatea / judeţul: ..........................................................................
Adresa instituţiei de
învăţământ : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic /părinte/alte persoane ..............................................
Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................
Adresa unde doriţi să primiţi
diplomele: ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................
Titlul
lucrării: ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................
Participare directă/indirectă.

Dacă optaţi pentru participarea directă, vă rugăm să precizaţi materialele de care aveţi nevoie
pentru prezentarea
lucrării . ...................................................................................................................................................
...............

Doresc/ nu doresc publicarea licrării pe CD cu ISSN/ISBN.

Semnătura participantului,
FIŞǍ DE ÎNSCRIERE
Activitatea ........................................
în cadrul Proiectului educaţional “Marea – magie și culoare”
Ediţia III
2016
Unitatea de învăţământ: .....................................................................
Localitatea / judeţul: ..........................................................................
Adresa instituţiei de
învăţământ : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ..............................................
Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................
Adresa unde doriţi să primiţi
diplomele: ..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Nr. Numele şi prenumele elevilor/preşcolarilor Secţiunea Clasa sau
crt înscrişi grupa
1
2
3
4
5

Cadru didactic coordonator,

Şcoala Gimnazială nr. 12 Instituţia şcolară........................


„B. P. Hasdeu” Constanţa ....................................................
Tel.: 0341405840 ...................................................
E-mail: sc12cta@yahoo.com ..................................................
Nr. .................. / ........................... Nr. .............../ ……....………

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIV JUDEŢEAN
„MAREA-MAGIE ŞI CULOARE” (2015 - 2016)
Ediţia a III-a
Încheiat între următoarele instituţii şcolare:
1. Şcoala Gimnazială Nr.12 „B.P.Hasdeu”, Constanţa, reprezentată prin director prof. Laura
Mariana Popa şi prof. înv. primar Alexandru Mihaela, prof. Bădilă Adrian, prof. înv. primar Brabete
Violeta, prof. Călin Ramona, prof.Coronea Profira Steluţa, înv. Costin Liliana, prof. înv. primar
Cristea Carmen, prof. Pişmiha Elena, prof. înv. primar Ţapu Simona, prof.înv. primar Zamfir
Eugenia, în calitate de coordonatori ai proiectului „Marea-magie şi culoare”.
2. Şcoala/Grădiniţa………………………………………………………………………………
reprezentată prin director …………………………………………… şi ………….……….…….
………………………………………………………………………….în calitate de partener.
Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului educațional
local „Marea-magie şi culoare” (2015), care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.
Şcoala coordonatoare se obligă:
 Să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
 Să respecte calendarul de desfăşurare a proiectului;
 Să colecteze lucrările trimise de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor ;
 Să distribuie elevilor participanţi diplome şi adeverinţa de participare, CD-uri pentru
cadrul didactic îndrumător.
Instituţia parteneră se obligă:
 Să mediatizeze proiectul în rândul copiilor;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie diplomele elevilor participanţi.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării (2015,
cu posibilitatea extinderii în anul școlar următor).
Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Aplicant, Partener,
Şcoala Gimnazială nr. 12 “B. P.Hasdeu” Constanţa .............................................................
Director, Director,
Prof. Dr.Laura Mariana Popa ..............................................................
CHESTIONAR PENTRU CADRE DIDACTICE CU PRIVIRE LA
PARTICIPAREA LA PROIECTUL ,,MAREA – MAGIE ŞI
CULOARE”
EDIŢIA A III-A
2015 – 2016
Vă rugam să completaţi chestionarul şi să îl trimiteţi pe mail:
salutari6323@yahoo.com sau listat în plicul cu lucrări.
1.Apreciaţi folosind o scară numerică de la 1 la 5, (1 fiind cel mai înalt
nivel de apreciere) măsura în care activităţile proiectului au stimulat
interesul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor.

2.Enumeraţi 2 – 3 activităţi de popularizare a proiectului realizate în


şcoala dumneavoastră.
.................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3.Ce activitate din proiect credeţi că trebuie dezvoltată la următoarea
ediţie?
.................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4.Cum veţi disemina în şcoala dumneavoastră rezultatele
proiectului ,,Marea – magie şi culoare”?
.................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Recomandări pentru echipa de proiect:
.................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Coordonator proiect Şcoala...................................................................,
CHESTIONAR PENTRU ELEVI CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA
LA PROIECTUL ,,MAREA – MAGIE ŞI CULOARE”
EDIŢIA A III-A
2015 – 2016

Vă rugam să completaţi chestionarul şi să îl trimiteţi pe mail:


salutari6323@yahoo.com sau listat în plicul cu lucrări.

1.La ce activitate ai participat?

..........................................................................................................................
...................................................................................................................

2.Cine te-a ajutat să realizezi lucrarea prezentată în cadrul proiectului:


- doamna înv./profesor;
- unul din părinţi;
- un coleg din clasă;
- alte persoane: (precizează cine)..................................................

3.Cum te-ai simţit când ai participat la activităţile proiectului?

NUMELE ELEVULUI..........................................................
CLASA....................................................................................
ÎNV./PROFESOR....................................................................