Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Director,


UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE Prof. univ. dr.
“GEORGE ENESCU” IAŞI Eugenia Maria Pașca
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA Contract nr.
PERSONALULUI DIDACTIC 191/10.11.2017
str. Horia nr.7-9, 700126 Iaşi, jud. Iaşi
tel. 00.40.232.276462 fax 00.40.232.276462
e-mail: enescu@arteiasi.ro
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ “OCTAV Director,
BĂNCILĂ” IAŞI Prof. Gheorghe
Str. Cuza Vodă nr. 29 Iaşi , jud. Iaşi Gheorghita Vornicu
tel./fax. 00.40.0232-276087
e-mail:cnaob.is@gmail.com

PALATUL COPIILOR IAȘI Director,


Bdul. Carol I nr. 2 Iaşi , jud. Iaşi Prof. Adrian Gelu
tel/fax.. 00.40.232.41.08.02 Dobranici
e-mail: pciasi@gmail.com

PROIECT INTERINSTITUŢIONAL

Învăţământ artistic românesc-Învăţământ artistic european

Coordonator
Prof. univ. dr.
Eugenia Maria Paşca

2017-2020
Argument

Proiectul se adresează grupului ţintă, reprezentat de către profesorii din învăţământul


universitar şi preuniversitar, absolvenţi ai învăţământului artistic românesc, care lucrează în
facultăţile de muzică, arte vizuale, artele spectacolului sau celor care conduc cercuri artistice
în cadrul cluburilor şi palatelor copiilor dar şi profesorilor care funcţionează în şcolile de
muzică şi arte plastice sau liceele vocaţionale de artă (educaţie muzicală generală,
specializată - interpretare muzicală – instrumentală şi canto, educatie teatrală, educatie
coregrafica, educaţie artistico-plastică). Prin acest demers partenerial, ne propunem să
dezvoltăm cunoştinţele teoretice manageriale, formative, didactice, aplicative, precum şi pe
cele psihopedagogice, în sensul manifestării unei conduite metodologice inovative în plan
profesional şi artistic. Profesorii vor beneficia de actualizări ale tematicilor şi bibliografiilor,
vor obține informații despre specificul educațional artistic european, în funcţie de aria de
interes şi domeniul de activitate.

Tipul proiectului

Cunoașterea și popularizarea în spațiul educațional artistic european a sistemului de


învăţământ românesc formal și nonformal, precum și informarea profesorilor din România
privind organizarea și desfășurarea educației artistice în diferite țări din Europa.

Descrierea proiectului

Ne propunem să organizăm întâlniri, conferințe, workshop-uri, vizite și dezbateri cu


profesori universitari , muzicieni, artisti plastici (în funcţie de aria de interes şi domeniul de
activitate al invitaților) la instituțiile partenere. În acelaşi timp vor fi propuse şi dezvoltate şi
alte programe complementare în vederea asigurării mobilităţii şi adaptabilităţii ocupaţionale.
Vor fi realizate schimburi de experiențe, opinii, bune practici. Acest proiect se derulează
conform invitațiilor lansate prin programul internațional de mobilități Erasmus, al
parteneriatelor cu universitatea si cele doua institutii de invatamant preuniversitar din cadrul
Centrului de Studii și Cercetări Interculturale al Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic din universitatea noastră.

Perioada de desfăşurare

Proiectul va dura 3 ani, se va desfăşura în perioada nov. 2017– nov. 2020 şi va consta în
organizarea de activitati la cele trei instituții partenere a invitaților din străinătate, pentru a
facilita cunoașterea modului de realizare a educației artistice din țara noastră.

Scop

Prin acest proiect ne propunem să dezvoltăm cunoştinţele teoretice manageriale,


formative, didactice, aplicative, precum şi pe cele psihopedagogice în vederea eliminării
disfuncţionalităţilor dintre pregătirea iniţială şi activitatea specifică didactică, în sensul
2
manifestării unei conduite metodologice inovative în plan profesional şi artistic. Vor fi
realizate schimburi de experiențe, opinii, bune practici, conferințe, activități demonstrative,
în funcţie de aria de interes şi domeniul de activitate. Ne propunem popularizarea rezultatelor
de excepție obținute de elevii și profesorii români, precum și vizitarea celor trei instituții
partenere și cunoașterea bazei materiale specifice educației artistice.

Obiective generale

1. Stimularea și producerea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul educaţiei artistice şi a


dezvoltării comunităţii de practică şi cercetare educaţională în domeniul artistic.
2. Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional şi artistic.
3. Consolidarea şi dezvoltarea pregătirii de specialitate corespunzătoare competenţelor
didactice şi manageriale
Obiective specifice

1. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi didactice din domeniul de referinţă, pentru


profesorii din învăţământul universitar şi preuniversitar, absolvenţi ai învăţământului artistic.
2. Oferirea de programe pentru îmbunătăţirea activităţilor de dezvoltare a resurselor umane
prin programe de educaţia adulţilor.
3. Asigurarea de programe de asistenţă şi consultanţă de specialitate pentru cadrele didactice
din învăţământul artistic preuniversitar şi universitar.

Grup ţintă direct

Profesorii din învăţământul preuniversitar şi universitar, cu specializări artistice


(educaţie muzicală generală , specializată - interpretare instrumentală şi canto, educatie
teatrală, educatie coregrafica, educaţie artistico - plastică).

Grup ţintă indirect

Elevii care participă cu activități demonstrative, în domeniile muzică, arte vizuale,


coregrafie, teatru.
Echipa de proiect

Coordonator: prof.univ.dr. Eugenia Maria Paşca


Asistenti coordonatori proiect : prof. Gheorghe Gheorghita Vornicu, Ilie Gorovei,
Adrian Gelu Dobranici
Secretariat și corespondență: Eliza Burghelea
Membri: cadre didactice de la institutiile partenere de proiect, in funcţie de fiecare
specialitate artistică solicitată de către invitații instituțiilor de învățământ universitar din
Romania si Europa.

3
Timp alocat

Fiecare vizită a invitaților din Europa, lunară, va consta în întâlniri cu elevii și profesorii
de la fiecare instituție parteneră functie de invitati sau de activitati comune realizate la
universitate.
Buget

Vor fi asigurate spaţiile necesare, dotarea tehnică, corespondenţa electronică, de


fiecare institutie organizatoare. Institutia universitara va asigura suporturi electronice si alte
suporturi informationale printate care sa faciliteze informarea si invatarea.

Sustenabilitate

Comunicările științifice, activitățile practice, dezbaterile, vor constitui o bază de


documentare ce va fi popularizată prin revista Centrului de Studii și Cercetări Interculturale a
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu scopul de oferi un suport
educațional și formativ coerent, adaptat la cerințele educaționale contemporane, precum și
stabilirea de parteneriate internaționale.