Sunteți pe pagina 1din 5

Sentinta nr.

12953/2020 din 05-oct-2020, Judecatoria Bucuresti Sectorul 4, anulare


proces verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)

Sentinta
din 5 octombrie 2020
12953/2020
Text speţă

Persoană fizică vs Poliție


ECLI:RO:JDS4B :2020:001.xxxxxx
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI
SECŢIA CIVILĂ
Dosar nr. XXXXXXXXXXX
Sentinţa civilă nr. xxxxx
Şedinţa publică din data de 05.10.2020
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE – N_______ -M_____ C______ - S____
GREFI ER – L_____ G_______ G___
Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată privind pe contestatorul V_____
G_____ , în contradictoriu cu intimatul S_______ 4 AL M___________ BUCUREŞTI-
DIRECŢIA G_______ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 4 BUCUREŞTI , avân d ca obiect
anulare proces verbal de contravenţie.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare a cauzei, s-a constatat lipsa
părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
În temeiul art. 121 alin. (5) din Hotărârea CSM nr. 1375/2015 privind aprobarea
Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, instanţa lasă cauza la a doua
strigare.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a cauzei, s-a constatat lipsa
părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa constată imposibilitatea audierii martorului V_____ I____ M______, având în
vedere că nu s-a prezentat la acest termen de judecată şi, apreciind că au fost lămurite toate
împrejurările de fapt şi de drept ale pricinii, în temeiul art. 394 C .p.c., declară închise
dezbaterile asupra fondului şi reţine cauza în pronunţare.
INSTANŢA,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti la data de 11.02 .2020,
sub nr. 3261 /4/2020 petentul V_____ G_____ a solicitat anularea procesului verbal de
contravenţie ____________ nr. 5053 81 încheiat de un agent constatator din cadrul Direcţiei
Generale de Poliţie Locală a Sectorului 4 Bucureşti, Serviciul Circulaţia pe Drumurile
Publice şi exonerarea sa de plata amenzii, plângerea contravenţională fiind formulată în
contradictoriu cu Poliţi a Locală a Sectorului 4 Bucureşti.
În motivare petentul a precizat că , potrivit acelui proces verbal, în data de 28.01.2020, ora
1.12, autoturismul cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, al cărui proprietar este acesta, se
afla staţionat pe spaţiul verde din Bucureşti, ______________________ sector 4,
distrugându-l. A mai susţinut că la ora şi data menţionate în procesul verbal se afla la
domiciliu, autoturismul respectiv era încredinţat fiului său, V_____ I____ M______ ce
lucrează în Bucureşti şi are reşedinţa în Bucureşti, _____________________-11
__________________________ susţinut că nu se consideră vinovat de săvârşirea acelei
contravenţii deoarece nu a staţionat autovehiculul la adresa menţionată în procesul verbal.
În drept au fost invocate dispoziţiile OG nr. 2/xxxxx şi ale HCL nr. 224/2019 iar în dovedire
s-a solicitat proba cu înscrisuri.
Petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsa părţilor şi a depus la dosar copia procesului
verbal contestat şi copia actului său de identitate.
Cererea a fost timbrată cu o taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei în conformitate cu
art. 19 din OUG nr. 80/2013.
S_______ 4 al Mun. Bucureşti, prin primar, a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia
nulităţii cererii de chemare în judecată pe motiv că petentul nu a indicat în cuprinsul plângerii
contravenţionale persoana cu care înţelege să se judece iar pe fondul cauzei a solicitat
respingerea plângerii contravenţionale învederând că petentul a fost sancţionat
contravenţional întrucât a staţionat cu autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare
XXXXXXXXX pe spaţiul verde, distrugându-l. A mai învederat că Legea nr. 155/2010
conferă poliţistului local atribuţii în sensul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor
privind circulaţia pe drumurile publice. A mai învederat că procesul verbal îndeplineşte
condiţiile de fond şi de formă prevăzute de OG nr. 2/2001, cuprinde menţiunile prevăzute de
art. 16 şi 17, se bucură de o prezumţie de legalitate, autenticitate şi veridicitate iar petentul nu
a făcut dovada contrară.
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205C.p.c. , OG nr. 2/2001, HCLS4 nr. 224/2019 iar
în dovedire s-a solicitat proba cu înscrisuri.
Odată cu întâmpinarea s-au depus, în copie, procesul verbal de constatare a contravenţiei,
dovada comunicării procesului verbal, o planşă fotografică şi un raport din 27/28.01.2020.
Petentul a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei nulităţii pe
considerentul că a indicat Poliţia Locală sector 4 ca pârât. Pe fondul cauzei a mai susţinut că
există un contract de comodat încheiat cu persoana care folosea autovehiculul, solicitând să
fie audiat V_____ I____ M______.
În dovedire, petentul a depus la dosar copiile a 2 file dintr-un contract de comodat.
La termenu l din 27.07 .2020 instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia nulităţii şi a
încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile de la dosar iar pentru petent şi proba cu
martorul V_____ I____ M______. Proba testimonială nu a putut fi administrată în cursul
judecăţii deoarece martorul nu s-a prezentat la termenul stabilit.
Din analiza înscrisurilor existente în dosar se reţine că petentul a fost sancţionat
contravenţional cu amendă în cuantum de 2000 lei în temeiul art. 3 alin. 1 raportat la art. 2
din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/2019, pentru staţionarea autovehiculului
marca Opel cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX în data de 28.01.2020 , în intervalul orar
1.12-1.35 , pe spaţiul verde din Bucureşti, ______________________ sector 4, distrugându-l.
Procesul verbal nu a fost semnat de petent, fiind întocmit în lipsa acestuia, astfel cum s-a
menţionat de către agentul constatator.
Astfel cum rezultă din planşa fotografică depusă în copie de intimată, autovehiculul cu nr. de
înmatriculare OT 91 VL A a fost oprit pe spaţiul adiacent străzii, în data de 28.01.2020 ora
1.12 . Din acea planşă fotografică, ca şi din cea depusă la dosar de petent, rezultă că spaţiul
respectiv se află print re copaci, nu prezintă o vegetaţie bogată şi nici nu este afectat de
mobilier urban.
La dosar au fost depuse două file din copia unui contract de comodat în care este menţionată
data de 15.09.2018, dar fără dovada că acea dată ar fi devenit certă în conformitate cu art.
278C.p.c, pentru opozabilitatea înscrisului şi fără fila aferentă semnăturilor, pentru a se putea
reţine existenţa unui astfel de contract, opozabil terţilor.
Verificând, potrivit art. 32 şi urm. din OG nr. 2/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, legalitatea şi temeinicia acestui procesul verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, instanţa reţine că acesta cuprinde menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea
nulităţii absolute iar fapta petentului, astfel cum a fost descrisă în procesul verbal, constituie
contravenţia prevăzută de art. 2 alin. 1 din HCL sector 4 nr. 224/2019. Din probatoriul
administrat nu a rezultat însă că petentul este persoana care a staţionat autovehiculul cu nr. de
înmatriculare XXXXXXXXX pe spaţiul verde din _______________________ de
28.01.2020.
Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 4 Bucureşti nr. 224/2019,
restricţiile menţionate la art. 1 se aplică şi vehiculelor care staţionează pe domeniul public şi
încalcă marcajul, distrug spaţiul verde precum şi pentru cele care încalcă bordura iar potrivit
art. 3 alin. 1, încălcarea prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se sancţionează cu
amendă contravenţională de la 2000 lei la 2500 lei. Pe de altă parte, potrivit art. 3 alin. 2,
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Direcţiei
Generale de Poliţie Locală din cadrul sectorului 4 al M___________ Bucureşti conform
competenţelor ce le revin, potrivit legii. Conform art. 1 alin. 1 din HCL sector 4 nr. 224/2019,
se interzice împiedicarea asigurării serviciilor de salubrizare, igienizare, deszăpezire,
întreţinere spaţiu verde de către vehiculele staţionate pe domeniul public al sectorului 4 al
Mun. Bucureşti.
Conform art. 3 din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din
intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri,
fâşii plantate; b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 1. grădini botanice şi zoologice,
muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele
dresate în spectacolele de circ; 2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi
sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; 3. baze sau parcuri
sportive pentru practicarea sportului de performanţă; c) spaţii verzi pentru agrement: baze de
agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; d) spaţii verzi pentru protecţia
lacurilor şi cursurilor de apă; e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; f) păduri de
agrement şi g) pepiniere şi sere. Pe de altă parte, conform art. 4 lit. d din acel act normativ, în
sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (…) fâşie
plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în
lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă. De asemenea, conform art. 8 alin. 1 din
Legea respectivă, administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de
autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop iar
potrivit art. 12 alin. 1, întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi
administratorii acestora.
Întrucât nu s-a făcut dovada că petentul este persoana care a staţionat autovehiculul în data de
28.01.2020 pe spaţiul verde de pe raza sectorului 4 iar subiect activ al contravenţiei prevăzute
de art. 3 din HCLS 4 nr. 224/2019 este conducătorul de autovehicul nu deţinătorul, nu se
poate reţine în sarcina acestuia săvârşirea contravenţiei respective şi cum răspunderea
contravenţională este o răspundere subiectivă, bazată pe vinovăţie, astfel cum se deduce din
prevederile art. 1 teza a doua din OG nr. 2/xxxxx conform cărora, „ constituie contravenţie
fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a
Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului,
m___________ sau al sectorului m___________ Bucureşti, a consiliului judeţean ori a
Consiliului General al M___________ Bucureşti” , instanţa va admite plângerea
contravenţională şi va anula procesul verbal.
Totodată, faţă de prevederile art. 453 alin. 1 şi art 22 alin. 6 C.p.c, instanţa va lua act că nu s-
au solicitat cheltuieli de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE :
Admite plângerea contravenţională formulată de contestatorul V_____ G_____ , având CNP
xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în jud. O lt , Piatra O__, ___________________, în
contradictoriu cu intimatul S_______ 4 AL M___________ BUCUREŞTI-DIRECŢIA
G_______ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 4 BUCUREŞTI , cu sediul în mun. Bucureşti,
s_______ 4, ______________________________) nr. 12-18, _______________________>
Anulează procesul verbal ____________ nr. xxxxxx/28.01.2020 încheiat de DGPLS4. Ia act
că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu apel în 30 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi
05.10.2020.
PREŞEDINTE, GREFIER,
N_______-M_____ C______ - S____ L_____ G_______ G___
Red. Jud. NMCS/Tehnored. NMCS, LGG/4 ex/ 13. 10.2020
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

S-ar putea să vă placă și