Sunteți pe pagina 1din 13

UZ INTERN

FISA TEHNICĂ Pag. 1 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatii E-Distribuţie Muntenia S.A. Reproducerea sau utilizarea integrala sau
partiala a acestuia in orice publicatii si prin orice procedeu se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatii susmentionate care
isi va proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of E-Distribuţie Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned companie which will safeguard their rights under the civil and
penal codes.

DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A PĂRȚILOR


ACTIVE SUB TENSIUNE

Editie Natura Modificarilor

1 Prima ediţie

Funcţia Prenume şi nume Semnătura Data

Redactat Amalia POLESCU 06/12/2019


Inginer specialist UPR

Verificat Şef UPR Vasilica OBREJAN


Manager Sănătate şi Siguranţă Giovanni IAVARONE
Aprobat Director DOM Mihai ŞTIRBULESCU
Director HSEQ Vincenzo Di LUOZZO
UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 2 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

CUPRINS

1. SCOP ......................................................................................................................................................... 3
2. DOMENIU DE UTILIZARE ........................................................................................................................ 3
3. DESCRIERE PE SCURT........................................................................................................................... 3
4. PRESCRIPŢII DE REFERINŢĂ ................................................................................................................. 3
5. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE .................................................................................. 3
6. MARCARE ................................................................................................................................................. 6
7. PRESCRIPŢII PENTRU LIVRARE ŞI RECEPŢIE .................................................................................... 6
7.1 Lista și clasificarea încercărilor ............................................................................................................. 6
7.2 Modalitatea de execuție a încercărilor .................................................................................................. 7
7.3 Încercări de tip ...................................................................................................................................... 7
7.3.1 Examinare preliminară ....................................................................................................................... 7
7.3.2 Rezistența marcajelor ........................................................................................................................ 7
7.3.3 Condiționare termică.......................................................................................................................... 7
7.3.4 Solicitări mecanice ............................................................................................................................. 8
7.3.5 Verificarea gradului de protecție ........................................................................................................ 9
7.3.6 Verificarea indicării prezenței de tensiune ......................................................................................... 9
7.3.7 Iluminat ............................................................................................................................................ 10
7.3.8 Perceptibilitatea indicației acustice .................................................................................................. 10
7.3.9 Caracteristici ale alimentării cu acumulator ..................................................................................... 11
7.3.10 Compatibilitate electromagnetică ................................................................................................ 11
7.3.11 Controlul conformității cu tipul aprobat ........................................................................................ 11
7.4 Acceptarea produsului .............................................................................................................................. 11
7.5 Controlul în vederea acceptării .................................................................................................................. 11
8. DOCUMENTE .......................................................................................................................................... 12
9. CONDIŢII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE ................................................ 12
10. UNITATEA DE MĂSURĂ......................................................................................................................... 13

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 3 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

1. SCOP
Prezentul document are scopul de a stabili caracteristicile funcționale, tehnice şi constructive ale detectorului
personal de prezență a unor părți active sub tensiune prin câmpul electric generat de acestea.

2. DOMENIU DE UTILIZARE
Dispozitivul este utilizat pentru detectarea prezentei partilor aflate sub tensiune, pentru nivelurile de MT si IT,
trebuie să fie de tip portabil, pentru a nu împiedica activitațile operaționale și fără a reduce nivelul de protecție
oferit de orice EIP utilizat.

3. DESCRIERE PE SCURT

Matricola Descriere pe scurt


850003 DETECTOR PERSONAL PREZ TENS PARTI ACTIVE

4. PRESCRIPŢII DE REFERINŢĂ
Detectorul trebuie să satisfacă cerinţele directivelor şi standardelor în vigoare şi trebuie să provină de la
producători care au un sistem de asigurare a calităţii conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015
„Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare”, Condițiile de sănătate și securitate pentru
sistemul de fabricare trebuie să fie conforme cu condițiile din referențialul SR OHSAS 18001:2008 “Sisteme
de management al sănătății și securității ocupaționale Cerințe”

CFMD – RO ”Condiții particulare de Furnizare Material de Distribuție”


SR EN 50110-1: 2013 Exploatarea instalațiilor electrice. Partea 1 Prescripții generale
SR EN 60529 (Grade de protecţie asigurate prin carcase - Cod IP)
Directiva 2014/95/UE (compatibilitate electromagnetică)
SR EN 60086-2 (Baterii electrice. Partea 2: Specificaţii fizice şi electrice)
SR ISO 2859-1 (Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 1: Scheme de eşantionare
indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot)

5. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE


5.1 Nivelul tensiunii
Dispozitivul trebuie să fie capabil să detecteze prezența părților sub tensiune pentru nivelurile de medie și
înaltă tensiune.

5.2 Distanța de detecție


Distanța de detecție trebuie să fie stabilită înaintea intrării în DV - distanță de vecinătate (a se vedea fig.1),
dar nu trebuie să fie o distanță prea mare, pentru a nu apărea semnalizări inutile.
Limita peste care nu trebuie să existe semnalizări este de 7000mm.
Următorul tabel se referă la valorile de referință pentru obiectul de verificat.
Limita DV în care trebuie să Limita peste care nu ar trebui
Un (fază-fază) U (fază – pământ)
aibă loc semnalizarea să aibă loc semnalizarea
kV kV
mm mm
10 5,77 1150 7000
20 11,55 1220 7000
110 63,5 2000 7000
FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019
UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 4 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

Desenul detectorului de prezență tensiune este cu titlu informativ

5.3 Amplasarea dispozitivului


Detectorul de prezență tensiune trebuie să poată fi aplicat la:
• casca de protecție (conf. EA 0486 RO, utilizată în mod obișnuit de E-Distribuție în activitățile pe liniile
electrice, punând dispozitivul pe exterior în poziție frontală, prin bandă elastică și cârlige

Sau

• între antrebraț și interiorul manușii electroizolante sau haine de lucru, într-o poziție frontală a corpului
operatorului, la înălțimea toracelui sau a brațului

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 5 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

5.4 Funcții de detectare:


Detectarea se face în mod frecvent din direcția frontală a dispozitivului însuși cât și de la încheietura mâinii.
Sensibilitatea este raportată la un conductor unipolar neizolat amplasat pe un suport izolat la cel putin 1,85m
înălțime față de pământ, respectând părțile înconjurătoare (pereți, plafon, etc) în aer liber.

5.5 Mediul de operare


Dispozitivul trebuie să fie capabil să detecteze părțile active care sunt amplasate atât în interior în clădiri, cât
și în exterior.

5.6 Sensibilitate
Detectorul trebuie să aibă o sensibilitate de detecție (distanță) compatibilă pentru o detectare promptă.
Indicația trebuie să aibă loc în timp de 1s de la depășirea pragului de distanță / tensiune.
Detectorul trebuie să demonstreze o sensibilitate mai mare ca tensiunea considerată.

Figura 1
5.7 Sistem de alarmă de detectare
În momentul în care se detectează prezența tensiunii, dispozitivul trebuie să emită un semnal acustic rapid
intermitent și o lumina care trebuie să fie intermitentă, intensitatea sunetului trebuie să rezulte ridicat și în
creștere dacă ne apropiem de partea activă în tensiune.
Odată ce dispozitivul a fost pornit, acesta trebuie să dea un mic avertisment sonor, în mod regulat (de ex. la
30s), efectuând, în același timp, autoverificarea circuitului, în modalitatea de a furniza operatorului confirmarea
funcționării.
Nu este permisă prezența nici unei ajustări cu scopul de a modifica sensibilitatea dispozitivului.

Notă: în următoarele situații detectarea poate rezulta compromisă:


• prezența ecranelor metalice între partea activă și dispozitiv;
• cabluri ecranate cu o parte activă sub tensiune;
• când mâna sau o altă parte a corpului acoperă dispozitivul sau se interpune între acesta și linie;
• prezența obstacolelor electroizolante

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 6 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

5.8 CARACTERISTICI TEHNICE:


 Utilizabil la tensiuni de operare în instalațiile de peste 1kV.
 Intervalul de frecvență de utilizare normală de la 50 Hz.
 Prezența autotestului pentru verificarea funcționării corecte.
 Domeniu minim de temperatură de funcționare: -20°C ÷ + 50°C;
 Grad de protecție împotriva apei și prafului: IP54;
 Alimentare: acumulatoare cu semnalizarea nivelului de descărcare a acumulatorului;
 Semnal sonor: nivelul semnalului de avertizare sonor de prezență a tensiunii în apropierea părții active la
aproximativ 1 metru trebuie să fie mai mare de 55dB; iar la 50cm într-un sens neliniar de 50dBA, punând
sonometrul pe ureche.
 Materialele utilizate și emisiile acestora: nu trebuie să dăuneze operatorului; aplicarea dispozitivului pe
casca de protecție și îmbrăcămintea de lucru nu trebuie să compromită caracteristicile de siguranță ale
operatorului
 Dispozitivul va avea dimensiuni care să nu reducă ergonomia utilizării echipamentelor individuale de
protecție, a echipamentelor și a dispozitivelor utilizate în mod obișnuit;
 Dispozitivul trebuie să fie identificat printr-un "număr de serie"

6. MARCARE
Trebuie să fie menționate marcajele prevăzute de standardul de produs şi în particular trebuie să fie cuprinse
cele ce urmează:
- Numele furnizorului şi modelul detectorului;
- Domeniul de tensiuni nominale;
- Frecvența;
- Intervalul de temperaturi;
- Domeniul măsurătorii;
- Gradul de protecție;
- Marcaj CE;
- Dacă detectorul este alimentat cu acumulator: tipul acumulatorului utilizat și numărul de bucăți
- Manualul cu instrucțiunile de depozitare, transport, exploatare și întreținere în limba română;

7. PRESCRIPŢII PENTRU LIVRARE ŞI RECEPŢIE

7.1 Lista și clasificarea încercărilor


Dispozitivul trebuie să fie supus următoarelor încercări:
Nr.
Tip Acceptare Descriere Note
încercării
1 x x Examinare preliminară
2 x Rezistența marcajelor
3 x Condiționare termică
4 x Solicitări mecanice
5 x Verificarea gradului de protecție
6 x x Verificarea indicării prezenței de tensiune
7 x Iluminat
8 x Perceptibilitatea indicațiilor acustice

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 7 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

9 x Caracteristici ale alimentării cu acumulator

10 x Compatibilitate electromagnetică
11 x Controlul conformității cu tipul aprobat

7.2 Modalitatea de execuție a încercărilor


Toate mărimile electrice alternative se exprimă în valoare eficace, cu frecvență egală cu 50Hz, cu excepția
situațiilor în care vor fi solicitări diferite.
Încercările se execută în următoarele condiții de temperatură și de umiditate:
• Temperatură ambientală: +15°C ÷ +35°C
• Umiditate ambientală: 45% ÷ 75%.
cu excepția situațiilor în care vor fi solicitări diferite.

7.3 Încercări de tip


Pentru încercările de tip trebuie prezentate trei eșantioane de dispozitive complete, ce vor fi utilizate pentru
încercări.
Încercarea are rezultat favorabil dacă toate încercările de tip au avut rezultat favorabil.
La terminarea încercărilor, dispozitivul supus verificării de indicare a prezenței tensiunii, va constitui eșantionul
de comparație pentru verificările de acceptare.

7.3.1 Examinare preliminară


Trebuie să se efectueze următoarele investigații:
• Verificări dimensionale
• Materiale prevăzute
• Marcaje prevăzute
• Prezența manualului potrivit de utilizare și întreținere
• Capacitatea de protecție a carcasei
• Prezența tuturor semnalizărilor optice și acustice
• Prezența acumulatoarelor de alimentare de tipul prevăzut
• Capacitatea compartimentului port acumulatoare
• Funcționarea butonului de pornire / oprire precum și închiderea la timp.
• Execuția autodiagnosticării.

7.3.2 Rezistența marcajelor


Marcajele trebuie verificate prin frecare cu o cârpă îmbibată în alcool etilic timp de 15 secunde. Încercarea are
rezultat pozitiv dacă marcajele vor fi lizibile în mod clar, fără ștersături sau întreruperi.

7.3.3 Condiționare termică


Se pun dispozitivele fără acumulatoare și cu elementele de fixare sau de agățare la cască în camera
termică/mediu corespunzător testării și se aduce temperatura la -20°C ± 3°C pentru 5 ore, se readuce la
temperatura ambientală pentru 1 oră, apoi se aduce la 50°C ± 3°C pentru 48 de ore și în sfârșit se readuce la
temperatura ambientală.
Încercarea are rezultat pozitiv dacă nu se constată rupturi sau deformări și dacă nu se constată modificări
care pot compromite siguranța și funcționalitatea.
Apoi puneți acumulatoarele și executați încercările de pornire, autotestare și oprire.

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 8 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

7.3.4 Solicitări mecanice


Încercările de cădere și de lovire trebuie implementate pe unul dintre dispozitive, care să fie lipsit de elemente
de fixare sau de agățare.
Înainte de execuția încercărilor de lovire și de cădere, dispozitivul trebuie pus în camera termică, la o
temperatură de – 10°C ± 3°C, pentru cel puțin 1 oră.
Încercările de lovire și de cădere trebuie să se încheie în 3 minute de la momentul în care sonda se extrage
din camera termică.

• Căderea liberă
Încercarea se execută în conformitate cu cele specificate în continuare:
- suprafața de impact: ciment sau oțel
- înălțimea căderii: 1m
- număr de căderi: o dată
- poziție inițială: axa longitudinală a dispozitivului și planul de susținere pe cască paralel cu solul

• Lovire
Încercarea se execută pe dispozitivul aflat în probă, așezat pe un plan rigid, astfel încât corpul să nu aibă alte
obstacole sau posibile puncte de sprijin.
Loviturile vor trebui aplicate perpendicular pe suprafețele accesibile, cu includerea indicațiilor luminoase și a
butonului de activare.
Energia loviturii va trebui să fie de 1 Joule; pentru a produce această lovire sunt admise sisteme cu arc sau
cu recul în cădere, cu terminația rigidă semisferică, cu raza de 10mm ± 2mm.
Dispozitivul trebuie să fie pus pe un suport rigid și supus unei serii de trei lovituri aplicate perpendicular pe
suprafețele accesibile la utilizarea normală, incluzând indicațiile optice și tastele.

• Vibrație
Proba se execută pe un dispozitiv care nu este supus încercărilor de lovire și de cădere, lipsit de elemente de
fixare sau de agățare.
Dispozitivul este fixat la planul de vibrație la partea inferioară (parte destinată să se sprijine pe cască) prin
intermediul elementelor de fixare care nu alterează rezultatele încercării.
Trebuie să fie aplicate vibrații sinusoidale în două direcții perpendiculare, dintre care una să corespundă axei
mai mici a dispozitivului (sensul vertical).
Sweep-ul range-ului de frecvență trebuie să fie continuu, cu variație de aproximativ 1 octavă pe minut.
Intervalul de frecvență este de la 10Hz până la 150Hz; amplitudinea și accelerația trebuie să fie 0,15 mm de
vârf în intervalul 10 ÷ 58Hz și 19,6 m/s2 de vârf în intervalul 58 ÷ 150Hz.
Durata încercării trebuie să fie de 30 de minute pentru fiecare dintre cele două direcții.
După cele trei încercări descrise mai sus, nici o sondă nu trebuie să prezinte rupturi, fisurări sau părți
dezmembrate, care să compromită funcționalitatea sau siguranța.
De asemenea, se execută încercările de pornire manuală, autotestare și oprire.

• Rezistența elementului de fixare


Proba se execută pe dispozitivul care rămâne, care nu este supus încercărilor anterioare, fixat pe cască prin
intermediul propriilor dispozitive de fixare sau de agățare.
Se pune așadar casca pe un plan rigid astfel încât capătul frontal să corespundă cu marginea planului și apoi
se aplică o forță de tracțiune verticală egală cu dublul masei dispozitivului (spre ex. prin intermediul aplicării
unei greutăți adecvate, în poziția superioară).
Verificați ca după trei ore dispozitivul și elementele sale de fixare sau de agățare să nu se fi desprins, odată
cu căderea la sol.

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 9 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

7.3.5 Verificarea gradului de protecție


Se execută constatările pe dispozitivul supus încercărilor de vibrație și lipsit de dispozitive de fixare sau de
agățare, conform cu standardul SR EN 60529.

7.3.6 Verificarea indicării prezenței de tensiune


Încercările se execută pe dispozitivul nesupus probei de rezistență a elementului de fixare, în mod corect
poziționat pe cască.
Cu ocazia verificării, câmpul electric este simulat de o sferă cu diametrul de 50mm amplasată pe un suport
izolat la aproximativ 1,85m înălțime de sol; față de părțile înconjurătoare (pereți, acoperiș etc.) trebuie să existe
o zonă liberă de cel puțin 1,5m.
Conectarea sferei la generatorul legat la pământ trebuie să fie realizată cu cablu cu înalt grad de izolație.
Cablul de legătură al sferei nu trebuie să fie amplasat în zona dintre sferă și dispozitivul aflat în probă, ci
întotdeauna în spatele sau în partea laterală a sferei respective.
Încercările se execută utilizându-se un manechin standard (înălțime aproximativ 1,85m) așezat drept pe placa
conductoare legată la pământ și dotat cu elemente de izolare.
Manechinul va trebui să fie tratat în mod oportun pentru simularea corpului uman.
Verificarea indicării prezenței de tensiune se efectuează la temperaturi de -20°C și +50°C , după ce s-a pus
dispozitivul în camera termică pentru 1 oră; executarea va trebui să aibă loc în termen de 3 minute de la
extracție.
Cu scopul de a facilita executarea rapidă a testului, este permis să se așeze în camera termică dispozitivul
incluzând sau nu sistemul de agățare sau de fixare.
Dispozitivul trebuie să fie închis înainte de executarea încercărilor, astfel încât să se verifice totodată și funcția
de autoactivare.
În caz de executare a încercărilor de acceptare, se execută numai încercarea în poziție frontală în direcția
sursei de curent și la temperatură ambientală.

• Poziționarea frontală pe cască


Distanța peste care nu trebuie să existe alarme este de 7m, în continuare se prezintă un tabel cu valorile de
referință care fac obiectul verificării, în conformitate cu cele specificate la par. 5.1
U (fază – pământ) Limita până la care trebuie să aibă Limita peste care nu trebuie să existe
kV loc semnalizarea (mm) semnalizări (mm)

5,77 1150 7000


11,55 1220 7000
63,5 2000 7000

Distanțele indicate sunt măsurate la componenta orizontală / paralelă față de pământ între capătul sferei și
capătul frontal al căștii, cu viziera ridicată.

• Poziționarea laterală pe cască


Amplasați manechinul în lateral față de sferă și aplicați tensiunile indicate:
U (fază – pământ) Limita până la care trebuie să aibă Limita peste care nu trebuie să existe
kV loc semnalizarea (mm) semnalizări (mm)

5,77 120 7000


11,55 220 7000
63,5 1000 7000

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 10 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

Distanțele indicate sunt măsurate la componenta orizontală / paralelă față de pământ între capătul sferei și
brațul manechinului.
Repetați apoi încercarea pentru cealaltă laterală.

7.3.7 Iluminat
Încercarea trebuie executată pe dispozitivul supus verificării indicării prezenței de tensiune.
Amplasați un luxmetru la o distanță de 500 mm pe un plan sau un perete aflat în față și verificați că centrul
fasciculului luminos să fie aproximativ într-un interval cuprins între 300 și 550 mm sub planul orizontal care
trece prin sursa de lumină.
Verificați apoi ca iluminatul proiectat la centrul fasciculului luminos să fie de cel puțin 40 lux, orientând luxmetrul
astfel încât să fie ortogonal la fasciculul respectiv.

7.3.8 Perceptibilitatea indicației acustice


Verificarea se execută pe dispozitivul supus verificării indicării prezenței de tensiune.
Pregătiți ca pentru încercarea de indicare a prezenței de tensiune de la par.7.3.6 pentru verificarea frontală,
aplicând tensiunea de încercare crescută cu 10% (→ 6,35kV) și poziționând manechinul de probă la distanța
minimă (→ 1150mm în sens orizontal / paralel față de pământ între capătul sferei și capătul frontal al căștii,
cu viziera ridicată).

Verificați dacă indicatorul de prezență a tensiunii are loc, apoi puneți un sonometru între interiorul căștii și
capul manechinului de probă, în poziție aproximativ corespunzătoare urechii.
Sonometrul trebuie să fie setat pentru curba de răspuns de tip A, modalitatea rapidă și zgomotul de fond
ambiental nu trebuie să fie mai mare de 57dB(A).
Verificați dacă nivelul alarmei este de cel puțin 67dB(A) atunci când este activă alarma.

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 11 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

7.3.9 Caracteristici ale alimentării cu acumulator


Încercările se efectuează pe dispozitivul supus probelor de lovire și de cădere.

• Utilizare doar ca detector


Instalați un acumulator nou în dispozitiv și porniți, fără a activa sursa de lumină.
La încheierea ciclului, cu închidere automată, așteptați aproximativ 3 minute și apoi reporniți dispozitivul,
ca mai sus; se admite utilizarea de automatisme pentru repornirea la timp.
Verificați că este posibilă executarea a cel puțin 32 de cicluri de funcționare (egale cu 16 ore) fără să se
producă închiderea automată.

• Utilizare cu activarea sursei de lumină


Instalați un acumulator nou în dispozitiv și porniți, activând sursa de lumină.
La încheierea ciclului, cu închidere automată, așteptați aproximativ 3 minute și apoi reporniți dispozitivul,
ca mai sus; se admite utilizarea de automatisme pentru repornirea la timp.
Verificați că este posibilă executarea a cel puțin 16 de cicluri de funcționare (egale cu 8 ore) fără să se
producă închiderea automată.

• Absorbție reziduală
Instalați un acumulator nou în dispozitiv și apoi introduceți un ampermetru în serie între acumulator și un
contact al conexiunii de acumulator.
Așteptați 30s pentru a observa eventuale stabilizări ale valorii detectate și apoi controlați ca absorbția
reziduală să nu fie mai mare de 8µA.

• Inversiunea polarității de alimentare


Instalați un acumulator nou în dispozitiv, dar aplicați-o manual pe conexiuni cu polaritate inversată și
apăsați butonul de activare de câteva ori.
Restabiliți conexiunea corectă și controlați pornirea și oprirea manuală.

7.3.10 Compatibilitate electromagnetică


Pe dispozitivul supus încercărilor de vibrație trebuie să se efectueze încercările stabilite de Normativele
relative la Directiva 2014/30/UE (EMC).

7.3.11 Controlul conformității cu tipul aprobat


Efectuați un control vizual de conformitate cu eșantionul aprobat.

7.4 Acceptarea produsului


Pentru acceptarea produsului furnizorul trebuie să prezinte următoarea documentație:
− Fișa tehnică a produsului şi a eventualelor accesorii.
− Certificatele care dovedesc conformitatea produsului cu caracteristicile tehnice solicitate , cu standardele
şi directivele de referință. Enel își rezervă dreptul de a solicita examinarea dosarului tehnic conținând
documentația şi rapoartele încercărilor şi verificările efectuate, în baza cărora s-au obținut certificatele.
− Copia manualului de utilizare şi întreținere în limba română.
− Fotografia produsului care să permită identificarea în totalitate şi în particular (ex. comenzi,
interconexiuni, etc).
− Rețeaua de asistență tehnică în România pentru produs.

7.5 Controlul în vederea acceptării


Conformitatea produsului aprobat este garantată de producător cu declarații de conformitate şi marcajul CE.
FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019
UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 12 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

Enel își rezervă dreptul de verificare a conformității produsului aprobat printr-un examen vizual, verificări
dimensionale, încercări funcționale, controlul accesoriilor şi a documentației prevăzută la detector.
Conformitatea dispozitivului, examinarea vizuală şi dimensională: făcând referință la documentația aprobată
Enel, pe o bucată aleasă aleator din lot, se verifică absența defectelor de fabricație şi corespondența
caracteristicilor tehnice şi constructive.
Producătorul va trebui să garanteze, cu declarație de conformitate CE, completa corespondență a
dispozitivului cu prescripțiile tehnice şi dispozițiile legale-normele în vigoare la data furnizării.

8. DOCUMENTE
8.1 Prezentarea în oferta tehnică
Oferta tehnică va conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) Fişa tehnică a detectorului trebuie să corespundă cerinţelor caracteristicilor tehnice indicate în prezentul
document, semnată de către ofertant (inclusiv desen/foto);
b) Declaraţia de conformitate întocmită de producător sau reprezentantul său pe propria răspundere (dar care
are la bază Dosarul tehnic de conformitate care poate fi examinat la cerere) şi trebuie să respecte cerinţele
generale din SR EN ISO/CEI 17050-1 „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor
Partea 1 Cerințe generale” și SR EN ISO/CEI 17050-2 „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate
data de furnizor Partea 2: Documentație suport”;
c) Certificatele care dovedesc conformitatea produsului cu standardele şi directivele de referință, rapoartele
încercărilor şi verificările efectuate, în baza cărora s-au obținut certificatele.
d) Certificat de garanţie (o garanție de minim 24 luni de la data recepţionării de către E-Distribuție);
e) Producătorul trebuie să facă dovada implementării unui sistem integrat al calității conform condițiilor din
standardul SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe” care garantează
menținerea neschimbată a caracteristicilor produsului;
f) Producătorul trebuie să facă dovada implementării sistemului de fabricare conform cu condițiile din
standardul SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare” sau
comparabile și trebuie să fie controlate și certificate de o organizație acreditată;
g) Producătorul trebuie să facă dovada implementării sistemului de fabricare conform cu condițiile din
referențialul SR OHSAS 18001:2008 „Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Cerinţe” sau comparabile și trebuie să fie controlate și certificate de o organizație acreditată.
h) Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață și fișe de
securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

8.2 Prezentarea la livrare


Documentele care însoţesc marfa la livrare sunt:
a) Certificatele care dovedesc conformitatea produsului cu standardele şi directivele de referință
b) Declaraţia de conformitate CE;
c) Certificat de garanţie (o garanție de minim 24 luni de la data recepţionării de către beneficiar);
d) În interiorul ambalajului trebuie să se găsească lista componentelor ce intră în componența produsului,
cartea tehnică, instrucțiunile de manipulare, depozitare, transport și întreținere în limba română.

9. CONDIŢII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE


10.1. CFMD – RO ”Condiţii particulare de Furnizare Material de Distribuţie”
10.2. Livrarea produsului se va efectua cu documentele însoţitoare prevăzute la cap.8.
10.3. Produsul trebuie să fie livrat într-un ambalaj individual din material rezistent astfel încât să se asigure o
protecţie corespunzătoare în timpul transportului şi depozitării.
10.4. În interiorul fiecărui ambalaj trebuie să se regăsească cartea tehnică şi instrucțiunile de manipulare,
depozitare, transport, exploatare, întreținere şi declarația de conformitate în limba română.
10.5. Pe exteriorul fiecărui ambalaj individual trebuie să fie aplicată o etichetă, clară vizibilă, care să includă
următoarele informaţii minime:
− Numele şi/sau sigla Producătorului;

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019


UZ INTERN

FIȘA TEHNICĂ Pag. 13 din 13

FT-310_MAT
DETECTOR PERSONAL DE PREZENȚĂ A
Ed. 01
PĂRȚILOR ACTIVE SUB TENSIUNE
06.12.2019

− Denumirea produsului şi a modelului


10.6. Pe exteriorul cutiei ce conţine detectoarele, trebuie să fie aplicată o etichetă, clară vizibilă, care să includă
următoarele informaţii minime:
− Numele şi/sau marca Producătorului;
− Sigla de identificare
− Caracteristicile principale;
− Matricola Enel;
− Conținutul cutiei;
− Greutatea.

10. UNITATEA DE MĂSURĂ


Bucăți (buc.)

FT-310_MAT Ed.01 06/12/2019