Sunteți pe pagina 1din 87

Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în

funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare


publice din sectorul sanitar

Ordinul 1470/2011 din 2011.11.10


Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 30 martie 2017

Intră în vigoare:
10 noiembrie 2011 An

Ordinul 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în


funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar
Dată act: 20-oct-2011
Emitent: Ministerul Sanatatii

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;

- prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi
reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă,
se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.

Art. 3
(1)Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu
reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităţilor şi structurilor sanitare al
căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
unităţilor de asistenţă medico-sociale.
(2)Pentru unităţile de asistenţă medico-sociale condiţia de vechime în sectorul sanitar se
înlocuieşte cu vechimea în reţeaua unităţilor de asistenţă medico-sociale.

Art. 4
(1)Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale
se face prin concurs sau examen.
(2)Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.

Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr.
467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010

Art. 6
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică,
unităţile sanitare cu personalitate juridică, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţile
şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei
publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,
Ritli Ladislau

ANEXĂ:CRITERII privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte


profesionale pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar
Funcţia
Vechimea minimă în
Studii şi criterii la
Nr. crt. muncă sau în
(gradul sau treapta angajare şi promovare
specialitate
profesională)
0 1 2 3
I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare
fonduri publice, cu modificările ulterioare
A. Funcţii de specialitate medico-sanitare

1. Medic/Medic dentist; - diplomă de medic - 5 ani vechime ca


primar sau diplomă de licenţă medic specialist
în medicină/ diplomă
sau diplomă de licenţă
de medic
stomatolog/diplomă de
licenţă de medic
dentist

- examen de medic
primar

- concurs pentru
ocuparea postului
2. Medic/Medic dentist; - diplomă de medic - stagiu de rezidenţiat
specialist sau diplomă de licenţă terminat
în medicină/ diplomă
de licenţă de medic
stomatolog/diplomă de
licenţă de medic
dentist

- examen de medic
specialist

- concurs pentru
ocuparea postului*)
3. Medic/Medic dentist; - diplomă de medic - un an vechime ca
rezident anul II-VII sau diplomă de licenţă medic rezident
în medicină/diplomă
de licenţă de medic
stomatolog/diplomă de
licenţă de medic
dentist

- promovarea
examenului de
verificare a
cunoştinţelor
prevăzute de
curriculumul de
pregătire aferent
anului de formare
4. Medic/Medic dentist; - diplomă de medic
rezident anul I sau diplomă de licenţă
în medicină/diplomă
de licenţă de medic
stomatolog/diplomă de
licenţă de medic
dentist

- concurs de medic
rezident
5. Medic/Medic dentist - diplomă de medic - un an vechime ca
sau diplomă de licenţă medic/medic dentist
în medicină/diplomă stagiar
de medic stomatolog
promoţie anterioară
anului 2005 -

- diplomă de licenţă de
medic dentist
promoţie 2005 şi
ulterioare

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Medic/Medic dentist - diplomă de medic
stagiar**) sau diplomă de licenţă
în medicină, diplomă
de medic stomatolog
promoţie anterioară
anului 2005
7. Medic cu competenţe - diplomă de licenţă în
limitate medicină promoţia
anului 2005 şi
ulterioare al cărui
titular nu a fost
confirmat medic
rezident
- concurs pentru
ocuparea postului
8. Farmacist primar - diplomă de farmacist - 5 ani vechime ca
sau diplomă de licenţă farmacist specialist
în farmacie

- examen de farmacist
primar

- concurs pentru
ocuparea postului
9. Farmacist specialist - diplomă de farmacist - stagiu de rezidenţiat
sau diplomă de licenţă terminat
în farmacie

- examen de farmacist
specialist

- concurs pentru
ocuparea postului*)
10. Farmacist rezident - diplomă de licenţiat - un an vechime ca
anul II-III în farmacie/diplomă farmacist rezident
de licenţă de farmacist

- promovarea
examenului de
verificare a
cunoştinţelor
prevăzute de
curriculumul de
pregătire aferent
anului de formare
11. Farmacist rezident - diplomă de farmacist
anul I sau diplomă de licenţă
în farmacie

- concurs de farmacist
rezident
12. Farmacist - diplomă de licenţiat - un an vechime ca
în farmacie promoţie farmacist stagiar
anterioară anului 2005
-
- diplomă de licenţiat
în farmacie/diplomă
de licenţă de farmacist
promoţia anului 2005
şi ulterioare

- concurs pentru
ocuparea postului
13. Farmacist stagiar - diplomă de licenţiat
în farmacie promoţie
anterioară anului 2005
14. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime ca
bioinginer medical; specialitate fiziokinetoterapeut,
principal bioinginer medical;
- examen de grad specialist
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
15. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în - 4 ani vechime ca
bioinginer medical; specialitate fiziokinetoterapeut,
specialist bioinginer medical
- examen de grad
specialist

- concurs pentru
ocuparea postului
16. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime ca
bioinginer medical specialitate fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical
- concurs pentru
ocuparea postului
17. Fiziokinetoterapeut, - diplomă de licenţă în
bioinginer medical; specialitate
debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
18. Dentist principal - diplomă de - 5 ani vechime ca
învăţământ superior de dentist
3 ani în specialitate
- examen de dentist
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
19. Dentist - diplomă de - 6 luni vechime ca
învăţământ superior de dentist
3 ani în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
20. Dentist debutant - diplomă de
învăţământ superior de
3 ani în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
21. Biolog, biochimist, - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime ca
chimist, fizician; specialitate specialist în sectorul
principal sanitar
- examen de grad
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
22. Biolog, biochimist, - diplomă de licenţă în - 4 ani vechime în
chimist, fizician; specialitate specialitate în sectorul
specialist sanitar
- examen de grad
specialist

- concurs pentru
ocuparea postului
23. Biolog, biochimist, - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime în
chimist, fizician specialitate - concurs specialitate
pentru ocuparea
postului
24. Biolog, biochimist, - diplomă de licenţă în
chimist, fizician; specialitate
debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
25. Expert în fizică - diplomă de licenţă în -3 ani vechime ca
medicală fizică sau echivalent fizician

- grad universitar sau


echivalent superior
(masterat medical sau
doctorat)

- curs de
radioprotecţie
postuniversitar

- permis de exercitare
nivel 3 eliberat de
Comisia Naţională
pentru Controlul
Activităţilor Nucleare
(CNCAN)

- concurs pentru
ocuparea postului
26. Fizician medical - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime ca
fizică sau echivalent fizician medical
debutant
- permis de exercitare
nivel 2 eliberat de
CNCAN

- concurs pentru
ocuparea postului
27. Fizician medical - diplomă de licenţă în
debutant fizică sau echivalent

- concurs pentru
ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
profesor CFM, asistent specialitate specialitate în sectorul
social, kinetoterapeut; sanitar
principal - examen pentru
obţinerea gradului de
principal
- concurs pentru
ocuparea postului
29. Logoped, sociolog, - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime în
profesor CFM, asistent specialitate specialitate
social, kinetoterapeut
- concurs pentru
ocuparea postului
30. Logoped, sociolog, - diplomă de licenţă în
profesor CFM, asistent specialitate
social, kinetoterapeut;
debutant - concurs pentru
ocuparea postului
31. Psiholog principal - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime ca
specialitate specialist în sectorul
sanitar
- examen de grad
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
32. Psiholog specialist - diplomă de licenţă în - 4 ani vechime în
specialitate specialitate în sectorul
sanitar
- examen de grad
specialist

- concurs pentru
ocuparea postului
33. Psiholog practicant - diplomă de licenţă în - un an vechime ca
specialitate psiholog stagiar

- concurs pentru
ocuparea postului
34. Psiholog stagiar - diplomă de licenţă în
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, - diplomă de absolvire - 5 ani vechime în
chimist, asistent a învăţământului specialitate în sectorul
social; principal superior de 3 ani în sanitar
specialitate

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
36. Profesor CFM, biolog, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
chimist asistent social a învăţământului specialitate în sectorul
superior de 3 ani în sanitar
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
37. Profesor CFM, biolog, - diplomă de absolvire
chimist; asistent social a învăţământului
superior de 3 ani în
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
*
) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-
o unitate sanitară.
**
) Funcţia de medic stagiar se utilizează şi pentru medicii din promoţia 2005 şi ulterioare
care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi şi care beneficiază de competenţe limitate.
NOTE:
1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu
studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului
sănătăţii.
2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu
studii superioare de la poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al
ministrului sănătăţii.
3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de
specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35,
inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului
instituţiei publice cu personalitate juridică.
II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară
de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie
38. Asistent medical, - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime ca
moaşă; principal specialitate asistent medical
- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
39. Asistent medical, - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime ca
moaşă specialitate asistent medical

- concurs pentru
ocuparea postului
40. Asistent medical, - diplomă de licenţă în
moaşă; debutant specialitate - concurs
pentru ocuparea
postului
41. Asistent medical - diplomă de absolvire - 5 ani vechime ca
principal (SSD) a învăţământului asistent medical
superior de 3 ani în
specialitate

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
42. Asistent medical - diplomă de absolvire - 6 luni vechime ca
(SSD) a învăţământului asistent medical
superior de 3 ani în
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
43. Asistent medical - diplomă de absolvire
debutant (SSD) a învăţământului
superior de 3 ani în
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
44. Asistent medical, - diplomă de şcoală - 5 ani vechime ca
asistent farmacie, sanitară postliceală asistent medical
asistent social; sau echivalentă
principal (PL)
sau

- diplomă de studii
postliceale prin
echivalare conform
Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997 privind
echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile
1976-1994 inclusiv, cu
nivelul studiilor
postliceale sanitare

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
45. Asistent medical, - diplomă de şcoală - 6 luni vechime în
asistent farmacie, sanitară postliceală specialitate
asistent social; (PL) sau echivalentă

sau

- diplomă de studii
postliceale prin
echivalare conform
Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997

- concurs pentru
ocuparea postului
46. Asistent medical, - diplomă de şcoală
asistent farmacie, sanitară postliceală
asistent social; sau echivalentă
debutant (PL)
sau

- diplomă de studii
postliceale prin
echivalare, conform
Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997

- concurs pentru
ocuparea postului
47. Asistent medical, - diplomă de absolvire - 5 ani vechime ca
asistent farmacie, a liceului sanitar cu asistent medical
asistent social; durata de 5 ani sau
principal (M) echivalare de studii

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
48. Asistent medical, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
asistent farmacie, a liceului sanitar cu specialitate
asistent social; (M) durata de 5 ani sau
echivalare de studii

- concurs pentru
ocuparea postului
49. Asistent medical, - diplomă de absolvire
asistent farmacie, a liceului sanitar cu
asistent social; durata de 5 ani sau
debutant (M) echivalare de studii

- concurs pentru
ocuparea postului
50. Educator-puericultor - diplomă de absolvire - 5 ani vechime ca
principal (PL) a învăţământului educator-puericultor
postliceal de
specialitate

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
51. Educator-puericultor - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
(PL) a învăţământului specialitate
postliceal de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
52. Educator-puericultor; - diplomă de absolvire
debutant (PL) a învăţământului
postliceal de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
53. Educator-puericultor - diplomă de absolvire - 5 ani vechime ca
principal (M) a liceului de educator-puericultor
specialitate

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
54. Educator-puericultor - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
(M) a liceului de specialitate
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
55. Educator-puericultor; - diplomă de absolvire
debutant (M) a liceului de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
56. Tehnician dentar, - diplomă de şcoală - 5 ani vechime în
tehnician sanitar sanitară postliceală ori specialitate
(utilaje medicale, echivalentă
optician, protezare
ortopedică, protezare sau
auditivă); principal
(PL) - diplomă de studii
postliceale prin
echivalare conform
Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997

- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
57. Tehnician dentar, - diplomă de şcoală - 6 luni vechime în
tehnician sanitar sanitară postliceală specialitate
(utilaje medicale, sau echivalentă
optician, protezare
ortopedică, protezare sau
auditivă); (PL)
- diplomă de studii
postliceale prin
echivalare conform
Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997

- concurs pentru
ocuparea postului
58. Tehnician dentar, - diplomă de şcoală
tehnician sanitar sanitară postliceală ori
(utilaje medicale, echivalentă
optician, protezare
ortopedică, protezare sau
auditivă); debutant
(PL) - diplomă de studii
postliceale prin
echivalare conform
Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997

- concurs pentru
ocuparea postului
59. Tehnician dentar - diplomă de liceu - 5 ani vechime ca
principal (M) sanitar în profil tehnician dentar
- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
60. Tehnician dentar (M) - diplomă de liceu - 6 luni vechime ca
sanitar în profil tehnician dentar

- concurs pentru
ocuparea postului
61. Tehnician dentar - diplomă de liceu
debutant (M) sanitar în profil

- concurs pentru
ocuparea postului
62. Tehnician sanitar - diplomă de studii - 5 ani vechime în
(utilaje medicale, medii în specialitate specialitate ca
optician, protezare tehnician în sectorul
ortopedică, protezare - examen pentru sanitar
auditivă); principal obţinerea gradului de
(M) principal

- concurs pentru
ocuparea postului
63. Tehnician sanitar - diplomă de studii - 6 luni vechime în
(utilaje medicale, medii în specialitate specialitate ca
optician, protezare tehnician în sectorul
ortopedică, protezare - concurs pentru sanitar
auditivă) (M) ocuparea postului
64. Tehnician sanitar - diplomă de studii
(utilaje medicale, medii în specialitate
optician, protezare
ortopedică, protezare - concurs pentru
auditivă); debutant ocuparea postului
(M)
65. Soră medicală, - diplomă de liceu - 5 ani vechime în
oficiant medical, sanitar sau şcoală specialitate
laborant, moaşă, sanitară în profil
maseur; principal (M)
- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
66. Soră medicală, - diplomă de liceu - 6 luni vechime în
oficiant medical, sanitar sau şcoală specialitate
laborant, moaşă, sanitară în profil
maseur; (M)
- concurs pentru
ocuparea postului
67. Soră medicală, - diplomă de liceu
oficiant medical, sanitar sau şcoală
laborant, moaşă, sanitară în profil
maseur; debutant (M)
- concurs pentru
ocuparea postului
68. Statistician medical, - diplomă de studii - 4 ani vechime în
registrator medical, medii de specialitate specialitate
instructor de educaţie, sau diplomă de studii
instructor de medii
ergoterapie, instructor
CFM; principal (M) - examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
69. Statistician medical, - diplomă de studii - 6 luni vechime în
registrator medical, medii de specialitate activitate
instructor de educaţie, sau diplomă de studii
instructor de medii
ergoterapie, instructor
CFM; (M) - concurs pentru
ocuparea postului
70. Statistician medical, - diplomă de studii
registrator medical, medii de specialitate
instructor de educaţie, sau diplomă de studii
instructor de medii
ergoterapie, instructor
CFM; debutant (M) - concurs pentru
ocuparea postului
71. Asistent social, - diplomă de absolvire - 5 ani vechime în
educator-puericultor; a şcolii de specialitate specialitate
principal
- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
72. Asistent social, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
educator-puericultor a şcolii de specialitate specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
73. Asistent social, - diplomă de absolvire
educator-puericultor; a şcolii de specialitate
debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
74. Gipsar, autopsier; - şcoală generală - 4 ani vechime în
principal sectorul sanitar la sala
- examen pentru de gipsare sau
obţinerea gradului de prosectură
principal

- curs de instruire de 3
luni

- concurs pentru
ocuparea postului
75. Gipsar, autopsier - şcoală generală - 6 luni vechime în
sectorul sanitar la sala
- concurs pentru de gipsare sau
ocuparea postului prosectură
76. Gipsar, autopsier; - şcoală generală
debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
NOTE:
1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor
funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic
licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent
medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare
auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.
2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor
funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie
şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de
laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de
urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de
profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru
stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de
audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie,
gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate
publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar
specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.
3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor
funcţii: educator - puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au
absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani
învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.
4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii
în funcţiile de la poziţiile 44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate
potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea.
5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de
licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior,
pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia
de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).
6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.
77. Operator registrator de - diplomă de studii - 4 ani vechime în
urgenţă principal medii specialitate, din care
cel puţin un an în
- curs organizat cadrul serviciilor de
conform ordinului ambulanţă
ministrului sănătăţii
privind înfiinţarea
Şcolii de Ambulanţieri
în cadrul Staţiei de
Salvare a Municipiului
Bucureşti, actual
Serviciul de
ambulanţă Bucureşti-
Ilfov, precum şi în alte
servicii judeţene de
ambulanţă acreditate
prin ordin al
ministrului sănătăţii
- examen pentru
obţinerea gradului de
principal

- concurs pentru
ocuparea postului
78. Operator registrator de - diplomă de studii - 6 luni vechime în
urgenţă medii şi certificat de specialitate
radiotelefonist sau
telefonist

- concurs pentru
ocuparea postului
79. Operator registrator de - diplomă de studii
urgenţă debutant medii şi certificat de
radiotelefonist sau
telefonist

- concurs pentru
ocuparea postului
III. Personal auxiliar sanitar
80. Infirmieră, agent DDD - şcoală generală - 6 luni vechime în
activitate
- curs de infirmiere
organizat de Ordinul
Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor
Medicali din România

sau

- curs de infirmiere
organizat de furnizori
autorizaţi de
Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei
Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii
- Direcţia generală
resurse umane şi
certificare

- concurs pentru
ocuparea postului
81. Infirmieră, agent - şcoală generală
DDD; debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
82. Brancardier, băiaş, - şcoală generală
nămolar, spălătoreasă,
îngrijitoare - concurs pentru
ocuparea postului
83. Ambulanţier - diplomă de - 6 ani vechime ca
bacalaureat (2) şofer (conducător
auto) profesionist şi
- permis de conducere cel puţin un an ca
pentru şofer şofer autosanitară I
profesionist valabil
pentru autovehicule
din categoriile B şi C

- diplomă de absolvire
a cursului de
ambulanţier conform
ordinului ministrului
sănătăţii privind
înfiinţarea Şcolii de
Ambulanţieri în cadrul
Staţiei de Salvare a
Municipiului
Bucureşti, actual
Serviciul de
ambulanţă Bucureşti-
Ilfov, precum şi în alte
servicii judeţene de
ambulanţă acreditate
prin ordin al
ministrului sănătăţii

- concurs pentru
ocuparea postului
sau
- diplomă de - 6 ani vechime ca
bacalaureat (2) motorist, marinar sau
conducător de şalupă
- certificat de şi cel puţin un an
calificare vechime ca motorist,
marinar pe şalupă
- diplomă de absolvire medicală sau
a cursului de conducător de şalupă
ambulanţier conform medicală
ordinului ministrului
sănătăţii privind
înfiinţarea Şcolii de
Ambulanţieri în cadrul
Staţiei de Salvare a
Municipiului
Bucureşti, actual
Serviciul de
ambulanţă Bucureşti-
Ilfov, precum şi în alte
servicii judeţene de
ambulanţă acreditate
prin ordin al
ministrului sănătăţii

- concurs pentru
ocuparea postului
84. Şofer autosanitară I - diplomă de - 6 ani vechime ca
bacalaureat (2) şofer (conducător
auto) profesionist sau
- permis de conducere 3 ani ca şofer
pentru şofer autosanitară II
profesionist valabil
pentru autovehicule
din categoriile B şi C

- concurs pentru
ocuparea postului
85. Şofer autosanitară II - diplomă de - 3 ani vechime ca
bacalaureat (2) şofer (conducător
auto) profesionist
- permis de conducere
pentru şofer
profesionist valabil
pentru autovehicule
din categoriile B şi C

- concurs pentru
ocuparea postului
86. Şofer autosanitară III - permis de conducere
pentru şofer
profesionist valabil
pentru autovehicule
din categoriile B şi C

- concurs pentru
ocuparea postului
NOTE:
1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de
ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor
autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior
intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.
3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-
85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile
pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din
cadrul serviciilor de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate
ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.
IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010
A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Cercetător ştiinţific I - diplomă de licenţă în - 9 ani vechime în
specialitate activitatea de cercetare
şi titlul ştiinţific de
- medic primar, doctor
farmacist primar (3)
sau
- biolog, chimist,
biochimist, fizician, - 9 ani vechime în
psiholog, logoped, învăţământul superior
sociolog, asistent şi titlul ştiinţific de
medical etc. - doctor
principal
- 15 ani vechime în
- expert în fizică profilul postului
medicală

sau

- concurs pentru
ocuparea postului

2. Cercetător ştiinţific II - diplomă de licenţă în - 8 ani vechime în


specialitate activitatea de cercetare
şi titlul ştiinţific de
- medic primar, doctor
farmacist primar (3)
sau
- biolog, chimist,
biochimist, fizician, - 8 ani vechime în
psiholog, logoped, învăţământul superior
sociolog, asistent şi titlul ştiinţific de
medical etc. - doctor
principal
sau
- expert în fizică
medicală -12 ani vechime în
profilul postului
- concurs pentru
ocuparea postului
3. Cercetător ştiinţific III - diplomă de licenţă în - 6 ani vechime în
specialitate activitatea de cercetare

- medic specialist sau sau


farmacist specialist (3)
- 6 ani vechime în
- biolog, chimist, învăţământul superior
biochimist, fizician,
psiholog, logoped, sau
sociolog, expert în
fizică medicală, - 4 ani vechime pentru
asistent medical etc. persoanele care deţin
titlul ştiinţific de
- concurs pentru doctor şi provin din
ocuparea postului învăţământul superior
ori din domeniul
cercetării

sau

- 10 ani vechime în
profilul postului

sau

- 8 ani vechime pentru


persoanele care deţin
titlul ştiinţific de
doctor şi provin din
afara învăţământului
superior sau al
cercetării
4. Cercetător ştiinţific - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime în
specialitate activitatea de cercetare

- medic rezident sau sau


farmacist rezident
confirmat prin ordin al - 2 ani vechime în
ministrului sănătăţii, învăţământul superior
în ultimul an de
rezidenţiat sau

- biolog, chimist, - 4 ani vechime în


biochimist, fizician, profilul postului
fizician medical,
psiholog, logoped,
sociolog, asistent
medical etc.

- concurs pentru
ocuparea postului
5. Asistent de cercetare - diplomă de licenţă în - un an vechime în
ştiinţifică specialitate activitate

- medic rezident sau


farmacist rezident
confirmat prin ordin al
ministrului sănătăţii
- biolog, biochimist,
chimist, fizician,
fizician medical,
psiholog, logoped,
sociolog, asistent
medical etc.

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Asistent de cercetare - diplomă de licenţă în
ştiinţifică stagiar specialitate

- medic rezident sau


farmacist rezident
confirmat prin ordin al
ministrului sănătăţii

- biolog, biochimist,
chimist, fizician,
fizician medical,
psiholog, logoped,
sociolog, asistent
medical etc.

- concurs pentru
ocuparea postului
B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I - diplomă de absolvire - 4 ani vechime în
a învăţământului activitate
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
8. Asistent II - diplomă de absolvire - un an vechime în
a învăţământului activitate
postliceal
sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
9. Asistent stagiar - diplomă de absolvire
a învăţământului
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
NOTE:
1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de
cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza
prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.
2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică
se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.
3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi
de medicină preventivă.
Funcţia
Studii şi criterii la Vechimea minimă în
Nr. crt.
(gradul sau treapta angajare şi promovare specialitate
profesională)
0 1 2 3
V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare,
investiţii, resurse umane, salarizare şi contencios
A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar,
aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios şi investiţii
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Auditor gradul I - diplomă de licenţă - 4 ani vechime în
specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
2. Auditor gradul II - diplomă de licenţă - un an vechime în
specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
3. Consilier, expert, - diplomă de licenţă - 6 ani şi 6 luni
inspector de vechime în specialitate
specialitate, referent - concurs pentru
de specialitate, gradul ocuparea postului
I
4. Referent de - diplomă de licenţă - 3 ani şi 6 luni
specialitate, inspector vechime în specialitate
de specialitate, - concurs pentru
consilier, expert, ocuparea postului
gradul II
5. Referent de - diplomă de licenţă - 6 luni vechime în
specialitate, inspector specialitate
de specialitate, - concurs pentru
consilier, expert; ocuparea postului
gradul III
6. Consilier, expert, - diplomă de licenţă
inspector de
specialitate, referent - concurs pentru
de specialitate, ocuparea postului
debutant
7. Inginer, economist; - diplomă de licenţă - 6 ani şi 6 luni
specialist IA vechime în specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
8. Inginer, economist; - diplomă de licenţă - 3 ani şi 6 luni
gradul I vechime în specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
9. Inginer, economist; - diplomă de licenţă - 6 luni vechime în
gradul II specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
10. Inginer, economist; - diplomă de licenţă
debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
11. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
tehnician-economist, a învăţământului vechime în specialitate
conductor arhitect, superior de scurtă
arhivist; I durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
12. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
tehnician-economist, a învăţământului vechime în specialitate
conductor arhitect, superior de scurtă
arhivist; II durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
13. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
tehnician-economist, a învăţământului specialitate
conductor arhitect, superior de scurtă
arhivist; III durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
14. Referent, subinginer, - diplomă de absolvire
tehnician-economist, a învăţământului
conductor arhitect, superior de scurtă
arhivist; debutant durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
15. Consilier juridic - diplomă de licenţă în - 6 ani şi 6 luni
gradul IA specialitate vechime în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
16. Consilier juridic - diplomă de licenţă în - 3 ani şi 6 luni
gradul I specialitate vechime în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
17. Consilier juridic - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime în
gradul II specialitate specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
18. Consilier juridic - diplomă de licenţă în
debutant specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
19. Tehnician, merceolog, - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
contabil, referent; IA a învăţământului vechime în specialitate
postliceal de
specialitate

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului

sau
tehnician IA - muncitori categoriile - 7 ani vechime în
5-6 meserie

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
20. Tehnician, merceolog, - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
contabil, referent; I a învăţământului vechime în specialitate
postliceal de
specialitate

sau

- diplomă de
bacalaureat
- concurs pentru
ocuparea postului sau
tehnician I - muncitori categoriile - 4 ani vechime în
4-5 meserie

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
21. Tehnician, merceolog, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
contabil, referent; II a învăţământului specialitate
postliceal de
specialitate

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului

sau
tehnician II - muncitori categoriile - un an vechime în
2-3 meserie

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
22. Tehnician, merceolog, - diplomă de absolvire
contabil referent; a învăţământului
debutant postliceal de
specialitate

sau

- diplomă de
bacalaureat
- concurs pentru
ocuparea postului
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22,
cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile
pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
B. Compartimente de informatică
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Analist, programator, - diplomă de licenţă în - 6 ani şi 6 luni
inginer de sistem; IA specialitate vechime în activitatea
de informatică
- concurs pentru
ocuparea postului
2. Analist, programator, - diplomă de licenţă în - 3 ani şi 6 luni
inginer de sistem; I specialitate vechime în activitatea
de informatică
- concurs pentru
ocuparea postului
3. Analist, programator, - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime în
inginer de sistem; II specialitate activitatea de
informatică
- concurs pentru
ocuparea postului
4. Analist, programator, - diplomă de licenţă în
inginer de sistem; specialitate
debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
5. Informatician, - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
conductor tehnic; I a învăţământului vechime în specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Informatician, - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
conductor tehnic; II a învăţământului vechime în specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
7. Informatician, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
conductor tehnic; III a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
8. Informatician, - diplomă de absolvire
conductor tehnic; a învăţământului
debutant superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Analist (programator) - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
ajutor IA a învăţământului vechime în activitatea
postliceal informatică

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
10. Analist (programator) - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
ajutor I a învăţământului vechime în activitatea
postliceal informatică

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
11. Analist (programator) - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
ajutor II a învăţământului activitatea informatică
postliceal
sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
12. Analist (programator) - diplomă de absolvire
debutant a învăţământului
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
13. Operator, controlor - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
date; I a învăţământului vechime în activitate
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
14. Operator, controlor - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
date; II a învăţământului vechime în activitate
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
15. Operator, controlor - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
date; III a învăţământului activitate
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
16. Operator, controlor - diplomă de absolvire
date; debutant a învăţământului
postliceal

sau

- diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii
şi de deservire
Funcţia Vechimea minimă în
Studii şi criterii la
Nr. crt. muncă sau în
angajare şi promovare
(treapta profesională) specialitate
0 1 2 3
a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Administrator I - diplomă de absolvire - 4 ani vechime în
a învăţământului activitate
postliceal de
specialitate economic
sau tehnic

sau

- diplomă de
bacalaureat în profil
economic sau tehnic

- concurs pentru
ocuparea postului
2. Administrator II - diplomă de absolvire - un an vechime în
a învăţământului activitate
postliceal de
specialitate economic
sau tehnic

sau

- diplomă de
bacalaureat în profil
economic sau tehnic

- concurs pentru
ocuparea postului
3. Şef depozit I - diplomă de - 3 ani vechime în
bacalaureat activitate

- concurs pentru
ocuparea postului
4. Şef depozit II - diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
5. Casier, magaziner; - diplomă de - 6 luni vechime în
funcţionar, arhivar bacalaureat activitate

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Casier, magaziner; - diplomă de
funcţionar, arhivar; bacalaureat
debutant
sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale
- concurs pentru
ocuparea postului
7. Stenodactilograf, - diplomă de - 3 ani şi 6 luni
secretar-dactilograf, bacalaureat vechime în activitate
dactilograf; IA
- concurs pentru
ocuparea postului
8. Stenodactilograf, - diplomă de - 6 luni vechime în
secretar-dactilograf, bacalaureat activitate
dactilograf I
sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
9. Stenodactilograf, - diplomă de
secretar-dactilograf, bacalaureat
dactilograf debutant
sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
10. Secretar - diplomă de - 6 luni vechime în
bacalaureat activitate

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
11. Secretar debutant - diplomă de
bacalaureat

sau
- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
12. Şef formaţie - diplomă de
pază/pompieri bacalaureat

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
13. Portar, paznic, - diplomă de absolvire
pompier, îngrijitor, a şcolii generale
guard, bufetier,
manipulant bunuri, - concurs pentru
curier ocuparea postului
14. Maistru I - diplomă de absolvire - 3 ani vechime ca
a şcolii tehnice de maistru
maiştri

- concurs pentru
ocuparea postului
15. Maistru II - diplomă de absolvire - 9 ani vechime în
a şcolii tehnice de meserie
maiştri

- concurs pentru
ocuparea postului
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15,
cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile
pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-
reparaţii, laboranţi determinări fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.
16. Muncitor calificat I - categoria de - 9 ani vechime în
calificare 5 sau 6 meserie

- concurs pentru
ocuparea postului
17. Muncitor calificat II - categoria de - 6 ani vechime în
calificare 3 sau 4 meserie

- concurs pentru
ocuparea postului
18. Muncitor calificat III - categoria de - 3 ani vechime în
calificare 2 meserie

- concurs pentru
ocuparea postului
19. Muncitor calificat IV - categoria de
calificare 1

- concurs pentru
ocuparea postului
20. Muncitor necalificat I - concurs pentru
ocuparea postului
21. Muncitor necalificat II - concurs pentru
- fără sporuri ocuparea postului
c) Personal operativ şi muncitori operativi
22. Bucătar, cofetar, - nivel de calificare III - 6 ani vechime în
ospătar, agent meserie
contractări achiziţii, - concurs pentru
lucrător comercial etc. ocuparea postului
I
23. Bucătar, cofetar, - nivel de calificare II - 3 ani vechime în
ospătar, agent meserie
contractări achiziţii, - concurs pentru
lucrător comercial etc. ocuparea postului
II-III
24. Bucătar, cofetar, - nivel de calificare I
ospătar, agent
contractări achiziţii, - concurs pentru
lucrător comercial etc. ocuparea postului
IV
d) încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a
autovehiculului
25. Şofer I - autovehicul şi tractor - 3 ani vechime în
rutier cu remorcă, cu activitate ca şofer
capacitatea de peste 2
t, şi autovehicul de
transport de persoane
cu peste 8 locuri

- concurs pentru
ocuparea postului
26. Şofer II - autovehicul cu
capacitatea până la 2 t
inclusiv şi autovehicul
de transport de
persoane cu până la 8
locuri inclusiv

- concurs pentru
ocuparea postului
e) Muncitori calificaţi - telefonist
27. Muncitor calificat II - centrală telefonică cu - 6 ani vechime în
(telefonist) peste 400 de posturi activitate
telefonice în funcţie,
exclusiv posturile
telefonice din
derivaţie

- certificat de
calificare pentru
meseria de telefonist

- concurs pentru
ocuparea postului
28. Muncitor calificat III - centrală telefonică cu - 3 ani vechime în
(telefonist) 50-400 de posturi activitate
telefonice în funcţie

- certificat de
calificare pentru
meseria de telefonist

- concurs pentru
ocuparea postului
29. Muncitor calificat IV - centrală telefonică cu
(telefonist) până la 50 de posturi
telefonice în funcţie
- certificat de
calificare pentru
meseria de telefonist

- concurs pentru
ocuparea postului
NOTĂ:
Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii
(calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au
pregătit.
Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în
Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC).
Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va
respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.
Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de
absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.
VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile
sanitare publice
Funcţia
Vechimea minimă în
Studii şi criterii la
Nr. crt. muncă sau în
(gradul sau treapta angajare şi promovare
specialitate
profesională)
0 1 2 3
1. Unităţi de cultură
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Documentarist, - diplomă de licenţă în - 6 ani şi 6 luni
traducător, desenator specialitate vechime în specialitate
artistic; gradul I
- concurs pentru
ocuparea postului
2. Documentarist, - diplomă de licenţă în - 3 ani şi 6 luni
traducător, desenator specialitate vechime în specialitate
artistic; gradul II
- concurs pentru
ocuparea postului
3. Documentarist, - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime în
traducător, desenator specialitate specialitate
artistic; gradul III
- concurs pentru
ocuparea postului
4. Documentarist, - diplomă de licenţă în
traducător, desenator specialitate
artistic; debutant
- concurs pentru
ocuparea postului
5. Bibliotecar gradul IA - diplomă de licenţă în - 6 ani şi 6 luni
specialitate vechime în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Bibliotecar gradul I - diplomă de licenţă în - 3 ani şi 6 luni
specialitate vechime în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
7. Bibliotecar gradul II - diplomă de licenţă în - 6 luni vechime în
specialitate specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
8. Bibliotecar debutant - diplomă de licenţă în
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
9. Bibliotecar, - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
bibliotecar-arhivist a învăţământului vechime în specialitate
gradul I superior de scurtă
durată de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
10. Bibliotecar, - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
bibliotecar-arhivist a învăţământului vechime în specialitate
gradul II superior de scurtă
durată de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
11. Bibliotecar, - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
bibliotecar-arhivist a învăţământului specialitate
gradul III superior de scurtă
durată de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
12. Bibliotecar, - diplomă de absolvire
bibliotecar-arhivist a învăţământului
debutant superior de scurtă
durată de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
13. Bibliotecar treapta I - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
a învăţământului vechime în activitate
postliceal de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
14. Bibliotecar treapta II - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
a învăţământului vechime în activitate
postliceal de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
15. Bibliotecar treapta III - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
a învăţământului activitate
postliceal de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
16. Bibliotecar debutant - diplomă de absolvire
a învăţământului
postliceal de
specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
17. Bibliotecar, treapta IA - diplomă de - 6 ani şi 6 luni
bacalaureat vechime în activitate
- concurs pentru
ocuparea postului
18. Bibliotecar, treapta I - diplomă de - 3 ani şi 6 luni
bacalaureat vechime în activitate

- concurs pentru
ocuparea postului
19. Bibliotecar, treapta II - diplomă de - 6 luni vechime în
bacalaureat activitate

- concurs pentru
ocuparea postului
20. Bibliotecar, debutant - diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
21. Fotograf, laborant - diplomă de - 6 ani şi 6 luni
foto; treapta IA bacalaureat vechime în activitate

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
22. Fotograf, laborant - diplomă de - 3 ani şi 6 luni
foto; treapta I bacalaureat vechime în activitate

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
23. Fotograf, laborant - diplomă de - 6 luni vechime în
foto; treapta II bacalaureat activitate

sau
- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
24. Fotograf, laborant - diplomă de
foto; debutant bacalaureat

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
25. Garderobier - diplomă de
bacalaureat

sau

- diplomă de absolvire
a şcolii generale

- concurs pentru
ocuparea postului
2. Navigaţie
1. Căpitan - diplomă de - 2 ani vechime în
bacalaureat activitate

- concurs pentru
ocuparea postului
2. Ofiţer punte - diplomă de
bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
3. Ofiţer mecanic, ofiţer - diplomă de
electrician bacalaureat

- concurs pentru
ocuparea postului
4. Conducător şalupă - diplomă de - un an vechime în
bacalaureat sau activitate
diplomă de absolvire a
şcolii generale

- certificat de
capacitate şi certificat
de calificare

- concurs pentru
ocuparea postului
5. Motorist, marinar - diplomă de - 6 luni vechime în
bacalaureat sau activitate
diplomă de absolvire a
şcolii generale şi
certificat de calificare

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Motorist, marinar; - diplomă de
debutant bacalaureat sau
diplomă de absolvire a
şcolii generale şi
certificat de calificare

- concurs pentru
ocuparea postului
3. Sanitar-veterinar
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Medic veterinar gradul - diplomă de medic - 6 ani şi 6 luni
I/Medic primar veterinar vechime în specialitate
veterinar
- examen de medic
primar veterinar

- concurs pentru
ocuparea postului
2. Medic veterinar gradul - diplomă de medic - 3 ani şi 6 luni
II veterinar vechime în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
3. Medic veterinar gradul - diplomă de medic - 6 luni vechime în
III veterinar specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
4. Medic veterinar - diplomă de medic
debutant veterinar

- concurs pentru
ocuparea postului
5. Asistent veterinar IA - diplomă de absolvire - 6 ani şi 6 luni
(SSD) a învăţământului vechime în specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Asistent veterinar I - diplomă de absolvire - 3 ani şi 6 luni
(SSD) a învăţământului vechime în specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
7. Asistent veterinar II - diplomă de absolvire - 6 luni vechime în
(SSD) a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
8. Asistent veterinar - diplomă de absolvire
debutant (SSD) a învăţământului
superior de scurtă
durată în specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Tehnician; asistent - diplomă de şcoală - 6 ani şi 6 luni
veterinar IA postliceală în vechime în specialitate
specialitate
sau

- diplomă de studii
medii de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
10. Tehnician; asistent - diplomă de şcoală - 3 ani şi 6 luni
veterinar I postliceală de vechime în specialitate
specialitate

sau

- diplomă de studii
medii de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
11. Tehnician; asistent - diplomă de şcoală - 6 luni vechime în
veterinar II postliceală de specialitate
specialitate

sau

- diplomă de studii
medii de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
12. Tehnician, asistent - diplomă de şcoală
veterinar; debutant postliceală de
specialitate

sau

- diplomă de studii
medii de specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere
Vechimea minimă în
Nr. crt. Funcţia Criterii de studii
specialitate
0 1 2 3
*
A. Unităţile sanitare publice )
1. Director general - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
specialitate specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
2. Director general - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
adjunct, director, specialitate specialitate
director executiv
- concurs pentru
ocuparea postului
3. Director resurse - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
umane specialitate specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
4. Director adjunct - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
ştiinţific specialitate specialitate

- cercetător ştiinţific
gradele I, II sau III

- concurs pentru
ocuparea postului
5. Director adjunct - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
specialitate specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
6. Medic şef (ambulator - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
de specialitate, centru specialitate specialitate
medical, centru de
excelenţă, centru de - medic primar sau
sănătate specialist
multifuncţional,
unităţi fără - concurs pentru
personalitate juridică) ocuparea postului
7. Medic (farmacist, - conform prevederilor
biolog, biochimist, Ordinului ministrului
chimist, psiholog) şef sănătăţii şi familiei nr.
secţie, şef laborator şi 698/2001 pentru
altele similare, şef aprobarea unor
serviciu medicină metodologii privind
legală şi anatomie angajarea, transferarea
patologică şi detaşarea medicilor,
farmaciştilor,
biologilor,
biochimiştilor şi
chimiştilor, precum şi
a altui personal de
specialitate cu studii
superioare din
unităţile sanitare
publice, cu
modificările şi
completările
ulterioare,

sau

- conform prevederilor
Ordinului ministrului
sănătăţii publice nr.
1.406/2006 pentru
aprobarea Normelor
privind organizarea
concursului ori
examenului pentru
ocuparea funcţiei de
şef de secţie, şef de
laborator sau şef de
serviciu din unităţile
sanitare publice
8. Asistent medical şef - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
pe unitate domeniul medical funcţia de asistent
medical
sau

- diplomă de absolvire
a învăţământului
superior de scurtă
durată în domeniul
medical

- concurs pentru
ocuparea postului
9. Asistent medical şef - diplomă de licenţă în - 3 ani vechime în
ambulator de domeniul medical funcţia de asistent
specialitate, centru medical
medical, centru de sau
excelenţă, centru de - 5 ani vechime în
sănătate - diplomă de absolvire funcţia de asistent
multifuncţional, şef a învăţământului medical
secţie, şef laborator superior de scurtă
etc. durată în domeniul
medical

sau

- diplomă de şcoală
sanitară postliceală

- sunt asistenţi
medicali principali

- concurs pentru
ocuparea postului
*
) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al
spitalelor.
NOTĂ:
Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9,
cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile
pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală
10. Şef secţie - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
specialitate specialitate

- cercetător ştiinţific
gradele I, II şi III

- concurs pentru
ocuparea postului
11. Şef laborator - diplomă de licenţă în - 5 ani vechime în
specialitate specialitate

- cercetător ştiinţific
gradele I, II şi III

- concurs pentru
ocuparea postului
C. Activitatea administrativă din unităţile sanitare
12. Director adjunct - diplomă de licenţă în - 3 ani vechime în
financiar-contabil profilul economic specialitatea studiilor
absolvite
- concurs pentru
ocuparea postului
13. Director adjunct - diplomă de licenţă în - 3 ani vechime în
economic profilul economic specialitatea studiilor
absolvite
- concurs pentru
ocuparea postului
14. Contabil-şef - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime în
profilul economic specialitatea studiilor
absolvite
- concurs pentru
ocuparea postului
15. Şef serviciu - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime în
specialitatea specialitate
serviciului

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitatea
serviciului

sau
- diplomă de absolvire - 4 ani vechime în
a învăţământului specialitate
postliceal în
specialitatea
serviciului

sau
- diplomă de - 4 ani vechime în
bacalaureat specialitate
- concurs pentru
ocuparea postului
16. Şef birou - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime în
specialitatea biroului specialitate
sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitatea
biroului

sau
- diplomă de absolvire - 4 ani vechime în
a învăţământului specialitate
postliceal în
specialitatea biroului

sau
- diplomă de - 4 ani vechime în
bacalaureat specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
17. Şef atelier - diplomă de licenţă a - 2 ani vechime în
învăţământului tehnic specialitate

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a şcolii tehnice de specialitate
maiştri

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
postliceal de
specialitate

sau
- diplomă de - 4 ani vechime în
bacalaureat specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
18. Şef laborator - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime în
specialitate sau specialitate
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitatea
laboratorului

sau
- diplomă de absolvire - 4 ani vechime în
a învăţământului specialitate
postliceal în
specialitatea
laboratorului

sau
- diplomă de - 4 ani vechime în
bacalaureat specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
19. Şef oficiu - diplomă de licenţă în - 2 ani vechime în
specialitate specialitate

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

sau
- diplomă de absolvire - 4 ani vechime în
a învăţământului specialitate
postliceal în
specialitate

sau
- diplomă de - 4 ani vechime în
bacalaureat specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
20. Şef formaţie muncitori - diplomă de licenţă a - 2 ani vechime în
învăţământului tehnic specialitate

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
superior de scurtă
durată în specialitate

sau
- diplomă de absolvire - 3 ani vechime în
a învăţământului specialitate
postliceal de
specialitate

sau
- diplomă de - 3 ani vechime în
bacalaureat specialitate

- concurs pentru
ocuparea postului
21. Şef echipă muncitori - muncitori calificaţi - 3 ani vechime în
categoriile 5, 6 sau 7 - meserie
concurs pentru
ocuparea postului
NOTĂ:
Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi
vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor
putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.
*) La capitolul II "Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire
superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie", după poziţia 73 se
introduc 3 noi poziţii, poziţiile 731, 732 şi 733, cu următorul cuprins:

7- - 7- - 7-
3d432d633d
1
ia il i
. pn. pu. p
Al i Al nAl
uovuoi uo
tmetmvtm
oăcoăeoă
pdhpdcpd
sei sehse
ibmibi ib
eaeeamea
rcî rcerc
pan(aî da
rl s 7l nel
iae)as ba
nuc ueuu
cr t r ctr
ieo et ae
par aona
at u t r tt
lsl su(s
(as al 7a
7ua us )u
)dn da d
ii in i
pt pi p
la lt l
or oa o
ml mr m
ăa ăl ă
dp da d
er ep e
ao ar a
bs bo b
se ss s
oc oe o
lt lc l
vu vt v
ir iu i
ră rr r
e eă e
a a a
l l l
i i i
c c c
e e e
u u u
l l l
u u u
i i i
- - -
e c c
x o o
a n n
m c c
e u u
n r r
p s s
e p p
n e e
t n n
r t t
u r r
o u u
b o o
ţ c c
i u u
n p p
e a a
r r r
e e e
a a a
g p p
r o o
a s s
d t t
u u u
l l l
u u u
i i i
d
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
-
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
d
e
a
u
t
o
p
s
i
e
r
-
c
o
n
c
u
r
s
p
e
n
t
r
u
o
c
u
p
a
r
e
a
p
o
s
t
u
l
u
i
*) La capitolul II, poziţiile 74-76 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

7- - 7- - 7-
4ş45ş66ş
. ca. cl . c
GonGouGo
iai iania
pl vpl i pl
săesăvsă
agcageag
rehrecre
pni nhdn
remei ee
ir e r mbr
naî aeua
cl n l î tl
iăs ănaă
p- e - s n-
aec cetc
lxt oc o
ao nt n
mr co c
eu ur u
nl r u r
ps sl s
ea ps p
nn ea e
t i nn n
rt t i t
ua r t r
or ua u
bl or o
ţ a cl c
i s ua u
na ps p
el aa a
ra rl r
ed ea e
ae ad a
gg pe p
r i og o
ap si s
ds t p t
ua us u
lr la l
ue ur u
i ie i
d
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
-
c
u
r
s
d
e
i
n
s
t
r
u
i
r
e
d
e
3
l
u
n
i
-
c
o
n
c
u
r
s
p
e
n
t
r
u
o
c
u
p
a
r
e
a
p
o
s
t
u
l
u
i
*) La capitolul II, la note, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul
cuprins:

"7.Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcţiile de la poziţiile 731 -733,
cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt şi
rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective."

*) La capitolul III "Personal auxiliar sanitar", poziţiile 83-85 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

8- - - - 8- - 8- -
3d3 d34d65d3
. i a i a. i a. i a
Apn pnŞpnŞpn
ml i l i ol i ol i
bov ovfovfov
ume meemeeme
lăc ăcrăcrăc
adh dhadhadh
nei ei uei uei
ţbmbmtbmtbm
iae aeoaeoae
ecc ccsccscc
raa aaaaaaaa
l ş l mnl ş nl ş
ao aoiaoiao
uf ut tuf tuf
r e r oar ear e
er er rer rer
aa ai ăa( ăa(
t u t s It cIt c
( t ( t ( oI( o
2o 2, 2n 2n
) s ) m) d ) d
sa sa su su
an ar ac ac
ui ui uă uă
-t -n -t -t
da da do do
ir ir ir ir
pă ps pa pa
lI la lu lu
o ou ot ot
m mc mo mo
ă dn dp dp
d ed er er
e au ao ao
a bc bf bf
b să se se
s ot os os
o lo li li
l vr vo vo
v id in in
i re ri ri
r eş es es
e aa at at
a ll ls l
l iu ia i
i cp cu c
c eă e3 e
e umua u
u le ln l
l ud ui u
u ii ic i
i -c -a -
- ca pş p
p el eo e
e ră rf r
r t me m
m i ir i
i f sa s
s i du d
d c et e
e a co c
c t os o
o d na n
n e dn d
d c ui u
u a ct c
c l ea e
e i rr r
r f eă e
e i pI p
p c eI e
e a n n
n r t t
t e r r
r - u u
u d ş ş
ş i o o
o p f f
f l e e
e o r r
r m p p
p ă r r
r d o o
o e f f
f a e e
e b s s
s s i i
i o o o
o l n n
n v i i
i i s s
s r t t
t e v v
v a a a
a c l l
l u a a
a r b b
b s i i
i u l l
l l p p
p u e e
e i n n
n d t t
t e r r
r a u u
u m a a
a b u u
u u t t
t l o o
o a v v
v n e e
e ţ h h
h i i i
i e c c
c r u u
u c l l
l o e e
e n d d
d f i i
i o n n
n r c c
c m a a
a o t t
t r e e
e d g g
g i o o
o n r r
r u i i
i l i i
i u l l
l i e e
e m B B
B i ş ş
ş n i i
i i C C
C s - -
- t c c
d r o o
i u n n
p l c c
l u u u
o i r r
m s s s
ă ă p p
d n e e
e ă n n
a t t t
b ă r r
s ţ u u
o i o o
l i c c
v p u u
i r p p
r i a a
e v r r
a i e e
c n a a
u d p p
r î o o
s n s s
u f t t
l i u u
u i l l
i n u u
d ţ i i
e a
a r
m e
b a
u Ş
l c
a o
n l
ţ i
i i
e d
r e
c A
o m
n b
f u
o l
r a
m n
o ţ
r i
d e
i r
n i
u î
l n
u c
i a
m d
i r
n u
i l
s S
t t
r a
u ţ
l i
u e
i i
s d
ă e
n S
ă a
t l
ă v
ţ a
i r
i e
p a
r M
i u
v n
i i
n c
d i
î p
n i
f u
i l
i u
n i
ţ B
a u
r c
e u
a r
Ş e
c ş
o t
l i
i ,
i a
d c
e t
A u
m a
b l
u S
l e
a r
n v
ţ i
i c
e i
r u
i l
î d
n e
c a
a m
d b
r u
u l
l a
S n
t ţ
a ă
ţ B
i u
e c
i u
d r
e e
S ş
a t
l i
v -
a I
r l
e f
a o
Mv
u ,
n p
i r
c e
i c
p u
i m
u ş
l i
u î
i n
B a
u l
c t
u e
r s
e e
ş r
t v
i i
, c
a i
c i
t j
u u
a d
l e
S ţ
e e
r n
v e
i d
c e
i a
u m
l b
d u
e l
a a
m n
b ţ
u ă
l a
a c
n r
ţ e
ă d
B i
u t
c a
u t
r e
e p
ş r
t i
i n
- o
I r
l d
f i
o n
v a
, l
p m
r i
e n
c i
u s
m t
ş r
i u
î l
n u
a i
l s
t ă
e n
s ă
e t
r ă
v ţ
i i
c i
i -
i c
j o
u n
d c
e u
ţ r
e s
n /
e e
d x
e a
a m
m e
b n
u d
l e
a p
n r
ţ o
ă m
a o
c v
r a
e r
d e
i
t
a
t
e
p
r
i
n
o
r
d
i
n
a
l
m
i
n
i
s
t
r
u
l
u
i
s
ă
n
ă
t
ă
ţ
i
i
-
c
o
n
c
u
r
s
/
e
x
a
m
e
n
d
e
p
r
o
m
o
v
a
r
e
s
a
u
*) La capitolul VI "Personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire,
întreţinere-reparaţii şi de deservire" litera b), poziţiile 16-19 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

"16.Muncitor calificat I - concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie

17.Muncitor calificat II - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie

18.Muncitor calificat III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie

19.Muncitor calificat V - concurs pentru ocuparea postului"


*) La capitolul VI litera c), poziţiile 22-24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

2- - 2- - 2-
2c63c34c
. oa. oa. o
BnnBnnBn
uci uci uc
cuvcuvcu
ăr eăr eăr
tsctscts
aphaphap
rei rei re
, nm, nm, n
ct ect ect
or î or î or
funfunfu
eomeomeo
tcetcetc
aus aus au
rperperp
, ar , ar , a
or i or i or
seeseese
pa pa pa
ăp ăp ăp
to to to
as as as
rt rt rt
,u ,u ,u
al al al
gu gu gu
ei ei ei
n n n
t t t
c c c
o o o
n n n
t t t
r r r
a a a
c c c
t t t
ă ă ă
r r r
i i i
a a a
c c c
h h h
i i i
z z z
i i i
ţ ţ ţ
i i i
i i i
l l l
u u u
c c c
r r r
ă ă ă
t t t
o o o
r r r
c c c
o o o
m m m
e e e
r r r
c c c
i i i
a a a
l l l
e e e
t t t
c c c
. . .
I I I
I V
-
I
I
I
*) La capitolul VIII "Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere" litera C
"Activitatea administrativă din unităţile sanitare", poziţiile 15-19 şi 21 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

1-- 1-- 1-- 1-- 1-- ... 2--


5d26d27d28d29d2... 1c3
. i a. i a. i a. i a. i a... . oa
ŞpnŞpnŞpnŞpnŞpn... Şnn
el i el i el i el i el i ... eci
fovfovfovfovfov... fuv
smebmeamelmeome... er e
eăciăctăcaăcfăc... csc
rdhrdhedhbdhidh... hph
vei oei lei oei cei ... iei
il mul mil mrl mil m... pnm
ci e i eei eai eui e... ăt e
icî cî rcî tcî cî ... mr î
uen en enoen en... uun
ns ns ns rns ns ... nom
ţ p ţ p ţ p ţ p ţ p... cce
ăe ăe ăe ăe ăe... ius
î c î c ac î c î c... tpe
ni ni î i ni ni ... oar
sa sa na sa sa... rr i
pl pl vl pl pl ... iee
ei ei ăi ei ei ... a
ct ct ţ t ct ct ... p
i a i a ăa i a i a... o
at at mt at at ... s
l e l e âe l e l e... t
i i n i i ... u
t t t t t ... l
a a u a a ... u
t t l t t ... i
e e u e e ...
a a i - - ...
s b t c c ...
e i e o o ...
r r h n n ...
v o n c c ...
i u i u u ...
c l c r r ...
i u - s s ...
u i c p p ...
l - o e e ...
u c n n n ...
i o c t t ...
- n u r r ...
c c r u u ...
o u s o o ...
n r p c c ...
c s e u u ...
u p n p p .
r e t a a
s n r r r
p t u e e
e r o a a
n u c p p
t o u o o
r c p s s
u u a t t
o p r u u
c a e l l
u r a u u
p e p i i
a a o
r p s
e o t
a s u
p t l
o u u
s l i
t u
u i
l
u
i
*) La capitolul VIII "Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere", după litera C
"Activitatea administrativă din unităţile sanitare" se introduce o nouă literă, litera D "Servicii
de ambulanţă", cu următorul cuprins:

D- - 2- - 2- - 2- -
. da3d54d55d5
Si c. i a. i a. i a
epoApnApnApn
rl r sl i sl i ml i
vodioviovbov
imusmesmeume
căl tăctăclăc
ids edhedhadh
iecnei nei nei
dl r tl mtl mţbm
ei i mi emi eiae
acs ecî ecî ecî
meadendenran
bnl ins ins cl s
uţ s cţ ecţ euae
lăi aăr aăr aur
aî nlî vlî vtr v
nndcni rni rei
ţsi odcedciac
ăpcooi soi bt i
2earmupmuusu
2ct del oel ţal
. i uondnndiud
M al ni esi ei- e
el uauaauadda
di i tl mbl mei m
it r ombimbapb
caereuleuvl u
ct psdl cdl iol
oer ui aui azma
o- ebcnscnaăn
rmzsaţ taţ rdţ
deetl ăol ăeeă
odnas- cs- ta-
ni t ţaauaaeba
acaiucluchsc
tpt edo3donoo
or i Si r di r il r
ri vepdepdcvd
smr rl uml uăi u
uaevol eol sr l
br pims dms ues
s/ r căciăcbac
tmeidr cdr sl r
aezuei aei ti i
ţdelas mas acs
ii ndbaebaţea
ect esl nsl iul
Ssaaos tos el s
ept ml i el i Sui
redbvn(vnei n
vceui dsi dr- d
ii Flr i tr i vpi
caeaecoeciec
il dnaacaacr a
ui eţî t uî t imt
lsr ănulnuui u
dt aBvl dvl lsl
e/ ţ uăueăuddu
ami cţ i uţ i eei
meauăr răr acr
bdNrmegmemoe
ui aeâpeâpbnp
lcţ şnr nnr udr
a i tt eţt elue
n oiuzăuzacz
ţ n-l edl enee
ă aIuniunţr n
Bl li t ni t ăet
u ăfsaSsaBpa
c Sout tut uet
u i vpi api cni
r n/evţevut v
e dsr r ir r rr r
ş i ui eai eeue
t cbopcopşşp
i asr r er r tor
- l tdendeif e
I ăaeztez-ez
l AţserseIr e
f micnacnlpn
o beut lut fr t
v usr aăr aooa
/ l et t at t vf t
s arădSăd/ed
u nvdeedesse
b ţ iuFruFui F
s acr evr eboe
t diadiadsnd
a i ut ect eti e
ţ nlăr iăr asr
i Rdî auî aţt a
e oenţ lnţ ivţ
s madi udi eai
e âmoaioasl a
r nbmNdmNeaN
v i ueaeearba
i alnţ anţ vi ţ
c ai i mi i il i
i nuobuocpo
u ţl nul nien
l ămalmauna
d jel ael lt l
e udăndădr ă
a di Sţi SeuS
m eci ăci aai
b ţanBanmun
u el dul dbt d
l asi csi uoi
a nacuaclvc
n uaruaaea
ţ dl edl nhl
ă i ăşi ăţi ă
j pAtpAăcA
u l mil mjum
d ob-obul b
e muImudeu
ţ ăl lăl edl
e dafdaţi a
a enoenenn
n şţ vşţ acţ
caşcanaa
odiod t d
ai sai ei
l ntl n gn
ăRaăR oR
soţso r o
amiami m
nâinâ i â
i nli n l n
t i et i ei
aacaa Ba
r er ş
ă nă i
p tp C
o ro s
s as a
t lt u
l el c
i di e
c ic r
e ne t
a sa i
l el f
ă ră i
v c
i a
c t
i e
i d
l e
e c
d a
e l
a i
m f
b i
u c
l a
a r
n e
ţ -
ă d
j i
u p
d l
e o
ţ m
e ă
n d
e e
a
b
s
o
l
v
i
r
e
a
c
u
r
s
u
l
u
i
d
e
a
m
b
u
l
a
n
ţ
i
e
r
c
o
n
f
o
r
m
o
r
d
i
n
u
l
u
i
m
i
n
i
s
t
r
u
l
u
i
s
ă
n
ă
t
ă
ţ
i
i
p
r
i
v
i
n
d
î
n
f
i
i
n
ţ
a
r
e
a
ş
c
o
l
i
i
d
e
a
m
b
u
l
a
n
ţ
i
e
r
i
î
n
c
a
d
r
u
l
S
t
a
ţ
i
e
i
d
e
S
a
l
v
a
r
e
a
M
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i
B
u
c
u
r
e
ş
t
i
,
a
c
t
u
a
l
S
e
r
v
i
c
i
u
l
d
e
a
m
b
u
l
a
n
ţ
ă
B
u
c
u
r
e
ş
t
i
-
I
l
f
o
v
,
p
r
e
c
u
m
ş
i
î
n
a
l
t
e
s
e
r
v
i
c
i
i
j
u
d
e
ţ
e
n
e
d
e
a
m
b
u
l
a
n
ţ
ă
a
c
r
e
d
i
t
a
t
e
p
r
i
n
o
r
d
i
n
a
l
m
i
n
i
s
t
r
u
l
u
i
s
ă
n
ă
t
ă
ţ
i
i
*) La cap. VI lit. b) poz. 19 din anexă, în loc de: "19. Muncitor calificat V" se va citi: "19.
Muncitor calificat IV".

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 796 din data de 10 noiembrie 2011

S-ar putea să vă placă și