Sunteți pe pagina 1din 14

Colegiul Tehnic T.F.

,, Anghel Saligny ”- Simeria

Proiect de lecție

Propunător : prof, Cosma Teodora


Aria curriculară : Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina : Matematică. Analiză matematică
Unitatea de învăţare : Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor
Titlul lecţiei : Test de evaluare
Tipul lecţiei: Lecţie de verificare și apreciere a rezultatelor școlare
Clasa : a XI – a C ; Durata : 1 oră; Data : 31.03.2014; Anul şcolar : 2013 – 2014.
Analiza SWOT:
1) Puncte tari: a) fixarea cunoștințelor prin rezolvări de exerciții și probleme în lecțiile anterioare și prin tema pentru acasă;
b) sistematizarea cunoștințelor prin fișe de sinteză;
c) portofoliul profesorului;
d) portofoliile elevilor.
2) Puncte slabe: a) plasarea orei de la ora 13:10 la ora 14:00, în orarul clasei;
b) graba elevilor navetiști de a ajunge la timp la stațiile de transport în comun.
3) Oportunități: a) orarul clasei, cu două ore consecutive de analiză matematică;
b) ora de aplicații, de la 12:10 la 13:00.
4) Amenințări: a) slaba pregătire a elevilor pentru ore;
b) fuga de la ore a elevilor.

Competențe generale și specifice:


C.G.1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
C.S. 3 Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
C.G.2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în enunţuri matematice.
C.S. 3 Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
C.G.3 Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
C.S. 3 Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
C.G.4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare
a acestora.
C.S. 3 Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
C. G.5 Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații problemă în scopul găsirii de strategii pentru
optimizarea soluțiilor.
C.S. 3 Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
C.G.6 Modelarea matematică a unor contexte problematice, prin integrarea cunoștințelor din diferite domenii.
C.S. 3 Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
Obiectivele operaţionale ale lecţiei: Pe parcursul activității și la sfârșitul lecției fiecare elev va fi capabil:

O.O.1 să aplice regulile de derivare unor funcții;


O.O.2 să stabilească semnul unei funcții;
O.O.3 să întocmească tabloul de variație al unei funcții;
O.O.4 să studieze variația unei funcții cu ajutorul derivatei întâi, respectiv, să stabilească monotonia funcției date și să determine punctele
de extrem relativ ale graficului funcției;
O.O.5 să studieze variația unei funcții cu ajutorul derivatei a doua, respectiv, să determine convexitatea sau concavitatea graficului
funcției pe subintervale ale domeniului de definiție și să determine punctele de inflexiune ale graficului funcției;
O.O.6 să determine numărul de rădăcini reale ale unei ecuații, prin aplicarea șirului lui Rolle;
O.O.7 să demonstreze anumite inegalități aplicând proprietățile de monotonie ale unei funcții;
O.O.8 să scrie ecuația tangentei la graficul unei funcții într-un punct.
O.O.9 să lucreze independent, timp de 45 minute, pentru a rezolva exercițiile și problemele din testul de evaluare propus.

Obiective cognitive: Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O.C.1 Să redea din memorie formulele de derivare ale funcțiilor elementare.


O.C.2 Să redea din memorie formulele de derivare ale funcțiilor compuse.
O.C.3 Să redea din memorie regulile de derivare ale funcțiilor.
O.C.4 Să redea din memorie definiția unei funcții monotone.
O.C.5 Să redea din memorie definiția unei funcții strict monotone.
O.C.6 Să redea din memorie definiția unei funcții convexe.
O.C.7 Să redea din memorie definiția unei funcții concave.
O.C.8 Să redea din memorie enunțul noțiunii de grafic al unei funcții reale de variabilă reală.
O.C.9 Să redea din memorie formula de scriere a ecuației tangentei dusă la graficul unei funcții într-un punct.
O.C.10 Să redea din memorie teorema de continuitate a unei funcții într-un punct, respectiv, pe o mulțime;
O.C.11 Să redea din memorie teorema de caracterizare a derivabilității unei funcții într-un punct, respectiv, pe o mulțime;
O.C.12 Să redea din memorie rolul derivatei întâi în studiul variației unei funcții;
O.C.13 Să redea din memorie rolul derivatei a doua în studiul variației unei funcții;
O.C.14 Să redea din memorie noțiunea de punct de extrem al graficului unei funcții;
O.C.15 Să redea din memorie noțiunea de punct de inflexiune al graficului unei funcții.

Obiective afective: Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O.A.1 Să conştientizeze prezenţa unor exigenţe referitoare la noţiunile teoretice referitoare la studiul variației unei funcții.
O.A.2 Să-şi perfecţioneze automatismele de lucru, conducerea raţionamentelor şi a calculelor, formate în mod voluntar, prin participarea lor
activă la lecţie.
O.A.3 Să-şi conceptualizeze şi să-şi sedimenteze cunoştinţele învăţate prin efort individual, referitoare la studiul funcțiilor reale de variabilă
reală cu ajutorul derivatelor.
O.A.4 Să-şi dezvolte capacitatea de autoevaluare, de reflecţie şi de formulare a concluziilor referitoare la sensul lecţiei desfășurate.
Obiective psihomotorii: Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei, fiecare elev va fi capabil:

O.P.1 Să facă unele completări în fişa testului de evaluare.

O.P.2 Să utilizeze corect notaţiile, convenţiile de reprezentare şi denumirile specifice limbajului matematic ştiinţific, la studiul funcțiilor reale
de variabilă reală cu ajutorul derivatelor.

O.P.3 Să-şi dezvolte capacităţile rezolutive, perseverenţa, capacitatea de modelare, atenţia, gândirea logică independentă şi rapidă, imaginaţia,
intuiţia superioară, spiritul de observaţie şi de comparare, capacitatea de reflecţie, capacitatea de deducţie, de inducţie şi de analogie,
capacitatea de analiză şi de sinteză, modul de exprimare orală și scrisă.

Obiective educative: Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei, fiecare elev va fi capabil:

O.Ed.1 Să-şi formeze unele deprinderi de muncă intelectuală.


O.Ed.2 Să-şi dezvolte gândirea critică, dobândirea de experienţă şi simţul realităţii.
O.Ed.3 Să-şi dezvolte deprinderile de comunicare.
O.Ed.4 Să-şi dezvolte interacţiunea în cadrul grupului clasei.

Strategia didactică:
Metode: conversația, expunerea, explicația, observația, exercițiul, demonstrația, munca elevilor cu manualul și cu alte surse de informare
și de învățare, problematizarea, descoperirea, metoda activității pe bază de fișe, algoritmizarea, analiza, sinteza, reflecția.

Mijloace de învățământ:
a) Resurse materiale de informare și documentare :
- Resurse educaționale pe Internet: http://www.didactic.ro, http://www.matematic.ro, http://www.forum.matematic.ro,
https://www.facebook.com/cosma.teodora.5, https://www.facebook.com/pages/Cosma-Teodora-Variet%C4%83%C5%A3i-
Matematice/204205382964480, http://mathematicalvariety.blogspot.ro

- Bibliografie:
1. Burtea, M., Burtea, G. – Matematică. Manual pentru clasa a XI-a M1, Editura Carminis, Pitești, 2006;
2. Cohal, T., Iurea, Gh. – Probleme de matematică pentru clasa a XI-a, Ediția a IV-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2012;
b) Fișe de evaluare, pentru două grupe de elevi: rândul - R.1, rândul - R.2.

c) Tabla, creta albă și colorată.

d) Portofoliile elevilor.

e) Portofoliul profesorului.
f) Calculatorul electronic.

Forme de organizare: frontală, în perechi, în grupe și individuală.

Obiective de evaluare: Pe tot parcursul lecției, prin procesul de evaluare formativă orală și scrisă, se apreciază ,,Cât de bine” și
,,Cum” știu elevii:
O.E.1 să aplice regulile de derivare unor funcții;
O.E.2 să stabilească semnul unei funcții;
O.E.3 să întocmească tabloul de variație al unei funcții;
O.E.4 să studieze variația unei funcții cu ajutorul derivatei întâi, respectiv, să stabilească monotonia funcției date și să determine punctele
de extrem relativ ale graficului funcției;
O.E.5 să studieze variația unei funcții cu ajutorul derivatei a doua, respectiv, să determine convexitatea sau concavitatea graficului funcției
pe subintervale ale domeniului de definiție și să determine punctele de inflexiune ale graficului funcției;
O.E.6 să determine numărul de rădăcini reale ale unei ecuații, prin aplicarea șirului lui Rolle;
O.E.7 să demonstreze anumite inegalități aplicând proprietățile de monotonie ale unei funcții;
O.E.8 să scrie ecuația tangentei la graficul unei funcții într-un punct.
O.E.9 înţeleg un text matematic, analizează datele unei probleme referitoare la studiul unei funcții şi le transpun în alt context,
de particularizare sau de generalizare;
O.E.10 își dezvoltă capacitatea de interevaluare colaborând cu colegii și de a se autoevalua, prin autoevaluarea performanţelor proprii.

Forme și metode de evaluare:

a) Evaluare formativă la începutul activității prin: metoda chestionării orale.


b) Evaluare formativă prin: probă scrisă - ,,Test de evaluare”, metod metoda exercițiului, observarea sistematică a activității
individuale/din cadrul grupelor, frontală, munca elevilor cu fișele de evaluare, autoevaluarea și interevaluarea elevilor, reflecții.
Eveni- Obiec- Activităţi în lecţie pentru realizarea obiectivelor, desfăşurate Resurse Resurse Resurse Evaluarea
mentele tive de: materiale metodo- proce-
Secvenţa
lecţiei ope- logice durale
şi raţio- Profesor Elevi
durata nale
acestora
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Moment O.Ed.2 * Organizează clasa pentru * Se pregătesc pentru lecţie, pentru Portofolii Conversaţia Activitate Evaluarea
organi - O.Ed.3 lecţie şi captează atenţia a lucra într-o atmosferă destinsă, frontală și formativă:
organi zatoric O.Ed.4 elevilor prin aranjarea în care toţi elevii sunt ,,trataţi la individuală
(2-3m (30 sec) materialelor; fel”. -metoda
*Verifică prezenţa elevilor chestionă-
la ora de curs. rii orale;
2 Captarea O.O:1-9 * Profesorul prezintă câteva *Ascultă expunerea și explicaţia Portofolii Expunerea Activitate Observa-
atenţiei concluzii referitoare la profesorului. Explicaţia frontală şi rea
O.C: aplicațiile cunoștințelor Tabla Munca individuală sistema-
(2 min) 1-15 teoretice și ale tehnicilor de *Răspund la întrebări. Creta alba elevilor cu tică.
rezolvare ale exercițiilor și și colorată manualul și
O.A:1-4 problemelor referitoare la *Adresează întrebări. cu alte surse Metoda
O.P:1-3 studiul funcțiilor cu ajutorul de infor- chestionă-
derivatelor. mare și de rii orale.
O.Ed: învățare
1-4 * Întreabă dacă elevii au Observaţia
nelămuriri. Analiza
O.E: Sinteza
1 - 10 Reflecția
3 Informa- O.O:1-9 * Scrie pe tablă titlul lecţiei: * Ascultă expunerea profesorului Tabla Expunerea Activitate Observa -
rea şi notează titlul lecției în caiete și Creta albă Conversaţia frontală, rea
elevilor O.C: ,,Test de evaluare” eventuale observații. și colorată Observația în grupe şi sistema-
asupra 1-15 *Prezintă conținutul Analiza individuală tică.
obiecti- teoretic propus pentru a fi Caietele Sinteza
velor O.A:1-4 evaluat: studiul funcțiilor cu * Împart fişele cu testul de elevilor Exercițiul
propuse ajutorul derivatelor. evaluare, pe rânduri: R1, R2. Descoperi-
(2 min) O.P:1-3 *Prezintă succint Fişe cu rea
obiectivele propuse pentru testul de
O.Ed: realizarea lecției. evaluare
1-4 *Stabilește grupele de elevi,
respectiv: rândul - R.1 și
O.E: rândul - R.2, pentru
1-10 aplicarea testului de
evaluare. Împarte fișele cu
testul de evaluare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Obține- O.O:1-9  Observația Activitate Observa-
rea *Lucrează independent: Fişe cu Exercițiul frontală, rea siste-
perfor- O.C: *Supraveghează activitatea testul de Problema- în grupe şi matică a
manțelor 1-15 independentă a elevilor. - citesc subiectele propuse în fișele evaluare tizarea individuală activității
și cu testele de evaluare; Demonstra- individua-
asigura- O.A:1-4 ția le/din
rea - rezolvă exercițiile și problemele Descoperi- cadrul
conexiu- O.P:1-3 *Adresează eventuale propuse în subiectul testului de rea grupelor,
nii observații. evaluare. Metoda frontală.
inverse O.Ed: activității pe
(45 min) 1-4 *Predau testele de evaluare, la bază de fișe Munca
*Preia de la elevi fișele sau sfârșitul perioadei de timp alocate. Algoritmiza- elevilor cu
O.E: foile cu rezolvarea rea fișele de
1-10 exercițiilor și a problemelor Analiza evaluare
din testele de evaluare Sinteza
aplicate, la sfârșitul Reflecția
perioadei de timp alocate. Autoeva-
luarea
5 Finaliza- O.Ed.3 * Tema pentru acasă: M1, *Notează tema pentru acasă. Portofolii Conversaţia Activitate Intereva-
rea O.Ed.4 pag. 298, ex. E2 (e). finală frontală şi luarea
activităţii individuală
(30 sec) * Încheie activitatea * Încheie activitatea
Colegiul Tehnic T.F.,,Anghel Saligny” - Simeria
Prof. Cosma Teodora

Test de evaluare – R.1

Se acordă 3 puncte din oficiu.

3p – 1) Studiați cu ajutorul derivatelor funcția f : D→ R ,


2
x
f (x )= .
x +1
3 2
4p – 2) Se consideră funcția f : R→ R , f (x )=x −3 x +3 .
x =2.
a) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul 0
b) Arătați că funcția f este convexă pe [1, +∞ ).
c) Determinați numărul rădăcinilor reale ale ecuației f(x) = 0.

Notă: Timpul de lucru este de 45 minute.

Colegiul Tehnic T.F.,,Anghel Saligny” - Simeria


Prof. Cosma Teodora

Test de evaluare – R.2

Se acordă 3 puncte din oficiu.

3p – 1) Studiați cu ajutorul derivatelor funcția f : D→ R ,


3
f (x )=x −x .
3 x +1
f (x )= .
4p – 2) Se consideră funcția f :(1 ,+∞ )→R , x−1
a) Demonstrați că funcția f este strict descrescătoare.
3 3
b) Demonstrați că f ( 2 √ 5 ) > f ( 3 √ 3 ) .
c) Demonstrați că funcția f este convexă.

Notă: Timpul de lucru este de 45 minute.


Matricea de specificații pentru testul de la rândul – R.1

Competențe C.G.1 C.G.2 C.G.3 C.G.4 C.G.5 C.G.6


Conținu- C.S.3 C.S.3 C.S.3 C.S.3 C.S.3 C.S.3 Total
turi - R1

Aplicarea regulilor de 1) 0,50 p


derivare unor funcții. 2b)0,50 p - - - - - 1,50 p
2c)0,50 p

Stabilirea semnului unei


funcții. - 1) 0,50 p - - - - 0,50 p

Întocmirea tabloului de 1) 1 p
variație al unei funcții. - - 2) 1 p - - - 2p

Studiul variației unei


funcții cu ajutorul 1) 0,50 p
derivatei întâi - - - 2a) 0,50 p - - 1p
(monotonie, puncte de
extrem relativ).

Studiul variației unei


funcții cu ajutorul 1) 0,50 p
derivatei a doua - - - - 2b) 0,50 p - 1p
(convexitate,concavitate,
puncte de inflexiune).

Determinarea numărului
de rădăcini reale ale unei - - - - - 2c) 0,50 p
ecuații (șirul lui Rolle). 0, 50 p

Ecuația tangentei la
graficul unei funcții într- - - - - - 2a) 0,50 p
0,50 p
un punct
x 0 dat.
Total 1,50 p 0,50 p 2p 1p 1p 1p 7p

Matricea de specificații pentru testul de la rândul – R.2

Competențe C.G.1 C.G.2 C.G.3 C.G.4 C.G.5 C.G.6


Conținu- C.S.3 C.S.3 C.S.3 C.S.3 C.S.3 C.S.3 Total
turi – R2

Aplicarea regulilor de 1) 0,50 p


derivare unor funcții. 2a)0,50 p - - - - -
2b)0,25 p 1,50 p
2c)0,25 p

Stabilirea semnului unei


funcții. - 1) 0,50 p - - - -
0,50 p

Întocmirea tabloului de
variație al unei funcții. - - 1) 1 p - - -
1p

Studiul variației unei


funcții cu ajutorul 1) 0,50 p
derivatei întâi - - - 2a) 0,50 p - - 1,50 p
(monotonie, puncte de 2b)0,50 p
extrem relativ).

Studiul variației unei


funcții cu ajutorul 1) 0,50 p
derivatei a doua - - - - 2b) 0,25 p - 0,75 p
(convexitate,concavitate
, puncte de inflexiune).

Determinarea numărului
de rădăcini reale ale - - - - - 2c) 0,75 p 0,75 p
unei ecuații.
Demonstrarea unor
inegalități. - - - - - 2b)1 p 1p

Total 1,50 p 0,50 p 1p 1,50 p 0,75 p 1,75 p 7p

Baremul de evaluare și de notare

R.1
Se acordă din oficiu 3 puncte.

2
x
2 x +2 x
f : R ¿ {−1¿}→ R , f ( x )= ; f ( x )=0 ⇔ x=0; f '=
Problema 1 (3 puncte): x +1 derivata întâi ( x+1 )2 ( 1 punct);
2
f ''=
derivata a doua ( x +1 )3 (1 punct); tabloul de variație și răspunsul (1 punct)

x −∞ -2 -1 0
+∞

f’(x) + + + + + 0 ------
-------0 + + + + + + +

f(x) −∞ -4
−∞ +∞ 0
+∞

f’’(x) -------------
+ + + + + + + + + + +
Răspuns: Funcția f este: strict crescătoare dacă x ∈ {(−∞ ,−2 )∪( 0 ,+∞ ) } și strict descrescătoare dacă x ∈ {[−2,0]¿{−1¿}} .
Extreme relative: A(-2, -4) punct de maxim; O(0, 0) punct de minim.
Funcția f este: concavă, dacă x ∈ (−∞,−1 ) și convexă, dacă x ∈ (−1 ,+∞ ) , iar graficul său nu are puncte de inflexiune.

3 2 2
2 (4 puncte): f : R→ R , f (x )=x −3 x +3 , f '=3 x −6 x=3 x( x−2).
Problema

punct) a) y = -1; (1 punct) funcția f este convexă: f ''=6 x−6=6( x−1)≥0, ∀ x∈[ 1,+∞ ).
(1

(1 punct) tabloul de variație:

x −∞ 0 1 2
+∞

f’(x)
+ + + + +0 ------------- 0 + + + + +

f(x)
−∞ 3 1 -1
+∞

f’’(x)
------------- 0 + + + + + + + + +
: Ecuația f(x) = 0 are trei rădăcini reale: x 1 ∈(−∞, 0); x 2 ∈( 0,2); x 3 ∈(2,+∞).
Răspuns

Baremul de evaluare și de notare

R.2
Se acordă din oficiu 3 puncte.

f '=3 x 2−1
3 2
Problema 1 (3 puncte): f : R→ R , f ( x )=x −x =x( x −1);f ( x )=0 ⇔ x ∈ {−1,0,1 } ; derivata întâi ( 1 punct);
derivata a doua f ''=6 x (1 punct); tabloul de variație și răspunsul (1 punct)

x √3 √3

−∞ -1 3 0 3 1
+∞

f’(x)
+ + + + + 0 ------- 0 + + + + +

f(x) 2 √3 2 √3

−∞ 0 9 0 9 0
+∞
f’’(x)
----------------- 0 + + + + + + + + +

√3 ∪ √3 ,+∞ √ 3 , √3
Răspuns: Funcția f este: strict crescătoare dacă x
{(
∈ −∞ ,−
3 ) ( 3 )} și strict descrescătoare dacă x
[
∈−
3 3 ] .


√3 2 √3 √3 − 2 √ 3
Extreme relative: A( 3 , 9 ) punct de maxim; B( 3 , 9 ) punct de minim.

Funcția f este: concavă, dacă x ∈(−∞,0] și convexă, dacă x ∈ ( 0 ,+∞ ) , iar graficul său are punctual O(0, 0) punct de
inflexiune.

3 x +1
f (x )= .
2 (4 puncte): f :(1 ,+∞ )→R , x−1
Problema
−3
f ' (x )= <0 ⇒
(1 punct) a) ( x−1)2 f este strict descrescătoare pe D = (1,+∞);

3 3 3 3
b)
(1 punct)
2√5=√40¿}¿¿⇒¿2√5<3√3¿}f−strict ¿}¿¿⇒¿ 3
f (2 √ 5 )
>
3
f (3 √ 3)
(1 punct).
6
f ''( x )= >0 ⇒
(x−1)3 f este strict convexă pe D = (1,+∞).
(1 punct) c)