Sunteți pe pagina 1din 163

.

u,llf,f illllflllu ;l,flllllllli|nl]il

,,lfllfllll]l1]]lllilillll(llr lj,,tiltiilllllllllll

*,,rllfill$lryllulil1lt (li JfllllTlll iltlrDnqm, {frilm (r,EE

,,ilil]l

..tirffilf

4Milrii|lr,rqmilmMlMllllllfi@' ]tulllltulfi mlu:* nr!!ryscs atre ffi-ffiffi,fuffiHffi:ffi


-.ru!m
Afaceri de familie
flilmrufiuulttilttnrrur {id]llrrflrT,0&
*,fl]] ,illtrilt tiilI"""1lll iluImlxmr {r h.qtres: i;cania
uilrrl r0uf {flrlsl r ,r rrE, -::
nnfimililil mmm$Eud ire-r_- -
Traducere din limba er:gleze
,lfuu
rcEa :r*
Andreea Cius5.
il@rCrs
*{u*ll$ilimxLro, lt"riffi .}: i; rc Oana Barbelian
-

-fim:r- .t rcr_--jj
rrr.U.g'O-Ci
-r-'i

-.rx{lnrm@ 'E - l[ j 3-;'irrba


\Iedia Litera
il[.m6t6. dE liTTrr:.n - rgmene
'i.lglr lezervate
=-r:-:_e
5.:m:c it:a;cu qi fiii
fu:j!::[.
3:a:ra Calangea
l;ne::cn pauniqa Ana
l"+e-i : fl orenrina Tudor
-,*5nr:rrs3=zjE :r prepress: Ioana Cristea

lrrllsrrr,=.s I
: !:bt,orecii \agionale a RomAniei
:ll:- 3- a,j!L!-\a-1
{r*or5 tri :a-:-j€ -{Irranda Quick; trad.: Andreea Ciusd,
lnna l.u:a-=. - 3ucure;ti: Utera, 2015
.5,1',r :->_i_e_-J1-325-0

" :Lrii- !i!a--e=j .:red.)


1;a-.?,'-- 3-:a i.:ad.)
.1.

vr
capitolul I
-Niciodatl nu e bine s[ ai o relaqie cu un clieng
spuse Vesta Briggs.
-Dar nu am o relagie cu Mack Easton, rosti Cady cu
telefonul pe umlr in timp ce.gi scotea pe r0nd paniofii
cu to9. Cel puEin nu a$a cum re gdndeqti tu. Doar il
consiliez. Am crezut c[ am lemurit asta.
P-reg de o _clipe, la capatul celelalt al firului se a$ter.
qu linigtea. Cady ofte incetigor gi se agezl pe canapea.
Cu -puqin in urm[, c6nd tocmai intra pe ug[, sunase
telefonul._ Se grlbise s[ rlspund[ cu sp-eranfa c[ avea
se fie Berbatul Fantastic. Dir nu era Mick Easton. Era
str[m[tuga ei.
-E ce,va ciudat in glasul teu cdnd vorbegti.despre el,
continul Vesta. Fiecare vorbe ii ffida dezaprobarea.
Am impresia ci egti interesatd de el la nivel personal.
-Nu e decdt o voce la telefon.
Dar ce voce... De fiecare daa cfrnd il auzea, ii treserea
fiecar-e terminagie nervoastr. De restul se ocupa imagina.
Eia ei bogat[ care, din nimic, inventa tot felui de fantezii
erotice. Era un glas care incepuse s[,i gopteasc[ in vise,
dar nu avea nici un rost s[,i povesteasctr asta mltugii ei
rigide. Vesta Briggs nu era o fire romantice.
9."dy.t$i scoase u_nul dinme cerceii de argint gi-l agezd
pe blatul de sticle al m[suqei de cafea.
Pr_obabil, se gdndi Cady, nu era o idee bun[ s[,i spu-
ni Vestei c[, pe ldnga faptul c[ era o voce la telefon,
Easton incepuse s[-i scrie destul de des qi pe e,mail.
Pf,rea s[.i placd s[ descopere mtrrunliguri'oSscure sau
informaqii-despre art[ qi sa i le trimite ei. ln ultima
weme, p-utga qe jure, incepuse s[ flirteze cu ea prin
intermediul calculatorului.
Salvase toatii corespondenp on-line cu el intr-un fi.
qier special numit ,Berbatul Fantastic". Cum se trrezea,
'enotnf,a @irE Afaceri dnfanuttte
ri inrase in obicei se deschida calculatorul ca s[ vadl
1[ jti
place asta. Intotdeauna ai fost mai curajoa$
dac[ nu cumva ii scrisese-ceva t" tddi;"ptii. ].iu;i; decf,t
-fiind Sylvia.
str igi numeasctr noile obiceiuri ca b' ,,obsesiel de aia Sylvia e un director mai bun penrru
dar era congtient{ ce pentru unii comportamentui ^ ;T-T?i
Ualeria Chatelaine decAt ag putea- s[ fiu eu *J.d;e;
ace_sta ar putea plrea un pic obsesiv. rosti Cady rep5t'e. Ii plac *t"" corporatiste.
BinelnEeles, daca era. c-ineva care s[ inqeleagl obsesia,
aceea era VesE, se candi Cadv.
-il fie nu. Vesta pf,rea "f,b.'tir"it.
resemnat[.
Se uite irypJg foio$afiile de familie aliniate pe unul ,, -Nr: 9tt-r" cufunda gi mai mult in canapea.
,. tsu sunt tericittr cu mica mea afacere de consultanql.
dintre pgreF. Privirea i se opri asupra unei femeibrune.
te cu ochi misteriogi. Fusese facuttr cam cu cincizeci de Nu sunt fecut{ sf, conduc ,iai JJ.ur" precum
Chalelaine. Amendoue $tim " "f"..i.
asra.
qni in urmtr, pe cind stritmf,tuga ei avea weo treizeci -p-nosibil sa te razgdndeqd mai r6rziu.
9. ,*_, la puEintimp dupl ce infiintase Galeria Chate. -Nu.
laine. Imaginea degaja distangl, solitudine. Vesta p[rea cl
asculdi o co^nversagie auzittr numai de ea, o discuqie care , S,r:r. erau
dezbf,tur
discuqii mai vechi. Totul fusese tndelung
dupe- divoryrl lui Cadn din urml cu ffei
avuseie loc in trecutul indeo[rtat capltul celalait, urmtr o perioada
Din cAte Etia_ea, singurpliucru de care ii plsase Vestei iir:.L,
de t6cere.
tG"iir&;
vreodat{ era Chatelaine. In viaqa ei nu exislase nicioda-
tA loc pentm iubire, ctrs[torie siu copii. Vrem" a. .i*i-
-4 ryil, o sfatui Vesta dupe o weme. Nu permite
acestui client nou al teu str te seduc[.
zecr de ani, controlase de una singurl destinul afacerii
pe carc o pusese pe picioare. Cu o hottrrdre de neclintit,
-.5qry y+rd? rgpeti Cady cu uo..r rug*mate, ne-
venindu.i s[4i creadl urechilor.
cu talent gi imaginagie, reugise s[ o aduc[ in prezent in Vesta nu vorbea niciodatl despre sex
Iocul respectat din lumea artei. Dar preferinqa ei de-o
vlala oe a sta-slngure nu mai avea cum sLi tin[ ascunse
-Tiory zis, nici mecar nu l-am intalnit.,
excentricitAfile din ce in ce mai numeroase. ; C-And vine vorba dq qr$, adesea sunr in joc foare
mulqi bani. $tii asta la fel de bi";.;;i"". Nu t. Doti in-
, YyJ* lume era -convinsf,
Ln ultrma.weme, tanilra
cf, pe ea o mogtenea Cady.
incepuse s[ se team[ ea insagi
crede intr.un blrbat care are nevoie de cunogtingiletale
pentru a pune mdna pe banii [ia. Se pare ca domnul
oe poslDllltatea asta. Easton te gdseqte utilf,.
adevlrat c[, in ciuda personaliagii aspre a Vesrei,
_-,-r!, yct
f,sta e giscopul afacerii mele de consiliere pe
^ Em era toarte ata$attr
uady. de ea. Asta nu se datora doar probleme de art[. Sa ma fac utila.
taptului c[ metuga ei o invlEase tot ceea ce - E foarte bine ca un client s[ te considere
Qtia despre ---- folositoa.
artf, gi despre afacerea cu antichireli. Sentimenrul 6m- re. Dar nu te lesa folositl. E o diferentE.
patiei ngrostite dinrre cele douf, femei era mai profund
- Doamne, Dumnezeule, mtrtugd V.it", nu este ca si
99161 llS 9" pe w.emea c6nd era copil, dincoio de ve. :lL. T-"r"_r: r4rfl" pasionah cu omul asia-,Oin pacL-
Iul invizibil de rlceala.pe careVesra i[afrga pentru a se te-, adeus[ in sind.
ap[ra, Cady simqise o durere adencl, de mirldinsrooaE.
., - D", 6ine, de.aiuns cu discuqia despre Mack Easton.
- Easton esre un client bun, continue Cadi stiedu- Nu te-am sunat doar ca sf, vorbim despre el, adeuge
rpdg+e se o linigteascl. Ba mai mult, i-i p1".. cum se Vesta.
desflqoar6 afacerea asta.
-Bun.
- Str u,rmAregri
. turate, obiecte de arE[ gi_antichiuEi pierdute -Am wut.s[ te anunf ctr am indoieli legate de c6t de
$l Vesta fdcu o pauzl. InEeleg de ce *ar purca lnqeleapta e decizia de a'fuziona-.u A"it
"i-io.t.
10 nmandaagi,c6 qf*ni fefa*fie
Foarte uguratil c[ se schimbase subiectul, Cady i9i -Bravo ei. Intotdeauna mi.a plecutAnna. Acum cfti
urcf, picioarele pe canapea gi se sprijini inapoi in colq. va ani a cumpdrat de la mine citeva dintre piesele ei ceie
-Mi-a povestit Sylvia ce ai zis ceva despre amdnarea mai bune.
votului penEu propunerea asta, -Da, qtiu. Ma angajat s[ o consiliez dupl ce mam
- Inc[ nu am luat o decizie definitivl, dar o voi face mutat aici in Santa Barbara. Mi-a plecut de ea.
in curdnd. Vesta tlcu. Mam gindit doar c[ ar trebui sl In seara aceea, vila din Santa Barbara a Annei Ken-
afli 9i tu. ner fusese pline de necrofagi invegmdntatri in haine de
-Nu mai fac parte din consiliul de administrafie, li gah. Veniser[ sf, vadl bunurile personale ale doamnei
reaminti Cady. Eu nu voi vota. Kenner, care erau pfegiltite pentru licitaqia din seara ur.
- Sunt congtienttr de asta. Totugi, sunt de plrere mltoare. Mo_$tenitorii Annei nu erau foarte interesaEi
c[ trebuie s[ rlmdi in tem[. de minunatele po4elanuri englezegti, de argintlria din
- Sylviei nu ii place s[ stea in loc, rosti Cady cu Georgia, de panourile decorative chinezegti gi de super-
prudenq[. bele articole de mobilier pe care le achiziqionase in
-$tiu. Eavrea s[ fuzion[m. timpul vieEii. Erau nerlbdatbri sLi converteasc[ bunuri-
lede renume in bani gheap pe c6t de repede gi de profi.
-Are planuri cu galeria, m[tugl Vesta.
qapil avea sd fie posibil. Cei din lumea artei erau qi ei la
-Da.
fel de nerlbdltori str i ajute s[-gi indeptrineasca acest gel.
- Este un plan foarte bun, care va face ca Galeria
Chatelaine s[ devinl gi mai importantA dec6.t e acum
ln lumea attei. Cady igi petrecuse mare parte a timpului in alcov, cu
un pahar de gampanie neatins intr,o m6ni. [i urmerise
-Da. pe-negustorii, pe consultanfii, pe custozii de muzee qi pe
Era ceva in glasul Vestei care o facea pe Cady s[ crea.
colecqionarii particulari care se perindau prin camerele
de ce asta nu era totul legat de povestea asta, dar igi
elegante. Oamenii se opreau ici qi colo ia s[ cerceteze
cuno$tea mltuga desrul de bine incAt s[ $tie ca nu avea
obiectele de artf, qi antichitaEile aranjate cu grijl Ei sl
nici un rost se o forqeze sLi ofere o o<plicaqie. in plus, punl intreblri legate de provenienEa gi de valoarea lor.
asta era problema Sylviei. Reprezentanqii firmei care organiza licitaqia, de aseme
-Ai iegit in oraq in seara asta? o
intrebl Vesta. nea imbrlcaqi sobru in alb gi negru, srAnrcerl discreqi
Inc[ o schimbare de subiect. Interesant. prin apropiere pentru a oferi r5spunsuri gi sfaturi.
-Am fost la avanpremiera colecgiei Kenner, o infor. Torul se desf4urase foarte civilizat qi'destul de ele-
m[ Cady. ganq pesffend o tentA cuveniei de solemnitate tlcutii,
-A, da, aga e. Mi.aduc aminte c[ miai zis de asta. se g6ndise Cady; dar nu4i putuse reprima valul de me.
Cred ca a fost multtr lume. Rechinii din lumea artei i.au lancolie care o m[cina pe dinluntru. Ar fi trebuit sl
dat tArcoale ani de.a rdndul agteptdnd ca Anna Kenner gtie mai bine. Ritualul era unul bine cunoscut. Crescuse
s[ moarl. Colecqia ei de artl decorativl inspirati din in lumea artei. Era foarte congtienti c[, atunci cdnd se
secolul al optsprezecelea gi al nou[sprezecelea este una ajuqgea-la licitarea unei colecgii de valoare, nu prea mai
dintre cele mai bune din pra. era loc de sentimentalisme.
- Ei bine, vestea bunl e c[ doamna Kenner a reugit sl Dar, in seara asta, procedura de preg[tire pentru ceea
trliascf, mai mult decAt cdgiva dintre rechini. A murit la ce, tn mare, era doar tflrg de vechituri elitist, ii lesase un
nou5,zeci gi gapte de ani. gust cam amar. Avea dreptul s[ fie deprimati, igi spuse.
nmank qtt Af*nif,cfantlte
Anna Kenner fusese mai mult decdt un client. ii deve. se perrecea dincolo de nirrclul de supr*
nise prieten[. fryrlle3eea€e
ta[e. Se intreba dac[ nu cumva mf,tu$a ei nu se simqea
-Vcstea bunl e ce, in ultimii ani, s-au inchinat mul. pur gi simplu singur[.
te pahare de vin gi vau organizat multe mese cu stil in
-Maruga Vesta?
cinstea Annei, vorbi Cady. Cred ca s-a bucurat de asta.
-Ce mai e acum?
-Sp.r din suflet sa fi fost a$a, rosti Vesra sec. Ma in -Te iubesc.
doiesc cf, sa flcut rabat de la ceva penffu a duce la bun
^ cap[tul
Ira c,elelalt, urmtr o pauzd scurtL de uimire.
sfergit aceasdi vSnzare.
Uady se imblrblt[. Vesta nu era f6cutl penffu senti-
- Deloc. Marea firme de licitatii si-a trimis oamenii mentalisme.
tocmai de la New York. Organizaflile locale au cheltuir
-$i eu re iubesc, Cady, ing{im[ Vesta. Cuvintele oe-
-cu ea. lv{ia merturisit ctr au inceput sf, o
gi ele o avere
curteze inctr de cfrnd avea optzeci qi ceva de ani. Cine ry$ aspre gi ursuze, de parcf, le-ar fi smuls din strefun-
putea se $tie cI o s[ trf,iascl aga de mult? dul sufletuiui ei.
Asemenea altor colecgionari bogaEi de rangul ei, in Cady fu at6t de uimitl incAt era aproape s[ cadtr de
pe canapea.
ultimii ani ai viegii, Anna Kenner-fusese rratarA regey
te de afacerigti, consultanqi $i custozi. Zilele de naqtire _ -Noi doul semlnf,m at6t de bine, continul Vesta.
ii fuseserl slrbdtorite cu araniamente florale elaborate Dar sper ca penrru tine s[ fie altfel.
primite de la firmele de licitigii. Serile ii fusesere pli. Cady-incercd s[-gi adune gAndurile.
ne de invitaqii generoase la deichiderea de galerii 9i la -Ahfel?
recepEiile organizate de muzee. Dup[ cum ii povestise . -$p". ca ru str fii_fericiti, replic[ Vesta
dezolantde simplu. Noapte lr"i, Cray.
-- pe un ton
odatl lui Cady, carneEelul de bal ii era mereu plin.
Era o vdn[toare cu clasl, medita Cady, daiamdnea Apelul se infferupse.
doar o vdnf,toare. Cady rlmase cu ielefonul in mAnf, pdira ce incepu
- Ei bine, se face tirziu, concluzionl Vesta. Merg s[ s[ s-coattr. Ligte zgomote ciudate. puse receptorul in
?not gi apoi am sI mE bag in pat. Noapte buna, Cady. turcI, ridic[ in picioare,.igi lua p-antofii se indrepte
9q 9i
pe coridor spre dormitorul ei. Acolo desfecu fermoaiul
Qev_a nu era in regule, se gAndi Caily. futa nu era un
apel obiqnuit pentru Vesta. rocnrel cu guler rlsfrdnt pe care o purtase la vizionare.
-Matuga Vesta? lgi trase pe. ea o pereche de colangi negri gi un body
9i
-Dal porni,cu picioarele goale inapoi pe culoar, spre camera
-$a int0mplat ceva? de zi. Puse nigte Mozart gl, pre! de o clipa, rlmase ttrcutii
- Ce te face sf, crezi asta? intrebl aspru femeia. in picioare.
Cady treslri. Cand-fu gata, igi incepu ugor exerciqiile de yoga pe
-Nu ifl sttr in fire s[ suni fere un motiv anume. care le flcea cu sfinqenie inc5 din faculiate. Mai fiufte
-Ji.am explicat motivele pentru care te-am sunat. d-rnffe"cuno$tingele ei ii sugerasertr c[ era un pic obseda.
Am vmt sf, te avertizez s5. nu te ata$ezi Drea tare de til s[ fa-cd piggarg in fiecare zi. Dar ea era cbnvinsf, cf,
Eastgn g! s[4i spun c5 md gdndesc str renung la fuziune. migclrile fluide de intindere combinate cu tehnicile de
- Ingeleg. respiraqie qda-npa o ajutau si4i control.re p.edirt-r4i,
_ Mack Easton gi fuziunea nu plreau motive suficient organismului de a face aracuri de panicf,.
de puternice care s[ justifice un apel la o ortr atdt de tAr- Asta era o predispozigie pe
zie, lgi spuse Cady. Dar cu Vesta nu puteai fi niciodate
o mogtenise de la
Vesta. "ai.
14 tunanf,a @kE qf*nidefarrtfte
Arya Sriia s[4i respecte rutina, dar, ca s[ fie sigurl,
avea rntotdeauna la ea, infr-o cutiut[ prins[ de-bre-
i:1,:::: chiar si pdrinEii ei, de obicei prinqi
locul .psntru chei, o pastilugr iliil;;ri,j inff.un $er_ ^,. canerele a1T!t
cu academice, incepuser[ s[ se insriibreze^
Dup[ divory ceperaserr a"T^.iiiE
v,etel. Nu mai avusese nevoie str apeleze la ea de ani
buni,
dar se simfea mai in siguranfr, sd gtie c[ era acolo, in
*E^p*ilr:..r, dar,evidenr,"r,.r,L"tuf"[]""i
de viaEa sociale
Je desprinse din ultimul. exerciqiu gi "lriC;dy:-
se aqez[ cu
f, F era, coplegit[
ue gandea la ea
de accesele groazqice d. il;il:
in resqimpul considerabil dintre ilipa in
pic,ioarele incrucigate, privind innoffi
.''
Ltnute muzicale se reversau asupra_ei gi o ptrtrundeau
care se inchideau ugile unui lift 9i mome"r"i il';;; ascunzdnd zonele umbrite, p.."iE, di"L"piri."g,
cabina sf, se miqte. O vedea cu ochii minEii de ---' qii"
incgnga ctr
-era
mai bine s[ le lase nei"plorate.
tiecare dattr c6nd se afla intr-un avion care fusese re;inut Mogtgnirile genetice
mai mult la sol. Cel mai mulq se gandea l" rrt, d;fi;;;: di.., d-", natura nu insem-
"rru
na totut, hi reaminti. Autodeterminarea juca gi ea un
re dattr cflnd cineva incerca s[ o ionvingtr s[ meargl s[ rol. Nu era o clontr q V;s_tei
?noate intr-un
Brig!;.b*j;J"eJrii,
lac, i9 ocean sau in oricjapl in cari nu putea se evite s[ dezvolte rlslturile
mai tuJin arr[gatoai
putea se vada dincolo de suprafat[ re ale Vestei. Nu avea s[ devinl o sirgrirti"e
Problema cu atacurile de panica era incl o ffeseturl absorbia
persoan[ care s[ .e tr"on]oare de dovezile
pe care o avea in comun cu Vesta, igi zise in timp
ce exe-
{:-,plpli,
vrzlDrle ale trecutului.
clta o mi,gcare lent6 de arcuire care-i elibera tensiunea La naiba, in ciuda lui Mozart gi a exerciEiilor
din ugr[r.- De-a lungul anilor, auzise tot felul de .o-..r- ^ ganduri negre. poate ie i$lrrr
de yoga,
Ir:.1 ::i T.l
$l un pahar de vin aveau_sf, o scoata din itarea aceea.
d;sl.i;;
?."i. $ri Q fel ga mdtutd t_a... O moStercSti pe nrlltura td...
Ai un fler deosebit pentru obiecte dc irm si oiririiiiii.
ca nfitu$a,ta. Dar ea gi Vesta erau complet diferite
iiii _ ln seara Tja,.!e gdndi, avea nevoie cu adevtrrat de
ceva- care s[ ii disrragl atenfia. De preferat
cand ar fi foii
venea vorba de ape adanci. s[ aiba parte de inca dmisiu;" i*;idffi.ieobisnuite.
Din c6te gtia Cady, m[tuga ei de optzeci qi gase de ani qe consultangtr, dintre
gele pe care incepuse sa le accepie
^
pptase aprcoape in fiecare zi a viefii ei de adult. Vesta din partea Berbarului Fantastic. a*r"L t misiuni'in
lub€a apa. l$i construise,o piscinf, mare pe terasa casei "i uimitoa,
:]r1T,.l: ctouf, tuni, una mai interesanttr 9i mai
el de lenge Sausalito, in districtul Marin din Califomia. re oecat precedenta.
Uel mai mult ii pllcea sA inoate singurtr, pe intuneric. . Mack-Easton
slCur
o gdsise pe intemet. Sinzurul lucru
Uady se gfrndi c6 ea era la fel de obs-edate de yoga p_e care il gtia despre el era c[ se ocupa de o afacere
pre^cum era Vesta de inotatul pe dmp de noapre. pe internet,pe care o numea C,eipierdutvafi
_qf.Iqa
srt. Uin curiozitate,. Cady incercase sa
gd,
lnctr un lucru pe care il aveiu in **r.r. desiopir" o#iii.
Uneori ii venea se lipe de frustrare. Dar nu avea cum :are :ev? ctespre el gi despre afacerea lui, dar De mo-
s[ nege cI, pe mlsur[ ce treceau anii, asemlnarile din- toarele de ceutare obignuite nu g[sise absolut'nimic.
era cit.n aveai cum sf,-l gdsegti pe Mack
ge e.a.gi m[ru$a ei se inmulgeau din ce in ce mai tare.
Paralelismelq inceqgg s[ o sperie u-n pic. DupI sfdrqi_
B::T
Eilston. il
El lgrj,
te gesea pe tine.
tul ruginos-al ctrsniciei ei de noutr zile,-auzise zvonuriie b,aston intermedia informagii despre obiecte
ilstrlilate r"u furri". Drri.a," iii puteaartl
de
provocate de asta, cum c[, de asemenea, u, fi rnost pierdute,
rrii da
ea seama, clientela lui
incapacitatea Vestei de a avea o relagie'cu u" bi;6;; Sra alcetuita ai" .ot.&i.nari pii.
Vorbele: ,O s[ sfArgegri exact ca matufl Ve;r;;[p;;; yaqi, muzee gi galerii de art[. fog in comun un
rtr un sens cu totul nou in ultimii trei ani^ ,r"-oiq de ajutor sd"uiru
glseascl 9i s[ recu-
:TT1t^oJl
pereze "y.ry
obiecte de arri, de anticariat gfantichitigi; gi, din
*manf,a qlrt $*oi defamltae xt
motive diferite, nu voiau ca problemele lor s[ ajungi pe nevoie de o conversaqie ca asta in seara asta. Nudupil e
mAinile poligei. awse-se-parr€ de apelul din partea Vestei.
Easton lucra doar cu specialigti. ln prima discuEie Glefonul sune pentru i patra oar[. Putea s[ lase
telefonicd ii explicase ca el solicita adesia consultantl s[ intre mesageria vocale. Dar dacl eta Barbatul
din partea expe4ilor care aveau cuno$tin[e de specia. Fantastic?
litate. Aici intewenea Cady. Ea cunostea asaaisa lume - _Sorgii grau in mod zdrobitor impotriva acestei posi-
bilitegi, dar gansa, oricdt de infim[, de fi el cel care o
a artelor decoratirre, dlrimul pe care ie intersectau de.
srgnul de orcepEie-gi utilitatei. Iubea obiectele qi arte- suna penftu a.i incredinga incl o misiune de consul-
fa*ele vechi care firsesea flurite cu atengia indieptate tante era suficient de incupjatoare pentru a o face sl
atf,t asupra frumusegir, cAt gi asupra laturii praitice, rlolce receptorul.
solnite 6eate in stilul gloriosului baroc, celimari de -Alo?
cerneala provenite din strilucitorul secol al gaptespre. - Ce qti!de-spre-armurile din secolul al gaisprezecelea?
zecelea tumate de megteri argintari, sclipitoare iapiserii o intrebe Barbatul Fantasric.
franEuzegti, paravane minunit ilustrate si mobila ireaa O, Doamne. Vocea aceea ii atingea fiecare terminatrie
de mdn[... acestea erau lucrurile care ii spuneau ceva de nerv_oasf,-din tmp. ,,Femeie, revindgi. Probabil cf, e insw
dincolo de veacuri. Purigtii puteau sa aiba arta lor fru- rat. Vocile ca zrsta nu stau singure pentru mult timp."
moasl, tablourile, sculpturile gi toate cele asemenea 1or. ,Sau poate e cu doulzecf sau' treizeci de ani^ mai
Ea era atrase de arta care fusese faurita in scop practic, betran ca tine."
de arta care satisflcea nevoile viejii de zi cu zfodate cu . Qi ce dac[? Maturitatea era o calitate pentru un
barbat.
cele ale simEurilor.
Cady inchise ochii gi invoc[ imaginea mentale pe - Ciudat ca m[ intrebi asta... replica ea, strlduindu+e
care o constmise pe potriva vocii lui Easton. Ca de obi.
sl giba un ton profesional.
In gdnd, igi strdnse pumnii.
cei, imaginea refuza str se concretizeze. Asta, probabil,
pentru c[ nici un b[rbat nu se putea ridica la nivelul Bine, armele gi armurile nu erau exemplele ei prefe.
acelei vocii fantastice, se gindi ea.
rate de artl decorativl. Totugi, cunogtea noEiunile de
E foarte binc ca un client sd te considere folasinare, Dar
baze. $i mai important, qtia pe cine se sune penrru a o
pune cdt-mai repede la curen[. Avea cunogtinie la cAteva
nu tehsa fobsitd. dintre cele mai bune muzee si salerii din tare.
Dactr n-ar fi gtiut mai bine, se gnndi Cady, ar fi banuit
c[ mltu$a ei vorbea din proprie experiengl. Dar asta era
-Cred c[ ar trebui se ne'intAlnim sf, discutlm des.
pre cazul [sta, propuse Berbatul Fantastic. lmplica nigte
imposibil. Nimeni nu o folosise pe mltuga Vesta. complicatrii.
Telefonul incepu s[ sune, trezind.o din reverie. Ezitl Era prima oar[ cAnd sugera c[ ar trebui s[ se int6l,
un pic, dar apoi se ridice in picioare gi traversl covorul neascl faga in faqfi.
purpuriu_. Se opri, govlind cu mAna deasupra obiectului,
_,Heir. nu te entuziasma prea tare. Este vorba doar de
ascultandu.l cum sunl penffu a doua qi ftreia oare. afaceri.n
Pentnl moment, p[ringii ei erau in Anglia facand -Da, tineinEeles, rlspunse ea. Unde wei str ne
muncf, de cercetare pentru urmltoarele lor lucrari des. intAlnim?
pre istoria artei. Daq dac[ erau la cdteva mii de kilo - La sediul firmei clienEilor.
metri depertare, nu lnsemna cil nu sunau s[ o intrebe Cady lua un pix.
despre plictisitoarea ei viaqA amoroastr. Chiar nu avea -Unde se afla?
18 qman[n auict
$*oidefamif,te t9
.loc- i., replica Barbatul Fantastic. intr-un
Las- Vegas,
numit Military IUTorld. E un mic muzeu unde sunt
in lentilele ochelarilor..gi. sLi eviden
Eteze faSaputernictr
gi aspr5, ar fi fost invizi6il.
expy.se reproduceri dup6 arme gi armuri din perioada
Nu aveq g gi zise Cady. Cu siguran-
prea t6nir[,
medievall.pfrn[ in prezent. Funcgioneaz[ ca un magazin -. faqe
era un bf,rbat matur. Dar nu prea, matut. Avea"in jur
oe caoourr.
F,
- Reproduceri? repetf, cu grij[. de reizeci de ani sau poare patiuzeci. O uarra buirl.
Interegjnta, chiar. Sau'cel p"iin aqa-paria i";;iili
Entuziasmul ei inigial se evapor[ instantaneu. Rea. Mack Easton.
litatea se intoarse cu un ,gomot r"ra" Miiit"rvl06;td
plpa q afacere cu suv_enG nesemnificative, iu bugei . Ciudat era cI, degi nu reugise niciodaG s[-gi facfi o
imagine exacrf, desprb el pomind dom d. i, .;rf";;Lir;
redus. Ea avea standarde profesioniste. N,r-lrr"r" pentru le teletonice, acum, cd se afla fr-E" i., faga cu el, igi putea
oameni care colecgionau qi vindeau reproduceri. - s€ potrivea perfect cu vocea. Spre exem-
Pe {e alte parte, era vorba de Barbatul Fantastic. :lseaTa,ce.lafa
p-lu, ochelarii seriogi cu rame negre. Dac[
"
ln ciuda avertizf,rilor Vestei, era hotiirAt[ s[ incurajeze gi
i s-ar fi cerut
sa.l.cleseneze pornind de la conversagiile lor la
pe viitor afacerile cu Ce-i bierdut ua fi pirsit.
distanta.
nlcl Intr-un milion de ani nu ear fi edndit se adause
,lJneori, trebuie str4i cobori standirdele un pic. Afa. particularitatea asta. Dar, c6nd i" ;ilt; A;;;;r?
cerile sunt afaceri.u va-minute Ei-i scosese din buzunar qi gi.i pusese l" ochi,
-.9eld w9i sl ajung la Vegas? inrreba Cady in timp L,aoy se hotdrase c[ i se pomiveau oerfect.
ce-gi leglna pixul pe deasupra carnetelului. -A"FT o fotografie, rbsti el. e i"st gesite in arhivele
- Cat de repede posibil.-Ce zici de mAinedimineaqAl muzeulul.
,Da." C$v se g6ndea cE Military Vorld nu ar fi avut de ce
-Tiebuie str-mi verific programul, spuse calm[. Din s[- primeasc[ n-umele de ,,muieu". Ce cduta ea aici? Tre-
cite imi amintesc, m6ine suni inse libera. bule sI nu fi
fost remporar in deplindtatea faculHtilor
$i, dac[ nu era libere, avea s[ anuleze orice sedin- mintale cdnd ii rlsplrnsese lui Eaiton ia ia"f.r.t'r^r"
1e i-ar fi srat in calea intilnirii cu Berbatul Filt*ii" simfea ca acas[ in galeriile linigtite, in bibliotecile
undi
in persoan6.. se putea documenta in legltur[ cu operele
de art[ si in
c,aqr.eple. plo merare d in Jpatele
d"rh;i;;;1.;;t#;
o_elllcrtafil..Ea se invdrtea printre cunosc[tori gi printre
capitolul 2 colecgionaril_experimentaqi.
. Military.\7oild, c_u_repioducerile lor ieftine de arme
R6ndurile de rlzboilici medievali, inghegaqi pe vecie y.a1my1i din timpul diferitelor rdzboaie, era exacr cum
in carapacele lor de oqgl, se inrreztrreau iil urirbri i";;; $r lnchlpuise: de prost gu_st. $i totugi, poate ce acum
tele lui. Faqa lui Mack Easton_era la fel de impenetrab^ile le$eau ta tveate prejudeclgile ei. Niciodatl nu-i plecuse-
precum a oricireia dintre siluetele cu coifuri care stil, Ia prga mult armurile. Pentm ea, simbolizau tot ce era
teau de paztr de cealalte parre a feresrrei Ui-riri. L"i brutal qi primitiv in firea omul;i'Fil;i;;;rtizanii rre.
cutului irgi dedicaserfl talentul imens gi mliestria penffu
9r{t i }e,p}re,a,ce era ceva la Easton *r..1ie.., se pare a proiecta gi pentru a decora aga cerra i se perea
[ira"t.
$l el ta tet de blocat in timp. Poate seninltatea De care Drroul ln care se ailau apa4inea celor doi proprietari ai
o degaja. Tiebuia s[ te uiEi de dou[ ort;;;-l ;br;;
mrrzeului, doi tipi pe numeNot h ii O"-Ju.
acolo, prinrre umbre. Dach n-ar fi fost lumina ce venea
Stiteau nerabdatori in umbr[ duba ce.qi tedasere sin
dinspre monitorul calculatorului, care s[ se reflecte gurul birou in favoarea lui Easton
li-; trpi;;-;l"i ;;:"
20 tunffik QviEE nfaseri defamifte

Mack ocupa spatiul din spatele biroului ca qi cum ar -Judecdnd dupi coif gi platoql, e o armurl ln stil
fi fost al lui. Cady avea impresia ctr la fel stlteau lucru- italian din sqcolul al cincisprezecelea, igi dedu ea
rile cu orice spaEiu pe care se intimpla s[-l ocupe la un cu plrerea. ,In stil" era doar un eufemism pentru
moment dat. ,reproduceren.
Era ceva ce i se intimpla, pur gi simplu; ceva ce i se _ - Sunt con$tient de asta, domnigoarl Briggs, rosti
cuvenea. Easton cu o dbdare de gheaqn. Dar, dactr piivegti cu
Cady ar fi wut s*i poata vedea mai bine ochii, dar atenqie, po_Ii vedea o bucati dintr.o alte imagine 1a...
reflexiile din ochelarii lui ii ascundeau la fel de bine M[... spatele calului.
prccum coifurile de oqel care protejau trfislturile celor
care purtau armurile.
- Cady se uitl mai atent. Fare indoiah, dacl se uita pe
dup[ coada calului fals, putea s[ distingl imaginea slab
Mack impinse fotografia peste biroul ponosit gi se ln luminatA a unei siluete invegmintate in straie de oqel
tinse s[ aprinda mica lamp[ debirou. Ftuevoia ei, Cady bogat decorate.
privi cu fascinaqie cum raza de luminl se revf,rsa peste o -Jumltate de armur[, murmurtr femeia. Intotdeauna
mAn[ mare gi puternicl. Observa c[ nu avea verighettr. era o idee bunl6 -s[ impresionezi clientul chiar gi dace
Dar nu era'ca gi cum puteai $ti cu certitudine ce un nu erai in mod deosebit interesat de treaba resDective.
berbat nu era insurat doar pentm c[ se intAmpla sl nu Vorbele erau foarte importante. in stilul ar*uiilor ita.
poarte verighet[. liene din secolul al gaisprezecelea. Pare o parte dintr.o
- Cu puqin efort, igi lu[ privirea de la mflna lui qi se armur[ destinatl turnirurilor de la po4ile cetii;ilor.
concenffA asupra fotografiei care lnfeqiqa un cal gi un Armurile. intregi din wemea aceea erauadesea compuse
cil[req lnveqmAntat intr-o armurl stilizat[ ln mod exage- din zeci de piese suplimentare qi interganjabile care per.
rat, de parcl ar fi fost creatii. pentru un jocvideo sau ar fi miteau ca vegmintul s[ fie modificat in diverse scopuri.
fost imaginatl de un artist pentm coperta unui roman Era ca un fel de set universal, asemenea trusei de icule
gtiinlificofantastic. din epoca modeml.
Recunoscu c[ era vorba de o reproducere destul de -Aici ne intereseazl coiful, interveni Mack.
exacttr a unei armuri impodobite elaborat, feurite in Femeia il examinl. Lumina slabl o impiedica s[ vadl
timpul Renagterii. Astfel de stiluri lipsite de spirit prac- prea bine detaliile.
tic nu erau folosite pe cdmpul de batrlie. Fuseserl create -Ceecuel?
doar cu scopul de a-l ajuta pe purtetor s[ arate bine la - E singura piestr care a fost furatl.
ceremonii, festivaluri gi parade. Cady ridica privirea.
Fotografia inslqi era frcutr de un amator. Prost lumi. -E weo poz[ mai buntr peaici?
nattr, era genul de poze pe care o putea face orice turist Unul dintre berbatii care sttrteau lflnse coltul mai
cu o camerl de unictr folosintii. indeplrtat al biroului, tipul care rf,spund"ea la irumele
Cady ridice privirea 9i se uite in umbrl inspre locu1 de Dewey, se apropie cu o miqcare ca de homar.
unde rrebuia s[ se afle faga lui Easton. Nu putea insl -Suntem norocogi c.o avem gi pe.asta, replice el par-
str intrezf,reascl decdt unghiul ferm al unui maxilar pu- c[ scuzdndu+e. Cady putea doar str ghiceascl vdrsta lui
ternic Ei umbrele de sub pometii inalEi, ascetici. Figura Dewey. Chipul lui era ca o hart[ uzatii qi afectari de we-
lui nu avea nimic bland sau deschis. Avea senzagia cl me care ar fi putut str apa4inl unui barbat de cincizeci
Easton invtqase cu mult timp in urm[ cI nu trebuia sl sau de qaizeci de ani. Purta un costum din surplusuri-
a$tepte prea multe de la lume, in afar[ de ceea ce putea le armatei alcltuit dintr-o jachetfl de camuflaj, Locanci
s[ obEinl el insugi. uza[i li o curea lat[ de piele. Parul grizonant ii era prins
22 Amm[aQyirt sforotdcfamt:ftc n
intr-o coadl dezordonate legat[ cu o banda de cauciuc. din spate. Lam lusmuit gi l.am adaugat la restul flnutei.
Cady nu s.ar fi arfltat deloc mirate s[ afle cf, se deplasa VeziSu, plrea s[ se potriveasce.
de la Ei cltre munc6. pe o motocicletl foarte mare. - Inqeleg.
Era greu de imaginat ce flcea parte din clientela ti. Cady lovea cu degetul suprafaqa fotografiei in timp
picl de la Ce.i pierdut va fi gdsit. Cum naiba reugiserf, el ce$i calcula opqiunile. Oricit de tare ar fi vmt s[ mai
qi partenerul lui s[.] g[seascd pe Mack Easton cel foarte accepte o misiune de la Cei pierdut va fi gdsit, avea o re-
greu de depistatl Ba mai mult, de ce acceptase Mack s[ putatie de p[strat. Undeva trebuia s[ trage linia. Ea nu
ii ajute? Cu sigurangtr era prea scump penrru cei doi. $i, ceuta reproduceri. Pe ascuns, iqi privi ceasul. Poate, dacl
dacd el nu era, ea cu sigurante era. pleca de la Military World in uimltoarele patmzeci gi
-Mergeam la o gedinp foto pentm expozilia seco cinci de minute, avea sl reugeascl sa prindl zborul de la
lului al cincisprezecelea, explic[ Dewey. Vede$, tocmai ora unu. Ar fi putut ajunge acas[ la timp pentm cin6.
terminaserlm de aranjat. Asta trebuie str fi fost cam Se intoarse c[tre Mack. Ceva din felul in caqe o privea
acum doi ani, nu, Notch? ii spunea c[ o observase cdnd se uitase la ceas. Incercl s[
Celelalt barbat incuviinp hottrr6t din cap. afigeze o expresie, spera ea, profesionistl.
-Aqa - Cei de la firma de asigurlri ce.au spus cflnd i.aqi
Notch".purta o veste din piele cu franjuri peste o c& informat de furt?
maqe din denim decolorat La un momenr dat, ln tre. Notch gi Dewey schimbar[ cdteva priviri incurcate.
cutul evident glorios al clm[gii, mdnecile fuseserl t[iate Mack nu se migc6.
de la umeri, fara indoiah penffu a hsa s[ se vade mai - E o problem[ cu asigurarea.
bine tatuajele care.i decorau ambele brage vdnjoase. Tdnlra oftA.
De curea ii atAma un lanq gros de chei. Arlta ca gi cum - Cu alte cuvinte, coiful nu era asigurat?
i.ar fi putut servi drept o arm[ la indeminl intro lupttr
Notch scoase un sunet ciudat din gdt.
din weun bar. O bandan[ rogie legat[ in jurul capulul ii - Situaqia a fost ceva mai grea in ultima weme, din
punct de vedere financiar. Eu gi Dewey am fost ne-
flnea legate buclele r[rite. voigi s[ economisim gi sI mai tliem din ceva cheltuieli,
Exista o undl imposibil de definit care,i lega pe cei inqelegi? Cum ar fi s[ renunfem se mai asigur[m
doi berbaji, ceea ce.i spunea lui Cady ce Notch gi Dewey unele chestii.
erau mai mult decAt parteneri de afaceri. Erau parteneri
de viaqa.
-Nu c[ firma de asigurare ar fi acoperit adeverata
valoare a coifului, adlug[ Dewey repede. Chiar 9i dacl
Dewey igi tndreptA din nou atentia asupra lui Cady. am fi recuperat ceva, ar fi fost penffu o reproducere, nu
-Voiam s[ fac o poz[ pentm albumul nostru. Din pentru obiectul autentic, asta pentru c[ nu am gtiut ce
p[cate, am prins ln poz[ din gregeala qi pugin din cela- e original, dacl inqelegi ce weau s[ spun.
lalt exponat. -Nu weau s[ fiu nepoliticoasl, rosti Cady cu blande-
-N.a fi ghicit niciodat[ c[ acel coif de la costumul 1e, dar ce te face s[ crezi c[ e vorba de o pies{ autenticl
din secolul al gaisprezecelea era autentic. Norch igi dev din secolul al gaisprezecelea?
chise braqele. Cine naiba gtia, frate? Dewey gi Notch rlmaser6 cu gura c[scat[, cu ochii
Cady iqi drese vocea. .
plronlB Ia ea.
-Cum a intrat in, ffitr, colecqia muzeului? -Tu ar trebui s[ fii experta, zise Dewey. Nu pogi s[4i
- Llam glsit chiar dupl cp am cumplrat Military dai seama daci te uiqi la ea?
lUorld de la batranul Belford. [l
avea depozitat in camera Cady se strldui s[-gi plstreze cumpltul.
24 nmank @i,cE sf*ntdefawffia 25

-Asta e doar o fotografie. Nici eu, nici altcineva nu este fedcit str ia o past[ de dinf. Cel care a luat coi-
am avea cum so folosim ca s[ putem determina dacf, ful poate c[ l-a rnrrt penfru biroul lui. Sau poate a fost
acest coifeste sau nu autentic. vreun tAn[r care l.a furat se,l arate prietenilor.
Notch perea conffariat. - De ce s[ ia coiful? replicl Dewey. De ce n-a luat tot
- Dar Mack a zis c[ te pricepi. costumul?
-Armurile vechi sunt foarte populare acum, le expli- - Poate ar fi fost un pic cam ciudat sa1 scoatfl pe u$a
cr ea. O mulqime de oameni bogaEi pensionaqi deweme din fate, r[spunse Cady pe un ton sec.
din industria de softruare le colecfloneazl ca nebunii. -Nu e aga greu, interveni Notch. Oamenii cred c[ o
Cred c[ le amintegte de toate acele jocuri video sau pe armurl intreagl e foarte glea pentru c[ arattr de parcl ar
calculator cu slbii 9i wljitorii pe care le place atAt de cinttrri o tonf, gi pentm cA au vezut poze cu cavaleri care
tare s[ le joace. Pregurile au crescut foarte tare. Din trebuiau s[ fie urcaqi pe cal. Dar nu e aqa.
peca.lte, armura din Antichitate e foarte ugor de falsifi- -Are dreptate, adlugl Dewey. La naiba, un soldat
iae lngropi o weme o bucatl de oqel in prmdnt cu ceva modern, complet echipat, poartf, cam aceeagi gleutate
acid gi, gata, obqii armura ta veche. ca ur^r cavaler din secolul al cincisprezecelea.
Notch se infiorl. - lnEeleg, rosti Cady. Nu am *r'rt ra spun c[ hogul
- Coiful nostru... zici c[ e fals? nu avea cum s[ ridice tot costumul; voiam s[ spun cl
-Spun c[ e><istii o foarte mare posibilitate. Cady in probabil cineva l-ar fi observat iegind pe u9f, cu el.
tinse falmele. Chiar gi orpe4ii se ptalesc adesea iand Dewey pufni.
vine vorba de armuri. Iaiafacereade fabricare a falsu. -Tipul n-a iegit pe uga din fap in timpul orelor de
rilor nu e tocmai nou[. Multe dintre cele mai bune program. A intrat prin efracqie noaptea. Ar fi putut
reoroduceri de armuri antice vau flcut in secolul al sf, se serveascf, gi cu o duzinl de armuri. Ar fi putut si
nouesprezecelea. PAn[ acum, oqelul a clpetat aspectul stea indeajuns incflt s[ ne ia tot. Dar el n'a furat dec6t
original al epocii gi poate fi ugor confundat cu piese- coiful esta.
le autentice. in sfargit, Mack se clinti. Se lndrepti mai ln fag6 pe
- Eu tot cred c[ al nostru e autentic, declarl Notch. scaun; nu prea mult, dar indeajuns'incdt s[ capteze
Cady ii atuncl o privire mpidl, cercetlttoare lui Mack. atentia tuturor. Privirea lui o intAlni pe cea a lui Cady
Berbatul cletine abia perceptibil din cap, refuzdnd sl de dincolo de birou.
parqicipe la discugie. O lasa pe ea s[ se descurce cu clien-
-Asta n-a fost o spargere obignuitit, interveni el.
iii. IncercAnd s[ afiqeze o er<presie cdt mai profesionistl, A fost o aeabf, de profesionist Flr[ urme. Ca gi cum ar
Cady se intoarse iarlgi cltre Notch gi Dewey.
fi fost invizibil.
- De ce sunteqi convingi c[ e autentic cdnd toate cele-
lalte piese din colecqia voasfff, sunt replicil -Invizibil? Cum asta?
- E simplu. Dewey se leglnl triumfltor pe cilcdie -La naiba! exclamlNotch superat, nici mlcar nu am
afiqand un aer giret. Cineva l-a furat.
putut se-i convingem pe poliEigti c[ a fost o spargere.
Nemernicul n-a hsat nici o urmf,, asta,i cert lertafi-mi
-Poftim?
lirqbalul, doamnl.
-Cineva ne-a jefuit, dezvolta el. De ce ar risca o per-
soanl s[ fure porctrria aia dacl n-ar fi autenticf,? In ciuda marilor rezerve pe care le avea in a se implica
Cady incepu s[ bat[ ritmic cu degetele pe fotografie. in treaba asta, Cady simqi primele impulsuri slabe de
- Oamenii furl adesea obiecte foarte puEin valoroase. interes profesional.
Doamne, Dumnezeule, un individ care furf, din magazin -Ce wei s[ spui?
26 tuMnf,n @ict gf*oidefanrifu u
- Magk gi sprijini coatele de bralele fotoliului qiqi uni
degetele.
-Cat inseamn[ ,o mulqime"? gefai Notch. Ochii li
-hrceau de entuziasm. Cdteva mii, poate?
- Dewey gi Notch au ceva paz6 aici la Military World, Deweyveni sfios mai aproape ca s[,i audf, rlspunsul.
rosti pe un ton sec. Poate nu de ultim[ generaqie, pre- Cady ezittr, cercetdndu-le fetele nerabdatoaie. Pro
cum iele de la cazinourile de pe strada firincipa6 fin babil ce nu era o idee prea bune s[ le hreneascf, fantezi.
Las Vegas, dar, crede-mtr, nu eiorba doar de &teva la- ih ca se vor imboglqi brusc. Pe de alta parte, ea se afla
clte la ugi. Notch are dreptate. Oricine ar fi cel care eici in calitate de expert consultant. Avea s[ fie pletia
a inffat s[ptAmAna ffecuttr $tia ce face. A fost suficient pentru timpul pierdut astlzi. Clientul merita ceva pen-
de bun incAt s[ opreascl senzorii pe perioada cit a fost mr banii lui.
inluntm qi sLi reporneascl atunci c6nd a plecat. $i nu -Nu e deloc neobignuit ca piesele bune, rare, pre.
a luat decdt piesa aia. cum coiful 5.1a, cu condiEia s[ fie autentic, s[ ajungl la
Ridurile din;urul ochilor lui Dewey se adincirl 9i licitagie la cdteva sute de mii de dolari.
mai tare. -Cflteva sute de mii? repetA Dewey. Se fiu al dracu.
- Dac[ a doua zi nu aq fi observat lipsa coifului, nici lui! Iertagi.m5, doamn[.
acum nu am fi gtiut c[ am fost predaqi- Notch r[mase cu privirea pironit]t asupra ei. Ptrrea
- Poate ar fi mai bine s[ lasagi poliqia s[ se ocupe de $ocat.
asta, interveni Cady, incercind o abordare pracdce $i
mai diplomat[.
_ --Am putea se pletim ipoteca penrru Militaryttr[orld.
SI fie afacerea noasrra, f[r6 datorii. Am putea str ne en-
-N, Ei dacd piesa e autentic[, Mackii intAlni privirea tindem. S[ avem o afacere mare.
pe deasupra vdrfurilor degetelor lui. Amflndoi gtim c[, -Subliniez c[ un astfel de preq ar putea fi obqinut
dacl e original, coiful va displrea intr.o colecqie particu. pentru o pies[ originah de armurd antice aflat6 in stare
tar[ sau va ap[rea intro colecgie a vreunui muzeu cu tot excepEionald cu acte de provenienp in reguh, ad[ug[ ea
cu acte gi sursa de provenient{. Nu vom reugi niciodatI cu repezicilrne. Apropo, ave;i?
s[ dovedim cI apar;ine celor de la Military \(/orld. Notch clipi pierdut.
- Dup[ plrerea mea de specialist, relul Cady, qansele -Ce s[ avem?
ca piesa asta s[ fieautenticl nu cred s[ fie prea mari. Easton rlspunse in locul ei:
-$i dace el interveni nerabdltor Dewby. Cam cAt -Acte de provenienfe. O hirtie unde s[ fie trecut
ar valora? istoricul proprietarilor coifului qi identitatea expe4ilor
- P[i. E greu de spus, ezite Cady. care l-au autentificat in trecut. E folosite ca dovaila a
-Tiebuie s[ ai m[car o idee, insisti Notch. Egti expu- originalitegii unei opere de arti sau a unui obiect de
td. De asta te-a chemat Mach, s[ ne sf[tuiesti. anticariat.
Cady se uitA spre Easron qi fu sigur[ c[ vede o str[fuL -Ce? Dewey se intoarse iarlqi atent spre Cady. Adice
gerare scurta de amuzamentin ochii lui. Se agezl inapoi wei sd spui o chitanEe sau ceva de genul asta?
pe scaunul ei qi4i uni vdrfurile degetelor, imitfrnd pozi. - Da, exact asta weau se spun, rlspunse ea. Actele
gia lui misterioas[. sunt esenqiale. De exemplu, qtii al cui ffost coiful lnain-
- DacI e, lntr.adevlq opera unuia dintre armurierii te s[ ajung[ la Military World? A fost weodate expus in-
italieni ai grandiosului secol al Eaisprezecelea, rosti ea tr-un muzeul A fecut parte dintr-o coleqie particularl!
serioasfl, ar putea sI valoreze o mulqime de bani. Dupl Notch se uitii nesigur cltre Dewey.
cum am zis, armurile sunt obiecte foarte clutate de co
lecEionad in momentul de faq[.
- -_Cqed ci aq putea se caut prinfre actele lu'mog BeL
ford, dar nu a$ garanta c[ voi glsi mare lucru. Nu era
?a Aman[aaAdrt Afarrtdefamff,e D
grozav cu actele. Dew, iti aduci aminte sa fi zis ceva des, legatl in jurul abdomenului plros. Am aici vreo douil
pre cum ajunsese in posesia acelui coif? nre de dolari pe care iam sffans ca sLmi repar camio
- Nu, replica el trist. Spre sfArgitul vieqii, mogu' cam neta. Dar asta mai poate a$tepta. De cit ai nevoie,
deduse in mintea copiilor. domnigoarl Briggs? Poate o sutn? De toqi?
Easton atinse fotografia. Era numai vina lui Mack Easton, se g6ndi ea. I-e vin-
-Fotografia asta are rol de act de provenienql. E o duse o iluzie celor doi barbatri, care probabil nu vlzuser[
dovada concretl a faptului c[ piesa apartine muzeului in viaga lor aqa ceva. Cady se uitA in ochii lui Notch qi
MilitaryVorld. ai lui Dewey gi gtiu c[ nici unul din ei nu reuqise weo
-Ar putea fi de ajutor, aprobe Cady. Dar mai in- dadl ceva mlreE in viaqa lui. Posibilitatea ca piesa asta
tfli trebuie sf, gf,sim coiful gi s[ verificlm dacl este sau s{ fie cu adev[rat o bucatii dintr.o armur[ din secolul
nu autenric. al gaisprezecelea le daduse o f[reme de sperangl gi de
-Aici intervii tu, vorbi el cu blandeEe. Ai oamenii tii entuziasm cum nu mai avuseserl de mult.
de leglturl. Dac[ o piesl de calitate ca asta a fost furate
pentm piaqa neagr[, vor aplrea zvonuri. $tia c[ nu avea sclpare.
-Pot se dau cdteva telefoane, zise fere nici o tragere
- Sa dai de sursa unui anon ia foarte mult timp, ii de inim[. O s[ verific nigte surse s[ vld dacl e cine-
reaminti Cady. $i eu nu sunt tocmai ieftintr, domnu- va care s[ fi auzit, in ultima slptlmin[, de nigte piese
le Easton.
arcepfionale pe piaqa coleqionarilor privagi.
Pentru prima data, Mack zAmbi.
Dewey gi Notch se luminarl cu totul.
- Sunt congtient de asta, domnigoarl Briggs. Era pierdutf,. Ei bine, nu era ca gi cum ar fi avut o
Surdsul lui ii trezi fluturi in stomac. Oare flirta cu ea?
Nici gdnd. Care erau qansele? iqi drbse glasul. mulflme de alte lucruri de facut acum inviaqa ei, se gdn-
di ea. Putea s[ piardl cdteva zile s[ caute coiful disperut.
- E posibil s[ nu glsesc nici o pistl folositoare.
Trebuia s[ fie foarte atent[ la felul in care urma sf, punl
- Imi voi asuma riscul. Vom proceda la fel ca in ul-
timele trei misiuni. Eu imi voi folosi programul de pe intrebarile. Daci weunul dintre colegii ei afla c[ lucrea-
calculator pentru a urmlri tot ce se poate intimpla z[ penffu un loc numit Military World, aveau str ffeacl
pe pieqele on line gi pe site-urile de licitaqii. Tu iqi vei ani buni p6n[ ce oamenii s[ se opreascl din r6s.
consulta cunogtin{ele de pe celelalte piege. De acord? -Uite cum facem, v[ dau o slpt[m6nl, rosti ea
- Pei... cedand inevitabilului. Dac[ pflnl joia viitoare nu glsesc
Dewey se intoarse, clutdnd in buzunarul din spate. nici o pisttr, renuntem, e.n regula?
- Dac[ wei bani in avans, eu am ceva. - De acord, strigl Dewey bucuros. Mulgumim, dom-
Tiase un portofel uzat qi scoase brusc doue bancnote niqoarl Briggs. Qin clipa in care te.am vezut, am $tiut ce
de doulzeci. egti o doamnl. Incercl stri lndese in palml cele doul
- Poftim. C6t din timpul tlu acoperl asta? bancnote de doulzeci.
Cady se uiti neputincioas6 c[ffe cele doul bancnote. Cady nu $tiu cum s&i spunl c[, in lumea din care
Nu avea nici cea mai vagl idee cum stri spunl cA paffu- venea ea, femeile drlguqe nu acceptau bancnote de
zeci de dolari nu cumplrau nici mlcar jumltate de orl doulzeci de la barbaqi necunoscu{i.
din timpul ei. -Nu iqi va plrea rlu, interveni Notch, intinzAndwi
- Pei... mai zise o dat{. fericit niqte bancnote mototolite. Mack zice c[ are o pre.
- Stai, am gi eu cflqiva, interveni nerlbdator Notch. in simqire legau de coif gi c[ el nu se ingale niciodatl. Eu gi
cepu s[ se descheie la c[mag[, scoqind la iveale o borsetl Dewey ne vom imboglqi. O simt din rerunchi.
30 nmmtaWfi nf*ot.[efantttte 31

-Vom vedea. incet, impinse banii inapoi cltre ei. Fie lnclrcase in mod inrcnqionatvorbele de conota$i
P[straqi.v[ banii. Se uitl in colqul tntunecat unde se afla sexuale, fie fanteziile ei o luau razna. Venise vremea se
Mack. Eu qi domnul Easton vom stabili detaliile legate schimbe subiecrul.
de plata mea. -!e superi dac[ te intreb ceva? rrm ea s[ gtie.
- Egti sigurl? intrebe Dewey. Penffu c[ pe mine gi pe -Ce el
Notch nu ne deranjeazfl s[ te platim. - Pe ce ai acceptat afacerea astal Nu.mi poqi spune
ca MilitaryWorld este un clienr tipic pentru^di prerdut
- Sunt sigurl.
Mack sur"ase discret. Privirea ii nada atitudinea wfi gdsit.
mulgumiti. _ - Dewey gi Notch sunt prieteni vechi de familie.
Cu mult timp in urm[, au fost ln armatii sub comanda
-Notch, tu qi Dewey aqi face mai bine s[ v[ intoar. tatllui meu. Toti anii [$tia, am pesffar leq[tura cu ei.
vom
cegi la treaba. Avegi cliengi. Eu gi doamna Briggs ne
Cand a disparui coiful, m-au sunat se ml]nrebe dac[
lnqelege in leglturl cu onorariul de consultange. pot face ceva s&i ajut.
-Ai dreptate, Mack. Notch dnji inspre Cady. Dom. - Inqeleg. Asta era o ferema din recutul lui despre
niq[, mtr bucur c[ te,am cunoscut. Abia agtept s[ auzim care primea informaqii. O facea s[4i doreascl mai mult,
curf,nd vegti de la dumneata.
Dewey igi incline capul.
{at ili dldea seama c[ asta nu avea s[ se intimple r"u-.
$tii la fel de bine ca gi mine ce, probabil, ceutem por
-Drum bun inapoi la Santa Barbara, domnigoard coave de ca-i morqi. De ce te po4ic^a gi cumcrezi ca piesa
Briggs. e autentic[? De ce s[ le dai speranqe?
- Mulqumesc, murmurl Cady. Barbatul ridica din umeri.
Aqteptl pdnl cAnd cei doi barbagi se fecur[ nevf,zuli -Cdnd ma sunat Notch gi mi-a povestit ce va lnt6m.
dincolo de uga biroului, apoi se intoarse c[tre Mack. plat, prima mea impresie a'fost ca e vorba de o replice
- iqi dai seama ce, la fin;l, va fi treaba ta s[,i informezi gi ctr nu are rost s[ incerc s[.i dau de untr[. Dai am
pe Notch gi pe Dewey c[ nu se vot lmbog[qi de pe urma fost de acord se vin aici gi s[ arunc o privire. Acum in-
icelui coifl Eu sigur nu voi fi cea care le va da vestea clin se cred ctr acel cineva care a luat chestia aia e posibil
proastl c[ piesa aia e un adeverat fals. s[ fi qtiut ce face. Dac[ doar ar fi wut un suvenir drazut.
- Ocupl-te de partea dumitale de lnvoiale, domnigoa' atunci de ce nu a luat coiful de parade din secolu"l ai
-
cincisprezecelea? E mult mai scanteietor.
r[ Bliggs. Eu m[ voi ocupa de cliengii mei.
Cady se gdndi preg de o clipa.
- Inc[ un lucru.
- Ce? intreba el. -- Presupun cf, ai sunat la compania care a fabricat res,
tul costumagiei s[ vezi dac[ ei au lucrat si coiful furat?
-Vreau s[ m[ asiguri personal cI nu vei mai spune - Da. E o firm[ veche specializatl in reproducerea de
despre treaba asta nimlnui altcuiva din brange. piese de calitate pentru muzeu. Mi *a spus c[ ei au con
Acum era in mod clar amuzat. stmit un coif care sf, se potriveascl cu restul costumului,
- Eqti tngrijorate de ce vor spune colegii tfli c6nd vor dar nu era cel din fotografia aia.
afla c[ e$ti in clutarea unor replici. Cady anali4 poza intunecatl. Nu avea cum s[ nege
- Sa fiu absolut sincerl, da. c[ era ceva la forma coifului care nu se poffivea cu linii"
Barbatul cobori vocea imitind un ton sincer. le platogei gi cu celelalte piese.
-Nu te teme, domniqoarl Briggs. Reputaqia ta este in -Sunt o mulEime de al_te firme specializate in re-
siguranqtr cu mine. produceri, ii reaminti ea. Asta ar putea fi un costum
32 tunank Qyic6 sf*oidcfam{(ie
la care s[ se fi asamblat piese asortate provenite din mai O strabatu lncl un fior, ridicdndu.i parul d. p"
multe surse. ceaf[.
-Am sunat la toate firmele obignuite. Nici una . Incuviinqa clatinendu.gi capul o dat[, se intoarse gi
dintre ele nu a avut un mulaj care s[ se poffiveasce cu iegi brusc din birou. Mack o urml gi incepu s[ plqeascl
forma coifului. Nici unul dintre ei nu cunogtea weo fir- in acelagi ritm cu ea.
me concurentil care s[ producl ceva asemlnltot -Am str il pun pe Dewey sf,4i cheme un taxi care s[ te
-Am nigte cA4i in care pot s[ caut. $i am s[ discut
-
duc[ [a aeroport, rosti el.
cu cAqiva oameni. Am cdEiva prieteni care au grije dg - LocuieEti aici, in Las Vegas? il iscodi ea, lncercdnd
coleqii de arme gi armuri la doul muzee mari. O s[vld sf,par[ cdt mai naturah.
ce pot face. Cady se ridice in picioare gi4i lul Po;eta. -Nu. Dar am avion abia diseare. M.am gAndit s[ fo-
Presupun c[ n-are nici un rost s[ le spunem lui Dewey losesc timpul lsta ca s[ scotocesc printre urii""l"
gi lui Notch s[ nu4i facl speranqe prea mari cf, vom re' gi pri{rae dosarele de aici de la Military \Uorld. Nu """hi
gtii
cupera piesa asta. niciodatf, peste ce poqi sI dai.
-Me tem c[ nu. Sunt innebuniqi, dupl cum vezi. $i asta, se gdndi ea, era tot ce avea s[ obtin[ de la el.
-Suntem in las Vegas. E evident de unde li se trage. Nu locuia in L-ag Vegas.
Dar m-a.g fi gandit ca tu se fii un pic mai pragmatic, -$i ce dac[? Informagia asta nu-i
spunea nimic folositor despre el.
domnule Easton.
Mack se ridicl cu o migcare ugoartr, aparent fere vla-
- PaEire impreun[ printre rAndurile intunecate de sol-
dagi nemigcafi gi tlcufi, printre miile de ani de isrorie
g[, care ii ascunse iar[gi faga in umbra lntunecatl. ai.tehnologiei-de r6zboi-. Trecurl de la platogele din
-Am un presentiment, domnigoar[ Briggs. zale ale secolului al doisprezecelea la metalul'greu al
Cady se opri in cadrul ugii gi se intoarse s[-l analizeze secolului al gaisprezecelea, care, la r6ndul lui, "evolul
pentru
- o clipa. 13 finutele mo-deme qi-at6t de familiarb de camuflaj.
-Acelagi presentiment pe care l-ai avut luna trecutA Sebiile pi lancile lasari loc pu5tilor- Formele cegtilor se
cAnd m-ai rugat s[ dau de urma urciorului spaniol? schimbare pulin cete pufd. [n cele din urm[, i9i facu
-Da. aparigia noua versiune de armurl cavalereascl, letala gi
Instinctele nu,l ingelaserl in cazul acela. $i nici in foarte tehnologizatf,.
celelalte dou[ i.nslrcinlri pe care le dusese la indepli- Nu se schimbase dec6t tehnologia, se g6ndi Cady.
nire pentm el. in lumea ar-tei, inveqi s[ respecli instinc- Scopul rlm6nea acelagi.
tele corecte.
. Armura nu se numlra printre obiectele ei preferate
- O s[ vld ce pot str fac, repetii Cady. Dar nu garantez din cadrul artelor decorative.
nimic. Ai ingeles?
-Am inqeles, domnigoarl Briggs. Se deplasa pAn[ la
capltul biroului. $tii cum se me g[se9ti. SunLm[ de in' capitolul 3
data ce dai de ceva palpabil.
Ceva din vocea lui, o und[ de avertizare, poate, Cdnd se intoarse acas[ in seara aceea, i$i tume un
lui.
,o fecu s[ se uite rapid inspre faqa pahar cu vin, se agezfl la calculator si deichise fisierul
Berbatul stiitea in picioare intr-un con lngust de lu. numit ,Btrrbatul Fantastic". Deschise cdteva dinme cele
mintr. Acum reuqi pentm prima datl s[ se uite bine in mai recente e-mailuri pe care le primise de la Mack
ochii lui. Erau de un cenugiu-inchis. Easton gi se opri s[ citeascl unul anume.
[]34 flmankWE Afaceri defam{fte

Dragd dannri$oard Briggs, Apropo, eu tot oed cd ebmentele de structwa


qti experul, dar, din puncul meu de
yoclasfca din puioada Regenpi sunt dp naturd
Dumneata
Iundamentdl intelecwald Si nu dnar o fomn pentru
vedme, te iweli cind spui cd trdsdtura esentiold d
,sennt ahtate imbdtdtoare ii eferaescenai*...
Repentei este abodnrea intelecatald' asu7ta fomei.
E iofiiticmla sufiafati, bineintp.les, dar in profunzime Recursese la asta doar ca s[ demonstreze ctr si exnertii
trarumite o senrualitate imbd.tinare ^gi efervescentfi'.
-pot inqela, se gdndi. $tia s[ recunoascf, senrualitatea
se
I1eselc, te fac sd wei sd le nrtngdi. Ircd.- ce ;tiu eu?
imbltiitoare qi efervescenta cend avea de.a face cu asta.
Eu dnar gasac obiect* uechi, eu nule satdiez,,.
vlzuse asta astrzi cdnd se uitase tn ochii
i.iiB"?ifltir,l$,
Poate ctr men$unile legate de senzualitatea eferves-
centl gi de mflngdiere fuseserE pur descriptive, igi spu' - Fanteziile t6rzii din noapte, care ll flnuser[ treaz ln
ultima weme, aveau fundament in rdlir;i;. -;J;;;;
se Cady. tot ceea- ce ii promisese vocea de la telefon, ba chiar
mai mult.
Dtagd dornnigoard Briggs,
Ai avut dreptate in legdutd an restawantul din
San Francisco , Lalmincercat sdptdfifirto treattd, cd'r'rd capitolul 4
a,m aeut ueabdin aras. Patele au fost excelente, Oare
antn rcuseste rndncarca butfr sd facd un bdrbat sd. se
sanleacila arfi rafinatd pi la sex de calitatP'?
. Jonathan fuden surAse linqtitor c[tre clienta lui scun
dil, cu pIr dlgrrt, iq-timp. ce.gi punea palma pe suprafaEa
mes_ei vechi. Hattie'Woods il privea nerebdatbare.
Cu sigutantl, ar fi minunat s[ afle ce insemna pen' ,Hoagcl proast[", igi spuse. inchise ochii pentm im.
tru Mac[ Easton sex de calitate. presia artisticf, gi rtrmase complet nemiscat oiet de cdte-
Cady trase aer in piept gi se intinse sa inchide gonlpu- va secunde. Ridice apoi din umeri, trase aer adanc in
teruL Lri nu interpretase greqit semnalele. Mack chiar piept gi ridictr pleoapele.
flirtase cu ea.
Trase scurt gi
in avion, in timp ce zbura lnapoi la San Francisco, lepede aer in piept 9i4i lu[ mAna de pe
suprafaqa mesei de parci ar fi fost fierbinte.
Mack Easton fecu ieea ce flcea adesea noaptea tdrziu _-O, Doamne. Tr5s[turile blande ale lui Hattie se
cdnd nu putea s[ doarm[. Porni laptopul gi deschise fi9i. schimbarl brusc de ingrijorare. SunteEi bine, domnu-
erul in care plstra toat[ coresponden;a on-line pe care-o le Ardenl
awsese cu ei in ultimele dour luni. Incepu cu mesajele - Da, mulgumesc. Mtr tem ce vine [a pachet cu me-
cele mai recente gi se opri la unul dintre preferatele lui. seria, ca sI zic aga. Mai ales cAnd este vorba de piesele
mal vechl.
Dragd dnrnnuleHaston, Reugi s[ afigeze un sur6s obosit. Era important s[ lase
Mdbuan sd, aud ca ai fost mullumit de anm marn impEsia ctr asta il secdtuise de foarte mul't[ energie.
desancatla proiectul cu wciorutl spdniol. Dd4ni de S* - Deci masa este autenrice? intrebe Hattie nErabda-
re dacd u
iti rtai oot fi de folns cetta. Mia pltcut sd toars..Mobila veche-poate se te piclleasc{ atdt de usoi
ofer corxihangip"ntn Ce'i pierdutva fi g[sitpi sper qtifl? Inqgleg c6 a fosr_autentificata de expe4ii dd h
sd nd, rnai ocuP de asta Si Pe viitat. Austrey-Post, dar gregeli apar chiar gi in cele mai mari
% nmanda @1c6, Afon { [eJamltae 77

salerii. Nu pot indura ideea de a avea un fals in colec- _ - Dup[ ptrrerea mea, are o valoare exceptionaltr.
[i, -.r. $tigi, voi lase totul unui muzeu. Au promis s[ De fapt, e un chilipir. Expe4ii de aici de la galerie este
,r.r*."t.i o aripa ln memoria mea. E esen[ial ca toate clar c[ nu au recunoscut meiestria acestei piese la ade-
piesele se fie originale. virata ei valoare.
^
-ingeleg, doamnl Woods. .Hattie igi str6nse po$era gi-i arunctr lui Jonathan o
-Dd asta v-am rugat s[ vl uitaqi la ea pentru mine' privire in care sclipea obsesia febrile a colecgionarului
Am vmt si fiu sigurl. adevlrat.
-Nu aveqi oicl un motiv s[ v[ ingrijoraqi din cauza -Acgm,. cf, gtiu sigur cf, e autenticl gi c[ are gi un
irnoi. Aruncl rapid o privire de jur imprejurul trecut cdt de cdt interesant, nu mai am nici o probiema
".ot
saleriei. in dupaamiaza ista, nu erau decdt foarte pugin cu piesa. Meriti fiecare banut.
iizitatori. Nici unul dintre angajaqii de elita nu se afla - Cred c[ veqi fi foarte mu[rumit[.
nrin aoropiere ca strri audl conversafia lui cu Hattie' -Ve mulEumesc ater de millg domnule Arden.
F;r; i; [a inceputul secolului al noulsprezecelea, din Hattie strAnse mai tare m6na pe bastonul elegant
sculpjat gi se indreptr spre uga din sticla din faqa E"ie-
Anglia perioadei Regenqei. Chiar este o incintltoare riei. 5e deplas-a cu o grijl care te_ f[cea s[ te gdndegti la
oiesl veche.
oase-fragile gi la un simq precar al echilibrului.
-Si ce istoric are? rosti Hattie pe un ton sclzut' Acum - Mi-aji fost de foarte mare ajutor. Trebuie str re.
dadea Dractic pe dinafarl de entuziasm. Agi simgit ceva
cunosc ctr, atunci cdnd mi.aEi fost recomandat prima
ciudatiau deoiebit de interesant? oare, am avut nigte rezerve serioase. cdnd vine vorba
Clientilor le placea ca antichit[$le lor sd fi avut 9i str investegti in obiecte de art[ gi in antichirAfi, m-am
,r., rr..,ri dramatic. O masl care fusese folosite la sem- increzut intotdeauna in relatriile mele vechi cu comerci.
narea unui tratat faimos sau pe care se scrisese scri- anfii $i cu prietenii din brangl, care mi-au oferit pererile
ro*r"" de abdicare a unui rege era mult mai valoarosl lor profesioniste. Nu m.am gdndit niciodatl s[ ionsult
decit aceeagi piesl de mobilier care doar stetus-e pr& un medium.
i"ita i".r."..rir". Jonathan analiz[ piesa de mobilier,
calculand posibiliteqile. ; C.u gigurantf, nu sunteti singura. Jonathan plqea in
acelagi ritm_cu ea. Foarte puqini oameni sunt Juficient
-A avut partea ei de emogie' asta pot sI v-[ spur cu de deschigi la minte incAfsf,'profite de avantajul unei
siguiange, grai .1. E inconjuiat6 de o aurl de violenqA informagii _care poare fi obEinu-a pe cli metafizite.
stiaveche. eend i.am atins suprafaqa' am putut sr simt Hattie chicoti.
furie orofund[ si ceva fric[. Totodata... -Ei bine, irni-place sf,-cred ctr, !n privinfa asta,
- Da? Ce este, domnule Arden? luJrl un pic mai desrupata la minte decAi majoritatea.
- Durere, cred. Jonathan vorbea pe- un ton stins' $tiqi, toatii viaEa m.au interesat chestiunile rnetafizice.
meditatiu-Nu 15 fi sulprins dacl a9 afla c[, Am citit multe pe rema asta. Dar talentul acesta special
"p*p.
in vecinetatea ei, a avut loc un duel. Probabil cl a fost al oumneavoasffe era nou Dentru mine.
stropitA cu cAteva piclturi de sdnge dac[ au tlmas urme Jonathan deschise usa d! stich penrru ea.
-.--t3a"g.. atAt de Puternice.
emotionale -Psihometria e un talent psihiineobisnuit.
n"ni" p;iri ;;; cu admtuaqie. Inchipuie4i
,le gi-gi
I Ei bine, nu sunt a$a d-e sigura. Hattie igi Euguie buze-
una ca asta. aple-c[ gragios capul, cdntirind lucruriie, in weme
jorrathatt se aplecl mai spre ea qi'qi cobori glasul inca 9e
p[qea afar[ pe Eotuarul aglomerat din San Francisco.
un pic penffu a incheia Povestea: Dac[ stai sI te gAndegti, in viap oristtr nenumerate
38
gmandaW6' nfacert defawifAe 9
ocazii in care ne uitem la un obiect- vechi sau intrlm de excepqie.. Calitatea o<e_cuqiei gi originea false reuqi.
intr,o camerl necunoscutl 9i, brusc, devenim conqtienqi serl s[ p[cdleascf, personalul galeriei. Cel puEin penhir
de o senzagie anume. o scurt[ perioade de timo.
-O auri? ii sugerfl el. Treaba lui era str indrume clientul potrivit ctrrre
- Da. intr.adeier. Se lumin[. O aur[' Avem senza' piesa poaivit[ inainte ca autenticitatea sLi poate fi
ti, Jie'ac"lo ""l"tatnplat ceva. Avem sentimentul pus[ la indoiala. Coordonarea era torul. Esciocheria
ffi;;6;i;bii.a r,', it"liilitcazulo conexiune emo[ionale
dumneavoastrl, abi-
era bine pusl la punct, dar, pentru ca lucrurile s6 fie
sigure, era foarte important ci nici unul dintre falsuri
." tt".ut t. Ma aqtept ca, in
iii"i", i1."" ta ?i.-i"i"lt mai bine dezvoltattr decit la s5 nu- incap[ pe mdini gtegite. Existau experqi, degi pu.
^*lP;;'Oticum, m[ bucur ctr v'am fost de folos,
noi, ceilalqi. fini din cdte spuneau sursele lui, care puteau detecta
nuanqele fine care puteau da de gol chiar gi cele mai
*-O;
doamnlWoods. bune reproduceri.
iuem legetura data viitoate cdnd voi planifica -El aranja lucrurile astfel lncdt mobila, odatfl ajunsl la
* mai fac vreo achiziqie.
s[
qi se
galerie, s[ fie plasat[ repede. Nici un obiect nu trebuia
i{"iti. itil"iii"a iapul tn semn de rlmavbun negru par'
lasat sa stea prea mult in sala de expoziEii, unde ar fi pw
lndreotl cu b&are de seaml spre un Lincoln rut atrage o atengie nedoritE. Din acelagi motiv, nici una
;fff"ils"iE;i;i. un barbai scund s.i,grat, imbrrcat dintre piese nu era proiectate sf, par[ atdt de unicl qi de
intr-un costLlm, care nu-i venea bine deloc' se lnoreP excepqionala incflt s[ suscite prea mult interes.
ii-I" gt"ta ae pe aripa maqinii pe qi'i deschise Portiera' Cu ultimele afaceri, trecule la un alt nivel. Cu sigu.
Femeia ii surflse ugor 9i se urcl bancheta g'T,:p3te rangf,, intrecea schemele false de investitii de care*se
a masinii mari. Se uit[ apoi spre Jonathan 8t nolca o ocupase atit de multi ani. Trecuse la un nivel mult mai
*i"d subgire gi osoasl, plina debiiuterii de aur 9i pietre inalt, ceea ce implici qi intrarea in cercuri mult mai bo
gate. C4tiga bani frumuqei. Avea str fie nevoit s[ ia in
pretioase, pentm a'i face semn de la reveoere'
'---'B;be;;urtrt nat a"ii sunt qinte atat de uqoare", igi calcul posibilitatea de aoi deschide un cont dintr.acela
zise in sinea lui. Singurltatea ii flcea nouf,zeci la sutii in afara qlrii, aqa cum feceau adevlraqii profesionipti.
Ai;;;;d. M.&."-E"i"t , tolile-cronice Ei accesele de
restul' Era ca 9i
r""iiit"ii care intunecau minqile f[ceau
cum ar fi primit totul Pe tav[.
""'S;?;;fl.;;a capitolul 5
$i ffise sui lavolan, pomi motorul qi
incbpu sa indepeiGe maqina greoaie de IAng[ trotuar' Vesta Briggs stiitea singur[ in camera pe dou[ etaje
lonathan zdmbi multumit. gi inspira ambianta linistitoare a trecutufui. Dacf, n-ar
'" ci.;a-ai";otttd ditpa* din raza-lui vizuah, se in' fi fost u$a grea din oqel, incuietoarea computerizata $i
dr*;e ;r* il-"ri""ad avea parcat Jaguatul, deschise din
lipsa totale a ferestrelor, nimeni n ar fi gtiut weodate
,."'ri ut a. Se uit[ in oglinda reffovizoare qi rdnii ctr peregii acoperiEi cu multe panouri gi podeaua strelu-
timp ce'9i =U",
calcula cota'parte care ii revenea citoare din granit a acestei camere ascundeau ceea ce, de
"tu'i"
Jir, ,rar,r"r"i, ."eiei. p..t" Llt',
"''sese
o zi de fapt, era o galerie elegante.
Vitrinele se ineltau de la podea pdnl la tavan. Rafturile
"';ilr';;;productivd.
muncl
cint rfacuta, bineinqeles; era un fals e:<' ,df,posteau coleqia ei de cutii cg relicve, sute, sau poate
trroidi""t, realizat undeva in ultimele slptlmdni in' chiar peste -o mie, in prezent. Incepuse s[ le colecqio.
;;Hb;i;"F din Entop", care angaja nigte falsificatori neze cu mulqi ani in urm6, cand, inifer$it, se implcase
40 Amm[aWE Afac,eri tnfam{t{e

cu ideea ce, pentru ea, nu avea sii existe un alt motiv sffemetuqa Vesta o luase complet razna. Dar aneau s6
penffu care si trliascl decdt Galeria Chatelaine. treacI totul sub tecere, se gAndl ea. O, da, aveau s[ facl
' Se lntoarse incetigor, inspirAnd adanc atmosfera ln- tot posibilul pentru a ascunde informaqia asta. Nici
clperii. Trecutul neschimbetor ii oferea conforh penffu unul dintre ei nu voia sf, riEte ca vestea asta s[ se afle in
ea, era un tArdm care r6mflnea ingheqat gi incremenit in lumea artei. Genul acesta de b6rfl nu numai ctr era pe.
timp. o lume care putea fi vizitata iar qi iar, in amintiri ntbil din punct de vedere profesional, dar avea s[ creeze
si in vise. Savura focul rece pe care iJ'inspirau operele gi probleme afacerii.
de aro smllucitoare gi lustnrite, expuse in fap ei. -[^e- Femeia privi frumoasa lada decorativl din aur de pe
dite frumoase din Damasc, din secolul al qaisprezecelea, unul dintre rafturile din apropiere gi se intreb[ ce avea
cutii elegante de bijuterii din secolul al qaptesprezece- s[ spunl-Cady cAnd aveau strfpovesteascl despre vizite.
lea, setuii de toalete poleite cu aur, care, odinioar[, de' le la medium.
coiasere budoarele doamnelor qi ale curtezanelor din Cady nu era ca to[i ceilalgi. Cady o lnqelegea, gi asta
secolul al optsprezecelea; birouri sculptat cu gust de la qenlru cf, erau atat de asemtrnltoare in multe privinge.
inceputul secojului al noursprezecelea. Fiecare fusese Cady nu avea_s[ tragl concluzii pripite, cum c[ qi-ar'fi
feurit pentnr a pesffa secrete gi obiecte de preg. Toate pierdut simqul realiteqii. Ea avea mai int6i s[ ii punl
aveau montate incuietori. intreberi. Ea avea s[ se uite dincolo de aparenqe. Aga ii
BarAna piqi agale de-a lungul inc[perii 9i se opri in ste.tea ei in fire.
dreptul micii i.etl itt spirale, care ducea tnspre balconlrl Vesta igi puse o mflntr in gold gi igi desprinse o o<-
inzust ce lmpreimuir;ilil tn partea diir mijloc. igi -numele
cepEionah bijuterie veche cunoscutf, sub de
pu"se mina pe balustrada lustruia 9i se gindi la cearta Cheile Calug[rigei. O purtase la intmnirea comiterului
n"."re o avusese cu Svlvia. Nu fusese deloc placut. Poate din noaptea carnavalului care avusese loc mai devreme
ir fi mebuit s&i explice nepoatei ei de ce luase decizia de in seara aceea. Entuziasmul fera limite cu care Eleanor
a amina votul cari area s-e decida soarta fuziunii. PAn[ Middleton iEi tndeplinea indatoririle de preqedinte al
una, alta, Sylvia era directoarea Galeriei Chatelaine. serberii anuale a comuniteEii din Phantom ?oint era
Dar voia sf, fie sigurl, se gdndi Vesta' erau- prea multe
ln joc. $i, in cele din urmf,,-ea nici nu trebuia s[ dea *Galeria
admirat, dar obositor. Totugi, era important pentru
Chatelaine s[ aibl un reprezentant in iadrul
nici o e>rolicatie. Nu inc[. Svlvia hi asumase activitlqile
de zi cu ,i d" [a galerie, dar amdndbul qtiau c[, ln-ciuda _comitetului. $i, avAnd in vedere rtrragerea ei pargiah,
Vcsta se gAndice nu avea nici o scuzf, ie impovereze pe
faptului c[ ea fu"sese nevoita se se retrage pa4ial, fonda' altcineva din familie cu sarcina de a se oferi voluntar
toarea Galeriei Chatelaine incl mai conrrola acqiunile penffy a participa la lucrarile comitetului. Nu4i neglija
care decideau soarta galeriei.
ii aruncau pe la spate ceilalgi niciodatl responsabilitllile din cadrul galeriei.
Vesta stia ce vorG
cu mediumul fusese ultima Pentm o clip[, analizl bijuteria veche in lumina unui
membri ai familiei. Treaba
bec din apropiere. Medalionul bogat ornamentat din
oiclturf, Dentru Svlvia. Vesta sur6se sinistm. De multe
centrru avea sffalucirea aurului foarte vechi. Pietrele care
*"*" era considerati e>rcenfric[. Acum probabil ce se
il inconjurau inctr mai sclipeau, plstrdnd patina wemii.
intrebau dace nu cumva se instalase senilitatea.
Exoresia de pe fata nepoatei ei, atunci cdnd o ln- Cele cinci lanquri cu zale-de aur i se revlrsau printre
fruntase in legaturl iu iniAl^nirile cu Jonathan Arden, degete. De patru dintre ele erau ag[late chei de aur,
fusese aproapi amuzante. -ln curAnd, restul familiei incrustate cu nestemate, De cel de,al cincilea lanq nu
avea s[ faca mare tam4am la auzul ve$tii c[, in sf6rqit, atirna nici o cheie.
ilti

il a AmandaWE qfotni [afatntfu t(i

Descoperise bijuteria la scurt tiryp dupe ce deschi. care atdrnau de bijuteria ei descuiau uqi care ascundeau
sese ealeiia. O eisise la o licitatie la care participase, secrete qi mistere manuscrisele cu ilusrafli din bibliote
intr-rin tnotmatt-de bijuterii false; o capodoperd ascuns[ ca mlnlstirii; cu pereqii ei cu lespezile rare gi pre
-capela
sub o sramada de poioabe din plastii, sticl[ sau metal gioase care infeqiqau vieqile sfinqilor; cutiile in care erau
ieftin."$tiuse de indate c[ avea sa devine simbolul noii dep_gzitate actele proprietAili $i catastifele contabile.
ei afaceri. - Cheile_ Calugariqei ffaversaserl secole de.a r6ndul,
displrAnd uneori cu anii penffu a reaperea mai tdrziu
Logoul Galeriei Chatelaine se baza pe forma bijute-
riei vechi. Imaginea obiectului era imprimail P! ori- in mdinile vreunui
.l .
colecgionar sau ale weunei femei
ce, de la carti dl vizita la anunquri elegante distribuite care fusese, pur gi simplu, atras5 de frumusegea ei unicl.
de fiecare dite cand se scotea la vAnzare weo colecqie La un moment dat, prin secolul al optsprezecelea, cdnd
deosebiti. Ba chiar, o reproducere mare' sculptati a cheile ornamentale erau foarte in vog[, cheile de fier fi,r.
frumosului obiect era atarnatf, deasupra uqii din faqe seseri inlocuite cu unele noi flurite din aur oi incrustate
a orincipalei lor galerii din San Francisco, precum qi cu pietre preqioase. Dar medalionul deosebit rlmlsese
delsupri ugii mic-ugului magazinaq de artl de aici, din n_eatins. Poate cf, bijutierul care inlocuise cheile pentru
Phantom Point. clientul lui recunostuse c[ o astfel de miiestrie nu tre.
Vesta analize bijuteria grea, congtientizdnd caldura buia alteratii de dragul modei.
pe care o degaja metalul lifit de pielea ei. Nu-era decdt finAnd_podoaba in m6n6, Vesta urcl scara spiralatl
ili;;L., iii.a-t a" ,iitt r,r't, cuget[ ea. lEi stranse
"* Aproape ce putea s[ simtA istoria
pdnl la balconul ingust Merse pdnl pdn[ la o vitrina qi ridi.
cf, una dintre lad4ele superbe, b creaEie din secolul al
desetele in iurul lui.
o.i*a inluntm. Cunostef toate detaliile, pentru cl optsprezecelea decoratii cu email pictarsi poleite cu aur.
p.tr"..rt" foarte mulli ani clutAnd s[ afle care erau Un duplicat simplu, de fier, al ielei de.a cincea chei,
originile obiectului. cea pe care o scosese mai deweme de pe Cheile Celuge
Initiat. frrsese creat penfiu o mireas[ din secolul al doi. rigqi, era ln incuietoare.
sorezecelea. reprezentand un cadou extravagant de nun' - lgi facu curaj s[ infrunte valul de emoqii care o nlpft
ti d. l, rotil Li. Simboliza fidelitatea lui gl increderea deau de fiecare dat[ cAnd deschidea lediga. De indate
tn ea. Cheile care atArnau de capetele lanqurilor erau ce fu pregtrtite, selte capacul gi puse Cheile Celug[-
embleme ale puterii pe care o cepeta odate ce devenea rigei inluntru cu grijl sub celelalte secrete pe care le
stApflna castelului. ascundea acolo. Pentru o clipe, remase gdnditoare, re-
bn.ib fuseserl turnate din fier. Cu ele se puteau memorAnd trecutul.
descuia inclperile care adaposteau comorile lordului: - Dup[ o weme,_inchise capacul gi incuie lada pundnd
condimente scumpe din Est; manuscrise pretioase ce cheia-duplicat in buzunar. Aqez[ lddiEa cu comori p^olei.
contineau informaiii despre magie gi tot felul de miste- tE gi emailat{ inapoi pe raft gi inchise uqa din sticla. inca
r.. tocmai din Spania; bijuteiii 9i straie fine din unul dintre micile cufere frumoase, printre sute altele.
"dur"
ldna care se purtau doal la ocazii speciale. Betrana cobori scara, p[rlsi galeiia in care trecutul
Peste multi ani, dupl na$terea multor copii, doamna rlmdnea inchis cu grijl gi incuie uga grea.
rlmesese vf,duvtr. Conform tradiqiei wemii, se reffesese Senzaqia mult prea familiar[ de agitaEie punea ia-
la o mf,nlstire unde talentul ei de bun organizator li rlgi stApdnire pe ea in seara asta. Accesele de anxietate
-
asizurase urcarea rapida in rangurile monahale. deveniserf, din ce in ce mai superetoare in ultimele cd-
In ..utt timp, se bcupa.e deiupravggherea meburilor teva strptlmdni. Deja un pahar de whisky nu mai era
menestiriigi a ihestiuniior financiare. ince o dati, cheile suficient pentm a le tndbugi. Poate avea sii fie nevoie
Am.anf,a @kE $*ni tefamifie r[5

s[ apelezq la una dintre pastilele pe care i le daduse de mare_. Era un risc pe care ffebuia s[ $i-l asume atunci
medicul. Ii era groazl s[ le foloseascl. Aveau efect, dar cind folosea un liber.profesionist care avea multe cu-
o lesau cu o mahmureale neplecutl. Trebuia se ffeac[ o no$tinle in breasla. Tentatiile erau mari.
zi intreagl pintr str igi recapete controlul. Cel mai bine Totugi, firsese. atAt de sigur de Cady Briggs. Chiar fl
era, dacfl avea s[ fie posibil, s[ reprime atacul de panicl ,ruase prrn surprindere cu manewa asta. La naiba, prin
inainte s[ punl st[pflnire pe ea. surprindere era pufin spus. Se simEea de parctr
urcl treptele spre dormitorul ei, se imbrlcl in- t.r-
Vesta casat o loviturl in stomac. Se g6ndi ctr, dintr.un".fimotiv
tr-un costum de baie gi cu un halat de plug gi coborl anume-, lua trldarea asta un p-ic prea personal.
inapoi la parterul vilei de pe dea1. ;Ao;"
Afarl, pe terasf,, stinse luminile casei gi rlmase in pi. lfacprle", se gdndi. ,,Poarr*tl ., ,r, brn a"-rfi."-ii;
Uady tsriggs era incl u! consultant plecat pe calea gre-
cioare privind de,a lungul golfului cufundat in intune- gitr. Se mai int6mpla. Nu avea nici un rost;e,t ,"ili
ric, in depertare, unde oraqul San Franclsco strilucea gi
" cu
str se holbeze la dovade. ,Tieci peste asta gi poartl-te
scdnteia. Iqi scoase halatul, il puse pe un gezlong $i pe$i profesionalism.n
dea lungul lespezilor, c[tre treptele piscinei.
Nu porni luminile subacvatice. Apa cufundatl in - Egti b.ine, Mack? il tnrebf, Dewey ingrijorat de la
capltul celelalt al firului. Ai o voce de iarcifi *a"oi
beznl o primi intro imbrlqigare tfcutai, dar inviorltoa-
re, asemenea unui vechi gi familiar iubit, unul care-i cu-
ceva care nu !i.apriit. "i
noltea trecutul gi-i implrtlgea amintirile. - Ce s.a intAmplat? interveni Notch din anexa bi.
lnotI trei ture de bazin inainte s[ simtl ctr era ceva rou.lgi pe-care o folosea la Military World. Avem weo
probleme?
in netegule. Flcu o pauzl, cllcdnd apa, qi se uitl spre
umbrele $edinii care imprejmuiau piscina. Mack se str[dui s[ iasd din starea moroc[noasl pe
- E cineva acolo? care io ftezise analizarea informaqiei de pe ecranul lL
Nu rlspunse nimeni. minos al computerului.
Era din cauza anxietAqii, iqi spuse. In seara asta, nu - Da, qvgm o probleml. Cady Briggs rocmai gi.a cum-
-
perat
avea lnsl so lase s[ invingl. Urma s[ se lupte cu ea gi un.bilet spre San Jose. Citi inf5lmagiile ingirate in
str opreascl atacul de panic[ inainte sd punl stApdnire faqa lui. A aranjat se inchirieze o magina de-acolo. Cand
pe ea. am vorbit cu asistenta ei, in urmf, cu c8teva minute, mi
Cu hotir6re de neclintit, incepu s[ inoate spre ca- t? sp.us c[ domnigoara Briggs va lipsi din oraq weo doua
p6tul opus al bazinului. Nu avea sf, cedeze in faqa fricii zlle. A plecat s[ se intalneascfl cu un client care locuiegte
flrtr nume. in munqii Santa Cruz.
-Cu cine? exclaml Notch uluit.
.
-_AmbT,se Vandyke, un mogul pensionat din induy
capitolul 6 trla II. A tlcut avere din proiectarea de sisteme software
care se ocupe de trimiterea de programe automate desd-
- incearce s[ ne trag[ pe sfoarl. Mack nu-qi Jezlipi nate_sA recupereze informalii.
ochii de pe ecranul calculatorului in timp ce vorbea la -Ia naiba, bolborosi Dewey. Vrei s[ spui c[ se ocu.
telefon. E vina mea. Eu sunt cel care a aleso pentru p[ de altceva cAnd ar trebui ri in..r." s'a ne gaseasca
consultangtr. nou{ coiful?
intrebl. Nu era ca gi
- -Nu
De ce era atAt de surprinsl se cred c[ nu are legltur{ cu noi, replicl Mack.
cum ar fi fost prima oarl cAnd fecea o gregeah atdt Eu cred c[ domnigoara a l6cahzat piesa voasLtr.
M gmanda qVfc6 Afaceri defamtfte

- Ei, strigl Dewey ceva mai entuziasmat. Chiar crezi wche este foarte, foarte clutate pe pia(a de antichited?
asta? rre[unle sunt toarte mari pentru piesele de calitate.
Mack rlmase cu privirea fixaa pe monitor. -$: 9."o, ingrimr Notch. Cr.dEi;;ep dl;i;i&.
- Sunt absolut sigur. h -Jpul ceea ce cred eu c[ spui? inrreba neribditor
-E-n regula, chicoti Notch. Ai auzit, Dew? A glsit L€Wey.
blestemltia aia. O sa fim bosati. .-A crescut in lumea afacerilor cu obiecte de artf,,
- in caiul ilsta, continua Dewey, de ce Mack vorbegte *Jaugd Mack. Cunoa,gte juGt"rii. br.e
de parcl i-arfi murit cineva? ro6tru, ar putea la fel de ugor sf, fi glsit"i""rfirrr..ifri
Ei un cumof,ril-
- Dace par mai pugin entuziasmat, il lamuri Mac!, br penffu el. Am o banuiale ca ac"um J1; a;;-#;
e penffu ci eu cred c[ domniqoara Briggs are propriile p_:r:ry1actual penrm a tncerca,eai r.""i.r. p;"fii;
planuri legate de coif. Iar planurile astea nu ne includ afacgle pe piaqa neagrd.
oe nici unul dintre noi. - Vrei str sprri ce va vinde coiful altcuiva in loc s[ ni-l
' -Ce?! intreba Notch. Dew, despre ce vorbeqte el aici? retume-ze nou[? vorbi Notch pe un ton ridicat.
Cum ai
-Nu stiu inc6, dar nu sunl bine, mdrdi Dewey. rebui de fapt?
LlmureEiene, Mack. Nu e cazul acum s[ fii secretos cu -9.qd c[ e posibilirate foarte concrettr, zise Mack.
noi. Suntem clienqii tdi, mai gtii? - rrebule s[ recunosc c6 imi scot peleria in faEa ei.
- Problema, rosti Mack, e c[, in ciuda procedurii 9lryr] lui Dewey Eada resemna;; $i;;;"8 sovaiel-
standard de la G-i pierdut ua fi gdsit, Cady Briggs nu m-a df admiraEie. Dac[ pune mdna pe coiful nostru qi
anuntat c[ a glsit un indiciu legat de coif.
:::3
pune la cale o afacere care nu ne implice gi pe
noi sau
- Si ce dacE? Poate c[ wea rnai intAi s[ verifice infor' 1i .!lTf y*k, o sE fac{ o avere..Fac p'ariu ci o s[ cagtige
maqia, o ap5rl Dewey. $tii tu, s[ se asigure c[ lucrudle mult mai mult decet aveai s-o pletegti tu.
stau a$a inainte sf,4i spun[ c[ a g[sit_cev-a. . -Da. Mack ap[s[ o-raste qi.i aperu un alt program
-Nu era nevoie sf, meargl atet de departe pe cont de zbor.lv{ult mai r"u[. Si;;"iiiJlri'.r
aoeteze la
propriu doar ca s[ verifice o informaqie. Ar fi purut &o
iace prin telefon. Asta o pletesc sf, fac[. Lam explicat
intermediari sau str plateasca
nlcl tixe.
*i" .*a-j;
ii:i-r"rn ;;
clar ie, dactr gf,segte weo dovade solida, mebuie s[ m[ ctr am gtiut de latun
anunte imediat. Eu m[ ocup de tot ceea ce presupune
_
mos_9*{ i.!ep!rt c[ era prea fru-
ca sf, tie adevlrat, se plense Notch. Dewep tu gi
eu
recuperarea. n-am fost ca,sr ne imbogagi- i.pJ.,'urla.i sigur.
f5cu"qi
d tlcere ap[sltoare se lesa odattr cu aceasti infor' . __
rcnl$r, a. tosr dreguf sd ne gAndim la ce-am fi p[tut
matie. Penmr- o weme. nu se auzi decit respiratia lui ta.ce cq banii, spuse Dewey melancolic.
Ne fecuseram
De*ey qi a lui Notch. ln cele din urm[, Notch igi'drese nryte ptanuri minunare penrru Milirarv World.
glasul 9i rosti:
- --fuu desrrmat la fel de,"p"di;fi;;;tarut, filo.
- Ciezi c[ poate a glsit coiful gi merge ea lnsEgi in sofa Notch.
clutarea lui? - Nu s,au destrf,mat inca. Mackigi_scoase ochelarii gi,i
-Asta e concluzia logicl aici, replice Mack. ,aSez{ ne T*,e.le"c+ tastature. Cady Briggs pare sa nd fi
- Dar de ce ar face asta? il iscodi Dewey. De ce nu ruar ln calcul taptul c[ incf, are conffact cu mine.
tear suna oe tine mai intAi? L)e cealaltA parte a-firului se instale o filcere
uimitl.
- Un motiv plauzibil ar fi ce si-a dat seama cf, ar putea -Ue{ s[ faci, MaclC wu Dewey str afle.
s[ fac[ cerra mai profitabil cu coiful vostru decdt sa vi'l ,. : lu ce crezi c-am se fac? Merg dup[ ea. Mack se ri.
returneze. Mai qineqi minte c[ nea povestit c[ armura qlca tn plcioare. lntengionez s&i reamintesc cf, lucreazf,
I qmank@ict Af*oidefani[te 1l)

penffu mine qi c[ firma Ce-i pierdut va fi gdsit Eine foarte Vocea lui nu,i transmisese nici un indiciu ci srar ft temut
tare la conceptul de loialitate din partea angajatului. de ceva. Cei doi barbaqi trebuie s[ fi sosit d"pt; irrd;
sese telefonul, medittr ea.
Nimerise in mijlocul unei spargeri in desf4ura-
capitolul 7 re. Dmgurul motiv pentru care nu intrase peste ei era
peqqu c[ glsise incuiatA poarra de la capltul aleii inguv
Mdinile ii tremurau. Cady stAtea in umbrele pldurii te-gi-intortocheate. Incercase s6 sune la humarul de iro
de conifere cufundate in noaptea umed[ gi incerca s[ bil al lui Vandyke, dar nu r[spunsese nimeni. Nedorind
respire adanc. Nu putea s[ ia pastila pe care o finea in str seintoarce acum, ce bltuse atAta drum, isi imbrlcase
cutiu[a prinsf, de brelocul cu chei. Avea sLi amorteascl mantaua de ploaie, cobordse din magine qi intrase pe
poartf,.. Cdnd iegise dintre copaci, observase furgoneta.
simturili, iar acum avea foarte tare nevoie de ele.'Valw
rile de negurl care se involburau in jutul ei f[ceau gi aga Siluetele ascunse in spatele vehiculului si usa deschisa a
o meabe grozav[ inceqogdnd situagia. cabanei o ftrcuser[ s[ i se zbflrleasc[ p[rul pe ceaff,.
Chiar pflcla era cea care o salvase ln urml cu cflteva L.ogic em s[ se letrag[ inff-un loi de unde putea se
minute. Ceaqa gi tntunericul nopfii o ascunseserl cdnd pnejn sigurangtr la poliEie fara sa riqte s[ fii auzite.
cei doi berbaqi ffecu$er[ pe lAnga ascunzigul ei. lJar.Dumnezeu gtia cflt avea s[ dureze pAn[ c4 ajutoarele
Atat de aproape. Ingrozitor de aproape. Dac[ nu i-ar sp ajung[_ig zona asra atar de indeplrtata. inire timp,
fi auzit venind spre ea,-dac[ nu gi-ar fi urmat instinctele Ambrose Vandyke era in mare periiol. Nu putea se srca
fi luat o spre copaci... aici qi s[ nu facl nimic.
$i n ar
' ,Nu te gflndi I" O s[ stlruiegti asupra ideii de cdt Se intreba dace avea s[ foloseascf, la ceva sf, le distra.
de aproape erau sd".tr. gI atengia.
te prindf, mai tArziu, cdnd o s[ faci -Privi fu-rgoneta gi incerctr sf, se gdndeascl la
atacul de panicl. Acum trebuie s[ gdndegti." un plan. Vehicqlul era parcat in captrtul d6 pus al aleii
Cercete ferestrele luminate ale cabanei micuqe ce avea foarte abrupte. DacI ar fi putut s[ aiungtr la el fare se
forma literei A. Cei doi barbati, care ieqiserl pe uga din fie vdzur5, _s[ dea drumul -fidnei de haia gi s[ scoat[
fagl cu doar cdteva minute in urmf, clrind niqte-obiec- furgoneta din vitez[...
te voluminoase impachetate, purtau nigte mlgti de schi ,.Sim1i prezenfa. cuiva care venea prin spatele ei cu o
care le ascundeau feqele. Se migcaser[ repede gi4i depo clipa_inainte ca el s[ se mi$re, d"r ,turtii iu-prea t6rziu.
zitaserl poverile in furgoneta banale pe alee. Le auzise O,pa[m[ mare se lipi de gura ei, reducflnd la'tecere gip*
discutia cdnd se intorseser[ in casf, pentru cI trecuserl tul inainte str poat[- s[ scoatd un sunet. Un braq li incon,
la doar cdqiva metri de locul unde st[tea ea. jurla Ealra
talia uplno{
lipindo oe
de un ffup vinjos de berbat.
trup vanlos
Discutau despre timpii spargerii. - l-i"tq,tg. MSck ii vorbi direct-in ureche in timp ce o
-... Ne ia prea mult timp s[ inc[rc[m chestiile astea. t6ra in adflncul pldurii de conifere inconjurate d. ."*
Trebuie s[ olec[m de aici. p. Nici t.rr, rrrret.
- Stai ca[m. ince weo doue drumuri gi gata. Cady incuviintr[ frenetic din cap ca sLi arate ce a
-Nu-mi place chestia asta. Am o senzalie nephcuti ingeles. Simqi cum, imediat, in loc-ul fricii aproape de
legat! de treaba asta. neindurat, cire ameninp s6.i opreascl ini inima, se instale
- Iqi plac banii, nu? foarte repede calmul.
Cady il sunase pe Ambrose Vandyke de pe aeroportul .tui Mack iqi dezlipi palma de gura ei. Se prinse de bratul
ca s[4i pf,srreze echilibrul, se intoarse gi se ridicl pe
din San Jose, iar atesta ii daduse indicaqii precise despre
cum sf, ajungd la caban6. Fusese jovial gi ner[bdetor. vdrfuri ca s&i poatf, $opti avertismenrul ei.
s0 nmanda@lct %facer[ defamifre 51

- Spargere. Doi bmbaqi, cred. h vale,.ln mod ciudaq exmem_de silenEibs. Simqi cI o
- I-am vtrzut, rosti el la fel de suav. orprinde un nou val de tice. fieaba-;;A;" avea instr
-Cum de ai...? r{ funcgioneze dace barbaEii nuai dad."u ,ea*" ,e
-Nu conteaz[. Trebuie s[ pleclm de aici. rntllmpla ceva riu afartr. Vehiculul iqi continua cobor&
"e
Cady clatine repede din cap. rea ciulatde otcutr in josul drumulri;;dlilfi;;i;
-Nu putem sa-llasam pe Vandyke singur cu ei. Cine u16. ll clutit cu privirea pe Mack in spatiul sol din fara
stie ce-i vor facel cabanei. Nu era nici urmtr de e[. Disperaa, ib apleca se
' - O s[ vld ce pot sf, fac. intre timp, lntoarccte la ma- gfiseascfl o piatrl pe care o putea
arunca tntr.o fereas-
gin[. Suntr la poligie 9i pleaca naibii de aici. Ai ingelesl u{ pentru a amage.atenEia hoqilor. inainte s[ apuce s-o
-Aveam de g6nd s[ eliberez frana de mdnl astfel Ai:-.. torugi, unul din barbaii igi flcu apariqia in pir
incit furgoneta so ia la vale cu toate obiectele furate. gur u$ll. Ue opri brusc.
Mam gdndit cf, vor sta in casl suficient de mult timp
inc6t s[ pot se ajung influntru, str zlvorlsc uga gi s[ sun
- - La dracd, Sandier! Camioneta. prostule, nu ai tras
fr6na.
la poliqie.
,, Hot ! furios n[vdli afara pe ug[. Traversl mica veran
-Presupui c[ uqa are z[vor t ,..i le.r. cele trei trepte pAn[ jos. O clipe mai t6rziu, se
-ToatA lumea are z[vor. Mack, trebuie str facem ceva. cliltini.violent ca 9i cum ear fi impiediiat de un obiect
Poate cf, se pregetesc s[-l omoare pe domnul Vandyke ulrzrbil dape ctrrare, apoi ctrzu la pdmdnt fari se scoatii
chiar in timp ce noi... yn,su,ner. frupuli se prlbugi, disfiarand in inruneriiul
- Bine, bine. LasPm[ s[ m[ gdndesc. Oe la baza verandei.
Mack cercetl uga din faql a cabanei, apoi iqi lndreptl Cql de_al doilea berbat igi fecu apariEia ?n pragul ugii.
privirea spre furgonet[. Cady aproape c[ ii citea g6ndu. -Ce dracu'...?
rile in timp ce calcula distangele gi gansele. Flcu unpas in fa6 gi se opri brusc. Spre deosebire de
-Ei bine? il imboldi ea. partenerul lui, ng ctrzu ca un vigel amegit. lncremeni.
-Cred c[ vom incerca ideea ta de a elibera frAna de Lumtna ce r[zb[tea.prin uga deschisa flcu se strf,lu-
mind. Dar m[ voi ocupa eu. Tu stai aici. Orice var in ceascrdur ogelul lipit di gatul'lui.
Si;rerad.t..;;;il
tflmpla, nu te arEta. Ai inqeles? de un briceas.
-Srgur.Am ingeles. . - Qr4y trasE aer in piept la vederea sabiei strevechi.
- Dac[ iese prost, se fugi. Se nu te gindegti de doul t$i dEdu seama ca probabil c[ Mack o glsise ?n spatele
ori, doar f&o. camionetei.
Cady nu scoase nici un cuvAnt. Sandier rlmase paralizat c6nd simqi lama.
-Ai lnqeles? o intrebd el pe un ton rece. -Ce?
-Corect. Sigur. Am lngeles. -{runc[ arma, ii
-ordonl Mack din spate. F6o acum.
Odate luatl decizia, Mack nu mai ezitA nici o secun- - Uer repete hoqul nluc.
da. O lasa in bezna umede 9i iegi alergdnd dintre copaci. -Ai trei secunde.
Cady il prM cu sufletul la gurd in timp ce el ocolea fur- Sandier- nu- mai intrebl ce inc[ o datit. Inqeleg6nd
goneta, ascunzdndu+e ln spatele ei. Cady se rugl ca ne- apare-nt schimbarea majorl a situagiei, igi scoaie .i 6E
gura s[ devinl mai groasl pentru a-l ascunde mai bine. garg de seamr. arma de li
",rra $i;ddh,lu;
o areze pe
Cdnd se flcu nevlzut de cealaltl parte a furgonetei, podeaua verandei.
lui Cadv aproape c[ i se t[ie rlsuflarea. Citeva secun- ._
Mack se deplastr ugor, alunecdnd pe dupl Sandier.
de mai tArziu, magina tncepu s[ se deplaseze cu spatele, Nu lu[ insil vArful lamei de pe g6tul barbatului. Cand
52 *manfuqgiict sf*nidefamtrfre s
ajunse lSnge pistol, il impinse cu rArful pantofului sport Ambrose lncuviinEl din cap.
departe, unde nu mai putea fi ajunsl. -Ce bine cf, v.a luat cu ea...
- Cady! strig[ in intuneric. Vino aici. -Vre1 s[ m[ ajugi aicil ii zise Mack. Tipul de jos e incl
.incongtient.
Tinlrl nu avu nevoie s[ i se zic6 de doutr ori. Iegi ln
treb,uie sa.l leglm pe [sta mai intAi.
grabe din ascunzltoarea ei de dincolo de copaci gi se -Sigur c[ da. Ambrose se sffdmbi gi.gi trase sufletul
grebi se ajungl la uga deschise. in vremg ce se ridice suingaci in picioare. Nu va faceEi
- Ridicl pistolul, ii ceru Mack fare s[ igi ia privirea griji, e destule banda adezi:ve.
de la Sandier. Da-mi-l mie. Afarl rlsunl o bubuitur[ surdl. Cadv isi
Cady recuperil arma fetl se rosteascl o vorbe 9i io in, ctr furgoneta seoprise in sfArgit. ' -'- dldu seama
mdn[. Berbatul o verificl rapid cu o pricepere evidentA, -Dumnezeule, gopti er, airrur".
dup[ care cobori v6rful sebiei. Fecu apoi un pas inapoi - Linigtegte-te, rosti Ambrose, chestia aia a fost creatl
sprb deschisl gi aruncl o privire inluntml cabanei.
- ugaface ca.l[ reziste la impact, nu-i aga?
-Ai bine s[ te ingrijegti de prietenul teu, o sfetui merse la irga gi priviinspre magintr. Era rezema-
pe Cady. t[- intr,o
^Crdv
rdnf, de o stf,nctr mare.
- O, Doamne, domnul Vandyke. Intrf, pe ug[ qi ince.
pu se cerceteze casa. Suntegi bine, domnule Vandykel --Nu cred ctr fluritorii vau gAndit chiar ctr arrnura
trebuie sf, reziste la zgAlgAieli de Job-colo i;rd"il;;;
-Aici! turgonete, continue ea.
Se intoarse gi zlri un tAner shbuq cu plr negru care
st[tea in colqul incaperii. Era legat la mAini gi la picioa- , - Dr, nai, gc,u1n nu prea mai sunr la fel de lngrijorat
de starea oqelului iluia cum poate a$ fi fost inalnie de
re cu bande adeziv6. Ldngl el, pe perete atArna o placl apariqia nenorociEilor f,stora doi. Ambrose isi duse la
de surf coloratA. La vederea lui Cady, ochii clprui se c.apet rreaba gi se ridic[ iscodindu,l pe Mack. ln afara
linigtire.
de a fi prietenul lui Cady, cine sunteii, mai dxact?
- Foarfeca este pe mas[, ii zise. Ldng[ computer.
Cady travers[ in grabl podeaua de lemn, lur foar. -Sunt geful ei, rosti Mick.
feca gi se intoarse rapid si il elibereze pe Ambrose
de banda adezivtr.
-Mi-am flcut at6tea griji penau dumneata, dom- capitolul I
nule Vandyke, rosti ea in timp ce tlia cu grijl banda.
Eqti bine? La urma urrnet, nu-lncercase se.l tragt pe sfoarl.
- Da. Ambrose gemu gi incepu s[4i frece incheieturi- ^l)ouf, ore mai rArziu, dupa plecarea poli-gigtilor care_i
le inrogite. MulEumita dumitale gi prietenului dumitale. arestasela pe cei doi hogi, Ma&,at , il?r6'f".ufri a*
Presupun cf, egti Cady Briggs, nul gorltol. Ii asculta pe Cady ti Oe Ambrose Vandyke div
- Da. $i m-am speriat ca naiba. cltand
$espr9 armura.care fusese scoasd din furgoneta
- Si eu la fel, marturisi Ambrose la rindul lui. M-am gi dep-ozitat[ inrr.un colq al inc[perii. Nu avea
suflcienta
temut ctr o sf, vii chiar in timpul lsta 9i o s[ te prinda gi
incrldere in el insugi incet se intervin[ in conversajia
pe dumneata. lor. Iot ce putea face era se stea acolo in picioare gi sl
- Erau cit pe ce, rosti Mack pe un ton sec. parl civilizat.
Ambrose clipi precum o bufuige. Cel pugin, spera sE partr cMlizat. De cAteva ore bune,
- Dumneavoasfie cine sunteqi? avlrsese nivelul adrenalinei foarte ridicat. Dozele mari
-Numele meu e Easton. Mack Easton. puteau avea efecte neprevezute.
5{ nnank @i,cE
I Afacd tefam{u ss
-Un prieen deal mei, Tim Masters, e specialist in lui se ducea o luptii intre conffol qi eufo
arme qi armurl El mi.a povestit despre coleqia ta, Am- I yr.cate
_-B:lgl de resrosteron. La nivel rational, gtir.",.
I

lI
brose, il informa C^ady. Din locul unde era agezattr cu
picioarele incruci;ate, qindnd in poale coiful furat, Cady
ridice privirea- Mi,a spus c[ gi.a oferit nigte sfaturi qi ci
te concentrai pe piese rare flurite de cei mai buni armu- lifi:H'*d*
rieri din parea de nord a Italiei. Mia zis c6 incercai s[
obqii un cmlm intreg...
Mack se intoarse cu spatele la ei qi bau pu6in din cea-
#*l'f"b?:bi:i,"H:: sf Hr ::,..tri;."T:r:i
iul pe care Ambrose il facuse penrru oaspetii s[i. Gus. I * Y.lir:-l-"_ seara asta aici m6nat de o furie de ghea-
tul lichirfuIui il iririi. Niciodatl nu-i phcuie'ceaiul prea
tarc. lxi ii placea cafeaua. Cafeaua tare. I p"rcqt:
F,Ti[fiXf i,l? B,ir?'ij"#Ill;in##f i i**:ll'*
13 poarta de la poalele aleii tnvlluite
Bire, doi interpretase gregit dovezile pe care le avuse
la indemana. Tiesese concluzia care peruie cea mai logi.
;I se scnrmbase rotul intr.o clipita. O parte din in ceatr.
el ltiuse
I imediat ctr se intAmpla ceva foarte reti. Atunci il cuprin
cr- Dar se ingelase. Cady doar igi flcuse ffeaba, aqa cum I sese frica-
inplesese ea s5. o fac5, glsind coiful fumt. Era o mare
problemA ctr nu respectase procedura, igi asumase un | ^ --lncrgdibil. Ambrose. analiza coiful pe care il qinea
risc mare gi fusese cdt pe ce str fie ucistr, dar avea s[ se II Rt a^+!.-.t,t incredibit.
.*;;;;';J;,
tosr pur gi simplu depozitat intro
c6, tosi anii
cutie in came-
ocupe de asta mai t6rziu.
Acum, nu voia decdt se se bucure de uqurarea enor- I "Sol,
ra oln spate-a unui mic muzeu din
vesas.
incultura a fost de "bun augur. Cady
mt car€ il cuprinsese cdnd aflase ctr ea era in siguranEA I *:i:"1y1-1"", . dp;i; J;
gi cl nu incercase s[.] tragl pe sfoar[. I gies3 gavat{ din ojel, afiednd
Satisfacqia pe care o simqea era exagerattr ln mport II crear
=Tlii
1p-r.:r"r.." qurtr. Numai uitd-te la mdiesmia cu care a fost
coltul [sta. ]brma e at6t de elegant[.
$lefuirea mo
cu situagia prin care trecuser[. Nu se simEea u$urat ca un
profesionist care descoperise c[ nu flcuie o gregeala de
I tivelor decorative .*tr"orJi-*ra.'v.Jf.- face liniile
erlidelF "din tundal? Imagineareai cum o fi se
calcul in afaceri. Inctr o dat5, reacqiona ca q1 cum toa. *:Ti il atet de mult-timp gi viziune
rnveste$tr
ttr prostia asta fusese personah. La naiba, ai crede c[ artistic[ tntr-un
'--'5+rv srsr
obiect feurit pentru razboi..'. '-
tocmai descoperise c[ nu-l ingelase iubita cu alt barbat.
,ta de personal. ,; Qrozalr, nu? exclaml A*b.or" lroios. Me intreb cum
o ti ajuns in colecqia de la Militarv
Cu siguranqi exagera avind in vedere cf,, pdn[ in sea- \7orld.
-AT Sa.ig o referire la el intr.un catalog al unui mu_
ra asta, nu peffecuse mai mult de o orl qi jumdtate ?n zeu militar de la incepurut.."otrfuia""l7*i.
compania ei. Asta se intAmplase in timpul intAlnirii din Se men,
Fona ca tusese scos Defrtm a fi vdndut intro licitaqie la
Vegas, care fusese sutx la sutA o intAlnire de afaceri. york,
O or[ gi jumltate ln care discutaser[ despre munc[
New in 1e25. r.qGf a;$;il;;;etor
spune nimic. Pur Ei simplu, a disperut.
nu se
lu prea insemna ci aveau o relaqie personale. Bineinqe- - Poare c[ doul Elr,--B.J&Id, cel despre care ai spus
les, mai erau gi telefoanele din ultimele douf, luni. Dar
astea nu prea puteau fi puse la socoteale. f : *':!i: M.'l'-orylurz.i'd;
qepozlt tott anii tr$tia.
i; ;;;,:fi ii; tl;;I -
,Aqa, bine, iau in calcul gi telefoanele. De-m[-n - Posibil. Probabil g ,, vom gti niciodatl sigur.
judecact." Ambrose, dar in colecga ta cum , irit rii--^-'
56 Fnnnf,a @kE qf*nt &f*rrif," s7

intrebarea asta ii atrase atentia lui Mack. Se rrezi din -,-.Aprogo de probleme, interveni Mack, cum iai ?n-
reverie gi se uiti la Ambrose. tlrnrt pe f,ia doi cu care te.ai dismat aici in
seara asta?
- Bun[ lntrebare. Vandyke, cum ai facut rost de el? _--Ay ap{rur our gi simplu l, ir{u qtiu cum au
Am un program care, prinffe altele, urmlreste licitatiile tlat c{ am coiful. "q",.r.
gi vdnzlrile onJine, publice sau private, legale sau mai -Ppbabi.l c[ fi s-a inrins o cursf, in ziua in care ai
pugin legale. Nu am gtrsit nici urmtr de coiful ala. p-iesa, spuse Mac\. Mai mult c" sigui
-Tocmai de aia m-a sunat pe mine penffu consultan- iloi lucrau cu aqa-zisul consultant de artf, care a +t[
Tpp.{1l
araniat
gtr, interveni Cady. Eu sunt specialistl in zvonurile care rurul coitului gi apoi qi l-a vdndut Cand o se;i;;;
Eie.
circuh in lumea artei, cele pe care programul lui nu le Er catcutatorul meu, pgate
o s[ reuqesc se fac rost dE
poate depista. Avdnd in vedEre trecutufteu in industria ciireva nume penrru pbliEiqti.
software, m[ agtept ca tu, Ambrose, se fii genul de co. De ci sa-ini v6nda coiful pentm ca apoi
lecEionar pe internet. o.l-ilr:i"nteg.
-Nu am localizat coiful prin intermediul unei cunop Mack surdse trist
tinge de pe intemet, zise birbatul. Am fost abordar dL - Ca sl-l ooatl vinde din nou unui alt cumplrltor, gi
un negustor on-line care mi-a povestit sf, gtie pe cineva s*.1ftre_qi de la el .. re.lua"ae*i;'5i;;."-
care voia s[ intermedieze o v5nzare foarte seciet[. Lam -Trebuie str recunosri,idiC;d;; rn
spus c[ sunt interesat. Mi.a adus coiful aici gi i,am platit "il.igrr"r,qa
mqd- fo-arte creativ de a asigura reperarea
trinzacqiei."
cu bani gheaql. Mack 6i flexe degetele?e la-6 ,na"e, ,*i"ti"J.roi
-Nu ai inrebat de unde provinel intreba Mack. senza{la-pe care o avusese cAnd simqise sabia
smeveche
Ambrose ptrrea ruqinat. m palme.
-Me tem c[ nu am pus prea multe intreblri. - Cy. ai spus gi tu, ln prezent, colecgionarii phtesc
-Bravo! exclama Mack. $i acum gtim unde te duce prefun exorbitante pentm armuri. De fiecare
data cdnd
asta. plaF weunei ramuri a artei se insuflegegte,
aftrnci creste
Ambrose se inroqi. 9i numlrul de furturi in zona ..rp..ti,ii.E;;;b;;ffi:
- Bine, bine. Dar int6mpletor documentagia pe care cnea lege a cererii si ofertei.
am vf,zut{ pf,rea in regule.
. ,- Pr, gtiu totul il.espre legea aia. Ambrose analizd coi.
-Numai ce toate chitanlele de la licitaqie erau false,
murmurl Cady. Hjit'f l"d:"ffi 31ru#3&'?*lf,'#'J,ffi TJ;
- Da, se stremb[ Ambrose. ln afarl de asta. Dar cum penffu asta.
era s[ gtiu eu cf, actele erau false?
*_: q-.*:1: ., prlbugirea unui avion, fu ea de p&
-Ar fi trebuit s[ verifici la Tom sau la altcineva care "lTti mai_rf,y. Am avut
rere. t\r tr putut noroc Ei am sc6pat
- - ------
are cunoqtinEe dgspre arme gi armud inainte s[ cumperi din asra, datorittr lui Mack. Y

.Cady ii
piesa, il dojeni Cady. zdmbi, timp in care ochii ti rflmaserf, seri-
-Ai dreptate. Barbatul privi trist spre coif. Da.. il vo, ogi, concenraEi. Macli -tgi dadu ,""^" ii ;."riA;;;
iam foate tare gi nu am wut sf, apar[ probleme, dacl erou pentru momentul acela. Se lntreba "e c6t avea sl
gtii ce weau s[ spun. Ein[ asta.
Mack fu surprins c[ simqea un acces de simpatie au. anrop[ Ambrose. Omule, chiar tqi
tentic[ pentru Ambrose. Poate c[ Vandyke era un multi. "..:*:-t"Eatg,
sunt dator. I)ac[ weodatjl o sI pot se fac ceva ca str
milionar retras din industria softnare, dar nu avea decdt te resphtesc...
doulzeci gi trei de ani. -Am se4i dau de $dre, zise Mack.
58 'funan[aWNIE Afaceri defamltte 59

-Vorbesc serios, insistf, Ambrose. -O.sd te sun. igi propuse in g6nd s[ se gAndeasctr
Mack ridica o sprincean[. rios la ideea asta. Nu se lntdmpla des s[ ai6e posibi.
- Si eu. lhatea de a da peste un consultant liber-profesiori.t.,,
Ambrose se ridice in Picioare. alentele unice ale luiAmbrose Vandyke. Se uia la ceas.
- C.-i .t, programul a.ta p. care-l folosegti? Cel der C,ady, am face bine s[ plecam de aici. Trebuie s[ glsim
pre care ai spus-ceEi permite s[ urmlregti on-line licita' m motel. Nici unul dintre noi nu e in stare se coriduce
iiile orivate de artii?
- - f,rti plea departe ln seara asta.
t creat un prieten ip urml cu cAqiva ani. Mack -Sunteqi bine.veniqi s[ r6m6negi aici, rosti Ambrose
se intoarse" inapoi spre foc. imi permite s[ g[sesc infor' in graba. $tiu cI e un pic de dezoidine,'dar cred c[ pot
-rtii i"e*t" de'migiarea pe piaqa neagrl-a o-biectelor de rA gflsesc nigte prosoape curate.
arte si iantichitatilor. Vdnzlri, furturi, Iicitaqii private.
- MulEumesc, zise Cady, dar cred c[ un motel ar face
imi iun la punct o bazl de date specializate care urm& viaqa mai ugoare penffu toatl lumea. Unde e cel mai
reite'multi di.,t juc[torii cunoscugi care fac afacgli p9 epropiat? In Santa Cruz?
" buni si rli. Stocheazf, numele falsifi'
oiltele asiea. baied
;;;b. ;ilor.rril obiceiurile negustorilor 9i modurile -Nu, nu trebuie sI mergeqi at6t de departe. Cam la
un kilomerru gi jumatate de aici, se afla o cabana mica.
lor de operare. Tendinqe gi tipare de lucru.
Ambiose se incruntl, afigand o ingrijorare ugor Proprietarul imi e prieten. Ambrose se intinse dupl
orofesionale. telefon. Il sun gi aranjez lucrurile penffu voi.
^ - Probabil c[ trebuie sI se actualizeze constant. -.Sun[ grozav. Cady salu coiful qi se ridica in picioa.
- Da. Mack iqi migcl ugor umerii ca s[ elibereze re. Apropo..
din tensiunea care pusese stapanire pe el. Din p[cate, ,4fbr.ol" ii vlzu privirea curioasf, ln timp ce linea
prietenul care mi l'a creat qi'a pus pe picioare propria telefonul la ureche.
ii"""r. on ling gi nu mai aie tilnn ia sa lucreze la pro -Dal
gramul meu. inc[ mai sunt mulie lacune in baza mea -$tiu c[ ai platit deja pentm piesa asta gi c[ nu prea
de date. sunt ganse se4i recuperezi banii weodatil, dar, dacl te
- Ce fel de lacune? hotflr[gti c[ o wei cu adevtrrat, cred c[ clienlii lui Mack
Mack tl privi ghnditor.
^wei "si ar fi interesaEi s[ discute cu tine. Nu, Mackl'
- Chir, vorbim despre asta sau doar eqti Berbatul surflse ironic.
--lclu*"sti?
curios? Nu cred cf,c prea multe indoieli in privinqa asta.
Am un interes foarte personal in reaba ^..
ClienEii mei considerl coiful [sta echivalenrul unui bi-
asta.-Oficiai, am devenit victima unei tentative de furt let c69tig[tor la loterie. Abia agteapt[ s[ incaseze banii
ofi.it de arte. Povestegte'mi despre lacunele din pe el.
"i ""ui
oromamul tau, Mack.
'- )ft;;[ se uiia h Cady. Epuizarea dupl evenimentele -Asa rlmdne, rosti Ambrose imediat.
serii i se citea in Privire. - Incd nu ai auzit preful, continu[ Mack.
- E un oic cam tdrziu ca s[ intr[m h detalii, dar poa'
Ambrose rflnji binedispus.
te o s[ nrie* discuta despre asta cu altf, ocazie. - Cred cI mi-l pot permite.
- Oricdnd, frate. Oricflnd. Dup{ ce-ai flc-ut penftu - Dup[ ce cumperi coiful, poate o s[ wei s6 investegti
-
gi intr-un sistem bun de securitate pentru colecgia ta
mine, sunt complet la dispoziqia ta-. In plus, chestia asta
cu localizarea in lumea ariei pare destul de intrigantA' in cre$tere.
60 wnan[aWcE Af*nidefamitie
-$tii, g0ndul esta mi-a Eecut prin minte de mai mul- hhonul ing.ust care lnconjura etajul micii cabane.
te ori in seara asta ln timp ce m[ uitam cum tipii [ia doi rrrmnerrcul de afar[ era de nepltruns. Copacii
se in
imi inclrcau obiectele in furgonetl. ueredeau peste acoperigul ascuEit. in urma cu o or[,
Se intoarse inapoi la telefonul lui gi vorbi repede cu hepuse s[ ploul serios. Sueaqinile de deasupra picu-
cel care se afla la cehlalt capat. ra.r continuu.
Mack o privi pe CadV Ei vizu cl gi ea se uita la el. brusc nevoiacoplegitoare de a respira aer curat,
Aproape cf,putei citi ln ochii ei cuvintele ,,eroul meun , .Si.,fi
cnrar gace era umed gi rtrcoros. Se intoarse si ridica hala.
sCrise cu litere *relucitoare de neon. Era din ce in ce utlsubfire pe care.l lasase la caplrul patului. Fecuse bine
mai greu s[ ignore aricnetul adanc, puternic al dorin cl tusese precautii gi imp_achetase lucruri penffu inc[
tei. Sl intrebi dactr natura aranjase lucrurile in aga fel o
mpte de gedere, se gdndi ea.
inc6t masculul sf, inceteze sl mai gAndeascl limpede Gdndul de a da meine.dimineaEl ochii cu Mack fara
atunci cind femela zdmbea a$a cum o ff,cea Cady acum. ra qe fi spllat pe dingi era insuportibil.
--- -
Ca metoda de asigurare a reproducerii gi A continuitl1ii
speciei, avea multe avantaje de partea sa. Iqi aminti c[ se - Lege cordonul halatului, igi puse in picioarele goa.
le mocasinii pe care ii puriasl ,i,"i a.*i*;iia.Js!;;
reprodusese deja o datl in viaqa lui. Avea drept dovezi rr$a glisant{.
chltangele de plata a taxelor de colegiu. Un barbat de
vdrsta lui se presupunea c[ trebuie s[ inceapl s[ se gin .A"ryl umed gi lnviorltor al nopgii, imbibat cu miro
pedu-rii, o invllui. Pe$i afare
deascl in peispectivtr la planurile de pensionare. lil
tustrada
merse s[ stea la ba-
Ei
balconului. Separatoare din lemn, inalte odnl
la umf,r, o d. o p"rt" fi d;;kr, A;;tj;i;;
desplrgeau,
cam.erele, dar putea se vadd ctr
din nici una nu rezbl-
capitolul 9 ea lumin[. Se pare c[ Mack nu avea nici o probleml
cu somnul.
O orl mai tArziu,Cady se lntoarse pe spate. igi incru-
ciqe braqele sub cap qi incepu s[ priveascl tavanul slab
Norocosul de Mack.
Sau stdtea intins in pat, cu privirea in tavan la fel cum
luminat. Era extenuatii, dar ii eraimposibil s[ doarml. -
ftcus-e gi ea in urmd cu pugin timp in urma.
Era nervoasl qi agitatfl. Nici nu era de mirare, avflnd in
vedere evenimentele din seara aceea, se hotilri ea. te mai g6ndi la Beibatul Fanrastic in pat. Nervii
Se concenffl, incercind s[4i facl o plrere. Avea toate tli-.,,Nu
nu pot suporta gi mai multA tensiune.,,
motivele s[ se afle la marginea unui atac de panicl, - Atinse balusrrada ude-cu vdrful unui deget. Era prea
dar starea de acum nu semlna deloc cu faza incipienttr liniqte aici, in ptrdurea de.conifere i*U16"?i i" plJai*
a unui atac. $tia bine senza;ia aceea, dar acum nu Era greu de crezu,t cd paradisul comercial al tehnologiei
era cazul. reprezentat de Silicon Valley se afla la distang de m-ers
Totu$i, terminagiile ei nervoase ii pulsau cu suficien pe jos de aici, presupundnd ca existau oameni
care sE
t6 lioenergie penffu a atimenta un orlgel. wea sf, facf, naveta pe ctrrlrile inguste de munte.
Iqi intoarse capul pe pernl qi se uite [a ceas. Era trei () srebetu un fior de congtientizare gi simgi prezenla
dimineaga. Din pf,cate, mai era ceva pdnil s[ poatl s[
-lui Mack chiar
inainte ." r..it",e rorb"as"riirli^"il"8
renunte in mod justificat la tncercarea de mai dormi gi ricul din stAnga ei.
s6 se ducd s[ ia micul dejun. Ce.sa intAmplat? o intreb[ el. Nu poti s[ dormi?
Dedu aqternuturile la o parte, se ridic[ in picioare ^-
lnffebarea lui clarific€ un lucru... Macknu era in pat.
gi se indrepte spre u$a glisante de sticle care dedea spre -
Stltea in umbra denstr de partea ceal"lte
","prrrtoruiui.
62 flrnilnda@|cE Afareri &famttte 53

-r ar€a
Cady se intreba de cdt timp se afla el acolo, privind in nici un sens. De ce se fie furios pe ea? Ea era cea
noaDtea umede. cre avea motiv s[ fie furioasl.
Sintea cu mdinile cufundate in buzunarele unui ha, Instinctele ei profesionale se treziser[. Era un cli.
norac negru. Era o siluetl fascinantl, ba chiar enigmatic[, cE! i$ireaminti. Voia sf, mai fac[ afaceri cu el. in plus,
cu o expresie indescifrabih in intuneric. Congtientiza- mindoi fuseserl foarte stresafi in seara ac".r. T.elui,
rea prezentei lui o str[b[tu ca un fulger invizibil care r[ se fin[ seama de asta.
o lase, in mod ciudat, fere resuflare. Era ca qi cum -Fi m-am-speriat destul de tare, replice ea, ale-
var fi trezit leglndndu+e in virful unei rogi de bAlci rind in",mod deliberat un ron mai diplomat. $i a fost
foarte lnalte. I mai r4u cdnd mi.am dat seama c[ voiai sa fici mult
Cadv isi sffense halatul mai bine la g6t Ei lncercS. sl qai mult decdt s[ trimiEi furgoneta la vale p.
nu se ghndeascl la fantezii qi la sex. Eriu parteneri de ltu pi-a venir s[ cred cdnd am"varut ca gineai'sabia
"t.".
la
afacerl El era angajatorul ei. Trebuiau luate in calcul gfltul tipului [luia.
reeulile de aneaiire, mai ales av6nd in vedere faptul -\u aveam str rezolvlm problema doar dac[ infeptu-
cilvoia se mai lucreze pentru el gi in viitor. Cdt de ryn diversiunea cu furgoneta.
des posibil. Tonul lui era glacialacum. Lui Cady ii trecu pentm
- Eqti bine? vm el s[ 9tie. prima oarf, prin minte c[ poate el era cel in pericbl de a
Cady putu s[ audl ihgrijorarea autentic5. din vocea aira un atac de panic6. Ficu un pas mai apioape de se.
!e yi$ la fap lui incercdnd sa-i vada expresia.
lui si tsi dedu seama c[ nu-i rlspunsese la inrrebare. parator.gi
-Bine. Grozav. Nu am nici o problemd, rosti la repe - Eqti bine? il inmeba cu blandete.
zeale incerc6nd s[ parl naturale. Ce lnsemna un pic de - Depjnde.ce ingelegi tu prin bine.
pericol, o luptf, qi o experienfi sor[ cu moartea la locul -/\manool am avut o seare grea.
de muncal Si toate intro zi de muncl in calitate de con' -Crezil
sultant in domeniul artei. Era o profesionistl. Conti. Nui plecea amuzamentul rece din vocea lui. Era ca
nu[: Nu prea reuqeam s[ adorm. Mam gdndit ce poate pi cum se str[duia foarte tare s[ se controleze. Cunoqtea
aerul nopqii m[ va ajuta putin. sentimentul acesta. EzitA o clipl. apoi decise s[ riste.
-Nu iria mire. Mam'gahdit c[ ai luat lucmrile un PenE una-alta,_ el era Berbatul Fantastic. Era foaite
bo
pic cam lejer in seara asta. Chiar m[ gdndeam cdnd o sl sibil ca el sei fi salvat viaqa ln seara aceea. Cu sigurange
te loveascl. g1nledicase furtul unei aimuli vechi care valora o avere.
Cady simgi cum o cuprinde iritarea. Era liniqtita, [a Mack merita o recompensa. igi flcu curaj fentru
----r r' sacri-
naiba. Nici mlcar nu avea un atac de panicl, degi, in ficiul suprem
circumstanlele actuale, avea dreptul la asta. o pastih in cutiuqa de la breloc, rosti ea. O qin
,la indemanf,
^-4m
- Bine, s[ stii totuqi cI in majoritatea noplilor nu penffu urgente. Este pentru atacuri acute
nimeresc in mijlocul unui jaf in desfagurare, se rtrsti depanicfl. Pot se qi.o dau, dac[ ai nevoie de asta.
ea. Dar am aurit ca o schimbare de ritm din cdnd in -lunglncerc5 str nu se gdndeasc[ cum avea s[ fie drumul
cflnd face bine. ii reveni in minte imaginea luminii care spre casl de a douazifLrlmica ei plasl de siguranql
strllucga pe suprafaqa unei sabii foarte vechi gi se cutre- din pogeta.
mur[. In p[us, tu ai fecut ce a fost mai greu. Urm[ o pauzl scurtl.
- M-ai soeriat ca dracu' in seara asta. - Mersi, grli el inff.un final. Foarte frumos din oar-
Cady incremeni, neinqelegAnd de ce vorbea pe tG 1a ta. D-q am glsit in-minibar nigte sticluqe de whtsky.
nul acesta. Ar fi putut jura c[ mocne$te furie. Dar asta Cred cf, igi va face treaba.
F
- Ananfa @k6
[ - O, bine.
-#wu
zise ea, incercAnd str4i
Ug,l qdqi ascunde ugurarea.
i gq ,n".n"ni
rreDule s{ tolosegti des pastile?
dJ;:;;;"'.,
ro,,,.,*" oul
- -Nr, dar am t""di"g" ie
tumea spune cf, moptenes.
o iscodi el.
f*;ilit!
panica. Toaa
ffi.uxn,.r
rrr. aJli'ffilia din Darrea
:yq$ii mele, dar, dir,
nm de a$a ceva. "at"
iil;;,'e;;ffi; il;it?:l
- lntotdeauna ai awt probleme cu ataqurile
.-Au incepur cald ;ridi;'ir^*,Hil:lsi apuca astea?
ffii*tr##$f#{{Hr;ti#trihji
rele mai srr6ns. Dalcred reve
ctr mi se trag de la ceva
ce mi

f#ffi,#:,,11fi itfii:.""iixi*,tti;r#r**
nanica;;il#ffii"f,i'.rr. il aveam
se am ahcurile de
imi rgaminlea de ce. it atu nci.
- -rorose$tl p"*,j.'T jjmf
- Nu. Acum nu. Nu le-am mai luat
Yle-rne. de_o groaz[ de
\i asculta orooriile,vorbe, ingrozinduce din ce in ce
trH,'"3_i",l'fr :T:,lHii:fi;:fiilr.*ff*t.:f.?s
daff rH?i:i$:If{"$;,,*ffi
lmea grozavtr. planuri
misiuni de consultan, {i[,.}#;lffjE uxg*fi[Hltffihff*m
*r,[],"*#g;tr$i#n*$j#i:i{}ijlt,,"1ffi
. - Nd!;ffifi 'l,llb'f',Hi:H:gif""mT *,_
rimp. Ani, de faot. o;ffit iif#t'n'g ^ ",' in aface ri cu ob iecre ierd te
:
p u
- De cdti ani?^
cc.*ii,"fft ..*ilfu
nisd r5 q i' r i riii ta a J
,iiliiil:{.:i:*1*d^:1it';x,r'*
dfi Ip: rdi,'l:::"f[?
tTrrl:
T,"r,:r,tl',iiit#l{:tiiji:l;ffi
;
ff if 1 j,i: j^,.^",fl1,lfiii';;;e,,i"i.pri,,.,,.a
ffi&i[fgi,.: *i,T,lti
".1
HX',:i::'il:ill*:::;l .
-ffi#::.$[i*-3",1+"1,':i:i',Tif; :lr',:..:ff
x
*$"*T*,.HL;fti:T"It:f,f i:,;,,t".Xiil',1.J:X ,rrg-.t*'pare
rtru, rosd ea din
nou, foarte bland
de data

#,**:ixll,:l;,* tiiT?v.,#if ffi ;;trfi';f,gtr*[[iffi]-tt,;,.


6
Afaceri defamitie
^nonf,aWE
Plo" e:crem de dezgustat. Cady ofte in sinea ei.
-.
p-l ylte aga.se duceau pe apa sAmbetei viitoarele colabo.
va li sd.sit... Neavdnd nici o gans[ stui
Tlilty::pierdut
pfirerea despre eficienga
::hlmbe ei, cluttr niqte circum- Se inmuia. Era aproape sigur[ de asta.
stanfe atenuante.
., -A fost o situaqie exffem de neobignuiti, sublinie ea. :111"gi stabili propriile proceduri inteme, continutr
or toatii seriozitatea.
Nu a tocmai o inslrcinare
_fost de rutine.
ai urmat procedr{a._Ar fi rr;bui s[ m[ suni de -hoceduril
;\u ce-ai
^tindrF depistat cd Vandyke are coiful. --Yl*i qslgura ctr_vei cunoagte stadiul exacr al orictr-
pic, nu.i corect. Recunosc c[ situaqia a qern la care_voi'Lu"rr, a;;;;iei parm
,^r^]B1m
Hcrat, clar nu a fost vina
esca, I3s11:d:
p:: pe zi.tqa v.ei putea sf, pui inff;beri;;;;i-dlJr:
Eu doar am venit s[ ana- mucgiuni in orice
lizez coiful. Ambrose mil-mea. d.rcri.";;;ffi[6;;a;;i; moment.
Ig_li^nr$g. Cady i9i qinu respirafla.
#[1ff3,?li,',Ll',[if]]"d*n'"p;:e;'erasretiu -5I ingeleg c5-i1i place sa luirezi pentm
Ce.i pierdut
-Ar fi mebuit sa me qii la curent. tEsiti intreblel, in cele oln urme, pe un ton neufful.ua
- roarte mult, respunse
,,_^.Hll.lasa-ma; nici hecar n-am gtiut c[ era piesa -ea rapid. Dup[ prima cola-
hl=,gu ti"., i., iIgti'al#iffil".i:'f ffik#ll
llpsa. lmi teceam nur gi simplu meseria de consultant,
urmlrind o pisttr. 2rIgF: miam dar seama c[ weau str mai 1i;;;;;;
- - -Asa nu.i o scuzl. Nu te pletesc s54i asumi riscuri.
.e inEelege
\y gregit, imi place s&i con
Y:ffryS str liber-profesio"ptii f. iirifr;., penrru qffi
=-o^"!orrl.
f :'fi ltll.?'"*r',ij.;i,*,1il'Jffi
,i,rel#i:;
conzuttante "r* qi sf rhm-Ane in
fie cu.capul pe umeri s fi gdsit e o preluigid fir.;;^;
punejn valoare taleniele inff.un ru rdl#i1""6:'i;li
ana tor cte o<pertiz[. Am crezut cF
ream angajat prim-a oartr, cii treabafiam
spus clar, cend
ta esti se urmlregti rnq Fas_cinqnq de fapt.
.J.-
ailG;*
arolrurile qi indiciile. De recupertrri *a oirp
.u. IEi place pentru emogiile pe care le
tsra cu adev[rat iritat. Cady simEi fiori rici punAnd _..: l1!:1"g. implice,
ul.l a$a,
-_Pgntru provocare,
_
rocf,rilor.
spuse ea. ME arage datoritii pro.
-Ma gindesc so fac.
Nu era o certitudine inc6. Tiase ad6nc aer in piept. -Aha.
-_ Cady agteptl, abia indreznind s[ se miste.
Nu insemna mult, dar J," ;t f;-d; mica razfl
de sperang[. "rr"" - Nu mai weau incidente precum cele din seara asta,
o avertiz[ el.
,H.,- Situagia care s-a-ivit in seara asta e aproape imposi. Se inmuia intradeudr.
$
-Mda?
W mai intample weodatf,, *rti.rtui"I;fiilir;.'
:H;?Irf,T,'"""T:i'J$'ro'ooriileproceduri
; De fapt, practic, pot se4i garantez c[ nu se va "drrlD*Xlfl
Mack meditd asuDra ideii. intre timp, ea proiecta
u repeta. in
minte o. muldtudine d" for*"lri"iii
-Chiar asa?
pe cgre le putea folosi pentru
*'j*i ;-fesional
-S-:,:l:g, te voi.ingtiin;a tot timpul, promise a ffansmite rapoartele.
Nu:.i mai fa<je $eieli. ,. -In regule, vorbi Mick intr.un ai;;i.b,"{ incercilm
nu respunse.
din nou. O s{ te sun data_ viit .a"a-*i
vv mai avea
ceva din domeniul "r"
rrt toia..orrlii*s's
58 qmankQyi,cE
Afaceri defailfie 69

in
sfergit, Cady igi putea permite s[ se relaxeze. dc aproape incdt s[ vadl ce nu purta ochelarii. Sufi.
-Mersi. Chiar apreciez asta. Nu vei regreta. *19. aproape incAt s[ o facf, sf, rf,mAnl farl suflare.
- Eqti sigurll -Mersl orlcum, $opti ea.
- BineinEeles. Haide, Mack, trebuie s[ recunoqti tl o privi atdt de-mult inc6t i se plru o eternitate.
sunt bunl la ceea ce fac. Am descoperit toate cele r ^ o srrltgJgerare dp inruigie
Lu feminina, $tiu ce avea
obiecte displrute dupi care mai trimis. Patm, dacl r'o sa.rute. Tot ce trebuia s['fac[ era sa se'Jea u"
nem gi coifulla socoteall. lmpoi 9i lase se-paratorul se.qi indeplineascl ,rI
rFiL uar de$ ce misiu-
-Nu pot str te contrazic cu asta. s[ factr-asta? se intrebe.-El era Barbatul
-Am instincte bune pentru genul esta de treaba.
-Instincte bune, aprobl el sec. $i contacte bune.
[1,?::t:,u
Dabu ce ii
i nic i u nul dintre .i
salvase viata.
il;;; ;.iiii". $i pio-
Cady ridica din umeri. ,Eroul meu", se gahdi ea. ,,Cel autentic."
- Lumea artei este mici, iar eu am crescut in ea de _Xy,..r9edu in spate,. Mack igi scoase_foarre u$or
cdnd eram in c[rucior. Pot apela la diferite surse pentru rnarntle clin buzunarele haloracului
lasandu.i timp iu,
a face rost de informagii pe care tu nu le pofi afla cu ficient sf, se rf,zgandeasce. Dar CaA;
programul t[u computerizat.
il;;'",
se razgandeascl. Nu ar fi schimbat nimic la momentul
avea sf,

-Nu trebuie s[-mi demonstrezi abiliaqile tale pentru raEga, penrru nimic in lume.
treaba asta. Deja gtiu cf, ai fler pentru a$a ceva. . El se intinse peste separator, ii prinse capul ln palme
Cady privi trasaturile umbrite ale feqei lui. Cel mai $o sErut[.
bine era s[ schimbe iar[gi subiectul, decise ea. Fantastic."
"Barbatul
Mfrinile
-Ei bine, acum c[ am stabilit statutul meu profesio lui erau mari. Cady putea str simtii cAt de nu.
nal, mai e ceva ce ar trebui s[ discutflm. emice erau. Serutul o fecu saiimta ,.ae J.ii.i"Ire
-Ce anume?
de goc.electric. Totugi, eLii "
iinea faga ;;ilr, ar fi fost
-Nu $.am mulEumit penffu ce-ai flcut in seara asta, din.po4elan Sdwes din secolul al optspreze-
T^:bX.t
celea. Uura lui se inchise peste a ei, ugoq convingitor...
rosti ea incet. Nu prea sunt srgurl cum so fac. De fapg
nici mf,car nu qtiu cum s[ incep. cu foame. Degetglg lui o straniert
sr1leq puterea gi dorinp.
ib;'#ili* E;efii
- Laso balta, bomblni el. Face parte din politica fir- Dulceaqa o lua complet prin surprindere, o coplesi.
mei
^Cai
pierdut va fi gdsit se aiba grije de angajaEi. -
Era ca $r cum experienga ei anterioar[ in domeniufaces-
- InEeleg. Se gAndise la asta. Cum ai gtiut unde sunt ta constase ln citeva intAlniri cu cd.teva falsuri aftactive
in seara asta?
!e imitagii, dar, in sfirgit, ,r;;a;f";.;;
gi cu o.mana
-Am sunato pe asistenta ta.
o creatle originall.
-Ah. Cady incuviinql din cap. Degtept. Pei, te de' Du, poata nu era cel mai degtept lucru din lume.
ranjeazl dac[ lEi sunt puqin recunoscetoare? Cavalerii _
Totuqi, ce rf,u avea s6,i faca? purcl-ii fr.e irte. Ed;a;-
adevf,raqi, in came qi oase, cu sau ff,r5. armur6, sunt greu verat, nu mai exersase de ceva weme din cauz[
de g[sit ln zilele noastre. c[ se
hotiirdse sf,4_i ingroape viaEa .;.iffi;;;;nu avea sari
-Am zis so la.gi balte. pnrde minEile doar penffu cE o strruta Mack. Controla
Exasperatl, merse se se ageze ldngl separator. lnmer- perfect situatia.
muri cflnd igi dadu seama ctt de aproape se afla de el. Mack i9i fnclina capul lipindu-9i buzele gi mai tare
Chiar acolo. La cdEiva centimetri. Suficient de aproa. peste ale ei, s[rutAndodin ce in ce mai adflnc. Cadv
pe incdt str i poatl simgi cdldura trupului. Suficient simqi cildura acumulandu.i+e tn partea a;G;;p;ili
m qmank @tc6.
$aceri defamttu 77
Probabil c[ era bine ctr separatorul complica lucrurile,
dup[ mdner gi reugi s[ impingr inro
segflndi ea. Altfel, ar fi incercat din rasputeri s[ se in _}qr,!eibdi
Infte-. Mack.o purt[ in intunericul
uga
co[f,ceasca in jurul lui. Ar fi putut s6 se fac[ foarte tare camerei."
uand se lese cu ea pe a$ternuturile gifonate, Cady
de rAs. sdlbaticd, cu i".pirrEi, tieirla
ya Ji^irri excirarr
Un slrut era una, dar s[ te culci cu un client era cu tr'cat^{"j", .
rusese weodat{ in viaEa ei. SimEea o doringl
Iotul altceva. Cu siguran{e, nu era deloc o politicl prea de nemlsurat.
bun[ de afaceri. Se rostogoli
- -cu el de.a lu-ngul patului mare, innebu.
llack gemu incet. Mdinile lui se desprinser[ de fap nis, plind de doring[ 9i dehilnd'uili;. il;;k;;i;;
ei. Ber]rarul $i lnalqa capul. Se termina prea repede. o sf, capete conrrolul, folosindu+e de greutatea
Cady deschise ochii gi v[zu cum Mack igi puse un -T ,:q
ruputur penffu a o fintui in cele din urm[. c"and
se li
picior pe bara de jos a balustrad,ei gi.gi lntinse'mhna spre
in, .l era peste ea, cu un picior intre coapsele ei. Hala.
n
partea de sus a separatorului. in cdteva secunde trecu ln timpul zvArcolirii pasionale,
peste gi strri cu uguringtr pe partea ei de balcon. *ilo?
*^._"-rd_"rJe.use.c_omplet
acoperitE doar.de cf,maga subgire de noapre.
- O prinse de umeri, o lutr in braqe gi o strrut5
din nou. _.I,::I
mantului.
j$ptrecurase deja o m6n[ pe sub poale-le vey
Uady simgi palma calda qi puternica De Dartea
Regulile erau fecute pentru a fi ?ncalcate. ntenoare a. coapsei, cercet6nd-o, mAnefrindo. Deu.ri

- 9"dy iqi incohci braqele in jurul girului lui. Umezea- con$ue-nt5 de umezeala dintre picioare gi
$tiu c[ o sim-
la din aer ii p[trunsese in plr gi in hanorac, dar nici cl pa^gi el.
mai conta. Era el suficient de pasional inc6t s[ usuce cu disperare crescdnd[. Fiecare loc pe care-l
ploaia de pe amdndoi. O qinea atat de strflns lipit[ de el
_-ll-r-1rr*gura era prade.ugoar[... curbura
incit abia mai reugea str respire. Nici asta nu mai conta.
Pig,.l,:r,
oDul urechii, partea interioar[ a incheieturii.
"-aru["i,
Undeva
Tot ce conta era se stea cdt mai aproape posibil. Era at6t m aclancul minEii ii sunf, un clopoEel de avertisment.
de excitate inc0t nu mai reuqea se vidi bine. Dorinla r{u a$a era .viap ei amoroasi. partidele sllbatice de
feroce, necrufAtoare gi tulbuiatoare ti punea stAp6niie gnor,9u b[rbagi.practic _necunoscuti nu erau stilul ei.
pe simEuri. Se prinse cu putere de umerii lui. clopoEelului.era prea indeplrtat
-"#:l,i:l.,Tt
sla-b-ca-s&i distragd prea mult atentia.
9i prea
-Mack.
Barbatul ii trecu o mdn[ de"a lungul sparelui pinl la Mack se ridicd de pe ea suficientcdt s[.gi scoattr hanp
pulpa, o prinse 9i o ridica lipindo de el. Halatul ei se racul, tncoul negru de dedesubt qi pantalonii.
deschise. Cady icni simjind cdt de repede avanseazl con- :Ipe mai tdrziu, cAnd se lhsi din nou pesre ea,
tactul intim gi se aglp de el qi cu mai multa selbaticie. ^^Y era mai mult-decAt pregtrtit[ pentru el.
Lad_y
deloc.,iei f.Uii o'*a"i.eL
-Ma gendesc la asta de cdteva ore, mormxi el. _.\ljria mai efiia.ze incet,
- $i eu. *^lll"Ig: addnc inf,untrul ei. Ge",iatui til;;
.11^qi-rigylit exgriqa atAt anticipare, c-6t gi satisfaiEie.
-Nici nu,i de mirare c[ nici unul din noi nu a putut
str doarm[. . tsra ude $i preglrir[ cdnd intrd in ea, dar'nu mai sim.
wgo$at5 o.senzagie atdt de puternicf,. Era prea mare.
O ridica in braqe gi4i mutii gura pe gAtul ei. Cady sim- 1s9
rnmul,ei gand fu c[ nu avea str incaptr. In al doilea rfind
!ea.cun] lumea cufundatA in noapie ie invdrte in'jurul era perfecr, c[ era exacr ce avea nevoie pen-
ei. Igi dedu seama ca Mack traversa balconul spre uga :,-glil,
tru€ fg
se elibera de tensiunea coplesitoare.
glisant[ din sticle. pltmnse inceg o data, d" aoG;;i;srrecurandu+e
- Deschide-o, guierfl el cend ajunse ln dreptul ei. -inOzona mult prea stremrtr penrru *pi"qi"J"i
"t,
72 Amatlf,a@{c6
$oroi defamt:fte 13

simgurile gi aga exacerbate. Toatl partea de jos a trupu. -Tiebuie sa fi fost mai mult dec6t o banuiale. Se in-
lui ei se incorde. g11lq, rememordnd evenimentele din seara aceea.
Mack trase aer in piept. ;m" al zrs ceva d.espre supravegheirea colaboratoriloi
Intensitatea eliberlrii care urmtr o lul complet prin t indoiesc c[ pleci in urmlrirea
zurprindere. Mack ii acoperi gura cu gura lui gii s^orbi ;1:*r,.dT
rrnrre Te
el cle tiecare dat[ cAnd respectivul face
fieclruia
gpltul. o calato.
rie in weme ce se afltr sub contiactd-C;-; piri[it-io
In clipa urmeroare, fiecare muschi al tmpului lui fr g{isit.
se incorde. C"dv rEi infipse unghiile in spatele'lui. El M.ack-nu comenti nicicum ob-servaEia
hi _ *" Cady
asta. se
{ezJipi gura de a ei gi4i ingropl faqa in a.gternutul inqb-a dac[ nu cumva rdor*ir" lr-i;;:*
de ldnglea. -MaclC
Propriul lui flpdt de eliberare fu atenuat parlial de -lqa faci mereu!
pema mare si moale de dedesubt.
- Ce s[ fac?
- Avusese dreptate, se gAndi Cady. Unele reguli erau
tecute pentri.r a fi incllcate.
-Ai chefde vorbtr duoe sex?
Iritarea din vocea luio rani. Igi spuse cI
Cady se trezi f[r[ vlag[ din profunzimile epuizarii pltr, era pur gi
crr-te care pusese stEpdnire pe ea imediat dupa orgaim.
dmplu morocrnos pentru ii ;
L;i:;"iii.,*-rr,
prorund. Eroii aveau nevoie de odihna. ,o*r,
Afarl, pe balcon, ploaia continua se cad[ neintreirot. Dar rebuia
rf, gtie.
Deschise ochii qi vf,zu silueta masivtr a lui Mack in,
tinsa alaturi de ea. Stetea pe burt[, cu fafa lntoarsf, -Afost vorba de intuiqia ta? tl tnmeb[ bland.
$tiu cl
str recunoasca rrp*r.a sunt atenji
ln partea cealalH, spre noapte. Plapuma il acor:erea o6nl F:P:::hlll! tlry: dar mie poqi
*:T:r-11, cre genulEsta,
! b.rau, lesand.la vedere conturul aff[g[tor il spaielui. si.mi spui.
r", rnlq.,T secunde bune. Apoi, deliberat,
!-ady se gdndi la cdt de u$or o ridicasE gi o puitase in *1'1i:-_:.y
spnJrnl perna de tlblia patului, o lovi de weo
braqe pdnl in dormitor. Barbatul Fantastic.'Surfise in sinea doua ori
ei, sawrAnd senzaqia delicioase care ii srrilbltea intres cu pumnul, dup[ care .i irrtoais" p. ,pri".^
- Ljred c.e nofi eo nume$ti intuiqie, rlspunse
Eupul. Se inrrebl dac[ sentimentul era ceva obignuil -inn-un final.
el
dup{ 9 paftitl cu adevlrat grozavl de ser
O
-Mack? , rynzlfie ugoar5 de
dent, in uldmele c6.teva tricire
se revtrrsa asupra ei. Evi-
Nu rlspunse. luni, lntre Li ," ,t"fiiG;;;
-Mack? de conexiune. Ce se i"tamplrr" i;;;il;o
era mai
Vorbi mai tare de data asta. mult.decAt o avenrurr d.; ,i;rp;..
-Mmm? rosti el farl s[4i ridice capul de pe pernl. simqit c[ a$ putea sa firiin pericol? il iscodi
ea.
Cady se ridice intr-un cot. ^ -Aie uimitor.
Asta
-Me gandeam la ceva. Dinsprg partea lui de pat nu se auzi nimic pentm
o
-Nu poEi s[ te g6ndegti mai bine mdinedimineap? scurt[ perioade de timp.
mormli el in pernf,. -Lr:,:{X pogi spune s[ am simqit asa, o corecttr,el
-Ma gendeam ci[, mai deweme, mi.ai spus cum ai - trl Drne, Ue te€ fecut sf, vii s[ mtr salvezil
Tu$it se m[ glsegti acas6 la Vandyke, dar nu mi,ai spus - ! ceva important pentru tine, aqa.il
clar de ce m-ai urmerit pAn[ acolo. -Da.
Urmf, o pauzf, scurtAl ap[sf,toare. Nu era sigura d9 ce, dar ingelegea ctr. avea nevoie
sl
-Am avut o banuiala. cunoascf, rf,spunsul.
74 Amanda qy*6
$oori&famttte
-Bine, n-am qtiut ctr ai putea fi in pericol pfln[ cdnd _ Probabil ca in sfdrgit iqi daduse gi el seama c[ era
am ajuns la cabani gi mi-am dat seama ce luirurile nu ftrioasf,.
arltau prea bine. -Pur gi simplu, eram precaut, spuse el cu grij[.
- $i atunci de ce m,ai uffnat acolo?
Mack tgi frece faqa cu miinile. _ Ridica pe naiba! Ai crezut ia "* de land se te
-,PrSeyr,
@L tonul in ciuda efortudlor de a ie stdpf,ni.
-Pentru c[ m-am gdndit c[ ai pus la cale propria in Ai presupus c[ o str te ffag de sfoara. pur gi simpiu, ai
voiall cu Vandyke, Am crezut ai glsit un Cumparetor uas concluzia c[ sunt o escroac[.
pentru coif. -Am, u,rmat probabilitaEile. Trebuie s[ vezi cum p&
-Un cumpdrd,tor? Fu nevoie de ceva efort ca s[ intelea. lur totul din punctul meu de vedere.
g[ cdt de tare se tnqelase. Dar, cind, in cele din urmf,, -N-u, nu trebuie s[ vdd cum plrea din punctul au
ingelese ce i se spusese, mai intAi ingheq[, dupl care lul -
de-r,edere. Se ridica din pat tuand plapumi cu ea. pot
foc de furie. Stai putin. Ai crezut c[ ag aranja o ffanzac-
gie pentru coifl
wdea din punctul meu de vedere .1a ,i a, nu e decdi
o insulA. Cum indrlzneqti s[ md. acuzi cL am incercat
-Da. rI te ingel?
-Una care s6 nu-i implice pe clienqii fii? -Nu te-am acuzat de nimic. Se ridica incet in capul
-Da. oaselor. Nu voiam s[-mi qium riscuri, auita tot. Aih;
- Cum ai putut s[ crezi aga ceva? ibt aa fi gdsir e o afacere. Trebuie s6 o conduc ca atare.
Nefiind conqtient sau poate neplsdndu,i de furia ei -4p re fie? Ei bine, se intAmph ca gi eu s[ am o afa-
crescdnd[, Mack ridice din umeri. cerc- Ceea.ce tu p-rin noroi aicie reputafia mea
€ragti
-Cdnd mi-am dat seama c[ te.ai urcat brusc intr-un pro{esionala. Cum ar trebui sI rlspund la b chlstie ca
avion s[ te intilnegti cu berbatul care avea coiful, am astal Cum ai reacqiona tu dac[ ag fa.e ca tine?
tras concluzia logicl. - lncerc se.fi explic... "u
-Ai tras concluzia logic[? Era tot ce putea s[ fac[, s[ - Cred c[ ai dat suficiente explicatrii. Nu weau sl
p[streze un ton cflt de cdt echilibrat. Care logicl? pai aud nici una dintre. expliiagiild tale prostegti.
- Dac[ recuperai coiful 9i il inapoiai lui Dewey gi lui Se infh$ure in plapuml. Ai vinit bupa mini p.riru
Notch, ai fi primit onorariul tlu obignuit dela Cx"i pier. c{ ai crezut c[ te trldez, nu pentru c[ erai ingrijorat
dut va fi gdsit. Dar tu ai primi plata asta indiferent dace penqru siguranta mea.
localizezi piesa sau nu, nu-i aga?
- Corect, spuse ea foarte incordat[. . - lpi p-ar-e rlu. Mack se ridica in picioare gi o privi de
dincolo de legimea patului. Am fecur o greqdrh.' --
- Pe de altA parte, dace il convingeai pe Vandyke s[ - Da, aqa e.
vflnde piesa unui alt colecqionar sau negustor de pe pia- -Nu s-ar fi inAmplat asta dacl m.ai fi 6nut la
!a neagr6, cuiva care s[ nu pun5. prea muke intreberi, pe curenL
l6ng[ ceea ce te plf,tesc eu, ai flputut obqine un comi. -Asta lnseamnl s[ preiei initriativa. $i s[ nu indrLz,
sion gras. Tot ce treluia s[ faci era s[.mi raportezi cf, nu neiti.se dai vina pe mine. Nici mtrcar nu am
ai putut da de coif. lngelegi ce vreau sE spun? $tiut ce e
coiful care trebuie, pentru numele lui Dumnlzeu. Sti.-
- Da, cu siguranqd inqeleg, domnule Easton. Se ridice am cdt.de entuziasmafi sunr Dewey qi Notch. Nu am
in genunchi gi4i inf[gurl plapuma in jurul ei. Ceea ce wutese le dau sperange dup[ care sI ii dezamagesc.
spui tu e o insultl pentru integritatea mea profesionah - lmi cer scuze. Mack igi trecu mdinile prin par. Asta
gi pentm reputa(ia mea. e tot ce pot s[ fac. Am stabilit deja c[ da^ta viitoare vei
76 tunnda @Lic6
Afaceri defamtfte
urma procedurile astfel incflt s[ nu
mai avem astfel de n
neinEelegeri.

-;I::q-?T
mcr
$iji, domnule Easton, nu existl absolut
o ganstr s[ se mai iveasctr neinqelegeii
d;4'f,*ru;:,:iff,:1,,*:,mro,,irr#,"r
H E*:ti:::,*&:iff
nb-t,ft a.i..iJi :1, ?::,# ol jf
intre noi. Sw
racealr pe deasupra
S.:u at"r".irur?lo, iiior"r.. p"* *_r6}ilHp'"i"'ta' sunt nervoasd. crede-mtr,
eriu sI
&!1t:r&,Tr#',.#tlt',';,",ltti:*ii:H:if;
penlru ctr nu voi mai acc.eptainsercinaii
ve;il;;;; rapid un deget spre
tea firmei Cx.i pterdut va
fi'garsit.-- *.fti:d*otr u$a glisana din spa-
- Iegi de aici.
*.;Y,ft :HT:;?'f,iffi,ti,xf :o,1,,iltP:l,i"xl::i;,,ii Brrbatul se.s" opri la
capitul patului, privind-o
sresului. Vom discuta d".pi" il;-d,;il';;'vom uurbrd. in
un pic. dormi
Nu,
, : mai nu vom discuta despre asta de dimineata.
doi Noi drep,a,e
in prMnEa
r
1u aveln nimic sr ni'r.f.. Inflr.lr.ru, ,m foi;;#-''rT:T:^tn
"-rNq,:E::i%Tfi1L st exftem de sffesat{ unui
"Jiprr.L]
. - Dral ugor. lgi trase fermoarul cu o migcare rapida trebuie str dorm- in seara asta.

*e,t[lt*ri;-
un plg superate pe mine
l,Il't*frat* 4 ["]lktfh:.#,tii, T;#l,!.f,,:
grabe han.ra.

dreptate. Imi place


- :Ai strebrturr-prin. ".r-f- ;i$ i,h,j:ffi n,.n::
3lel tot
ceea-ce fac. Fiori reci de vic-
t rprt. briiriaiila"i".,i ,ii, H;[1{afiri#.,.},ut
-Trebuie sf, vorbim.
"#;i'',?:il:l?,r
E[?'J"#sTgidf t#::EXf",i1#H:,,.tspunem' care sI sunt pe
- Despre ce dracu, vorbegti?
"H'?J'[ffi nimic imPoffivd sf, cooperez
ceva experienge ii igmeniu acum. Am pri. a,1}Xfil cu concurenfa
^_-Arn
oeput cum stau lucruriie in afaciiea;r;;; am foarte rry
lA1vji "ci. un zA mbet rece.
mulre cunogrinqe
-in l_umea ,rt"i:-Od;ii .. ,,r"
Gr sunr disponibilr
.. - uompetitorul au
s[ mf,
& aru pierdute sau firrate, "Srp
a.Irri*i obiectelor
"fla
.li."qiiuo?-"""Tgemad[
qa mea.
Crezi ctr e atdt
la ;'+rd+i#:i,i,fli,#Fii,,ffi "-,:"}
^-
de^ ugor? in vocea lui se amestecau
,n:**;ffifHj?;,tr|T}*t:*i+:,inri}*
Privi prin geamul sros ..rrm J:^_,,.
peletqq separator. Jos cum el

H#*{l$fi#$Jffi
I pot str angajez pe cineva. ,,#iJj"Tfl:H,f3[:fii:].::n *,
^t displrea inapoi peste

ctr nu rezisra nicio.


78 qmanda @fc6 Afaruri defant:tte 79

A doua zi, cflnd ajunse in apartamentul ei, incl fier- Totugi, fusese o prezenp ln lumea artei. La inmor,
bea de mdnie. Era bine s[ fie acasl, igi spuse. $i ce dacl iiiintare urma s[ vinl multl lume, dar Cady se indoia
locul plrea un pic gol? Era obiqnuitl cu asta' nu-i aqa? d ei adunaqi aveau str se verse prea multe lacrimi.
in plur, ca igi extindea activitatea in domeniul
cauteiii de"cu*
obiecte de artr pierdute, probabil c[ avea
s[ cd[toreascl mai mult. Asta insemna cd urma s[ pe' capitolul 10
treacl mult mai puqin timp singurl aici.
Dedu drumuimanerului micuqei valize pe roqi qi ridi' -Deci, ce-a mers r[u la ultima afacere, tatAl intrebtr
c[ telefonul s[ vadi dace are mesaje. Gasi trei. Penffu o Gebriella.
Mack ofte tn sinea lui $i continuf, s[ fie atent la tapi-
clipl, ptesimli c[ unul dintre ele era de la Mack. Poate
ceiunase si4i cearl iertare. Bineinqeles ce asta nu avea
riile din secolul al gaptesprezecelea atAmate pe perete-
le galeriei. Erau mai multe astfel de decoraqiuni expuse.
so facl s[ se rflzgAndeascl in ceea ce priveqte colabom' Eecare infaEiqa scene vii de la vdnltoarea unui inorog,
rea cu C-e-i piedui va fi sdsit. Dar nu gtia dacl s['1 asculte racrednd un recut care era atdt realitate, c6t gi mit.
pufln
- iata cum igi punea Frene in caP. Culorile, in special rogul 9i albasrul aprins erau e:(-
$i un exemplu de fantezie. traordinare, mai ales daci luai in calcul vechimea l6nii
Nici unul dinni apeluri nu era de la Mack. Primul fl a mltdsii. Thpiseriile debordau de viaqe gi de energie.
era neimportant. Dai al doilea, de la veriSoara Sylvia, Hecare dintre chipurile zecilor de oameni, la propriu,
o hsa perplexl. rra inzestrat cu trlslturi particulare. Animalele, multe
h numlr, erau foarte variate, de la c6ini de v6nltoare la
,.. teatn sunat sd,p spun cd fltdtuia Yesta e rnoar' grifoni. Florile erau redate ln cele mai mici detalii.
td. S-d inecat in piscind, in nmp ce itwta aximoapte. Thpiseriile erau imprumutate dintro colectrie priva-
Se cred,e cd, a suferit unul dinwe atacwib ei de pa' te. Expoziqia speciale ii oferise lui Mack pretefful de a
nicd, *g dazarientat Ei nu a mai putut sd aiungd ln hra pr6nzul cu fiica lui in San Francisco, precum gi o
Uepte. Ijlr/namrl,ntaran este ptogramatd pentru ma4i, dup6-amiaz[ de cutreiemt prinff-un muzeu.
aici tn Phnntom Point... Mzitele la muzeu erau o pasiune de familie. Pe so;ia
hri, Rachel, o intdlnise la o expozigie impresionistl in
Cel de-al treilea apel em de la plringii ei.
timpul anului doi de facultate. Multe dintre intAlniri.
h lor avuseserl loc in muzee gi galerii. Continuaserl
obiceiul chiar qi dupe naqterea Gabriellei. Fata fecu-
... Ne intoaren Wtru, inm.umdntare. Nu putem seprimul tur prinff-un muzeu pe cind se afla inff-un
sta mult., port bebe ata$at de spatele lui Mack.
Dupi moartea lui Rachel, igi reluase vizitele la mu,
Vesta Briggs era moarte. Conducf,toarea nelmblinzi. zee, la foarte multe muzee, alaturi de fiica lui. Amfln
tla Galeriei Chatelaine nu mai era. Era greu sf, percea' doi clutau alinare in obiectele de artli qi in antichitetile
pe schimbarea atdt de brusc[ a realitaqii.
- acelea care erau dovada tangibila a naturii universale a
Cadv inchise telefonul oi privi in gol in noapte. enperiengei umane.
O ardeau ochii. in curdnd a.reis-o podideascd plinsul. Cdnd il loviser[ greutStrile firegti ale faprului c[ era
Spre finalul viegii, Vesta devenise o persoanl dificile pdrintele unei adolescente, descoperise c[ muzeele pu-
gi mult mai excentricil. teau s[ depf,geascl, pentru scurte perioade de timp,
80 Wnanf,aqtt, Afareri [efamitfte 8r

chestiunile apes[toare pe care le implica creqterea de in cele din urm[, transformdndu*e intro amintire t[cu-
unul singur a unui copil. Alqi tafi participau la jocuri cu t[. Uneori ins[, cdnd se uita astfel la faqa fiicei lui, putea
mingea linpreun[ cu Copiii 1or. Mack qi Gabriella vizitau simqi goaptele vechii furii 9i ale amlrtrciunii pe care le
mur6e. invetase ctr, atunci cind comunicarea devenise trlise cind fusese nevoit se accepte realitatea durtr ctr
imposibila oiiunde altundeva, ei doi puteau discuta in Rachel nu avea so vade niciodatf, pe Gabriella transfor.
sal^eriile linistite inconiurati de obiecte de arte. mflndu.ee intr-o tAnf,rf, frumoasf, qi inteligent[.
" in ua."rrt le de varh, viiitasera institugiile din strli.
-ThtA, gi-am spus, Eric e doar un prieten.
nltate: Ermitajul, muzeul Ashmolean, Luwul s^au alte -Egti sigurl?
nenumlrate $i minunate muzee din'Europa. in zile' -E'horiosexual, bine? Inceteaz[ s[ mai lncerci si
le libere de la gcoala, ffaversaserl !a!a, vizitdnd totul schimbi subiectul. Mi.ai spus c[ ai recuperat bucata aia
de la Muzeul Metropolitan de Arta din New Y-ork, la veche de armure pentru care Dewey gi Notch vau in;eles
Institutul de Arte din Chicago sau la Muzeul de Arte s.o vAnde geniului din industria software din munqi.
din Seattle gi Muzeul Getty. -Ambrose Vandyke.
- Ce te face se crezi ce va intimplat ceva rlu? in' -Ma rog. Mie mi se pare ce toat[ lumea a avut de
treba el. cdgtigat. Dar tu te po4i ca gi cum lucrurile ar fi evoluat
-Tht6, vgrbeqti cu mine, singurul teu moltenitor rf,u. Ce intAmplat?
s-a
confirmat. Imi dau seama cdnd ceva nu merge bine -Am apreciat greqit, replica el.
la o misiune. ta fel cum tu iqi dai seama c[ am un pri' AtAt de gregit inc6t nu4i dlduse seama dec6t prea tflr-
eten nou. ziu, adf,ugf, in sinea lui. Se mut[ in faEa altei tapiserii,
la asta fu nevoit s[ se lntoatc[ gi s[-i aru]ce o privire care inflqiga o scenl de la curtea FranEei din secolul al
atentii autoproclamatei lui moEtenitoate. Intotdeauna $aptesprezecelea, cu toatA eleganEa, farmecul gi decaden
fusese Gabriella, niciodatii Gabby. Rachel insistase s[ i 1a ei uimitoare.
se spun[ aga incl de la inceput. in pdma ei zi de gradi' Gabriella se grabi s[.] ajungl din urm[.
nit5-, Gabriella iEi anunqase educatoarea c[ va rispunde -Tu nu apreciezi niciodati gregit.
doar la numele ei complet. Decretul fusese impus qi pe -Toatl lumea face gregeli.
toatl durata gcolii geneiale qi a liceului. Tocmai implini- -Asta are weo legf,turl cu noua ta colabomtoare li,
se noulsprezece an--i, era pe la jumtrtatea primului an de ber-profesionistfi pe care ai folosito in ultima weme?
facultate qi nu dadea nici un semn c[ ar wea sf, tenunfe Cea despre care ai spus c[ e specializatl in obiecte de
la atitudinea asta. artl decorativ[ europene?
-Ai un prieten nou? o intrebe el, cu real interes. -Ce te face sf, crezi c[ are ceva de-a face cu ea? re-
Ce s-a-ntflrnplat cu Eric? Chiar imi placea tipul ela. fu- plice el.
dice o mdni inainte ca ea s[ apuce s[ dea un rtrspuns. -Ai mai multf, incredere ln mine, tacl. Ai folosit o
Stai, fac pariu c[ fix asta a fost problema, nu? Am citit mulqime de consultanqi de,a lungul anilor, dar am gti.
undeva ci cea mai rapida cale de a scf,pa de iubitul fiicei ut c[ e ceva diferit de prima oar[ cind ai adus vorba
tale e sLi spui c[ il accepqi. de ea.
Gabriella igi dadu oihii pest. cap. Era-u albaEtri'gri, -Zal ,? Cum ai tras tll o aga concluzie? Se opri. Uneori
aceea$i nuanti ca si ai lui. lnsa perul blond, osatura fine asta mergea la tineri. Erau atdt de interesaqi de propria
si zambetul sinsai erau mostehite de la mama ei. Tre' persoantr gi de propriile probleme, atAt de preocupali se
cuserl qase de'cdnd Rachel fusese ucis[ de un gofer devinl adulqi incdt nu-gi dedeau intotdeauna seama cl
beat. Durerea""ni ascutittr de la inceput se mai estompase ceilalEi nu le ofereau rlspunsuri complete.
82 Amanda @tct gf*oi defarnifae 83

-Nu gtiu. Spr6ncenele Gabriellei se unirf, c0nd se a dato in bari. A, dato grav
in barE, nu,i
incruntl, incurcat[. Cred c[ din felui in care vorbesti qd_Cligr
Gabriella p[rea exrrem de mulqimitt".r*.
despre ea. Devii cam tecut de fiecare data cflnd vine vor. @ncedlat-o, ii, "i
ba de ea i_n weo discuEie. Dac[ te intreb de ea, lmi spui -Nu chiar.
doar c6t de bunl e. C6 ochi bun are. - De ce nu? Tocmai ai zi.s cI nu a qrmat procedurile
- Chiar e bund. ,4q putea s[ jur c[ are un al gaselea F ce-a mebuit s[ chemi polilia. irrtord"run, mi.ai sous
simg cAnd vine vorba de falsuri. Totodate, are nigte in-
stincte fantastice cflnd vine vorba de depistarea obiecte-
* dqpa e p2*ibil,
€trenfilor tAi
tu inceici ra re.uper"ri^;bi;;I"i;
fdrl s6 implici autoritaEil-e. Asta e moti,
lor pierdute de artf,. !x pentru care oamenii apeleazd, in primul rdnd, la
La dracu', Cady era suficient de bunl incat se merite Ct-i piudut ua fi gdstt, Nu voi r."l"rne!i'ri""qie.
s[ o urmeze indiferent de pericole, se gdndi el. Ar prr - uneori nu poti evita asta. Asta a fost una dintre
tea s[ devin[ adversara lui. $i-o inchipui facend munce riruagiile alea.
de recuperare, gi totuqi, asta nu i se p#u cdtugi de putrin -lbgqi
miai spus_c[ lucrurile au mers prost din
lipsit de pericole. Cu siguranEl, in nou5. ocazii din zece, cd domnigoara Briggs nu a urmat procedurile.
nu aveau s[ aparl primejdii. Dar, din cdnd in cdnd, aqa Lle cp- o aperi? intreba Cabriella cu incf,pdtAnare.
=uzi
cum se demonstrase atAt de graitor in cazul Vandyke, -,\u,g ap6r. Consultangii liber.pro6sionigti au un
lucrurile se puteau complica. eady nu gtia nimic deJpre grad de tibertate de acfiune. De asta sunt liber-profesio-
latura asta a afacerii. Prima oar[ cind lucrurile nu aveau
T$ti tn loc s[ fie angajaqi .ror.na irff.reI. f.i arr.u;f
s[ funcqioneze cum ffebuie, urma sI se afle in mare pri. "u
g[seascuze.lrli Cady.
mejdie. Ties[ri amintindu4i replica ei de despa4ire. Pp^ii
u_ s[ ilv:fe:
E nouf, iribranga asta.
cu greu', adeuga in sinea lui,
,Dac[ o sf, am nevoie de mugchi, sunt sigurf, ce o se pot "Probabil
,atulci c6nd va incerca sf,-g-i angajeze weun musculos".'
angaja pe cineva." -Ce.ai wut_sa spui c6nd ai"zij ce
-Ai mai folosit gi alqi liberprofesionigti care erau propriu-zis pe domnigoara Briggs? ", "i.o"""dirt
buni, dar nu ai avut niciodat[ tonul esta cAnd lmi po- -Am hotllrAt sd-i acord o a doua sanse Denffu ce e
vesteai despre ei.
-tun[ la ceea ce face. Dar ."
- Gabriella...
-i-" 6ff; mai e in-
"i pierdut va
eresatii s[ mai ofere consultanp pentru Ce.i
- Gata, tat[, la cazul esta ai intAlnito pentm prima 1t grisit.
oar5 pe Cady Briggs qi ai venit purtAndu.te ciudat. Ceva -Adicl ea enervat 9i gi.a dat demisia.
s-ajnt6mplat, $tiu eu. - uam aga a r5mas.
In timp ce se indrepta spre urmltoarea tapiserie, - De ce n?i:rs. aga? Bdnuiesc ctr asta rezolv[ proble-
$act igi dldu seama ci Gabriella nu avea se accepte se.i ma, nu-i aga? Gabriella era in mod vedit mulEumita.
fie distrasa arenfia. Analize inorogul din scena afigaa faci griji c{ va mai greii ei pe
in faqa lui. il:Jri*ilt:ffi,?""11*,
- Domnigoara Briggs nu a urmat procedurile obignu- . -Se pge c[-nu. Vrei s[-mi spui ce ai impotriva dom.
ite, rosti el cu grijl. Au ap[rut ceva probleme la recu- nigoarei Diggs? Nici macar nai cunos.uto.
perare. In cele din urme, *a rezolvat, dar a trebuit se
implicam poligia.
, Gabriella
h tapiserie.
igi feri privirea, p5rdnd foarte concentrate
Gabriella se lumin[ vizibil la faqn. - Nu cred c[-i bun[ Denrru tine.
-Vrei s[ spui c[ domnigoara Briggs a dat o.n bare? Mack percepu sensui dublu al afirmaqiei.
-N.ag spune chiar aga. -$i ce naiba wea s[ insemne asta?
u flnmda QAisE Afacert defarutfie 85

^ -E greu de explicat, vorbi Gabriella inroqindu+.


Capeqi un ton oarecum mohordt de fiecare daa cand
hri sl4i facl curaj. De weme ce suntem la subiectul
bani, weau se discut cu tine ceva.
vorbegti despre ea. E ca gi cum te deprim[ sau ceva de -Nu-mi spune cf, te-ai rlzgindit gi-mi iei maginl anul
genul esta. Ista? Nu trebuie se aqtept pinl in anul doi?
pete$li 4gca trimigi tinerii la facultateu, iqi spuse -Nu, nu m-am rlzgAndit in ceea ce priveqte magina,
-- "&ain gAnd. Nu avea de gdnd sLi orplice unei
Mack tinere draga mea. O si vdnd casa.
de noulsprezece ani diferenqa dinrre frustrarea sexualtr Asta o flcu s[ ingheqe, exact cum se temuse el c[ avea
gi depresia clini"i. Nu era sigur c[ inEelegea nici el prea cE se intAmple. Fata se rlsuci de l6nga tapiserie ca s[-1
bine nuanEele tehnice in cazul lui. poattr privi cu o expresie $ocate.
-Nu sunt deprimat. -Vorbegti serios? il intreba.
- Egti sigurl -Sunt inc[ la stadiul in care fac planul, ii rlspunse
- Foarte sigur. nu am dat anunqul inc[. Dar da, vorbesc
crr bldndege,
; Poate ar trebui s[ vorbegti cu doctoriqa Jenny, tat5. serios.
il speria gindul de a discuia il p;ihA6grie#; -Tate, nu poti s[ vrei asta. Fata ridicl vocea. Nu pogi
s{ faci asta.
sta a treia care ti ajutase pe el gi pe Gabriella s[ treacl
peste durerea pricinuitil de moartea lui Rachel gi care - Gabriella, e pfea mare penffu mine acum, c[ sunt
mai_ apoi ii deduse sfaturi despre cum trebuie crescuttr mai mult singur acolo. Nu am timp penrru o gredine
o adolescentii sensibill Se gi vizu incercdnd s[-i explice aga de mare. $tii c[, in perioada asta, sunt mai mult pe
bunei doctoriqe diferenEa dintre frustarea sexuala qi de drumuri. Ar fi mai convenabil dac[ aq locui mai aproa-
presia clinicl. pe de un aeroport mare. Drumul de la San Francisio la
-Sunt bine, Gabriella. Venise wemea se schimbe su. Sebastopol e tare lung.
biectul. Vestea bunl e c[ Dewey qi Notch sunt acum - Dar ceo s[ facem cdnd o str vin acasl in vacanqele
bogaEi, datorite lui Vandyke dintre semestre gi pe timpul veriil
Comentariul o devie cu succes de la subiect. Fata se Mack zdmbi ugor.
lumintr la faEa. -Nu4i face griji, o s[ m[ aslgur c[ noua casl va avea
doue dormitoare.
- [-e-a dat o groazf, de bani pentru coiful ela vechil
- Intr-adever, aga a {acut. Vandyke e foarte nepls& -Nu despre asta e vorba. Gabriella dadu tulburate
tor cdnd vine vorba de bani. Cred ia e mai interesat de din mdn[. O ai pe doamna Thompson care vine o datl
pe slptAmdn[ s[ facl curat in cap[. Dactr ai nevoie de un
surfing 9i de colecgionarea de armuri vechi decdt de a
face o afacere bun[. Cu ce le.a dat el, Dewey qi Notch lradihar, po[i sa angajezi unul. imi dau seama cf, e mult
de mers pAn[ la aeroportul din San Francisco, dar poEi
iti pot achita lmprumurul pe care l-au luat-la deschi. s[ iei un rren dac[ n ai chef s[ conduci, nu?
derea afacerii gi igi vor extinde 9i expozigiile. Sunt in
culmea fericirii. $tiuse cii nu va fi deloc simplu.
- Draga mea, imi dau seama ce vestea asta te ia prin
Gabriella zflmbi. surprindere.
- Ei, ?"1s.i minunat. Fac pariu c[ bunicul a fost inc6n -E casa noasffe. Am locuit acolo dintotdeauna.
tat €nd i-ai povestit ce ai putut s[ ii ajuli. -Egti adult acum. Amandoi $tim c[ nici mlcat nu te
- I-am dat un telefon asearl. S.a bucurat s[ afle cd vei mai intoarce acolo s[ locuiegti pernanent.
N"r.h gi Dewey gi-au rezolvat problemele financiare. -Nu te baza pe asta. Gabriella se strimbl. Am auzit
Mack se mutA la urmltorul expohaq incercAnd in sinea ctr e ceva obignuit penffu un copil flra loc de muncl
tutnnf,a @ict Afaceri de
famt{de t7

s intoarc[ ln cuib ca s[ profite de cazare gi masl gra- -Calmeazl-te, draga mea. Nu o s[ m[ grlbesc sil fac
pani cdnd iqi g[segte ceva de lucru. nimic. O s[ fac lucrurile pe indelete. SunCmulte decizii
-Se rezolvl. Dac[ ai nevoie s[ mlndnci pe gratis o de luat. Haide s[ mergem s[ mdnclm ceva de pr6nz.
dup6 colegiu, o s[ glsim noi o soluqie. O s[-mi
:rocatul sf, intocmeasc[ un conffact pe perioade Mai tflrziu, ln dup[.amiaza aceea, strlbetu drumul
rminatii pe care s[-l semnezi. Nimic pretentios. de noulzeci de minute spre sud, cu o Gabriella foarte
er trebui sf, fie nici o problem[.
tlcutii pe locul din dreapta lui. O lase in siguranql la ci.
flrta iti sffense buzele.
minul ei din campusul plin de verdeata din Sania Cruz
al Universitlqii din Califomia qi se intoarse la ma.pin[
-Nu glumesc. Nu pot s[ cred c[ aivinde casa noastrS! pentru a face'drumul lung inapoi acas6.
-Dup[ cum am spus, nu am dat incl anungul. Merse din nou prin nord spre San Francisco, de,a
-Dar o s-o faci, nu? lungul podului Gofden Gate, p'e colinele dealurilor din
D{ack ezit[.
Flutul Marin gi dincolo de ele pentm a ajunge la peisa.
-Da. jul verde.auziu al districtului Sonoma.
mina mai tare pe bareta pogetei.
Crabriella igi inclegte Apoi o lu[ pe Autostrada 101 pAn[ la interseclia
-Asta are legltura cu ce n a mers bine la treaba pe care ducea spre bemena casa confoitabilE, care,-in de-
ae ai fecut o pentru Dewey gi Notch, nu-i aga? cursul ultimului an, devenise cumva prea mare Ei prea
Mack r[mase, la rdndul lui, uimiL goala. Opri magina pe aleea mlrginitl de copaci gi ln
-Nu, sub nici o forml. Me gendesc de mult la asta. chise motorul.
| -Nu cred. Fata ii cercetii chipul. Thtii, nu-mi spune, Pentm o vreme, rlmase acolo cu mdinile pe volan
* -g, c[ domnigoara Briggs are vreun amestec ln gi cercetii casa unde4i vdzuse copila foarte deqteapA qi
graba asta. foarte dregug6 tr-ansformdnduee intr.o tenere foprte dey
rcapte $i foarte frumuqici.
-Cady nu are abqolut nimic de-a face cu asta.
-ftti sigur? [i eri recunoscltor casei [steia b[trdn.. il ,o
creasc6 pe Gabriella. iiadepostise pe amdn8oi "iutr."
dupl
Barbatul clatina exasperat din cap.
moartea lui Rachel qi-i oferise stabilitate si un sentimeht
-Ce te face s[ crezi cl ar avea de-a face cu hottrrdrea de siguranql unei copile fera mamd. Dar gi indeplinise
mea de a vinde casa?
misiunea, iar acum pestra doar amintiri de demult. Ori.
-Nu gtiu. Tot ce Etiu e c[, pinfl azi, nu ai adus vorba cit de mult se sffeduia, nu reusea s[ se mai vadl locuind
& asta. Se str6mbe din nou. La naiba, tat:i, nu pot sa prea mult in camerele acelea cu tavan inalt. Uga spre
cred c[ te compo4i aga din cauza unei femei. Nu egti Eecut a$tepta ca el so ?nchida.
cam betran pentru Ea cwal Gabriella intuise corect. Ceva se intdmplase la ulti.
-Pentru aqa ceva, ce? o intrebl el pe un ton sec. mul caz. Deschisese pa4ial o altA uql qi intrevf,zuse un
Fata se imbujorl. fragment ademenitor din propriul viitor.
-$tii ce weau s[ spun.
-Nu, nu cred c[ gtiu.
-Nu mai rdde de mine, tatii. Treaba asta e prea im, capitolul 11
portantA. Vorbim despre casa noasffe aici.
Sclipirea unpi lacrimi pe care crezu c[ o vede in ochii Ii lua zece zile de stat pe g0nduri, de meditagii ursuze qi
ei il ingrijorl. [9i trecu un brag pe dupl umerii ei. setioase, dintr.acelea pe care Gabriella le-ar fi confundat
88 Antunf,a@kE Afa,ceri defamtfie 89

cu mflhnirea - sau, mai rlu, cu depresia - pentru a pune ii mai crescu moralul. in mod clar, ratase nigte semnale
la cale un plan. pe drum.
Cdnd se opri in faga ugii din faqa a casei lui Cady, iqi Nici n-ar fi fost pentm prima oartr.
dedu seama c[ planul lui era destul de vag, chiar gi pen -Sunt interesat, grli el, pflgind cu grij[ pe terenul
tru o simpld intengie. Dar n avea incotro gi asta era, in minat. Cu sizuranti sunt interesat.
primul rAnd, penffu c[ nu fusese in stare s[ nlscoceascfl - - Bun. Ocltrii.i sclipire, plrdnd c[ s-a mai linigtit. imi
dau seama ca probabil nu am fost prea coerentl tn me-
unul mai promiqltot
Cady deschise uga dupl ce sunase la sonerie aproa, sajul vocal pe care qi l-am lesat azi.nbapte.
pe un minut inreg. Era in picioarele goale. Avea perul -Aha. Mackvorbi pe un ton neuffu gi4i puse in gdnd
negru prins lntro coade sffdnsl bine la spate, ceea ce,i si4i asculte mesajele de indat[ ce va ajunge la hotel.
sublinia trlstrturile interesante. Purta colanqi qi un cov Nu Ie mai verificase de ieri dupfl.amiaz[. Fusese prea
ocupat q[_se gAndeascl obsesiv la cum avea str4i facl apa.
tum sffemt de balet, precum qi o fustiqn elastictr gi scur,
riEia astfel incdt sI pare neutru gi spontan.
tA, sexy. Toate hainele erau complet negre. Barbatul se
intrebl dacf, nu cumva negd acesta era de rlu augur. -Nu-i vina ta, dac[ e$ti confuz.
Preq de citeva secunde, Cady il privi fix ca gi cum
-Am mai fost confuz qi cu alte ocazii, o asigurE el.
Te obignuiegti cu senzaqia.
tocmai ar fi descoperit un extraterestru pe treptele din Cady ii arunctr un zAmbet ugor nedumerit.
faqa casei.
- TUag fi sunat mai deweme, dar nu am fost in orag gi
-A trebuit s[ vin in Santa Barbara pentru un caz, ros. sau intdmplat multe.
ti el in lin4tea ciudatfl. $a intdmplat s[ fiu prin preaj. - Nici eu nu prea am fost de glsit, replice Mack.
m5. Aveam adresa ta in figierele mele. M-am gflndit sa N-am gtiut ctr ai fost plecatl. Brusc igi aminti de pla.
profit de ocazie s[ vtrd dactr e$ti acase. nurile ei de a pune pe picioare o afacere care s[ con-
,,M-am g6ndit str mf, arunc in gol penftu c[ nu aveam cureze cu Ce-i pierdut va fi gdsit. Simqi cum i se str6nge
nimic mai bun de f[cut gi o luam razna incercind s[ ml stomacul. Un contract de consultanga?
gflndesc la un pretext s[ te rev[d", adaugd in gind.
-Nu, o inmorm6ntare. Strametuga mea a murit ln
Cady clipi de cdteva ori, pf,r6nd speriatl sau oarecum timp ce te ajutam pe tine sf, recuperezi coiful pentru
confuzl. ,Dar nu suptrratd", igi zise el. Era semn bun. prietenii tli.
Deveni conqtient de sunetul muzicii care venea dinspre - Smematuga? Vrei s[ spui Vesta Briggs? Directoarea
holul din spatele ei. Mozart. Galeriei Chatelainel
-lv{-ai luat prin surprindere, ing[imfl ea. Tocmai imi -Da.
terminam exercigiile de yoga. - igri pare rlu. Nui venea sil creadl c[ ratase qtirea
-Nu am wut se te intrerup. asta. Iqi propusese sa fie la curent cu evenimentele din
-Nu, nu, e.n regule, rosti ea in grabe. Doar c[ nu m[ lumea artei. Ca s[ nu afle de moartea Vestei Briggs,
a$teptam s[ vii personal. trebuie se fi fost un pic mai mult rupt de realitate 1n
-Mai puteam s[ apar qi altfell ultimele zece zile. Trebuie s[ fi fost in ceagl complet.
-Am crezut ctr mai intAi o sf, suni s[ discutiim. Acum Nu am gtiut.
plrea iritatl, poate chiar nervoasa. Se lnEeleg c[ venirea - Se crede cI a suferit un episod neobignuit de sever
ta aici inseamn[ c[ egti interesat? de panicl in weme ce inota singura. Poate c[ ea spe
Se aqteptase s-o sune. $i tot timpul acesta el se gdn riat c[ era vorba de un atac de cord. Simptomele pot
dise ca ar fi norocos s[ poati s[ punl piciorul la uga ei. fi foarte asemlnetoare. Oricum, medicul le.a povestit
fl wnandaagicE Afaceri defanrtfia 9t
rrcrigoarelor mele, Sylvia gi Leandra, ctr in timpul acestui -Ce wei s[ spui?
atac exrrem de panicl, Vesta probabil c[ a obosit, s.a Mack migct m6.na incet indicend decorul.
dezo^rientat gi va inecat. -Avdnd in vedere soecializarea ta orofesionah si
-imi pare_r[u, repete Mack. in situaqia de fagtr, nu recutul tlu,, mA a,gteptam s[ locuieqti cu o mulEime de
gflsea nimic altceva de zis. Probabil c[ ai fost gocate. antiqhiteqi de calitate.
-Toattr lumea i-a spus c[ nu ar trebui s[ fnoate sin - Imi petrec foarte mult timp la muncl printre pie-
gur6, in special noaptea c6nd nu mai era nimeni altci. se vechi. Ridic5 paharele gi le aduse in zona livtnguiui.
neva in cas[. Dar m6tuga mea a fost mereu extrem de pred cE stilul contemporan al casei mi se poffave$te.
inclpetenatl. lmi oferl o pauzl care imi permite si gAndesclnr-unfel
B4rbatul incuviinqa. tn care n,o pot face cind sunt cufundatl in trecut.
-In mod clar, e o rrlsltufi de familie. -Are sens. Mack lul unul dintre pahare incercdnd sl
Maxilarul lui Cady se incleqtl rapid. Apoi oft[. parl c[ pricepe mlcar in parte ce se peffecea. De weme
-N-am se te contrazic pe tema asta. Fecu un pas in ce, a$a cum spui tu, mesajul era un pic cam vag, de ce
spate. Cred c[ ar fi mai bine sd intri. Tiebuie s[ te pun nu o^ iei de la inceput, $ me pui la curent?
la curent cu situaqia gi nu vreau so fac aici in prag. Vrei - In regula.
niqte ceai cu gheagl?
_ Cady se duse spre o canapea cu sp[tarul jos qi se
Nu.i phcea ceaiul rece mai mult dec0t cel fier. ghemui inff-un colq, lndoindu4i unul dintre picioarele
binte, dar adaptabilitatea era una dintre caliteqile lui affegltoare. Pe masa de sticla din faqa canapelei, Mack
principale. observf, o foaie de hArtie crem umplutl cu un scris
-Sun[ bine, rosti el in timp ce infra ln hol. qlegant, feminin. Ldngl scrisoare eri un plic deschis.
Cady pegi in fa;a lui, conducdndu-l in livingul aerisit, Deasupra lui, se glsea o cheiql de aur gravatA elaborat gi
cu pereqii albi mat gi mobilier minimalist. decorat[ cu o piatr[ pretioase albastre.
- - Ia loc. Cady ii f5cu semn cAtre un scaun negru - IatI povestea lungi spusl pe scurt, incepu Cady.
-Matuga
frumos. Vesta, pe l6nga faptul ca mi,a hsat casa ei, o bi.
- Apartamentul era la etajul al doilea. Uqile glisante juterie important{ gi colecgia ei de cutii pretioase, mi.a
din sttcle dadeau spre un balcon acooerit. Mack"orivi in l5sat prin testament-$i pachetul majoritar de acqiuni la
jos la gradina aranjat[ cu stil. O miia fantana ciipocea Galeria Chatelaine. ihti"aga familie e incl qocatf,.
in mijlocul unei selecqii de plante luxuriante arinjate - De ce e aga de ciudat ce il.a lesar qie acgiunile?
artistic. Scump, cu gust gi in ton cu multe alte cladiri de - $tia c[ nu me intereseazi operatiunile cotidiene
hx din zone. ale afacerii. Toate familia inteleseie c[ va lesa actiunile
Ceea ce.l surprindei era interiorul casei lui Cady, cu ei cu drept de vot verigoarei mele, Sylvia, care iste di.
spagii sculpturale qi decoraEiuni contemporane. Alese rectoarea actuale.
scaunul negru in stil italian modem a$ezat pe un covor -Si acum?
stacojiu gi o privi pe 9ady, care merse in spatele unei tej- Cady sorbi ginditoare din ceai, apoi lese paharul jos.
ghele masive din sticle decorar cu pleci negre 9i turcoai. -Acum, dupl cite se pare, eu am viitorul galeriei in
Deschise frigiderul din ogel inoxidabil qi
' scoase o carafe. mdinile mele. $i nu am nici cea mai vagl iiiee de ce
Ceaiul dinluntru avea culoarea aurie. Vesta a aranjat s[ se int6mple aqa.
-Nu e tocmai cum m[, agteptam, vorbi el in timp ce - Sa inEeleg c[ nu se cuvine sI te felicit?
o privea turn0nd ceai in dou[ pahare. -Ji-am zis, n-am vmt niciodatl sd fac parte din
Cady ridice privitea fara sa se opreascd din ce flcea. galerie. Operaqiunile corporatiei, planurile cincinale
92 tunanf,a @kE
Afacer{. defamitie yJ

$i programele legate de drepturile de pensie ma plicti. - Corect. John Post3.murit pe cAnd fiul lui, Randall,
sesc de moarte. Metuga Vesta gtia asta. ,s: trelsplelece ani. V"r,n, lui Randall s-a recesetorit
- $i totugi, te-a pricopsir cu acdunile alea. F'e.lgr,ove, Cady deveni foarte serioasa.
- Da. Cady b[tu cu unghia cu manichjurl eleganti a ;1s;1forO
ryn rost a murit de alcoolism gi i-a lasat cincizeci siJoce-
unu
d i n-acEiunile j. tI arrt
unui deget in suprafaqa dJsticla a mesei. intr,o p&ioada de p"rt ;:Iil'd.;i
in care se intAmph ca Galeria Chatelaine s[ se-afle la o .procente
q.oqea soq._Utantord Felgrove "v_controlul galeri.
a preluat
r[scruce majorl. ei.-Astezi, Randall e doir .rn pirt.n.i.;;"d ilE;;
- Ce fel de r[scruce? infiiqtate de tatal lui ei moeteiiu a;;;; ----*
- Luna viitoare, consiliul de administragie avea ter- ffi.-
- Qre{caii vine greu de digerat f".tu["iia, .or.
men se voteze dacf, e de acord sau nu s[ se fuzioneze - r_Ja. Uady ttrcu o pauze. Randall si Stanford au mr.
cu Galeriile Austrey-Post. Propunerea esre in lucru de
luni bune. lew* situagia imprrgind afacerea iir doua ,f;r; dii;
nte. Stantord administreaz[ operagiunile corporaqiei.
Mack se simgi pe teren mai sigur acum. $tia cAte ceva Se fim sinceri, ebun la ,.tr. -"'.iguir"ia,
de.spre rivalitatea prieteneascl de lung5 duratl dintre este, pe profir Sylvia mi-a spus "c{ toi*ri
er.t'r#fl"ri
cele doud firme private. i"tt.iri
anul cu cdgtiguri record. Totugi, Randall este"cel cu un
- [n reguh, asta ar fi o miEcare importantf,, spuse el. trecut in lumea artei gi a antichite[ilor, cel care are
-Oferl o mulgime de posibiliagi. Dac[ e sa iombini o
mulEime de conexiuni. el .rri-."ri;ib"ii
resursele de la Chatelaine cu cele de la Ausrrey-Post, ;n;h;;
majoritatea ffanzacfiilor. Amdndoi pun piesiune ca sf,
noua companie va fi catapultat[ la cel mai inalt nivel reali^zem tuziunea.
in lumea artei. Sylvia deji vorbegte s[ ne extindem pe - Imi scapf, ceval E weo problemtr cu fuziunea?
Coasta de Est gi despre posibilitatea deschiderii unei-fi- e inffebarea de gaizeci gi patm de mii de dolari.
^ --A$ra
liale la Londra. Randatl gi Stanford vor sL infiingeze un Cady lovi iarf,9i masa.u b"g.rui.
magazin on-line. b;prginri*o inainte
oe moartea mltugii mele, lucrurile erau pe drumul
- Cine sunt Randall 9i Stanford? cel
Dun rn a$teptarea votului consiliului de administratie
- Randall e Randall Post, il informl ea. Bunicul lui de
luna viiroare. Nu ar fi trebuit s[ exisre nici o problemf,.
e Randall Austrey, cel care a infiinqat Galeria Austrey. Amb.ele_consilii de administrafie ieia;;;;;iziunea.
Fiica lui Austrey s-a mlritat cu John Post. Ausrrey si.a Fa-
numit ginerele partener la firme, iar galeria a devenit _mlliile
d9 apbple peqi sunt
perspectivele de viitor.
;t";ilrd;;;l;cil;;;
Austrey-Post Brusc, se opri din vorbit.
Numele ii suna cunoscut. - Dar? o imboldi el.
- Randall Post e fosrul teu sot, nu.i a$a? - Daq cu cAteva zile inainte s[ se inece, mltusa Vesta
Maxilarul lui Cady se inclegtl. a amdnat votul. Cam in acelagi timp, gia J.tii-U'rt
-Da. menrul qi mi.a-lasat mie acjiunile a; f;
i..t"-
Mack o verificase inainte s.o contacteze pentru - $i nu qtii de ce?
ilhri..
prima oar[._ Post era berbatul de care divorqase dupe
--A spus numai c[ avea nigte indoie]i de ultimE orl gi
o cS.snicie de nou[ zile. O cudozitate morbida ouie nu g,tia.cflt de inqeleapt{ era ideea.u furirr*.
stlpinire pe el, dar era clar c[ ea nu voia s[ dezvolte Mack se gdndi puqin la asta, apoi ridic[ din umeri.
subiectul relaqiei cu fostul soE.
-$i atunci Stanford e Stanford Felgrove? inrreba el. -,-:Pr.Icu everigoara
qglrliy
adevf,rar,
*ce nu a discutat despre asta in
ta Sylvia gi cu ceilalgi membri ai con-
Preqedintele qi directorul actual de la Austrey-Posg srllului de administraEiel
%, qmandaQAl,cE
nfareri dafamtfte 95

-Nu qtiu. Poate penrnr cE era sigurE de informatia ,, -.C"dy, ey gtrsesc Ai recuperez opere de artil piendute.
ei. Mdna lui Cady se incordl in jurufpaharului. Metuga l.tu rnv.estighezsituaEii financiare dubioase. Asta este cu
mea era secretoasl din fire, iar tendinga asta a devenit totul alt domeniu de activitate. Tu pari s[ ai nevoie de o
mai pronunEatl odate cu vdrsta. Rareori avea incredere firma buna de contabilitate.
in cineva. Dar gtiu c[ era in favoarea fuziunii, cel puEin
pinl de curind. - --Poate. Dar Sylvia mi-a spus c[ specialigtii conra-
bili de la Chatelain. puri.rt ,girL"i" ili.r;; I
-Te cred. Vesta Briggs controla Galeria Chatelaine. Pg.t. gi, ca ",,
lu nli",;[ril
mas uie.
Ceva atAt de important precum o fuziune nu ar fi putut tTIgI-
ea $l vesta lau rugat pe soful Sylviei,
a" ir1"* Eii
Gardner, se arunce
ajunge la stadiul de a fi supusa la vot flrl aprobarea ei. pnvire asupra lor.
$l et o
Cady igi pemecu un brag tn jurul genuncliiului ridicat -Gardner e contabil. s6lnteles?
qi-l privi cu o expresie fi:<e, tulbua6. -Da. Este contabil-cerrificat] Are propria afacere
- Probabil c[ s.a tntdmplat ceva foarte recent. Ceva ce Ir Phantom_ point. A confirm;t,;.di"ira;;"r"bilil"r
a flcut,o s[ aiba indoieli. Din pungt de vedere financiar, fu"*;ii;;;a
Rezemat in scaunul lui, Mack igi intinse picioarele Austrey-Post t;,"uG
gi4i prM vflrfurile pantofilor. - Problemele financiare pot fi ascunse de cineva care
-Atunci cind gi-a modificat testamenrul ca s[4i lase pie ce face.
qie acqiunilel - Da, dar-mltu$a mea nu a renuntat la fuziune duol
ce ea uitat la regisrre. Decizia ei de-a amdna votul
-Avocatul a zis cd modificarea a fost flcutfl cam cu o ia
rnamplat gar! in acelagi timp d,rp[ ce a avut nigte intAl,
slpt[mdnl inainte s[ moar[.
Mack ridica privirca. niri lu un berbat pe nume Jonathan Aia"".
- Dac[ ai dreptate, atunci orice s.a intAmplat incdt -Cine efudenl
s&i creeze indoieli legate de fuziune trebuie sf, se fi Cady ofte.
intdmplat cam ln acelagi timp. - Promite-mi c[ n o sf, r6zi?
-Asta e teoria mea. - Crede.m[, n-am_dispozigia necesar[ s[ rAd.
Mack bau nigte ceai, reugi s[ nu se strdmbe gi puse -Arden e un medium.
panarut tnapol pe un suport negru. Lui Mack ii lu5 cdteva secunde p6n[ s[ absoarbe gi s[
proceseze informatia.
-Vrei s[ afli ce anume a flcuto sI aibl rezewe in -Adic[ o persoane care, ilE[, pretinde sa aibl talente
leglturl cu fuziunea, nu? paranormalel o intrebtr cu-grijit.'
-Da. -Da.
Mack o prM.
-Nu glumeqti, nu?
- $i care e rolul meu in treaba asta? -Nu, rosti ea obosittr. Nu glumesc.
-Nu e evident? Vreau str te angajez s[ m[ ajuqi s[ aflu greu se.fi inchip"ui
ce se int6mph. ^,-E,T. consult6 un medium.c[ Eqti
unaretatne
pregedinta Galeriei
sigur[ c[ mtrtu,
-Sa me ongajeTi? Fu atAt de uimit de anungul fecut qa ta mai era in denlin[tatea facultiqilor"mintale
pe un ton atAt de neuffu incdt nu$i revenea din goc. spre
finalul viegiil
Tiz wei s[ m[ angajezi pe mine?
-Mai mulEi membri ai familiei au indoielile lor, recu.
-Ce-i aqa ciudat la asta? Aqa cum gi.am spus gi ln me. noscu Cady.
sajul pe care ti l-am lesat ln clsuEa vocale, am nevoie de Qar am vorbit cu ea de nenumlrate ori in
uttrmele luni. Mie mi se plrea c[ e la fel de lucida gi de
un detectiv, iar tu cunoqti lumea artei. ragionah ca lntotdeauna.
% Wnanf,a q*6, Afaceri deJamilie y7
- in trecut a fost interesatl de genul [sta de chestii? -Da.
-De metafizic[? Nu. scdnteia de nesiguran(A qi
-Ai vreo idee de ce ar fi devenit brusc interesata? _^Yf\,:::iz[
nernduretor.
o exploattr
-Nu. Cady lesa paharul jos. Nu.i stltea deloc in fire - Po_ate c[ nu se implcase- cu ideea.
s{ se intdlneascl cu un medium. Nu avea rlbdare cu Nu gi in sinea
-F""d"ioiii
ghicitoarele, cu persoanele cu abilitlgi paranormale
ei, acolo unde conteari, d" frpi.
de fam ilie au adesea r""di-""iJ lo;rld;;ii,;J"
,f";;;iil
gi cu cei asemenea 1or. Din punctul ei de vedere, erau
cei pe care vor s[ ii lase mogtenitori. bica
metuSa ta era
;;*;
oEi nigte escroci. convinstr c[ ar trebui s[ te lntorci la firma, atunti poate
-Mmm. *
- Ce incerc s[4i explic e c[ mi se pare prea mare co- \--agy
acAiunile drept.o cale
A:l:_rjpnvt scrisoarea gi {e a4i
"ti"gi
i..pli---
incidenqa ca intAlnirile acelea cu fuden gi decizia de a4i cheia de pe mas[.
schimba testamentul s6 se intdmple in acelagi timp, in .- I Nu m.am g€ndit la
rara Eagere de inimf,.
ilosibilit"t"i ,.cunoscu ea
"r-tr,
cdt s[ putem s[ o ignorlm. Jonathan Arden'e imi[icat
-rn -Are foarte mult sens, insist[ el sI o convinse. Dacl
asta. O simt. st19lu.crurile, nr r. tr.bui,e fi;;ici;;r"Effin;;
-O simqi? T-q
oar ac,tlunile inapoi familiei. Trebuie sf, existe
-Da. o moda-
utare tegaE s[ le poqi transfera verigoarei tale
- $i te a$tepfi ca eu s[ descoplr ln ce fel anume e el sau celor-
Ialfi membri ai consiliului de adminisrragie.
implicat?
- Probabil.
- Da. Ba mai mult, investigagia noasfftr trebuie s[ r[, Mack expirl cu putere.
man[ absolut secrete.
- Nlr crezi in raEionamentul meu. nu?
- Secretll
-Numai membrii familiei mele gtiu despre treaba . 9ady igi incohci braqele in jurui ambilor genunchi
--'--'^
eiil privi din celalalt colial;d;;i;;i.rfi.G.
cu mediumul. Aga trebuie s[ gi rlmAn[. Propunerea de
firziune a fost amdnatf,, dar e inc[ de foarte mare actu. ,^^--Iy: cred
oescoper
c[ e ceva in neregulaii
despre
,.
J.-ga"a ,e
ce e vorba inainte s{'iau deciziidespre
alitate. E foarte important s[ nu isclm nici un fel de actiuni gi despre fuziune.
speculaqii legate de starea mintale din ultimele luni a
mltugii mele. Genul [sta de barfe nu ar face deloc bine -Me temeam de asta.
galeriilor Chatelaine 9i Ausrrey-Post. E clarl -Singura intrebare aici este dactr vrei sau nu se ac.
cepEi slujba pe care fio ofer.
_ -Crede-m[, eu n am s[ scot nici o vorbl. ,Se cufun- de curdnd, str invefe str aiba grijl la ce.si
da din ce in ce mai tare intr.o teorie bizarl a consoira- -,_Ca! igi 9r"h"p
spuse,Mack. Venise azi aic-i.p"rai.,d iepo"ii
giei", se gandi el. $tii ce, poate privegti lucrurile dintro fl3^rl$r?
perspectiv[ greqitl. ly"rli ll capit scopul,
ta. r$r atinsese
retagia incordattr cu o femeie imprevizibi.
asta dacf, un caz putea ficonside-
- Ce alta perspective ar mai existal rat drept o relatie.
-Te.ai gdndit c[ mltuga ta poare qi,a lasat actiunile - Qe vei face'dac6^te refrrz? o intrebe el.
pentru c[ voia s[ te oblige sI revii in afacerea familiei?
- Nu sunt sigur[. i9i muqca bur;;geil;are. Cred ctr
Cady clatina din cap. o sa gasesc un alt detectiv care sf,
-A lnqeles cf, nu voiam s[ lucrez la galerie. Mi-a ac- -m[ ajutesil verific pe
Arden. Ag nrefe,a J i;;r;;;;;"e penrru
ceptat decizia. |9ry|_rl
ca acllon€zi discret. E pugin probabil ca la Ausmev_post
- Egti sigurl de asta? sau ta Uharelaine s[ se fi auzit de tine. Genul
Cady eziti. aita de
anonimat ne.ar fi extrem de folositor in acest caz.
s Atnonda@icfi Afaceri dcfamifte
99
,. -Am gtiut lntotdeauna cE exist{ avantaje in a fi - Simplu. Am str re prezint drept viitorul
crscTeL "
hgodnic-. meu
Cady t5cu, asteptdnd. Mack
- De ce am senzaqia,_intreba el dup[ o vreme, c[ nu . 9 pri"i fix cel puEin cinci secunde. Era vag con
sienr c[ ti luase cam atat;a+i p""a i."*ir"ii.i.fit
percep toatl imaginea de ansamblu? - Ji"
soc gt s4 poate vorbi coerenL
- C9 w9i sd spuil il intreba ea, cu o expresie de ino-
enqr jignite. . -Vorbe.gti serios? intreba el fare absolut nici o infle-
riune in glas.
Mack ofta incet. Cady refuza sLl pun[ la curent. Dac[
E*I."*
.rurnrnii. de serios. Asta te va ageza exact
T fi ryt un srrop de sirirq al realitafii, "" ;ifibtg;i"
situagia asta nici picat cu cear[.
. in mijlocul

- Nu cgnteaztr, rosti el. Accept cazul.


-$sta nu-i deloc o metafortr linistitoare.
,- Excelent. Cady ii zAmbi ceiduros, igi cobori picioa- _-^-Relaxeazr.te. E p"rfd. Ap;;;;"ilu'ie 1u.., ,i-"
rcle gi.se agezf, cu telpile goale pe podea. Acum, cf, Frerqur speranta cE am sI mf, mai mlrit weodate.'f[fi
am stabitit asta, putem discuta despre detaliile planu- F\rmesc de la piemisa ce o sa sffir.
." .e*q,
lul meu. --$i.. inseamnf, mai exact riir,i-TfoioJni.l Vesta.
Presimqirile ii fdcurl stomacul s[ se strAngtr. - Nu ne.am anuntar oficir[ bs;J;rlalli"r""Eionrm
re o facem ln curdnd.
-Sunr multe? Detalii, vreau s[ spun?
- Dup[ cum Ei-am zis, eu nu pot ie mere sf, fac investi. Mrlc\flcuviinfe prinff-o migcare a capului.
g3fri in Phantom Point cu propriuldeteciiv dupe mine. - rn ultor.
Nu numai c6 s-gr nasre o niulgime a" - Corect.
-"nrri
situaqia financiara a ambelor galerii, dar"!pti."t - Cu alte cuvinte, suntem pa4ial
$opr" ar qi tul. rErrsr rv6'vurtr
logodiEi?
Dura o mulgime dg oame;ri. De asemenea, tu vei ii cel -cam aga.
careva pune intreberile. In mod subtil, bineinqeles. - Ei bine. asta hmuregte situaqia. Mersi pentru
-
-Hei, subtilitatea e una dinme calitatile mel!. erplicaqie.
Asta era o gregealf,. Putea s[ simte dezasrmi contu- - Crede-m[, 96_nd vpi ap[rea in phantom point
rf,ndu+e la orizont. Dar nu reugise s[ aibi tAria sf, plece poten-Eial logodnic, -curiozitatea
trainte de a fi prea t6rziu. ;1_Yr1 u" fi urirri.
-Va trebui s[ acgionezi din interior.
-Bine. Ce wei sd faci? Sa ma ansaiezi la Chatelaine? !ffi ,i:I:il,lJff Tli.l,T.3".u#ii,.li*i.,^::til,i
poat[ cerceh.
-lvtam gdndit la acest lucru. Reipinse ideea cu o -.Minunat,-mormfli el. Vor presupune v c[ m6 insor
mi$care rapida a miinii. Dar asta nu tear introduce .-u tine strprofit de banii galeriei.----r*r^v
h cercurile potrivite. Va trebui se te pofi miqca in lu- - Exact. Vezi cum se va-int6mola?
mea m[tuqii mele. Asta inseamn[ s[ te amesteci orintre
oamenii cu care a inffat in contact in viaqa ei de ii cu zi.
. p;ntrucr da. Toatl lfi;;;;de
-Srgur cr m[ insor cu
banii tri. Famih_a qi prili""iiiii ma ror
Familia, prietenii, clienqii. {!
rryadrept un oportunist. Un vanator crta-
Fascinat far[ se wea, Mack li privea chioul. J";r;.
nu e deloc grozav pentru tine. Dar e perfect
- Te-ai gAndit foarte mult la aita, nu? _-_-:1..,
FnTu ce ne-am propus noi.
- Me concenffez la asta inc6 de [a inmormdntare. - Perfect.
- - Qi
vite din"go
ai de gAnd s[ mtr introduci in cercurili potri. -Ei binel il imboldi ea.
Phantom Point? -Ei bine, ce?
1m tunandaqyilt [efamttte
$orni 1m
-Acum, cl ai auzit toate detaliile, incii te mai intere -Totodag gi din pricintr c[ trebuie s[ suporti ideea
seazl cazul? _
Nu auzise toate detaliile, nici pe departe. Cei ascundea? :_:?:g lumea va crede c[ eqti un vAntrtoi d"'r;;;;
corect,
-Sigur. $i el putea s[ se comporte degajat. Nu este ca - P", qi din cauza asta. Un barbat are Ei el mflndria lui.
gi cum aS avea altceva de facut ln momentul [sta.
-.E,S.gr.re pui un pref pe
Cady plru ugurattr. -a"ari",;il;r.
- Bun. E stabilit, atunci. . - Nu-!l tace griji; o s[ gtrsesc eu unul. Se ridica in pi.
sa se ind'repte spre ,$t. M.i-bi;;
-Voi wea un contract, bineingeles. ?T1.":j]n;enu
Am cateva lucruri de rezolvat acastr inainte se-mi ;1J..
-Poftim? incep
noua slujb[ pentm tine.
- Nu lucrez niciodatl frr5. contract. C-a!y seri in picioare gi se
-A, corect. Un contract. grlbi s&l urmeze pe hol.
-Mersi, Mack. Chiar apreEi.l""". -^^^'-
- Cel standard e perfect, continuf, el. apreciezi atit de muliincat nu-mi spui tot
- Precum cele pe care le,am semnat cu tine cAnd am ^., :S_t;,,Mi,
aoevarul", addugl el in gdnd.
lucrat pentm Ce-i pierdut ua fi gdsit?
- Mai ai pi alti intrebXril
-Da. Barbatul de opri cu mAna pe clanga.
Cgdy igi drese glasul.
- Mai e o chestie merunte iare_mi'vine in minte.
-A, o sf, fac unul.
- Ce estel
-Ai un conffact standard?
- Pai nu. Nu am apucat s[,i cer unui avocat str intoc. ;C1t de departe vom merge cu povestea asta a noastrfll
measca unul pe care s[.] pot folosi penfru genul esta uaoy se opri brusc la mic[ distanEa.
de cazuri. -Poftim?
- Super! exclamf, el. De ce nu caufi ultimul contract - Cu chestia asta cu logodna inventattr. Cit de depar-
pq care lai semnat pentru Cei pierdut va fi gdsit? Pogi te mergem?
folosi formularea standard de acolo. - Cat de deoarte?
- punl idee, rosti ea un pic prea vesele. -Dormim impreune?
- In leglturl cu onorariul meu, continul el direct. , 9rdy nu rlmase chiar cu gura c[scat[, dar buzele i se
oepartare ugor. 'lotugi, igi reveni cu o vitezl
Cady rlmase foarte nemigcatl. uimitoare.
- E negociabil. , - rresupun c[ majoritatea oamenilor vor presupune
,; -Nu, nu e negociabil. O s[ m[ gdndesc in seara asta, c{ suntem, f,Ifl, intimi. La urma urmei, vom
sta impreu.
in drum spre castr. Am se4i spun o suml pAnf, diminea. nf, acasl la mtrtuEa Vesta.
r qa. Va depinde de tine dacl accepEi sau refuzi. - Dar nu vom impfl4i parul?
I - $i daca refuz? Cg{V se inrogi, dar privirea ii rlmase neclintitI.
- Poqi oricdnd s[ caugi un alt detectiv care $tie se fie - trineinjeles cd nu. Doar n-o sf, mI culc cu unul din-
discret gi care nu se supf,rl s[ se dea drept un oportu. ne angajaEii mei. Asta e impotriva politicii companiei.
nist infect.
Lui Cady i se mai evapor[ o parte din entuziasmul
din privire, inlocuit de o expresie rece. capitolul L2
-O s[ faci din asta o situiqie d-ificile, nu-i aga?
- Din cite vld eu. deja dificih.
eu, e deia doarslmlasigur
dificila. Incerc doar s[ mi Ce naiba e chestia asta cu logodna lui Cady? ceru
ca voi fi rccompensat pe mtrsura dificultaEilor implicate. -- Stanford
afle
sl
Felgove.
qmnnk
tuz QvtcE $*oi defanttte 103

Randall Post i;i privi tat6lvitreg lovind mingea agezatii putemice qi dulce, care anun(a o loviture bun[. Se in-
pe suport, qintind a gasea gaut[. Erau doul motive pentru dreptl 9i privi zborul mingii pfln[ la miilocul rerenului.
care ura s[ joace golf cu el. P-rimul era penffu ca Stanford Mqlruqr-r, se inroa-rse gi se indrepa spre maqinuga.
era un g*.th.r iportunist. ln unele ziie, Randall trebuia Standford nu-l felicite pentm^loviturl. Stdtea in ma.
sl facl eforturi uriage pentru a se preface c[ nu era prea iinufe $i se uita, fere expresie, fix in faql spre zona verde
interesat de compania pe care Stanford i-o furase. *iln deplrtare ca gi cum nici mlcar n-ar fi observat lovi.
-Sylvia a zis c[ Mack Easton lsta qi Cady nu au anun- tura aproape perfectf,.
pt inca oficial logodna, il informe Randall pe un ton Randall zdmbi cu rdceale in sinea lui qi4i agezii crosa
neuftu. Probabil c[ aqteaptii pflnl cdnd plrinqii lui Cady in sac. Stanford ura faptul ce fiul lui vitreg era un juctr-
se intorc din Anglia. mr mai bun. Randall eia aproape sigur c[ riememicul ar
-Ai idee de cdnd ll cunoagte? fi preferat s[ fac[ orice altieva decAI se ioace cu el.
-Din spusele Sylviei, Cady zice c[ l-a cunoscut pe Dar Stanford era cel care insista ca ocazional sl
Easton in ultimele cdteva luni, dar nu a menfionat pace golf impreun[,_ pentru c[ avea senzafia c[ asta
c[ are o relaqie serioasl cu el pflnl acum c6teva zile. consolida imaginea de unitate la conducerea Galeriei
Stanford mirAi: Austrey-Post. $i asta era extrem de important, penffu
-Adice exact dupe ce s,a inecat c5leaua aia betrine, ctr amdndoi $tiau ce galeria avea nevoie de Randall.
vrei sf, spui. Leg6turile sociale ale lui Randall, moqtenite de bu.
-Aparent. nici gi de la mama lui, ii permiteau s[ facd vdnzlri im.
Randall ridica din umeri. portante. Datorita colecqiilor presrigioase de artl qi de
-M[i, m[i, m[i. Nu-i aga cLi interesant? antichiteqi ale clienqilor porrivigi, ve--ndute mai deiarte
Stanford igi potrivi mdinile pe cros[ 9i4i dep[rt[ ugor coleqionarilor potrivigi, staturul Galeriei Austrey-pssg
picioarele. Balans[ crosa, repede gi cu putere. Randall in lumea artei se mentinea la cote inalte.
privi traiectoria mingii cu o satisfacqie posac[. Sfera - Vegta a sperat meieu cE_, intr-o bunl zi, Cady se va
mici zbur[ lnff-un arcde cerc care coti brusc la dreapta. r5zgAndi gi va decide s[ se ahture Svlviei la carma Cha-
Mingea ateriz[, gopEi qi se rostogoli pe un petic de iarba rclaine. Randall se urcd la volanul'maginuqei de golf.
mai inalta de la mirginea terenului itent tuns. Stanford Toatil lumea din brange $de asta. ,De asta, acum-trei
area tendinqa de a lovi mingea cu efect. ani, voiai atAt de tare s[ m[ insor cu Cady. nenorocitule.
- Ce e asa interesant la asta? tntreba Randall. Nu.qi aminte$ti?" i$i zise in sinea lui.
-Momehtul e torul. Stanford se indrept{ spre partea - Dacf, nu ai fi stricat totul in luna de miere, acum
din spate a maginuqei gi indesl crosa in sac. In mod cert, am fi privit lucrurlle dinm.o cu totul ah[ perspectivl,
acest Mack $tie se recunoasci o oportunitate. mormli Stanford. inca nu por se cred ca ai'fosiardt de
Randall se deplasl inainte ca s[4i loveascl propria jalnic la pat incdt Cady a depus actele de divort la doar
minge. noul zile dupl nuntl. Tiebuie sa fi fost la fel de moale
-Vrei s[ spui c6 a ceruto de nevastl dupd ce a desco ca o spaghete fiartl bine.
perit ce a mogtenit ac(iunile alea la Galeria Chatelaine? Randall nu zise nimic. $tia c[ Stanford il disprequia.
-Mie exact aga mi se pare. La naiba! Tipic pentm Sentimentul era reciproc.
ho3ry1dg
agca de Vesta, se lasandu-i acfiuni.
s[ complice lucrurile lasa lUDl. De ceva vreme, Randall incepuse s[.i fie, in tlcere,
h lui Cady. La ce dracu' so fi gflndit? recunosctrtor bunicului s[u care-ff,cuse demersuri s[ se
Randall igii indeplrt[
indep[rtl atentia
atenlia de la conversa;ie sufici- asigure c6, dacfl weodatf, yar fi intimplat ceva cu ne-
simti senzagia
eot cat s[-$i execute lovitura. La impact, simqi senzatia potul lui, atunci acfiunile sale de la galerie ar fi fost
104 gmanf,n @1cfi, Afacer{. fefamtfte 1(E

mo$tenite de nigte rude mai indeplrtate, nu de Stan- Nici unul dintre ei nu spusese weodafil adev6rul
fotd Felgrove. Randall se intreba uneori dacl nu cumva' Ca intotdeaunq, Cady ii fusese o bun[ prietenl in pri.
vinta asta, la fel cum ii fusese in toate celelalte.
avAnd la dispozigie o cale mai simpla de a pune m6na
pe acjiunile- fiuiui sdu vitreg, Stanford nu ar fi fost - Easton lsta e evident un tip care qtie s[ profite de
o mare oportunitate, continue Stanford. Ar trebui s[
in stare s[ se asigure ctr acesta ar fi suferit weun acci- putem.sl facem afaceri cu el. O s[ putem s[-l facem
dent convenabil.
sil inqeleagl ctr o fuziune ar fi profitabil[ pentru toEi
Dar, cu pufin timp inainte s[ moarl, betrenul in' cei implicaqi.
qelesese, tnieie din urme, cr Jocelyn avea probabil sl opri maginufa aproape de locul unde mingea
ie sinucida cu beuturl. Fusesi prea tirziu se impiedi- -lui Randall
Stanford disparuse in iarba inalte.
ce ca Felgrove sf,4i punl gheara pe companie, dar, cu
ajutorul unui avocal bun, reugise s[ salveze patruzeci
-Nu qi-a trecut prin minte ctr Easton,poate arc
un plan al lui? Sau poate cE nu da doi bani-pe latura
gi noua la sutl din afacere pentru nepotul s[u. Din materialf,. Poate cf, wea s[ se insoare cu Cady pentru cf,
plcate, in miinile lui Felgrove rlmAneau cincizeci qi o iubegte.
unu de procente. - Prostii. Nici un barbat normal la cap nu yar indrL
,,Dar-nu penru multe weme", igi spuse Randall in gosti de o femeie precum Cady Briggs. Cu fiecare zi ce
timp ce cu o mdnl maginuqa de'a lungul aleii gecg, seamena din ce in ce mai tare cu metuga ei. Stan
ins;ste. "o.du"""
Nu si dacl se realiza fuziunea cu Chatelaine. ford cobori din maginuqtr giSi alese o crosl. Singurul
in"sfdrqit, dail afacerea asta se realiza, urma s[ se facl motiv penffu care Easton se de pe l6nga Cady este c5 a
dreptaie ln univers. Era atit de aproape acum. Nu avea pus ochii pe galerie. Fii sigur de asta.
sa plrmita ca nimic sLi stea ln cale. Cu siguranql, Cady Randall 11 urmtrri cu privirea in timp ce ptrgea spre
puiea fi convinsl de importangavotului in favoarea pro marginea terenului.
punerii de fuzionare. Ea avea s[ inqeleagl. Ea ii era ca - Intotdeauna presupui c[ toattr lumea e motivatl de
o sore. Ceea ce sigur fusese o parte a problemei din aceleaqi lucruri care te motiveazl pe tine. Asta ar putea
timpul scurtei lor clsnicii. fi o gregeale.
Cu trei ani in urm[, toatl lumea fusese de acord cl Stanford coaobli cu capul crosei prin iarbtr in c[u-
o clsltorie intre Randall gi Cady era foarte potrivittr. tarea mingii.
la urma urmei, aveau atet de multe in comun. Cres' - Iqi garantez c[ nu e o coincidengl c[ Eqston a dwe.
cuserl impreunl. Vesta, cu siguranqtr, fusese incdntatl. nit brusc interesat sf, se insoare cu Cady. Ii cunosc eu
De c6nd o cuno$tea, Randall nu o v[zuse s[ parl weo pe cei ca el,
dati mai fericita decit fusese in ziua in care el9i Cady $i ,Pentru ce iqi amintegte de tine, nememicule?" se
flcuserl jurlmintele. La naiba, Stanford fusese aproape gdndi Randall. ,Easton te face s[ te g0ndegti cum ai pro
extaziat. Randall gtia c[ asta fusese pentm c[ nemetni' fitat de mama cind era atAt de beatl incAt nu avea cum
cul vlzuse c[snicia drept o modalitate prin care s[ punl s[ in;eleagl ce semneazl?u
m0na pe Galeria Chatelaine. Intoarse capul, prefacindu.se ctr nu-l observl pe
Sfaryitul abrupt al dezastrului de nou[ zile fusese un Stanford migcdnd discret mingea intr-o poziqie mai
toati lumea. El qi Cady facuser[ front co bun[ inainte sl o loveascl. Acesta era al doilea motiv
$oc pentru
mun, explicind simplu c[ igi dlduserl seama c[ ficuse- pentrln qare ura s[ joace golf cu tatll lui vireg, igi zise.
rtr o mare greqeah.
Stanford triga.
106 Amnn[aagict rtfamifie
$*ni tuz

-Apropo, rosti Stanford cAnd reveni in ma$inutl, am ce nu avea nici un sfanq pe numele ei. Singurul motiv
auzit c[ George Langworth nu va mai apuch sfdrEitul pentru care era interesa&i de tine era fiindclvoia s[ punl
lunii. Prin marile galerii gi case de licitaqii si ,vonegte c[, mAna pe o bucatii buna din Austrey-Post. Bucur[,te
ln curind, colecda lui va deveni disporiibila. ce a ap6rut George gi i-a oferit o pozigie 9i mai buntr.
Toatii lumea din Phantom Poin't gtia c[, in ultimii Randall zdmbi sumbru. Stanford nu avea nici cea mai
trei ani, George Langworth se luptase-cu cancerul. Avea vagd idee, se gAndi el. De fapt, dorinqa lui de a pune
lproape optzeci de ani. Randall nu era surprins cd in mAna pe Austrey-Post o fecuse pe Brooke sf, rupf, re-
fgrmaqia potrivit
-cereig Qeorge mai avea foarte pufin lafia cu paffu ani in urm[. De-a dreptul obsesivd, aga,i
de tr*dit se aflase dincolo de granitele micii lor comuni- spusese ea.
tagi. ColecEia Langwonh de obiecte de art6 si antichiteti - Ideea e, continue Stanford, c{ George nu va mai
din secolul al nouesprezecelea era de talie mondiala. ft mult printre noi. Din cdte am auzit eu, fiul gi fiica
Nu numai casele de licitaqii gi negustorii urmau s[ fie lui vor obqine cea mai mare parte din bani administragi
interesagi, se gfndi Randall. Unele dintre cele mai mari prin tutele. Dar Brooke obtine casa aia mare, iahtul si
muze€ aveau s[ stea, de asemenea, la pdnda. antichiaEile. Probabil c[ va rrebui sd vAnda colectria ca
-Am auzit cA una dintre casele mari de licitatii a sa aiba bani sI plateascf, toate cheltuielile de tnmormdn
trimis acum cAteva zile un reprezentant se discute cu tare. $tii cum merg lucrurile. Spune.i c[ ne ocuplm noi
Brooke despre colecqia sogului ei, adaug[ Stanford. Daca de tot in locul ei.
nu te ocupi deja de reaba asta, ai face al naibii de bine Randall se prefecu a nu auzi ordinele. Lovi mingea,
s[ ajungr acolo repede. in schimb, care aterizS. la marginea spatiului verde.
. Randa! nu-l baga in seamd. Opri maginup lf,nga Perfect.
locul unde aterizase mingea lui gi cobori s[4i aleag[ La scurt timp, introduse mingea in gaurl cu o sin-
o crosl. gurfl lovilur[ in cup[. Zflmbi scurt in timp ce inlocuia
-M.ai auzit? intreba Stanford pe un ton tlios. Nu ai steagul. In ciuda faptului ce Stanford triga, el cdqtiga
nici o scuzl dacd pierzi afacerea Langworth. Nu weau intotdeauna gi gtia cA asta il irita al dracului de tare
s[ aud c5. weun avoc[qel al uneia dintre celelalte galerii pe nemernic.
a obEinut colecqia aia'de la Brooke langworth. "Tu ai Dar marea victorie nu venise inc[. Fusese mirat de
trecere la ea. In ultimii trei ani, ai lucrat iu ea in comi. decizia lui Stanford de a propune o fuziune Galeriei
tetul carnavalului. Chatelaine, dar imediat inleleiese ce potential incredi-
Randall se_ indrept[ spre locul unde se afla mingea, bil reprezenta asta. O oportunitate imense ii cezuse din
pe iarba moale gi cositl. cer qi intengiona s[ profite din plin de asta.
-Nu prea am mai vtrzuto in ultima weme. A aebuit Era extrem de incdntat sI qtie cd Stanford urma sf, fie
s[ se retrag[ din comitetul de anul esta din cauza stlrii arhitectul propriei prlbuqiri. Felgrove era atflt de con-
proaste de sln[tate a lui George. centrat asupra c6qtigurilor financiare ce aveau s[ vintr de
-Dar o Vrcid,la dracu'. Ce naiba, pentru o weme, pe urma unei alianqe cu Chatelaine incAt nu avea nici
voi doi ali fost impreunf,. cea mai vag[. idee c[ afacerea asta conqinea seminqele
-Asta a fost acum paffu ani, Stanford. orsrrugerll lur.
Sqanford mdrdi. De mult lncerca s[4i rlzbune mama gi pe el insugi, igi
- Inainte sf,- te ptrrdseascl s[ se mtrrite cu George spuse Randall ln timp ce se urca inapoi in maginuga de
penffir banii lui. $tiu. Dac6 m[ inrrebi pe mine, ii golf. Dar, in sfdrqit, acum i se oferea ocazia. Nu putea
avut noroc. Avea cdteva legtrturi bune, dar lqi garantez s[ permittr se stea ceva in calea fuziunii.
108 Amanf,a@'ic6, Afarcri defantfie 7@

Vesta fusese imprevizibih pdnl ln plnzele albe. Acum,


Un sentiment de phcere calda il srebltu pe Gardner nepoatele ei trebuiau s[ glseiscfl raspunsul la intrebarea
Hofuate in weme ce-gi privea sofia inffand in restau- ar*4e legaa de cine urira se contrbleze galeria.
rant Erau c[s6toriqi de aproape zece ani qi implrtAqise- Sylvia ii surdse vag in timp ce se apropia-de mas6. Ber-
r[ bucuriile gi necazurile pe care le implicase cresterea .
batuf se ridicl, o s[ruttr scurt pe obraz si.i tinu scaunul.
celor doi fii gemeni ai lor; dar, de fiecare datti cAnd o
rredea, era iar cuprins de uimire. El fusese un tocilar . - Il aduce pe Mack Easron-cu ea, il anunp Sylvia in
dmp ge se a$eza. O sf, stea 9i el la vila de pe stenci. Cred
neinteresant gi plictisitor pe roaH perioada liceului 9i ctr trebuie sd presupunem c[ rela;ia asta e serioas[.
a facultegii, genul de tip de care fetele rfrd sau pe care, Gardner se ageztr la mastr in faia ei.
uneori, il vor ca prieten, dar nu genul de b[iat pe care -Vorbim despre Cady, presupun?
il considerf, romantic sau captivant. Din cAte vedea el, -BineinEeles. ce vorbim despie Cady. Sylvia iqi agez[
nu se schimbase nimic. La urma urmei. era un conta. $ewetul in poala cu o miEcare rapida.'Deipre cine'alt.
bil, cu licenqi gi toate cele. lqi petrecea wemea scormo. cineva? Cred c[ mltuga Vesta face o criz5.'de acolo de
nind printre legile referitoare la taxele statale qi federale oriunde s.ar afla.
gi completAnd formulare neinteligibile pe calculator. - P..n*y cL verigoara Cady are de g6nd s[4i instaleze
Igi consilia clienqii care frrseserl ffaumatizafi de diverse ,logodnicul in vile? $tiu ce mituga ta Jra un pic de moda
scrisori de la Fisc. veche_in leg[nrrl cu chestiile de genul [sta, dar...
Sylvia, pe de alu parte, era cizelatl qi elegantl, o blon-
de inalte gi supla cu ochi seriogi gi inteligenqi gi cu un
-Nu pe-ntruc[ se va culca cu Easton acolo, il intre-
rupse-nerlbdetoare. Degi ai dreptate, Vesta nu'ar fi fost
talent inn{scut penffu afaceri. Verigoara ei, Cady, putea
str discute la infinit despre motivele rinsour folosite la _niciodattr de acord cu aga ceva. Eu m[ refer la faptul ce
barbatul [sta, in_ mod clar, incearcl sf, profite de'Cady.
decorarea farfuriilor din majolica, dar Sylvia putea s[
punl la cale strategii pe teffnen lung penrnr companie. - Egti sigurl de astal
Cady le putea vorbi clienEilor despre influenEa teoriilor -Nu mai existe nici o alte explicagie ^pentm anunful
renascentiste a proporqiilor asupra megtegugarilor din
f,sta brusc al unei logodne iminente.'
Gardner se gdndi la spusele ei.
perioada Regenqei. Sylvia putea trasa planuri cincinale.
Ce fecuse el sf, merite o asemenea femeie? -Nu g fi ggor st profite de Cady. Ea seamlnl mult
cu tine. E agih gi degteapg. E prea agila 9i prea degteap
Sylvia il z[ri 9i pomi spre el, emandnd lncordare din
ttr sa poate fi prostite de flec[reala unui gigolo.
fiecare por. Era aga de la citirea testamentului Vestei.
Igi facea griji pentru ea. Faptul ctr veriqoara ei Cady era . -Agilitatea gi degtept[ciunea nu te i;iiedica intot-
deauna s[ te indr[goste$ti de berbatul nepotrivit. Doar
cea care mogtenise pachetul majoritar al galeriei frr-
sese un $oc pentm toat[ lumea, dar, mai ales, pentru
uitr-te la Leandra.
Sylvia. De.a lungul ultimilor cdEiva ani, Vesta o preglti. . - Nu yreau se te jignesc, dmga mea, dar uneori m[ in-
se s[ preia firma. Soqia lui avea insrincrele unui adev& foi99c serios cf, verigoara ta Leandra a mogtenit genele
rat afacerist, cu abilitaEi de conducf,tor. Nu avea s[ fie familiei Briggs.
deloc uqor str impartll puterea, nici mlcar cu o verigoarn - I-eandra e suficient de isteagl, rosti Sylvia lnff un
foarte apropiatii. acces brusc de loialitate familiail. Numai ce nu e o
tipe ambiqioas-[ c^are s[ wqa s6 se autodepdgeasctr, aga
' M",i" d.*r"air pictat sau sculptat, de forme curbatl, reprezentind ca mine 9i Cady- in plus, adu4i aminte, este
Si cu chqiva
ramuri, frunze sau fructe. (n.tr.) ani mai t6ndrf, decdt noi. De aici vine diferenla imens[.
u0 qtnanf,a@ict gfrtoid,efamt:tte rr1
Se m maturiza cdtde curdnd. Cred c[ relatia cu parker
c un semn bun, nu crezi? ^ -IUu-mnezeu
(.e
E, o harababur[, ofte Sylvia plin[ de frustrare.
o fi gdndit Vesta c[ face? De ce so fi
-Probabil. rezgtndlt in_leg[turf, cu acEiunile alea?
-,$tiu c[ e un pic cam batren pentru ea, dar poate 'afla
- Probabil cI nu -vom niciodattr rlspunsul la
cr- de asta are nevoie dupr relagia cu Dillon, de cineva intrebarea asta. Gardner surdse b".aiJr.A Ui:
Ft, calm gi raqional. "-".
neinEeles, nu-l poqi convinge pe mediumui a1"., [r"
- -Toatl Dar
[fuooner.
lumea $tia c[ face o gregealf, mare cu Dillon
Leandrei i.a luat doi ani sil inqeleagl
T int6lnea se fin[ o gedinEa, sau cum o fi numind ei
dialo_gurile cu cei dragi care au murit
rm singurtr. -$i.asta_mai e incfo chestie, murmurl Sylvia. De ce
Fusese totodata nevoie de citeva mii de dolari din se intAlneaVesta cu escrocul alaArden? Uru l"rl"t""ii,i
-
hsnii Vgslgi care s[ o poat[ scoate p.I*""dm din cx"i- impostorii. Probabil c[,-spre final, igi pierduse minEili.
cia cu autoproclamatul artist, dar-Gardner se hotdri s[ Trebuie s[ fi suferit de demena lat"hti.
Dl mai.msngioneze qi acest mic amlnunt. Nu era ca gi -fu fi aebuit se fie destul de bine ascunsl. Mie mi se
Sylvia nu ar fi fost foarte congtientil de asta. Daie pdrea la fel ca de obicei.
-m
hsr 6 fi adus el vorba de asta, ea ar fi devenit defensiv[ -Dupe plrerea lui, bltr6na dictatoare r[m[sese ne.
h numele veriqoarei ei. Familia Briggs era unit[. i., schimblte pdnl la sfflrgig. Nu-l mira deloc c[ voise s[4i
ft*i 6x1s p4rte a timpului, asta i se plrea o trtrsltur[ ".,
de
arunce familia intr.o v6ltoare penffu ultima oarl ina.
Treciat. Singurul lucru care il irita era c[ neamul Briggs inte s[ plece pe lumea cealalie. Nici nu-i de mirare
arinsese semnificaEia cuvintului familie ca ctr se vlrsaser[ atdt de pu;ine lacrimi la inmormdntare,
sI il incluta igi
zise Gardner-
f, pe Randall Post.
- Revenind la situaqia asta cu Cady, continul Syl, _ -Am vorbit cu Stanford gi cu Randall, relu[ Sylvia.
Le,am povestit amdnduror" i" se intdmple. leam
!& chestia este c[ a lnceput str-i ticlie ceasul biologic. cat c[ acum nebuie s[ ob;inem aprobarea lui Cady "*oii-
Crnul flsta de zgomot n9at9 fi extrem a. a..""ii"i ca
fuziunea s[ aibl loc.
lenru.o femeie, oricdt de degteaptfl ar fi ea. Asia o
6ce vulnerabih. - -Nu existl nici un motiv pentru care s[ nu
de acord.
fie
-Te cred pe cuvAnt.
Sylvia igi deschise meniul. , _;Nu.fi aga sigur. O fuziune ar insemna niqte schim.
btrri majore pentru noi. Peste noapte, compania ar ince-
,-!i nu uita cf, poate s[ fie gi impulsivl. Nu4i mai
aduci aminte cum a plr{sit galeria acum ciflva anil
pe s[- funcqioneze pe o scarf, mult mai mare. Consiliul
de adminisrrafle gar exrinde. $ar adluga cAqiva parte.
$i apoi a urmat gi farsa aia de C=esnicie cu Randall. neri noi.,Lui Cady nu.i plac afacerile niari. Ea piefera
- Bine, recunosc c[ e un pic cam sllbaticl. Totuqi, sf,4i conducl propria afacere de una sinzur[.
nu cred c[ tu ar trebui str traginici o concluzie l"g"ta d.
: qi tu h fel, rosti el fara str stea pe gAiduri.
Easton inainte s[ ai mai mul=te informatii.
.lui,Sylvia il segeti cu privirea Ei apoi, fpre amlrtrciunea
Sy{via lovi cu colqul meniului de masd plrdnd in adAncul ochilor ei albagtri sffefulgere ceva ce ar
gdn&toare. fi putut lu-at drept nesiguranEi. Berbaruf i;iinse m6na
-{i {repta-te. tebuie s[ afl[m mai multe despre el. Ei.i atinse degetele.
-C*dy gi al ei domn Easton trebuie str soseascl mAi- -As_ta-te face potriviti pentru scaunul de director la
ne. O s[-l cuno$ti destul de cur6nd. noua Galerie Chatelaine-Post, rosti el repede.
712 tunan[a qykt Af*ntdefamilita 1tl
-S[ fii in stare s[ conduci o afacere e un lucru bun, - S[ zicem doar c[ te a$tepti la ce este mai rtru.
dar nu e totul. Cady e cea cu spirit de observaqie. Igi mai Dar pe-ntru asta sunt pletiEi direitorii, s[ anticipeze to&
aduci aminte afacerea Guthrie, cum a deosebit biroul te posibiliteqile.
[1a, un Riesener autentic, din gramada aia de reprodu, - Tu ce crezi ci se intdmple? replice ea evident e:ras.
ceri? $i cutiile de ceasuri franguzegti pe care le,a glsit perattr. Ai niqte instincte foarte bune cAnd vine vorba
la o licitaqie de bunuri? Lambriurile englezeqti care au str citegti oamenii. Ce rol crezi ctr are Easton in toattr
aperut la licitaqia aia publica? treaba asta?
- Dacn are un ochi bun penml obiecte de artl qi - Poate cf, e totul foarte simplu, Gardner lesa jos me-
pentru antichit[qi, asta nu o ffansforme intro opqiune niul gi lul ceagca de cafea. Poatb ca tipul este indiagostit
de ea.
occelentl penffu a conduce o afacere. Tu gtii asta, qi
Sylvia plru puqin uimitl de posibilitatea aceea. Apoi
cred ca qi Vesta o $tia. Este nevoie de aptitudini solide se incruntil gi ctltintr din cap.
de conducere qi de o viziune corpomtistl s[ faci galeria
profitabila. La dmcu', po1.:i urnpdra toli expe4ii de care
-Nu cred asta. Este prea mare coincidenga, nu se
poate ca momentul anunqlrii viitoarei logodne sa fie
ai nevoie in echipa ta. Cady nu ar avea cum s[ te inlocu- intdmplator.
iascl in funqia de director. - Dacf, ai dreptate, rosti Gardner incet, atunci ai o
-Ei bine, trsta nu mai e un lucru aga de sigur, nu-i mare ptoblemfl.
aga? spuseSylvia. Cady a mo$tenit suficiente acliuni in Sylvia strdnse meniul cu putere.
cdt s[ poattr nu numai s[ blocheze fuziunea, dar s[ gi - -Nu o probleml la fel de mare pe cit va avea Cady
hotarascl viitorul director. dacl se m[rit[ cu un oportunist crezdnd ce e berbarul
- Poate c[ va decide c[ nu wea s[ se intoarcl s[ aibl pe care la agteptat toatlviafa.
un rol activ in cadrul galeriei, zise Gatdner.
- Dac[ ar fi aga, ar fi cedat acqiunile, mie sau altcuiva Telefonul suna exact cAnd I-eandra tocmai termina
din familie. Nu, se intoarce cu un scop. Cred ce Mack capitolul cinc_i al c[4ii Cwn sd renungi la obiceiul de a iqi
Easton ar putea fi motivul. ar bategi rdi: Ghidul iemeii ragionalc in gairea Si affecierea
baiegtlor buni. Puse cartea jos, deasupri grlm6zii mari de
- Crezi c[ el e cel care a convinso s[ plstreze acfiuni.
le pe care le,a moqtenit de la Vesta? c[4i de automotivare cu titluri asem[netoare ce zlceau
talmeybalme$ pe mesuta de cafea qi ridica telefonul.
- Da, replicf, Sylvia. Gdndegte-te. Prezenga lui in viaqa
ei e singurul lucru care s-a schimbat de cdnd a decis ctr -Bun[, Parkeq rosti fara preambuluri. Speram c[ o
s[ ajungi d_eweme acasa. Me gdndeam s[ minc[m gi sf,
nu wea s[ aibl de-a face cu galeria. Nu existl nici un alt bem ceva la unul dintre restaurantele din port. Cum
motiv care s[ explice decizia ei de a se intoarce. Cre-
1i se pare?
de-m[, Easton urmereste sI obflnl ceva din asta. La celalalt capet, urme o pauzl scurtii, dar clar[.
-Tu chiar vorbegti sedos c0nd spui ctr tipul lsta - Sunt eu, rosti Dillon.
o controleazl pe Cady atet de tare incdt s[4i permitd s-o O, la naiba. [a auzul vocii fostului ei soq, Leandra
manipuleze? Vorbim de verigoara ta acum. sffense mai tare telefonul in min[.
Sylvia ezitl. -Cewei, Dillon?
-Sun[ un pic cam ffas de plr, nu? -Te.am sunat doar s[ vld dac[ egti interesatl s[ pe-
- Foarte. treci weekendul aici, ln orag.
- Crezi c[ exagerez? -Cu tine?
1r4 gman[aWE Afaceri defam{fre

-Affa era planul. ,ft aia. Am vmt s[ vorbesc cu tine. Se4i explic niqte
- Respunsul e nu. Dillon, asculta-me, vreau s[ lnce- hrruri.
rnryi 5tr m[ mai suni, pticepi? Asta e a ffeia oar[ de la -Nu ingeleg ce urmlregti cu asta, Dillon.
hmormdntare. -Vreau str incerclm din nou.
- la dracu', nu wei s[ lmi dai nici m[car o gansl. -Se incerclm ce?
-fiam dat o mulqime de qanse cAt am fost clsatorigi -Cesnicia noasffe.
gi leai risipit pe toate, mai qtii? ,Eu sunt o femeie matura. Nu m[ lnt0lnesc cu beie$
irnaturi."
-Asta a fost acum mult timp.
-Ultimul incident, din cete imi aduc aminte, va - imi pare rlu, Dillon, vorbi ea. Nu cred c[ asta este
htdmplat acum optsprezece luni. t'ine pentm nici unul din noi. AmAndoi trebuie sl ne
rcdem de vieqile noasffe.
- Lucrurile vau schimbat. Eu m-am schimbat. Am in
ercat s[4i spun asta c6nd te,am v[zut la inmormintarea -Dar miam vdzut de viaga mea. I-eandra, asculte, o
gnlerie mare e interesatl de opera mea. O s6 am prima
minrgii tale.
mea expoziqie importantA in cAteva luni. Sunt pe dru-
Leandrei ii clzu privirea pe coperta ce4ii pe care
mul spre celebritate.
o citea. Igi reaminti sfatul din capitolul cinci... ,,Se te
'rndragostegti de un baiat reu e un obicei prost. Ca in -Am mai auzit asta gi inainte, Dillon. Te rog, chiar
nu pot sI vorbesc cu tine. Ma vad cu un bdrbat foarte
cazul tuturor obiceiurilor proaste, e nevoie de voinp dagut acum.
gi de sradanie s[ pogi ieqi din tipar. Jine minte: cuvdn-
arlrcheie ln sintagma ,beiat reu" e bdiat. Cind te sunl
-Tipul flla cu care te-am vezut la inmormdntare? ln
meba Dillon pe un ton violent. Este suficient de batrAn
gi incearcl s[ pl5ngl cf, wea s[ revinl in viaga ta, incAt s[.ti fie tate.
spune4i: *Eu sunt o femeie matur6. Nu m[ intdlnesc cu gi doi
blieti imaturi.r..."
-Nu-i adevarat. Parker are doar patruzeci
de ani.
- in orice caz, de ce te-ai deranjat s[ vii la inmormdn - Probabil c[ are nevoie de medicamente ca s[ poatl
tare? intreb[ ea cu voce tare. Niciodatl nu 1i-a plsat de fi ap1 in pat.
metu$a Vesta. - Inceteaze. Opregte-te acum, m[ auzi? Parker este
- Scutegte-ml, nu poqi s[ imi reprogezi asta, murmurl un berbat minunat Ei atent. Ma duce ?n locuri dr[guge.
el. Multoroameni nu le-a plsat de mltu$a ta. La dracu', Acum cAteva luni, am fost in Hawaii.
cei mai mulgi nu o pleceau foarte tare. Dar am observat -Tot cred cd e prea betren pentru tine.
ctr foarte mulqi au venit la inmormintare. - $i ce dac[? Tu egti prea tdndr pentru mine.
Leandra nu putea nega asta. Bisedca fusese plinl -Despre ce vorbegti? intrebe Dillon. Am aceeagi
pinl la refuz. Vesta a\zusese putere qi influenql pe buca. vdrstl ca qi tine.
ta ei din lumea artei. Totodatf,, aici in Phantom Point -Din punct de vedere cronotogic, da, vorbi ea afec-
fusese un stAlp al comuniteqii. TotuEi, fusese $ocat[ sa-l tatii. Dar nu qi cAnd vine vorba de dearcltarea emo-
vade pe Dillon in mulqimea mare de oameni pref[cdn- gionah. Eu sunt o femeie maturl. Nu mE intAlnesc cu
du+e cf, jeleqte moartea Vestei Briggs. blieqi imaturi.
-Dillon... - Unde dracu' ai inv[fat s[ vorbegti aga? Iar citegti
-Vrei s[ gtii de ce am venit la inmormdntare. Vocea rAmneniile alea de clrti automotivationale?
lui c5pltl tonul acela infocat qi rlgugit care ii f[cuse in- Nu respunse. in schimb, foarte ihcet, puse telefonul
totdeiuna pielea de g[in[. Am rrmt s[ te vld pe tine, la loc in furcl. CAnd sun[ din nou, nu r[spunse. Stltu

r
176 Wm[aQytct dafamtfic
$aseri tr7
o weme meditend la gregelile ffecurului, g6ndindu,se - E bine de gtiut. Mack analiz[ o cutiuttr din abanos
cAt de greu era sI scapi de obiceiurile proaste. gi aur din vitrina cea mai apropiat[ de 61. O colecgie
impresionantil.

capitolul L3 ..-V.a*q" Vesta a adunat ladiqe weme de cinci dece


nii. Obignuia sf, spunl c[ aveau ceva care reflectE cele
mai fundamentale aspecte ale firii umane.
Cady stiltea in centml camerei.tezaur pe dou[ etaje Mack igi lul privirea de la ladiga din abanos gi se uittr
cu cheiqa de aur in mAn[. Se intoarse pe cllcAie. Ur, spre ea.
mf,ri cu privirea rafturile cu c[4i excelente, cuferele gi - $i asta ar fi?
dulepioarele aliniate pe fiecare raft pe toli peretii. -\evoil noasffe de a_qine sgcrete. Cady privi o lade
Erau sute, mari gi mici, fiecare dintre ele reprezen emailate de la inceputul'secolului al gapiei[re;.;;G;:
tflnd o operl de artl gi un exemplu de meEtegug deslvdr. Ca.pacul 9i.pe4ile laterale ale cuferului-impodobit cu
Eit. Traversau secolele qi mileniile. Unul dintre rafturi grij[ erau decorate cu scene care infltisau in mod clar
adepostea o selecqie de ladiqe decorative din epoca me. o poveste ilicita de dragoste. Dorinta'd. a n. insrooa
dievale, unele proiectate ca racle, altele cu scopul de a i
gregelile. Impulsul d-e ascund. pe4ile ,.pte.ui. il.
depozita o[iecte obignuite ale vieqii de zi cu zi, precum noastre gi ale trecutului nostru. Dorinta de intimitate.
ace gi aq[. lnrr.o alta vitrin[, erau p[sffate cutii strllu- ,- ,:Sp poate. Nu se migc,[ din cadrul ugii. Sau poare ce
citoare din secolul al gaisprezecelea, sculptate din oqel lldigele astea omamentale simbolizau toate asiea doar
de Damasc poleit cu aur. Ele fuseser[ create de aceiagi penffu m5tu$a ta.
megtegugari care forjasera sabiile gi armurile. - Poate.
Cutiile de bijuterii, ornate cu email negru, cu pietre -Vesta Briggs avea multe secrete?
semipregioase gi gravate cu motive cu inflorituri in- Cady m6ngdie capacului cufarului impodobit.
cedibile, erau aranjate pe rafturile de deasupra nive. , - -4rp" optzeci gi.gase de ani cAnd a murit. Am o vagil
lului balconului. blnuiall c[, pdnl la vffrsta aia, maioritatea oamenil6r
LediEele din epoca renascentistil, suflate cu aur gi adunl o mulEime de secrete. Cred-ce au dreptul s[ gi
smilEuite pdn[ ce ajunseserl s5. capete o lumin{ pro- le p5.streze.
prie, erau aranjate in spatele panourilor de sticla de -N.am se te contrazic in prMnta asta.
pe peretele din capltul inclperii. Mici cufere uluitor Cady l9i desfacu palma. bbi""i rl de aur ii lucea tn
mAn[.
de frumoase, feurite di! cristal de stAgcd, jasp gi pnix in
secolul al gaptesprezecelea umpleau alte rafturi. intr-un - Drpa lnrqormdntare, avocatul ei mi.a inminat
un plic.sigilat. Inluntnr erau un bilet qi cheia asta.
dulap de ldng6 uga de oqel de la intrarea in galeria.reza,
ur, erau aranjate lezivechi din alabastru sculptat gi jad. , Mack incuviinp din cap ca gi cum ar fi qtiut deja
de amAndou[. Cady igi aminti apoi c[, in ziuain care Ll
Mack se opri in ugl gi privi de jur imprejurul tezauru-
sos$e neanunfat la uga ei, at6t scrisoarea Vestei, c6t qi
lui securizat, lipsit de ferestre. chpil sg aflaserl. pe masuEa de cafea din apartamen-
* Da. Barbarul analiza u$a grea din ogel. Presupun ctr
tul ei. Deci omul avea spirit de observajie. $i ce daca?
existii o cale de iegire dacl s.ar intdmpla sii se inchida Nu de asta il angajase?
accidental chestia asta.
- Ce scria in bilet? vm el s[ stie.
- Pe dinafarl, uga se inchide cu ajutorul unui cifru Fere se scoata o vorbe., Cadv ll scoase din buzunarul
computerizat, dar, pe interior, e:<istli o clanql. pantalonilor gi i-l inminl. Maik lul foaia de hartie din
118 'Amanf,aqVkt Afaceddefamt:(te rrs
mina ei. ii cercete rapid chipul qi apoi citi biletul cu -A fost proiectat s[ line la un loc chei lncfl de la in-
vooe tare. Ea gtia vorbele pe dinafara. oeput, dar termenul propriu.zisl a fost folosit abia mult
mai tdrziu. Pin[ in secolul al qaisprezecelea cuvdntul
Dtagd.Cab, se referea $eja la sttrp6na castelului. Pe la inceputul
Am ajurwh concluzia cd, dupdplecarea,mea, we&u secolului al nouf,sprezecelea, ajunsese sI facl re'ferire
etflt la stepane, cAt gi la cheile care reprezentau simbo
fi mai fie circva care sd canaascd adeudrul dcspre tre
lul statutului.
cnt Sirnt cd. tu Eti singwa din farnilie care dr Wted
weadatA sd"ingeleagd.Noi doud auem atdt, de muhein
- ColecEionarii ll folosesc destul de des in zilele noas
ue, aqa-i?
@rnun, Nrai aga cd ADNq,l e ceua uimitar?
Cady incuviinql absentil.
Nu gtiu sigur de ce a deaenit bnuc atdt de im4.
tzrrnt pentru mine sd,gi povatuc ce *a intd.mplat an
-Astazi cuvdntul desemneaz[ o varietate larse de
obiecte care se agaqA la talie gi care p[sffeazl chei, Isten
atlEia aniinu.rmd.. Poate pentnt cl simt cdiEi datorcz sile, ceasuri sau podoabe.
niSte scu7e.
Poate cd, in celc din unnd, nlt suport sd. iau secretul __-Crezi ce meru$a ta, in mod intenflonat, a ascuns
Cheile Caluglriqei intr.unul dintre cuferele astea?
dsta, in special, cu mine in ntmnrdnt. Am rwq,toie sd,
-Aqa se pare.
Stiu cd., in sffuSit, rnai tnEelege Si ahcineva. - La naiba. Mack clatina din cap. De ce.ar face asta?
Cu dragoste,Vata - Pentru c[ voia s[ o qinf, ascunsl, bineingeles. Cady
surflse ironic. Vorbim despre mltusa Vesta aici. Ea a fost
Mack implturi scrisoarea la loc Ai i,o inapoie. intotdeauna o femeie foaite retrasi si foarte secretoase.
- Recunoqti cheial Spre sf6rgitul vieqii, a devenit extrem de obsesivl. i.rtr.".
- O, da. Privi in jos la obiectul srilucitor din palma. b[ pe oricine.
Obignuia sI fie aglqatl de Cheile Ciluglriqei. - piudat mod de a lesa o mostenire in urma ta.
Mack flcu un pas in faq[, vedit intrigat. - In scrisoarea ei, scrie c[ a rmrt ca eu s[ cunosc tot
- Bijuteria originala? Adic5, aia care apare pe toate adeverul. Cady igi rrecu privirea peste sutele de lediEe.
ce4ile de vizite gi in antetele documentelor oficiale folo. Me inmeb ce-a wut s[ spunl prin asta?
site de Chatelainel -N.o s[ putqm spune pdna nu deschizi lada corectl,
presupun. Mack privi rafturile cu obiecte srelucitoare.
- Da. Cred ce !i.am povestit ci unul dintre lucrurile
pe care mi le.a hsat prin testament era o bijuterie im, se-fi ia ceva weme sf, cercetezi toatf, galeria asta.
portanti. Era vorba de Cheile Cllug[ri;ei. -In mod cert, nu am timp sa fac asta acum. Avem
alte probleme, mai presante. Cutiile astea suntr pentru
-Unde e restul? Tu ai doar o cheie.
moment,- de_stul de in sigurangl aici in tezaur gi la fel
- Cred, rosti ea incet, c[, atunci cdnd voi gasi ladip
care se deschide cu cheia asta, voi glsi bijuteria. sunt,gi Cheile Calugarigei.
- $i c0t de veche e piesa? - Coleqia treb-qie sf, valoreze o avere, rosti el gdnditor.
-Medalionul de aur dateazl din secolul al doispre. -Mmm, da. In general, Vesta nu a fost o-fire senti-
zecelea. lanqul gi cheile au fost inlocuite in secolul al
mentah c6nd era vorba de artil gi antichiteti. Era o afa,
cerist[ f6re scrupule. Dactr prefui era corect, era dispusl
optsprezecelea.
Mack fluier[ incet. I in origjnal, clwtelaine.
Termenul inseamM gi ,castelanln, gi ,inel
- Un breloc impresionant pentnr chei". (n.red)
7n *nnnf,a @ict Afaceri defamitie 12,.
sI incheie afacerea. Dar, din cdte gtiu eu, niciodattr nu -Ir:nu egti bodyguard
a vdndut nici mlcar
phtit, murmurl ea.
-rr, bbi".rJin grleria"sta. M; ;;
pus publicnici una dintre
-Nut
Uaife. Niia imprumutar nici -Nu la cazul [sta..Am?{egur.gi9te verifictrri duptr
una muzeelor, penffu expoziEii. E, il id;;ili4ffi; c&am semnar conffactul. Igi
pullntl oameni ctrruia i s_a permis weodati s6 intre inchipli ce_surpriza am
in avut cdnd am descoperir
camera asta. e mult mai
ieftin dec.et tine. "a'""^[o^irA;
-$i acum sunt toate ale tale. - Seriosl
-Da. - Da, serios. Atinse butonul roru ca s[ incuie
- Ceo s[ faci cu ele? came.
Mry prin cap, rosri ea incet, ce ar fi drlrut
ra-rezaur. penrru cat te pletes"; ;i;Gff $iil;#fi;
- ;le oterffecut
sa unui muzeu bun, unul care s[ te exoulii
la mugchi.

corespunzdtor gi_care rc recunoasctr pe Vesta


-P11|rj nevoie de gdndire strategicA...
dreft co - Exact de asta.
leqionarul initial. -Atunci ar trebui s[ subljniez ctr ar fi bine ca
- Colecqia Vesta B_riggs, completl el. pare un monu- unul dinme prietenii .r, *J.i"-LE nici
ment comemorariv al naibii de bun. sus la etajul doi s[ observe
#;; ." sffecoare
- Chiar imi place. Cred ca 9i Veiiei i-ar fi plecut Cadv
.e i.t.iir" ioiiriro"r. ,"ro
p'lse cheia inapoi in plic alaturi de scrisoarea Vestei si iJi"llif#uf ,.'-"sil;6;;Iii'#^a*iii""'iJi
te lnctes5 pe amAndoud in buzunar. Ei bine,
dupa curir
fi ffi
i,f
- Nu te teme. nu exista riscul- de
am spus, cutiile vor trebui se agtepte. pa djr_r punctul dsta de u.d"i..
*'uro(
$v ua-mi distmge reputil-
- Dac[ ai terminat aici, am nigte intreberi pentru tine. -Nu?
-Srgur. Cady se scurure de'se.,rriia d""^"tr";;i; Cady se srAmbL
care pusese stepenirepe ea cdnd pdgise in galerie
cu c6te
jt;;"b;I ,t"ffi.Ti.3:,:::Tu,x,fi
y: iiilgi. urmr. ,,E qe,mga,e ni apu.i*
Tl spuse. tt angajase pe Mack sil conducl o investisarie
,";,?:Jfi f
-Serios? privirea
?,irfl[:\r*,,":'
o$crete. Uu cat se apuca mai repede, cu at6t mai ii ;;a;;;.-t{i, ioi'iri,,. akceva,
bi"ni. nu-i aga?
;Pe cg nu mergem in biroul
vorbt acolo. -druiii-+?-ffi; -Hai se schimbem subiectul, da?
-lr,lack -Tu ai inceput. D^:{;;4i fr.j}fi in prMnEa repu-
, - ln regula. se dldu din ug[, flcdndu.i loc
poare ftece pe l6nge el. Esti binel
sl tagiei tale, ce.ai fi str ne facem un pic pentru a mea.

:Sr.gur ce sunr bine. De ce n a$ fi bine?


Brrbatul rreslri. l:,. T$,*:,lidecat
d.'np
:""f, lJff,.; i,#i1:r a"lil[r,r"rlm:
ctr egti
_ - Nu-i nevoie s[ te rtrsteqti. pur[ curiozitate, atAta tot
*- - Exacr asra am *"r-.T "pr;;t;i;s;ii
_ti1"
""ki"..
spun. parea jignit.
Fnclr q pauzf,. Doar incerca*,e.-i f". r.;d il;. suntrn berbat aproape logodit, am mAndriaJiam spus,
_J1-{1
grea
iiarunctr o privire ,... i.
dln ofel.
*.-;;;i;;fiid* mea.
. -^rn crezut ce ne4m pus de acord cf,, penmu c6t
te
"$, plltgs_c, o str uigi de mlnorre.
- Camera ta e bunl? - Nu gtiu sigur dacl vl merge.
incep sa cred c[ meaba
I - -Excelenttr. Priveligrea e grozav6. pot s[ vld golful, *p*91p1{s-cllinaeintipa?itri;-il#r;;ffi
rnstlaAlSel gi oragul.-Se +tii?e-ma aqr"pr"* sf, primesc
pffmfa.-bodyguarzii pletiEi de obicei nu primesicamere
;;;H-
aga de dichisiie. p*:ffi l.3:"m :L?"$ll'Ji r:11# J :li:ff*, ft l;
nrnandaeatc|

nu
defamttte
Afouri
7B
griji p-enrru asta. oame
face
^,,:11!31*y, 1i'aramoroi,
o,#:l;"*l;*": ,3 't *l angajezi,
cf,, pe plan
H,;:il:r"e ;6[;ail;meni mult :

-
9irece ca gheaga? ne apuc{m d....i#."o"d";;i;;i#5;X ffii fi"frfl'i
"U.rt

;$;fl1?g,f.ob,.me cu imaginea asta, rosd


el, rfti, :*#i,ll;
cu gresie.
Hx H,lt,,},mff r,,il lxl*, I
.-Amf,ndoi gtim c[ Du-i adewtrro, i^ -^ aia de ra
o" ?f il:ffi *:,tt ir ilm:ru tr*ffi il,:.l
unei stagiuni italiene
ca bane, pracdc. am
AX,ffi: i*il::H,,* lr*r*a ,n"t" p"-.oiir"i,i.ii
atorii plstraserii un a.rr. Dezvol
eedinleie,.,f,-f ,J;i..?l,3iJ*ji::H1,.yi"t.r",,.'io
,ffif tencuigi gi vopsigi cu
#T,,,#,#
=iili,Hx'fu+r{l{iTffi
ffi3;j1H[|::JIY,:* P"'t" p'imaL.e,
iei ,p,.". ggpqf #.******:+i:tr:fSJh'l
IH,,'ii"r:Jnffi *:ffi:$+iii:HJ,i,$:#ffi iHt . vua de lux a Vestei avea
doutr etaje, teras[ cu piscinl
-Inceteaze r"u-. S.-ffi.#ri".;i::
infiunre. Una dinme inroarse sf,.l * ^rE
gant i ;:nruqri'si"*lllal d;:{"*i#
proportionate
unut din noi s6 nu ":4i2f"- "H""lii ,'.,"r, e ca nici urau,tiaitrc, *riIrriEU
ounr catirare. Cel oufln, de foarte
Ai rnteles?
-'vv vvrud
intrimplat Ia cabantr.ry1^rarge-ieiilor#jdespre ce va F qo.;;;;;"bilategoric de

*;T:'#lfl,lf5T"^'^,f el calm. Am semnat un


con- g1*:+*r*,r*l:;*rq,+xf*t'H,-nt,
h#.;;-Ii-t;41i:,:#ft:iiJ;f#*.l*,Tj;"t;H:
mlntg str mf, angajezr.
-"lly
pnl, iqlpy'e
mainile rn eold.
Mack, nu e prea tdiziu
l**1;11$-ri:*tt-illt+r#l+.#ru*
j,l?l,";ttffi i"il'r"oerapu-
sa te concediez. Eii,i
;;;;il# J.'P"'.'hil;;fi
- In caz de incheierei.ri^" a-" i"#". ul A" motiv, 5il" f *s, 3.T.=xf"Tfu::[i]*,,*:t ril]:[
Tffi 'H.T ffi l"*,;::*;## ?HI" serioastr
- r\u re
mt
baza pe asta. Exilti gi
b
concediezil se te coste.
penaliagi legale. Vrei
sl *h.rdi#:li:i$:{i,:tEr'.:Htrffi ;nr*l,:si
Yffifl'l,J,+|l:r mdinile din eold gi le arunci
ln aer.
Pd|;It#;liffifir*[]tnrxxxfl hl"]rrr
uady ii urmdri oriirla,
de la cdlimara veche din
* - b,,l;,'t'q"I;il.:'fr:
Un
ii;Ti,,t $it}l,i:,Jff
g6nd cu adevflrar
rv'r Lu
,ft:,, . pru gi. cristal, la stiloul
de citit verde_inchis.
g.i,, i" ,rif ari
cu-
OJ"",
linistitoi.
alffi '.x,1*:'"''h'i"'?'i"H',,1#;1,';#,IFff
x24 Amonk qqct
Afaceri f,efamttte
- lr,latuqa ta pare sa fi fost o persoanl organizati, ob
servl Mack.
-Vesta era obsedatl de ordine, la fel cum era de toate
celelalte. Cred
pierde controlul.
c[ dezordinea o facea s[ aibl senzafia ctr
Mack inctviingi ugor din cap ln semn cI a reEinut co
q"."{: fr",$ffi
:dffi t cu
ii,r;:*tl:::::;::l
J".iJ""tq^ il"# .,
nd a
precaute.
:1,,1 "iqt.investigator de fraudi
- Drgur. rnrreabf, orice.
mentariul. Se intoarse s[ analizeze ln continuare biroul din do
ca gi cum informaqii vitale ar fi fost gravate in lemn.
meniul
"D;,Nu
{siSur6rilor. lasa,f#;; ;r;-r,'r titf tfl?
la orice a;i;A;. m veri ficat in, i.,r.
intalnesc cq tine. A existat un;Ei"il;;pietar .lp,x
a
-Ai zis c[ ai nigte intreberi, ii reaminti ea.
-Da. de auto
riteqile locale- scria c[ nu-*a g6sit
i!"epea facl sf, se simttr din ce in ce mai stinghe-
sf, o nici o dovadf,
care sl
r[. Enervattr, igi incruciga braqele.
ducr.cu gdndul la crimtr-. Nu
re prin efracjie.
i" &ir1r;;".6;;;;
- Ei bine? \u va fur"i ;in i;;-;il;; e;;;;;';"
- Hai s[ arunctrm o privire la piscin6, zise el.
una dintre cele dorre- vare franErrTeiii-J.1.-rrlj''
babil ca s-ar obgine cdteva .r; A;;;i ii i.fiii "'
Cady incremeni. un colectionar. aI^i,
-De ce?
i9i flexa degetele incercAnd s[ mai
- Sunt doar curios, surAse el enigmatic. _^-Cady elibereze din
tensil'nea care o fecea brusc s[ ..,i.te-frrgiLl-
Berbatul traverse covorul frumoi decolorat, deschise gtiu ca moartea .i f";J
uqile dg sticle gi p[9i pe terasa acoperira. ,lr. -Toate lumea crede cr"a E;J;^;#;.;il#;
";;ril.ii& "..id"r,t".
Cady il urml incet. Ziua de iarn[ t0rzie era foarte sa inecat.
rece. Briza tlioasl lnvolbura apa golfului. ln deplrtare,
orqgul strllucea in lumina soaielui.
- Dar tu nu accepqi scenariul. nu-i asa?
t*$I^,:i]"*uci9[ bragele gi se uiti fix in piscinl.
. Il urm[ pe Mack gi se_opri, in cele din urm[, ldngl - r\u $tlu ce sd cred. I)ar simt c[ foarte multe lucruri
el, la marginea piscinei. PrM in adancul apei rurcoaz, nu sunt in rezuh.
incercind din rlsputeri sf, nu4i inchipuie siena din di.
mingaqa in care menajera glsise trupul Vestei. rosti el pujin cam prea
,r*Y,il,:L:,:""t;"1i*f*et'
- In regule, incepu Mack. Ne-arn jucat destul. De ce - Fuziunea.
nu e$ti sincera cu mine? Barbatul o privi sceptic.
Cady ridica prMrea.
- Vorbeqd seriosl
-Nu intreleg. -Ny ii pare c[
-Sigur c[ inEelegi. Nu m-ai angajat s[ aflu dac[ mL .se moartea ei este un pic cam
avantajoas[?
tu$a a avut sau nu indoieli de ultim moment in legf,tur[
c-u fuziunea, dacl era o decizie inqeleapm din -punct
-Pgn* cine? inrebe el neincrezltor.
de vedere financiar. lvLai adus aici p'entru c[ tu crezi c[
-Nu gtiu inc[. Blnuier..e p."t i-lirr*, care a avut
Vesta Briggs a fost ucisl.
- llnu,iegtil repetf, el sec.
-Mack, eu... - GAnde9te.tg.
- se inroarse, conqtientl ctr trebuia
-Vrei s[ te ajut s[ glsim criminalul, nu-i aga? logiia ei, asa .i;b;;;;
-Cady
C-ady trase aer adAnc in piept. Asta era prima oar6 :1,.1t
cun. T:ri"cnde
loate lumea a wut ca fi.rziunea sa aibe ";;;;;
cind igi auzea propriile temeri spuse cu voce tare. Pe. evidenq avAnd in vedere ce V;$, ;;a
loc..Darl
reau neslbuite gi ireale, a$a cum se a$teptase. fe*,
Ie, ctr, in al doisprezec.b;;";;;;;;;;]il; -r"
acgiuni_
i.,aoi"ti.
7X qttlilnk qvkt Af*oi [efamifie 72
- Eu tot cred c[ e foarte posibil s[4i fi lesat lie acgiuni. calirate de. consultant liberprofesionist angajat
le pentru c5. a vrut sa te oblige s[ te intorci la firml. ,^
oe :i"
nne pe un salariu exorbitant, igi spun ce o crima"pen-
-Nu sunt de acord. Nu mi-ar fi facut una ca asta. uu Lasigura o fuziune este o idee chiar exagerate. '
ftia ce nu voiam s[ fac parte din Chatelaine. Dat de -Prr pl, e-compler imposibila.
asemenea, gtia c[, dacl urma s[ moqtenesc acqiunile, -Nu- Mack i9i icoase foarte incet ochelarii. li plie si
o str bf,nuiesc c[ era ceva in nereguh. $tia c[ mi-ag -.
ii.puse ln buzunarul de la piept al clm6sii. Nu este'corn-
pune intreblri. plet imposibil. Cend ui"e'uoib" i;;;i-e, ;rd;"iti.t
-Egti sigurl de asta? igi va spune ctr totul e posibil.
-Am cunoscut-o. $tiu cum gAndea. Auzindu-se vor, - $tiu c5 fjg R,r" pale o povesre cusurl cu aEa alba.
bind, ezit[ gi se infiorfl. Cel pugin i-am ingeles mecaniy - Foarte. Mack clatine din cap. Cady, o investigaqie
mele de gAndire mai bine decdt oricine altcineva din criminala e mai departe de aria
"i",
a"ilp";A;hi;;;
familie. Tu nici n ai int6lnit o weodat[. prin detaliile financiare aie unei propu-
9e''it,scgtqcirea
neri de fuziune. Dacf, vorbeqti serios in legltur[ cu asia,
-Nu pot se te contrazic. Dar te-ai gdndit s6 iei in con
siderare posibilitatea c[ poate gtndegti un pic prea mult ai neloie de un detectiv-parlicular
ca m[tu$a ta in cazul Asta? , - Lesend la o parte fiptul ca nu"*p"iif,i.rrtrt.
,rn ,b;;i;; nici o
dovadA care sil trimit[ cu gAndul la criml,
Cady incepu str scrflqneasc[ din dinti de frustrare. fi.am spus cf,,
-Ce zici? Ca devin cam obsedatA?
din mai multe motive iu *"ru-ra adrlc un strain
- Poate. $i poate c[ igi laqi imaginaqia s[ o ia razna. care
$ pund lntreblri.
tom Point.
Nu va merge. Nu aici, in plian
-Grozav. Acum nu numai c6 sunt obsedatl, dar sunt prM
qivictima unei imaginalii exagerate. Poate c[ am angajat .._Y?.k. .indelung in adfincul apei limpezi de
u_natbasffu lucitor, dup[ care inalEa capul sa-i in^tAlneas,
un consultant nepotrivit.
c{ privirea.
Urmtr un scurt moment de tilcere apesetoare.
- Se poate, rosti Mack pe.un ton neuffu. ^De -Spune.mi, de ce-crezi ce ffebuie se afli adevlrull
ce e asta responsabilitatea tal
SituaEia nu evolua deloc bine. Era vina lui. Incepuse Cady ridica din umeri.
brusc discuqia asta complicam fera nici un avertisment.
-Nimeni altcineva nu se va uita dincolo de suprafa.
Ea sperase s[ ajung[ la asta mult mai t6rziu.
F. Nimeni altcineva nu mai.r"d".a. *.o;;[i.;;.
-Asculta-mi, v6rbi ea calme. in rolul de consultant Eu sunt cea care a primit actiunile, deci*,"", cea
liberprofesionist cu un salariu o<orbitant, meseria ta care
trebuie s[ fac[ ceva.
este s[ satfsfaci clientul. Mi-ai cerut un motiv, gi Ei.am - Iao de la inceout.
dat unul. lqi spun ctr eu cred c[ o persoane care a avut Cady se incrunttr.
multe de cigtigat de pe urma fuziunii e posibil s[ fi dev -Ce wei s[ soui?
coperit ctr Vesta era pe puncflrl de a opri afacerea. - O s[ fie desirrl de geu gi dacl o s[ colaborlm. Dar
- $i pentru asta a ucis,o? nu vom avea absolut nici o'gansa dacd nu i"..plra iii
- Da. E posibil ca asta sf, i se fi plrut o modalitate sincertr cu mine.
eficienti de a se asigura c[ nu anuleazl ingelegerea, in- c[*,pAn[.la urm[, fusese o mare greEeale sal
sist5 ea. Criminalul a presupus c[, daci o elimine din -_rlo3r:
acluc[ aici. ll angajase penffu ctr era ager gi pierspicace si
ecuagie, atunci propunerea va fi acceptafit in cele din urml pentru cl gtia lumea necunoscute a altei _- o cbmbina-
de consiliile de administraqie ale ambelor galerii pentru qie rar[. Dar voia prea tare s[ pltmndl
fn *L"""ir*.G
ce to[i ceilalqi erau penrru fuziune. er mentale.
7B tuMdaWE Af*nitefamtt* I:D

Era prea tArziu s[ facl alte planuri. Se dedicase aces. ;A+a e viaEa uneod. OfA. Dar asta nu inseamnf, ro-
tui proiect gi avea nevoie de el. Dace preful pentru a tu$i s[. nu caufi respunsurile, nu-i asa?
primi ajutorul lui era un rlspuns cinstit la intrebarea tsf,rbatul rlmase tecut multl weme.
asta, atunci nu avea de ales dec0t sLl phteascl. -Ny, rosti el in cele din urma. Nu inseamnl
,rc cauF. s[ nu
-Matuga mea nu era o femeie prea iubittr, Mack. Era
foarte degteapt[, foarte dificile qi foarte arogant[. Obse.
datl de_conrrol. E posibil s[ fi avut mai mulqi iubiqi in
Eecut, dar toqi cei care au cunoscut o igi vor spune c[ ea capitolul 14
nu a fost niciodatl indr[gostit6. Se presupune c[ a fost
incapabila s[ iubeascf, altceva in afarf, de galerie. Traia Mack,se opri pe troflrar. Se uita in jos la cAt de lun
_
pentru afacerea asta. La final, singurele lacrimi vlrsate ga era vn Appia, srada colorat[ plina de buticuri si
la inmorm6ntare au fost ale mele. restaurante care mergea de-a lungul coastei din phan-
tom Point.
-Nu mi,ai rf,spuns la intrebare. De ce trebuie s[ te
uiqi;i dincolo de suprafap, aga cum ai spus? - 9. . cu bannerele gi steagurile alea? intreba el.
Cady privi in partea cealalttr a golfului. _ --Su1t penffu carnaval, iI info;d'erav. id. fo"
s-lptlmdna viitoare. E marea strdngerea ar,.r"la a.
-Cred cl din cauz[ c[, de.a lungul anilor, mi s.a spus duri pentru arta de aici, din ph;;6; p.irr. Se wea un
f"*
de atAtea ori c[ am multe in comun cu Vesta. MulEi rel oe carnaval venegian in care toatl lumea
oameni sunt convingi c[ voi sfdrqi exact ca ea. Rece gi Doarte mesd
$l costume. Au op-rit traficul ruder aici, in cartierul co.
nefericite, doar cu munca mea.
qergral. Ioate galeriile 9i restaurantele stau deschise
M3ckoprivioclip[. pin[ t6rziu.
- Inqeleg, rosd el in cele din urm[. Vrei str gtii ade- incuviinEl incepu
s[ plgeascd de-a lungul tro
Y-1.\ 9i
varul despre cum gi de ce a murit pentru c[, in[un -3:*lr! ,liq_.t.d:. ea, pAnA la intrarea in mica"galerie
trul fiinqei tale, re temi c[ ea ti.a arltat cum va fi qi drn cenrrul clldirii. O sculptura
viitorul tlu.
- Cred. Da. igi lua ochii de la panoram[ pentm a,i ln,
.tH crlugedqei at6ma
supradimensio"nattr a
dearrfiG;i a;[i;-;;; -
t6lni privirea. Ei bine? E destul de cinstit penrru dne?
- , -Asta- este o mic[ sucursah a galeriei pe care metusa
-Merge. Deocamdate. Vesta a deschis-o acum cdlivaani';e;a $t;;. i;;il;i;
Cady se temea s5. se relaxeze. aconvins-o pa4ial. Vesta avea un birou aiii.
str se_retragtr
-Asta lnseamntr c[ o s[ rlm6i sf, te ocupi de cazl y"lrfgrra mea, Leandra,- conduce expozigia specializatl
-RemAn. rn,oblec-te de art6 de la sfArqitul secolului al nouf,soreze
Cady facu un pas spre el. celea. Nu.e vorba de tablouri importante. Acelea
sunt
- Chiar crezi c[ sunt nebun[ s[ blnuiesc c[ e posibil du-se la galeria din San Francisco.-
ca metu$a mea si fi fost ucise din cauza fuziunii? Mack examinl cadrul u9ii.
-Oricum ai fi, numai nebunf, nu e$ti. Aqa cum am -Crezi c[ o sf, meargl? '
spus, cdnd vine vorba de crime, nimic nu e imposibil. - De c9 nar -mergelAm scuza perfecttr pentru a-mi
Ii arunctr o privire intens[, dar aiste, ca gi cum ar fi wut petrece ziua rlsfoind dosarele din biroul Vistei f";;;;
se m[ p]n cit mai repede la curent cu situa;ia
ca ea s[ accepte ce avea el de spus. O s[ fac ce pot, da; aid;
ciarl a Caleriei Chatefaine inainte .a di.id ce're fa" ."
nu4i pot promite nimic. E posibil s[ nu obEii weodatil
rlspunsurile pe care le wei. acfiunile mele.
!
I

i Iso Anlanf,aqVk6 flfaceri defamtlte

-Daca tu zici... personala a mflmgi_i Vesta. Vesta spunea


intotdeauna cil
Cady ii arunc[ o privire nerebdetoare. er n plerdute tdrtr kandra.
-Ai zis c[ wei se ffecem prin dosarele ei personale , - Slabe-. speranfe, r_osti I-eandra cu voiosie. M[tusa
.yesta
& acasa. Minunat. Grozavtr idee. Nu am nici o obiecqie. ar ti-putut conduce ambele sucursale de una sin-
Dar asa a fost biroul ei. Trebuie s[ vedem dace a hsat o pAnd la final daca Sylvia nar reugit
eva aici care s[ ne spun[ de ce dadea inapoi de la ideea *Tf-ll,ll fect't
sa o convrngl se se retrage pa4ial din aciivitate. Maruga
fuziunii. Eu sunt singura care poate face asta flrl s[ tigte noastr5 era grozavS.
prea multe intrebari.
.-Am auzit. Mack citi titlul c64ii de pe birou. Se tn
-Bine. De-i drumul. uebe oare cdt era de gr.*,a.crpii".Ui."irf bairt"Lri
Cady se sffemb[. rtu,orice naiba ar fi wut asta sA-insemne.
-- --------'
-Qrezi ctr o sf, fie o pierdere de weme, nul -De cAnd egti la Chatelainei
-ihm. Am o banuiil[ce verigoara ta-Sylvia a trecut r.rT lpfsprezece lt1ni, de c6nd am divorqat
deja prin documentele din biroul mltugii tale. Aqa ar fi ^:?: se strembe_
,l-eandra
plstrdndu4i buna dispozitie. pLn_
logic s[ fac6 un director. Asta aq fi flcut eu, dacl ag y o Tem:, treburile au mers greu din punct dl vedere
ff fost in locul ei. hnanciar. Fostul meu sot nu era ceea ce ai putea
numi
-Poate. y".!ip priceput cu. banii..A sftens o -"hid d; d;;;ii
Mack incepea sii se simtil un pic vinovat c[ era at6t m nmpul c6sniciei noasffe gi eu m-am procopsit
cu ma-
de negativist. p111lT. MetuEa Vesta m,a scapat d" ei" qi apoi a creat
^ - Dar, la urma urmei, poate cl meritl s[ incerclm. posrul esta pentm mine.
In definitiv, se pare ce verigoara ta nu iqi pune aceleaqi - Dragug din partea ei.
tntreberi pe care qi le pui tu, a9a cii nu ar fi avut de ce s[ Leandra izbuCni in rAs.
caute rlspunsuri. rpus c6 a fecuto pentm claveao inim[bunE,
Cady se luminl la faqe. .,^--JT!fi
oar maJoritatea igi vor spune c[ ea nu avea inim[.
-Minunat. Asta weau qi eu s[ spun. -Am auzit teoria asta, rosti Mack.
Deschise uga galeriei inainte ca Mack sE apuce s5,i .bialita-te.
--Nu-i adevf,rat! exclama Cadv imediat, in semn de
mai deaweun sfat. '
Vesta iubea Crilii, eL;;Ir;;'
O urmfl intro expozigie mic[ pline cu tablouri din si kandra o privirs fert;t;;;;;ascr o vorbe.
epocavictorianl. Exponatele erau dominate de portrete ^ Y".L
Cady ofa.
lntunecate, peisaje cenuqii gi o seleqie de teme arturiene poarc ce [sta.nwi.un omagiu prea potrMt.
romanicizate. Majoritatea ramelor erau bogat sculptate ^ -!ir",cred c[ avea inimd bune, doir ch nu
uar-eu.
o areta
gi poleite cu aur. gi celorlalEi.
O tenere affactivI, cu forme frumoase, plrul negru - Ipi vile_greu s[ cred ctr nu mai e, vorbi Leandra cu
gi trlslturi vioaie iqi puse jos cartea pe care o citea gi se
ridic{ din spatele unui birou mic.
fii,li'fi:;?nf ':"lui,oiHXT,r',*,1lXU::rmlff kXJ
- Cady, am auzit c[ egti in oraq. Mtr bucur si te d.eqqhid., me a$tept so vad rn btr";G:-i;;&;ffi;".;;
rev[d. aici inaintea mea gi intotdeauna pleca ultima.
Cady inaintl tn graba s[ factr schimb de tmbr4igeri 9i -uu slguranfA a ffansformat Chatelaine inff_o insti-
se slruturi in vint. illte respectate, interveni Mack.
- Leandra, a$ wea sf,,l cunoqti pe Mack Easton. Mack, i c6t ve i rrmdne aici
ea e verigoara mea, Leandra Briggs. Ea a fost asistenta r#,l?ff f;,ff ltr?ti-andra' $

"
13;2 Atnffidn qAk6, Afaceri rtfan*tte 133

-Nu gtiu sigur, inc[. Se uit[ inspre Cady. Poate perr fice griji in privinqa cinei. O sl cumplr ceva azi cfft sunt
tru btdeauna. in orag.
- Pentm totdeauna? Cady plru mai intAi surprinsl, apoi recunoscltoare.
- Deoinde de Cadv. Eu sunt consultant de afaceri' - Mersi.
rosti et'calm. imi pot deschide prlv6lia oriunde. - Cu plecere.
- Consultant de afaceri zici? Leandra igi lase capul Mack maversl inc[perea p6n[ la locul unde sfiltea ea,
Deo Darte. Ce fel de afaceri? $i inclina capul gi o serut[ inainte ca ea s[ apuce s[4i
' - On-line. reolice el. Era uimitor cum orice refedre dea seama ce avea de gdnd. O simqi c[ se incordeazl
la o afacere iare implice internetul poate se impiedice o cAnd gura lui se lipi dei ei qi iqi inalqe capul inainte ca
multime de oosibile intrebari stflnienitoare. ea s64i poatl da seama cum s[ reacfioneze.
- broza*r!Lxclama Leandra. Hei, egti unul dintre tipii -Ne vedem dupl serviciu, iubito, murmur6 el amu-
tria superbogaqi care au.scos programe de software cu zat de privirea iritatal qi de surdsul glacial.
.rr" dat fovitura cflnd gi'au-listat compania pe piap! Amandoi $tiau ce nu se putea pldnge din cauza s[ru,
"u Din plcate, genul de informaqie pe care o inter
-Nu. rului. Ftrcea parte din ro1, unul pe care nu.l anticipase qi
mediez eu nu se preteazl la OPI. pe care, evident, nu il luase in considerare.
I-eandra clipi. Simqindu+e mult mai optimist in leglturtr cu lumea
- OPI? in general decAt in urml cu cdteva minte, Mack plrlsi
- Ofertd publice iniqiale, o lemuri el. Cele care un& galeria fare sa se uite in urmf,.
ori fac oamenii foarte bogagi, inff'un timp foarte scurl - Deci el e domnul Easton al teu. Leandra se cufun-
-Of... Ce plcat! da intr-un scaun mic de pe cealalte pafte a biroului.
Mack rAnji. Pare... interesant.
- Da. Mi-am tot zis gi eu asta in ultima weme. Cady igi lul cana de cafea. Era ciudat sI fie aici gi s[
Ce p[cat. stea Ia biroul vechi al Vestei. De asemenea, era ciudat
-Randall wea s[ ducl noile galerii Chatelaine-Post str se gAndeascl la Mack ca la domnul Easton al ei.
oe intemet. ii informl I-eandra. Zice cd' acolo exisct - [nteresant? repete ea cu grijf,.
iot*ti"l rnare de profit, mai ales cflnd vine vorba de - $tii tu, nu este betetor la ochi sau lunecos, ci
obiectb de art[ qi de antichitaqi. intelesant.
-Are dreptate, aprobl Mack pe-un- ton neuffu. - In mod cert e interesant, aprob[ Cady.
Cady se indrepttrspre uga micului birou. $i e>rasperant. $i piselog. $i enervant.
-Te rog se ma iergi Mqck, mai bine mf, apuc de trea' - Puternic, continu[ Leandra gAnditoare. Igi inspirl
ba. Vreau sa arunc un ochi pe cflteva dintre rapoartele putere. $tii ce weau s[ spun?
semesrriale inainte s[ m[ intdlnesc cu Sylvia s[ discuttrm Puternic era cu sigurangf, un fel prin care puteai sI
DroDunerea de fuziune. il descrii pe Mack, cugete Cady. Dar nu credea c[ wea
' jsig.rr, rlspunse Mack. Nu4i f-ace griji. in orivilg s[ dezbatfl nuanqele acelei definigii cu verigoara lui.
*."; a"* iu ce se-mi ocup timpul. Ma gendeam s[ vizi' - Cred ctr da, rosti ea in schimb.
tez un pic oraEul. Leandra batu ritmul pe birou cu unghiile ei vopsite
-Sunt citeva mici cafenele, bistrouri qi magazine gto cu ojl acrilictr de culoarea ciregei,
Via Appia. ii slri Leandra in ajutor.
zave aici oe - $i, cflnd e ziua cea mare?
-Mulqumesc. Mhck se uitil spre Cady. Vin str te iau -Ce zi mare?
dupl serviciu gi mergem impreunl inapoi acasl. Nu'qi - Haide, Cady. Nunta, binein;eles.

l-
134 Aman[aQytict Afacert defanr[te L35

Cady sim.qi c[ obrajii ii iau foc. ,Mai bine te,ai obiy Cady ridica un stilou gi incepu s[ se joace cu el.
nui cu intrebareau, igi zise. -Dillonface presiuni asupra ta?
-Nu-ne-am anunfat oficial logodna. Nu putem sl - In mod clar.
ne gdndim_la o datii exactA penrm nuntl pina cind -9ry_ri cf, existtr pericolul sI devin[ o problem[ realal
nu ne logodim mai intdi. - Dillon q fos.t o probleml de la bun ihceput. Nu gtiu
- $tii, asta md surprinde oarecum-, rosti I*andra cu ce,am vlzut la el.
o min[ gdnditoare gi deconcertata. Intotdeauna m.am
gdndit c[, dac[ te vei rec5.strtori, o vei face la fel cum ai ;Vrequ s[ spun se te htr4uiasc[, rosti Cady incet.
lrandra rlmase cu gura c[scatii, uitandure fix la ea.
procedat cu Randall. O str te avdnti s.o faci.
Uqa din fage a galerlei se deschise. imtracata cu un
- Dac[ m-am grdbit cu Randall, ya dovedit a nu fi costum elegant gi scump, Sylvia inme pe ustr.
calea cea mai bun[, ii reaminti Cady. A trebuit apoi sl
m[ grlbesc s[ termin. Ag prefera s[ nu mai ffec prin asta - Dillon? repetii I*andri. Herquitor? Nu... Vreau se
spun, eu niciodatl...
incf, o dat[.
- I]e4uit9rf Sylvia se uitn la Cady, aqoi la Leandra gi
_ - $tiu ce wei s[ spui. $i eu simt la fel in legtrtur[ cu reveni.cu privirea inapoi. Ce se intAmpil aici?
farker. A inceput sd batA apropouri ci ar wea se stabi. Cady se uittr la ea.
lim o datI, dar cred c[ imi e cam frica dupa gegeala
imensl pe care am fecut o cu Dillon. . - Leandra imi povestea cE Dillon a incepur s.o sune
dupf, moartea mltugii Vesta. Face presiuni asupra ei sl
Cady se rezeml de speteazl gi4i privi verigoam mai
serios. se impace.
-Tu gi Parker Turner aveqi o relaqie aqa de serioasil -N-am gtiut as^ta. Foarte ?ngrijoratA, Sylvia se incrun
El sp_re Leandra. IEi face problemel
- Foarte serioasl. E perfect penffu mine. Daq inainte
sd fac un leglmdnt cu el, simt iI e cinstit s[ m[ asigur cl - I.am spus sa_ m[ lase in pace, dar... Leandra se intre.
am sclpat dAobiceiul lsta de a mtr indragosti de b{rbagii rup_se brusc Ai izbucni in pldns. O, la naiba!
nepqtrivigi. Tipi ca Dillon. $tii tu, baieqi rai. SEri in lul la fuge de-a lungul holului
picioare gi o
- Ingeleg. care ctucea spre toaleta
mic[. Uga se trdnti in urma ei.
- Fac progrese mari. Am gdsit o carte grozavtr numitl YITa o mic6 perioada de linigte in timp ce Cady gi
Jylvra
Cum sd renunti la obicetul de a iesi cu bdieti rdi: Chidul cercetau u$a inchis[ a toaletei.
femeii ragionale in gdsirea Si aprecieiea ba;elili buni. Chiar - Ce creziJ intrebe Sylvia in cele din urm[.
m-a ajutat sLmi qin in fr0u problema. Glasul i se stinse. -_Cred, vorbi Cady incet, c[ Dillon ar putea s[ fie o
Dar e greu sf, renungi la un obicei prosr, gi Dillon nu-mi problemE.
ugureaztr deloc viaqa, asta-i clar. - Cred cf, ai dreptare, aproba Sylvia. Nar ft prima
-Ce wei s[ spui? oal[. Ad-u-Ei aminte c6t de tare sa infuriat cdnd a inteles
--
_-A inceput s[ m[ sune imediat dupl inmormintare. ca Leand.ra o s[ meargl pf,nl la capet cu divorgrl. '
Ultima oar[ am vorbit ieri. Zice c[ wea s[ ne implclm. ; Ure$ ctr a acfionat pornind de la premisa cI, orice'
- $tie despre Parker? ar tace,,Leandra nu.l va p[rlsi niciodat[, Dar a uitat s[
-Sigur. [-am spus. ia incalcul influenqa metugii Vesta.
- Ce-a zis?
Leandra ezita. , -lqa este. Sylvia
orum spre
se intoarse inapoi cltre ea. Sunt in
-oraq, dar mi.ai zis c[ o sf,.fi petreci ziua aici.
- $a infuriat. A zis cI Parker este prea bauan pentrll Mam gdndit se ffec inainte s[ plec. Voiam se ifi spun
mine. c6teva lucruri. Poate o s[ wei s[-Ei iei nigte notige.
1% Amanf,n @tict qfotni defamit{e t37

Cu grij[, Cady se lntinse dupl un stilou gi un ctr ery responsalilitatea ei de a lncepe s[ sune gi alqi
carqegel. penrru ai avertizaia bajy
-in regula, da.i drumul. T::11?ifamiliei
avea problcme. "erigoa.a
Mai intAi,
-rvla[ rrllar, eu gi \Jaruner
cu lir Gardner am wea sa v[ rnylfam
s[ va invitAm . Cady se infiolf, la gindul c[ rudele urmau s[ fie
in
pe tine gi pe domnul Easton s[ lulm cina la club mAi. rormate ctr manifesta gi mai multe semne de excentrici-
ne-searE. Ne va da o qans[ s[.] cunoagtem. tefi in stilul Vestei.
Venise lvremea interogatoriului penrru ea gi domnul -Pa, Syl. Ne vedem la cinl mdine-sear[.
Easton. Spera ca Mack s[ se poatA descurca.
-MulEumesc, rosti ea politicoase. O s[ fim acolo. . -Qou[ ore mai t6rziu, in cabinetul particular de lucru
- Poimffine, galeria g[zduieqte o recepqie care s[ pre al Vestei, Mack inchise uldmua;e;ii, ,iiiir."r"iiir"
zinte in avanpremierf, colecEia Breston. La ora opt in rezgqtr gdnditor de speteaz[. Deschisese ii.."r.
gra$. A"? vrea ca tu gi domnul Easton s6 participaqi, a6.rr,
ag_endacu adre-se gi un mormr" J"-..rirori recente.
dactr se poate. Va fi primul eveniment mare pe care ueutarea nu il luminase deloc. probabil pentru c[
il organizeazl galeria d6 la moartea Vestei. Va face bine la nu
avea cu ce.
relaqiile cu publicul dacl vei fi qi tu acolo. Un semn de T,si pierdea timpul.
Teoria lui Cady cu scenariul cri-
respect, dacl ingelegi ce weau sl spun. mei morivate pe considerenre finaniiare i-pii;; a;
Tonul rece al Sylviei o fecu pe Cady s[ regrete toat[ dinrre galeriile Chatelaine gi Auirrey_post
situaEia asta. Genul acesta de tensiune inffe ea gi veri. lziynrea
era o tantezie. El o $!ia, chiar dacl ea nu. Se tnrreba
$oare ei era nou, gi totul era din vina Vestei. absent dacil nu se ridicau nigte probleme de
-tn regula. Cred_cl_vom putea se ajungem. etiia si
la faptul c[ ii iua'banii pe con;ffii;
-i
- rn ulumul
ultimu rano, dacl tot e$tti in_
rflnd, Oaca orag, nu ai wea se
In ora$, str :llT. lefe,reau
ca_no era clestul de clar c[ nu avea pentru
ce s[ ii
ratezi peffecerea de ziua gemenilor din ziua urmetoare,
ofere consultangl.
incheie Svlvia.
- Sub i"rici o form[, rlspunse Cady bucuroas[ sl . La naiba .u "ii.a. Nu era aici pentm cii avea nevoie
poat[ exprima pu(in entuziasm sincer. de un loc de muncl. S"*"rr" tLl"."rlil".la de con
tract pentru ctr era modalitatea cea mai u$oar5 de
Expresia de p9 faga Sylviei se mai imblanzi gi pentm a sta
aproape de Cadv.
prima oartr, zdmbi.
scaunul gi,.prin ugile de stich, contemple prive-
-Bun, cred ce asta e tot, pentru moment. Mai bine ,,-Igrt
uqtea cu grtrdina gi piscina
plec. Dac[ pierd feribotul, va trebui s[ conduc pdnl de pe terasi. Se intrebi care
ln orag. avea se tie urmltorul lui pas.daci ar fi fost sf,
inceapf, sl
se comporre ca un adev[rat detectiv. Ce-ar
C6teva secunde, C"dy fu la un pas de a-i povesti Syl. facedad;;;
hot[ri se.i acorde clientei sale prezumqia de nevinov[fie
viei despre temerea ei c[ Vesta a^fost ucisl.-Dar intui.
gi s[-i ia ingrijorarea in serios?
fia o avertizl sf, ptrstreze tilcerea. Igi cunogtea verigoara
destul de bine inc6t s[ fie sigurl cl Sylvia ar reacgiona . Nu-era ca gi cum ar fi fost nebun[ de legat, igi reaminti
siegi, incercand ince o datl s[ priveasci l".i.";ii;
la o asemenea informaqie la fel cum o fecuse Maik in ai;:
seara anterioarl: cu neincredere, scepticism qi cu multA perspectivtr optimistl. asta mai bine
[-o $tia ca oricine.
ingrijorare pentru noua obsesie a lui Cady. Marea dife, ue-a.lungul ultimelor gAteva luni, incepuse s[ respecte
rente era c[ Mack era pletit sLi accepte toanele fanteziy
:y,r*.y[r,"r intuigia qi instinctele Li, .J-plii" p.o'f"rio
nal. Uind venea vorba s[ afle zvonurile
te gi teoriile conspiraEiei, se gflndi Cady. Sylvia nu era. sa discopere
De fapt, era foarte posibil ca Sylvia sa ffage concluzia pistele pe care le puteau urrna penffu a$igesi
;bi;;teG
138 tu1anf,aagitrfr
$*ni [efamtlte 139

{e arti pierdute sau furate, Cady era unul dintre cei mai locul unde parcase, mai jos pe strade, pe la jumltatea
buni liberprofesionigti cu care iucrase weodatl. crnrtalului de l6nga adresa lui Jonathan-Arden, avea ve
Poate ctr nu trebuia s6-i respingf, atat de ugor conclu- dere foarte buna Jpre garaj qi spre cledirea cu apar-
Qase
ziil^e legate de moartea m[tuqii ei.
lamente. Pdn[ acum, nu se intAmplase nimic nottbil.
In mod deliberat, schimba directria gAndurilor, tre. \i privi ceasul oi se gAndi sd plece icasa. inc[ mai avea
cind de la analiza sumbr[ a mecanismelor mentale de strabetut podul Golden Gite Ei de cumpflrat ceva de
ciudate ale lui Cady la puzzle-ul care i se infaqigase. mAncare lnainte s[ se intAlneasctr cu Cady 1a mica gale
El nu era un detectiv particular autorizat, dar gtia cAte rie de pe Via Appia.
ceva despre cum trebuie culese informaqiile. Se specia. Munca unui consultant nu se termina niciodatfi.
lizase in asta in perioada petrecu6 ln aimatA, iai mai Era gu mdna pe cheia bagatl tn contact c0nd vlzu
tArziu igi pusese pe picioare o afacere bazatA pe acest c{ se deschide uga apartamentului din caperul inde-
gen de abilitaqi. $i nu era ca gi cum ar fi avut Ceva mai ptrrtat de la etajul al doilea al cladirii. Un barbat slab
bun de flcut pAnE seara, cdnd venea Cady acas6. $me- de.aproape paffuzeci de ani iegi gi p[gi de.a lungul co
cheria era ca, mai intdi, s[ cauti tiparul gi apoi s[ cauqi ridorului exterior. La cdt de bine ii era araniat perul.
locurile unde nu fusese respectat. probabil c[ Arden lesa o gramadd de bani "la stilist.
Cady, care pretindea c[ o cunoscuse pe Vesta Briggs Pantalonii Ei cdma4a sport de firma pe care le purta
mai bine ca olicine, fusese foarte convins6 cand fecuie erau, de asemenea, scumpe. Avea o rachetl de tenis ln
o observagie. IntAlnirile mltugii ei cu un medium fu. md-ntr. Sub privirea lui Mack, barbatul deschise o uql
seserd foarte atipice. Aqadar, consultaqiile cu Jonathan gidispdru pe casa sclrii.
Arden puteau fi desemnate ca acfiuni care nu respec Mack cobori din magine qi ffaversl strada. Cdnd
tau tiparul. gnlajul garajului se deschise la scurt timp dupl aceea,
Roti scaunul lnapoi, astfel c[ ajunse iar cu faga spre era pregltit.
liroul mare gi se intinse dupa dosarul cu clrti devizita. Arden aplru la volanul unui Jaguar verde qi disparu
Il rasfoi repede gi g[si numele luiArden gi adresa lui din in grala fera sa mai aqtepte ca uqa de sigurange sa se
San Francisco. inchid5 cu zgomot in spatele lui.
Posibilitatea ca Arden s[ fie un medium legal, pre. ,Nesebuiru, igi zise Mack. ,Foarte nesf,buit."
supundnd cf, asta nu era un oximoron, trebuiiu luate O orl mai tArziu, in timp ce conducea inapoi pe Gol.
in calcul. Poate c[ Vesta Briggs dezvoltase un interes den Gate, la intrarea in Phantom Point, se intample se
real pentru metafizicl. Cu sigurangl, nu era prima o ia pe o stradl gregitii. Se trezi pe deal, intr,un-carti.
care s[ fi flcut astfel. O privire aruncat[ pe orice carte er linigtit de unde se pureau vedea golful, Belvedere,
de telefoane din orice oiaq din tara dov6dea cii nu se Tiburon,. precum gi insula Angel gi oragul. Continul str
ducea lipsa_ de oameni care pretindeau cf, au abilitagi meargl de-a lungul sffizii qerpuitoare in clutarea unui
paranormale qi nici de cei caie igi doreau din resputeii loc potrivit ca s[ intoarcl.
s[ creadl in ei. Vila cu usi si ferestrele frumos arcuite se afla oe o
Un lucru era slgur, se gdndi el, ridicandu+e ln picioa, fundarure. in rinod clar, era o constmcqie noue. infap
re. Avea nevoie de mai multe informaqii noi,' dar pe care exista pus semnul ,,De v6nzare".
nu avea s[ le gtrseascl aici, in biroul Vestei. Opri magina gi, o weme, rlmase s[ se uite la cas[.
Dou[ ore mai tArziu, igi puse jos ziarul, igi propti
mdinile pe volan qi cAntlri aspectele mai puEin inteie- Mack avusese dreptate. Fusese o totah pierdere de
sante ale muncii de supraveghere din viaEa ieala. Din weme s[ ffeac[ prin dosarele din biroul Vestei. Singurul
lN tunanf,aqVic6 gfotni dafam.ttf,e t47
lucru bun pe care il putea spune despre ziua aceea, se - Ce pd.rere ai despre asta? Crezi c[ mltuga Vesta
hotlrl ea, era c[ avusese ocazia sf, se punf, la curent ^lncepuse s[4i piard[ mingile spre final?
cu vegtile despre familie gi s[ stea [a berfe cu l-eandra. -Aqa zice Syf dar eu nu sunt aoa de sizur[. Mie mi se
- O s[ te intorci mdine? o intreba Leandra in timp ce pdre-a c[ are toate qiglele pe cas[.
inchidea luminile din galerie. U umbrf, mare neagrf, se confllrl pe suprafaqa ugii de
-Nu, am vlzut suficiente rapoarte financiare s[-mi stich a galeriei. Mack iasuci minerui ugii
ajungl o vreme. de expoziqii.
ii intia in sala
-Ai aflat ceva folositor?
-Mei, mf,i, mli, -rosti Leandra rinjind obraznic. Dar
- Nu. Cady igi agflqe breteaua gentii pe umlr. Decdt .
gtiu c[ egti punctual.
ca Chatelaine merge foarte bine.
- Ilcgrc, Mack 9i Cady i9i intersectar[ privirile. Egti
- Chiar gi eu qi-aq fi putut spune asta. Sylvia gtie ce gata se inchei cu munca pentm azi?
face.
- Da. E foarte priceputl la afaceri.
-Da. Se ridica de pe birou gi pomi inainte. Mor de
fo"rE gi mi.arfi de mare folos Ln prhar J" rrin.
Leandra ezit6 10ng[ ug[.
- Ce coincidenqe. $i eu am pofta de aceeagi terapie.
- Egti serioasl in leglturl cu asta, nu?
- In leglturl cu ce?
-Sa4i faci o idee despre situagia financiarl actuale a
galeriei. Ji-ai petrecut toat[ ziua la birou resfoind dosa- capitolul 15
re. N-am crezut c[ egti interesat[ de afacere.
Ptrgeau inapoispre vile, mergind pe una dintre minu-
-Am simqit cl am responsabilitatea de a-mi folosi natele sffezi rezidenEiale care ge^rpuia de.a lungul coastei
puterea pe care mio oferl ac{iunile pentru a vota astfel
incit str fie ln interesul firmei, murmurtr Cady. q€alutul de cleasupra portului. In majoritalea
caselor pe
kandra ridice din umeri. ldngf, care ffeceau erau-aprinse luminile. in partea cea
- Sylvia zice cl,fuziunea este in interesul tuturor celor mai indepartatl a golfului se vedea ca memopol" fu."r.
implicagi. inghigiti de ceaEtr, daq aici in Phantom point, noaptea
- Sunt sigurl c[ are dreptate. Dar cred c[ Vesta gi-ar promitea s[ r{m0n[ seninl.
fi dorit ca eu s&mi fac o plrere proprie. - Q.* a mers azil inrrebl Mack in timp ce deschidea
- Cred c[ da. E clar c[ a wut s[ te implici mai mult in uga din faql a casei Vestei.
galerie, altfel nu qi.ar fi lasat qie acqiunile alea. -,O. totala pierdere de weme, exact cum ai anticipat.
Cady se sprijini de colgul biroului. ^
Cady intrl in hol gi4i lesa geanta pe bencuEa neoclasica
- Leandra! cle secol nou[sprezece. Nu gtiu ce m[ agteptam s[ glsesc,
-Mmml claE orice ar fi fost nu se gf,sea acolo.
-in ultimul an gi jumltate, ai fost persoana care, in Mack inchise uga din fiqe 9i o incuie.
'
afarl de Sylvia, a lucrat cel mai indeaproape cu mltu$a -Nici un indiciu, hm?
Vesta. Ai vlzuto in fiecare zi. Trebuie s[ fi gtiut de trea- -Nici unul. Doar mormane de scrisori cltre cliengi
ba asta cu mediumul. gi parteneri de afaceri. Chestiile obignuite. Note preli.
-Jonathan Arden? Sigur. $tiu c[ a fost sa-lvada de minare legate de colecEiile importante care aveau ie fie
cdteva ori. Mie mi se p5.rea chiar interesant. Dar Sylvia expuse in galeria principah din San Francisco. Consul-
a zis s5. nu spun nimic despre asta. Spunea cA ar fi stAn taqii privind diferite achizigii. Genul esta de lucruri.
jenitor dac[ var afla. - Dar figierele din calcuiator?
742 tuMnf,aaglicL qf"ua [efarut:fu

- Matuqa mea nu a fost niciodatl o mare fan[ a Deschise frigiderul se scoar[ niste
br6nz[
calculatoarelor. Cady se indreptl spre buclt6rie. O fe- ."ra int"rerini do."r.l.
ceau s[ se simtl incomod din cauza problemelor de ;ii mele?
ir,* perso nale a," f,lirf lriii.lj
confidengialitate. - N-am gtrsit nimic ln dosarele ei. Dar s€r putea
-Lc folosea in afacerea ei, nul si, am noroc cu alte informagii p".t .ur" - ----
- B ineingeles. fu fi greu s[ conduci o firmf, modeme, de
drt.
orice calibru, ferl calculatoare. Dar nu avea incredere
,lpd9rdv "*
se intoarse sa.se iniinitard;?;r?,iri. qi ."
u^qor, accidental, a. M"ik3iilftn""
in ele. Crede-mfl, dactr mltuga Vesta avea un secret de sffdbate un
fior. Aceasrtr micf, scenl d.,.rra d-.Liliilft;ili
ascuns, ultimul loc pe care l-ar fi ales ca s[-l ascunde ar mnfortabih.
fi fost un calculator. - Qe informaqiil intreb[ ea.
Mack o urml in buclt[rie. informaqii pe care le-am adunat in dup[amia.
_^ --_Iryt"
-Asta se potrive$te cu ce mi-ai spus despre ea. Apro, za asta.
po, penffu cin[, am cumplrat nigte p6ine cu maia qi Cady se opri cu mdna in cutia de biscuiqi. perea un
.
homar decorticat. pic cam vag, se g6ndi ea.
-Sun[ minunat Asta mi-a adus aminte c[ mdine+earfl - $:uq,"r, s[^aduni informaqiile astea noi]
suntem invitaqi la o ambuscade, la clubul de yachting. "j,uns Am perecut
,^ ;r"l:1:l :9"i? ceva weme in maqinr
-Ambuscadel m pfa, aryltamentului lui Jonathan Arden.
-Verigoara mea Sylvia gi sogul ei Gardner vor se te \.aoy l$l scoase brusc mdna din cutie gi se rlsuci
cunoasctr. Sunt sigurl ctr vor s[ te intetogheze se vadl sprepl.
dace au dreptate s[ suspecteze c[ wei s[ te insori cu IrT:p. giai supraveghear aparramentul
-_ renmu:io weme.
mine datoritl acgiunilor de la Chatelaine. din orag?
-Am inqeles. Deschise uga dulapului pentm vinuri gi - 93 ," detectiv particular adevlrat, wei s[ spuil
scoase o stich. o ambuscade. - rF , tot repet, eu sunt consultant, nu detectiv
- Dar ziua ta cum a fost? intreba ea in timp ce scotea particular.
o punge de biscuigi sdragi din dulap.
Berbatul r"ase incetigor. Cady li arunc[ o privire in
cruntatii peste umlr. $.T?t';6'."HErm:3lJ'lf
ceva interesanC
#.1'1,1TX11,,xl
-Am spus ceva amuzant? . - L-am vezut pe Ardenplecind de acasa cu o rachetl
-Nu chiar. Numai ce, pentru un minut, am p[rut ca p9 tenis., conduiand ," y'rgu*-..;;;.t"
,"rvi cu un
un cuplu c[s[todt de mult. ,,Drag[, cum a fost ziua tal biscuit. Iam luat numarui ie i"-^tiiJ,im".
Nu aqa grozavl, a ta cum a fost?"
_ Pogi sd faci ceva cu astal
Cady reslri. Mack ridica din umeri.
- Pei, se presupune ce suntem aproape logodi6. -Nu prea multe. $tiu pe cineva care imi poate sou.
- Nu sunt sigur ctr termenul de ,aproape logodiEi" ne dac[ ]aguarul este sau nu i"r"gisr.at;;^Jffi"i"T,I;
este o categorie recunoscutl oficial in c[4i1e privind Dy probabil cf, este, gi itunci-rr,
eticheta. I9.":
rmportang[. "r.
nici o
-Mack, tu citeqti astfel de ce4i? - Dactr este un garlatan cunoscut...
-Nu, recunoscu el. Nu prea citesc ficqiune. - larf,gi,.gi ce da-cf,? Sa fii medium de profesie nu este o
-Aqa m[ gdndeam gi eu. LasLm[ pe mine s[-mi *r:Hli. ilegah. Se opri sa -uete din 6til;Til;i_.
fac griji in legltur[ cu amiinuntele situagiei noastre.
14 ArtffiLk QafuE gf*nttefamitte
745
-Un lucru destul de interesant e c[ Arden nu figu- -Nu te cred. probabil
reazl in cartea de telefoane. Mack terminl biscuitul. c[ ai intrat. Cum aldel ai fi
puEur str ajungi la gunoiul lui?
$i nici in weun alt registm de adrese peste care am dat.
- Ce crezi cf, inseamn[ asta? .lncercf, s6-l scutureapucAndu-l de clmag{, dar nu re-
ug.i s[-l clinreascd. narUit i ,emrs" ;";lo;"-iscat
-Nu gtiu. Deschise un sertar, scormoni lnluntm qi st0ncii, prMndo vlolt amuzat.
ca o
scoase un tirbuqon. Probabil doar c[ este atdt de exclusi-
vist incdt lucreazf, numai prin recomandare. Sau...
-Ai innebunitl Dacd se inrorcea fuden gi te gf,sea
inlunrml Dac[ el , o*oiaL iJiretuqu V.rt"l
- Saul Ai fi putut fi ucis. " ""t "r*
-Ar putea s[ lnsemne c[ e nou in brangl. Nu a avut - Sunt migcat de ingrijorarea ta.
incS. gansa sA fie introdus in registrul de adrese.
- Se nu indrlzne.sti s[ r6zi de mine. A fost altceva sil
Cady batu darabana cu unghiile pe blat.
yii s[ me salvezi in noaptea aia la cabana lui Ambrose.
-Nu se pare c[ ai obginut prea multe de pe urma Era cazul qi put ti i" i;;;"qa,;;ii'orn. Dar nu
supravegherii. Poate c[ ar fi trebuit s[-l urmf,regti sau weau sd.giFy, " ca qi ma ajuEi sa d&;il;;
ceva de genul [sta,
rigti pielea
ca manrsa mea a fosr ucisi. InEelegi?
- Spre terenul de tenis, str m[ uit la el cum lovegte Se presupune
- ce tu
trebuie s[^ investighezi, nu str faci
mingile peste fileul Cred c[ asta ar fi fost un pic cam [e
-Asta inseamni c[ incl mai crizi "-Ii.cf, am porenqial
evident, Jru? fu fi fost greu s[ m[ camuflez in peisaj.^ de
Dopul de plutl ieqi din sticle cu un f$ait ugor. Im.
erou? Perea interesat.A".r- i^pr.ri";;" f";il;:
zut din fu.ncEie dupr ceea;;il4;;Iriir,o.
bufnatii, Cady il urmlri in timp ce turna vin roqu. noaptea aia la cabanf,.
noi in
-Arden e singura pistl pe care o avem. Refuz s[ cred -Te-am avertizat deja s[ nu mai aduci vorba despre
cf, e un medium cinstit. subiectul esta.
- Dac[ este un $arlatan, atunci probabil c[ are un
trecut plin de escrocherii. De asemenea, sunt $anse . - $tir: toate- resrricqiile astea mf, vor impiedica sf,.mi
fac ffeaba, 9efa. Fera'sl ia in seami"ffi;Itili-.;;"ii
ca operatiunile lui anterioare se fi implicat gi partea de gineau de partea dinJaqr
paranormal.
- Crezi?
str mai ia unbiscuit.
Qdr, dace
"Jfiesi;;;i;;ffi;&6;.;
f";ilie simti mai
bine, mf, indoiesc serios "d;'rc
c[ Arden . .ri*i,rri"f.
Mack terminl de umplut paharele gi puse sticla pe
tejghea.
- Cum pogi s[ stii asta?
in primul rdnd, nq vld nici un motiv evident.
-Majoritatea escrocilor iqi dezvolta un stil unic de ^- _Pli,
tr avut el de cdgtigat de pe urma fuziunii?
lucru gi il respect{ intocmai. Dacd asta e adevlrat gi in ::ar b;;;;-
grupr escrocii de meserie preferl s[ evite
cazul lui Arden, atunci poate c[ o s[ avem noroc cu niy ,T!,1.r: 9a acte-
nu numai c[ nu aduce nici un profit
te informaqii pe care le-am g[sit in gunoiul lui. :?::Yp5lla. complic[ lucrurile in mod inutil.-- ------
atacerii, dar gi ^sra
- Gunoiul lui? Cady il privi $ocate. Am crezut c[ doar - !--e wei s[ spui cu astal intrebe ea.
i-ai supravegheat apartamentul. Mack, ce.ai fdcut azi?
- Maioritatea oamenilor care sunt escrocafi evittr sl
-Ji-am spus, am adunat niqte informagii. Asta m.ai
angajat s[ fac.
- Spune-mi cf, nu ai intrat prin efractrie in apartamen-
fi i::gi3t".'#.'d"i,#[fiftiTir*:tritit"lu;
sa pasrreze tdcerea Dentru ce se
tul lui Jonathan Arden. tem ia fiii gi mogtenitL
rii lor vor afla si voi Dresupune ctr gi-au pierdut
-Nu am intrat prin efraqie ln apartamentul luiJona. minEile.
Apta le-qr da micilor^ingr.ii ,.ua A. ;;td""
than Arden, repete el ascutrtetor. imourer.
nicirea de a acgiona in turirele-lor;;;;i;'i;ffi;i
7M Amm[a qykt nf*nidefamtiie lql
nu4i mai poate gestiona singur finantele. Copiii pun Cl{r"r.. invdrti spre el, simlind cum ti ia faEa foc.
mAna pe bani. Bunicul sfdrgegte internat intr-un azii. -Al tost extrem de sun[rat.
- Da, am auzit asta, dar... -P", ,rl fost nervos de-a dreptul.
Mack s-e intinse pe dup6 una din miinile ei inclegtate
sn-gi ia paharul cu vin. . ;Bfne. Cady iila arunc[ un ,ailbet glacial. Deci inte.
- Dar toate astea se schimbe dacl se lntAmph ca weu, 1g: {.ry*fre strdngerea {e- infoimaqii. Baga-le in
Eaza ala cle date Emechert a ta. Vezi ce iese. DoaiatAt te
nu! dintre ei sa fie ucis, rosti el cu blendete. platesc s[ faci.
lncet, Cady ii dadu drumul la clmag[ $i fecu un pas
-
in spate.
- Pei nu, nu doar at6t. Nu chiar.
- Pentru c[ o crim5. implice amesrecul poliqigtilor. _:}:.lt Lu[lngajat
postului. _pgnrr.u consultange. Respecti figa
o_gurd de vin s[{i calmeze nervii.
- Da. $i o investigaqie ciiminala aduce iu ea mult mai - Figa .posrului include 9i rolul de acrual iubit al
rnulte atenqie decdt ioi doreste orice profesionist. tlrr innebunit de dragoste'gi
Cady se incrurrt[ vlzdnd cutele pe care le lesase pe
viitoi i.g.a"i" .ii.iJ,
gii minte?
teslqrra c[mlgii lui. .Cady
pufni cu.$Ia plin[ de vin Ei incepu se caute
- lngeleg ce wei str zici, dar tot nu vreau s[ rigti. Dacl gerveqel. Mack ii inmAn[ fn schiinb un pro.
eqti arestat pentru-intrare prin efracqie, nu o s[ ajungem 31qre,t:^n
rop de hdrtie gi o prM cu tngrijorare politicoase
niclieri. cum igi
rectrpeta autocontrolul.
Din impuls, incepu s[ netezeasctr materialul bogit in- -Asta nrr implica nici un fel de risc, reuqi
cer_cAn{, fere rezultat, sf, il indrepte.
ea s[ ingai.
me cu pugin efort.
\4""k o prM gum se agita cu gesdtura. - Nu sunt asa sizur.
- M-ai concedia dactr as fi arestat?
Amuzamentul din vocLa lui o infurie. igi indeprrtl _N,1.1y." de'gani s[-l lase s-o mai provoace in seara
tlctlse gi apa destui nervi pentru o zi.
esta.- t_l
repede mAna de_pe clmaga lui qi se invdrti fe un calcai - Nu vld cum rolul de posibil viitor logodnic al meu
s[4i ia paharul de vin. E pyge in pericol de a fi impugcat,ru ,rE trt
-,\ alrea motive La urma urmei, din inchisoare, nu - Nu se gtie niciodattr.
mi.ai fi de nici un folos. - La naiba. Mack....
-Nu, cred c[ nu. Probabil c[ qi-ar afecta negativ gi ugor. ln colEul gurii ii apf,ru un rAnjet subtil.
rcputaqia firmei. _,;!r"i
I Lam spus gI nu- am intrar ln casa lui Jonithan Ar.
: Foarte tare. r1en. Asta a fost adevtrrul.
Iqi dadu seama c[ el nu avea s[ dea crezare temerilor Cady se str[dui stri descifreze expresia de pe chip,
ei cAt se poate de reale. Nu era foarte srgurl c[4i inqe- dar
nu reugi.
legea ea inslgi reacqia la adevlrata inteisitate. Tot ce - Nu sunt sigurl dacl si te cred.
putea face era- s[ incercc s[ ascund[ fiorul rece pe care -Am observat. Acum suntem chit?
i-l provocase el in spatele enervlrii legitime a unui a.tg". -Pentm ce?
jator iritat. -,P"lq" faptul ce am crezut c[ ai awt motive ascunse
-Mack, vorbesc serios, nu weau s[ rigti nimic cdt te ^
cano al tost s[ te intAlneqti in secret cu Ambrose Van
ocupi de cazul asta. dy.ke ca st discuEi despre o ,r,r-ite &;il
Berbatul incuviinql din cap. d. ;;j.
)tii tu, treaba cu increderea.
- $tiu exact ce simqi. Camla fel am simtit si eu cdnd Cady gemu gi4i flutul{ o m6.n[ ln semn de dezgust
te.am g[sit la cabana
tm s[sit cabana Vandvke. miilocul irniri
yke, in mijlocul unui jaf.
ief- - Da. Sizur. Suntem chit.
1'18 Anwf,aauk|
Afaceri defamitie
1$
nou inceput penrru noi. Lutr o surr
,dr-rr:ifrfg;]ln *
Cady il privi cu atenfie. La zece paftuzeci
- Dac[ nz ai pdffuns prin efraqie in apartamentul lui
^
.r\roen, aftlnci cum ai obflnut informagia aia de care zici ;x}ti:ffi i:itffi.}*iilirn
.T?Ter*fHTffi
-Nu-i mare lu"iu, ,prr. .L
ctr ai flcut rosC bi.:#;*" aici, Jona-
, . -4* umblat in garaj in containerul cu gunoi al
blocului. HHi#,d;Ii[;; "'";;,;ti-" ;# *i,'. .d ii*
-'
3#

.
Cady il privi fix preq de cdteva secunde lnainte si con- ry"},, ;dr" ;:"u,ii11',"#9.,i,:l"Af n,i,ln#
c[ rlmf,sese cu gura c[scatA. mea de dare nu congine
$nennzeze u" f.l dJ'i'niormagie
de un Earlatan care sf, ,."i.i legata
-peh! pooi""rrJe=cu oescrierea lui
- sau cu modul lui de operare.
lrr*Ln cuv€nt, da. Din fericire, aveam niqte mtrnusi
,ra mlne. - La naiba. Cadviniettrsd se mai plimbe
lotugi, a trebuit s[ m[ schimb de haine cdnd de colo-colo
m.am lnrors aici. Erau prin b-irou $iveni ie se aplece pesre
doar gase apartamente in c[edirea spui c{ e pe bune? umdrul lui. Vrei s[
aia, dar.jur ctr fiecare chiriag , .o;;;a;;
pirza asearit.
-Ca e un medium adevtrrag Surdse rrag.
- )i dacl te vedea cineva? Me indoiesc.
- Imi,preg[Esem o povesre de justificare penffu orice ,-$tii ce weau str spun, rosti ea nerebdf,toare.
gi deperte plri"
eventuaLitate. DacI mtr intreba cineva ceva,
blenuiam str h l[l"k ;:#;il,, apoi te uni
le spun cr eram musafirul i*"dAd;.'[ii#i;ffii,t
din gregeale ceasul i" gu"oiin di-ineasa;ia
"air"rii.
pot se spun cu certitudine
::ry1:T _.,-"Iu
tul decdt
[sta, nu exisrd nici o menfiil:;; ctr, in momen-
ln ump ce m[ imbrtrcam.
comis weo escrocherie bazatr Ia ard.r, a, fr
. .-,Hrblplan. iEi pierdusegi ceasul.in gunoi. Da, bine
rnleles. paranormale in zona noasffe. i. i"uoor.i"unot talente
-val, dar de ce nu mam gdndit gi eu la asta?
-Ai fi uimitr s[ vezi c" a"]rn.io".".iiifara se srea pe -Asta nu inseamn[ ctr nu poare figura
in alt[ parte.
gfl nduri. Gunoit], in special penfi
;;f 6Ji.,t pi.. dar.aga cu'.n te€q ;".;,d;:;;gr"_rl
,^-_-.Nr,
toarre specializat. E limitat a"t"
anonim. nu-i asa? "g,
Cqdy s9 gdndi la lucrurile pe care le aruncase la in-
l_a g-[sirea lrenfinent
Iumea artei. Eu nu ,uil Fiji-u:;;;i,riliiiliirr. lor din"
^
tamplare in diverse containere de.a lungul anilor.
--
.-rr,. \.aoy nu se migc[. In schimb,]ontinu[ s[ se
--Da, aga pare. Ce.ai glsit mai
-Ni$te sc-nsori. "*r.C:-- de cerere oen-
O mulqime de formulare :"Yi4Ti:,r#i:,Li!i,,iul*tr;.#fl,nT:#r;
tru carduri de credit. Plicuri goale. Chestii de genul esta-
- Chiar crezi cI vom gf,si I*" f"t".iio.l-- ::;IE$:H#:"J',xlt"'*i':,:t#li*trx:.Y;H
-Probabil cf, nu. Me-indoiesc ca Arden esre un tip
neglijent.
-Dar tu in mod cert egti intruchiparea optimismului. il$i:#"{:J:[.i'#r",r*[iisligffi
noaptea peffecut5 la cabane,
Mack ridica din umen. .."" .oi-ia* s[ se simttr
-Haide doar s[ sperem c[ nu demonstrem vechea nervos gi nelinistit.
teorie gigo. - Dar tot rdmAne inffebarea, continul
ea, vddit in-
-Teoria gigol
- Gunoi introduci, gunoi obqii.
r,dff in+:Ty:rf tu:rtt$flll,::llr*""H:
150 *,y** Afaceri defamtltte

-Nu puteai s[ dormi?


Nu4i dadea seama ce o trezise mai tirziu in noaptea -Mack, cum pofi s[ inoqi ln piscina aia?
aceea. Remase nemigcatii o vreme, ascultend sunetele Cdteva secunde o studie, apoi inottr agale spre captr
difuze ale unei case mari. Nu auzi nici un zgomot care url unde se afla ea. Cend se apropie, puse o mana pe
s'o alarmeze, nici paqi in lntuneric, nici bufnituri inlbu. marginea placat[ cu lespezi.
gite. DupI o weme, dedu agtBrnuturile la o parte Ei se -Te deranjeazl sf, te gindegti c[ inoatil cineva aici
ridice in picioare l6ng[ pat. Igi lue halatul din cuierul pentru cf, a murit m[tuga ta?
din spatele ugii, il imbrlca 9i iegi pe hol. Cu picioarele - Ei bine, da. Igi inconjurl bralele in jurul propriului
goale, pf,qi in linigte in galeria care dadea spre livingul mrp. Da, m[ deranjeazl.
ce se in[lEa pe dou[ etaje. Cdnd ajunse la scarl, cobori -Mi-ai zis c[ piscina a fost golita gi reumpluti dupi
pAn[ la primul etaj. ce s-a inecat Vesta.
Se opri ln faqa ugilor de sticla gi prM pe terasa - Da, da1... Se intrerupse, incapabile s[4i explice sen
cufundata in noapte. Luminile subacvatice erau aprin- timentele. In schimb, privi de jur imprejur la vegetaqia
se in piscin[. O umbrl lntunecatil, affegetoare, in mod care se inffevedea. Aici, afarl, e ca o jungia. Matuqa Ves,
cert de berbat, se migca sub suprafap apei, alunecSnd, a a plantat toate tufi$urile gi gardurile vii ca se se asigu.
cu migclri puternice gi eficiente, spre capetul tnde' re ctr are intimitate. Dar pe mine m[ ingrozegte.
pertat al piscinei.
Mack dadea ture de bazin.
-Te gdndegti c[ un individ s-a ascuni aici in gradine
qi a agteptat pdnl ce ea a ajuns in ap[ inainte s-o atace?
il privi o vreme, conqtientf, de sentimentul crescdnd
de agitaqie. Cand ajunse la peretele placat cu gresie al - - I"! o s[.mi spui c[ am o imaginaqie mult prea
bogat6?
piscinei, se roti cu o migcare agih a trupului qi qfuni in
direcjia opustr. De fiecare dat[ cdnd iegea la suprafagl -Nu. O studie o vreme. Luminile subacvatice su,
s[ lespire, umerii lui puternici qi uzi luceau. ii aruncau sub pomegi gi sub ochi umbre
pranaturale
intunecate gi obscure. DupI cum am zis, existi gi crime
Ineuntn-rl ei, senzagia de nelinigte crescu pdn[ ce in-
prin inecare.
cepg s[ semene cu un atac de panicl in plina desff,gura-
re. Igi spuse c[ ar trebui s[ se intoarcl in pat gi poate s[ Mack 4i puse ambele miini pe marginea piscinei gi
facf, niqte exerciEii de yoga qi de respiragie. In locde asta, i{Ti din ap[ dintr.o singurl miqcare agila. Se ridica in
degetele ei se strdnserl pe mAnerul ugii. picioare in faqa ei.
Afar[, in piscinf,, Mack ajunse la unul dintre pereti, Cady era perfect congtienttr c[ el se afla acolo lnalt,
se rf,suci gi alunecd din nou prin ap[. ud gi go1, cu exceptia unui slip de baie ridicol de mic,
Cady deschise uga qi plgi afarl pe terasi. Aerul rece al care nu flcea nimic str-i acopere conturul indrlzneg al
nopfii o fecu s[ strdngi halatul mai mult in jurul ei. masculinit[qii sale.
Incet, pqi pdnl la marginea piscinei. Mack probabil - Eqti ud, baigui ea.
c[ ii simEise prezenla. Se opri in ap[ qi se ridice la supra. - Da. Sunt. Se intoarse qi merse spre locul unde un
faq[. Cu o singur[ miqcare rapid[ a capului, impre$tie prosop era intins pe un gezlong alb. Imi pare rlu pen-
piclturile de apI care i se scurgeau din par 9i de pe fagl. fiu asta.
Imediat o descoperi ln umbr[. Cady se infiorl.
-$a intdmplat ceva? o intrebe el calcind apa. -N-am wut se mf, rlstesc la tine. Dar toate lucrurile
Cady ezitl. de pe terasa asta imi intind nervii la maximum. Nu-mi
-Nu. place ideea ca ftt se ino;i aici singur.
152 tuunf,aQglict Afaceri tefami(te 153

- Ce sugerezi s[ fac? Se folosi de prosop ca s[4i gtear- -Ce anume?


g[ apa de pe piept. S[ angajez un salvamar? Cady tr4s.e addnc aer in piept.
- Crezi c5 exagerez? - I-esdnd la o parte ce s,a intdmplatlntre noi doi, weau
-Un pic. Dar e in regula. Sunt dispus s[ te iert avind S qdi ce iEi sunt foarte recunoscetoare pentru ceea ce ai
in vedere circumstanqele. frcut pentm Ambrose gi pentru mine in noaptea aia.
- Care circumstange? -Asta inseamnf, c[ inctr mai crezi c[ sunt un erou?
-Toatl agitagia aia de la cabana lui Vandyke qi teme -No s[ iei chestia asta in serios, nu?
rile tale c[ e posibil ca metu$a ta se fi fost ucistr. Ai fost - Sunt sute la sutl serios in leglturl cu statutul meu
supuse la mult stres in ultima weme. eroic. Chestia cu mindria masculinl, itri aduci aminte?
- $i tu ai fost la fel, se r[sti ea. Apoi ofte. Din cauza -Pentm numele lui Dumnezeu, gernu ea. Nu este
mea. Mack, m,am gflndit Nu aveam nici un drept se te te gi cum ai cldea_de pe un piedestal. N.ai nevoie sf, ti
bag in treaba asta. $tiu c[ e in afara graniqelor activitlEii se redea statutLll de eiou. Eqti un erou. Nimeni nuii
tale obiqnuite. poate lua asta.
Barbatul igi propti laba goale a piciorului pe gezlong Mack se migcf, un pic mai aproape.
qi incepu se se $tearge. - Chiar dach am piofitat de avantajul oferit de situa-
' -$tii, egti diegufi cdnd treci prin fazele astea scurte gie pentm a intra in patul tlu in seara aia?
de vinovlqie. -Nu strri calul, Easton.
Cady nu putu nu priveascl spre partea de sus a coap Mack surdse.
sei lui acopedte de plr negru. Un fior fierbinte de tensi. -Voiam doar s[ ved cit de departe merge recunop
une se adunl in partea de jos a tmpului ei. rinta ta.
-Ai dreptate. Sunt un pic incordatA. -Tocmai ai atins limita. De ce-l hsase s[-i facl astal
Mack iqi lu[ piciorul de pe qezlong qi se apropie de se intrebtr. Uite, de weme ce pari hotArdt s[ aduci in
ea, innod6ndu4i prosopul in;urul taliei in timp ce mer. discuEie ceea ce s-a intdmplat intre noi la cabanf,, weau
gea. Se opri exact in faqa ei, ii prinse barbia cu podul s64i spun c[ m.am gdndit la asta qi sunt gata s{ recunosc
palmei gi-i ridica ugor faEa, obligando astfel sil privea*" c[ e posibil s[ fi exagerat. Un pii.
c[ ln ochi. - Ia-m[ incet. Mtr ia cu palpitagii.
- Nu te mai agita din cauza asta, rosti el. imi plateqti Cady refuza s[.] lase se sihimbe subiectul. Ajunse.
salariul inffeg, Eii minte? Pentm asta, obgii servicii com. se atAt de departe inc6t avea s[ ducl discugia pdna la
plete, fie c[ wei sau nu. cape^t.
Cady nu putea sa se migtq nelinigtea pe care io pro - In acel moment, am fost furioasl. Dar, privind
voca el era atAt de putemicl incAt devenea dureroasE. inapoi, imi dau seama cf, au existat circumstanle
- Ce anume includ serviciile astea completel atenuante.
- Orice e nevoie ca s6 rezolvlm cazul. - Chiar crezi?
Cgdy igi fecu curaj. -Nu e vina ta ctr am sfdrqit lmpreun[ in pat.
- In legltura cu ce ea intAmplat in noaptea aia la -Nu crezi c[ am profitat de tine?
cabanl... - Cred, zise ea cu grijl, c[ a fost ceva cdt se poate de
Ochii lui scAnteiarl. reciproc. Amandoi eram stresali de efectele secundare
-Am crezut c[ nu wei sI vorbim despre asta. ale pericolului. Nu eram noi ingine, dace inqelegi ce
-Nu weau. inghiti in sec. Dar cred.l.rt nevoie sl weau sf, spun.
hmurim ceva.
154 grrrota WtcE
Afacer{. defamtfte 155
-Nu pot str spun c[ inqeleg. Pe faqa lui dufi se insta- -Nu gtiu .de ce mtr deranjez sii avem
Itr o expresie ginditoare care dispf,ru la fel de repede. discuqia asta,
txase_ea concluzia. E in van.
Eu sunt destul de sigur c[ eram eu insumi. Iar tu pareai deloc. persorrri, ,rrrt preglrit
cf,t se poate de in firea ta. Crezi c[ e posibil ca trupurile ,^jl3.
oeoparte.
str las trecutul
noasttre se fi fost conffolate in noaptea aia de nigte enti. - Frumos din partea ta.
tiigi extrateresme?
- Coopereazii cu mine, Easton. In""." se ne ajut pe
_ :Aq m-ap gdndit gi eu. Ce zici sL ne slrutlm gi str
nejmpdcf,m?
amdndoi se ffecem peste nigte probleme, da? caoul intr.o parte gi.i sfrivi gura
cu a ^-'
lui
_- $tii, n am nimic impotriva tradqiei strlvechi a "-}-l*n
harnte ca ea sE aouce mtrcar-
sa'proceseze'i;ff"b;;.
*" t'l*:*." *i ;a;; il""
domniqei salvate care se arunce in braqeie cavalerului in
armurl sffllucitoare, dar...
Cady simgi cum se infurie. 'i?*:',ti:;'i:n*
Sdrutul lui era o mdngAiere suavl,
plet diferitn de flama -irr.tarrtarr.l istovitoare, corn
-Nu m.am aruncat in braqele tale doar pentru ce am .rioi ,prirrr"r.
crezut cI era un mod frumos de a4i mulgumi pentru ctr simqurile la caban[. a"rt, .." o-?i;re
il cregrere, ce
-mo""easc[
m-ai salvat, m[ auzi? Nu de asa amfdcuto. ryea s.e lase in urm[ tlciuni ,a mult
-Dup[ cum spuneam, nu am nici o probleme cu ffa. ""r.
diga, dar, in situagiile de genul [sta, se pune mare pre.
siune pe eroul cavaler, continul el ca gi ium nici n ir fi
fost intrerupt. Nu sunt sigur c[ oamenii apreciazl asta.
- Presiune? Ce presiune, pentru numele lui Dumne.
zeu? Acum era complet exasperattr.
-Din cdte,mi amintesc, nu erai tocmai incapabih se
te migti. Ai venit la gardul lla separator aga cum Super.
:ufi*H,;*r**ffi
simqi erecqia dincolo de.prosop
tarea ii fecu sdngele se clbcoteLl-e. S. eid;;iiilI;"*ar. Exci-
iii.irlie din ce tn
man sare peste cladirile inalte. Dintro singurl migcirc. ce mai mult.
Povestea e aga: chiar in timp ce se bucurl de experienql, -.Gura Lui se migce peste a ei, seducltoare gi convin-
e-roul gtie c[, mai devreme sau mai t6rziu, domniEa igiva
da seama c[ armura e un pic lipsitfl de straluciie. Mai
rlu chiar, e ruginit[ pe alocuri. El gtie c[ atunci cdnd
ffi :!ffi *,a,,tn:;r,+xt*il:n;i,#
p"4 14 dareme toate ugile i".riri" i.-li"i..
scogdnd un- mic sunet pe -orr." Se auzi
lucrurile se vor linigti, probabil c[ ea nu-l va mai vedea .ur" M".k str l in
dec6t drept o dovadtr; J;;i.i.i"l
"u probabit
prin.aceeagi pereche de ochelari cu lentile roz... :.p::,.rg
pentru c[ exact asta era.
- Inceteazl, Mack. Cady ii puse degetele peste buze Ajegate de o pofa neslbuitl de nestapAnit,
care s[-l reducl la tdcere. Pentru mine nu a fost aga. 9i Cady iqi
intinse de.getele u""i maini p";rp-;dill"fii
-Nu? intreba el de dincolo de degetele ei. gol. Mare
-Me insulqi cdnd insinuezi ci m-ag fi cu[cat cu orici-
ne ar fi venit sE mf, salveze in noaptea aia. Isi lu[ mdna
fl :r""j5
u f l1t1. sa *ie rira i bii" q'i .f
duuer qe energle care f[cea aerul "ilildi;;
sf, freamlte.- Era
de la gura lui. Hai s[ clarificf,m ,r, l.r"*, Easton. M-am
ca g i cum ar{i statlafara, in .a-p
dercl ir;*ffii;;i ;;
culcat cu tine pentru ce tu e$ti tu.
tulryqcu tulgere. trupuliifrirdffi;l" un fior.
-Z5;u"! P6.rea interesat, dar departe de a fi convins.
M ack in trerupr" ranit l ria;.eil;;]iil; I".*r.t
Era sceptic. ffJ:*t*t::ft,x.ttri :i;H,t3a:i,t"'
r i;#il;
"erd
156 nrnan[a@lct Afaceri [efmitte 157

- Dac[, rosti el pe un ton rlguqit gi sexy, care,i trimise - Cu ce afacere te ocupi, Magkt il intreba ea. Cady a
h *.tp cdteva s[gegi ascu(ite de electricitate, te hotlrlqti menfionat ceva despre muncf, de consultantl.
weodatl sa schimbi politica firmei cflnd vine vorba s[ te - Exact. Se intinse dupl o masline. Consultan$.
culci cu angajagii, s[ faci bine s[ mf, anungi. - Ce fel de consultanft oferi? conrinutr Gardner.
Cady rlmase cu privirea pironit[ asupra lui, inca- - Consultangd pe probleme de afaceri.
pabila str se gdndeasci la o singurf, propoiiEie coerenril ,Minunat cuvAnt, consuhantd,, Acooer[ o multime
mlcar. de pf,cate", reflecte Mack. La fel era sf in cazul cuv6n.
Barbatul ii aruncl un z6mbet intim, complice, care diui afaceri. Cigtiga mult de pe urma am6ndurora in
o flcu sf,4i incleqteze dingii. Simgi ghemul de nervi din seaf? asta.
stomac. Nu era vorba de inceputul unui atac de pani. - Infiinqari de firme? il prestr Sylvia. Societlgi pe ac!i.
c[, se asigur6 ea in timp ce el trecu pe lAnga ea gi intrl uni?Achiziqii?
in cas6. - Ceva muncfi de achiziEie, rf,spunse Mack g6ndin-
Era ceva qi mai deranjant. du+e la obiectele de art[ 9i antichiteqile pe cari le re.
Avea sentimentul amenin!trtor c[ se indrlgostegte de cuperase penrru numerogii lui clienqi. Recuperarea era
Barbatul Fantastic. o tormf, de achiziqie, \i zise.
Gardner ii aruncd o privire pline de curiozitate po
-lidcoasl care nu prea reugi insl s[ ascunde evaluaiea
capitolul 16 gdnditoare din ochii lui negri seriogi. Companii mici
sau mijlociil
Pentru a p[stra ceea ce plrea un motiv unic arhi. -Mici. Lucrez mult cu investitori privagi.
tectural pentru Phqntgm Point, clubul de yachting Gardner incuviintra.
era decorat in stilul fals mediteraneean specific unui - Unde se afle biroul tau?
palazzo. Pereqii erau acoperiti cu tencuiali aplicata in -Zilele astea, lucrez de acasl.
strat gros, br[zdate de ddre care s[ creeze irnpresia de - Serios... $i eu. Dup[ ce a devenit limpede c[ Vesta o
vechime. De asemenea, existau scene marine-ilumina. instmia pe Sylvia s[ preia conducerea la galerie, am ho
te, cu figuri din Antichitate. Scaunele erau pictate ln ttrret s[ facem schimb de locuri. Pentru copii, gtii cum e.
nuante renascentiste. Doi baieqi. Gemeni. Cineva trebuie se fie acasa c6nd vin
ei, ca str se asigure c[ ajung la timp [a meciurile de fotbal
,Drlguq loc pentm o ambuscada.", se gdndi Mack. qi nu4i petrec prea mult timp in faqa televizorului.
$i totugi, poate ce nu se putea considera o ambuscad[ - $tiu ce wei s[ spui. Dupe moartea sotiei mele, am
dac[ ai fost avertizar din aimp. Putea s6 simtl vibragiile -hotf,rAt s[ lucrez de-acasf, pina ce fiica mea a plecat la
invizibile ale tensiunii luipady, in ciuda faptului ci se facultate. Din aceleagi motive.
strIduia sf, nu arate ast". in.oidarea ei era probabil re-
zultatul faptului cI el avea s[ fie supus, nu foarte subtil, -Ai o fiicl la facultate? intreba Sylvia imediat.
unui adeverat interogatoriu. Era nevoiti s[ stea gi s[ ay - Da. Gabriella. Este in Santa Cruz.
-Bunl-gcoale, rosti Gardner. Cu o reputaEie acade-
tepte ca el s,o dea ln bar[. micf, excelent[. Dar am auzit c6 este uqor excentrica din
Vestea bun6 era ca fostul ei soE nu.gi f5.cuse apariqia. anumite puncte de vedere.
Sylvia il privi de peste mf,sufa penffu cocktiil, iu o
strf,lucire rece in ochi. Mack qi,o putea inchipui cu u$u. - - Ce te agtepqi de la un campus care a ales un limax
drept mascot6?
rinEtr intr-un scaun de director. -Mai ai 9i alEi copii? il iscodi Sylvia.
158 gman[a WE sfrroi tefomifte

-Nu, replicd Mack. _ -Nu a fost o discuqie pe chaq rosti el cu blandete.


- O sa fie interesant iei de la caotrt cu alti cAtiva
s-o A inceput ca o-leglturi dti afaceri. Av;;;;i.E ,I;
bebelugi, nul intreba Gardner. Cel pufin de data asta o Epert in arte decorative europene gi am gflsit-o pe Cady
s[ qtii la ce s[ te a$tepfi. pe internet.
In scaunul ei, Cady r6mase at0t de nemigcatii incfrt Era destul de aproape de adevlr, igi zise el. Ce daca o
ai fi crezut c[ fusese inghepte lntr.o clipitf,. Mack se ventlcase la sAnge inainte de a o contacta? Nu avea
nici
preflcu a nu observa asta. un rpst sl intre ln cele mai mici detalii.
-Mmm, ing[im5 el neutru. CAqi ani au gemenii voqtril - Inqeleg.
- Fac opt poimdine, rosti Gardner cu mdndrie. Sun- ,. Nelini$tea din ochii Sylviei se mai estompe, dar era
teti invita$ la petrecere. lgpeOe cil nu era convins[ inc6 de faprul ca nu avea
-Mersi. Abia aqtept. de-a face cu,un crimi"rl i" ,"ii.l S*, Ja p"tin,
cu un
- Cum vaqi cunoscut tu gi Cady? interveni Sylvia. Yanltor modern de zestre.
- Pe internet, raspunse Mack. -_De ce aveai nevoie de un consultant pe probleme de
Aqa cum era de a$teptat, afirmaqia asta filcu s[ se ara? intreba Gardner cu adev[rar curioc-Cdl""ii.""iil -
lase o tf,cere lngrozitl care dur[ aproape treizeci de _ -La momentul acela, eram interesat
Spania, le povesti Mack. Penmr .
J.;;iilh"
secunde.
Mack o privi pe Cady gi vlzu c[ se concentreazl.foap Din "r."iti"ta.
cAte se pErea, Cady hotilri ca intlrogatoriul mer-
te tare incercind s[ scoatl o bucatA de plutii din paharul sese oestul de deDarte.
cu vin. Avu senzaqia ctr se str[duieqte din rlsputeri s[ nu :,AueR weo idee de ce a inceput meru$a Vesta s[ se
-lnfeheasc6
izbucneascf, in rds. cu un medium?
-Glumegti, vorbi Sylvia ln cele din urme. Vagi cu- .Ca strategie de distragere a atenfie, funcqionf, de
noscut pe internet? ylu1". !{vi1 rreg.ari si lruncr.rapid o pilriii-i. iri
rmpre;urul inclperii nu foarte aglomerate.
- E mal tare decdt scena cu barul, zise Mack. Cel
pufin la vdrsta mea. -Nu vorbi aga.de tare, _Cady. Din cdte gtim noi, ni,
menl nu a aflat de vizite. Penffu reputafia galeriei, aqa
Cady reuqi tn cele din urme s5. scoatii bucata invizibi.
a$ wea sf, rlminl.
le de plua din vin. Gardner se incrunt[ ugor.
- Dar este un pic riscant s[4i dai intdlniri pe internet,
-Noi credem cd s-a intdlnit cu el doar de weo doul
ori, interveni Gardner penuu a le sf,ri in aiutor.
nu.i aqa?
Mack se gdndi la evenimentele de la cabana Vandyke.
- Dar de ce? intrebe Cady iaragi, d" daii arta mai in
cet. Adicl aebuie s[ recunoagregic4 eqa
- Da, este. Dar noi am avut noroc. ".;;U"tdi;
penEu ea. Ea lua in rds genul'asia de chestii.
Sylvia ii arunctr lui Cady o privire tulburatl. Fare suplrare, rcsticardn", ,.., dri;etu$a ta a
-Am auzit nigte povegti ingrozitoare despre oameni .- ,
tost mereu ciudat{. Nu mi *.ar plrea deloc atipic
care4i fabricl identitiigi false pe internet penfru a,i hlt ea qa.dezvolte un inreres brusc p"nt u
"*-
Denttru
gui pe naivi. Mack ar fi putut fi un ctiminal ln serie. ;;.;;;';i.
Sylvia se inroarse din nou ,pi" Crdi--*---
-Dul fericire, sra dovedit in schimb a fi un consultant -N^. gtim ce se.peffecea in^tre matuga Vesta gi Jona-
Cady sorbi rapid o gur[ de vin, iar apoi linse o pic[. -,
than Aiden. A refuzat sd vorbeasc[ despre asta.'putem
turA mice de pe deget. cloar sf, presupunem ctr incepea s[ sufere de o formil
Expresia Sylviei se inlspri. Mack igi dldu seama cl anume de demenqi sau de weo altl boale mintale. Ni.
incepea se o competimeascl putin. meni, in afarl de membrii familiei, nu gtie despre asta.
160 tunsndaQAicE Afaceri defamtfl,e t61
Se opri ca sLi arunce lui Mack o privire plina de lnqeles. Era evident ce Randall Post era un prieten de familie al
Cu excepqia domnului Easton, bineinqeles. naibii de apropiat.
- E in regula. Mack puse un sdmbure de masline pe Barbarul mai in vArsttr sosi invlluit intr,o aurd de bo-
farfurioara de pe mas[. Domnul Easton incepe s[ se qomie sofisticatA. Undeva pe drum, igi luase un martini
simtii ca un adevi.rat membru al familiei. de la bar.
Mflna Sylviei se incordl pe pahar. -Bun[ seara tuturor. Cady, am auzit c[ egti ln orag.
-Am aprecia dacl ai evita s[ discuqi despre excentri- Me bucur sf, te v[d.
citagile Vestei in afara cercului familiei. - Bunf,, Stanford, il salutl ea.
- Lui Mack nici nu i-ar ffece prin cap s[ mengione Mack observa c[ tonul ei era politicos. dar Stanford
ze subiectul lsta in faqa srlinilor, sublinie Cady. Nu-i Felgrove giCady nu se- slrurar[ pe obraji. L f"1 r,i.i SyL
aga, MaclC via gi Stanford. Atitudine prietenoase, dar nu intimtr.
-Corect, aproba Mack. -Nu beqi ceva- cu noi? Sylvia fecu'un semn plin de
Brusc, atentia lui fu atrasa de doi berbagi care se aprG grafie cltre cele doul scaune goale de la mas[. Tocmai
piau de masa lor. Unul din ei, care plrea sf, aibl un pic puneam qara la cale cu Cady gi pnet enul ei, Mack Easton.
peste gaizeci de ani, era elegant gi agreabil. Se opri ici gi Vf, cunoagteqi?
colo pentru a saluta algi oameni eleganqi impretdati prin -Nu cred c[ am avut plecerea. Stanford ii lntinse
inclpere. Oriunde se oprea, aveau loc conversafii priete. mqng: Stanford Felgrove. Director la Ausrrey-Post.
noase insoqite de buna dispozigie. Un adeverat agent de Mack se ridica in picioare qi trecu prin ritualul strfln-
vdnzflri, se gdndi Mack. Barbatul care il insogea era mult g.e1!i de mdnf, cu Stanford. Apoi se intoarse cf,ffe Ran.
mai tAnlr; s[ fi awt, poate, un pic peste ffeizeci de ani. dall. Dace tot se ridicase, se hotlri ca mlcar str se achite
Tipul avea o constitu;ie atledce gi era bine imbrlcat cu de toate formalitatile.
pantaloni frumos croit gi un sacou de in. $i el plrea Randall ii intinie mtna, cu o mi$care ferml.
in largul lui, dar Mack observa c[ expresia agreabila nu - Paston, nu? Deci eqti noul prieien al lui Cady?
ii ajunsese qi la ochi. -.Da. $i, in curind, logodnii, nu doar prieten. Eu gi
Gardner ii urmlri privirea. ^ avem_ de gdnd se nJanungem logodna in cur6nd.
Cady
-Mei, m[i, ml| dacl nu e dragul de unchi Randall. Corpul lui Cady deveni mai rigid. -
Ceva ii spunea lui Mack c[ norocul i se terminase
in seara asta. Fostul sot i$i flcuse aparijia. Sylvia se in- ^ -4rlt era
Randall
auzit de lo_godna asta iminentd. Rdnjetul lui
ca de gheaEa. Feliciari. Te alegi cu o sogie
toarse iute, zdmbi ctrlduros cAme nou-venit gi-i intinse minunati.
obrazul penfru a fi slrutatl. - Dac[ e cineva care str $tie asta sizur. atunci Ran-
- Bunf,, Randall. Ce surprizl placuta. dall e omul nostm. Stanford chicoti 9i dadu pe g6t mare
ll interesa iritarea abia mascatl din ochii lui
Pe Mack parte din conqinutul paharului slu'de mar^tinl A fost
Gardner. Sogului blajin al Sylviei nu-i plecuse serutul insurat qi el cu ea o perioad{. Sunt convins c[ ai auzit
acela prietenos pe obraz, se gflndi el. de minunea de nou[ zile, nu, Easton?
-Cady, draga mea. Randall puse o m0n[ pe um[rul VIzu cum trupul lui Cady deveni mai tensionat. Toqi
lui Cady intr-un mod mult prea familiar gi seaplec[ *o cei prezengi pf,reau a nu se simti in larzul lor.
sdrute. Ma bucur sl te revld. Am auzit c[ egti in Phan Mack observ[ rtrceala din iur, dar riu se lesa afectat.
tom Point. Era prea ocupat sf, factr fagr vaiului fierbinte de pose-
Mack simqi cum ceva dinluntrul lui se incordeaze. sivitate care.l lovise cu purere. Tiecuse aret de muit de
Cu putere. Brusc inqelese exact ceea ce simqea Gardner. cdnd simqise aceaste senlaqie primitivl, de mascul care4i
tunan[a@i[c6
$otni tefamtfte lffi
aplrl teritoriul, incdt avu nevoie de c6teva secunde pen- cam a$a cJln] e 9i cu llancurile seci. preq de o
ffu a o recunoagte gi a o eticheta ca atare. Se intreba __-Dft contempl[
rcgnd[,. luminile de pe coastii. $i... 'de ce
dac[, in cazul in care se lasa in voia impulsului copleqi. eai mlritat cu el?
tor de a-l lovi cu pumnul in figurt pe Stanford, reacEia - Mult timp am mers pe ideea cI a te lndr[sosti sea-
lui Cady ar fi fost sE l concedieze pe loc. mtrn[ foarte mult cu admirarea unei opere
de irte deo
-Am auzit ce va intflmplat cu mariajul ei, zise, dupfl rybite. C[ aveam s[.mi dau,""-, d*'a a;;;;;
care se uita la RandalL Oamenii mai gi gregesc. de o_v_aloare veritabila in mo-e"rul ;".p;".";
- Uneori chiar aga e.
Mult mai tdrziu, Cady se opri qi se sprijini de ba-
lustrada de metal de la marginga promenadei care . Poate. Dar am o banuiala c-e, de cele mai muke ori,
-
se intindea de-a lungul q[rmului. lqi lasa privirea s[ se tr"*:l la prima vedere ;, d" iipl:d-t;W
vedere. Uneori ai noroc,. gi relagia funcqioneaz[ qi
h;;i.;
plimbe peste suprafaqa argintatii de lun[ a golfului, cL ln alte
privinqe. Dar nu te poqibaza pe asta.'Ideea
tre luminile sc[peretoare ale oragului. Era extenuatf, t, ar.a
gi surescitatl in acelagi timp. Nu fusese o sear[ linigti-
racr parte dintre acei puEini norocogi, nlr stai " s[4i ln
torci norocul pe toate pur.$i simplu presupui
t[. Se intoarse ceffe Mack. ia4ile.
intuilia,qi.a dat nigte sfatuii providlnEia6.
ce
- Bine, hai, zi ce.ai de zis.
Barbatul se opri ldnga ea gi se sprijijni de balustrad[, - )l dace te incadrezi in categoria ghinioniqtilor?
adm^ir6nd casele care se ingirau pcpanta dealului. - Reiei obsesiv tot ce va int6irptrtli"."r.aiJ.Jai dri
seama ce n€ m_ers gi te intrebi cum Dumnezeu
- ln regule, iqi zic. Tu qi Randall Post paregi a fi in re, putut sf, fii atdt de proastii.
de-ai
lagii foarte amiabile, pentru doi oameni care au divo4at
acum trei ani. - Sa inqeleg c[ airlmas cu obsesia asta ceva weme?
-A fost un divo4 amiabil. -9u- s[ nu? Md pricep de minune la obsesii. Ezit6
Mack dadu din cap, accepmndu-i rlspunsul. pret de o secund[. La tine cum a fost c6nd
te-ai hot[r6t
s{ te cf,sf,toregti?
-Am auzit c-ar exista a$a ceva. Dar n am v[zut nicio.
dat[ unul cu ochii mei. -Am fost unul dintre cei norocoqi. Dragoste la prima
- Ei, acum ai vlzut. ;ed".*. Eqqi Rachel neam cunoscur i" d
tacultate. De cur4 am vezut{, nici c.am mai avut
d;iG;il d;
- Dar de ce v-aEi cesetorit, pind la urmf,? ochi
pentr.u altcineva. in anul rr.i
-Nu gi se pare c.ar fi genul meu de barbat? i"rir"-iirte.&; *
",a-r, AAt ai mei, cdt qi
la Vegas,gi ne.am cfls[torit.
-Deloc. 1lp,l"Tt
- $i crezi c[ qtii ce-mi place? al el au tost scandalizafi. D.ewey gi Notch au fost
singurii
-Nu m[ bag s[ spun una ca asta. In glasul lui se care ne-au trimis cadouri de nunt[.
strecurase o uqoarl unda de amuzament. $tiu doar ctr - $ud9l9 voasrre probabil ctr se temeau ci no s6 mai
Randall Post nu e barbatul potrivit pentru tine. rcrmlnaft tacultatea.
-$i de unde qtii asta? - Da, clsltoria ne.a intArziat un pic. Eu m-am inrolat,
- Ei, intuiqie masculine. ne-am flcut credite_gi, inrr-un finai, am reugit vo
scoa-
- Deci chiar existtr aga ceva? tem ta captrt. ln anul urmf,tor, cAnd s-a nlscut Gabriella,
-Sigur c[ da. Numai ca barba;ii adevlraEi nu prea toate pecatele neau fost iertate.
tot.
vorb^esc despre ea, ateta - Cum a murit sotia ta?
- Imi dau seama car fi destul de ciudat s[ deschizi un -Accident ruder - un gofer beat.
asemenea subiect de fap cu tot soiul de oameni. -Dumnezeule mare...
L& nmanf,a@Ac6. Afaceri [efcrmltAe 155

-Da. Mult timp simgi o furie extraordinarl Ei nai -Nici nu m[ mirtr.


cum s.o exprimi sau s,o consumi. Ziceai ceva de obsesiiS - Probatil ctr am fi reuqit s[ glsim un echilibru dace
Ehei, aq putea s[4i spun multe lucruri despre rememo a+ fi dat de femeia pgrriUu. dr;;;6;,pusG;;
r[ri obsesive. ny.pX pl y,ir3T in jur. Eram mult prea o.up"t cu edu-
Cady se cutremurl. catta Uabriellei gi s[ pun pe plcioare afacerea cu Ce.ipier
-Da, imi inchipui. dilt e! li gdsir. N-aveam timp de dedicat unei ctrsnicii.
- Faptul c[ eram con$tient c[ trebuia sa fiu alaturi de - InEeleg.
Gabriella m-a fecut s[ rezisq chiar dace la limita. Ma;o Apgr^ se lesa tdcerea. Cady asculta clipocitul leneg
ritatea timpului am reugit sI m[ menfin dincoace de ,
al apf inrunecate care se avinta spre mal, undeva sub
graniga nebuniei, dar am avut zile in care nu eram sigur alee. Uar nu se uitii in directia resoectiv[.
dac[ o s-o scot la cap5t. -Nu mi-ai rlspuns la intrebare, zise Mack dup[ un
-Ai avut noroc c[ o ai pe fiica ta. -,
omP:
- Nici nu pot s[ m[ gindesc cum ar fi fost daca n aq _ - De ce m-am mlritat cu Randall? Tiase aer in oieot.
fi avut-o pe ea. Pur qi simplu am traversat impreunf, coy Pai, hai s6 vedem. Aveam doulzeci gi noua j;-r"i;ii;l
marul acesta, pas cu pas, pentru cil nu am avut de ales. dedusem seama, flrtr prea mari u'-. a;;;ilfu,
a-h;:
$i apoi, inff-o bunl zi, ne-am uitat in jur qi ne-am dat sesem - clupf, cum_zicea mama _ mult prea pretenfioasl
seama c[ ce fusese mai rlu trecuse. Pdn[ la urm5., lumi. in privinEa berbatilor.
niqa de la capltul tunelului nu era de la o locomotivf, - PretenEioasdl
caregonea cltre noi. Mi-am spus c[ venise wemea s6 incetez s[ mai caut
-.-
- Imi pare foarte rlu... penffu am6ndoi. o-ituzie gi sf, revin cu picioarele pe plmAnt. Am hotardt
-Au trecut gase ani. Suntem in reguh acum. Nai se caut prietenie gi interese comune. Tecu o secundn.
cum s[ uiqi cogmarurile, dar, dacl ai parte de suficienti dupl care zise: Se $tie_ c[ prietenia qi interesele .o*.rrr.
luminl, incep s[4i piarda din intensitate. constituie o bazf, solida penrnr o ctrsnicie.
Cady se sprijini in coate gi4i impleti lejer degetele. -Da, am auzit 9i eu.Tgi incrucigl b."t t.. Deci te-ai
-Am auzit mereu ca bflrbagii vaduvi care au avut cee mlrigxg cu un"prieten clruia ii phceau aceleEi lucruii
nicii fericite se reclsltoresc. Dar vld c[ tu n-ai f6cuto. ca gi gie, sLnEeleg?
-Nu. -F,rqq presate.de propriul ceas biologic.
- - Pentm c[ nu te-ai poatlmai indrlgostit la prima vedere?
privi. Pentnr- c[ nu ai mai
- voral o famtlle.
lqi intoarse capul, s[-l -p ceva gregit in asta?
gasit alti femeie la fel de minunat[ ca Rachell - In nici un caz, Mie, unul mi se pare o nlzuinEtr
-O se4i spun un secret, Cady. N-ai cum s[ te indrL perfect normale. Se uiti la ea.1imri dJparte.
goste$ti la prima vedere dec6t daca te uiEi la oamenii - Nu era ca gi cunl eu gi Randall n arnfi avut leglturi
din iur. puternice. Ne gtim deo viagr. A venit cu mine LT"ili
- $i tu nu te.ai uitat? de absoMre a liceului cdnd tipul cu care trebuia str. merg
- Rachel a plecat dintre noi tocmai cAnd Gabriella m-a leslt balta pentm o majoret[, fir. i" ;G;;i;;
intra in adolescenp. CAnd am inceput s5. am divcrse in- ment. Cu el mam serutar prima daA.
tAlniri cu femei, am observat imediat c[ devenea foarte - Primul sf,rut... Da, e o-chestie importante.
nelinigtia. Psihologul la care mergea mi-a spus cf, ideea -.Er..:. fost mai degraba un fel de experiment. Nici
de a avea o mam6 vitreg[ o tulbura ptofund. unul din "noi nu mai strrutase pe nimeni gi am hotlrAt
166 tuwnda @NicE Afotni defantt* L6z

s[ vedem pentru ce se face ateta tam-tam. $i am fost nu puteam sta la nesfrrgit tn Hawaii. C6nd am ajuns
amindoi teribil de dezam[giqi. Ceea ce, privind lucru. rcas[, am depus actele penffu divorE.
rile din lumina momentului prezent, ar fi trebuit s[ ne - Dar tu o cunoqti pe Brooke Langworth?
spun[ multe. -Am intdlnito de weo doutr-trei ori, dar cam atit.
-Da. Brooke n-a copihrit aici, in Phantom Point. PAnI s[ se
-Randall a fost cel care a adus vorba de clsltorie. mlrite cu Langworth, a trlit in orag.
Tocmai incheiase o relaqie cu alte femeie, care se mlrita. -Cum &au cunoscut ea qi Randall? intreba Mack.
se cu altcineva. Cineva mult mai ln vdrsti qi mai bogat. -Brooke a lucrat un timp la Austrey-Post. Cam in
Iar eu gi Randall am inceput s[ petrecem mult timp lm- perioada aia au inceput s[ ias[ impreunfl. Cady gov6i
preunl. Cumva, perspectiva de a m[ mlrita cu el plrea cf,teva secunde. Sylvia mi.a spus c[ soEul ei, George, are
foarte inqeleapttr. Toatl lumea, mai ales metu$a Vesta, cancer in faztr terminala.
era de p[rere c[ era o idee minunat[. - Interesant.
- $i cdnd aqi ajuns la concluzia c[ agi flcut o gregeala? Cady fu surprinsl de tonul gdnditor pe cael adoptase.
- In noaptea nunfii. F[cu o pauzl de o secunde, apoi - De ce? Pe lingA elementele de telenoveh ale intregii
continul: Cind Randall a inceput s[ pldngl cu suspine pove$ti, nu prea vld nimic interesant in asta.
cam c6nd ar fi trebuit se fie hflecerat gi pasional.
Mack tres[ri.
- -Probabil penffu c[ egti prinsl in poveste. iqi in
drepti spatele, igi trecu un braq pe dupi umerii ei qi o
- Chiar a plans? Cu lacrimi gi tot tacdmul? indemnl bland sa4i reia drumul pe alee. Apropo, felici.
-Da. Am petrecut noaptea aia unul l6nga altul, pe t[ri c[ ai sclpat din incurc[tura asta.
marginea patului, discut6nd despre faptul c[ era pro -Nu e ca gi cum ag fi awt de ales. Nu puteam sL
fund indregostit de ala femeie. rtrmdn cesetoritf, cu Randall. Nu dup[ ce mi-arn dat ser
- De cine? ma cf, era incl indrlgostit pene peste urechi de Brooke.
- Chiar de cea cu care avusese o relagie lnainte s[ ne Suntem prieteni, dar prietenia are limitele ei.
cls[torim. Acum o cheaml Brooke Langworth. $a m& - Sunt total de acord cu tine. Ar fi trebuit s[ fie sincer
ritat cu George Langworth imediat dupl ce va despl4it cu tine inainte s[ ajungegi s[ v[ cf,sltorigi.
de Randall. Au o cas[ aici, in Phantom Point. Cady ofte.
-Ciudat mod de a4i petrece noaptea nunfii. - Intengiile lui erau bune. $a sffeduit cdt a putut s[ o
- Da, dar mlcar am ingeles in sfdrgit de ce Randall uite pe Brooke qi s[4i vada de viaEa lui. Problema a fost
fusese un gentleman destrvdrgit cdt fuseserim logodigi. c4 nu gi-a acordat suficient timp pentm a se vindeca de
Crezusem c[ era reqinut pentm c[ i se plrea stinjenitoa- durerea despl4irii de ea.
re trecerea asta de la prieten la iubit. $i chiar aga fusese, -Tu 9i Sylvia facegi chestia asta des? intrebe Mack.
ins5. nu din aceleaqi motive la care m[ gdndisem eu. - Ce s[ facem?
Mack intoarse capul, s[ o priveascl in ochi. - Sa-i cautaqi justificlri slrlcuEului de Randall?
- S*nqeleg c[ voi n aqi... Cady il s[geti cu o privire fioroasfi.
-Consumat clsitoria? Nu. Ne-am intors la a fi simpli -Nu-i caut justificiri. Pur qi simplu lqi explic.
prieteni. Era mult mai confortabil, pentru amandbi. -Mie, unul, mi se pare cne justific[ri trase de plr.
Ne-am peffecut luna de miere discutind cum aveam -Randall e prietenul meu.
s[ indreptlm gregeala pe care o flcusertrm. Din plcate, - Lasa-l s[,gi glseascl singur justificeri, zise Mack.
168 wnanda qlct ff*ni,fefam{foe 159

capitolul 17 .-Am arrzit de dne, spusq Mack. Lucrezi aici,la Cha-


telaine, nu?
Mack contempla cutiile elegante de tutun, aranjate Parker aprob[ cu o migcare din cap, volubil.
artistic una peste alta. - Da, lucrez aici de pesie douezeci de ani. Cand mam
angqlat-, eram la expedijii gi recepqie marfe.
-Magnifice, nu? se auzi o voce. Cred c[ vi le putem
da pe toate pentru aproximativ qase mii. Mack studie smochingul fin croit al lui parker.
- Interesantl aproximare. Mack lul cartona$ul indoit -Ei, in mod clar nu ie mai ocupi de expedigi qi re-
discret aflat l0nga cutii. Desflcdndu-l, descoperi un il] cepqie marfe
mlr scris cu o caligrafie fina. Aici zice zece mii. Parker izbucni in rds gi se uidi cu un aer autoironic la
- Din ce-am auzit, in curflnd o str puteqi beneficia de costumul scump pe care.l purta in seara aceea.
reducerea speciale penffu membrii familiei. - Fie vorba intre noi, tbt ce vezi acum se datoreazl
-Nu, mulqumesc. Nu prea prizez tuftln. Vestei Briggs.
Streinul chicoti qi-i intinse mdna. -Cum aga?
- Mack Easton, nu-i aga? Eu sunt Parker Tumer. l,ean- -Cand m.am angajar aici, eram imbrEcat cu jeangi,
dra mi te-a arf,tat gi m-am gdndit sf, m[ prezint. Cred cl un tricou gi o geacl de piele ieftinl. Dac(i vine si creii,
purtam gi o
avem ceva ln comun. bSndanl. La wemea aceea, imi inchipuiam
-$i anume... ce sunt gic. Domnigoam Briggs m-a luat in primire gi
- Intenqiile onorabile ceffe anumite reprezentante m,a ffansformat cu rotul. Mi.a schimbatviaga g1o sa.i fiu
ale sexului frumos din familia Briggs. $i sper c[ eu gi vegnic recunoscetor, Dumnezeu s,o odihneasctr. parker
Leandra o s[ anunElm ln curdnd o logodnl. ridicf, ugor c-upa de gampanie pe care o avea in m6n[,
Mack intinse gi el mdna. Parker i-o sffdnse ferm, irt -gl plin de respect.
gest discret gi
cu putere. - Vesta se ocupa personal de toti ansaiatii?
Pe unul dintre degete li lucea un inel mic, cu sigiliu. -Nu. Pe chipul lui Parker apeiu o uhdl de amuza-
Purta smoching, ca 9i ceilalqi angajaEi de la Chatelaine, ment. Numai de cei despre care credea c[ aveau str fie
-
in seara aceea. Femeile erau lmbrf,cate cu rochii de seartr utilipentru Chatelaine.
negre, cu croiah discreti. Cady, Sylvia qi Leandra pur- - lnqeleg ce wei s6 spui.
tau tot negru gi se invdrteau printre cliengii gi oaspegii - Sa n1 m[ infelegi gregit, o admiram enorm pe dom-
.
care fuseserl invitaqi la recepqie. nigoara-Briggs. Era devotaE trup gi suflet companiei.
Din cdte4i putea da seama Mack, organizatorii 16sa- Tot ce fecea era penrru binele gaieiiei. N.am intelnit o
ser[ deoparte orice simg al economiei. Numai gampania persoanl mai fixate pe o singuie idee. Era de.a dreptul
gi aperitivele costaserl cam cAt una sau doue dintre cele tenomenal[ gi, aga cum am zis deja, a avut un efect foar-
mai reugite piese de mobilier de epocl. Petrecerea avea te putemic asupra vieEii mele. Fere ea, probabil ce azi
atmosfera sofisticatl a unei recepqii de strdngere de fon ag ti condus un camion, in loc str beau gampanie finA,
duri organizati la un muzeu sau weo filarmonice, dar imbrlcat in smoching.
qtia c[ cea mai mare parte a banilor care urmau s[ fie -Tg li Leandra... cdnd aveqi de g6nd s[ faceqi marele
adunaqi ln seara aceasta aveau s[ ajungi in vistieria Ga- anunq?
leriei Chatelaine. Toat[ gmecheria era sLi factr pe clienqi - Imediat ce-o s[ o reugesc s.o conving s[ mai incerce
s[ aibl impresia c[ fuseser[ invitaqi la un eveniment eli, o datii sa aiba incredere in instituqia clsitoriei. A trecut
tist din lumea artisticl, nu la o reprizl de cumpf,rlturi. printr-un divo4 ur6t acum optsprezece luni 9i a rlmas
t70 nman[aWE $aseri. defamifie
cu cevs sechele. Ai nevoie de ceva timp se4i revii dupl hrcrurile. Casetoria s"a destrlmat atunci c0nd ia fost
asa ceva. clar c[ ea narrea s[-l intretina cat il piiia.-G;Jr;;
- Da, am auzit gi eu. a$tepta ca el sf,4i ia o slujba gi str se Eine de ea. Iar asta a
Parkep igi indrept[ prMrea de cealala parte a inc& tost o surprizf, serioasl penffu Spooner.
perii aglomerate, caffe locul unde Leandra stltea de De cealaltl parte a inclperii,-Leandra izbucni in rds
yorba cu doi barbaEi care studiau un microscop u..hl
-
la weo gluml facutl de unul din cei doi clienti. li ob-
Expresia ii deveni mai tensionatii. servfi pe Mack 9i Parker 9i ridice un pic paharul
ire careJ
- Mi-a fost greu s,o vld c[ se mlrittr cu ticllosul ila avea in min[, inff-un gest de salut.
de.Spooner. Toat[ lumea, gi mai ales Vesta, qtia ctr avea - Iar dupi drrprt te-ai apropiar de ea, sd o ajuqi s[4i
-
s[ ias[ urAt. revinii, nu? intreb[ Mack.
Din partea opus[ a camerei, lrandra dadu din m6ne -La inceput, da. $i eu am ffecut printr,un divo4
c6tre microscopul vechi. Mack il vlzu pe unul din cei acum cdEiva ani, aga ctr gtiam cum e. Dar tu? Cum ai
doi potenqiali cumplrf,tori ddnd negativ din cap. Din cunoscuto pe Cady?
c6te se pf,rea, parc{ instmmentul respectiv nu s-e inc* - Inigial a fost vorba de afaceri.
d1a in bugetul rezervat de cei doi pentm investiEia in - Ffti golecqionar de artl sau de antichitegil
-
obiecte de artl 9i antichitatri. -Nu. Era adev[ru] gol-golut. Dar am un prieten care
- Erai lndrlgosrit de ea cAnd s-a mlritat cu Dillon ciuta ceva pentru.colecqia lui gi aveq nevoiL de ajutor.
Spooner? intrebl Mack. Am pus qi eu intrebari ln stdnsa si-n dreapta oentru el si
Ha ap obqinut numele.lui -Cady. ,Hmm, pi.aproape.,
Parker se stremb6.
- Cred c[ atunci c0nd am vlzut-o c[ se mtrriti cu el Continul: $i, de la una la alta...'
mi.am dat seama cdt de profunde erau sentimentele pe - Ingeleg. Parkel incwiinEa cu o migcare din cap. Ei,
care le aveam penffu ea. Evident, o $tiam de ani buhi v[ urez tot norocul din lume.
qi mereu mia fost simpatic[. Dar, dupe cum observi, - $i voul la fel...
e cu ceva ani mai tAnlrl decAt mine. Nu ne invdrteam Parker schip un zdmbet strAmb.
prin aceleagi cercuri. Pentm mine, era doar unul dintre
copiii din familia Briggs.
. -Nu $tiu cum Ei se pare qie, dar mie, unul, mi.e cam
fricl de ideea de a pune bazele unei familii la vdrsta
- $i ce va intdmplar s[4i schimbe perspectival mea. Mereu am mers pe ideea c[ oamenii fac copii c6t
-Ca-gi restul angajaEilor de la Chatelaine, am fost sunt tineri gi impulsivi.
invitat la nunt[. !a petrecere am dansat cu ea gi, din, - O familie? Dintr-un motiv sau altul, acest cuvdnt
godgte, mi.am dat ieama c[ nu mai era o pugtoaice. parq^i se blocase in creier. Vrei s[ spui... copii gi tot
Dar, bineinqeles, deja era prea tdrziu. $iapoi, era lnne, restul?
bunitA dup[ Spooner. Nu s-ar fi uitat lamine. Tot ce-am - Leandra spune c[ wea doi. Cadv c6ti sian dori?
putut se fac a fost se agtept, impreunfl cu toattr. familia P4i... noi n-am vorbit despre asta.
:
ei, momentul in care tod aveaie se ruDI. Probabil c[ ceva din to_nul folosit reugi sil dea de go1,
- Dar-de ce erafi to[i atAt de convingictr Spooner era c[ci in ochii lui Parker sclipi o luminittr cunoscltoare.
un ratat?
- -Me bucur c[ nu synf singurul care are emotii la
..-Se.vedea de l.a o pogtil c[ i se plrea c[4i asigurase ideea de a deveni tat[]a virsti a doua, ,ire p" un ton
viitorul clsltorindu+e cu o membri a familiei carl con sec. Dar, dacl te consoleaz[ cu_ceva, Leandra-m-a asigu-
ducea Chatelaine. Buzele lui Parker se str0mbarl u$or. rat c[ existe pe piagl o groaze de c[4i penftu cei care-se
N-a trecut mult, gi Vesta Briggs l.a lemurit cum stAteau pregdtesc s[ devin[ plringi.
rtfantlfie
172

- Pot s[ zic c[ Sylvia


Y*n un succes resunetor,
a inregisffat
$aceri
wei. S[ cahtoregti. Sa faci ce4i trece prin cap. Probabil
ctr te bucuri de libertatea asta.
vg

spuse Cady, un ceas mai tdrziu, in timp ce se indreptau Mack c6nt[ri cdteva clipe spusele ei.
cere masina. Chiar pricepe sf, creeze atmosfera aceea
se -Nu cred cilqi termini weodatf, indatoririle de
speciah,
- entuziasmantl, care'i aqrage pe cliengi. plr^inte.
-Am observat. r[sDunse Mack. Inchise repede portiera gi se intoarse pentru a ocoli
inregistrl peisajul'noctum din vecinetatea galeriei, crpota, s[ ajungala locul lui.
observind automat ffotuarele uqor aglomerate de'o par' .braBarbatul slab, cu geaca de piele uzatl, iegi din um.
te si de alta a strdzii bine luminate. Chatelaine se afla irv unei u$i intuneca-te, migcdndu+e rapid gi sacadat,
tr-un cartier comercial scump' avind in apropiere cflteva ca o insecti. Pentru o fracflune de secund[, lumina stra.
restaurante la mode, o galeiie de artl gi un mic hotel. fulgerd pe feava pistolului mic Ai ieftin pe care.l qinea
fufaltul de pe trotuare-era incfl umed, in urma.ploii in mdn6.
care clzuse re".ttt. Briza proasplti 9i rlcoroasl aducea - Nici o miqcare. Nici un deset. se fiu al naibii!
aici aerul umed si tllios din golf. Glasul i se redusese la o goapia asprtr gi rdgugit[. Mack
^odnl
Ldng[ el, Cady mergea cu mdinile bagate addnc in 6i dadu seama cf, sdngele'ii 6ra intarcat n"u numai de
buzunarele pardesiului negru. adrenaline, ci si de cine stie ce drozuri.
-Te-ai plictisit? il intrebe. - De'ncoa portofelul. ln mani berbatului-insect[,
- Nu, rispunse Mack. Am schimbat citeva cuvinte cu pistolul zvAcni. Acum!
Parker Tutner. - Srgur.Nici o problema. Mack base mdna in buzuna-
-E un tip de treabe. Total diferit de Dillon, asta'i evi- rul^de la nleplul sacoului. Nu putern"sf, ne ingelegem?
dent. Toatf lumea spune ctr are intenEii foarte serioase , In spatele lui, portiera se deschise. Evideni, Cidy igi
dlduse seama c[ intervenise ceva.
cu Leandra.
-Asta,i clar. Mi-a vorbit despre bucuda de a deveni -Nu iegi din maqind, ii zise, -brrbatul.insect[.
pe un ton poruncitor.
tatl la v6rsta a doua. -Asculta ce4i zice, harai Treci
Se crispl la auzul propriilor cuvinte. Ce dracu' flcea? inapoi.
Chiar voia s[ punl pe tip"t subiectul copiilor? Cady inchise portiem fare sl fac[ weun zgomor.
-Tate la vdrsta a doui, zici? Cady strAnse din buze. . -Ziceam str ne inqelegem, continue Mack-, wind sLi
Da, mai mult ca sigur are intengii serioase. distrag| atentia de la Cady. Ce.ai spune daclti dau toti
-Da. banii din portofell $i eu rimAn cu cardurile sipermisul
Parcursetl ultimii metri pAn[ la maqinl in tlcere. de conducere. E mare bataie de cap sa le schimb.
Mack deschise u$a din dreapta, iar Cady se strecurf, - Nu, tipule. Fera inlelegeri. Ia4i gindul. Am nevoie
inluntm. igi ridice privirea ctrtre el tocmai cdnd se pre' gi de carduri. Da.mi portofelu'lla afurisit.
sf, inchidd Dortiera. Ugurel. M-ack. igi scoase portofelul din sacou qi il
"sltea
- Cred ctr te simEi foarte ugurat sa gtii c[ fiai incheiat
. .-
ridicl in aer. Uite-l iici.
cariera de tltic, zise pe un ton foarte relaxat. .- Da-i drumu' pe jos. Barbatul.insectll arunca priviri
-Ugurat? stAnea si-n dreapta, verificend impiejuri-
- Stii ce weau s[ spun. Ai terminat cu responsabili' [:r,:|tffi""il,
tedd de plrinte. Ai deplsit toate sarcinile gi corvezile Mack arunca portofelul pe ios. Barbatul.insectf, se
primilor ani. Acum, cl-Gabriella a plecat la facultate, repezi la el. Se apleca, incercand str rtrmdnd cu ochii la
ii.ai rec[petat libertatea. Poqi seEi faci programul cum Mack gi str ia gi portofelul pe balbaite. Se migca stAngaci.
774 tunanf,aQVi66, Afaceri [efam.t:tie

Din cite se vedea, nu planificase etapa asta a jafului pro - - Egti bine? Nu4i curge sdnge. Te-a lovit nememicul
priuais. IIa?
Doi barbatri aplrur[ de dupa colg gi se oprirl brusc, la -Sunt in regule, rlspunse, respirdnd atent, s[ vadd
'- metri distantra.
cdgiva cdt de sensibileii erau coastele. Niti un junghi profund.
Hei, ce se-ntAmple acolol strigl unul dintre ei, cu Prqbabil c[ era un semn bun.
un glas puternic, imposibil de ignorat. In departare se auzi jeluirea unei sirene. Berbatul.in-
--Anr-sunat LallT,anunEi celalalt, cu telefonul mobil sectf, gemu:
la ureche. -Tic[losul m€ atras in capcanl.
-Rahat, rahat, rahat! ^ Mack se ghemui ldnge el.
-
BArbatul-insectf, inffase in panicl. Incepu si se in- - Cine te.a atras in capcanl?
toarcl, pentru a se confrunta cu noua ameninqare. Era -fiprl' care-mi vinde droguri. Am sLi dau niqte bani.
tulburai gi ugor dezechilibrat. _
Ticelosu' dracului mi-a zis & ma iartl de tot dace,i du.
Mack se aruncl inainte, izbindu*e putemic de silue ceam cardurile tale.
ta fragila a infractorului. Forqa impactului ii proiectr pe
- De ce-i trebuiau cardurile?
amdn-doi pe ffotuar, cu o zguduiqur4 pe care Mack era
- De unde dracu' s[ qtiu eu? Cre' ci voia sa le v6nd6
conqtientta avea s[ o simtl pe deplina doua zi dimi. sau c.evq de genu'. Gemu din nou. M.a atras in capcanl,
neaEe. Se auzi un zgomot putEmic cand pistolul se izbi
asculte la mine. E numa'vina lui.
de asfalt.
Mack igiridicl privirea clffe cei doi berbagi care.l qi.
Din intuneric se apropiau troplind niqte pagi. Cei neau imobilizat.
doi blrbagi veneau in goan6, s&i sarl in ajutor. Auzi din
nou portiera deschizendu+e. Cady ieqise din maginl. -Aqi fost la recepgia de la galerie, nu.i apa? Am obser-
vat ce v[ uitagi la microscopul ela vechi.
-Mack, i-am luat eu pistolul. Lasa-lin plata Domnu- Barbatul din stdnga dedu afirmativ din cap.
lui, nu meritl.
-Poliqia e-n drum spre noi, anung unul din cei doi -Ma cheaml Dave O'Donnel. Iar el e partenerul
strtrini. meu, Brian lr1leagers. Avem o colecqie de insffumente
Vazend cum berbatulinsecti se zbltea qi iqi agita mii. de laborator de epoc6.
nile slabanoage ca se scape, Mack igi dadu seama c[ deja -Mack Easton. Mulgumesc c-aqi aparut fixla momen
nu mai era interesat de portofel. Prioritar em instinctul tul potrivit. Sincronizaie perfeca.
primitiv de supraviequire. Singurul slu scop era s[ o ia _ - Da, sincronizarea e punctul nostm forte, rlspunse
la slnltoasa qi s[ se piarda in noapte. Dave.
Reuqi sf, se desprinde suficient din inclegtare incdt Cady le adres[ celor doi un zdmbet plin de recuno$-
s[-i tragf, o loviture scurtl gi putemicl. Barbatul-insectl tinE[.
ardcni spasmodic, dupl care se lese moale. - Eu sunt Cady Briggs. Va mulgumesc din suflet pen
Cei doi berbagi se oprir6. tm ajutor.
- E n regula, zise unul dintre ei. Ne ocupf,m noi de -N-ai pentm ce. Brian Meagers se uittr mai atent la
el. Esti teafar? ea. Hei, e$ri din familia Briggs cire conduce Chatelaine,
- ba. in."t, Mack se ridice, piplindu,4i cu grijl coav nu,i aga!
tele, unde simqise cel mai puternic aocul coliziunii cu - Ba da.
asfaltul. MulEumesc. -Mai devreme am fecut cuno$tinte cu l-eandra. Este
Brusc, Cady aplru 16ng[ el. o drlgugi.
776 'l**ltaWE Afaseri [efami:tie ln
- Da, e verigoara mea. Am vtrzut ctr incerca s[ v[ virr - Informagii. DacI ai cardurile de credit si oermisul
de microscopul acela Powell and Lealand, din secolul al de conducere al cuiva, pofi s[ afli o groazi'di lucruri
noulsprezecelea. Minunat instrument. despre el. Asta daca qtii exact unde sa dud, pe internet.
Dave chicoti. Un timp, ea il privi pur gi simplu.
s[ spui c[ jaful a fost phnuit? intreba, inff-un
- E superb, dar nu prea ni-l permitem. ^ -Vrei
final cu mare arenqie. Nu-i un incident intdmphtor?
Cady il apuc[ de minl pe Mack, stringAndu-l bine.
- Cred c[, avdnd in vedere situaqia, pot se intervin sl -Tiebuie s[ recunogti c[ era up loc foarte $rost ales,
beneficiaqi de reducerea penffu membrii de familie. psntm un infractor de doi bani. in mod clar,-nu era in
elementul lui intr-un cartier ca acela. Prea sclmp- prea
- Egti sigur ce !i€ binel Cady ii puse un pahar de
mulji oameni pe stradtr.
brandy in mdini. N-ai mai zis nimic. - Oamenii care trebuie sii4i intreqinf, dependenp re-
curg uneori la solutii disperate. Poate ce our si simnlu
- Sunt bine. Mack se lesl pe sp[tarul fotoliului gi lue
o inghiqitur[ de brandy. Nu se lupta cu mine, incerca va ghidat dupe regila de-aur a oricdrui infracior, du.te
doar str scape. acolo unde.s bani.
Cady se pe canapea.
agez5. - Poate.
- Dar ce e cu tine? N-ai scos mai multe de zece cuvin- - Ce se int6mpld cu tine? Vorbele astea parcl nu vin
te de cAnd ai vorbit cu poliEigtii. de la scepticul qi raqionalul Mack Easron pe care l.am
angajat.
-M-am tot gAndit.
-Mi-am dat seama. -- Lasa.l incolo pe tipul 6la. Era neinteresanr. Mack
Mack o prM in ochi. flcu un efort str se ridice din fotoliu. Hai cu mine. Vreau
s[4i arit ceva.
- M-am gdndit la ceva cea zis amlrdtul lla care-a rrmt
s[ m[ jefuiascl.
-Ce anume?
- Lam intrebat dacl putem face o ingelegere. S[i dau capitolul 18
toqi banii, iar el s[ mtr lase s&mi plsffez cardurile. Mi.a
zis c[ avea nevoie neaplrat qi de carduri. - Desflgurtrtorul apelurilor mltusii Vesta? Cadv isi
trase, scaurlul mai aproape de cel al
liri Mack ca se vade
- $i ce dacll Doar nu4i inchipui c[ un drogat de pe
strada o s[ fac[ tdrguri, inrro asemenea situaqie, nu? mai bine lista de numer6 gi nume pe cafe o scrisese pe o
-Nu. Dar mi sa p[rut interesant c[ a insistat ce ffe- foaie de hdrtie. De ce te intereseail?
buia str ia gi cardurile. .la apelare,rapidl.
-Uite, astea-sunt numetele pe care le avea introduse
Cady se cutremur[. Presupun ceiunt persoanele p.
- $i ce e aga neobignuit la asta? L.ai auzit... tipul care,i le suna cet mat cles. "ur"
vindea droguri i-a spus s[ le ia. Probabil c[ voia s[ le -Da, e logic.
vdnda weunui hoq de identitlEi, se4i incarce conturile -Cei mai mulgi sunt membri ai familiei. Uite si nu-
cu tot felul de cheltuieli. mlru] teu. l.l arltA cu vArful unui pix. Ca si al arrocatu-
- Poate. Mack mai lu[ o gurl de brandy. Dar mi-a lui 9i al_doctoru_lui.-Da-r mli e 9i numarul unei femei pe
venit in minte c[ se mai poate face gi altceva cu car- nume Hattie \Uoods, din San Francisco.
durile cuiva, in afar[ de a-i fura identitatea gi de a-i Cady zdmbi.
cheltuii banii. -Hattie?
-$i anume? -O cunogti?
178 Amanda@ict Afaceri tefamtfte 179

- Sigur c[ da. imi aduc aminte foarte bine de ea, - Da, rlspunse Mack lncet. Da. Cred c6 ar fi o idee
-funf,.
degi n-am mai vflzut o de la carnavalul de anul trecut.
Se numlrl printre clienqii galeriei de.o groaz[ de we. -Nici o probleme. Hattie no s[ se supere. Dar unde
me. Este unul dintre primii no$tri clienii importangi. rrei ajungi cu asta?
pd
Vesta s-a ocupar mereu personal de ea, chiai 9i dupe -Inctr nu sunt sigur. Poate niclieri. Dar faptul c[ am
ce s-a retras.
&[sit-numarul lui Hattie Ifoods programat pe apelare
- Ce colecqioneaz[ Hattie'Woods? mpida m[ deranjeazi.
- Ceasuri din secolul al optsprezecelea qi al nou[spre, -De ce?
zecelea. Cdnd eram mica, imi-phcea la nebunie cind Pentru ctr intr6 in ace_eagi categorie cu vizita pe cafe
a fecut-o meru$a ta la medium. "
mergeam in vizittr la ea. De-abia aqteptam sE aud cum --
toate ceasurile alea incepeau s[ scoatl tot felul de sunete
-Cum adica?
la orl fix[. Era ca la balamuc.
- lese din tiparul ei obignuit, rdspunse Mack.
Mack se agez[ din nou pe fotoliu qi o privi peste de.
getele impreunate.
La opt dimineaqa, Cady tume o ceagcl din ceaiul care
- E singura clienta din toattr lista de persoane pe care mcmai se infuzase_g_i apese tasta de apelare rapide asoci.
mf,tu$a ta le avea pe apelare rapide. Era gi o prietend
apropiatii de.a lestei?
d num[rului lui Hattie
Woods. Nu era glasul ferm gi frumos modulat
-Nu chiar. In mod clar, aveau o relatie profesionah - _-Casa
rl lui Hattie.
qi de afaceri foarte solida. Cred chiar ce ie simpatizau qi
se respectau reciproc. Dar adevdrul este c[ m[tuga mea -Aq dori sd. vorbesc cu- domnigoara Woods. Cady
nu av_ea relaEii care s[ se potriveascf, cu definiga majori. ga fgartg congrientf, de faptul ce Mack o privea iii
J_9 dincolo de masf,. Sunt Cady Briggs, de ia
teEii de ,prierenie apropiatA". Galeria
Chatelaine.
-Ce qtii despre Hattie'Woodsl
-Adice in afarf, de colecqia de ceasuri? -_Un moment, vI rog.
-Da. Cdteva secunde mai tdrziu, pe fir se auzi o alte voce.
Cady se gdndi c6teva secunde. Era eleganti, fermec[toare gi incarcatii cu note d.
- Pei... cred c6, pe l6nga asta, cel mai interesant lu.
giasp gi usurare. ""t*
cru despre ea e cd, pAnf, sE se pensioneze - acum cAgiva - Cady, ru egti, drasr?
ani - a fost acmiqi. N.a fost nicicfind o vedetl sau aga - Bun6, Hattie. A trecut ceva weme... Ce mai faci?
ceva. Dar cred cI a jucat sute de roluri la viaqa ei. - Sunt foarte bucuroas5 s[ te aud, drlguEe. Trebuie sl
-A venit la inmorm6ntarel recunosc ce a$teptam s[ m6 suni. De fapt, m[ inffebam
-Acum, c[ m[ intrebi, imi dau seama cf, n-am v& clac{ nu cumva s[ iau eu inigiativa. Dar Vesta mia lesat
zut o. Degi e posibil s[ nu o fi remarcat, pur qi simplu, la instruqiuni clare gi n am wut s[.i nesocotesc dorinqa.
cSgi oameni au venit. Cady era cdt pe ce str cadl de pe scaun.
- Dacf, n! era o prieten[ apropiat6, iqi mai vine in -AStepni un telefon de la mine?
minte un alt motiv pentru care men4a ti ar fi putut-o _. Da, bineinqeles, drdguge. Matuga ta a zis c[, dacd ar
-
avea pe apelare rapida. fi s[ i se int6mple ceva, o s[ iei legltura cu mine. imi
- Nu. Vrei si o sun gi s[ o lntreb dactr Vesta a vorbit dau seama c[ ai fost ocupate cu aranjamentele pentru
cu ea despre ceva anume in mod deosebit, in ultima inmormdntare gi toate cele. $i-am zis s5-gi las ceva timp.
weme? L)ar nu voiam s[ agtept prea mult.
180, qmanf,a qUi,cE
Afaseri, dafami,fie 181

-Nu sunt srgurl c[ inqeleg despre ce vorbim - Scuze, am uitat s[.ti spun de... [[[... prietenul meu.
Hattie. Cady. strAnse telefonul'mii tare gi4i indiplrte privirea
-Despre impostorul ala, Jonathan Arden, de sclipirea de amuzament detasat care iuca in ochii lui
les. Nu de,asta m.ai sunat, diage? Mack. I[ cheaml Mack Easton sie foarte implicat in toa-
Cady simgi c[ i se usuce gura. t[
chestiunea asta. Pot se-l aduc cu mine inieara asta?
- P[i... da, adeverul e c[ de.asta te€m sunat. -Cum s[ nul Cum crezi tu ce e mai bine, dr[$t[.
De cealalte parte a mesei, Mack o urmlrea cu o ater> Cady incheie convorbirea, abia indraznind ie'mai
fie asemlnltoare cu cea a unui animal de prada. *l[i,l,"l
-Nu cred ctr ar trebui s[ discutlm despre asta la e dreptate, Mqck. Era.ceva intre Hattie gi Ves,
lefon, nu crezi? Glasul lui Hattie se redusl la o qoapr ta gi era legat de Jonathan Arden. Hattie a zis ci e un
conspirativ[: Vesta era foarte preocupate s[ p[strem to impostor. Ceva legat de faptul c[ a tras.o pe sfoartr sf,
tul secret. Acesta a fost gi unul dintre motivele pentru -cumpere o masl de epoc[. Am impresia c[ ea $i metu$a
care n€m venit la inmormd.ntare. Mi-era teame c[ o sI Vesta au incercat sLl atrag[ intr.o cursl pe Arden. O sa
m[ deconspir. $i gtiam cf, mltuga ta n-ar fi wut una ce a{lem toate detaliile in seara asra.
asta. Miza e prea mare. _ -Stai putin. Vrei s[ spui c[ Arden s.a folosit de qme-
- Sa te deconspiri? repete Cady, abia reugind sl 9hela cu aga-zisele lui puteri paranormale ca sa.i v6nd[
articuleze. Iui Hattie un fals?
- Da, dragl. Sunt sub acoperire. Sunt convins[ c[ gtii -Aqa se pare. Din cAte mi.am dat seama, mltu$a Ves.
ce inseamn[ asta. ta gi Hattie gtiau c[ Arden e un escroc. $i cred'ce in
-A, da. Sub acoperire. Simqi un val de adrenalinE cercau s[ dovedeascl tocmai asta. Metusa Vesta detesta
Ai lucrat sub acoperire pentru m[tuga? impo-storii. Lar fi stat ln fire sil demagte pe Arden doar
- Chiar aga. Cred c{ am avut cea mai bunfl prestaqie aqa,din principiu.
actoriceasce a mea - dupl noaptea nuntii, totugi. -Aha.
- Hattie, despre ce anume vorbim aici? -Acum ce mai e? lntreba ea. E descoperirea major5
pe cqre o a;teptam. Avem o pistl serioasd.
- Cred car trebui s[ discutim despre asta dupl ce o
s[ vezi masa. - Poate.
-Ce mas[? -A fos_t ideea ta, ii reaminti Cady. De ce nu vld nici
o urme de entuziasm? Pentru c[ n ai sf,sit numele lui
- Cea pe care l-am hsat pe Jonathan Arden s[ ml fuden cdnd ai c5utat in baza ta de date? Te iritl ideea
convingtr s[ o cumplr. Hattie scoase un pufnet grr
gios. De la inceputul secolului al nouasprezecelea, ctr nu e perfect5?
zice el. $i n-o s[-gi vinl str crezi ce istorioarl prosteasctr -Nici o baza
de dare nu e perfecttr. Faptul ctr inrr.a
mea nu era nici o informaqie despre Arden nu inseamnl
a nlscocit in jurul ei. Eu zic s[ ne vedem cdt mai decit c[, p6n[ acum, na ficut esirocherii in lumea artei
curdnd. Ai cum s[ vii in orag in seara asta, sf, lulm
sau c[ e prea degtept s[4i lase in urml amprentele.
cina lmpreunl?
- Eine. $i, dacr nu e vorba de baza de dite, de ce ai o
- E foarte bine aga, Hattie. Toatt dimineaga o se fiu atitudine atdt de negatMsti?
ocuqate cu Sylvia, s[ facem pregltirile pentru petrece
rea de ziua nepogilor mei. E chiar in dupe.amiaza asta.
-Ar trebui s[ mergem pe teoria ta, ce este posibil
ca metuqa,ta sd fi fost asasinattr. $i se pare c[, in-loc de
$i putem s[ plecdm imediat dupa ce se termine. asta, o s[ descoperim c[ Arden e un escroc. Ori asta nu
-,,Putem"? lnseamnf, neapf,rat cf, am glsit o legltur[.
1A Anxan[a @i{E Afaceri rtfmltie 183

- Dar ar putea s[ fie, insisti ea. Dac[ a omordt o pen - Da, chiar cred. Ai o atitudine nepotrivite.
tru ce $i-a dat seama c[ lncerca sa il demagte? -Nu-mi vine in minte nici un motiv penftu care al
-fi-am spus, un escroc priceput evit6 s[4i complice e1rea o problemtr de atitudine
activitatea cu crime. -Mie da.
- Poate c[ nu e aga priceput. Era din ce in ce mai iri. -Zau agal
tate cu fiecare secunde care ffecea. Poate c[ e un escroc - Da, chiar aga. Cady ridice din umeri. Sunt o per.
foarte prost, rlu gi violent. soanl hotiirAtA prin nafttra mea gi, intdmplator, in mo,
- Poate. mentlll de faqe eu sunt la conducere. Multor berbaqi le
Dintrodatii, lui Cody ii veni o idee. egreu s[ comunice cu femei puternice, hotlrdte qi incre,
- $tii... dupl ce afllm care-i treaba cu masa lui Hattie, ztrtoa e in fo4ele proprii aflate in funqii de decizie.
poate ar trebui stri fac o vizit[ lui Jonathan Arden.
- Cine qi.a spus asta?
-Nu. - Se gtie ctr aga e. Pentm barbati, femeile aflate inffo
-Aq putea s[ mtr prefac c[ sunt un client oarecare. poziqie de autoritate aduc la suprafaqI o groaz[ de pro
Cu cAt se gdndea mai mult, cu atat i se plrea c[ e un bleme afective din copilarie carb au rlmai nerezolvate.
plan bun. $i s&i spun cE mi.a fost recomandat de Hattie
I-e aduc aminte de mamele lor sau a,ta ceva.
\7oods.
-Seriosl
-Nu. - Nu. ii arunc[ o privire fioroasl. Adica da. Ce vreau
- Dac[ vorbesc cu el fage in faq[, poate o sr aflu mai s[ spun e c[ reacgia ta la faptul ce eu sunt qefa nu e ne,
multe.
a$teptate gi nici neobignuitfl.
- $i ce dracu' crezi c[ o s[ rezolvi? Arden n o s[4i des.
carce sufletul in faqa ta gi nici n o s[ facl weo gregeale. - Interesantl teorie.
Hai s[ fim seriogi, omul e un profesionist. :Nu e o teorie, replice ea, printre dinqi. E un adevlr
psihologic. Revinoqi.
- Probabil c[ ai dreptate, insl meritl s[ incerclm.
-Nu, repetli Mack, de data ac€asta foarte sec. Nu me- -Da? Ei, uite incf, un adevtrr pentru tine. Singurul
gen de femei hottrr6te care m[ fac s[ m[ simt nesigur
ritA s[ incerclm.
sunt cele care4i asumtr riscuri proste9te. ii arunce un
-$tii care e problema ta, Easton?
zAmbet neafteptat gi sexy. $i, s[ fie clar, in nici un caz
-Care dintre ele? Momentan am o groazf,.
nu-mi aduci aminte de mama.
- Marea ta problem[, zise Cady, este c[-fi vine greu sl
accep(i schimbarea relagiei noasffe.
-Tu numegti asta relagiel Mack flnea atent farfuria mqale din carton gi minuia
Cgdy alese sf, ignore remarca. cu grije furculiqa din plastic. igi aminti ce t& secretul
- In ffecut, ai fost obiqnuit sr fii tu cel care angaja era s[ nu imping6 prea tare cu furculi;a. Dac[ nu ni.
pe alqii, iar eu mereu am fost angajata cuiva. Egti obiy mereai exact presiunea poftivittr, farfuria igi lua zborul
nuit sI dai ordine. Dar acum lucrurile sunt fix invers. gi apoi se prlbuqea glorios. Invariabil, in cldere ifi mai gi
Eu sunt la conducere, iar qie iqi vine greu se te adaptezi arunca weo cdEiva stropi de glazurf, pe pantaloni.
la asta. $i erau suficiente Sanse ca restul s[ aterizezepe bombeul
Mack se lase pe sp{tarul fotoliului, lqi puse un brag pantofului. Acestea erau principiile dupl care funcgio.
pe marginea biroului gi o privi de parcl dadea semne c[ nau feliile de tort pe farfurii din carton.
o luase razna. Era un tort frumos. Felia lui era ornatii cu valuri de
-Aqa crezi? glazurl galben6 gi albastri care la gust semena izbitor
lU tunankagict Af*oi[efamtrtie 185

cu margarina. $i avea gi cam aceeagi consistenq[, igi -Da, da, am auzit, chicoti Gardner. Deia i.am anun-
dldu seama la o privire mai atentl. pt pe Luke qi pe Thomas cf, n ar fi reu sa punf, bazele
Petrecerea aniversarl se qinea pe terasa din gradina unei mici afaceri pe internet pdnl termin[ liceul. De de.
aflatl in spatele casei Sylviei 9i a [ui Gardner. Dl unde taliile tehnice cu lansarea pe piaql a$ putea s[ m[ ocup
stetea, putea s[ priveasctr in josul dealului, c[rre faleza cu eu. Ff,rl sf, le cer weun ban. Drept comision o sf, weau
magazine a or[gelului Phantom Point, cu micul port qi totugi un pachet de acqiuni, bineingeles. Pe la noulspre-
parcul in miniatuql. Observtr c[ scena penffu carnanal zece ani, cAnd o- s[ ajung[ multimilionari, o s[ poatl
era aproape gata. In depflrtare, podul Golden Gate se str4i phteasca gi facultatea.
arcuia pe fundalul cerului cenugiu. Gradina era insufle -Bun plan. Noroc.
flt[ de vocile Ei de siluetele in migcare ale copiilor gi de -Mulqumesc. Din p6cate, Luke e convins cI desti.
agitaEia celor doi cdini ai familiei. Larma era in tol nul lui e s[ se facl artl-eolog, iar Thomas zice c[ vrea sl
De cealalte parte a peluzei, Cady - imbrlcati cu jeanEi devinl contabil, ca taic[-s[-u. $i nici una din profesiile
qi o clmaq[ deschisa la gdt - le ajuta pe Sylvia qi pe I-ear astea nu prea ofer[ qanse sf, ajungi multimilionar.
dra sf, serveascl po4ii de tort gi pahare cu punii intens - Se pare ctr ai de ffas, qu gluml. Dar, pe de alta
colorat. Chiar qi de unde sttrtea, putea vedea clar cit parte, a_u doar opt ani, nul incE mai ai timp s[ le des-
de bine se simqea. Cum li intindea un pahar de carton chizi ochii.
unui bliegel, nu putLr s5. nu observe zdmbetul larg care.i Gardrter mesteca tacticos bucata de tort pe care o
lumina figura. bagase in gurl gi il_urmf,rea cu privirea pe unul din
Gardner veni lAngl el. Aruncl o privire la felia de gemeni, care alerga dup[ o minge.
tort neterminatii de pe farfurie. ; Da_, m[ strlduiesc din rasputeri.
- Sa gtii c[ nu egti obligat s[-l mlnflnci. Dupa colgul Mack se gdnde_a la petrecerile aniversare la care parri.
casei avem un tomberon de gunoi. E chiar uqor s&l faci cipaqe dea lungul anilor.
nevezut gi nimeni no sE qtie. - In fond, tot ce wei e sa fie fericiti.
-Nu, mf, descurc eu. Mack se uita la un grup de Gardner aproba cu o migcare din cap.
copilagi care se jucau cu unul dintre cadourile pe care - Da. La urma urmelor, de asta wei ia aibf, parte.
gemenii le desfacuser[ mai deweme. Apoi adauge: Mack se pregltea s[.i r[spundl cdnd observe o siluet[
Am experienql. cunos-cuti iegind din case gl inaintAnd pe teras[.
Gardner d[du aprobator din cap. -Uite gi un musafir intArziat.
- Exact. Cu fiica ta. Ziceai c[ e in Santa Cruz? -Ca s[ vezi... Dragul de unchi Randall. Chiar ml
- Da, terminl primul an. Mack duse la gurl lncit intreb cdnd o fi apflrut.
o buclqic5 de tort, intrebflndu.se dacal agtepta o altl Mack studie turnul de cadouri colorate pe care-l pur-
sesiune de interogatoriu. Vrea s[4i facl o carierl in ta Randall in braEe. Din gradina se porni ,n cor deitri
istoria artei. glte entuziasmate. Gemenii qi oaspeqii lor hsara totul
Gardner arunc5. o privire ceffe gemenii bruneqi, care baltr qi 1funir[ crffe nou-venit.
se jucau in cealalt[ parte a $edinii. Buzele i se curbarl - Unchiu' Randnll! Unchiu' Randall,!
ugor, intr-un zdmbet de mindrie pline de regrete.
-Norocosule! Noi lgtia care ne batem capul cu pugtii Randall hsl muntele de cadouri pe mas[ qi se dadu
de opt ani nu putem decit se vislm la libertate. €liva pagi inapoi, zembind larg, in timp ce Luke qi
- Ei, atunci s[-gi dau o veste, r[spunse Mack, meste, Thomas se nlpustirf, asupra teancului. Cellalgi pu$ti se
cflnd tortul, facultatea nu e gratis. strdnser6 in jur, s[ vad6 ce bunEtitri erau ascunse acolo.
186 nmanda@i,c6 nfacert dafamifie 187

- Nu gtiu ce e in pachetele Alea, dar sigur o s[ vedem -Nu?


nigte jocuri absolut necesare pentru copiii de vArsta lor, -Sylvia mia zis cf, nu s-au culcat niciodatl impreu.
jucirii gi cele mai leudate ce4i ale momentului, zise
Gardner. Dragul de unchiu' Rindall qrie mereu ce-i la F. S" pare cr s.au hot[r0t chiar din noaptea nuniii .e
mode qi ce nu.
firsese o
$releala s[ se cf,sltoreascl. Ia r"ibr, gi eu'aq fi
putut se le spun c[ no s[ meargd. $i qi-ar fi-dat seama
-Nu prea-l ai la inimd pe Post, sa.ngeleg? gi ei inainte de nunti, daca Vesia
9i ristul rudelor n-ar
-Ceea ce m5. calcl pe nervi, rlspunse Gardneq e fe fi insistat at6t.
lul in care se poartf,, de parca ar un-membru al familiel
Mai rlmdi pe-aici gio s[ vezi exact la ce m[ refer. Are inr- fv{ack igi zise c[, in fond, jocul acesta de.a interogato,
riul le putqa juca foarte bine la doul capete.
presia c[ are o relaEie speciah cu Sylvia gi Cady penfir
c[ au crescut impreunE. - -Zicea Cady c[ metuse.sa era foarte entuziasmate de
ftleea acestei c[sltorii...
De cealalu parte a grldinii, Randall ii lrsase pe puqti
cu_cadolrrile gi se indrepta ciffe masa unde Sylvii, Cady -Vesta s.a interesat mereu de Randall. Nu miam
putut da seama niciodatii de ce, sincer sa fiu. Totusi. sti.
gi kandra imp[4eau felii de tort gi punci.
indo pe Vesta, probabil c[ avea legltura cu obiectirrui ei
- Mack il_privi cum le imbr[qigl pe rAnd qi le s[rut[ pe pe termen lulg de a uni cele doui galerii. Femeia aceea
obraz. Cady fu ultima. I se pflru ca Randall o str6nse un
pic mai tare in braqe. trtria pentru Chatelaine.
-Ai dreptate, zise Mack, te calca a[ naibii pe nervii. ..-1". Cady.seamdn[ cu ea, aga mi s-a spus, puncte
Mack cu un glas neutru.
-Ai face bine s[ te obiqnuiegti. Dac[ ai de gdnd s[ te
insori-cu Cady gi s[ intri in familia noasrre, vine qi Post -Rahat.
la pachet, fie c[4i place tipul, fie cI nu. - Clar qi la obiect.
Gardner ridica din umeri.
- -- O- se fln minte. Ziceai c[ a copillrit cu Cady gi
Sylvia? - lxistn o anumit[ asemlnare fizic[. Dac[ te uiqi la
-Mama lui era alcoolice. Thiclelu a murit cdnd el pozele din tinerege ale Vestei, o s[ vezi clar la ce m6
ad_olescent. Iar Jocelyn Post s-a mlritat cu Felgrove. refer. Dar, din cdte-mi pot da eu seama, singurul lucru
-era pe care-l aveaq in comun cu adevErat Cady qlVesta este
Nu a fost prea bine. Familiei Briggs, mai ales Vestei, i va
facut mila de el gi, practic, l-au cam adoptat. Gardner se un fler incredibil penffu antichiteti si obiecte de arte de
sffambl. $i-am rlmas cu el pe cap. tot felul. Sylvia mi-a zis o dattr cf, vorbele astea despre c6t
- $i presupun c[ asta o s[ fie cu atet mai adevflrat de mult se aseamilnd Cady cu metuga ei nu au inceput
dac[ se definitiveaza fuziunea, adlugl Mack, pe un decflt dupa ce a fost diagnosticat[ cu o anumitii pr.iio
ton mlsurat. pozitle penrru atacuri de panic[.
-M[ tem c[ a,9a e. incearce s[ te gdndeqti la el ca la un - Cdy mi-a zis ceva deipre asta, cI aracurile de pani.
c-umnat pe care qi-ai dori se nu-l fi avut. Toqi au gi unul cE au fost declangate de un accident in care a fost la un
dedsta. Ei, pentm noi o str fie Randall. pas de a muri inecati.
-Nu sunt sigur cd pot s[ privesc lucrurile dintr,o per. -$i acum Cady evit[ s[ intre ln ap[. Rar se intAmph
spectivf, at6t de filosofic[. In fond, tipul ista a fost insu- s[4i punl costumul de b_aie gi, chiai gi aga, doar sti pe
rat cu Cady o weme. marginea piscinei qi4i ude puqin picioarele. Sub nici o
Gardner ii aruncfl o prMre ugor surprinsf,. formi nu intrl-in apa unui lac, in ocean sau in orice apl
- Dac[ ag fi in locul teu, eu nu mi.ag face griji prea unde nu vede fundul. Se panicheaze.
mari. - Dar gtie str inoate?
188 gmandaaUdct
de
$areri famttl,e
- Ei, gtia cdnd- era micl gi se spune cf, aqa cerra -A avut cogmaruri multe weme. Svlvia imi oovestea
nu se uittr. Dar, din cdte $tiu eu, n-a mai inotat de le c[ biata Cady se trezea gAfAind, incercdnd disferat[ sl
incidenrul acela de la lac, din vara aia. Svlvia spune ce
Tqe ?9r in piept. A fost diagnosticatl cu atacfiri de pa"
a dezvoltat o adev[ratA fobie. Cam ca frica de a zbura nicd abia cdgiva ani mai tdrzil, c6nd era la facultate. '
cu avionul,.presupun. Cliar 9i cflnd intrl intr-o piscinl
are o stare de anxietate. $i atacuri de panicl propiiuaise
- Deloc surprinzltor.
G-ardner igi indrepttr privirea ceffe masa unde cele
daca intre mai mult de nivelul genunchiloi intr-un lac
trei femei rAdeau de ceva ce spusese Randall.
sau in ocean.
- Cady i-a spus o datl Sylviei cf, i s-a plrut cL morrul a
- Dar ce sa intAmplat la lac? intins mdna dupl s[ o ingface
- Parinqii ei i.au luat Be ea, pe Sylvia 9i pe Randall
ea, gi s[ b maga in magin[
cu el.
intr-o excursie cu cortul. Intro dupfl-amiaz[, ei rrei s-au
dus la sclldat inrr.un golfuleg izolat. Fara si qtie ce, cu
dou[- nopqi inainte, o maqin[ iegise de pe dnr-ui de ^ L, q"p!"
in
gi jumtrtate in seara aceea, Mack stltea cu
faqa ferestrei aparramenftrlui'din Nob Hill al
pe faleza gi se prlbuqise in ap5. Eia o zone foarte pugin 9ady_
populatS, aga c[ nimeni nu vdzuse accidentul.
Iui Hattie rUTogds gi privea cum ceafa inghiqea ffeptar
lumlnlle ora$ulut.
- -Cu alte cuvinte, nimeni nu $tia c[ maqina se scu.
fundase ln apd? - - Nu me satur niciodatf, de priveligtea asta, zise gazda
din spatele lor.
Gardner lncuviinq[ din cap.
- Magina s-a oprit pe fundul lacului, lnffo zon[ cu apl
- Ingeleg gi de ce, rlspunse Mack.
.destul de pugin adince. Sylvia mi-a zis c[ n-aveai cum so -Am plecat din Los itngeles fix in ziua in care m-am
pepsionqt Sincer[ s[ fiu, niciodatit nam suportar ora,
vezide la suprafaqd fiindca apa_ laculuiera m0loasf,, qi in
anul ela erau gi foarte multe plante subacvatice. $yl [la. De-abia a$-rgpram str plec. $i totuqi, nu me por
pldnge. Industria filmului a fost bunl cu mine. Nu toate
Mack mes[ri.
acrriqele pot spune asra. Iar faptul ca am trlit in Los
-Nr.gi spune-ce au glsit un cadarrm ln maqinl? Angeles atf,qia ani a fost preguf pletit pentru o carierl
- De fapt, Cady a fost cea care la descoperit. Fecea pilna oe satNtacFl.
scufunded, c-u masc[.gi tub de respirar. Mortut era pe
scaunul din faqa. Cred'ca arata destul de reu. Mack o studie atent.
-Aqi jucat cumva inff-un film numit DeadEndSueett?
. - Prpe dou-l zile peffecute in ap[? Mack simqi un fior
de gheaql sff[betdndui tot corpui. Probabil ctr semf,na Hattie se lans[ intr.un r6s moale.
cu o_creature desprins[ dintr-un co$mar. -Nu.mi spune c[ chiar ai vtrzut dezastml ala!
- Exact. Cel pulin rraumatizant. Din plcate, nu asta -Cdnd nu pot s[ dorm, ml uit noaprea la televizor.
a fost partea cea mai rea. Sylvia mi-a spus ctr, afiJnci . - Ei, pun pariu cd la Dead hd, Sueet ai adormit
cdnd a vf,zut cadawul, Cady s-a panicat si a incercat sl rmedlat.
revinl la suprafaqe. Numai c[ una dintre labele de ca- Barbatul zdmbi.
uciuc i va.prins intr-o centur[ de sigurangi care iegise - N.a fost atdt de prost.
printr-unul dinge geamurile laterale 9i plutea. A trebuit -{ for.! oribil, insistl_Haaie, cufundat{ ln pernele
s[-qi dea jos laba de cauciuc ca se poite sf, scaoe. Si. unui fotoliu de moda veche.
facand asta, a arins cadawul. A fost destul de *",ab*i Mack decise cl-i era simpaticd Hattie'Woods. Era ugor
aproape c[ s-a inecat. sLEi dai seama de ce primise atitea roluri de personaje
-Dumnezeule mare! *-r"de**
190 tuwnda agtk6, nfasrt [efam.trtte 191

complexe. Hattie era minionl gi pline de viaqA, 1ns5. nu -Mi s.a spus c[ eu gi mltuga mea avem nigte trIsflturi
avea structura osoasl a feqei care era asociatl de obicei comune, rlspunse. Dar eram destul de diferite in multe
cu standardul de frumusege al vedetelor. Dar, cu toate privinge.
acestea, emana un anumit farmec care affegea atentia. Ei, nu pe lume oameni care s[ fie perfect
.,-
$i colecqia ei era fascinanta. Peretele din spatele foto identici, nu?-existtr
rlspunse Hattie.
liului ei era acoperit de jos p6n[ sus cu o vitrinl in care - Nu, zise Cady rece. Nu existi.
erau adunate o mulgime de ceasuri de epocl de-a drep -Haideji str ffecem la treburile noasffe, propuse
tul splendide. Acestea luceau gi licereau, etal6ndu4i fartr --
Hattie, luAnd inghiEiture delicatl de sherry. bred ce
-o
sfiala frumuseEea baroctr sau neoclasicfl. ai o mulEime de intreberi, drlrutl.
Erau opere din secolul al optsprezecelea, cu contururi - Da, am. Din felul in carJ respunsese, Cady perea
uqor rotunjite, detalii atent gravate gi bronz lucios, care recunosc[toare ctr schimba subiectul. Penrru inciput,
parctr lumina toatA inclperea. LSng[ ele vedeai ceasuri
!e rog s[ ne spui ce se intAmpla cu voi doua. Ce-a
de secol nou[sprezece, gdndite in concordanfe cu dife
rite teme paladiene, un fel de capodopere arhitecturale
F.ytq pe mltu$a Vesta s[ se intereseze de Jonathan
Arden?
in miniaturl. - Bineingeles, il banuia c[ e un $arlatan. Toate aiure-
Ceasurile fuseserfl flurite intro epoca in care erau alea ridicole despre talenrul lui penrm psihomerrie.
.lile.
vlzute ca embleme ale amestecului perfect intre art6 gi Vola s[ demonsffeze c[ era un imoostor.
gtiinfl. Mecanismele atent meqtegugite fuseseri tncas, - Dar ce.a flcut o sa-l ia in vizoi?
trate in cutii de metal sau lemn de un rafinament deose. -fuden a fecut gregeala de a-l pncili pe unul dinre
bit. Pe ldnga faptul c[ masurau trecerea timpului, multe cei mai vechi clienqi ai matugii tale, un d-omn care, din
dintre ele aveau tonuri muzicale sau incintau ochiul cu p[c-ate,-suferea de Alzheimer gi a qi murit din cruza asta.
scene complexe care apireau gi dispereau c6nd ceasul fuden l-a fraierit s[ cumpere ,rn s.aun care, zicea.l, eia
anunla ora fix[. de pe la sfdrgitul secolului al optsprezecelea.
Putea inqelege de ce lui Cady ii phcuse intr-atAt s[ o - Cum a aflat Vesta ce s,a lnt0mplatl
virziteze pe Hattie in copihrie. Se uitf, la ora indicate de -Unul dintre mogtenitorii lui hrapereqi a luat leg*
unul dintre ceasuri, anticipAnd hermilaia care avea tura cu ea. A intrebat o_ cdt credea ca ir fi-putut obqiire
s[ se st6rneascl la ora opt fix. pe scaun, dac[.] scotea la licitatie. Hattie prfrri. Nemer-
- Mi,a plrut foarte rlu s[ aud de moaftea Vestei, ii nicul ela n a avut nici mtrcar decenga sa aqtepte pdnf, ce
spuse Hattie lui Cady. ln materie de artl 9i de antiihi. recentdecedarul s[ devinl mult-regretatu[.
tili, aveam tncredere deplinA in flerul ei. O se-mi lip -Malqq3 Vesta a cercetat scaunul gi gi.a dat seama c[
seasc[ sfaturile gi lndrumarea ei. era un fals?
Cady se indeplrt[ de fereastrl gi traversl inclperea, - Exact. A facut ceva investigaqii discrete gi a descope,
pentnu a se a$eza pe marginea canapelei. rit cl Arden ii rr[sese in piepg [a fel ca pe'alqi betrani
- Matuqa Vesta a fost o femeie unica. bogagi in ultimele luni. $i s-ainfuriat la.Lh..
- Poate c[ nu, li spuse Hattie, facendu,i cu ochiul. -$" 9a
gi-a propus se-l demagte? inrreba Cady.
Mi-a spus c[-i semeni in multe privinqe. Cred ctr o bucu- - Da. La inceput a incercat s,o fac[ de una singure.
ra foarte mult asta. ^. facut o programare la el, folosind
$i-a alt nume". I.a
Mack v[zu cum degetele lui Cady se strensere mai spus c[ ii fusese recomandatA de domnul care cumpe,
tare pe paharul de sherry. rase scaunul. Dar nu avea cine gtie ce calitaqi de actriqe.
792 tunn{aWE qf*ri defam.tf,ie 193

$a -tem
c[ Vesta Briggs nu gtia s[ fie convingtrtoare ca -Tipic penrru -ea. Hattie scoase ur ,fFl* ugor. Nu te
fiind ezitantl 9i nehotardtf,. sup5.ra pe mine, drag[-, mereu am respectato'gi am ad-
-Arden n-a inffat in joc? mrrat{ pe meru$a ta, dar avea tendin[a s[ facl o obsesie
:Asa se pare. S.a dus la el cu una dintre cutiuqele dln pesffarea secretelor.
acelea superbe-ale ei. Povestea era cf, o glsise in pod gi -Asta aEa e.
c[ voia s[ gtie dacl valora ceva. Arden a refuzat sa-i faO - Ei bine, vld c[ imi revine mie sarcina se4i explic
o evaluare. A inceput cu tot felul de aiureli, c[ nu ii cym st[teau lucrurile._ Hattie puse pe masl paharuf cu
simte energia gi aga mai departe. Aqa c[ Vesta a stabilit
:h.ryy, i9i lue bastonul 9i se seite .,r..* ai" foto
o a doua programare, cu gAndul s[-i cearl plrerea de* "ioitsa va arat
liu. Haideqi cu mine, vf, rog. Cred c[ e cazul
p_re qn dulap pe care, chipurile, ar fi wut si-l cumpere. masa mai intii. Dup[ asta o se ingelegegi mult mai bine
Cand a ajuns la apartamenftll lui, i.a spus c6 trebula se ce-o s[ v[ spun.
anuleze gi c[ nu mai primea cliengi.
Mack se agit[ ugor.
_Ii conduse pe un hol lung gi apoi intr-o altl incflpere,
aflatA in partea din.spate a apartimentului. in mijiocui
-Crezi c[ Arden qtia cine era? camerei era o mase lucioas5, agezatl chiar sub un cinde.
- Poate. Hattie ridice dintr-un umlr, cu gratie. To labru de cristal. Mack recunostu stilul caracteristic ince-
tuqi, qi dac[ gtia c[ e directoarea de la Chatelaine, nu putului de secol noutrsprezece gi luciul l.-""l"i mu.i"
a zis nimic. Poate c[ pur gi simplu a avut ceva blnuieli vechi care fusese lustruil cu drag dea lunguiwemii.
c[ era de la poliqie, pentru ctr juca teatru atet de prost
Oricum, m.a sunat pe mine s&i vin de hac. , -$r" e masa pe care am iumplr"t-5 t sfatul lui
Jonathan Arden, anunff, Hattie, cu un gest teatral. Mi.a
Cady se incrunttr. fost liwatA la scurt timp dupl moartla Vestei. N-am
- De ce s[4i batfl capul attt? Dac6 gtia c[ fuden se apucat s[ io ar[t, ca s[-mi confirme benuielile.
ocupa cu-escrocherii, de ce nu l-a reclamat la poliEie pur Cady se opri la un metru gi ceva de mas[. Mack ii
gi sirnplu? cercete expresia in timp ce contempla piesa de mobilieq
- Bun[ intrebare, rlspunse Mack. pt ! de _cAteva minute. Se concentra aAt de ,.rtt i*ai
- Detesta impostorii, continue Cady, dar, chiar gi aga, barbatul aproape ctr putea simqi energia invizibile fre.
nu-i stltea in fire s[ se implice inff.un proiect care se nu mltAndwi prin tot.corpu-I. Dup[ un timp, ff,cu un pas
aibl o legltur6 direct5 cu Chatelaine. in ultimii cdgi. inainte 9i igi rrecu.degerul ugoipeste supiafaqa de lemn
va ani aproape c[ se izolase de lume. De multtr weme, gi peste inserqiile de metal care o impodbbe"u.
Sylvia era cea care se ocupa de orice sarcinl care implica
- Pare a fi o creaqie de,a lui Thomas Hope. Se lesa in
deplastui. Vesta nu se ducea niclieri, cu excepqia birou- genunchi gi cercetl omamentele de bronz aurit. O masa
lui ei din Phantom Point. foarte asemdnltoare cu asta apare in lucrarea lui House
-Vai de mine, spuse Hattie foarte incet, vld cf, nu lnld Fumiwre and,Interior Deiorationt. Asta a, pi;;;;
lnqelegi care era adevf,rata probleml. perioada Regenqei, adica in jur de 1810.
-Adevlrata probleml? repetl Cady, cu precauEie -A"ga mi-a spus gi Jonathan fuden. Hattie lasa sa,i
in gl.as. scape un alt pufnet de dispreg. Se batea cu pumnul in
- Imi pare foarte r[u, murmur[ Hattie. E vina mea. piept cE putea simgi energia faptelor violente care au avut
Te rog si mtr ie4i. Cand ai sunat, am presupus cf, Vesta loc in apropierea acestei mese. Ceva despre un duel,
gi-a spus cum st[teau lucrurile inainte s[ moartr.
-Nu, rEspunse Cady, nu mi.a spus nimic. ' Pt * d" ,".bitier gi decoragii interioare
194 tuMnf,a @lict Afaseri defamitie 195

cum c[ pe blat au ctrzut nigte piclturi de s6.nge, dacA vl


vine str credegi. :Lhr: din palme.
Lnatelaine
N-ar fi permis
str tie ptrtat[.
niciodattr ca reputa(ia
Mack se apropie de mas[. Mack se sprijini de blatul de bucltiirie gi gustl conia-
-$i cum a decurs tranzacqia? Presupun c[ Arden gia orl inainte de a.i rlspunde.
luat un comision pentru aga.zise servicii de consultangl, - Eqti siguri ce masa e un fals? intreba.
nu-i agal -Sut[.n sute. D[du dintr-o m6n[, intr.un gest de om
- Da, chiar aga, confirm[ Hattie. Un comision destul uare4i pierdusedbdarea. L5cuirea nu prea coiespundea
de mlricel, qin s[ precizez. Dar nu mai mult faqa de cAt ur caracteristicile perioadei.
aq fi platit la un alt consultant.
- Posibil s[ fi fost o greqeale. Mobilierul vechi e ca ar.
Cady se bag[ sub masa. unmentul. Exist[ o groazi de reproduceri atdt de bune
-O singurl problemI, ins[. Piesa asta e un fals. Fru, hcit s[-i.pdclleasc[ 9i pe cei mai pricepufl expe4i. $tii
mos realizat, trebuie s[ recunosc, dar in mod clar a fost esta Ia tel de bine ca mine. Chiar si marile case de lici.
facut[ la sfdrgitul secolului doulzeci, nicidecum in peri. ragii gi galerii se mai pdcllesc. Poate ca Austrey-post nu
oada Regenqei. e decdt o victimf, nevinovatii, ca si clientii lui Arden.
, -Nu, nu, nu, draga mea, spuse Hattie. Tot nu inqe- Ai zis-o gi tu, lucrdtura mesei e de cea mai buna calitate.
legi. Problema nu e c[ e un fals foarte bine executar, aqa
hate c[ e suficient de bun6 si,i duci de nas pe o<periii
cum anticipase Vesta. Problema e ctr am cump5rato de
de la Austrey-Post.
la Galeria Austrey-Post.
Cgdy clatina rapid_din cap, respingindwi argumentele.
Cady incremeni sub mas[. Apoi, foarte incet, iegi de
acolo gi se ridice in picioare. O fixe pe Hattie cu o privi- - Implicarea lui Jonathan ArdEn face c"a totul sl
partr o,fra.udaintenfionatl. Probabil c[ are pe cineva
re intens[ gi tensionat[.
din cadrJl Austrey-Post cu care lucreazd. Ai auzit o pe
-Austrey-Post?
Hattie. Odat[ ce i s-a perut ca agelat-o, i.a recomand'at
_ - Da,_ drage. Acelagi loc unde Arden l-a condus pe o pies6 anume.
domnul invdrst[ cu mingile destul de inceqogate s[ curn-
pere scaunul despre care !i-am povestit. Metuqa ta em - Am auzit. Mack lnvdrtea coniacul ln pahar ln timp
convinsf, c[ Stanford Felgrove 9i Randall Post pun in ce trecea in revistE implicagiile acestui iapt. Am n&
vdnzare falsuri ln galeriile lor. tat fiecare detaliu pe care l.ai remarcat cat ai examinat
masa. Diseari o sd bag datele ln computer. E o chestie
Dolrl ore mai tdrziu, Mack intra dupl Cady pe u$a numai bunl pentru baza mea de date-. Cu informatiile
vilei. lnqelegdndu+e farh un cuvdnt, se duser[ iliiect fn pe care le avem, n.ar trebui sd fie greu s[ identificlm
bucltilrie. Mack deschise un dulap qi scoase o sticltr de lrrsa acestor falsuri. Probabil ce J weun atelier mic
coniac. Cady lncepu se se plimbe tncolo qi incoace. din.Europa. Au
_niEte megtegugari incredibil d"-pri";:
Berbatul turne bauturl ln doutr pahare mari gi pe pu[i. pe acolo., Nimic nu se compar[ cu megtegugarii
unul i,l intinse ei. din lumea veche.
Cady nu se opri. ingfeca pur qi simplu paharul de _ -_De ce sf, ne batem capul cu identificarea sursei?
coniac din mina lui gi4i continue drumul cltre cealaltl Cadl s,g opri in cealalti parle a camerei, se intoarse gi
partq a bucflttrriei. porni din nou cefie magina de g6tit.
$tim deja c[ piesele
-IF dai seama. ce inseamnl asta? intrebl. Dac[ m[tu. pe care le recomandd Arden sunt falsuri. Ce rost are se
ga Vesta credea c[ cei de la Austrey-Post erau implicaqi klentific[m produc[torul?
intr-o operagiune de fraude, ar fi anulat fuziunea cit - Orice informaqie ne poate fi de folos.
796 Arnarlf,aqaict sf*ni defam{ie 797

-Laso balte. Eo pierdere de weme s[ gasim produ' . -Iinigtegtegg, nu fac altceva dec6t sa pun pe tapet
cltorul. Dac[ e vreunul dintre atelierele acelea mici rtie mpucaHile evldente.
Europa, probabil c[ n o str reugim s[ determin[m in: Umerii lui Cady se incordartr.
chiderea lui. Proprietarii o s[ zicl pur qi simplu c[ au o - Randall nu e implicat in asta.
afacere legale gi ca manufactureazl reproduceri de inalfl Mack simqi_cf, mai avea un pic Ei izbucnea.
calitate. $i c[ nu e vina lor c[ cineva din Statele Unite h - Ztru aga, doar pentru ca e fostul teu sot nu lnseam-
vinde produsele ca fiind originale. Sa fim seriogi, Madr, nA c[ nu e capabil de escrocherii.
Stii $i tu cum merg lucrurile. -Nu e numai fostul meu sot, este prietenul meu.
-$tiu, rlspunse barbatul, calm. Dar gtiu gi c[ nicio I,a naiba, Mack, ai incredere in mine. Randall n-ar vin
datl nu poti s[ ai prea multe informaEii. Cu cAtvezi mai de niciodat[ falsuri gi piese conrrafrcure.
clar imaginea de ansamblu, cu at6t pofi s[ detectezi uo. - Nu pott sa fii absolut sigurl de asta.
tipa6 un detaliu. $i e cu atat mai ugor s[ vezi modific* - Il gtiu deo viaEa.
rile acelui tipar. De fapt, il cunogti pe Randall post atdt de
Cady se opri in mijlocul buc[tlriei qi ii aruncl o pri-
-bine- Sigur.
incdt te-ai mlritat cu el fera sI4i dai seama ctr nu-
vire pieziga, plina de regret. trea o mare pasiune penffu alta femeie.
- Imi pare rf,u. N-am wut se merei la tine. Sunt puqin Furia se aprinse ca o flaclrl. Desetele ei tineau acum
tensionat[ in seara asta. paharul atet de strdns incdt Mack si remea cL sticla avea
- E de ingeles, avind ln vedere situagia. s[ se fac6 ]anderi. Cdnd Cady deschise gura, Mack se
- Biata m[tuqa Vesta. Cady dedu pe gdt ultima inghi- preg[ti penrru furtuna.ce urma s[ se dezlinquie. Dar, in
qitura de coniac Ai incepu s[ invArtii paharul intre pa] loc sa alimenteze conflictul, Cadv se intoarie gi se duse
me. Probabil c[ a fost innebunitli cdnd a inceput s[ aib[ qintl la cel mai.apropiat dulap. i9i puse paharul jos cu o
ceva blnuieli c[ era la un pas de a lega Chatelaine de o grij[ maxim[. Apoi, cdnd se intoarse din nou sd se uite
galerie care vindea cu bunl $tiinte nigte falsuri. $i fap la el, Mack observ[ c[ era in continuare furioasl, instr se
tul cf,, dintre toate, era vorba tocmai de Ausaey-Posg conffola foarte bine.
cred c[ a duruto foarte mult. Avea o relafle indelungar -At6ta timp cat_ffecem ln revisui posibilitaqile, rosti
cu firma asta. Noi to(i avem. pe.un ton m[surat, hai sf, incepem cu Stanford Felgrove.
-O relaqie pe nume Randall Post. Mie, una, nu mi.a placut niciodate gi nici m[tugiiVesta
Cady fecu ochii mari. nu-i era deloc simpatic.
- Eqti nebun? Randall nu are nici un amestec tn Barbatul ridica din umeri.
chestia asta. Nu se poate sf, qtie ceva despre escroche -Eu,-unul, nam nici o problema sil punem pe
ria asta. ^
Stanford Felgrove pe lista celor care e posibif sa lucr&e
-N-ai cum sl gtii asta sigur, Cady. cu Arden.
-Ba chiar qtiu sigur. Refuz s[ cred ctr Randall Etie ce ln burltlrie se lase pentru scurt timp tlcerea. Dup[ o
se int6mph cu piesele acelea false. Nici nu peffece prea weme, Cady reincepu sf, se plimbe incolo si incoace.
mult timp pe la sediul Austrey-Post... El face mai muk -Matuga s-a str[duit foarte mult sl4i qin[ mica ope-
muncl de teren. Pistreazl legltura cu diferite personaje raqiune de spionaj secretl, nu-i a6a? intreba, dus[ pe
importante din lumea artei. Aduce contra-ctele impor- gf,nduri. Din cdte gtim, nu a discutat despre asta deiet
tante. Se ocupl de clienqii de prim[ mint. ln modilar crr Haftie, gi asta pentru c[ avea nevoie de calitegle ei
nu tine evidenqa operaqiunilor curente ale firmei. de actriE5.
198 Amanf,a@ict Af*oidefantfta L99

-Vesta avea mai multe motive pentm a pesffa discre M^ack se uit[ la ea mult timp.
!ia, remarcl el. Se gindea la o fuziune cu Austrey-Pose - $ar putea s[ ai dreptate, rbsti intr.un final.
Trebuia s[ afle exact ce se intAmpla ln firma aceea inan
inte de a face vreo migcare.
Cady igi peffecu bralele incrucigate pe dupl talie. capitolul 19
- Da. AvAnd in vedere relaqia de lungl duratl cu Aus.
trey-Post, n-ar fi wut se pund in circulaEie o groazfl de La doua.gi jumltate
dimineaqa, Cady renunEl la orice
zvonuri negative despre activitatea de acolo. Chiar qi ^foicercare de a mai adormi. Foitrdndu.ie se srea intinstr
dupl ce s-ar fi convins, tot ar fi incercat sE rezolve tonrl gi sl se uite fix la tavan, nu reugea decdt se devin[ gi
cAt mai discret. Bdrfele despre falsuri gi escrocherii nu mai agitatA.
fac bine nimlnui din branga noasffl. Dadu plapuma deoparte, se ridica in oicioare si-
- Corect. ri g[si halatul-pe ba;ba-ite. Pe$ind cu picioirel" gorie
Cady se opri gi se uite la el. pe covorul vechi, se apropie de fereastre gi lgi lasi pri.
-Am mers pe o pistl falsa in afacerea asta, nu,i aga? rirea peste golf, ctrrre orag. Ceap se ingi-ogase deitul
- Poate. de multjle.cind ea gi Mack se intorsesere cu magina pe
-Nu se mai pune problema de ,poaten. Eram convin- podul Golden Gale. Acum dinspre San Francisio
s[ c[ moartea Vestei e cumva legatl de fuziune. Dar tA. nu s_e mai putea vedea decdt un feide stralucire ca de
rlgenia asta cu escrocheria aratii lucrurile intro luminl pe alt tlrAm.
cu totul nou[. $tiu c[ tu zici mereu c[ escrocii nu ape- Se uita lung la pdcla groasl oi gindurile i se indreota.
leaztr aproape niciodact la criml, dar sunt foarte mulgi
bani in joc aici. Ai idee cdtvaloreazl piesele de mobilier F "iT. mlruga ei, o femeie at6t de enigmaticl, de dilici
14 qi
4e ascunsd. ,Semeni atAt de mult iu ea. drf,zut[. Ai
vechi pe piaEa actuala? Nu e ceva neobignuit s[ gf,segti
piese care s[ se vdnd[ pe sume inqe cinci sute de mii gi
llerul _mItu_gii tale pentm antichiteti si obiecte ie'ara.
bgti Vesta lei6. Nici Vesta nu ya descurcat niciodate
un milion. Iar piaqa e in cregtere. In ultimii ani cererea preir bine cu barbagii." Iar acum Vesta era moarte.
a inregisffat o cre$tere constante. Se l6sa din nou in voia gAndurilor nesre. Si nu o aiu,
- Sunt foarte congtient de asta, ii aminti Mac sec. Da- ta deloc. Se inrreba daca Mack era in pa?,d"'r*i;d;;
c[-qi aduci aminte, gi eu lucrez in branE[. inc[ mai lucra la calculator. Ar fi fosf destul de G;.;t
Cady se inrogi, dupl care4i continufl tirada: afle dacl era rreaz. Tot ce trebuia str facl .r, J .otlri"
- Din cdte se pare, Arden a recomandat deja mai mul Ia parter_gi sd arunce o privire in birou.
te piese foarte scumpe puse la vf,nzare de Austrey-Post.
Nu qtiu cdt a fost partea lui, dar presupun c[, in cazul * Se indeplrtA
o
de fereasrrl, se duse la ugl qi iegi pe hol.
secrrndl,
Ientru _remase nemiqcatii, ascultAnd atent.
in care era descopedt, putea sI piard[ sute de mii de I ecerea era Ia fel de impeneffabila ca si ceata dinsnre
dolari, poate chiar gi mai mult. -la
San Francisco. Cobori parter ., *i..eii *aUIt*
Mack govli, dupf care dadu aprobator din cap, flre Ajuns[ pe holul de jos, cAnd'coti dupe cold ,eru Tumina
Drea mare entuziasm.
^ - in regule, gi-ai expus punctul de vedere. Cflnd vine
albasfftr-verzuie a monitorului revlrsAndu.se prin cadrul
ugii. Mack era inctr treaz, lucra.
vorba de crime, banii reprezintA unul dintre cele mai
. 9r4V intrl in inclpere qi se opri. Mack stltea la birou,
frecvente mobile. uit6ndu+e fix in profunzimile monitorului. Era lmbre-
-Cred c[ Jonathan fuden a omordt-o pe mltuga ca cat cu untricou negru qi o pereche de pantaloni de doc.
si nu-l demagte. Nu pantalonii pe care.i purtase Ia cina din apartamentul
I

200 tuMnf,a QyfuE Afaseri tefamtttOe 201

lui Hattie, remarc5. La un momenr dat hi schimbae -Nu pari prea impresionat de deductiile mele.
hainele. Lumina ecranului se reflecta in lentilele oche Mack i9i ridica rapid privirea, dupa tare se uitl din
larilor pe care-i purta. Avea p[rul ciufulit, ca gi cum gi,ar nou la monitor.
fi trecut in repetate rflnduri mAinile prin el. I.am. clurat deja pe
-Nici tu n ai putut sa adormi? Mack nuSi dezlipi pri-
-tr -baza logi angajaqii de la Austrey-post
de date. N-am obtrinut nici un rezultat.
virea de pe ecran. - De unde ai flcut rost de lista ansaiatilor?
-Nu. -Am gtrsito in evidengele mausii iaie. Din cire se
Cady inainti in camer6. Inre, e posibil ca gi ea s[ fi incercat s[ dea de omul din
- Ce faci? interior. Dar nu beneficia de aiutorul unui comouter.
-Am zis str vld dacl baza mea de date imi poate da -Nu, dar lu.cra in branga dL mult timp. ii .urro9t",
weo informalie udle. pe cei mai mulEi dinrre oamenii din piaEe, buni qi rli.
- $i ai obqinut ceva? C4dy se cuibdri mai bine in fotoliu. Deci'cam asra e cu
-Nu, nu inc[. Dar speranta moare ultima. Se uittr in ideile mele.
sfdrgit la ea, incruntdndu.se uqor. Politica aia strictl a fir -Nu trebuie s[ renunli de tot la pista asta. fi.am
mei igi permite s[ fi singur[ lntr-o camer[ cu un angajar spus, nici o bazf, de date nu e perfecttr. Dacf, omul din
de sex opus, la o orl at6t de inaintatl? interior n-a mai fost implicai sau mengionat in alte
- Ora doul qi jumltate dimineaga nu e cel mai potri. escrocherii, no s[ fie in- figierele mele. 'Mack tlcu o
vit moment sf,4i tachinezi gefa. secunde, duplbare incepu din nou, $tii, ideea asta c[ ar
- Da, s[ trliqi. pltea fi unul dintre expe4ii in mobilier de epocl este
Cady ignora sarcasmul ugor dinvorbele lui gi se agezl chiar foarte bunf,.
pe cealaltf, parte a biroului. Cu ceva intArziere, iqi dedu
seama c[ avusese dreptate cdnd adusese vorba de ora
-lqa var explica faptul cA piesele respective au pu.
rut fi autentificate inainte de a fi expuse in galerie, zlse
t6rzie gi de spaqiul resffans al inclperii. Intimitatea in- ea repede.
tense a situaEiei o izbi fara nici un avertisment gi simgi
Mack se uittr piezig la ea.
un fior careo fecu s[ fie foarte con$tiente de prezenpa
lui. Poate c[ ar fi trebuit se consulte regulile de conduid -Adica fere ca Randall Post se fie implicat in nici
un fel?
ale companiei inainte s[ vinl aici. Sreduindu,se sI paril
nongalantA, se rezemfl de spatarul fotoliului gi4i bage - Pai... da.
teu nu-l implica nici pe Stanford Felgrove.
mAinile in buzunarele addnci ale halatului. -Pe -.Scenarigl
elfle ce-l protejezi? Ziciai c[ nu qi* prea simpat-ic.
-lv{-am tot gdndit la ceva.
-$i anumel -Chiar nu mir. Cady ezitfl un pic. Dar nu am nici
Cady qovli o secunde. un motiv sf, cred c,ar fi vinovat de trafic cu falsuri prin
galer]1pe care conduce. $i, din cAte se pare, nici m*
- DacI avem dreptate cu teoriile noastre, daca Jona. 9
than Arden e ln cArdlgie cu cineva de la Ausaey-Post, tuga Vesta nwl blnuia.
pefsoana respectivl nu trebuie s[ fie ln vdrful piramidei -.lnvestigaEiile m[tugii tale nu au ajuns prea depar.
ierarhice. Ar putea fi vorba de unul dintre expe4ii in te. AAia dacl intinsese capcana penrulonathan Arden
mobilier vechi angajaqi la ei. Cineva care cunoagte acest cdnd a murit.
aspect a[ afacerii. Cineva care are leglturile necesare cu - Sau a fost ucis[, preciz[ Cady.
ateligre din Europa. - Sau a fost ucistr, accepti el calm.
-lhm. Cady incepu s[ batA darabana pe bragul fotoliului.
202 tuundaQAir6 Afaceri dnfamttte 203

- Recunosc c[ am o prejudecatl in ceJ privegte pe -$tii bine c[ nu.i adevlrat. Lucrezi in brangl de at&
Stanford din cauza relaqiei lui cu Randall. Par, chiargi pa ani.
aga, mie greu s&mi inchipui cf, e un uciga,g. Il gtiu de ani Cady_scoase un oftat exasperaL
buni. Cu totii il qtim de ani buni. Nu ne.a dat niciodaE -Aidreptate. Cu ce avem acum, to;i cei implicaqi pot
prilej.ul se-l credem capabil de acte de violenqa. Chiar gi s{ susginl sus. qi tare cf,6 nepetafi. Explicagii va ff cl
Randall !i-ar spune ca Stanford nu e genul care si recur ocpergii de la Austrey-Post au ff,cut nigte gregeli qi nu au
g[ la agresiune fizicl. rccunoscut nigte falsuri.
- Din cite am auzit, inqeleg ca Randall nu a petre
cut prea mult timp pe acasl de cdnd Stanford a ap[rut . - Se lntimple tot -timpul, chiar gi la cele mai presti.
gioase galerii, case de licitatrii sau muzee. Cand li se
in viaqa lui ca tat[ vitreg. Din ce spune lumea, clanul arati clar falsurile, igi cer scuze 9i ramburseaz[ banii
Briggs l-a primit in rdndurile sale gi l-a facut membru
incasaEi de la client.'$i cu asta, basta. Ma indoiesc cl
onorific al familiei. am ajunge prea departe dac[ am incerca s6.l acuzlm
- Ei, asta cam a$a e. $i totugi, mi-e greu sil vld pe pe-Arden de escrocherie. La urma urmei, tot ce-a f[cut
Stanford Felgrove ca potential criminal.
a fost se intermedieze vdnzarea unei piese de mobilier
- Probabil ce liar fi greu s[ gi-l inchipui pe oricare care fusese autentificate de expe4ii unei galerii.
dintre cunoscufii tiii ca potengial criminal, zise Mack pe $i asta
un ton calm. PuEini gameni pot. nu este o infracgiune. Doar o gregeala iunui consul
tant profesionist.
- Sunt de acord. In mod clar, mi.e mai ugor s[-mi
inchipui un strlin, ca Jonathan Arden, in aceastl - Se-ntdmpla tot timpul, nu? spuse ea.
postur[. - Da, se intnmple. Mack ridice din umeri. Dar nu tot
Nemaiputdnd s[ rimdntr aqezatii, Cady se ridice h timpul.
picioare qi se duse la uqile din geam care dedeau inspre Cady hotlri s[ rreac[ mai departe.
exterior. Remase nemigcatl, privind terasa inviluitfl in - Poate le putem areta c[ e vorba de o chestie sistema.
umbre. Luminile din piscine erau stinse in acea noapte. tic[, repetat[.
Suprafala apei era intunecatil gi implacabile. ,,Cine gtie - Foarte greu de realizat asta.
t^ . 4
ce e ^rn aoancurl... Avea dreptate, iar ea era con$tiente c[ a$a stEteau lw
-Cady? cmrile. Se.duse pdnd la colqul'biroului giii cocofe un
Se intoarse repede. picior pe el.
-Ce e? . -!n regul-a, deci nu avem nimic concret pentm poli.
gie.-Dar cled-c.a venit momentul str i spunem gi Sylviei
-Me-ntrebam la ce te gindeqti. Cu un aer absenq
Mack 5i dedu jos ochelarii qi ii puse pe birou. Se uita la ce facem. In fond, e directorul execuriv al Chatelaine.
ea cu o privire sumbr{ qi ingrijoratn. Egti bine? - E familia gi compania ta. Tu egti gefa. Tu hotlrlpti.
- Da, bineinqeles. Igi duse mdinile la reverele hala. - Cu un aer absent, Cady incepu 55-gi legene piciorul
tului pe careJ purta. Ma g6ndeam, at6ta tot. Poate c-a in aer.
venit wemea s[ apehm la poligie. -O s[ le spunem c6 avem dovezi c[ Arden se ocupl
-Nici c[ mi.ar plecea ceva mai mult, crede-m[. Dar cu vinzarea unor falsuri prin intermediul Austrey-post
ce dovezi le putem oferi? qi c[ b[nuim c[, cpl mai probabil, ale un complite din
-Nu putem se dovedim c-a fostvorba de o crim5., dar interior. Deocamdatl e suficient. N.are rost se.f speriem
avem informafii clare privind escrocheria cu falsurile. cu teoria mea ctr e posibil ca metuqa Vesta str fi fost uci.
Mack 6i trecu mAinile prin p[r. s[. Oricum, mf, indoiesc ce m.ar ciede.
2M nmon[aagict Afaceri fefamifie 205

-Nu sunt de acord, rtrspunse Mack. Dactr ai de gfrnd -N-ar trebui s[ facem asta, reu$i str lngaime. Nu cfrt...
s[ le spui o parte, sfatul meu este s[ fii sincera pdntr &1i1...lucrezi pentru mine.
la cap[t.
Piciorul lui Cady se opri. .Barbatul igi mecu buzele peste ale ei, intrerupdndu,i
micul discurs. Apoi i9i ridici ,$or."pui.
- O s[ creade ce sunt nebun6. La propriu. - Ma gdndeam la politica firmei taie in ceea ce privey
Mack cletina din cap. E traternizarea cu angajaqii.
- $ar putea s[ creadl c[ eqti prea b[nuitoare, poaE Cady inghiqi cu er;u, de doue ori.
chiar qi pugin paranoic6, dar m[ indoiesc c-o s[ te cr* -Ce e cu ea?
da nebuna.
- Cred c[ am gtrsit o modalitate s[ elimin[m proble
- La naiba! Mi-ag fi dorit foarte mult s[ avem mai mele pe care le ridic[.
multe informaqii.
- Care?
- Lucrul de care avem nevoie, rosti Mack incet, este - Imi dau demisia, spuse Mack foarte incet Din
exact ce incerca gi m[tuEa ta s[ obginl. Dovezi.
momentul de faqe nu mai lucrez Dentru tine. E clarl
-$i cum [e-am putea obflnel -Mack, pentru numele lui Dumnezeu...
- La asta m[ gdndesc. Sunt consultant pletit, ai uitag -Nu-mi mai pogi da ordine. finindu-i in continuare
Cu asta m[ ocup. Ma gindesc la diverse chestii gi dupl
trupul prizonier cu bratFle, se aplecl din nou gi o strrutd
aceea dau sfaturi,
pe gal Politica firmei tale despre relaqiile personale intre
-Aha. angjjator gi angajaqi nu se mai aplica in aceste situagii.
- Da. Fme nici un avertisment, igi puse mAna pe
coapsa ei, chiar deasupra genunchiului, gi strflnse Cady simEi un fior de surescitare strebetAndo
mt corpul.
irin
ugor. Hmmm.
La atingerea degetelor lui calde qi putemice pe pielea - Chiar nu cred c[ e o idee bunl ce se intflmph.
goala, Cady se incordl gi se uitil in jos. Vlzu c[ poalele Plotestul era i-alnic, igi dedu seama. Foarte;ainic.
halatului se depertaserI un pic cdt igi leglnase piciorul , -SituaEia de. faEa poate fi caracterizatl altfel, ii qopri
in aer, lasand la vedere o parte din pulpa. O fustf, cu o el, adulmec6ndu-i curba gdtului. E vorba pur qi sirirplu
cr[ptrturi destul de modest[ ar fi dezvelit la fel de mula de doi oameni care simio atracqie fizica reciproca qi,
piele, dar faptul ce era vorba de halatul ei de noapte intAmpletor, au ajuns se fie foarte aproape rrnrfd" rtnil,
care se deschisese flcea totul sa aibl o incarclturl insu. in toiul nopgii. O mugc6 ugor devaiful urechii,lxando
portabil de intiml. str simci totugi forqa dingilor lui. Mai muk, una dinme
Mack zimbi ugor gi $i impinse m0na mai sus, cu aceste persoane e imbrlcatl cu o cf,mag[ de noapte.
palma alunecdnd cetre partea interioafi a coapsei. , - $i un halag.cor-npleta ea. Persoana poartl gi un ha-
lat cdt se poate de decent.
-Mack.
Acesta se ridica gi se apropie foarte incet, {oarte ho. Reacqia lui fu pur 9i si-mplu s[4i dezlipeasc[ palmele
t[rdt, qintuindo efettiv pe marginea biroului. i9i dezlipi
,
de blatul mesei 9i s[.i dezlege cordonul hilatului.
palma de piciorul ei, dar, in loc s[ se dea inapoi, igi puse - Halatul, rdspunse el, oprindu.se pentru a se uita la
-
m6inile deo parte gi de alta a uupului ei, prinz6nd,o ca ce fh6gs, nu e deloc o problem[...
iffro cursf,. Dintr.odafii, Cady nu mai reugea sf, respi. Cady simqea cum-o caldurl i se rlspAndea prin vene,
re. Nu simqea sufocarea aceea de panicatl care anunta un val puternic de dodnqa care o facu sa se cutremure.
apropierea unui atac de anxietate acutf,, ci o tulburare lgi puse miinile pe umerii lui, ctrutAnd mugchii tari de
de cu totul alt gen. suD tncoul negru.
205 Manda qa{EE
$otnt.defamtfu
- Ce crezi c[ ar trebui s[ facem acum, av6nd in vedere uqop savurdnd atingerea lui qi bucuroas[ s[ vad[ c6t de
ctrnu mai putem sa ne ghidam dupe politica firmei? mult o dorea.
Cady inghigi din nou 9i,9i aplsl mai tare mAinile pe
umerii lui.
Y":\ ii prinse fesele in palme,,o ffase pe marginea bi-
mulul $t se cutund[ incet ln ea. Cady trase aer in piept.
-Am putea str o inlocuim cu regulile sociale. ipi puse mf,inile de.o parte gi de alta a f.tei tui si ii,'#
-Nu cred ca regulile sociale o s[ ne duce unde wem pulse la serut cu o salbaticil U fJa" '*
s[ ajungem. . 'nri"-;;il:
Era innebunitor s[ se simttr at6t de p[i"a. f.*iu".,
- $i unde;ar fi asta? din ea ajunse la punctul critic.
- In pat. lmpreuntr. _lymea disptrru, 9i Cady se hse proiectatl prin
Cu o singurl migcare fluida, ii desf[cu genunchii qi spqlru.
[n_ momentul acela intens qi delicios, cdnd
se strecura intre ei. Bragele i se strecurard pe sub halat ,la orice renuntase
gi o cuprinserl pe dupe talie. Cady avu doar o secup il simEi dintrodate acolo cu ea chiai in
conff-ol,
da la dispoziqie pentru a inregistra qocul contactului cu inima acelui haos fierbinte qi dulce.
coapsele lui tad intre picioare, dupl care Mack se aplea timp dup[. aceea, Mack se migca, o ridica de pe
,,,Yrll
Dlrou $i o scoase din^ birou in brate.
peste ea, ludndu-i gura prizonier[.
Instantaneu, fu cuprinsf, de fiori ca nigte descflrc[ri C.a$v.se cuibari relaxat[ la pieptul lui.
elecffice, care i se disipau in came in valuri tulburlto* - Unde mergem?
re de senzaqii delicioase. De ce se opunea acestor plit- - S[ c[utem un oat.
ceri? Nu putea se inqeleagl. Nu era ca qi cum n-ar fi fost - Bun6 idee. 1l irugca ugor de lobul urechii. E mult
mai confortabil. Se opri o secunde, cand tsi aaau;";;;
doi adulqi, capabili sd ia decizii de capul lor. Nu era ca gi
cum nar fi qtiut undeva in adincul sufletului ei c[, g tvtac$ incepuse sd urce pe sc{rile de -pe'hol. Chiar ai
de gend s[ urci scara cu mine in brate?
atunci cdnd intrase in birou imbrlcat[ doar in clmagl
de noapte qi halat, nu fusese con$tienta c[ sar fi putut
-!dn[ sus, chiar de.o fi s[-mi dau'duhul.
. -N-aq wea s[ se intdmple una ca *t". p"t s[ merg gi
ajunge la asta. Nu era ca gi cum nu se indrflgostea singurfl, ztru cf, Dot.
de Mack. Nu era ca qi cum n ar fi deja indtlgostitl de
-Je cpd. Dar e vorba de-o provocare aici. $tii tu cum
el. Perfect con$tient de ce ff,cea, Mack o s[rutA mai sunt.berbaEii cdnd au de-a faci cu; p;;;;;r".
profund, Cady simgi din nou mAna lui pe picior, impin-
gdndu-i poalele cflmdqii de noapte mai sus. lqezat[ pe . tJEtrgr"^ pe a rreia reapr[ 9i nici mtrcar nu gfleia
birou, cu picioarele desfecute, nu avea cum s[ se aperc 11c4. ladV i;,i pute,a da s-eama c[ inainta cu uguririqe. iqi
necu degerul de.a lungul umf,rului lui.
de degetele lui exploratoare. Cand o m6ngdie ln zona - Eqti in forme buni.
ei cea mai intim[, Cady trase aer addnc in piept. Ne - Pentm virsta mea, wei s[ spui? Ajuns la etaj, Mack
putAnd s[ se abqi^n5, iqi intinse mina Ei glsi fermoarul se opri cdreva clipe sa4i
pantalonilor lui. Incepu s[-l desfacl, ating6nd ugor con mesc mult.
tr"ga'.[ruflh..". V;i,'iltir:
turul plin gi tare al erecjiei lui. - Egti intr.o form[ excelentl penffu orice v6rstd, mur.
Simqindu-i mdng0ierea, barbatul gemu gi o opri repe- mure ea, cu glas rtrgugit.
de acoperindu-i palma cu a lui. pe care o ai. lntri in dormitor,
-Mai bine m-a$ ocupa eu de asta, mormli.
,, -Apreciez.ptrrerea
p. pat Ei se p-rlbugi peste ea cu un geam5t sincer.o
Cu^grij1l de1{ac.r1 fermoarul. Brusc, era_liber, lasin
Se
Lrar acum, c[ am ftrcut faql provoc[rii, data viitoare yar
,
du+e in grija mdinilor ei nerebdatoare. Cady il cuprinse putea s5. te las pe tine str me cari pdn['aici.
208 WnmdaqAffi Af*ni rtfamitie 2W

Data aiitoare. Cady se intrebe cum se interpretea mi-a spus^cl azi vine un agent imobiliar s[ se uite la casa
asta. O remarcl relaxatl, negdnditel Un indiciu c[ se ag noasffe. Cum ai purut se-faci una ca astal
tepta ca acest aranjament confortabil se dureze pe toatl Fiica lui Mack-. Cady ieqi de sub perura, se ridictr si
perioada relaqiei lor profesionale? Sau f[cea referire h .
lua halarul care sfergis! ,irrr.rt p"-p.a;;,Cffi;J:
posibilitatea unei relaEii de durate? Cand fu gata, iegi ingraba pe palierii ,. ,itl ti1[,.
Lipindu4i umf,rullui, hoteri c[ cel mai ind]
faga de peffecea jos.
cat ar fi in seara
fost s[ nu se lanseze in speculaqii. Nu Mack 9i fata lui erau pe holul din fate.
asta. Dac[ incepea s[4i fac[ griji pentru viitor, avea s[4i - Ce caugi aici, Gabri-ella? inmebe Mick.
iasa din minqi mai mult ca sigur. Nu voia ca nimic sI -fm.su1at-o pe doamna Thompson. Voiam s.o rog
strice orele care-i desptr4eau de zorii zilei. -
s&mi trimitl o geacl pe care am uitato data trecuti
Putea s[ lase c[detea nervoasf, pe mai t6rziu. cAnd am venit acasl. Mi-a zis c[ azi voia s[ facl un pic de
curlqenie, penrru c[ tu stabilisegi cu un asent imobiliar
sdvintr sa vad[ casa. Nu mia venit sa cred]
capitolul 20 -Cum ai ajuns aici? intreba Mack. ialm.
_ -Am luat autobuzul din Santa Cruz pdnl la San
Sunetul profund gi peffunzltor al soneriei de la intr* Franc isco,
re o trezi, cu o invazie iritantl de adrenalina. Se ridica in
{^uq[ qre. feribotul... Gabriella r^" ir,ff .rupr.,
uitAndure fix la Cadv. Tu cine esti?
capul oaselor, clipind, gi incerctr s[ se orienteze. Lumina -Buna-dimineaga. Cady ii zdmbi. Ochii Gabriellei
diminegii, filtrate pdntro perdea de nori 9i de ploaie sem[nau foarte mult cu_ai
Jui Mack, ii era imposibil sl
u$oare, se sffecura prin fereastra care incadra panorama nu zAmbeasc[. Eu sunt Cadv Brisss.
familiarl a golfului gi a oragului din depertare. -A, tn e$.ti: Pe chipul d:eguf ai-Gabriellei se intiplri
Ceea ce nu-i era familiar era dormitorul ln care se o expresie chinuit[ de suferinqe gi de furie. Tu egti ex-
afla. Camera lui Mack. Nu cea in,care dormise ea de perta aia care a dato in bartr cu jobul penrru Notch gi
cdnd se instalase in vih. Dewey. E numai vina ta.
Soneria se auzi din nou, de data aceasta gi mai insis. - Gabriella. Mack articula cuvintele cu calm, pe un
tenttr. LAng[ ea, Mack rgirfli citeva cuvinte neinteligibi- ton autorirar. Ajunge. Ia un loc in livine. Eu ii'Cadv
le qi impinse petura de pe el. ne imbrlc[m, apoi o-s[ lulm impreune iicul delun gi
- Ma duc eu, zise. putgq str stlm de vorbf, pe larg. -
Se dadu jos din pat gi intinse mdna dupl pantaloni. Gabriella igi inclegt[ pumnil.
Cady se lasa pe pernl g^i4i permise s[ se r[sfeqe cu ima- - De ce s[ stau eu [a masf, cu amanta ta?
ginea corpului lui gol. Igi dedu seama cf, avea un spate -Am zis gata, Gabriella. Ia loc Ai controleaz[-te. Esri
foarte frumos. Ca sculptat. prel mare pentrq asemenea crize de personalitate.
Nu putu s[ se bucure de aceastit priveligte mult timp. C-ady treslri, dar nu spuse nimic.^iSi reaminti c[ nu
Imediat ce4i trase blugii, Mack porni spre ug[, fera gose- era fiica ei gi c6 nu era cazul se intervin[.
te gi cu pieptul go[. Iegi pe hol gi se flcu nevezul -Ai fecut-o din cauza ei, nu-i aoal in slasul Gabriellei
Cady ii auzi pa,gii pe scarf, Ei apoi cum deschise uga se simEeau lacrimile pe care abia gi le refinea. Vinzi casa
din fa6. no.asffl
-pentru c[ ai o aventurii cu ea. E weuna dintre
-Thri. Vocea femininl deveni mai putemicl, cu ac- nebuniile alea prin care rrec barbagii c0nd ajung la criza
cente ingrijorate. Ce se-ntemple? Doamna Thompson v6rstei mijlocii?
270 tunan[nWE qf*oidefarnttte
211

-Aqazl-te. Mack se lntoarse c[tre sc[ri. fi-am zis, vor. or_^adevlrat gi, cI probabil
ii e un pic frica de ce-i va
bim mai tirziu. r€zervaviitorul.
-Cum ai putut, tati? Cum ai putut s[ scofi casa noae Expresia lui nu se lmbl6nzi prea
mulq dar ochii i se
trl la vAnzare? mailnseninartr oarecum.
Mack nu-i rlspunse. lncepu sf, urce treptele, cdte - Bine, o
sf, fin cont d" ,rt".
doua odatl. Cdnd ajunse sus, trecu pe lflnga Cady. Avea Apoi Mack inchise uga.
maxilarul inclegtat. porni cltre camera ei. pusese mdna pe
- Imi pare reu pentru asta, murmurl incet, oprin *YlI
cand ceva o flcu se se opreasc[ gi s[ se uite din nouclanqa
du-se in uqa dormitorului. Mereu las vorb[ acasl unde capltul scflrilor. ceffe
pot fi gAsit, dac[ are nevoie de mine.
- ,. Gabriella se uita la ea din cadrul intr[rii arcuite in
-Bineinqeles. E Ei normal. Nu4i face probleme.
La parter, Gabriella intr[ cu paqi aplsaqi in living qi
tivi,1s.
{vq chipul imbujorat qil"..rj", J"'hrri..
impulsul de momenr, Cady lua mrina
disperu din cimpul lor vizual. _ Y:T:.-gr4i de
- E o domnigoar[ incintltoare, Mack.
-Momentan se poartii ca o pugtoaice resfeFte. jl,tl
- Indiferent de virstl, penffu orice copil e $ocant se rutcK aveauI:'+il$tiil'..tt'JEmm.",*
ffi$:"{Ifi o aventur[ pasagerl. Dou[ vapoare care se
descopere c[ plringii au o viagA sexuale. intalnesc in noapte pe oceanul
nemf,rsinir
-Aici nu este vorba de viala mea sexuala. Problema re crisp[ in sinea eL Bine, po,rte & nu
avusesere o
e casa. nrenture de.o noante. Da, in mldlir*elrt;i;;;;r:
- in fine... Cady lncepu s[ mearg[ cltre dormitorul teafi descrjsaca fiind *ri;aJ:'iGii.;"+i:l;rn
urma str
ei. Cu permisiunea ta, me duc s[ m[ imbrac Ai eu. Dar
cred c.o s[ v[ las s[ luaqi micul dejun fere mine, dac[ nu
te deranjeaztr. :ti{}T,'"'Jrfi T,it-:ffi l}:lf:*ilt?TJ.,i,'*
oql.rgll" s.inguri neinqe-legerile. "*"** '
-Nu. Vreau s[ fii qi tu de fage. uand uady ajunse la parter, Gabriella nu
schige nici
-O s[ fie ciudat.
Mack facu o strambetur[.
o migcare. Statea nemi$iatr, t"a"J..,
ha 9i plina de resenrimente: cg umerii o'|rivire sum-
-Ai dreptate. Ce dracu' era in mintea meal Nu e co trXJr.piSpt fl otrajii rrid"G.ii-i. " ^ ld;tt b.il;i;
rect se{i cer str asigti la o scenl nephcut[, faqa in fap -Lrabrie[af Cadv oreGr[ s[ vorbeasc[ destul de
cu o copila temperamentala. Ma ocup eu de Gabriella. e. Ai wea sf,vorbeEi cu mine in
E fiica mea, nu a ta.
i"t prili.r,if
,. - -e ce-ag wea sf, vorbesc cu tine?" Nu avem nimic de
Cady govli. discutat.
-Sa nir fii prea aspru cu ea, Mack. in mod clar, este -Nu sunt d_e acord. D.in cf,te se pare, pe am0ndoul
foarte suparatn. $i e la o vArsttr dificiJa. ae intereseaze binele tatf,lui tf,u.
- Ei bine, am o veste penffu tine. in calitate de plrin- - Lasal ln pace. E numai vina ta.
pot sd te asigur c[ toate vdrstele sunt dificile. -
te,'Pe $tiam Eeu ctr s-a ln-
timplat ceva J-a ,lti*riiob,i;;;;;;:. Yrrs'r
chipul lufCady ffecu o umbrd nostalgicl. ,ln cali.
tate de plrinte." Ea nu putea spune aga ceva.
;q":o,Ji faci atdtea grijipent u'art l
LraDrlella- deveni gi mai tensionate.
- Dintre noi doi, tu ai experienqtr in domeniu, aga
c[ no s[ te-conffazic. Totuqi, promite-mi cl o sI fii q.,.-,qlTll'lTff,lxr}:r.i,i.o*1 jTil$1",:,"as,Jl
b[6nd cu ea. In calitate de fenreie,'pot se4i spun cl suferl
272 'kmanf,a@ic6, Af*nidefamrfia 213

- Din cauza tatll


-Eu-Tu
ta? gi ttru puteqi
s[ luaEi micul dejun impreunl.
-Din cauza mamei mele. o s[ mlnAnc aici. Alg prefera sf, nu m[ bag in certuri-
- Ba nu, spuse Cady. Nu cred cd e a,ga. le voastre de familie.
-A iubito. : Eu qi tati nu ne cerrtrm. Niciodati. Buza inferioarl
- Da, bineinqeles c-a iubito. a Gabriellei ffemura. Cel pu;in nu penrru chestii im.
- De unde gtii asta? portante ca asta.
- Nu-i greu de remarcat. Cady_aproba cu o migcare din cap.
Pentm o secundl, Gabriella paru uluit[. - Probabil pentru c-[, de obicei, iatel tiu se df, peste
-De ce s[ fi vorbit despre mama cu tine? Niciodail facl pe tine fericit[.
cap s[ te
nu vorbegte despre ea cu tipele cu care are cdte-o aven'. Gabriella ii aruncl o privire salbaticl.
turl de o noapte. - Ce wea s[ insemne asta?
-Poate c[ mi-a povestit despre ea penru c[ gi eu i,an -Mai nimic. Cady lul nigte cremfl de br6nz[ din fri
spus una-alta despre prima mea cesetorie. Cady trecu 4d:" &n gi eu o curiozitate... tu ce faci ca sf,-l faci pe
pe linga ea gi intrl in bucltlrie. Cred c[ pasionagii & el fericit?
psihologie gi chestii de-astea numesc asta ,implrtligirea Urmarl cdteva clipe de tlcere uluitl din partea
expedenqelor". Ce e chestia asta cu agentul imobiliar! Gabriellei, care apoi ripostl:
- $tii bine ce e. Evident fara nici o urml de entp - Nu mai intoarce lucrurile in aga fel inc6t s[ partr c6.l
ziasm, Gabriella veni dupl ea. A inceput s[ vorbeascl manipulez, quier[ tfln[ra. Nu e cazul.
despre vAnzarea casei imediat dupl ce s-a intors de h -Aqa.ceva poartf, numele de invinovlqire pasivit qi,
jobul ela pe care l-ai distrus tu. nu $tiu de ce, am impresia c[ te pricepi foarti bine la
Cady lua ceainicul qi se duse la chiuvetl, s[ il umple- chestia asta.
- Gabriella, vorbele tale nu se leagl. Tocmai ce mi,ai Gabriella peli.
spus c[ tatel tau nu stabilegte relagii serioase cu femeib - De ce spui asta? Nu e adevlrat. Nu incerc s[.] fac sl
cu care se vede. Acum imi spui c5 am suficienttr influen' se simti vinovat.
te asupra lui s[-l oblig sa4i scoate casa la vAnzare? Ca sI - De ce crezi cf, a scos casa la v6nzare?
gtii, nu m[ ocup cu afaceri imobiliare. -Nu gan. Tonul Gabriellei era inclrcat de suferinql
- Dac6 asta se wea o glumtr... a9up. Se intAmph ceva cu el. De la un timp se poarri
-Nu conteazl. Cady puse ceainicul pe aragaz gi dedu ciudat gi totul qa inr[utltit gi mai tare dupl i. l-ai
drumul la foc. Vrei o can[ de ceai? jat drept consultant la ultimul proiect. "rrg".
-Nu. -Poate c[ face acelagi lucru pe carel faci gi tu la
Cady lua un pachet de chifle. facultate.
-Vrei una? Gabriella se holba la ea.
-Nu. -$celagi lucru? La ce te referil
- Bine. Scoase o chifll din pachet, o tlie in doul gi - Igi vede de viaqa lui.
baga ambele buclqi in prljitorul de pdine. Urm[ o tlcere de scurt[ durati, goale.
Gabriella ii urmlrea migc[rile, cu o iritare prost - Dar de ce trebuie sa vAndl casa ca s[ facl asta? in
camuflatii. neba Gabriella.
-Thta a zis cI iegim sE mdnclm. -Nu gtiu.
214 tunanda@ic6, Afaceri defamiftn 215
Ceainicul dlduse in fiert qi aburul guiera. Cady il lu[ - Probabil Denrru cf, eu nu sunt o persoanf,
dg ne foc ai incepu se toame apa fierbinte in cel de pon lipsitfl
qelan. Pusese suficient ceai pentm doul persoane.
deJncredere in mine. qisrr;; ;;i#;il Am facut
mftcient pentru amAndoud.
- Dar noi suntem doul fete deqtepte. Dac[ ne punem Gabriella se uitl ur6tla ceEcl, govai
capul la contribufie, reugim noi s[ aflam. cdteva momente,
duptr care facu doi nagi cetre mil-L;Urtura
gi se
la fereastri,'a.-r"a"l;;;";s.1.,
Mack se uit[ la blrbatul care.l fixa din oglinda de dea-
supra chiuvetei de un alb str[lucitor qi se intrebe cum
ftr:ffi peiJalui
- Dac[ te consoleaze cu ceva, continu[
avea s[,i explice Gabriellei cum stiteau lucrurile. Adev* tatl!teu rl1r am discutat dd;;.;.aJr"ri.. ' Cady,
' eu gi
rul era ci nu4i putea explica nici lui asta. Dar, cumva, Gabriella ii arunc[. o ciuttrturl cercetatoare
qtiuse cE urma se vin[ qi ziua asta. Nu benuise qi cind dupe
care, aparent mai imbldnziti, igi lntoarse
avea si se intAmple asta. atenfia ce;e
priveligtea de afar[.
Viaqa nu sti pe loc, indiferent cdt de mult te strldw se vorbim desple casl Cady lue
ieqti s[ o plstrezi neschimbat[. Nu putea decit s[ spere __-H3t pe" in mdn[ ceasca
mastr. Tu prima. De ce crezi ce o so
ce,^inffo bunf, zi, Gabriella urma s[ inqeleag[ asta. PT"r.n
ra vanzarel
scoartr
timp, discugia care fl aqtepta navea s6 fie phcutl.
^ Intre
In trecut, nwi fusese deloc greu sa4i plstreze relaqiile de
Gabriella sffense mai tare cea$ca pe
palme.
care o flnea ln
parte de fiica sa, in fundal, mai ales pentru c[ nu simqise -Nu gtiu. $tiudoar ctr are leg[turl cu tine.
niciodattr o dorinql puternici de a face din ele cenmrl - Nu cred. Uadv orivi conturul rigid al umerilor
existenqei sale. Dar lucrurile stiiteau altfel cu Cady. Se in- b'rie[ei. Cred mai degrabe.e r." i"gitJ;;l".. Ga-
doia c[ putea exista weun berbat care s[ 1in[ o femeie ca -Cu mine? Dar eu"nu weau s{ vAnde!
ea ascunsd pentru prea mult timp. -Qr* e casa voasrrr, Oabrie["1
Se lasa peste chiuvetf, gi se spile pe fap cu apf, rece. -Cum e?
- Pq... c6te dormitoare are? Bucltiria este mare
- N-o s[ se lnsoare cu tine, s[ gtii. Gabriella st[tea ln sau
mic{? Aveqi Si sredina?
picioare, ldnge fereastrl. N-a awt niciodatll asemenea Gabriella ezite, apoi rEspunse:
gdnduri cu femeile cu care se incurcl. -.ramr dormitoare. Doua bei. Tonul i se mai imbldn-
Cady duse doul cegti cu ceai pe mas6 gi le agez6 * Avem o bucltarie
-"r., d. -oaa;.;L:afi;';
cu grijl. murit mama, eu gi tata geteap i*pr.ur,e
- $ar putea s[ te surprindl, dar nu mI consider una
ir, $; grh;
dintre ,femeile cu care se incurciu. fl^",11T14:..m o groazr de.arbupti, n..iii"r.o'p8trra.
lrcolo.mlam finut petrecerea de absolvire
Gabriella ridica dintr-un umEr, intr.o migcare de
sfidare.
-lll c" spui, cred cd e foarte frumoastr. a iiceuiui.
-unlar este. E c[minul nosmu.
- Crezi c[ lucrurile stau altfel cu tine? spui, imi dau seama cA poate perea cam
-ihm. _ ;P.1"
goal[ fir[_.a!omi
tine.
Gabriella se intoarse c[tre ea. Gabriella ffes[ri 9i i9i inelqa rapid capul.
- De ce? - vln mereu acasl in vacante.
Cady se intoarse la blatul de buc[t5rie, se ia chiflele. - Dar in restul timpului tatal tAu sttr acolo singur?
216 nmankagtilct nfaceri defamtfu
217
Maxilarul cu contur feminin al Gabriellei se incordl .,Ceva^timp mai tArziu, Mack se urctr la
lntr-un mod care trlda inclplgdnare qi ii amintea vag nii, iar Gabiiella se slregure p",""o.,J ^&;ff;,};;l."r,-
volanul masi-
de Mack.
- ii place Ea.
_ -Nu rebuie se mr
Sanra Cruz, ii spuse. pot
d;;i,il"dffiill*"i pdnr in
sf, iau ,;t[;;i.-
- Eqti sigurt? --
r\u4 nrcl un o".r:li:-y".k iegi,cu
vilei. Am ceva de rezolvat spatele de pe aleea
-Acum clhtoregte mai mult. Glasul Gabriellei clpL cu un bti.rri.."-rl ro.rr.gr. p"
ttr o notA defensivf,. Aqa c[ nu e singur acase tot timpd .Xtq.O s[ ne oprim p. t, Jin'arr_."'
dac[ asta vrei s[ zici. $i seara are intAlniri. Cu o groarl areii ei re recea cu mana.
de femei. Dar nimeni deosebit. ,,ift,.i$l?"f;Jiii,ll::
- $i tgtugi, o s[ vii din ce ln ce mai rar de-acum inco
r Hd:, tutfl': ji spuse.
lo, nu? Intr-un final, o s5 termini facultatea. $i-o s[ e
angajezi. O sLEi faci viaga ta. Probabil c[ o s[ te m[rigi r-rumnezeule
:rfr?h :intr
mare.! Vorbeau ca un cuplu
gio s[-fi cladegti propriul c[min. No sE mai locuiegti ani buni, nu? cls[torit de
efectiv in casa aia mare, nu,i aga? Pur gi simplu, trsa Mack igi zdmbi in b3rbe, in
ciuda tensiunii care em&
e mersul vieqii.
-Nu inqelegi.
:+!ix?Pe:,6:*:* ,t ;,r*li*xtii$#t=","
Cady sorbi incet din ceai, dupl care hse
mai jos.
cea$ca
flTra:
de tecuH.
tor parcursil m[iui'a;ir" ":;
i,.lr. .,"fir.r.
- Eu locuiesc singurl.
-$i? gffi ,:'[""r& li il1l;.Yrx"5.,'"" # Tlt'th,:
intdmpinat doar i:
- In mare parte din timp, e bine. Ir,I-am obignuit aga- de'
Vezi tu... am locuit mereu singura in apartamentul ela.
Se opri o clipl, apoi relu[: Am o groazl de spagiu. *535$*:i"il;:lr,liTii,'f 3l'3il"l1Siili[1';t:
- O groaz[ de spaqiu? diferia, nu,i Ea? rosti Gabriella.
-Nu am amintiri care sf, aglomereze locul. Nu dau *,;,ft:: Nu_i precum
nas ln nas cu imaginea unei fetiqe care se ascundea -Nu, rlspunse Mack. Nu e.
dupl canapea ori de c6te ori inrram in incf,pere. -^U str te insori cu eal
Nu trebuie s[ lmpart bucltdria cu amintirea cuivacare Creva.in inima lui se incord[.
m[ ajuta la gltit 9i splla vasele dupl mas[. Nu am o -fl1:r plcar nu neam apropiat de subiecnrl
gradine unde s[ ies gi sf, m[ g0ndesc cit de frumoasl c5slroriei.
- tsxact asta a zis $i ea.
a fost fiica mea in ziua in care a serbf,torit absolvirea - Pei... asa e.
liceului chiar acolo. Gabrielli igi mugc[ buza inferioar[.
Ceagca Gabriellei se opri undeva la jumltatea dnr, -il ml-a mai zis s[ te intreb ceva.
mului cetre gure. Se lntoarse c[tre Cady, cu o e>rpresie -ue anumel
uluit[. Tdnlra ftase aer ,-dl:",jn piept
qi p[ru vs[ se prege-
- Fantome gi amintiri? Crezi ctr asta inseamnl casa reasqi.Renmr o adevf,rat[ incercaie. '- r--$
noasffe pentru tati? casa penffu cA este plina de
fantome qi de
Cadv o fixe cu calm.
- De ce nu-l intrebi pe el?
"*;"rrlli
Un,timp,.Mack.nu spuse nimic, gandindu+e bine
_ steteau
orm lucrurile.
za} Amatdawt Afaceri. [efamtfte 21s

-N.ag merge pdn[ acolo incdt s[ spun car fi vorba _-


Salut, Mack. Am!r9s9 cobori treptele cu
voio;ie,
de fantome. Da, sunt o mulgime de amintiri. Frumoase- s{-i strAng[ mana.lui Mack. Me bfi;;;i
sunat. fmi
Dar nu sunt legate neap[rat de cas[. O sI le iau cu mine pre bine sd te vld din nou.
cind o s[ plec. -$i eu pe rine.
Gabriella igi beg[ mdinile addnc in buzunarele jache . Mack-ii-urmtrri figura c6nd Gabriella i9i flcu
apariEia,
tei impletite qi igi aginti privirea inainte, prin parbriz. de cealalta parte a ,irgrnn.
-Nu inqeleg. Dac[ nu te deranjeazl amintirile, de ce pe fiica mea, Gabriella. E la
simqi nevoia s[ pleci? 3xl',f s["':t
-Nu gtiu sigur cum s[4i explic. Dar am inceput sl ";ff#fi
.-Nu, zd*u! Chipul lui Ambrose
prinorag. In drum spre plaj[.
se lumintr. Ajung des
cred c6, poate, amintirile vechi sunt ca tablourile de pe
perctii unui muzeu. Cdteodatl trebuie sa le muqi din -Da?
G*P:i:tI zdmbi penrm prima oara in ziua respectivfl.
loc, s[ le expui ahfel, intr-un alt mediu.
gAndeam si-m[ inscriu la nigteiursuri,
- De ce? *xa .*?_"^l1pjl.m[
unlversitate. M-am r-etras din activitate de ceva
-Ca s[ faci loc pentm unele noi. weme
si... +u.ppfi sa faci surfing t"
Gabriella se uit[ la el. ""rfaiiii,
- lmt dau seama ce poate deveni "ul-.-
monoton.
-$i asta inseamnf, cI dai uitlrii amintirile de akedaa? -Da, pf,i... haideqi, i"t r6.-C"';;;, stAngaci,
-Niciodat[, rlspunse Mack. Marile opere de artl nu Ambr.ose-ii invit[ s[ intre. em'A*, iri.
sunt niciodatl date uitiirii. "ili"
Gabriella intr6 inaintgq l;i M;;[.-Ci:riJ'vazu gre.
Gabriella agtepa pAnE ce Mack deschise poarta gi se
mada de metal vechi
opri brusc.
dilil;fi J-incaperii, se

urctr din nou in maqinl. Privi cu destula curiozitate ale armurf, grozavl! rosti, cu prefuire pline de rev
ea ingust[ gi brlzdatl de fegage care ducea la cabana ln
_
pect.9"
in glas.
forma de A. aruncf, asemenea unui rac chiar se balbair
{n1bro.se,se Ai
- Cine locuiegte acolo? lntrebe. -Mu-mul[umesc.
-Un tip pe care,l cheaml Ambrose Vandyke. Colec- G^abriella il invalui in zdmbetul ei superb.
Eioneazl armuri vechi.
- Imi plac la nebunie ,.-rrii" u".[i:""'
Tflnlra tntoarse capul c[tre tatil ei. adres[ o privire fixe, ca de clprior prins
*m H?::tii
lumlna tarurilor.
- El este tipul care deqine coiful lui Dewey 9i al lui
Hotch, nul -gi mie.
. Mack hidedu sea_ma cd,situaqia qra dea dreptul stAn-
-Exact. Mack schimb[ viteza cu una mai mic[. $i ienitoare. Era timpul sa schimbJzubil;i.-.'
este qi un fel de geniu informatic. S-a retras din acti-
vitate anul trecut. Mi s-a perut ce se cam plictisegte in . -)1.. ia zi, Ambrose, ce plrere ai de oferta pe care
giam filcuto la telefon?
ultima weme.
Parcurse aleea cu mare atenfie. Cind, in sfdrqiq opri _.Amlrose lgi smulse pr-rvirea de la Gabriella cu un
magina, il vlzu pe Ambrose, care ii agtepta in ug[. Van- *1r^:T l! poqte,de
scupg? o expresie
evident. pe chipul lui inteiigent
de interes surescitat.
dyke iqi prinsese p[ru] lung intro coade. Purta jeanqi gi
. - tsr, omule, [r3m spgs_iq seara aia ln c^are mi-ai salvat
o bluz[ de bumbac pe care aplrea imaginea unui tocilar
pe o placl de surf, cu un computer in mAn6.
viap ce+i rlmdn datoi. Vorbe"*..rior.
esta cu consultanga pare interes""ta.
il;il;;;il;;i;
Nu I'ca-gi cum
20 nmanda qAcE Afotn[ tefamitie 221,

ag avea altceva de flcut in afartr sd merg la plaja. in Cady_inqelese cum reugi_se Mack s[
ultima weme, singurul moment agitat dln viaqa mea _ pltmnd[ in cladi-
metodele inerentb rl" i"rraiii-p.i"
a fost in noaptea aia, cAnd tipii 6ia au incercat s[-mi :_:it.|. Ilcyge,ta
.-: dacr ar fi fost cazul sr rccurge qi ea
fure armurile. i"::1,^"^!i
ta Trrjb*problema
aceeagi tactic[, era ctr accesul in giraj nu
- Deci egti interesat, da? insemna c[ urma sE poate plt in
-Glumegti, nu? CAnd incep? l.ui
il";;il"i;;;;ffi;;
fu{eq. N-ar fi obi-"i;t,;i."nde-$i "prrti*"'"tuj
-Azi,iirlspunse Mack. deja Mack. Asta dace'n; il;"d;i,e
prin gunoiul locatarilor, ..." ." pa..;;"t"i
*lrir. din nou
----
inuiii.
Mack avusese clar dreptate lntr.o privinq[:
de supraveghere erau ingrozitoare.
- misiunile Cu cdt sttrtea mai ,ult ,ici;;
punea mai mult la tndoiala impuhufde
,;;*";, cu atat isi
Nu era vorba numai de plictiseala, igi d[du seama
iG
f..iUJ:
ajungq i.pr."q, dupf, ce Mack gi Gabriella
Cady in timp ce lncepea incd o schige a sff[zii din fata
lil^!:"T,?
llirjlil-,\u go.rn:rse de lavila cu acest scof. Iegise din
apartamentului lui Jonathan Arden. Era gi grija per. sf, factr o plimbare, penrru a mai."apa-de
manente cf, urma s[ vinl cineva s[ o lntrebe dacl era, T1-9-?Ti.[
nerln$tea aceea care cuprinsese din momentul in care
intr-adevf, r, pictorite. rtrmdsese singurf,. Avea mintea plina
de t"if.i"i a; id;;
Pdn[ acum, doi pu$ti se oprisertr lAnge ea, sI o lnrebe rnurile, dtntre care majoritatea se puneau
cap la cap in
dacf, nu voia s[ le fac[ portretele, iar un betrdn se intere nigte intreblri f[r[ rrsfup. Aminfirile
n"jEii p.t ."rrt"
sase dacfl n-ar fi vrut stri deseneze pudelul. Cady refuzase in bragele lui Mack se iezboiau.c" i;grij;r"irI;G;;;;;
politicos ambele propuneri, expliCandu.le c[ participa la cufiica.lui 9i cu propriile i"..".tituJini.ffi;;;;
relaEia
un curs gi c6 peisajul sradal reprezenta tema. 9 a$tepta in- viitor. Se tezisi ce gdndurile i se invdrteau
in.cercuri din ce in ce mai *iA pa;e;
_ Dou[ ceasuri gi jumf,tate de schigat gi reschiqat ace congtientiza
leaqi ugi, acoperiguri gi trotuare nu reugiserl s[ imbu. primele simprome ale unei iari.G;;;;.:riffi;d;
nltAfeascl aspectul general al tabloului. Disperar6, ldngl scena p""t ;;;;l
ce se trezise.cl ajur:lsese
I$;
incepuse s[ treac[ la o viziune mai absrractl, dar, exa- " qi,. h;
aruncase privirea de cealalu part a golfi.rlui
min6ndwl obiectiv, fu nevoit[ sf, recunoascl faptul c[ 5:T.r:r:- i",",1
i petreacr i ua. S iigr., i ;;;i"
sE+ z

nu era decdt o aglomerare de linii frdnte gi de imagini cttara ge care dispuneau in ancheta aceasta era"i"ca loria.
distorsionate. Pe de alte parte, nu se mai pretinsestni- man Arden era un escroc cu multe secrete de
aoa.rl
ciodatl artisttr pinl acum. Era prima ei zi ca pictorip, ii..":i * byr"iml cr trebuia g-l flne ,ub obr"*"ii..
.e ar fi putut afla. Din perspectiva prezen-
la ce se putea agtepta? Lt.:"_$-t]i
De cealalttr parte a sfflzii, uga garajului care se afla *.1:l,li qrtea spune.decet ce aceaate idee i se paruse
Dune la momentul acela.
la subsolql blocului mic unde locuia Arden se puse in
miqcare. [n spatele grilajului cenugiu care se ridiia incet . LlsI. jop blocul de desen gi creionul, dup[ care lu[
ultimulifert de sendvis i, ,pt, ;;;:itJi'parr.p
aqtepta un Ford mititel, dornic s[ pomeasctr la drum.
devreme de.la magazfutrt
;; -ri
Imediat ce se. intdmpla, gaqni pe srrada. $oferul se in- dH-.rdi*i1r.arii.
roarte sete, iar tonul destul de sarat nu
ti .r.
deptrrtii repede, fara sa aqtepte s[ se asigure c[ uqa se o aiuta deloc.
insd .nu. indrf,znea str consume ti.t,a".-Uird
inchisese in urma lui.
j*r"qnta
ii"I*
jeale-r"iiid"r6r;;s"#,4;;;
Grilajul se lese inapoi. intr-un final. lncetincer _-lTil-.
Pense intre.timp,_era_c[ nu aveai rnereuln apropiere
Llsind la dispoziqie suficient rimp pentru cineva s6 se o toalettr public[. Se dusese deja o drte p"
poatl sffecura pe sub el fhrl s[ fie observat ,iu" resDec-
tivd pdn[ in capf,rul srrf,zii, sa"foloieasci ,.;E;;;
22. tunandeQakE nxl
U*ni [efamt:fte

restaulant. Chelnerul se purtase foarte frumos, instr sc546i din nou. CSnd se uit[ peste
nu voia se affage atentia asupra ei ducindu-se acolo --_U,_!",qrr,rului
umd.r, Uady observl c[ inc[ mai era suficient
soatiu
pentru a doua oar[. pentru a se Durea strecura pe sub grilajul
in cuis de
Camionul cu marfe se opri in dreptul blocului lui inchidere.
fuden chiar cind Cady termina de mestecat ultima bu, Dacd se gr{bea.
clfic6 de sendvig. Privi f[r[ prea mare interes cum gofe Trase aer ad6nc in piept gi porni in viteze. Reusi si
rulse dedu jos, lul un mic teanc de cutii din spate gi se se_sffecoare pe sub marginea ugii gi ,. oprf dl.ai
duse cltre intrare. Apoi aplsn pe butonul interfonulul ineuntru. "u
Cineva din interior ii rlspunse. Uga se deschise gi gofe ,-IiT:"i nu strigl la ea. Nici un cdine nu incepu sd
rul p[tmnse ln bloc. taff!. ii n9 se_declangl nici o alarmfl.
Din punctul ei de observaqie, Cady il urmlri cum Grilajul se lipi de beton cu un clentf,nit putemic.
se duce la doul ugi diferite. La prima li deschise o fe uady r[mase in umbr[ cAteva secunde, idun6ndu4i
meie in vdrstl, cu bigudiuri in p[r. P6rea dornicl sl cuqajul. Apoi o pomi c5tre scarf,.
fleclreascl putin cu el. Cend, in final, goferul reugi ln timp ce urca ngptele de beton, igi promise c[
-r"piaa.
s[ se desprinde de apartamentul ei, o porni pe coridor navea str facl altceva decat se arunce i, prifir.
pdn[ in capf,tul opus. Era singurul risc pe care si.l prt",
Se opri in faqa apartamentului lui Jonathan Arden- , Deschise u.9a de la al cioilia nivel, "rrrrr".'--
incercAnd sa abor.
oeze un aer de persoane care^se afla in elementul
CAnd sun[ la ug[, nu primi nici un rlspuns. Mental, ei si
Cady remarcl faptul cA qi ea ar fi putut s[,i spunl c[ nu grre nu avea nimic de ascuns. in jur nu se vedea
era acase. Dup[ o secunde, ilvrzu pe gofer citind ceva pe
P-,unlul pdnr la usa.lui
paru lung de_zece kilometri.
Ard6;l;E;;ii,;ilili;;i "i-."i.
partea din fagf, a cutiei. Descoperi cu satisfactie c[ nu avea $i o obosi ca escaladarea
unui munte. [a fiecare pas, se agtepta ca rireo u$e se se
nevoie de semn[turl de primire, a;a d o lase pe pmg.
deschidl 9i ca u-n locatar d o il ffi;".Uiri. Cand isi
Un colet pentru Jonathan Arden. aunse obiectivul, era tensionatA gi cu rlsuflarea
Suficient cet st-i agdge curiozitatea. il urmari pe qo oestortul sustinut.
taiaE
fer cum iese, se urc[ din nou la volanul camionului gi Igi spuse clar cf, nq era momentul s[ aib[ un arac
intra din nou in nafic. Cady igi spuse c[ acum totul panic[. Putea oricdnd s[.] facl mai t6rziu.
d.e

flnea de noroc. Dac[ Arden se tntorcea lnainte ca altci. Dupi cAteva momente care.i perure o adev[rat[
neva s[ intre prin garaj, n-avea str aibtr ocaziade avedea eemitate, ajunse la gg[, se opri gi se uit[ la eticheta G
ce anume i se hsase la ug[. Dar, pe de altr parte, dactr pe cotet. Expeditorul era un magazin de costume
weo maginf, a unui alt locatar inffa sau iegea din garai aflat
m cartierul artistic qi insuflegit cunoscut sub numele
inainte ca el s[ se intoarc[, ar putea sf, intre in cledire de
qi s[ arunce o privire la conginutul coletului.
So!r1r, in zona Souih.f
Un magazin de costume?
M;r'6il;;-"-"
Porni cu paqi lengi pe trotuar, incerc6nd s[ dea im- Imediat, curiozitatea spulberl orice simt de Drecautie.
presia c[ nu fecea altceva decdt se caute un unghi mai ^ se aplec[,
tady lul colerul gi se intoarse ln'era6e ln zona
bun pentm schiple ei. Chiar cdnd trecu pe lAngl eq de relative securitate a scf,rii. Se retrase lcolo si urcd
uga garajului se umi cu zgomot. Cady trase aer in piept jum[tatea treptelor du..*il;j;i;re.
gi4i continul deplasarea. In spatele ei, o maginl iegi din f^il,
Er. Ue acolo ar fi auzit paqii""r. oriclrei persoane care ear
garaj, govli pentru scurt timp la intrarea pe drum, duptr
care porni clre colg
fi apropiat,.din orice air.iti.. C[il;;ia.
se banda adeziv[ a coletului qi ridic[ bucari de
a".iri*
carton
grnankQulcE Afaceri defamitie 225

care-i servea drept capac. ineuntm vlzu faldurile',ro- -Nq. \u ryam vezut cu Arden. Se smulse din str6n-
luminoase ale unei haine asemd.netoare cu o pelerintr- soarea lui Mack gi incerc[ s{ ffeac[ pe l6nge el, penffu a
Pe ea se afla o masc[ argintie, care ascundea tot chipul ^soafa pe hol. l)umnezeule
rnarnta mare, ce e cu tinel Te porqi
Dorti
celui care ar fi purtato. ca un so[ infuriat.
Era posibil ca Jonathan Arden str aiba de gdnd s[ par- - Nu egti obignuite s[ dai exolicatii. nu?
ticipe la balul mascat, dar... era destul de improbabil -Nu,.nu sunt obignuiu sa ma luitific. ipi lase po$eta
Asemenea peffeceri nu erau prea dese, nici mlcat in pe. Danch€ta de epoc[ gi se intoarse penffu
a-l fixa cu
San Francisco, unde metodele de divertisment ffeceau privirea: $i nici tu. Nu suntem copii, Mack. Care-i prc
uneori de limita excentricittrlii gi a scandalosului. blema aici?
Dar in minte nu,i venea dec6t un singur eveniment - - Problema e cA !i-am spus sf, nu te apropii cu nici un
care ar fi necesitat purtarea unui costum. Carnavalul chip de fuden.
din Phantom Point. -Nici m[car nu l.am vezue igi desfecu braEele, exav
pe^raa. Arn
:"c. Am srar
atAta tot.
stat pufin
puqin pe lAnge'blocul undi iocuiegte,
lAnga'blocul unde

capitolul 21 ^ -$tiam
intors
eu. Mack veni din nou spre ea. Cdnd m.am
gi mi.am dat seama c[ erai plecata, $tiam c[ aveai
s[ faci ceva de genul [sta. Ce naibi e cu tine? Ce credeai
- Unde naiba ai fost? cA pggi str realize?i asum6ndu4i un risc prostesc ca asta?
Zvdcnirea abia disimulate de furie controlate din
glasul lui Mack o f[cu s[ se opreasc[ imediat, pe hol
-Nu sunt subaltema ta, Mack. Nri poti se-mi aai
ordine, ai uitad
Cu o mdn[ pe clanEl, il privi cum se apropia cu pagl - Ce-ai facut? intreba el, pe un ton mf,surat. Spu-
foarte hotf,r6Ei. nemi exact ceai fecut.
Cady ii dadu singurul rlspuns care-i veni in minte: Cady gi lncrucig[ bra;ele la piepe
-Te-ai intors mai deweme dec6t me a$teptam. - 9um steteam eu acolo, un curier a adus un colet pe
- Da, evident. Berbatul se opri la ceva distange de eq qare l.a hsat i_n faEa ugii iui Arden. Ea;, era acase.
ca Ei cum i-ar fi fost frica sl o atinge. Te-ai dus in orag, Am intrat in cledire, am luat pachetul, mam dus cu el
s[ vorbegti cu Arden? pe sclri gi l-am deschis.
-Ugurel, Mack. Exagerezi. Mack nu schiqa nici un gest; srltea pur gi simplu gi se
Barbatul facu un pas pentru a strebate gi ultimul me uita la ea.
tru carei despl4ea qi4i puse ambele m6ini pe umerii ei. - Nu-mi vine str cred, zise intr-un final, cu o voce mult-
-Ai incercat sa stabilegti o intilnire cu Jonathan preaoblenda. Ba da, imi vine s[ cred. Ce'dircu;-.f -
Arden, pretinzand c[ ai fi altcineva? - -lneuntru era un costum, continutr Cady repede.
-Nu. N-am lncercat s[ stabilesc o intilnire cu Jona M,a$,.cred ctr var putea sa aibi ai ga"J.ei,i#
point.Ail
dA;;:
than Arden, nici sub alt nume, nici dandu-l pe al meu.
Eqti mulqumit acum?
y{,uf din Phantom point.
ralul de aici, dinPhantom
Ei bine, asta e una importanta.
ioGil;i;se#.
Am ror cirrrat leatrtrrri

MAinile lui ii strAnserl uqor umerii. -Nu cred.


-Te-ai lntAlnit cu el? - E inctr o dovade. Gdndegtete asrfel E inctr o infop
Furia lui Cady se apropia de punctul de fierbere. matie carene poate aju-ta s[ punem lucrurile cap la cap.
Ca gi cum n ar fi avut parte de suficient[ tensiune ln Nu-ngelegil Dac[ are de gend s[ vinl la cama,oal, *ir
ziua respectivl. putea s[ aibl leglturi mal strinse cu cineva a; p; ;i.i
226 tunanf,a @ic6
Afaceri defamit{e
227
decdt ne.am f! inchipuit. Mack nu zise nimic. Cady ii
impinse ugor_berbia in sus. Nu weau s[ ne certtrm pen-
tru asta, Mack.
-Nu m[ cert. Nu pot. Sunt lncl in stare de qoc.
- Ei, in cazul acesta, hai dupfl mine.
Cady se intoarse qi porni cltre celSlalt caplt al casei.
#.#"tin'*x",i**ii+ti**;ifi1i"+i
o.tld,Tlil'ffillt:"" ei te iubeste foarte mult. o se
In bucdtlrie era frig. Mack se plimba dp colocolo,
cdt timp Cady facu pregltirile pentru cin[. Incercase de n";r|f* ; .|:'.ffi :};'f3 ;: fiT,1",,, rosd Mack inft-u n
doul-trei ori s[ inceapl o discuqie politicoasl cu el, dar -Xy;r
Mack respinsese orice avans. Nu avea dispoziqia necesa. 9a3ur, nu m-am superaL
r[ pentru conversagii politicoase, Era nervos.
Ceea ce-l deranja cu adevirat era cE ea,i spusese clar ^o::"#J',?1,;.:::dl,&$tr.xf Lf,flll,,:u.Till
c6 pu avea nici un drept s[ se enerveze. ;tr*?'i.trH:'1ff ^T-1*"i"t,p,,'i.,i";eit'*Ti"
In timp ce ea termina de facut salata, Mack iqi tur, cu arre cuvinte, dliT,.il1Tt"ll
n[ al doilea pqhar de vine gi se postii ldnga fereasu[, tI_ -- pgt cu weo femere. iXXl;* nicioda-
in-
privind afarl. Igi spuse c[ ea avea dreptate. Se purta Mack se incruntE-
ca un sof infuriat. Cady nu-i datora nici un respuns. -N:f-. noi nu ne-a gdsit tn pae
Nu avea nici un drept s*i pretinde ceva. Dar toati -*rqr pe-aproape.
logica de pe lume nuJ ajuta str contracareze efectele -ts tati mare. Stie ci nu mam limiat
intdrziate ale fricii care-llovise cind se intorsese in du- la a mI flne de
p6-amiaza respectiv[ gi nu o glsise aici.
-Sum au mers lucrurile cu Gabriella? intrebe Cady. _Ti::f ntxrl:itxr,t"r#mjffi ,ir3l":,,
,lnce o ramur[ de m[slin", igi dadu el seama. Poaie "'"sf"1l'ti+:i jffil ",11ft:
t1tr.ffi ,.
ffii:i,hffi*:,# ;;i; il;.H;#ffifl|#
c[ era cazul s[ o accepte. Trebuia s[ treace peste inciden-
tul acesta mai deweme sau mai tArziu. "
- Am stat de vorbe. A fost bine, cred. Se indep[rtl de
fereastri. Dar ce i.ai spus de dimineaqe, pdn[ se cobor .*T;i;,i""fl'l,:i:r
eu din nou? - LJrl de cAte ori m6 apropiam
Cady lua un cufit de pe blat. rream sijr s6-i dau de iriEelis de o femeie, mereu
-Nu prea mulrc. I.am sugerat pur gi simplu str te ct;; ;"i# sd mi cr-
intrebe de ce wei str vinzi casa.
Mack cAntlri aceste cuvinte pret desateva momente. ffi?l,P_:,;i,lsupirp;ni#jltr;r."HxJ
nrr el nu era daror sE o facd.
C;il;;,
-E prima oarl cAnd mtr intreabtr. Inainte, cdnd adu- bii. ,pun"".n
darcf, n-aveam nici o tntenlie;;?fi;JJ6abrie[a
ceam vorba despre asta, se enerva qi ftrcea o faqa de copil se

ry*xf "ltffi "1"8&'i;:[:l:n'*;;;;;


gata se izbucneascl in lacrimi. Dar azi chiar m-a intrebat
pe un ton rezonabil, ca un om matur. O privea cum
amesteca uleiul de mesline gi oqerul balsamil cu un tel. Mack mai lutr o gurd de vin.
$i cred c[ e meritul t[u... in renospecdvr, cred ctr unul
-$i i-ai rdspuns? #T::.yll::"d
motivele pentru care qineam
morqig ca partenerele
?28 AmondaQgiict
Afaceri defami,fie
229
mele sd in(eleag[ c[relagia n avea s[ duc[ la cesatorh
era pentruc[ aga imi era mie mai simplu. d";:"".3;1,"Tfi "Ji,.firirTi[?#?i1f
-Simplu. m.)ir, nu e vorba :.o,linffi n:
<
Mack qov6i. tiylvia se relaxa vizibil
-$tii la ce m[ refer. Mai puqine batli de cap. - Nu putem in seara
-Cu alte cuvinte, nu o protejai numai pe Gabrielle, ?sta. Avem musafiri... unul din-
mai importangi clienflai6iGffi;;r.
ci gi pe tine insuEi.
1r,e_cei
programare mai multe M6ine am
intAlniri, dil;;;[';;;*;
Mack expirl incel amAndoi liberi seara.
- Poate c[ da. Duptr cum fi-am zis, era comod. cady govei o secunde, intrebdndu.se
seze direct in subiecr dac[ s[ se ran-
Cady puse pastele in apa clocotinda.
-$i ia spune-mi, Mack, cum a affitatviata ta amor<rr i. D;f,d ru fi r:[,::i'3;q1ts:
lilcu str se abdnr. Nu,erau;i;il;;i;f,i Ji?3"H;g*
P
s[ in ultimii cflliva ani? nlo,n"r,tul po.
trivit. Asemenea vegti put ru ii-irr.?lri."r, muncf,
-Nu prea minunat. Am fost pf,rf,sit de multe ori.
Chipul ei fu luminat de o doz[ de amuzament. Apd
oe pregtrtire. "u
izbucni intr-un rds sincer, fera nici o rezervl. Mack o - E bine si mdine+eartr, zise ferl prca mare entuziasm.
ascultA, uluit, apoi incepu qi el s[ zflmbeascl. Surisr{ pare a
r.,3! :: :"*xHlff:ltT3i :*ms,rura,a
ft
i se transforml intr.un chicotit, dupl care se trezi c[ gi d
ridea cu gura p6ni la urechi. - trreanor Middleton aparu inainte ca tAnlra s[ poattr
Dintr-odatA, i se p[ru c[ in bucltiirie era mult md
cald. kli;fqit##}ffi g1qrfifit,j;;;;E
Cind Cady se agezl la masa micl de pe Eoruar, _-Cady
navat nu?
dragr! C" -a bu.ii;teffiiO"sr vii ta cap
igi ridice privirea ctrtre ea. -Aea... da, se balbai Cady.
Da, o sil vin, Eleanor.
-fin s[ te avertizez de la inceput. Dac[ rlmAi aici -Minunat. poti sr ne a;riqi-fr Srlri;;i'pe
mine cu
mai mult de cinci minute, vei fi obligatl se iei prdnzd
cu mine gi cu Eleanor Middleton. O s[ discuam desprr
indatoririle mele in timpul sarbetorilor carnavalului.
Cady aruncl o privire rapida in jur, clutAnd plru] ar
gintiu, tuns paj, care era marca distinctivl a lui Eleanor- ffife-s'rPs**l;,m*l*.'rui
Inc[ nu se adunaser[ atet de mulgi
multi clienti
cliengi s[
sli ia masa d & iubit{o, complet[
._-11:u.una
mstitutie,
Cady in gAnd. ,Doar o
prinz. $i nu zlri nimic care s[.i dea de inEeles c[ prqr atAt."
dinta comitetului de organizare se afla prin apropiere.
-Nu4i face griji, pot se spun tot ce.am de zis in *ffi :t""l.*f ,#:il;:,ff ,*I,ff*H,ffi iihf,,:
minute gi jumltate, o asigurtr pe Sylvia. Mie gi lui
ne-ar face plecere dacl tu gi Gardner afi veni la cinil ;'ll,i;xl;x#u'Lliix?%riffiri"L'ixt"d.#
cf, nu_mai avea
nici o sciiDare.
noi in seara asta. Vrem s[ discuam ceva cu voi.
-A, ne a$teapt[ marea veste? intrebl Sylvia, pe
ton plin de tensiune.
c.#:[:ffi:.:5xf,', desfecu o servietr de firme.
acesta,potse"e;;is";:'$:'f?:H,3:fl3i1lff:Jf,X,f;:l
230 tunan[a qVkE Afaceri defamifio 2i1
nevoite s[ $i dea demisia acum c6.teva luni, cdnd starea aparatului Denffu slpun lichid de
lui George s-a agravat. $i.i simEim lipsa. mai multe ori p6nl
s{4i dea seama cd avea ,r"*o*l noi:-' ^^^-
-Am auzit c[ George e foarte bolnav, spuse Sylvia.
- Din plcate, aga e. Eleanor dadu din cap, cu tristete.
Doctorii nu-i mai dau mult. Trebuie s[ spun c[ Brooke d-if,,l"jixt':f,:};:":K,itr,ffi 5,*;1t';*".*r;
nu s-a miqcat de l6nga el de cfrteva luni incoace. Ni-
ent cu.sf,pun lichid, ins[ remarca
gervegele
ffiiilfi.;fi;'E;
si un teanc,mi. d" ,apu;riHia;";i;;,
meni nu se prea a9tepta la asta. $tiqi, toat6 lumea credea cutii de carton. C6nd z[ri i;
c[ s-a m[ritat cu el penffu banii lui, atdta tot. pe ele, schira un re-G:-A;i;;i;id1;;;;.r"Ea. imprimat
"t*it.^^nrtireiJiui
Lur
Sylvia remarc[, dusl pe gAnduri:
-Bani care in curind vor fi ai ei, nu?
una dinffe cutiuqe $i i*iril;;;: C;d kinut" *ri
Cady gi Eleanor o fixarf, atent. Nici una nu
rarziu, iegi din baie t *ira
|i ii. t.f;ft;;#;
"*i
nimic.
zise se intoarce in sala dnde
-erau
h vanzare. Clientii t_"r"ar.i
;.d;;;;;;;;Li-;;;;;
Eleanor igi drese vocea gi, cu migclri precipitatg
pt"ffi;.Gjy;;#;
scoase niqte hArtii din serviet[. Bldr: la tabloul'cu cavaleri
domniEe cu o infaEiqare
i;;;;;i, i-ri"onlu.rEi d.
etericil.
- Da... Cady, sLqi dau o copie a programului. Premi- - N-ai reuqit sd-l vinzi?
ile vor fi decernate la noul seara, chiar inainte de foctr- t"gl. Pe
*^-^[, Leandrei era intip[ritd o exprc
dle de artificii. $e cunoscetoare. *ipul
Dar ceva imi spune ce o'Jse intoarcl.
-Excelent. O sa fiu prezente. Acum... v[ rog s[ mtr lu ce-ai mai fdcut?
scuzati, m[ retrag... ce.am luat prdnzul cu Sylvia
- Prostii, i.o retezl Eleanor, pe un ton senin. Trebuie u;];.ffi1 si cu Eleanor
s[ rtrmii s[ m[n6nci cu noi. Avem o multime de lucruri - Distracgie pe cinste, nul
de discutat. Carnavalul de anul acesta o s[ fie cel mai -l-$ glumele. Am fost luaF
-toimdnarea -."1. cu arcanul s[ ajut la
elaborat eveniment monden pe care la vlzut weodattr ppmiilor p.rr.,
oragul nostru. Comitetul mi.a dat mdnl liber[ s[ fac Ai de la carnaval.
;J;;$L cosrume
pe dracu-n patru s[ iasl totul perfect. - Datoria e datorie.
Cady nu reuqi s[ scape decdt dup[ mai bine de
patmzeci de minute. Cdnd plec[ intr-un suflet c[tre . -CAnd vine vorba de Eleanor Middleton, nu
e doar
Chatelaine, Sylvia gi Eleanor rtrmaserl s[ treacfl in re
datorie, e un blestem
or*X ra. Apropo, nu"rr. ,t.i, p.;;.;;il;;fb" dingii in
mai .ap"" liihii'i, t"i".
vistl planurile pentm inminarea premiilor pentru cele "
mai reugite costume.
La galerie nu erau decit doi cliengi. Leandra le artrta
g:rl n[-*,*i]:$: T:x?ffi *:?A3 n hH,i]
un tablou din epoca victoriana care infetisa o scenf, din -S^ln:U nu? Cine a fost in vacanfl in Hawaii?
legendele arturi"rr. el€cutatli in stilul romanEios al lui du.^r.oio;""ilffi#fi;i. il;" zite de
Edward Burne.Jones. ..f1!er,m.a
,ilistraqie gi ro"i.. [fost minunat.
Se salutl cu l,eandra printro miEcare discrete din -Sun[-minunal a;dr-;-iffi Ia spune, care esre
cap, dup[ care porni pe holul scurt pdnl la zona micl problema?
i
de birouri aflatii in partea de spate galeriei. Se opri Ochii kandrei se umpluri de lacrimi.
lrn pic la uga baii gi se sffecurl ineunmu. Spaqiul mic al - Off, la naiba!
baii era gol. Cady iqi deschise po$eta gi scoase o pensull. CSdy lu.a o cutie cu qervegele
si io oferi:"'-"'
Cdnd termine cu renr$area machiajului, ap[s[ pe butonul -sa.nEeleg ca ai vestia. ii
DiifuJ
232 gman[aWE Af*oi defamt:fre 83
-M-a sunat asear[. Leandra igi sufla nasul, apci -Nu gtiu ce str mai cred. Nu-l cunosc prea bine. Tot
continul: Ar fi trebuit s&i inchid telefonul in nas, iar ce-Ji,pot,spune sigur e ca nimeni
ii" iirfiifi";:il;;
n€m flcuto. De ce nu pot s[ m[ dezbar de obiceiul
lsta prostl
Cady se hse incet intr-un scaun.
- Ce qi.a zis? $i,i,t#f #j;fl *?ilH#ffiI$trflsfr tr#
u a se dei-a,,ja',a: i" qi,,e .",i
- Chestiile obiqnuite. leandra inghigi in sec, aruncl **:f,,l.rl iiflff..,penff o,
gervegelul mototolit intpun co$ de zunoi si intinse mdne Mack cdntlri cdteva secunde cele auzite.
dupl un alrul, zicdnd: Ce s.a schimbat. Ce wea s[ incep - Dedicat sau obsedat?
c[m din nou.
- I-eandra, asculti-me atent. Crezi ca Dillon e cum\a
.hc -\u qtiu.sigur, recunoscu Cady. Tocmai
atdtea sriii.
de-asta imi
periculos? Mack dXdil aprobator din cao.
- Periculosl Leandra plrea a fi
sincer uluita. A, nu, - 5[ vdd ce Dutem afla eu gi Ambrose despre el.
Dar,
nu mi-ar face niciodatl reu, daca la asta te referi. chia_r dacl Spooner n-a mai
..-eiii.Lr.ri" pe nimeni
- Egti sigurl? pdnl acum, asta nu inseamnl c6
no str se apuce acum.
-Total. Leandra aruncl gi al doilea qerveEel la gunol - \, fu nevoie de mult timp. d;bro3.";r#n o ortr mai
Doar cf, penrm mine a devenit un obicei toxic. ae.tr., cu rezultatele cerceterii.
- I.ai spus lui Parker ce Dillon incearcl s[ se intoarcl -No* gf,sit nimic, zise acesta.
in viaqa tp? -Nimic?
-Nu. In nici un caz, $i.ar face o mie de griji. Leandm
se a.gez{, moale gi deprimatl, pe scaunul ei. E probleme a";}li?'fi i,ft l?[:t"t"n,rfl",L]HXLTi#:,fi
mea. Vreau s[ o rezolv sinzurf,. Sunt o femeie in toaf
firea. Pot s[ m[ dezvlE s*m1 placl blietii r[i. -$i mai dat de ceva interesantl
- fei.. profesional arattr dubios, ca
intrl in birou gi se sprijini de marginea mesei - mtrexprim ""rbi"A;[;;urile
_ Q"dy str frumos..Din rm ueru;;; , avut mai
de lucru. mult de dourzeci de slujbe "aie
- Ce lnaebl Mack, fare sa se deranjeze str4i ridice djr#;
timii cdgiva a.ni. De fiecire arta,
;Jijor_a ir, ,1.
e?
privirea de [a monitorul plin de informa[ii. citeva luni, dupl care4i ae "*tE-i
il;.
'svr' Lucreazd
a"*iJ".'gYr
-Ma inrebam... acum, c[.i plarcpti serviciile lui - N.a fost concediat?
Ambrose Vrljitorul informatic, crezi cf, ne.ar putea ajr
ta cu o verificare a lui Dillon Spooner?
. -Nu, am verificat.
timp
Spooner e un angajat model atita
cat-are chef sa lucieze,d;d;J;;-;ii.iir"9t , p1.".
_ La asemenea idee, Mack iqi ridica imediat ochii cI !f,rl se anunte dinarnte.
la ea. Mack lua un oix.
- Probabil c{ da. De ce? -Ai adresa lui actuale?
-Dillon a sunato de multe ori pe kandra de la ir ,-.Sigur ca da. Locuiegte in San Francisco. In momen-
mormintare incoace. Face presiuni asupra ei s&i mai arl de faEe lucreazf, cu
acorde o qansl. Eu gi Sylvia ne facem grtli c.ar putea str
lJmatate de
de materiale penrru aitigti.
;;;;;;" magazin
inceapl s[ o urmlreasc[. Mf, gflndeam ce poate ai avea
tu cum s[ afli dacl are antecedente de genul asta. Douf, ore.mai tflrziu, Dillon Spooner
deschise usa
- Chiar igi faci griji legate de tipul asta? rpaftamentului slu de la mansa'rJ;.'il;'ilrbl;
234 Antmfa@i{E
$aceri defami e zts
zvelt, de aproape treizeci de ani. Avea p[rulras compleq,
ceea ce affegea atenfia asupra pomefilor sai bine conuur .; l:J:l:*:M-1ck -ryi.1u.1 o inghiEitura din cafeaua rare.
pfi. Clmaqa de denim qi jeangii erau p[taqi de vopsea.
In m6n[ avea o pensule cu perii inmuiaEi intr.un pig iT,j,;Irift"ffi .H{it;rmlti:r,l,x,uli:
ment de culoarea sdngelui. -$." dac[? Doar nu e interzis de lege,
nu?
- Cine dracu' egti? intreba. -!'lu'
-Mack Easton. Sunt un prieten de-al I-eandrei. -Il*ry str o fac sd inqeleagE ci lucmrile sau schimbae
-De-al kandrei? Dillon plrea ca lovit in moaleb -Cum?
capului. E binel $a intdmplat ceva cu eal
- UEurel. E bine, Spooner. Vreau doar sf, sttrm de rror-
b[ ceteva minute. Pot s[ intru?
,. ;*,*:ffi*ifttffi i,i5[:fi ?:,* -d nl,**:lll;
expoziriq imforffi.
- De ce? intrebe Dillon, suspicios. i,:ijig:T:*mea
y:* q,; .e reu$esc.
.';'#li#fi':iiXn'iffi
-Vreau s[ discutlm despre Leandra. s{ ajung:* f*t:i
am :
str succes.
HXJI;
Dillon govtri cAteva momente, apoi zise: ; Leipdp . .u ,li.ir,* acum.
-Bine. i" #ip.i*ere fleceri de turie. palma
Puqin timp dup[ aceea, Dillon ii intinse lui Ma& i se ""f,iiirioiifi"
99nqra9t[_, gata se bu6*.e.
o can[ murdarl de pete de vopsea, plinl cu cafea foar- - Cu babalacul ela de Turner? Ar putea lejer
rat[. s[.i fie
te tare.
-$tiu c[ rudele ei cred c[ am incercat s[ trliesc pe Mr* crisp[. Babalacll, calcule el,
se.
v'' era
vrs rcu doar doi
--
sau ffei ani
spinarea ei, li spuse. $i cred ce, din afarl, oricine ne/ar _mai in vdrstA deiat el.---
fi vlzut ar fi crezut asta. ToEi ar fi fost mult mai mulgrr - Nu. cred ca Turner e chili-i. au, h azil.
migi dacl m[ angajam ln cine qtie ce birou. La naiba, asta-i s igur.
m[tugl-sa chiar s.a oferit se m[ angajeze la Chatelaine. zr; HT.IT d.,3:?[Texx:ffi"HTtia,
$i chiar am lucrat acolo. Un timp.
cfrre mi ea spus, e un dp tare de Eeabe, spuse
- $i ce n a mers?
Mr;tr"
Dillon se lncruntl. _
-Me {oap-n cot de cdt de ,de treabeo e. N-are
cf,uta pe lAnge nevaste-mea. ce
-Nu e vorba c[ na mers ceva, din punctul meu de
vedere. Am lucrat cAteva luni, am str6ns suficien;i bani ,l ^D;ii;,.
mea, :,.""":i*
I":r:,:""J"$
_ v:"k cu blendese.
s[-mi cumplr vopsele gi alte matedale, iar apoi mi-am
" T.i:T'1:
sa ?i.i ,iji.tJ'r".*.
Tj: lylf,,*:ula pline at;rl;; ;; "r.l o'
.fir.ar
dat demisia, ca s[ m[ pot concentra asupra artei mele.
ii i,
Cand e vorba s[4i chdegti o carier[, trebuie s[ investegti ffXif:*-*::Ir_::
ungi, nlnze nererminare,
;i;'[J;
b iiui,-iiit
a:,".il;i:;ii
"*r.r"
yv q Lu''rtzreul
de la inceput, nu? Tiebuia s[ pictez, frate. Mack se.uiti l, pe";. p.;;L;
-Dar erai insurat. Aveai obligaEii. Facturi de platit. ,
# **:"..^L,^T
Oe VObsee chicr in l11rn. a-x-^
p^e
nsu la ies ase o pari stacoj ie
"t: ^ahhr -
-Chiar aga! Chipul lui Dillon se sffembe intr-o grr. Sonseachiarinientru.A;il;;;;,iir'firtJJili]
ba deiange.
masl scandalizatl. Facturile alea blestemate se tot adu-
nau, $tii? Parc[ de fiecare datl cdnd f[ceam o migcarg

k:,i1T il,fi 'iiff I il3l;l,|ru;THt",,1,i i,l:;


qup, mai aplrea una! $i, colac peste pup[z[, l,eandra
voia s[ ne cumplrlm o castr. Am inceput s[ ne certlm
din ce in ce mai mult. Totul va dus pe dp[. ffi;.':l&Ti,'if"X?;ffi xl; jlJ*f f.,;:rt,TF;fr l,,f :
l,-
I

lne
l
gmankWE qf*ni defarni.fie ?37
lnainte ca soarele s[ disparl total. Casele aretau altfel tn Se oprirf, gi privirl cum
diferite momente ale zilei. Poate c[ asta n-avea se araE _ apunea u.ltimele raze ale soarelui
care preschimbarl culoarea
aga bine la apus. riu cald. frfra.i int.un au.
- $i, cum a fost? intreba Cady. Ce plrere gi-ai f[cut
despre Dillonl
-Nu sunt sigur. Este un artist care e convins cf, e pe _I:.t',I'ffi!ir,:"*:,!l'ff::x.%,ptare.casasi
arerau foarte bine i;"trld,;;;;ffi;#;Jr.
punctul de a fi descoperit. $i un berbat clruia nu.i place tTgi,
aI zilei. oricum fu."s" d"rrufa;il;.'a"uri""*r
deloc c[ fosta sa nevasta se vede cu altul. ra ri..
- Pe.astea le gtiam gi inainte.
-Uneori este foarte greu str identifici oamenii rtrL capitolul ZZ
Cei mai mulgi se pricep foarte bine s[ se camufleze in
societate.
,A doua zi, invitaqia la pJalu din partea lui Randall
- Dar crezi ce ar putea fi periculos? o Iutr prin surprindere;;.'Cffi X..r"*'iiirrcu aparigia
Mintea lui Mack se intoarse la pensula aceea arurv ctriar inainte de amiazal .hila;e G",ai"
cate peste pdnzl gi la pata s6ngerie de pe tabloul pe Ma Appia.
griJ,.ir'i.
neterminat. _-Trebuie sd vorbesc ceva cu dne, Cadv.
- Poate. Imediat, tanlra.i-Ei t"*t".i'dIi*!ir.ul
Cady se opri brusc. rcsemne penffu ceea ce, inevitabil, lui gi se
&-.^"r..
-Chiar aga? _ "* ii r*i spui cil
-!ea.ndra, po:fi, te rog ,e-1.""i;;M;.[
-Nu pot s[ me pronunt clr exactitate. Nu sunt psiho no s[_vin acasf, la prani?
1og. Ar trebui s5. sttrm cu ochii pe el, totugi. Dac[ apare -Nici o problem{.
prin Phantom Point, s[ m[ anunEi imediat. kandra duse imediat m6na spre receDtor.
Cady nrr plrea mulqumitl de aceastf, idee, dar proba. rn rrmp ce inffa in,restaurantul
de la clubul de yach-
bil igi dedea seama c[ nu prea avea ce altceva s6 fac[, la ting, isi spuse ctr Mack nu r;;Fiil# 6.". Isi perre-
momentul acesta. ctrse roate dimineata inchis
in.tiffiil
relefonul. $tia cr lucra.cu Amil;.-[;'.""r""t *l9i
- in regule. Mulgumesc c{ l.ai verificat. "5*prt."..,ri
.Ari;.
am€nunqiF-a mecutului lui
- Cu phcere. Se adaug[ la factura. Jonat[an
Cady ii aruncd o privire iritatil, dupl care se intoarse
re a$eze inr.un sepg:u,. fagi ln fag[
aruncf, o privire relaxau inl"r.'L,
cu Randall, gi
penffu a cerceta sffada. m.s'JJriu agezaEi tot
hlul de-clienEi tmbr[cagi ti
-Dar unde mergem, p0n[ la urml? -"Je.^f-.iii., golfului,
-Nu departe de aici e o cas[ pe care ag vrea s[ o vld Hl:trg
base azi.
cu bercuEe colorate, .r, L;A;E;;I'"#;;:
in lumina asta. igi concentr[ din nou atenEiaasupra
Buzele ei se intredeschiserl, gata se rosteascl altl lui Randall, cer-
lntrebare, insf,, spre surprinderea lui, aceasta nu mai
fu rostita. In schimb, continue str mearg[ alamri de el,
frrf, s[ scoatil o vorbe, pAntr la locul unde se in{lqa casa
trjiiu,;*q;;r{ri*ii1*#rffi".,*,trr
unei operagiuni de frauda
i.lpji." irllusiv o cri.
mr. Se ""r.re
mdritase cu el. Da,-ctrstrtoria
#;;;i;" inainre
aceea cu ugile gragios arcuite, chiar invdrful dealului, de ca luna de miere sa ia
unde se vedea tot golful.
s',fa-ryit,;;;;;;'Hm
- . s'!q vu sr se fi
ingelat atil de muhinp.i"i"i,
iui.
%8 nmandaQUtcE nf*nidcfamtfte 239

Dar, pe de ala parte, nu intuise nici profunzimee -Rargfisegtiunom flr[ ascunziguri decit Mack
sentimentelor lui pentm Brooke pinl ce nu fusese pree -Easton.
tArziu, igi aminti. Poate c[ mai existau gi alte lucruri a* - Esti sisure cI nu s-a lncurcat cu tine pentm
cunse in spatele ugilor zevor6te ale sufletului slu, lucruri Chatelaine?-
pe care ea nici nu le blnuia. Toatl lumea avea secrete. -Randall...
Problema cu barbapi era c[ nu erau nicidecum la fd -Tiebuie s[ recunogti cf, totul s.a petrecut cam repe-
de ugor de descifrat ca o armurl de secol gaisprezece sau
ca o carafe veche de dou[ secole.
de. N-ai zis niciodatr ;t
duptr inmormdntare ar...
;i;;
; i.f,-gi.'i..io"sr, abia
Chelnerul dispf,ru, sf, le aducl comenzile. Randall f, - Noi doi n am mai vorbit prea mult dup[ divo4.
adrestr un zdmbet care se stinse repede. -.P,.oate ci.ny, dar- am o t"gature-foriL stransa
.
Bmllla ta. Vorbesc frecvent cu Sylvia gi cu Leandra.
cu
-Ca pe wemuri, zise.
Incepu s[ se joace cu culitul de pe mas[. ginici
ele n-au qdut d.rpr"-d";;"'a;;t;;dil:
- Ei, nu chiar. Cady il fixa peste mas5. Despre ce voiai mormdntare. Randall"i-i"
puse inc-et cuqitul inapoi pe masa.
se vorbiml Nu tumai eu imi a. griii p."t ta cu el.
-Voiam s[ stlm de vorbl Singuri. Fer[ Easton care "Lfrti;;A
mea cu Mici< Easton
:^R._l1ti,pe
-^ ea, .r, t! piirr.gt" , respun-
s[ se ginl scai de tine, ca un fel de garde de corp. Cei se dar qn ton bldnd. aga,-gtiu c[4i ?aci griji
ciudat in asta? penqu mine, dar nu e cazul. 4u
gtiu ci id;. - -
-N-am observat c[ sar line scai cum zici tu. - Eqti sizurll
Buzele lui Randall se strflmbarl. Cady ridice din umeri.
-Tipul locuiegte in aceeagi casl cu tine, pentru ntr ;Cat 4p sigur[ pot se fiu. Dar tu? Ai pe cineval
IQndall dddu negativ din cap.
mele lui Dumnezeu. Nici asta nu{i arate c[ se gine scai
de tine? - Dunt prea ocupat cu fi.rziunea.
gi mi-a spus ctr n-ai avut nici o relagie serioasl
Cady drese vocea. ,^;-LT,"dT
o€.la divo4 incoace. Lflsandu+e in voia u"Li i*p"ii,
- P[i... avem de gind s[ ne logodim.
-Mi-ai mai zis asta. Te superi dacLmi spui gi mie ceai
intinse-m6na.pe,ste masl
Ei.i ,ti"r" p"l-" in reac6t.
r+ la!1vpfa sf, treacrpe lang-a tine pe perioa.
vlzut la el? floa ::S1l9
nedeterminatf, din cauza lui Brookei?
- Da, m[ suplr. N.am venit aici se discut despre rel* D,intr.odate, expresia lui d;."i f.il" concentratil.
lia mea cu Mack. Ai zis c[ vrei s[ vorbegti cu mine. HaL -tlu peperioadl nedeterminatd.
spune ce,ai de spus. - Enigmatic rf,spuns.
Maxilarul lui se incord[. Randall o fixe staruitor.
- RelaEia ta cu Easton este unul dintre lucrurile pe - Lucrurile o
care trebuie str le discuttrm. -
filziunea.
se stea altfel dupl ce terminlm cu
- Zau aga? De ce? - Crezi?
- Pentru c[, dacl tu chiar vrei s[ te meriti cu el, o sl - Da, $sp.unse Randall glacial. O si stea cu rotul
aibe un cuv6.nt de spus in noua firml, Chatelaine.Post, cu torul altfel. $i
de-asta. Randall prinse cu;itul in palm[, sadngdndril Cady simEi un fior pe pira spinlrii.
tarp. Cady, e$ti sigurl c[ tipul lsta chiar e ceea ce parel - L)e ce s.ar schimba. lucrurile inffe tine gi Brooke
ln ciuda irit[rii pe care o simfea, Cady schiqa un $na _." Chatelaine ti Aurt .v-io;;; H;."i aceeasi
zdmbet. frrme?
240 Amnn[aWE
Afaceri defamlfl,e
241
-Ai citit propunerea de fuzionare?
inEeleg de. ce fuziunea este
--}vtrq uitat pe ea, in Eeacet. Nu pot spune c[
studiat-o bine. Sylvia se pricepe mulf mai bine decf,t
am -^:I .r."grh
pen_rru dne. Dar spurie.mi d. ;;
importanttr
*"; Sr;ilt."#.&:;
n capet.
mine la chestiile de genul [sta. De ce?
Chipul lui Randall se incordd. scoEand un sunet sacadat si
- Pentru cL fuziunea asta distribuie diferit ctrrtile
ol,*itHtfflrtr' aspru,

in joc. Dup[ ce se definitiveaztr, lucrurile se vor schirp


-Tu de Ie crezi?.El vede fuziunea asta
ca o modali.
ba mult.
taJe de a4i mtrri .e.d*,;iilr Ti'd,:,':":E
- Ce vrei str spui cu astal "d,d
;; i 6;;futr lilix:jl Hxu"l,*11m,
- Consiliul director va fi resffucturat conform terme 9ranzacfionate. $i o se ,rrrge ;o"o"Jr! _ri mari, mai
rmportante.
nilor acordului. $i dreptul de vot va fi distribuit diferit
E complicat. Dadu din mdn[, intr.un gest de respingere- cu un consiliu director pe
*o?fiT.1,tTi'J:,1:'reze
Ar dura -prea mult se4i explic acum. Dar credi-m-e pe tbndall
cuvdnt, dupd fuziune, dacf, dou6 sau ffei persoane care -mulgumit. aproba cu o migcare din cap, cu un aer
au pachete mari de acqiuni se aliazl, vor putea s[ decidl
pe ideea
cine ocuptr postul de director o<ecutiv. $ rza p.utea
-,:y.lg" are impre-sil.ca, _conrrola noua compiL
dupe fiuil;;;, o s&i asculr
Cgdy fu strlfulgerattr de o sc[ptrrare de Inqelegere. .r:re_qengru
rn continuare indicagiile,
a$a. .u,, ,*,d.uto mereu.
- De-asta wei atAt de mult s[ realizezi fuiiunla, nul )r e adevdrat c[, dacf, ne;..{bi"ft;;;d;il;;il;;;
O vezi ca o modalitate de a submina controlul lui Stan
ford asupra Austrey^- Post.
- Ba bine c[ nu! [n ochii lui Randall licari o unda de
anticipare sumhrf,. Nemernicul f,la no str mai poat[ sf,
ffage toate sforile. Odata ce Stanford o s[4i dea seama
c[ no s[ m_ai poatl conduce totul, o s[ fie dispus str-mi
::nti*$gftT3:*f:flT
con'ii;;ii f;;; Ii_i rpr.," .t
ce str nu creade ce o se
dupr fuziune? Mutt timp aqr.a}ir?
ia in^considerare oferta de a.i cumplra partea.
9i
*ii,'ir-i
arl
- inEeleg. ch;|il|.1:ff
rite o sr
"""-,ft&
i;;,iTi ;'*i;*,..,
- Chiar aga? Chiar iqi dai seama despre ce e vorba -Pl 4", rlspunse Randall lncet Cu totul altfel.
aici? Asta e prima mea ocazie de a prelui controlul asw
- tngeleg.
pra Austrey-Post de la moartea mamei lncoace. $i no sI
ocazia asta de
las nimic sLmi stea in cale. Iar tu trebuie s[ m[ ajuqi. lrebuie s[ susEiifrrziur,"r. .ani buni. $tii asta, Cadu
--;Aftepr
- Ce wei de la mine? Nu e;*'# dH d.?fii:r;
este $ansa mea de a mr
Randall se aplec[ gi4i incrucigl braqele pe mase. descoro;;;i U$;; ford. Totul
deprldg de afacerea asta.
- - Vreau s&mi promiqi c[ o s[ votezi ln favoarea
fuziunii.
- Defineste totzl-
Randall arunctr o nrivire prin
Cady igi dldu seama c[ tremura efectiv. Tensiunea spusq pe un ton maiictrzut: I ---- restaurant,
-vvlqsrqrrL, dup[ care
din corpul lui declangl nigte semnale de alarml urr
deva-in addncul fiingei ei. Ptstre tecerea c6t timp cheL
nerul puse pe masd cogul cu pdine gi un casffonag cu ,[:.,**n:].f;
ulei de mlsline frumos'mirosiior. Apoi mase ad6nc aer qffiffi
ln piept.
f.3,H*|ffi
242 tunanf,a@!ict,
Afaceri. defam,t(te
243
- Ce legfltur[ are fuziunea cu planurile tale de a o candidatul idear pentru aceaste
cere pe Brooke in clsf,torie? ---Din-fericire,
urrna s[ vintr la cin[ in ,.rr, sarcin[
- George i.a oferit o mulqime de lucruri. Duptr moar- ,".rIr]r.
tea lui, Brooke o sf, fie o femeie bogatn. Nu pot sa ml vlzu teancul de hirtii printate, Gardner
duc la ea cu mAna goah. Nu weau cilumea se creade ca *SIl
mcruntf,. se
m[ insor cu ea pentru bani.
in auditul financiar. Este cu ro-
-O, Doamne. Cred c[ qtiu ce wei si spui... *f;ilJ,i.tffispecializat
- Dqpa ce scap de Stanford, o s[ am controlul asupra
acqiunilor lui. $i o s[ i le dau lui Brooke drept cadou i nimic aici, asta este, r-rspunse
de nunt[. +rr;u?t-il&*'J::L':
despretu,iu,,"r-Ci,"'t3flr[l:i::1,?i:f
carern contabil strdin nu ?l are.
tm*t,ii[
Mack finea telefonul la ureche in timp ce srudia ecra-
nul plin de informaqii din faqa lui. hartiire cu precaurie.
D; IiTi;& t};?U*X,::'"'*
- In reguh, am lnqeles. Da, aratii ca un extras bancar. - D.a.nfeles,
zise Mack.
Eqti un geniu, Ambrose. Uldy puse o palml pe teancul
de documente.
_-Nuuu, sunt doar un consultant. De cealalte parte
a leglturii, Ambrose mormlia mulgumit. Tocmai li-am
trimis gi restul informaqiilor. Mai wei Ei altceva, dacd tot
mI joc cu datele lui financiare?
-;fl {{."dr:,ilu:'ni:**',"u1"i'i":?l'r.,,"
rue ce reveladi orbitoare. Sunr un
ufoidscum Sherlock Holmes. --- -" .o"i"t-iil"rJairri
vv*wv'[J
- Deocamdati e de-ajuns. O s[ te sun dac[ mai am
nevoie de ceva.
-Oric6nd. Ai o imprimantlt acolo? j*1t'"tr**l#;i,ffi
-Da. #d,-91:?r$;:i1?f;
- $iii... cam cdnd crezi c.ai avea alte misiune penmr ffi lls""::ft ffiTf ,*::TfltTkl$!*ill".t,,ttif
mine?
- De fapt, chiar voiam s[ vorbesc cu tine s5. arunci o *Pi"despre
nrrat
c6te am n.utu.t^noi sI;;
asta dec6t cu Hattie
ffii'#iir, ,u dio
privire in profunzime la programul meu. Sevezi dac[ nu Wo"$;'i;,
mtiv pentru care i s-a confesa, , f"rt "
singurul
glsegti anumite modalitaqi de a-i diversifica funcqionali. *.j9 de ajutorul ei, spuse C;A;.- rvv! p,].ri*
Hv'. ce avea
tatea $i poate s[ umpli anumite goluri din baza de date. -Et, tofi gtim cI Vgsqa-ergr cum nu se poate
Chestia asta cu Arden a scos la lumin[ nigte lipsuri foar- Ec_rergase gi-mai excenrricd. Svt"i" ri-"ir*f mai
te mari. Ar fi un proiect pe termen lung. Egti inreresat? s cf,utdrura furioasr. oa, a.ta Iil Crd,
- Deja m[ apuc de treabe, gefti'. iu irriri"!'ii?,fff
maji zis nimic de cand aqi inc;d;;;r.d;;i;r,"i ;T,l
Mack inchise telefonul 9i mimise un fiqier la impri. rc vorba de ceva suspect.
mantii. Cdnd aparatul incepu s[ zumzf,ie, s-e lase pe spL
tar, igi uni vdrful degetelor qi incepu s[ se g6ndeasc5
la urmtrtorul pas. Putea analiza informaqiile financiare
numai pdnl la un anumit nivel, clci nu avea studii de Hit*:r,-?ht1'Fd[3?i:i#e{*iiT"il*"r;
llmto razna. Nu credeam ce
tmriile;li-alveau
contabilitate. Avea nevoie de un expert care s[-l ajute str grea bine primite. se fie
decodeze tranzacqiile bancare ale liri Arden. Preibrabil
cineva care cuno$tea deja situagia. #Bff;:Lt"l*"".i,?#Jld".,Fr:.ni::TrffiH
2M nmankaUtlcE
sfouri defam,i.fie 245
s[ o elucidam pdnl la capdt Suntegi siguri cI Jonath
planurile sale de a uni chatelaine
Arden e pe mAnd cu cineva din cadrul Austrey-PosC n:;s'ff.ffricol si
-Nu suntem complet convinqi, dar se pare ce mln -Asta inseamnl c[
Vesta era sigurl de asta, spuse Cady. De fapt, e posibil zise Sylvia pe ]u 1ngi rlmdne dec5t Stanford,
un ton ui;. i{;;;;;.;
fi luat in considerare dace schema aceasta nu implica tic, dar rrebuie s[ recunosc mir simoa-
cineva din conducere. Aqa var explica de ce nu sa <
direct la Stanford Felgove sLi ipun5 tot ce banuil
ragionament. De ce qi-ar aluma "[;iH;L;;pl#;#iil;
;ir;;iil; l.o"r.la vdn-
zare falsuriprin Auirey:p;, ffi;Jir'iLph"" irt.
Ca gi faptul cl a am0nat gedinqa de vot pentnr fuziune. haudtr inrr.un mo.r,ent t"
Sylvia se incrunttr.
- Credea cI Felgrove lucra cu Arden?
atent registrele? "ri. "oiilitudffi;til'a;
Gardner o infferupse:
- Sau poate credea c[ omul din interior era
interveni Gardnet poate cu puqin cam mult zel.
-Aqa var explica de ce n a zis nimic. Mereu a avtrt Yliii:i[:$x*j:,T1t*t.$IH",,.Jffi:X1l';
acoperirea Ausmey_ post.
slebiciune pentru el. N-ar fi vmt nici in ruptul - Ce motiv? intrebe imediat Cadv.
sa.l implice.
Mack tres[ri gi clatina din cap inspre Gardner,
-Ca s[ mascheze o probi.-*-a-ii rrn de lichidiffiE
putut sr ne faca,e
cercind s[-l avertizeze pe mutegte. Dai era prea t
Cady qi Sylvia deja se aliasera impotriva lui.
ff:rilrl ""rtir*rui,rr.", ,pr..
Urmd un inrerval ,.uT j_. t5cere nesigurl.
- Refuz sf, cred ce Randall ar qti ceva despre SyMa.se uitar5 una la cealaltf,. Cady gi
replice tlios Sylvia.
Expresia lui Gardner deveni mai dur6.
-Nu baga mdna in foc c[ drlgugul de unchiu' ar i"lt3 [t'f
dfitrebuit 1l :3 X?"_'J.,J:;[1:tffi
s&mi vintr tcteea
ffi:$ff:kif;
dall e total inocent. asta.
- Egti un pic cam implicata eriogional ln siruagia
- Eu, una, sunt de acord cu Sylvia, spuse Cady asta,
calm in glas. Randall nu gtie nimic despre falsuri.
-Nici una din voi nu e obiectivfl cdnd vine vorba
ri::-*i:i:r1fi iliiri:aii,ejfi $:Ir?ff,lJij
posibilitatea ca vechiul teu
pri.i.rr,
Randall Post. $tiu cf, e greu sLqi inchipui cI un I un escroc. Ca sf, nu mai vorbim
nl"arfi'porr, sf, fie
prieten din copilerie ar putea s[ fie un infractoq priuzis[. i.rpr.-Hriunea prG
asta nu inseamnl c[ nu e vinovat.
tocmai pentru;a avea o perspectivl
Gardner iEi indreptl privirea ctrtre Mack, ___!inevoie
arrcm mai clarl
s{ te uiti foarte ateni t, iir?"..rrtiru
susqinerea. Mack ridica din umeri. hdrtiile asrea, GardnLq rpur. a" p.
-Nu cred clJ putem scoate cu totul din discuqie. M;k-ffiiumai ca ai cu-
noqtinqele financiare *-.Ii *,: :;:ji
cel pugin nu lnc[.
Era rdndul lui se fie qintuit de doul priviri glaciale.
glacia
ilii ii^; lffili:: ilIif,
"u"^.", ::.,"xlT}Jl,ff
i,.:f;,:.
*,',
- Hai s[ incerclm sa fim logici. Cady se opri l6q .:,"?*;ff
birou gi bitu
blrou $l degetul in
Danr cu oegerul In teancut de naftll
teancul oe hArtii rn
impdm t1n: s,anf.rd i $
te. Randall este dedicat sut[ la sutl fuziunii. E dtr,j*fr,,ffi?*.r+tff
foarte important[ pentm el. Credegi.ml cind v[
asta. Sincer, nu cred cil s-ar deranja se aloce mult timp
multi energie unei operagiuni complicate cu falsuri ca r-xi$,q.i#.nt#r}Htrfift*,jjt1,li
n€a aibe loc.
se
2M tuwnf,a qVt{{E
nfaur{ defamifie 247

_ - Stanford poate c[ da, spuse Cady. Dar nu gi


Ran{a11. cdilI"?*miffi:iiJ#:i'if j,3nT,,i'il,fi i,"ffi:
-In nici un caz Randall,lnari Sylvia. spunea asta.
Gardner igi ridice privirea caffe tavan, fere se zicl ni-
mic. Mack alese abordarea diplomate: * :]yifir? fvlvia semu.?e zi ce rrece, semeni din ce
cu mrtusa Vesra. gi
- DacE avem noroc, registrele acelea financiare ne,ar H,:;#1,,#utr ri ume fla inspi
""
putea oferi ceva indicii despre ce se intAmpla cu adel,[- Cady'lgi drese rrocea gi se uitA la
Mack, ca gi cum iar
rat la Austrey-Post. fi^ cerut ajutorul.
Parand mult mai entuziasmat decdt tn urm[ cu -[ deptul de geu de explicat.
cptevq momente, Gardner intinse m6na dupl teancul
de coli printate. Mack direct
J"'tf,ff lT :iyiffi
- O s[ ia ceva timp, dar o str vdd ce pot face. 'ifiS, B#lHi
Sylvia se intoarse pentru a.l flntui pe Mack cu o pri- .Lnti:,iril,ll'f 'hi:F.*i|?ff ,ap'o'pedoarpentm
vire cercetltoare: s-yMa igi indrepta 6chii ctiie
___--yr.ud. Cady. Ce Dum.
- Nu injeleg ce rol ai tu in toatl tere$enia asta. Ne-ai *Ir.:T._fec:t qr te gdndegti ce cineva a oilo.er.l
spus cf, e$ti consultant de afaceri. Dar, din cum vor. porni cu pasi Eepeni catre ferestre.
begti, pari a fi mai degraba detectiv particular. Ce se rrai].ii.Tl;,ylf]
intdmpla aici? -Nu e chiar asr.
- Cady rlspunse inainte ca Mack sd apuce sa deschi- Ea ofta.
da zura. - Bine, mi s.a plrt moartea ei a survenit lntr-un
-Mack e consultant in domeniul obiectelor de artl moment 0.., .orrr.rirtbll
pierdute sau furate. - 9onvenabill o instig[ Gardner.
Pe chipul Sylviei ap[ru o umbrl de scepticism:
- Eqti un consultant in probleme de seiuritate?
-Nu chiar, rtrspunse el. Ma ocup cu gestionarea s:' i"ff Iff '.':t ft'Jl tf "ffir":T:*!*,#:Tr
informagiilor. Aqa ium a spus qi Cady, localilez obiecte
de artl qi antichitagi
ryi pierdute, furare
furate sau disparute.
- $i ce faci c6ndd le gtsegti?
gasegti? intreba Sylvia, cu g1r
glas ca fflrrdf.i.lsri'tHT*h+il'*l*,]*ftif
ga- un element necunoscrt.-I.p;;;ibiL Excenffic.
depeheaF. )r avsa puterea de a anqla furiu""i.u iooii, a-r.i
- Incerc s[ le recuperez in numele clienqilor mei. -IEi dai seama inrrfJi,J*i.irii'brf.a.
*lirl'
"","uil Doar
-Cum anume? ur credeai c[ cineva d;;; Vffi;6;;;"*i

ffi
a uciso p.
-Uneori e simplu gi e nevoie doar de aranjarea unei
rlscumplrlri in condiEii atent negociate sau a unui
schimb. Alteori e un pic mai complicat.
- D_egi, in fond, egti un detectiv particular, replicl
tlios Sylvia.
-Eu mf, consider mai degrabl un fel de intermediar.
_ --Aiureli. Egti detectiv. Sylvia igi intoarse privirea la
ffifrffif*$grff
Srlr-o
Cady: L-ai adus aici pentru c[ qtiai c[ ceva era in nere ln."rS[ s[4i recapete stlpdnirea de sine.
- L.'ar raptul ce fi-a venit in minte posibilitatea
gule, nu.i aqa? unei
g,manf,a
248 WE Af*nt defawtr,e 249
-in mod clar, nimeni altcineva din familie nu s,a de la Tiburon p6ntr la
gandit la asta, zise Gardner sec.
- C"dv igi ferea in continuare privirea. incepu s[4i
frece bragele cu palmele. [F,Hi:.Jn:s'il*fftrtf
apa gi sf, fie
td$,,:i3;f*:i{H,:'i"}
reflictate
Mack inqelese di^nn-odate. Se departl de birou gi se u$epcr.apeft ,il;;ff"p"i"i:rSfJ*.qfm,ffi
postf, in spatele ei. Igi puse mdinile pe umerii ei.
-Asta pentru c[ sa inecat, nu? zise, Penfm c[ qi ul
orul acestei case, sau aga i se-ptrrea.i. *;fi."r." din spatele
erai cdt pe ce s[ te ineci in ziua aia, la lac, pe cind aveai il,ffi'ii,l Tfr iiTH",s: ffir:: n#il##.#i
paisprezece ani. De aceea moartea ei te-a afectat atdt de Intoarse spatele panoramei
profund gi te-a ftrcut s[ incepi se4i pui inrreberi. - in care se
rea
pe-nftu a cerceta incflne.
afla. b .antitate.ul-u-itJri.
Umerii lui Cady se sffanserf,. artr 9i de antichitati ocupa ailii.*. t""
- Poate. Dar factorul crucial a fost momentul. Pur perand.se alunge.orice
,prfiri ,pio"i.*i"r, totrlit t".
9l simplu nu ma puteam
$l slmplu puteam convlnge
convlnge ca moartea el nu .lrd i;i;;';;',ijlb."l" t io
avea nici o leglturl cu fuziunea. Nici prin cap nu mia
trecut c[ ar putea fi legata de o retrea de comercializarc ff _;,',Ha
solemntr
:f ,:::*::.*ilf.:,TX[#?tnTl##l
a falsurilor. mo4ii imin
ca o ceag{ t#t1i;.E"ergia
aceea t't
- Dac[ ar fi reuqit se dovedeasctr faprul ctr era voe ".T.1,
uady era agitat{. Si asta nu
"a.,n-"t"i"
ba de o escrocherie, in mod clar ar fi eliminat orice era-un semn bun. AruncI
posibilitate ca Chatelaine s[ incheie un acord cu Aus.
trey-Post. Pe chipul lui Gardner ap[ruse o expresie
gdnditoare. Ma indoiesc ce Felgrovb ar fi putui grsi :'jil[',1ffi:*4:;trliti,Lil.A:iT;l,,*"
alta firma care str ia locul lui Chatelaine. La naiba, po*
te c[ fuziunea chiar e mobilul.
Sylvia se intoarse rapid citre el.
-Nu-mi spune c[ qi tu incepi s[ crezi in teoria consp]
ragiei pe care.a nlscocito Cady?
Gardner ridica din umeri.
'hlgtd4t5it**f.rll*,*l'**tix
carei punea
in evidenjl .,.p;;;i;'rffil#*
tras. Purta o bluze de
mrtass 9i chipul
pereche de
-Banii sunt unul dintre cele mai comune mobile pen "."*;;[il
tru crim[, gi tranzacgia asta implice sume foarte mari. ffi :ilil'J,:lf; f,-,",X'r?1"*u;;#ii&r,',;,lr;.r*;;
Cady se intoarse gi ea spre el.
- - M,r-lfuqesc pentru susqinere.
fost vorba de susqinere.
Cel pugin... cred cf, e c"
ff llTil flTi}1,*TfiHff*i*flInse cadv.

-N-ai pentru ce. Pentm asta e familia, aqa zic meretL


.:,:,,":
"#iiq;;$l;;}.d*'JiiltH:i:,fffi
iste a corecfil ilHffi
capitolul 23 ffil#Xtffi.,t[:n ffi ":;T;
-y,*i o cafea? intrebf, Brooke.
RegedinEa langworth era o cledire uria$[, cu - -r\u, mulgumesc. Cady se.uita din nou la ceas, de
aflattr in vdrful
aflaH v$rful dealului. Beneficia de o nrivel
priveligte
mai impresionantl decdt cea de la vile, intinzir mff:*" pur demonr'tr"ti" S.ii'i"i" in crire
zil Wnan[a qWE
$*oi[efamtfte zst
- Da, bineingeles. N-o s[ te reqin mult. lmi dau sea, bineinEeles cii
c[ e o situaEie dificile. Nici pentru mine nu este \u, nu. imi dau seama c[ a fost o
ma
deloc ugor.
^__-
ffi,ilrfaT,flLTatizanti
p""t i r*a"ioi. D;r;;il
,,Te rog, nu m[ ruga s[4i dau o valoare de piaqa perr -Zau?
tru colecqia asta. Berbatul tau n-a murit incl qi, in plus, - $ti- amdndoutr.cf, nu erai
nu+ genul care sf, alerge dupl contracte pentru coleqii te cap de Randall gr, evideBt, indrlgostittr pflnii pes-
nu_ aveai pe altcineva.
ale unor persoane care trag s[ moar[." Pe de alte partg Nu te-ai ales cu inimi hanF:ilft;;;casetoria
a fost
dacl nu acesta era motivul pentru telefonul lui Brooke, o greseah, dar a fost.un;a;;i;iH;#dl
-Da, doar o g.oplta enervantt
nu odsta decdt o singurl alta posibilitate.
- Disculia noasffe are leg[turl cu Randall? tntrebtr
p; G;;."or..rrr.
vieqii, nu?

Cady, cu precautie.
B"f1,il:1,it;,*;.-,*:raseturllel-rriiero,,."i.lui
-Cum de qi-ai dat seama? , .- Nu incerc se trfuializez ceea.ce s,a intAmplat. Dar igi
-Randall e singurul lucru pe care il avem in comurl
bineinEeles. Brooke continul: Te.am rugat si
fi:'"i.fifi#,ifiH: *ili*' ro"r"t"t mai murt pe
-Da, -4,6a sI fie?
vii aici astAzi pentru c[ imi fac o mie de griji pentm -Afost dismrs. Se
el. $tiu c[, in ciuda egecului mariajului vosffu, suntEi *]*::i:l1gengru simte foarte vinovat Nu ingelegil
tot ce ea inrdpt;;
prieteni gi ii doregti numai binele.
ctrsnic ie i noas.
- PdnI la un punct.
- Igi dai seama ce e obsedat de fuziunea dintre Aus. ".1,t?iH ;lllH'il';,r;:ff H:*
trey-Post qi Chatelaine? ,rr'fi t"!*%"*"}!,,'*1.*,;,1';.ni,i,' "p.i pe chip ii
-$tiu c[ e importante pentru el, da. - lmi pare rtru. Nu
-M[ tem c[ e vorba de mai mult dec6t atdt. Nu se
mai gAndeEte la altceva decflt la a uni cele dou[ firme-
, - A;
rtu+e sf,_;il .;;i:;: H""l"l.,leTffi ;:xlu grabin-
se insoare cu mine, qli-rp,it6.i"?|ansele
"r, se te
Nu spun asta cu inima uqoarl, dar nu gtiu la cine s[ mai ia pe tine de nevast[.
apelez. Brooke se opri un moment, ca gi cum ar fi vnrt
s[4i adune gdndurile. Mi.e teaml de ce ar fi in starc j"H::ll&.ff
l,al?iBxl;
daci fuziunea nu se realizeaz[. ru ce mi s-a perur ctrera pr"" JG"Jril"';fuiit;rfi.;
Cady incremeni. =::1:$"ii;:,:il,:pl"x,t
oeea ce el considera a fi
mogtenirea sa de drept. Mi.era
Eamtr ca obsesia lui de
- Ce wei sf, spui, mai precis? srl"rlidF"iii":r!
"-ii;;'il
- Randall e convins cf, fuziunea asta e singura cale
puterea asupra Austrey_post
$perlnfl sI fim fericiEr.
,._, ,a ^Jitrrga o.i..
prin care poate prelua controlul asupra Ausrrey-Post gi
-pr te.ai aruncat in braEele lui G-eorge Langrvorh.
s[ scape de tatel lui vitreg. Il urlgte pe Stanford Felgrore-
Sunt convinsl g[ qtii asta. Dac[ fuziunea nu are loc...
-George e un berhat
uos. Dar miam dat se
dft;;,:driffin"r
ei afec-
- De ce anume !i€ frice, Brooke? s,.$e,r ;!;drffi:i;lLf, fif
*'S:{Lffii
- Randall a fost foarte stresat in ultimii ani. Divortd " H, I':Xj
l-a afectat foarte mult.
-Nici pentru mine n-a fost floare la ureche. IJ'trI
Brooke se inrogi toatl. ry-#i$,h'i[ilii,i*:,1'{ff
D2 Wnan[a @tc6. sf*oi fefamtfie 2s3

lui Brooke fu ffaversqttr de o expresie chinuita-


Fata . Ctdy igi putea da seama, dupl orpresia sumbrl de pe
-Te rog, nu face glume. imi dau seama cd n-ai cum chipul lui Kwin, ctr schimbarea respictiva, indiferent ie
re GiEi'tit"agia irea, dar gtiu c[ qii la Randall in natura ei, nu fusese una in bine.
felul teu. Brooke se ridicase deja.
-in felul meu? . -Da, mulEumesc, Kevin. Traversase deja jumtrtate
Brooke sovli o secundl. din inclpere pAn[
-ce-gi aminti de
prezenga tli Cady.
:ir""JJtit"i.a explicat ce, atunci cdnd vine vorba de lmi pare rlu, va trebui s[ m[ retrag. O s.o rog pe Jill sl
emoqii puternice, semeni mult cu metu$a ta' te conducl.
---
- [dice s,rnt rece' simt nevoia s[ deqin cortrolul, sunt -_Nt + facg griji, por se ies singuril.
i""rorfie ae Dasiuni arzetoare 9i aqa mai departe? Cady se ridici de pe canapea 9i iqi lue poseta. Brooke
- Sit" l,ri Crdy, Brooke.se imbujorl de jen[' - igi lutr rdmas.bun cu o inclinare a capului Ei disparu im-
-^Toti"ioit
"
reaclionilm diferit cAnd vine vorba de emolii preunf, cu Kevin.
outernice. - 9rdy traverstr-lMngul uriag gi apoi antreul. Cend iegi,
'-- p""i. .a ar trebui se ne lntoarcem la motivul penml fu din nou sctrldati in razele'ioaielui gi turchise u9", ia-
ot -oi.h.mat aici. Ce-ar fi s[-mi spui e)ract ce wei de sand in urmfl umbrele triste ale epocilor tr..,rt gi ,L
la mineJ mo4ii care umpleau regedinga fam-iliei Langworth.
Brooke se duse la cel mai apropiat scaun 9i se a'ge2tr'
Glasul ii clplta o tonalitate mai joasl, dar.mai intensl' - Cred c[ am obginut ceva din extrasele financiare ale
lui fuden pe care mi le-ai dat, zise Gardner, de cealalta
-Voiam'se mE asigur ce inlelegi cdt de lmportant
aceastil firziunl
'e ca nceasrfi
este se fie duse
fuziune sa n sfdrqit. Este
dus[ la bun parte a legtrturii telefonice. Am identiftcat nigte tipare.
. .*.1..,t1 p."tt" ambele firme, bineinleles, Dar o s[ am nevoie de mai multe informatii.
".*i.
d";il;;"t+ iimp e vitala pentru linStea emo(ionah a - Ce fel de informaqii? intrebe Mack.
Gardner rlspunse dupa o scurt[ pauzl:
----V;;i.e
lui Randall.
spui c[ 1i'e teaml c[ o s[ o ia mzna dad -Pqu am pqtea incepe cu susplcEii evidengi. PoEi
furi""J" ad o sa intre in depresie sau ceva de e&mi faci rost de e:<trasele conturilor iui Sranford FeL
"qd;et
genul asta? grove gi ale lui Randall Post?
'--B;;;k; iqi impreun[ palmele foarte strans in poah' Mack se gdndi cdt de absund de usor ii fusese lui
-N" qtiri cear face daca fuziunea ar e$ua' Tocmai Ambrose s[ facl rost de extrasele financiare ale lui Jona-
&an Ross de pe internet
*asta me sperie.
h A;Jh-iretura care separa lMngul de antr-eul spaqios -Nu cred s[ avem o probleml cu asta.
i.i?ecu-aparitia un berbai. Avea pantaloni albi, o clma: - Iar eu no s[ intreb de ce, rtrspunse Gardner sec.
qi purta pantofi cu talpa moale, to't Prefer sI nu qtiu.
ila;;;r9iLrlo"t" - $i eu la fel. Primul lucru pe care l.am invlqat cdnd
albi.^Pe dupl gdt avea un stetoscop.
- imi p"t ieu c6 v[ infferup, dbamna.lang\ilorth'. --
em incepur sf, lucrez drept consultant liberprofesionist
Biooli" se intoarse brusc, flte ta se ridice, cu ochii e fost sf, nu pun prea multe intrebari. Mack auzi soneria
inrunecati de ingrijorare. de la uga din_faEa a vilei. Am pe cineva la ug[. Mai ai
-Ce sa intdmPlat, Kevin? nwoie gi de altceva?
- eii ta fitri anunqatl dac[ apare weo modificare' -Momentan, nu.
in starea ".*t
domnului Langworth. - In cazul dsta, vorbim mai th.rziu.
zil tuwn[a @irfi Afacri d,efamtrtte B5

Soneria se fecu auzita din nou. Mack hchise telefi> -Vorbegti serios?
* riai.e 9i iegi din birou. Se duse ln anffeu 9i de* --DaqI sentimentele ei pentm Randall sunt atit de
""t,
---Af"tii.
chise usa. pro$nde precum zici, inseamnl cE are o motivaEie pu-
afla chiar Stanford Felgrove, cu zflmbetul lui ternicl s[ vrea s[ asigure succesul fuziuniill.
rafinat
- intiplrit pe chip. - Dragostea?
-Arn ,it'ta uad du.i pot se te tentez cu o partida & - Mai degraba dorinqa de a se asigura ce Randall
-
fostva
-solf.-'De
Easton.
ce nu? rlspunse Mack. Nu e ca 9i cum a$ aver
controla noua gi imbunlttrgita companie Chate-
laine-Post.
---;li;;aced"ar
cine stie chestiilnteresante de facut. -\u. gtiu, Mack. Nu o vld in postura de criminala.
se dovedesc c[ eqti vinovat de fraude t' - El bine, ya mlritat o datA plntru bani gi starut sG
poaie d" criml, atata tot", adlugl i.n sinea sa. Dat con' cial. De ce nar fi dispusa s[ o facl hce ; dare?
iidera c[.si putea permite o pal"rzl de la aceastl sarcinl Cgdy dadu negativ din cap.
4"." plisoane foarte inteligente care lucrau la dee - Poate ca nu.l iubeqte pi George Langworth, dar
"Gl
;iir-;;ii.i* ei. gi .in. gtie cJputea afla jucdnd goff cred c[ qine la el. Am vezulo pe faia ei, cand inlirmi,
chiar cu Stanford Felgrovel erul i-a spus c[ starea lui se inreutetise. E hoterdta sa
aibl grijl de. el
Pe teras[, Mack qi Cady discutau despre Brooh -p6n[ la final. Nu uita c[ ar fi putut
s{ divo4eze de el dupa ce a fost diagnosticat cu cancer,
Lansworth. dar n-a fecut o. A r[mas alaturi de il.
-"Cred c[ e cu adev[rat ingtijorati in privinla teacqiei - frobabil
Probabil c[ o s[
s{ mogteneascl o parte
parte considera-
lui Randall dac{ fuziunea artgua, spuse Cady. Am avrr bila din averea lui. Intr-un final, o-si aiba mai mult
imoresia c[ e convins[ c[ ar putea s*qi piardl controhl de cdgtigat ca vlduvl , lui Lan&or* J*at dup[ un
daie planul lui da greq. Ceva din atirudinea ei lmi sprr eventual divo4.
ne c[ era foarte tensionatf,, Mack. Cady cdntAri aceasttr idee.
Barbatul admira apusul in timp ce cdntlrea acesE
trorbe. - Da, ai dreptate aici. Vreo veste de la Gardner?
c[ incerca numai str ac(ioneze niqte resorturi
- Poate _ - Lucreazl in continuare la documentele pe care
i le.am dat.
emoqionale gi sf, te determine ie votezi in favoarca
-Cum a fost la golfl
fuziunii.
- - Cam cum era de agteptat. Mai tot timpul, Felgove
- Po"t" c[ da. insa mi'a plrut sincerl, Mack'
-Crezice ate de gind sate merite cu Post dupl mor
e tncercat s[ mtr convingl, ca un agent di v6nzar"i, de
tea bmbarului ei?
dt de minunat va fi ca Austrey-posisi ;'e;;
Chatelail" s[
Post gi Chatelaine se
--- fi. iti ari seama c[ n'am pus aqa o lntrebare de prm uneascl. Pare s[ creade ce, din
-o.n"nt." ,rn d. ga"d
gust, dar nu m.ar surprinde ia aiba asemenea intenqil t me cesetoresc cu tine, mtr intereseaz[ foarte mult ca
firziunea str. se realizeze.
-Hmm.
Cady strdmbl din nas.
-Ce inseamna,,hmmu?
dac[ ai dreptate,-am face bine sl
inseamn[ c[, dacr
--i-*eamn6 ;fue ^iqrpregia c[ te insori cu mine datoritl leglrurii
p. gt"6k Langworth pe lista noasffa de sl mele cu Chatelaine?
"da"!e-
Decti Denffu criml. -Ihm.
'-e;ay ra-*.. inmarmurita. Apoi, revenindu4i _ -Ce nememic! Dar nu pot sf, spun c[ mi 1as6 mutl
ii replicl: de uimire o asemenea atitudine.
256 tunanf,a Qyict Afotni defamifta 2j7

- Oamenii au tendintra de a presupune c[ pe ceilalli -Mereu am crezut c[ trebu_ie s[ i_se fi intAmplat ceva
11e ge {a9a sf devintr aeq.Nu;J;i;;;ce. Nu cu
ii motiveazl aceleagi lucruri ca qi pe ei, rf,spunse Maclc o
Cred ctr putem spune, fera frica de a ne lnqela, c[ Stan
ford Felgrove e foarte motivat de aspectele financiare. cundea ly
T:I11r:toarte si.in adAncul sufletului ei. Cred caai av
bine emofiile.pentru ci voia s[ se apere.
-Nici nu mtr indoiesc. Barbatul ridica din umeri.
- Dar azi am aflat totugi un lucru interesant despre , . D3c[ aga zici tu... Era mtrtuga ta gi tu ai cunoscuto
-
el, rosti Mack. bine. Eu, nu.
-Ce anumel - P", e. Ridicl obiectul acela fragil gi il puse cu
nEie in"p qii.rt[ia-i
-TiiEeaz[ la golf. iein vitrin[.
Itgryle vitrinl. Am cunoscuto bi""-C?rii..ri,i
cunoscut o bi""-da
bine-i
uel. lofi imi-spun ce seman mult cu ea.
fr;;
Tocmai cdnd ridica marginea capacului cu ornamee - $i n au dreptate.
te aurite elaborate ale cutiei de email, Cady simgi cl -Asta.mi zic si eu mereu. Se intoarse rapid, cu faEa
era acolo, c[ sttrtea in cadrul ugii de la camera-tezaur. spre el.
\ar fi ti=b,rit sf, te tdrlsc $i p; ti". in mizeria
asta, Mack. Sunt chesdu"i p.", p.iro'""I.:M;;;;ti;
Se incorde gi apoi aruncl o privire peste umlr. Mack
stltea nemigcat, fixend-o cu clutltura aceea curioas[ gi mele tale.
cercetAtoare care intotdeauna o f[cea s[ perceapE intens B.afp?rul flcu cdEiva pagi ctrtre ea.
energia care curgea intre ei. ;.Nici c[.mi.ving ln minre alt loc unde a$ prefera str ffu.
- eredeam ctai treaba la calculator, zise. p_t11r-.:tipul inrre palme gi o^slrurii inainte
,. -rl s[ poa-
-Tocmai ceam luat o pauzl. Mack inaint[ in inc] 3:1T3.,-.,.r,r"asceweuncuv61t.C"at".e;;;;;Ipi;
pere. Caugi Cheile CalugariEei? cuprinse ." Ui"iJ..' ti#ffiril ;5';
-Da.
:f1,llql .are ,mintea ;;ffi;tt d;;;;liil[E;:#
-."re.l
feloge,
- E important pentru tine so glseqti, nu?
TljT
nigti decdt de dorinta ,"*urta.
- Bineingeles. E extrem de valoroasl. -Mack.
- Dar nu trsta-i motivul pentm care wei cu tot dine -Da.
dinsul str dai de ea. ,O mase mai aproape qi4i trecu palma de.a lungul spa-
Cady lasa s[,i scape un oftat. telui ei.
-Nu. Ezite pret de cdteva momente, nefiind siguril , .,4..*rn mdngdiere o cnffemure inff.un mod imnosi-
cum ar fi putut sLgi explice mai bine motivele. Dip Dil de ase-mlnat cu efectele weunui drog
sau al. *i,i""i
ff-odatl, i se pf,rea crucial ca el s[ inqeleag[. Am o
presimtrire ctr, atunci cAnd o s-o gtrsesc, voi descoperi
X"^11'.rlflll.e. CadI simsicum ; i;;;;; b;r'r"I" i'r;
ii atinse ceafa cu vArfurile degete.
rtrspunsul la nigte inrreberi despre Vesta pe care mi
Xj:,rlr:i9:lroy:
ror.$l-l !,
s_lmfi reacfia instantanee.
le-am pus mereu. ln ad6ncul ei se dezhnguird foamea gi speranga.
- Ce fel de intrebari? acuta I iot.. ti""ri.?ii"p
fri.
R scaparare
\J :^"_1lr:ilirare
de energie vie.
- Lumea spunea cii era rece Ei lipsita de sentimente-
Totri zic ctr singurul lucru de care-i plsa era Chatelaine.
- Mare parie a dovezilor concrete pare a indica fapnrl
c[ opinia generah e corecttr. capitolul24
-$tiu, dar...
- Dar ce? intreba Mack. Gardner lasa oixul pe teancul de coli printate gi
igi
Cady inchise capacul casetei foarte incet fieca absent radalina nasulur.
258 wwn[aWE Afaceri defamifte 259

- Cred c[ aici avem dou[ lucruri: primul e eviden' ll$:r-ypr"em c[ o parte considerabile din profiturile
t, .-irr.i transferuri, cu sume destul de mericele, din extraordinare
exEraorctrnafe de anul acest"-prori"
Ji"-J."#;;H]
acesta nrovin din aneqsrtr crrrox
l""t" t personal al lui Stanford Felgrove in cel al lui - Nic.i nu e de mirare ctr pun at6ta presiune s[ obti-
- - n r .'
nii anroharee firzirrnii ^a* *,1: -^-^l^ :--:l
;;ffi;:re
Jonathan Arden.
Mack fluierl incetiqor.
:f.':!:lg Sziunii cat -iii"[.ag S],i,;:,.

bintrodata, Cady i'$i dldu seama c-[ -o furnicau vdrfir'


[1::qf.=:"t"I.,"'i.o"h.ri"l#;ii.e;ilpll,iJ.'iii,
dace se intampla una ca asra, o sf, se igte
u" J";'if ;?;
rile degetelor. A*rri,e'g pr-rvire spre Sylvia, care'l privea ar dishuge Aristrey-p6s1.
foarte ioncentratii pe Gardner. Cady se incrunie.
- Egti sigur? inmeba Mack. - Firma ar putea supraviegui dac[ ar declara ctr falsu.
Gardner il gintui cu Privirea. ) sunt atet de
:l:,'l-ll,"S, *;G
g. reusite ilSafnail;
lncAt ninl si *,i".rii l^- au
emprtii r.. f-.-,
^,, fost
-Da. paceliqi gi dacr reium" b;;ii;iHridr:
- Fhti sau comisioane pentru vAnzarea falsurilor c* "r
,., -Da, dar returnarea ro dezechi.
tre clienqii recomandagi de el? uDru serios, care ar putea "tat"rl""Tr:ii"r
duce uqor firma la falimeni,
- Poad,e. Dac[ e s6- corelezi tranzacqiile cu situalia remarc[ Gardner.
p. o qtim, cu pies-a pe care i-a vAnduto lui Hattie - Mai mult ca sigur, Stanford Felgrove e creierul din
"ri"
'Woods,
cam a$a ar sta lucrurile. sparele acestei smecherii,
-igi- dedu cu plrerea Sylvia.
Svlvia se aplecl spre el. Mereu l.a ;inut'pe n""arUl.pril il
lftrrir"ile im.
portante ale firmei. Dncl e ceiro -,,r*,1 ih E*^ ^^.^
-'Dar nici o plate din conturile lui Randall, nu?
Gardner se strimbe.
-Nu. Drt asta nu inseamni neapirat c[ nu e impli'
cat - nu-i asa. Mackl
flIl: :11. :r
poau distmge A#6:'p;;6i; il;ctirj
- Exact. Mack iqi scoase ochelarii din buzunar 9i qi'i 1r,, 9_"-,y_"d"I.,
tirma- asta e.mogtenirea lui. Singirrul lui
Duse cu o miscare rapida. Este posibil -ca toli cei trei oorectlv e s[ o scoat[ de sub controlul lui Staniord.
ia lucreze impreun[ gi sa fi c[?ut de acord ca pllqile s[ se Gardner scoase un sunet exasDerat.
face din contul lui Felgrove. .-Da, dragul de unchiu, R;drll;; e in stare de ni.
mic rtru.
- Ia stagi pufin, interveni Cady. Gardner tocmai ne'a
- c[ nri exista nici o dovad[... la Gardner.
sous _
rr _i-1,*noal;rem
pe.Randall,
nol cu asta, Gardner.
insista C"dy.Ai lncredere
Mack nu o lu[ in seaml. Se uita
-Ai rit ce ai observat dou[ lucruri. Care-iplaqi
al doilea? Mrackqi dedu jos ochelarii qi i se adrestr lui Gardner:
- Din contul lui Felgrove vau flcut qi alte intere pnvtnta astg, inclin str le dau dreptate. Am
r.n
_ --
qr fa-
sante, rlspunse Gardner. Nu pot s[ v[ spun exact unde $r eu nigte verificlrl Chiar ar fi vrut se falsifi-
r. aut U"i.,ii, dar pot s[ v[ asigur c[, indiferent de desti' c regrsffele contabile, Randall dacf,
nu are cum, din po.tul
natia propriu-zisa, e vorba de plafl cltre un offchore' f *1e-l 9cu.pr, Sta.nford a Einut ;.crei;otul f;;iffii
- C^el rirai probabil, Ambrose poate investiga mai ln f::T,JiFu-l in deplaseri'pentru coil;d
;i;li.d;
amlnunt tranzacqiile astea, propuse Mack. Dar sunt gata importanqi.
.i""" o"ii" c[ banii aia intra tn conturile persoanelor _--LT, -laldngr
nu ptrru tncf,nrat
Er nu il confrazise.
de aceastl analize,
."r" r"aiir"rzl falsurile.
-Nu se Doate sDune cdt anume din veniturile Auv Cady igi permise un mic oftat de usurane.
trev-Post piovine din comercializarea de falsuri, spuse - lrebuie s[-i prezent[m imediat aceste informaqii lui
Gardner. bar, in situaqia noastr[' cred c[ ar fi prudent
260 n"r""taqV*E qfotoid,efamtftu
261,

- Ce poate s[ faca el? intrebe Sylvia. -Da.tedin calea mea! Randall intinse m6na, str o im-
-Nu qtiu. Cady se ridice. Dar e vorba de companie pingl pe Cadv.
familiei lui. Are tot dreptul s[ gtie ce se intd.mple in ca. Dintr.odati, Mack aplru in fata lui.
drul ei. -5[ nu te atingi de ea, post.
Acest ordin firsese rosdt pe un ton neutru, dar
-Sunt terminaL Randall izbi cu pumnul in teancrl in-
clrcat cu o ferocitate siryr[ pe.sine, or" ,t rr"
de hdrtii. Teymimat. 19i ridice prirrir.a speriatl cltrc atenfia
tuturor, chiar gi pe a lui"Randall.
micul i,mp adunat ln jurul biroului. Tic[losul ila mr -#ftI',l
disrrus. Cdnd o s[ se afle de falsuri, galeria o s[ se duct ,"
de rdp[. Ah, imi vine s*l omor! La dracu', ar fi trebut corp. Poftim?!n*11
?fl.ili fix,ffix"J:n t,alu
s.o fac de mult!
-Am zis s[ nu te atingi de ea.
Cady se uiti stAnjenite la Sylvia, care-o privi cu aoe -Nu r1gq, s[.i fac rli lui Cady. pierz6ndu4i rlbda-
eagi nelinigte in ochi. Poate ctr, la urma urmei, nu fusec rea, Randall incercf, sll ocoleasceie M;;[Ud";;;
o idee a$a sfielucit{ s&i spuntr totul lui Randall. socotesc cu Felsrove.
- Randall, ascult[-m[, incepu Sylvia, cu blandep- -Stai jos! ii f,orunci Mack.
$tim c[ tu nu ai avut nici o leg6tur[ cu asta... -
_ hLa;me.n pace! Cu furia inteqitl de acest amestec,
Dar Randall nu o asculta. Se ridica furtunos de Randall ipi strdnse pu-"ul dr.pr
scaunul sf,u, ingf[cf, prespapierul din bronz ln stil I sd loveasc[.
;i;; ;;;;i;;il;;;;;:
Nouveau pe care-l avea pe birou gi-l aruncf, furi Din locul unde sfittea, Cady privea uluitA furia
Micul proiectil se izbi de peretele lambrisat din faEa ptrrire pe chipul lui.
inti.
roului qi clzu pe podea cu un bufnet. -Randall!-
-S*l ia drasu'! mugi Randall. Dup[ cite planr Sylvia scoase un giplt scurt, de goc teamf,.
mi-am fecut, tot nememicul lla o s[ cdqtige. -O, Doamne!
Ai
Gardner sch4a o migcare ezitantA cltre el. Cady evit[ atacul stdngaci. Randall
vtr2 pe Mack cletinAnd foarte discret din cap, in , .Iv{ack se nlpusri ariuDra
de descurajare. Gardner rlmase pe loc.
f\af ll.liln, ii ii1*?,Ti'!i3,#ffi a1,l"":f,l,ffi i;**m,lir,t"J.thi
- \JPLrlgr, Randall,
-Ugurel, spuse. Trebuie
r.r DPuDt. r f tuLrlr Da discuttrm...
sf, \rlsr.uLatrrr.. proptit
gi rlmase perete.de
Randall nu-llul in seaml. Tatni din locul slu pe -Vai de mine, murmurl Gardner.
ge birou, cu pagi mari, furiogi. -Rwino-Ei odatf,, i! spuse Mack lui Randall. Acum!
- O sel omor cu mdna mea. La naiba, dacl Kandall se uita nedumerit la el.
fi fost aqa lag dup[ moartea maic&mii, aq fi flcr -Cel
atunci. Dar mi-am promis c{, in loc de asta, o( -Stai jos. Mack il ingfac[ de ceaff, 9iJ trAnti pe cel
Ei-odat[ o s[ smulg firma de sub controlul lui. Mi mai.apropiat scaun. Daia-l omori p. Str"OrJ, ;;;
promis c[ o s[-1vld cum pierde tot ce-a cdgtigat rezolvi nimic. Trebuie s[ discutAm.
-pulend,o. $i acum... _ - Ce es.re- de discutat? Mania din elasul lui se risioi
-Randall, ajunge! Cady se ridicl repede gi se disperare. Se lxa ilt6;;;pil;";t;I:
in calea lui. Asculta-ma! Nu trebuie s[ faci o pr iT-y"fl.de
nulur. n distrus tot.
Ai putea ajunge in inchisoare.
-fue dreptate, o sustinu Sylvia. Randall, ca :P.o1g ctr nu, il incurajtr Mack.
gi gdndegte-te pugin la implicagiile situaqiei create.
PrMrile
_ el. lui Cady qi- ale celorlalgi se intoarsere
rpre
Anten[aaEic6 qfotni fefamt:fte

- Ce wei sr spui? intrebe Randall, fere nici o licerire de demisia. ,Asta,i planul tlu,.
Easton? Se fiu al naibii qr e
speranqA in glas. Scandalul esta-va distmge compania. $tiu.despre el, ag putea strl fac chiar s[.mi cedeze mche
^ qt ty.l de acqiuni. Un. scandal de propo4ii lar face sa
-Austrev"-Post nu e Drima firma din domeniul artei
si al antichitltilor care se aiba probleme cu falsuri 9i pnrda srngurul lu_cru de care,i pas[: statutul social Ar
fi
haude. souse Mack. Stii bine cum merg lucrurile. Ex' unom terminat dac[ sar vedea dat afara din ctubul de
oli.i nituiot c[ sau fetut niqte gregeli indepartamentul yachtin-g sau din cel de golf.
tre iomer.i"lizare a mobilierului de epocl. Se'ntAmpla Gardner plrea intriglt.
mai mereu. - Da, se deschid nigie posibiliufi interesanre.
ll corecttr
- Se-ntdmola mai mereu se apare gre$eli, Uady aprobe cu o migcare din cap.
Randall, ru*btu. O frauda orthestraia de directo' -Aqa
rul executiv este cu totul 9i cu totul altceva. Suntem ". place ideea asta, declare Svlvia.
--Jvli.e.mi
terminati. Mack igi aqinti prMrea asupra lui Randall.
-Nu neap[rat, il conffazise Mack, calm. I tjled c[ ai potengialul de a deveni un direcror exe
Cadv isi-d[du seama c[ toqi iqi gineau -respiragia cutiv toarte eficient.
incordaqi,'agtepdnd ca Mack s[4i continue ideea.
- Ce sugerezi? intreb[ ea. - Egti un prost. Stanford termind de semnar in josul
-Ca Ailstrev-Post se urmeze procedura obiqnuiH- paginii
linii acordului gi, foarte lenro
crr misciiri fnqrre
si- curnigc[ri lente, nrraa ino o+i
puse jds sti,
Privirea lui Maik era atintitl asupia lui Randall. Iqi ceri loul pe care.l folosise. $tii asta, nu?
nul Crezi ca ai cdgtigaq
cdstisar
scuze la clientii care au cumparai falsuri care au fost aw darr*u
o se (rit-greg, ag"
sa dgi.greg, aga cum ai
al facui.o cuil;; ; ;ffi:
tecut o cu tot ce ai atins.
i"r,tificat" in mod eronat de expergii companiei. Ir dai Privindu-I, Mack igi "um
dedu seama c[, in ciuda cuvin-
banii inapoi qi...' relor.aspre, Felgrove iar." .hi",
Kandall mai deweme
*riilt.ii E"at fu;;
- Si ce? intreba Randall.
- Si concediezi pe cineva, terminl Mack. -Planyl decursese flr6 nici o sincopl. C6nd Randall
Rindall oufni. dezzustat. p Mack se duseserl la_ el acas[ $H d;Jur[ foril;; d.
-Vrei sa dau vina pe un biet expert dindepartamerr gragie, Stanford fusese luat toral
ie nepreg[tite.
tul de mobilier? Sunt convins ce Stanford ar face ash ,tn Randall anticipase perfect actiilnile'tadlui slu virres.
fara sa clipeascl. N-o s[ aibe nici o sffangere de iniml tafa ameninqtrrii de a pierde tot ce preEuia, Felgro;
s[-l lase pe altul sa fie gapul isprqitor. remnase documentele Brin care-ii transfera toate acqi,
jise tvtacL incet, seJ concediezi pe unile.sale lui Randall.Tn-schimb, flr"arU ii promisl
- E, *e gAndeam,
re solemn c[ n-o sal implice i" j"-aluirit;
directorul executiv.
Cady aproape cli simgi pe to{i cum rlmaserl cu gura
&;;;;
gr:$eli care ap[ruser{ in punerea pe "piaqe a
Tiir"l.
unog piese de epoc[ falsificate.
---ffi
c[scatii.
inteles. zise Svlvia, incruntdndu+e. Cum sel , - lmi asqm riscul, ii rlspunse Randall, inrroducAnd
ooti concidia"'pe Felsrove? El conduce companie .hcumentele inapoi infr.un olic.
Ert. , lui, in toate privingele. Nu pogi sl scapi de d Mack remarcaTaptul ce poit ptrrea din ce in ce mai in_
decAt dac[... otzetor in sine, fiind purtat de acel prim val de euforie
--ilnd-"ll'fu primul care lnqelese. in ochi ti licari o r{ victoriei mult visate. Urma s[ treai[ un timp pdnd ce
crlitarea.a ceea ce-l agtepra "
sclioire de entuziasm.
jDecet dacl m[ folosesc de dovezile impotrira io."r.a?'iri'piiir.
_ -SE;i ".",a.t
gantaj in toate puterea cuv6ntului, gopti av
lui din documentele astea pentru a-l obliga s64i dea Emr Stantord.
2@ '*nmhWE Af*ni defamtfte rc
Randall se ridice de pe scaunul pe care stetuse pane - De ce n1 rogi pe ea str4i povesteasci desprc a*al
atunci. --4m*... esta nu prea e un rlspuns direct
--:Aiceva
nrpeu sl mtr acuzi Pg mine de Eantaj dupr ^ --Nu am venit aici ca se discut despre relaEia mea cu
cu compania mea. O s[ am multe de indu- Cady, spuse Mack.
tot ce-ai fecut
rat ca sA curf,f mizerii pe care ai lesat'o in urml qi s[ nu ,lesese
_I-4r,lui
Randall se lumin[ dintrodatl, semn ctr
despre ce era vorba.
inp
te implic si pe tine. Fii mulgumit cf, scapi aqa u$or'
Cliipul hii Stanford parcl se impietri. - La naiba, te,a angajat str anchetezi ce se lntdmolr-
-O seEi parl rlu,-nemernic ferl minte ce eqti' l-r-i ce te ocufii tu, de fapt? Egti un soi
"q,rlCu de securitate sau aga
m pro_bleme
JLffi
esti in staie sf, conduci firma asta!
Nu--T. ceval
inqeli. Randall schiqa un zimbet slab. Am tot - Me ocup cu gestionarea informadilor.
..-r"iliuiii" ca ie cottduc Ausrey-Post: control total' - Praf in ochi!-Te-a angajat se luciezi iub acoperire.
_nu? Probabil ce a avut sus[iciunile ei inctr a.
Vesta i,a spus?
Ui"-*i,rl
Prlbusirea interveni cam o or[ mai tirziu' $tiind ce
i""uilrbila, Mack il duse pe Randall in barul unui -Nu chiar.
;;;;;aillpropiet", il inslale la o masr 9i comande
".a -Dar ziceagi c.[ Vesta descoperise c[ Arden era imph
cat inff.o escrocherie. Ea gia dat seama ca qi Standrd
- beri.
doul era implicat?
Randall eoli iumltate din halba tnghelat[ 9i o aqed
din pe-masa. il privi fix pe Mack gi-spuse: - Probabil c[ avea benuielile ei. N.o s[ gtim niciodattr
-- nou al naibii... Nu'mi vine s[ cred ce'am ff,cut' srgur.
-Sa fii,
- Ce,i fecut e bun flcut, rlspunse Mack. Dar acum ai , -$imecllum,
qrept
ceq s[ se intdmple cu impostorul ala care se de
mult de tras.
Randall inchise ochii. - Ma gAndeam s[ m[ duc in dup[.amiaza asta penl in
- F i*"t i".* pe lista e s[ iau legltura cu toti cliengii grag, s[-i fac o vizitf,, zise Mack. Sa.l anung.a i"s[tatori,
rur s-a dus pe apa sflmbetei.
*15"""o1.
care au fost tragi pe sfoa6.
Bqzele liri Rindall se sffinsertr intr.o linie subtire.
avut anumite banuieli legate de felul
ci a^i
.u* d".utg.au lucrurile in departamenrul de mobilier, . -9. l-?q d^ sa le fac pldngere la poliEie, giiui, qi-tri
ii suserh Mack. Ca ai pornit o anchetA interne in urme )tantord. Nemernicii!
.li"i" t-" descoperit problema 9i c[ wei s[ Ie inapoiezi -Austrey-Post n-are ln nici un caz nevoie de reclame
iliit"ffii .io, ."t" ",, cump[rat reproduceri drept I]"g3tiu.e
in prestr..Ai ob;inut-ce.ai wur. E timpul sl.fi
piese autentice. timitezi pe cAt posibil pierderile.
- Randall ridice din sprdncene. Randall scoase un seamet.
- Reproduceri? --Nu,mi aduce aminte de pierderi. Acum, marea in
evit[ s[ foloseqti termenul de ,falsuri', uebare e cigi bani va trebui A".m"v-pori,[i.rurrr.r".
- D"ta
"i.,r-,
,. 9 oF gi jum[tate.maiproaspet
tArziu, Mack sttrtea a$ezat in
{nr;sut3qa,rtamentului eliberat de Jonathan
Arden. L,vident, nu mai avea cui s[.i dea avertismentul
F tsre intenfionase s[.] lanseze. D6nd dovadl de un
pgncj de supraviefuire caracteristic escrocilor de pro-
hsie, Jonathan fuden fugise din oraq. Mack *bori
26 Ammf,a agikt Afrceri defamtf*t at
ln garaj qi mai aruncA o prMre- in tomberon, in ev-en- -Nu 9tiu. Nici nu.cred c{coqtqpe. Fecu o rnirt pa.
tu"litatb, in care Jonathan Arden incercase s[ se des' .
uztr. Ceea ce conteaz[ .e R;;a;lt
, pJi*, in sBnfr
cotoroseascl de ceva important in drumul spre ieqite condgcerea firmei f"miii.is"i"
Un timp, ceuttr atent printre ziare vechi, sticle de bere 9i -Hm.
caserole goale. Nu glsi nimic care s['i dea weun indiciu a'eteptind o reaqie'
despre locul spre cire plecase Jonathan Arden. Sadv'
L[sa cheia la administratorul cledirii qi o pomi pe "UtHr#*:';$1Hf
- Egti un erou. Din nou.
trotuar cltre locul unde igi hsase maqina. Tocmai cdnd - Face parte din figa poitului.
deschidea portiera, se opri dintrodate, incercind sl
uoar asta insemnase totul pentm el? Face parte
dirfisa
identifice fibrul de energi! neplacuta care'i dadea furni'
poxului. Cady decise .e
i.I d"loc j"i,iirr"re. Emotia
cS.turi oe ceaff,.
"" fi d.riri#*ri-d#;#E
prin vine putea
Nu aw nevoie de mult timp pentru a identifica res' ffil1;:Hi:
i[ Care era u! termeninvechit pentru depresie.
pectiva senzaqie. Era-sentimetttri pe care aveai cdnd r--+e^$ sv.,r
- P."r.-a iqi dadusegi demisia.-
iineva te urmareste din umbre.
.. ;1,-911 Mack. lqa am fecut, nu? Apropo,
rtrspunse
vonql sf,-fi spun ceva.
Cady se cuibari mai bine in colqul canapelei. L6n -Ce anume?
ge ea, Mack stf,tea intins pe un fotoliu cu perne mo-i,
-Acoperirea noastrtr incepe s[ devinl din ce in ce
Iu picioarele ridicate pe un suport. Stetea cu coatele mai ffansparent[.
rez6mate de braqele fotoliului gi avea degetele in pozi-
tia lor obisnuita, unite la vArfud. De cfrnd intrase in . -Acoperirea noastrl? Cu un efort, Cady reugi s[4i re
vinl in fire si incercl
ias[, in urme cu desrul de pugin timp, abia dacl rostise Adld;;;if #ffi:lj,l.-,'?'concentrezeasupradiscuEiei'
doui vorbe. Aceastii tlcere ii dadea lui Cady o stare - Da. Treaba culogodna.
de disconfort. Tlcere.
De cealalte parte a ugilor de sticla, noaptea-cobora ce-am wut, zise Cady, strtrduin-
asuDra oreselului Phantom Point. Era o transformare ,,.^^P11..:,am.obqinur
uu6e sa adoDte un ton c6t mai neutru. A
r"pida si nemiloastr. ,Ca un vampir intflmpinflndui dai rezultate.
$e up.lr] c[ nu mai piardl
iuLitau,'hi spuse Cady in gdnd. "ont."re-jr"i"i"t"pJ,a+i
din credibilitate. No $ ;;i;;;-i.rJIi". .".
-S,adis vorba ce Stanlord a demisionat din funqla -D", consimii;i;;;iil;gie
cred cr nu,
---
de director executiv al Austrey-Post gi i-a transferat aql irent clurate decdt a ei. Astadaia si mai
unile lui Randall, rosti ea' intr'un efort de a sftepungE "r_. cuvinte:
Cldy sq ageEa imediara. ,"oi" ;i;il.
pflcla de ttrcere care-l invlluia pe Mack. I-eandra mi.a zb -Asta clace nu cel
ia oamenii care lucreazl in galeria de alaturi discuta' Mack se uite la ea.
despre asta azi dup[.amiazl. _ -Ti: fl se pare ctr-*mascarea escrocheriilor lui FeL
-Nici nu e de mirare. E o comunitate mic[. grwe hmuregte tgtul? Sau crezi t".."ii"^"ri.
cr metu$a
Ei bine, cel puqin ii rtrspundea. u a fost omor6td?
-Stanford spune in stdnga gi'n dreaPta c[ mereu igi lasa capul pe spatar 9i medite la intreba.
avut de gand se lase firma in grija lui Randall atun ra9r9,
_ lui.
cdnd acesta avea s[ fie pregetit. - Cred c[ e posibil ca Stanford sau Jonathan Arden
- $i-l crede cineva? intrebe Mack. t_ fi avut weo legaturl cu modul il ."* $i. ga;ir;ftrfii
268 qman{aWE Afaruri defarruttfte

menrsa Vesta. Aveau motive lntemeiate s&i doreascl -Dac[, lncepu Mack, gi qin s[ subliniez acest &a-
n oari"r. Probabil ca+i daduserf, seama cf, aflase de mltu$a.ta a fost omorate, cied ctr e mai p-U"Uit,aE
gmecheriile lor atunci cdnd am6nase gedinqa de vot tost vorba de F-elgrove. Nu numai c[ avea mai mule
Dentru fuziune. prerdut,dar nici nu e un infractor de carier[. Astaj
&
' - $ar putea s[ ai dreptate, dar probabil c[ va fi impo eE
sibil de dovedit una ca asta. T"iprgdir.pys s[ fi recurs la cine 9ti. ci ,naru;-i6;
t5, neslbuitl sau prosteascl.
Cequrile melancoliei se indeseau. - Spre deosebire de Arden.
-$tiu. -Arden e un adevlrat profesionist. Dup[ cum vezi,
Din nou, tiicere. gdnd lucrurile s-au compliiat, gi.ap* .o"Ji pe spinare,
-Vrei s[ mai cercetez? intreba Mack, dup{ un timp. $tie cdnd sd srea R..norigi. 9i'.h"d?se-r.r.aga.
Aceastl inrrebare o lul prin surprindere. lgi lul cdte
va secunde pentru a se gdndi bine.
_ - Deci urmiltorul pas e s[ afl[m unde a fojt Stanford
re$o-ve in-noaptea in care a murit metu$a Vestal
-As wei s[ aflu adev[rul, respunse intr.un final - Unul dintre urmfltorii paqi. Mack avea un aer gdn-
Chiar dacd nu pot dovedi nimic in faqa instanqei, ag wea ditor. Felgrove qtie s[ inoate?
foarte mult s[ gtiu sigur ce *a intAmplat in noaptea aia. - Sigur ctr da. fue ppcina acas[. $i o ambarca;iune,
- O s[ v[d ce pot face. pe care o gine in port. De ce wei se siiil
-Da? -Acum miam dat seama cf,, dacdL cineva chiar a ine.
- Dacf, asta wei, replica el. cat{ pe m[tuga ta,.ar trebui s[ fie vorba de o persoane
Cady ii aruncf, o prMre, incercdnd s[ descifteze
expresia impenerabila de pe chipul lui. fl.-,r|r: simtl in^largul ei tn ap[. Din cite
vesta briggs era o inoteroare foarte bunf,.
rp*,
-i-ai
-Mulgumesc. . - D".. Cady gi
!r sffebetut[de un fior. Dar avea oDtzeci
- Nu4i pot garanta nimic. Mack igi uni din nou dege grsase
99q"i.era-o femeie mdrunqicf,. Un barbat de
tele. Dar a$ putea s[ urmiresc cdteva piste. taln tul Felmove ar fi putut lejer s[ o jintr sub apl pdnl
-Cum ar fi? si,a dat duhirl.
-Se vad exact unde se aflau Felgrove qi Jonathan - Dar yar fi zbatut?
Arden in noaptea ln care a murit m[tuta ta. Poate sl d1^CadV simgi un fior de nelinigte. Matuga
pun nigte preiiune pe ei. S[ vld cum reacfioneaz[ d& .,vesta
-19:s.ar fi impotrMt din toate nuterile.
c&i oresez. -_$i,poate ctr a strigat dupd
-la aititor. nu?
Cady canteri implicagiile acestor scenarii. Cady govdi, gdndindu-se vecini.
-Arden nici m[tar nu mai e prin zon[, s[ poattr ff - Da. Dac[ avea cum sf, o fac[, probabil c[ ar ff
presat. Chiar tu ai zis c5 gi-a pfifuit apartamentul in Fpar.
miez de noapte. pe
car^e se afle pjscina e asctlnsl de tufiguri
-Asta nu inseamnl c[ no sf, pot afla unde era in _,--lerapa
plante, dar nu e inchisl. Nimeni n-a declarat c5' a 9i
auzit
noaptea c0nd a murit mltuga ta. $i, dac[ se dovede$e pe cureva qipand in noaptea aceea?
a fi un suspect credibil, Ambrose ar putea sLi dea & - Din cAte se Dare. nu.
urme graqie tranzacfiilor financiare pe care o se le faa - Existf, 9i altb modalitaEi s[ te descotorosegti de o
de acum incolo. Tipii ca fuden supravieEuiesc pe baa -tmeie in vArstd. Mack prM peste vArfurile dbgetelor
cardurilor de credit... de obicei ale altora. in noapre. fu fi putirt
Cadv il studie cdteva momente. TI.,
r- vreunui "adea "icti*fi;irfiH;,
crezi ce Arden e ucigagul nostm, nul -hog care s[ intre prin efracgie in toiul nou
-Nu F sau se fie rdnittr mortal inff.un accident de mapini:
270 Aman[aqaia6, Afaceri defaruttte m
Si totuoi, ucigagul - presupundnd c[ e vorba de o in piept. Atacul de panic[ o lovise atdt de putemic
si &
crima -'a ales*sa-i face ielul ln piscinl. $i-a atins scopul repeoe incet nu avusese timp s[ il respingtrcu
dtuafu;
fera se-i lase nici un semn pe corp. Nu i'a administrat de respirajie conffolatd qi d. ga"duri'reiil.,,*
nici o loviturl la nivelul capului, de exemplu. Trebuia -Ce naiba...?
s[ fi qtiut cf, avea s[ urmeze o lupte, pentru ce metu$a ta Mack se ridicase si el.
era ln elementul ei in ap6. Nu era o fintA uqoarl, chiar .; L?"L*{... lasLmtr_un minut. Cady se lndreptd cltre
dac[ avea optzeci gi gase de ani gi era minionl. u$lte de sticl[, c6utdnd instinctiv se scape de
claustnob
-Sunt de acotd cu tine, c[ un criminal care nu s'ar Dla cople$ttoare care o sfiengea ca o chlngl.
Trebuie sl
simti ln larzul slu in aptr probabil c[ ar fi ales alta mo les. lrebuie s[ m[ migc. Atac de panicd prostesc!
dalitate. Dir, aga cunt. am zis mai deweme, Stanforcl Trase u;a si iesi cu'pa$i imtdi;i;i-i,r's.ili; a"r.,l
Felgrove gtie se inoate. p_roasper al nopgii o ajgt{ lntm cdwa. Sl forta sa tra.
Urm[ o oauzl scurttr. fl:^iT tn. adfincul pieptului. Nu era d.i". utoi.
- Obiceiul acesta al mltugii tale de a inota de una lncepu ry"e
s[ se.migte de colocolo, incercdnd s[ consume
singuri, noaptea. $tiau mulgi despre el? excesul cle adrenalinl care.i vibra in corp.
-Da. Mack ap6ru l6nge ea.
- Printre care qi Felgrove? - 9u.g re por ajural
-Da. -t-u nlmtc.
Din nou se lese tecerea. - Dar pastila aia despre care ziceai cA o ai la breloc?
- Face scufundari? intreba Mack incetigor. ; Poate. Nu incf,. Se opri gi ,. asuora rit-
Asta o fecu pe Cadv sd rlmdn[ inmflrmuritil. mulu i.respiraEiei. Am
-ri
mulr rrmp. {prolpe c[ uitasem
t "on"entre
"tut-p;iri-;;;;.
ffi ;?;;;
- Scufundari? Cu rezervor qi tot tacAmul? cdt de rf,u...
-Dacil stai s[ te g6ndegti, cea mai ugoarl modalitae - Ugurel. Mack se opri in spatele ei gi iniepu sf,_i ma-
de a ineca pe cineva f[re s[ riqti ca victima str-fipe pr€r Tl1ume.rii, Egti atdt de tensionata ca am impresia ctr o
mult gi s[ te asiguri c[ vei cdgtiga o inftuntare fizicl ar fi o gypr dinffrn momenr intr.altul. Relaxeaz[.te.
s[ o faci sub ape. de zis, greu de flcut Dar deja igi rec[pfita con-
-O, Doamne. Ca o m6nf, de mort care te prinde dc
_; Y$gl
Erolu[. lensiunea pe care o simEea in cavitatea toracicA
gleznl gi te rrage in intunericul mfflos. mcepea se mai scadtr.
- - Un scafanihu cu rezen/or de oxigen qi mascl ar puE Sttrteau impreuntr ?n umbre. Mack continua s[,i
ma-
s[4i tragivictima sub ap[ gi s[ o.qine-a9ol.o cdt ar fi nerrcb mylcnii rigizi.ai. umerilor,_cu_ mdinile lui p.rt rrri.{
peirtmi,qi atinge scopul, conchise-lt'fack, cu o expresi 1g gr,protund linigtitoare.
caroe Cady ignord fumicerurile
ganditoare. Fere stropi. Fare qipete. Fere semne.
- Era prea mult. lmaginea era prea vie. Nu putea $tr't' ragel, l. simjeq in
r,Tr:impunAnd palme qi se concentr[ asupra respi-
pulsului s[ revin[ la un ritm ror_rl.
mai reorime amintirile. Acestea nlvllirl din adAncurit' rutea se invingtr panica- asta. O mai f[cuse
si alte data.
o izbire cu fortra unor lovituri de baros. Dintr'odatd, nu Luno$tea toate metodele.
mai putea s[ respire gi simgea sudori reci pe piele. Inim de partea lla mai rea. Se simgea
ii btibuia in piept. Aproape ce putea sa simta deget& **Dl^O^r
Enresc dgll1:1*p-,T.f,
atenti qi de mngtientf, dureros de tot ce o irr
reci prinse injuiul glezneiei, tragdnd'o in addnc. -"Jy,11gqr.r:nzaqia aceea oribila de ffemur se e$ompa.
-mia.g fi
-Niciodattr nu putut inchipui ce atacuiii
- Cady?
il isnora,
-Se
incapabile s[ vorbeascl prea coe] c, panice se manifesr{ atet de puternii la nivel psihic.
acum. ridice de pe canapea, luptAndu-se se trage D[ack iqi ap[sa in continuare p"I;;I.;;',i-.rii.i.
272 tunilnf,aqyict Afotni dafami{ie
8!t
-Se spunea c[ te lovegte cu aceeagi fo4[ ca gocul pe dwenea un obicel Cel p4in sir
care l-ai avea cind treci pe duptr un colg gi dai nas in nas ,.H #tbjrf;;ja
cu un tigru. Dar tigrul nu e real, gi gtii bine cf, nu e real, Dldu pltura deoparte, se dedu jos
pantalonii. din pat $i,si g[d
dar nupoqi s54i convingicorpulde acestlucru. Corpult6 Se duse Ia parter,_.ar. J;;;;_rr.
intrtr automat in starea aceea de ,,luptd sau fugi". r: asrepra, u$a era deschisa. Din-inierior Dupa
:y-..
tumine putemictr. rrcnsr o
- Chiar dacl inamicul cu care s[ te lupEi sau de care
s[ fugi nu existtr. Cady era acolo. (Jrcase pe scara
- ingus
- Da. Pentm mine a fost dintotdeauna mai degrabe pqnr l.i.;rr,;;'i;
tocmai i?cerca ,, a.rtr,it Hffi
ca un atac oribil de clausuofobie. O senzaqie ca de inec. mic cu inserdi de aur lapi.-t"^ii."
9i .il.if, ei de aur.
Exact ca in ziua aia, la lac.
- Oricum, dup[ ce trece iqi rlm6ne un cocktail stray
Preg de o iecunde, ti,tr"i;"
-Ai.gesit
ffi il;i;
ceva? o t"".Ua, i"t.""*;_?f "".
nic de hormoni in sdnge. Auztnclu-i vocea, Cady resari.
- Da, ajungi sf, te intrebi dac6 egti pe cale de a inne - lmr pare rtru, zise Mack cu blandele. Nu
am vmt str
buni sau ai o cldere nervoasl, complettr ea in qoapttr- te sperii.
Toatl lumea spune cf,, cel mai probabil, asta i s-a intdnr- -Sunt in rezuh. C?4y
plat matuqii Vesta in noaptea ln care a murit. Sunt de raft si inchise u-sa de $_"re din nou cuf[ru] pe un
p[rere ce a avut o crizl deosebit de grav6. gen{t s[ mai incerc ".d .tt-,-};te;m;;.rr"
" ei mam
- $a panicat gi *a inecat.
si.;il;;iJ,#:
- S*ngeleg cf, n-ai avut succes, nu?
-Da.
- Dar era o inotiltoare bun[, deci, chiar dacl a avut
u.n atlc .le panicl, spuse Mack, probabil
9e y.
fi reugit sl *&ti:,**,r,}i$i]ll,xr,,*#miuil*;
ajungl pdnl ta marginea piscinei. Exact la fel cum tu ai -Nu.am terminat
pre treaba cu logodna.
difi;il;;";;i1.L",.. Cea des.
reugit sf, te ridici de pe canapea, se deschizi uqile gi s[ iegi
ln gradinl acum cflteva minute. -Ai zis cd o sf, te ocupi ln continuare de misiunea
Cady inghiEi nodul pe care-l simfea tn gdt. Ttr.A..presupus ca asta
tinu3le de acoperirea noasffe.
i"rd;;;;; il"* in con-
- Dup[ ce ai avut cdteva atacuri de panic[, inveqi sl
le recunoqti. $i poqi invlfa s[ treci mai ugor prin ele, incep.sl4i pun{ serioase semne de
Nu este uqor, dar se poate. prrltd autenticitatea
^-*Jllqi --- - intrebare
logodnei ,ro"rr...
- Matuga ta se pricepea foarte bine s[ le fac[ faqa, nu!
-Avea o experienqtr de-o viagl cu ele. Cady ii aruncl
o privire. Lumina dln living nu-i scotea din intuneric h,{lrli1,:th:":'flJilEJ*,:*llr;H#:trf;
inlormagiilor nu inseamrre rrop.ril-ii ;il"ffii ;
dec0t jumf,tate din chip. La ce te gdndegti? adevdrat, nul "e
- Ce cineva, posibil Stanford Felgrove, chiar a omo i9i simgi muqchii abdominali contrac6.ndu+e
rdto pe mf,tuga ta. Acum nu mai trebuie decdt se gesesc ^ V".k
tlrl voia lui.
o modalitate de a o dovedi. nu' Dacr pui problema aga, presupun
*;'il"' ctr
Mult timp mai tdrzi^u, Mack se trezi, ddndu4i -Bine, atunci a$a
cd ea nu era lAngl el. lntinse o m6nf, gi nu dldu
de ceargafirrile reci.
-treapte ei
h picioare.
ii zimbi';,r'flTth!,* rffiil,Jm
274 wnankqqcE Afareri defantttte zts
capitolul 25
ffi ,t::llls*i,rJit,i1ii;,,*;i:l*',,f,*"3#S
Seara carnavalului era rlcoroas[,lns[ cerul era senin. ioasd discursul mon
Cady statea in partea din spate a scenei qi le privea pe al doilea la proba de costume, catqforia
Sylvia qi pe Eleanor Middleton inmindnd un numlr *nil;i::.-iul
aparent infinit de premii unui gir la fel de infinit de no un frison de energie. Pe sub
minalizaEi gi cdgtigatori ai diverselor categorii ale compe, q,f,ii.'j*f ti:Ti"p
tigiei de costume. Cind era anun[at un nume, misiunea
ei era sE aducf, respectiva cocardl in partea din faga a
scenei qi s[ i.o inmflneze Sylviei, care, la rAndul ei, io trfl{{J,.".r*i;.:1?d.,*,tr}:?"":,ftf{H
oferea cflgtigltorului. .li: ?ri o mictr srafulgerare argintie cu coada
ochiului.
intoarse repede, ex"act la rimfi;rf.,"iffi";;#;
Pflne acum avuseserl gase laureaqi, iar Cady deja
se plictisise. o tracfiune de secunde
.It il-r"il;r:-o""iip;;
Nu era singura care-gi pierdea interesul pentru ce- 111i-frziu,
".,n".if
disparuse, odata .u ;iil;';;;mati care
remonie. Pe la mijlocul festivitaqii de decernare a pre. palc.a sg topise in mul;ime.
miilor, deja puqini dintre cei prezenqi mai erau atenEi. Simqi un curenr de-a lungul cefei,
trezindu-i la viage
erminaEiile nervoase pufu'l fin
Cel mai probabil, celor care erau curioqi sau aveau un l;;;l;:^
este'dG;-;;;.n "il;.
9i
interes personal in decernarea premiilor le era greu sI Nu
asculte numele anunfate prin difuzoare. Valul de zgo -"Uggrel...
rnl$d.t' mare de
mot qi rdsete crescuse constant pe tot parcursul serii. Dar fusese o masce argintie. Care
acoperea faga cu
Melodtile care reverberau dinspre cafenelele gi baruri- mtul, nu numai ochii.
le din apropiere se adlugau gi ele la hermelaia veseltr $i ce dgcel in murgimea de pe strlzi erau zeci
de mrsti
a slrbltorii.
in partea din fat[ a scenei, Sylvia, invegmintat[ cu
De exemplu, ei masia
Ga tot de aceastl culoare.
il Elil;; Niil;i:lt;
o pelerinl in sdl renascentist, se preg[tea s6 inmdneze =Trii.,
Stia bine ce o flcea sa fie atdt de agitati. Masca pe
urmltorul premiu in timp ce Eleanor anunqa rdspicat: Ere. o zf,rise in urmi cu cateva
-... iar cagtigltorul la proba de m5.gti, categoria juni-
,."uiJ"I.,
ori este Benjamin Thnner... ffirftri:o.grsise
in curia .rroi tur.r.jideili;
"id;;;
Via Appia gi str[zile adiacente erau pline ochi cu pe'
trectrregi mascaqi. Cafenelele de pe trotuar erau ocupate
in intregime. Intrarea in magazinele, galeriile gi atelie
rele care rlm[seserf, deschise era marcat[ cu qiruri de
luminiqe colorate qi bannere care fluturau in vdnt.
De unde stetea, pe scena multicolore, Cady putea
cuprinde cu privirea inmeaga mulqime. Totugi, nu-i pu,
tea vedea pe Mack gi pe Gardner, deqi gtia unde erau.
Mai deweme, cei doi puseserl stlpdnire pe o mas[ la
una dintre cafenelele in aer liber. Juraser[ s[ reziste
acolo oric[rui asediu, lmpreunl cu gemenii Ei o
pizza de dimensiuni uriage, p5n[ la finalul ceremoniei
278 gman[aWE Afareri de g,
famitie
de incheierc a apelului. in acelagi moment, simqi un Dac[ nu4i sffunea emo.fiile, n avea s[ aibl nici
op
obiect de metal iece apisat de ceafe. Nu avea cum sil
- ,Pod s[ treci
s[. dincolo dL panicl. Ai
vad[, inse fiecare terminaqie neryoasl din corpul ei il bine cum so faci.n -iiA*I*HU
recunoscu a fi leava unui pistol. asupra ritmului respiraEiei gi lncepu sI
-$tiam eu c-o sLmi faci probleme pdnl s[ termin ^,j-.,::...r.,rrtr
slmta ce aceasta devenea din ce in ce mai regulatf.
Din
cu chestia asta, rosti Stanford Felgrove, pe un ton mult cdte se plrea, inrro siruagie a" olii"i-"A..*ni
prea phcut. Cegea enervantA ce egti... $tii, imi aduci ".ira,
un refugiu util. Cady ipi spuse cr rofi anii
aminte de m[tug[4a.
ffTl"_llly
qe exerclgi yoga ftrcute cu regularitate nu fuseserl
tn
van. Urne spunea c[ obsesiile sunt nesenetoase?
-Ti-ai pierdut minqile, Stanford? Ce crezi c[ faci?
- lmi vld de intAlnirea stabilita. Hai! De concenffa asupra fiec[rui pas, inaintAnd
ce in ce mai departe__in labirint.'V"s"[ a;;;;t.re
din
fui puse palma intre omoplafii ei 9i o lmpinse lnainte.
rmpozant, cu carena alba, al lui Felgrove .."
Cady iqi spuse c[ era bine mlcar c[ nu mai avea arflla
cap{tul portului.
l,
lipita de piele. "r,.oot
-_Qespre ce e vorba aici, Stanfordl
-Unde mergem? intreba.
pe poartii. Ne agteaptA cineva pe batca mea. -Vreaus[ mai salvez ce pot din mizeria asta. riisDun-
-Intr[m
Cady erJ speriattr, dar nu intr.atAt cAt ar fi trebuit, T, f Llhlrll
carosgl
pe acelasi t""
{la de Easton mi-aqi ""fir.r"
;;;rbil-'Tilff;
gi dedu seama. Cg naiba era cu ea? Ar fi trebuit se fte flcut numai necazuri. Eiam
at6t de aproape... AtAt de hpro"p., ?ir.",
complet panicatii. In fond, individul acesta o ameninp ,a n"f
cu pistolul.
-)l apoi miitu$a a inceput s[ b[nuiasctr.
-Arden mia descris o femeie in v6rst[ care-i solicl
br, .r" vorba de Stanford Felgrove. 11 cunoqtea din
adolescenp. [i rret e, greu s[ creade c[ ar fi fost in starc
tase o tntdlnire,
gi
_miam dat seama i-;4il
cL era vorba
iggs.^Nu gtiu cum a mirosit ce se intdmpla,
s[ apese pe ffegaci. Sau poate c[ era pur gi simplu intro ::_r-":_!1ts
oar cand a amAnat votul penffu fuziune, mi-am
stare de amorgire, paralizatl de oroarea a tot ce i se ip sea^rna c[
aveam o problema. Cetea batranai
iai
t6mpla. Poate ctr mintea i se oprise pur gi simplu' ca un portului, unde erau. ancorate ambarcaEiu-
telefon mobil. l"*Tp1*1.
-,, mai mari, era mai intuneric dec6t
ntte la inffare. Iluini
Cu Stanford in urma ei, trecu de poarta care marce natul.nu€ra ajutat de umbrele mari proiectat
intrarea in port. Poalele largi ale costumului i se pdnse d.."Li"
trcoate ale vaselor de tonai mai mare.
r[ de un stelp de lemn. Se impiedice gi trase de material La capltul platformelor.flotrnii ,pa neagr[
se izbea,
se-l desorindl. prpuia gi goptea povegti despre nopii nesfErsite.
Deia
in f"^te, girurile de ambarcaqiuni o agteptau ameninp {unsesere h doar cdtiva metri de vasul mare de crol
toare. Auzea murmurul uqor qi flamand al apei care se ritre al lui Stanford. '
lovea de docuri. Aruncl o privire printre scfindurile pe -Tu ai omor...
care p[gea qi nu vlzu decAt intunericime de nepltnrns nlai apucl s[ termine tntrebarea. Explozia
Din cine gtie ce motiv tocmai atunci se declangl fti _919, "y. de artificii o infferupse.
lmmel serii Cerul
ca adevlratl: C"dy incremeni ln mers, luptdndu*e din & deasupra qortului fu .t abaruii. irf'r.ii.iintunecat
de lumi.
'*:N,6;;i
rlsputeri sd respire. !i cotorattr. ll simti pe Stanford ffestrrind, auzi cum
sl""rlra o impinse din nou. $tiibine hiure il barba 9i-9i'dia, *rr.".teiiil'Eide tensio
e barca mea. m ca gi ea.
gntarda aglilE qf*oi
280 tefantirfre a
Se auzi o a doua bubuiturl, cind urmltoarea serie de pelerinl^aptrru I4 prgqvasului
alb. Luminile murihn
artificii luminl zarea.
-:Mi#i$;;f;iJ o impinse din nou, nerrbdrtor,
de se reflectare fulitivi.;il;;;;fi;..:.,
- Dcnlmbare de nlanuri, Ar^den,"rosti
Stanford-
cfltre vasul de la capltul docului. Nu wem sf,J facem pe ia si' iii'iiJ ffi
* Sxoi"ii'" 3i,ox,;',*" pisorur
fuden s[ aqtepte.
-Cum adica? ",
d;hi;;#
supra
ff
lor sftrluceau ['t;Jii?',HHlUmi:m
",".
-Arden a stabilit tntAlnirea asta. Nemernicul ala are gi-rli" ;rifiJ. Lumini vii
impresia c[ m[ poate gantaja. Am primit un bileqel dia d.,i o-"iffi ',,"s.. a pei.
"lt.
i'#i;1 ii.t :..[Iffi ::
up
a
care lesa s[ se ingeleagl c[ ar fi dispus s[ accepte nige
bani ca s[ nu scoatl nici un cuvAnt despre implica. f.ir,.-i;;&l"i;:'y',i$ff ;h',Tjl*:HTiJff i:fg
foloseascr de rso.otui'fil;;. u! L'rL' ri".,rru a aco-
peri.bubuitura-impugcatuiii. sv ;;if;.ii
rea mea in frauda cu falsuri. Dar eu am alte planurl
Am muncit prea din greu, prea mult timp pentru a pier.
de totul in favoarea unui escroc merunt, cu doul feqe. -braqele
| inend in continuare marginile pelerinei,
Realitatea i se elucidl cu un val de emofii inspl] deo parre si de alta'a--coip"JJiise igi intinse
lateral. Veqmantul rdsuci in
m0ntltoare. ! un
-Ai de gAnd s[-l omori pe Arden, nu?
momenr m6na in di:t,Li.Tji:illr,i,$l1flenffu
- Cf,tea!
-Nu prea mi.a dat de ales. Dacl-l las, ticelosul ila o lui furios fu inghiflt
se me stoarcl qi de ultimul banuq. Aga merg lucrurile.
^ ltisitul de
o arta rafara de arti-
;;;i
Lipitorile nu se desprind niciodatl pdnl nu se sature- l.^,1.
p:_{*" lc"Trt, T,t*yi;il
mal aproape, insf, Cady nu lua ;. undeva de
i" ,.a_I;"d;;hli;
Cady strAnse in pumni materialul pelerinei pe carc
o purta. _tra
putea
prea ocupattr,a
g..]"ry"r.
spera cf, avea si
i"r#ffiilul loc unde
- $i cu mine ceo s[ faci?
- Me tem c[ singura vinovat[ pentm ceea ce o sl
se intdmple in seara asta e$ti numai tu, cetea ptoasfi
; :1 rffi ;lxhl*rdrL,.._l?:*: H[1:
ce etti. Ar fi trebuit s[ nu4i bagi nasul unde nu-1i Ciudat... Era
un barb,at atletic, Cady ar fi crezut
fierbe oala. *,, ul simgal echilibrului;;i&;;ilr. ^cl
Avea s[ o omoare gi pe ea.
- Crezi c{ o s[ scapi nepedepsitl Ce n o s[
.:#
pentm crimele astea? il intrebe Cady. 3fliqt"flt?lffi
pe care.l simti cdnd
ifl
s
#ff l"#.f,$].!:1ffi ';,y*]
-M6inedimineaqtr in ziare va scrie c[ tu Ei fuden
fost ucigi de un individ necunoscut, chiar in toiul car
valului, rlspunse Stanford. Probabil c[ o s[ existe
speculagii rlutlcioase despre ce feceai tu cu un
Sirim*t:1;m:ff ffi #n'jiffi HHi[;;
singuri pe docuri la ora aceasta, dar din plcate ffi","i1,i'l.Htri',1:ifi :#:f,4:,:,.11*l9i;;ffi
cum sl le evitilm.
Cady igi dadu seama c[ trebuia s[ fac[ ceva,
Nu mai avea nimic de pierdut.
Bolta cereascl fu invadate de o altl serie de
zii de artificii. in acelagi timp, o siluetA invf,luitA ffi"g$ffip$fi$q1,,H,?ffi
2:J2 tunanf,a@i{5 qf*ot defantfie E
ln momentul urmltor, Cady simgi atingerea unei
miini lipsite deviap pe glezn[. Brusc, cogmarurilevechi 1qft" bragele fr,enetic, incercdnd cu disperae rr
pun[ cat
se transformarl in realitate. Deschise gura s[ qipe, dar
-..11j mai mulu.dhrr-"fe i"t
chila vasului. T""minariil-ei;il;
L"]J;;;* lilE
tf"#
nu-se alese decdt cu o dugcf, de apl slratl. deinc{ un curent de pinicl.
" a"*.r**
ingelese imediat c[ ultima detunltutl nu fusese de la rn secunda urmetoare, la
artificii. Fusese un foc de arme. Arden il impugcase pe lacom[ aerul oroaspet, ^ajun-se suprafap, so$iod
Stanford. pdn[ la rcfu2.' #fril;;.pf]"rjr+i ptnmanii
Felgrove era un cadawu care o trlgea in adflncuri. ,Nu mai face atAta zgomot, dactr e inc[ pe,aicil
te aude." O str
Deasupra.explodar[ alte artificii.
Vederea li era irr.
capitolul 26 cefo$ar[ de laciimi..Sau poate.r"
uorb" JJ";j".#;
slrgte. Nu putea fi sigur[.'
,OdatA ce invegi s[ recunogti panica, pofi se treci din-
colo de ea." P""-q:,'da?t.ttt{[81 ?;trf
3Tf; fi :i, ffijH
Sfatul Vestei aplru in focarul tornadei de spaimtr o spaim[ reinnoit[ cum faldurile
gerpuiau in beznl. Masca
;;i
jr.i i"r".,rr. ,,"gr"
care se declangase in ea. Cady deschise ochii sub ape, ,rgi"i[
secundd, dupf, care se miqc[.-"--
5'rutiil;?;
incercdnd innebunitl s[ se orienteze. Deasupra str*,,
fulgerau tot felul de lumini. Ei bine, mlcar $tia ?n e Arden era incl aici. Si plimba incolo qi
ptarformele flotanre .i ;; incoace pe
direcqie se afla suprafaga. Era un inceput. Dac[ ar ff ;il;fin;;;;, l"
de prada. Cadv isi dndu searna_.a.qi;;;hin un animar
putut sd rupire... prMri vic-
Urmltoarea sarcin[ pe care gi-o impuse fu aceea de a
se elibera de greutatea pelerinei. G[si capsele de la gdt f
[H!;,1?i;tl;ffv.:1,?:,n'htr[i*""Tx;'d;t;
trase disperat5 de ele. Se deschiserfl. Simqi cum bra!&
ii sclparl din temniEa materialului greu. Strdnsoarea lui
letala se prlvili in intunericul apei ca un calcan uriaq io
ceutarea altei prezi.
Sentimentul de uqurare reduse la tiicere o parte din,
ffi$lt#ilg$r,*#i$;i{$gl+,ii,lff
panicl, ajutAndo str se concentreze mai bine. Iqi simpe
Hi##.ffi ,T[i:E]1,,?,t.;fl.t$ttffild;lii
unde clzuse. Bubuitul artificiilor
plamenii arz6.nd, dar nu mai era tngreunati de pelerirrr ac;r;; i,afi;rii;
Cdndva in ultimele secunde, picioarele ii ieqiserl qi dc
care insogisertr primele guri
de il;r;;.;;;.
din pantofi. Nu mai purta dec6t colanqii qi un trico3 *ffi:T-:?Bi3:",f,,Tfi ,:TE#IH,fr :?T"HiiTffi
chis la culoare, pe care le avusese pe sub pelerine. Ii nolcrtoare cl,fuden nu
frig, dar putea sf,4i migte mdinile qi picioarele pentru avea lu .i
\-alca apa la umbra ambarcagiunii,
urca din nou la suprafaq[. Nu era atAt de departe.
"-lrni.riri.
incercdnd s[ nu
Putea s[ inoate cltre luminile acelea putemice.
- gandeascr la lesul .rr. plut*i-rr?"*"iri,
,p-pio
Ny avea de,1"r, r.bril;
Putea s[ facl asta. Trebuia. port$i sr se roase caArden sa il;;#"tintrarea rn
3
Migca din nou din picioare gi lovi pentru a doua oa qr viattr decflt duoa ce nuli Jei,";, cr sctrpase
cadavnrl lui Stanford. IncE o dat[, groaza ameninEl sI
paralizeze. ,,Tieci dincolo de ea." ;#rF"'$*i#i:*:,,:,fi r*}f, rt'ftt?;*Hffi
2u nmanf,a qUE Afon i defamtt* r
aer in piept qi se indeplrtl uqurel de adepostul oferit Aqoi igi dedu seama c[ nimeni nu se uita h
de chila.
^ la ei, d"r.op.ri d-.;;;il; nu o hnh
ee-
ln momentul acela, un grup mic de oameni care r* 9l4E*":e
seama. loti se uitau ingroziEi la cadawul
lui Stanfomd
deau igi f[cu aparilia la in*area in port. Glasurile li se Felgtove. plutea a.iuft?;A';'d. se incure
rcverberau pesie apa. Cineva zise ceva deqpre o peffece se introparAm[."prorfE
re care urma se ai6e loc la bordul unuia dintre vase.
v[ rog, vf, rog, ve rog. Haideqi pe docuti sl
Iyl?:u-lt::"::l se intoarse si.o observr pe Cady.
un atr Hplt sfdsie noaprea. Cady se fecu niiA qi+f
,Da,
peri_urechile. Poate ca, pinl t, ,i-a,-.iiiri ao
chefuiti. V[ cumplr
eu berea." areta rlu.
Un membru ai grupului le reaminti tovarlgilor sli ctr -V, r9g, por s[ imprumurp.1.ri.r-""ii" ai"a.'*il
oortul era inchis in seara aceea. ^
uu un etort. reusi se pesfteze un ton foarte politicos.
^ [a naiba! intotdeauna se glsea cdte unul care sf, strice Mi-e frig.
* distractia.
toatii
D"G;di"-er,rpulri de cheflii nu fu inrratt. l.t cea. -Crqd c[_ am eu un atac d9 panicl acum, zise Mack
lalta parte a doJului, Arden inghep cdnd auzi glasurile- i:ror H glT,pli1 de ft r,ocitrte gt"iia l-e-.- S J.pii' i" r,iri^rE'-
.
oe sttcta gi se uittr
Anoise intoarse si incepu s[ meargl grabit inapoi cltre lung in noapte. Nu.mi ---' vine si cred
ctr lai urmtrrit pe Arden
poarta, cu pelerina fluturAndu'i in jurul corpului. Din [a"a pi do.;ri.
iate se p[rca, ajunsese la concluzia ci nu4i-putea p-er- - I\u^t€n] urmlrit, rtrspunse Cady ostenittr. Lucmrile
sau r+uimplar.exacr cum le_am spus qi poliUstilor.
mite sa iiqte ie ia*atte prin zon{ penffu a'i face felul 9i oprit ldng[ sediul administraqiei'poriulJ pi*"- Mam
celei de-a doua victime pe seara respectivl. irr..r"rt
venit Stanfo'rd F;kil;e prin spate
Cady agteptl cat putu de mult. Cand fuden se fecu *re I:::.!ryynci l
m-eu $t m€ amenintat cu pistolul.
nevf,zui pe poartl, se {dica din ape 9i ieqi, extenuate, pe
platforma plutitoare. inchise oct'ii, incercdnd s[ adune - - La naiba! Berbanil igiinclegt[ pumnul gi lovi cu el
suficient[ inergie pentru a se ridica in picioare. uqr. N'ar ii ri,rrii-.ii. i.i a-J".
h;;i,T"'apropiatr
D_in spatele lui, Randall rosti:
ft}i3rl,i:rfFl n.*..n "si -venind spre ea, pimsind - linrgtegte.tq, Mack. A ffecut prin chinuri groaznice.
qi sc
vibraqia lcairdurlloi sub pagii 1or. Deschise ochii
ridic[ incet in gezut. .-Da, intrri Sylvia, pline de l6irhd;;:ffi e momen_
urlstr o iei la rosi.
Cineva scoilse un tipflt. - Sylvia are dreptate, inttrri Gardner. $tiu ce e in ini-
Un alt membru ai grupului strige ceva neinteligibil'
"rt,.-.# ffii;.. il;U.
ma ta, Mack. dar^Cady, rt'"ri#
dar evident era in pragul isteriei. Poatgcar fi mai bine rr.tr$ipili;i1; p"
,,Sunagi la lLZl Chemagi poligia! Chemaqi urgent
pc
- Da, interveni Lear pliscul' Easton-
cineva, peoricine!" cady a avut o .eare tertffiterm' fine4i
Primul ei g6nd fu c[ ea fusese cea care inspirase 1i
pf,tul acela. Dar i se pf,rea totuqi c[ era o reacqie can ji"*ui,tsXr*
exagerat[. Da, avea pirul ud 9i lasat de fap, iar tricort 1{1!A',.'i3il,Ti?:ut,,H,rL
9i colanqii ii stiiteau lipigi de corp. Dar parc[ nu arltr tr#:J3lf;
fa1i, aceasta se prrea'ci.r",i"e,i"rt i,i.*
a$a reu. -Rahaq igi spuse ?n barbe.
Fo4flndu+e, se ridicl in picioare gi pomi V.r.ne o tf,cere uimitA, de scurt[ durattr.
crupul de strlini. Cady incepu str chicoteascf,.
246 tunan[aWfi Afaceri defamtt*t D
Mack se intoarse fulger[tor 9i o privi furios' St[tea
nh.*ritl in cel mai mire dintre foioliile de moda ve i,t.irxi,,?*t.,-'|imTuiHl,;l',H:iilf,,m..
Efr.. i"fofoUtl intr.o plilre pufoasl p-e care Sy{a ogesi- se relaxa,
lipite de el.
se inff-unul dintre dulapuri. Fecuse du9 qi i9i schimbase - l^m.i pare rf,u. Cred ce sunt in regula
acnnL
hainele in urml cu citeva ore, inainte sf, discute cu pG
litistii. tot se pldnsea c[ ii era frig. ,,; i^::'^r:'!il!i"- 1"6lziartr,,spuse-Syl"i? .-u bland€F.
-'5;-6 dar ffii .x'ffi:r."*#i:;frffi?:
piiriiit. lui, Jhicotel4ui Cidv se preschimba' il[lT 183*i ffi m S
ta i" L<iliot itt touta regula. Dar, cumva, eiau ciudate' treb_uit sa iasl la
suprifaE.
e"."" o io""titate tensi]onatl, deranjantl. Mai mult ca Uardner ii intinse,lui-Cady un pahar mic
cu whisky.
sigui, qi Svluia, Gardner, leandra. 9i Randall observaserl .- Poftim. Leacul Vestei il;t*-;;A;li'ror," celelaL
;;lT"d cei'prezengi se uitau la ea cu expresii pline te beteguguri.
de inmiiorare. -Mulzumesc. Cady sorbi_cu -$l#;#taia
precauqie 9i.l fi:a pe
- E"qti in regula? intrebe SYlvia. YT! q:". buza paharutrt- aue, ,r ir.
-Da. ceape din nou sI gipe la ea.
I*a-hohotel stranii, ascuqite, continuarl' C"{V * - U s[.mi termin predica alte date, o linigti el. Cum
."ib-ari mai bine giai ingropd Jaqa in pltura pufoa$t ar fi... maine
Umerii i se zguduiiu. Sunetele pe care Ie scotea $i - Mulqumes-c, lqi sunt recunoscetoare.
schimbar[ treptat tonalitatea. l-u|Sltr jnghititure de whisky.
Randall se itrdmbe Ia Mack.
- Poftim, uite ce ai flcut!
- Luiosteni$,
Perea
Mack i se plru c[ vocea ei suna mult mai
dai nu mai era ;ret d;r,rii.r"ra.
bine.
-Doamne, plflnge! eold de braEul canatebi pe
Mack oomi cere ea. #:#H!r*il'Jr|"rfi,n
- imi pare rau, g6fdi Cady in peture. Nu pot se ml
r,,*$Slbxoaili,n*i"f:i:Ttf tr:xTiff
abtin.
ikandra indreptii repede in scaun.
se d[{user5 inrAlnire in port i" ,"ri, ,rt", !*:.1i
-f-"-r.gula, Cadv. Diln c9 am citit eu,-e chiar bioe T6nf,ra in-cuviinga cu o miscare di;;:'"fi
s[ ai o deicarcare emotrionah putemicl dupl-un-ane -Stanford mi-a zis caArden il chemase str discute des-
niment ffaumatizant. Te scapl de o mulqime de efectc pre cagi bani rrebuia s[-i dea i";;hililifrcerii
sale.
secundare de nature fizicil ale sffesului. .- Dar cum Dumn"r"u loi-"arri- J.*art'."1 tntreba
^Sylvia.
Cadv suspina si mai tare.
Mack uaversl inclperea cu doat trei pagi.mari Ei o . - De unde sfiiteam, in spatele scenei, puteam
culese
U;icL ia piept.
din fotoliu. Aioi se aqez[, strdngind'o cu
Cady igi lipi'faga de umarul lui ffil",3iffi ,H'i','ffi :;kfu
..;*t*,:k,m.,t sd vEd

continul suspinele. cogtuS,rul pe care


ei le iomlndil;;il;^;;r""f;;
Nimeni nu scoase nici un cuvAnt pflnl- ce nu se tru cd le vilzusem atunci c6nd i
se ridicl in picioare gise duse glon1 - Stanford ea dus tn port cu ""ii*ri.oLtu
i"t nii" Je-r.t-ornort p.
ddlapul cu beuturi, deschise u;a 9i scoase o
"iEti.-Gr.d""r I Andenl intreba Gardner.
Dili"atitetea, cu Cadv la adapostul-braqelor
M;.koutu;dea eticheta. Era o marc[ foarte veche g -Hif ill tiiJ*'$ ::fi ;.LT"ii:ff "#.i r $t'r
i."r.p'a d. whisky. lntt',r.t final, lacrimile secarl' Du poate de pregltit sf, se apere.
288 wmnnf,aagi66, nf*ni[afewui[ie D
- Sau venise inarmat pentm c[ avusese de gnnd de la mai bun 9az, s.x limitat la a o face sf, bea .lir,
lnceput s[-l omoare pe Stanford, sugertr Sylvia. Poate cl ce mai mult
65
voia s[ elimine orice qansl de a fi demascat ca partici- Sylvia se incrunti.
pant la escrocheria cu falsuri. Dac[ stai s[ te gdndegCr,
Felgove era singurul care putea depune mlrturie lmpo
. -Trebuie s[ recunosc, Cady, c[ incep str m[ intreb
dactr nu cumva teoria ta cum;t"; fi;ffirato
pe mlnr
triva lui. ga Vesta are o dozl de adevlr.
- Poate ce da. Cady se instah 9i mai confortabil, la piep . - Ei bine, a$a cum_stau lucrurile acum, no str Eim
tul lui Mack. Dar navem cum se gdm nimic sigur despre niciodatf, sigu1, rosti C"av in i"a;;. --*"''
intengiile lui Arden pintr ce pol44tii nu-lvor prinde. urme un alt interval pqeluqg de ttrcere. Mack nu era
- $i tu te-ai trezit prinsl la mijloc, mdrii Mack. Din- :,c,ur,l" ce se gandeau ceiialfi, J-ir;i,;;j;'r,,;ail h;;
ffe toate pros... tul adever ctr viaEa_nI4i oferea intotdeauna rtrspunsurl
-Mack, qi promis c[ 1a,9i predicile pentru mfline. - (Jare cfit o s[ le ia goligigtilor str puna mena pe
- Scuze. Ii lua paharul din mdn[ 9i lul o dugctr s* fuden? intrebf, Gardner, dupi l, *.*.. --'
nltoasl din whisky-ul r[mas. Mi-a sclpat. Nu m-am ,."'iat'".ili.irrspunse:
putut abEine. $:5}ii"g'ir",HJ,'f
Cady igi intoarse din nou capul c[tre Sylvia Ei -Asta dace nu fuge din pre, interveni kandra.
Gardner. ;)r Ttqni
posibil, consimqi Mack.
- Poliqigtii sunt de p[rere c[ ?ntregul incident poate Kanoafl scoase un oftat prelung.
fi considerat o neinqelegere intre doi complici. Fiecate -Ei bine, un lucru este'sigur,1{ustrey_post stl mai
prost ca oricdnd. Mdine, cend-o se apaia'totui
voia str-l reducl la t5.cere pe celalalt.
n-o sil,mai am cum sa
i;;;;
- Din cdte se pare, Arden a fost mai iute de mdni fln ascunsl chestiune. f;[,i"il.;:
decdt Felgrove, meditl Gardner. va trebui s[ recunosc totul public s[ sper
Ai ca lucrurile
Mack simqi fiorul care o flcu pe Cady s[ se cutremure
se rror rezolva, cumva.
toate $i o sffanse mai tare in braqe. -O s[ ffeci cu bine peste.asta, i! asigur[ Cady, cu
convingere in glas. Au mai exlstat galeiii-ca;
- Felgrove l-a subestimat foarte mult pe Jonathan au suDra-
uefult unor asemenea crize. Intr.un final, scandalul
Arden, rosti pe un ton ginditor. Probabil c[ a mers pe o
sd se stingtr.
ideea c[ Arden era doar un escroc de doi bani. Nici
Randall nu pf,rea deloc convins.
nu i-a trecut prin cap cd ar fi un escroc de doi bani
. - Poate. Dactr putem- s[ ne menqinem pe
foarte periculos. plutire suficient d" mult. D;; ;ilil;"i,#;r; linia de
-Nici eu nu mi,ag fi inchipuit c[ Stanford era in ctr o s[ suferim o loviturl foarte gr."
stare s[ omoare pe cineva, zise Sylvia. Omul [la ere .a"d ose;?fG
mtul. Dacit adaugi proi.cgia
un sociopat in toatl regula, gi nici unul dintre nci lriu?nJiJ,i.r"
ruor la prerderile pe care va aebui sI ni le asumlm
incastr-
n a b[nuit nimic. ca
sa returntrm banii clienlilor care au
fost traqi pe,ior.e,
- Eu am $tiut-o dintotdeauna, zise lncetigor Randall p :e uy.rn mare noroc dacl supraviefuim. $i *it" flm ;
Toate privirile se lntoarserl cltre el. rt carcul taptul ctr reputaEia noasrr[ o s[ iastr foarte
1y.um
-Da, confirme Cady.lqa e. $uonata din asta.
-No s[ pot niciodatA str dovedesc ctr a Cady il cercetil preE de cdteva momente.
pe mama, dar nimeni gi nimic no str sf, m[ convingl
cc glsegti tu o modalitate de a pesffa galeria
des-
contrariul, cdt oi tr[i. Randall iEi goli paharul. [n ^r_y_r,l
ctrisl. Nu asra e adevtrrata problem[, nul
Jii teame ce,
2n tunar{a qyict nf*oitefamlfi,e Tn
dacl afacerile vor merge prost cflEiva ani, Brooke n o sl . - Ei, o s[ vedem destul de curind ceo s[ ftcr-
&irile
rlmdnl aleturi de tine.
Randall cuprinse paharul de whisky in am-bele palme
despre. impuscf,rurite
doar c6teva ore.
di" ;il;; il 6;ii#"ff
qi r[mase cu privirea afintite asupra ultimelor piclturi sp-use nimic, dar Mack aproape cI simpa
de lichid din acesta. Cind iqi in[lq[ capul, avea o ex- nonr care.i strlbf,teau tmpul.
"^9,,r9t_ry
presie sumbr[.
- -Mereu mi-a zis c[ sunt prea obsedat s[ preiau con,
-M.aj speriat-de moarie in seara asta, li spuse el, pe
un ton foarte calm. $tii asta, nu?
trolul asupm galedei. Acumhm preluat conducerea, dar
nu am cu ce si m[ laud... am o companie care in curdnd --Nq " fost vina mea, repfi.f, ea automat.
Mack nu ti lul in seam[ r[spuili:-__---
o s[ se duci la fund. Voiam s&i ofer mlcar b parte din -futa e a doua oar[, in p.riord" d. timp reladvscur-
lucrurile pe care putea s[ i le asigure George langworth. u decand ne cunoaste*, ia"a
Dar, la cum stau lucrurile acum, nici o gansl. p*lii se fii omo
.ara. tr un obicei iritant, sii gtii. "., "a,
Mack remarc[ faptul c[ nici Sylvia, nici Gatdner gtiu cq str zic. Cacly gi deschise braqele larg.
nu se repezir[ s[-l isigure c[ totul avea s6 fie bine, ,_ _\y normal,
am o viaqi foarte plictisitoare. Tocmii
in cele din urme. Leandra ii oferi numai o privire T Tod
acceptar proiectele acelea independente pe
competimitoare. a1r"milln
care le.ai propus.
Dar cea care lul cuvdntul fu Cady:
-Eu, una, cred, rosti cu blendege, c[ o subestimezi - -Ai inceput s[ lucrezi pentm mine pentru ci te
foarte mult pe Brooke. flictlseai?
- Se sprijini cu mdinile de pat. Dace stau se mtr
^ Ih..
Eandesc, a$ ti p-utut s[ m[ inrolez in marin[, dar nu cred
- Chiar crezi cL o sl mdrite cu e[ dupa ce,o s[ afle
se
ctr
c[ firma lui e intr-o situatie at6t de precarl? intreba multe posturi disponibile penrru expe4ii in
1u_rprea
Mack mult mai tArziu, cdnd erau doar ei doi. eta decorativl european[.
N{a9k_i9i zvArli camapa c6t colo.
-Da.
Cady gedea pe marginea patului gi clsca. . -Ma bucur
de recrutAri
str aflu c[ le-am luat-o inainte ofiqerilor
Mack-cflnterl ideea aceasia, descheindufi nasturii de ai marinei.
la clmaqfl. -Na fost cine gtie ce ?nffecere. Nu-mi place ideea de
- Ce te face s[ fii atit de sigure? r purta uniform[.
Cady tlcu qi se g6ndi serios citeva clipe. Tonul ei dezinvolt tl irita. Dar igi aminti c[, totusi,
-Mi-e greu-se+i explic. Poate faptul c[ a rlmas aleturi tecuse prin multe in seara aceea. Trebuiasa fie ingeJJii
de George Langrvorth dup[ ce a aflat c[ era pe moarte. mr cu ea.
Ar fi putut s[,1 ptulseasc[. i*bre.at doar in pantaloni, ff€versd inctrperea pAnl
-hestia asta poate fi interpretatl foarte ,_
h
-Ti-am zis, ea_$i sg agezepe marginea patului.
ugor-prin faptul c[ a avut in vedere propriile interese - Egti binel o intrebi incei.
fihaniiare. in curand, o s[ fie o vaduvl foarte bogate. -Bine?
Cady clatinl incet din cap, respingfind aceastl -Ai-nevoie de ceval Un somnifer, poate, se te ajute
afirmaqie. e odihnesti?
odihnegti?
-Nu, cred c[ a flcut-o pentru
c[ aga era corect. se uita fix inainte, la o vazd mic[ gra-
Mack nu eta la fel de sigu6 dar hotAri s5. nu mai s Iu.,9"dy
modelat{, care se afla pe lavoarul de epoce. 9i
Nim
insiste.
292 tuMr1f,a QA|{E
Afaceri d.efamirttut
4
Mack ii urmlri privirea gi cercetii qi el vaza. Parea a ft Ochii lui Cady
de producgie franguzeasca. Probabil de pe la inceputul se inzustare.
seco[ului al noulsprezecelea, dupa model.
- Incerci s[ pui lucrurile cap la cap, nu? fl1ffi:1*
I it&Hx;tfi*:mtr ffi ,hI
- Da. Dar piesele nu prea se potrivesc, nu qi se pare3 - DacI stai s[ te gdndegti, spuse Mack,
-Nu prea, consimli el. trebuit sr fie un ididt de Arden ar fi
-Totul va intimplat atdt de repede... $i recunosc cI costum care putea fiobservat, pus iri#;il;i?sa
poarte un
nu eram prea atentl la detalii. Dar nu cred c[ Arden na lui gi cu locul unde s-a comis
i" iegatur5 cu perse
se dusese acolo ca s[ negocieze termenii unui qanai o crim?.--
Cand a aplrut la proravasului, avea deja arma in mintr Pyti".rimp mai t6yiu, Mack-st[tea
Avenit pregltit s[ fac[ moarte de om. -_
torului qi ffecea in revistf, p..fbitiuffi..
in faga calcula.
- Presupun c[ e posibil s[ fi venit lnarmat ca s[ * Avea nevoie se
apere, in cazul in care Felgrove ar fi lncercat s[ il atae-
yade mai clar imasine, d;i;;;tfi:i[,;
Dar de ce a incercat apoi s[ te prinda gi pe tinel
- Pentnr cil qi.a dat seama c[ il puteam identifica. Ev] ;liEHH{.at1xr hxifjnilt.ik Hh,,$#
dent, nu are cum s[ qtie cl'iam recunoscut masca fl *iiffild: rJ3*ff ;;;;;;fi i" p'i,i-pr,'",
costumul, dar gtie sigur c[ Lam auzit pe Stanford sprr ":.xt figierul in care avea in-
Dupe o weme. des-chise
nAndu-i pe nume.
- Din ce a descoperit Ambrose despre Jonathan
Arden, nu are deloc antecedente de violengA. dupritiS:+:duJ::ti:*i;llsf
Ffi care deschise r.r""rt a sv
nl,:sl.#,Ttu
-Oamenii se mai gi schimbe. Doar tu ai zis c[, dm destinatarului. " !-'ro'triii.rir. adresa
J.'"-nllir D

pentru c[ Dillon nu are antecedente de herquire, aste Cglv fpryu in cadrul usii.
nu inseamnf, cd n ar putea s[ inceapl acum.
- fvlaclC Ce facil
- Corect. - Ii trimir un mesaj lui Jonathan fuden.
Mack nu mai spuse nimic, dus pe ginduri.
- \rrume$ti! lnre Erebire in^inctrpere. uu
De
-Ce e? intrebe Cady, intr-un final. cut rost.de adresa unde-ai f&
-Nu weau sil-fi sporesc ai mai mult confuzia, dar e lui?"
"-*aii?^-'vqH!rv'
te face se fii sigurl ce dincolo de masca aceea era chitr
Jonathan Arden?
Cady incremeni.
-Ji-am zis, Stanford i-a spus pe nume.
**3$$s$,i'm"+*n:qiffii*r,ffi
- Dar nici el nu i,a v[zut faqa, nu? Mack nu.i rtrsDunse. In loc. de
-Pai... nu. asta, tasttr mesajul gi
- Stanford a zis c-a primit un bilepl? Nu un telefoo! B,:; l,:j ,i:llrli #J,T,,#Hilffi ffi:-*d.n;"i;
- Da, aqa cred.
-Dar el gi fuden lucrau impreunl de ceva $tiu cd, nu u Lai omordt pe
Puseser[ la cale escrocheria aia cu falsuri. Dacl Felgroue. Dari
var fi hoterAt s[-l gantajeze pe Stanford, de ce na Ai 9 te giut sd douedegti
T:iniste
^rL,
iiiiir"zd,trd.
pur gi simplu mdna pe telefon sf,-l ameninge prin ffirmagii de care eu.am rwq)oie; $i anfind,ai
suntem foarte interer"gi ;;-;d";;ri"i,ri'pZ
grai? De ce se ffimitl un bilelel? adcud-
ratul ucigas,
M qnm[aWE $*oi fefnntfie 25
Cady igi tndrePti sPatele. -Probabil c[ n-o s[ m[ crezi, dar o mulgme de
meni ff[iesc o viat[.inrreqge fill vs c
- Crezi ce o se te contacteze? -E^* ,e srec ire""
v oonrrct
-Nu Etiu. Mack inchise calculatorul' Dar meritl s[ de orice fel cu un lriminall- "ife
incepe predica? penmr c[, dactr a$a stau
incerc. ,le, lA,
te _avertizez cr nam dispoziqia ir"".*rila
lucnnl
te ascuh.
,-
Nu, era o incerca.e d6 ta.hinari. p*di",
o las pe mai t6rziu. -rti"Ja.
capitohi 27 - De-abia asteDt.
Mack igi pusetana pe rmsl 9i4i incrucigtr antebragele
A doua zi dimineaql, Mack tocmai ce tuma in doul pe mas6.
clni ceai verde proaspet flcut. Iqi spuss ce toru$i nu in' -Egti binel
cepuse se se obiqnuiascl s[ bea ceai' Doar c[ era
prea
efi' - Da. Pugin obositd, at6ta tot.
f;i;i "*i, cafea
qi dimineaqa' Era mai
-$.i weun simptom de atac de panic[?
.i#ffi;;id;.;;;i"i.u
""""t"ii*r; o-'""a dl ceai' in plus'
de reu la gust. Ei, Ia naiba, poate c[' _ _-Iu.
"r_rrt
Cady ptlse cana,pe masl cu putere. Auzi,
--- dace
ceaiul nu eta Ere teamtr co str fac o cedere nervoase...
"iet
inuadeodr,incepuse se se obignuiascfi cu el' - Ugurel.
' --C;ey
ilrr{ in bucetarie, se-aqezl la mas[. qi lul cana - Nu sunt nebunl, sI 9tii.
oe care'Mack io puse in faq[. Nu scoase nici un cuvflnu -gtiu.
5;;;idisa ia o gurl mare de ceai'jurul M'* o cercettr . -$i nici qltula nu era. Cady cuprinse cana in palme
ochilor eiii i o strdnse.
i"a"rpi.rp"-S"*tt"L de oboseah din g
Tu turor l" l""i-ra' rpu'"i; # iil.dil
;;o;;;"
'_ dormise deloc mai bine dLcat o flcuse el' excentrictr.. $i poate ca-p ea. Sylvia ,
io"ui"r. str se re-;;
traga partial din activitate, di., i" fo"a;;^f"dilrf;
-Ti-"t flcut exerciqiile de yoga? o intreba'
-Da. tnablt-6 str conductr Ch;;lrid
stins..Nu o luase razna, a$a
fi* il;fi,
i."Jtotil^*
in care s,a
- Din cite se pare, nu te-au ajutat prea mult' "u-
-Mersi. O dimineaga de milioane 9i lie'.
- N-am zis niciodata' ;r;;b;;:"'^'
- $i nici eu no s[-r_ni"dpi{d rni"Eii",
M-J;; aqeze in faqa ei 9i se servi cu o felie de p0ine Chiar dace"or,tirrul
Cady,
prljit[. i;,:^i:.::lntl]1l.,inft"libita. .u ei metGa
--lTr.buie vcsra avem
-nl$te lucruri in comun, chiar daca ,uar-
s[ incetam s[ ne mai vedem aqa. aceastl predispozigie pentru
Cady clipi, nedumeriti.
rtr.uri d.-pu"i"a,-"ilri
dactr ea nu s-a cestrrorit niciodata gimari4uTl"u a fosto
-Asa cum? hrs[, daca nu a avut copii dlil;;;.;;*,
-{r.-Vfr.t fluturl dintr'o mdn[, cupdnzdnd ir no ti,
s[ am... toate wteaiu inseamnd ,a-iii*rt nici eu
t.rgJ t".eiarie insoritl.- Tu. .Eu' ,Stand- la palavre amdtusiiVata. o copie
a"pi.. t aproape c[ ai dat colEuf imi solicite foarte -Opregte.te- Mack t9i lipi a-mbele palme pe tnblia
^"3pi.nervii.
mult
lui, in ochii ei nu aplru nici o licerire ft ',i;,,u.i,l"ri'X':';?,1'::;l*.i,sffd?f *TJ:,ffi[
""."r"t
_- amuzament.
de ca altfel o sr o iau eu d";i $il;^;ft o imagine
-f.i" s[ vorbeEti de parcl ar fi un obicei deal prrea phcut[.
".Uuie
tn -u*ilb"dy' in ca,na de ceai' Nuau fost dedt i9i inllqa privirea cf,ffe el, cu expresia
trrcI94,
_ unei fe
",
doui incidente, atAta tot. Nicidecum un obicei' care tocmai ce a fost scoas[ dintro ,tir. J. t ;nsa:
% tunandn @ict Afareri de
fanif*t g
-Ce fte din urma escrocheriei. Acum
e? ctrutrm elemenc &
-Nu maivorbi despre nebunie. $i nu.mi atribui afir- suprapunere.
magii pe care nu le-am flcut niciodatI. Niciodatf, n'am Cady ridicl din umeri.
sugerat mlcar c[ ag fi de plrere cI tu sau matu$a ta ali -Cel mai imoortant element de suprapunere a fw
fi la limita nebuniei.
-Scuze. Cady se uite la ceaiul din can[. Cred cA sunt
Stanford F.lgro*. Ay* ilfG "iiieri"ll, de pe,rma
ln continuare putin stresatii.
escrocheriei, cat qi afuziunii.
D";;;; Il"o*
-Ai li motive.-Mack igi roti umerii, incercind s[ sca-
-Oricine ar fi cel care l-a;;;;"1 mai probabil
a-considerar cf, are ceva d. .e$t-id;;j"
pe de ingepeneala pe care o simqea. $i err sunt cam ten- gdndgsc mai ;ta. Cu cet mi
iionat. Pbite ce m-ar ajuta s[ m[ apuc de meabe.
mult l"
ce cel care l-a impugcat ".tr,-"r-="iar*ru#'rn"i convins
Cady se ridica incet, cu cana in ambele palme. rortlqrd;:i{" avea nimic
""
"
de cAgtigat gi multe de pierdut
- Bune idee. - Poate ce a crezut Si""ford* o s[ declare
- Stii. m[ sAndeam... Mack isi lul cana si se duse la "d
cipat la uciderea mltugii cn a parri-
uqa caref[cea"legltura cu holul. Avem doue'categorii de V"ri".
faote. Cele din orima se poffivesc teoriei cu asasinarea - Eu zic ce e destul,de improbabil. Dactr avem drept+
matusii tale oen'tru a asieura fiuziunea. Cele din a doua rd;;;;" f.riLa.",;;;
te_in ideea cr.ucigEu.l d"
," oot irr"r" cu mobilul"ascunderii escrocheriei cu fal-
";;;"; d";efi;;'
pe altcingva c?re
"":H:,.1ST,im
*rri. S,.rrrt gi zone de suprapunere. Vreau s[ vld dacl -Dau de pierqyq complettr Cady incet.
DersDectiva asta ne oferf, ceva indicii noi. - Ua, aprobl Mack.
' O simqi qovlind, undeva in spatele lui. -Je_r:$:ri la Brooke Langworth, nwi aga?
-Mack? . tr pe lrcta mea, da. Avea un interes personal ca fir
-
ziunea s[ se realizeze penffu
Berbatul se opri in cadrul uqii gi se intoarse. ., il;;A;J sf, se mlrire
-Dal cu Randall dup[ moartea soEului
ei.
- Chiar nu crezi c[ sunt licnit6? - ntne, sf, zicem _ aga, de dragul discuEiei _ ce avea
-Nu, rlspunse el. Nu cred cl egti qicnitl. Hai sI un
vedem daca putem se ne dlm seama cine a omoret-o pe lgtiv,se 9
escrocheria
omgq'. pe mf,tu$a
cu falsuri?
V;ild;;;
r"ge*i" l,
mAtuSa ta. -Recunosc c[ nu vld nici-o conexiune directtr, dar
asta nuinseamntr ctr no str o descoptrr.
Patmzeci de minute mai tirziu, Cady se sprijini dc Gflndurile
lui Cady se intoarser[ ia dupa.amiaza in
spltarul fotoliului in care era agezati, cuprinzdnd or
prMrea foile imprimate care fuseserl sortate in tni
care discutase cu Broof<ein ;tr;."re ulriJ"r"or*." ,rrri-
nen$,ndnfea pe dupl faldurile grli.
teancuri. De masa de lucru. rf. J*p.riif.r.
-Me biicep destul de bine la identificarea falsurilq,
-r\u gtlu, nu mio pot inchipui omordnd pe cinena
cu sdnge-rece. Dactr ai fi fost g."rt,
dar cititul in rune nu e punctul meu forte. Ce inseamnl
decotorosit deja de George.
prll"^Uil; ;; ft
toate astea?
dea un brdnci in morm6ni.
Aiiifosrf;;id. rdrei
- Pentru lnceput, sunt chitanqele unor carduri de ert 6rit Uolilu. probrbil
dit, extrase de cont qi documente financiare, nu ce au o groaztr de medicamenre
calmante puternice.
i;;il, iJ;ir""{;
misterioase. L-am pus pe Ambrose sLmi facl rost
Mack ezitA preq de o
informaqii despre .6ntuiile tuturor-celor de pe lista I
soanelorcare aveau ceva de cagtigat fte din urma
.
htr.un e"xtras de cont
clipl, betand cu vArful pixului
298 Atniln{a @kE nfacert fefam.tfie
D
- Bine, aici ai cdgtigat. Nu sunt prea sigur cf, lnge- - Da, intuitia ta legendar[, repet[ Sylvia
leg raqionamentul logic, dar ai prezentat argumente - Exact. ine.
indrept[qite. -Ia spune-mi... e
Cadv se sffambe. p.e ti,e.i*."#;;i #fi il1}1,':ffi:fr"ft?HlLf "d -'.
- Ei 6ine, aga ne-am pierdut singurul suspect. Zeu c,ag - Sylvia...
vrea ca Jonathan Arden s[ te sune sau s[4i scrie. Poate Aceasta se tntoarse.
chiar gtie ceva util. - En rezula. intoid"au.ra am
- Faptul c[ i-am scris e o migcare cu foarte puline gan vine vorba de evaluarea ;p.EI;i $-tiut ca, atunci cind
se de reuqitl, o avertize Mack. Nu putem s[ ne bazf,m pe
&'.ir#ii a antichit*
weun ajutor din partea lui.
- Bine, gi acum ce facem mai departe? It"im;',[u'qiiTi[s,,#"rtJti,,ttft
,T]litirr
evident. La urma xtlffi
uffi;j#;;utut
-O s[,[ sun pe Gardner. Mack intinse mina dupit ideea.a de lasa Chateraine suporur
numai in mdinile mele.
telefon. E[ gtie mai multe despre aspectele financiare ale
acestei situaEii decflt oricine altcineva, qi totul se reduce N,_ilh;,,.r;:l?:d" &;. C"dy ;',ffi;.a; H^ttohu.
la bani. -Voia pe cineva ca ea Ia grm[. Cineva
se uire ta o mobile ,ru i, care putea se
Sylvia stiltea in dreptul ferestrei livingului gi se uia
o-b-ii"il.;i#i vade ader,*
ctrtre gradinl, unde gemenii se jucau cu cdinii qi cu ft':Jgffi:"
cineva .,'.'a Jtii".J"i'q#Jr.ilffiil;
noile lor juc6rii. Cady qtia ctr lnvArtea in minte nigte - Nu de-asta mi.a ltrsat mie acEiunile,
gAnduri nu tocmai pl6cute. ton foarte mlsurat. zise Cady pe un
- Crezi c[ Gardner il poate ajuta pe Mack se lamtr- _ - Poate c[ a avut dreptate, continul Sylvia,
reasctr mizeria astal intrebe Sylvia. tsu me pricep la afaceri. Ai, in goapttr.
- Nu qtiu. Cady se cuibari mai bine tn fotoliul pe care galeriei. ;;il;;,p';;* viitorul
sttrtea qi,qi sprijini braple de pemele curbate. Dar zlu
Pot s{ o rransform
mea artei. Ca directr
in". f.rp"rJaitabile in lu-
cI sper. Sincer[ s[ fiu, Sylvia, toate incurcftura asta mtr
scoate din minEi.
s'd;a;a":r,;;:'B:,TT:*#i[mH::;lfii":
deosebit, iar ea gtia asta.
- Pe toqi ne scoate. Sylvia igi incrucigl braqele pe
piept. La naiba! Am crezut c[ s-a rezolvat tot aseartr n.; ;.1xli{?,i}.H:T,Hi t j,""?lffi
Ce Arden l,a omordt pe Felgrove pentru a nu fi implicat ff: *}*: t:
in dezvf,luirile despre escrocherie. Mie-mi pf,rea cit se
poate de logic... ca 9i poliEigtilor, din cAte se pare. :d4,":.*1,?,?,*if iT';*:,""iL',:'.'i:i?t#
-Mack nu considerl ctr lucrurile se leag[ chiar aga
bine, qi nici eu. Suntem siguri c[ Arden e prea degtept ,ry:i1ifi
d-uc i;};;H:',ff
o asemenea
#HJt#f ffi}j,.#,:,,ffi
comDanie uriag[.r rrd.!r]
sa fi a-p[rut aici, cu costumul acela. Trebuia s[4i fi dat cr *""" ,a $i in mod
seama c[ cineva putea seJ observe gi s[ ajungl la magr S"llhffi:mnr "?rl.
ci,i ri. sr stii
"far,
zinul de unde l-a cumplrat. -Ce spui ru.acolo, Cadyl
-Tu chiar crezi c[ inat g" Vesta a fost omoritil, nui - Spun cI, dupi ce se vor termina toate problemele
asa, Cadyl
-Da. De la lnceput nu mia mitosit bine modul h
care gi-a gasit sfArgitul. ffii:lrfi:*:g:rnru*'*ii:h:,i#t.ffi
sr fiu implicatr acriv in aitivitatea
A;;t;; firmei.
300 nman[a qlct Afareri fefanrtlf*, i!
- Chiat vorbeqti serios? -Nu-mi place mediul.corporatisg li spuse
-Absolut. Am incredere ci ttt o s[ faci ce e mai bine rilbdare. N iiiodate n r.*io pie.,ii]il..r.r"*io Gdf o
p""tr.r-C[rrt"laine. $i m[tu$a Vesta a',rea. lngelegea consultanqtr. yn*iq v"* ilil;;
,* &
ia firma avea nevoie s[ fie condusl de cineva care sI se ""r.- S-u- Iucrulnrr,
r\u suroflnde str aflu c[ aryt-o premonitie
mr'ar
piiceape foarte bine la afaceri. intotdeauna s'a g6ndit ca 1
qlaa.de faptul ca urma sii moartr, zise
b
tu o s[ oreiei frAiele companiei. Sylvii, incet Cane
final, parea -ri ,"t *e ;;_;ffi. dimczut
- $i-atunci de ce qi-a lesat qie acgiunile ei? intrebl ""
deprimattr si iam suserar,tail;;1;?o"to-t ce err
Sylvia.
' dea ceva medicamente, insd ma er, s*i
- Din c6te-mi pot da eu seama, gi,a schimbat testa' refuzat.
mentul cam in peiioada in care a descopedt escrocheria _ -Asta inseamnl cd gi tu ..oii"oii"-_.a, cum ce a
cu falsuri. Voiaia se asigure ce Chatelaine no s[ aprobe fost omorAte?
fuziunea dacd avea s[ i se intAmple ceva inainte de a4i - In.momerrtul de fage, sunt dispus[ sf, explorlm
da seama e)Gct cum stlteau lucrurile. Voia s[ protejeze te posibilitaEile. te
firma. A fost poliga ei de asigurare. Preq de o secundl, Cady schige
un z6mbet.
-Vrei s[ spui c[ gtia ce urma s[ simqi c[ ceva era in - trr, aga vorbegte un director execudv innlscut
nereguh gi sd faci eforturi pentru a glsi rflspunsuri? C.hjnyl Sylviei se ..lrra i"t .;;;"d#.
respuns.
- Da, cred ctr da. - Mulqumesc, verigoarl dr"ga.
Sylvia lase sili scape un geamlt. - Hei, Syl?
-De ce nu ne'a lis nimic, nici mie, nici lui Ran' -Mda?
dall? $i ea... de ce nu a discutat despre grijile pe care 9i - Crezi c[ eu sunr secretoasl, ciudatA gi c[ am pre-
le fecea? dispozigie penffu oUr"riii o
- Pentm c[ tot ce ff,cea se baza doar pe intuilie gi qtia $i .it;;il;;'ievin din ce
in ce mai pronunfate, pe ,i ce trecel
c[ nimeni n avea sf, o ia in seam[ dacl spunea ctr avusese - Sincerl
pur oi simplu o senzaqie neobiqnuit[. De asemenea, cred Cady se lntlri pentru a accepta rtrspunsul.
ie, iir sufletului, se temea ca nu cumva Randall
"dair"ul in escrocherie. Voia s[ fie absolut sigurl, sl -Da.
sa fie implicat
- Cred c[ ai ceva tendin;e in direcEia
aiba dovezi clare inainte de a face weo migcarc.
- Prostii, replicl Sylvia sec. Nu a zis nimic pentnr cl
-F ."rb-r, chiar mrera team[ ctr o sL asta.
spui asta.
era secretoase, cu o inclinagie cltre obsesii qi ciudate -,D3t ad[uga Sylvia accentuail fi*;L-.uvant,
-_ nu
pur qi simplu. $i toate astea se agravau cu fiecare zi :1.9 "L." sf, ajungi ca m6ru$a V.rt", dr.i penrru asta4i
taci gtiji.
care trecea.
Cady expirn zgomotos, ostenittr. - Chiar imi fac. Ce te face s[ crezi c[ no
ca ea?
s[ sfdr$esc
- Da si de-asta.
inaintl ca Sylvia s[ vorbeascf, din nou, se scursettr - Pentru c[ o s[ te mlriji in curind gi o
familie. str ai o
cAteva momenrc bune.
- O s[ pleci iar din Chatelaine? intreba. - $i asta o s[ m[ salveze?
Sjry.
-Da.
Svlvia clatinl din cap, nevenindwi s[ cread[. ^ _-
a Ill .gf
nu te inchide
c9nii... exact de asta ai nevoie penrru
in rine, a$: cum a fe.uto ,natug"^Vot*
- Nu inqeleg cum poJi sf, renunqi la tot a.ga, cdt ai bae i,iu."rJ;ffi;;l]";imeni
din palme. liata {e.3 }}
cum a iubit Chatelaine.
rtiut.e aea
3W. tunnrffa Wfr qf*ot [efantirtin s
-Nu-i adevlrat. Din nu gtiu ce motiv, sim;i nevoia -Afostsincer. Mi cii
s[ sarl din nou in aplrarea Vestei. Nea iubit pe noi, pe gi confortabil ]fl9nus paretoareonwadl
separe foare oncadf
tine qi pe mine. In felul ei. le amoroase la DitE[I
-Nu ne-a iubit,Era foarte interesatd de vie;ile noa* ll:*l:ji!!i?:f#,i::fi:r3'#*,u*,{H
3,:"r"L.ll:1,T1+-rl;fi :,1'"l,".??,ffi f"m
]ffi;;!rulr[
tre pentru c[ noi reprezentam viitorul companiei. Nu-i
plsa decdt de asta. ffi *:,1."1 :11ry,.
z*l*
*i #y,.f,.ffii &anJa ,a..i"" il :ffi#;F. Hffiffi
-Hmm. brn ; ;il"g*?H;;:ff
*'" *"s"'
-Nu pari prea convinsl. ;Ill^lr"'fl
ffe
sf, direct'oi f-
LLL ne i,,*"."e
lnoeal
PEtv;7Z'
descliis :u flne, ca str nu4i faci
- Ei bine, este o teorie psihologic[ foarte interesant[, _ Eio ce? iluzii fie-..
-Fie ^^?
dar nu cred c[ hmureqte cu adevlrat de ce mdtugaVesta -^Fi9 lai inqeles cu totul gregit.
a ajuns a$a cum a ajuns. Cady se strAmba.
-Ai una mai buni? -]Jy gred cf, l-am ingeles gregit.
Cady iqi peffecu o mflnl peste cadrul de lemn al - r.Jn tucru e sigur,
ferestrei. r"Tp ptl ca un purgaroriu.
_nu.
mI poEi continua in nesigtr
- Cred ce mltu$a Vesta a fost singuri toaG viap