Sunteți pe pagina 1din 400

prolog

C e i d o i ofiţeri robuşti de patrulă, puşi să păzească


accesul, o priveau fără să trădeze vreo e m o ţ i e , dar, ţi­
nând c o n t de agitaţia d i n presă d i n u l t i m e l e zile, ştia că
0 recunoscuseră şi că, în c i u d a înfăţişării şi a a t i t u d i n i i
01 impecabile, erau curioşi să ştie d i n ce m o t i v încerca
judecătoarea H o l l y Spencer să se a p r o p i e de scena u n e i
c r i m e sângeroase.
glonţ în p i e p t . . . u r m e că a fost legat la încheie­
t u r i şi la glezne... pe j u m ă t a t e în apă, pe j u m ă t a t e afară...
carnagiu...
Fuseseră expresiile cu care sergentul Lester descrise­
se scena d i n spatele c o r d o n u l u i de interdicţie, deşi o asi­
gurase că o ferea de „detaliile cu adevărat o r i p i l a n t e " . I i
ordonase totodată să plece, să se ducă acasă, spunându-i
ca n u ar f i t r e b u i t să fie acolo, că n u putea face n i m i c .
A p o i trecuse pe sub b a n d a galbenă, urcase în s e d a n u l
lui şi dăduse c u spatele, întorcându-se în acelaşi t i m p în
aşa fel î n c â t să fie cu b o t u l maşinii înspre scena c r i m e i .
D a c ă n u pleca de bunăvoie, ofiţerii de patrulă ar f i
luat-o de acolo cu forţa, iar asta ar f i creat o scenă şi m a i
mare. î n c e p u să se îndrepte spre maşina ei.
î n cele câteva m i n u t e cât stătuse de vorbă c u ofiţe­
r i i , şi m a i mulţi o a m e n i ai legii şi personal de urgenţă
apăruseră î n zonă. Era u n şir d i n ce în ce m a i l u n g de
a u t o t u r i s m e , d u b e şi c a m i o n e t e care se f o r m a în ambe­
le sensuri ale d r u m u l u i îngust, de-o parte şi de cealaltă
a p u n c t u l u i în care d r u m u l se desprindea d i n şoseaua
principală. Era o intersecţie aflată adânc în pădure şi
apărea d o a r pe p u ţ i n e hărţi. Era aproape i m p o s i b i l
de găsit, dacă n u ştiai să te uiţi a n u m e după i n d i c a ­
t o r u l de a n i m a l e împăiate, reprezentat de u n t a t u cu
nasul l u n g .
î n seara asta, fusese u n loc de m a x i m ă agitaţie.
6 Sandra Brozvn

V i b r a ţ i a m u l ţ i m i i f o r m a t e era aproape festivă. Sem­


nalele l u m i n o a s e ale v e h i c u l e l o r de intervenţie îi a m i n ­
teau l u i H o l l y de u n carnaval. U n n u m ă r d i n ce î n ce
m a i mare de gură-cască, atraşi de o posibilă tragedie
aşa c u m s u n t r e c h i n i i atraşi de sânge, stăteau grupaţi,
dându-şi c u părerea despre n u m ă r u l v i c t i m e l o r , făcând
speculaţii în legătură c u cine şi c u m m u r i s e .
A u z i n d u n g r u p făcând p a r i u r i în legătură cu cine
supravieţuise, H o l l y simţi nevoia să u r l e : „Nu este
u n spectacol!"
C â n d ajunse în sfârşit la maşină, respira greu şi avea
gura uscată. U r c ă şi-şi încleşta mâinile pe v o l a n , apăsân-
du-şi f r u n t e a pe el atât de tare, î n c â t simţi că o doare.
- Porneşte, d o a m n ă judecător.
S ă r i n d ca arsă, m a i să i se oprească i n i m a în p i e p t ,
întoarse c a p u l d i n t r o mişcare, şi-i strigă n u m e l e î n c l i p a
î n care văzu cantitatea de sânge care îi î m b i b a h a i n e l e .
Pata uriaşă de sânge era s u f i c i e n t de proaspătă în­
cât să se vadă, roşu aprins, în caleidoscopul de s c l i p i r i
roşii, albe şi albastre care îi î n c o n j u r a . O c h i i îi luceau
d i n o r b i t e l e a f u n d a t e î n u m b r ă . F r u n t e a îi era acoperită
de b r o b o a n e de sudoare şi de fire de păr u d e , care i se
lipiseră de piele.
R ă m a s e perfect nemişcat, l u n g i t pe bancheta d i n
4 spate, c u p i c i o r u l stâng întins de-a l u n g u l acesteia, c u
vârful c i z m e i de cowboy mânjită de sânge î n d r e p t a t spre
p l a f o n u l maşinii. P i c i o r u l d r e p t îi era îndoit, iar pe ge­
n u n c h i u l acestuia îşi sprijinea m â n a în care ţinea u n
p i s t o l ce n u părea să fie o jucărie.
- N u e sângele m e u , spuse el.
- A m auzit.
P r i v i n d în l u n g u l p i c i o r u l u i întins, râse scurt, grav
şi amar.
- A m u r i t î n a i n t e să atingă p ă m â n t u l , dar a m v r u t să
f i u sigur. Proastă mişcare. M i - a m distrus cămaşa şi era
u n a d i n preferatele mele.
H o l l y n u era păcălită de aparenta l u i indiferenţă,
n i c i de p o s t u r a relaxată. Reflexele l u i erau î n c o r d a t e , în
orice clipă putea face o mişcare bruscă.
Dragoste sub presiune 7

I n faţă, ofiţerii începuseră să p u n ă î n mişcare maşi­


n i l e o p r i t e , făcându-le s e m n s p e c t a t o r i l o r de ocazie să
elibereze zona.
- S e r g e n t u l Lester mi-a spus că...
- C ă l-am o m o r â t pe nenorocit? Este adevărat.
E m o r t . A c u m porneşte!
capitolul 1
Cu cinci zile în urmă

C r a w f o r d H u n t se trezi ştiind că era ziua pe care o


aştepta de foarte multă v r e m e . C h i a r î n a i n t e să deschi­
dă o c h i i , simţi s e n t i m e n t u l de e x u b e r a n ţ ă ridicându-i-se
în p i e p t , d o a r ca să se preschimbe aproape i n s t a n t a n e u
într-un j u n g h i de îngrijorare.
Era p o s i b i l să n u iasă c u m voia el.
Făcu duşul cu eficienţa caracteristică, dar petrecu m a i
m u l t t i m p ca de o b i c e i cu îngrijirea personală: f o l o s i aţă
dentară după ce-şi perie dinţii, se bărbieri c u deosebită
atenţie, f o l o s i f o e h n u l în loc să-şi lase părul să se usuce
de la sine. D a r n u se pricepea la astfel de d e t a l i i şi, în
cele d i n u r m ă , părul l u i ajunse să aibă acelaşi aspect ca
î n t o t d e a u n a - răvăşit. D e ce n u se gândise să se tundă?
O b s e r v ă câteva fire albe la tâmple. Acestea, î m p r e u n ă
cu cele câteva r i d u r i discrete d i n colţurile o c h i l o r şi ale
g u r i i , îi dădeau u n aer de m a t u r i t a t e .
D a r p r o b a b i l că judecătoarea avea să le interpreteze
ca semne ale u n e i vieţi dezordonate.
- M a i dă-le d r a c u l u i !
Pierzându-şi răbdarea c u atâta dichiseală, întoarse
spatele o g l i n z i i d i n baie şi se duse î n d o r m i t o r , să se
îmbrace.
Se gândise să-şi p u n ă u n c o s t u m , dar îşi spusese a p o i
că ar f i fost exagerat, ca şi c u m ar f i încercat prea m u l t
să o impresioneze pe j u d e c ă t o a r e . I n plus, stofa neagră îl
făcea să se simtă ca u n angajat de la p o m p e f u n e b r e .
Se hotărî să-şi ia u n sacou s p o r t şi o cravată.
D e ş i se simţea c i u d a t fără senzaţia t o c u l u i de a r m ă în
moalele spatelui, se hotărî să lase p i s t o l u l acasă.
I n bucătărie, puse de cafea şi-şi pregăti u n b o l de ce­
reale, dar n i c i u n a , n i c i cealaltă n u se aşezară prea b i n e
10 Sandra Brown

în s t o m a c u l l u i agitat, aşa că r e n u n ţ ă la m i c u l d e j u n . î n
t i m p ce cerculeţele Cheerios dispăreau în coşul de g u n o i ,
p r i m i u n t e l e f o n de la avocatul l u i .
- Eşti bine?
Trăsăturile care făceau d i n W i l l i a m M o o r e u n b u n
avocat f u n c ţ i o n a u în defavoarea l u i ca persoană. Avea
prea puţin tact şi era absolut lipsit de farmec, aşa că,
deşi sunase ca să se intereseze de starea de s p i r i t a l u i
C r a w f o r d , întrebarea suna ca o provocare la care aştepta
u n răspuns pozitiv.
- Binişor.
- Ş e d i n ţ a va î n c e p e f i x la ora două.
- M d a . Aş vrea să fie m a i devreme.
- T r e c i m a i întâi pe la birou?
- M ă g â n d e a m . Poate. N u ştiu.
- A r f i b i n e . î n f e l u l ăsta, ai putea să te m a i gândeşti
şi la altceva.
C r a w f o r d evită u n răspuns direct.
- V ă d c u m o să mă s i m t .
- A i emoţii?
-Nu.
A v o c a t u l p u f n i sceptic. C r a w f o r d recunoscu că sim­
ţea f l u t u r i în stomac.
- A m recapitulat t o t u l , spuse avocatul. Priveşte pe
toată l u m e a d i r e c t în o c h i , în special pe j u d e c ă t o a r e . F i i
sincer. O să te descurci.
Deşi părea destul de s i m p l u , C r a w f o r d oftă p r e l u n g .
- î n m o m e n t u l ăsta, a m făcut t o t ce p u t e a m . D e
a c u m d e p i n d e de judecătoare, care p r o b a b i l că s-a şi h o ­
tărât asupra v e r d i c t u l u i .
- P o a t e că da. Poate că n u . Decizia ar putea să
depindă de f e l u l în care te vei c o m p o r t a când vei d e p u ­
ne mărturie.
C r a w f o r d se î n c r u n t ă .
- î n rest, n i c i o problemă...
- A m u n presentiment b u n .
- M a i b i n e decât u n u l rău, p r e s u p u n . D a r ce se
întâmplă dacă n u câştig azi? C e fac m a i departe? î n
afară că angajez pe cineva s-o o m o a r e pe judecătoarea
Spencer?
Dragoste sub presiune 11

- N i c i să n u te gândeşti că ai putea să pierzi.


C â n d C r a w f o r d n u răspunse, M o o r e îşi începu
prelegerea:
- U l t i m u l l u c r u de care avem nevoie este să i n t r i în
sala de judecată cu u n aer pesimist.
- Sigur.
-Vorbesc serios. Dacă pari nesigur pe tine, eşti pierdut.
- Sigur.
- D u - t e p l i n de încredere, sigur pe t i n e , ca şi c u m
deja i-ai f i făcut zob.
- A m înţeles, bine?
S i m ţ i n d încordarea c l i e n t u l u i său, M o o r e bătu în
retragere.
- N e v e d e m în faţa sălii, puţin î n a i n t e de d o u ă .
î n c h i s e t e l e f o n u l fără să-şi ia la revedere.
Având câteva ore m o a r t e î n a i n t e de m o m e n t u l în
care t r e b u i a să fie la t r i b u n a l , C r a w f o r d îşi făcu de l u c r u
p r i n casă, verificând. F r i g i d e r u l , c o n g e l a t o r u l şi cămara
erau b i n e aprovizionate. Apelase la o firmă de curăţenie
cu o zi în urmă şi cele t r e i f e m e i puse pe treabă lăsaseră
întreaga casă imaculată. Făcu p a t u l , a p o i strânse p r i n
d o r m i t o r . N u vedea ce altceva ar m a i f i p u t u t face acolo.
î n cele d i n urmă, se duse în cel de-al d o i l e a d o r m i ­
tor, pe care îl pregătise săptămâni întregi p e n t r u Geor-
gia, neîngăduindu-şi să se gândească la p o s i b i l i t a t e a că,
î n c e p â n d d i n acea seară, fetiţa l u i n-o să-şi petreacă fie­
care n o a p t e sub acoperişul său.
Lăsase decorarea camerei în seama vânzătoarei de la
m a g a z i n u l de m o b i l ă .
- Georgia are c i n c i a n i . încă puţin şi merge la şcoală.
- Care e culoarea ei preferată? îl întrebase.
- Roz. Şi, pe l o c u l d o i , t o t roz.
- Aveţi u n buget?
- Fără limită.
Şi femeia îl ascultase î n t o c m a i . T o t u l în cameră era
roz, cu excepţia tăbliei de pat, a d u l a p u l u i şi a u n e i mă­
suţe de toaletă cu o oglindă ovală, care se învârtea între
d o u ă tije verticale - acestea erau de culoare c r e m .
C r a w f o r d adăugase câteva d e t a l i i care crezuse că
i-ar plăcea G e o r g i e i : cărţi cu poze în c u l o r i pastelate,
12 Sandra Brown

cu u n i c o r n i , curcubeie şi altele de g e n u l ăsta, o întreagă


menajerie de a n i m a l e de pluş, u n t u t u cu b a l e r i n i stră­
l u c i t o r i , asortaţi, şi o păpuşă îmbrăcată într-o r o c h i e roz
de prinţesă, c u c o r o n i ţ ă aurie. Fata de la vânzări îl asigu­
rase că era o c a m e r ă de vis p e n t r u o fetiţă de c i n c i a n i .
T o t ce lipsea era fetiţa.
Inspecta p e n t r u u l t i m a oară baia a p o i ieşi d i n casă
şi, fără a avea î n m o d c o n ş t i e n t această intenţie, se trezi
c o n d u c â n d înspre c i m i t i r . N u m a i venise aici de la Z i u a
M a m e i , c â n d el şi socrii l u i o aduseseră pe G e o r g i a să
viziteze m o r m â n t u l m a m e i pe care n u şi-o a m i n t e a .
I n m o d s o l e m n , G e o r g i a aşezase u n buchet de t r a n ­
d a f i r i pe m o r m â n t , aşa c u m fusese învăţată, a p o i se
uitase la el şi îl întrebase:
- A c u m p u t e m să luăm îngheţată, tati?
Lăsându-şi socrii s i n g u r i cu fosta l o r fiică, o luase
în braţe pe G e o r g i a şi o dusese înapoi la maşina l u i .
C h i c o t i s e o r i de câte o r i se prefăcuse că se împiedică
sau că se clatină sub greutatea ei. Se gândise că B e t h n-o
să se supere. O a r e n u ar f i preferat să o ştie pe G e o r g i a
râzând c u u n c o r n e t de îngheţată în m â n ă , decât plân­
gând la m o r m â n t u l ei?
C u m v a , i se păruse că era cazul să-i viziteze m o r m â n ­
t u l azi, deşi venise cu m â n a goală. N u înţelegea la ce
i-ar f i f o l o s i t u n b u c h e t de f l o r i u n e i persoane aflate
sub p ă m â n t . I n t i m p ce stătuse lângă m o r m â n t , n u
i se adresase î n n i c i u n fel s p i r i t u l u i soţiei sale m o a r t e .
Trecuseră a n i de c â n d n u m a i avea n i m i c să-i spună şi,
o r i c u m , toate descărcările verbale nu-1 făcuseră să se
simtă cu n i m i c m a i b i n e . Şi, cu siguranţă, n u - i folosiseră
la n i m i c l u i B e t h . ^
Aşa că n u făcu decât să privească data gravată în pia­
tra de g r a n i t , înjurându-se în sinea l u i p e n t r u v i n a pe
care ştia că o poartă, a p o i făcu o p r o m i s i u n e oricărui
maestru păpuşar ce trăgea sforile c o s m o s u l u i , că va face
t o t ce-i stătea î n putere ca să îndrepte l u c r u r i l e .

H o l l y se uită la ceasul pe care îl p u r t a la m â n ă î n


t i m p ce aştepta l i f t u l la p a r t e r u l t r i b u n a l u l u i . C â n d
acesta sosi şi uşile se deschiseră, îşi înăbuşi u n geamăt
Dragoste sub presiune 13

în c l i p a în care îl văzut pe G r e g Sanders p r i n t r e cei aflaţi


înăuntru.
Se dădu la o parte şi lăsă pe toată l u m e a să coboare.
Sanders î n a i n t a până în prag, însă acolo se o p r i , împie­
dicând-o să i n t r e .
- C a să vezi, d o a m n ă j u d e c ă t o r Spencer! spuse el, c u
voce tărăgănată. C e c o i n c i d e n ţ ă să d a u peste d u m n e a ­
voastră. Puteţi f i p r i m a care să m ă felicitaţi.
H o l l y se forţă să zâmbească.
- Este cazul să vă felicit p e n t r u ceva?
Sanders puse o m â n ă pe uşi, ca să le împiedice să se
închidă.
- T o c m a i a m ieşit d i n sală. V e r d i c t u l în cazul
Mallory? Nevinovat.
H o l l y se î n c r u n t ă .
- N u m i se pare că ar f i u n m o t i v de b u c u r i e . C l i e n ­
t u l dumneavoastră fusese acuzat că ar f i b ă t u t b r u t a l u n
angajat al u n u i magazin, în t i m p u l c o m i t e r i i u n u i j a f
armat. O m u l a pierdut u n ochi.
- Dar clientul m e u n u a jefuit magazinul.
- P e n t r u că a i n t r a t în panică şi a f u g i t c â n d a crezut
că 1-a o m o r â t pe vânzător în bătaie.
H o l l y era familiarizată cu respectivul caz, dar, p e n t r u
că avocatul Sanders era adversarul ei în alegerile ce ur­
m a u să aibă loc p e n t r u funcţia de j u d e c ă t o r al t r i b u n a ­
l u l u i de d i s t r i c t , cazul îi fusese a t r i b u i t altcuiva.
G r e g Sanders, satisfăcut, schiţă zâmbetul l u i caracte­
ristic, care era î n acelaşi t i m p s u p e r i o r şi dispreţuitor.
- P r o c u r o r u l n u a reuşit să-şi fondeze cazul. C l i e n ­
tul meu...
H o l l y îl întrerupse.
- V - a ţ i susţinut deja p l e d o a r i a î n sala de judecată.
N i c i p r i n cap n u mi-ar trece să vă cer să reluaţi întreg
spectacolul p e n t r u m i n e , aici şi a c u m . S u n t e ţ i drăguţ să
m ă scuzaţi?
T r e c u pe lângă el şi intră în l i f t . Sanders ieşi, dar
c o n t i n u a să ţină uşa cu m â n a .
- Câştig v i c t o r i e după v i c t o r i e . Iar în n o i e m b r i e -
făcu c u o c h i u l - v i c t o r i a cea mare.
- M ă t e m că vă aşteaptă o dezamăgire de proporţii.
14 Sandra Brown

Apăsă b u t o n u l p e n t r u etajul c i n c i .
- D e data asta, n o să-1 m a i aveţi pe Waters ca să vă
împingă de la spate, i-o întoarse Sanders.
Ţ i n e a u pe loc u n u l d i n t r e cele c i n c i l i f t u r i . O a m e n i i
începuseră să-şi piardă răbdarea şi să se uite urât la ei.
Pe lângă f a p t u l că-i d e r a n j a u pe ceilalţi, n u avea de gând
să se j u s t i f i c e n i c i pe sine, n i c i pe m e n t o r u l ei, în faţa
l u i G r e g Sanders.
- T r e b u i e să i n t r u în sală în cincisprezece m i n u t e . V ă
rog, lăsaţi uşa.
Sanders începuse deja să se l u p t e cu maşina ca să
ţină uşile deschise. V o r b i n d în aşa fel încât să n u o audă
decât ea, spuse:
- E i , oare ce ar f i p u t u t o avocată tânără şi drăguţă
ca t i n e să facă p e n t r u b ă t r â n u l j u d e c ă t o r Waters ca să-1
convingă să te susţină î n faţa g u v e r n a t o r u l u i ?
A d j e c t i v u l drăguţă era o acuzaţie, n u u n c o m p l i ­
ment.
I i zâmbi, dar cu exasperare.
- Zău aşa, d o m n u l e Sanders, dacă vă c o b o r â ţ i la alu­
zii despre relaţii necuviincioase, de natură sexuală, între
respectabilul j u d e c ă t o r Waters şi persoana mea, înseam­
nă că vă simţiţi e x t r a o r d i n a r de nesigur în ceea ce priveş­
te r e z u l t a t u l alegerilor d i n n o i e m b r i e .
A p o i , fără să m a i adauge vă rog de data asta, îi spuse:
- D a ţ i d r u m u l la uşă!
Sanders ridică mâinile, în semn de capitulare, şi
se retrase.
- O s-o d a i în bară până la u r m ă . E d o a r o chestiune
de t i m p .
U ş i l e se închiseră, astupându-i rânjetul.
H o l l y intră î n b i r o u l ei şi îşi găsi asistenta, pe d o m n i ­
şoara D e b r a Briggs, m â n c â n d u n i a u r t .
- V r e ţ i şi dumneavoastră unul?
- N u , m e r s i . T o c m a i a m avut u n s c h i m b de r e p l i c i
faţă în faţă cu adversarul m e u .
- E i , a t u n c i aveţi t o t d r e p t u l să vă f i p i e r d u t p o f t a de
m â n c a r e . î m i aminteşte de u n catâr bătrân, pe care îl
avea b u n i c u l c â n d e r a m mică.
Dragoste sub presiune 15

- D a , văd o asemănare. Faţă lungă, u r e c h i m a r i , când


zâmbeşte îşi arată toţi dinţii.
- E u m ă refeream la celălalt capăt al catârului.
H o l l y râse.
- A m v r e u n mesaj?
- M a r i l y n V i d a i a sunat de d o u ă o r i .
- Sun-o şi spune-i că t r e b u i e să i n t r u în sală. O s u n
eu după şedinţa asta.
- N o să-i placă să fie a m â n a t ă .
M a r i l y n , g e n i u l care îi orchestra c a m p a n i a , putea f i
e n e r v a n t de insistentă.
- N u , n o să-i placă. D a r o să-i treacă.
H o l l y intră în c a b i n e t u l ei p r i v a t şi închise uşa. Avea
nevoie să fie câteva m i n u t e singură ca să se a d u n e îna­
i n t e de audierea p e n t r u custodie care u r m a . întâlnirea
cu Sanders - şi era foarte nervoasă pe sine d i n cauza
asta - îi lăsase u n s e n t i m e n t deloc caracteristic de ne­
linişte. Era încrezătoare că îl putea învinge în alegeri,
p e n t r u a păstra p o s t u l de j u d e c ă t o r în care fusese n u m i ­
tă t e m p o r a r .
Dar, în t i m p ce îşi î m b r ă c a roba, c u v i n t e l e pe care i
le spusese la despărţire îi răsunau în m i n t e ca o c u m p l i ­
tă prezicere.

- Crawford?
Ajunsese m a i devreme şi a c u m încerca să-şi golească
m i n t e a de gândurile negative p r i v i n d p r i n t r - o fereastră
de la e t a j u l al patrulea al v e n e r a b i l u l u i t r i b u n a l d i n dis­
t r i c t u l Prentiss.
î n clipa în care îşi auzi n u m e l e , se răsuci pe călcâie.
Grace şi Joe G i l r o y se îndreptau spre el, c u o expresie
sumbră, potrivită cu m o t i v u l p e n t r u care se aflau acolo.
- B u n ă , Grace.
Soacra l u i era o femeie m ă r u n ţ i c ă şi drăguţă, cu o c h i
în care i se citea firea b l â n d ă . C o l ţ u r i l e exterioare erau
uşor ridicate, o trăsătură pe care o moştenise şi B e t h . Se
îmbrăţişară scurt.
C â n d se retrase, îl măsură d i n cap până-n p i c i o a r e cu
o p r i v i r e aprobatoare.
-Arăţi bine.
16 Sandra Brown

- M u l ţ u m e s c . Salut, Joe.
O lăsă pe Grace şi dădu m â n a cu tatăl l u i B e t h . H o b -
by-ul l u i Joe era tâmplăria şi d i n acest m o t i v avea u n
şir de bătături în palmă, la baza degetelor. într-adevăr,
t o t u l la Joe G i l r o y era d u r , p e n t r u u n bărbat t r e c u t de
şaptezeci de a n i .
- C u m te simţi? întrebă el.
C r a w f o r d se forţă să zâmbească.
- Grozav.
Joe n u păru că dă crezare acestei exagerări, dar se
abţinu să comenteze. Ş i n i c i n u răspunse la zâmbetul
lui Crawford.
Grace spuse:
- C r e d că s u n t e m toţi puţin agitaţi.
Ezită, a p o i îl întrebă pe C r a w f o r d dacă avea vreo pre­
simţire, b u n ă sau rea, în legătură cu rezultatul a u d i e r i i .
- A d i c ă , dacă o să câştig sau o să pierd?
Grace îi adresă o p r i v i r e îndurerată.
- T e rog n u te gândi în t e r m e n i de câştig sau pierdere.
- T u gândeşti altfel?
- N u ne d o r i m decât ce e m a i b u n p e n t r u nepoata
noastră, spuse Joe.
î n traducere, asta î n s e m n a că era m a i b i n e p e n t r u
G e o r g i a să r ă m â n ă la ei.
- S u n t sigur că asta vrea şi judecătoarea Spencer.
C r a w f o r d îşi ţinu gura şi se hotărî să păstreze argu­
m e n t e l e p e n t r u sala de judecată. N u avea n i c i u n rost să
discute a c u m c u ei despre asta, şi n u ar f i p u t u t crea de­
cât d u ş m ă n i e . Realitatea era p u r şi s i m p l u că astăzi el şi
socrii l u i se găseau în tabere opuse ale u n u i aspect legal,
iar r e z u l t a t u l avea să-i afecteze pe toţi în m o d p r o f u n d .
C i n e v a avea să plece de la t r i b u n a l învins şi n e f e r i c i t .
C r a w f o r d n u ar f i p u t u t să-i felicite dacă judecătoarea
se p r o n u n ţ a de partea l o r şi n i c i n u avea de gând să le
ureze n o r o c . Ş i îşi i m a g i n a că şi ei simţeau cam acelaşi
l u c r u în ceea ce-1 privea.
P e n t r u că fuseseră de acord cu toţii să n u o i m p l i c e
absolut deloc pe G e o r g i a în întreaga procedură, C r a w ­
f o r d o î n t r e b ă pe Grace u n d e o lăsase pe fiica l u i cât
t i m p ei erau la t r i b u n a l .
Dragoste sub presiune 17

- Este la o întâlnire de j o a c ă cu n e p o ţ i c a v e c i n i l o r
noştri. Era foarte entuziasmată când a m dus-o. O să
facă f u r s e c u r i .
C r a w f o r d se strâmbă.
- U l t i m e l e erau c a m cleioase la m i j l o c .
- î n t o t d e a u n a le scoate prea repede d i n c u p t o r , spu­
se Joe.
C r a w f o r d zâmbi.
- N u poate să aştepte, vrea să le guste cât m a i repede.
- T r e b u i e să înveţe v i r t u t e a răbdării.
C a să-şi păstreze zâmbetul pe buze, C r a w f o r d t r e b u i
să strângă d i n dinţi. S o c r u l l u i se pricepea foarte b i n e să
arunce astfel de săgeţi, ţintite spre defectele de caracter
ale l u i C r a w f o r d . Şi asta îşi atinsese ţinta. Ş i fusese spu­
să la m o m e n t u l o p o r t u n . î n a i n t e ca C r a w f o r d să poată
răspunde, avocatul soţilor G i l r o y ieşi d i n l i f t . C e i d o i se
scuzară şi se duseră să discute cu el.
î n câteva m i n u t e , sosi şi avocatul l u i C r a w f o r d . M e r ­
sul l u i B i l l M o o r e era la fel de iute şi de aspru ca şi manie­
rele l u i . Astăzi însă, pasul l u i hotărât fusese împiedicat
de câteva zeci de potenţiali juraţi, care se îngrămădiseră
pe c o r i d o r , căutând sălile la care fuseseră d e s e m n a ţ i .
A v o c a t u l îşi făcu c u greu loc p r i n t r e ei, se întâlni cu
C r a w f o r d şi intrară î m p r e u n ă în sala de judecată a j u d e ­
cătoarei Spencer.
A p r o d u l , C h e t Barker, era o figură e m b l e m a t i c ă . Era
u n bărbat masiv, cu o fire deosebit de sociabilă. îl salută
pe C r a w f o r d , adresându-i-se pe n u m e .
- Z i mare, ha?
- D a , chiar este, C h e t .
A p r o d u l îl bătu pe umăr.
- Succes.
- Mersi.
F u n d u l l u i C r a w f o r d abia avusese t i m p să ia con­
tact cu s c a u n u l î n a i n t e ca C h e t să le ceară t u t u r o r să se
ridice. Judecătoarea intră în sală, urcă pe p o d i u m şi se aşeză
pe s c a u n u l cu spătar înalt pe care C r a w f o r d îl asocia în
m i n t e a l u i , cu u n s e n t i m e n t deloc plăcut, cu u n t r o n .
Şi, într-un fel, chiar era u n t r o n . A i c i , o n o r a b i l a judecă­
toare H o l l y Spencer avea puterea absolută.
18 Sandra Brown

C h a t a n u n ţ ă începerea şedinţei şi le ceru t u t u r o r să


ia loc.
- B u n ă ziua, spuse judecătoarea.
I i întrebă pe avocaţi dacă erau prezente toate părţile,
a p o i , formalităţile astfel î n d e p l i n i t e , îşi î m p r e u n ă mâi­
n i l e pe p u p i t r u .
- Deşi a m p r e l u a t acest caz de la judecătorul Waters,
m-am f a m i l i a r i z a t cu el. D i n câte a m înţeles eu, în m a i
2010, Grace şi Joe G i l r o y au cerut custodia temporară a
nepoatei lor, G e o r g i a H u n t .
Se uită spre C r a w f o r d .
- D o m n u l e H u n t , n u v-aţi împotrivit acestei cereri.
- N u , d o a m n ă judecător.
W i l l i a m M o o r e se ridică.
- Dacă-mi permiteţi, d o a m n ă judecător?
H o l l y Spencer dădu d i n cap.
I n s t i l u l caracteristic, avocatul e n u m e r a capetele
majore ale petiţiei l u i C r a w f o r d de a recâştiga custodia,
explicând pe scurt de ce era u n m o m e n t p o t r i v i t ca
G e o r g i a să se întoarcă la el. î n c h e i e s p u n â n d :
- D o m n u l H u n t este tatăl ei. O iubeşte, iar fetiţa
îl iubeşte la r â n d u l ei, după c u m atestă r a p o r t u l a d o i
m e d i c i specializaţi în p s i h o l o g i e infantilă. P r e s u p u n că
aveţi c o p i i după evaluările Georgiei?
- D a , şi le-am c i t i t .
Judecătoarea îl p r i v i gânditor pe C r a w f o r d , a p o i
spuse:
- D o m n u l H u n t va avea ocazia de a se adresa curţii,
dar, m a i întâi, vreau să-i a u d pe soţii G i l r o y .
A v o c a t u l l o r sări în picioare, n e r ă b d ă t o r să e n u n ţ e
o b i e c ţ i u n i l e clienţilor săi la petiţia l u i C r a w f o r d .
- Stabilitatea d o m n u l u i H u n t a fost adusă în discu­
ţie a c u m p a t r u a n i , d o a m n ă judecător. A r e n u n ţ a t la
fiica l u i fără n i c i o împotrivire, ceea ce d e n o t ă că şi-a
dat seama că ar f i fost m a i b i n e p e n t r u c o p i l să stea cu
b u n i c i i ei. N

Judecătoarea ridică o m â n ă .
- D o m n u l H u n t a recunoscut că era în i n t e r e s u l
G e o r g i e i să r ă m â n ă la b u n i c i la acel m o m e n t .
Dragoste sub presiune 19

- S p e r ă m să c o n v i n g e m curtea că ar t r e b u i să r ă m â n ă
şi pe m a i departe cu aceştia.
O c h e m ă pe Grace p e n t r u a d e p u n e mărturie. Fe­
meia depuse j u r ă m â n t u l . Judecătoarea îi adresă u n zâm­
bet încurajator, în t i m p ce soacra l u i C r a w f o r d lua loc
în b o x ă .
- D o a m n ă G i l r o y , de ce contestaţi, dumneavoastră şi
soţul dumneavoastră, petiţia d o m n u l u i H u n t de a redo­
b â n d i custodia c o p i l u l u i ?
Grace îşi u m e z i buzele.
- Casa noastră este s i n g u r u l c ă m i n pe care 1-a cunos­
c u t G e o r g i a . A m depus toate e f o r t u r i l e p e n t r u a crea u n
m e d i u sigur şi cald p e n t r u ea.
Explică în d e t a l i i viaţa sănătoasă pe care o creaseră
p e n t r u nepoata l o r .
Judecătoarea Spencer o întrerupse în cele d i n u r m ă .
- D o a m n ă G i l r o y , n i m e n i d i n această sală, n i c i
m ă c a r d o m n u l H u n t , n u contestă f a p t u l că aţi creat u n
c ă m i n excelent p e n t r u G e o r g i a . Decizia mea n u se va
î n t e m e i a pe cât de m u l t e i-aţi o f e r i t c o p i l u l u i , c i m a i
degrabă pe c e r t i t u d i n e a că d o m n u l H u n t este d o r n i c şi
capabil să îi ofere u n c ă m i n la fel de b u n .
- Ştiu că o iubeşte, spuse Grace, p r i v i n d uşor stânje­
nită înspre ginerele ei. D a r n u m a i i u b i r e a n u este sufici­
e n t ă . P e n t r u a se simţi în siguranţă, u n c o p i l are nevoie
de statornicie, de rutină. Şi, p e n t r u că G e o r g i a n u are
m a m ă , are nevoie de cel m a i p o t r i v i t înlocuitor.
- A d i c ă de tatăl ei, m o r m ă i C r a w f o r d , atrăgându-şi
p r i v i r i dezaprobatoare d i n partea t u t u r o r , i n c l u s i v d i n
partea judecătoarei.
B i l l M o o r e îl î n g h i o n t i şi-i şopti:
- O să vină şi rândul tău.
Judecătoarea îi m a i puse l u i Grace o serie de între­
bări, dar, î n mare, soacra l u i era convinsă că a o scoate
a c u m pe G e o r g i a d i n singura casă pe care o cunoscuse
ar f i creat u n haos în viaţa ei. T e r m i n ă s p u n â n d :
- E u şi soţul m e u s u n t e m de părere că separarea de
n o i ar avea u n i m p a c t n e f a v o r a b i l în dezvoltarea e m o ţ i o ­
nală şi psihologică a G e o r g i e i .
20 Sandra Brown

L u i C r a w f o r d , c u v i n t e l e îi s u n a u standardizate şi
repetate, ca şi c u m Grace le învăţase la indicaţiile avoca­
t u l u i , n u ceva r o s t i t d i n p r o p r i u l s u f l e t .
Judecătoarea Spencer îl î n t r e b ă pe avocatul l u i
C r a w f o r d dacă avea întrebări p e n t r u d o a m n a G i l r o y .
- D a , d o a m n ă judecător, a m .
Se a p r o p i e c u pas agale de boxa m a r t o r i l o r şi n u
p i e r d u t i m p u l c u politeţuri.
- G e o r g i a îşi petrece adesea w e e k e n d u r i l e cu d o m ­
n u l H u n t , n u - i aşa?
- E i b i n e , da. O d a t ă ce a m simţit că G e o r g i a este
s u f i c i e n t de mare cât să petreacă noaptea în altă parte
şi c â n d ne-am c o n v i n s că p u t e m avea încredere în C r a w ­
f o r d , a m î n c e p u t să-i p e r m i t e m să o ţină peste n o a p t e .
U n e o r i chiar şi d o u ă n o p ţ i .
- C â n d se î n t o a r c e la dumneavoastră după nopţile
petrecute c u tatăl ei, c u m v i se pare Georgia?
-Poftim?
- I n ce stare de s p i r i t este, care este starea ei generală?
Aleargă spre dumneavoastră plângând, cu braţele întin­
se, fericită că s-a întors? Pare intimidată, temătoare sau
traumatizată? V i s-a părut vreodată nefericită sau afecta­
tă emoţional? Este retrasă, necomunicativă?
- N u . Este... b i n e .
- Plânge doar a t u n c i c â n d tatăl ei o aduce î n a p o i la
dumneavoastră, n u - i aşa?
Grace ezită.
- P l â n g e u n e o r i a t u n c i c â n d o aduce. D a r n u m a i
u n e o r i . N u de fiecare dată.
- C e l m a i adesea plânge după o şedere m a i îndelun­
gată, spuse avocatul. C u alte c u v i n t e , c u cât petrece m a i
m u l t t i m p c u el, c u atât m a i p r o n u n ţ a t ă este anxietatea
de separare a t u n c i c â n d v-o aduce î n a p o i .
Văzu că avocatul soţilor G i l r o y se pregătea să obiec­
teze şi îi făcu s e m n să se aşeze la loc.
- Este d o a r concluzia mea.
îşi ceru scuze în faţa judecătoarei, dar C r a w f o r d ştia
că n u îi părea câtuşi de puţin rău că subliniase această
idee şi că a m ă n u n t u l fusese înregistrat.
îi adresă o altă întrebare l u i Grace.
Dragoste sub presiune 21

- C â n d l-aţi văzut u l t i m a oară pe d o m n u l H u n t


beat?
- A t r e c u t ceva t i m p . N u - m i amintesc exact.
- A c u m o săptămână? O lună? U n an?
- M a i m u l t de atât.
- M a i m u l t de atât, repetă M o o r e . A c u m p a t r u ani?
I n t i m p ce încerca să facă faţă d u r e r i i provocate de pier­
derea soţiei?
- D a , dar...
- D i n câte ştiţi dumneavoastră, d o m n u l H u n t a fost
vreodată beat cât t i m p a stat c u Georgia?
-Nu.
- Si-a p i e r d u t cumpătul şi a lovit-o?
-Nu.
- A ţipat la ea, a f o l o s i t l i m b a j abuziv sau vulgar î n
prezenţa ei?
-Nu.
- A u i t a t să îi p u n ă c e n t u r a de siguranţă? N u a apă­
r u t a t u n c i c â n d ea îl aştepta? A neglijat vreodată nevoile
fizice sau e m o ţ i o n a l e ale f i i c e i lui?
Grace plecă p r i v i r e a şi spuse î n c e t :
-Nu.
M o o r e se întoarse spre judecătoare şi deschise larg
braţele.
- D o a m n ă judecător, această procedură n u este de­
cât o pierdere de t i m p p e n t r u dumneavoastră. D o m ­
n u l H u n t a făcut unele greşeli, pe care şi le r e c u n o a ş t e .
De-a l u n g u l t i m p u l u i , şi-a refăcut viaţa. S-a m u t a t d i n
H o u s t o n la Prentiss ca să îşi poată vedea fiica în m o d
regulat. A făcut şedinţele de consiliere pe care le-a c e r u t
predecesorul dumneavoastră a c u m douăsprezece l u n i .
î n d e c u r s u l acestui an, hotărârea sa de a recâştiga custo­
d i a c o p i l u l u i n u s-a d i m i n u a t , iar eu susţin că, î n afară
de p r o p r i i l e s e n t i m e n t e egoiste, n u există n i c i u n fel de
m o t i v p e n t r u care d o m n u l şi d o a m n a G i l r o y să conteste
cererea c l i e n t u l u i m e u .
A v o c a t u l părţii adverse sări î n picioare.
- D o a m n ă judecător, m o t i v e l e p e n t r u care clienţii
m e i contestă cererea s u n t la dosar. D o m n u l H u n t a d o ­
v e d i t că n u este p o t r i v i t . . .
22 Sandra Brown

- A m c i t i t d o s a r u l , m u l ţ u m e s c , spuse judecătoarea
Spencer. D o a m n ă G i l r o y , vă r o g să coborâţi. Aş d o r i să-1
a u d a c u m pe d o m n u l H u n t .
Grace părăsi boxa m a r t o r i l o r cu u n aer n e f e r i c i t , ca
şi c u m n u ar f i reuşit să-şi servească aşa c u m se c u v i n e
cauza.
C r a w f o r d se ridică, îşi netezi cravata şi se îndreptă
spre boxa m a r t o r i l o r . C h e t îi luă j u r ă m â n t u l . C r a w f o r d
se aşeză şi se uită la judecătoare - o p r i v i în o c h i , aşa
c u m îl învăţase M o o r e .
- D o m n u l e H u n t , acum patru ani comportamentul
dumneavoastră v-a pus în discuţie capacitatea de a f i u n
b u n părinte.
- Şi t o c m a i de aceea n u m - a m opus a t u n c i c â n d Joe
şi Grace au p r i m i t custodia temporară a G e o r g i e i . Avea
d o a r u n a n şi o lună c â n d a m u r i t B e t h . Avea nevoie de
îngrijire p e r m a n e n t ă , pe care eu n u i-o p u t e a m o f e r i ,
d i n cauza circumstanţelor în care mă a f l a m . Obligaţiile
pe care le aveam la m u n c ă , alte aspecte...
- N i ş t e aspecte foarte grave.
N u fusese o întrebare. C r a w f o r d îşi ţinu gura.
Judecătoarea învârti câteva hârtii cu u n aspect o f i c i ­
al, a p o i se o p r i la u n a şi urmări ceva în jos, cu degetul.
- A ţ i fost arestat şi aţi p l e d a t v i n o v a t p e n t r u c o n d u ­
cere de v e h i c u l e sub i n f l u e n ţ a a l c o o l u l u i .
- O dată, dar...
- A ţ i fost arestat p e n t r u i n d e c e n ţ ă publică şi...
- Urinam.
asalt.
- A fost o bătaie într-un bar. A u fost reţinuţi toţi cei
care au d a t u n p u m n . A m fost eliberat fără să...
- A m dosarul.
C r a w f o r d stătea spumegând, c o n ş t i e n t că t r e c u t u l
îi va n e n o r o c i v i i t o r u l . Judecătoarea H o l l y Spencer n u
ierta n i m i c . D u p ă ce îl cântări m u l t t i m p cu privirea,
î n c e p u iar să frunzărească p a g i n i l e d i n a f u r i s i t u l ăla de
dosar. Se întrebă oare cât de rău arătau toate păcatele
l u i scrise n e g r u pe alb. D a c ă era să judece după încrun­
tarea de pe c h i p u l ei, deloc b i n e .
I n cele d i n urmă, judecătoarea spuse:
Dragoste sub presiune 23

- Aţi mers la toate şedinţele de consiliere.


- D o m n u l j u d e c ă t o r W a t e r s mi-a explicat clar că toa­
te erau o b l i g a t o r i i . Toate cele douăzeci şi c i n c i . A m avut
grijă să n u p i e r d n i c i u n a .
- R a p o r t u l t e r a p e u t u l u i este foarte clar. D i n câte
spune d u m n e a e i , aţi făcut progrese remarcabile.
- A ş a cred şi e u . S u n t sigur că a m făcut.
- V ă l a u d p e n t r u perseverenţă, d o m n u l e H u n t , şi vă
a d m i r d e t e r m i n a r e a de care daţi dovadă p e n t r u a recâş­
tiga custodia f i i c e i pe care în m o d e v i d e n t o iubiţi.
„Acu-i a c u ' " , îşi zise el.
-Totuşi...
U ş a d i n spatele sălii se izbi de perete şi o siluetă ie­
şită d i r e c t d i n t r - u n f i l m de groază î n a i n t a pe c u l o a r u l
central, cu p i s t o l u l î n t i n s . P r i m u l glonţ l o v i peretele d i n
spatele boxei m a r t o r i l o r , la j u m ă t a t e a distanţei d i n t r e
C r a w f o r d şi judecătoarea Spencer.
C e l de-al doilea îl n i m e r i pe a p r o d u l C h e t Barker
d i r e c t în m i j l o c u l p i e p t u l u i .

capitolul 2

împuşcăturile răsunară r a p i d , u n a după cealaltă.


C r a w f o r d încercă să le n u m e r e , dar p i e r d u şirul în hao­
sul care i z b u c n i în sala de judecată.
Judecătoarea Spencer sări în picioare, strigând alar­
mată n u m e l e l u i C h e t .
Joe o împinse pe Grace jos de pe scaun, pe podea,
a p o i se g h e m u i lângă ea.
Avocaţii se adăpostiră sub mesele la care stăteau.
G r e f i e r u l d i n sală făcu la f e l .
Fără să pară în v r e u n fel afectat de toată agitaţia şi
de ţipetele înfiorătoare, bărbatul cu p i s t o l u l , î m b r ă c a t
într-o salopetă de u n alb i m a c u l a t , cu trăsăturile feţei
s c h i m o n o s i t e de o mască de plastic transparentă, păşi
peste t r u p u l n e m i ş c a t al l u i C h e t ca şi c u m n i c i n u ar f i
fost acolo, c o n t i n u â n d să înainteze, să tragă, îndreptân-
du-se spre partea d i n faţă a sălii de judecată.
24 Sandra Brown

C r a w f o r d înregistra toate aceste a m ă n u n t e instanta­


neu şi reacţiona i n s t i n c t i v , sărind peste balustrada care
separa boxa m a r t o r i l o r de p o d i u m u l judecătoarei, for­
ţând-o pe aceasta să se lipească de podea, aterizând a p o i
deasupra ei.
Patru împuşcături? C i n c i ? Şase? C r a w f o r d recunos­
cuse a r m a , era u n p i s t o l de n o u ă m i l i m e t r i . I n funcţie
de m ă r i m e . . .
S i m ţ i n d m o m e n t u l în care atacatorul trecu de boxa
m a r t o r i l o r şi urcă pe p o d i u m , C r a w f o r d întoarse c a p u l .
L o v i cu p i c i o r u l în spate. Călcâiul ghetei îl izbi pe i n d i ­
v i d în r o t u l a g e n u n c h i u l u i , s u f i c i e n t de tare î n c â t să-1
facă să-şi piardă e c h i l i b r u l . Braţul i se ridică şi glonţul
n i m e r i t a v a n u l . Fără să-şi poată r e d o b â n d i e c h i l i b r u l ,
c o b o r î de pe p o d i u m cu spatele, împleticindu-se, a p o i
se răsuci şi o luă la fugă înspre ieşirea laterală a sălii
de judecată.
C r a w f o r d se ridică într-un g e n u n c h i şi se aplecă asu­
pra judecătoarei. D u p ă ce se asigură că era în viaţă, sări
ca u n arc jos de pe p o d i u m . I n g e n u n c h e lângă C h e t ,
se convinse pe loc că era m o r t şi, fără să-şi îngăduie să se
gândească la pierderea u n u i o m b u n , scoase t o c u l de
armă al a p r o d u l u i , a p o i smulse d i n el revolverul pe care
acesta îl avea în d o t a r e .
U n a p r o d d i n t r - e altă sală năvăli pe uşa d i n spate,
oprindu-se brusc în clipa în care îl văzu pe C r a w f o r d ve­
rificând dacă revolverul l u i C h e t era încărcat. B ă r b a t u l
duse m â n a spre p r o p r i a armă.
C r a w f o r d îi strigă:
- S u n t ranger texan H u n t ! C h e t e la p ă m â n t .
- O h , C r a w f o r d , D u m n e z e u l e ! C e s-a întâmplat?
C i v i l i i începeau să se îmbulzească în spatele a p r o d u ­
l u i agitat.
- D u - i pe o a m e n i i ăştia la adăpost. Anunţă-i pe ofiţe­
r i i de la parter că avem u n atacator î n a r m a t . A r e mască
şi e î m b r ă c a t în alb d i n cap până-n picioare. Spune-le să
n u mă c o n f u n d e cu el.
Ajunsese a c u m în d r e p t u l ieşirii laterale p r i n
care dispăruse a t a c a t o r u l . C r ă p ă uşa şi, văzând că n u
se î n t â m p l ă n i m i c , o dădu de perete şi ţâşni p r i n ea,
Dragoste sub presiune 25

răsucindu-se c u p i s t o l u l în m â n ă în dreapta, a p o i în
stânga. C o r i d o r u l l u n g şi îngust era g o l , cu excepţia
u n e i f e m e i care stătea în uşa deschisă a u n u i b i r o u , cu
gura căscată, cu mâinile la gât.
- Intră înapoi în b i r o u !
- Ce se întâmplă? C i n e era zugravul ăla?
- Pe u n d e a luat-o?
Femeia arătă înspre uşa scării de i n c e n d i u .
C â n d ajunse în d r e p t u l ei, C r a w f o r d o împinse îna­
p o i în b i r o u şi închise uşa.
- î n c u i e ! îi strigă el f e m e i i , p r i n uşă. Ascunde-te sub
b i r o u şi n u ieşi de acolo. S u n ă la 911. Spune ce ai văzut.
Străbătu în fugă c o r i d o r u l , înspre scara de i n c e n d i u .
U n bărbat d i n t r - u n alt b i r o u scoase c a p u l pe h o l , îl
văzu pe C r a w f o r d şi o c h i i i se măriră de frică.
- T e rog, eu...
-Ascultă!
Fără să piardă t i m p u l cu explicaţii, C r a w f o r d îi spuse
în p u ţ i n e c u v i n t e că t r e b u i a să se p u n ă la adăpost şi să
r ă m â n ă acolo până când l u c r u r i l e se p o t o l e a u . B ă r b a t u l
se retrase înapoi în b i r o u şi trânti uşa.
C r a w f o r d încetini în clipa în care se a p r o p i e de uşa
scării de i n c e n d i u , străbătând cu precauţie distanţa care
m a i rămăsese. A r u n c ă o p r i v i r e rapidă pe micuţa fereas­
tră pătrată d i n partea de sus a uşii. Nevăzând n i m i c ,
deschise uşa cu băgare de seamă şi, cu braţul întins, în­
dreptă a r m a întâi în susul a p o i în j o s u l scărilor. N i m i c .
î n t r ă în casa scărilor, u n d e se o p r i , aşteptând u n su­
net sau o mişcare care să-i i n d i c e direcţia în care o luase
a t a c a t o r u l . A p o i , d i n spatele l u i . . .
Se răsuci pe călcâie în clipa în care u n a j u t o r de şerif
păşi p r i n uşa c o r i d o r u l u i . Se recunoscură reciproc, spre
n o r o c u l l u i , fiindcă fiecare ţinea a r m a îndreptată spre
c a p u l celuilalt. A j u t o r u l de şerif se pregătea să spună
ceva, dar C r a w f o r d îşi apăsă degetul arătător pe buze.
A j u t o r u l de şerif dădu d i n cap în s e m n că înţelesese,
a p o i făcu s e m n că o va l u a în jos, indicându-i l u i C r a w ­
f o r d să se ducă el pe scările care u r c a u .
„Ai grijă", m i m ă C r a w f o r d d i n buze.
26 Sandra Brown

L i p i t de perete, C r a w f o r d urcă fără zgomot scările


până la u r m ă t o r u l n i v e l . Deschise uşa şi văzu u n c o r i d o r
i d e n t i c cu cel de la etajul de dedesubt. Podea de mar­
mură, pereţi zugrăviţi în n e u t r a n u a n ţ ă de bej, specifică
clădirilor g u v e r n a m e n t a l e . I c i c o l o , câte u n p o r t r e t înră­
m a t al v r e u n u i fost o f i c i a l c u expresie severă. De-o parte
şi de cealaltă a c o r i d o r u l u i erau uşi de b i r o u r i .
C a m pe la j u m ă t a t e a h o l u l u i , d o i bărbaţi şi o femeie
d i s c u t a u încet, c u o a t i t u d i n e t e m ă t o a r e . U n u l d i n t r e
bărbaţi, văzându-1 pe C r a w f o r d î n a r m a t , ridică mâinile,
în s e m n de predare.
- S u n t ranger texan, şopti C r a w f o r d . Aţi văzut o per­
soană î m b r ă c a t ă în alb?
Amintindu-şi c u m îl descrisese p r i m a femeie pe ata­
cator, adăugă:
- U n zugrav?
C e i t r e i clătinară d i n cap.
- Inchideţi-vă în b i r o u . Staţi departe de uşă şi n u des­
chideţi decât dacă este poliţia.
C r a w f o r d se întoarse la scara de i n c e n d i u . A u z i paşi
v e n i n d de jos şi trase concluzia că a j u t o r u l de şerif gă­
sise întăriri, ofiţeri care u r c a u a c u m de la parter, u n d e
şe afla sediul o f i c i a l al şerifului d i n d i s t r i c t u l Prentiss.
I n m o d e v i d e n t , n u se întâlniseră cu ,bărbatul î n a r m a t .
D a c ă ar f i fost aşa, cu siguranţă s-ar f i auzit m u l t m a i
m u l t zgomot, p r o b a b i l şi f o c u r i de armă care ar f i răsu­
nat cu ecou în casa scărilor.
C r a w f o r d c o n t i n u ă să urce. C â n d ajunse la etajul al
şaselea, se a p r o p i e de uşă şi p r i v i în stânga şi-n dreapta
pe fereastră, î n ambele sensuri ale c o r i d o r u l u i . D i n n o u
m a i mulţi angajaţi ai t r i b u n a l u l u i , strânşi laolaltă, cu
expresii speriate, dar n u isterice, aşa c u m ar f i fost dacă
a t a c a t o r u l mascat şi î n a r m a t ar f i t r e c u t pe lângă ei.
C r a w f o r d crăpă uşa şi, fără să stea să le răspundă la
întrebările despre f o c u r i l e de armă pe care le auziseră,
se identifică şi le spuse în şoaptă, dar pe t o n răspicat,
să se ducă la adăpost - iar o a m e n i i se grăbiră să-i urmeze
instrucţiunile.
Se întoarse fără zgomot la scara de i n c e n d i u şi î n c e p u
să urce spre u r m ă t o r u l n i v e l , care era la d o a r j u m ă t a t e a
Dragoste sub presiune 27

distanţei celorlalte etaje. î n capăt, o uşă se deschidea


spre acoperiş.
î n colţul de lângă uşă, cineva aruncase o salopetă
albă, o şapcă albă, o pereche de m ă n u ş i de cauciuc şi niş­
te acoperitoare de p a n t o f i . P r o b a b i l că sub toată această
grămadă ar f i găsit masca, dar C r a w f o r d n u atinse n i ­
m i c . N u îi scăpă însă a m ă n u n t u l că p i s t o l u l d i n m â n a
a t a c a t o r u l u i n u fusese a r u n c a t î m p r e u n ă cu hainele.
C r a w f o r d se aplecă peste balustradă şi p r i v i în jos. îl
văzu pe a j u t o r u l de şerif însoţit de câţiva ofiţeri în u n i ­
formă urcând fără zgomot. C r a w f o r d arătă d i n cap uşa
care se deschidea înspre acoperiş. U n u l d i n t r e ofiţeri
se retrase câţiva paşi şi spuse ceva, încet, în m i c r o f o n u l
de la umăr, a p o i le făcu l u i C r a w f o r d şi celorlalţi s e m n c u
degetul mare r i d i c a t în sus.
C r a w f o r d ştia că p r o c e d u r a s t a n d a r d p e n t r u situa­
ţii de urgenţă fusese p r o b a b i l declanşată până a c u m .
C u siguranţă clădirea t r i b u n a l u l u i era î n c o n j u r a t ă de
echipaje de poliţie. Ieşirile erau blocate, o r i c i n e ar f i în­
cercat să iasă sau să i n t r e ar f i fost o p r i t . C u siguranţă
fusese trimisă şi o trupă S W A T , p e n t r u intervenţii de
urgenţă. Lunetiştii îşi o c u p a u poziţiile pe acoperişurile
clădirilor învecinate.
A t a c a t o r u l nu-şi gândise prea b i n e p l a n u l . N u avea
c u m să se t e r m i n e b i n e p e n t r u el. D a c ă n u c u m v a
putea să zboare, n u avea c u m să părăsească liber clădi­
rea. Şi, odată ce-şi dădea seama de asta, era foarte po­
s i b i l să se hotărască să m a i o m o a r e vreo câţiva o a m e n i
î n a i n t e de a f i , în m o d i n e v i t a b i l , capturat. îl ucisese
deja pe C h e t î n faţa m a i m u l t o r m a r t o r i . D e ce să se
oprească aici, de ce să n u i n t r e în istorie c u o reputaţie
de ucigaş în masă?
C r a w f o r d îşi scoase sacoul s p o r t şi îl aruncă pe po­
dea, a p o i crăpă p u ţ i n uşa care dădea spre acoperiş.
- H e i , p r i e t e n e ! strigă el. H a i să stăm de vorbă!
A p r o a p e că se aştepta să audă gloanţele l o v i n d uşa
de m e t a l , dar n u se î n t â m p l ă n i m i c . Deschise uşa vreo
cinci centimetri.
28 Sandra Brown

- S u n t ranger texan, dar n u s u n t în u n i f o r m ă . Pot


să-ţi arăt insigna. O să ies a c u m , bine? N u s u n t î n a r m a t .
V r e a u să stăm de vorbă. E în regulă?
Ceilalţi ofiţeri ajunseseră a c u m lângă el. U n u l d i n t r e
ei îl întrebă în şoaptă:
- C r a w f o r d , eşti sigur că v r e i să faci asta?
I i adresă c o l e g u l u i său u n rânjet ca să-l încredinţe­
ze că era c o n ş t i e n t de p e r i c o l , a p o i îşi îndesă p i s t o l u l
l u i C h e t la spate, în cureaua p a n t a l o n i l o r . Deschise uşa
d o a r atât cât să aibă loc să se strecoare, a p o i păşi pe pie­
trişul de pe acoperiş, cu braţele r i d i c a t e .
I i trebuiră câteva secunde ca să se obişnuiască cu
l u m i n a o r b i t o a r e a soarelui, a p o i îl văzu n u m a i d e c â t
pe i n d i v i d . N i c i măcar n u încerca să se ascundă. Stă­
tea în picioare, lângă p a r a p e t u l s c u n d de la marginea
acoperişului. Era hispanic, în j u r de treizeci de a n i , de
î n ă l ţ i m e m e d i e , r o t u n d în j u r u l t a l i e i .
N u părea o persoană de care să-ţi fie frică, dacă fă­
ceai excepţie de p i s t o l u l pe care îl ţinea îndreptat spre
C r a w f o r d , într-o m â n ă care t r e m u r a . I n cealaltă m â n ă ,
avea o ţigară aprinsă. /

C r a w f o r d îşi ţinu mâinile r i d i c a t e .


- O să-ţi arăt insigna, bine?
îşi c o b o r î î n c e t m â n a înspre e t u i u l de piele de la cu­
rea, dar bărbatul aruncă ţigara si strigă:
-Nu!
C r a w f o r d ridică mâinile la loc.
- N u e o idee b u n ă , p r i e t e n e .
B ă r b a t u l împinse de câteva o r i p i s t o l u l în faţă.
- N u v r e i să mă împuşti, spuse C r a w f o r d . Ce-ar f i să
laşi jos pistolul? î n f e l u l ăsta n i m e n i n u va m a i f i rănit -
n i d t u , n i c i altcineva.
î n c i u d a t o n u l u i c a l m al l u i C r a w f o r d , bărbatul era
d i n ce în ce m a i agitat. C l i p i r a p i d ca să-şi alunge d i n
o c h i picăturile de sudoare, care i se prelinseră pe o b r a j i .
C â n d privirea i se focaliză d i n n o u asupra l u i C r a w f o r d ,
îi făcu încă o dată s e m n cu p i s t o l u l să n u se a p r o p i e .
L u i C r a w f o r d îi trecu p r i n cap că poate o m u l n u în­
ţelegea ce-i spune.
- Habla ingles?
Dragoste sub presiune 29

-Si.
A p o i , cu m a i multă forţă:
-Si.
Răspunsul sunase f u r i o s şi defensiv, lăsându-l pe
C r a w f o r d cu îndoieli în legătură cu g r a d u l de stăpânire
al l i m b i i al i n t e r l o c u t o r u l u i său. Făcu u n pas în faţă şi
arătă înspre armă.
- La pistola. Jos.
-Nu!
B ă r b a t u l prinse p i s t o l u l cu ambele m â i n i şi întinse
braţele, aţintind a r m a înspre C r a w f o r d .
„La d r a c u ' ! "
- H a i d e , prietene! N u ai c u m să sapi c u b i n e d i n asta
dacă n u . . . Nu/
U n u l d i n t r e ofiţeri ieşise p r o b a b i l pe o altă uşă care
dădea pe acoperiş, p e n t r u că apăruse brusc în câmpul
vizual periferic al l u i C r a w f o r d . A t a c a t o r u l îl văzu în ace­
laşi m o m e n t . întoarse p i s t o l u l înspre a j u t o r u l de şerif şi
apăsă de două o r i pe trăgaci. R a t ă .
D a r lunetiştii de pe acoperişurile d i n j u r îşi atinse­
ră ţinta.
T r u p u l bărbatului zvâcni sub i m p a c t u l fiecărui glonţ,
a p o i se c h i r c i şi rămase c o m p l e t nemişcat.
C r a w f o r d se retrase cu spatele până la zid şi se lăsă să
alunece pe acesta, până c â n d ajunse în poziţie g h e m u i ­
tă, s p r i j i n i n d u - s e pe călcâie. P r i v i c u m ofiţeri în d i f e r i t e
u n i f o r m e năvăleau pe uşa d i n s p r e scări şi î n c o n j u r a u
cadavrul însângerat.
S i m ţ i n d o m â n ă pe umăr, C r a w f o r d ridică privirea
şi văzu c h i p u l a j u t o r u l u i de şerif care se arătase îngri­
j o r a t în clipa în care îşi exprimase intenţia de a ieşi
pe acoperiş.
- Eşti atins?
C r a w f o r d clătină d i n cap.
- A i avut n o r o c .
I i strânse umărul l u i C r a w f o r d , a p o i plecă şi se ală­
tură g r u p u l u i de ofiţeri strânşi în j u r u l bărbatului căzut
la p ă m â n t .
C a p u l l u i C r a w f o r d căzu în faţă, până c â n d bărbia îi
atinse p i e p t u l .
30 Sandra Brown

- Dobitocule!
O r i c i n e l-ar f i auzit ar f i presupus că se adresa ataca­
t o r u l u i a c u m m o r t . D a r s-ar f i înşelat.

-Hunt?
C r a w f o r d , care stătuse cu privirea pironită în podea,
ridică o c h i i înspre d e t e c t i v u l de la criminalistică care
ţinea deschisă uşa camerei de i n t e r o g a t o r i u , făcându-i
s e m n d i n cap să i n t r e .
C r a w f o r d făcu u n e f o r t deosebit să se r i d i c e . I i
era groază de acest m o m e n t , dar era n e r ă b d ă t o r să ter­
m i n e odată.
î n ă u n t r u l camerei, u n al d o i l e a bărbat î m b r ă c a t în
c i v i l , pe care C r a w f o r d n u îl cunoştea, stătea cu spatele
la perete, pocnindu-şi cu z g o m o t încheieturile şi meste­
c â n d de zor la g u m a pe care o avea în gură. C r a w f o r d se
întrebă de ce oare era atât de agitat.
Sergentul N e a l Lester, d e t e c t i v u l senior care îl che­
mase în m o d laconic pe C r a w f o r d în încăpere, îi făcu
s e m n să ia loc pe u n u l d i n t r e scaunele de la masa m i c u ­
ţă, a p o i se aşeză în faţa l u i . I n t r e ei, pe masă, se afla u n
registru şi u n d i s p o z i t i v de înregistrări v i d e o .
N e a l Lester scoase u n p i x d i n b u z u n a r u l de la că­
maşă şi apăsă de m a i m u l t e o r i pe b u t o n , î n t i m p ce-1
fixa pe C r a w f o r d c u o p r i v i r e deloc prietenoasă. Deşi
fuseseră colegi încă d i n şcoala primară, n u se simpatiza­
seră niciodată prea m u l t , iar a n t i p a t i a reciprocă sporise
a t u n c i c â n d , î n l i c e u , C r a w f o r d începuse să iasă c u sora
m a i mică a l u i N e a l . Fusese o relaţie de scurtă durată
d i n care n u ieşise mare l u c r u , dar se pare că N e a l încă îi
m a i p u r t a pică p e n t r u asta.
- V r e i ceva de băut?
I I întrebă c u t o n u l cuiva obligat să o facă.
- N u , mersi.
- I I c u n o ş t i pe M a t t Nugent? A fost făcut recent
detectiv.
Arătă d i n cap înspre tânărul care încă se m a i f o i a .
C r a w f o r d răspunse prezentării n e p r o t o c o l a r e r i d i ­
c â n d bărbia î n direcţia d e t e c t i v u l u i .
Acesta rânji, arătând u n set de dinţi strâmbi.
Dragoste sub presiune 31

- C u m m a i merge?
R i d i c o l salut, în situaţia de faţă. C r a w f o r d n u răs­
punse şi îşi întoarse atenţia înspre N e a l Lester, care
c o n t i n u a să ţăcăne d i n p i x .
- Ştii p r o c e d u r a , spuse el.
C r a w f o r d dădu d i n cap.
- Acest i n t e r v i u va f i înregistrat.
C r a w f o r d dădu d i n cap.
- Eşti gata atunci?
- C â n d eşti şi t u , N e a l .
- H a i să păstrăm o a t i t u d i n e oficială. N u f o l o s i m pre­
numele.
C r a w f o r d abia îşi stăpâni i m p u l s u l de a-şi da o c h i i
peste cap. N e a l Lester fusese î n t o t d e a u n a u n înţepat, iar
acesta era u n u l d i n t r e m o t i v e l e p e n t r u care C r a w f o r d
nu-1 plăcuse niciodată. C h i a r şi în copilărie, respecta
toate regulile şi îi pâra pe cei care n u o făceau.
C e îl enerva pe C r a w f o r d în clipa asta era că N e a l
Lester savura m o m e n t u l . I i făcea deosebită plăcere să-1
vadă pe C r a w f o r d strâns c u uşa.
Totuşi, lăsând s e n t i m e n t e l e personale la o parte, ră­
m â n e a f a p t u l că d o i o a m e n i erau morţi, iar C r a w f o r d
fusese la d o a r câţiva paşi de a m â n d o i c â n d se întâmpla­
se acest l u c r u . C a ofiţeri ai legii, N e a l şi p a r t e n e r u l său
agitat aveau o treabă de făcut, treabă care i n c l u d e a şi
interogarea l u i .
Se f o i , î n c e r c â n d fără să reuşească să-şi aşeze m a i
b i n e t r u p u l înalt în s c a u n u l de plastic.
- B i n e , d o m n u l e sergent Lester. D e u n d e începem?
- D i n sala de judecată.
A p ă s â n d hotărât cu degetul arătător, N e a l p o r n i în­
registrarea, a p o i spuse ziua, ora şi persoanele de faţă.
- D e ce te a f l a i astăzi la t r i b u n a l u l de familie?
- Ştii foarte b i n e de ce.
Detectivul m i j i privirea.
- R ă s p u n d e la întrebare, te r o g .
C r a w f o r d trase a d â n c aer în p i e p t , a p o i suflă î n c e t
şi spuse:
- E r a m acolo p e n t r u o audiere de custodie.
32 Sandra Brown

N i c i u n u l d i n cei d o i detectivi n u spuse n i m i c , con­


t i n u a m d o a r să-l privească. C r a w f o r d îşi strânse mâinile
la p i e p t .
- O audiere de custodie p e n t r u fetiţa mea. D o a m n a
j u d e c ă t o r Spencer t o c m a i se pregătea să ne c o m u n i c e
decizia, c â n d a t a c a t o r u l a năvălit în sală.
- A v e m o copie a p r o c e d u r i l o r d i n sală până în acel
moment.
- A t u n c i n u m a i este nevoie să vă povestesc eu cine
ce a spus.
- S u n t curios totuşi, zise N e a l . Care crezi că ar f i fost
decizia judecătoarei Spencer?
C r a w f o r d se pregătea să spună că ceea ce credea el în
această privinţă n u avea n i c i o relevanţă asupra subiectu­
l u i în cauză, dar se abţinu, ridică d i n u m e r i şi răspunse:
- Speram să fie cât m a i b i n e .
- D a r te temeai de ce-i m a i rău? J

„ F i e " , îşi spuse C r a w f o r d . D a c ă N e a l voia să fie jigo­


die, putea să i n t r e şi el în r o l u l ăsta.
- E i b i n e , cu siguranţă n u m ă aşteptam la ce-i m a i
rău, şi a n u m e să-l văd pe C h e t Barker împuşcat în
faţa mea.
Replica avu efectul n i m i c i t o r pe care îl i n t e n ţ i o n a s e
C r a w f o r d . C a să acopere liniştea stânjenită care u r m ă ,
N e a l repoziţionă camera c u u n c e n t i m e t r u m a i aproa­
pe de C r a w f o r d . M a t t N u g e n t îşi drese vocea în spatele
pumnului.
- Povesteşte-ne, spuse N e a l . Dă-ne cât m a i m u l t e de­
t a l i i c u putinţă.
C r a w f o r d îşi acoperi faţa c u mâinile şi le c o b o r î a p o i
încet, până când d o a r vârfurile degetelor îi m a i atingeau
m a x i l a r u l . A p o i îşi lăsă mâinile să cadă şi se aplecă în
faţă, sprijinindu-şi antebraţele pe marginea mesei.
- E r a m în boxa m a r t o r i l o r . I n d i v i d u l a i n t r a t pe
uşa d i n spatele sălii, trăgând cu p i s t o l u l . S-a dezlănţuit
iadul.
N u d g e t îi ceru să-l descrie pe atacator şi C r a w f o r d
o făcu, deşi u n i f o r m a de zugrav şi masca fuseseră
luate ca probe, aşa că d e t e c t i v i i aveau deja o descriere
a acestora.
Dragoste sub presiune 33

- Şapca îi acoperea t o t u l , în afară de d u n g a de la baza


părului. A v e a ' m ă n u ş i de cauciuc, r i d i c a t e pe sub mâ­
neci. Masca era de-a d r e p t u l înfricoşătoare. A b i a dacă
avea două deschizături înguste p e n t r u o c h i . Şi două
găuri m i c i în d r e p t u l nărilor. I i t u r t e a toate trăsăturile
feţei. I le d i s t o r s i o n a c o m p l e t .
Se gândi preţ de câteva clipe, retrăind impresia i n i ­
ţială pe care i-o făcuse a t a c a t o r u l în t i m p ce î n a i n t a pe
c u l o a r u l c e n t r a l d i n sala de judecată, cu intenţii atât de
evidente.
- Dar, chiar şi fără deghizare, cred că aş f i simţit că
ceva e în neregulă c u i n d i v i d u l . Era c o n c e n t r a t pe ceea
ce făcea. D e t e r m i n a t .
N e a l dădu d i n cap.
- A i spus că trăgea în clipa în care a i n t r a t pe uşă.
- I n c l i p a în care a pus p i c i o r u l în sală, a tras p r i ­
m u l foc.
- La întâmplare? Sau avea o ţintă?
- P i s t o l u l era îndreptat înspre partea d i n faţă a sălii.
I I ţinea în d r e p t u l umărului, cu braţul întins în faţă.
Le arătă.
- A apăsat pe trăgaci cât a p u t u t m a i repede. Bam-
bam-bam. Chet...
Se o p r i şi scoase u n geamăt încărcat de regret.
- C h e t s-a năpustit în faţă şi a r i d i c a t braţele, aşa.
îşi întinse p r o p r i i l e braţe în faţă, cu palmele în
afară.
- I-a strigat: Stail Sau ceva de g e n u l ăsta. Poate că a
fost d o a r o exclamaţie. A p o i a căzut.
- A m u r i t cu d e m n i t a t e , la d a t o r i e , observă N e a l .
- D a , oftă C r a w f o r d . V a p r i m i o n o r u r i speciale pen­
t r u asta. D a r mă î n d o i e s c că a scos vreodată a r m a de ser­
v i c i u în întreaga l u i carieră. Şi să m o a r ă a p o i împuşcat
de u n măscărici ieşit d i n m i n ţ i . . . E c u m p l i t .
C h e t n u se trezise în acea d i m i n e a ţ ă anticipându-şi
m o a r t e a . Şi n i c i C r a w f o r d n u ar f i p u t u t a n t i c i p a lovi­
t u r a pe care i-o pregătise soarta. C i u p i n d u - s e de baza
n a s u l u i , se aşeză î n a p o i în scaun.
D u p ă câteva clipe, N u g e n t îl întrebă dacă se răzgân­
dise şi dacă n u voia totuşi ceva de băut.
34 Sandra Brown

- S u n t bine. Continuă.
N e a l apăsă pe p i x şi n o t ă ceva în registru.
- A ş a d a r . . . C h e t e la p ă m â n t . Ce a u r m a t apoi?
C r a w f o r d îşi c o n c e n t r a gândurile asupra scenei d i n
sala de judecată.
- Haos. Z g o m o t . Ţ i p e t e . Joe s-a mişcat ca o săgeată,
el şi Grace au fost într-o clipă la adăpost. T o a t ă l u m e a se
mişca haotic, era panică.
- N u şi t u , spuse N u g e n t . C e i prezenţi în sala de j u ­
decată în acel m o m e n t ne-au spus că ai sărit peste balus­
trada b o x e i m a r t o r i l o r . Iţi aminteşti când ai făcut asta?
C r a w f o r d clătină d i n cap.
- N u prea. E u doar... a m reacţionat. A m trântit-o pe
judecătoare la podea şi cred că...
Se aplecă în faţă, p e n t r u a le d e m o n s t r a c u m îşi folo­
sise t r u p u l ca să-l protejeze pe al ei.
- A m auzit gloanţele l o v i n d . N u a m simţit n i m i c , dar
aveam n i v e l u l de adrenalină atât de r i d i c a t încât aş f i
p u t u t foarte b i n e să f i u l o v i t . D i n cauza r o b e i , n u m i - a m
p u t u t da seama dacă judecătoarea fusese sau n u răni­
tă. C â n d a t r e c u t pe lângă boxa m a r t o r i l o r şi a urcat
pe platformă, m - a m întors cu faţa spre el. Avea p i s t o l u l
îndreptat d i r e c t spre n o i . î m i amintesc că m i - a m ţ i n u t
respiraţia şi m i - a m spus: „Asta este!" î m i imaginez că în
acea clipă m i s-a declanşat i n s t i n c t u l de supravieţuire.
L - a m l o v i t cu p i c i o r u l în g e n u n c h i .
Le descrise c u m atacatorul coborâse împleticindu-se
de pe platformă.
- Poate că a t u n c i a i n t r a t în panică. N u ştiu. î n orice
caz, a luat-o la fugă şi a dispărut pe uşa laterală.
N e a l dădu d i n cap, ca şi c u m asta se potrivea c u rela­
tările celorlalţi m a r t o r i .
-Apoi?
- M - a m dus după el.
N e a l se uită la N u g e n t , a p o i d i n n o u la C r a w f o r d şi
repetă:
- Ţe-ai dus după el.
- întocmai.
- A ş a , p u r şi s i m p l u .
Dragoste sub presiune 35

- N u a m stat să mă gândesc, dacă asta v r e i să s p u i .


Pur şi s i m p l u a m p o r n i t după el.
- La fel c u m ai sărit peste balustrada b o x e i .
C r a w f o r d ridică d i n u m e r i .
- Probabil.
- A i acţionat fără să te gândeşti, fără să cântăreşti
consecinţele acţiunilor tale.
- C u m ai f i făcut şi t u , i-o întoarse C r a w f o r d , dacă ai
fi fost într-adevăr o m al legii.
- E i b i n e , ştim cu toţii ce fel de o m al legii eşti t u .
C r a w f o r d sări în picioare, răsturnându-şi s c a u n u l . I I
străpunse cu privirea pe N e a l , dar îşi dădu n u m a i d e c â t
seama că o izbucnire t e m p e r a m e n t a l ă n u ar f i făcut de­
cât să c o n f i r m e insinuarea n e n o r o c i t u l u i . Se întoarse,
ridică s c a u n u l şi se aşeză la loc. Se uită la N u g e n t , care
înghiţea convulsiv, ca şi c u m g u m a de mestecat i-ar f i
alunecat pe gât şi s-ar f i b l o c a t acolo.
C â n d se întoarse d i n n o u spre el, N e a l spuse:
- A i o m i s o fază.
Dându-şi seama la ce a n u m e se referă N e a l , C r a w ­
f o r d spuse:
- M - a m o p r i t d o a r atât cât să iau revolverul l u i
Chet.
- C h i a r şi cu n i v e l u l a d r e n a l i n e i la m a x i m , ai avut
suficientă prezenţă de s p i r i t cât să te i d e n t i f i c i în faţa
ofiţerului care a i n t r a t în sală.
- A v e a m â n a pe t o c u l de armă. N u v o i a m să f i u
împuşcat.
- I-ai dat o descriere a a t a c a t o r u l u i .
- U n a foarte simplă.
- A i cerut ajutoare. Dar, fără să le m a i aştepţi, ai l u a t
revolverul l u i C h e t şi ai p o r n i t - o după atacator. D e ce?
- De ce?
- E i b i n e , ţ i n â n d c o n t de i s t o r i c u l tău, poate că ar f i
t r e b u i t să f i i m a i discret.
- D i s c r e ţ i a mea i-ar f i p u t u t costa viaţa pe nişte
oameni.
- La fel şi indiscreţia ta. C u m s-a întâmplat în H a l c o n .
36 Sandra Brown

capitolul 3
A t e n ţ i a l u i H o l l y se îndreptă spre capătul c o r i d o r u ­
l u i , în clipa în care o uşă se deschise şi C r a w f o r d H u n t
apăru p r i n ea. C u u n aer d e z o r d o n a t şi f u r i o s , îi aruncă
0 p r i v i r e , dar n u spuse n i m i c în clipa în care trecu pe
lângă ea, îndreptându-se spre toaleta bărbaţilor.
- O să vrea să discute cu m i n e a c u m , îi spuse ea
asistentei, care refuzase să o lase să aştepte singură
până c â n d îi venea rândul să-i fie luată declaraţia. Iţi
m u l ţ u m e s c foarte m u l t că ai stat cu m i n e , dar du-te
a c u m acasă şi odihneşte-te. M ă t e m că m â i n e va f i u n
adevărat circ.
- D a r , Holly...
- N u se ştie cât t i m p o să m ă ţină.
- Pot r ă m â n e oricât. N-ar t r e b u i să f i i singură în sea­
ra asta.
M a r i l y n V i d a i avusese aceeaşi reacţie în clipa în care
fusese a n u n ţ a t ă de i n c i d e n t . Fusese gata să lase t o t u l
baltă şi să ia a v i o n u l spre Dallas p e n t r u a f i lângă H o l l y ,
dar aceasta o descurajase.
- T e s u n eu când şi dacă o să a m nevoie. I n clipa de
faţă, e haos aici.
- E u mă h r ă n e s c c u haos.
Era destul de adevărat, dar H o l l y câştigă în cele d i n
u r m ă . M a r i l y n rămase u n d e era, dar n u î n a i n t e să-i or­
d o n e l u i H o l l y să păstreze legătura cu ea, m a i ales dacă
1 se solicita să dea o declaraţie de presă.
- î n a i n t e să s p u i ceva în faţa u n u i m i c r o f o n , a n u n -
ţă-mă şi pe m i n e .
D e n n i s , f o s t u l ei i u b i t , o sunase şi el la b i r o u . D o a m ­
na Briggs vorbise cu el, îl asigurase că H o l l y s u p o r t a
b i n e situaţia şi promisese să îl a n u n ţ e în eventualitatea
în care starea ei se schimba sau dacă exista ceva ce ar f i
p u t u t face p e n t r u ea.
Totuşi, H o l l y n u rămăsese fără susţinători. I n t r - u n
oraş cu n u m a i douăzeci de m i i de l o c u i t o r i , vestea despre
a t e n t a t u l a r m a t se răspândi repede. M a s o n , j u d e c ă t o r u l
a d m i n i s t r a t i v al d i s t r i c t u l u i , se aflase în sala alăturată
în m o m e n t u l a t e n t a t u l u i , aşa că apăruse n u m a i d e c â t
Dragoste sub presiune 37

alături de H o l l y . C e i câţiva p r i e t e n i pe care şi-i făcuse


de c â n d se mutase în Prentiss se strânseseră în j u r u l ei,
îngroziţi de cele întâmplate şi d o r n i c i să o ajute cu orice
le-ar f i stat în putinţă.
I n cea m a i mare parte a t i m p u l u i , stătuseră degeaba,
aşteptând ca H o l l y să fie intervievată de poliţie. D a r se
simţise b i n e p u r şi s i m p l u să ştie că erau acolo şi putea
apela la ei, dacă avea nevoie. î n cele d i n urmă, îşi dă­
duseră seama că n u avea n i c i u n rost să piardă vremea
pe-acolo şi plecaseră, u n u l câte u n u l . D o a m n a Briggs
fusese u l t i m a pe metereze.
- O să f i u b i n e , o asigură a c u m H o l l y . Dar, dacă asta
te m a i linişteşte, v o i solicita o escortă de poliţie când
plec acasă.
- Neapărat aşa să faci. Şi sună-mă dacă te răzgândeşti.
Pot să v i n la orice oră.
î n a i n t e să plece, o puse pe H o l l y să-i promită acest
l u c r u , deşi H o l l y ştia prea b i n e că n u avea să solicite n i c i
u n fel de ajutor. Fusese o experienţă îngrozitoare, dar v i ­
n o v a t u l era m o r t . N u - i m a i r ă m â n e a a c u m decât să dea
declaraţia oficială, a p o i t o t u l avea să se sfârşească.
î n zilele următoare, G r e g Sanders avea să stea cu
o c h i i pe ea, ca să vadă c u m răspundea u n e i situaţii de
criză şi cât de repede îşi revenea după o astfel de t r a u m ă .
D a c ă arăta v r e u n s e m n de laşitate sau de slăbiciune, ar
f i fost m a i m u l t decât î n c â n t a t să o e x p u n ă .
Ieşind în u r m a l u i C r a w f o r d H u n t d i n camera de
i n t e r o g a t o r i u , M a t t N u g e n t şi N e a l Lester î n a i n t a r ă pe
c o r i d o r , înspre ea. Discutaseră cu ea la t r i b u n a l , i m e d i a t
după i n c i d e n t , dar, ca să-i înregistreze declaraţia oficia­
lă, o rugaseră să coboare la parter u n d e se afla şi depar­
t a m e n t u l de poliţie.
Se ridică.
- E rândul meu?
- M ă t e m că n u , d o a m n ă judecător, spuse N e a l
Lester. A m l u a t d o a r o pauză. M a i avem încă m u l t e de
discutat cu d o m n u l H u n t .
- înţeleg.
38 Sandra Brown

- Ş t i u că vă este foarte greu, după t o t ce s-a întâm­


plat azi. V o m avea grijă să t e r m i n a ţ i aici cât m a i repede
cu putinţă.
- Desigur.
- O întrebare, totuşi. N u a m făcut p u b l i c n u m e l e
suspectului, p e n t r u că n u reuşim să-i localizăm rude­
le, dar p e r m i s u l de conducere îl identifică d r e p t Jorge
Rodriguez. V ă spune ceva?
-Nu.
- N u mă m i r , spuse N u g e n t , părând f e r i c i t că poate
c o n t r i b u i cu ceva la conversaţie. Avea u n p e r m i s de con­
ducere emis de statul Texas, dar e fals. U n fals destul de
b u n , t r e b u i e să recunosc, dar fals.
- Era e m i g r a n t ilegal?
- î n c e r c ă m să aflăm, răspunse Lester. Dar, chiar dacă
a fost, asta n u î n s e a m n ă că n u a m a i apărut şi altă dată
în sala dumneavoastră.
- Este o p o s i b i l i t a t e . O c u p această poziţie d o a r de
zece l u n i , dar a m fost foarte ocupată. A m prezidat m u l t e
procese şi a u d i e r i de când a m fost n u m i t ă .
- Poate că l-aţi m o ş t e n i t pe Rodriguez de la judecăto­
r u l Waters, sugeră Lester. Poate că îi p u r t a pică p e n t r u
ceva.
C â n d m e n t o r u l ei, o n o r a b i l u l C l i f t o n Waters, fusese
diagnosticat cu cancer în fază terminală, o ademenise să
părăsească o firmă de avocatură la care activa de câţiva
a n i , să se m u t e în Prentiss şi să solicite p o s t u l care rămâ­
nea vacant î n u r m a l u i .
Fusese o mişcare riscantă p e n t r u cariera ei, dar îşi
asumase riscul şi se dovedise că trăsese l o z u l câştigător.
La recomandarea l u i Waters, g u v e r n a t o r u l H u t c h i n s o
n u m i s e în funcţie. Judecătorul W a t e r s m a i trăise sufici­
e n t cât să o vadă d e p u n â n d j u r ă m â n t u l . Fuseseră amân­
d o i m â n d r i , în acea zi.
N u g e n t spuse:
- V o m t r i m i t e m â i n e pe cineva la dumneavoastră la
b i r o u , ca să verifice înregistrările şi să vadă dacă R o d r i ­
guez apare pe u n d e v a .
- V o i avea grijă ca d o a m n a Briggs să fie informată şi
să pregătească t o t ce vă t r e b u i e .
Dragoste sub presiune 39

- C u ce v-aţi o c u p a t î n a i n t e să veniţi aici?


- A m lucrat la o firmă în Dallas.
Lester îşi notă n u m e l e f i r m e i într-un carnet cu spira­
lă pe care îl scoase d i n b u z u n a r u l cămăşii.
- N-ar strica să-i caute şi acolo n u m e l e l u i Rodriguez
p r i n registre.
H o l l y îi dădu u n n u m e de contact.
- S u n t sigură că vă v o r ajuta cu t o t ce se poate.
C u coada o c h i u l u i , îl văzu pe C r a w f o r d H u n t ieşind
d i n toaleta bărbaţilor. Avea părul u d şi d a t la o parte de
pe f r u n t e , ca şi c u m şi-ar f i spălat faţa, a p o i şi-ar f i trecut
degetele u d e p r i n păr. Părea hotărât să treacă d i n n o u
pe lângă ea, fără să-i vorbească. I se aşeză în cale.
- D o m n u l e H u n t , p u t e m discuta o clipă?
N e a l Lester ridică o m â n ă .
- Ă m , d o a m n ă judecător...
- N u ne v o m c o m p a r a notiţele, îi spuse ea detectivu­
l u i . N u aş i n t e r v e n i în investigaţia dumneavoastră şi n i c i
n u aş încălca p r i n c i p i i l e de etică discutând despre cazul
de custodie. V r e a u d o a r să-i s p u n . . .
Respiraţia i se o p r i în clipa în care se întoarse şi r i ­
dică privirea spre c h i p u l bărbatului, a cărui expresie era
c a m la fel de caldă ca aceea a u n e i statui de gheaţă.
- V ă m u l ţ u m e s c că mi-aţi salvat viaţa.
I n o c h i i l u i g r i , de oţel, apăru o sclipire de s u r p r i n ­
dere, dar reacţia involuntară n u dură decât o fracţiune
de secundă.
- I n d i v i d u l n u ştia să tragă.
H o l l y simţi că o îneacă e m o ţ i a .
- A tras s u f i c i e n t de b i n e cât să-l o m o a r e pe C h e t
Barker.
O c h i i de oţel sclipiră d i n n o u şi, de data asta, u n colţ
al g u r i i îi zvâcni uşor.
- D e la distanţa aia, n u putea să rateze.
- N i c i pe m i n e n u m-ar f i p u t u t rata, dacă n-aţi f i
făcut ce-aţi făcut.
- Dumneavoastră c u m vă amintiţi, doamnă judecător?
Se întoarse spre Neal Lester, care-i adresase întrebarea.
- C â n d l-am văzut pe C h e t prăbuşindu-se, p r i m u l
m e u i m p u l s a fost să alerg la el, dar a m î n l e m n i t când
40 Sandra Brown

a m văzut că bărbatul c o n t i n u a să înainteze spre m i n e .


Masca îl făcea să pară grotesc, înfiorător. D o m n u l H u n t
a sărit balustrada şi practic m-a trântit la p ă m â n t . Re­
cunosc că n u - m i amintesc ce s-a întâmplat m a i departe
decât ca p r i n ceaţă. împuşcăturile au c o n t i n u a t să se
audă r a p i d u n a după cealaltă. î m i amintesc că m-am
gândit că t r e b u i a să r ă m â n ă fără gloanţe, cât de c u r â n d .
D a r e r a m convinsă că v o i f i ucisă î n a i n t e să se î n t â m p l e
acest l u c r u . P r o b a b i l că u l t i m u l glonţ a i n t r a t în tavan,
î n c ă m a i a m p r a f de ghips în păr.
îşi lăsă c a p u l în jos, ca să le arate.
- A t a c a t o r u l a luat-o razna în clipa în care C r a w f o r d
1-a l o v i t cu p i c i o r u l în g e n u n c h i , spuse N u g e n t .
Se uită spre C r a w f o r d H u n t .
- L-aţi l o v i t cu piciorul?
- D i n reflex.
H o l l y dădu absentă d i n cap.
- U r m ă t o r u l l u c r u pe care mi-1 amintesc este că mă
băteaţi pe spate. N u m a i ştiu ce aţi spus.
- C ă u t a m să văd dacă e sânge. V - a m întrebat dacă aţi
fost atinsă şi mi-aţi spus că n u credeţi.
- A ş a a m spus?
H u n t dădu scurt d i n cap.
H o l l y se întoarse spre cei d o i detectivi.
- D o m n u l H u n t s-a r i d i c a t de pe m i n e . D a r n u îna­
i n t e de a-mi spune să r ă m â n la p ă m â n t .
- D a r n u aţi rămas, nu?
R ă s p u n s e la întrebarea l u i Lester d â n d c u amărăciu­
ne d i n cap.
- Sala de judecată era în haos. O a m e n i care auziseră
împuşcăturile dădeau năvală pe uşa d i n spate. D o a m ­
na G i l r o y ţipa isteric, la fel şi grefiera. D o m n u l H u n t
s-a aplecat deasupra l u i C h e t . I-a l u a t a r m a şi i-a strigat
u n u i alt a p r o d să cheme ofiţerii. A p o i a ieşit în fugă pe
uşa laterală.
Lester o întrebă:
- C â t t i m p a t r e c u t între m o m e n t u l în care atacato­
r u l a ieşit d i n sală şi C r a w f o r d s-a dus după el?
- U n m i n u t , poate ceva m a i m u l t . N u prea m u l t .
- C e s-a întâmplat apoi?
Dragoste sub presiune 41

- N u p o t să vorbesc decât despre ce s-a petrecut în


sala de j u d e c a t ă .
R i d i c â n d p r i v i r e a spre C r a w f o r d , adăugă:
- N u ştiu ce s-a întâmplat d i n c o l o de uşa laterală.
D e t e c t i v u l senior spuse:
- N i c i n o i n u ştim. N u în î n t r e g i m e . T o c m a i ajunse­
sem în p u n c t u l ăsta, când a m h o t ă r â t să luăm o pauză.
U r m ă u n m o m e n t de tăcere î n c o r d a t ă . M a t t N u g e n t
fu p r i m u l care se mişcă. C ă u t ă o m o n e d ă în b u z u n a r u l
p a n t a l o n i l o r , a p o i se îndreptă spre şirul de m a ş i n i auto­
mate d i n celălalt capăt al h o l u l u i .
- M a i vrea cineva o Cola? D o a m n ă j u d e c ă t o r ?
- N u , mulţumesc.
- D o m n u l e Hunt?
-Nu.
- N i m i c pentru mine.
R ă s p u n s u l l u i N e a l Lester coincise cu soneria tele­
f o n u l u i m o b i l . I I scoase de la curea şi c i t i n u m e l e de
pe ecran.
- M ă scuzaţi.
Se î n d e p ă r t ă câţiva paşi şi se î n t o a r s e c u spatele, ca
să poată d i s c u t a într-o relativă i n t i m i t a t e cu persoana
care îl apelase, lăsând-o pe H o l l y , î n esenţă, singură cu
Crawford H u n t .
I n ciuda f a p t u l u i că situaţia era î n sine delicată, apro­
pierea l u i fizică o i n t i m i d a . C i z m e l e îi adăugau cel p u ­
ţin p a t r u c e n t i m e t r i la statura şi aşa înaltă, de peste u n
m e t r u nouăzeci. Apăruse în sala de j u d e c a t ă î m b r ă c a t
în b l u g i f r u m o s călcaţi, cu o c ă m a ş ă albă, simplă, cu
cravată neagră şi sacou s p o r t .
La u n m o m e n t dat în i n t e r v a l u l de t i m p scurs d i n
acel m o m e n t , rămăsese fără sacou, lărgise n o d u l de la
cravată, îşi descheiase nasturele de la g u l e r şi îşi sufleca­
se mânecile p â n ă sub coate. Părul l u i deja se răzvrătea
împotriva t r a t a m e n t u l u i cu apă la care fusese supus cu
d o a r câteva m i n u t e în u r m ă . Des şi de culoare galben-
p a i , părea înzestrat cu o voinţă p r o p r i e .
Se duse în celălalt capăt al c o r i d o r u l u i , u n d e se
s p r i j i n i cu spatele de perete şi rămase p r i v i n d spre
42 Sandra Brown

ea. D u p ă părerea ei, această a t i t u d i n e ostilă n u era


justificată.
î n c e r c â n d să spargă gheaţa, spuse:
- Soţii G i l r o y s u n t bine? Soacra dumneavoastră era
foarte supărată când i s-a p e r m i s în sfârşit să plece d i n
sala de judecată, după ce i s-a l u a t declaraţia.
- A fost afectată destul de p u t e r n i c . C â n d a m v o r b i t
u l t i m a oară c u Joe, a c u m a p r o x i m a t i v o oră, încă n u se
oprise d i n plâns.
- T r e b u i e să f i fost o experienţă foarte traumatizantă
p e n t r u ea.
C r a w f o r d î n c l i n ă s u m b r u d i n cap.
- Şi c u m este fiica dumneavoastră?
C r a w f o r d H u n t se î n c o r d a v i z i b i l .
- îşi petrece noaptea la o vecină, î m p r e u n ă cu nepoa-
ta acesteia. M - a m gândit că e m a i b i n e să r ă m â n ă acolo
peste n o a p t e . N u ar f i înţeles de ce Grace şi Joe s u n t atât
de supăraţi, iar eu e r a m p r i n s aici.
L u i H o l l y n u - i scăpă aluzia deliberată c u m că această
decizie fusese aprobată de el, în calitate de factor i m p o r ­
t a n t în luarea hotărârilor d i n viaţa f i i c e i l u i . îşi împinse
bărbia în faţă, provocând-o să d i s p u t e acest l u c r u .
Reuşise însă să o b ţ i n ă măcar câteva c u v i n t e d i n par­
tea l u i , chiar dacă superficiale. C o n v i n s ă că discuţia
luase sfârşit, întoarse c a p u l .
- D a r dumneavoastră?
S u r p r i n s ă de întrebare, se uită d i n n o u spre el.
- S u n t e ţ i bine? zise el.
Se pregătea să răspunsă cu aceeaşi m i n c i u n ă po­
liticoasă pe care le-o servise colegilor şi p r i e t e n i l o r ei.
„ S u n t b i n e , m u l ţ u m e s c de î n t r e b a r e . " P r o b a b i l că asta
se şi aştepta să-i spună. Dar, surprinzându-se pe sine în­
săşi, scoase u n c h i c o t deloc caracteristic de râs nervos.
- N u prea, n u .
Poate p e n t r u că trecuseră î m p r e u n ă p r i n această
experienţă, simţea că poate f i sinceră cu el.
O c h i i erau singura trăsătură a n i m a t ă de pe c h i p u l
l u i în t i m p ce o măsura cu privirea, d i n cap până-n p i ­
cioare. P r i v i n d - o d i n n o u în o c h i , spuse:
Dragoste sub presiune 43

- A m aterizat c a m tare peste dumneavoastră. V - a m


lovit?
r Nu!
îşi însoţi răspunsul r a p i d de o scuturare puternică
a capului.
- D a r asta? spuse el, întinzând bărbia.
- C e anume?
- Vânătaia.
-Oh.
C u grijă, întinse m â n a şi îşi trecu degetele peste u n
loc dureros, chiar deasupra sprâncenei.
- C â n d m-aţi trântit la p ă m â n t , m - a m l o v i t cu c a p u l
de podea.
- î m i pare rău.
- N u e nevoie de scuze.
- A v e ţ i o vânătaie cât u n o u de gâscă.
- N i c i n u m i - a m d a t seama că e acolo, până când n u
mi-a atras atenţia asistenta.
- O să r ă m â n ă acolo o v r e m e .
- T o t u ş i , n u - i ceva p e r m a n e n t . C â n d mă gândesc la
ce s-ar f i p u t u t întâmpla, s i m t că mă p i e r d cu firea.
- A t u n c i , n u vă m a i gândiţi.
- U ş o r de zis.
îşi ridică mâinile în faţă, în d r e p t u l t a l i e i , paralele
cu podeaua.
- A m încercat să n u se vadă, dar tremură î n t r u n a .
- Se m a i întâmplă.
- N u şi m i e .
-Nu?^
- N u . î n m o d n o r m a l , n u mă sperii uşor.
- I n c i d e n t u l de azi n u a fost ceva n o r m a l .
- N u - m i p o t scoate d i n m i n t e imaginea l u i .
- Ce-i d r e p t , e o i m a g i n e care să-ţi dea f i o r i .
- S i n c e r , d o m n u l e H u n t ! A m fost îngrozită.
Ezită o clipă, a p o i , m a i m u l t m o r m ă i n d decât vor­
b i n d , spuse:
- V-aţi păstrat c u m p ă t u l a t u n c i c â n d a c o n t a t .
Era u n c o m p l i m e n t voalat, făcut p r i n t r e dinţii
strânşi, aşa că n u i se păru p o t r i v i t să-i m u l ţ u m e a s c ă .
44 Sandra Brown

D a r îi susţinu p r i v i r e a preţ de câteva secunde, v o r b i n -


du-şi fără c u v i n t e .
A p o i C r a w f o r d H u n t scoase u n sunet de nerăbdare
şi arătă înspre mâinile e i .
- S-ar putea să treacă vreo câteva zile până c â n d n-o
să m a i t r e m u r e . Este o reacţie întârziată n o r m a l ă la o
situaţie de criză.
- I n m o d e v i d e n t , aveţi m a i multă experienţă decât
m i n e în ceea ce priveşte situaţiile de criză.
I n clipa în care c u v i n t e l e îi ieşiră pe gură, îşi dădu
seama cât de prost fuseseră alese. M a x i l a r u l l u i păru să
se încordeze şi m a i tare.
- D o m n u l e H u n t , n-am v r u t să s p u n . . .
- N u contează, o întrerupse el, pe u n t o n rece şi
tăios.
Se desprinse de zid şi se întoarse spre N u g e n t , care
venea spre ei, cu u n suc într-o m â n ă şi u n pachet de
alune în cealaltă.
C r a w f o r d H u n t îl p r i v i încruntându-se.
- T e r m i n ă m odată treaba sau nu?

I n t i m p ce îşi reluau l o c u r i l e la masa d i n camera de


i n t e r o g a t o r i u , M a t t N u g e n t îl întrebă:
- E ciudat?
- Ce anume?
- T u şi judecătoarea. Astăzi v-aţi văzut în sala de j u d e ­
cată. A c u m vă găsiţi pe u n teren c o m u n . Supravieţuitori
ai u n e i catastrofe.
- N u s u n t e m pe teren c o m u n şi, în c i u d a catastrofei,
o să f i u al d r a c u l u i de supărat dacă n u - m i dă custodia
f i i c e i mele. N u există n i c i o legătură între u n a şi alta.
N e a l apăsă b u t o n u l de înregistrare al camerei.
- N u aş c o n t a pe asta în l o c u l tău.
C r a w f o r d se stăpâni să facă v r e u n c o m e n t a r i u la
această remarcă. N u avea de gând să se lase m o m i t să
discute cu N e a l Lester despre petiţia l u i de custodie.
N u g e n t reîncepu i n t e r o g a t o r i u l .
- Ne-ai spus m a i devreme că a t u n c i c â n d Rodriguez
a năvălit în sală...
Dragoste sub presiune 45

- A m spus că a t u n c i când „atacatorul" a năvălit


în sală.
-Acelaşi lucru.
- A c e l a ş i pe naiba! zise C r a w f o r d . D u p ă c u m îţi poate
spune sergentul Lester aici de faţă, d i a v o l u l se ascunde
în d e t a l i i . Declaraţia mea este cea pe care o înregistrăm
aici, aşa că să f i m cât m a i exacţi, dacă se poate. V r e a u
să se sublinieze f a p t u l că n u i-am ştiut n u m e l e până adi­
n e a u r i . Rodriguez ai spus?
- J o r g e , adăugă N u g e n t .
N e a l îi aruncă o p r i v i r e d e t e c t i v u l u i m a i tânăr, mus-
trându-1 tacit p e n t r u gafa făcută, a p o i se întoarse la
Crawford.
- A c e a s t ă informaţie n u părăseşte camera.
- D e parcă eu n u ştiu asta?
Pe N e a l părea să-l sâcâie f a p t u l că C r a w f o r d era la
rândul l u i ofiţer al legii. T o n u l l u i rămase aspru.
- R e c u n o ş t i numele?
-Nu.
- L-ai m a i văzut vreodată, î n a i n t e de întâlnirea de pe
acoperiş?
- N u . N u mi-a părut n i c i măcar vag c u n o s c u t . Aţi
întrebat-o pe judecătoare?
- S p u n e că nu-1 ştie, răspunse N u g e n t . D a r v o m
v e r i f i c a toate dosarele, şi pe ale ei, şi pe ale j u d e c ă t o ­
r u l u i Waters.
- Poate că avea pică pe ea sau pe W a t e r s . Sau poate
că Rodriguez avea ceva de împărţit cu sistemul de justi­
ţie al Statelor U n i t e în general. Aţi v e r i f i c a t . . .
- N e o c u p ă m , spuse N e a l , încordat.
C r a w f o r d p r i c e p u aluzia: n u era cazul l u i . U n ranger
texan avea jurisdicţie o r i u n d e în stat. Se putea alătura
u n e i investigaţii sau putea iniţia u n a fără invitaţia altei
agenţii, locale, statale sau federale. D a r mesajul l u i N e a l
era clar: d i n poziţia în care se afla în acea seară, C r a w ­
f o r d t r e b u i a să răspundă, n u să p u n ă întrebări.
Neal continuă:
- A i spus că, a t u n c i c â n d atacatorul a năvălit î n sală,
erai în boxa m a r t o r i l o r . S u f i c i e n t de exact?
-Da.
46 Sandra Brozvn

- C e aspect discutaţi t u şi judecătoarea?


- M i - a i spus că aveţi c o p i i l e a u d i e r i i .
- Le avem.
-Atunci...
Se uită la N u g e n t , care îşi arunca alune în gură.
- C e a n u m e n u este clar, d o m n u l e sergent Lester?
- J u d e c ă t o a r e a te-a lăudat p e n t r u că ai fost la toate
şedinţele cu t e r a p e u t u l .
- E x a c t . Aşa a fost. C e legătură are asta cu toată
povestea?
- A r putea avea foarte mare legătură cu f e l u l în care
ai reacţionat la ceea ce a u r m a t .
- N u văd c u m .
- N u te enerva. î m i fac d o a r meseria.
- Sigur.
I I străpunse pe N e a l cu o p r i v i r e de gheaţă, a p o i
ridică d i n u m e r i .
- Continuă.
N e a l păru bucuros să facă exact asta.
- D e ce ţi s-a cerut să faci consiliere î n a i n t e să ţi se
acorde o n o u ă audiere p e n t r u custodie?
- A i întrebat-o pe judecătoarea Spencer?
- N u î n c ă . A m de gând s-o î n t r e b .
- B i n e . Aş vrea să ştiu şi eu m o t i v u l .
- încearcă să ghiceşti, spuse N e a l , arătându-şi dinţii,
dar n u era u n zâmbet prietenesc.
C r a w f o r d se uită încă o dată de la u n detectiv la ce­
lălalt, fără să încerce să-şi ascundă iritarea. D a r ce era
de câştigat d i n asta? N u ar f i făcut decât să tragă con­
cluzia că îi era ruşine că fusese t r i m i s la consiliere. Şi
chiar îi era, într-o oarecare măsură. D a r n u voia ca ei să
ştie asta.
- N u a m reuşit să accept prea uşor moartea neaş­
teptată a soţiei mele. A s t a a fost a c u m p a t r u a n i . A n u l
trecut, a m făcut o petiţie p e n t r u a r e d o b â n d i custodia
G e o r g i e i . D o s a r u l i-a fost t r i m i s judecătorului W a t e r s .
Acesta a v r u t să fie sigur că îi p o t o f e r i c o p i l u l u i u n me­
d i u stabil şi a solicitat u n a n de terapie ca să se asigure
că depăşisem p r o b l e m e l e d i n t r e c u t .
- D e f i n e ş t e „problemele d i n t r e c u t " .
Dragoste sub presiune 47

- B e a m m a i , m u l t decât ar f i t r e b u i t . E r a u zile în care


îmi era greu şi să mă d a u jos d i n pat d i m i n e a ţ a .
- Depresie clasică.
- D u r e r e clasică.
„ D o b i t o c u l e ! " C r a w f o r d f u t e n t a t să adauge şi asta,
dar se stăpâni.
- Ţ i - a i evitat responsabilităţile de s e r v i c i u . A i fost în­
lăturat de la b i r o u l d i n H o u s t o n şi t r i m i s aici.
- D e fapt, eu a m s o l i c i t a t t r a n s f e r u l . P e n t r u că soţii
G i l r o y locuiesc aici şi G e o r g i a era la ei, m-am m u t a t ca
să f i u m a i aproape de ea.
N e a l îl p r i v i sceptic.
- T r a n s f e r u l n u a avut n i c i o legătură cu i n c i d e n t u l
d i n Halcor?
- P r i n „ i n c i d e n t " îmi imaginez că te referi la e l i m i n a ­
rea celor şase m e m b r i ai c a r t e l u l u i Fuentas, p r i n t r e care
se n u m ă r a şi şeful cel mare?
- P e lângă d o i ofiţeri şi încă vreo câţiva trecători.
Acţiunile tale au fost atent analizate.
N u g e n t se o p r i d i n mestecat. S i n g u r u l sunet d i n
încăpere era bâzâitul electronic al e c h i p a m e n t u l u i
de înregistrare.
C r a w f o r d scrâşni d i n dinţi, lăsând privirea să vor­
bească în n u m e l e l u i . N i c i de-al d r a c u l u i n u s-ar f i lăsat
înregistrat în t i m p ce se j u s t i f i c a în faţa l u i N e a l Lester,
înţepat n e n o r o c i t !
I n t r - u n f i n a l , acesta reluă conversaţia.
- I n cele d i n urmă, ai fost achitat de orice greşeală.
- Exact.
- Dar, de a t u n c i , ai stat m a i m u l t în faţa calculato­
r u l u i . Te-ai o c u p a t de f r a u d e cu cărţi de credit, de fra­
u d e de asigurări... c e r c u r i de p o r n o g r a f i e infantilă...
chestii de-astea.
C r a w f o r d solicitase să fie transferat în Prentiss d i n
m o t i v u l pe care îl spusese, şi fusese desemnat să lucreze
î m p r e u n ă cu agenţiile de i m p l e m e n t a r e a legii d i n îm­
p r e j u r i m i . Totuşi, N e a l avea dreptate. D a c ă era v o r b a
de m u n c ă de teren, erau trimişi alţi rangeri, în t i m p ce
investigaţiile l u i îl ţineau m a i degrabă l i p i t de b i r o u . To­
tuşi, refuză să comenteze.
48 Sandra Brown

N e a l insistă:
- N u ai n i m i c de spus în legătură cu asta?
- A i spus t u cam t o t ce era de zis.
N e a l scoase u n mârâit n e u t r u .
- D a c ă m i se pare necesar, p o t cere să m i se dea înre­
gistrările d i n t i m p u l şedinţelor de terapie.
A s t a îi atrase atenţia l u i C r a w f o r d . Se aplecă spre
Neal.
- A s t e a s u n t informaţii privilegiate.
- Pot cere u n m a n d a t .
- N i c i u n j u d e c ă t o r n-o poate forţa pe terapeută să
predea înregistrările şedinţelor noastre, p e n t r u că s u n t
irelevante.
- D a c ă s u n t irelevante, de ce n u - m i s p u i ce scrie
în ele?
- Pentru că n u le-am văzut.
- încearcă să ghiceşti ce c o n ţ i n .
îi era greu să i se amintească de cea m a i î n t u n e c a t ă
perioadă d i n viaţa l u i , să-şi vadă păcatele d i n trecut fă­
cute p u b l i c e . Se întâmpla p e n t r u a d o u a oară pe ziua
de azi. îi era deosebit de greu să stea l o c u l u i şi să s u p o r t e
asta d i n partea l u i N e a l Lester.
D a r se forţă să abordeze u n aer nepăsător.
- C r e d că t e r a p e u t u l v-ar spune că a m învăţat să-mi
controlez f u r i a provocată de pierderea l u i B e t h , că n u
m a i fac abuz de alcool, că a m depăşit depresia şi aşa m a i
departe.
- N u te-aş întreba, spuse N e a l încet, d o a r că are legă­
tură cu investigaţia în curs.
A b u z u l l u i de a u t o r i t a t e îl înfuria pe C r a w f o r d m a i
m u l t decât orice altceva.
- A r e legătură pe d r a c u ' , N e a l ! încerci în m o d delibe­
rat să mă umileşti, asta e t o t . Părerea mea e că eşti încă
supărat că a m pipăit-o pe soră-ta.
G u r a l u i N u g e n t se căscă de u i m i r e .
N e a l n u spuse n i m i c , dar arunca p u m n a l e d i n
priviri.
Regretându-şi pe loc ieşirea, C r a w f o r d oftă şi îşi tre­
cu degetele p r i n păr.
Dragoste sub presiune 49

- A fost o lovitură ieftină. Eşti u n ticălos, N e a l , şi ai


meritat-o. D a r n u şi sora ta.
Spre s u r p r i n d e r e a l u i , N e a l zâmbi, dar în m o d
răutăcios.
- N u m-aş f i aşteptat la altceva d i n partea ta. I n plus,
t u stai acolo şi eu stau aici. A m fost însărcinat cu i n ­
vestigarea acestui i n c i d e n t cu împuşcături fatale, iar t u
trebuie să mă c o n v i n g i .
T o n u l l u i îl puse pe C r a w f o r d pe ace.
- S ă te c o n v i n g de ce anume?
- C ă erai în d e p l i n c o n t r o l al facultăţilor m e n t a l e în
clipa în care l-ai î n f r u n t a t pe Rodriguez pe acoperişul
clădirii t r i b u n a l u l u i şi că acţiunile tale n u au c o n t r i b u i t
în n i c i u n fel la uciderea l u i .

capitolul 4
U ş a de la i n t r a r e se deschise î n a i n t e ca C r a w f o r d să
apuce să apese b u t o n u l soneriei.
- D o a m n ă Amberson?
- B u n ă ziua, d o m n u l e H u n t . M-a sunat Joe. M ă u i ­
t a m după dumneavoastră. Intraţi.
- V ă m u l ţ u m e s c p e n t r u ce faceţi. î m i pare rău că vă
deranjez atât de târziu.
- N u e n i c i u n d e r a n j . V ă rog, spuneţi-mi Susan.
V e c i n a soţilor G i l r o y arăta m a i tânără decât presu­
p u n e a n u m e l e de bunică. Susan A m b e r s o n era aranjată,
atrăgătoare şi îi zâmbi călduros în t i m p ce se dădea la o
parte şi îl i n v i t a în h o l u l vesel al casei sale.
- D u p ă ce s-a î n t â m p l a t azi, spuse ea, înţeleg de ce
doriţi să o vedeţi pe G e o r g i a .
- C â n d treci p r i n aşa ceva...
G â n d el se o p r i , t e r m i n ă ea în l o c u l l u i :
- îţi doreşti să-i ştii aproape pe cei pe care-i iubeşti,
îi zâmbi cu o expresie de absolută înţelegere.
- A m văzut ce s-a transmis la ştiri. Tragic. N u ştiu
dacă Grace îşi va reveni vreodată.
50 Sandra Brown

- N u a m văzut-o î n c ă . A m v e n i t direct aici după ce


Joe mi-a spus că ai fost de acord să m ă laşi să trec să o
văd. î m i cer scuze că te ţin trează.
- F r a n k e deja în pat, dar eu s u n t pasăre de n o a p t e .
N u e nici o problemă.
C r a w f o r d presupuse că acest F r a n k la care făcuse re­
ferire era soţul l u i Susan. Era b u c u r o s că n u t r e b u i a să
m a i facă conversaţie c u încă o persoană şi îi era recunos­
cător l u i Susan A m b e r s o n p e n t r u că n u îi cerea d e t a l i i
despre cele petrecute î n acea zi în t i m p ce îl conducea pe
u n h o l c e n t r a l , în spatele casei fără etaj.
- îţi m u l ţ u m e s c că ai avut grijă de G e o r g i a toată ziua,
spuse el. Sper că n u a deranjat prea m u l t .
- N i c i u n d e r a n j . Este o fetiţă î n c â n t ă t o a r e . Ş i foarte
manierată.
- M ă b u c u r să a u d . C u m o c h e a m ă pe nepoata ta?
- A m y . Le-am băgat deja pe a m â n d o u ă în pat.
Intră în u r m a ei într-un d o r m i t o r l u m i n a t de o lam­
pă micuţă aşezată pe o noptieră, între p a t u r i . S i m ţ i c u m
i se strânge i n i m a în clipa în care văzu cârlionţii b l o n z i
şi c h i p u l drăgălaş al G e o r g i e i . Avea buzele întredeschise.
Respira pe gură.
- Sforăie, spuse el, cu vocea încărcată de e m o ţ i e .
V ă z â n d că era stânjenit, Susan îi atinse uşor braţul.
- Stai cât v r e i .
Se retrase şi C r a w f o r d se duse lângă p a t u l în care
d o r m e a G e o r g i a . î n celălalt pat era o fetiţă de vârstă
apropiată, însă atenţia l u i era c o n c e n t r a t ă în întregime
asupra fetei l u i , în t i m p ce se aşeza pe marginea p a t u l u i .
D o m n u l Iepurilă, jucăria de pluş fără de care refuza să
d o a r m ă , era la l o c u l ei, sub braţ.
Preţ de câteva m o m e n t e , n u făcu altceva decât să-i
privească c h i p u l . A p o i întinse m â n a , îi apucă u n cârli­
o n ţ şi îl frecă între degete. G e o r g i a plescăi d i n buze, a p o i
îşi trecu d o s u l p a l m e i peste obraz şi deschise o c h i i .
S o m n o r o a s ă , c l i p i până c â n d privirea i se focaliză.
-Tati!
- Şşş, să n-o trezim pe p r i e t e n a ta.
Se ridică ca să se lase îmbrăţişată şi să-l îmbrăţişeze
la rândul ei.
Dragoste sub presiune 51

- A i v e n i t să m ă iei? E deja mâine?


- N u încă. A m trecut d o a r să văd ce m a i faci.
- Bine.
C ă s c ă larg, se întinse în pat şi-şi cuibări c a p u l în
pernă.
- Iţi place n o u a prietenă? Amy?
- M m - h m . E drăguţă. A m d a t o petrecere cu ceai şi
d o m n i ş o a r a Susan ne-a lăsat să ne p u n e m pălăriile ei. Şi
a m avut şi mărgele.
- Da? C u m v-au ieşit fursecurile?
- A m pus zahăr pe deasupra. A l e mele au fost roz.
Căscă d i n n o u .
- V r e i să d o r m i c u mine?
- N u cred că î n c ă p e m a m â n d o i în p a t u l ăsta.
- T u eşti prea mare.
- Eu? T u şi D o m n u l lepurilă aţi o c u p a t t o t p a t u l .
O î n g h i o n t i uşor în burtică şi Georgia c h i c o t i .
- N e v e d e m m â i n e . Culcă-te la loc, dar m a i întâi
dă-mi u n p u p i c .
Se aplecă. G e o r g i a îl c u p r i n s e cu mâinile pe după gât
şi îl sărută pe obraz.
- N o a p t e b u n ă , t a t i . Te iubesc.
- N o a p t e b u n ă , s c u m p o . Şi eu te iubesc.
Se întoarse pe-o parte şi închise o c h i i . C r a w f o r d aş­
teptă până când î n c e p u să sforăie uşor, a p o i , c u i n i m a
strânsă, ieşi d i n cameră în vârful picioarelor.

C i n c i m i n u t e m a i târziu, stătea cu s o c r u l l u i la masa


d i n bucătăria soţilor G i l r o y . C h i a r şi la această oră târ­
zie, Joe era c o m p l e t î m b r ă c a t şi ferchezuit. Făcuse trei
stagii î n V i e t n a m , la aviaţie militară, F4. La sfârşitul răz­
b o i u l u i , părăsise forţele aeriene. D a r forţele aeriene nu-1
părăsiseră niciodată pe de-a-ntregul pe Joe.
Arătă înspre f i l t r u l de cafea de pe b l a t u l de bucătărie.
- Serveşte-te.
- N u , mulţumesc.
- F i i n d c ă ştiam că o r i c u m n-o să p o t d o r m i , m - a m
gândit că p o t să-mi fac o cafea.
E r a u aşezaţi u n u l în faţa celuilalt la masa d i n bucătă­
rie. C r a w f o r d spuse:
52 Sandra Brown

- Grace s-a băgat în pat?


- I n t r - u n sfârşit. A t r e b u i t să o păcălesc. I-am pasat o
pastilă de durere care-i rămăsese de c â n d a avut infecţia
la ureche. I-am băgat-o în ceaiul de muşeţel.
- N-are c u m să-i strice.
- A a d o r m i t - o pe loc.
- A v e a nevoie.
- A i t r e c u t pe la A m b e r s o n i ?
- D e acolo v i n . G e o r g i a s-a trezit d o a r cât să m ă să­
r u t e de n o a p t e b u n ă . N u s u n t sigur c-o să-şi amintească
m â i n e că a m fost acolo. D a r mi-a făcut b i n e să o văd.
- L-ai c u n o s c u t pe Frank?
- D o a r pe Susan. E drăguţă.
- S u n t oameni buni.
Conversaţia se o p r i aici. Aşa se întâmpla de fiecare
dată, d i n clipa în care B e t h îl prezentase tatălui ei. O d a ­
tă ce C r a w f o r d şi Joe epuizau subiectele de complezenţă,
despre vreme şi despre starea de sănătate a t u t u r o r , n u
păreau să m a i aibă despre ce să discute.
C â t fusese căsătorit cu B e t h , C r a w f o r d făcuse toate
e f o r t u r i l e să fie prietenos şi a m a b i l în prezenţa l u i Joe,
ba chiar se prefăcuse interesat de h o b b y - u l s o c r u l u i său,
tâmplăria. I n cele d i n u r m ă însă, acceptase f a p t u l că el
şi Joe n u v o r f i niciodată p r i e t e n i şi îl m u l ţ u m e a să aibă
o relaţie civilizată şi neutră.
C u siguranţă, cât t i m p Georgia se aflase în custo­
d i a soţilor G i l r o y , C r a w f o r d n u făcuse n i m i c care să-l
provoace pe Joe, care să î n c l i n e balanţa delicată d i n t r e
ei, care să-i dea l u i Joe m o t i v u l de a-i l i m i t a accesul la
fiica l u i .
A c u m însă, în t i m p ce stăteau în bucătăria plăcută,
fără diplomaţia l u i Grace care să joace r o l de t a m p o n
între ei, C r a w f o r d simţea arsura ostilităţii l u i Joe.
- A i v o r b i t cu p r i e t e n i i tăi, poliţiştii?
C r a w f o r d voia să-i scoată d i n cap ideea că p r i m e a
t r a t a m e n t preferenţial p e n t r u că era la r â n d u l l u i ofiţer
al legii.
- D u p ă c u m ştii, N e a l Lester c o n d u c e investigaţia.
E l şi u n t i p pe care nu-1 cunosc, N u g e n t , mi-au l u a t
Dragoste sub presiune 53

declaraţia. Ştiau deja cam t o t ce se întâmplase şi n u vo­


iau decât să afle detaliile d i n perspectiva mea.
- C u m ar fi?
- C u m ar f i f a p t u l că n u ştiam că te poţi mişca atât
de repede.
- Poftim?
- C â n d a i n t r a t i n d i v i d u l şi a î n c e p u t să tragă, ai
reacţionat cu o viteză şi o agilitate remarcabile.
- î m i imaginez că cele două m i l e de mers pe jos în
fiecare zi m ă ţin în f o r m ă .
- P r o b a b i l . N o r o c u l tău şi al l u i Grace.
- N u pe n o i ne viza.
Joe împinse s c a u n u l şi se ridică ca să-şi u m p l e ca­
na de cafea. Se întoarse la masă, dar, odată ce aşeză
cana, n u o m a i atinse.
- C e s-a î n t â m p l a t acolo?
C r a w f o r d ştia că „ a c o l o " î n s e m n a acoperişul clădirii
tribunalului.
- N u a m apucat să mă u i t la televizor, dar îmi ima­
ginez că a fost s u b i e c t u l zilei la ştiri. V e c i n a ta, Susan,
a spus ceva în legătură cu asta. C e s-a transmis?
- C ă ai încercat să-l c o n v i n g i pe i n d i v i d să se predea.
Dar, când şi-a d a t seama că era î n c o n j u r a t , acesta a tras
în a j u t o r u l de şerif şi băieţii de la S W A T l-au e l i m i n a t .
- D a , cam aşa a fost.
- La televizor se face mare caz d i n f a p t u l că eşti ran-
ger texan.
- S u n t u n caraghios care stă în faţa u n u i c o m p u t e r ,
cu o insignă de ranger.
- D a c ă e să-i asculţi pe ei, eşti u n e r o u .
- E u n u văd l u c r u r i l e în f e l u l ăsta.
- N i c i eu.
F u r i a m o c n e a în Joe şi, în clipa î n c a r e rosti u l t i m e l e
c u v i n t e , începuse deja să spumege. î n t o a r s e capul, as­
cultă preţ de câteva clipe ca să se asigure că Grace era
încă în d o r m i t o r , adormită, a p o i se întoarse c u faţa
spre C r a w f o r d .
Dar, î n a i n t e ca s o c r u l l u i să apuce să spună ceva,
C r a w f o r d intră în ofensivă.
54 Sandra Brozvn

- D i n clipa în care a m i n t r a t pe uşă, t o t arzi să-mi


s p u i ceva, Joe. H a i d e , să a u z i m !
- T e - a i gândit t u să faci pe J o h n W a y n e .
- M - a m dus după u n bărbat î n a r m a t cu u n pis­
t o l s e m i a u t o m a t , care a m e n i n ţ a viaţa t u t u r o r celor
d i n clădire. A r f i t r e b u i t să stau deoparte şi să-l las să
plece liniştit?
- Clădirea aia e plină de ofiţeri de t o t f e l u l întreaga
zi, în fiecare zi.
- E i b i n e , s i n g u r u l ofiţer d i n apropiere a fost C h e t ,
iar el era m o r t .
- Ce i-ai spus atacatorului?
C r a w f o r d îşi petrecuse u l t i m e l e ore răspunzând la
întrebările l u i N e a l legate de acest subiect. N u - i plăcea
să fie a c u m l u a t la b a n i m ă r u n ţ i de socrul l u i . Pe de
altă parte, spera să evite o ceartă prea puternică cu Joe
şi recunoscu în sinea l u i că era m a i b i n e să ia l u c r u r i l e
m a i uşor.
- O să-ţi povestesc t o t u l bucuros m a i târziu, Joe. I n
m o m e n t u l ăsta s u n t frânt. Iţi m u l ţ u m e s c că m i - a i p e r m i s
să o văd pe G e o r g i a . A v e a m nevoie. Şi a m v r u t să văd
c u m se m a i simte Grace. A c u m că ştiu că s u n t amân­
d o u ă b i n e şi a d o r m i t e , o să m ă îndrept spre p r o p r i u l
m e u pat.
C â n d îşi împinse s c a u n u l şi se ridică, Joe făcu la f e l .
- E t i m p u l să ne scoatem mănuşile, spuse el.
C r a w f o r d ridică o sprânceană.
- Ştii la ce mă refer, spuse Joe.
- D a , ştiu la ce te referi. D a r ai avut a n i întregi să
s p u i ce-ai pe suflet şi ai ales t o c m a i noaptea asta? Acum?
Prost m o m e n t , Joe. Sincer, chiar n u m a i poţi aştepta o
zi sau două?
- N u , p e n t r u că n u vreau să m ă acuzi m a i târziu că
n u te;am avertizat.
- I n legătură c u ce?
B ă r b a t u l m a i în vârstă îşi înfipse mâinile în şolduri,
luând p o s t u r a u n u i învingător.
- M i - a i j u c a t cartea azi. A i înscris u n g o l p e n t r u echi­
pa adversă.
Râse scurt.
Dragoste sub presiune 55

- A m t o t încercat să găsesc o m e t o d ă să te bat la


chestia asta, şi al n a i b i i să f i u dacă n-ai f ă c u t o t u în
locul m e u .
- E v o r b a despre d i s p u t a pe custodie?
- Care dispută? şuieră Joe. N u va m a i f i n i c i o dispută
după spectacolul tău de azi.
- N u a fost u n spectacol. A m v r u t doar...
- A i l u a t o armă încărcată de la u n ofiţer căzut şi te-ai
dus după u n descreierat. Iţi aminteşti o a m e n i i pe care
i-ai î n t â l n i t în t i m p ce te îndreptai spre acoperiş? D o i au
dat i n t e r v i u r i la p o s t u r i l e T V . N i c i u n u l n u îl văzuse pe
bărbatul în alb, dar a m â n d o i au a f i r m a t că t u i-ai speriat
de m o a r t e .
C r a w f o r d se întoarse spre uşă.
- S p u n e - i l u i Grace că o s u n m â i n e .
- Ascultă-mă!
C r a w f o r d se răsuci pe călcâie.
- N u mi-ai plăcut d i n clipa în care B e t h te-a adus să
te prezinte.
- A s t a n u e o noutate.
- M i - a i displăcut de când te-am văzut.
- D e c â n d m-ai văzut? D e ce? N i c i m ă c a r n u m ă cu-
noşteai, ce p u t e a i să ai împotriva mea? C ă e r a m m a i
tânăr şi m a i p u t e r n i c decât tine? D o m n u l T o p G u n avea
dintr-odată c o n c u r e n ţ ă la afecţiunea l u i Beth?
- A m văzut d i n p r i m a clipă că n u erai u n o m pe care
mi-ar f i plăcut să-l a m sub c o m a n d a mea.
- N u , spuse C r a w f o r d . C e ai văzut d i n p r i m a clipă a
fost f a p t u l că n u e r a m u n o m pe care să-l poţi c o m a n d a .
Şi de-asta n u m-ai plăcut de la b u n î n c e p u t .
- B e t h te vedea îndrăzneţ şi energic. E u te-am văzut
nesăbuit. Ş i a m avut dreptate. A m u r i t d i n cauza nesă­
buinţei tale.
C r a w f o r d îşi spusese şi el asta, în repetate rânduri,
învăluit în a b u r i i a l c o o l u l u i . M a i recent, îşi mărturisise
s e n t i m e n t u l de vinovăţie care îl rodea în faţa t e r a p e u t u ­
l u i . D a r era devastator să audă cuvintele d i n gura socru­
l u i său şi să ştie cu c e r t i t u d i n e că, deşi Joe şi Grace nu-1
c o n d a m n a s e r ă pe faţă, îl considerau responsabil p e n t r u
pierderea s i n g u r u l u i l o r c o p i l .
56 Sandra Brown

Joe îşi îndreptă arătătorul spre e l


- Bravura ta fără m i n t e m-a lăsat fără o fiică, dar o
să mă ajute să câştig custodia nepoatei mele. C u s t o d i a
p e r m a n e n t ă , de această dată. O să mă l u p t până în pân­
zele albe. Şi, după demonstraţia ta de azi, v o i câştiga
cu siguranţă.

C â n d d e t e c t i v i i terminară în cele d i n u r m ă cu
C r a w f o r d H u n t , H o l l y se simţea deja epuizată d o a r de
cât stătuse şi-şi aşteptase rândul. A p o i petrecuse aproa­
pe o oră în camera de i n t e r o g a t o r i u , dăduse declaraţia
oficială şi răspunsese în d e t a l i u la întrebările detectivi­
lor, m u l t e d i n t r e acestea legate de acţiunile d o m n u l u i
H u n t . Era aproape două d i m i n e a ţ a c â n d ajunse în sfâr­
şit acasă.
Aşa c u m îi promisese d o a m n e i Briggs, ceruse să fie
însoţită de o escortă de poliţie şi adevărul era că se sim­
ţea recunoscătoare celor d o i poliţişti care o urmară în
maşina de patrulă, apoi o c o n d u s e r ă până la uşa d i n
spate şi o văzură intrată în casă.
H o l l y l o c u i a în casa de oaspeţi a u n e i proprietăţi izo­
late ce se î n t i n d e a pe două hectare, care aparţinea u n u i
p r i e t e n al răposatului j u d e c ă t o r W a t e r s .
Era o clădire micuţă, î n c â n t ă t o a r e , î n c o n j u r a t ă de
vegetaţie luxuriantă. Tufişuri înalte de azalee şi gar­
d u r i dese de conifere o separau de casa principală, o
ascundeau parţial de stradă şi îi izolau c o m p l e t curtea
din^spate.
I n m o d n o r m a l , i n t i m i t a t e a pe care i-o oferea l o c u l
îi crea mare plăcere, dar astăzi, când îşi luă la revedere
de la ofiţeri, ar f i preferat ca, m ă c a r o noapte, să aibă ve­
c i n i în apropiere. Simţindu-se încordată şi vulnerabilă,
î n c u i e uşa d i n spate, a p o i trecu p r i n fiecare încăpere,
verificând în spatele uşilor şi în d u l a p u r i ca să se asigure
că n u o aştepta n i c i u n b ă r b a t mascat, cu salopetă albă.
Cercetarea ei n u scoase n i m i c la iveală, fireşte, şi se r i d i ­
culiza singură p e n t r u că se p u r t a ca u n iepure speriat.
E mort
Totuşi, o r i de câte o r i şi-ar f i repetat în m i n t e aceste
c u v i n t e , imaginea trăsăturilor distorsionate în spatele
Dragoste sub presiune 57

măştii transparente îi r ă m â n e a în m i n t e şi ştia că aşa


avea să fie m u l t t i m p de aici î n a i n t e .
î n c ă agitată, se gândi să o sune totuşi pe d o a m n a
Briggs, dar reuşi să se convingă să n u o facă. A r f i insis­
tat să vină acolo, iar asta ar f i făcut-o pe H o l l y să se simtă
ca o caraghioasă.
S ă o sune pe M a r i l y n era cea de a d o u a o p ţ i u n e .
C h i a r şi la ora asta, p r o b a b i l că n u se culcase încă. D a r
H o l l y n u avea energia de a p u r t a o conversaţie cu M a r i ­
lyn în seara asta, u n exerciţiu care o lăsa sleită de p u t e r i
chiar şi în cele m a i b u n e m o m e n t e .
I n cele d i n urmă, n u m a i sună pe n i m e n i . Teama
ei era n e î n t e m e i a t ă . C h i a r şi aşa, făcu duş cu uşa ca­
b i n e i deschisă, deşi aceasta era d i n sticlă transparentă,
î m b r ă c a t ă de culcare, c o b o r î în bucătărie şi găsi o sti­
clă de w h i s k y în bufet, rămasă de la D e n n i s . I n m o d
o b i ş n u i t n u ar f i b ă u t ceva atât de tare, dar n u se putea
gândi la vreo ocazie care să justifice m a i b i n e c o n s u m u l
de tărie.
D u p ă ce se asigură că toate ferestrele şi uşile erau
încuiate, luă p a h a r u l de w h i s k y cu ea în pat. Se s p r i j i n i
între perne şi s o r b i recunoscătoare.
Jorge Rodriguez. îşi cercetă m e m o r i a , în speranţa că va
găsi ceva, cât de m i c . A r f i fost o uşurare să poată a t r i b u i
acţiunea d i n acea zi a bărbatului u n e i decizii luate fie
de ea, fie de judecătorul W a t e r s . Să găsească chiar şi o
legătură tangenţială între ea şi Rodriguez, orice m o t i v ,
cât de m i c , de răzbunare, i-ar f i o f e r i t o justificare.
D e o c a m d a t ă însă, m o t i v u l t e n t a t i v e i de asasinat ră­
m â n e a necunoscut, iar asta o neliniştea. C h i a r dacă n u
ar f i avut nevoie de o explicaţie p e n t r u p r o p r i a linişte
sufletească, o a m e n i i care v o t a u ar f i cerut u n a . L u m e a
avea să vrea să ştie ce se ascundea în spatele tragediei de
la t r i b u n a l şi dacă avea vreo legătură cu ea.
N u avea n i c i o îndoială că Sanders va f o l o s i i n c i d e n ­
t u l , va răsuci şi^va m a n i p u l a faptele în aşa fel î n c â t să
o discrediteze. I n seara asta p r o b a b i l că şi el era treaz,
pregătindu-şi atacul de critică pe faţă şi de insinuări. C u
siguranţă avea să vrea să atace cât t i m p i n c i d e n t u l era
î n c ă proaspăt, p r o b a b i l chiar a d o u a zi.
58 Sandra Brown

C u acest gând, H o l l y t e r m i n ă ce m a i rămăsese d i n


whisky, aşeză p a h a r u l pe noptieră şi întinse m â n a după
întrerupătorul lămpii. Ezită însă şi se gândi preţ de câ­
teva clipe să d o a r m ă cu l u m i n a aprinsă. D o a r î n seara
asta. A p o i , mustrându-se singură p e n t r u astfel de copi­
lării, stinse l u m i n a cu o mişcare hotărâtă.
Dar, în clipa în care făcu asta, observă că mâinile
încă îi t r e m u r a u . W h i s k y - u l n u o calmase, m a i degrabă
părea să-i accentueze i m a g i n i l e pe care le păstra în m i n ­
te, să le facă m a i d i s t i n c t e , m a i înfricoşătoare.
Stătea întinsă în pat, încordată şi fără să poată să
d o a r m ă , c u simţurile la m a x i m .
Aşa că, în clipa în care auzi z g o m o t u l î n grădina
d i n spate, sări ca arsă, cu i n i m a bătându-i n e b u n e ş t e
în p i e p t .

capitolul 5
O draperie f u dată la o parte şi c h i p u l ei apăru în
fereastră. I n m o d a u t o m a t , întinse m â n a spre întreru­
pător.
- N u aprinde lumina.
V o r b i d o a r atât de tare cât să îl audă p r i n fereastră.
- C e cauţi aici?
- Deschide uşa.
- Eşti nebun?
- P s i h o l o g u l desemnat de j u d e c ă t o r a fost de altă pă­
rere. A c u m descuie uşa.
C r a w f o r d aşteptă, simţind c u m îşi pierde răbdarea,
în t i m p ce o vedea c u m se luptă să ia o decizie. I n cele
d i n u r m ă , apăsă b u t o n u l yalei şi deschise uşa. C r a w f o r d
se strecură î n ă u n t r u , închise uşa în u r m a l u i şi trase dra­
peria la loc. C â n d se întoarse spre ea, H o l l y făcu u n pas
t e m ă t o r în spate.
- Relaxează-te, d o a m n ă judecător.
- N u prea cred, d o m n u l e H u n t .
- D a c ă aş f i v e n i t ca să-ţi fac v r e u n rău, aş m a i f i bă­
t u t la uşă?
Dragoste sub presiune 59

în spatele ei era o uşă deschisă, p r i n care putea vedea


in sufragerie. într-o parte a acesteia era u n c o r i d o r scurt,
care presupunea că ducea spre d o r m i t o a r e . O l u m i n ă
de veghe strălucea d i n p l i n t a h o l u l u i . L u m i n a bucătăria
doar atât cât să-l ajute să n u se izbească de m o b i l ă .
- Eşti singură aici?
- Este ora p a t r u d i m i n e a ţ a ,
întoarse privirea spre ea.
- Eşti singură?
H o l l y ezită, a p o i înclină o dată d i n cap.
- C i n e locuieşte în casa principală?
- O văduvă de vreo optzeci şi ceva de a n i .
- Singură?
- C u t r e i pisici.
- V r e o îngrijitoare? V r e o asistentă?
- Insistă să locuiască singură, dar o linişteşte gândul
că are pe cineva în apropiere - la fel şi pe f a m i l i a ei.
A fost prietenă cu j u d e c ă t o r u l Waters. Ş t i i n d că a m
nevoie de o locuinţă, acesta a sugerat a r a n j a m e n t u l şi
a m â n d o u ă a m avut de câştigat.
C r a w f o r d n u vedea v r e u n m o t i v p e n t r u care ar f i
minţit în legătură cu o c u p a n t a casei p r i n c i p a l e , i m p u ­
nătoare, cu arhitectură caracteristică zonei de sud a Gre­
ciei. O văduvă blândă, dar i n d e p e n d e n t ă care îşi trăia
u l t i m e l e zile în c o m p a n i a a t r e i pisici era u n clişeu prea
mare ca să n u fie adevărat.
Se relaxa u n m o m e n t şi o p r i v i m a i îndeaproape pe
j u d e c ă t o a r e . C o a d a severă în care îşi purtase părul strâns
în sala de judecată dispăruse. Părul îi atârna a c u m l i b e r
pe u m e r i . Sub privirea l u i , îl dădu după u r e c h i , cu u n
aer stânjenit.
- T e m a i întreb o dată. C e cauţi aici?
- Dormeai?
-Da.
Ş t i i n d că m i n t e , o p r i v i fără să spună n i m i c .
D u p ă câteva secunde, oftă.
- A m încercat să d o r m , dar n u m i - a m p u t u t scoate
d i n m i n t e i n c i d e n t u l de azi.
- A l c u i e whisky-ul?
-Cum?
60 Sandra Brown

U r m ă r i n d u - i p r i v i r e a , văzu sticla de pe b u f e t .
- A l meu.
- N u prea cred.
- B i n e , u n p r i e t e n 1-a lăsat aici...
- C e prieten?
- ... şi mă b u c u r că a făcut-o...
- U n bărbat?
- . . . p e n t r u că mi-a p r i n s b i n e în seara sta.
C u severitate, îşi îndreptă spatele.
- N u îţi datorez n i c i o explicaţie, d o m n u l e H u n t ,
însă dumneata ai foarte m u l t e explicaţii de dat! D e exem­
p l u ce d r a c u ' cauţi aici şi c u m ai ştiut u n d e locuiesc?
- N u s u n t poliţist texan degeaba.
- N u face pe grozavul!
- N i c i n u î n c e r c a m . A m făcut o stagiatură de o p t a n i
î n a i n t e să p o t solicita p o s t u l .
I n t i m p ce ea se î n c r u n t a , C r a w f o r d e x a m i n a cu m a i
multă atenţie bucătăria. Pe b u f e t erau aparatele obişnui­
te, o violetă africană era la fereastra de deasupra chiuve­
tei şi o masă micuţă lângă perete, cu d o a r două scaune.
C o m p a c t ă şi imaculată. N i m i c exagerat. C a m c u m
se aşteptase.
- D e cât t i m p locuieşti aici? întrebă el.
- D i n ziua în care a m ajuns în oraş.
- D i n Dallas, nu?
R i d i c ă o sprânceană.
- O fată de oraş se mută la ţară?
Enervată de replica asta, îi spuse:
- T e m a i întreb o singură dată: ce cauţi aici?
- A s t a t r e b u i a să fie următoarea mea întrebare. D e
ce aici?
- Ţ i - a m spus. Văduva...
- A m v r u t să s p u n , de ce în Prentiss? D e ce t o c m a i în
u m i l u l n o s t r u orăşel, la marginea u n e i mlaştini?
- C â n d starea de sănătate 1-a forţat pe j u d e c ă t o r u l
Waters să se retragă, m-a încurajat să solicit p o s t u l l u i .
- D i n t r e toţi v u l t u r i i flămânzi care ţinteau p o s t u l
ăsta, te-a încurajat t o c m a i pe d u m n e a t a . D e ce?
Dragoste sub presiune 61

C â n d ezită să-i răspundă, C r a w f o r d îşi dădu seama


ia atinsese u n subiect sensibil. C u evidentă reţinere,
li spuse:
- M ă c u n o ş t e a de c â n d mă născusem. E l şi tata au
lost b u n i p r i e t e n i .
-Ha!
- C e vrei să spui cu „ha"?
- Favoritism?
- A r t r e b u i să-i faci campanie l u i G r e g Sanders.
- Ă l u i a cu gură mare? N u , m u l ţ u m e s c .
- Ce-i d r e p t , îi place să facă gălăgie. Proiectele l u i n u
sunt c u n i m i c i m p r e s i o n a n t e şi p l a t f o r m a e şubredă, aşa
că a recurs la împroşcatul cu n o r o i . D u p ă părerea l u i ,
s u n t prea tânără şi lipsită de experienţă.
- Ce-i d r e p t , el are cu douăzeci de a n i în plus.
- A t u n c i , i s t o r i c u l l u i ar t r e b u i să-l facă de ruşine
pe-al m e u . Şi n u - i aşa.
î n c e p u să-i n u m e r e pe degete realizările.
- A i t e r m i n a t facultatea de d r e p t ca şefă de p r o ­
moţie. I m e d i a t după absolvire, ai fost recrutată de o
c o m p a n i e de prestigiu d i n Dallas. A i ajuns partener în
t i m p r e c o r d . Divorţul jucătorului de h o c h e i ţi-a câştigat
celebritatea. Fosta soţie s-a ales cu o sumă frumuşică.
- Ţi-ai făcut temele.
- A m o m i s ceva?
- A m fost supraveghetor de h o l în clasa a şaptea.
- D a , pe-asta a m ratat-o. D a r n u mă s u r p r i n d e . Eşti
personificarea g e n u l u i care iese în evidenţă. Totuşi,
Sanders şi ceilalţi ca el cred că ai p r i m i t p o s t u l n u m a i
p e n t r u că erai protejata judecătorului W a t e r s .
D i n n o u , privirea îi alunecă spre şuviţele care-i înca­
d r a u faţa.
- A r f i fost prea s i m p l u să accepte ceea ce era
evident.
J u d e c ă t o a r e a îşi încorda d i n n o u spatele.
- G u v e r n a t o r u l a fost cel care a hotărât. I n orice caz,
n u am^de gând să d i s c u t asta cu d u m n e a t a , d o m n u l e
H u n t . I n n o i e m b r i e , v o i f i aleasă pe m e r i t .
Ceva m a i devreme î n acea seară, pe h o l u l secţiei de
poliţie, fusese p r i m a oară c â n d o văzuse fără roba cea
62 Sandra Brown

neagră pe care o p u r t a în şedinţele de la t r i b u n a l . Fusese


î m b r ă c a t ă în p a n t a l o n i de stofă g r i şi o bluză a l b a s t r ă , cu
o croială clasică, fără b r i z b r i z u r i , care să se potrivească
cu profesia ei - o ţinută potrivită p e n t r u a f i p u r t a t ă pe
sub robă de o d o a m n ă j u d e c ă t o a r e .
Dar, cu toată severitatea costumaţiei, fusese s u r p r i n s
să constate că arăta m u l t m a i mică fără r o b ă . A c u m , des­
culţă şi îmbrăcată într-un t r i c o u prea mare şi d e c o l o r a t ,
cu u n halat de b u m b a c pe deasupra, nelegat la c o r d o n ,
părea chiar şi m a i m i c u ţ ă . Fără elementele care îi desem­
n a u s t a t u t u l de judecătoare, n u era mare l u c r u d e ea.
Insă t o n u l ei păstra marca distinctă a a u t o r i t ă ţ i i .
- T o t n u mi-ai spus de ce ai v e n i t aici, d o m n u l e
Hunt.
S i m ţ i parcă o strângere de inimă c â n d f u n e v o i t să-şi
ia o c h i i de la t i v u l t r i c o u l u i ei, care n u - i a j u n g e a c h i a r
până la g e n u n c h i i g o i , dar se forţă să o facă.
- V r e a u să-ţi p u n câteva întrebări şi n u a m î n c r e d e r e
în telefoane. C a să n u m a i vorbesc de d e s f ă ş u r ă t o a r e .
- La t e l e f o n sau n u , n u ar t r e b u i să d i s c u t ă m î n par­
ticular.
- D e ce nu? Te t e m i să n u avem p r o b l e m e c u Neal?
Sau te intimidează Nugent? N - a m văzut d e t e c t i v m a i
dedicat.
I g n o r â n d i n s u l t a adusă d e t e c t i v u l u i m a i t â n ă r , feme­
ia îi spuse:
- C o n d u c o investigaţie. Fără să v r e m , n e - a m p u t e a
i n f l u e n ţ a reciproc declaraţiile referitoare la ceea ce s-a
î n t â m p l a t azi.
- T i - a u l u a t declaraţia, nu?
-Da.
- Ş i eu a m dat-o pe a mea. Ne-am spus fiecare poves­
tea fără să ne c o m p a r ă m în p r e a l a b i l n o t i ţ e l e . P u t e m
discuta a c u m despre asta.
- P o s i b i l . Dar, ţ i n â n d c o n t de audierea d u m i t a l e
p e n t r u custodie, este l i p s i t de etică să discutăm î n p a r t i ­
cular. Nu-ţi d a i seama că, v e n i n d aici, ai c o m p r o m i s . . .
- C u m aveai de gând să te p r o n u n ţ i azi? I n favoarea
mea sau a socrilor mei?
Dragoste sub presiune 63

îl p r i v i în o c h i preţ de câteva secunde, a p o i coborî


privirea u n d e v a în zona n a s t u r e l u i de la guler.
- N u ştiu. ,
- Pe d r a c u ' !
îşi ridică d i n n o u privirea spre el, brusc şi cu f u r i e .
- N u pe dracu, d o m n u l e H u n t . A v e a m de gând să
examinez cu mare atenţie t o t ce s-a d i s c u t a t astăzi în sala
de judecată î n a i n t e de a mă p r o n u n ţ a .
C r a w f o r d îşi puse m â n a dreaptă deasupra i n i m i i .
- C â t de corectă este d o a m n a justiţie!
C u evidentă iritare, judecătoarea adoptă o poziţie
m a i fermă, greu de realizat a t u n c i c â n d eşti î n picioa­
rele goale.
- î n t o c m a i . Sunt corectă. N u mi-aş d o r i să iau o hotă­
râre care ar putea să o afecteze pe fiica d u m i t a l e . . .
- O cheamă Georgia.
- Care să o afecteze pe G e o r g i a . B i n e l e ei este p r i n c i ­
p a l u l m e u interes. N u d u m n e a t a , n i c i b u n i c i i . Georgia.
Sper d i n t o t s u f l e t u l ca relaţiile d u m i t a l e cu soţii G i l r o y
să r ă m â n ă a m i a b i l e şi sper că ambele părţi v o r înţelege
şi v o r accepta decizia mea. O r i c e a n i m o z i t a t e rezultată
în u r m a acestei poveşti ar avea efecte negative p e n t r u
G e o r g i a . T o a t ă l u m e a , eu în special, vrea să evite asta.
Şi t o c m a i de aceea argumentele a m b e l o r părţi t r e b u i e
cântărite cu atenţie, p r i v i t e d i n toate u n g h i u r i l e , iar eu
trebuie să mă gândesc m u l t şi b i n e î n a i n t e de a m ă pro­
n u n ţ a în favoarea u n e i a sau alteia d i n părţi.
C r a w f o r d n u spuse n i m i c o v r e m e . A p o i :
- I m p r e s i o n a n t discurs, d o a m n ă judecător. Foarte
elaborat. A r f i t r e b u i t să-l păstraţi p e n t r u strângerea de
f o n d u r i de c a m p a n i e . D a r eu personal n u cred n i c i u n
cuvânt, m a i ales partea cu gânditul m u l t şi b i n e . Ştiai
deja c u m o să te p r o n u n ţ i în legătură cu petiţia mea
î n a i n t e de a v e n i azi la t r i b u n a l . N u - i asa?
-Nu.
C r a w f o r d scoase u n sunet sceptic.
- B i n e . C r e z i ce v r e i .
A r ă t ă spre uşă.
- D a r fă-o în altă parte. Te r o g să pleci.
- Sau ce?
64 Sandra Brown

- Sau c h e m poliţia.
T e h n i c v o r b i n d , el era poliţia, dar n u - i atrase atenţia
asupra acestui fapt, mulţumindu-se să pufnească.
- N u prea cred. P u b l i c i t a t e negativă. Ţi-ar d ă u n a în
c a m p a n i e . Şi m a i multă atenţie negativă după t o t ce s-a
î n t â m p l a t astăzi?
C l ă t i n ă d i n cap.
- A a a a . R i v a l u l d u m i t a l e , Sanders, g u v e r n a t o r u l
H u t c h i n s , o a m e n i i în general speculează deja că i n c i ­
d e n t u l de azi ar f i p u t u t f i d i n cauza d u m i t a l e .
C a şi c u m ar f i lovit-o la p r o p r i u sub centură, femeia
îşi strânse p r o t e c t i v braţele în j u r u l m i j l o c u l u i şi îşi băgă
degetele sub coate.
- N u spune asta.
I n m o d evident, se gândise deja şi ea că ar f i p u t u t f i
c u m v a răspunzătoare p e n t r u cele întâmplate, iar asta o
deranja p r o f u n d . D a r C r a w f o r d n u putea să nege ade­
vărul, d o a r ca să o menajeze pe ea. M i z a era prea mare
p e n t r u el. C â n d investigaţia legată de i n c i d e n t u l d i n
acea zi avea să se t e r m i n e , n u voia să existe neînţelegeri
sau interpretări greşite a f e l u l u i în care acţionase. A l t f e l
î n s e m n a să o piardă pe G e o r g i a d e f i n i t i v .
Aşa că insistă:
- Rodriguez avea ceva c o n t r a dumitale?
- N u d i n câte ştiu eu.
- H a i d e , d o a m n ă judecător. S u n t e m d o a r n o i d o i .
- Sugerezi că a m m i n ţ i t în declaraţia pe care a m dat-o
la poliţie?
- T o a t ă l u m e a m i n t e în declaraţii.
- E u n u . N u a m auzit niciodată n u m e l e Jorge R o d r i ­
guez până î n această seară. D e ce aş minţi?
- A s t a e s i m p l u . I n n o i e m b r i e , v r e i să f i i aleasă pe
m e r i t . D a c ă există v r e u n secret urât...
- Ieşi...
n u ai vrea să-l faci p u b l i c î n a i n t e de v o t .
- . . . afară!
- N i c i u n scandal legat de v r e u n e m i g r a n t ilegal, să
înţeleg?
'-Nu!
Dragoste sub presiune 65

N u g e n t îi spusese că judecătoarea pretinsese că n u


recunoaşte n u m e l e , dar C r a w f o r d voise să-i vadă cu
o c h i i l u i reacţia. D a c ă m i n ţ e a , era o actriţă a d r a c u l u i
de b u n ă . N u detecta n i c i u n u l d i n semnele clasice.
Era totuşi furioasă la c u l m e şi, în c i u d a bravadei de
care dăduse dovadă cu câteva m i n u t e în urmă, dacă îi
cerea să plece, t r e b u i a să o asculte.
- B i n e a t u n c i , zise el. N u îl cunoşteai pe Rodriguez.
A t u n c i , de ce-a făcut-o?
Postura judecătoarei păru să se relaxeze o idee. D ă d u
cu tristeţe d i n cap, lăsând să scape şuviţa pe care o stre­
curase după ureche. Trase adânc aer în p i e p t , făcând
relieful să-şi schimbe f o r m a sub t r i c o u , u n d e t a l i u care
n u trecu neobservat p e n t r u C r a w f o r d .
- N u a m n i c i cea m a i vagă idee, spuse ea încet. Aş
vrea să ştiu.
C u u n efort, C r a w f o r d reveni la discuţia în curs
şi spuse:
- D i n câte s p u n N e a l şi N u g e n t , au discutat cu zeci
de persoane şi n i m e n i nu-şi aminteşte să-l m a i f i văzut
pe R o d r i g u e z înainte să i n t r e în sala d u m i t a l e . C h i a r
şi fără mască, cineva l-ar f i observat dacă b â n t u i a p r i n
t r i b u n a l î m b r ă c a t în salopeta de zugrav.
Ridică mâinile, indicându-i că n u avea n i c i o idee.
Crawford continuă:
- E s t e rezonabil să p r e s u p u n e m că era f a m i l i a r i z a t
cu clădirea. P e n t r u început, ştia că n u există camere de
securitate decât la intrări şi la ieşiri. M a i ştia şi că poate
i n t r a î n a r m a t cu u n p i s t o l .
Adăugă a p o i , pe u n t o n sec:
- P u n p a r i u că a p r o b i a c u m b u g e t u l p e n t r u sporirea
măsurilor de securitate.
- C â n d m - a m m u t a t aici, a m fost surprinsă să con­
stat că n u exista detector de metale la i n t r a r e .
- î n t o t d e a u n a suma a fost redirecţionată către alte
cheltuieli.
- D i n nefericire p e n t r u C h e t .
-Da.
- E p o s i b i l să f i fost el cel vizat? întrebă ea.
66 Sandra Brown

- N-aş prea crede. îl cunosc de c â n d e r a m m i c . A fost


p r i m u l ofiţer de culoare de aici. Ştiai?
J u d e c ă t o a r e a clătină d i n cap.
- Şi-a petrecut cea m a i mare parte a carierei în p o s t u l
de a p r o d .
G â n d i n d u - s e la C h e t , C r a w f o r d se auzi s p u n â n d :
- M i - a făcut cu o c h i u l .
- Poftim?
- A b i a a c u m m i - a m a m i n t i t . D u p ă ce mi-a l u a t jură­
m â n t u l , în t i m p ce se întorcea, mi-a făcut c u o c h i u l .
H o l l y zâmbi.
- D a , aşa era el. Deşi, strict v o r b i n d , în calitate de
persoană oficială, n u ar f i t r e b u i t să e x p r i m e n i c i u n fel
de parţialitate.
- N u . Dar a însemnat m u l t pentru mine.
N u m a i spuseră n i m i c preţ de câteva m o m e n t e .
A p o i , s c u t u r â n d m e l a n c o l i a care îl învăluise, C r a w ­
f o r d spuse:
- î n orice caz, n u - m i p o t i m a g i n a ca C h e t Barker să
f i avut v r e u n d u ş m a n pe l u m e . C r e d că p u r şi s i m p l u a
fost în d r u m .
- î n d r u m u l spre m i n e , spuse ea, c u voce înceată.
C r e z i că eu e r a m ţinta, n u - i aşa?
Expresia ei tristă îl i m p l o r a să-i dea u n răspuns cin­
stit, dar C r a w f o r d lăsă tăcerea să vorbească în l o c u l l u i ,
iar concluzia logică o supără în m o d v i z i b i l . îşi întoarse
c a p u l şi-şi muşcă buza de jos, într-o expresie de n e p u ­
tinţă.
- U i t e , spuse el, n i m i c n u e clar în m o m e n t u l ăsta.
C h i a r dacă d u m n e a t a erai ţinta, d i n orice m o t i v bizar,
i n d i v i d u l n u te m a i poate răni a c u m .
- C h i a r şi aşa, aş vrea să ştiu ce-am făcut, sau ce n-am
făcut, de a ajuns să vrea să m ă o m o a r e . C e a m făcut să-l
provoc la o măsură atât de extremă?
- Poate că totuşi n u ai avut n i c i o legătură.
- T o c m a i ai spus că, după părerea d u m i t a l e , eu
e r a m ţinta.
- N u , n-am spus asta. Dumneata ai spus-o. D a r poate
că Rodriguez, sau o r i c u m l-o f i chemat, n u a avut n i m i c
în p a r t i c u l a r cu d u m n e a t a , cu t r i b u n a l u l sau c u ceva
Dragoste sub presiune 67

a n u m e . Poate că era d o a r u n d e m e n t al cărui h o b b y


era să o m o a r e a n i m a l e m i c i . N u era decât o chestiune
de t i m p până sâ treacă la fiinţe u m a n e , iar t r i b u n a l u l
era o sală de spectacol n u m a i b u n ă .
- M a i ales p e n t r u u l t i m u l act.
- M a i ales p e n t r u u l t i m u l act. A căpătat atenţia pe
care o căuta. Şi t o c m a i de aceea p o l i t i c i e n i i locali, mass-
media şi p u b l i c u l v o r p u n e întrebări, iar poliţia se va da
peste cap să găsească u n răspuns satisfăcător. V o r t r e b u i
să justifice de ce l-au o m o r â t .
- Există o justificare?
- M ă i d e n t i f i c a s e m d r e p t ofiţer al legii şi-i cerusem
să lase jos a r m a . N u n u m a i că a refuzat, dar a şi tras
două f o c u r i într-un ofiţer în u n i f o r m ă şi p r o b a b i l că ar
li c o n t i n u a t să tragă dacă nu-1 opreau băieţii de la inter­
venţii. N u , d o a m n ă judecător, s-a î n t â m p l a t ce t r e b u i a
să se î n t â m p l e . D o a r că...
Se gândi d i n n o u la acele m o m e n t e fatale. Deşi,
dacă era să măsoare t i m p u l în s i m p l e secunde, fusese
u n e v e n i m e n t care schimbase o istorie şi sfârşise o viaţă.
Fusese acolo. Fusese m a r t o r la întreaga poveste. Totuşi,
n u putea înţelege de ce acel tânăr se băgase singur într-o
asemenea situaţie, d i n care aproape sigur n u avea c u m
să scape cu viaţă.
P r o b a b i l că era evidentă consternarea pe c h i p u l l u i ,
p e n t r u că expresia judecătoarei îl i n v i t a să-i împărtăşeas­
că gândurile şi, î n a i n t e să-şi dea seama, exact asta făcu.
- A ş vrea să m a i f i avut vreo câteva clipe cu el. Poate
că l-aş f i c o n v i n s să lase p i s t o l u l . Sau l-aş f i c o n v i n s pe
a j u t o r u l de şerif să se retragă şi să mă lase pe m i n e să mă
o c u p . Sau...
- S a u ai f i p u t u t f i ucis.
Aceste c u v i n t e îl readuseră brusc în prezent, şi
pe ea la fel, şi la m o t i v u l p e n t r u care venise acolo în
acea seară.
- D a . Aş f i p u t u t f i ucis. Iar d i n acest m o t i v î m i pare
rău că m - a m dus după el. D a r m - a m dus. Şi, p e n t r u că
m-am dus, a m ajuns a c u m m i e z u l d i n dodoaşcă şi n u - m i
doresc asta. A m m a i t r e c u t o dată p r i n aşa ceva.
Făcu o pauză, ca să dea m a i multă greutate cuvintelor:
68 Sandra Brown

- D u p ă c u m b i n e ştii.
H o l l y c o b o r î privirea în podea.
- S u n t nişte c i r c u m s t a n ţ e nefericite p e n t r u d u m n e a ­
ta şi îmi pare rău.
- O h , s u n t sigur că eşti devastată.
S i m ţ i n d d i n t o n u l l u i că voia să spună exact o p u s u l ,
îşi ridică privirea spre el:
- D e ce te îndoieşti?
- P e n t r u că întreg c o m p o r t a m e n t u l m e u de azi îţi
oferă scuza perfectă.
- N u înţeleg ce v r e i să s p u i .
- Ba sigur că înţelegi.
Făcu u n pas spre ea.
- D a c ă ar t r e b u i să te p r o n u n ţ i asupra petiţiei mele
a c u m , în clipa asta, mi-ai acorda custodia Georgiei?
Deschise buzele ca să vorbească, dar n u rosti n i c i u n
cuvânt.
- A ş a mă gândeam şi eu, zise el, strâmbându-se.
D u p ă ce s-a întâmplat azi, poţi să-mi refuzi custodia feti­
ţei mele şi să te simţi cu conştiinţa împăcată.
C o n c l u z i a l u i o înfurie.
- D u p ă asta, spuse ea, arătând cu m â n a de la u n u l
la a l t u l , n i c i m ă c a r n-o să mă m a i p r o n u n ţ eu în cazul
d u m i t a l e . V a t r e b u i să mă abţin şi să d a u cazul u n u i
alt judecător.
- Ş i m a i b i n e . Poţi să te speli pe m â i n i de toată
problema.
M i m ă gestul cu p r o p r i i l e mâini.
- I n t i m p ce eu va t r e b u i să o iau de la capăt cu u n alt
judecător. Iar v o i f i t r i m i s la terapie, p r o b a b i l . C u sigu­
ranţă iar va t r e b u i să înghit m u l t e r a h a t u r i . Şi să r ă m â n
şi m a i m u l t t i m p fără G e o r g i a .
- Ceea ce n u este v i n a mea, spuse ea, ridicând vocea
ca să ajungă la acelaşi t o n cu el. Dumneata eşti cel care a
î n c e p u t t o t u l , în clipa în care ai apărut la uşa mea.
Avea dreptate, fireşte, dar n-ar f i cedat n i c i de-al
naibii.
- B i n e , dacă t o t n u m a i eşti implicată, poţi să-mi s p u i
care ar f i fost decizia ta.
- Ţ i - a m spus deja...
Dragoste sub presiune 69

- C ă n u ştii.
- Exact.
- Pe d r a c u ' n u ştii! I n t i m p ce te u i t a i p r i n „dosarul"
meu, prefăcându-te că-ţi cântăreşti decizia, ştiai deja ce
o să s p u i . Aşa e? Aşa e?
- N u ştiu care ar f i fost decizia mea şi c u m îţi permiţi
să v i i aici şi să îmi ceri să ţi-o spun?
- Ţ i - o cer p e n t r u că a m fost avertizat de socrul m e u .
Asta o o p r i . S u f i c i e n t t i m p cât să tragă de câteva o r i
aer în p i e p t .
- Avertizat?
- Joe mi-a spus în seara asta că are de gând să se o p u n ă
în m o d v e h e m e n t petiţiei mele. S-a declarat d u ş m a n u l
m e u . N u m a i s u n t e m - c u m ai spus? - în relaţii „ami­
abile". La d r a c u ' cu politeţurile! Ne-am scos mănuşile.
Războiul a fost declarat în m o d o f i c i a l . D a c ă aşa vrea să
joace, foarte b i n e . D a r vreau să a f l u de la t i n e dacă o
să-mi p i e r d vremea - ca să n u m a i v o r b i m de b a n i i daţi
avocatului - într-o luptă pe care deja a m p i e r d u t - o .
- S u n t sigură că a fost d o a r copleşit de evenimentele
de azi.
- C i n e , Joe? A-a. E l n u este „copleşit".
- D u p ă ziua de azi, ar f i foarte p o s i b i l . D o m n u l e
H u n t , orice s-a spus în u r m a e v e n i m e n t e l o r ce au avut
loc în această după-amiază...
- La naiba, urăsc asta!
-Ce?
- C â n d îmi vorbeşti ca şi c u m ai f i în s c a u n u l de
judecător, c u roba închisă până la gât, c u c i o c ă n e l u l ăla
afurisit în m â n ă . S p u n e - m i direct, fără ocolişuri, fără
m e n a j a m e n t e . Aşa, ca de la o m la o m . A v e a i de gând să
te p r o n u n ţ i în favoarea l o r sau a mea?
- V o m discuta asta...
- A c u m ! A c u m o să discutăm! U r m a să p i e r d sau
să câştig?
- N u pot...
- Spune-mi!
- N u mă m a i a m e n i n ţ a !
Vocea îi cedă în clipa în care ţipă, iar asta îl şocă atât
de tare, î n c â t a m u ţ i .
70 Sandra Brown

- N u ai fost singura persoană afectată azi, strigă ea,


cu aceeaşi voce spartă. î m i pare rău p e n t r u situaţia
d u m i t a l e . Sincer. î m i pare rău că a p r o d u l m e u , b l a j i n ,
s i m p a t i c şi atât de b i n e v o i t o r , pe care îl cunoşteai de
c â n d erai c o p i l şi care ţi-a făcut c u o c h i u l , a m u r i t prote-
j â n d u - m ă . î m i pare rău că soacra d u m i t a l e n u se opreşte
d i n plâns. î m i pare rău că n u ştiu ce 1-a împins pe o m u l
ăla să facă ce-a^ făcut sau dacă m o t i v e l e l u i au vreo legă­
tură cu m i n e . î m i pare şi m a i rău p e n t r u asta.
Se s p r i j i n i de b l a t u l de bucătărie şi-şi şterse c u p u m ­
n i i l a c r i m i l e de pe o b r a j i . A p o i deschise mâinile şi îşi
privi palmele.
- î m i pare rău şi că n u mă p o t o p r i d i n t r e m u r a t şi
că m - a m gândit foarte serios să d o r m cu l u m i n a aprinsă
în noaptea asta, d â n d dovadă de o laşitate care n u ştiam
că mă caracterizează.
înecându-se d e f i n i t i v , se o p r i şi înghiţi de câteva o r i ,
trăgând c u greu aerul în p i e p t .
- D a r bărbatul cu masca era o r i b i l şi a fost groaznic
să-l văd pe C h e t m u r i n d şi...
îşi acoperi faţa cu mâinile şi î n c e p u să suspine.
- Pe toţi dracii! m o r m ă i C r a w f o r d .
îşi îndesă mâinile în buzunarele de la spatele b l u ­
g i l o r şi o lăsă să suspine cu sughiţuri preţ de câteva
m o m e n t e . î n cele d i n u r m ă , spuse:
- H e i , n u face asta.
- N u mă pot abţine.
- Ba da, poţi.
- N u , n u p o t . M i - a fost atât de frică. N u d o a r p e n t r u
m i n e , ci şi p e n t r u . . . p e n t r u . . .
- H a i d e , n u m a i plânge.
- . . . p e n t r u n o i toţi. Era atât de...
- Ş t i u . Şi m i e mi-a fost frică.
- N u , n u ţi-a fost.
- S ă crezi t u că n u !
C o n t i n u a să plângă în m â i n i .
- î n c e a r c ă să n u te m a i gândeşti, bine?
D ă d u d i n cap, dar n u se o p r i d i n plâns.
C r a w f o r d îşi scoase mâinile d i n b u z u n a r e şi rupse u n
şervet de hârtie d i n s u l u l de pe masă.
Dragoste sub presiune 71

- P o f t i m . Şterge-ţi o c h i i .
N u văzu şerveţelul pe care i-1 î n t i n d e a , aşa că se duse
lAngă ea şi îi atinse braţul.
- Foloseşte asta.
Fără să vadă, pipăi cu o m â n ă după şerveţel, a p o i îşi
t a m p o n a o c h i i cu el. D a r plânsul n u i se p o t o l i ; ba chiar
suspinele părură să se i n t e n s i f i c e .
Simţindu-se e x t r e m de stânjenit de această situaţie,
C r a w f o r d îşi s c h i m b ă greutatea de pe u n p i c i o r pe ce­
lălalt.
- H a i d e a c u m . N u ajută la n i m i c să plângi. Revino-ţi.
- încerc. N u pot.
- T o t u l e-n regulă.
Făcu u n pas spre ea şi îşi puse uşor mâinile pe u m e r i i
ei. B ă t â n d încet, spuse:
- E-n regulă.
- Ş t i u , dar...
- Eşti în siguranţă. Toţi suntem. M-ai auzit? I n siguranţă.
C u v i n t e l e l u i b l â n d e p r o b a b i l că reuşiră să ajungă la
ea, p e n t r u că, doar câteva clipe m a i târziu, gâtul păru să
i se î n m o a i e şi c a p u l îi căzu în faţă. Sughiţă în şerveţelul
u m e d , îl folosi ca să-şi şteargă o c h i i şi nasul, a p o i îşi
c o b o r î mâinile de pe faţă.
- î m i pare rău.
- N i c i o p r o b l e m ă . Te simţi m a i bine?
D ă d u d i n cap şi, când făcu asta, f r u n t e a îi atinse
p i e p t u l şi se o d i h n i acolo. M â i n i l e l u i rămaseră pe ume­
r i i ei, a p o i i se ridicară pe gât, masându-i încet partea
d i n spate cu vârfurile degetelor. îi puse mâinile pe talie
şi se s p r i j i n i de el. Trase adânc aer în p i e p t şi întreg
t r u p u l i se c u t r e m u r ă .
-Şşş...
O strânse m a i tare în braţe şi îşi ridică degetele în
părul ei, până c â n d îi cuprinse c a p u l în m â n ă . Cealaltă
m â n ă îi alunecă pe spate şi începu să-i maseze coloana.
La u n m o m e n t dat, îi alunecă peste m i j l o c u l spatelui şi
i se aşeză pe curba şoldului. Şi rămase acolo.
Dintr-odată, n i c i u n u l d i n ei n u m a i respira.
D u p ă ceea ce păru u n m o m e n t nesfârşit de împietri­
re, H o l l y îşi înălţă c a p u l .
72 Sandra Brown

C r a w f o r d p r i v i în o c h i i ei verzi strălucitori şi-şi zise:


„La d r a c u ' ! "

capitolul 6
C r a w f o r d mârâi în t e l e f o n :
-Da?
- S u n t N e a l Lester. T r e b u i e să vorbesc cu t i n e .
C r a w f o r d deschise o c h i i d o a r atât cât să poată vedea
ceasul de pe noptieră şi f u s u r p r i n s să constate că era
trecut de zece.
- Despre ce?
- Dormeai?
- A s t a v o i a i să mă întrebi?
- N u face pe deşteptul.
C r a w f o r d se r o s t o g o l i pe spate şi-şi puse braţul peste
ochi.
- A m avut o noapte grea. M i se m a i întâmplă, a t u n c i
când d o i o a m e n i s u n t împuşcaţi sub o c h i i tăi. Aşa s u n t
eu, m a i c i u d a t .
Toate evenimentele zilei precedente îi năvăliră
în m i n t e . U l t i m a d i n grămada de a m i n t i r i era m o ­
m e n t u l de pasiune petrecut între el şi judecătoarea
H o l l y Spencer.
îşi apăsă b u r i c u l degetelor m a r i în o r b i t e şi-şi înăbuşi
u n geamăt. „ D u m n e z e u l e ! "
- C â t de repede poţi să te îmbraci? întrebă N e a l .
- D e p i n d e . D e ce?
- O să-ţi s p u n c â n d a j u n g i aici.
C u aceste c u v i n t e , N e a l închise t e l e f o n u l . î n j u r â n d ,
C r a w f o r d făcu u n e f o r t să se r i d i c e în c a p u l oaselor,
a p o i să-şi p u n ă picioarele pe podea. îşi p r o p t i coatele
pe g e n u n c h i şi r ă m a s e c u faţa î n g r o p a t ă în m â i n i , r u -
gându-se ca e p i s o d u l erotic c u judecătoarea să f i fost
d o a r u n vis. A p o i însă a m i n t i r i l e începură să se cristali­
zeze, să capete formă, sunet şi substanţă.
Ea. E l . Igniţie. Explozie.
Se auzi soneria de la uşă. C r a w f o r d îşi lăsă m â i n i l e
să-i cadă între g e n u n c h i .
Dragoste sub presiune 73

- C r e d că glumeşti!
Soneria se auzi d i n n o u . îşi puse b o x e r i i şi traversă
a p a r t a m e n t u l până la uşa d i n faţă, pe care o deschise,
incruntându-se.
- E r a m în faţă când a m sunat, spuse N e a l , arătând
cu degetul peste umăr, spre u n sedan fără î n s e m n e o f i ­
ciale. Pot să i n t r u ?
C r a w f o r d îi întoarse spatele şi o luă d i n loc, dar lăsă
uşa deschisă.
- U n d e te duci? întrebă N e a l .
- S ă fac p i p i .
C r a w f o r d n u p r i v i în spate, lăsându-şi m u s a f i r u l ne­
p o f t i t să se descurce singur. Folosi toaleta, a p o i se s t r o p i
cu apă rece pe faţă. Luă b l u g i i pe care îi purtase cu o
zi în u r m ă pe jos, de lângă pat, u n d e îi aruncase la p r i ­
mele ore ale^dimineţii, a t u n c i când în sfârşit ajunsese
să se culce. încă se m a i î n c h e i a la n a s t u r i când intră
în camera de zi.
N e a l închisese uşa de la i n t r a r e , dar rămăsese în
picioare, în faţa ei. I n contrast f r a p a n t cu aspectul ră­
văşit al l u i C r a w f o r d , N e a l era s p i l c u i t până în vârful
u n g h i i l o r - părul îi era pieptănat cu cărare f r u m o s
aleasă, hainele l u i n u aveau n i c i o cută, p a n t o f i i - i l u ­
ceau şi era atât de proaspăt bărbierit, î n c â t faţa părea să
reflecte l u m i n a .
- Bucătăria-i acolo, zise C r a w f o r d .
C â n d N e a l ajunse în u r m a l u i în bucătărie, C r a w ­
f o r d u m p l u s e deja rezervorul f i l t r u l u i şi a c u m măsura
cafeaua. Fără să se sinchisească cu prea m u l t e p o l i t e -
ţuri, întrebă:
- C e e, Neal?
- B ă i e ţ i i de la m e d i c i n ă legală ne-au spus că, dacă
v r e m să v e d e m c a d a v r u l î n a i n t e de autopsie, a m face
b i n e să ne d u c e m a c u m .
M â i n i l e l u i C r a w f o r d se opriră o clipă în aer, a p o i
puse u l t i m a măsură de cafea în aparat şi apăsă b u t o n u l .
A b i a a p o i se întoarse.
I I p r i v i l u n g pe N e a l , d i n cap până-n picioare.
-Ha.
-Ce?
74 Sandra Brown

- N u arăţi ca u n o m care să-şi f i p i e r d u t m i n ţ i l e .


D a r asta t r e b u i e să se f i î n t â m p l a t . A i p e t r e c u t ore
întregi aseară f ă c â n d t o t ce-ţi stătea în p u t i n ţ ă să
m ă scoţi d i n sărite, a p o i a p a r i la uşa mea în d i m i n e a ­
ţa asta şi te porţi ca şi c u m a m f i parteneri? Ieşi d i n
casa mea!
Buzele l u i N e a l se strânseră într-o dungă subţire şi
abia se mişcară în clipa în care spuse:
- N u a fost ideea mea să te iau cu m i n e . Solicitarea a
v e n i t d i n partea şefului.
- D a c ă vrea u n ranger, spune-i să sune la b i r o u şi să
vadă cine-i d i s p o n i b i l . E u a m solicitat câteva zile libere
şi m a i o r u l a zis că p o t să stau acasă cât a m chef.
- Ş t i u , dar şeful...
- A ţ i p r i n s persoana. N u t r e b u i e decât să identificaţi
cadavrul, iar p e n t r u asta n u aveţi nevoie de m i n e . E u
m ă d u c înapoi în pat. Sau poate m ă d u c să alerg sau
să î n o t . Sau poate o să-mi t a i u n g h i i l e de la p i c i o a r e .
U n l u c r u însă cu siguranţă n-o să fac: n-o să v i n c u
t i n e la morgă ca să ne u i t ă m la u n m o r t .
- M - a m gândit c-o să s p u i asta.
- Te-ai gândit b i n e .
- Ascultă-mă î n a i n t e să refuzi.
- Deja a m refuzat.
- Şeful s-a gândit că poate o să-l recunoşti pe R o d r i ­
guez dacă o să te uiţi m a i b i n e la el.
- N u l-am văzut niciodată în viaţa mea, î n a i n t e să
d a u o c h i i cu el pe acoperişul t r i b u n a l u l u i . N u l-am recu­
n o s c u t i e r i . N - o să-l recunosc n i c i azi. La revedere!
- Ş e f u ' zice că n-ar strica să te m a i uiţi o dată.
- N u ar ajuta la n i m i c .
- N u ştim cu c e r t i t u d i n e până n u î n c e r c ă m . N u l-ai
văzut pe Rodriguez îndeaproape. Poate că o să-ţi a m i n ­
teşti totuşi ceva.
- Sau n u . Şi a m altele de făcut.
D e fapt, n u avea. Se ducea la p l i m b a r e cu G e o r g i a
m a i spre după-amiază, dar, până a t u n c i , era c o m p l e t
liber. Dar, ţ i n â n d c o n t de circumstanţe, n u voia să
aibă în n i c i u n fel de a face cu vreo investigaţie condusă
de N e a l Lester. Dacă poliţia locală voia a j u t o r u l u n u i
Dragoste sub presiune 75

ranger texan, putea găsi pe altcineva. C u cât m a i repede


sc distanţa de, i n c i d e n t u l - i n c i d e n t e l e - petrecute cu o
zi în urmă, cu atât m a i b i n e .
Totuşi, N e a l f i i n d N e a l , îşi lua foarte în serios sarcina
de mesager al şefului de poliţie. R ă m ă s e s e în picioare în
m i j l o c u l bucătăriei, cu o expresie e x t r e m de deranjată,
dar î n c ă p ă ţ â n a t să-şi facă d a t o r i a . C r a w f o r d se întoarse
sa scoată o cană d i n b u f e t .
- V r e i cafea?
- N u , mersi, zise scurt poliţistul. N u a m reuşit să
c o n f i r m ă m că Rodriguez era n u m e l e l u i adevărat.
- D a , asta e o p r o b l e m ă .
- N u i-am găsit a m p r e n t e l e în sistem.
- î n s e a m n ă că n u a fost arestat.
- N u . D a r a c t u l de i d e n t i t a t e era fals. N u avea n i c i
carte v e r d e , n i c i viză, n i m i c de g e n u l ăsta în p o r t o f e l .
Avea m a i p u ţ i n de treizeci de d o l a r i cash şi n i c i o
carte de c r e d i t . N u avea t e l e f o n m o b i l . î n ziua de azi,
este a p r o a p e de n e c o n c e p u t să n u ai t e l e f o n m o b i l .
- D e c â t în cazul cuiva care n u vrea să fie p r i n s de
poliţie c u u n m o b i l asupra l u i .
- A i spus că n u ţi s-a părut că vorbea prea b i n e
engleza.
- A fost d o a r o presupunere. E p o s i b i l să o f i v o r b i t
foarte b i n e şi să se f i prefăcut doar că n u mă înţelege.
Poate că era atât de speriat, încât uitase toată engleza pe
care o ştiuse vreodată. U n o m care face o figură atât de
stupidă n u poate f i prea i n t e l i g e n t şi c u siguranţă n u are
mintea limpede.
- D e ce zici că a fost o figură stupidă?
C r a w f o r d ridică o sprânceană.
- Eşti de altă părere?
- S i g u r că n u . D a r aş vrea să a u d a r g u m e n t e l e tale.
- N u ai atât de m u l t t i m p .
- B i n e , n-ai decât să f i i m i t o c a n . N i c i n u m ă aştept
la altceva de la t i n e . N u s u n t aici d i n p r o p r i e iniţiativă,
crede-mă.
- O h , să ştii că te cred, N e a l . Arăţi de parcă ai f i în­
ghiţit u n băţ.
76 Sandra Broum

- D a r , dacă t o t a m fost t r i m i s cu această sarcină,


dă-mi m ă c a r ceva cu care să mă întorc la şefu\
C r a w f o r d se pregătea să-i spună că puţin îi păsa dacă
se întorcea la şeful l u i cu m â n a înfiptă-n dos, dar apara­
t u l de cafea începuse să bolborosească. D a c ă t o t t r e b u i a
să aştepte, la d r a c u ' , se hotărî să-i spună l u i Lester ceva
ce îl rodea.
- T i p u l t o c m a i împuscase u n o m de fată cu m a r t o r i .
-Da.
- Fuge de la scena u n e i c r i m e de g r a d u l u n u .
-Da.
- D e ce s-a dus pe acoperiş?
- P e n t r u că la parter îşi au sediul două agenţii de
i m p l e m e n t a r e a legii.
B i r o u l d e p a r t a m e n t u l u i de poliţie şi cel al şerifu­
l u i erau la p a r t e r u l t r i b u n a l u l u i , legate între ele şi în-
tinzându-se într-o parte şi-n cealaltă, f o r m â n d o uriaşă
literă U .
- C h i a r şi aşa, spuse C r a w f o r d , să coboare ar f i fost
o o p ţ i u n e m u l t m a i b u n ă decât acoperişul, de u n d e n u
se poate scăpa decât într-un s i n g u r fel. Şi încă ceva, îşi
aprinsese o ţigară.
- C a m e i fără f i l t r u .
N e a l ridică d i n u m e r i .
- Avea nevoie de o porţie de n i c o t i n ă .
- Fără îndoială, dar... n u ştiu.
C r a w f o r d îşi scarpină p i e p t u l gol şi întoarse c a p u l
ca să privească pe fereastra de deasupra c h i u v e t e i . Parcă
stătea să plouă. Era p o s i b i l să fie n e v o i t să-şi schimbe
p l a n u r i l e pe care şi le făcuse cu Georgia p e n t r u acea
după-amiază.
- A l t c e v a ? îl î m b o l d i N e a l .
- T i p u l ar f i fost, garantat, fie p r i n s , fie ucis. Erau
singurele o p ţ i u n i .
- Sinucidere.
- I n u r m a căreia ar f i fost de asemenea m o r t .
- U n d e vrei să ajungi? întrebă N e a l .
- C e rost avea costumul?
G â n d i n d cu voce tare, elabora:
Dragoste sub presiune 77

- D a c ă era i m p o s i b i l să scape, dacă era s o r t i t să sfâr­


şească fie cu cătuşe la m â n ă , fie într-un sac de morgă, de
ce s-a m a i obosit să se deghizeze?
- P e n t r u efectul dramatic?
- Posibil, m u r m u r ă C r a w f o r d . I n cazul ăsta, a ţinut,
îşi a m i n t i de m o m e n t u l în care cedase judecătoarea
Spencer. O r e întregi reuşise să a m â n e reacţia la cele pe­
trecute în sala ei de judecată. Reuşise să se stăpânească
până c â n d el şi a t i t u d i n e a l u i agresivă o făcuseră să ce­
deze. Toate emoţiile izbucniseră în ea şi se revărsaseră
într-un şuvoi de n e o p r i t .
încercarea l u i de a o alina fusese stângace p e n t r u că,
până î n acel m o m e n t , n u se atinseseră niciodată, n i c i
măcar nu-şi strânseseră m â n a . A p o i , de la acea mângâie­
re de consolare, l u c r u r i l e o luaseră razna, transformân-
du-se într-un tăvălug disperat.
- M ă urmăreşti?
C r a w f o r d îşi drese vocea şi se întoarse spre N e a l .
- Scuze, ce-ai spus?
- încă mai dormi?
- N u , mă gândeam d o a r la ce ai spus.
-Anume?
N e a l îi pusese întrebarea cu t o n u l înţepat al u n u i a
care le ştie pe toate, la fel c u m făcea şi în copilărie. N i ­
mic n u se schimbase, rămăsese acelaşi î n f u m u r a t nesu­
ferit pe care C r a w f o r d îl ştia d i n t o t d e a u n a .
- A s c u l t ă , d o m n u l e sergent, dacă nu-ţi place a t i t u d i ­
nea mea în această conversaţie, n-ai decât să ieşi dracu­
l u i d i n casa mea.
N e a l rămase l o c u l u i .
- R e p e t . N i c i u n a d i n t r e agenţiile g u v e r n a m e n t a l e
de la t r i b u n a l - orăşeneşti, statale sau federale - n u avea
vreo înregistrare pe n u m e l e Jorge Rodriguez. N u avea n i c i
măcar o a m e n d ă de plătit.
- Poate că venise să se însoare.
N e a l n i c i măcar n u c l i p i , c u atât m a i puţin să zâm­
bească la această glumă.
- G â n d e ş t e - t e b i n e î n a i n t e să e l i m i n i p o s i b i l i t a t e a ,
N e a l . Starea civilă este la etajul c i n c i . S u n t o a m e n i care
recurg la măsuri disperate ca să evite p i r o s t r i i l e .
78 Sandra Brown

Deşi îl amuza să-l sâcâie pe detectiv, C r a w f o r d n u


se simţea pe d e p l i n în l a r g u l l u i . îşi a m i n t e a hotărâ­
rea cu care Rodriguez se îndreptase spre p o d i u m u l
judecătoarei.
- V e n i s e acolo să ucidă.
Se uită la N e a l şi zise hotărât, deşi n u ar f i p u t u t spu­
ne pe ce a n u m e se î n t e m e i a această convingere:
- N u ştiu cine era şi n i c i de ce a făcut t o t u l într-un
m o d atât de s t u p i d î n c â t a fost practic sinucidere curată,
dar intenţia l u i a fost să ucidă.
F i l t r u l de cafea şuieră şi scuipă p e n t r u u l t i m a oară.
C r a w f o r d îşi u m p l u cana şi se s p r i j i n i de b u f e t , s o r b i n d
gânditor. Deşi îşi propusese să-şi ţină gura şi să-i spună
l u i N e a l să se ducă şi să se-arunce de pe-un p o d , se sur­
prinse î n t r e b â n d :
- L-a înregistrat vreo cameră c â n d a intrat?
- A i n t r a t pe intrarea principală, de la n u m ă r u l 4 1 .
D a r u i t e ceva interesant: n u avea n i m i c la el.
La d r a c u ' , chiar era interesant!
- N u avea n i c i o geantă, n i c i o pungă, u n rucsac?
N e a l clătină d i n cap.
- Aşa că fie dosise pe u n d e v a c o s t u m u l cu ocazia u n e i
vizite anterioare, pregătindu-se p e n t r u povestea de i e r i ,
fie p u r t a salopeta de zugrav pe sub hainele de stradă.
- N i c i gând, zise C r a w f o r d . N u avea t i m p să-şi p u n ă
la loc hainele de stradă după ce şi-a d a t jos salopeta.
D a c ă ar f i fost c u m zici t u , ar f i ieşit pe acoperiş îmbră­
cat cel m u l t î n lenjerie i n t i m ă .
- La naiba, ai dreptate.
N e a l se gândi o clipă.
- î m i imaginez că putea ascunde şapca, mănuşile,
protecţiile de p a n t o f i şi masca în b u z u n a r e , în m o m e n ­
t u l în care a i n t r a t în clădire.
- Poate, zise C r a w f o r d , dar n u era c o n v i n s . Altceva?
N e a l clătină d i n cap.
- O d a t ă ce a i n t r a t pe uşă, s-a p i e r d u t în m u l ţ i m e .
Era agitaţie în clădire în m o m e n t u l ăla. Se alegeau
juraţi.
Dragoste sub presiune 79

- D a , zise C r a w f o r d . E r a m pe c o r i d o r , aşteptam să
înceapă şedinţa de la ora d o u ă . Dintr-odată, c o r i d o r u l
de la etajul p a t r u s-a u m p l u t de o a m e n i .
- J u r a ţ i i se îndreptau spre sala judecătorului M a s o n ,
la două uşi de cea a judecătoarei Spencer. U n caz de v i o l
cu circumstanţe agravante. A m b i i avocaţi ceruseră u n
n u m ă r mare de c i v i l i d i n care să aleagă juraţii.
- T r e b u i e să f i fost vreo cincizeci sau şaizeci, îşi a m i n -
ti C r a w f o r d . C e i m a i mulţi au urcat pe scări, n u au
luat l i f t u l .
- E p o s i b i l ca Rodriguez să se f i amestecat p r i n t r e
ei. A p o i putea p u r şi s i m p l u să i n t r e într-o debara, fără
să fie observat de n i m e n i . C a m e r e l e de pe acoperiş l-au
s u r p r i n s ieşind pe uşă la două şi douăzeci şi o p t . N u m a i
era deghizat, dar avea în m â n ă p i s t o l u l , pe care 1-a pus
pe z i d u l de la m a r g i n e .
C a m e r e l e de securitate confirmaseră evenimentele
relatate de C r a w f o r d , dar n u îl ajutaseră să înţeleagă
scopul l u i Rodriguez. D e fapt, c â n d N e a l t e r m i n ă de
relatat, C r a w f o r d avea m a i m u l t e întrebări decât răspun­
s u r i . Ş i era în firea l u i să vrea să astupe toate g o l u r i l e şi
să găsească toate informaţiile.
Făcu însă u n e f o r t m i n t a l şi închise uşa în faţa aces­
tei curiozităţi.
- V e ţ i avea m a i m u l t e răspunsuri după ce veţi reuşi
să îl identificaţi, zise el. Până a t u n c i , va t r e b u i să încerci
să ghiceşti.
Făcu u n gest de toast ridicând cana.
- Succes!
- Ş e f u l vrea...
-Nu.
- A aranjat cu l o c o t e n e n t u l tău d i n H o u s t o n .
- O să-i s p u n să schimbe aranjamentele. Chestie care
ar t r e b u i să te b u c u r e . N u ne văd lucrând cot la cot, t u şi
cu m i n e . D i n câte-mi amintesc, chiar aseară spuneai că
ai o p r o b l e m ă cu tacticile mele.
- A m fost deplasat.
C r a w f o r d p r i m i p u f n i n d scuzele deloc convingătoa­
re ale d e t e c t i v u l u i .
80 Sandra Brown

- N u te o b o s i , N e a l N u mă s i m t j i g n i t . N u - m i pasă
câtuşi de puţin ce părere ai t u despre m i n e .
- A t u n c i , o să r e n u n ţ la diplomaţie. N u - m i placi n i c i
t u , n i c i s t i l u l tău. D a r - şi aici trase aer în p i e p t - n u
ţine de m i n e . Iar alţii par să aibă o părere foarte b u n ă
despre t i n e .
C r a w f o r d ştia cât de m u l t îl costase să spună asta.
A p r o a p e că-i părea rău p e n t r u el. D a r rămase nemişcat.
- Mulţumeşte-i şefului p e n t r u v o t u l de încredere, dar
îl vei i d e n t i f i c a pe Rodriguez fără m i n e . D a c ă ai totuşi
nevoie de u n ranger...
- N u despre asta e v o r b a .
- A t u n c i despre ce-i vorba?
- T u ai fost s i n g u r u l pe acoperiş cu i n d i v i d u l ăsta, ai
fost s i n g u r u l care a v o r b i t cu el.
- A i t o t ce-ţi t r e b u i e în declaraţia mea. A m recu­
noscut i n c l u s i v f a p t u l că a m reacţionat i n s t i n c t i v şi că,
după c u m te-ai grăbit să-mi atragi atenţia, n u m - a m gân­
d i t la c o n s e c i n ţ e l e acţiunilor mele p r i p i t e . Pe care a c u m
le regret.
îşi d ă d u seama că N e a l era ş o c a t să-l audă spu­
n â n d asta.
- N u d i n m o t i v u l la care te gândeşti t u , zise C r a w ­
f o r d . A m a c ţ i o n a t corect. A i c i n u d a u î n a p o i . Regretele
mele s u n t de natură p u r egoistă.
- V r e i să-mi spui?
N u vedea de ce n u .
- C â n d m - a m dus după i n d i v i d u l ăla, practic m i - a m
spulberat orice şansă de a o avea î n a p o i pe G e o r g i a . La
următoarea audiere, s o c r u l m e u va avea grijă să-i a m i n ­
tească judecătoarei de neglijenţa de care d a u dovadă
în ceea ce priveşte p r o p r i a mea siguranţă. C e judecă­
t o r ar încredinţa v i i t o r u l u n e i fetiţe u n u i poliţist rebel
şi nesăbuit?
In nici un caz o judecătoare cu care îşi făcuse de cap cu o
seară în urmă.
G â n d i n d u - s e a c u m la acele m o m e n t e d i n bucătă­
ria ei se întrebă dacă n u c u m v a o citise greşit pe H o l l y
Spencer. C â n d îşi ridicase c a p u l de pe p i e p t u l l u i
Dragoste sub presiune 81

şi îl privise cu o c h i i umezi, cu buzele întredeschise, dacă


I U I fusese o expresie de dorinţă, ci de repulsie?
La d r a c u ' ! Poate că mesajul n u fusese „Ia-mă! Ia-mă
a c u m ! " Poate că acea p r i v i r e fusese u n a v e r t i s m e n t că,
dacă nu-şi lua laba de pe f u n d u l ei, avea să înceapă să
ţipe până atrăgea atenţia cuiva.
D a r n u ţipase.
A c ţ i o n a s e u r m â n d semnalele, aşa c u m le i n t e r p r e ­
tase. C â n d o lipise de el şi o ridicase de pe podea, n u
protestase. C â n d o întinsese pe canapeaua d i n sufrage­
rie şi ea îşi ridicase mâinile spre el, n u o făcuse ca să-l
împingă la o parte, ci d o a r ca să încerce să-i desfacă m a i
repede cureaua.
Dar, p r i v i n d a c u m în u r m ă , se îndoia că H o l l y Spen­
cer avea să-şi amintească l u c r u r i l e în acelaşi f e l . N u el
avusese criza de plâns, ci ea. N u el fusese persoana în
disperată nevoie de alinare, ci ea. Dacă s-ar f i o p r i t aco­
lo, poate că n u ar f i fost t o t u l p i e r d u t .
D a r . . . era prea târziu a c u m .
C e l m a i b u n l u c r u pe care îl putea face a c u m era să
se ţină cât m a i departe de ea şi să lase pe altcineva să gă­
sească răspunsuri la întrebările legate de Rodriguez. N u
avea nevoie să se a f u n d e şi m a i a d â n c în r a h a t u l ăsta.
N e r v o s , îşi şterse cu m â n a sudoarea care î n c e p u s e
să-i gâdile p i e p t u l , stârnită de a m i n t i r e a hârjonelii l o r
de pe canapea.
M o r m ă i n d , zise:
- O să-l s u n pe şeful tău şi-o să-i explic, dar îşi dă şi el
seama că ar f i u n c o n f l i c t de interese p e n t r u m i n e . D a c ă
vreau să a m o şansă de a-mi câştiga c o p i l u l , t r e b u i e să
stau deoparte în toată povestea asta. Ştii u n d e e uşa.
Se întoarse şi aruncă în chiuvetă ce m a i rămăsese
d i n cafea.
- A ş a d a r , răspunsul tău e nu?
- I n t r e n o i fie v o r b a , e pe toţi dracii, nu.
- Şi c u m să-l r e f o r m u l e z p e n t r u d o a m n a Barker?
C r a w f o r d se întoarse.
- P e n t r u cine?
-Văduva l u i Chet.
82 Sandra Brown

N e a l băgă m â n a în b u z u n a r u l de la p i e p t al sacoului
s p o r t şi scoase u n p l i c cu o scrisoare.
- A fost adusă p e r s o n a l la secţie azi-dimineaţă de u n a
d i n r u d e l e ei. Iţi este adresată, dar trimisă în atenţia şe­
f u l u i , care şi-a p e r m i s să o citească î n a i n t e să m ă roage
să ţi-o aduc.
I i întinse p l i c u l l u i C r a w f o r d , care făcu u n pas în
spate^ N e a l aşeză scrisoarea pe masă.
- I n mare, spune cât de m u l t te preţuia C h e t . Era
de părere că ai fost exagerat de c r i t i c a t p e n t r u . . . E i , ştii
t u , c o m p l e t ă N e a l , cu o expresie acră. O ţine aşa pe câ­
teva paragrafe, zice cât de m u l t te a d m i r a C h e t . C â t de
t a l e n t a t şi de curajos te considera... Bla, bla, b l a . înţe­
legi ideea. I n orice caz, face u n apel la t i n e să a f l i ce s-a
î n t â m p l a t în sala de judecată şi să găseşti o explicaţie
p e n t r u moartea soţului e i . . . care n u m a i avea decât vreo
câteva l u n i până la pensie.
C r a w f o r d p r i v i spre p l i c u l b l e u . N u m e l e l u i fusese
scris cu litere f i n e . î n c h i s e o c h i i şi m o r m ă i u n şir de
înjurături.
- î m i p u n o cafea până te îmbraci t u , zise N e a l .

capitolul 7
M o r g a era la s u b s o l u l s p i t a l u l u i r e g i o n a l . M e d i c u l
e x a m i n a t o r , d r . Forest A n d e r s o n , era u n b u r l a c de vreo
cincizeci şi ceva de a n i , dar adora m e d i c i n a l legală şi b u ­
cătăria franţuzească. C â n d n u era o c u p a t c u u n a d i n t r e
aceste p a s i u n i , îl p u t e a i găsi c u f u n d a t în cealaltă, ceea
ce explica de ce era aproape la fel de lat pe cât era de
înalt.
Pe lângă f a p t u l că era obez, era h i p e r t e n s i v şi diabetic
şi g l u m e a adesea că autopsia l u i va ajunge c a p i t o l de
m a n u a l şi că s i n g u r u l l u i regret era că n-avea să fie
de faţă în m o m e n t u l realizării ei.
î n t i m p ce se a p r o p i a legănându-se de masa pe care
stătea întins cadavrul, spuse:
- U n glonţ i-a i n t r a t p r i n spate, d i r e c t în i n i m ă . N-a
simţit n i m i c .
Dragoste sub presiune 83

Neal şi C r a w f o r d îl găsiseră pe M a t t N u g e n t aştep-


Irtndu-i. T o ţ i t r e i se aliniară în l u n g u l mesei. M e d i c u l
irecu pe partea cealaltă, pe stânga c a d a v r u l u i , şi dădu la
o parte cearşaful, până la b u r i c .
De-a l u n g u l carierei l u i , C r a w f o r d văzuse m u l t e
leşuri, însă apatia morţii n u încetase niciodată să-l şo­
cheze. Era egalizatorul s u p r e m . Fie că u n o m suferea o
moarte violentă sau se stingea liniştit, în s o m n , t r u p u l
rămânea i n e v i t a b i l rece, într-o stranie n e m i ş c a r e .
Aşteptă câteva clipe să-şi recapete stăpânirea de sine,
apoi p r i v i c h i p u l m o r t u l u i .
- Şi glonţul ăsta ar f i fost fatal, c o n t i n u ă d r . A n d e r -
son. I-a i n t r a t î n gât, de la spate, i-a p e r f o r a t coloana şi
a ieşit pe aici.
Arătă în zona în care ar f i t r e b u i t să fie mărul l u i
Adam.
U r e c h i l e l u i C r a w f o r d începură să ţiuie. Sângele par­
că începuse să-i fiarbă în vene. Se forţă să respire regu­
lat, pe nas.
- A l treilea glonţ a pătruns în t r u n c h i p r i n partea
clin stânga jos a s p a t e l u i . Până n u m ă u i t î n ă u n t r u ,
n u - m i p o t da seama ce organe a atins, dar î m i imaginez
că n u - i f r u m o s acolo. Băieţii de la S W A T n u se j o a c ă
când v i n e v o r b a să salveze u n coleg ofiţer.
Lângă C r a w f o r d , N e a l păstra o expresie stoică, pro­
fesionistă. N i m e n i n u făcu v r e u n c o m e n t a r i u pe seama
f a p t u l u i că M a t t N u g e n t înghiţea cu z g o m o t .
- N o r o c că n i c i u n u l n u i-a ţintit c a p u l , spuse A n d e r -
son, altfel faţa n u i-ar m a i f i rămas intactă.
Se uită la cei t r e i .
- N u a v e n i t n i m e n i să-l identifice?
N e a l răspunse:
- N u încă.
- A u t o p s i a s-ar putea să ne dea câteva informaţii
despre u l t i m e l e ore d i n viaţa l u i , zise d o c t o r u l , legănân-
du-se î n faţă şi-n spate pe nişte picioare c o m i c de m i c i în
c o m p a r a ţ i e cu restul s t a t u r i i l u i .
- C o n ţ i n u t u l s t o m a c u l u i . D r o g u r i sau a l c o o l în sis­
t e m . N u a m găsit î n c ă n i c i o u r m ă de ac, dar consuma­
t o r i i grei ştiu să fie isteţi. V o i f i m e t i c u l o s .
84 Sandra Brown

- N e bazăm pe asta.
N e a l se dădu u n pas în spate şi-i făcu s e m n l u i C r a w ­
f o r d să-i ia l o c u l la c a p u l mesei. C r a w f o r d făcu î n t o c m a i
şi se aplecă peste Jorge Rodriguez ca să-i examineze m a i
îndeaproape c h i p u l . N u era nevoie. D i n p r i m a clipă în
care se uită, văzu t o t ce avea nevoie să vadă.
îşi îndreptă spatele şi se depărta de masă.
- N u îl ştiu.
D e t e c t i v u l m a i tânăr se o p r i d i n înghiţit d o a r atât
cât să-l î n t r e b e :
- Eşti sigur?
- F o a r t e sigur. N u l-am m a i văzut pe o m u l ăsta
până i e r i .
A p o i , retrăgându-se cu spatele, spuse:
- M ă găsiţi afară.

C r a w f o r d păşea nervos pe lângă maşina l u i N e a l în


m o m e n t u l în care cei d o i d e t e c t i v i ieşiră pe uşa spitalu­
l u i , câteva m i n u t e m a i târziu. N e a l îi spuse l u i N u g e n t
că se vedeau la secţia de poliţie, după ce îl ducea acasă
pe C r a w f o r d .
M e r s e r ă o v r e m e în tăcere. î n cele d i n u r m ă , N e a l
spuse:
- A m e r i t a t să-ncercăm.
C r a w f o r d p r i v i pe fereastra de lângă el. îndreptase
aerul c o n d i ţ i o n a t d i r e c t spre el şi aerul era rece ca ghea­
ţa, dar n u era s u f i c i e n t . Se simţea încins şi avea senzaţia
de m â n c ă r i m e pe t o t c o r p u l .
- C â n d a m plecat, l-am auzit pe d o c t o r întrebându-te
la ce oră te întorci.
- A m rugat-o şi pe judecătoare să vină să se u i t e
la el.
C r a w f o r d se uită la N e a l .
- C h i a r este necesar?
N e a l ridică d i n u m e r i .
- N u m e l e n u îi era cunoscut, dar poate o să-i recu­
noască faţa. M e r i t ă încercat.
- Te repeţi.
N e a l mârâi:
Dragoste sub presiune 85

- N u a m v r u t să v i i cu m i n e cu n i m i c m a i m u l t decât
(l-ai d o r i t t u să f i i acolo.
- Ş t i u , dar stă şefu' pe c a p u l tău.
- P e n t r u că l i d e r i i oraşului stau pe-al l u i . Departa­
m e n t u l a fost deja avertizat, c o m u n i t a t e a hispanică se
pregăteşte de proteste, ne acuză de rasism, chiar dacă
avem d o i h i s p a n i c i în echipa noastră de S W A T . Şi m a i e
ţi rugămintea oficială a văduvei l u i C h e t Barker.
- S i n g u r u l m o t i v p e n t r u care a m fost de acord să v i n
cu t i n e .
- D o a m n a Barker vrea răspunsuri. T o ţ i v r e m . Toată
lumea spera că, a t u n c i când o să-l vezi pe Rodriguez de
aproape, o să s p u i : „ O h , el era? Sigur, a c u m înţeleg. Ştiu
de ce-a făcut-o!" D a r n u l-ai recunoscut, aşa că n u m a i
avem nevoie de serviciile tale. I-ai făcut o favoare perso­
nală d o a m n e i Barker. Gata, ai scăpat.
N e a l o p r i la u n semafor şi se întoarse spre el.
- Aşa că ce te roade?
C r a w f o r d m o r m ă i abia auzit:
-Nimic.
N e a l c o n t i n u ă să-l privească l u n g , până când semafo­
r u l se făcu verde.
N u m a i spuseră n i m i c până c â n d parcă în faţa casei
l u i C r a w f o r d . C r a w f o r d deschise p o r t i e r a , nerăbdător
să coboare.
- Succes!
î n c h i s e uşa maşinii şi bătu de două o r i în acoperiş,
sperând că N e a l va considera s u b i e c t u l închis şi că va
pleca fără să-i m a i p u n ă vreo întrebare.
D a c ă cineva p u n e a în m o m e n t u l ăsta presiune pe el,
C r a w f o r d se temea că ar f i p u t u t exploda.

H o l l y ajunse la b i r o u ceva m a i târziu ca de o b i c e i ,


după ce trecuse pe la casa soţilor Barker ca să î n m â n e z e
personal b i l e t u l de c o n d o l e a n ţ e . I n t e n ţ i o n a s e să îl lase
persoanei care deschidea uşa apoi să plece, nedorindu-şi
să deranjeze în v r e u n fel f a m i l i a îndurerată. D a r fiica l u i
C h e t o invitase să i n t r e în casă.
- M a m a va d o r i să vă vadă, d o a m n ă judecător.
86 Sandra Brown

T i m p de o oră, îşi a m i n t i s e m o m e n t e d i n viaţa l u i


C h e t î m p r e u n ă cu f a m i l i a l u i , i n c l u s i v c u d o a m n a Bar­
ker, şi se simţise mişcată a t u n c i când, în c i u d a tragediei
personale, îşi exprimaseră îngrijorarea în legătură cu si­
guranţa ei şi c u starea ei de s p i r i t .
C â n d ajunse la b i r o u , d o i poliţişti trimişi de ser­
g e n t u l Lester erau postaţi la o masă portabilă, căutând
p r i n registrele de şedinţe vreo m e n ţ i u n e a n u m e l u i
Jorge Rodriguez.
- N i m i c d e o c a m d a t ă , îi spuse d o a m n a Briggs. Şi a m
căutat şi eu n u m e l e , î n a i n t e să înceapă ei.
- J u d e c ă t o r u l W a t e r s şi-a t r e c u t toate datele pe
s t i c k u r i de m e m o r i e î n a i n t e să se retragă, îi spuse H o l l y .
A i grijă să le vadă şi pe acelea.
- Le-am p r e d a t deja. A m v o r b i t şi cu cineva de la fir­
m a d i n Dallas şi i-am pus şi pe ei la c u r e n t . T o ţ i cei de
acolo îşi fac g r i j i p e n t r u t i n e . Sincer, şi eu la fel. Iartă-mă
că-ţi s p u n , dar p a r i c o m p l e t răvăşită.
- A m t r e c u t pe la d o a m n a Barker.
Ştia că avea p r o b a b i l o c h i i încă înroşiţi de plâns.
- D e ce n u te d u c i acasă? D e ce-ai m a i v e n i t azi la
birou?
- Sincer, prefer să-mi fac de l u c r u aici decât să stau
acasă şi să m ă gândesc î n t r u n a la ce s-a î n t â m p l a t i e r i .
Sunt bine.
Femeia m a i în vârstă o p r i v i sceptic, dar n u o
contrazise.
- A i p r i m i t foarte m u l t e telefoane d i n partea presei.
Aşa c u m mi-ai spus, i-am redirecţionat pe toţi spre ser­
g e n t u l Lester.
- Mulţumesc. Pentru tot.
- Ş i d o m n i ş o a r a V i d a i a sunat de t r e i o r i .
- M i - a lăsat şi mesaje pe t e l e f o n u l m o b i l . O s-o
sun acum.
H o l l y intră în b i r o u l ei p r i v a t şi închise uşa. O d a t ă
aşezată pe s c a u n u l c o n f o r t a b i l , se revigora c u câteva în­
ghiţituri de apă d i r e c t d i n sticlă, î n a i n t e de a-şi scoate
t e l e f o n u l ca să o sune pe M a r i l y n V i d a i .
C u vocea ei răguşită de f u m ă t o a r e , M a r i l y n răspunse
după p r i m u l apel.
Dragoste sub presiune 87

- D e ce n u m-ai sunat?
- T e sun acum.
- Canalele locale d i n Dallas au t r a n s m i s ştirea în d i ­
mineaţa asta. Ştirea completă. N u m i - a i spus întreaga po­
veste aseară, c â n d m-ai sunat. P e n t r u D u m n e z e u , H o l l y ,
m a n i a c u l ăla putea să te o m o a r e !
- N u a m v r u t să-ţi faci g r i j i . Adevărul este că a m avut
mare n o r o c că a m scăpat c u viaţă. Nu-ţi p o t explica cât a
l'ost de groaznic. Să-mi văd a p r o d u l ucis sub o c h i i m e i . . .
a fost c u m p l i t .
- îmi pare rău! Te simţi în stare să vorbeşti despre asta?
N u se simţea. D a r M a r i l y n îi c o o r d o n a campania.
lira c i n s t i t să înţeleagă în ce stare de s p i r i t se găsea în
aceste m o m e n t e . îi povesti t o t u l l u i M a r i l y n , în d e t a l i u ,
începând d i n clipa în care mascatul î n a r m a t intrase în
sala de judecată şi până în m o m e n t u l prezent.
O m i s e , fireşte, să s p u n ă ceva despre vizita l u i C r a w -
l o r d H u n t acasă la ea, f i i n d de altfel u n subiect la care
hotărâse să n u se m a i gândească. La care refuza să se
mai gândească.
- E p o s i b i l ca Jorge Rodriguez să f i fost în galerie în
t i m p u l v r e u n u i proces, dar n u a fost niciodată ca perso­
naj p r i n c i p a l într-unui d i n cazurile prezidate de m i n e .
C e l p u ţ i n n u a fost găsit n i m e n i c u acest n u m e .
M e r i l y n , care spunea î n t o t d e a u n a t o t u l verde-n
faţă, zise:
- Asta-i şi b i n e , şi rău.
H o l l y înţelese exact la ce se referea.
- N u a fost stabilită n i c i o legătură directă între n o i .
P r i n u r m a r e , n i m e n i n u m ă arată cu degetul.
- Ş i asta e partea b u n ă , zise M e r i l y n . Partea proastă?
Motivele p s i h o p a t u l u i rămân deschise p e n t r u speculaţii.
Se gândi preţ de câteva clipe, a p o i spuse:
- V a t r e b u i să m ă gândesc c u m să a b o r d ă m p r o b l e m a
asta. î n t r e t i m p , t u c u m rezişti?
- S u n t bine.
- încearcă altceva, H o l l y .
- M ă s i m t u n pic zdruncinată, recunoscu ea. î m i tre­
mură mâinile, dar m i s-a spus că o să treacă în câteva
zile. N u a m d o r m i t b i n e .
88 Sandra Brown

N i c i măcar n u închisese o c h i i după ce-i plecase m u ­


s a f i r u l . O lăsase întinsă pe canapea, aproape c o m p l e t
dezbrăcată, simţindu-se îngrozitor de umilită.
- A i pe cineva care să stea cu tine?
Readusă la prezent de întrebarea l u i M e r i l y n , H o l l y
răspunse încet:
-Nu.
- T e - a i gândit să-l s u n i pe Dennis?
-Nu.
- Poate...
- N u , Merilyn.
- P r o b a b i l că ai d r e p t a t e . A r putea f i i n t e r p r e t a t ca
u n s e m n de slăbiciune, şi asta n-ar f i b i n e .
H o l l y ajunsese singură la această concluzie, cu o sea­
ră în u r m ă . Şi-o imagină pe M e r i l y n stingându-şi ţigara,
c o m p ă t i m i t o a r e , dar veşnic pragmatică.
- Lasă-mă să mă gândesc c u m să ne o c u p ă m de
povestea asta.
- N u - i treaba noastră să ne o c u p ă m de ea, M e r i l y n .
Se ocupă deja poliţia.
- E i le ştiu pe ale lor, n o i pe ale noastre. Te-a contac­
tat cineva d i n presă p e n t r u o declaraţie?
I i spuse ce-i raportase d o a m n a Briggs.
- D a r aseară, î n a i n t e să plec de la secţia de poliţie,
d e t e c t i v u l şef mi-a spus să n u discut p u b l i c i n c i d e n t u l ,
î n a i n t e ca v i n o v a t u l să fie i d e n t i f i c a t şi să-i fie contactate
rudele. D i n câte ştiu eu, asta n u s-a î n t â m p l a t î n c ă .
- D i n n o u , e şi b i n e , şi rău. T r e b u i e să apari, o a m e n i i
t r e b u i e să vadă că eşti curajoasă, că m e r g i m a i depar­
te. D a r poate că e m a i b i n e să n u f i i filmată în t i m p
ce t r e m u r i .
- N u - i chiar aşa de grav, M e r i l y n . D o a r că n u poţi
depăşi ceva atât de t r a u m a t i z a n t în câteva ore. C e l puţin
eu n u p o t .
- F i r e ş t e că n u . înţeleg. Odihneşte-te azi. Revino-ţi.
Ţ i n e m legătura.
Şi cu asta, t e r m i n ă . H o l l y abia apucase să apese b u ­
t o n u l t e l e f o n u l u i , când d o a m n a Briggs intră cu o vază
mare cu t r a n d a f i r i roşii.
- T o c m a i aţi p r i m i t asta.
Dragoste sub presiune 89

H o l l y deschise m i c u l plic ataşat.


- G r e g Sanders, spuse ea pe u n t o n l i n i a r . îşi expri­
ma îngrijorarea şi-mi t r a n s m i t e urările l u i de b i n e .
D o a m n a Briggs p u f n i dispreţuitor.
- A ţ i văzut ziarul de azi?
- î n care pleda p e n t r u sporirea măsurilor de secu­
ritate în t r i b u n a l şi cita toate ocaziile în care ceruse
personal finanţări în această direcţie? D a , l-am văzut.
- Ş i cealaltă parte? întrebă asistenta, pe u n t o n blând.
H o l l y se ridică de la b i r o u şi se duse la fereastră.
- E p o s i b i l ca tragedia de ieri să aibă legătură cu u n
*ecret adânc şi î n t u n e c a t d i n t r e c u t u l meu?
- N u a pus întrebarea în m o d direct, dar asta era
ideea.
- E prea deştept ca să spună ceva pe faţă. D a r ideea a
fost inoculată în m i n t e a p u b l i c u l u i .
- Ş i în a ta, aş zice.
H o l l y c o n t i n u a să privească în g o l pe fereastră.
- Până când n u a f l u că n u a fost aşa, v o i c o n t i n u a
«A mă întreb dacă eu s u n t responsabilă p e n t r u ce s-a
întâmplat. Şi, dacă o să a f l u că s u n t , gândul ăsta o mă
hântuiască întreaga viaţă.
- I n d i f e r e n t ce-aţi spune, n u sunteţi b i n e . V ă rog,
duceţi-vă acasă! Trageţi-vă pătura peste cap şi...
D o a m n a Briggs f u întreruptă de t e l e f o n u l de pe
b i r o u l l u i H o l l y . Răspunse la al doilea apel.
- B i r o u l d o a m n e i judecător Spencer. D a , e chiar aici.
întinzându-i r e c e p t o r u l l u i H o l l y , spuse:
- Sergentul Lester.
H o l l y se întoarse la b i r o u şi luă r e c e p t o r u l . D o a m n a
Briggs plecă, închizând uşa în u r m a ei.
- B u n ă ziua, d o m n u l e sergent, spuse H o l l y .
- I-am spus asistentei că s u n t Lester, ca să răspunzi.
H o l l y simţi u n gol în stomac. închise o c h i i . D a r
c o n t i n u ă să-l vadă p r i v i n d - o d i n picioare, de lângă cana­
pea, în t i m p ce-şi î n c h i d e a cu gesturi grăbite p a n t a l o n i i .
Ieşise fără să m a i stea măcar să-şi î n c h i d ă cureaua sau
să-şi bage cămaşa în p a n t a l o n i . N i c i u n u l d i n ei n u spu­
sese v r e u n cuvânt.
90 Sandra Brown

- O să î n c h i d , zise ea.
- Stai, n u !
- S ă n u m a i faci niciodată aşa ceva.
- Ascultă-mă!
- N u e n i m i c de spus.
- C â t de puţine ştiţi, d o a m n ă j u d e c ă t o r . S u n t m u l t e
de spus.
- La revedere!
- T r e b u i e să v o r b i m .
- Ba n u , n u t r e b u i e . Categoric nu trebuie. S ă n u mă
maisuni.
I i închise î n a i n t e să apuce să m a i spună ceva. C u
m â n a rece şi transpirată, aşeză r e c e p t o r u l î n a p o i în fur-
că. A p o i , împreunându-şi mâinile pe b i r o u , îşi aşeză
c a p u l pe braţe şi încercă să-şi controleze respiraţia. D a r
îi era la fel de greu să facă asta pe cât îi era să-şi alunge
d i n m i n t e imaginea l u i C r a w f o r d H u n t trăgând hainele
de pe ei a m â n d o i , î n j u r â n d f r u s t r a t în t i m p ce o ducea
spre canapea, p r i n t r e gemetele ei de nerăbdare, p e n t r u
ca la scurt t i m p după aceea înjurăturile şi gemetele să se
s c h i m b e în sunete de cu t o t u l altă natură.
D u p ă ce bătu scurt şi hotărât în uşă, d o a m n a Briggs
deschise. H o l l y sări în picioare. D i n prag, asistenta o
privea c u o expresie de n e d u m e r i r e amestecată c u în­
grijorare. P r o b a b i l însă că ceva d i n postura l u i H o l l y îi
transmise mesajul să n u insiste, n i c i m ă c a r să n u o între­
be ce se întâmplase.
D o a m n a Briggs îşi drese vocea.
- î m i pare rău că vă deranjez, d a r mi-aţi spus să vă
a n u n ţ cu j u m ă t a t e de oră î n a i n t e să trebuiască să vă d u ­
ceţi la morgă.

capitolul 8
C r a w f o r d l o v i cu p i c i o r u l o c u t i e de a l u m i n i u în
t i m p ce î n a i n t a pe cărarea sufocată de b u r u i e n i , între-
bându-se ce se întâmplase c u vopseaua care fusese în
cutie. N u fusese folosită p e n t r u a î m b u n ă t ă ţ i aspectul
Dragoste sub presiune 91

i usci care arăta şi m a i părăginită decât u l t i m a oară când


o văzuse.
C â n d păşi pe verandă, scândurile putrezite se curba-
rA sub greutatea l u i . P r i n plasa de la uşă îl văzu pe C o n -
rnd făcându-i s e m n să i n t r e .
- A i grijă să tragi b i n e plasa, ca să n u i n t r e muştele.
C r a w f o r d intră.
- Sigur, n-ai vrea ca m u ş t e l e să strice f a r m e c u l aces­
tui loc.
Bărbatul m a i în vârstă îşi lăsă c a p u l într-o parte.
- M - a i l u a t c u m v a peste picior?
- V ă d că nu-ţi scapă n i m i c .
C r a w f o r d făcu u n s e m n în spatele l u i .
- D e ce stai cu uşa deschisă? Ţ i s-a stricat aerul
condiţionat?
U n v e n t i l a t o r învârtea aerul încărcat de umezeală
p r i n sufrageria aglomerată. B ă r b a t u l care stătea într-un
şezlong n u p u r t a decât o pereche de chiloţi a l b i şi u n
m a i o u alb, cu pete de transpiraţie la subraţ. Avea picioa­
rele goale.
- C o m p r e s o r u l a î n c e p u t să scoată sunete ciudate
Ieri, aşa că l-am închis.
- A i c h e m a t pe cineva să-l repare?
- N u poate să vină m a i devreme de j o i .
- E înăbuşitor aici.
- E i b i n e , n u te-a i n v i t a t n i m e n i şi n i m e n i n u insistă
să m a i stai.
C o n r a d îndreptă t e l e c o m a n d a înspre televizor şi
dădu s o n o r u l la m a x i m .
C r a w f o r d îi luă t e l e c o m a n d a şi apăsă b u t o n u l de în­
chidere.
- H e i , m ă u i t a m la f i l m u l ăsta!
- D e câte o r i l-ai văzut?
L u i C o n r a d îi plăceau f i l m e l e despre al D o i l e a Răz­
b o i M o n d i a l , m a i ales cele alb-negru, în care soldaţii c u
c h i p u r i de g r a n i t f u m a u L u c k y Strike şi-şi n u m e a u ina­
m i c i i fascişti sau gălbejiţi.
C r a w f o r d aruncă t e l e c o m a n d a peste u n v r a f de gea­
m a n t a n e vechi, care î n d e p l i n e a r o l u l de masă de cafea.
- Se t e r m i n ă m e r e u la f e l . Câştigă băieţii noştri.
92 Sandra Brown

- E i u i t e , a c u m mi-ai stricat c h e f u l !
I n t i m p ce-şi trăgea u n scaun de sub masă şi-1 aducea
m a i aproape de şezlong, C r a w f o r d se uită discret după
sticle goale de l i c h i o r sau alte semne de exces. D a r n u
exagerase c â n d spusese că n i m i c n u - i scăpa bătrânului.
- Şaizeci şi d o u ă de zile şi n u m ă r ă t o a r e a c o n t i n u ă , se
lăudă C o n r a d . I n caz că te întrebai.
- N u mă î n t r e b a m .
C r a w f o r d se aşeză şi-şi lăsă s c a u n u l pe spate, până
c â n d rămase s p r i j i n i t pe d o a r două picioare. îşi puse
mâinile în vârful c a p u l u i .
- T e - a i lăsat d o a r ca să te-apuci d i n n o u de m a i m u l ­
te o r i decât p o t să-mi amintesc. Aşa că iartă-mă dacă
s u n t sceptic.
- D e data asta m ă las de t o t .
C r a w f o r d p u f n i neîncrezător.
- L-ai găsit pe Iisus?
- M ă iei peste p i c i o r , eşti sceptic şi m a i iei şi n u m e l e
D o m n u l u i în deşert? Eşti prea de t o t !
- C o n r a d , t u n u ştii să funcţionezi c â n d n u eşti
beat.
- N u s u n t beat a c u m şi funcţionez binişor.
- D a r a l c o o l u l e starea de bază. C â ţ i a n i ai fost la
saramură?
C o n r a d întoarse spre el c h i p u l m u l t m a i r i d a t decât
ar f i t r e b u i t să fie p e n t r u u n b ă r b a t de şaizeci şi o p t
de a n i .
- Păi, să v e d e m , în ce a n suntem?
C r a w f o r d îşi dădu o c h i i peste cap.
- A fost o glumă, zise C o n r a d .
- M ă prăpădesc de râs.
- Ş i să ştii că încă a m de l u c r u .
- T o t la fabrica de cherestea?
- D a u cu mătura. Este cald şi e m u l t praf, dar scot
u n ban.
- D e ce n u eşti acolo acum?
- E ziua mea liberă.
B ă r b a t u l făcu o pauză, t i m p în care îl cântări c u p r i ­
virea pe C r a w f o r d .
- A i fost o c u p a t .
Dragoste sub presiune 93

- A i auzit ce s-a î n t â m p l a t ieri?


- N - a m avut î n c o t r o , spuse C o n r a d , arătând spre te­
levizor. A fost la toate ştirile. A m auzit aproape toată
povestea, între u n f i l m şi a l t u l .
Scoase u n sunet de regret.
- î m i pare al d r a c u l u i de rău de C h e t . îl ştiam de pe
vremea c â n d era a j u t o r de şerif, la î n c e p u t . I-am t r i m i s
I I cutie de t r a b u c u r i c â n d a fost făcut a p r o d . îl vedeam
cam de fiecare dată când ajungeam pe la t r i b u n a l .
- Ţi-am povestit c â n d m-a p r i n s î n c e r c â n d să i n t r u la
f i l m fără b i l e t , î m p r e u n ă c u nişte băieţi?
- N u . Ce-a făcut?
- I - a lăsat pe ceilalţi să plece. N u m a i pe m i n e m-a
ţinut. A stat şi s-a u i t a t la m i n e multă v r e m e , a p o i mi-a
«pus: „Dacă o iei pe d r u m u l ăsta şi d a i de necazuri, n-o
nA fie decât v i n a t a " .
- Şi te-a adus pe d r u m u l cel bun?
- A avut m a i m u l t efect decât închisoarea. Şi cred că
ştia şi el că aşa o să f i e .
- A fost u n o m b u n .
- D a . Şi, dacă n-ar f i încasat glonţul ăla i e r i , poate că
ivaş m a i f i fost a i c i .
- A h , şuieră C o n r a d . R e m u ş c ă r i l e supravieţuitoru­
l u i . De-asta te-ai târât până aici? V r e i să te c o n v i n g eu că
ti sosise vremea l u i C h e t , că asta a fost t o t şi că n u are
rost să te simţi prost?
Picioarele d i n faţă ale s c a u n u l u i loviră cu p u t e r e po­
deaua î n clipa în care C r a w f o r d se ridică şi se duse lângă
fereastra deschisă, c h i p u r i l e ca să ia o gură de aer, dar,
de fapt, ca să poată v o r b i deschis. Iar asta era greu c â n d
NC u i t a d i r e c t la C o n r a d . Oceanele de w h i s k y pe care le
consumase îi lăsaseră o c h i i injectaţi cu l i n i i roşii, dar
o c h i i ăştia erau nişte ferestre spre o m i n t e de o agerime
ieşită d i n c o m u n .
La vremea l u i , C o n r a d fusese u n p r o c u r o r statal te­
m u t şi respectat. Care p r o m i t e a u n v i i t o r strălucit. A p o i
soţia îl părăsise şi se mutase în C a l i f o r n i a c u a m a n t u l .
C o n r a d încercase să-şi înece durerea în băutură. D a r
oricât ar f i băut, niciodată n u fusese s u f i c i e n t .
94 Sandra Brown

C u r â n d c o n s u m u l de a l c o o l devenise singura l u i
ocupaţie, ocupaţie căreia i se dedica t o t a l , excluzând o r i -
ce altceva. C u o absolută apatie, privise c u m viaţa trece
pe lângă el. D ă d u s e c u p i c i o r u l carierei şi v i i t o r u l u i şi
devenise beţivul oraşului, batjocura t u t u r o r .
B ă t r â n u l alcoolic nu-şi făcea i l u z i i în ceea ce-1 privea.
C u o candoare brutală, îşi recunoştea eşecurile persona­
le. Ş i de aceea trata în acelaşi fel greşelile şi neajunsurile
celor d i n j u r . N u ierta n i m ă n u i n i m i c . Deşi C r a w f o r d îl
dispreţuia p e n t r u că-şi irosise viaţa, o r i de câte avea ne­
voie de o evaluare obiectivă a u n e i d i l e m e , găsea d r u m u l
spre casa l u i .
- Ei? făcu C o n r a d . E r a m în m i j l o c u l u n u i asalt sân­
geros pe o plajă. M - a i întrerupt d o a r ca să te zgâieşti pe
fereastră? C e se petrece? Ce-i cu m u t r a asta plouată?
- Ce-am făcut i e r i s-ar putea să m ă coste s c u m p .
- F a p t u l că te-ai dus după atacator?
-Da.
- I n ce fel?
- I n p r i m u l r â n d , povestea cu s o c r i i m e i .
C r a w f o r d îi povesti de c o n f r u n t a r e a cu Joe G i l r o y .
- A m t r e c u t pe la ei aseară ca să văd c u m se sim­
ţea Grace. Joe a fost p o l i t i c o s a p r o x i m a t i v d o u ă m i ­
n u t e , după care a d a t cărţile pe faţă. N u m-a plăcut
niciodată. A c u m i-am d a t u n pretext să m ă considere
u n nesăbuit.
- O h , şi ştim cu toţii că n u e aşa!
C u v i n t e l e încărcate de sarcasm îl făcură c u C r a w f o r d
să se întoarcă spre el.
- D e ce m - o i f i o b o s i t să v i n să d i s c u t c u t i n e . . .
- T e - a i o b o s i t p e n t r u că ştii că n-o să mă p o r t c u mă­
nuşi şi o să-ţi s p u n l u c r u r i l e aşa c u m surit.
- A t u n c i lasă i n t r o d u c e r i l e şi zi odată ce-ai de zis.
- B u c u r o s . D i n t o t ce a m auzit eu despre Joe G i l r o y ,
n u m-aş uşura pe el n i c i ca să s t i n g flăcările dacă ar lua
foc. Dispreţuiesc înţepaţii de g e n u l l u i , care consideră
că au î n t o t d e a u n a dreptate şi-i j u d e c ă pe ceilalţi. D a r în
privinţa asta, oricât m-ar durea s-o s p u n , are dreptate.
C â n d te-ai dus după descreieratul ăla, p u t e a i să m o r i
Dragoste sub presiune 95

ţi ittunci fata ta ar f i rămas o r f a n ă n u n u m a i de m a m ă ,


i i şi de tată.
- M - a m gândit la asta, recunoscu C r a w f o r d . D a r abia
mai târziu. D u p ă ce se terminase t o t u l .
- A i a c ţ i o n a t sub i m p u l s u l m o m e n t u l u i .
- Reflex c o n d i ţ i o n a t .
- C o n d i ţ i o n a t pe d r a c u ' ! p u f n i C o n r a d . Aşa te-ai
nAscut.
- A t u n c i , eşti de aceeaşi părere c u Joe? C ă s u n t nesă­
buit d i n fire?
- L a s ă - m ă să t e r m i n , te r o g . Pe de altă parte, spuse
l l o n r a d , a c c e n t u â n d c u v i n t e l e , ce p u t e a i face? S ă laşi u n
n e b u n cu u n p i s t o l să alerge p r i n clădire şi să împuşte
ou m e n i i la întâmplare? Eşti poliţist texan, ce D u m n e -
reu! C h i a r şi c â n d n u eşti la d a t o r i e , t o t eşti la d a t o r i e ,
li valabil p e n t r u orice o m al legii care are o c o n ş t i i n ţ ă .
A m dreptate?
Răspunsul f i i n d e v i d e n t , C r a w f o r d n u simţi nevoia
nA spună ceva.
Fostul p r o c u r o r c o n t i n u ă :
- D i n câte a m înţeles eu, i-ai salvat viaţa judecătoarei
Spencer. O r i c â t ar încerca s o c r u l tău să-i influenţeze pă­
rerea despre t i n e , n-o să facă decât să scuipe c o n t r a vân­
t u l u i . Femeia n-o să u i t e c u m ai acoperit-o c u t r u p u l tău.
Nu-ţi m a i face g r i j i î n privinţa asta. Iţi este datoare.
M a i m u l t m â r â i n d decât v o r b i n d , C r a w f o r d spuse:
- N u f i i atât de sigur.
N i c i c u auzul n u avea C o n r a d n i c i o p r o b l e m ă .
M i j i o c h i i şi-1 fixă pe C r a w f o r d cu acea p r i v i r e vicleană
care făcuse m a r t o r i m i n c i n o ş i să se piardă c u firea în
procese grele.
- C e v r e i să spui?
- Nimic.
- A t u n c i , de ce-ai m a i spus-o?
- Las-o baltă.
- J u d e c ă t o a r e a are v r e u n m o t i v să te antipatizeze?
-Nu.
R o s t i cuvântul m a i tare decât ar f i fost cazul şi sprân­
cenele l u i C o n r a d se ridicară pe f r u n t e a încreţită. C u
u n gest nervos, C r a w f o r d spuse:
96 Sandra Brown

- V o i a m d o a r să s p u n să n u te laşi păcălit de aparen­


ţe. Este o femeie m a i dură decât pare. î n c e p u s e să mă
facă cu o u şi cu oţet în clipa în care a i n t r a t i n d i v i d u l cu
p i s t o l u l în m â n ă .
C o n r a d oftă.
- A v e m d i n ce în ce m a i mulţi d e m e n ţ i cu pistoale în
u l t i m a v r e m e . Parcă s u n t la întrecere. D a c ă n u ai f i reac­
ţ i o n a t aşa c u m ai făcut-o, ar f i omorât-o pe judecătoare
şi, aproape sigur, şi pe t i n e , şi pe încă alţii.
C r a w f o r d se întoarse spre fereastră.
- Poate.
- T o a t ă l u m e a spune.
- T o a t ă l u m e a spune m u l t e r a h a t u r i . N u înseamnă
că s u n t adevărate.
C o n r a d aşteptă câteva clipe, a p o i întrebă:
- Fetiţa ta ştie că tăticul ei este u n erou?
- N u o interesează. P e n t r u ea, e de ajuns că s u n t tăti­
c u l e i . î n orice caz, n u s u n t e r o u .
- A s t a e d i s c u t a b i l . Ţi-ai riscat viaţa protejându-i
pe ceilalţi. L-ai c o n f r u n t a t pe i n d i v i d pe acoperişul
tribunalului.
C r a w f o r d n u c o m e n t ă în n i c i u n f e l .
- A u aflat cine era?
C r a w f o r d clătină d i n cap.
- E i b i n e , asta n u - i p r o b l e m a ta.
- N u era, până a c u m a p r o x i m a t i v o oră.
Conrad pufni.
- C e v a - m i spune că abia a c u m a j u n g e m la esenţa
problemei.
întorcându-se spre el, C r a w f o r d îi povesti despre vizi­
ta pe care i-o făcuse N e a l în acea d i m i n e a ţ ă .
- M i - a adus u n mesaj de la şeful poliţiei, împreună
cu o scrisoare de la văduva l u i C h e t .
îi povesti despre ce era v o r b a .
- Ş i u i t e aşa, m-am dus cu N e a l la morgă, c â n d ar fi
t r e b u i t să-l d a u afară d i n casă.
- Şi de ce n-ai făcut-o?
- D i n cauza scrisorii d o a m n e i Barker. î n plus...
- H a ! M i - a m i m a g i n a t eu că era u n „în p l u s " . îl
aşteptam.
Dragoste sub presiune 97

- L - a m văzut pe C h e t m u r i n d , spuse C r a w f o r d , cu
voce încordată. L - a m văzut pe t i p u l de pe acoperiş spul­
berat de gloanţe. E v i d e n t că v o i a m răspunsuri la toate
întrebările apărute.
- Evident.
C o n r a d aşteptă, a p o i î n t r e b ă încet.
- A i găsit v r e u n răspuns la morgă?
C r a w f o r d n u spuse n i m i c . Se uită d o a r spre el şi
( l o n r a d îi c i t i n u m a i d e c â t expresia. O c h i i înroşiţi se i n ­
s i s t a r ă , d e v e n i n d două l i n i i .
- î n ţ e l e g . E i b i n e , în cazul ăsta î n s e a m n ă că a me­
ritat să te d u c i până la morgă. C u siguranţă Lester
este fericit.
- N u i-am spus şi l u i .
C o n t i n u â n d să-l privească în o c h i , C o n r a d c o b o r î
partea de jos a şezlongului, îşi îndreptă spatele şi-şi scar­
pină barba ţepoasă.
- N u i-ai spus...
- N i c i m ă c a r că aş avea vreo b ă n u i a l ă .
C o n r a d îl p r i v i l u n g şi spuse î n cele d i n u r m ă :
- D e o b i c e i , c â n d cineva ascunde o informaţie de au­
torităţi, o face ca să protejeze ceva sau pe cineva.
I I aşteptă pe C r a w f o r d să spună ceva în legătură c u
asta, şi, c â n d acesta n u o făcu, c o n t i n u ă :
- N u o să te î n t r e b ce a n u m e ştii, p e n t r u că n u vreau
să a u d ceva care să mă t r a n s f o r m e m a i târziu în m a r t o r
In sala de judecată. Dar, orice ar f i , t r e b u i e să s p u i cât
m a i c u r â n d poliţiei.
- D e ce?
- D i n d a t o r i e . P e n t r u că aşa e d r e p t . C a să n u te faci
v i n o v a t de tăinuire de informaţii. S u n t d o a r câteva m o ­
tive care-mi v i n î n m i n t e .
C r a w f o r d p r i v i într-o parte, î n j u r â n d p r i n t r e dinţi.
- M ă g â n d e a m eu, zise C o n r a d .
- D a c ă s p u n ce ştiu, î n s e a m n ă să m ă plasez în epi­
c e n t r u l u n e i f u r t u n i de rahat.
- D e j a eşti în c e n t r u .
- F u r t u n a asta-i şi m a i mare, zise C r a w f o r d . E u n
adevărat u r a g a n .
98 Sandra Brown

- C a r e te-ar putea împiedica să obţii custodia copi­


l u l u i tău.
- Pe toţi d r a c i i , exact.
C o n r a d stătu câteva clipe pe gânduri.
- B i n e . înţeleg. D a r ce se întâmplă dacă n u spui?
C r a w f o r d trase a d â n c aer în piept, a p o i îl suflă încet
pe nări.
- Las uşa deschisă către u n dezastru şi m a i mare.
- C u cât m a i mare? S u n t vieţi o m e n e ş t i în joc?
A p o i spuse:
- N u contează. Ţ i se citeşte pe faţă. E p o s i b i l să mai
m o a r ă şi altcineva.
- E posibil, s u b l i n i e C r a w f o r d . Poate că n u . N u sigur.
- D a r asta te t e m i că o să se î n t â m p l e .
D e data asta, c â n d C r a w f o r d n u răspunse, C o n r a d
rânji, arătându-şi g i n g i i l e .
- A c u m pricep de ce ai v e n i t azi aici. V r e i să fac
eu treaba murdară în l o c u l conştiinţei tale.
C r a w f o r d îşi puse mâinile pe şolduri.
- T u chiar înţelegi ce v r e i să s p u i cu asta? P e n t r u că
m i e - m i sună ca bălmăjelile u n u i beţiv.
- S u n t beţiv, recunosc. D a r n u eu s u n t cel care în­
cearcă să împiedice o a n c h e t ă în desfăşurare.
- N u împiedic n i m i c .
- Ba exact asta faci şi o ştii foarte b i n e .
I I străpunse pe C r a w f o r d cu o p r i v i r e ascuţită.
- I n calitate de ofiţer, în calitate de cetăţean, ştii ce ai
de făcut. Ştiai î n a i n t e să i n t r i pe uşa asta. V o i a i d o a r să
f i u eu îngeraşul de pe u m ă r care-ţi şopteşte în ureche.
- îngeraş? H a i că asta-i b u n ă . D e ce aş v e n i la t i n e cu
o p r o b l e m ă de conştiinţă?
- P e n t r u ca, a t u n c i c â n d o să meargă prost, să poţi
da v i n a pe m i n e şi pe sfaturile mele proaste. î n clipa în
care f u r t u n a aia de rahat o să înceapă să se învârtească
în j u r u l tău, o să m ă înjuri şi-o să s p u i că s u n t u n beţiv
c r e t i n şi că ai fost u n prost că m-ai ascultat. O să mă
urăşti şi-o să d a i v i n a pe m i n e că n u te-am sfătuit să faci
ceea ce t r e b u i e .
Făcu o pauză, a p o i adăugă.
Dragoste sub presiune 99

- N u că ai m a i avea nevoie de î n c ă u n m o t i v ca să
in A urăşti.
- Asta aşa este.
C r a w f o r d se întoarse brusc şi î m p i n s e atât de tare
In plasa de ţânţari de la uşă, î n c â t aceasta se izbi de
i l d u l exterior.
- Fiule! Intoarce-te!
în t i m p ce cobora nervos de pe verandă, îi strigă pes-
Ic umăr:
- M e r s i p e n t r u sfaturile părinteşti!

A p r o a p e toate vizitele pe care i le făcea l u i C o n r a d -


care r ă m â n e a C o n r a d chiar şi în gândurile l u i , n i c i o d a -
Ift „tată" - se t e r m i n a u prost şi t o c m a i acesta era m o ­
tivul p e n t r u care erau p u ţ i n e şi răzleţe şi î n t o t d e a u n a
iniţiate exclusiv de C r a w f o r d . U n a d i n t r e condiţiile pe
care C r a w f o r d le pusese ca să m a i păstreze cât de cât o
legătură cu C o n r a d fusese ca acesta să n u îl contacteze
niciodată, în n i c i u n f e l . Pierduse acest p r i v i l e g i u cu a n i
In urmă.
O d a t ă ce o b ţ i n u s e divorţul şi fusese liberă să se recă­
sătorească, m a m a l u i îl luase pe C r a w f o r d şi îl adusese să
locuiască î m p r e u n ă cu ea şi cu n o u l ei soţ în C a l i f o r n i a .
( I r a w f o r d fusese supărat că el n u avusese n i m i c de zis în
legătură cu acest l u c r u şi îl d u r u s e cu atât m a i m u l t c â n d
( ' o n r a d n u se luptase să-l păstreze cu el.
R u p t u r a fusese p e r m a n e n t ă , relaţia t a t ă - f i u fusese
distrusă. Dar, în t i m p ce se îndepărta în viteză de casa
lui C o n r a d , conversaţia l o r i se repeta în m i n t e , iar şi
iar, refuzând să-i dea pace.
Şi a f u r i s i t u l ăla b ă t r â n avusese dreptate în toate p r i ­
vinţele. C r a w f o r d avusese nevoie să-l audă sfătuindu-1
să facă ceea ce deja ştia că t r e b u i e să facă şi t o c m a i de
aceea chestia îl sâcâia atât de tare. Epava aia eşuată
ele o m ajunsese să-i ţină prelegeri despre m o r a l i t a t e .
D i n fericire, sosise ora să o ia pe Georgia, care avea
să-i neutralizeze f u r i a . Reuşea î n t o t d e a u n a să-l facă să
vadă l u c r u r i l e d i n t r - o altă perspectivă. C h i c o t e l i l e ei p u ­
teau reduce i m p o r t a n ţ a celor m a i serioase p r o b l e m e .
100 Sandra Brown

- S t ă să plouă, observă Grace c â n d v e n i să-l întâm­


p i n e la uşă.
C r a w f o r d constatase şi el asta, dar n u avea de gând
să lase vremea să-i strice întâlnirea c u G e o r g i a . O ajuta
în s c h i m b să-şi p u n ă e c h i p a m e n t u l de p l o a i e .
A c u m , în t i m p ce se îndreptau ţinându-se de mâna
spre l o c u l de joacă, îi spuse:
- S u n t e m caraghioşi, t a t i .
- Ţ i - a m p r o m i s că te d u c la l o c u l de j o a c ă d i n parc
si-mi calc eu vreodată o p r o m i s i u n e ?
-Nu.
- N u . Aşa că iată-ne.
- D a r plouă.
- N u , s u n t d o a r câţiva s t r o p i . I n plus, chiar dacă te
uzi, n-o să te topeşti.
O ridică în leagăn şi î n c e p u să o împingă. C h i c o ­
telile şi râsul ei îi răsunau ca muzica în u r e c h i . C u m
vremea era urâtă, aveau t o t l o c u l de j o a c ă d o a r p e n t r u
ei. T r e c u r ă de la leagăne, la tobogane, la scări şi t o t aşa,
până c â n d î n c o n j u r a r ă l o c u l de t r e i o r i .
I n t i m p ce o ducea în braţe la S U V - u l l u i , G e o r g i a se
uită la cizmele roz de cauciuc.
- Le-am murdărit de n o r o i .
- P e n t r u asta s u n t făcute.
- Poate că o să se supere b u n i c a .
- Poţi să d a i v i n a pe m i n e .
- B u n i c u l spune că t u eşti de vină p e n t r u toate.
C r a w f o r d n u - i critica niciodată pe b u n i c i i Georgiei
de faţă c u ea, p e n t r u că n u voia să fie vreodată acuzat
că încearcă să o îndepărteze de ei. N i c i n u încerca să
afle de la ea ce spuneau despre el a t u n c i c â n d n u era
de faţă.
A c u m însă t o c m a i se pregătea să facă o excepţie, pen­
t r u că Joe îi declarase război şi putea f i o luptă murdară.
I n t i m p ce o ajuta pe G e o r g i a să î n c h i d ă c e n t u r a scau­
n u l u i special de maşină, o î n t r e b ă :
- C â n d a s p u n b u n i c u l asta?
- A s t ă z i , în t i m p ce m â n e a m prânzul. V o r b e a cu
bunica.
- Şi c u m a vorbit?
Dragoste sub presiune 101

-Tare.
- T a r e . . . C a şi c u m ar f i fost supărat?
- C a m aşa. B u n i c a i-a spus să tacă şi a zis că o să vor­
bească despre asta m a i târziu. A c u m ce m a i facem, tati?
O c i u p i de vârful n a s u l u i şi-i propuse să meargă la
o îngheţată.
- La M c D o n a l d ' s ? A u loc de j o a c ă î n ă u n t r u .
- B i n e , a t u n c i acolo m e r g e m .
î n t i m p ce se juca, C r a w f o r d o filmă c u t e l e f o n u l
m o b i l . S i m ţ e a c u m i se strânge i n i m a o r i de câte o r i
tl striga:
- T a t i , uită-te la m i n e !
A p o i cobora pe t o b o g a n sau se arunca în piscina cu
bile.
îşi a m i n t i vag de el însuşi în copilărie, slăbănog şi
dezlânat, stând pe marginea t r a m b u l i n e i , cu degetele
Ntrânse pe m u c h i a scândurii, p r i v i n d adâncul p i s c i n e i şi
«Irigând: „Tată, uită-te la m i n e ! " î n t i m p ce sărea.
D a r n u putea f i sigur dacă această i m a g i n e înceţoşa­
ta, la f e l ca altele, erau într-adevăr a m i n t i r i cu el şi C o n ­
rad sau d o a r dorinţele u n u i c o p i l , rămase n e î m p l i n i t e .
J u c ă î m p r e u n ă c u G e o r g i a Eu văd, în t i m p ce-şi mân­
cau îngheţata delicioasă. O î n a p o i e soţilor G i l r o y m u l t
prea agitată de la atâta zahăr, udă de la ploaie, murdară
de n o r o i şi obosită. D a r fericită.
- M i - a i p r o m i s că m ă n â n c i cina, chiar dacă ai m â n c a t
îngheţată.
- O să m ă n â n c .
- Ş i să n u te cerţi cu b u n i c a a t u n c i când o să-ţi spună
cft-i ora de culcare.
-Bine.
- Bravo, eşti o fetiţă c u m i n t e . Dă-mi u n p u p i c .
îl îmbrăţişa, strângându-i gâtul m a i tare decât de
obicei.
- T e iubesc, t a t i .
Strângând-o la p i e p t u l l u i , şopti în părul ei:
- Şi eu te iubesc.
A p o i îşi jură încă o dată în sinea l u i că o s-o câştige
înapoi. I n d i f e r e n t ce-ar f i .
102 Sandra Brown

C â n d soarele era la apus, C r a w f o r d intră î n parca­


rea t r i b u n a l u l u i , găsi u n loc l i b e r şi o p r i m o t o r u l . A p o i ,
preţ de v r e o două ore, rămase acolo, p r i v i n d p r i n par­
b r i z u l u d a t de ploaie ieşirea angajaţilor î n t i m p ce bătea
nervos c u degetele în v o l a n .
F u n d u l îi amorţise pe scaun c â n d H o l l y Spencer ieşi
în sfârşit d i n clădire. C o b o r î repede d i n maşină şi o luă
direct p r i n băltoace ca s-o intercepteze între rândurile
de maşini parcate.
Mergea cu c a p u l în jos, ferindu-se de ploaie, căutân-
du-şi cheile, aşa că aproape dădu peste el î n a i n t e să-l
vadă. Se o p r i în loc.
- S ă ştii că n u - i s u f i c i e n t să-mi închizi t e l e f o n u l , spu­
se el. N u m ă d a u uşor bătut.
î n c e r c ă să treacă pe lângă el, dar C r a w f o r d îi copie
mişcarea şi îi bloca d r u m u l .
- Pleacă de lângă m i n e !
- Ţ i - a m spus că t r e b u i e să v o r b i m .
- Iar eu ţi-am spus că n u t r e b u i e .
- Ascultă-mă, n u are n i c i o legătură c u . . . treaba aia.
N u t r e b u i a să-i explice care era „treaba aia". H o l l y se
strâmbă, a p o i spuse:
- D a c ă are legătură c u cazul de custodie...
- N u are. A r e legătură c u i n c i d e n t u l de i e r i .
G r a v i t a t e a t o n u l u i său o făcu să înceteze să m a i în­
cerce să treacă pe lângă el. Fără să ţină seama de ploaie,
ridică o c h i i şi îl p r i v i în faţă.
- Este foarte serios şi n u te păcălesc, d o a m n ă judecă­
tor. T r e b u i e să v o r b i m .
H o l l y ezită, a p o i spuse:
- B i n e . D a c ă este chiar atât de i m p o r t a n t , sună-mă
m â i n e . M ă găseşti la b i r o u î n c e p â n d c u ora "nouă. Spu-
ne-i d o a m n e i Briggs...
- N u ajunge. T r e b u i e să v o r b i m în seara asta. A c u m .
H o l l y a r u n c ă o p r i v i r e peste u m ă r către s t r u c t u r a i m ­
p u n ă t o a r e , de g r a n i t roşu, a clădirii t r i b u n a l u l u i , ca şi
c u m s-ar f i întrebat cine i-ar f i p u t u t urmări de la una
d i n t r e zecile de ferestre. C â n d se întoarse spre el, spuse:
- N i c i n u încape discuţie, d o m n u l e H u n t . N i c i mă­
car n-ar t r e b u i să f i m văzuţi...
Dragoste sub presiune 103

- înţeleg. Este n e p r o f e s i o n a l . Şi, după ce s-a întâm­


plat aseară, n u m a i e uşor n i c i să p r i v i m u n u l în
ochii celuilalt.
Făcu u n pas spre ea şi-i spuse c o b o r â n d glasul:
- D a r ce-am făcut n o i pe canapea păleşte considera­
bil în comparaţie c u situaţia de a c u m .
Privi în o c h i i ei m a r i , î n c e r c â n d să o facă s ă j n ţ e l e a g ă
i Ar de necesar era să audă ce avea să-i spună. î n c e p u să
nc retragă.
- S u n t cu S U V - u l n e g r u , la două rânduri distanţă.
V i n o după m i n e . Bine?
-Dar...
- V i n o după m i n e .
T o n u l l u i insistent o făcu să dea uşor d i n cap, în
aemn că accepta, deşi n u îi făcea n i c i o plăcere.

capitolul 9
Se duse în p a r c u l în care se jucase cu G e o r g i a în acea
după-amiază. Având în vedere că se lăsase î n t u n e r i c u l şi
ploua, era destul de sigur că n u avea să m a i fie n i m e n i
altcineva acolo. Parcarea era goală, dar u n f e l i n a r a r u n ­
ca l u m i n ă gălbuie, difuză pe deasupra ei, aşa că o p r i la
marginea aleii de sub copaci, u n d e î n t u n e r i c u l era m a i
adânc. H o l l y parcă lângă el.
C r a w f o r d c o b o r î d i n S U V şi se îndreptă spre m a ş i n a
ci. îi descuie uşa l o c u l u i de lângă şofer şi C r a w f o r d urcă,
închizând repede p o r t i e r a ca să n u i n t r e p l o a i a . îşi trecu
degetele p r i n păr, dându-1 pe spate. î n t i m p ce-şi p l i m b a
mâinile în sus şi-n jos pe coapse, uscându-şi-le pe b l u g i ,
0 s u r p r i n s e p r i v i n d u - 1 c u o nelinişte care n u era deloc
1 latantă şi care îl i r i t a la c u l m e .
- S ă ştii că n u a m de gând să sar pe t i n e , dacă asta te
îngrijorează.
L u m i n a slabă pătrundea p r i n parbriz, p r i n t r e dâ­
rele de ploaie, creând u n m o d e l f l u i d pe c h i p u l ei.
O c h i i ei îi a m i n t e a u de cei ai u n u i c o p i l rătăcit care
încearcă să adopte o m i n ă curajoasă, u n amestec de tea­
mă şi de sfidare.
104 Sandra Brown

- C e este atât de i m p o r t a n t de t r e b u i e să v o r b i m ru
apărat î n această seară, d o m n u l e H u n t ?
- N u - m i m a i spune domnule Hunt N u s u n t e m în sala
de judecată. I n p l u s . . .
Se o p r i î n a i n t e să s p u n ă m a i m u l t e , dar ştiau amân
d o i că era r i d i c o l a c u m să se m a i formalizeze. U l t i m a
oară c â n d se văzuseră, el îşi p u n e a b l u g i i î n a p o i în t i m p
ce ea încerca să se acopere cu t r i c o u l . Ceea ce, îşi a m i n t i
el, n u prea reuşise.
- Aştept, zise ea rece.
- A j u n g e m i m e d i a t şi la asta.
Arătă spre f r u n t e a ei.
- U m f l ă t u r a s-a dus, dar vânătaia s-a î n t i n s .
- M ă doare d o a r c â n d o a t i n g .
- A u m a i apărut şi altele azi?
- î n c ă o vânătaie pe umăr.
N u îşi ceru scuze î n c ă o dată p e n t r u că o trântise la
pământ.
- I n rest c u m eşti?
- Sunt bine.
- N u s-ar zice.
C u exasperare, îi răspunse:
- M ă s i m t cât de b i n e se poate simţi o persoană în
circumstanţele de faţă.
- C a r e circumstanţe? Cele de noaptea trecută sau...
- D u p ă ce m - a m dus la morgă.
- A fost p r i m a oară?
- D a . Ş i sper că şi u l t i m a . N u m i s-a părut necesar,
dar sergentul Lester a insistat.
- Ţ i - a transmis u n mesaj d i n partea şefului poliţiei?
- D e u n d e ştii?
- A m p r i m i t şi eu u n u l , î m p r e u n ă c u o scrisoare d i n
partea văduvei l u i C h e t , î n m â n a t ă personal.
I i relată în mare c o n ţ i n u t u l scrisorii, fără să menţio­
neze laudele aduse la adresa l u i .
- A ş f i v r u t să mă distanţez de i n c i d e n t u l ăsta şi do
investigaţia care a u r m a t . D a r mi-a fost i m p o s i b i l să
o refuz.
Dragoste sub presiune 105

- M - a m dus să o văd azi. Casa era plină de c o p i i i


fl de nepoţii l o r , de p r i e t e n i . A r e u n g r u p s o l i d de
Misţinători.
- D a r soţul ei e m o r t . U c i s .
H o l l y dădu d i n cap şi n u spuse n i m i c preţ de câteva
i li pe, a p o i reveni la vizita de la morgă.
- A m b ă t u t d r u m u l degeaba. N u l-am recunoscut pe
Kodriguez. Sergentul Lester mi-a spus că n i c i t u n u l-ai
recunoscut.
C r a w f o r d clătină d i n cap, dar lăsă l u c r u r i l e aşa, f i ­
indcă n u se simţea încă pregătit să deschidă s u b i e c t u l .
Avea nevoie să-i câştige încrederea m a i întâi. I n m o m e n ­
tul de faţă, stătea lipită de uşă şi l i m b a j u l t r u p u l u i îi
transmitea că n u se simţea câtuşi de puţin c o n f o r t a b i l
In prezenţa l u i .
- U i t e , zise el, ştiu că ţi-am spus că n-o să v o r b i m
despre noaptea trecută.
- Ş i n-o să v o r b i m .
-Noi...
- D a c ă ăsta este m o t i v u l p e n t r u care m-ai adus
pAnă aici, ţi-ai p i e r d u t vremea cu t o t scenariul ăsta
melodramatic.
Arătă c u m â n a peisajul de d i n c o l o de ferestrele
maşinii.
- D a c ă n u discutăm şi n u l ă m u r i m l u c r u r i l e , o să ră­
mână m e r e u între n o i .
- N u şi dacă a n u l ă m toată povestea.
O privi lung.
- Iartă-mă, dar, dacă n u c u m v a ştii t u vreo ş m e c h e r i e
care m i e - m i scapă, n u e ceva ce să poţi „ a n u l a " .
- N e scoatem t o t u l d i n m i n t e .
- N e g ă m că s-a întâmplat.
- N u n e g ă m . M a i m u l t decât atât. N u . S-a. î n t â m ­
plat. P u n c t . P r i n t r - u n act de voinţă...
- Anulăm totul.
-Da.
- Bine.
- Eşti de acord?
- Da. Bine.
106 Sandra Brown

D a r n u credea că era u n p l a n f u n c ţ i o n a l şi, în


m o d e v i d e n t , n i c i ea. Sub privirea l u i , lăsă c a p u l în jos
şi-şi masă p u n c t u l d i n t r e s p r â n c e n e c u b u r i c u l degetului
mijlociu.
- Ş i b ă u t o r u l de whisky? întrebă el.
- N u e u n factor.
- E u n fost?
-Da.
-Soţ?
- O relaţie i m p o r t a n t ă .
- C â t de importantă?
- N u a m fost n i c i o d a t ă l o g o d i ţ i , d a r aveam o
înţelegere.
-Adică?
- U r m a să ne căsătorim la u n m o m e n t d a t .
- Ş i ce s-a întâmplat?
îşi ridică p r i v i r e a , c u o expresie enervată.
- C e te interesează pe tine?
- M ă interesează p e n t r u că n u vreau să m ă trezesc
u r m ă r i t de u n fost i u b i t gelos, c u intenţii c r i m i n a l e .
- N u e genul.
- D a c ă are ce-i t r e b u i e , e g e n u l . C â n d v i n e v o r b a de
o femeie, toţi bărbaţii s u n t .
- N u şi D e n n i s .
- Dennis.
N u m e l e îi lăsa u n gust neplăcut î n gură.
- D e ce e D e n n i s d i f e r i t de n o i , restul?
- N u e u n p r i m i t i v , zise ea. E r e z o n a b i l . R a f i n a t .
- H a . A l t f e l spus, este u n papă4apte.
Respiraţia ei începuse să aburească fereastra.
- A m pus capăt acestui subiect.
- E u n u . D e fapt, de-abia d e v i n e interesant.
- Ieşi d i n maşina mea, d o m n u l e H u n t .
- D e n n i s e de pe-aici?
- D i n Frisco, spuse ea p r i n t r e dinţi. Este o c o m u n i -
tate lângă...
- Dallas. Ş t i u . V-aţi despărţit d i n cauza distanţei?
N u părea să aibă c h e f să-i răspundă, dar C r a w f o r d
aşteptă p â n ă c â n d , în cele d i n u r m ă , spuse:
Dragoste sub presiune 107

- C â n d a m acceptat să lucrez c u j u d e c ă t o r u l Waters,


cu si D e n n i s a m fost c o n ş t i e n ţ i de presiunea la care avea
p»rt n e s u p u s ă relaţia noastră.
- I n c u v i n t e m a i pe-nţeles, dacă se poate. N u pro­
nunţi u n verdict.
- V r e i să auzi sau nu?
îşi deschise mâinile, invitând-o să c o n t i n u e .
- E u şi D e n n i s e r a m hotărâţi să facem l u c r u r i l e să
meargă.
- D o a r că n-au mers.
- N u . D i s t a n ţ a a î n c e p u t să se mărească, în m a i m u l ­
te f e l u r i decât strict geografic. N e vedeam d i n ce în ce
mai puţin. Era u n d r u m l u n g d o a r p e n t r u u n w e e k e n d .
- D e p i n d e de w e e k e n d .
S i m ţ i n d aluzia, îl săgeta c u p r i v i r e a , dar, î n a i n t e să se
poată apăra, C r a w f o r d insistă.
- D e n n i s n-a p u t u t să se m u t e aici, odată c u tine?
- A r e u n post de d i r e c t o r la o c o m p a n i e de aparatură
medicală. E c h i p a m e n t c h i r u r g i c a l de înaltă t e h n o l o g i e .
N u i-aş f i sugerat niciodată să plece.
- Şi n u te-ai gândit n i c i o clipă să refuzi t u şansa de a
p r i m i numirea guvernatorului?
- Categoric n u .
H a . U n n u categoric. î n s e a m n ă că nu-1 iubise chiar
atât de m u l t pe D e n n i s ăsta. Chestie care îi dădu l u i
C r a w f o r d u n s e n t i m e n t deloc p o t r i v i t de satisfacţie.
C u m spusese, c â n d venea v o r b a de o femeie... Se pare că
el era făcut d i n t r - u n aluat m a i p u ţ i n f i n decât D e n n i s .
- D e cât t i m p v-aţi despărţit?
- D e câteva l u n i .
- M a i t i n e t i legătura?
-Nu. '
- V - a ţ i certat?
- N u . A fost o despărţire foarte civilizată şi amiabilă.
- Sigur. P e n t r u că D e n n i s n u este u n p r i m i t i v .
Trase aer în p i e p t , m a i m u l t p e n t r u a-şi c o n t r o l a i r i ­
tarea, după părerea l u i .
- D u p ă c u m ţi-am spus la î n c e p u t u l acestei conversa­
ţii s t u p i d e şi lipsite de orice relevanţă, D e n n i s n u m a i
este u n e l e m e n t i m p o r t a n t în viaţa mea.
108 Sandra Brown

- Bine.
C r a w f o r d auzise ce voise să audă şi era dispus să în­
chidă d e o c a m d a t ă s u b i e c t u l .
A p o i ea îl întrebă:
- D a r tu?
- E u ce?
- A i o relaţie?
-Nu.
- N u ai m a i avut pe n i m e n i de când a m u r i t soţia ta?
r Nu­
l i p r i v i în o c h i p â n ă c â n d cedă şi ridică d i n u m e r i .
- N i m i c care să dureze m a i m u l t de douăzeci de
minute.
Aşteptă câteva clipe î n a i n t e să adauge:
- D a r , p â n ă aseară, d u r a totuşi m a i m u l t de nouăzeci
de secunde.
Furioasă, poate şi ruşinată, H o l l y întoarse c a p u l şi
p r i v i pe fereastra maşinii.
Simţindu-se ca u n nătărău p e n t r u că spusese asta,
zise:
- D e c â n d a m u r i t B e t h , n-am m a i avut n i c i o legătu­
ră. M a i p r o f i t d i n c â n d în c â n d de câte o ocazie. N i c i o ­
dată c â n d s u n t cu G e o r g i a . N i c i o d a t ă la m i n e acasă. Şi
niciodată fără protecţie.
I n sfârşit, ea se întoarse şi îl p r i v i cu subînţeles.
C r a w f o r d oftă.
-Mda...
- N u te t e m e . Eşti în siguranţă.
- Pastilă?
D ă d u uşor d i n cap, a p o i p r i v i d i n n o u î n faţă. Posi­
b i l să f i t r e c u t u n m i n u t întreg î n a i n t e să vorbească.
- Sergentul Lester mi-a spus că ţi-ai i u b i t foarte m u l t
soţia.
A s t a îl irită.
- A i v o r b i t c u N e a l despre m i n e şi Beth?
- I n treacăt.
-Când?
- A s t ă z i , la morgă, î n t i m p ce-1 aşteptam pe m e d i c u l
legist.
Dragoste sub presiune 109

C r a w f o r d detesta ideea că N e a l şi H o l l y Spencer îl


vorbeau pe la spate, că analizau acea perioadă întuneca-
lA d i n viţa l u i , exprimându-şi o p i n i i n e î n t e m e i a t e .
- Şi care a fost c o n t e x t u l acestei m i c i discuţii? A fost
o conversaţie interesantă?
- N u în sensul pe care îl i n s i n u e z i . Sergentul Lester
nu mi-a spus n i m i c ce n u ştiam deja. S u n t c o n ş t i e n t ă că
ai fost e x t r e m de afectat de m o a r t e a soţiei tale.
- Sigur că eşti. A i u n dosar întreg despre asta. B e t h
a m u r i t şi eu a m d e v e n i t u n beţivan şi m i - a m d a t toată
viaţa peste cap.
„Aşa c u m a făcut tata a t u n c i c â n d a plecat m a m a . " I i
Ntătuse pe l i m b ă să adauge asta. D i n fericire, se o p r i la
t i m p şi hotărî că ar f i cel m a i b i n e să î n c h i d ă s u b i e c t u l .
Făcu u n e f o r t să-şi d o m o l e a s c ă f u r i a şi întoarse ca­
p u l , p r i v i n d pe fereastra p o r t i e r e i . I n î n t u n e r i c şi p r i n
ploaie, abia dacă putea distinge f o r m e l e de pe t e r e n u l
de j o a c ă .
- C e a m a i ploioasă zi pe care m i - o amintesc, şi e a
d o u a oară c â n d v i n azi î n parc.
- A d o u a oară?
- A m adus-o pe G e o r g i a să se joace, ceva m a i
devreme.
- Pe ploaie?
Se întoarse spre ea şi făcu s e m n că n u contase.
- N e - a m simţit b i n e şi aşa. A r e o c o s t u m a ţ i e specială
p e n t r u p l o a i e . Roz, fireşte. D u p ă ea, t o t u l ar t r e b u i să fie
roz. I n orice caz, îşi făcea g r i j i că şi-a murdărit de n o r o i
cizmele de cauciuc.
- P e n t r u asta-s făcute.
- A s t a i-am spus şi e u .
S c h i m b a r ă u n zâmbet i n t i m , care-i readuse n u m a i ­
decât în bucătărie, c â n d braţele l u i fuseseră în j u r u l ei
şi o simţise lipită de el de la g e n u n c h i p â n ă la u m e r i şi
scânteia se aprinsese între ei, d u c â n d spre o partidă
de sex pasional.
P r o b a b i l că şi gândurile ei erau î n acelaşi loc, p e n t r u
că î n maşină se simţi o schimbare bruscă de atmosferă.
A e r u l d e v e n i m a i dens. Fiecare picătură ce lovea p l a f o n u l
110 Sandra Brown

se auzea nefiresc de tare, s c o ţ â n d şi m a i m u l t î n eviden­


ţă tăcerea apăsătoare care se lăsase între ei.
I n cele d i n u r m ă , H o l l y spuse:
- D a c ă asta e t o t . . .
- N u e.
- A t u n c i ce m a i e?
- C â n d ai fost la morgă...
Făcu o pauză.
- T e - a i u i t a t b i n e la cadavru?
C u o grimasă, H o l l y dădu d i n cap.
-Şi?
- Şi n i m i c . N u i-am recunoscut c h i p u l c u n i m i c m a i
m u l t decât a m recunoscut n u m e l e Jorge Rodriguez.
O p r i v i cu atenţie preţ de câteva clipe, a p o i spuse:
- V r e i să-mi faci o favoare?
- D a c ă e rezonabilă.
- î n c h i d e o c h i i şi descrie persoana care a tras în sala
de judecată.
- D e ce?
- V r e a u să a u d descrierea ta, cu c u v i n t e l e tale, î n de­
t a l i u . Fiecare l u c r u pe care ţi-1 aminteşti.
C â n d ezită, spuse:
- Ş t i u că îţi cer ceva foarte greu.
- Aseară, m ă sfătuiai să a l u n g t o t u l d i n m i n t e .
- D a c ă n u ar f i de o i m p o r t a n ţ ă vitală, te-aş sfătui în
c o n t i n u a r e acelaşi l u c r u . D a r este i m p o r t a n t .
I I p r i v i n e d u m e r i t ă , dar p r o b a b i l că expresia l u i tră­
da seriozitatea rugăminţii. î n c h i s e o c h i i şi aşteptă ca
i m a g i n e a să i se formeze în m i n t e .
- C â n d a năvălit pe uşă, p r i m a întrebare care mi-a
t r e c u t p r i n m i n t e a fost: D e ce e o m u l ăsta î m b r ă c a t aşa?
A p o i j n s ă a tras şi t o t u l s-a legat.
- î n ce m â n ă ţinea pistolul?
- î n dreapta.
- C u l o a r e a părului?
- î n c h i s ă . D a r n u se vedea decât foarte puţin, pe sub
şapcă.
- Păr drept? Creţ?
- Drept.
- C e fel de p a n t o f i purta?
Dragoste sub presiune 111

- E r a u acoperiţi cu p u n g i speciale.
- Până aici e b i n e . C e altceva îţi m a i aminteşti?
- C u m ar fi?
- Orice detaliu.
Făcu u n gest de frustrare.
- N u aveam ce d e t a l i i să văd. Era c o m p l e t acoperit.
- Avea ceas la mână?
- N u ştiu. M ă n u ş i l e i se î n t i n d e a u până pe sub mâ­
neci. Trăsăturile faciale erau indescifrabile d i n cauza
măştii ăleia o r i b i l e . N a s u l , buzele, t o t u l era t u r t i t .
- D a r gâtul?
H o l l y se gândi.
- N u se vedeau decât vreo d o i - t r e i c e n t i m e t r i de pie­
le între g u l e r u l salopetei şi şapcă. Şapca era trasă atât de
Jos încât îi acoperea vârful u r e c h i l o r .
- D a r l o b i i erau vizibili?
-Da.
- C e l d r e p t era găurit.
Se î n c r u n t ă şi deschise o c h i i .
- Serios? N - a m observat.
I n i m a l u i C r a w f o r d se o p r i .
-Nu?
: Nu.
î n c e t , apăsând c u v i n t e l e , spuse:
- N u ai observat p e n t r u că n u avea urechea găurită.
Spre deosebire de bărbatul de la morgă.
Buzele l u i H o l l y se deschiseră.
- A ş a e. Avea gaură î n ureche. D u m n e z e u l e !
îşi duse degetele la buze.
- D a r asta î n s e a m n ă . . .
- D a , oftă el. B ă r b a t u l ucis pe acoperiş n u era
atacatorul.

capitolul 10
- C e d r a c u ' s-a întâmplat?
Joseph Patrick C o n n o r - Pat, p e n t r u p r i e t e n i - îşi
şterse transpiraţia unsuroasă de pe f r u n t e .
- A s c u l t ă , eu...
112 Sandra Brown

- O h , te ascult. Poţi f i sigur de asta.


Vocea c e l u i l a l t b ă r b a t suna ca b u b u i t u l u n u i tunet
îndepărtat, ca u n avertisment al f u r i e i şi violenţei fur­
t u n i i care se a p r o p i a . Provenea d i n t r - u n p i e p t lat, peste
care erau împăturite nişte braţe groase ca nişte buşteni.
Privirea l u i putea îngheţa sângele în v i n e .
Făcându-se m i c , Pat spuse:
- I n cea m a i mare parte, a mers c o n f o r m p l a n u l u i .
- N i c i pe departe! Ţ i n t a încă respiră.
„Şi eu la f e l . " F a p t u l că era încă în viaţă era p r i o r i t a r
p e n t r u Pat, dar n u voia să spună asta c u voce tare şi să
rişte să schimbe d i n t r - o mişcare starea respiraţiei l u i , şi
aşa superficială în aceste m o m e n t e .
A r u n c ă o p r i v i r e peste u m ă r către cei d o i bărbaţi
postaţi de-o parte şi de cealaltă în spatele s c a u n u l u i său.
Stătea aşezat la o masă micuţă pe care erau o sticlă de
k e t c h u p pe j u m ă t a t e goală şi u n m o d e l de p i s t o l restric­
ţ i o n a t p e n t r u ofiţerii legii şi manevrele m i l i t a r e . I n ma­
j o r i t a t e a statelor cel p u ţ i n .
C u j u m ă t a t e de oră m a i devreme, îşi t u r n a u n Jack
cu C o l a c â n d d o i bodyguarzi - d i n lipsă de alt cuvânt -
intraseră în bucătăria l u i d ă r â m â n d cu u m ă r u l uşa d i n
spate. I i recunoscuse de la întâlnirile precedente, dar n u
îi fuseseră niciodată prezentaţi, a m ă n u n t ce se dovedi
o r i c u m n e s e m n i f i c a t i v , fiindcă Pat îşi dădu seama cu­
r â n d că n u erau într-o vizită de curtoazie.
Fiecare d i n t r e cei d o i îl apucase de câte u n braţ şi
îl scoseseră în acest m o d neceremonios afară d i n casă,
a p o i îl duseseră la o m a ş i n ă care aştepta în faţă, u n d e ,
după c u m se învăţase deja, îi acoperiseră o c h i i . Făcuseră
d r u m u l în tăcere, erau d o a r nişte argaţi trimişi să facă o
treabă, fără conversaţie, fără întrebări.
Pat n u crezuse că m a i avea vreo şansă şi fusese chiar
s u r p r i n s a t u n c i c â n d ajunseseră la destinaţie. H a i n e l e îi
erau leoarcă de sudoare, dar transpiraţia era o dovadă că
era încă în viaţă. M o m e n t a n cel puţin.
F a p t u l că îl săltaseră n u îl luase chiar c o m p l e t p r i n
s u r p r i n d e r e . Ştiuse că va f i „ c h e m a t " m a i devreme sau
m a i târziu şi stătuse cu groaza acelui m o m e n t . D a r reali­
tatea era chiar m a i dură decât ceea ce-şi imaginase. M a i
Dragoste sub presiufiiune 113

fusese adus aici de câteva o r i , dar n u n u ajunsese să-i placă


Incul. D e fapt, îi dădea f i o r i .
I-ar f i p r i n s b i n e m ă c a r o gură d i n d i n amestecul pe care
fl-l prepara în clipa în care fusese s c o p o s afară d i n casă.
- Ei? b u b u i bărbatul, speriindu-1 u>l pe Pat şi a m i n t i n -
du-i că n u comentase în n i c i u n fel fel la afirmaţia prece­
dentă a i n t e r l o c u t o r u l u i său.
îşi şterse încă o dată f r u n t e a cu p'J p a l m a , dar m â n a îi
era de-acum la fel de udă ca şi p ă r u i t u l . Se f o i în scaun,
m o r m ă i n d c u j u m ă t a t e de gură:
- N u ştiu de ce a m fost de acord sd să fac asta.
- Este nevoie să-ţi amintesc, Pat? ?
Fără să se lase păcălit de c a l m u l vo<vocii, Pat clătină d i n
cap. N u avea nevoie să i se aininteascască cât de disperată
era situaţia în care se aflase. în care ire încă se m a i afla.
Bărbatul aştepta o explicaţie a eşeculu-dui său.
- P e n t r u început, masca a fost de de rahat. N - a m m a i
văzut n i m i c .
- N u ai încercat-o m a i înainte?
- Ba sigur că da, dar, n u ştiu, crecred că s-a a b u r i t de
la respiraţie sau ceva de g e n u l ăsta. A p A p o i , de la î n c e p u t
până la sfârşit, a fost m u l t m a i greu de decât m i - a m imagi­
nat. A fost m a i greu decât ai crezut şi tfi t u că o să f i e .
- D e câte o r i a m discutat planul?
- Ş t i u . D a r să-1 împuşc pe C h e t Barkarker n u făcea parte
d i n p l a n . A i spus că n u v o i a i o baie d£ de sânge. D a r î m i
bloca d r u m u l . N u a m avut de ales. Fa F a p t u l că a t r e b u i t
să-1 o m o r m-a d a t peste cap. M-a scos de de pe c i r c u i t , c u m
se zice.
Se o p r i , aşteptând o reacţie. U n m u r ^ u r m u r de înţelege­
re. U n mârâit de aprobare. Ceva. D a r frr bărbatul d i n faţa
l u i n u - i oferea n i m i c care să-1 facă să sr> spere că m a i avea
vreo şansă să apuce ziua de m â i n e . Era'-ra p o s i b i l să n u se
m a i întoarcă niciodată la w h i s k y - u l l u i u i cu C o l a . Făcuse
o înţelegere cu d i a v o l u l şi nu-şi îndeplir>linise partea.
îi venea să plângă. Reuşi să se a b ţ i n e a , d a r î n c e p u să
se bâlbâie.
- D . . . d . . . dar a m păşit peste C h e t şît şi m - a m dus m a i
departe. M - a m îndreptat d i r e c t spre pod>odium.
114 Sandra Brown

- S e spune că C r a w f o r d H u n t i-a salvat viaţa judecă­


t o a r e i . Aşa e? Sau e d o a r p e n t r u publicitate?
- E adevărat. C â n d a m t r e c u t de boxa m a r t o r i l o r , era
deja peste ea, îi acoperea c a p u l şi partea de sus a c o r p u ­
l u i . A p o i s-a r i d i c a t d o a r o idee şi m-a p r i v i t peste umăr.
A m ţintit, dar glonţul a n i m e r i t aiurea c â n d m-a izbit cu
p i c i o r u l în g e n u n c h i u l stâng de mi-a v e n i t să u r l u .
- N u te-a l o v i t atât de tare cât să-ţi disloce r o t u l a . A i
reuşit să f u g i , la u r m a u r m e i . A i luat-o la fugă, laş neno­
r o c i t ! A i f u g i t î n a i n t e să t e r m i n i treaba.
Cele două b r u t e d i n spatele l u i veniră ceva m a i
aproape. A p r o a p e că se aştepta să simtă u n p u m n a l în­
tre o m o p l a ţ i . Poate că o să aibă n o r o c şi n u o să simtă
n i m i c m a i m u l t decât o înţepătură.
D a r n u se întâmplă n i m i c , aşa că v o r b i m a i departe:
- C r e d . . . cred că a m i n t r a t în panică o s e c u n d ă sau
d o u ă . N u v o i a m să f i u p r i n s . Era u l t i m u l l u c r u pe care
ţi-1 d o r e a i şi t u , s u n t sigur. V o i a m să ies d r a c u l u i de aco­
l o şi să scap de c o s t u m . Aşa că m i - a m recăpătat con­
t r o l u l şi a m u r m a t p l a n u l . A m procedat exact aşa c u m
discutaserăm.
- T i p u l ăla pe care 1-a împuşcat poliţia c u m a ajuns
să aibă pistolul?
- P r o b a b i l că a v e n i t i m e d i a t ce a m a r u n c a t l u c r u r i l e
şi a m ieşit pe c o r i d o r u l de la e t a j u l şase. E u n u l-am vă­
zut, dar e p o s i b i l să m ă f i văzut el pe m i n e . N - o să ştim
niciodată. I n orice caz, p i s t o l u l era acolo şi n-a rezistat
să-1 ia.
Făcu o pauză, a p o i c o n t i n u ă repede, c u speranţă în
glas:
- Şi a fost cu atât m a i b i n e p e n t r u n o i . Nu?
î n t o a r s e c a p u l ca să consulte c h i p u l de piatră care
plana deasupra umărului său stâng.
: Nu? .
întorcându-se spre bărbatul d i n faţa l u i , spuse:
- P o l i ţ i a crede că şi-a p r i n s o m u l şi m e x i c a n u l ăla
m o r t n-o să învie să le spună că s-au înşelat.
B ă r b a t u l de pe cealaltă parte a mesei i z b u c n i într-un
râs atât de neaşteptat, încât Pat îl simţi ca pe o lovitură
de karate în gât.
Dragoste sub presiune 115

- Este s i n g u r u l m o t i v p e n t r u care n u o m o r â t
pAnă a c u m . într-adevăr, a ieşit m a i b i n e { n o i .
Pat aproape că răsuflă uşurat. Poate c să a j u n ­
gă, până la u r m ă , la p a h a r u l d i n bucătari
- A t u n c i , s u n t e m bine?
Râsul se o p r i ca şi c u m n u ar f i existatapt, băr­
batul d i n faţa l u i n u arătase niciodată maiinţător.
- N u , n u s u n t e m b i n e , Pat.
Se aplecă atât de m u l t peste masă, încoape că
îsi atinse nasul de al l u i .
- A m v r u t să-ţi s p u n d i r e c t în faţă că eşiîn viaţă
numai p e n t r u că î n c ă m a i a m nevoie de t i i
- C . . . ca să ce? Să-ncerc d i n nou?
- C a să zgândări pe cineva, p e n t r u îr. A p o i ,
cAnd o să-ţi s p u n eu, ca să t e r m i n i treaba.

capitolul 11
- P e r s o a n a de la morgă n u era a t a a spuse
C r a w f o r d , v o r b i n d încet, e l i m i n â n d orice i t u d i n e
care m a i rămăsese în m i n t e a l u i H o l l y .
îl privea uluită.
- C u m e posibil?
C r a w f o r d oftă p r e l u n g şi-şi trecu mâinile faţă.
- N u ştiu. Pe toţi d r a c i i , tare-aş vrea să şt
H o l l y îşi acoperi gura c u m â n a şi o lăsă cel p u ­
ţin j u m ă t a t e de m i n u t . îi lăsă t i m p să î n c e i m i n t e
diverse scenarii, să accepte posibilitatea i m l u l u i .

- D a c ă ai dreptate...
- A m dreptate.
- . . . efectele ar f i . . .
- . . . absolut catastrofale.
Umezindu-şi buzele într-un gest de :itate,
H o l l y spuse:
- Poate că te înşeli. Poate mă-nşel e u . Pc avea
gaură în ureche şi n u a m observat.
- C r e d e - m ă , a m încercat şi eu toate v a n , a m
încercat că m ă c o n v i n g că m ă înşel. D a r tcmi-ai
116 Sandra Brtown

d e m o n s t r a t că a m d r e p t a t e . I n clipa în care a m spus că


avea gaură în ureche, ai pus faptul la îndoială. N u ai
făcut asta c u n i c i o altă trăsătuiră.
-Dar...
-Ascultă-mă, Holly.
O c h i i ei se măriră. Crawforcd n u ştia dacă era o reac
ţie la t o n u l pe care îl folosise s a i j la f a p t u l că i se adresase
pe n u m e l e m i c . D a r îi captase a t e n ţ i a î n t o t a l i t a t e .
- E u a m fost m a i aproape de el decât o r i c i n e . I n
fracţiunea aia de s e c u n d ă înain.te să-1 lovesc c u p i c i o r u l ,
m - a m u i t a t f i x la el. Pot să j u r jpe c a p u l G e o r g i e i că n u
avea gaură în ureche.
- Pe acoperiş n u ai remarcat n e c o n c o r d a n ţ a ?
- A v e a m soarele î n o c h i . I n plus, e r a m prea departe
de Rodriguez ca să-i observ l o b i j l u r e c h i i .
- N u p u r t a cercel?
- N u . Şi atenţia mea era c o n c e n t r a t ă la p i s t o l u l care-i
t r e m u r a în m â n ă , n u la l o b u l u r e c h i i . D u p ă ce l-au do
b o r â t , au sărit ceilalţi pe el. E u n i u . N u m - a m m a i u i t a t la
el p â n ă azi-dimineaţă, la morgă, c â n d a m realizat instan
t a n e u greşeala. C r e d e a m că o săi-mi vărs maţele.
îl p r i v i l u n g .
- N u poţi să te învinovăţeşti..
- O a r e ? Rodriguez, sau o r i c c u m I o chema, n u 1-a
o m o r â t pe C h e t . N u a făcut n i m i i c rău, î n afară de faptul
că a l u a t u n p i s t o l care n u - i a p a r ţ i n e a şi s-a dus c u el pe
acoperiş, să fumeze.
- A f l u t u r a t p i s t o l u l spre t i n i e chiar şi după ce te-ai
i d e n t i f i c a t d r e p t o m al legii. A itras de d o u ă o r i înspre
a j u t o r u l de şerif şi e o m i n u n e c*ă a ratat.
- A i dreptate. D a r î m i este c k r a c u m că a făcut toate
a

astea p e n t r u că era speriat. Fussese priris cu u n pistol


care n u - i aparţinea. C â n d i-am ispus să-1 arunce, a fost
o prostie că n u m-a ascultat. A p ^ o i a apărut a j u t o r u l de
şerif şi a i n t r a t î n panică.
P r i v i n d într-o parte, adăugă c u j u m ă t a t e de gură:
:

- Prostia şi panica s u n t nişte- m o t i v e tare jalnice ca


să f i i ucis.
- N u l-ai o m o r â t t u .
Dragoste sub presiune 117

- N u a m tras eu glonţul, dar eu l-am t r a n s f o r m a t în-


i i o ţintă.
- A i făcut t o t ce-ai p u t u t ca să-1 ajuţi. N u a fost
vina ta.
C r a w f o r d avea să susţină că fusese v i n a l u i până în
/lua în care-i î n c h i d e a u coşciugul, dar, m o m e n t a n , tre­
buia să rezolve p r o b l e m a , care avea r e p e r c u s i u n i e x t r e m
i l r complexe asupra l u i , personal, şi asupra l u i H o l l y
Spencer. Iar f e l u l în care o afecta pe ea i m p u n e a măsuri
mai urgente.
- C e m ă sperie pe m i n e , zise el, e că toată tevatura
iisra i-a dat n e n o r o c i t u l u i m o t i v e în plus să fie încrezător
ţi n u părea prea t i m i d n i c i î n a i n t e .
H o l l y clătină încet d i n cap.
- N u înţeleg ce v r e i să s p u i .
O p r i v i preţ de câteva clipe, văzu că era în ceaţă, a p o i
ipuse c u voce joasă:
- E clar că încă n u ai înţeles care este u n u l d i n t r e
rlectele alea de care v o r b e a i m a i devreme, şi s-ar putea
sA fie cel m a i grav. Persoana care a i n t r a t i e r i în sala de
judecată ca să te o m o a r e este î n c ă în l i b e r t a t e şi r ă m â n e
necunoscută.
Pe măsură ce c u v i n t e l e l u i îşi făceau efectul, C r a w -
lord p r i v i expresiile schimbându-se pe c h i p u l ei şi ştiu
înainte ca ea să vorbească că avea să nege.
- D o i detectivi au petrecut ore întregi azi l u â n d la
mană registre şi n o t e de şedinţă de la toate cazurile
mele. A u cercetat şi cazurile judecătorului W a l t e r s d i n
1012 î n c o a c e . Şi toate cazurile î n care a m fost implicată
i And a m l u c r a t la f i r m a d i n Dallas. N u au găsit n i m i c .
- P e n t r u că se u i t a u a n u m e după o legătură c u Jorge
Kodriguez.
- C h i a r şi aşa, n i m i c n u le-a atras atenţia.
- Ceea ce n u î n s e a m n ă decât că t r e b u i e să săpăm şi
mai a d â n c . Ş i , de data asta, n u fără u n n u m e de care
*A ne legăm.
- A r putea d u r a săptămâni întregi.
- Poate chiar m a i m u l t . î n a i n t e să găsim o pistă...
Se o p r i ca să reformuleze ceea ce fusese pe cale să
spună.
118 Sandra Brown

- V a t r e b u i să p r e s u p u i că viaţa îţi este în p e r i c o l şi să


te c o m p o r ţ i în c o n s e c i n ţ ă .
- C a m greu.
- F i i isteaţă. Ia măsuri.
- N u ştiu de ce n u m i se pare că „să te c o m p o r ţ i în
c o n s e c i n ţ ă " s u n t c u v i n t e l e pe care le-ai folosi în m o d
obişnuit.
- N u s u n t . Este expresia oficială. Personal, ţi-aş spu­
ne-o ceva m a i verde-n faţă, dar mă t e m să n u te simţi
jignită. Sper d o a r că ai recepţionat mesajul.
î n t o a r s e p r i v i r e a de la el şi, o v r e m e , n u spuse n i m i c .
Apoi:
- A i crezut t o t t i m p u l că a fost u n act de răzbunare.
- N u m - a m răzgândit. N u a fost o întâmplare. A fost
u n p l a n atent gândit. C a l c u l a t . I n d i v i d u l ascunsese salo­
peta u n d e v a în i n t e r i o r u l clădirii, p r o b a b i l în debaraua
d i n faţa sălii tale de judecată. Şi-a pus-o peste h a i n e şi a
aşteptat să înceapă şedinţa.
- A p o i a i n t r a t şi a î n c e p u t să tragă.
- D a r n u la întâmplare. D a c ă ar f i fost u n descreie­
rat care să vrea d o a r să o m o a r e pe cineva, ar f i intrat
învârtind o s e m i a u t o m a t ă . A r f i p u t u t e l i m i n a şase, opt
persoane în d o a r câteva secunde. D a r n-a făcut-o. Era
h o t ă r â t să ajungă în spatele p o d i u m u l u i , chiar dacă asta
î n s e m n a să-1 o m o a r e pe C h e t .
- N u se aştepta să m ă protejezi t u .
- Poate. D a r , în orice caz, şi-a d a t seama repede că
singura l u i şansă era să fugă. A ieşit grăbit d i n sală, a
luat-o pe scări şi a lăsat să pară că a ieşit pe acoperiş.
D u p ă ce a scăpat de deghizare, a c o b o r â t d i n n o u scările
până la e t a j u l şase, a i n t r a t pe c o r i d o r şi s-a p i e r d u t în
t o t v a c a r m u l care se dezlănţuise. A fost fie cel m a i geni­
al, fie cel m a i i m b e c i l p l a n de care a m auzit, c o n t i n u ă el.
D a r ideea de bază este că cineva îţi poartă o pică atât de
mare î n c â t era gata să te o m o a r e , chiar cu r i s c u l destul
de real de a f i p r i n s sau o m o r â t chiar el. A i vreo idee?
- Ţ i - a m spus şi aseară, n i c i u n a .
- Gândeşte-te!
î n t o a r s e c a p u l şi f u d i n n o u cu faţa spre el.
Dragoste sub presiune 119

- M - a m gândit. N u m a i la asta m - a m gândit. D a r îţi


|ur că n u a existat n i c i o m e l o d r a m ă în viaţa mea. I n n i c i
un caz la u n asemenea n i v e l .
- C u m e cu adversarul tău p o l i t i c , Sanders?
- A m avut u n s c h i m b neplăcut de c u v i n t e c u el i e r i .
- Unde? Despre ce?
îi descrise scurta l o r întâlnire de la l i f t .
- P r e s u p u n că a m putea i n t e r p r e t a c u v i n t e l e l u i de la
despărţire d r e p t o a m e n i n ţ a r e . E verde de i n v i d i e că a m
fost n u m i t ă în l o c u l l u i .
- Stai aşa. A v r u t şi el p o s t u l ăsta?
- A u fost m a i m u l t e persoane care au aplicat, dar
Cîreg Sanders a fost o p o n e n t u l de care mi-a fost cel m a i
mult teamă.
- Ş i î m i s p u i asta abia acum?
- N u a avut n i c i o i m p o r t a n ţ ă până a c u m , zise H o l l y ,
cu acelaşi t o n enervat pe care îl folosise şi el.
- B i n e . Aşa d e c i . Sanders trece pe listă.
- C e listă?
- Scurta listă a p o s i b i l i l o r suspecţi.
- N u a tras e l ! exclamă Hoîly. G r e g Sanders este
cel p u ţ i n c u cincisprezece c e n t i m e t r i m a i înalt decât
atacatorul.
- Putea să angajeze pe cineva.
H o l l y se gândi la asta, dar clătină d i n cap.
- C r e d că te înşeli. N u e s t i l u l l u i . Vrea să m ă în­
vingă, să m ă zdrobească, dar să o facă într-un m o d
cat m a i p u b l i c . N u i-ar plăcea să r ă m â n ă a n o n i m . A r
prefera să-şi vadă v i c t o r i a transmisă în d i r e c t la T V , în
ziua alegerilor.
- B i n e , dar t o t îl trec pe listă. La fel şi pe D e n n i s .
- Ţ i - a m spus, a fost o despărţire amiabilă. N i m e n i n u
a rămas c u i n i m a frântă, n u ne-am spus c u v i n t e grele,
n u ne-am certat. N i m i c de g e n u l ăsta.
C r a w f o r d i n t e n ţ i o n a să îl verifice o r i c u m . Era p o ­
sibil ca f o s t u l ei să n u fie chiar atât de r e z o n a b i l şi de
rafinat pe cât îl credea H o l l y .
- N u m a i există n i m e n i altcineva cu care să f i încru­
cişat sabia, la n i v e l p e r s o n a l sau profesional?
H o l l y clătină d i n cap.
120 Sandra Brown

- C h i a r dacă d a i vreo câţiva a n i înapoi? Părinţi?


Fraţi?
- N u a m fraţi. A m â n d o i părinţii m e i s u n t m o r ţ i .
- P r i e t e n i c u care să te f i certat?
- N u . D i n câte ştiu e u , n u a m n i c i u n d u ş m a n care
să încerce să m ă o m o a r e .
C r a w f o r d o p r i v i l u n g , c u o c h i i mijiţi, d a r H o l l y n u
se c l i n t i . T r e b u i a să o creadă pe cuvânt.
- B i n e , zise el, a t a c a t o r u l r ă m â n e u n s e m n de în­
trebare. B u n , p e n t r u î n c e p u t , chiar d i n seara asta, va
t r e b u i să te a s c u n d e m u n d e v a preţ de câteva zile.
- Poftim?
- Există v r e u n loc î n care să te d u c i , de care să n u ştie
n i m e n i ? U n d e să n u f i i văzută?
- C e t o t s p u i acolo? N u p o t să m ă ascund.
- Pe d r a c u ' n u poţi!
- N o să m ă ascund! D a c ă simţi că a m nevoie de pro­
tecţie, s u n t sigură că m i o va o f e r i poliţia.
- D e p a r t a m e n t u l de poliţie d i n Prentiss? întrebă el.
- Sau b i r o u l şerifului.
T o t n u reuşea să vadă imaginea în a n s a m b l u .
- H o l l y , toţi cei d i n d e p a r t a m e n t u l de poliţie sau
d i n b i r o u l şerifului s u n t suspecţi. T o ţ i cei care erau în
t r i b u n a l î n clipa în care au î n c e p u t împuşcăturile sunt
suspecţi, iar p r i n t r e aceştia se n u m ă r ă şi m a i mulţi ofiţeri
ai legii. O r i c a r e d i n t r e cei care s-au înghesuit să prindă
a t a c a t o r u l putea fi a t a c a t o r u l .
H o l l y îşi trase buza de jos p r i n t r e dinţi.
- C â ţ i angajaţi ai poliţiei aveau l i b e r ieri?
- N u contează. O r i c a r e d i n t r e ei ar putea o f e r i u n
m o t i v p l a u z i b i l p e n t r u care se afla î n clădire.
- D a , d a r N e a l Lester o să aibă grijă să selecteze...
- N e a l se n u m ă r ă p r i n t r e ei.
- Ce? Este şeful anchetei!
- Şi cine a l t u l m a i n i m e r i t să ducă la capăt u n astfel
de plan?
C â n d îi văzu expresia îngrozită, râse uşor şi, instine
tiv, întinse m â n a şi-i strânse coapsa.
Dragoste sub presiune 121

- Relaxează-te. A fost o glumă proastă. N-a fost N e a l .


Nu e el n i c i pe departe atât de creativ. Şi n i c i n u are
constituţia necesară.
- Sau culoarea potrivită de păr.
- I n plus, ce m o t i v ar f i p u t u t să aibă?
C u regret, îşi luă m â n a de pe coapsa ei.
- C h i a r şi aşa, mi-aş d o r i să investigheze altcineva
povestea asta. N e a l este u n a n i m a l p o l i t i c , m a i m u l t b i ­
rocrat decât poliţist. E u n linguşitor p e n t r u că vrea să
«lungă şeful poliţiei într-o b u n ă zi. Până a t u n c i , j o a c ă
după c u m îi cântă şeful. P r i o r i t a t e a l u i va f i să se prote-
|cze pe el, n u pe t i n e .
- C u m crezi că o să reacţioneze c â n d o să-i spui?
- V a t r e b u i să-şi spele chiloţii. A p o i se va duce la şeful
poliţiei şi, la c u m m e r g l u c r u r i l e în d e p a r t a m e n t , toată
Iii mea va afla t o t u l cât ai zice peşte. Ceea ce î n s e a m n ă
cft a t a c a t o r u l va afla şi el şi se va da la f u n d , iar n o i n-o
wrt m a i avem n i c i o şansă să-1 p r i n d e m .
C o b o r â n d vocea, spuse:
- P â n ă când va încerca d i n n o u .
H o l l y îşi strânse coatele c u mâinile.
- N u s-a s t a b i l i t că eu e r a m ţinta.
C r a w f o r d n u avea de gând să redeschidă discuţia
asta.
- O r i c i n e a fost şi orice intenţii ar f i avut, 1-a o m o r â t
pe C h e t . V r e a u să p u n m â n a pe n e n o r o c i t u l ăla.
- C r e d e a m că v r e i să te distanţezi de întreaga inves­
tigaţie.
- V o i a m . D a r şansele mele de a o b ţ i n e custodia
(îeorgiei s-au dus pe apa sâmbetei în clipa în care a m
p o r n i t după atacator. N u te o b o s i , zise el, c â n d o văzu
că se pregătea să-1 contrazică. A m â n d o i ştim că aşa este.
S u n t băgat î n povestea asta, chiar dacă n u a m ales să f i u .
L u i N e a l n-o să-i placă, dar, dacă protestează, n u t r e b u i e
decât să-i amintesc că n u a m nevoie de aprobarea l u i . Şi,
In orice caz, şeful poliţiei m-a solicitat personal. P r i m a
noastră preocupare este să te ţ i n e m în siguranţă.
- N u p o t să-mi suspend m u n c a , viaţa, pe o perioadă
de t i m p n e d e t e r m i n a t ă .
122 Sandra Brown

- Sala ta de j u d e c a t ă este încă scena u n e i c r i m e . O r i


c u m n u ţi-ai putea relua r u t i n a .
- A ş putea f o l o s i o altă sală o v r e m e .
- A i putea. D a r ar î n s e m n a să te p u i în p e r i c o l nu
n u m a i pe t i n e ci şi pe toţi cei d i n j u r u l tău.
U m e r i i îi căzură.
- C u m a fost C h e t .
G â n d u l la C h e t le aduse a m â n d u r o r a o strângere de
i n i m ă şi n u m a i spuseră n i m i c o v r e m e .
C â n d v o r b i d i n n o u , H o l l y îşi reluă argumentaţia:
- N u p o t să dispar, s u n t o persoană publică. C a n d i
dez la o funcţie.
- Iţi este a m e n i n ţ a t ă viaţa. T o a t ă l u m e a va înţelege
dacă te retragi preţ de câteva zile.
- Iar G r e g Sanders va avea grijă ca toată l u m e a să mfi
vadă ca pe o laşă.
- A s t a n-ar face decât să se reflecte în m o d negativ
asupra l u i .
H o l l y lăsă c a p u l în jos.
- Aş putea a b a n d o n a c o m p l e t cursa.
- A t u n c i chiar că ai f i o laşă.
- N u ar f i n u m a i d i n cauza a ceea ce s-a întâmplat în
sala de judecată, spuse ea încet.
- C e alte m o t i v e ai m a i putea avea?
I i a r u n c ă o p r i v i r e care-i spuse că ştia deja m o t i v u l .
Şi chiar îl ştia. Se f o i în scaun, întoarse p r i v i r e a , apoi se
uită d i n n o u la ea.
- C r e d e a m că a m anulat asta.
- C u m ai spus t u , n u e ceva ce se poate a n u l a .
- N u , dar n u t r e b u i e să-ţi dicteze v i i t o r u l . E u n-o s;i
vorbesc. N i m e n i n-o să ştie.
- O să ştim n o i .
T o n u l ei îi a m i n t e a d e r a n j a n t de m u l t de al lui
Conrad.
- O să ştii t u .
Iar asta n u făcu decât să-1 d e t e r m i n e să protesteze şi
mai vehement.
- A r f i o n e b u n i e să-ţi a r u n c i pe fereastră cariera d i n
cauza asta. N u a d u r a t decât cel m u l t două m i n u t e . Nici
m ă c a r n u ne-am sărutat, ce D u m n e z e u !
Dragoste sub presiune 123

- Şi asta e o scuză?
- N u , dar n u s-ar spune că a m avut cine ştie ce
relaţie.
- N u contează dacă a d u r a t d o u ă m i n u t e sau o zi
întreagă. N u poţi f i l i p s i t de etică „doar p u ţ i n " .
- Ba sigur că poţi.
Frivolitatea l u i o enerva.
- E ş t i parte principală într-unui d i n cazurile mele.
N u aveam voie n i c i măcar să discutăm în p a r t i c u l a r , c u
urat m a i puţin...
A p o i se o p r i şi, c â n d v o r b i d i n n o u , vocea abia i se
tllizi:
- De-asta ai făcut-o?
-Poftim?
Trase aer în p i e p t şi îl p r i v i f i x în o c h i .
- De-asta ai v e n i t la m i n e acasă? De-asta ai făcut-o?
Sperase că n u la asta se referea. D a r era cât se poate
de clar. î n c e p u să fumege.
- De-asta a m făcut-o? Eu a m făcut-o?
- E i b i n e , ştiai că ar f i fost u n c o m p r o m i s peste care
n-aş f i p u t u t să trec. N u dacă aveam m ă c a r u n d r a m de
Integritate. N u aş m a i putea prezida încă o audiere
vie custodie după... după...
- D u p ă ce ţi-ai tras-o cu m i n e pe canapea?
Râse scurt şi dădu d i n cap.
- C h i a r m ă î n t r e b a m c â n d o să a j u n g i la asta.
- La ce?
- La a da v i n a pe m i n e , zise el, f u r i o s la c u l m e de-
ueum. A ş putea întoarce l u c r u r i l e şi ţi-aş putea p u n e
aceeaşi întrebare, d o a m n ă judecător. D e ce ai făcut-o?
C 'a să te scapi de-o bătaie de cap, poate?
Râse amar.
- Parcă îţi şi a u d decizia: „ C u r t e a n u - i poate da aces­
tui b ă r b a t custodia f i i c e i l u i . Este nesăbuit, i n s t a b i l şi
I m o r a l . Nu-şi poate c o n t r o l a i m p u l s u r i l e , t e m p e r a m e n ­
tul sau scula".
- N u e drept.
- N u , îţi s p u n eu ce n u - i d r e p t . C â n d plângi şi te
topeşti toată, n u - i d r e p t să-i reproşezi u n u i b ă r b a t că a
reacţionat la semnalele pe care i le-ai t r a n s m i s .
124 Sandra Brown

Se priviră în o c h i c u atâta i n t e n s i t a t e , î n c â t n u îl
văzură pe b ă r b a t a p r o p i i n d u - s e şi aproape că l i se o p r i
i n i m a î n clipa î n care acesta bătu c u p u t e r e î n geamul
de lângă v o l a n .
H o l l y îşi duse m â n a la p i e p t , ca si c u m ar f i încercai
să nu-şi lase i n i m a să iasă de-acolo. î n t i n s e m â n a înspre
b u t o n ca să coboare fereastra înceţoşată, dar îşi dădu
a p o i seama că t r e b u i a m a i întâi să pornească m o t o r u l .
C â n d fereastra c o b o r î şi apăru c h i p u l l u i N e a l Lester,
C r a w f o r d înjură cu năduf.
N e a l , c u cea m a i severă expresie c u p u t i n ţ ă , se uita
m a i întâi la H o l l y , a p o i la C r a w f o r d .
- H m , asta chiar e interesant.

capitolul 12
M e r s e r ă în şir c u toate cele t r e i maşini p â n ă la o
cafenea deschisă n o n - s t o p , de la marginea oraşului.
C r a w f o r d era p r i m u l , H o l l y î n u r m a l u i , iar N e a l încheia
caravana. N e a l stabilise o r d i n e a , astfel î n c â t cei d o i să nu
poată s-o şteargă şi să-1 lase baltă, deşi n i c i u n u l dintre
ei n u avea această i n t e n ţ i e .
C l i e n ţ i i cafenelei erau î n cea m a i mare parte şoferi
de t i r u r i şi camioane, care stăteau pe scaunele înalte de la
tejghea, aplecaţi peste f a r f u r i i cu mâncare prăjită. Craw
f o r d , care era î n c ă î n a i n t e a celorlalţi c â n d intrară, se
duse î n d r e p t u l u n u i separeu, îi făcu s e m n l u i H o l l y
să se aşeze pe o b ă n c u ţ ă , se s t r e c u r ă lângă ea şi în
c e r c ă să-şi ascundă enervarea î n clipa în care aceasta se
trase cât m a i departe de el.
N e a l se aşeză î n faţa l o r şi, după ce-i c o m a n d a r ă trei
cafele chelneriţei blazate, spuse:
- V o i asculta explicaţia p e n t r u tete-d-tete-ul vostru,
a p o i v o i hotărî dacă e nevoie să-1 c h e m pe N u g e n t şi să
ne m u t ă m într-o c a m e r ă de i n t e r o g a t o r i u de la sediu.
H o l l y spuse sec:
- N u era u n tete-d-tete.
- C o n d u c investigaţia u n e i c r i m e . V o i d o i sunteţi
m a r t o r i - c h e i e . C e căutaţi î m p r e u n ă î n parc?
Dragoste sub presiune 125

- C e v a - m i spune că n u ne-ai găsit d i n întâmplare.


- N u . V - a m văzut discutând în parcarea t r i b u n a l u l u i .
- H m m . A m i n t e ş t e - m i , te r o g , care este pedeapsa
maximă p e n t r u discuţia într-un l o t de parcare?
T o n u l b a t j o c o r i t o r al l u i C r a w f o r d avu efectul
•contat. N e a l f u n e v o i t să-şi descleşteze m a x i l a r u l ca să
vorbească.
- C â n d aţi plecat u n u l în spatele celuilalt, m - a m l u a t
după v o i .
- D e ce n u ne-ai semnalizat să ne o p r i m ?
- P e n t r u că, d o a m n ă judecător, părea o conversaţie
uncunsă şi a m v r u t să a f l u m o t i v u l .
A r f i spus m a i m u l t e , dar se o p r i în clipa în care chel-
neriţa v e n i c u cafelele. Refuzară m e n i u r i l e . C h e l n e r i ţ a
plecă. C ă n i l e rămaseră neatinse în t i m p ce N e a l î n c e p u
nA vorbească, pe u n t o n jos şi f u r i o s , adresându-se a c u m
lui C r a w f o r d :
- M - a m ţinut după v o i până la intrarea în parc. D a r ,
4 And a m ajuns acolo, a m p r i m i t m a i m u l t e telefoane la
i are a t r e b u i t să răspund...
Se o p r i brusc.
- N u t r e b u i e să m ă j u s t i f i c . V o i însă aveţi o explicaţie
de dat. V-aţi furişat la adăpostul î n t u n e r i c u l u i şi...
C r a w f o r d râse.
- S c u z e , dar n u a m m a i auzit niciodată pe cineva
M A spună „la adăpostul î n t u n e r i c u l u i " c u o m i n ă atât
de serioasă.
N e a l c o n t i n u ă c u încăpăţânare:
- I e r i , v o i d o i eraţi adversari. Astăzi abureaţi gea­
m u r i l e maşinii. T i m p de treizeci şi t r e i de m i n u t e , m a i
exact.
îi a r u n c ă o p r i v i r e l u i H o l l y .
- E s t e l i p s i t de etică d i n partea dumneavoastră să
discutaţi cu el despre petiţia de custodie, iar s i n g u r u l alt
lucru pe care îl aveţi în c o m u n este i n c i d e n t u l de i e r i .
î n t o r c â n d d i n n o u p r i v i r e a spre C r a w f o r d , spuse:
- D a c ă întâlnirea voastră clandestină avea vreo legă-
lură c u asta, t r e b u i e să ştiu şi e u .
Rânji:
- Sau încercai să te bagi sub fusta ei?
126 Sandra Brown

T r u p u l l u i H o l l y se a r c u i de parcă ar f i împuşcat-o.
- C u m îndrăzneşti... ?
- T i p u l tău de la morgă n u e cel care a tras î n sala dc
judecată.
Intervenţia directă a l u i C r a w f o r d d o m o l i f u r i a lui
H o l l y $i, după c u m i n t e n ţ i o n a s e , îl dezumflă c o m p l e t pc
N e a l . I I lăsă fără aer, c u expresia u n u i a care t o c m a i îşi dă
seama că podeaua solidă pe care se sprijină este de fapt
trapa u n e i capcane.
C h i p u l l u i C r a w f o r d rămase l i p s i t de orice expresie
şi n i c i n u spuse, n i c i n u făcu n i m i c ca să-i uşureze şocul
l u i N e a l sau să-1 ajute să-1 absoarbă.
D e t e c t i v u l se uită la H o l l y .
- C e t o t spune acolo?
- C a m ce-ai auzit, răspunse aceasta, înţepată. Şi mă
t e m că are dreptate.
N e a l îşi îndreptă atenţia asupra l u i C r a w f o r d .
- C â n d ai realizat acest lucru?
- I n clipa în care l-am văzut la morgă.
-Cum?
C r a w f o r d îi spuse.
N e a l părea o a r e c u m uşurat.
- G a u r ă într-o ureche? p u f n i el. A s t a e marea ta
descoperire?
- U n d e t a l i u m i c , o descoperire mare.
Expresia l u i N e a l d e v e n i parcă m a i îngrijorată şi, la
fel c u m făcuseră şi C r a w f o r d şi H o l l y , î n c e p u să caute o
explicaţie.
- C u toată c o n f u z i a , p u r şi s i m p l u n u aţi văzut gaura
d i n ureche.
C r a w f o r d îi explică c u m ar f i fost p o s i b i l să rateze
d e t a l i u l pe acoperiş.
- D a r , adăugă el, s u n t cât se poate de sigur ea
bărbatul d i n sala de judecată n u avea gaură în ureche. Şi
cadavrul tău are. S u n t d o u ă persoane d i f e r i t e .
A m i n t i n d u - ş i că îl lovise pe atacator c u p i c i o r u l ,
spuse:
- Uită-te la r o t u l a l u i Rodriguez. D a c ă are o vânătaie,
recunosc că m - a m înşelat. D a r dacă n u are...
R i d i c ă mâinile, cu palmele în sus.
Dragoste sub presiune 127

- N u Rodriguez s-a î n t â l n i t cu b o c a n c u l m e u .
Neal îşi u m e z i buzele, îşi m u t ă privirea între C r a w -
lord şi H o l l y , a p o i o o p r i asupra ei.
- Aţi spus că vă temeţi că are dreptate. A s t a î n s e a m n ă
»rt n u sunteţi sigură.
- D o m n u l H u n t mi-a testat m e m o r i a legată de în­
tregul i n c i d e n t , d i n clipa în care i n d i v i d u l î n a r m a t a
hflvălit pe uşă.
îi povesti pe scurt.
- M i - a m a m i n t i t perfect toate celelalte d e t a l i i . C â n d
rt m e n ţ i o n a t o gaură în ureche, a m răspuns i m e d i a t că
nu avea. Ceea ce este în c o n c o r d a n ţ ă cu cele descoperite
de d o m n u l H u n t .
- A fost o întrebare capcană, contraatacă N e a l . N u - i
puteţi susţine teoria c u totală c e r t i t u d i n e .
H o l l y îşi păstră t o n u l rece:
- î n această privinţă, s u n t absolut sigură. D a c ă n u aş
crede că are dreptate, n u aş m a i sta aici.
Deşi n u prea-i convenea să-1 creadă pe C r a w f o r d ,
Neal părea să ia cuvântul judecătoarei d r e p t o dovadă
de netăgăduit. C h i p u l îi păli sub l u m i n i l e n e o a n e l o r
i are bâzâiau d i n t a v a n u l pătat de infiltrări de apă. Trase
un şerveţel d i n p a c h e t u l de pe masă, îşi şterse b r o b o a ­
nele de transpiraţie de pe buza de sus, a p o i m o t o t o l i
şerveţelul şi îl a r u n c ă .
- D e ce n u mi-ai spus î n c ă de la morgă? îl î n t r e b ă pe
(>awford.
- î n cazul puţin p r o b a b i l în care m ă î n ş e l a m , v o i a m
c o n f i r m a r e a d o a m n e i j u d e c ă t o r Spencer. A m contac-
hit-o p r i n t e l e f o n , dar mi-a închis. N u mi-a rămas altceva
de făcut decât să o acostez î n parcarea t r i b u n a l u l u i şi să
Insist să asculte ce aveam să-i s p u n . Acesta a fost m o t i v u l
întâlnirii noastre secrete.
Făcu o pauză, a p o i spuse:
- îi datorezi nişte scuze.
C a m galben la faţă, N e a l spuse:
- î m i cer scuze, d o a m n ă judecător. I n s u l t a îi era
«dresată l u i C r a w f o r d , n u dumneavoastră.
- î n cazul ăsta, îi datorezi scuze şi d o m n u l u i H u n t .
128 Sandra Brown

C r a w f o r d ştia că N e a l ar f i preferat să-i fie smulsa


l i m b a decât să-şi ceară scuze în faţa l u i , dar, ţinând
c o n t de funcţia pe care o deţinea, judecătoarea n u - i lă
sase de ales.
Fără să-1 privească d i r e c t în o c h i , spuse:
- A fost o remarcă deplasată.
- S i n c e r i t a t e a ta este copleşitoare, N e a l . N u că m k u
păsa câtuşi de p u ţ i n de părerea ta. S i n g u r u l l u c r u ca ri­
m ă interesează este să-1 p r i n d pe ucigaşul l u i C h e t . Ş i nu
a fost Jorge Rodriguez.
- C â n d îl v o i i n f o r m a pe şeful poliţiei că echipa
noastră de intervenţie a împuşcat d i n greşeală pe altei
neva, va d o r i să ştie c u m s-a întâmplat asta. î m i poţi da i»
explicaţie cât de cât rezonabilă p e n t r u greşeala colosala
pe care ai făcut-o?
- A ş t e a p t ă , d o m n u l e detectiv, spuse H o l l y , înainte
ca C r a w f o r d să apuce să răspundă. B ă r b a t u l pe care îl
c u n o a ş t e m d r e p t Rodriguez 1-a a m e n i n ţ a t pe d o m n u l
H u n t cu u n p i s t o l încărcat. A tras asupra u n u i a j u t o r de
şerif. Fie că era sau n u a t a c a t o r u l d i n sala de judecată,
tot trebuia oprit.
- M u l ţ u m e s c , d o a m n ă judecător, dar n u a m nevoie
să m ă apăraţi, zise C r a w f o r d , c u p r i v i r e a fixată asupra
l u i N e a l . N u ştiu ce s-a î n t â m p l a t între sala de jude
cată şi acoperiş, dar ai văzut i m a g i n i l e înregistrate de
camere. Rodriguez se p u r t a c i u d a t . A plătit p e n t r u ale
gerile proaste cu viaţa l u i şi asta e mare păcat. D a r ce-a
fost a fost. N u p u t e m s c h i m b a l u c r u r i l e . Treaba ta acum
este să a f l i . . .
- T e r o g să n u - m i s p u i m i e care mi-e treaba.
- . . . u n d e s-a făcut schimbarea, de ce s-a făcut şi cum
Rodriguez a fost d o a r u n fraier, lăsat să o încaseze în
l o c u l altuia? Sau şi-a ales d o a r u n m o m e n t n e p o t r i v i i
ca să ia u n p i s t o l care n u era al l u i , a p o i a i n t r a t în pa
nică c â n d 1-a î n c o n j u r a t poliţia? Şi, întrebarea cea mai
i m p o r t a n t ă , dacă n u el a tras, a t u n c i cine? Până n u ai
răspunsurile la toate aceste întrebări, N e a l , vei avea pe
cap u n p u b l i c f u r i o s plus toţi poliţiştii d i n l u n g u l şii
de c o m a n d ă până sus, la şeful poliţiei. A c u m , sigur,
arată-mă pe m i n e c u degetul, dacă asta te face să te simţi
Dragoste sub presiune 129

mai b i n e . N - a i decât. A m t r e c u t peste altele şi m a i şi.


I )ar, până c â n d soluţionezi cazul ăsta, f u n d u l tău va f i
cri care va p r i m i toate şuturile. C â t de m u l t te b u c u r i
iicum că eşti şeful investigaţiei, dobitocule?
îşi trecu braţul pe sub al l u i H o l l y .
- Să mergem!
-Stai!
C r a w f o r d se pregătea să iasă d i n separeu, cu H o l l y ,
după el, dar se o p r i .
î n m i n t e a l u i N e a l , m â n d r i a şi raţiunea duceau o
bfltălie c r u n t ă , însă judecata învinse î n cele d i n u r m ă .
- C e v r e i să ştii?
- Absolut nimic.
- A t u n c i ce crezi?
C r a w f o r d ezită, a p o i intră î n a p o i în separeu. C â n d el
şl H o l l y stăteau d i n n o u pe b a n c h e t ă - ceva m a i aproape
acum, observă el - N e a l îi făcu s e m n să vorbească.
- C r e d că a t a c a t o r u l ascunsese salopeta de zugrav în
debaraua d i n faţa sălii de j u d e c a t ă . S-a î m b r ă c a t acolo
fi a aşteptat să î n c e a p ă şedinţa. C â t t i m p exact, asta n u
ştiu. C r e d e m că a i n t r a t neobservat, p r i n t r e toţi juraţii
Aia, dar e p o s i b i l să f i stat acolo câteva ore. A v e r i f i c a t
i ineva debaraua?
- E o debara de c u r ă ţ e n i e . M ă t u r i , p ă m ă t u f u r i , câr­
pe, găleţi...
- C u alte c u v i n t e , prea greu să găsim vreo dovadă.
- C a m aşa.
-S-ar putea să n u p u t e m d e m o n s t r a că a fost î n
debara, n u cu s u f i c i e n t e a r g u m e n t e cât să c o n v i n g e m
u n j u r i u . D a r n u va f i nevoie. C u siguranţă îi v o m găsi
A D N - u l pe salopetă. Fireşte, avem nevoie de u n suspect
înainte să ne folosească la ceva, adăugă el, posac. A ţ i
«Asit f u r n i z o r u l ?
- A l salopetei de zugrav? N u r n i s-a părut necesar.
C r e d e a m că ne-am p r i n s t i p u l . îl p u n pe N u g e n t să
ne o c u p e .
C r a w f o r d se î n t r e b ă dacă N u g e n t era c o m p e t e n t
»A se o c u p e de o astfel de sarcină. N u îl credea s u f i c i e n t
de deştept cât să poată f i considerat suspect.
130 Sandra Brown

- O r i u n d e ar f i a t a c a t o r u l î n seara asta, se gândeş


te dacă a fost o idee b u n ă să lase t o t e c h i p a m e n t u l
în urmă.
- D e ce-a făcut-o? î n t r e b ă H o l l y .
C r a w f o r d se gândi câteva clipe.
- P o a t e că m-a auzit pe scări şi şi-a d a t seama că ur
c a m spre el. M a i b i n e să lase deghizarea şi să spere c-o sa
aibă n o r o c , decât să fie p r i n s c u salopeta pe el. La fel şi
c u p i s t o l u l . Risca să fie p r i n s n e î n a r m a t , dar ştia că toţi
cei care ieşeau d i n clădire aveau să fie percheziţionaţi
la sânge.
U i t â n d u - s e spre N e a l , spuse:
- P u n p a r i u că n u s-au găsit a m p r e n t e pe p i s t o l .
N e a l clătină d i n cap.
- Era curat. N u m ă r u l de serie fusese şters. Aşteptăm
r e z u l t a t u l balistic.
- M ă î n d o i e s c că vei găsi vreo legătură c u o altă
crimă.
N e a l dădu d i n cap la r â n d u l l u i , c u u n aer posac.
- O r i c i n e ştie să şteargă u n n u m ă r de serie...
- D a r Jorge Rodriguez? întrebă H o l l y , adresându-i-sc
l u i C r a w f o r d . C r e z i că a fost i m p l i c a t cumva?
- E u t i n d să zic că n u . T u ce crezi?
N e a l , căruia îi adresase întrebarea, îl p r i v i perplex.
- C r e d e a m că a m s t a b i l i t că se afla î n l o c u l nepotrivit
la m o m e n t u l n e p o t r i v i t . Şi a făcut o eroare fatală de ju
decată, dar n u a avut n i c i o legătură c u toată povestea.
- A s t a este o p o s i b i l i t a t e , dar n u a m s t a b i l i t absolut
n i m i c . Poate că ar t r e b u i să încerci să priveşti d i n c o l o
de aparenţe, N e a l . S ă vezi, de e x e m p l u , p o s i b i l i t a t e a ca
amărâtul ăla să f i fost lăsat acolo d r e p t m o m e a l ă , ca să
ne trimită pe d r u m u l greşit.
- N u există absolut n i m i c care să susţină teoria asta.
- D a r n i c i care să o anuleze. A r t r e b u i m ă c a r să tes
t ă m fiecare teorie, n u crezi?
- S ă o testăm? împreună? C r e d e a m că de-abia aştepţi
să de distanţezi de investigaţia asta.
- R ă s p u n d rugăminţii d o a m n e i Barker, spuse Craw
f o r d . Ş i a şefului tău, ai uitat? A i vreo plângere legată de
i m p l i c a r e a mea, adresează-i-o l u i .
Dragoste sub presiune 131

N e a l strâmbă d i n nas, dar n u îl contrazise.


Crawford continuă:
- T r e b u i e în c o n t i n u a r e să-1 i d e n t i f i c i pe Rodriguez
cAt m a i repede, fie ca să e l i m i n i o legătură c u atacatorul,
(Io ca să stabileşti u n a . Ş i î n c ă ceva...
- A i ajuns să-mi s p u i şi c u m să-mi fac treaba?
- N i c i p r i n cap n u mi-ar trece. D a r t r e b u i e să-i ţii în
vizor pe toţi cei care se a f l a u î n clădire în m o m e n t u l
utacului. S ă interoghezi c u m a x i m ă atenţie fiecare per­
soană care a fost evacuată. Ş i n u poţi f o l o s i angajaţi d i n
d e p a r t a m e n t u l de poliţie sau d i n b i r o u l şerifului p e n t r u
u conduce investigaţia.
- A s t a î n s e a m n ă să descalific peste o sută de ofiţeri.
- Plus u n u l .
- Cine?
- T u u n d e te a f l a i în m o m e n t u l atacului?
N e a l îl p r i v i l u n g .
- G l u m e a m doar. D a r , pe lângă persoanele aflate în
vizită şi cele care lucrează în clădirea t r i b u n a l u l u i , va
t r e b u i să intervievezi fiecare ofiţer şi persoană oficială.
Şi, pe toţi d r a c i i , ai grijă să nu-ţi scape n i m e n i .
- A i idee ce i m p a c t o să aibă chestia asta?
- Este u l t i m a d i n t r e grijile mele. C u m ar t r e b u i să fie
ţfi p e n t r u t i n e .
- E i b i n e , spre deosebire de t i n e , m i e n u - m i place
NA f i u arătat cu degetul şi fac t o t ce-mi stă în p u t i n ţ ă ca
NA-mi apăr reputaţia.
- A s t a e o chestiune de care n u e nevoie să m ă c o n -
v i n g i , N e a l . I n m o d n o r m a l , îţi s p u n sincer că m-ar d u ­
rea în cot de priorităţile tale. D a r ucigaşul l u i C h e t este
în l i b e r t a t e . C a să n u m a i v o r b i m de a m e n i n ţ a r e a care
planează asupra d o a m n e i j u d e c ă t o r Spencer. Aş spune
cA aceste două elemente s u n t m a i i m p o r t a n t e decât
I m p a c t u l creat. D a r aşa s u n t e u .
C u v i n t e l e îşi atinseră ţinta. C u siguranţă, detectivu­
lui tare i-ar m a i f i plăcut să-i spună vreo două l u i C r a w ­
f o r d , dar se c o n t r o l a şi i se adresă l u i H o l l y :
- V ă veţi afla sub protecţia poliţiei până c â n d îl
p r i n d e m pe i n d i v i d .
132 Sandra Brown

- D u p ă c u m k m spus şi d o m n u l u i H u n t , refuz sa
m ă a s c u n d . I n p r i m u l r â n d , d i n cauza m e s a j u l u i pe care
acest l u c r u l-ar t r a n s m i t e adversarilor şi alegătorilor m e i .
D a r în p r i n c i p a l p e n t r u că n u vreau să-i d a u c e l u i care
a încercat să m ă asasineze satisfacţia de a vedea că-mi
este frică.
N e a l o ascultă, a p o i spuse:
- î m i pare r ă u , d o a m n ă j u d e c ă t o r , dar s u n t sigur că
şeful de poliţie, p r i m a r u l , t o ţ i colegii dumneavoastră şi
în special g u v e r n a t o r u l v o r f i de aceeaşi părere c u m i n e
că ar t r e b u i să dispăreţi d i n peisaj şi să fiţi însoţită în
p e r m a n e n ţ ă de b o d y g u a r z i . îl p u n pe M a t t N u g e n t să se
ocupe i m e d i a t d e asta.
- A m rezolvat eu deja.
- Cum?
N e a l şi H o l l y r ă s p u n s e r ă la u n i s o n , dar C r a w f o r d îşi
direcţionă explicaţia spre N e a l .
- A m s u n a t la b i r o u l d i n H o u s t o n în t i m p ce ne în­
d r e p t a m spre l o c u l ăsta, d i n s p r e parc. D o i r a n g e r i au
fost trimişi deja.
N e a l arăta ca şi c u m ar f i p u t u t î n d o i u n c u i cu
dinţii.
- D i n a c u i autoritate?
- A mea. S i n g u r a n e c e s a r ă , de altfel. D a r , f i i n d con­
vins că o să-ţi sară m u ş t a r u l că m - a m amestecat, a m luat
aprobarea de la l o c o t e n e n t u l m e u m a j o r , care, împreu­
nă cu l o c o t e n e n t u l d i n Tyler, a fost b u c u r o s să răspundă
p o z i t i v solicitării şefului de poliţie, şi a n u m e aceea de a
m ă ocupa p e r s o n a l de caz.
C o n t i n u ă î n a i n t e ca N e a l să apuce să-i dea replica:
- î n orice caz, s-a făcut. D o i r a n g e r i v o r f i postaţi în
faţa casei ei.
- Şi înăuntru?
- N i c i v o r b ă ! spuse ea s u c c i n t .
- î n ziua de azi, spuse C r a w f o r d , persoanele oficiale
p u b l i c e d i n m a r i l e oraşe, i n c l u s i v judecătorii, au în per­
m a n e n ţ ă gărzi care să-i î n s o ţ e a s c ă .
- N u s u n t e m într-un oraş m a r e .
- N u e u n p u n c t de dezbatere, d o a m n ă judecător.
H o l l y dădu î n a p o i , dar n u m a i u n pas.
Dragoste sub presiune 133

- B i n e . D a r trag l i n i a c â n d v i n e v o r b a de ofiţeri în
casă. A m dat şi eu u n t e l e f o n în t i m p ce veneam încoa­
ce. V i n e cineva să stea câteva zile cu m i n e .
- Cine?
Răspunse rece întrebării bruşte a l u i C r a w f o r d .
- O persoană în care a m totală încredere.
C r a w f o r d ar f i v r u t să î n t r e b e cine era această persoa­
nă în care avea totală încredere, dar N e a l v o r b i î n a i n t e :
- A s t a e bine.
Privi ceasul de la m â n ă şi se strâmbă c â n d văzu ora.
- î n a i n t e să se facă prea târziu, t r e b u i e să-i stric seara
şefului.
- O c o n d u c eu pe d o a m n a j u d e c ă t o r Spencer până
ucasă şi v o i sta cu d u m n e a e i până c â n d n u va m a i f i
nevoie de m i n e .
S i m ţ i dezaprobarea l u i H o l l y , dar n u îi lăsă t i m p să
protesteze. O d a t ă aspectul reglementat în m o d eficient,
Ieşi d i n separeu.
- U n s i n g u r l u c r u , î n a i n t e să pleci, zise N e a l .
C r a w f o r d îl p r i v i de sus şi colţul r i d i c a t al buzelor
d e t e c t i v u l u i îi semnaliza f a p t u l că n u avea să-i placă ce
o să audă.
- S o c r u l tău m-a sunat în după-amiaza asta.
C h i a r şi pregătit p e n t r u ceva rău, C r a w f o r d t o t f u
şocat să audă asta. Totuşi, îşi păstra expresia cât m a i dez­
interesată cu putinţă.
- D o m n u l G i l r o y mi-a spus că ai refuzat să discuţi
cu d u m n e a l u i despre c o n f r u n t a r e a pe care ai avut-o cu
Rodriguez pe acoperiş. M - a întrebat dacă m i se pare
ciudat.
-Şi?
- D a c ă m i se pare ciudat?
N e a l ridică d i n u m e r i .
r Puţin.
î n c e r c â n d să-şi ţină f u r i a sub c o n t r o l , C r a w f o r d
Npuse:
- N u aveam n i c i o obligaţie să d i s c u t cu Joe despre
asta. D a r m o t i v u l p e n t r u care l-am refuzat aseară era
p e n t r u că t o c m a i t e r m i n a s e m c u t i n e . E r a m frânt şi vo­
iam să m ă d u c acasă.
134 Sandra Bro\wn

- E s t e s i n g u r u l m o t i v p e m t r u care n u i-ai spus


nimic?
C r a w f o r d îşi lăsă c a p u l într-O parte.
- A i ceva de zis, Neal?
- A p r o a p e că n u a m l u a t îm seamă t e l e f o n u l l u i Joc
G i l r o y , ţ i n â n d c o n t de a n i m o z i tatea d i n t r e v o i .
-Dar?
- Dar, dacă ce s p u i t u este adevărat şi Rodriguez n u
a fost atacatorul, a t u n c i f e l u l îni care ai gestionat situaţia
capătă o i m p o r t a n ţ ă m a i graviă. E p o s i b i l ca fugăreala
ta nesăbuită să f i avut d r e p t c o n s e c i n ţ ă viaţa u n u i o m
nevinovat.
H o l l y îi înşirase practic toiate m o t i v e l e p e n t r u care
Rodriguez fusese s i n g u r u l r e s p o n s a b i l p e n t r u moar­
tea sa tragică. Iar N e a l îl sâcâia a c u m n u m a i p e n t r u că
aşa era N e a l . D a r insinuarea l u i îl l o v i pe C r a w f o r d
d i r e c t în i n i m ă , acolo u n d e îmcă m a i m o c n e a regretul
p e n t r u f e l u l grăbit în care a c ţ i o n a s e . C u toate astea, mai
b i n e m u r e a î n a i n t e să-i dea vireun s e m n că vorbele l u i
îl atinseseră.
- Poţi să plăteşti t u , zise el.
C â n d N e a l îi ajunse d i n u r m ă în faţa cafenelei,
C r a w f o r d îi dădea i n s t r u c ţ i u n i l u i H o l l y :
- U i t ă - t e pe bancheta d i n spate î n a i n t e să i n t r i în
m a ş i n ă . N u ieşi d i n parcare p>ână n u m ă vezi în spatele
tău. V i n i m e d i a t .
H o l l y îi ură l u i N e a l n o a p t e b u n ă pe u n t o n extrem
de rece, a p o i se întoarse şi se îndreptă spre maşină.
C â n d N e a l se pregătea să plece, C r a w f o r d îl o p r i , ri­
d i c â n d o m â n ă . P r i v i n d î n u r m a l u i H o l l y , spuse încet:
- E ceva m a i delicat. N u v r e a u să audă.
î n c l i n ă c a p u l înspre c o l ţ u l clădirii.
Plecară î m p r e u n ă . D e î n d a t ă ce dădură colţul, Craw
f o r d trase braţul în spate şi îl p o c n i pe N e a l î n gură.
D e t e c t i v u l se dădu î n a p o i , # b i a reuşind să se ţină pe
picioare, cu a m â n d o u ă m â i n i l e peste buza spartă.
C r a w f o r d scutură sângele de pe m â n a dreaptă.
- D a c ă m a i faci vreodată o remarcă nesărată despre
fusta ei, o să rămâi fără d i n ţ i în gură!
Dragoste sub presiune 135

C â n d ajunse acasă la H o l l y , C r a w f o r d coborî d i n


S U V şi p r i v i cu atenţie î n j u r , e x a m i n â n d tufişurile cu
ochii mijiţi. Se întâlniră la uşa d i n spate. H o l l y descuie,
tn t i m p ce i n t r a u , trecu pe lângă ea.
- Aşteaptă aici.
Scoţându-şi p i s t o l u l d i n t o c u l de la spate, intră în
«ufragerie şi aruncă o p r i v i r e rapidă în j u r , evitând să se
uite d i r e c t spre canapea. Străbătu c o r i d o r u l scurt până
In d o r m i t o r u l ei, care era tradiţional şi o r d o n a t . Verifică
In d u l a p şi sub pat.
O p r i v i r e scurtă aruncată în baie f u î n d e a j u n s ca
afl'şi dea seama că u n b ă r b a t în toată firea n u avea u n d e
*a se ascundă acolo, dar intră totuşi, p e n t r u că spaţiul
micuţ păstra u n delicios m i r o s care-i era caracteristic ei.
Atârnat într-un cârlig în spatele uşii era h a l a t u l pe care
ll purtase cu o seară în u r m ă . C â n d ieşi, îl atinse uşor c u
mâna iar m a t e r i a l u l m o a l e îi stârni u n v a l de d o r i n ţ ă .
C â n d se întoarse în bucătărie, o găsi în picioare, lân-
Hă f r i g i d e r u l deschis.
-Apă?
- Te r o g .
I i dădu o sticlă şi luă şi ea u n a . C â n d o duse la gură,
o surprinse uitându-se la sângele proaspăt de pe a r t i c u ­
laţiile degetelor de la m â n a dreaptă.
- M i le-am p r i n s în p o r t i e r a maşinii.
N u păru să-1 creadă, dar n i c i n u - i puse vreo întrebare.
C r a w f o r d se duse la chiuvetă şi-şi spălă mâinile c u
apă f i e r b i n t e şi săpun l i c h i d . D u p ă ce se şterse pe u n
prosop de hârtie, îşi scoase geaca şi o puse pe spătarul
u n u i scaun. Scoase t o c u l d i n curea şi-1 aşeză pe masă.
H o l l y îl u r m ă r i î n c r u n t a t ă şi privirea îi rămase aţin­
tită pe a r m a d i n toc.
- U n a d i n cerinţele p o s t u l u i , zise el.
- La fel este şi u n i f o r m a .
- Port şi u n i f o r m ă u n e o r i . D a r p o t să activez şi în
civil.
- Ş i ai m e r e u asta la tine? întrebă ea, arătând c u băr­
bia înspre p i s t o l .
136 Sandra Brown

- E s t e î n t o t d e a u n a la î n d e m â n ă . D a r îl ţin întot­
deauna într-un loc în care Georgia să n u poată ajunge,
a t u n c i când e la m i n e .
G â n d i t o r , îşi trecu degetele peste p a t u l cu decor ela­
b o r a t al p i s t o l u l u i .
- N u l-am l u a t i e r i , când a m v e n i t la t r i b u n a l . Dar,
dacă aş f i avut a r m a mea, n-ar m a i f i t r e b u i t să pierd
t i m p valoros luând-o pe a l u i C h e t . M a i m u l t , poate că
C h e t ar f i fost încă în viaţă. Poate că l-aş f i p u t u t o p r i
pe atacator şi poate că Rodriguez şi-ar f i t e r m i n a t ţigara
în linişte. I n d i v i d u l ar f i în seara asta după g r a t i i şi Ro­
driguez ar f i în altă parte, n u la morgă.
H o l l y trase adânc aer în p i e p t , a p o i expiră încet.
- C r e d că o să ne î n t r e b ă m î n t o t d e a u n a ce ar fi
fost dacă.
C r a w f o r d dădu d i n cap, dar descoperi că n u mai
avea cu ce să c o n t r i b u i e la acest subiect, aşa că n u spuse
n i m i c şi rămaseră uitându-se u n u l la celălalt, c u câţiva
m e t r i c u b i de bucătărie între ei. C u m stătuseră cu o sea­
ră î n u r m ă .
E v i d e n t stânjenită, H o l l y îşi strânse mâinile în j u r u l
taliei.
- M a r i l y n ar t r e b u i să ajungă c u r â n d .
- Marilyn?
- M a r i l y n V i d a i . M a n a g e r u l m e u de c a m p a n i e .
- Persoana ta de încredere?
H o l l y dădu d i n cap.
C r a w f o r d se simţi e x t r e m de uşurat să afle că nu
D e n n i s era persoana care venea să-şi petreacă noaptea
cu H o l l y . D a r să recunoască asta ar f i î n s e m n a t să a d m i
tă că n u t r e a u n s e n t i m e n t deloc măgulitor de gelozie. In
s c h i m b , încercă să afişeze o o b i e c t i v i t a t e profesionistă.
- I-ai explicat circumstanţele?
- N u a m i n t r a t în toate detaliile la t e l e f o n . Ea a vrui
să vină încă de aseară. I-am spus că n u era necesar. Dai
c â n d ai î n c e p u t să vorbeşti despre pază, a m sunat-o şi
i-am spus că aş f i recunoscătoare dacă mi-ar ţine compa
n i e şi i-am o f e r i t camera de oaspeţi.
- C e fel de persoană e?
- C a u n uragan.
Dragoste sub presiune 137

- N u a dat înapoi în faţa p e r i c o l u l u i ?


H o l l y râse uşor.
- E m a i dură decât orice ofiţer pe care l-ai f i p u t u t
plasa aici.
„In afară de m i n e . "
- E u şi M a r i l y n avem o relaţie de l u c r u b u n ă , spuse
ca. D a r m ă îndoiesc că v o m f i nişte colege de aparta­
m e n t ideale.
Se uită la ceas.
- A r t r e b u i să ajungă c u r â n d .
- A i m a i spus asta. V r e i să scapi m a i repede de
mine?
- N u la asta m-am referit.
- E u cred că da.
Exasperată, H o l l y spuse:
- B i n e , poate că aşa e. Chestia asta e ciudată.
- C a şi c u m te-ai întoarce la scena u n e i c r i m e .
A r u n c ă o p r i v i r e vinovată înspre sufragerie.
C r a w f o r d spuse:
- A i lăsat ce-a spus N e a l să te afecteze.
- N u e prost. Ştia că n u e r a m obligaţi să p u r t ă m con­
versaţia despre Rodriguez într-o maşină parcată.
- N i m i c d i n ce i-am spus n u a fost o m i n c i u n ă ,
Holly.
- N u , dar t o t u l s-a întâmplat într-un c o n t e x t . A c u m
crede...
- N u contează ce crede N e a l Lester.
- B a contează dacă el crede că ne-am culcat împre­
ună.
- N u ne-am culcat.
II privi lung.
- S i n g u r a diferenţă e că l i m b a j u l tău e m a i vulgar
decât al m e u .
- Şi m u l t m a i exact.
O r i c u m ar f i n u m i t cele petrecute între ei, C r a w f o r d
ae simţea pregătit să repete povestea, ceea ce spunea
m u l t e despre caracterul l u i . Remarca necioplită a l u i
Neal îl enervase, dar în cea m a i mare parte p e n t r u că
ae apropiase atât de m u l t de adevăr. Ce-i d r e p t , v o i a
«ă i n t r e sub fusta ei.
138 Sandra Brown

Era d i n n o u c u n a s t u r i i închişi p â n ă la gât, în


c o s t u m u l de judecătoare - t a i o r clasic şi bluză - , dar
C r a w f o r d îşi a m i n t e a senzaţia t r i c o u l u i m o a l e pe care
îl purtase cu o seară în u r m ă , cât de uşor îl strânsese în
p u m n şi îl ridicase. Iar pielea ei fusese chiar şi m a i moale
decât t r i c o u l .
- M i - e foame, m o r m ă i el, trecând pe lângă ea şi în-
dreptându-se spre frigider. A i ceva de mâncare?
- Serveşte-te.
C r a w f o r d i n v e n t a r i e c o n ţ i n u t u l f r i g i d e r u l u i şi găsi
nişte şuncă şi nişte caşcaval feliat într-un sertar. Le aşeza
pe b u f e t . I n t i m p ce-şi alegea sosurile preferate, H o l l y
scoase o pâine d i n c ă m a r ă .
- Fă-ţi şi ţie u n sendviş, spuse el.
- N u mi-e foame.
- M ă n â n c ă totuşi. Farfurii?
I i arătă b u f e t u l în care le putea găsi, a p o i aşeză ne-
păsătoare d o u ă f e l i i de pâine pe o f a r f u r i e pe care o
î m p i n s e înspre el.
- A r t r e b u i să pleci î n a i n t e să ajungă M a r i l y n .
- A m epuizat deja toate m o t i v e l e p e n t r u care e bine
să ai î n p e r m a n e n ţ ă pe cineva c u t i n e .
Puse o felie de ş u n c ă pe pâine şi o unse cu muştar.
- D a r î m i laşi impresia că...
- C ă ce?
î n c e t ă să se m a i l u p t e c u o felie de caşcaval care refu­
za să iasă d i n pachet şi se întoarse spre ea.
- C e impresie îţi las, Holly? C ă î n c e r c d i n răsputeri
să-mi ţin mâinile departe de tine? S ă n u m ă gândesc la
asta? S ă anulez totul? Sigur, vezi să n u se-ntâmple!
Pufni.
- D a r asta e impresia pe care ţi-o las? P e n t r u că asta
fac. Şi m a i fac î n c ă ceva: încerc să te apăr de u n i n d i v i d
care te vrea m o a r t ă .
Se o p r i şi trase aer î n p i e p t .
- A c u m , p e n t r u u l t i m a oară. S u n t aici p e n t r u că nu
ar t r e b u i să f i i singură.
- N-ar t r e b u i să f i u singură cu tine.
- Păcat. Fiindcă eşti.
- Puteai să trimiţi pe altcineva să m ă păzească.
Dragoste sub presiune 139

- A m t r i m i s . Până a j u n g ei, eu e r a m deja d i s p o n i b i l .


- P e n t r u că...
- P e n t r u că n u m a i vreau m o a r t e a î n c ă u n e i f e m e i
pe conştiinţă!

capitolul 13
C u v i n t e l e l u i , rostite tare, cu f u r i e , îi lăsară într-o
facere bruscă şi încordată. C o n t i n u a r ă să se privească
preţ de câteva clipe, a p o i , î n j u r â n d în b a r b ă , C r a w f o r d
ne întoarse cu spatele şi t e r m i n ă de făcut sendvişul.
H o l l y îşi făcu şi ea u n u l , a p o i îşi duse f a r f u r i a pe
masă. C r a w f o r d aşteptă până când se aşeză ea î n a i n t e să
NC aşeze şi el, de cealaltă parte a mesei. A p o i , î n f o m e t a t ,
atacă sendvişul.
H o l l y c i u g u l i d i n bucata de pâine.
- Te referi la B e t h .
- N u vreau să vorbesc despre asta. I n p l u s , ştii deja
l o t u l . A i c i t i t în dosar.
- Ş t i u că a m u r i t într-un c u m p l i t accident de maşi­
nă.
Aşezându-şi coatele pe masă, C r a w f o r d se aplecă pes­
te f a r f u r i e şi m u r m u r ă :
- Asta-i v a r i a n t a oficială.
- N u eşti de acord cu ea?
- S o c r u l m e u n u este. Ţi-ar putea spune el ce crede
despre a c c i d e n t u l l u i B e t h . Intreabă-1.
R i d i c â n d c a p u l , o p r i v i c u o c h i reci şi d u r i .
- S a u deja l-ai întrebat?
- N u în m o d specific.
- E i b i n e , n u te m a i o b o s i . O să-ţi s p u n eu, m ă con­
sidera pe m i n e v i n o v a t .
- I n r a p o r t u l a c c i d e n t u l u i scrie că B e t h mergea cu
peste o sută douăzeci de k i l o m e t r i la oră. M a ş i n a a scă­
pat de sub c o n t r o l şi s-a izbit într-un stâlp.
Privirea l u i C r a w f o r d îşi p i e r d u concentrarea şi păru
că revede scena oribilă.
- M i s-a spus că a m u r i t în m o m e n t u l i m p a c t u l u i .
Presupun că e şi asta ceva.
140 Sandra Bnown

V o r b i n d abia şoptit, îi spusse:


- î m i pare rău.
- Mulţumesc.
- Georgia a scăpat.
- N u a avut n i c i m ă c a r o zgârietură. A fost o m i n u n e ,
sincer.
- Care parte d i n r a p o r t u l r p o l i t i e i o conteşti? întrebă
Holly.
- N i c i u n a . D a r într-un acecident s u n t i m p l i c a t e m a i
m u l t e aspecte decât d e t a l i i l e fiizice ale i m p a c t u l u i . Există
f a c t o r u l u m a n şi, în cazul ăstai, a fost uriaş.
D a , existaseră şi alte aspe^cte i m p l i c a t e î n acciden­
t u l m o r t a l . H o l l y le c u n o ş t e a , , dar voia să audă ce avea
C r a w f o r d de spus despre ele.
M a n c ă u l t i m a î m b u c ă t u r ă de sendviş, dădu t o t u l pe
gât c u o înghiţitură d i n sticlaa de apă, a p o i se şterse la
gură c u d o s u l m â i n i i . C â n d tăacerea d i n t r e ei se întinse,
o privi încruntat.
- C e e?
- Vorbeşte-mi despre asta.
- D e ce?
- E prea dureros p e n t r u tirne?
-Nu.
-Atunci...
Ridică d i n u m e r i .
C r a w f o r d scoase u n o f t a t r p r e l u n g de nerăbdare.
- B e t h n u ar f i ieşit d i n caisă în noaptea aia, n u ar fi
fost pe şosea, în viteză, ca să s e izbească de u n stâlp, dacă
n u ar f i fost î n n e b u n i t ă să deea de m i n e . N i c i m ă c a r nu
a schimbat-o pe G e o r g i a de p i j a m a , a luat-o d o a r d i n
pătuţ, a pus-o în s c a u n u l de rmaşină şi a plecat.
Toate acestea erau ştiutce. R a p o r t u l p s i h o l o g u l u i
desemnat de instanţă dăduste toate n u a n ţ e l e faptelor.
H o l l y ajunsese la concluzia ccă v i n a pe care C r a w f o r d
o simţise p e n t r u m o a r t e a soţţiei l u i , oricât ar f i fost de
n e î n t e m e i a t ă , fusese la fel det p r o f u n d ă şi de epuizantă
ca şi durerea pe care o î n c e r a a s e . D u p ă părerea psiholo­
g u l u i , reuşise î n cele d i n urrmă să se ierte.
Dragoste sub presiunt 141

Dar, evident, n u era aşa. N u pe de-ntregul. U r m e l e


rămase erau p e r m a n e n t e . D o a r că îrăţase să trăiască
cu ele.
- S p u n e - m i despre H a l c o n .
C r a w f o r d luă o expresie gânditoarci-şi mângâie băr­
bia.
- Păi, să v e d e m . C e ar putea să ţi seară interesant la
Halcon? U i t e ceva! N i m e n i n u pare sătie de ce b u n i c i i
noştri au păstrat p r o n u n ţ i a în s p a n i o l dar au e l i m i n a t
accentul de pe litera o.
H o l l y se î n c r u n t ă în faţa acestei înecări deloc reuşi-
Ic de a-i distrage atenţia.
I r i t a t , C r a w f o r d îşi împinse scauul în spate şi-şi
duse f a r f u r i a goală în chiuvetă.
- Poţi să citeşti t o t u l despre schin>ul de f o c u r i pe
Internet.
- A m citit.
Se întoarse spre ea, î n c ă posac.
- S u n t convins c-ai făcut-o. înainte u după audiere?
- î n a i n t e . A m v r u t să ştiu exact cea întâmplat aco­
lo, p e n t r u că t o t ce s-a întâmplat m a i r z i u a p o r n i t de
la spectacolul ăla d i n t r e t i n e şi Manu<Fuentes.
C r a w f o r d o p r i v i preţ de câteva cli]> a p o i îşi înclină
capul într-o parte.
- D e ce ai ales meseria de judecate
r Poftim?
îşi strânse mâinile la p i e p t şi se s p i n i de bufet.
- î ţ i s p u n , dacă-mi s p u i şi t u , dtrnnă judecător.
I )nu la u n u . O să-ţi răspund la î n t r e c e a despre Hal­
con, dacă răspunzi şi t u la întrebarea ea.
C â n d o văzu că ezită, spuse:
- P â n ă c â n d ajunge M a r i l y n , n u v e m n i m i c m a i
b u n de făcut.
î n t o a r s e a p o i c a p u l şi p r i v i p r i n a care dădea în
sufragerie şi, m a i departe, înspre d o r r f o r . C â n d ajunse
înapoi la ea, o întrebă cu voce răguşit
- Sau avem?
Deşi se simţi străbătută de u n vale căldură, H o l l y
răspunse pe t o n u l pe care îl folosea îrala de judecată.
- încep eu.
142 Sandra tfrown

- Bine.
- Se s p u n e că F u e n t e s devenise o obsesie p e n t r u tine.
Aşa e? E r a i c h i a r a t â t de h o t ă r â t să îl prinzi?
- „ I n d i f e r e n t de c o s t u r i / ' Este u n citat d i n arti­
c o l u l care a apărut în Hou? Chronicle, despre cele
ton

întâmplate.
- A r t i c o l care a f ă c u t d i n H a l c o n u n loc celebru.
- Ş i care pe m i n e m-a n e r o c i t . l o r

S t ă t u câteva c l i p e să-şi aclune gândurile, a p o i v o r b i


pe u n t o n l i n i a r :
- F u e n t e s se a f l a de a n i de zile în v i z o r u l poliţiei.
A d u c e a d r o g u r i î n S U A , duc~ea arme în M e x i c şi scotea
p r o f i t u r i i n c a l c u l a b i l e d i n arabele tranzacţii. Era ambiţi­
os, î n d r ă z n e ţ şi n e m i l o s . E l i m i n a pe o r i c i n e îl considera
d u ş m a n sau c o n c u r e n t . M e t o d e l e l u i de execuţie erau
m a i c r u d e d e c â t îţi poţi i m a g i n a . M e d i e v a l e . Şi punea
în circulaţie f o t o g r a f i i în d e t a l i u cu c r i m e l e comise, ca
să-şi i n t i m i d e z e a d v e r s a r i i . N u v o m şti niciodată exact
câţi o a m e n i au ucis el şi cei â c a r t e l u l l u i . Fără număr,
m

la p r o p r i u . T r e b u i a scos d i n joc.
- Şi t u t r e b u i a s ă f i i cel c-are să-1 scoată?
- E r â n d u l m e u . D e ce a i solicitat p o s t u l în m o m e n
t u l în care j u d e c ă t o r u l W a t ^ r s s-a îmbolnăvit? D e ce nu
ai r ă m a s o avocată f o a r t e b i n e
plătită, la fel ca tatăl tău?
- V ă d c ă şi t u a i i n t r a t p i n t e r n e t .
e

C r a w f o r d ridică d i n u m r i . e

- î n a i n t e sau d u p ă a u d i £ ? re

- A m v r u t să ş t i u c u c i r * aveam de a face, răspunse


e

el. Să î n ţ e l e g p e r s o a n a d i n spatele r o b e i .
După o secundă, adăug ă:

- D a r , c h i a r şi d u p ă ce £ m
făcut u n p r o f i l de bază al
d o a m n e i j u d e c ă t o r r l o l l y Spencer, ai fost... o surpriză.
Se priviră în o c h i , până când ea lăsă c a p u l în jos.
- T a t a a fost avocat, d ^ - U n avocat de foarte mare
succes î n Dallas,
- P r i e t e n cu W a t e r s .
- S-au î m p r i e t e n i t în Tvdane.
- D a r t u ai f o s t cea care l u a t calea m a g i s t r a t u r i i , nu
a

tatăl t ă u . D e ce?
Dragoste sub presiune 143

- D e fapt, e rândul m e u a c u m , spuse ea. î n a i n t e


de ziua d i n H a l c o n , ai ajuns v r e o d a t ă faţă în faţă cu
Fuentes?
- N u . N i m e n i n u ştia u n d e l o c u i e ş t e şi părerea mea
c că n u stătea prea m u l t într-un l o c . Era prea deştept
:

p e n t r u asta. î m i imaginez că era păizit de o adevărată


armată. L - a m studiat şi mi-a lăsat i m ţ p i u n u i m a n i a c
r e s a

înfumurat, obsedat de sine. Era p r o j p r i u l l u i PR şi ma­


n i p u l a presa d i n M e x i c . Privea de sus; agenţiile de i m p l e ­
mentare a legii de pe ambele părţi a k graniţei. Părea de e

neatins. Se credea de neatins.


S c h i ţ ă u n zâmbet răutăcios şi o s c â n t e i e i se aprinse
în o c h i i cenuşii.
- M - a m gândit că aşa îl p u t e a m { p r i n d e . Avea să de­
vină prea încrezător, să depăşească r ă s u r a , să calce pe
m

lângă. Şi a t u n c i , t r e b u i a să f i m acolo).
îşi desfăcu braţele de la p i e p t şi^şi puse mâinile pe
M a t u l d i n spatele l u i , de-o parte şi cde alta a şoldurilor.
Văzându-1 aşa, l u i H o l l y îi era greu Î ă nu-şi amintească
s

c u m o atinsese c u o seară î n u r m ă .
F u rândul l u i să î n t r e b e :
- D e ce ai călcat pe u r m e l e j u d e ă t o r u l u i Waters şi
SC

n u pe ale tatălui tău?


H o l l y luă sticla de apă şi î n c e p u ă sucească şi să ră­
{ S

sucească capacul.
- T a t a a căzut pradă clişeului. LLa vârsta m i j l o c i e , a
părăsit-o pe m a m a p e n t r u o femeie m ul t m a i tânără.
- T u câţi a n i aveai?
- Paisprezece.
- C u m a mers? A v e n t u r a tatălui [ tău, vreau să s p u n .
- P e n t r u el? Foarte b i n e . S-a c ă s ă t o r i t c u femeia aia şi
au rămas căsătoriţi p â n ă c â n d a m u i t el. j r

C r a w f o r d se î n c r u n t ă .
- A r putea f i ea i n a m i c u l secrett d i n spatele poveştii
de ieri?
H o l l y clătină d i n cap.
- N i c i m ă c a r n u a m c u n o s c u t - o ^ La î n m o r m â n t a r e a
tatei, ne-am prefăcut a m â n d o u ă că i cealaltă n u exista.
- A u avut copii?
- C a să-şi strice silueta perfectă? ? N i c i gând!
144 Sandra Brown

- D a r averea lui?
- T o t u l i-a rămas ei, aşa că n u are m o t i v e să mă duş­
m ă n e a s c ă d i n cauza moştenirii^ dacă la asta te gândeai.
T e s t a m e n t u l l u i a fost e x p l i c i t . I n orice caz, eu şi m a m a
n u l-am contestat. La şase l u n i după m o a r t e a l u i , proas­
păta văduvă s-a m u t a t î n C h i c a g o şi s-a c u p l a t c u u n t i p
care avea u n fond de investiţii foarte p r o f i t a b i l .
Răsuci d i n n o u capacul sticlei.
- Fuentes a ieşit d i n ascunzătoare ca să se ducă la o
petrecere.
- A s t a n u e o întrebare.
- Fă-mi pe plac.
- A v e n i t în H a l c o n p e n t r u quinceanera n e p o a t e i l u i .
-Petrecerea p e n t r u împlinirea vârstei de cincispre­
zece a n i .
- O chestie foarte i m p o r t a n t ă în c u l t u r a hispanică.
U n fel de d e b u t al u n e i fete. N e - a m gândit că Fuentes
o să p a r t i c i p e , în m e m o r i a f o s t u l u i său frate, tatăl fetei.
Fusese ucis de u n ofiţer de la narcotice d i n E l Paso cu
u n an în urmă.
- T u ai c o n d u s ambuscada.
- E u a m insistat să o facem.
- Deşi erai ranger t e x a n de m a i puţin de u n a n .
- Petrecusem o p t a n i în d e p a r t a m e n t u l de poliţie.
- D a r n u întinseseşi capcane.
C r a w f o r d ridică s p r â n c e n e l e .
- A i c i t i t m u l t pe i n t e r n e t .
H o l l y zâmbi.
- E r a i în D i v i z i a p e n t r u Investigaţii C r i m i n a l e .
- M a i m u l t în p r o g r a m u l de d r o g u r i . '
- A i o p r i t traficanţi.
- M ă r u n ţ i . Câţiva i n t e r m e d i a r i . V o i a m să t a i capul
şarpelui. D e c u m a m a f l a t de petrecerea n e p o a t e i l u i
Fuentes, m - a m m u t a t î n H a l c o n , a m petrecut l u n i în­
tregi c u c a p u l plecat şi cu u r e c h i l e c i u l i t e . A m l u c r a t sub
acoperire într-un magazin de scule şi-ntr-o alimentară.
- B e t h era c u tine?
- N u e rândul tău.
C o n t i n u ă să-1 privească. C r a w f o r d cedă.
Dragoste sub presiune 145

- N u . Era însărcinată şi situaţia era prea periculoasă.


Dacă e r a m descoperit, Fuentes ar f i omorât-o şi pe ea,
p r o b a b i l chiar î n a i n t e să vină după m i n e , aşa, ca pe o de­
monstraţie. L o c u i a m în H o u s t o n pe a t u n c i . M ă d u c e a m
acasă să o văd o r i de câte o r i p u t e a m .
- A i fost c u ea c â n d s-a născut Georgia?
C r a w f o r d îsi drese vocea.
-Da.
C o b o r î c a p u l , privindu-şi vârfurile ghetelor şi, preţ
de câteva m o m e n t e , păru c u f u n d a t în a m i n t i r i .
- A m fost acolo. I m e d i a t ce i-a tăiat c o r d o n u l o m b i ­
lical, d o c t o r u l mi-a dat-o m i e .
Râse încet.
- N-aş f i crezut că ceva aşa de m i c putea să facă atât
de multă gălăgie.
Ridică privirea la t i m p ca să surprindă zâmbetul l u i
H o l l y şi zâmbi la rândul l u i .
D a r redeveni n u m a i d e c â t serios.
- M i - a fost greu să le las, să m ă î n t o r c în H a l c o n .
B e t h m-a i m p l o r a t să n u m ă d u c . N e - a m certat d i n
cauza asta. D a r Fuentes era dezlănţuit. T r e b u i a să-mi
t e r m i n treaba.
- B e t h n u s-a î m p ă c a t niciodată c u situaţia?
- N u , spuse el cu u n mârâit. N u cred.
A p o i , s c h i m b â n d dintr-odată atmosfera şi s u b i e c t u l ,
o î n t r e b ă dacă m a m a ei se recăsătorise.
- N i c i m ă c a r n-a m a i ieşit vreodată c u u n bărbat.
C â n d a plecat, tata i-a z d r o b i t încrederea de sine. A fost
e x t r e m de nefericită p â n ă în ziua în care a m u r i t , şi asta
n u n u m a i d i n cauza u n e i i n i m i frânte.
- D e ce altceva?
- Tata c u n o ş t e a toate t e r t i p u r i l e avocăţeşti şi s-a folo­
sit de ele în procesul de divorţ. M a m a n u avea m i j l o a ­
cele f i n a n c i a r e necesare ca să-1 î n f r u n t e . E u e r a m prea
tânără. Ne-a întors spatele şi a plecat fără n i c i o grijă.
P e n t r u m i n e şi m a m a n u a fost atât de s i m p l u . C â n d
tata a refuzat să c o n t r i b u i e f i n a n c i a r la educaţia mea,
j u d e c ă t o r u l W a t e r s a r u p t orice legătură cu el.
- Şi ţi-a sărit în a j u t o r .
146 Sandra Brown

- M-a a j u t a t să o b ţ i n o bursă. Restul îl ştii, m a i m u l t


sau m a i p u ţ i n .
O p r i v i gânditor.
- Şi eu v i n d i n t r - u n c ă m i n destrămat. M a m a locuieş­
te în C a l i f o r n i a , c u cel de-al d o i l e a soţ.
- O vezi? G e o r g i a o cunoaşte?
- N e î n t â l n i m c a m o dată pe a n . M a m a n u e g e n u l
m a t e r n şi G e o r g i a o vede prea puţin ca să o cunoas­
că. Sincer, ştie d o a r c u m o c h e a m ă . Iar eu n - a m n i m i c
împotrivă.
- Ş i tatăl tău?
- El e u n nenorocit.
- C a al m e u .
- M a i rău.
H o l l y râse uşor.
- Ş i eu a m f o l o s i t c u v i n t e m u l t m a i grele la adresa l u i
taică-meu, crede-mă. D a r , spuse ea, a c c e n t u â n d cuvân­
t u l , mi-a făcut o favoare. M i - a direcţionat cariera.
- A h , d r e p t u l f a m i l i e i . Specializarea ta.
O c h i i i se îngustară.
- î n ţ e l e g a c u m . Este o cruciadă personală. V r e i ca
femeile să-şi primească partea meritată de la soţii care le
părăsesc după ce le-au m i n ţ i t şi le-au înşelat.
- Port o cruciadă personală p e n t r u ceea ce e drept.
N i c i u n a d i n t r e părţi n u t r e b u i e defavorizată, m a i ales
n u în u r m a u n o r şmecherii legislative.
- C â n d prezidezi u n divorţ sau o audiere de custo­
die, experienţa n u te împinge să iei partea femeii?
-Nu.
- H a i d e ! N i c i m ă c a r puţin? Nu-ţi face plăcere să te
răzbuni niţel pe tăticu'?
- N u ăsta e m o t i v u l p e n t r u care a m d e v e n i t judecă­
tor, p e n t r u care a m solicitat p o s t u l .
C r a w f o r d î n c l i n ă c a p u l , ca şi c u m ar f i avut îndoieli
în această privinţă.
- C e s-a î n t â m p l a t î n ziua aia, în Halcon?
C â n d reveniră la acest subiect, zâmbetul îi dispăru.
- A m ales p e r s o n a l şase o a m e n i d i n t r e i agenţii d i ­
ferite. Aceştia erau ofiţeri c u experienţă. Băieţi d u r i .
Dragoste sub presiune 147

în f e l u l l o r , la fel de d u r i ca Fuentes. Şi erau la fel de h o ­


tărârea şi m i n e să p u n ă capăt carierei n e n o r o c i t u l u i .
- îl v o i a i v i u sau m o r t .
- Se înţelegea de la sine. O r i c u m , a m f i dat l o v i t u r a .
Căzu pe gânduri şi trecură câteva clipe î n a i n t e să
continue:
- A v e a m u n o m î n ă u n t r u , intrase cu f i r m a de cate-
r i n g . N o i , ceilalţi, a m împânzit oraşul. A m aşteptat toa­
tă ziua şi era cald ca-n i a d . î n c e p u s e m să cred că o să ne
î n t o a r c e m acasă cu m â n a goală, că Fuentes n-o să apară.
A p o i însă, după-amiaza târziu, a apărut o maşină î n ge­
n u l celor de la M o n s t e r T r u c k . A parcat la intrarea d i n
spate. Părea o hodoroagă, dar, sub capotă, era u n m o t o r
ele m a ş i n ă de curse. Fuentes a c o b o r â t î m b r ă c a t într-un
c o s t u m de c i n c i m i i de d o l a r i şi p u r t â n d b i j u t e r i i de
aur, cu d i a m a n t e , care v a l o r a u încă de zece o r i pe-atâta.
Şi cizme d i n piele de struţ cu b o m b e u de a r g i n t .
- U n fanfaron.
C r a w f o r d dădu d i n cap.
- Patru gărzi de c o r p l-au însoţit î n ă u n t r u . D o i oa­
m e n i au rămas la maşină. A m t r e c u t în poziţie, cu i n ­
tenţia să-1 e l i m i n ă m pe Fuentes a t u n c i c â n d se î n t o r c e a
la m a ş i n ă . Fireşte că n u ne aşteptam ca el şi o a m e n i i l u i
să lase armele şi să se predea la s o m a ţ i e . Ş t i a m că avea să
fie u n s c h i m b de f o c u r i . Speram d o a r să-i neutralizăm
înainte să facă prea m u l t e stricăciuni.
- D a r l u c r u r i l e n u au mers c o n f o r m p l a n u l u i .
- N u . N e n o r o c i t u l p r o b a b i l că şi-a d a t seama că, dacă
era urmărit, o să fie aşteptat la plecare. Aşa că n u a ieşit
pe u n d e intrase. A ieşit pe uşa d i n faţă, u l t i m u l l u c r u la
care ne aşteptam.
- D e ce?
- Sala în care se ţinea petrecerea era î n capătul u n e i
alei. N u m - a m gândit că o să rişte să se lase p r i n s la
înghesuială.
- O concluzie logică.
C r a w f o r d râse aspru.
- M d a , n u m a i că vezi t u , Fuentes sfida logica. N o i
e r a m în poziţie în spatele clădirii, î n c o r d a ţ i , cu arme­
le pregătite, c â n d o m u l n o s t r u d i n i n t e r i o r a î n c e p u t
148 Sandra Brown

să şoptească frenetic în staţie că Fuentes se îndrepta spre


uşa d i n faţă. A m avut o facţiune de secundă ca să d e c i d .
D a r , dacă-1 r a t a m a t u n c i . . .
S c h i m b ă uşor direcţia p r i v i r i i şi o întâlni pe a ei.
- N i c i m ă c a r n-am apucat să-mi t e r m i n gândul. Atât
a m stat î n a i n t e să atac.
R e a c ţ i o n a s e la fel de s p o n t a n ca şi în sala de judeca­
tă, dar H o l l y păstră această observaţie p e n t r u sine.
- A m ieşit d i n ascunzătoare şi a m alergat l i b e r spre
partea d i n faţă a clădirii, spuse el. C â n d a m d a t colţul,
i-am văzut pe Fuentes şi pe cei p a t r u bodyguarzi îndrep-
tându-se grăbiţi înspre o limuzină, u n a d i n c o r t e g i u l
care adusese f a m i l i a şi invitaţii de seamă de la biserică
la petrecere. L - a m strigat pe Fuentes pe n u m e şi m-am
i d e n t i f i c a t . S-a răsucit pe călcâie, ca şi c u m ar f i avut de
gând să fugă î n a p o i în clădire. A v e a m deja a r m a ridica­
tă. A m ţintit spre cap.
Ridică u n umăr, lăsând gestul să vorbească de la sine.
- A căzut la p ă m â n t . D a r a t u n c i s-a dezlănţuit i a d u l .
O m u l m e u d i n i n t e r i o r a ieşit trăgând glonţ după glonţ.
U n u l d i n t r e b o d y g u a r z i i l u i Fuentes 1-a împuşcat şi 1-a
ucis pe loc. T r ă g e a m deja c u toţii. O a m e n i i pe care Fu­
entes îi lăsase în maşina d i n spate au fost ucişi, dar n u
î n a i n t e să rănească grav u n agent. A m u r i t în sala de
operaţie.
închise o c h i i şi-i frecă cu degetul mare şi cel arătător.
- U n t i p aspru şi d u r , dar d e s t u l de s i m p a t i c . Avea
o glumă n o u ă în fiecare zi, deşi n u ştia niciodată c u m
s-o spună. î n t o t d e a u n a zicea p o a n t a î n a i n t e .
îşi luă m â n a de la o c h i , dar rămase c u f r u n t e a pleca­
tă, p r i v i n d în podea.
- N u m ă r ă t o a r e a finală: şase de-ai l o r , d o i de-ai noş­
t r i . Fără să m a i p u n e m la socoteală t r e i participanţi la
petrecere care au fost prinşi în s c h i m b u l de f o c u r i .
- A u fost ucişi de o a m e n i i l u i Fuentes, n u de ai tăi,
spuse î n c e t H o l l y .
- Aşa e. S-a d o v e d i t la balistică. D a r c r i t i c i i m e i cei m a i
v e h e m e n ţ i au a r g u m e n t a t că ăsta era d o a r u n d e t a l i u .
Ideea f i i n d că, dacă n u p o r n e a m eu împuşcăturile, n u ar
m a i f i existat v i c t i m e colaterale. Ş i au dreptate.
Dragoste sub presiune 149

P r i v i n d - o peste masă, adăugă:


- A m fost la fel de î n f u m u r a t ca n e n o r o c i t u l ăla de
Fuentes. M i - a m d o r i t u n spectacol cu el şi l-am avut. U n
spectacol al d r a c u l u i de sângeros.
- A i fost rănit.
- N u 1-a asta mă refeream.
- Ş t i u , dar ai fost împuşcat.
- I n gambă. A l d r a c u l u i de d u r e r o s . G l o n ţ u l a i n t r a t
pe lângă t i b i e . A ieşit p r i n spate. T o t t i m p u l cât au d u r a t
împuşcăturile, n-am ştiut dacă era ceva grav sau super­
f i c i a l . I n orice caz, a m cerut u n c h i r u r g o r t o p e d care
să se ocupe de rană, n u pe măcelarul d i n H a l c o n
care p r o b a b i l că fusese plătit de o a m e n i i l u i Fuentes să
mă lase s c h i l o d pe viaţă. E l i c o p t e r u l de intervenţii i-a dus
pe cei grav răniţi la cel m a i a p r o p i a t s p i t a l de t r a u m a t o ­
logie, care era în L a r e d o . M e d i c i i au s t a b i l i t că rana mea
n u - m i p u n e a viaţa în p e r i c o l , aşa că eu a m fost t r i m i s
în H o u s t o n .
- I n t r e t i m p , B e t h fusese a n u n ţ a t ă că eşti rănit.
- Ş i că aveam nevoie de operaţie. D a r n u i-au dat alte
d e t a l i i . P r o b a b i l că şi-a i m a g i n a t că e r a m la u n pas de
m o a r t e , că p i e r d u s e m t o t sângele, că m i se u m f l a cre­
i e r u l şi-mi spărgea c a p u l sau cine ştie ce. î n orice caz, a
luat-o pe G e o r g i a şi...
Se o p r i .
- A c u m t u , d o a m n ă judecător. E rândul m e u să p u n
o întrebare.
- Bine.
- C â t d i n t o t ce ţi-am spus ştiai i e r i , c â n d ai i n t r a t în
sala de judecată?
H o l l y se aşteptase la o întrebare despre ea, n u des­
pre audierea de custodie. Stătu câteva clipe să-şi for­
muleze răspunsul, a p o i mărturisi c u voce înceată că
ştiuse t o t u l .
- N u şi d e t a l i i l e , dar, în mare, t o t u l .
- A h a , zise el, ca şi c u m n u ar f i fost s u r p r i n s . Şi câtă
i n f l u e n ţ ă a a v u t povestea d i n H a l c o n a s u p r a h o t ă ­
rârii tale?
- N u a m l u a t o hotărâre.
150 Sandra Brown

- D a c ă ai f i l u a t .
- N u p o t să c u a n t i f i c . . .
- Ba da, poţi.
Se ridică şi puse pe b u f e t f a r f u r i a cu sendvişul
neatins.
- N u o să discutăm despre asta. Ţi-am spus în repe­
tate rânduri, î n c e p â n d cu conversaţia noastră de asea­
ră, de pe h o l u l secţiei de poliţie. Iţi aminteşti? A m
spus a t u n c i . . .
O întrerupse cu o mişcare bruscă, ce îi aduse faţă
în faţa:
- î m i amintesc t o t ce ai spus, H o l l y . D a r în p r i n ­
c i p a l î m i amintesc că v o i a m să mă u i t la t i n e î n t i m p
ce v o r b e a i .
C u v i n t e l e l u i o lăsară m u t ă , fără suflare şi, m a i târ­
ziu, se întrebă ce ar f i p u t u t să urmeze dacă t e l e f o n u l l u i
n u ar f i sunat chiar î n acel m o m e n t .
Fără să-şi dezlipească privirea de a ei, îl lăsă să sune
de t r e i o r i , î n a i n t e să-1 scoată de la curea.
-Da?
Ascultă, a p o i spuse:
- Ies i m e d i a t .
î n t i m p ce p u n e a t e l e f o n u l î n a p o i în t o c u l de la cu­
rea, spuse:
- R a n g e r i i s u n t aici, pe poziţii. C e m a ş i n ă are
Marilyn?
îi spuse.
- U n d e ţi-e telefonul?
îl scoase d i n poşetă, i-1 întinse şi-i dădu c o d u l de
siguranţă. îi accesă lista de contacte şi i n t r o d u s e două
numere noi.
- L - a m t r e c u t la Rangeri. N u u i t a .
îi dădu t e l e f o n u l î n a p o i .
- Ţ i n e - 1 t o t t i m p u l la t i n e şi sună n u m a i d e c â t pe
u n u l d i n ei dacă vezi sau dacă auzi ceva. P e n t r u asta
s u n t a i c i . D a c ă te răzgândeşti şi v r e i ca u n u l să i n t r e în
casă, n u t r e b u i e decât să le s p u i .
- N u va f i necesar.
Dragoste sub presiune 151

- N u t r e b u i e să fie necesar. S ă nu-ţi fie ruşine să ceri,


chiar dacă n u m a i p e n t r u liniştea ta. Ş i să ştii că n u - i n i c i
o ruşine n i c i să d o r m i c u l u m i n a aprinsă.
- P r o b a b i l că aşa o să fac.
S c h i m b a r ă u n zâmbet r a p i d . D u p ă ce-şi reataşă pisto­
l u l şi-şi puse geaca, C r a w f o r d deschise uşa.
- î n c u i e b i n e după m i n e .
- Sigur.
- O să f i i bine?
- Fireşte. N - o să r ă m â n m u l t singură.
- Bine atunci. Noapte bună.
- Noapte bună.
R ă m a s e ezitând în prag preţ de câteva clipe, a p o i , cu
u n m o r m ă i t , trânti uşa şi, cu o manevră rapidă, reuşi
să o lipească de peretele adiacent, apăsându-şi ambele
palme de-o parte şi de cealaltă a c a p u l u i ei.
- N u face asta, spuse ea.
- D e ce nu? Pot foarte b i n e s-o fac. C e a m de pierdut?
D u p ă greşeala c u Rodriguez, după toată h a r a b a b u r a
asta, n u m a i a m n i c i cea m a i mică şansă s-o m a i primesc
pe G e o r g i a , n u - i aşa?
- N u pot...
- Spune-mi!
-Ai...
- Spune-mil
C â n d H o l l y n u m a i încercă să-i răspundă, dădu
d i n cap.
- M i - a m dat şi eu seama. C h i a r dacă ai putea trece
peste toate celelalte, n-o să treci niciodată peste ce s-a
întâmplat pe canapeaua aia.
- A s t a n u are n i c i o legătură...
- Pe d r a c u ' !
- S u n t la fel de vinovată p e n t r u asta ca şi t i n e .
- M a i devreme ai spus altceva. A i sugerat că aveam
m o t i v e ascunse.
- A fost greşit. Ştiu că n u ai pus asta la cale. Ş t i u că
regreţi ce a m făcut.
- R e g r e t pe d r a c u ' ! mârâi el. Regret d o a r ce n-am
făcut.
152 Sandra Brown

Ţ i n â n d u - ş i m â i n i l e l i p i t e de z i d , se î m p i n s e î n ea în-
tr-o invitaţie i n c o n f u n d a b i l ă şi, aplecându-şi c a p u l , îşi
l i p i gura de a ei.
„Pentru D u m n e z e u , n i c i măcar n u ne-am sărutat!"
îi spusese.
Rectifică a c u m acest l u c r u , cu u n sărut aspru şi po­
sesiv, şi ea îl lăsă. C o b o r â n d u - ş i mâinile, rămase moale
în braţele l u i şi îi permise acces l i b e r la gura ei. Sărutul
era sălbatic şi s o l i c i t a n t şi îi a m i n t e a de impetuozitatea
îmbrăţişării l o r de cu o seară în u r m ă .
A p o i se d o m o l i . Pasiunea f u înlocuită de tandre­
ţe, făcând sărutul cu atât m a i copleşitor. A t i n g e r e a l u i
d e v e n i m a i puţin agresivă, dar m u l t m a i i n t i m ă . A p o i ,
cu u n geamăt, îşi desprinse gura de a ei, dar n u m a i ca
să o îngroape în părul ei. Braţele îi cuprinseră talia şi o
lipiră şi m a i strâns de el. I I îmbrăţişa la rândul ei, răs­
punzând a t i n g e r i i l u i .
R ă m a s e r ă aşa, îmbrăţişaţi doar, p â n ă c â n d el trase
capul în spate şi o p r i v i în o c h i preţ de câteva secunde,
a p o i se d e z l i p i de perete şi ieşi pe uşă, închizând-o cu
zgomot în u r m a l u i .

M â n a l u i Pat C o n n e r t r e m u r a în t i m p ce folosea te­


l e f o n u l m o b i l c u cartelă, care-i fusese dat cu intenţie
în acest scop - ca să transmită veştile proaste, în caz ca
apărea v r e u n a . C i n e v a răspunse după două a p e l u r i .
-Ce-i?
Vocea răguşită în sine era îndeajuns ca să-1 facă pe
Pat să se ghemuiască.
- M - a m gândit c-ar t r e b u i să ştii. î n c e p â n d de m â i n e ,
de la p r i m a oră, toţi cei evacuaţi i e r i d i n t r i b u n a l v o r fi
chestionaţi d i n n o u .
- D e u n d e ştii?
- U m b l ă v o r b a . A m auzit de la şeful poliţiei acu' vreo
oră. E foarte multă agitaţie în f r o n t . O să interogheze
toţi ofiţerii de poliţie şi toate ajutoarele de şerif. Judecă­
t o r i i . Angajaţii primăriei. Pe toată l u m e a . Şi v r e i s-o auzi
pe-aia tare? A d u c ofiţeri d i n afară p e n t r u treaba asta.
U r m a r ă câteva m o m e n t e de tăcere la celălalt capăt al
c o n v o r b i r i i , şi, c â n d n u m a i p u t u s u p o r t a , Pat spuse:
Dragoste sub presiune 153

- M - a m gândit că n u există decât u n m o t i v p e n t r u


care fac u n asemenea e f o r t şi enervează atât de mulţi
oameni.
- Ştiu că au o m o r â t pe cine n u t r e b u i a .
Pat îşi dădu seama că era înţelept să-şi ţină gura.
Făcuse ce i se comandase să facă, şi a n u m e să stea cu
o c h i i în p a t r u şi cu u r e c h i l e c i u l i t e şi să c o m u n i c e orice
schimbare de situaţie. Poate că, după mesajul ăsta, avea
să fie lăsat în pace.
S p e r a n ţ a îi f u spulberată c â n d vocea spuse:
- A i grijă să f i i uşor de găsit.

capitolul 14
C r a w f o r d se o p r i lângă u n S U V de culoare închisă,
asemănător cu al l u i . Şoferul c o b o r î fereastra f u m u r i e şi
apăru u n c h i p c u trăsături de i n d i a n .
- Hei, Crawford.
- M e r s i că ai v e n i t .
- A u o m o r â t pe cine n u trebuia? A s t a chiar e nasol!
- M i e - m i spui?
- D o a m n a j u d e c ă t o r e înăuntru?
- Ş i singură, d e o c a m d a t ă , aşa că fiţi c u o c h i i - n
patru.
Pe lângă trăsăturile aspre, o r i g i n e a l u i H a r r y L o n g -
b o w era atestată şi de n u m e l e l u i . Se trăgea d i n i n d i e n i i
1

C o m a n ş i , u n t r i b feroce de călăreţi d i n câmpiile texa-


ne, ale căror r a i d u r i asupra coloniştilor îi ţinuseră de la
b u n î n c e p u t în război cu r a n g e r i i t e x a n i . R a n g e r i i învin­
seseră. H a r r y spunea în glumă că n u p u r t a r a n c h i u n ă
agenţiei d i n acest m o t i v , dacă agenţia n u - i p u r t a pică
l u i , p e n t r u m o ş t e n i r e a l u i genetică. Fusese u n u l d i n ­
tre băieţii pe care C r a w f o r d îi alesese p e n t r u povestea
din Halcon.
- A l a e Sessions? î n t r e b ă C r a w f o r d , arătând d i n cap
înspre celălalt v e h i c u l parcat în capătul străzii.

1
Longbow - Arc Lung
154 Sandra Brown

- î l m â n c a u tălpile să vină. Nevasta s-a hotărât


să redecoreze şi-1 p u n e să se u i t e la mostre de tapet şi
de covoare.
W a y n e Sessions era u n ofiţer la fel de e x p e r i m e n t a t
ca şi H a r r y , u n coleg c u care făcea adesea echipă, dar era
în acelaşi t i m p u n g e n i u pe calculator şi nu-1 vedeai n i ­
ciodată fără l a p t o p . A m â n d o i erau băieţi b u n i şi p u t e a i
c o n t a pe ei să-ţi apere spatele.
C r a w f o r d îl informă pe H a r r y că M a r i l y n V i d a i trebuia
să ajungă cât de curând şi îi dădu detalii despre maşină.
- D a c ă apare orice alt v e h i c u l , consideraţi-1 suspect.
N i m e n i n u locuieşte pe aleea asta î n afară de judecă-
toarea Spencer şi de o d o a m n ă în vârstă, î n casa mare.
O h , şi d o a m n a are t r e i p i s i c i . Spune-i şi l u i Sessions. Să
n u încurcaţi vreo m â ţ ă c u a t a c a t o r u l n o s t r u .
- U l t i m u l l u c r u de care ai nevoie ar f i să l u ă m capul
vreunei pisici.
C r a w f o r d îl salută şi o luă d i n loc. Străzile d i n cartie­
r u l l u i H o l l y erau goale, n i m i c n u părea câtuşi de puţin
a m e n i n ţ ă t o r , dar, c u cât se î n d e p ă r t a m a i m u l t de casă,
cu atât simţea m a i p u t e r n i c i m p u l s u l de a î n t o a r c e maşi­
na şi de a se duce î n a p o i . O r i c â t de multă încredere ştia
că poate avea î n ceilalţi r a n g e r i , voia să fie el cel care să
o supravegheze, să o protejeze.
- O b i e c t i v i t a t e profesională pe d r a c u ! m o r m ă i el.
N u m a i sărutase aşa o femeie de pe v r e m e a când
trăia B e t h . Ş i n i c i nu-şi m a i d o r i s e să o facă, de
c â n d m u r i s e B e t h . Iar asta îl î n c â n t a şi îl n e l i n i ş t e a în
aceeaşi m ă s u r ă .
î n u l t i m i i p a t r u a n i , ispăşise o pedeapsă autoimpusă
p e n t r u r o l u l pe care îl jucase în a c c i d e n t u l fatal care-i
răpise viaţa l u i B e t h . C â n d se simţea singur, se gândea
că m e r i t a să fie singur. D a r ce ştia C r a w f o r d a c u m şi nu
ştiuse c u . p a t r u z e c i şi o p t de ore în u r m ă , era f a p t u l că
r e f u z u l a u t o i m p u s era uşor n u m a i a t u n c i c â n d ceea
ce îţi refuzai îţi era i n d i f e r e n t . Să-ţi refuzi ceva ce-ţi do­
reai c u toată fiinţa era o adevărată tortură.
D u p ă ce încetase să m a i bea în exces şi să se ames­
tece î n bătăi p r i n b a r u r i , p r i e t e n i b i n e intenţionaţi
începuseră să îl încurajeze să iasă la întâlniri, oferindu-se
Dragoste sub presiune 155

să-i facă c u n o ş t i n ţ ă c u f e m e i p o t r i v i t e , s p u n â n d l u c r u r i
de g e n u l :
- B e t h n u şi-ar d o r i să-ţi petreci restul vieţii singur.
La care C r a w f o r d de o b i c e i răspundea:
- D e u n d e d r a c u ' ştii t u ce şi-ar d o r i Beth?
Deşi era d o a r o replică usturătoare la o banalitate,
rămânea o întrebare cât se poate de validă. N i m e n i , n i c i
măcar el, n u ştia ce şi-ar f i d o r i t B e t h p e n t r u v i i t o r u l
l u i fără ea. D a r , orice ar f i fost, r e f u z u l plăcerilor părea
cheia spre izbăvirea l u i .
D u p ă c u m îi recunoscuse l u i H o l l y , se m a i culca
u n e o r i cu f e m e i , dar n u m a i a t u n c i c â n d i se prezenta o
o p o r t u n i t a t e convenabilă şi în aceste ocazii implicarea
l u i se t e r m i n a odată c u p a r t i d a de sex. N u se obosise
niciodată să c o n t i n u e relaţia cu v r e u n a d i n aceste f e m e i
p e n t r u că p u r şi s i m p l u n u îl interesa o relaţie. Şi avea
mare grijă ca a v e n t u r i l e l u i de o n o a p t e să n u se lase cu
consecinţe nedorite. Pentru n i m e n i .
C u o n o a p t e în u r m ă , n u se gândise la n i m i c d i n
toate acestea. N u se gândise la B e t h . N u se gândise la
c o n s e c i n ţ e , la n i c i u n fel de c o n s e c i n ţ e . O atinsese pe
H o l l y şi o d o r i n ţ ă de n e o p r i t îl copleşise ca o avalanşă.
Şi d o r i n ţ a asta n u fusese d i m i n u a t ă de p a r t i d a scurtă
şi intensă d i n sufrageria ei, care se terminase aproape
i m e d i a t ce începuse.
V o i a m a i m u l t şi n u voia d o a r asta. V o i a m a i m u l t
din ea. Iar partea cea m a i a d r a c u l u i era că judecătoa-
rea era cu desăvârşire intangibilă. P e n t r u că, dacă ar f i
c o n t i n u a t să o lipească de pereţi şi să o sărute aşa c u m
îşi dorea, putea să-şi ia a d i o de la orice şansă de a o re­
cupera pe G e o r g i a .
N u putea îngădui asta. N i m i c şi n i m e n i n u putea să
îl abată de la hotărârea de a d e v e n i părintele p e r m a n e n t
al G e o r g i e i . Avea să se stingă soarele î n a i n t e să-şi aban­
doneze c o p i l u l , aşa c u m o făcu-se taică-său.
Sub i m b o l d u l acestei determinări, o p r i S U V - u l pe o
bretea a d r u m u l u i , trase frâna de m â n ă şi scoase telefo­
n u l . I i băgase n u m ă r u l pe o tastă rapidă. R ă s p u n s e de
la al doilea apel.
-Alo?
156 Sandra Brown

- Eu sunt.
- Ţ i - a m văzut n u m e l e .
- A ajuns p r i e t e n a ta?
- N u . S-a î n t â m p l a t ceva?
-Da.
C r a w f o r d îşi acoperi o c h i i cu m â n a .
- N u vreau să te doresc, H o l l y . D a r te doresc. D u m ­
nezeu ştie de ce.
H o l l y n u spuse n i m i c , dar respiraţia i se înteţi.
- Partea cea m a i afurisită este că n u p o t să te a m . N u
dacă-mi doresc custodia G e o r g i e i .
- înţeleg.
N u înţelegea. D a r o lăsă să creadă că înţelege. N i c i u n u l
d i n t r e ei n u m a i spuse n i m i c multă vreme, dar rămaseră
la telefon, ascultându-se u n u l pe altul c u m respiră.
- La revedere, H o l l y .
r L a revedere...
î n c h i s e , dar C r a w f o r d ar f i p u t u t să j u r e că abia se
oprise î n a i n t e de a-i r o s t i n u m e l e .

- C r a w f o r d H u n t . S u n ă b i n e , m a s c u l i n . C u m e tipul?
M a r i l y n V i d a i , în c i u d a n u m e l u i p o m p o s , avea o
figură îndesată şi n u îşi î n f r u m u s e ţ a trăsăturile bana­
le cu n i c i u n fel de machiaj sau b i j u t e r i e . îşi conducea
afacerea d i n Dallas, dar lucrase în aproape toate sta­
tele, propulsând candidaţi care se î n e c a u spre diverse
funcţii p o l i t i c e , dar n u m a i dacă avea mare încredere
în potenţialul l o r de a câştiga. Nu-şi p e r m i t e a să piar­
dă vremea cu necâştigători, n u tolera smiorcăiţii şi n u
suferea tâmpiţii.
A c o r d a p u n c t e s u p l i m e n t a r e clienţilor care puteau
să m i n t ă c u sânge-rece şi într-un m o d convingător.
L u i H o l l y n u j i plăcea să m i n t ă şi, în m o d sigur, n u o
făcea prea b i n e . întrebarea l u i M a r i l y n despre C r a w f o r d
H u n t îi trezise s e n t i m e n t e a m b i g u e . î n acea dimineaţă,
jurase să arunce h a l a t u l pe care îl purtase cu o noapte în
u r m ă , dar, cu d o a r câteva m i n u t e î n u r m ă , c â n d ieşise
d i n duş, întinsese m â n a f i x după acel halat, pe care şi-l
strânsese în j u r u l c o r p u l u i .
Dragoste sub presiune 157

Hotărâse totodată să scape de canapea cu p r i m a oca­


zie, ca să n u o vadă în fiecare zi şi să-şi amintească ce se
întâmplase pe ea. D a r iat-o a c u m , g h e m u i t ă într-un colţ
al acelei canapele, strângând la p i e p t u n a d i n pernele
care fuseseră aruncate la întâmplare pe jos, în t i m p ce
încercau să-şi facă loc.
A r f i p u t u t să-i spună m u l t e m a n a g e r u l u i ei de cam­
panie despre C r a w f o r d H u n t - că p u r t a b l u g i m o i , roşi,
cu n a s t u r i , că părul blond-închis care-i creştea peste gu­
l e r u l cămăşii era des, dar surprinzător de m o a l e , că sco­
tea nişte gemete cât se poate de erotice a t u n c i când era
c u p r i n s de pasiune şi că u l t i m u l l u i t e l e f o n - în care îi
urase, în mare, o viaţă frumoasă - îi lăsase u n s e n t i m e n t
de nefericire, n u de uşurare, aşa c u m ar f i t r e b u i t să
se î n t â m p l e .
D a r , fireşte, n u - i spuse n i m i c d i n toate astea. C a răs­
puns la întrebarea l u i M a r i l y n , care se p l i m b a d i n t r - o
parte în alta a canapelei, spuse:
j E s t e . . . n u ştiu... poliţist.
îşi frecă p u n c t u l d i n t r e s p r â n c e n e , gest pe care, îşi
dădu seama, îl făcuse de m u l t e o r i în u l t i m a v r e m e . Era
u n o b i c e i pe care îl rezerva p e n t r u m o m e n t e l e în care
era deosebit de stresată. M a r i l y n era sub acoperişul ei de
doar zece m i n u t e şi H o l l y deja regreta că o invitase.
M a r i l y n părea să sugă energia celor d i n j u r şi a p o i
să o absoarbă, căpătând c u atât m a i multă v i t a l i t a t e
p e n t r u sine. Era greu de spus dacă această aspiraţie de
energie era i n t e n ţ i o n a t ă sau dacă era d o a r o trăsătură
de care M a r i l y n n u era c o n ş t i e n t ă . H o l l y î n c l i n a spre
p r i m a variantă.
Având în vedere cele petrecute cu o zi în u r m ă , sosise
chiar şi m a i supraîncărcată decât de o b i c e i . I n t i m p ce
îşi u m p l e a u n pahar înalt d i n sticla de vodcă pe care o
adusese c u ea, spuse:
- C â n d a m ajuns aici, m - a m m i r a t că n u a m găsit
r e p o r t e r i campaţi pe peluză.
- Este u n oraş m i c , M a r i l y n .
- Care a fost m e n ţ i o n a t ieri la ştirile de seară pe toa­
te canalele n a ţ i o n a l e .
158 Sandra Brozvn

H o l l y f u obligată că a d m i t ă că aşa era şi dădu încei


d i n cap.
- D o a m n a Briggs a fost o c u p a t ă i e r i toată ziua cu te
lefoanele r e p o r t e r i l o r . P â n ă la u r m ă a m d a t o declaraţie
în care n u a m d i v u l g a t n i c i u n aspect esenţial. I n mart',
a m spus că n u aveam n i m i c de adăugat la cele declarau
de poliţie.
- O să s c h i m b ă m asta m â i n e . E t i m p u l să scoţi capul
la l u m i n ă şi să d a i o declaraţie publică despre d e m e n t u l
ăla care a deschis f o c u l î n sala ta de j u d e c a t ă . Nu-ţi pica
o şansă ca asta î n orice c a m p a n i e .
- „ Ş a n s a " asta a v e n i t cu preţul a d o u ă vieţi
omeneşti.
- A ş a e. Este o d r a m ă de proporţii şi t r e b u i e să pro
fiţi de ea. Păcat că n u ai a n u n ţ a t pe n i m e n i c â n d te-ai
dus î n vizită la văduvă. A r f i d a t grozav î n presă.
H o l l y regreta a c u m că-i spusese l u i M a r i l y n despre
vizita în care îşi exprimase c o n d o l e a n ţ e l e . P r o b a b i l ca
expresia ei i n d i c a dezaprobarea pe care o simţea faţă de
nepăsarea l u i M a r i l y n .
- B i n e , b i n e , zise aceasta, fluturându-şi ţigara ne
aprinsă. S u n t o afurisită insensibilă, dar a t r e c u t o zi
şi j u m ă t a t e de la e v e n i m e n t . T r e b u i e să î n c e p e m sa
ne agităm.
- N u p o t să c o m p r o m i t ancheta î n desfăşurare.
- C a r e anchetă? D o a r n u avem de a face c u cine ştie
ce mister. L-au p r i n s pe i n d i v i d .
H o l l y n u o contrazise. M a r i l y n avea să afle adevărul
a d o u a zi, odată c u restul l u m i i . A n t i c i p a o reacţie explo
zivă d i n partea m a n a g e r u l u i ei de c a m p a n i e şi se simţea
prea ameţită î n seara asta p e n t r u a face faţă la aşa ceva.
M a r i l y n îşi t u r n a al d o i l e a pahar de vodcă.
- M â i n e , va t r e b u i să p a r i îndurerată, aşa c u m se cu
v i n e , dar hotărâtă că n i m i c în g e n u l tragediei de ieri nu
se va m a i î n t â m p l a vreodată. ^ N u î n sala mea de jude­
cată, n u î n d i s t r i c t u l n o s t r u ! " înţelegi ideea? Fă d i n asta
u n u l d i n p u n c t e l e tale de c a m p a n i e .
- C u alte c u v i n t e , v r e i să exploatez situaţia.
- Păi, n o r m a l ! D o a r se poate exploata. D a r . . . U i t e !
Dragoste sub presiune 159

Scoase u n n u m ă r al z i a r u l u i local d i n b u z u n a r u l ex­


terior al genţii ei u m f l a t e de părea pe p u n c t u l să explo­
deze şi îl puse pe măsuţa de cafea.
- A m văzut asta la magazin, c â n d m - a m o p r i t să iau
igări. Poţi f i sigură că G r e g Sanders exploatează situaţia
a maxim.
I n fotografia care însoţea a r t i c o l u l de pe p r i m a pagi­
nă, adversarul ei era înfăţişat cu p u m n u l r i d i c a t deasu­
pra c a p u l u i .
- Arată ca u n evanghelist care aruncă flăcări pe gură,
zise H o l l y . P r e s u p u n că f o t o g r a f i a a fost făcută în t i m p
ce încerca să arunce u m b r e de îndoială asupra t r e c u t u ­
l u i m e u , care a d e v e n i t dintr-odată d u b i o s . Este u n atac
n e f o n d a t . N i c i u n a d i n insinuările l u i n u are n i c i cea
mai mică bază. C i n e l-ar l u a în serios?
- O a m e n i i care votează.
- A i c i t i t ce a spus g u v e r n a t o r u l H u t c h i n s ? îşi menţi­
ne decizia de a m ă n u m i î n post.
- Fireşte că şi-o m e n ţ i n e . Aşa c u m este t i p i c p e n t r u
o f i c i a l i i p u b l i c i , îşi acoperă spatele.
M a r i l y n o fixă c u p r i v i r e a .
- T u chiar eşti implicată, Holly? V r e i să păstrezi pos­
t u l sau nu?
- Sigur că v r e a u .
- A t u n c i , ar f i cazul să te p u i în mişcare.
- P e n t r u D u m n e z e u , M a r i l y n , m a i lasă-mă u n p i c !
Dacă n u s u n t la fel de strălucitoare ca de o b i c e i , e d i n
cauză că a m fost pe p u n c t u l de a m ă prăbuşi. A m avut
două zile c u m p l i t e . S u n t . . .
- M i a u - m i a u - m i a u . . . N u s u n t maică-ta. N u s u n t cea
m a i b u n ă prietenă şi n i c i c o n f i d e n t a ta. S u n t m a n a g e r u l
tău de campanie. M ă plăteşti ca să a m grijă să câştigi.
- O să câştig.
- N u şi dacă n u iei a t i t u d i n e într-o poveste atât
de cutremurătoare c u m e u n atac a r m a t î n sala ta de
judecată.
Izbindu-se c u p u m n u l în p a l m a opusă, spuse:
- D a , balivernele adversarului tău s u n t r i d i c o l e , dar
trebuie să le î n f r u n ţ i . D a c ă n u o faci, o să laşi impresia
că într-adevăr există ceva d u b i o s în t r e c u t u l tău.
160 Sandra Brown

Se o p r i şi-i aruncă o p r i v i r e speculativă l u i H o l l y .


- S p e r că n u este cazul. T u şi Waters...?
H o l l y o p r i v i cu o c h i m a r i .
- B i n e . Relaţia d i n t r e v o i a fost pură ca neaua proas­
păt căzută.
- A fost.
- D a r Sanders n-o să scoată la suprafaţă vreo surpri­
ză urâtă, nu? V r e o depresie sau vreo i z b u c n i r e violentă
p r i n adolescenţă? U n diagnostic de cleptomanie? U n
c o p i l d i n flori? Relaţii ilicite?
H o l l y simţi c u m i se încălzesc o b r a j i i şi d e v e n i con­
ştientă de canapeaua de sub ea. D a r clătină d i n cap ca
răspuns la întrebarea l u i M a r i l y n .
- I n cazul ăsta, t r e b u i e să ieşi şi să d a i o declaraţie
oficială că n u ai habar de ce acest i n d i v i d c u evidente
p r o b l e m e psihice a făcut ce a făcut, dar că eşti absolut si
gură că n u a avut legătură c u t i n e , personal. Eşti furioasă
d i n cauza morţii a p r o d u l u i tău. Aî tău. Prezintă moartea
l u i ca pe o pierdere personală. A i i n i m a frântă.
- Ceea ce se î n t â m p l ă să fie întru t o t u l adevărat.
- A t u n c i spune-o! Păcat că Sanders ţi-a luat-o îna­
i n t e şi a înfiinţat f o n d u l ăla p e n t r u văduva şi nepoţii
victimei.
- A fost u n gest de g r a n d o m a n i e l i p s i t de gust.
- Fireşte că a fost. D a r a creat o scenă pe care să se
urce.
B ă u d i n vodcă.
- N e t r e b u i e spectacol. N e t r e b u i e . . .
- M i e îmi trebuie s o m n .
H o l l y puse la loc p e r n a care fusese aruncată şi se ri­
dică în picioare.
- N u p o t să m a i d i s c u t în seara asta. Judecătoarea
cere suspendarea şedinţei şi se duce la culcare.
- E u o să m a i stau o v r e m e să m ă gândesc.
- C a m e r a de oaspeţi e mică, dar cred că o să găseşt i
t o t ce-ţi t r e b u i e . N o a p t e b u n ă .
Se răsuci pe călcâie şi o luă pe c o r i d o r , înspre d o r
m i t o r u l ei.
- Ne-ar putea f i de folos?
H o l l y se o p r i şi se întoarse.
Dragoste sub presiune 161

- Cine?
- R a n g e r u l t e x a n . Ne-ar putea f i de folos la T V ?
H o l l y intră în panică la gândul că M a r i l y n l-ar putea
aborda pe C r a w f o r d c u discuţii despre „spectacole" în
folosul c a m p a n i e i ei.
- I n n i c i u n caz.
- Este u n e r o u .
- D a r n u g e n u l care să caute g l o r i e . Ba chiar o p u s u l .
A evitat până a c u m orice fel de p u b l i c i t a t e şi e hotărât
să-şi ţină fiica departe de toată povestea asta.
- O h , spuse M a r i l y n , încruntându-se. î n s e a m n ă că
nu-i chiar aşa de a m u z a n t .
- T e asigur că n u e câtuşi de p u ţ i n a m u z a n t . Lasă-1
în pace.
C o n t i n u â n d să se î n c r u n t e gânditoare, M a r i l y n îşi
puse d i n reflex ţigara în colţul g u r i i şi duse m â n a după
nrichetă.
H o l l y adăugă pe u n t o n aspru:
- Şi n u f u m a î n casa mea!

- C r a w f o r d , ar f i fost b i n e să f i sunat m a i întâi. Deja


a m pus-o pe G e o r g i a la culcare.
Grace răspunsese la uşă î m b r ă c a t ă în halat şi p a p u c i .
N u era chiar atât de târziu, dar, chiar şi aşa, părea foarte
trasă la faţă, nervoasă şi deloc bucuroasă să îl vadă. N u
îl invită î n ă u n t r u .
- C u m e ea?
- B i n e . D a r a m lăsat-o să meargă la culcare ceva m a i
târziu, ca să t e r m i n e de văzut D V D - u l cel n o u . Până
când s-a t e r m i n a t , era aproape a d o r m i t ă . Joe a dus-o în
braţe până în pat.
- A t u n c i n-o s-o trezesc. D e fapt, a m v e n i t să-1 văd
pe Joe.
- A c u m n u e cel m a i p o t r i v i t m o m e n t , spuse soacra
l u i , î n c e p â n d să-şi frângă mâinile. T o c m a i ne pregăteam
de culcare. N u ne-am r e v e n i t pe d e p l i n după cele întâm­
plate i e r i .
- N i c i eu.
- A t u n c i n u crezi că ar f i m a i b i n e să...
-Ce?
162 Sandra Brown

- Să păstrăm distanţa.
- D e ce?
- P e n t r u că Joe este foarte nervos şi n-o să iasă n i m i c
b u n dacă săriţi u n u l la gâtul celuilalt.
- S u n t întru t o t u l de a c o r d cu t i n e . D a r n u s u n t sigur
că Joe ne împărtăşeşte părerea. A l t f e l de ce l-ar f i sunat
pe N e a l Lester ca să aducă în discuţie c o m p o r t a m e n t u l
m e u „bizar"?
- Lasă-1 să i n t r e , Grace.
Vocea aspră a l u i Joe tăie î n t u n e r i c u l d i n spatele ei
şi, o clipă m a i târziu, s o c r u l său păşi î n l u m i n ă . I n con­
trast c u aspectul nearanjat al l u i Grace, Joe era la fel de
i m p e c a b i l apretat ca î n t o t d e a u n a . C r a w f o r d se întrebă
dacă d o r m e a î m b r ă c a t aşa.
Ezitând, Grace se dădu la o parte, făcându-i loc l u i
C r a w f o r d , a p o i , după o p r i v i r e piezişă d i n partea soţului
său, se scuză şi se retrase în direcţia d o r m i t o r u l u i d i n
spatele casei.
C r a w f o r d şi Joe îşi îndreptară u m e r i i .
C r a w f o r d spuse:
- A i î n c e p u t să agiţi sabia, Joe.
- Te-am avertizat.
- I n t r e n o i d o i , de ce l-ai sunat pe Neal?
- R e f u z u l tău de a discuta despre ce s-a î n t â m p l a t cu
Rodriguez...
- N u a m refuzat. A m amânat să discut despre asta.
- . . . m-a lăsat cu nişte îndoieli serioase în legătură
cu f e l u l în care ai gestionat situaţia.
- Şi de ce n u m-ai întrebat pe m i n e despre asta?
- A m considerat că este p r o b l e m a poliţiei.
- Pe d r a c u l A fost o lovitură sub centură la adresa
mea. Sub d e m n i t a t e a ta, Joe.
- V o i f o l o s i orice mijloace ca s-o păstrez pe Georgia.
- A s t a mă îngrijorează. Ţi-ai p i e r d u t perspectiva şi
G e o r g i a va suferi d i n cauza asta.
- C u m ai ajuns la această concluzie?
- M - a i v o r b i t de rău în faţa ei?
- N u t r e b u i e să-ţi d a u socoteală.
- Ba, c â n d v i n e v o r b a de G e o r g i a , t r e b u i e .
Dragoste sub presiune 163

- N u cât t i m p a m î n c ă custodia legală. î n plus, t o t ce


s p u n despre t i n e e adevărat, iar fiica ta t r e b u i e să ştie.
- C r e z i că o să-i câştigi afecţiunea vorbindu-mă
de rău?
- A s c u l t ă , n-ai decât să r i d i c i p r o b l e m a asta la urmă­
toarea audiere.
- A s c u l t ă tu, Joe, i-o întoarse C r a w f o r d . N i c i o şansă!
N u v o i face n i m i c care să necesite prezenţa G e o r g i e i la o
audiere. N u - m i v i n e să cred că t u ai f i în stare să târăşti
u n c o p i l de c i n c i a n i în competiţia asta stupidă de care
pe care.
- A s t a crezi t u că e? p u f n i Joe.
- Ş i n u e? U n u l d i n t r e p r i n c i p a l e l e m o t i v e p e n t r u
care mi-ai contestat petiţia a fost ca să-mi faci în ciudă.
- Ba n u . V r e a u ce e m a i b u n p e n t r u nepoata mea.
- S p u n e - o judecătorului. Spune-o c â n d o să f i i sub
j u r ă m â n t . Dacă-ţi doreşti o luptă, o să-ţi d a u o luptă.
D a r h a i s-o p u r t ă m în sala de judecată.
C r a w f o r d făcu u n pas înspre s o c r u l l u i . Joe rămase
pe poziţie, dar, f i i n d m a i s c u n d , f u n e v o i t să-şi dea c a p u l
pe spate ca să-1 privească pe C r a w f o r d în faţă.
- Dar, dacă vei c o n t i n u a să s p u i în prezenţa G e o r g i e i
că eu s u n t v i n o v a t p e n t r u toate...
- D a r eşti! B e t h ar f i fost încă î n viaţă dacă n u
erai t u .
- D a c ă insişti să t r a n s f o r m i t o t u l într-o luptă perso­
nală, o să-ţi fac pe plac. T i m p de p a t r u a n i ţi-am înghiţit
măgăriile de d r a g u l l u i Grace. D a r calcă-mă prea tare pe
bătături şi o s-o pierzi n u n u m a i pe Georgia, ci şi ceva ce
preţuieşti chiar m a i m u l t .
- N u există n i m i c ce să preţuiesc m a i m u l t .
- O h , ba există.
C r a w f o r d v o r b i încet, dar apăsat şi, p e n t r u p r i m a
oară de c â n d îl cunoştea, Joe păru să n u fie sigur pe
el. D a r fisura d i n ^ a r m u r a l u i se închise la fel de repede
p r e c u m apăruse. îşi î m p i n s e bărbia în faţă.
- C u m îndrăzneşti să m ă a m e n i n ţ i . . .
-Tati?
C r a w f o r d întoarse brusc c a p u l . G e o r g i a ieşise d i n
d o r m i t o r u l ei în h o l şi îi privea îngrijorată. S i m ţ i s e f u r i a
164 Sandra Brown

d i n t r e ei şi asta o făcuse să ezite, în loc să-i alerge în


î n t â m p i n a r e aşa c u m făcea de o b i c e i .
C r a w f o r d făcu u n pas pe lângă s o c r u l l u i şi se forţă
să zâmbească.
- E i , ia uite-o şi pe d o m n i ş o a r a S o m n o r i c i .
- T u şi b u n i c u l sunteţi supăraţi?
- N u . S t ă t e a m d o a r de vorbă.
I n cămăşuţă de n o a p t e , cu buclele b l o n d e c i u f u l i t e ,
arăta d u l c e şi vulnerabilă şi C r a w f o r d simţi c u m i se
strânge i n i m a . O ridică şi o duse în d o r m i t o r , se aşe­
ză în balansoar cu ea în braţe, strângându-i în mână
tălpile goale.
- A m auzit că ai u n D V D n o u .
Fetiţa se l i p i de el şi i se cuibări la p i e p t .
- M i 1-a c u m p ă r a t b u n i c â n d a m fost la W a l m a r t .
- E despre o prinţesă?
- Locuieşte într-un castel. D a r are găuri în acoperiş şi
nişte păsări rele intră pe acolo şi o sperie.
- Locuieşte acolo singură?
- M ă m i c a ei e în r a i , la fel ca a mea.
G e o r g i a vorbea foarte rar despre f a p t u l că n u avea
m a m ă , dar, de câte o r i o făcea, C r a w f o r d se simţea ca
î n j u n g h i a t în stomac.
- D a r tăticul ei?
- E l e caraghios. A r e p e r c i u n i .
- Perciuni? Poate c-ar t r e b u i să-mi las şi e u . Ţi-ar plă­
cea? Nişte p e r c i u n i m a r i şi stufoşi.
O î n c â n t a râsul ei c r i s t a l i n . î m p u n g â n d - o c u nasul
pe gât, u n d e ştia că se gâdilă, îi spuse:
- T u eşti prinţesa mea şi te iubesc.
- Şi eu te iubesc, t a t i . C h i a r o să-ţi laşi perciuni?
îşi exprimă părerea în legătură cu această idee strâm­
b â n d d i n nas şi era atât de drăgălaşă, încât C r a w f o r d
râse c u zgomot. T i m p de u n sfert de oră, o ţinu strâns.
C u d o a r o zi în u r m ă se dusese la t r i b u n a l sperând ea
până seara să o aducă d e f i n i t i v în casa l u i , în d o r m i t o r u l
cel n o u . Avea să m a i r ă m â n ă g o l o v r e m e .
- A m o mare surpriză p e n t r u următoarea n o a p t e pe
care o s-o petreci la m i n e , îi spuse.
- C e este?
Dragoste sub presiune 165

- N u p o t să-ţi s p u n , altfel n-ar m a i f i surpriză. D a r o


să-ţi d a u u n i n d i c i u .
I i şopti în ureche:
- E roz.
încercă de câteva o r i să ghicească, a p o i căscă adânc.
- E t i m p u l să m e r g i la culcare, d o m n i ş o a r ă .
O duse în pat şi o înveli.
G e o r g i a se răsuci pe o parte şi m o r m ă i îi pernă:
- M i - a m spus deja rugăciunea.
- B i n e , şopti el şi-i sărută o b r a z u l . S o m n uşor.
Pe h o l , în faţa d o r m i t o r u l u i , Joe îl aştepta ca o santi­
nelă. Insinuarea c u m că G e o r g i a avea nevoie de protec­
ţie în t i m p ce era cu el îl făcu pe C r a w f o r d să se albească
la faţă. D a r se c o n t r o l a , în p r i n c i p a l p e n t r u că se gândi
că l u i Joe i-ar f i plăcut să-1 vadă supărat.
-Joe, pregăteşte-te să auzi o b o m b ă .
îi spuse că Rodriguez n u era o m u l care trăsese în sala
de judecată.
Joe îşi păstră rigoarea militară, dar c l i p i r a p i d de câ­
teva o r i .
- C u m ai descoperit asta?
- A s t a e p r o b l e m a poliţiei, spuse C r a w f o r d , î n c â n t a t
să-i poată arunca î n faţă p r o p r i i l e c u v i n t e . S i n g u r u l m o ­
t i v p e n t r u care îţi s p u n în seara asta este p e n t r u că o r i ­
c u m p r o b a b i l că toată l u m e a va afla mâine-dimineaţă.
T u şi Grace s-ar putea să fiţi chemaţi p e n t r u c o m e n t a r i i .
Joe îl măsură c u o p r i v i r e dispreţuitoare.
- D u m n e z e u l e m a r e ! N u încetează să m ă uimească
cât haos reuşeşti să p r o d u c i în j u r u l tău.
C r a w f o r d îl o c o l i şi deschise uşa de la i n t r a r e , a p o i
p r i v i peste u m ă r p e n t r u a-i adresa s o c r u l u i său câteva
c u v i n t e , î n a i n t e de plecare:
- S ă n u întreci măsura, Joe. A l t f e l îţi j u r pe D u m n e ­
zeu că o să-ţi pară rău.

capitolul 15
P r o b a b i l că N e a l Lester făcuse aşa c u m îi sugera­
se C r a w f o r d şi îi ceruse peste n o a p t e m e d i c u l u i legist
166 Sandra Brown

să verifice dacă exista vreo u r m ă de lovitură pe r o t u l a l u i


Rodriguez, p e n t r u că p o s t u r i l e de televiziune d i n H o u s -
t o n şi T y l e r transmiseseră o ştire despre „extraordinara
eroare" în intervenţiile d i n t i m p u l m a t i n e u r i l o r . U n
ofiţer de la d e p a r t a m e n t u l de informaţii c u p u b l i c u l al
poliţiei d i n Prentiss recunoscu greşeala.
- S-a s t a b i l i t că b ă r b a t u l ucis de ofiţerii d i n echipele
de intervenţie pe acoperişul clădirii t r i b u n a l u l u i n u era
i n d i v i d u l care deschisese f o c u l în sala d o a m n e i judecă­
toare Spencer cu d o a r câteva m i n u t e m a i devreme.
Şi u i t e aşa, imaginea de e r o u a l u i C r a w f o r d era
întinată.
N u - i păsa. O r i c u m , n u se simţea c o n f o r t a b i l în
postura de e r o u . D a r îl deranja f a p t u l că era d i n n o u
subiect de ştiri. D u p ă povestea d i n H a l c o n , sperase să
n u m a i aibă niciodată parte de celebritate.
Ştia că îl aşteaptă o zi lungă şi grea, dar cel puţin
H o l l y era în siguranţă. C â n d îl sunase pe H a r r y , acesta
îi spusese:
- N u a m văzut n i c i m ă c a r u n şoarece toată noaptea.
- Ceva m a i târziu, după ce o să e l i m i n ă m câţiva ofi­
ţeri de-ai l o c u l u i de pe lista suspecţilor, o să-i lăsăm pe
ei să treacă în post.
- Ş e f u l ne-a spus, m i e şi l u i Sessions, să r ă m â n e m
aici până ne s p u i t u să p l e c ă m .
- Mulţumesc.
Preferând să lucreze s i n g u r şi de la p r o p r i u l l u i bi­
r o u m a i degrabă decât în s e d i u l poliţiei, u n d e ştia că
toată l u m e a o să stea ca pe ace î n j u r u l l u i , C r a w f o r d
se îndreptă spre clădirea D e p a r t a m e n t u l u i de Securitate
Publică. O singură echipă de la televiziunea locală era
în parcare. R e p o r t e r u l şi c a m e r a m a n u l săriră d i n dubă
i m e d i a t ce C r a w f o r d c o b o r î d i n S U V . Se ţineau în pas
iute după el, în t i m p ce se îndrepta spre intrarea angaja­
ţilor. N u spuse n i m i c în m i c r o f o n u l pe care i-1 îndesară
sub^nas, n i c i măcar „Nu comentez!".
î n ă u n t r u , ofiţerii şi p e r s o n a l u l c i v i l deopotrivă îl
priviră fie c u rezervă, fie cu o curiozitate făţişă. U n a
d i n t r e f u n c ţ i o n a r e l e d i n d e p a r t a m e n t u l p e n t r u permise
de conducere se a p r o p i e t i m i d de el la b a r u l de cafea
Dragoste sub presiune 167

c o m u n şi îi spuse că cercul de rugăciuni d i n care făcea


parte îi trecuse n u m e l e pe listă. C r a w f o r d îi m u l ţ u m i ,
deşi se t e m u să o î n t r e b e p e n t r u ce a n u m e se r u g a u -
p e n t r u m â n t u i r e a sau p e n t r u d a m n a r e a l u i .
A b i a se aşezase la b i r o u l d i n separeul l u i , că-i sună
t e l e f o n u l m o b i l . Se uită pe ecran, văzu că era n u m ă r u l
l u i C o n r a d şi înjură în gând în t i m p ce răspundea:
- A i face b i n e să f i i pe m o a r t e .
- N - a i t u n o r o c u l ăsta. Ba aş spune chiar că eşti cel
m a i n e n o r o c o s i n d i v i d pe care mi-a fost dat să-1 cunosc.
- D a , î n c e p â n d cu f a p t u l că s u n t f i u l tău.
- N u spunea B i b l i a parcă să-ţi cinsteşti părinţii?
- N e - a m înţeles că n u m ă contactezi decât în caz
de urgenţă.
- D u p ă părerea mea, este o urgenţă. I n d i v i d u l de pe
acoperiş n u era t i p u l v o s t r u . A s t a era secretul care te
rodea i e r i , n u - i aşa? Le-ai spus?
- D a şi da.
- Iţi a d m i r integritatea.
- C e ştii t u despre integritate? Poate d o a r c u m se
scrie.
Taică-său n u luă în seamă c o m e n t a r i u l .
- A ş a c u m ai prevăzut, s-a p o r n i t o f u r t u n ă de rahat,
iar t u eşti f i x în m i j l o c u l ei.
- Ţ i - a m zis.
- N e a l Lester are şi el partea l u i . Te consideră pe t i n e
vinovat?
- N e o f i c i a l . D a r n u poate nega că Rodriguez a refu­
zat să lase a r m a şi a deschis f o c u l asupra u n u i ofiţer.
A fost f i l m a t de camerele de securitate.
- Ş i acum?
- M ă d u c şi fac t o t ce p o t ca să-1 p r i n d pe p r e s u p u s u l
asasin.
- M a i b i n e d e c â t să stai aproape toată ziua î n faţa
calculatorului.
- Fac t r e b u r i i m p o r t a n t e de la c a l c u l a t o r u l ăsta, fără
să-mi p u n viaţa în p e r i c o l .
- Rişti să m o r i de plictiseală.
- A s t a cam aşa e, m o r m ă i C r a w f o r d .
- Ce-ai spus?
168 Sandra Brown

- N i m i c . T r e b u i e să î n c h i d .
- A i nevoie de ajutor?
- C u ce?
- C u povestea asta.
- A j u t o r de la tine? p u f n i C r a w f o r d . N u .
- Aş putea face cercetări.
- I n legătură cu ce?
- C u p o s i b i l i i suspecţi. C â ţ i d u ş m a n i poate avea o
tânără judecătoare?
- Ea zice că n u ştie n i c i u n u l .
- Poate că m i n t e .
- Poate, dar n u cred.
- T o ţ i cei care erau în clădirea t r i b u n a l u l u i în acel
moment...
- Ş t i m şi n o i asta, C o n r a d .
- I n t o t a l , asta î n s e a m n ă cât?
- Peste două sute de persoane.
C r a w f o r d simţise că i se î n m o a i e picioarele când
N e a l îi trimisese lista cu n u m e l e , cu o seară în urmă.
A v e a u n o r o c că mulţi d i n t r e cei ce se prezentaseră pen­
t r u selecţia de juraţi în acea d i m i n e a ţ ă de l u n i fuseseră
trimişi acasă î n a i n t e de ora d o u ă . A l t f e l , n u m ă r u l ar fi
fost şi m a i mare.
- D o u ă sute, spuse C o n r a d , f l u i e r â n d . V r e o pistă?
- A v e m vreo câteva.
- C u i încerci t u să-i v i n z i gogoşi? N-aveţi n i m i c .
D e fapt, avea ceva, o inconsecvenţă m i n o r ă care îl sâ-
câia şi pe care t r e b u i a să i-o aducă la c u n o ş t i n ţ ă l u i Neal.
Iar conversaţia curentă îl împiedica să facă acest l u c r u .
- La revedere, C o n r a d .
- Ştii, povestea asta îmi aminteşte de un* caz pe care
l-am avut.
- Poveste veche.
- O femeie a fost î n j u n g h i a t ă m o r t a l într-o diminea­
ţă de d u m i n i c ă , în s u b s o l u l b i s e r i c i i , u n d e făcea aran­
j a m e n t e l e f l o r a l e p e n t r u altar. N i c i u n m o t i v aparent.
T o ţ i suspecţii erau m e m b r i ai b i s e r i c i i . T o ţ i persoane
drăguţe, care zâmbesc, îţi fac c u m â n a şi s u n t mereu
gata să te ajute. U n d e începi să cauţi u n ucigaş între
astfel de oameni?
Dragoste sub presiune 169

- C o n r a d , n u a m t i m p de...
- G h i c e ş t i cine a omorât-o?
- Puţin î m i pasă. La revedere.
- S u n t u n spion b u n .
- Eşti u n beţiv b u n . Eşti u n beţiv foarte b u n .
- N u m - a m atins de b ă u t u r ă în...
- Şaizeci şi d o u ă de zile şi n u m ă r ă t o a r e a c o n t i n u ă .
- A j u n g â n d la şaizeci şi t r e i .
- Sunt ocupat.
- T o c m a i de aceea ar t r e b u i să m ă laşi să te ajut.
r N u mă m a i suna!
î n c h i s e î n a i n t e să-i lase t i m p l u i C o n r a d să m a i spu­
nă ceva. S u n ă pe m o b i l u l l u i N e a l , dar îi intră căsuţa
vocală, a p o i sună la D e p a r t a m e n t u l de Poliţie şi ceru
să i se facă legătura la C r i m i n a l i s t i c ă . î n cele d i n u r m ă ,
reuşi să dea de M a t t N u g e n t .
C r a w f o r d trecu d i r e c t la m o t i v u l p e n t r u care suna:
- C â t e n u m e ai pe lista de persoane evacuate d i n
tribunal?
- D a c ă e să-i n u m ă r ă m pe toţi?
- Pe toţi.
- D o u ă sute şapte.
- B i n e , zise C r a w f o r d . A c u m scoate-i pe cei d i n
d e p a r t a m e n t u l de poliţie şi p e r s o n a l u l d i n b i r o u l şe­
r i f u l u i , plus toţi o f i c i a l i i d i n t r i b u n a l şi angajaţii l o r .
C u câte n u m e r ă m â n e m ?
-Hm...
N u g e n t făcu calculele, c u m le făcuse şi el, a t u n c i
când N e a l îi trimisese lista.
- Şaptezeci şi c i n c i .
- Exact. A r t r e b u i să fie şaptezeci şi şase. N e lipseşte
u n n u m e de c i v i l .
C r a w f o r d îl putea auzi pe N u g e n t refăcând calculele.
- F i r - a ş să f i u . . . m u r m u r ă el. Frate, ai dreptate.
- Dacă-1 vezi pe N e a l î n a i n t e să d a u eu de e l , s p u -
ne-i să m ă sune.
î n c h i s e t e l e f o n u l şi se răsuci c u s c a u n u l , pregătindu-se
să se ducă să-şi u m p l e d i n n o u cana cu cafea. D o a r
că îl văzu pe a v o c a t u l său stând î n deschiderea m o d u ­
l u l u i de rigips.
170 Sandra Brown

C r a w f o r d f u s u r p r i n s să îl vadă.
- C e te aduce aici?
- P u t e m discuta u n d e v a u n d e pereţii n u au urechi?
A p o i , p r i v i n d spaţiul deschis d i n t r e m o d u l u l d i n
rigips şi tavan, spuse:
- U n d e v a u n d e să existe m ă c a r pereţi?
U l u i t de vizita neaşteptată a l u i W i l l i a m M o o r e pre­
c u m şi de a t i t u d i n e a b l â n d ă , deloc caracteristică, a avo­
c a t u l u i , C r a w f o r d uită de cana de cafea şi îl conduse
pe M o o r e într-o cameră de depozit, m o m e n t a n goală,
î n c h i s e uşa ca să aibă p u ţ i n ă i n t i m i t a t e .
- N u eu a m iniţiat această întâlnire, aşa că să nu-ţi
treacă p r i n cap să m ă taxezi p e n t r u ea, zise C r a w f o r d .
- Asta-i d i n partea casei.
A s t a suna chiar şi m a i rău. î n m o d n o r m a l , M o o r e îi
taxa şi o c o n v o r b i r e telefonică de d o u ă m i n u t e .
M o o r e se muşca de i n t e r i o r u l o b r a z u l u i , de parcă
ar f i încercat să găsească cea m a i b u n ă cale de a ata­
ca s u b i e c t u l . C r a w f o r d aşteptă şi, î n cele d i n urmă,
avocatul spuse:
- C u m crezi că s-ar f i t e r m i n a t ieri? D a c ă n u s-ar i i
dezlănţuit i a d u l în t i m p u l a u d i e r i i , care crezi t u că ar
f i fost rezultatul?
- Petiţia mi-ar f i fost refuzată.
A v o c a t u l dădu d i n cap, ca şi c u m aceasta era şi
opinia l u i .
- C a avocat al tău, te sfătuiesc să n u faci n i c i o de­
claraţie publică î n legătură c u v e r d i c t u l , cu judecătoarea
Spencer sau cu orice d e t a l i u r e f e r i t o r la cazul de custo
d i e . D e a c u m î n a i n t e , dacă cineva te întreabă ceva des
pre asta, trimite-1 la m i n e .
- î m i d a i s f a t u r i pe gratis? Nu-ţi stă în f i r e , B i l l . Ce
se petrece?
C o b o r â n d vocea, M o o r e spuse:
- N e a l Lester m-a sunat în d i m i n e a ţ a asta. Pe scurt,
încerca să m ă tragă de l i m b ă .
- Despre mine?
- S e pare că n u e pe d e p l i n m u l ţ u m i t c u explicaţia
ta în legătură c u m o t i v u l p e n t r u care ai p o r n i t - o după
Dragoste sub presiune 171

atacator, în m o m e n t u l în care acesta a f u g i t d i n sala


de t r i b u n a l .
- N u ar t r e b u i să fie evident?
- A r t r e b u i . D a r n u este, p e n t r u el. T o t o d a t ă , n u este
pe d e p l i n convins de m o d u l în care s-a desfăşurat scena
de pe acoperiş, m a i ales a c u m c â n d t u , şi n u m a i t u , a
ţinut să sublinieze, susţii că Rodriguez n u era o m u l care
a tras în sala de judecată.
- Judecătoarea...
M o o r e ridică o m â n ă .
- M i - a spus că te-a susţinut c u p r i v i r e la gaura d i n
ureche, însă cu o oarecare îndoială „palpabilă". Cuvân­
t u l l u i , n u al m e u .
C r a w f o r d îşi d e r u l a în m i n t e conversaţia îndelunga­
tă pe care o avuseseră în restaurant.
- Ceea ce a simţit N e a l n u era „îndoială palpabilă".
Judecătoarea era nervoasă.
A v o c a t u l îşi arcui sprâncenele într-o întrebare m u t ă .
- Pe N e a l , d i n cauza u n e i g l u m e proaste.
M o o r e îi susţinu p r i v i r e a , cu sprâncenele în c o n t i ­
nuare r i d i c a t e .
- B i n e , şi pe m i n e .
- D i n cauza a ceva ce s-a î n t â m p l a t în t i m p ce t u şi
ea, judecătoarea d e s e m n a t ă să hotărască c u p r i v i r e la pe­
tiţia ta de custodie, aţi fost s i n g u r i într-o m a ş i n ă parcată
t i m p de treizeci şi c i n c i de minute?
C r a w f o r d m o r m ă i o înjurătură. N u îl pocnise sufici­
ent de tare pe N e a l .
- N e a l a f o l o s i t cumva expresia „la adăpostul întu­
nericului"?
- Ceva de g e n u l .
- A fost n u m a i v i n a mea, B i l l . N u a ei.
- C a v a l e r i s m u l tău m ă nelinişteşte chiar şi m a i m u l t .
N-o să întreb ce făceaţi v o i d o i în maşină, p e n t r u că
n u vreau să a u d . La fel c u m îmi doresc că n u f i auzit
tfluma proastă pe care ai făcut-o ieri-dimineaţă, c â n d ai
spus că o să trimiţi pe cineva după ea dacă n u decide î n
favoarea ta.
C r a w f o r d râse.
- H a i d e , B i l l ! A fost o glumă.
172 Sandra Brown

-S-ar putea ca sergentul Lester să n u vadă n i m i c


a m u z a n t la ea.
Zâmbetul l u i C r a w f o r d se şterse t r e p t a t .
- S t a i . V r e i să spui...? N e a l sugerează că aş f i avut eu
vreo legătură cu t e n t a t i v a la viaţa l u i Holly?
D i n n o u , s p r â n c e n e l e a v o c a t u l u i săriră în sus.
- Aşadar, îi s p u i Holly acum?
- R ă s p u n d e - m i odată la întrebare!
- D a . S-a învârtit pe lângă această idee.
- Şi t u o iei în serios?
- C u m iau în serios m o a r t e a şi taxele. A r t r e b u i să
faci la f e l .
C r a w f o r d p r i v i în o c h i i ficşi ai a v o c a t u l u i , a p o i îşi
puse mâinile în şolduri şi î n c e p u să se învârtă încet
în cerc în spaţiul îngust. C â n d făcu o r o t i r e completă
de t r e i sute şaizeci de grade, spuse:
- N u a m s u f i c i e n t t i m p să-ţi înşir m o t i v e l e p e n t r u
care t e o r i a asta este de-a d r e p t u l ridicolă. M o t i v e p r i n t r e
care, n u în u l t i m u l r â n d , se n u m ă r ă f a p t u l că lucrez la
caz, î m p r e u n ă cu el.
- Ş t i i t u v o r b a aia, ţine-ţi d u ş m a n i i aproape. S u n t si­
gur c-o ştie şi N e a l .
C o n t i n u ă să-i explice l u i C r a w f o r d î n d e t a l i u , folo­
s i n d citate directe, întreaga teorie a l u i N e a l . î n c ă mai
vorbea în clipa în care m o b i l u l l u i C r a w f o r d bâzâi.
H a r r y L o n g b o w . C r a w f o r d ridică u n deget şi-1 o p r i pe
M o o r e î n m i j l o c u l propoziţiei.
- T r e b u i e să răspund.
A p o i , în t e l e f o n :
-Alo?
- A i u n televizor p o r n i t ?
-Nu.
- N - o să-ţi placă.

La c i n c i m i n u t e după ce p r i m i s e t e l e f o n u l , C r a w f o r d
i n t r a c u scârţâit de frâne în parcarea t r i b u n a l u l u i . Aler­
gând spre intrarea principală, se m a i calmă o idee în
clipa î n care văzu că fusese ridicată o baricadă tempo­
rară şi că ajutoarele de şerif c o n t r o l a u pe toată lumea
î n a i n t e de a p e r m i t e accesul în clădire.
Dragoste sub presiune 173

D u p ă ce îi spusese B i l l M o o r e , C r a w f o r d m a i că se
aştepta să fie o p r i t şi percheziţionat, însă f u salutat de
u n u l d i n t r e ajutoarele de şerif în t i m p ce păşea peste
baricadă. î n s e m n a că N e a l , n e n o r o c i t u l , n u împărtăşise
chiar t u t u r o r s u s p i c i u n i l e l u i .
C r a w f o r d îşi făcu loc p r i n t r e r e p o r t e r i i şi camerama-
n i i care se adunaseră deja î n h o l u l larg şi rece al clădirii.
Şase etaje m a i sus, razele soarelui i n t r a u strălucitoare
p r i n ferestrele b o l t i t e . O rază părea să joace r o l u l u n u i
reflector, l u m i n â n d p o d i u m u l în spatele căruia u n ad­
m i n i s t r a t o r încerca să regleze u n m i c r o f o n , făcându-1 să
pocnească şi să ţiuie.
H a r r y şi Sessions păreau să fie prinşi într-o discuţie
aprinsă c u N e a l , în t i m p ce N u g e n t stătea în apropiere,
rozându-şi o u n g h i e . C â n d C r a w f o r d ajunse în d r e p t u l
lor, Sessions, u n b ă r b a t de statură m e d i e , c u înfăţişare
c o m u n ă , dar cu o inteligenţă peste m e d i e şi cu u l u i t o a r e
abilităţi de trăgător, îl implică în discuţie:
- E u şi H a r r y a m u r m a t - o pe d o a m n a j u d e c ă t o r
Spencer aici, în clădire. A c u m el spune că p u t e m să ne
retragem, că se o c u p ă el de t o t .
C r a w f o r d se întoarse spre N e a l .
- î n p r i m u l r â n d , băieţii r ă m â n . C u cât s u n t m a i
m u l t e u n i f o r m e la vedere, cu atât m a i b i n e . î n al doilea
rând, c o n t i n u ă el, pe u n t o n consternat, n-ar t r e b u i să
fie nevoie de n i c i u n u l d i n n o i . C e d r a c u ' a fost î n c a p u l
tău? D e ce n u te-ai opus i d e i i ăsteia?
- D o a m n a j u d e c ă t o r n u s-a c o n s u l t a t c u m i n e în
prealabil. N u a m ştiut n i m i c până c â n d a î n c e p u t să
vină presa. A m a m â n a t începutul ca să p u n e m oame­
n i i î n poziţii, dar, dacă aş f i a n u l a t t o t u l , p u b l i c i t a t e a
negativă...
- N u - m i v o r b i despre p u b l i c i t a t e , N e a l , sau o să-ţi
deschid la loc buza aia u m f l a t ă .
Observase m u l ţ u m i t că era de d o u ă o r i m a i mare
decât n o r m a l .
- C e oameni? C i n e e î n poziţii?
- Poliţişti pe care eu şi N u g e n t i-am v e r i f i c a t deja şi
de care s u n t e m siguri că n u au fost implicaţi în povestea
de alaltăieri.
174 Sandra Brown

C r a w f o r d n u avea încredere în n i c i u n o m verificat


de N u g e n t , dar s i m p l a verificare ar f i fost suficientă ca
să p u n ă pe jar u n presupus asasin. A r f i t r e b u i t să fie
n e b u n să m a i încerce î n c ă u n atac asupra l u i H o l l y
în t r i b u n a l , c â n d clădirea era înţesată de ofiţeri şi de
camere de f i l m a t .
Pe de altă parte, ar f i t r e b u i t să fie n e b u n şi ca să facă
ce făcuse cu d o u ă zile în u r m ă .
La intrarea în zona restricţionată, ofiţeri în u n i f o r ­
m ă v e r i f i c a u legitimaţiile de presă şi căutau p r i n genţi,
rucsacuri şi huse de aparate f o t o , î n a i n t e să lase pe cine­
va să treacă. D a r h o l u l c e n t r a l se deschidea spre fiecare
etaj. Angajaţii şi v i z i t a t o r i i se mişcau pe galerii circulare,
fie văzându-şi de t r e b u r i l e lor, fie p r i v i n d activitatea de
la parter cu o avidă c u r i o z i t a t e . La fiecare n i v e l fuseseră
postaţi ofiţeri de-a l u n g u l b a l u s t r a d e i , dar, după estimă
r i l e j u i C r a w f o r d , erau prea puţini.
întorcându-se d i n n o u spre N e a l , C r a w f o r d întrebă:
- Ea u n d e e?
- C h i a r în spatele tău.
C r a w f o r d se întoarse. H o l l y traversa h o l u l , îndrep-
tându-se spre e i . Era î m b r ă c a t ă într-un c o s t u m de
culoare c r e m , c u sacou strâns pe c o r p , c u fusta lipită
de coapse şi p a n t o f i c u toc înalt. A r ă t a fantastic.
î m p r e u n ă cu ea era o femeie, care avea f o r m a u n u i
b a l o t de paie. Părul g r i z o n a n t era t u n s e x t r e m de scurt
şi mergea de parcă s-ar f i pregătit să i n t r e într-o arenă de
luptă. Ş i , ţ i n â n d c o n t de starea de s p i r i t a l u i C r a w f o r d ,
n u era exclus să aibă chiar parte de o luptă.
H o l l y se a p r o p i e de el, cu u n zâmbet ce părea forţat.
- B u n ă d i m i n e a ţ a . M ă b u c u r că eşti aici ca să-u'
p o t face c u n o ş t i n ţ ă c u m a n a g e r u l m e u de campanie,
M a r i l y n V i d a i . M a r i l y n , acesta este poliţistul texan
Crawford H u n t .
Femeia îi^întinse o m â n ă pătrăţoasă, c u degete scut
te şi groase. î n t i m p ce o strângea pe a l u i C r a w f o r d , îl
măsură cu p r i v i r e a .
- C u siguranţă n u arăţi.
-Ace?
Dragoste sub presiune 175

- A ranger texan. C u t o t m a x i l a r u l tău lat şi o c h i i ca


de oţel.
Zâmbi, d e z g o l i n d nişte dinţi ce arătau ca nişte clape
de p i a n v e c h i .
- D a r , p e n t r u că n u eşti în u n i f o r m ă , ai putea folosi
o pălărie de cowboy. N u - m i imaginez că ai u n a la înde­
mână? A l b ă , de preferat. Şi poate u n a d i n c e n t u r i l e alea
p e n t r u armă, care se p u n e în j u r u l şoldurilor?
C r a w f o r d o străpunse c u p r i v i r e a pe care M a r i l y n
t o c m a i i-o admirase şi spuse:
- M ă scuzaţi.
A p o i trecu pe lângă ea ca să ajungă la H o l l y .
- D o a m n ă judecător, n u este deloc o idee b u n ă . A r
fi t r e b u i t să te consulţi c u sergentul Lester sau c u m i n e
înainte de a p r o g r a m a u n eveniment public.
U l t i m e l e d o u ă c u v i n t e le r o s t i p r i n t r e dinţi.
- S u n t u n personaj p u b l i c într-o cursă politică. D u p ă
c u m ţi-am explicat deja, n u p o t să m ă fac mică şi să
mă ascund.
Folosea d i n n o u t o n u l acela superior, de judecător,
iar l u i C r a w f o r d îi venea s-o prindă de u m e r i şi s-o zgâl-
ţâie şi să-i aducă a m i n t e că, d o a r douăsprezece ore m a i
devreme, buzele astea fuseseră l i p i t e de ale l u i , sărutân-
du-1 de parcă n-ar m a i f i existat n i m i c altceva pe l u m e .
I n s c h i m b , zise:
- N u t r e b u i e să te ascunzi. D a r îi faci m i s i u n e a
prea uşoară oricărui s m i n t i t care are ceva de împărţit
cu t i n e .
M a n a g e r u l de c a m p a n i e îşi f o l o s i u m e r i i laţi ca să se
bage între ei.
- N u văd n i c i u n m o t i v de îngrijorare. S u n t poliţişti
p r e t u t i n d e n i în j u r .
- O să vorbesc d o a r câteva m i n u t e , spuse H o l l y .
- N u - i t r e b u i e decât câteva secunde, zise el. D u p ă
c u m t u ar t r e b u i să ştii m a i b i n e ca o r i c i n e .
I n t r e t i m p , N e a l se alăturase g r u p u l u i . Ignorându-1
pe C r a w f o r d , spuse:
- D o a m n ă judecător, situaţia este sub c o n t r o l . D a r
ar f i b i n e să t e r m i n ă m cât m a i repede.
O îndreptă spre p u p i t r u .
176 Sandra Brown

C r a w f o r d f u uşurat să observe că poliţiştii formaseră


u n cerc în j u r u l acestuia, c u faţa spre m u l ţ i m e . Craw­
f o r d îl p r i v i c u o c h i i mijiţi pe u n u l d i n t r e bărbaţii în
u n i f o r m ă . Pat C o n n o r era u n veteran al d e p a r t a m e n ­
t u l u i . C u b u r t ă , c u dinţii c a m prea l u n g i , C o n n o r era
a c u m însărcinat cu paza t r i b u n a l u l u i . D a r cel puţin era
o pereche de o c h i în p l u s .
C r a w f o r d îi spuse:
- D a c ă vezi ceva d u b i o s , Pat, dă-mi de ştire.
- S-a făcut. U n d e - o să fii?
- C h i a r acolo.
C r a w f o r d î n c l i n ă c a p u l , arătând spre m a r g i n e a gru­
p u l u i de r e p o r t e r i .
D a r , î n a i n t e să se poată î n d e p ă r t a , M a r i l y n V i d a i îl
prinse de cot şi îl î m p i n s e înspre p u p i t r u .
- T u stai aici.
V o i a s-o întrebe de u n d e - i venise ideea că-i putea
spune l u i ce să facă. D a r era c o n ş t i e n t de toate p r i v i r i l e
aţintite asupra l u i şi de m i c r o f o n u l p o r n i t . I n p l u s , deşi
detesta să se afle în c e n t r u l atenţiei, se b u c u r a să stea
aproape de H o l l y , la dreapta ei şi uşor m a i în spate. D i n
poziţia asta putea ţine sub supraveghere m u l ţ i m e a .
Zarva se m a i p o t o l i în clipa în care M a r i l y n V i d a i
urcă la m i c r o f o n . Se prezentă şi le m u l ţ u m i t u t u r o r că
veniseră într-un t i m p atât de scurt.
- I n c i u d a c u m p l i t u l u i i n c i d e n t care a avut loc în
sala sa de judecată l u n i după-amiază, d o a m n a judecător
H o l l y Spencer ar d o r i să v i se adreseze î n această d i m i ­
neaţă. M a i m u l t e persoane, p r i n t r e care şi eu, a m în­
cercat să o c o n v i n g e m să n u apară în p u b l i c k u n t i m p
atât de scurt după u n atentat la viaţa d o m n i e i sale, dar
d o a m n a j u d e c ă t o r a insistat să organizez această confc
rinţă de presă. V a da o declaraţie, dar a m refuzat să o las
să accepte întrebări.
R i d i c ă mâinile ca să potolească m u r m u r u l de voci
dezamăgite.
- V e ţ i avea această şansă data v i i t o a r e , vă p r o m i t .
Fără alte c o m e n t a r i i , îi cedez m i c r o f o n u l d o a m n e i jude
cătoare Spencer.
Dragoste sub presiune 177

H o l l y îi luă l o c u l m a n a g e r u l u i de c a m p a n i e la p u ­
p i t r u , î n c e p u la fel, mulţumindu-le şi ea r e p o r t e r i l o r
p e n t r u că erau acolo.
- C e s-a întâmplat în sala de judecată a fost într-ade­
văr c u m p l i t . C r e d că vorbesc în n u m e l e t u t u r o r celor
care s-au aflat acolo când s p u n că ne-am t e m u t p e n t r u
vieţile noastre. î n m o d tragic, n o i , cei care lucrăm în
acest t r i b u n a l , a m p i e r d u t a t u n c i u n coleg deosebit de
stimat, pe a j u t o r u l de şerif C h e t Barker.
C o n t i n u ă cu laudele la adresa l u i C h e t , s u b l i n i i n d
f a p t u l că îşi sacrificase viaţa la d a t o r i e .
- C e s-a î n t â m p l a t a p o i pe acoperiş a fost o n o u ă tra­
gedie. D a r bărbatul care a fost l u a t în m o d greşit d r e p t
atacatorul d i n sala de judecată a tras de două o r i asupra
u n u i ofiţer în u n i f o r m ă , asta după ce i se ordonase de
m a i m u l t e o r i să lase a r m a jos. S-au făcut m u l t e specula­
ţii î n legătură cu ce a mers prost şi cine este de vină. D a r
ţin să m e n ţ i o n e z î n m o d o f i c i a l că, personal, îi datorez
viaţa r a n g e r u l u i texan C r a w f o r d H u n t .
C r a w f o r d , u l u i t de aceste c u v i n t e , îşi aţinti privirea
asupra ei, dar n u făcu altfel n i c i o mişcare.
- D a c ă n u ar f i reacţionat i m e d i a t , fără să se gândeas­
că la p r o p r i a siguranţă, n u m ă r u l p i e r d e r i l o r ar f i fost
m u l t m a i mare. M u l t m a i mulţi ar f i p u t u t cădea v i c t i ­
mă i n d i v i d u l u i care a fost m a i târziu ucis de echipa de
intervenţie, sau a c e l u i care a reuşit să scape şi r ă m â n e şi
a c u m liber. Doresc a c u m să îmi e x p r i m p u b l i c recunoş­
tinţa faţă de d o m n u l H u n t .
Se întoarse şi îi întinse m â n a ei dreaptă. C r a w f o r d
se uită la m â n a întinsă, a p o i o p r i v i f i x în o c h i . îi luă
m â n a , o scutură rece, de două o r i , a p o i o lăsă să cadă,
păstrându-şi t o t t i m p u l postura rigidă, în v r e m e ce M i t u ­
rile e x p l o d a u ca nişte a r t i f i c i i în j u r u l l o r .
H o l l y se întoarse la m i c r o f o n şi î n c e p u să comenteze
o aluzie făcută de adversarul ei, dar f u r i a îi î n f u n d a s e
urechile l u i C r a w f o r d , aşa că n u m a i auzea ce spunea.
N u avea î n c o t r o , t r e b u i a să se stăpânească p â n ă c â n d
se t e r m i n a toată tărăşenia. D i n fericire, n u dură m u l t ,
restul r e m a r c i l o r l u i H o l l y fură scurte.
178 Sandra Brown

î n clipa î n care c o b o r î de pe p o d i u m , scorpia c u t u n -


soarea hidoasă v e n i repede să o felicite p e n t r u cât de
b i n e se descurcase. N e a l , care stătea lângă cercul de p o l i ­
ţişti care păzeau p o d i u m u l , f u asaltat de câţiva r e p o r t e r i
cu întrebări despre derularea investigaţiei.
M a r i l y n V i d a i se plantă în faţa l u i C r a w f o r d .
- A i fost fantastic. Fără îngâmfare, fără falsă modes­
tie. Perfect. H a i să b e m ceva.
- M ă t e m că n u .
îi c u p r i n s e braţul l u i H o l l y cu o m â n ă .
- A m o chestiune urgentă de discutat cu d o a m n a
judecător.
N u le dădu n i c i u n e i a d i n t r e f e m e i t i m p să pro­
testeze, o răsuci pe H o l l y pe călcâie şi o conduse spre
capătul h o l u l u i , u n d e erau toaletele. Dându-şi seama că
erau priviţi, H o l l y v e n i fără să protesteze, purtându-se
ca şi c u m i se părea firesc să fie dusă de m â n ă ca u n c o p i l
l u a t de la j o a c ă .
Pat C o n n o r venise după ei. C â n d ajunseră î n capă­
t u l h o l u l u i , C r a w f o r d îi spuse:
- A i grijă să n u se a p r o p i e n i m e n i .
- S-a făcut.
C o n t i n u ă să o împingă pe H o l l y , p â n ă c â n d ajunseră
î n capătul c u l o a r u l u i . A t u n c i H o l l y îşi trase braţul d i n
strânsoarea l u i şi se întoarse c u faţa spre el.
- Ştiu ce v r e i să-mi s p u i .
C r a w f o r d se aplecă şi zise în şoaptă:
- C e m a m a dracului? A s t a vreau să-ţi s p u n .
- Ştiu că eşti supărat. Ş t i a m că o să f i i .
- Ş i t o c m a i de aceea n u m-ai a n u n ţ a t n i c i pe m i n e ,
n i c i pe N e a l , n i c i pe altcineva că ai convocat conferinţa
asta de presă.
- D a c ă ţi-aş f i spus, n u m-ai f i lăsat.
- Poţi f i sigură!
H o l l y trase adânc aer în p i e p t şi c o n t i n u ă într-o ma­
nieră m a i puţin aprinsă.
- E u n u a m v r u t să exploatez n i c i u n aspect al i n ­
c i d e n t u l u i şi i-am spus foarte clar l u i M a r i l y n acest
l u c r u . D a r ştirea d i n d i m i n e a ţ a asta despre Rodriguez
Dragoste sub presiune 179

m-a făcut să mă răzgândesc. Informaţiile erau t e n d e n ­


ţioase la adresa ta.
- S u n t băiat mare, H o l l y . î m i fac meseria. N u - m i
pasă de mizeriile u n o r r e p o r t e r i care încearcă să câştige
o coajă de pâine.
- A r t r e b u i să-ţi pese. F a p t u l că mi-ai salvat viaţa n u
e chiar ceva l i p s i t de i m p o r t a n ţ ă . Poate că t u , cu a t i t u d i ­
nea ta ţâfnoasă, n u eşti deranjat de asta, dar...
- N u a m o a t i t u d i n e ţâfnoasă.
- Sigur, şi soarele n u e pe cer! M e r i t a i să f i i lăudat,
n u l u a t la rost.
- M e r s i , dar poţi să-ţi păstrezi laudele. N u - m i place
atenţia. C h i a r şi aşa, să ţii o c o n f e r i n ţ ă de presă într-un
loc în care îmi era aproape i m p o s i b i l să te păzesc...
- A m fost păzită.
- N u suficient.
- N u s-a întâmplat n i m i c .
- N u de data asta. D a r data viitoare?
- P r o b a b i l că n u va exista o dată v i i t o a r e ,
îşi puse mâinile în şolduri.
- A i hotărât t u asta?
- E i b i n e , n u m ă p o t gândi la n i m e n i care să vrea să
mă o m o a r e . M a r i l y n spune că, cel m a i p r o b a b i l , a fost
u n i n c i d e n t izolat, fără vreo legătură c u m i n e .
- O h , aşa zice M a r i l y n . . . Aşa zice Marilyn? Eşti dispusă
să-ţi rişti viaţa p e n t r u că aşa zice M a r i l y n ? Se teme pen­
t r u t i n e sau se teme să n u piardă în faţa l u i Sanders?
- Este u n m o t i v de îngrijorare v a l i d . D a r , c h i a r dacă
n u ar f i î n joc alegerile care î m i v o r hotărî v i i t o r u l în
carieră, t o t n u aş putea să mă ascund la nesfârşit.
- C i n e a zis că la nesfârşit? D o a r până îl p r i n d e m .
- Ş i dacă nu-1 prindeţi?
- O să-1 p r i n d e m .
- Ş i dacă nu? insistă ea. C i n e va hotărî c â n d o să m ă
p o t întoarce la serviciu, când o să p o t relua campania?
- Nu-ţi p o t da o dată.
- Exact! C â t t i m p să-mi ţin viaţa în aşteptare?
- N u o să ai o viaţă dacă...
- N u m a i ţipa la m i n e !
- Crawford!
180 Sandra Brown

-Ce?
C r a w f o r d şi H o l l y se depărtară d i n t r - u n salt şi se în­
toarseră spre capătul c u l o a r u l u i , u n d e N e a l Lester, p l i n
de i m p o r t a n ţ ă , trecea pe lângă poliţistul C o n n o r . îm­
preună c u N e a l era u n b ă r b a t î m b r ă c a t în c o s t u m , cu o
expresie îngrijorată.
H o l l y scoase u n strigăt de s u r p r i n d e r e .
- Dennis?
S p r i n t e n şi c u picioare l u n g i , bărbatul se distanţă de
N e a l ca să ajungă la H o l l y şi să o c u p r i n d ă în braţe.
O strânse cu putere şi v o r b i în părul ei:
- D u m n e z e u l e , m i - a m făcut m i i de g r i j i d i n cauza ta.

capitolul 16
J u m ă t a t e de oră m a i târziu, c â n d C r a w f o r d intră în
d e p a r t a m e n t u l de criminalistică, N e a l stătea la b i r o u l
l u i , v o r b i n d la t e l e f o n u l m o b i l . N u g e n t ţăcănea ceva la
tastatura c o m p u t e r u l u i , dar făcu o pauză, atât cât să-i
i n d i c e l u i C r a w f o r d u n scaun liber.
C r a w f o r d se trânti pe scaun, îşi încrucişa picioare­
le şi rămase c u privirea pierdută pe fereastră, aşteptân-
du-1 pe N e a l să t e r m i n e . C â n d închise t e l e f o n u l , Neal
îi spuse:
- Soţia.
C r a w f o r d ridică bărbia în s e m n că înţelegea, dar în
gând îşi zise: „Biata femeie!"
- U n d e ai fost?
- I-am t r i m i s acasă pe Sessions şi H a r r y . Poliţistele pe
care le-ai postat lângă judecătoare...
- Mişcare sigură. Ş t i m că a t a c a t o r u l n u era femeie.
- B i n e . A p o i a m sunat-o pe G e o r g i a . N u a m apucat
până acum.
îl p r i v i l u n g pe N e a l şi adăugă:
- A fost o d i m i n e a ţ ă grea.
- Te-a văzut la televizor?
- N u . Grace a avut suficientă m i n t e cât să o scoa­
tă d i n c a m e r ă în t i m p ce se difuza c o n f e r i n ţ a de presă.
Mulţumesc l u i Dumnezeu.
Dragoste sub presiune 181

- D e ce te-ar f i d e r a n j a t să te vadă? D o a r eşti cow-


boy-ul e r o u .
- N u a m cerut să f i u .
- N u ? Te-ai dus după băiatul rău într-un m o d atât
de curajos, ţi-ai câştigat r e c u n o ş t i n ţ a judecătoarei
Spencer...
- T e roade ceva, Neal? D a c ă da, h a i să discutăm pe
faţă.
D e t e c t i v u l îi susţinu privirea provocatoare a l u i
C r a w f o r d preţ de câteva clipe, a p o i deschise u n dosar
pe care îl avea pe b i r o u .
- N u m e l e c o m p l e t al f o s t u l u i l o g o d n i c este D e n n i s
White.
- N u au fost niciodată logodiţi în m o d o f i c i a l .
N e a l îi aruncă o p r i v i r e , a p o i se întoarse la dosar,
mutându-şi p i x u l peste hârtie, ca să marcheze p u n c t e l e .
- M a s t e r a t în afaceri la S o u t h e r n M e t h o d i s t U n i -
versity. Preşedinte al asociaţiei studenţilor. C o n d u c e
campania U n i t e d W a y p e n t r u c o m p a n i a internaţiona­
lă de p r o d u s e farmaceutice la care lucrează ca d i r e c t o r
de vânzări.
- C a m prea m u l t e .
- S c o a t e u n salariu de şase cifre a n u a l , asta fără
bonusuri.
- A i crede c-ar t r e b u i să-şi permită nişte şosete.
N e a l ridică privirea.
-Poftim?
- N u p u r t a şosete.
- N - a m observat.
C r a w f o r d ridică d o a r d i n u m e r i .
- I n orice caz, e curat, zise N e a l .
- A i ajuns deja la concluzia asta?
- Păi, a m avut s u f i c i e n t t i m p să stau de vorbă cu el
în t i m p ce vă c ă u t a m p r i n t o t t r i b u n a l u l pe t i n e şi pe
judecătoarea Spencer. Conversaţiile voastre p r i v a t e
pe te m i r i u n d e î n c e p să devină u n o b i c e i .
- A r t r e b u i să te hotărăşti, N e a l .
- I n ce privinţă?
- C e a n u m e vreau? Să mă bag pe sub fusta ei sau să
o omor?
182 Sandra Brown

N e a l a r u n c ă p i x u l pe masă.
- Ţ i - a spus B i l l M o o r e .
- Este o presupunere de rahat.
-Oare?
- C r e z i că l-am angajat pe Rodriguez să o o m o a r e pe
j u d e c ă t o a r e , a p o i l-am t r i m i s să fie împuşcat?
- N - a m spus asta.
- D a r asta ai i n s i n u a t .
- D a c ă ai f i în poziţia mea, n-ai avea unele suspiciuni?
N u i-ai considera suspecţi pe toţi cei d i n dosarele de
pe masa judecătoarei, de aici şi d i n Dallas? Ş i detectivii
de aici şi de acolo le-au v e r i f i c a t pe toate, de două o r i .
G h i c i cine a ieşit în evidenţă d r e p t cel m a i reticent sa
ducă la îndeplinire mandatele judecătoreşti? Exact.
C r a w f o r d H u n t . Iar t u eşti s i n g u r u l care susţii că ataca­
t o r u l avea urechea găurită.
- N u avea urechea găurită.
- I n f i n e . Iar d o a m n a j u d e c ă t o r nu-şi a m i n t e ş t e nici
c â n d l-ai l o v i t pe atacator în g e n u n c h i . Aşa că, pe baza
u n o r t e o r i i care-ţi aparţin în exclusivitate, a m a c u m toa­
tă tărăşenia asta pe cap.
- V a i , N e a l , î m i pare atât de rău că a m făcut dezor­
d i n e în cariera ta impecabilă. S u n t sigur că şi d o a m n a
j u d e c ă t o r Spencer regretă. La u r m a u r m e i , n u este în
joc decât viaţa ei. Exact m o t i v u l p e n t r u care a m certat-o
fiindcă a cerut c o n f e r i n ţ a de presă. Iar ea î m i răspun­
dea, destul de furioasă. A s t a făceam, în m o m e n t u l în
care ne-ai întrerupt conversaţia privată.
N e a l n u spuse n i m i c , îl p r i v i d o a r î n c r u n t a t , legă-
nându-se în faţă şi-n spate în s c a u n . ş i ştergându-şi cu
l i m b a s c u i p a t u l de pe buza u m f l a t ă .
C r a w f o r d era dispus să lase l u c r u r i l e aşa p e n t r u mo­
m e n t . S t r â n g â n d d i n dinţi, întrebă:
- A l t c e v a despre D e n n i s W h i t e ?
- S u s ţ i n e că au avut o despărţire amiabilă. I n m o m e n ­
t u l a t e n t a t u l u i , prezida o şedinţă de vânzări. Treizeci de
o a m e n i prezenţi. Aş zice că e u n a l i b i s o l i d . C h i a r daca
n u m a i s u n t î m p r e u n ă , o idolatrizează. D i n câte ştie
el, n u are n i c i u n d u ş m a n . Ă ă . . .
îşi consultă d i n n o u notiţele.
Dragoste sub presiune 183

- N u poate înţelege de ce şi-ar d o r i cineva să-i facă


rău. S u s ţ i n e că i se face rău n u m a i la gândul t r a u m e i pe
care a suferit-o. A t o t încercat să se elibereze la serviciu
ca să vină aici şi să se convingă personal că este b i n e .
- I - a u t r e b u i t t r e i zile ca să se elibereze la serviciu?
N-aş spune că era chiar m o r t de grijă.
- O m u l e afacerist.
„Da, şi u n i u b i t l a m e n t a b i l " , îşi spuse C r a w f o r d .
C h i a r şi p e n t r u u n fost.
- G r e g Sanders? întrebă el.
- Scos de pe listă.
- A ş a , p u r şi simplu?
- N u , n u p u r şi s i m p l u . A m pus d o i d e t e c t i v i să-1
interogheze separat.
- Şi ce-a avut de spus?
- Băieţii au zis că a fost c o o p e r a n t , că a spus că înţele­
ge de ce ar putea f i b ă n u i t . I n orice caz, după ce a plecat
de la t r i b u n a l cu puţin î n a i n t e de ora d o u ă - şi spune
că însăşi judecătoarea poate să c o n f i r m e l u c r u l ăsta - s-a
dus să ia prânzul c u soţia l u i la G o l d e n C o r r a l . Angaja­
ţii r e s t a u r a n t u l u i şi d o a m n a Sanders c o n f i r m ă .
N e a l îi recitase t o t u l d i n t r - o suflare.
C r a w f o r d zise:
- N u cred că el a tras cu a r m a î n sala de t r i b u n a l ,
Neal, dar el şi H o l l y Spencer s u n t r i v a l i într-un m e c i
foarte d u r . Sanders este avocat, de partea acuzaţilor.
E p r i e t e n la cataramă cu c r i m i n a l i de t o t f e l u l .
- A m pus pe cineva să cerceteze şi asta. Totuşi, tre­
buie să-ţi mărturisesc că n u î m i pare g e n u l care ar face
aşa ceva.
N i c i l u i C r a w f o r d n u i se părea. C u m spusese şi
H o l l y , n u era o m u l care să atace d i n u m b r ă , fără să
primească l a u r i i cuveniţi p e n t r u v i c t o r i e . La asta se
gândea C r a w f o r d î n clipa în care atenţia i se îndreptă
spre uşă, u n d e u n bărbat apăruse însoţit de u n ofiţer
în u n i f o r m ă .
C i v i l u l avea în j u r de cincizeci de a n i , deşi părul t u n s
scurt, cu o l i n i e aspră, era aproape î n întregime alb. L i ­
n i i oblice, adânci şi albe, îi brăzdau faţa altfel roşiatică
şi bătută de vânt. O r i c i n e ar f i fost, era clar că petrecea
184 Sandra Brown

m u l t t i m p afară. Era î m b r ă c a t c u o cămaşă de golf, ja­


chetă s p o r t şi p a n t a l o n i k a k i .
Poliţistul îi arătă pe cei d o i o a m e n i ai legii. Bărbatul
îi m u l ţ u m i , a p o i î n c e p u să se îndrepte spre ei, e m a n â n d
încredere cu fiecare pas.
- C i n e - i ăsta? întrebă C r a w f o r d .
N e a l întoarse c a p u l şi, c â n d îl văzu pe bărbat, sări în
picioare, făcându-şi s c a u n u l să cadă pe spate.
B ă r b a t u l se o p r i în faţa b i r o u l u i l u i N e a l .
- D o m n u l sergent Lester?
- Da, domnule.
- Chuck Otterman.
C e i d o i îşi strânseră m â n a peste b i r o u l l u i N e a l , apoi
N e a l îl prezentă pe N u g e n t şi în cele d i n urmă pe Craw­
f o r d . Strângerea de m â n ă a l u i O t t e r m a n îi a m i n t e a l u i
C r a w f o r d , în m o d neplăcut, de cea a s o c r u l u i său. M a i
puţin o f o r m a l i t a t e socială, m a i degrabă u n m e c i dc
skanderbeg.
N e a l îi c o m a n d ă l u i N u g e n t să-i aducă u n scaun
bărbatului, dar C r a w f o r d se ridică.
- I I poate lua pe acesta.
O t t e r m a n îi m u l ţ u m i , î n c o n j u r ă b i r o u l şi luă loc.
C r a w f o r d se trase într-un colţ, de u n d e îl putea exa­
m i n a pe O t t e r m a n , fără ca acest l u c r u să fie prea bătător
la o c h i . P e n t r u el, O t t e r m a n era u n străin, dar, în clipa
în care îl văzuse, N e a l îl recunoscuse i m e d i a t şi reacţio­
nase s u r p r i n s .
A c u m , d e t e c t i v u l scoase u n râs scurt şi nervos.
- N u v e d e m prea des V I P - u r i în divizia noastră, d o m ­
nule O t t e r m a n .
- N u m-aş considera o persoană chiar atât dc
importantă.
Intorcându-se spre C r a w f o r d , N e a l îi explică:
- D o m n u l O t t e r m a n este s u p e r v i z o r u l c o m p a n i e i dc
forare de gaze.
Intorcându-se spre bărbatul d i n faţa l u i , spuse:
- A m fost odată la u n discurs ţ i n u t de dumneavoas­
tră. A ţ i reuşit să mă convingeţi că gazele n a t u r a l e suni
soluţia p e n t r u ieşirea d i n criza noastră energetică. A n
c o n v i n s mulţi o a m e n i în acea zi.
Dragoste sub presiune 185

î n t i m p u l explicaţiei l u i N e a l , O t t e r m a n scosese o
m o n e d ă de cincizeci de cenţi d i n b u z u n a r u l p a n t a l o n i ­
lor, pe care o rostogolea a c u m d i n t r - o parte în alta între
degete. C a răspuns la c u v i n t e l e l u i N e a l , spuse:
- E x i s t ă încă vreo câţiva ecologişti încăpăţânaţi
care m ă critică pe m i n e în special şi întreaga i n d u s t r i e
î n general.
- Progresul e î n t o t d e a u n a î n t â m p i n a t cu rezistenţă.
C r a w f o r d începea să înţeleagă de ce N e a l , f i i n d N e a l ,
se linguşea pe lângă C h u c k O t t e r m a n .
C o m p a n i a de gaze L e a r n e r Shale se î n t i n d e a pe
250 k i l o m e t r i pătraţi în sud-estul T e x a s u l u i , înveci-
nându-se cu L o u i s i a n a . D i s t r i c t u l Prentiss era c h i a r
î n m i j l o c . î n u l t i m i i a n i , c o m p a n i i l e de gaze n a t u r a l e
plătiseră b i n e p e n t r u a r e n d ă r i de t e r e n şi d r e p t u r i de
forare şi, de m u l t e o r i , speculaţiile se t r a n s f o r m a s e r ă
în bani murdari.
M u l ţ i d i n t r e rezidenţii l o c a l i îşi exprimaseră îngrijo­
rarea în legătură cu efectele negative pe care procesele
de forare şi de extragere le-ar f i p u t u t avea asupra m e d i u ­
l u i , dar fuseseră puşi în m i n o r i t a t e de cei î n c â n t a ţ i de
creşterea e c o n o m i e i locale.
O d a t ă c u această creştere însă venise şi o creştere
a n u m ă r u l u i de infracţiuni. S o n d o r i i se duceau acolo
u n d e găseau de l u c r u . M u l ţ i p r o f i t a u de f a p t u l că se
aflau departe de casă, l i b e r i de neveste, i u b i t e sau alte
cătuşe domestice. Se l u a u la harţă, j u c a u j o c u r i de n o ­
roc, beau în exces şi-şi p i e r d e a u m u l t prea m u l t t i m p cu
femeile uşoare. î n zilele libere, erau e c h i v a l e n t u l con­
t e m p o r a n al văcarilor de altădată, care c o b o r a u în oraş
ca să-şi c o n s u m e pe diverse v i c i i b a n i i încasaţi şi sfârşeau
p r i n a crea haos în j u r u l l o r .
Poliţiştii erau adeseori c h e m a ţ i la tabăra m u n c i t o ­
rilor, u n sat de d o r m i t o a r e t e m p o r a r e î n care stăteau
s o n d o r i i , fie p e n t r u a p o t o l i o încăierare, fie ca să facă
curăţenie după ce u n astfel de e v e n i m e n t se terminase
cu vărsare de sânge.
C r a w f o r d îşi i m a g i n a că u n u l d i n t r e o a m e n i i l u i
O t t e r m a n se pusese rău c u autorităţile.
N e a l îşi trase s c a u n u l î n a p o i lângă b i r o u şi se aşeză.
186 Sandra Brown

- C ă r u i f a p t d a t o r ă m această onoare, d o m n u l e
Otterman?
- Ştirilor de azi-dimineaţă.
I i aruncă o p r i v i r e c u înţeles l u i C r a w f o r d , aruncă
m o n e d a în aer şi o prinse în p u m n .
- A fost o întorsătură de e v e n i m e n t e de-a d r e p t u l
şocantă. M-a d a t pe spate, dacă vreţi să ştiţi adevărul.
- Pentru v r e u n m o t i v anume? întrebă N e a l .
- P e n t r u că mă a f l a m în clădirea t r i b u n a l u l u i în
momentul atentatului.
A f i r m a ţ i a îl u l u i până şi pe C r a w f o r d . N i m e n i nu
v o r b i preţ de câteva clipe, a p o i N e a l zise, bâlbâindu-se.
- N u . . . N u v-am observat n u m e l e pe lista persoane
l o r evacuate.
- N u m e l e m e u n u era pe listă.
- A ş a se explică! exclamă N u g e n t , ca şi c u m tocmai
ar f i descoperit gravitaţia.
I i zâmbi larg l u i C r a w f o r d , care câştigă pe dată şi
atenţia celorlalţi d o i bărbaţi.
I i susţinu p r i v i r e a l u i O t t e r m a n preţ de câteva clipe,
a p o i i se adresă l u i N e a l .
- E u şi N u g e n t a m descoperit o discrepanţă în
tre n u m ă r u l persoanelor evacuate şi n u m ă r u l celoi
chestionate.
- Şi aţi păstrat această informaţie p e n t r u voi?
- A m fost ocupat, răspunse el sec t o n u l u i superioi
al l u i N e a l .
„ O c u p a t să m ă apar de acuzaţiile tale i l o g i c e . "
N e a l p r o b a b i l că l-ar f i d o j e n i t pe N u g e n t p e n t r u ca
n u îi transmisese informaţia, dar O t t e r m a n interveni
în discuţie:
- î m i pare rău dacă a m creat vreo confuzie,
î n c e p u d i n n o u să învârtă m o n e d a .
- A m crezut, la fel ca toată l u m e a , că bărbatul ucis pe
acoperiş era v i n o v a t u l . C r e d e a m că s-a t e r m i n a t torul
Azi-dimineaţă, c â n d a m aflat că n u era aşa şi m i - a m dai
seama că n e b u n u l ăla e încă î n l i b e r t a t e , a m ştiut i a
t r e b u i e să-mi fac d a t o r i a civică şi să a d m i t că a m plecai
î n a i n t e de a f i înregistrat.
N e a l clătină p e r p l e x d i n cap.
Dragoste sub presiune 187

- întregul t r i b u n a l a fost închis în d o a r câteva m i n u ­


te. C u m aţi reuşit să plecaţi neobservat?
- î n a i n t e să răspundeţi la această întrebare, zise
C r a w f o r d , eu aş vrea să ştiu d i n ce m o t i v vă aflaţi acolo
de la b u n î n c e p u t .
O t t e r m a n îşi s c h i m b ă poziţia în scaun ca să-1 poată
privi d i r e c t pe C r a w f o r d .
- C a să m ă întâlnesc c u u n avocat.
- D e ce?
- î n speranţa că acuzaţiile aduse u n u i a d i n t r e oame­
nii m e i v o r f i anulate sau cel p u ţ i n micşorate.
- C e a făcut?
- Se spune că a atacat pe cineva cu o rangă.
- D a r este n e v i n o v a t .
T o n u l tărăgănat al l u i C r a w f o r d îl făcu pe bărbat să
rAmbească, dar n u avea o expresie prea plăcută.
- N u . L-a b ă t u t m ă r pe i n d i v i d u l în cauză. D a r şi-a
meritat-o.
- C u m aşa?
- Şi-a p r i n s nevasta în pat cu băiatul m e u . D a r , în loc
»fl se ia de el, bărbatul s-a repezit la nevastă-sa.
- Ş i s o n d o r u l dumneavoastră i-a v e n i t î n apărare,
înarmat c u ranga, zise N e a l .
- întocmai.
- Tare.
Replica aceasta îi aparţinuse l u i N u g e n t , care n u pier­
dea n i c i u n cuvânt. C r a w f o r d n u era atât de s u r p r i n s de
poveste pe cât era de c a l m u l c u care o relata O t t e r m a n .
N u ar f i p u t u t spune c u exactitate ce a n u m e îl deranja,
dar ceva era î n neregulă, p o s i b i l aroganţa bărbatului.
C e i m a i mulţi o a m e n i i n t r a u într-o agenţie de i m p l e ­
mentare a legii cu o oarecare sfială. D a r n u şi d o m n u l
O t t e r m a n . B ă r b a t u l era u l u i t o r de sigur pe el.
îl s u r p r i n s e pe C r a w f o r d p r i v i n d u - i j o c u l c u m o n e d a
^ râse.
- F u m a m p a t r u pachete pe zi. A c u m fac asta. N u are
nicotină, dar î m i dă ceva de făcut.
Dacă-şi i m a g i n a că-1 poate divaga pe C r a w f o r d de la
«ubiect, se înşela.
- C u ce avocat t r e b u i a să vă întâlniţi?
188 Sandra Brown

- M ă o c u p eu de aici, spuse N e a l , aruncându-i l u i


C r a w f o r d o p r i v i r e tăioasă ca oţelul. A p r e c i e m că aţi
v e n i t să ne spuneţi, d o m n u l e O t t e r m a n . Totuşi, depai
t a m e n t u l n o s t r u se mândreşte c u m o d u l r a p i d în care
a răspuns situaţiei de urgenţă, p r i n i m p l e m e n t a r e a
u n u i p l a n de evacuare pe care îl repetasem. Ne-ar f i de
mare a j u t o r să ştim c u m aţi reuşit să treceţi de punctele
de securitate.
- N u a m t r e c u t . A m fost c o n d u s afară, la fel ca toată
lumea.
- Sub escorta poliţiei?
- E x a c t . î m p i n g e a u pe toată l u m e a de la spate. Oa
m e n i i erau nervoşi, speriaţi. Ofiţerii încercau să ţină
panica sub c o n t r o l . N i s-a spus că ne d u c într-o zonă
sigură, u n d e p u t e a m f i „la adăpost" până c â n d era prins
atacatorul.
Ridică d i n u m e r i .
- N u aveam t i m p să stau la adăpost. D u p ă ce a m ieşit
d i n t r i b u n a l , m i - a m văzut de d r u m .
- A ţ i plecat p u r şi simplu? întrebă N u g e n t .
- N u . M - a o p r i t u n ofiţer. M i - a o r d o n a t să rămân
cu ceilalţi. Dar, c â n d i-am spus cine e r a m , m-a lăsat
să plec.
- C u m îl chema? î n t r e b ă C r a w f o r d .
- H a b a r n u a m . N u mi-a spus şi n u l-am întrebat.
- P e n t r u că eraţi atât de grăbit să părăsiţi l o c u l , la
n u m a i câteva m i n u t e după u n atentat cu împuşcături,
soldat cu v i c t i m e .
M â n a l u i O t t e r m a n se strânse cu p u t e r e în j u r u l
m o n e d e i şi o c h i u l stâng i se îngustă o idee m a i mult
decât d r e p t u l .
- N u - m i place t o n u l acuzator.
- N i c i m i e , zise N e a l .
C r a w f o r d se forţă să zâmbească.
- N i m e n i n u vă acuză, d o m n u l e O t t e r m a n . D o a r ca
ofiţerii poartă ecusoane c u n u m e .
- N u i-am observat e c u s o n u l .
- I I puteţi descrie? C e etnie era? Era s c u n d , înalt?
- D e s t u l de tânăr. D e î n ă l ţ i m e m e d i e . Caucazian
Avea u n i f o r m ă .
Dragoste sub presiune 189

- D e poliţist sau de a j u t o r de şerif?


- U n i f o r m a de poliţist e albastră?
C r a w f o r d dădu d i n cap.
- A t u n c i era poliţist, dar n u vă p o t da m a i m u l t e
detalii. î m i pare rău.
- La ce etaj eraţi c â n d au î n c e p u t împuşcăturile?
- Crawford!
O t t e r m a n ridică o m â n ă ca să oprească încercarea l u i
Neal de a i n t e r v e n i .
- E-n regulă, d o m n u l e sergent Lester.
A p o i i se adresă l u i C r a w f o r d :
- E r a m la etajul al treilea, u n d e s u n t b i r o u r i l e avoca­
ţilor. A p r o p o , asistenta cu care m - a m î n t â l n i t se numeş­
te A l i c i a O w e n s .
Băgă m o n e d a în b u z u n a r şi se ridică în picioare.
- C r e d că asta e t o t .
îi zâmbi l u i N u g e n t .
- M ă b u c u r că a m p u t u t clarifica discrepanţa d i n
numărătoare.
A p o i , către N e a l :
- Sper să prindeţi c u r â n d persoana vinovată.
N e a l se ridică şi el. N u g e n t îi u r m ă e x e m p l u l . C r a w ­
ford rămase cu f u n d u l aşezat pe b i r o u l adiacent.
- V ă m u l ţ u m i m că aţi v e n i t să ne spuneţi, d o m n u l e
O t t e r m a n , zise N e a l , întinzându-se peste b i r o u ca să-i
«frângă m â n a .
O t t e r m a n dădu d i n cap şi se întoarse spre uşă.
- A ş vrea să îl vedeţi pe Rodriguez, zise C r a w f o r d .
-Poftim?
- D e ce?
O t t e r m a n şi N e a l vorbiseră în acelaşi t i m p , dar C r a w ­
f o r d îl ignoră pe detectiv şi îi răspunse l u i O t t e r m a n .
- N u i-am c o n f i r m a t încă i d e n t i t a t e a . N u ştim ce
căuta l u n i la t r i b u n a l şi...
- . . . şi n i c i n u m a i puteţi afla.
Remarca fusese i n t e n ţ i o n a t ă ca o î m p u n s ă t u r ă i r o n i ­
că şi, deşi C r a w f o r d ştia că fusese îndreptată spre el, se
făcu că n u observă.
190 Sandra Brown

- D a c ă vă uitaţi la el, poate vă a m i n t i ţ i dacă l-aţi vă


zut în t r i b u n a l . A r putea f i i n d i c i u l de care avem nevoie
ca să legăm toate capetele rămase libere.
C â n d O t t e r m a n n u răspunse n u m a i d e c â t , C r a w f o r d
adăugă:
- D o a r o idee. Având în vedere că ţineţi atât de m u h
să vă faceţi d a t o r i a civică.
Crease î n m o d i n t e n ţ i o n a t o dilemă p e n t r u bărbatul
d i n faţa l u i . D a c ă O t t e r m a n era de acord, î n s e m n a sa
le recunoască a u t o r i t a t e a , iar C r a w f o r d ştia că era ge­
n u l de bărbat căruia n u - i plăcea să recunoască autorita
tea n i m ă n u i . D a c ă refuza, ar f i î n s e m n a t să aibă doua
p u n c t e c o n t r a l u i , p e n t r u că, în c i u d a plecăciunilor şi
linguşelilor l u i N e a l , se p u t e a u specula m u l t e d i n faptul
că părăsise scena u n e i c r i m e capitale.
- D e s i g u r , o să m ă u i t , zise el b i n e v o i t o r . D i n pa
cate, va t r e b u i să aştepte până m â i n e . A m o întâlniri
astăzi, la t r e i şi j u m ă t a t e . U n g r u p de i n v e s t i t o r i vine
d i n Odessa.
N e a l se grăbi să intervină.
- M â i n e este foarte b i n e , d o m n u l e O t t e r m a n .
C e oră vă convine?
- La n o u ă .
- V ă p r o m i t că n u vă v o i reţine m a i m u l t decât este
necesar. V ă m u l ţ u m i m că aţi v e n i t azi. N u g e n t o să va
conducă.
N u g e n t părea m a i nervos ca de o b i c e i în t i m p ce se
îndrepta spre uşă, î m p r e u n ă cu O t t e r m a n . D e îndată ce
ieşiră d i n încăpere, N e a l se repezi la C r a w f o r d :
- C e e c u tine? Eşti atât de hotărât să te d i s t r u g i şi ţii
morţiş să mă tragi după tine? T o c m a i l-ai enervat pe bă i
b a t u l care controlează cea m a i mare explozie e c o n o m i c i
pe care a cunoscut-o vreodată zona asta.
- C e e cu tine? i-o întoarse C r a w f o r d . Eşti poliţist
Sau cel p u ţ i n ar t r e b u i să f i i . N u poţi să închizi o c h i i in
faţa cuiva, d o a r p e n t r u că ţi-e frică să nu-1 s u p e r i . Daca"
ar f i fost o r i c i n e altcineva, p r o b a b i l că l-ai f i arestat pen
t r u împiedicarea b u n e i desfăşurări a anchetei.
- D a r n u este altcineva. Sincer, chiar crezi că e sus
pect? H a i să u i t ă m o clipă că are altă culoare de păi
Dragoste sub presiune 191

yi altă constituţie. Ţ i se pare g e n u l de bărbat care să se


îmbrace într-un c o s t u m de Halloween? Pe bune?
C â n d ajunsese la u l t i m u l cuvânt, vocea i se transfor­
mase practic într-un scârţâit.
- Şi i-ai cerut să se u i t e la Rodriguez? La ce foloseşte
asta? E d o a r o pierdere de t i m p .
- N u ştim î n c ă .
- D a c ă se uită la el şi spune: „Nu l-am văzut în viaţa
mea", ce-am avut de câştigat?
- N i m i c . D a r n i c i n - a m avut n i m i c de p i e r d u t .
- I n afară de f a p t u l că a m supărat u n b ă r b a t e x t r e m
de i n f l u e n t .
C r a w f o r d îşi puse m â i n i l e pe b i r o u l l u i N e a l şi se
aplecă spre detectiv.
- A i n t r a t aici de parcă ar f i fost stăpânul s u p r e m şi
a recunoscut verde-n faţă că a părăsit scena c r i m e i , ca
yi c u m n-ar f i fost mare l u c r u . C h e t era m o r t , iar d o b i ­
t o c u l ăsta şi-a văzut de d r u m , p e n t r u că n u avea t i m p de
p i e r d u t cu câteva întrebări. S ă m ă ia d r a c u ' dacă-mi pasă
v r e u n p i c că l-am supărat.
Se ridică şi îşi trecu degetele p r i n păr.
- I n plus, n u ai înţeles de ce i-am cerut să vină la
morgă. N u mă aştept să-1 recunoască pe Rodriguez.
- A t u n c i , de ce-1 m a i deranjezi?
- V r e a u să-1 văd în clipa în care o să nege că îl recu­
noaşte pe Rodriguez. D a c ă m i n t e , o să-mi d a u seama.
N u cred că el a fost atacatorul, dar... La d r a c u ' , n u ştiu,
zise C r a w f o r d , frecându-şi i r i t a t ceafa. E ceva.
-Adică?
- N u ştiu. D a r p u n e pe cineva să afle cine a fost po­
liţistul care 1-a lăsat pe O t t e r m a n să plece. Ş i suspendă-1
o perioadă frumuşică. Dă-i câteva săptămâni b u n e să se
gândească la ce a făcut. Şi desemnează pe altcineva să
tacă săpături în u l t i m i i c i n c i a n i d i n viaţa l u i C h u c k
O t t e r m a n . S ă perie t o t u l b i n e de t o t . Probleme la m u n ­
că. I n f a m i l i e . U n eventual divorţ. C a z u r i de custodie.
C h e s t i i de g e n u l ăsta.
- D e ce eu? T u eşti e x p e r t u l în t r e b u r i l e astea.
I n loc să înghită m o m e a l a , C r a w f o r d zise:
192 Sandra Brown

- U n loc b u n p e n t r u a î n c e p e ar f i f i r m a de la care a
plecat H o l l y î n a i n t e să vină aici.
- A m cercetat-o deja.
- Cerceteaz-o d i n n o u , dar, de data asta, uită-te dupa
Otterman.
Se răsuci pe călcâie şi se îndreptă spre uşă.
- U n d e te duci?
C r a w f o r d răspunse peste u m ă r :
- Să m ă n â n c .

capitolul 17
M a r i l y n era la al treilea B l o o d y M a r y . D e n n i s trăgea
de u n pahar de ceai c u gheaţă. H o l l y de-abia aştepta ca
prânzul să ia sfârşit.
Stăteau la o masă de la fereastră în r e s t a u r a n t u l clu
b u l u i , pe care D e n n i s îl considera s i n g u r u l restauram
decent d i n Prentiss, dacă n u v o i a i să te î n d o p i de carho
hidraţi. Era o încăpere plăcută, cu vedere înspre terenul
de g o l f şi spre u n heleşteu, în spatele căruia se întindea
o pădure de p i n i .
D a r H o l l y era prea t e n s i o n a t ă ca să se b u c u r e de
masă, de privelişte sau de c o m p a n i e . M a r i l y n , care insis
tase să le facă cinste cu masa, venise c u maşina proprie
de la t r i b u n a l , ca să poată f u m a , lăsând-o pe H o l l y sa
vină în maşină cu D e n n i s , dându-le astfel ocazia să pe
treacă ceva t i m p î m p r e u n ă .
La început, conversaţia l o r se învârtise î n j u r u l celui
întâmplate, dar, odată ce D e n n i s fusese încredinţat ca
H o l l y n u fusese rănită, c u excepţia a câtorva vânătăi, şi
că făcea faţă î n m o d r e z o n a b i l h a r a b a b u r i i care urmase
î n m o d i n e v i t a b i l , subiectele de discuţie deveniseră ceva
m a i personale.
C â n d îl întrebase dacă se vedea c u cineva, D e n n i s
recunoscuse t i m i d că era interesat de cineva, ceea ce nu
o surprinsese pe H o l l y . D e n n i s era chipeş, şarmant, in
teligent şi avea o carieră de succes. Totuşi, se întreba
ce o atrăsese vreodată la el. A c u m i se părea exagerai
de... cizelat.
Dragoste sub presiune 193

R a r e o r i devenea agitat. N u r i d i c a niciodată vocea.


Cea m a i aprinsă discuţie pe care îşi a m i n t e a să o f i avut
vreodată fusese în legătură c u decizia ei de a se m u t a în
Prentiss, şi aceasta fusese m a i degrabă o dezbatere cu
argumente p r o şi c o n t r a decât o ceartă.
Reîntâlnirea l o r fusese la fel de civilizată şi de lipsită
de pasiune ca şi relaţia lor, incluzând în asta şi despăr­
ţirea. C â n d îl văzuse, i n i m a i se strânsese d o a r la gân­
d u l la ce va face C r a w f o r d , la ce va spune şi c u m va
reacţiona acesta la sosirea neaşteptată a l u i D e n n i s . N i c i
o p i n i a , n i c i reacţia l u i n u ar f i t r e b u i t să conteze, dar,
totuşi, c o n t a u .
N u îi dorea câtuşi de puţin răul l u i D e n n i s şi era evi­
d e n t că şi el simţea acelaşi l u c r u în legătură c u ea, dar,
odată ce stabiliseră m a i m u l t sau m a i puţin acest l u c r u ,
IUI prea m a i avuseseră despre ce să vorbească. H o l l y era
nerăbdătoare să-1 vadă plecat î n a p o i acasă şi f i x a t f e r m
In t r e c u t u l ei, ca să-şi poată vedea de prezent.
C â n d t e l e f o n u l sună d i n b u z u n a r u l genţii, se grăbi
*a p r o f i t e de ocazie. Verifică a p e l u l şi văzu că era de la
asistenta ei.
- D o a m n a Briggs n u mi-ar întrerupe prânzul dacă
nu ar f i ceva i m p o r t a n t .
Se scuză şi plecă în grabă de la masă, ca să apu­
ce să răspundă î n a i n t e ca a p e l u l să fie p r e l u a t de
căsuţa vocală.
- S u n t aici, zise ea, trecând pe lângă fata de la i n t r a r e
ţi intrând în foaier.
- î m i pare rău că te s u n în t i m p u l prânzului.
- N i c i o p r o b l e m ă . C e s-a întâmplat?
- D o m n u l Joe G i l r o y este aici. N u are p r o g r a m a r e ,
dar spune că e i m p o r t a n t să-ţi vorbească cât m a i repede
cu putinţă şi n u vrea să o facă la t e l e f o n . C e să-i spun?
H o l l y aruncă o p r i v i r e în restaurant, u n d e M a r i l y n
vorbea entuziasmată şi D e n n i s râdea.
- Te r o g , spune-i să aştepte. V i n n u m a i d e c â t .
Cele două poliţiste care le luaseră l o c u l r a n g e r i l o r
l e x a n i stăteau aşezate la o masă n u departe de cea a l u i
H o l l y . U n a o urmase în foaier. H o l l y o rugă să o ducă
înapoi la t r i b u n a l în maşina poliţiei.
194 Sandra Brozvn

- Desigur, d o a m n ă judecător. D u p ă prânz?


- N u , chiar a c u m . Aşteaptă-mă d o a r să-mi iau la revc
dere de la p r i e t e n i i m e i .
H o l l y intră î n a p o i î n restaurant. C â n d se a p r o p i e de
masă, D e n n i s se ridică si-i trase s c a u n u l .
- î m i pare rău, spuse ea, dar n u p o t să r ă m â n .
- C u m ? D e ce?
T o n u l l u i M a r i l y n părea că cere explicaţii.
- D a r n i c i n-ai apucat să m ă n â n c i , spuse D e n n i s .
- M ă aşteaptă cineva la b i r o u . T r e b u i e să m ă înton
numaidecât.
- Te c o n d u c , se o f e r i D e n n i s .
H o l l y îşi puse m â n a pe braţul l u i .
- M ă d u c poliţistele d i n escortă. R ă m â i şi m ă n â n c i
liniştit.
- N e v e d e m m a i târziu?
A b i a se stăpâni să n u î n t r e b e ce rost ar f i avut. în
s c h i m b , îi zâmbi.
- A p r e c i e z că ai b ă t u t atâta d r u m să vezi dacă suni
b i n e . Sincer. A fost drăguţ d i n partea ta. D a r , după c u m
vezi, s u n t b i n e . A i alte l u c r u r i de făcut, la fel şi e u .
D e n n i s înţelese mesajul s u b t i l şi-i zâmbi, p ă r â n d ,
sincer, puţin uşurat.
I I sărută pe obraz, a p o i îi spuse l u i M a r i l y n :
- N e v e d e m m a i t â r z i u , J a m i n e acasă.
- N u m u l t m a i târziu. î n c ă m a i avem m u l t e de pir.
la p u n c t .
H o l l y îşi puse poşeta pe umăr, îi zâmbi l u i D e n n i .
p r o b a b i l p e n t r u u l t i m a oară şi se alătură celor două po
liţiste care o aşteptau la i n t r a r e .
Făcu d r u m u l pe bancheta d i n spate a maşinii de
poliţie. O conduseră î n ă u n t r u l t r i b u n a l u l u i şi până l.i
u ş a c a b i n e t u l u i ei.
î n anticameră, d o a m n a Briggs era aşezată la b i r o u l
ei. Joe G i l r o y stătea într-un f o t o l i u , cu o servietă pe J T
n u n c h i . Se ridică în clipa în care H o l l y intră. îşi strânse
ră m â n a şi bărbatul îi m u l ţ u m i p e n t r u că acceptase s;i I
vadă fără p r o g r a m a r e . H o l l y îi făcu s e m n să o urmeze in
c a b i n e t u l p r i v a t şi închise uşa.
Dragoste sub presiune 195

O d a t ă ce luară loc şi H o l l y îl privea de pe cealaltă


parte a b i r o u l u i , Joe G i l r o y deschise servieta şi scoase
mai m u l t e hârtii prinse cu agrafe.
- A m t r e c u t toate d o c u m e n t e l e necesare pe la
registratură.
I i întinse hârtiile peste b i r o u .
- F u n c ţ i o n a r a m-a i n f o r m a t că a m nevoie de semnă­
tura dumneavoastră. D e aceea v-am cerut să ne î n t â l n i m
cAt m a i repede cu putinţă. C h e s t i u n e a t r e b u i e soluţio­
nată fără a m â n a r e .
H o l l y recunoscuse n u m a i d e c â t d o c u m e n t e l e . D i n
nefericire, în disputele de f a m i l i e erau m u l t prea adesea
necesare p e n t r u a proteja o parte de cealaltă. Şi t o c m a i
de aceea n u putea a c u m decât să-1 privească perplexă pe
Joe G i l r o y , fără să-i vină să creadă.
Cerea u n o r d i n t e m p o r a r de restricţie împotriva l u i
Crawford H u n t .

C r a w f o r d se duse să-1 caute pe S m i t t y şi îl găsi î n


al d o i l e a c l u b de striptease pe care îl verifică. Era ceva
mai stilat decât celelalte. I n t r e orele unsprezece şi t r e i în
fiecare zi a săptămânii, se servea prânzul g r a t u i t oricărui
c l i e n t care c u m p ă r a m i n i m u m d o u ă b ă u t u r i .
C â n d C r a w f o r d întrebă b o d y g u a r d u l dacă şeful era
acolo, acesta v r u să ştie ce treabă avea C r a w f o r d cu el.
După ce-i servi insigna şi o p r i v i r e tăioasă ca să-1 m o t i v e ­
ze, b o d y g u a r d u l îi spuse că S m i t t y era în b i r o u l l u i , d i n
spatele clădirii.
C r a w f o r d intră î n c l u b p r i n t r - o c o r t i n ă de catifea
m a r o n i e şi trecu pe lângă b u f e t , o b s e r v â n d că a r i p i l e
de p u i păreau uscate şi feliile de pizza începuseră să se
răsucească pe la m a r g i n i . Totuşi, cei d o i clienţi existenţi
In c l u b n u erau acolo p e n t r u m â n c a r e , ci m a i degrabă ca
Nă le privească pe cele d o u ă dansatoare, a căror reprezen­
taţie era de-a d r e p t u l l a m e n t a b i l ă . U n a d i n t r e ele chiar
căsca în t i m p ce se învârtea la bară.
A j u n s în capătul c l u b u l u i , C r a w f o r d intră într-un
b o l slab l u m i n a t , îşi c o n t i n u ă d r u m u l până în d r e p t u l
toaletelor şi intră pe o uşă pe care scria că accesul era
permis exclusiv angajaţilor. T r e c u pe lângă d o u ă camere
196 Sandra Brown

în care lăzile de băutură erau aranjate în stive până la


n i v e l u l brâului. U ş a u n e i cabine de artişti era deschisă,
lăsând să se vadă o femeie într-un halat, aşezată în faţa
u n e i o g l i n z i l u m i n a t e , admirându-şi imaginea în t i m p
ce vorbea la t e l e f o n u l m o b i l . I n cele d i n u r m ă , Craw­
f o r d ajunse la o uşă închisă pe care scria Manager.
D e d i n c o l o de uşă, îl auzi pe S m i t t y ţ i p â n d :
- U i t ă - t e la t i n e , zău aşa! C i n e dă b a n i să vadă u n
o c h i vânăt?
A p o i , o voce de femeie:
- C â n d s u n t pe scenă, crezi că se m a i uită cineva la
ochii mei?
- C i n e a fost? U n c l i e n t sau u n iubit?
- C e te interesează? N u s u n t p r o p r i e t a t e a ta.
C r a w f o r d bătu o dată, a p o i deschise uşa. S m i t t y stă
tea în spatele b i r o u l u i , cu mâinile în şolduri. O tânăra
stătea tolănită în s c a u n u l d i n faţa l u i , cu u n aspect ră­
văşit.
S m i t t y g e m u în clipa în care C r a w f o r d intră în în
căpere.
- O h , perfect! N e m a i p o m e n i t ! Exact ce-mi m a i trc
b u i a azi.
Se uită la fată cu o expresie de dezgust şi-i făcu semn
să plece.
- I e ş i de-aici. D u - t e şi cumpără-ţi nişte machiaje ca
să acoperi chestia aia. D a c ă n u poţi c o n t r o l a bărbaţii
şi ieşirile l o r , n-ai ce căuta î n branşa asta. D a c ă se m a i
întâmplă, ai zburat de-aici.
- O h , s u n t sigură! zise fata, pe t o n tărăgănat. C â n d o
să-mi crească a r i p i .
Se îndreptă agale spre uşă, o p r i n d u - s e în d r e p t u l lui
C r a w f o r d . O b r a z n i c ă , îi făcu c u o c h i u l învineţit.
- T u cine eşti, drăguţule?
- U n contrabandist.
- Pe bune?
- leşil urlă S m i t t y .
Ieşi t r â n t i n d uşa în u r m a ei. S m i t t y se prăbuşi în sca
u n şi-şi trecu degetele p r i n părul soios.
- A f u r i s i t a ştie că n-o s-o d a u afară. Bărbaţii se dau in
vânt după f u n d u l ei.
Dragoste sub presiune 197

C r a w f o r d se aşeză pe s c a u n u l pe care tânăra îl lă­


sase g o l .
- C e - a m văzut eu p r i n b l u g i i ăia arăta destul de
bine.
- A r e spectacol diseară la zece. Poţi să-1 vezi a t u n c i în
toată splendoarea l u i . Bei ceva?
- N u , mersi.
S m i t t y întinse m â n a după sticla de g i n de pe b i r o u
şi îşi turnă o porţie într-un pahar. D ă d u băutura pe gât,
apoi mârâi:
- Ei? C e te-aduce? Nu-ţi r e c o m a n d aripioarele.
- Le-am văzut.
- Deci?
- Chuck Otterman.
S m i t t y î n l e m n i în t i m p ce-şi t u r n a al doilea pahar.
A p o i , cu grijă, aşeză sticla la loc pe b i r o u .
- A h , văd că-1 cunoşti, spuse C r a w f o r d .
- N - a m spus asta.
- N i c i n u era nevoie.
D u p ă ce plecase de la t r i b u n a l , C r a w f o r d contactase
b i r o u l şerifului şi solicitase toate informaţiile existente
despre C h u c k O t t e r m a n . U n coleg îl sunase d o a r c i n c i
m i n u t e m a i târziu, c u datele de bază: data naşterii,
C N P - u l , n u m ă r u l p e r m i s u l u i de conducere şi aşa m a i
departe. O t t e r m a n avea şi p e r m i s de port-armă, dar n u
la vedere. Adresa p e r m a n e n t ă era în H o u s t o n , adresa
temporară, o căsuţă poştală d i n Prentiss.
- T r i m i t e - m i t o t u l p r i n e-mail.
- Ţ i - a m t r i m i s deja.
- C e a făcut în u l t i m i i treizeci de ani?
- A făcut d o i a n i de facultate, dar s-a retras fără
să-şi m a i ia d i p l o m a . S-ar părea că în fiecare zi d i n viaţa
adultă s-a o c u p a t n u m a i de afaceri c u p e t r o l şi gaze. Pro­
b a b i l că n u are u n b i r o u prea sofisticat p e n t r u că îi pla­
ce m u n c a pe t e r e n . S-a t o t mişcat, n-a rămas n i c i o d a t ă
într-un loc m a i m u l t de d o i a n i .
- V r e u n i n d i c i u care să ne explice de ce?
- N i m i c la suprafaţă.
Era o curiozitate pe care C r a w f o r d îşi propusese să
o verifice.
198 Sandra Brozvn

Totuşi, O t t e r m a n părea să n u fie i m p l i c a t în n i m i c


d u b i o s . Fusese însurat o dată, pe la douăzeci şi ceva
de a n i divorţase d o i a n i m a i târziu, fără t a m - t a m , fără
;

c o p i i . îşi plătea la t i m p pensia de întreţinere, era cu ta­


xele la z i . N u avea n i c i o d a t o r i e m a j o r ă . N u fusese
n i c i o d a t ă arestat.
C r a w f o r d îi m a i puse câteva întrebări c o l e g u l u i de la
b i r o u . Deşi răspunsurile în sine n u trezeau s u s p i c i u n i ,
ceva l u i t o t n u - i mirosea a b i n e . Şi t o c m a i de aceea îl
căutase pe S m i t t y , de la care putea p r i m i informaţii pc
care n u Ie găseai cu a j u t o r u l c o m p u t e r u l u i sau a motoa­
relor de căutare.
- C h u c k O t t e r m a n . C e ştii despre el, Smitty?
- Ş t i u că ar t r e b u i să-ţi faci o favoare. O dată în viaţă.
A m văzut ştirile. I e r i , erai u n e r o u . Azi?
Se strâmbă şi dădu d i n m â n ă .
- N - a ş prea zice. î n afara judecătoarei. E i , ea...
- Otterman.
- C r a w f o r d , de cât t i m p s u n t e m n o i prieteni?
- N - a m fost niciodată p r i e t e n i . D i n c â n d în când,
te plătesc p e n t r u informaţii. Ş i î n t o t d e a u n a fac u n duş
l u n g d u p ă ce t e r m i n treaba c u t i n e .
P r o p r i e t a r u l c l u b u l u i se l o v i c u p a l m a peste inimă.
- A s t a doare. C h i a r doare, să ştii.
C r a w f o r d îşi s p r i j i n i o gleznă pe g e n u n c h i u l opus
şi-şi puse degetele î m p r e u n a t e pe a b d o m e n .
- T â n ă r a aia cu p o s t e r i o r u l atrăgător n u părea prea
surprinsă că te vizitează u n c o n t r a b a n d i s t în m i j l o c u l
zilei. î n c i n c i m i n u t e te î n c h i d şi aduc nişte băieţi cu
insigne să investigheze p r o f i t u l pe care îl scoţi d i n van
zarea de băuturi alcoolice. Ş i n u se m a i î n t â m p l ă nimic
diseară la zece.
Era o a m e n i n ţ a r e validă. Afacerea l u i D e l Ray S m i t h
n u era c o m p l e t legală, n i c i m ă c a r în cea m a i mare par
te legală. C r a w f o r d presupunea că ţinea cel p u ţ i n două
rânduri de registre şi ştia cu siguranţă că S m i t t y făcea
d i n j p l i n afaceri la n e g r u , c u a l c o o l şi p r o s t i t u a t e .
î n c e p u s e d i n adolescenţă cu t o t f e l u l de mărunţi
şuri şi ajunsese la infracţiuni m a j o r e î n a i n t e să t e r m i n e
Dragoste sub presiune 199

clasa a unsprezecea. D u p ă ce fusese eliberat d i n a


doua şedere la H u n t s v i l l e , hotărâse că t r e b u i e să-şi cize­
leze n u m ă r u l .
Strânsese suficienţi b a n i cât să plătească p r i m a rată
p e n t r u o bodegă d i n d i s t r i c t u l Prentiss. D e aici îşi cres­
cuse afacerea, care i n c l u d e a a c u m c i n c i c l u b u r i de noap­
te, cu dansatoare cărora le făcea m â n d r u reclamă c u
sloganul N u d gol Se pare că n u înţelegea p l e o n a s m u l .
A m e n i n ţ a r e a l u i C r a w f o r d îl făcu pe S m i t t y să-şi
treacă d i n n o u m â n a p r i n păr.
- N u a m n i m i c de ascuns.
- Aşa e. Eşti t r a n s p a r e n t de c o r u p t .
C u cea m a i nevinovată expresie, S m i t t y spuse:
- Corupt?
- N u - ţ i plăteşti taxele, m i n ţ i de-ngheaţă apele, eşti
total l i p s i t de m o r a l ă . Ştii şi t u aşa c u m ştiu şi eu că t o t
o să-mi s p u i , până la u r m ă . Aşa că h a i să n u m a i l u n g i m
l u c r u r i l e , bine? S p u n e - m i ce ştii despre O t t e r m a n .
- A m o idee m a i b u n ă . Dă-mi voie să-ţi fac cinste
cu u n dans, a p o i du-te acasă, du-te la pescuit, du-te
la f i l m , du-te să-ţi vezi fata. O r i c e . N u v r e i să te p u i
cu O t t e r m a n .
- D e ce nu?
- O să-ţi d a u m a i m u l t decât u n dans. Fătuca asta...
- î n c e p să-mi p i e r d răbdarea. S p u n e - m i , ce ştii des­
pre O t t e r m a n ?
S m i t t y îşi ridică mâinile p â n ă la n i v e l u l u m e r i l o r .
-Nimic.
- Smitty!
- J u r pe D u m n e z e u ! S o n d o r i i l u i s u n t clienţi b u n i .
C l i e n ţ i foarte b u n i . N u vreau să-ţi bagi n a s u l pe-aici şi
să-i s p e r i i .
- O t t e r m a n e şi el client?
-Nu.
C r a w f o r d se uită la el şi n u spuse n i m i c .
- B i n e , ocazional.
Crawford n u clipi.
- Frate! mârâi S m i t t y . Este u n c l i e n t bun, bine?
- Preferă u n c l u b sau altul?
200 Sandra Brozvn

- T i c k l e d Pink.
- C â t de des v i n e acolo?
- D e t r e i , p a t r u o r i pe săptămână.
- V i n e să vadă o fată anume?
- N u . Iţi jur, adăugă el, văzând îndoiala d i n expresia lui
C r a w f o r d . Foarte rar urmăreşte spectacolul. Stă într-un
separeu şi se întâlneşte acolo cu diverse persoane.
- C e persoane?
- N u ştiu. O a m e n i .
I i adresă l u i C r a w f o r d o p r i v i r e certăreaţă şi se hotăi i
să-şi t o a r n e totuşi al doilea pahar.
- C e fel de oameni? T i n e r i , bătrâni, bărbaţi, femei.'
Sărăntoci? B i n e îmbrăcaţi?
S m i t t y dădu g i n u l pe gât şi trase u n râgâit d e m n
de o ţeava de e ş a p a m e n t .
- Bărbaţi. De tot felul.
- Ş i despre ce discută O t t e r m a n cu aceşti bărbaţi de
t o t felul?
- D e u n d e d r a c u ' să ştiu eu? Despre v r e m e !
D a r se făcu m i c sub privirea pătrunzătoare a l u i
Crawford.
- U i t e , n u mă amestec, ai înţeles? Şi n u trag cu urc
chea. O t t e r m a n cumpără băutură de firmă şi î n c ă m u l
tă. I n t e r e s u l m e u în ceea ce-1 priveşte se opreşte aici.
- Bea mult?
- N u . C u m p ă r ă p e n t r u invitaţii l u i . N u l-am văzui
niciodată altfel decât treaz şi cu m i n t e a b r i c i .
- Bătăi?
S m i t t y ezită, a p o i spuse că n u .
- Bătăi?
P r o p r i e t a r u l de c l u b îşi dădu o c h i i peste cap, apoi, la
o p r i v i r e a l u i C r a w f o r d , se dădu bătut.
- N u l-am văzut niciodată d i r e c t i m p l i c a t în vreuna,
dar este... să zicem... respectat.
-Temut.
- N - a m spus asta. N u poţi să mă citezi vreodată că aş
f i spus asta.
- D a r n i m e n i n u se p u n e c u el.
Dragoste sub presiune 201

- I n n i c i u n caz, n u m a i m u l t de o dată. Trage singur


concluziile.
N u era o concluzie, dar se putea g h i c i că O t t e r m a n
nu s-ar f i dat î n a p o i de la a izbi d o u ă ţeste între ele sau
de a p u n e pe cineva să facă asta p e n t r u el.
- A r e armă?
- N u ştiu. N u m-am u i t a t .
P r o b a b i l că S m i t t y m i n ţ e a , dar C r a w f o r d îl lăsă în
pace. D a c ă O t t e r m a n avea p e r m i s , putea p r e s u p u n e că
avea şi armă.
- Altceva?
- A s t a e t o t . Lasă bacşiş douăzeci la sută, n u - m i face
p r o b l e m e şi n u - i fac n i c i eu l u i . Şi aşa vreau să r ă m â n ă
l u c r u r i l e . Aşa că, dacă asta e t o t . . .
î n p r i v i cu speranţă pe C r a w f o r d .
- C u n o ş t i v r e u n t i p pe n u m e Jorge Rodriguez?
S m i t t y clătină d i n cap.
- N u a m prea mulţi l a t i n o p r i n c l u b u r i l e mele.
- D e ce?
S m i t t y ridică u n umăr.
- Poate că are vreo legătură cu Fecioara M ă r i a .
- Fecioara Măria?
- Păi ştii, h i s p a n i c i i ăştia s u n t foarte religioşi.
C r a w f o r d n u încercă să urmărească l i n i a asta.
- V r e a u să ştiu cine s u n t o a m e n i i c u care se întâlneş­
te O t t e r m a n .
S m i t t y scoase u n sunet de i n d i g n a r e .
- V r e i să-mi spionez u n u l d i n t r e cei m a i b u n i clienţi?
T e a t r u l l u i i e f t i n nu-1 i m p r e s i o n a câtuşi de puţin pe
C r a w f o r d . îl văzuse şi c u alte ocazii şi ştia că e d o a r de
faţadă. Se ridică şi se îndreptă spre uşă.
- La fel ca î n t o t d e a u n a . î m i t r e b u i e informaţia ieri şi
te plătesc în funcţie de cât e de b u n ă .
- N u s u n t turnător.
- S m i t t y , p e n t r u preţul corect ţi-ai v i n d e şi m a m a
u n e i b a n d e de v a n d a l i .
- A m vândut-o deja, strigă S m i t t y în u r m a l u i C r a w ­
f o r d . D a r m i - a u adus-o î n a p o i .
202 Sandra Brown

capitolul 18
Era t â r z i u d u p ă - a m i a z a c â n d C r a w f o r d se î n t o a r s e la
s e d i u l p o l i ţ i e i . I I găsi pe N e a l la b i r o u . C â n d îl văzu,
acesta spuse:
- Cam lung prânzul.
- C e să-i faci, m ă n â n c î n c e t . A i g ă s i t ceva despre
Otterman?
N e a l îi r e l a t ă i n f o r m a ţ i i l e de b a z ă pe care C r a w f o r d
le o b ţ i n u s e deja. Se aşeză la b i r o u l g o l al l u i N u g e n t şi
î n c e p u să se î n v â r t ă cu s c a u n u l d i n t r - o p a r t e î n alta.
- N u ţi se pare c i u d a t că n u r ă m â n e î n n i c i u n loc
prea m u l t ă vreme?
- N u î n m o d deosebit.
- H m m . A i verificat î n r e g i s t r ă r i l e v i d e o de pe came­
ra de la intrare?
- A i n t r a t î n t r i b u n a l pe intrarea p r i n c i p a l ă , un
pic î n a i n t e de u n u patruzeci. Avocata A l i c i a O w e n s a
c o n f i r m a t că aveau o î n t â l n i r e p r o g r a m a t ă p e n t r u u n u
patruzeci şi c i n c i . E l a ajuns cu c i n c i m i n u t e m a i de
y r e m e . Ea a v e n i t cu d o u ă z e c i de m i n u t e m a i târziu.
I n t i m p ce d i s c u t a u , au fost a l e r t a ţ i î n l e g ă t u r ă cu eve
n i m e n t e l e de la etajul p a t r u şi au fost e v a c u a ţ i o d a t ă cu
t o a t ă l u m e a . I i p u t e m vedea c u m au fost d i r e c ţ i o n a ţ i
spre i e ş i r e a d i n aripa de vest, de la parter.
- L-ai g ă s i t pe p o l i ţ i s t u l care 1-a l ă s a t să plece?
N e a l îi spuse u n n u m e , dar C r a w f o r d nu-1 c u n o ş t e a .
- E b ă i a t de t r e a b ă , dar e la î n c e p u t , zise N e a l . Este
de î n ţ e l e s că O t t e r m a n 1-a i n t i m i d a t . V a f i s a n c ţ i o n a t de
superiorii lui.
- C â t de dur?
- E î n alt d e p a r t a m e n t , n u e treaba mea.
C r a w f o r d ar f i v r u t să-1 r i d i c e de c r a v a t ă , să-1 scuture
b i n e şi să-1 î n t r e b e care a n u m e era treaba l u i , d a c ă nu
să-1 g ă s e a s c ă pe u c i g a ş u l l u i C h e t .
- O t t e r m a n a fost v r e o d a t ă î n vreo sală de j u d e c a t ă !
-Nu.
- C a martor?
- N i c i ca m a r t o r , n i c i ca j u r a t . N i c i u n fel de asocie
re, zise N e a l . A m verificat. A m l u a t de d o u ă o r i la m â n ; i
Dragoste sub presiune 203

dosarele j u d e c ă t o r i l o r W a t e r s şi Spencer. N u apare n u ­


mele l u i n i c i la f i r m a u n d e a l u c r a t î n a i n t e j u d e c ă t o a r e a
Spencer. N i m i c . Zero barat. Ţ i - a m zis.
- V r e i să-1 las î n pace.
- P a r c ă mi-ai c i t i t g â n d u r i l e .
- D a c ă vizita la m o r g ă n u p r o d u c e n i c i o r e a c ţ i e , o
să-1 las. A i aflat ceva despre a r m ă ?
- S e pare că n u se m a i t r ă s e s e c u ea. D o a r că l i p ­
seşte n u m ă r u l de serie. V e r i f i c ă m la magazinele loca­
le a c h i z i ţ i o n ă r i l e recente, dar ar f i p u t u t f i c u m p ă r a t ă
de o r i u n d e .
- Salopeta de zugrav?
- S e v i n d e aproape î n toate magazinele î n care gă­
seşti u n trafalet şi o g ă l e a t ă de vopsea. Ş i se poate co­
m a n d a şi de pe m a i m u l t e site-uri o n l i n e . A u fost livrate
c â t e v a m i i î n Texas î n u l t i m e l e şase l u n i , şi asta d u p ă
ce a m l i m i t a t c ă u t a r e a î n f u n c ţ i e de m ă r i m e , m o d e l şi
n u m ă r u l l o t u l u i de p r o d u c ţ i e . I n acelaşi t i m p , putea
să o c u m p e r e î n oricare d i n celelalte patruzeci şi n o u ă
de state şi să o a d u c ă aici.
- Mănuşile?
- A c e e a ş i poveste. A v e m şi n o i o c u t i e î n t r e a g ă î n
d u l a p u l de acolo.
- La d i s p o z i ţ i a o r i c ă r u i p o l i ţ i s t .
- Sau a o r i c ă r e i asistente medicale, g o s p o d i n e , a o r i ­
c ă r u i f u n c ţ i o n a r î n i n d u s t r i a a l i m e n t a r ă sau c o s m e t i c ă .
Să v e d e m . . .
- B i n e , a m î n ţ e l e s , zise C r a w f o r d , i r i t a t . Masca?
- N u la fel de larg d i s t r i b u i t ă ca şi celelalte, dar u ş o r
de g ă s i t î n magazinele^ care v â n d costume p e n t r u pe­
treceri şi pe i n t e r n e t . î n c ă î n c e r c ă m să le i d e n t i f i c ă m
pe cele v â n d u t e î n zona asta. Şi, î n a i n t e să î n t r e b i , î n
m o m e n t u l ă s t a s u n t î n d e s f ă ş u r a r e optzeci şi ceva
de i n t e r v i u r i cu persoane care erau î n c l ă d i r e î n m o ­
m e n t u l atacului.
- J u d e c â n d d u p ă expresia de pe faţa ta...
- T o ţ i cei i n t e r v i e v a ţ i au o e x p l i c a ţ i e logică şi u ş o r de
c o n f i r m a t a m o t i v u l u i p e n t r u care se aflau la t r i b u n a l
şi p o t d o v e d i cu m a r t o r i u n d e se aflau î n m o m e n t u l
atacului.
204 Sandra Brown

- M a i s u n t t o t u ş i m u l ţ i o a m e n i care n u au fost inte­


rogaţi încă.
- A ş a e, dar, p â n ă a c u m , n u a a p ă r u t n i m i c n i c i
m ă c a r p u ţ i n suspect. N i c i o l e g ă t u r ă cu j u d e c ă t o a r e a
Spencer, cu e x c e p ţ i a u n e i femei. J u d e c ă t o a r e a Spencer
i-a acordat d i v o r ţ u l a c u m şase l u n i . N u avea c o p i i . So­
l u ţ i a a fost m u l ţ u m i t o a r e p e n t r u ambele p ă r ţ i . Fostul
s o ţ s-a m u t a t î n Seattle. L u n i d u p ă - a m i a z ă era la ser­
v i c i u , la o f a b r i c ă de p e ş t e . Femeia se afla î n t r i b u n a l
p e n t r u că fusese c i t a t ă ca j u r a t .
- O a m e n i i m a i şi m i n t , N e a l .
- D a r m a i s p u n şi a d e v ă r u l . Femeia avea î n c ă citaţia.
- N i m i c n o u despre Rodriguez?
- N i m e n i n u - i s i m t e lipsa. C e l p u ţ i n n u a v e n i t ni­
m e n i să revendice cadavrul.
- D o c t o r u l A n d e r s o n a c o n f i r m a t că n u există n i c i o
v â n ă t a i e la genunchi?
- N i c i o vânătaie.
- Ţ i - a m zis.
- D a r n i m e n i n u poate c o n f i r m a povestea ta că
î n t r - a d e v ă r l-ai l o v i t pe atacator.
Se a p l e c ă î n faţă, s p r i j i n i n d u - ş i m â i n i l e pe b i r o u .
- I n c o n t i n u a r e , tu r ă m â i singura p e r s o a n ă cu un
motiv.
Pe cel m a i l i n i a r t o n cu p u t i n ţ ă , C r a w f o r d zise:
- N u m ă potrivesc cu descrierea a t a c a t o r u l u i . Şi am
u n alibi.
N e a l c o n t i n u a să îl p r i v e a s c ă a d â n c î n o c h i î n mo
m e n t u l î n care t e l e f o n u l l u i C r a w f o r d v i b r a la c e n t u r ă .
C i t i n u m e l e a p e l a n t u l u i şi r ă s p u n s e .
- B u n ă , Grace.
- N u eşti singur, zise H o l l y .
- E u şi N e a l Lester t o c m a i d i s c u t a m despre caz.
- Eşti î n clădire?
- D a . Ce se petrece? G e o r g i a e bine?
- T r e b u i e să te v ă d .
- Bine.
- I n particular.
S i m ţ i c u m i se s t r â n g e i n i m a .
- Se rezolvă. C â n d şi unde?
Dragoste sub presiune 205

- S u n t la b i r o u , dar a ş t e a p t ă p â n ă p l e a c ă t o a t ă l u m e a
î n a i n t e să v i i .
- S-a f ă c u t . O să f i u acolo,
î n c h i s e t e l e f o n u l şi-i spuse l u i N e a l :
- Grace m-a i n v i t a t m â i n e la p r â n z .

- U n a d i n t r e p o l i ţ i s t e s-a oferit să se d u c ă să ia ceva


de m â n c a r e şi s-a î n t o r s cu a p r o x i m a t i v ş a p t e k i l o g r a m e
de carne la g r ă t a r , plus t o t a t â t e a p o r ţ i i de g a r n i t u r ă .
N u m a i la g â n d u l m u n t e l u i de m â n c a r e , H o l l y s i m ţ e a
că i se face r ă u .
- î n c e p e ţ i fără m i n e , îi spuse l u i M a r i l y n , care o
sunase deja î n m a i m u l t e r â n d u r i , ca s-o î n t r e b e c â n d
ajunge a c a s ă . V i n şi eu i m e d i a t ce scap de la b i r o u .
- A ş a ai spus a c u m o o r ă .
- A m m u l t e r ă m a s e d i n u r m ă . A fost o d u p ă - a m i a z ă
plină.
- N i c i G r e g Sanders n u s-a p l i c t i s i t î n d u p ă - a m i a z a
asta. A a p ă r u t la ştirile de la ora ş a s e .
- La fel şi eu.
- D a , dar î n cazul t ă u a fost d o a r o retransmisie
a c o n f e r i n ţ e i de p r e s ă . N i m i c n o u . N e t r e b u i e ceva
proaspăt.
î n t r - u n i m p u l s de i n s p i r a ţ i e , spuse:
- A d u c m â n c a r e a la b i r o u . D i s c u t ă m î n t i m p ce
mâncăm.
- î n n i c i u n caz! zise H o l l y . D o a m n a Briggs m-a l ă s a t
cu u n m a l d ă r de d o c u m e n t e pe care t r e b u i e să le sem­
nez, î n plus, c â t e pahare de v o d c ă ai b ă u t ?
- C i n e le n u m ă r ă ?
O b ă t a i e î n c e a t ă se auzi î n u ş a l u i H o l l y .
- A v e n i t u l t i m a programare, M a r i l y n . T r e b u i e să
î n c h i d . Să n u î n d r ă z n e ş t i să te sui la v o l a n !
î n c h i s e î n clipa î n care C r a w f o r d i n t r a pe u ş ă , î n c h i -
z â n d - o î n u r m a l u i . D e ş i fusese p r o a s p ă t b ă r b i e r i t c â n d
a p ă r u s e î n sala ei de j u d e c a t ă , cu t r e i zile î n u r m ă , a c u m
avea o b a r b ă ţ e p o a s ă . Sacoul îi era m o t o t o l i t , n o d u l de
la c r a v a t ă larg şi s t r â m b , iar p ă r u l b l o n d - î n c h i s îi era
răvăşit î n toate d i r e c ţ i i l e .
206 Sandra Brown

A r ă t a m i n u n a t . î i venea să se r e p e a d ă la el şi să-1
strângă în braţe.
- Bună.
- Bună.
î i u r m ă r i p r i v i r e a p â n ă la t e l e f o n u l m o b i l pe care
î n c ă îl ţ i n e a î n m â n ă .
- Marilyn.
- C a r e o c u p ă o p o z i ţ i e f r u n t a ş ă pe lista mea.
- P e n t r u că a organizat c o n f e r i n ţ a de p r e s ă ? N u aş fi
fost n i c i o d a t ă de a c o r d d a c ă n u aş f i considerat că este
i m p o r t a n t să vorbesc î n a p ă r a r e a ta.
- A i m a i spus. Ţ i - a i asumat u n risc care n u era
necesar.
- A i m a i spus. N u t r e b u i e să o l u ă m de la c a p ă t ,
îşi trase n o d u l cravatei la l o c u l l u i şi-şi î n d r e p t ă spate­
le. D u p ă c â t e v a m o m e n t e de t ă c e r e a p ă s ă t o a r e , spuse:
- U n d e e Dennis?
- A c a s ă , î m i imaginez.
- A c a s ă la tine?
- A c a s ă la el.
- H a . S c u r t ă vizită.
- A v e n i t d o a r să v a d ă cu o c h i i l u i că s u n t b i n e .
C r a w f o r d scoase u n m â r â i t d i s p r e ţ u i t o r .
- E ş t i la u n pas să f i i î m p u ş c a t ă şi el v i n e î n t r - u n su­
flet, m o r t de grijă, t r e i zile m a i t â r z i u .
Holly zâmbi.
- Ţi-ai e x p r i m a t destul de clar p ă r e r e a despre el.
- C â n d anume?
- C â n d ai plecat ca d i n p u ş c ă , fără să adresezi vreun
cuvânt nimănui.
C r a w f o r d p ă r u furios, a p o i î n d u r e r a t , a p o i d i n nou
furios.
- A dat buzna şi s-a p u r t a t ca şi c u m ai f i fost pro
prietaţea lui.
- M-a l u a t î n b r a ţ e .
- Te-a î m b r ă ţ i ş a t .
- Care e d i f e r e n ţ a ?
- D i f e r e n ţ a o face l o c u l î n care şi-a pus m â i n i l e .
- N o i d o i a m fost m u l t t i m p î m p r e u n ă . Suntem
familiari.
Dragoste sub presiune 207

- Este familiar, rezonabil şi rafinat. Iar eu a m m e n ­


talitatea u n u i u r a n g u t a n d i n epoca de p i a t r ă . C â n d şi-a
pus m â i n i l e pe t i n e , a m v r u t să-1 s t r â n g de gât. N u vreau
să te a t i n g ă alte m â i n i d e c â t ale mele.
- N u ai d r e p t u l s ă - m i ceri asta.
C r a w f o r d m i j i privirea.
- Ba, î n t r - u n fel, a m .
î n c e p u să se î n d r e p t e spre ea şi, cu fiecare pas pe care
el îl făcea î n a i n t e , ea se d ă d e a u n pas î n a p o i , p â n ă c â n d
se l o v i de b i r o u .
- Povestea aia c â t u ş i de p u ţ i n r a f i n a t ă de pe canapea­
ua ta î m i d ă d r e p t u l ă s t a .
Vocea l u i g r o a s ă şi a d â n c ă şi c u v i n t e l e î n sine îi
f ă c u r ă i n i m a l u i H o l l y să b a t ă m a i repede. Şi, d e ş i ştia că
trebuia să o p r e a s c ă l u c r u r i l e aici, n u se s i m ţ e a î n stare
să o facă.
S t ă t e a a c u m cu m â i n i l e s p r i j i n i t e de b i r o u , de-o par­
te şi de alta a ei, a p ă s â n d - o cu p i e p t u l l u i , e m a n â n d o
forţă b r u t ă , a s p r ă , m a s c u l i n ă , care o d ă d e a peste cap.
- P l a n u l ă s t a să „ a n u l ă m " t o t u l , zise el, c u m merge
p e n t r u tine?
- N u prea b i n e .
îşi puse p o d u l p a l m e l o r pe oasele ş o l d u r i l o r ei şi-i
cuprinse p o s t e r i o r u l c u degetele.
- La fel şi î n cazul m e u .
C u voce r ă g u ş i t ă , H o l l y spuse:
- î m i pare r ă u că s-au c o m p l i c a t l u c r u r i l e .
O c h i i l u i p r i v i r ă î n t r - a i ei.
- î ţ i a m i n t e ş t i aşa c u m î m i amintesc eu?
- T u c u m îţi a m i n t e ş t i ?
- C a să-ţi s p u n , ar t r e b u i să i n t r u î n d e t a l i i precise.
- Detalii ruşinoase?
- D i n t r e cele m a i r u ş i n o a s e .
Se a p l e c ă şi îi ş o p t i î n ureche:
- V r e i să-ţi spun?
H o l l y închise o clipă ochii.
- Crawford.
- S c u z e . Ş t i u . N u e l o c u l , n u e m o m e n t u l , n u este
nimic.
208 Sandra Brown

Scoase u n o f t a t de frustrare, îşi l u ă m â i n i l e de pe ea


şi se d ă d u î n a p o i .
- N i c i m ă c a r n u p u t e m discuta despre asta. D a r cel
p u ţ i n te-am f ă c u t s ă - m i s p u i pe n u m e l e m i c .
H o l l y se d e z l i p i de b i r o u ca să î n l ă t u r e t e n t a ţ i a de a l
trage î n a p o i spre ea.
- A s e a r ă mi-ai spus la revedere.
- Ş i a m v o r b i t serios. A s e a r ă .
- Este decizia c o r e c t ă , C r a w f o r d .
- Este singura decizie. P e n t r u a m â n d o i . D o a r c ă . . .
O p r i v i î n o c h i , o f t ă şi m o r m ă i o î n j u r ă t u r ă .
- D o a r că, d a c ă aş f i ş t i u t că o să fie o s i n g u r ă d a t ă ,
aş f i luat-o m a i î n c e t .
L ă s ă c a p u l î n jos şi s i m ţ i c ă şi el î n t o r s e s e c a p u l .
I n cele d i n u r m ă , îşi drese vocea.
- A v e m ceva de d i s c u t a t . N u m e l e O t t e r m a n î ţ i este
cunoscut?
-Chuck?
Crawforcl trase c a p u l î n spate, s u r p r i n s .
- Chuck? I I c u n o ş t i ?
- Desigur.
- D e ce „ d e s i g u r " ? A i a v u t vreo p r o b l e m ă c u el?
- C â t u ş i de p u ţ i n . Ba c h i a r d i m p o t r i v ă . M ă s u s ţ i n e .
Este u n u l d i n t r e c o n t r i b u i t o r i i la c a m p a n i a mea.
C r a w f o r d o p r i v i u l u i t , a p o i r â s e , a p o i îşi trecu m â n a
peste faţă.
- O h , m i n u n a t ! O să-1 facă fericit pe N e a l .
- D e ce?
- N u contează. O g l u m ă între noi.
îşi lăsă m â i n i l e să c a d ă pe l â n g ă ' e l , î n t r - o a t i t u d i n e
de resemnare.
- D e ce ai v r u t să m ă vezi?
- Stai jos.
îi a r ă t ă scaunul d i n faţa b i r o u l u i e i .
O privi mijind ochii.
- N u . Ceva-mi s p u n e c ă v r e a u să stau î n picioare.
- E de r ă u .
- N - a m m a i auzit n i m i c de b i n e î n u l t i m a vreme
Spune!
Dragoste sub presiune 209

L o v i t u r a n u putea f i a t e n u a t ă . N i c i m ă c a r n u
încercă.
-Joe G i l r o y a cerut u n o r d i n t e m p o r a r de r e s t r i c ţ i e
î m p o t r i v a ta.
P r e ţ de c â t e v a clipe, o p r i v i ca şi c u m i-ar f i v o r b i t
într-o l i m b ă s t r ă i n ă , a p o i îşi lăsă c a p u l î n t r - o parte, ca şi
c u m n u putea î n ţ e l e g e . I n cele d i n u r m ă , c â n d î n sfârşit
pricepu ce-i spusese, t r ă s ă t u r i l e feţei i se î n c o r d a r ă de
furie. Ş u i e r ă p r i n t r e d i n ţ i ;
- Nenorocitul dracului!
Se r ă s u c i pe c ă l c â i e şi se î n d r e p t ă spre u ş ă .
H o l l y , a n t i c i p â n d u - i r e a c ţ i a , i-o l u ă î n a i n t e , a ş e -
z â n d u - s e î n t r e el şi u ş ă şi a p ă s â n d u - ş i m â i n i l e pe p i e p ­
tul l u i .
- C r a w f o r d , g â n d e ş t e - t e ! D a c ă pleci nervos de aici şi
te d u c i să-1 c o n f r u n ţ i , o să faci exact ce vrea el să faci.
O să cheme p o l i ţ i a şi i n c i d e n t u l va f i c o n s e m n a t d r e p t
confruntare d o m e s t i c ă .
- î n c ă o p a g i n ă î n dosarul m e u . î n n e n o r o c i t u l ăla
de dosar!
- Exact! A r î n s e m n a să-i faci j o c u l , să-i î n t i n z i victo­
ria pe t a v ă . A s t a vrei?
- N u . V r e a u să-1 o m o r .
î i a r u n c ă o p r i v i r e care-1 făcu să-şi regrete c u v i n t e l e ,
a p o i să î n j u r e . î n t o r c â n d u - s e brusc cu spatele la ea, î n ­
cepu să se î n v â r t ă p r i n b i r o u asemenea u n u i leu î n t r - o
c u ş c ă . R i d i c ă greutatea de cristal care-i ţ i n e a î n loc h â r ­
tiile pe b i r o u şi o c â n t ă r i î n p a l m ă . P r e ţ de-o c l i p ă , se
t e m u că o s-o arunce pe f e r e a s t r ă .
- Frumos birou.
îşi d ă d u c a p u l pe spate ca să se u i t e la c a n d e l a b r u l
d i n mijlocul tavanului.
- A i c i decizi t u cine e b u n şi cine e r ă u ? A i c i h o t ă r ă ş t i
viitorul oamenilor?
- N u face asta.
P l i n i de d i s p r e ţ , o c h i i l u i se î n t o a r s e r ă spre ea:
- D e ce nu?
- P e n t r u că refuz să te las să-ti descarci furia pe m i n e
c â n d n u pe m i n e eşti furios. I n plus, n u v o i lua n i c i
210 Sandra Brown

o h o t ă r â r e î n ceea ce te p r i v e ş t e . M - a m autosuspendat
de la judecarea cazului de custodie.
Ceva m a i p o t o l i t , C r a w f o r d puse greutatea î n a p o i pe
b i r o u , fără prea mare grijă.
- De când?
- A m d i c t a t cererea la p r i m a o r ă a z i - d i m i n e a ţ ă , î n a
i n t e de c o n f e r i n ţ a de p r e s ă . D o a m n a Briggs o b ă t u s e la
calculator şi era gata de semnat î n a i n t e să plec să iau
p r â n z u l . I-a î n m â n a t - o personal j u d e c ă t o r u l u i M a s o n .
E l este j u d e c ă t o r u l a d m i n i s t r a t i v p e n t r u d i s t r i c t u l ăsta.
C r a w f o r d îşi relaxa u m e r i i , dar î n c e p u d i n n o u să se
î n v â r t ă de colo-colo.
Holly continuă:
- I - a m spus d o m n u l u i G i l r o y că solicitarea l u i va
t r e b u i s e m n a t ă de alt j u d e c ă t o r , dar l-am î n t r e b a i
de ce c o n s i d e r ă că este necesar u n o r d i n de restric
ţ i e . M i - a povestit despre vizita n e a n u n ţ a t ă pe care i-ai
făcut-o a s e a r ă .
- N u a t r e b u i t n i c i o d a t ă să-mi a n u n ţ vizitele p â n ă
a c u m . O f ă c e a m î n t o t d e a u n a d o a r d i n p o l i t e ţ e . Şi uite
la ce mi-au folosit b u n e l e m a n i e r e .
- S u s ţ i n e că l-ai a m e n i n ţ a t că „ o să-i p a r ă r ă u " .
- A ş a este, şi chiar o să-i p a r ă r ă u d a c ă o ţ i n e aşa.
- N u a existat n i c i u n fel de c o n t a c t fizic aseară?
- D a c ă a spus că a existat, a s e a r ă sau î n oricare altă
ocazie, a m i n ţ i t .
- N u , a r e c u n o s c u t că n u l-ai atins. Caz î n care
l-am s f ă t u i t să se r ă z g â n d e a s c ă cu p r i v i r e la o r d i n u l de
restricţie.
- D a r se pare că n u ţi-a u r m a t sfatul.
-A...
Era partea de care se temuse cel m a i m u l t .
- S u s ţ i n e că eşti o a m e n i n ţ a r e p e n t r u G e o r g i a .
C r a w f o r d se o p r i î n loc şi se u i t ă la ea, î n m o d e v i
d e n t r ă m a s m u t de u i m i r e .
- N u î n t r - u n sens abuziv, zise ea. Se t e m e să nu
o iei.
- Să o răpesc?
- D a , acesta a fost c u v â n t u l pe care 1-a folosit.
C r a w f o r d p u f n i î n t r - u n r â s amar.
Dragoste sub presiune 211

- D a c ă aş f i avut cea m a i m i c ă i n t e n ţ i e să fac aşa ceva,


aş f i făcut-o deja d e m u l t .
- I-am spus şi eu. D a r a a r g u m e n t a t că evenimentele
de l u n i ar putea avea u n i m p a c t asupra ta, d i n p u n c t de
vedere profesional. F e l u l g r e ş i t î n care ai abordat situa­
ţia şi u r m ă r i l e a c ţ i u n i l o r tale te-ar putea costa cariera.
- Felul greşit î n care a m a b o r d a t s i t u a ţ i a ?
- E l a spus asta, C r a w f o r d , n u eu.
- I n afară de N e a l , n u mi-a spus-o n i c i o altă persoa­
n ă oficială. N i c i m ă c a r n u a m tras.
- A m observat asta. T o t u ş i , d u p ă p ă r e r e a d o m n u l u i
O i l r o y , este p o s i b i l ca a c ţ i u n i l e tale să fie s u b i e c t u l u n e i
anchete i n t e r n e , şi de data asta, a spus el, a g e n ţ i a ta -
sau orice altă a g e n ţ i e - n-o să se m a i lase la fel de moale
c u m s-a î n t â m p l a t d u p ă H a l c o n . D a c ă ai f i concediat
sau silit să-ţi d a i demisia, n u ai avea n i m i c de p i e r d u t
d a c ă ai lua-o pe G e o r g i a şi ai d i s p ă r e a cu ea.
- I n afară de f a p t u l că aş d e v e n i u n i n f r a c t o r c ă u t a t
de lege. M e r e u pe fugă. C h i a r d a c ă aş alege aşa ceva
p e n t r u m i n e , Joe chiar crede că i-aş putea face asta
Georgiei?
- N u ş t i u ce crede Joe, C r a w f o r d . D a r i-am spus că
eu cred că se î n ş a l ă a m a r n i c . D i n p ă c a t e , n-am r e u ş i t să-1
fac să se r ă z g â n d e a s c ă , n i c i m ă c a r să ezite. A plecat d i n
b i r o u l m e u ca să caute alt j u d e c ă t o r .
C r a w f o r d îşi frecă gura cu m â n a .
- C e fel de r e p e r c u s i u n i v o r f i p e n t r u tine?
- P e n t r u că m-am autosuspendat?
- P e n t r u că m-ai avertizat î n l e g ă t u r ă c u o r d i n u l de
restricţie.
- D a c ă Joe G i l r o y află că a m f ă c u t asta, poate î n a i n t a
o p l â n g e r e î m p o t r i v a mea.
- P e n t r u D u m n e z e u , H o l l y ! N u vreau să te m â n j e ş t i
şi t u cu n o r o i u l m e u .
- Iar eu n u vreau să f i i provocat să i n t r i î n t r - o alter­
caţie cu socrul t ă u .
C r a w f o r d p r i v i spre u ş ă .
- D a c ă n u m-ai f i o p r i t , aş f i fost a c u m la el.
- E x a c t de asta m-am t e m u t şi t o c m a i de-asta
te-am prevenit. Ce-i drept, a fost o violare de e t i c ă , dar
212 Sandra Brown

n u a m p u t u t să te las să-ţi d i s t r u g i c o m p l e t ş a n s e l e de
a-ţi lua fiica î n a p o i .
- C â t de p r o f u n d te afectează pe tine? C e m o t i v e ai
dat p e n t r u autosuspendare?
- N u se cere u n m o t i v . U n j u d e c ă t o r are d r e p t u l să
s p u n ă p u r şi s i m p l u că n u poate prezida î n t r - u n a n u m e
caz. A t â t a tot. T o t u ş i , a m explicat î n scrisoarea c ă t r e j u ­
d e c ă t o r u l M a s o n şi c ă t r e guvernator...
- Guvernator?
- M i s-a p ă r u t că e i m p o r t a n t să ş t i e . L - a m sunat la
b i r o u , dar este plecat î n alt stat, la o c o n f e r i n ţ ă , aşa că
i-am t r i m i s u n e-mail î n care i-am explicat s i t u a ţ i a şi i-am
a t a ş a t o copie d u p ă scrisoarea c ă t r e j u d e c ă t o r u l M a s o n .
- A i adresa de m a i l a guvernatorului?
F ă c u u n gest ca şi c u m n-ar f i fost mare l u c r u .
- I - a m explicat î n scrisoare că î m i este i m p o s i b i l să
r ă m â n o b i e c t i v ă , ţ i n â n d c o n t de f a p t u l că mi-ai salvat
v i a ţ a şi că a c u m , v r â n d n e v r â n d , s u n t e m i m p l i c a ţ i îm­
p r e u n ă î n i n v e s t i g a ţ i a î n d e s f ă ş u r a r e . Ceea ce este foarte
adevărat.
- D e ş i n u e t o t a d e v ă r u l , zise el î n c e t .
- D e ş i n u e t o t a d e v ă r u l , r e p e t ă ea, î n ş o a p t ă . A d e v ă
r u l este că a m î n c ă l c a t regulile. C h i a r d a c ă n u m a i ştie
n i m e n i altcineva, ş t i u eu.
Se p r i v i r ă î n o c h i p r e ţ de c â t e v a clipe, a p o i C r a w f o r d
şe î n t o a r s e cu spatele la ea şi se duse l â n g ă b i b l i o t e c ă ,
îşi puse ambele m â i n i pe r a f t u l de sus şi se s p r i j i n i de
acesta, l ă s â n d u - ş i c a p u l să-i c a d ă î n t r e u m e r i . R ă m a s e
aşa p r e ţ de u n m i n u t î n t r e g . H o l l y presupunea că încet
ca să î n ţ e l e a g ă pe d e p l i n i m p l i c a ţ i i l e acestor s c h i m b ă r i
de s i t u a ţ i e .
I n cele d i n u r m ă , v o r b i n d spre podea, spuse:
- O r d i n t e m p o r a r de r e s t r i c ţ i e . C u alte c u v i n t e , sunt
o ameninţare iminentă.
- A r t r e b u i să d i s c u ţ i cu avocatul t ă u despre asta.
O p r i v i peste u m ă r .
- D i s c u t cu t i n e .
C u o oarecare r e ţ i n e r e , H o l l y d ă d u d i n cap.
- O r d i n u l de r e s t r i c ţ i e i n t r ă î n f u n c ţ i u n e d i n clipa î n
care îţi este servit.
Dragoste sub presiune 213

- A p o i t r e b u i e să m ă d u c î n t r i b u n a l şi să m ă a p ă r de
acuzaţiile de rahat ale l u i Joe.
A ş a era, altfel o r d i n u l de r e s t r i c ţ i e i n t r a î n vigoare
a u t o m a t şi putea r ă m â n e v a l i d a n i de zile. F i r e ş t e , ştia şi
el asta, aşa că n u - i m a i spuse n i m i c .
- C â t m a i este p â n ă la audierea p e n t r u o r d i n u l de
restricţie? C â t d u r e a z ă de obicei? D o u ă , t r e i s ă p t ă m â n i ?
- U n e o r i mai p u ţ i n , alteori mai mult.
- Iar t r i b u n a l u l d i n Prentiss este, m o m e n t a n , p r i v a t
de u n a d i n sălile de j u d e c a t ă , zise el î n c e t . D e a c u m şi
p â n ă î n m o m e n t u l a u d i e r i i , o r i c â n d va f i acesta, o r d i n u l
t e m p o r a r de r e s t r i c ţ i e r ă m â n e v a l i d .
- N u ş t i m sigur că u n alt j u d e c ă t o r i-1 va acorda.
- D a r ş a n s e l e sunt...?
- N u î n favoarea ta, m ă t e m . D e ş i n u a existat v r e u n
abuz fizic, s o c r u l t ă u te a c u z ă de h ă r ţ u i r e şi de a m e n i n ­
ţări c u v i o l e n ţ a . C â n d este î n j o c s i g u r a n ţ a u n u i c o p i l . . .
- J u d e c ă t o r u l o să-1 semneze.
I n t o r c â n d u - s e spre ea, a d ă u g ă :
- Şi va avea grijă s ă - m i fie servit fără î n t â r z i e r e .
- S i n c e r , m ă g â n d e a m că poate deja l-ai p r i m i t şi că
n u î n c a l c prea m u l t etica p r o f e s i o n a l ă că î ţ i s p u n .
F ă c u u n pas spre el.
- C r a w f o r d , ştii că t r e b u i e să r e s p e c ţ i o r d i n u l . Te i m ­
plor. D a c ă îl î n c â l c i , c o n s e c i n ţ e l e v o r f i severe.
- Ş t i u care s u n t c o n s e c i n ţ e l e . A ş putea ajunge la
î n c h i s o a r e . La d r a c u ' , a m b ă g a t chiar eu o a m e n i d u p ă
^ratii^pentru î n c ă l c a r e a u n u i o r d i n de r e s t r i c ţ i e .
- I n afară de asta, o h o t ă r â r e î n favoarea s o ţ i l o r
G i l r o y c u p r i v i r e la custodia G e o r g i e i ar f i aproape ga­
r a n t a t ă î n acest caz. Ş i , f i i n d c ă ai î n c ă l c a t legea, ai putea
fi ţ i n u t departe de G e o r g i a t i m p de a n i de zile. A ş a că,
te rog, p r o m i t e - m i că o să r e s p e c ţ i c o n d i ţ i i l e .
- C â t de rele sunt?
- P â n ă la audiere, n u te p o ţ i a p r o p i a la m a i p u ţ i n
de o s u t ă de m e t r i de Georgia, de s o ţ i i G i l r o y sau de
proprietatea l o r . N u t r e b u i e să ai n i c i u n fel de c o n t a c t
cu ei. N i c i m ă c a r telefonic. O r i c e î n c e r c a r e î n acest sens
va f i c o n s i d e r a t ă o v i o l a r e a o r d i n u l u i .
- Iisuse!
214 Sandra Brown

- î m i pare r ă u . Ş t i u c ă ţi-e greu să auzi asta, să f i i


p r i v i t ca u n i n d i v i d certat c u legea, dar...
- L a d r a c u ' c u toate astea! p u f n i el. Joe, t r i b u n a l u l . . .
7
n-au d e c â t s ă - m i s p u n ă c u m vor. D a r Georgia. Ea ce-o sa
c r e a d ă c â n d o să dispar brusc d i n v i a ţ a ei? O să c r e a d ă
că t ă t i c u l ei a abandonat-o.
P i e p t u l îi s ă l t a de e m o ţ i e .
- Fie că m ă crezi sau n u , fie că s o c r i l o r m e i le place
sau n u , fetiţa mea m ă i u b e ş t e . U l t i m u l l u c r u despre care
a m v o r b i t a fost surpriza care o a ş t e a p t ă la m i n e acasă.
Şi acum? D u m n e z e u l e !
T ă i e furios aerul c u p u m n u l .
- N - o să i-o i e r t n i c i o d a t ă l u i Joe.
T r e c â n d pe l â n g ă ea, se î n d r e p t ă spre u ş ă .
- T r e b u i e să plec.
- U n d e te duci? C e o să faci?
- N u ş t i u . Poate c-o să m ă î m b ă t .
C u p r i n s ă de p a n i c ă , îl a p u c ă de m â n e c a h a i n e i şi-l
ţ i n u , d e ş i î n c e r c a să scape de ea.
- N u te las să p l e c i î n starea asta de s p i r i t .
- A r f i m a i b i n e s ă - m i d a i d r u m u l , H o l l y . C â n d suni
aşa, a m t e n d i n ţ a să r ă b u f n e s c .
- D a c ă r ă b u f n e ş t i , o s-o pierzi pe G e o r g i a p e n t r u
totdeauna.
Se smulse d i n s t r â n s o a r e a ei.
- E chiar amuzant, ţ i n â n d c o n t c ă v i n e d i n partea
ta, m â r â i el. A ş f i avut-o pe G e o r g i a î n m o m e n t u l ăsta,
d a c ă mi-ai f i dat-o p u r şi s i m p l u , î n loc să pierzi vremea
e n u m e r â n d u - m i greşelile d i n trecut. „ P o f t i m , d o m n u l e
H u n t , luaţi-vă fata. V ă urez o v i a ţ ă f r u m o a s ă ! " Pa şi pusi!
Se t e r m i n a t o t u l . D a r n u ! T u t r e b u i a să ţ i i u-n discurs de
judecătoare.
H o l l y se d ă d u î n a p o i . Ş t i a că erau c u v i n t e spuse la
furie, î n t r - u n m o m e n t de m a x i m ă frustrare, dar asta nu
î n s e m n a că d u r e a u m a i p u ţ i n . Sau că n u erau a d e v ă r a t e .
R ă m a s e r ă a ş a , c u vorbele grele p l u t i n d î n t r e ei, a d â n
c i n d p r ă p a s t i a pe care c i r c u m s t a n ţ e l e deja o c r e a s e r ă .
C r a w f o r d se m i ş c ă p r i m u l . C u gesturi b r u ş t e , apăsa
pe c l a n ţ ă , d ă d u u ş a de perete şi ieşi d i n b i r o u .
Dragoste sub presiune 215

- A u fost î m p r e u n ă î n seara asta. S i n g u r i .


- Cine?
Pat C o n n e r s a l u t ă cu o î n c l i n a r e a c a p u l u i u n alt
ofiţer de p o l i ţ i e care trecea pe l â n g ă el, c u o s a c o ş ă de la
W h a t a b u r g e r . C â n d p o l i ţ i s t u l nu-1 m a i putea auzi, ş o p t i
în telefon:
- J u d e c ă t o a r e a şi C r a w f o r d H u n t . A u stat î n b i r o u l
ci, cu u ş a î n c h i s ă , t i m p de m a i b i n e de j u m ă t a t e de o r ă .
Şi t i p u l a ieşit de acolo de p a r c ă ar f i v r u t să i o t r a g ă
cuiva - la p r o p r i u sau la figurat. N u ş t i u î n ce o r d i n e .
L u i Pat i se p ă r e a că este de-a d r e p t u l s p i r i t u a l , dar
n u p r i m i n i c i cea m a i m i c ă r e a c ţ i e d i n partea i n t e r l o c u ­
torului său.
- C â n d s-a î n t â m p l a t asta?
- C h i a r a c u m . A c o b o r â t pe s c ă r i . Repede. A p r o a p e
în fugă. A ieşit d i n c l ă d i r e . M - a m l u a t d u p ă el şi l-am
v ă z u t c â n d a plecat cu m a ş i n a .
- U n d e e judecătoarea?
- încă în birou.
- E p o s i b i l să f i discutat despre i n v e s t i g a ţ i e .
- Singuri? N e a l Lester este aici. La fel şi N u g e n t . D e
ce n u i-au c h e m a t si pe ei? Şi m a i e ceva.
-Ei?
- A z i - d i m i n e a ţ ă , d u p ă c o n f e r i n ţ a de p r e s ă , a tras-o
d u p ă el şi au v o r b i t ceva î n ş o a p t ă .
Pat povesti t o t ce v ă z u s e şi t o t ce auzise, l ă s â n d la o
parte f a p t u l că aproape că f ă c u s e pe el î n m o m e n t u l î n
care C r a w f o r d H u n t i se adresase l u i personal.
- M i - a spus să n u las pe n i m e n i să-i î n t r e r u p ă . D a r
Neal Lester a a p ă r u t cu i u b i t u l j u d e c ă t o a r e i şi au t r e b u i t
să se o p r e a s c ă .
T r e c u r ă c â t e v a secunde, a p o i Pat fu î n t r e b a t :
- A observat că l-ai văzut?
- I n seara asta? D a , î n m o m e n t u l î n care a ieşit d i n
b i r o u l j u d e c ă t o a r e i . N i s-au intersectat p r i v i r i l e . A dat
d i n cap, ca şi c u m m-ar f i salutat. D a r n u a spus n i m i c .
Pat a ş t e p t ă şi, c â n d n u i se m a i spuse n i m i c , î n t r e b ă :
- Ce v r e i să m a i fac acum?
216 Sandra Brown

- A i grijă ca N e a l Lester să afle de î n t r e v e d e r e a lor.


M e n ţ i o n e a z ă - i î n t r e a c ă t . C a şi c u m n-ar f i mare l u c r u .
D a r ai grijă să-i s p u i c ă H u n t era nervos c â n d a plecat.
- N u ş t i u ce să zic, se v ă i c ă r i Pat. N u vreau s ă - m i în­
t i n d prea m u l t g â t u l î n povestea asta.
R â s u l b ă r b a t u l u i era de-a d r e p t u l s i n i s t r u :
- E prea t â r z i u ca să-ţi faci g r i j i p e n t r u a ş a ceva.

capitolul 19
C r a w f o r d n u ţ i n e a b ă u t u r ă î n casă. D u p ă moartea
l u i B e t h , î n c e p u s e să bea ca să m a i u i t e de durere. N u
avusese efect, aşa că b ă u s e t o t m a i m u l t . A m e n d a p e n t r u
conducere sub i n f l u e n ţ a a l c o o l u l u i fusese u n semnal de
d e ş t e p t a r e . îşi d ă d u s e seama c â t de aproape era să ajun
gă la fel ca şi C o n r a d şi n u avea de g â n d să p e r m i t ă
asta. E l n u era C o n r a d , d i n n i c i u n p u n c t de vedere.
A c u m , î n rarele ocazii c â n d se î n t â m p l a să bea, se l i m i t a
la u n s i n g u r pahar şi î n t o t d e a u n a ieşea î n o r a ş .
S t ă t e a a c u m la b a r u l u n u i local p o p u l a r , s o r b i n d î n
cet d i n p a h a r u l de b o u r b o n , i g n o r â n d zarva d i n j u r u l
l u i - şase televizoare pe care se u r m ă r e a acelaşi m e c i de
baseball, ţ ă c ă n i t u l b i l e l o r de b i l i a r d , zumzetul convei
saţiilor, lamentarea t ă r ă g ă n a t ă a u n u i c â n t e c country,
transmis p r i n boxe.
D a c ă n u ar f i avut t e l e f o n u l setat pe v i b r a ţ i i , ar li
ratat a p e l u l . Se u i t ă să v a d ă cine-1 s u n ă şi ezită, dai
n u m a i o j u m ă t a t e de s e c u n d ă , î n a i n t e să se h o t ă r a s c ă sa
r ă s p u n d ă . P ă s t r â n d u n t o n l i n i a r , zise:
- H e i , N e a l . C e este?
- Nenorocitule!
- Poftim?
- T u ai fost, n u - i aşa?
- S-a î n t â m p l a t ceva? Pari foarte nervos.
- T u i-ai dat n u m e l e î n p r e s ă , n u - i aşa? Nu-i aşa?
- N u m e l e cui?
- L-au dat la ştirile de la ora zece. M ă u i t a m la telex i
zor. „ U n personaj de n o t o r i e t a t e suspect î n cazul atacu
l u i de la t r i b u n a l . C h u c k O t t e r m a n . "
Dragoste sub presiune 217

C r a w f o r d j i u - ş i p u t u a b ţ i n e u n z â m b e t a u z i n d agita­
ţia l u i N e a l . I i făcu s e m n b a r m a n u l u i să dea u n televi­
zor pe u n u l d i n p o s t u r i l e d i n Tyler. Pe ecran a p ă r u u n
reporter, live î n faţa T r i b u n a l u l u i d i n Prentiss. S o n o r u l
era o p r i t , dar C r a w f o r d putea să g h i c e a s c ă ce spunea,
>entru că i n d i v i d u l recita practic pe d i n a f a r ă p r o p r i i l e
f ui c u v i n t e .
A p a t i a l u i N e a l şi temenelele pe care n u î n c e t a să
le facă î n faţa l u i O t t e r m a n îl c o n v i n s e s e r ă pe Craw­
ford că era cazul să zgâlţâie p u ţ i n l u c r u r i l e . U n post d i n
H o u s t o n ar f i avut o a u d i e n ţ ă de zece o r i m a i mare, dar
Tyler era pe aproape, iar a u d i e n ţ a î n acest caz era m a i
locală. A ş a d a r interesul p e n t r u ce se î n t â m p l a î n Pren­
tiss era m a i mare. U t i l i z â n d cartela p r e p l ă t i t ă pe care o
ţ i n e a î n t o t d e a u n a la î n d e m â n ă , î n t o r p e d o u l S U V - u l u i ,
d ă d u s e u n telefon a n o n i m la l i n i a f i e r b i n t e a p o s t u l u i
de ş t i r i şi ceruse să discute cu u n reporter.
F ă r ă să s p u n ă v r e u n n e a d e v ă r , C r a w f o r d îi relatase
că O t t e r m a n se prezentase la sediul p o l i ţ i e i şi recunos­
cuse că p ă r ă s i s e l o c u l faptei şi că „ e c h i p a de i n v e s t i g a ţ i i "
li solicitase a p o i să v a d ă c a d a v r u l u i b ă n u i t î n m o d ero­
nat că ar f i fost al a t a c a t o r u l u i . N u r ă s p u n s e s e la n i c i
una d i n t r e î n t r e b ă r i l e pe care i le pusese r e p o r t e r u l , care
î n c e p u s e deja să gâfâie de a g i t a ţ i e . Fusese evaziv î n m o d
i n t e n ţ i o n a t şi lăsase impresia falsă că era nervos î n legă­
t u r ă cu f a p t u l că divulga a c e a s t ă i n f o r m a ţ i e . Sperase să
a ţ â ţ e astfel a p e t i t u l r e p o r t e r u l u i şi să îl motiveze să sape
mai a d â n c . I n m o d evident, tactica d ă d u s e rezultate.
N e a l îi d ă d e a m a i departe:
- T u ai fost „ s u r s a a n o n i m ă " , nu-i aşa? T u le-ai spus.
S u n t convins!
- N u ar difuza o i n f o r m a ţ i e a n o n i m ă fără să o f i
verificat.
- R e p o r t e r u l m-a sunat p e n t r u c o n f i r m a r e cu d o u ă
m i n u t e î n a i n t e să i n t r e î n emisie. Două minute!
- A t u n c i de ce u r l i la m i n e , d a c ă t u i-ai c o n f i r m a t că
O t t e r m a n e implicat?
- T o t ce a m c o n f i r m a t a fost că şi-a făcut...
- D a t o r i a civică. Sigur, este u n c e t ă ţ e a n m o d e l .
- C h i a r este.
218 Sandra Brown

- A t u n c i , n u are p e n t r u ce să-şi facă g r i j i , nu?


- E l n u , dar t u ai. O să m ă asigur că p l ă t e ş t i p e n t r u
asta. O să-ţi lipesc f u n d u l de g a r d u l m e u d i n faţă!
- A i î n t r e b a t - o pe d o a m n a d a c ă e de acord?
- C u m o să-i explic asta d o m n u l u i O t t e r m a n ?
- Z ă u aşa, N e a l , chiar n u ş t i u . D a r ai, ăă, zece orc
şi patruzeci şi opt, n u , patruzeci şi n o u ă de m i n u t e
ca să g ă s e ş t i ceva. N u a spus că-1 a r a n j e a z ă ora n o u ă ,
mâine-dimineaţă?
- Du-te d r a c u l u i !
- N e v e d e m la m o r g ă .
C r a w f o r d î n c h i s e , m u l ţ u m i t că r e u ş i s e să-1 enerve
ze pe N e a l şi cu s p e r a n ţ a că tulburase c â t de c â t sân
gele rece al l u i O t t e r m a n . D a r era o v i c t o r i e m i n o r ă
care nu-1 b u c u r a prea m u l t . A p r o a p e sigur că N e a l , în
loc să fie i m p u l s i o n a t să abordeze i n v e s t i g a ţ i a î n t r - u n
m o d m a i agresiv, avea să se î n c ă p ă ţ â n e z e să fie cu atăi
m a i conservator.
Şi p r o b a b i l că O t t e r m a n era u n c e t ă ţ e a n foarte
o n o r a b i l , aşa c u m îl considera N e a l . C r a w f o r d n u pu
tea spune cu exactitate de ce i n d i v i d u l îl sâcâia, dai
p r i m a l u i r e a c ţ i e fusese u n a de a n t i p a t i e şi n e î n c r e d e
re la adresa l u i O t t e r m a n . Iar i n s t i n c t u l l u i c u privire
la o a m e n i îl servise î n t o t d e a u n a m u l t prea b i n e ca să
î n c e a p ă să se î n d o i a s c ă de el a c u m . Avea să r ă m â n ă sus
picios, p â n ă c â n d p r i m e a dovada că se î n ş e l a î n p r i v i n ţ a
lui Otterman.
î n a i n t e să concluzioneze că era cu d e s ă v â r ş i r e nevi
novat, aşa c u m N e a l îl considera deja, C r a w f o r d voia
să-i v a d ă r e a c ţ i a l u i O t t e r m a n î n clipa î n care se uita
la cadavrul l u i Rodriguez şi să afle ce avea să-i s p u n ă
S m i t t y despre î n t â l n i r i l e l u i dubioase, p r e s u p u n â n d că
a f u r i s i t u l îi spunea ceva.
L ă s ă p a h a r u l pe j u m ă t a t e p l i n pe tejgheaua bani
l u i . î n loc să-1 î n v e s e l e a s c ă , îl făcea să se s i m t ă şi mai
deprimat.
î n c o m p a r a ţ i e cu aerul c o n d i ţ i o n a t d i n bar, atmo
sfera de afară era s u f o c a n t ă . î n c e p u s e deja să transpire
c â n d u r c ă la v o l a n u l S U V - u l u i . D ă d e a v i n a pe căldură
p e n t r u apatia care-1 cuprinsese - n u pe expresia rănită
Dragoste sub presiune 219

de pe c h i p u l l u i H o l l y î n clipa î n care o lăsase cu vorbele


acuzatoare v i b r â n d î n t r e ei.
M a i î n t â i îi vorbise ca u n amorezat ca, peste d o a r
câteva m i n u t e , să o atace cu a c u z a ţ i i u s t u r ă t o a r e . D a c ă
nu-şi d ă d u s e seama de m a i î n a i n t e , a c u m o ştia - Craw­
ford n u era u n t i p rafinat.
S i m ţ i n d u - s e epuizat şi cu m o r a l u l la p ă m â n t , i n t r ă î n
casă pe u ş a d i n spate, îşi puse sacoul pe s p ă t a r u l u n u i
scaun d i n b u c ă t ă r i e , îşi scoase cravata de la g â t şi, fără
să se m a i o b o s e a s c ă să-şi d e s c h i d ă n a s t u r i i , trase c ă m a ­
ra peste cap î n t i m p ce s t r ă b ă t e a h o l u l , î n d r e p t â n d u - s e
spre d o r m i t o r .
C â n d trecu î n s ă pe l â n g ă u ş a d e s c h i s ă a camerei
Cieorgiei, se d ă d u d o i p a ş i î n spate.
A p o i r ă m a s e î n l e m n i t , cu m i n t e a f ă c â n d e f o r t u r i să
p r i c e a p ă ceea ce vedeau o c h i i . O r b e ş t e , c ă u t ă î n t r e r u p ă ­
t o r u l de pe perete şi aprinse l u m i n a .
D o r m i t o r u l fusese devastat, dat peste cap, distrus.
O g l i n d a r o t a t i v ă fusese s p a r t ă î n m i l i o a n e de c i o b u r i ,
c ă r ţ i l e cu poze f u s e s e r ă f ă c u t e b u c ă ţ i , a n i m a l e l e de p l u ş
r ă c e a u dezmembrate şi decapitate. A ş t e r n u t u r i l e de sa­
t i n de pe pat f u s e s e r ă sfâşiate. P e r e ţ i i roz erau î m p r o ş ­
caţi cu vopsea r o ş i e , a m i n t i n d î n m o d pervers de pete
de s â n g e .
I m a g i n e a îi crea o s e n z a ţ i e de r ă u fizic. Se f o r ţ ă să
î n g h i t ă n o d u l d i n g â t care-1 sufoca.
C e r c e t ă repede celelalte camere, dar n i m i c altceva
n u fusese atins, iar asta îl deranja p a r c ă şi m a i tare. C e l
care f ă c u s e asta îl c u n o ş t e a b i n e , ştia ce p r e ţ u i a cel m a i
m u l t , ş t i u s e să l o v e a s c ă acolo unde-1 durea m a i tare, ştiu­
se c u m să bage groaza-n el.
„ O r i c e î n c e r c a r e de a lua l e g ă t u r a cu ei va f i con­
s i d e r a t ă o violare a o r d i n u l u i de r e s t r i c ţ i e " , îşi a m i n t i
C r a w f o r d c u v i n t e l e l u i H o l l y . D a r o r d i n u l n u - i fusese
î n c ă î n m â n a t aşa că-şi zise repede î n m i n t e u n „ D u c ă - s e
d r a c u l u i ! " şi s u n ă a c a s ă la f a m i l i a G i l r o y .
R ă s p u n s e Grace.
- E u sunt, spuse el. G e o r g i a e bine?
- C r a w f o r d . Ăă...
- E s t e bine?
220 Sandra Brown

- D a , sigur. D o a r m e de c â t e v a ore.
- Du-te şi u i t ă - t e la ea.
-Crawford...
r Du-te!
înfrânându-şi nerăbdarea, adăugă:
- Te rog, Grace.
Cincisprezece secunde m a i t â r z i u , femeia se î n t o a r s e .
- E î n p a t u l ei, d o a r m e d u s ă .
I n sfârşit, r e u ş i să t r a g ă a d â n c aer î n p i e p t .
- A l a r m a voastră e în funcţiune?
- I I ştii pe Joe.
- Ţ i n e ţ i - o aşa. C h i a r şi î n t i m p u l zilei.
- Despre ce e vorba? S-a î n t â m p l a t ceva?
O e x p l i c a ţ i e n-ar f i f ă c u t d e c â t să c o n f i r m e teoria Im
c u m că u n c o p i l ar f i fost î n p e r i c o l l â n g ă C r a w f o r d .
- O temere de t ă t i c , zise el, f o r ţ â n d u - s e să r â d ă uşor.
U n m o m e n t de p a n i c ă . Ş t i i c u m e. S c u z ă - m ă că te-am
deranjat. N o a p t e b u n ă .
î n c h i s e t e l e f o n u l şi, î n acel m o m e n t , auzi u n zgomoi
a f a r ă . Repede, dar fără zgomot, s t r ă b ă t u h o l u l spre ca
mera de zi. S c o ţ â n d u - ş i p i s t o l u l d i n t o c u l de la spate,
p r i v i pe furiş pe fereastra d i n faţă şi v ă z u o s i l u e t ă apro
piindu-se de v e r a n d ă .
C r a w f o r d aprinse l u m i n a şi, î n a c e e a ş i c l i p ă , deschi
se brusc u ş a .
B ă r b a t u l se o p r i şi-şi d u s e ^ m â n a la o c h i , o r b i t de
l u m i n a ce se aprinsese brusc. îl p r i v i pe C r a w f o r d , e h
p i n d des.
- Hei, Crawford.
Era u n agent de livrare a d o c u m e n t e l o r oficiale, pe
care C r a w f o r d îl folosise chiar el, î n repetate r â n d u r i .
- Ş t i u că e t â r z i u , dar a m v e n i t şi m a i devreme şi n u
erai a c a s ă .
C u e v i d e n t ă s t â n j e n e a l ă , scoase u n p l i c d i n b u z u n a
r u l de la p i e p t al sacoului şi i-1 î n t i n s e l u i Crawford
C â n d acesta îl l u ă , îi spuse:
- î m i pare r ă u .
C r a w f o r d n u - i m u l ţ u m i , dar c l ă t i n ă d i n cap, î n s e n i n
că n u avea p e n t r u ce să-şi c e a r ă scuze. îşi făcea d o a i
datoria.
Dragoste sub presiune 221

B ă r b a t u l îşi atinse s p r â n c e a n a î n s e m n de salut, a p o i


NC î n t o a r s e la m a ş i n a pe care o parcase pe alee.
C r a w f o r d î n c h i s e u ş a . F i i n d c ă era considerat o ame­
n i n ţ a r e i m e d i a t ă la adresa G e o r g i e i , i se servise u n o r d i n
de r e s t r i c ţ i e . P r i v i î n d i r e c ţ i a d o r m i t o r u l u i ei devastat.
I r o n i a n u era deloc s u b t i l ă .

I n clipa î n care spatele îi atinse canapeaua, îi d ă d u


halatul la o parte, îi r i d i c ă t r i c o u l şi-şi s t r e c u r ă degetele
In betelia î n g u s t ă a c h i l o ţ i l o r ei. I n d o a r c â t e v a secunde,
erau scoşi şi a r u n c a ţ i pe podea.
I i trase c ă m a ş a d i n p a n t a l o n i şi îi prinse catarama.
A v â n d m a i m u l t ă e x p e r i e n ţ ă la treaba asta, el îi d ă d u la
o parte m â i n i l e n e î n d e m â n a t i c e şi-şi d e s f ă c u î n g r a b ă
nasturii de la şliţ. î m p r e u n ă , îi c o b o r â s e r ă b l u g i i şi lenje­
ria p â n ă sub f u n d . C â t e v a clipe m a i t â r z i u , era î n ă u n t r u l
ei. C o m p l e t şi tare. î n f i p t .
T i m p de c i n c i secunde - zece? - n i c i u n u l d i n t r e ei
nu se m i ş c ă , n i c i m ă c a r ca să respire, poate p e n t r u că n u
Ic venea să c r e a d ă că a j u n s e s e r ă î n acest p u n c t fără în­
toarcere fără să se s ă r u t e , fără o m â n g â i e r e de p r e l u d i u .
A p o i se p o z i ţ i o n a deasupra ei, s p r i j i n i n d u - ş i o m â n ă
pe o p e r n u ţ ă , iar c e a l a l t ă pe b r a ţ u l canapelei d i n spa­
tele c a p u l u i ei şi î n c e p u să se m i ş t e î n faţă şi-n spate.
U n g h i u l fiecărei î m p u n s ă t u r i era perfect, s e n z a ţ i a elec­
t r i z a n t ă . T o t u ş i , f l ă m â n d ă de m a i m u l t , H o l l y a p ă s ă cu
călcâiele î n canapea şi-şi r i d i c ă ş o l d u r i l e ca să v i n ă î n
întâmpinarea mişcărilor lui.
î n t r - u n t i m p ş o c a n t de scurt, îi s t r â n g e a c ă m a ş a î n
p u m n i , a p o i m â i n i l e i se r i d i c a r ă pe u m e r i i l u i u n d e ră­
m a s e r ă , cu degetele s ă p â n d u - i a d â n c î n m u ş c h i . îşi a r c u i
«patele î n t r - o i m p l o r a r e t ă c u t ă p e n t r u î n c ă o m â n g â i e r e ,
Incă o atingere, î n c ă una... Şi gata.
î n clipa î n care o s i m ţ i î n c o r d â n d u - s e , se lăsă şi el
p r a d ă p r o p r i u l u i orgasm. F u a t â t de intens î n c â t sim­
ţi că b r a ţ e l e nu-1 m a i s u s ţ i n u r ă . Se lăsă greu peste ea,
p u l s â n d î n ă u n t r u l ei, cu r e s p i r a ţ i a f i e r b i n t e şi u m e d ă pe
jţatul ei î n t i m p ce gemea: „ D u m n e z e u l e ! "
222 Sandra Brozvn

E c o u l v o c i i r ă g u ş i t e a l u i C r a w f o r d o smulse pe H o l l y
d i n v i s u l ei, care repetase cu o a c u r a t e ţ e izbitoare î n t r e a
ga î n t â m p l a r e , iar t r u p u l ei r e a c ţ i o n a s e î n c o n c o r d a n ţ ă .
I n i m a îi b ă t e a n e b u n e ş t e . R e s p i r a ţ i a îi era î n t r e t ă i a t ă .
S i m ţ e a că arde.
„Iţi a m i n t e ş t i c u m î m i amintesc eu?"
A r u n c â n d la o parte c e a r ş a f u l , se d ă d u jos d i n pat ş i
se duse î n baie. P o r n i r o b i n e t u l şi se s t r o p i cu a p ă rece
pe faţă. D a r n u r e u ş i să î n l ă t u r e a m i n t i r e a l u i C r a w f o r d
î n t i n s peste ea, cu p i e p t u l s ă l t â n d u - i la fiecare r e s p i r a ţ i e
a d â n c ă . T o t u ş i , f u s e s e r ă c â t e v a m o m e n t e foarte scurte.
A p o i îşi ridicase brusc c a p u l şi privise f i x î n o c h i i ei, d e
la o d i s t a n ţ ă de d o a r c â ţ i v a c e n t i m e t r i .
C u m â i n i l e t r e m u r â n d u - i a c u m , H o l l y î n c h i s e robi
n e t u l şi-şi ş t e r s e faţa. C â n d c o b o r î p r o s o p u l şi-şi văzu
imaginea î n o g l i n d a de deasupra chiuvetei, îşi d ă d u sea
m a că p r o b a b i l aşa o v ă z u s e şi el î n acel m o m e n t : cu p a
r u l c ă z u t peste faţă, cu o c h i i sticloşi şi d i l a t a ţ i , cu obrajii
î n c i n ş i , cu buzele î n t r e d e s c h i s e de u i m i r e î n faţa a c e e a
ce t o c m a i se petrecuse.
A t u n c i ca şi a c u m , s f â r c u r i l e îi f u s e s e r ă a t â t de tai i
pe sub t r i c o u , a t â t de sensibile î n c â t s i m p l a atingere a
m a t e r i a l u l u i m o a l e fusese î n d e a j u n s c â t să o u m p l e d e
f i o r i . D a c ă i-ar f i atins î n acel m o m e n t , d a c ă şi-ar f i tre
cut l i m b a peste ei, d a c ă i-ar f i m â n g â i a t m ă c a r cu răsu
flarea, p r o b a b i l că i n i m a i-ar f i e x p l o d a t de p l ă c e r e .
D a r n u o f ă c u s e . Intrerupsese acel m o m e n t de uluire
c o m u n ă d â n d u - s e la o parte de pe ea şi r i d i c â n d u - s e d e
pe canapea. Acela fusese m o m e n t u l î n care enormitatea
a ceea ce f ă c u s e r ă o izbise d i n p l i n , î n care înţelesese
n a t u r a c a t a s t r o f a l ă a ceea ce se petrecuse î n t r e ei. Cu
gesturi frenetice, îşi t r ă s e s e t r i c o u l pe ea a d u n â n d u M
t i v u l î n t r e coapse. Se rostogolise î n t r - o parte şi-şi străn
sese g e n u n c h i i la p i e p t . D a r p u d i c i t a t e a ei n u m a i a v e a
rost, p e n t r u că el era deja cu u n p i c i o r pe u ş ă , lovind
p a r c h e t u l cu ghetele l u i grele.
D i n t r e t o ţ i factorii i m p l i c a ţ i î n acel e v e n i m e n t , c e »•
surprinsese cel m a i m u l t fusese p r o p r i a ei spontaneita
te. N u se oprise n i c i m ă c a r a t â t c â t să se î n t r e b e : „Să la»
sau să n u fac asta?" Pur şi s i m p l u a c ţ i o n a s e sub impulsul
Dragoste sub presiune 223

celei m a i p r i m i t i v e d o r i n ţ e , fără să se g â n d e a s c ă m ă c a r o
clipă d a c ă era r ă u sau b i n e .
Ceea ce n u - i s t ă t e a deloc î n fire. D u p ă ce t a t ă l ei le
abandonase, m a m a l u i H o l l y lăsase î n seama ei toate
deciziile i m p o r t a n t e . C u o asemenea responsabilitate
u m e r i , c â n t ă r i s e î n t o t d e a u n a cu grijă fiecare decizie,
u-şi putea p e r m i t e să g r e ş e a s c ă p e n t r u că v i i t o r u l ei, la
fel ca şi al m a m e i ei, depinsese î n t o t d e a u n a de corecti­
tudinea alegerii f ă c u t e .
I n v i a ţ a ei n u fusese n i c i o d a t ă loc de c a p r i c i i .
Privindu-se a c u m î n o g l i n d ă , îşi d ă d u seama că, î n
ciuda u r m ă r i l o r pe care acest act necugetat ar f i p u t u t
Nrt le a i b ă , n u îl regreta a t â t de m u l t pe c â t ar f i t r e b u i t .
O a c ă ar f i fost a t e n t ă şi p r e c a u t ă ca de o b i c e i , ar f i pier­
d u t acele m i i de s e n z a ţ i i i n c r e d i b i l e . A r f i p i e r d u t acele
m o m e n t e p l i n e de î n c ă r c ă t u r ă e r o t i c ă , m ă s u r a t e de ca­
d e n ţ a respiraţiilor lor întretăiate. A r f i pierdut sălbăti­
cia şi p r i m i t i v i s m u l î n t r e g u l u i m o m e n t . L-ar f i p i e r d u t . . .
pe el.
M a i b i n e să-şi a m i n t e a s c ă a c u m , cu o u m b r ă de re­
gret, d e c â t să regrete p e n t r u t o t d e a u n a că îşi refuzase
această e x p e r i e n ţ ă .
D a r C r a w f o r d avea să r ă m â n ă î n t o t d e a u n a b ă r b a t u l
p e n t r u care îşi compromisese m o r a l i t a t e a . Iar p e n t r u el,
H o l l y avea să reprezinte m e r e u sistemul care s t ă t e a î n t r e
el şi c o p i l u l l u i . C u v i n t e l e pe care i le spusese c u o s e a r ă
In u r m ă , la plecare, f u s e s e r ă d u r e , dar î n s u m a s e r ă carac­
t e r u l d e z n ă d ă j d u i t al s i t u a ţ i e i l o r .
D u p ă ce-şi făcu u n d u ş şi se î m b r ă c ă , se duse î n b u ­
c ă t ă r i e , u n d e o găsi şi M a r i l y n a ş e z a t ă J a masa pe care
o transformase î n b i r o u l ei t e m p o r a r . î ş i s p u s e r ă b u n ă
d i m i n e a ţ a şi, c â n d H o l l y o î n t r e b ă pe M a r i l y n c u m dor­
mise, aceasta p u f n i :
- H a l a l b o d y g u a r d m a i sunt! A m a d o r m i t b u ş t e a n de
c u m a m atins perna. La c â t ai ajuns acasă?
- P e la zece şi j u m ă t a t e . A m avut o e s c o r t ă p â n ă
la u ş a d i n spate, a p o i m a ş i n a p o l i ţ i e i a r ă m a s p a r c a t ă
pe alee.
- î n c ă e aici. A i v ă z u t c u m v a ştirile aseară?
-Nu.
224 Sandra Brown

- A u u n n o u suspect. N u m e l e l u i este C h i u i
Otterman.
H o l l y se o p r i î n t i m p ce-şi t u r n a o c a n ă de cafea.
- E ş t i sigură?
- A m auzit d i n n o u a z i - d i m i n e a ţ ă . M i s-a p ă r u i
c u n o s c u t n u m e l e şi g h i c i ce.
B ă t u cu degetul î n t r - o foaie de h â r t i e pe care era < >
listă de n u m e .
- A c o n t r i b u i t la campania ta.
- D a , ş t i u . L - a m cunoscut.
îşi d ă d u seama a c u m de ce C r a w f o r d îi pusese î n t r e ­
b ă r i î n l e g ă t u r ă cu C h u c k O t t e r m a n , aparent fără m u
u n motiv.
- C e s p u n despre el?
M a r i l y n îi povesti ce auzise la ştiri şi termin/i
spunând:
- S i n c e r , eu n u cred că-i cine ştie ce. D o a r s-a dir.
singur la p o l i ţ i e . O p e r s o a n ă v i n o v a t ă n-ar vrea să atrajo
a t e n ţ i a asupra sa. Şi ce ar putea să a i b ă O t t e r m a n îm
p o t r i v a ta?
- N i m i c , d i n c â t e ş t i u eu.
- C r e d c ă presa a aflat că a plecat de la l o c u l faptei şi
a făcut d i n ţ â n ţ a r armăsar.
M a r i l y n a r ă t ă spre u n scaun d i n faţa ei.
- Stai jos. S ă v o r b i m .
H o l l y se aşeză.
M a r i l y n îşi î m p r e u n ă m â i n i l e pe m a s ă .
- M i - a i respins d i n start ideea de a-1 folosi pe ranj-e
r u l texan ca să...
- Ş i - m i m e n ţ i n h o t ă r â r e a , M a r i l y n . A r e şi a ş a destule
pe cap.
- H o l l y , e u n b ă i a t de afiş.
-Adică?
- A d i c ă e o m al legii, î n a l t şi zvelt... C â n d mi-ai spu-.
că a r a t ă ca u n p o l i ţ i s t , ai u i t a t să m e n ţ i o n e z i b ă r b i a pm
e m i n e n t ă , p o m e ţ i i a s c u ţ i ţ i şi f a p t u l că este incredilwl
de sexy.
- Z ă u , M a r i l y n , t u c â ţ i a n i ai?
- N u eşti n i c i o d a t ă prea b ă t r â n ă ca să te u i ţ i . L-am
c ă u t a t a s e a r ă pe G o o g l e . I i ştii povestea?
Dragoste sub presiune 225

î n a i n t e ca H o l l y să p o a t ă r ă s p u n d e , M a r i l y n î n c e p u
să-i î n ş i r e „ b r a v u r i l e " l u i C r a w f o r d , i n c l u s i v povestea
din Halcon.
- Şi n u se pricepe d o a r să î m p u ş t e b ă i e ţ i r ă i . A distrus
practic de u n u l singur o r e ţ e a de p o r n o g r a f i e i n f a n t i l ă ,
c o n d u s ă de u n p r e o t şi de nevastă-sa, care se î n t i n d e a de
nici p â n ă î n P o d u n k . D a r aveau c l i e n ţ i î n t o a t ă l u m e a .
P â n ă şi federalii l-au l ă u d a t a t u n c i .
Se a p l e c ă peste m a s ă .
- E d e ş t e p t . E dur. A fost c â t se poate de m i t o c a n cu
m i n e , dar o să-1 i e r t p e n t r u că are o sensibilitate remar­
cabilă p e n t r u fetiţa l u i . C o p i l u l l u i orfan. Era î n sala ta
de j u d e c a t ă , l u p t a p e n t r u custodia fetiţei, când...
F ă c u o p a u z ă , p e n t r u efect d r a m a t i c .
- C â n d s-a trezit pus î n s i t u a ţ i a de a salva v i a ţ a jude­
c ă t o a r e i care ar f i p u t u t foarte b i n e să se p r o n u n ţ e î n
defavoarea l u i .
D e s c h i z â n d larg b r a ţ e l e , M a r i l y n e x c l a m ă :
- E de H o l l y w o o d ! C a v a l e r i s m şi o n o a r e . O a m e n i i
o să-1 m ă n â n c e pe p â i n e . D a r m a i î n t â i , n o i t r e b u i e
nft-1 s e r v i m .
- M - a m autosuspendat d i n cazul l u i .
Vestea o lăsă pe M a r i l y n cu gura c ă s c a t ă .
- Ce? C â n d ? Ce-ai făcut? Poti s ă - m i s p u i de ce?
-Nu.
R ă s p u n s u l succint, dar f e r m al l u i H o l l y o lăsă pe
M a r i l y n fără a r g u m e n t e . A b a n d o n â n d c u tact discu­
ţia, aceasta l u ă u n p i x şi î n c e p u să b a t ă u n r i t m r a p i d
In m a s ă .
T r e c u u n m i n u t î n t r e g , a p o i M a r i l y n a r u n c ă p i x u l pe
m a s ă şi-şi l o v i palmele î n t r e ele.
- D e fapt, asta e chiar m a i b i n e . D a ! C â n d j u d e c a i
cazul, aveai a n u m i t e l i m i t e cu p r i v i r e la ceea ce p u t e a i
NA s p u i . A c u m că n u m a i ai t r e a b ă c u audierea l u i , p o ţ i
ti s u b i e c t i v ă . E ş t i l i b e r ă să v o r b e ş t i despre el î n orice fel
de t e r m e n i v r e i .
H o l l y oftă.
-Marilyn...
226 Sandra Brown

- Ş t i u că n u v r e i să o e x p u i pe fata l u i presei. î n ţ e l e g ,
î n plus, m ă î n d o i e s c că b u n i c u l ar p e r m i t e aşa ceva. N i c i
m ă c a r n u a v r u t să m ă asculte. D a r d a c ă am...
- Stai. D ă î n a p o i . A i î n c e r c a t să-i v i n z i ideea asta Iu i
Joe Gilroy?
- A c u m a p r o x i m a t i v o j u m ă t a t e de o r ă .
H o l l y se u i t ă la m o b i l u l l u i M a r i l y n , aflat la j u m ă t a ­
tea mesei, î n t r e ele.
M a r i l y n spuse:
- L - a m c ă u t a t şi pe el pe G o o g l e . Şi i-am g ă s i t n u m a i ­
d e c â t n u m ă r u l de telefon de a c a s ă . N u că mi-ar f i folosii
la ceva. î n clipa î n care m-am prezentat şi i-am spus cine*
s u n t , mi-a î n c h i s . D a r ne p u t e m n o i descurca şi fără să
folosim copilul. Putem...
- Scuză-mă o clipă.
H o l l y d ă d u s c a u n u l î n spate şi se r i d i c ă î n picioare.
- U n d e te duci?
- M ă întorc imediat.
H o l l y o lăsă pe M a r i l y n d i c t â n d î n t e l e f o n u l m o b i l .
C â n d sejntoarse, c â t e v a m i n u t e m a i t â r z i u , n u t e r m i n a
se î n c ă . îşi t e r m i n ă fraza, a p o i î n c h i s e t e l e f o n u l .
- T o c m a i mi-au v e n i t n i ş t e i d e i absolut n e m a i p o m e
n i t e . N u t r e b u i e să le p u t e m pe toate î n p r a c t i c ă , dar...
Ce-i asta?
H o l l y aşeză g e a m a n t a n u l gata f ă c u t al l u i M a r i l y n
l â n g ă u ş a d i n spate.
- Nu-1 r e c u n o ş t i ?
- î m i ceri să plec?
- N u , te concediez.
G u r a l u i M a r i l y n se căscă.
- A p r e c i e z t o t ce ai f ă c u t , M a r i l y n . A i m e r i t a t fiecare
b ă n u ţ pe care ţi l-am p l ă t i t p â n ă î n acest m o m e n t . D a i
m i e personal î m i r e p u g n ă c o m p r o m i s u r i l e pe care eşii
c a p a b i l ă să le faci d o a r p e n t r u a câştiga alegerile.
C â n d v ă z u că M a r i l y n se p r e g ă t e a să s p u n ă ceva, 11
dică m â n a .
- N u are rost să d i s c u t ă m . C o l a b o r a r e a n o a s t r ă mo­
ţează a c u m . Te rog să s t r â n g i pe m a s ă î n a i n t e să pleci,
î ţ i urez d r u m b u n î n a p o i î n Dallas.
Dragoste sub presiune 227

N e a l a ş t e p t a pe c o r i d o r , î n faţa c a b i n e t u l u i m e d i c u ­
l u i legist, c â n d C r a w f o r d sosi, cu c â t e v a m i n u t e î n a i n t e
de ora n o u ă . N i c i u n u l n u spuse n i m i c . C r a w f o r d se
s p r i j i n i cu spatele de perete şi r ă m a s e aşa, privindu-1
pe detectiv.
I n cele d i n u r m ă , N e a l supse:
- Era mare forfotă la s e d i u l p o l i ţ i e i a z i - d i m i n e a ţ ă .
C r a w f o r d î n t o a r s e c a p u l să p r i v e a s c ă î n l u n g u l cori­
d o r u l u i m o m e n t a n p u s t i u . N e a l n u p r i c e p u aluzia.
- E s t e a d e v ă r a t că ţi-a fost servit u n o r d i n de
restricţie?
-Da.
- L-ai a m e n i n ţ a t pe s o c r u - t ă u ?
-Nu.
- E ş t i capabil de v i o l e n ţ ă . Ş t i u asta d i n e x p e r i e n ţ ă
proprie.
C r a w f o r d î n t o a r s e c a p u l şi-1 s u r p r i n s e pe N e a l tre-
c â n d u - ş i l i m b a peste buza de jos.
- D a r n u avertizez î n a i n t e să lovesc, zise C r a w f o r d .
Care ar m a i f i scopul?
- E ş t i distructiv, zise N e a l , a n i m a t de p a t o s u l f u r i e i .
M ă g ă r i a aia pe care ai făcut-o a s e a r ă cu c a n a l u l de televi­
ziune ne-a dat î n a p o i i n v e s t i g a ţ i a . . .
-Care investigaţie, Neal? T u te p o r ţ i cu m ă n u ş i cu
s i n g u r u l suspect pe care îl avem.
- O t t e r m a n ? Şeful..
- Aaaa... A i dat f u g u ţ a şi l-ai sunat pe şeful poliţiei?
- M-a f ă c u t cu o u şi cu o ţ e t .
- P e n t r u că ai l ă s a t cazul să a d u n e p r a f pe b i r o u l
tău?
- P e n t r u n i ş t e p r e s u p u n e r i nefondate...
- N u a m f ă c u t n i c i u n fel de presupunere! A d e v ă r a t
Nau fals? O t t e r m a n a v e n i t la n o i şi a r e c u n o s c u t că a
convins u n p o l i ţ i s t să-1 lase să p ă r ă s e a s c ă l o c u l faptei.
Ha! A d e v ă r a t ! A d e v ă r a t sau fals? I-am cerut să se u i t e
la Rodriguez şi a acceptat. Şi asta-i t o t a d e v ă r a t . U n d e
c presupunerea?
N e a l n u spuse n i m i c , dar se vedea că e i r i t a t .
C r a w f o r d trase aer î n p i e p t şi c o n t i n u ă pe u n t o n
ceva m a i c o n c i l i a n t .
228 Sandra Brown

- A s c u l t ă , d a c ă v r e i să vorbesc cu şeful şi să-mi asum


d e p l i n a responsabilitate p e n t r u implicarea l u i Otter­
m a n î n i n v e s t i g a ţ i e , o fac cu p l ă c e r e .
- Pe t o ţ i d r a c i i , n u . N u vreau să v o r b e ş t i cu n i m e n i .
T u ai ceva ce scoate i n s t a n t a n e u o m u l d i n s ă r i t e .
- Iar eu care speram să câştig u n p r e m i u de p o p u l a r i
tate la b a l u l de a n u l ă s t a .
- C i n e ţi-a distrus casa?
Frivolitatea cu care N e a l îi adresase î n t r e b a r e a atin
se acea parte d i n el care r ă m ă s e s e n e v i n d e c a t ă şi expu
să d u p ă a c t u l de v a n d a l i s m . D a r r ă s p u n s e cu forţat;)
nonşalanţă:
- Şi zici că era a g i t a ţ i e la sediu a z i - d i m i n e a ţ ă ? I n cazul
ă s t a , u i t ă de seminarele despre s i g u r a n ţ a d o m e s t i c ă . A r
t r e b u i să ţii seminare despre b â r f a e f i c i e n t ă .
- N - a fost b â r f ă . E o chestiune î n r e g i s t r a t ă . A i sunai
la p o l i ţ i e de la t i n e d e - a c a s ă . Persoana care ţi-a r ă s p u n s a
completat u n raport.
C r a w f o r d ştia că ş a n s e l e de a p r i n d e i n t r u s u l erau
aproape inexistente. O r i c i n e putea c o m i t e u n gest atât
de specific, a t â t de b i n e ţ i n t i t , ştia ce face. Era greu uY
crezut că ar f i l ă s a t î n u r m ă vreo d o v a d ă i n c r i m i n a t o r ir.
C h i a r şi aşa, o e c h i p ă c ă u t a a m p r e n t e î n î n c ă p e r e î n
această d i m i n e a ţ ă .
V a n d a l u l intrase pe fereastra d i n camera Georgiei,
dar C r a w f o r d n u descoperise prea m u l t e c u o seară î n
u r m ă , c â n d cercetase zona de afară la l u m i n a lanternei.
U n u l d i n t r e o f i ţ e r i î n a i n t a s e teoria c u m că i n t r u s u l c ă
utase să fure ceva ce ar f i p u t u t v i n d e c u u ş u r i n ţ ă , ca s ă
cumpere droguri.
- C â n d a găsit p ă p u ş i î n loc de produse electronice,
s-a enervat şi a luat-o razna.
C r a w f o r d n u era de acord cu a c e a s t ă teorie, dar nu
comentase. Sunase la p o l i ţ i e n u m a i p e n t r u ca infracţiu
nea să fie î n r e g i s t r a t ă , d a c ă v r e o d a t ă ar f i avut nevoie de
asta - de e x e m p l u p e n t r u a-şi r i d i c a b a n i i d i n asigurare
- A i idee cine a fost? î n t r e b ă a c u m N e a l .
C r a w f o r d o r i c u m n u i-ar f i r ă s p u n s , dar n u m a i
fu nevoie.
- Uite-1 pe O t t e r m a n .
Dragoste sub presiune 229

B ă r b a t u l ieşi d i n l i f t şi se apropie de ei cu p a ş i apă­


saţi, la fel de r o b u s t şi de arogant ca şi cu o zi î n u r m ă .
Singura d i f e r e n ţ ă era că a c u m p u r t a h a i n e de l u c r u .
Pantalonii k a k i îi erau î n d e s a ţ i î n cizme p l i n e de n o r o i .
Se o p r i la câţiva p a ş i de cei d o i şi i se a d r e s ă l u i N e a l ,
fixându-1 cu o p r i v i r e de o ţ e l .
- A v e ţ i o nevoie chiar a t â t de d i s p e r a t ă de p u b l i c i t a t e
î n c â t a t r e b u i t să s c o a t e ţ i la î n a i n t a r e n u m e l e meu?
Neal chiţăi:
- N i m e n i d i n d e p a r t a m e n t u l n o s t r u n u a spus vreo
clipă că a ţ i f i suspect, d o m n u l e O t t e r m a n . A s t a a fost o
î n f l o r i t u r ă a r e p o r t e r u l u i . I s-a atras a t e n ţ i a şi a p r o m i s
să facă r e c t i f i c ă r i l e de rigoare.
- N - a r e d e c â t să zică şi că s u n t Jack S p i n t e c ă t o r u l ,
p u ţ i n î m i p a s ă . N u s c h i m b ă a d e v ă r u l , pe care v i l-am
spus i e r i . S i n g u r a chestie care m ă s â c â i e e că r e p o r t e r i i
m ă t o t s u n ă a c u m c u î n t r e b ă r i şi ca să-mi c e a r ă c o m e n ­
t a r i i , c â n d eu a m u n p r o g r a m î n c ă r c a t , m i s-a stricat o
m a ş i n ă şi o e c h i p ă î n t r e a g ă s t ă degeaba î n t i m p ce eu
p i e r d vremea c u v o i .
Se u i t ă la ceasul pe care îl p u r t a la m â n ă .
- P u t e m t e r m i n a aici, ca să m ă î n t o r c la m u n c ă ?
C r a w f o r d s t ă t e a l â n g ă b u t o n u l mare şi r o ş u de l â n g ă
uşile d u b l e . I I a p ă s ă şi u ş i l e se d e s c h i s e r ă cu u n b â z â i t .
Se d ă d u la o parte şi îi lăsă pe ceilalţi d o i să i n t r e î n a i n ­
tea l u i . O t t e r m a n privea d r e p t î n faţă, c o n t i n u â n d să se
c o m p o r t e ca şi c u m C r a w f o r d n u ar f i existat.
N e a l a n u n ţ a s e p e r s o n a l u l că veneau şi ceruse ca to­
t u l să fie p r e g ă t i t . D r . A n d e r s o n era o c u p a t î n a l t ă parte,
dar u n u l d i n t r e a s i s t e n ţ i i l u i era l â n g ă masa pe care se
afla cadavrul. O d a t ă ce v i z i t a t o r i i îşi o c u p a r ă p o z i ţ i i l e ,
d ă d u respectuos c e a r ş a f u l la o parte.
C r a w f o r d s t ă t e a c u p r i v i r e a fixată asupra l u i Otter­
m a n care, d e ş i negase î n repetate r â n d u r i c ă l-ar f i cu­
noscut pe Jorge Rodriguez, se d ă d u n u m a i d e c â t de g o l .
C r a w f o r d v ă z u c u m i se î n c o r d e a z ă s t o m a c u l şi c u m
trage p u t e r n i c aer î n p i e p t . C l i p i de c â t e v a o r i , a p o i se
^ r ă b i să î n t o a r c ă p r i v i r e a .
- D o m n u l e Otterman?
230 Sandra Brown

îşi r e v e n i a t â t de r a p i d şi a t â t de b i n e î n c â t , d a c ă n u
s-ar f i u i t a t a n u m e d u p ă semne care să-1 t r ă d e z e , Craw­
f o r d le-ar f i ratat. C â n d O t t e r m a n r ă s p u n s e la i m b o l d u l
discret al l u i N e a l , p a r c ă o m a s c ă de s u d o r i-ar f i căzut
peste faţă. A t â t de b r u s c ă fu transformarea. Expresia era
î n c h i s ă , o p a c ă , fără să d e z v ă l u i e n i m i c .
Spuse:
- N u îl cunosc.

capitolul 20
C r a w f o r d se duse de la m o r g ă d i r e c t la t r i b u n a l . Neal
sosise c u c â t e v a m o m e n t e î n a i n t e a l u i . C â n d i n t r ă î n
b i r o u l d e t e c t i v u l u i , îl găsi l ă r g i n d u - ş i n o d u l cravatei î n
t i m p ce se aşeza pe s c a u n u l d i n spatele b i r o u l u i . C a l m u l
l u i îl scotea d i n s ă r i t e pe C r a w f o r d .
Se a p r o p i e de el.
-Amintit!
- P u t e a m să p u n p a r i u că asta o să s p u i .
- A m văzut, N e a l .
- A i v ă z u t ce ai v r u t să vezi.
- Semnele au fost evidente. C l a r e ca l u m i n a zilei. IV
t o ţ i d r a c i i , 1-a r e c u n o s c u t i m e d i a t pe R o d r i g u e z . N i c i
m ă c a r t u n u p u t e a i să-i ratezi r e a c ţ i a .
N e a l îi a r u n c ă o p r i v i r e f u l g e r ă t o a r e , dar Crawford
s i m ţ i că n u era chiar a t â t de i n d i f e r e n t faţă de O t t e r m a n
pe c â t p r e t i n d e a .
- A i observat-o, n u - i aşa?
- O f r a c ţ i u n e de s e c u n d ă , r e c u n o s c u N e a l . N i m i c
d i n care să te ambalezi î n h a l u l ă s t a . Poate că O t t e r m a n
şi Rodriguez au fost la pisoar o d a t ă u n u l l â n g ă celălalt,
- S a u poate că R o d r i g u e z a f ă c u t p a r t e d i n t r - u n
complot.
- U n complot? N u a m s t a b i l i t că ar exista vreun
c o m p l o t . Brusc, t o t u l a d e v e n i t o c o n s p i r a ţ i e şi C h i u l
O t t e r m a n e o m u l care trage sforile d i n spate?
R â s e scurt, a p o i se u i t ă la C r a w f o r d m i j i n d privirea,
- D e ce eşti aşa de p o r n i t pe el?
- D e ce n u e ş t i şi tu?
Dragoste sub presiune 231

- P e n t r u că n u există n i c i o d o v a d ă care să-1 i n c r i m i ­


neze, zise N e a l , r i d i c â n d vocea. N u are n i c i u n m o t i v .
Ştii, m a i există şi astfel de a m ă n u n t e , destul de i m p o r ­
tante î n sistemul n o s t r u de j u s t i ţ i e . D a c ă n u î n s e a m n ă
prea m u l t p e n t r u t i n e , p r o c u r o r u l este de altă p ă r e r e .
Avea dreptate şi C r a w f o r d n u avea n i m i c cu care să
eontraargumenteze, dar n i c i n u arunca î n c ă p r o s o p u l .
- E u t o t zic că ne j o a c ă pe degete. A dat o l o v i t u r ă î n
avans î n m o m e n t u l î n care a v e n i t aici şi a pozat î n ipos­
taza de c e t ă ţ e a n onest cu t o a t ă scena aia de mea culpa.
D e ş t e a p t ă m i ş c a r e . Ne-a spus personal că a fost acolo,
î n a i n t e să d e s c o p e r i m s i n g u r i , şi î n felul ă s t a a devenit
mai p u ţ i n suspect.
- E u zic că n u - i deloc suspect. A m f ă c u t s ă p ă t u r i şi
nu a m g ă s i t n i c i o l e g ă t u r ă cu j u d e c ă t o a r e a Spencer,
tn afară de o d o n a ţ i e p e n t r u c a m p a n i a ei.
- Poate că n u a ţ i s ă p a t u n d e t r e b u i a .
- D i n p u n c t u l ă s t a de vedere, s u n t î n t r u t o t u l de
acord cu t i n e . î n t r - a d e v ă r , s ă p ă m u n d e n u t r e b u i e .
Telefonul l u i Neal târâi.
- Scuză-mă.
R ă s p u n s e şi a s c u l t ă p r e ţ de c â t e v a clipe, a p o i zise:
-Aşteaptă.
Puse m â n a peste receptor.
- Nevastă-mea. C o p i l u l nostru mai mic vomită.
îşi r o t i s c a u n u l î n aşa fel î n c â t să fie cu faţa spre fe­
r e a s t r ă şi cu spatele la C r a w f o r d .
C r a w f o r d se duse l â n g ă b a r u l de cafea improvizat,
pe care se aflau u n f i l t r u de pe vremea^lui N i x o n şi cele
necesare p e n t r u prepararea b ă u t u r i i . îşi t u r n ă l i c h i d u l
I n s i p i d î n t r - u n pahar de c a r t o n , a p o i îl s u n ă pe S m i t t y
ele pe t e l e f o n u l cu c a r t e l ă p r e p l ă t i t ă .
P r o p r i e t a r u l de c l u b r ă s p u n s e cu u n m â r â i t :
- C i n e e?
- V e r i f i c a m d o a r să f i u sigur că n u ţi s-a stricat
telefonul.
R e c u n o s c â n d u - i vocea, S m i t t y î n j u r ă .
- A i zis să te s u n d a c ă a m ceva. Şi te-am sunat? N u .
- C u n o s c u n b ă i a t care face verificări la fisc...
- îţi jur!
232 Sandra Brown

- . şi care are o pasiune p e n t r u a u d i t u r i .


r

- Iţi j u r pe t o t ce-i s f â n t , persoana care te i n t e r e s e a z ă


n u a m a i t r e c u t pe la club...
- T i c k l e d Pink?
- Pe la n i c i u n c l u b . N u de c â n d ai fost aici. Ceea c e
n u face d e c â t să d o v e d e a s c ă ce-am spus de la b u n î n e c
put: aduci ghinion!
- A i v o r b i t cu cineva despre el?
- C r e z i că-s nebun?
- C r e d că eşti u n g u n o i . Z i , ai vorbit?
- A m aruncat n i ş t e m o m e a l ă , da? N u s-a prins
nimic.
C h i a r a t u n c i , M a t t N u g e n t i n t r ă î n î n c ă p e r e , adu­
c â n d m a i m u l t e dosare cu el. P ă r e a entuziasmat. C r a w
f o r d îi a r u n c ă o p r i v i r e l u i N e a l , care s t ă t e a î n c ă c u
spatele la î n c ă p e r e .
- î n c e a r c ă să te descurci m a i b i n e , Smitty, altfel v o i
f i n e v o i t să alertez echipa de la M o r a v u r i î n l e g ă t u r ă c u
fata aia m i n o r ă care d a n s e a z ă la c l u b u l t ă u .
- Pe d r a c u ' , de u n d e ştii de ea?
- N u ştiam.
C r a w f o r d î n c h i s e t e l e f o n u l , a r u n c ă p a h a r u l de cafea
î n g u n o i şi îi t ă i e calea l u i N u g e n t .
- S a l u t a r e , M a t t ! N e a l v o r b e ş t e la telefon. Ce-ai
acolo?
-Nimic.
D a r C r a w f o r d îşi d ă d e a seama n u m a i u i t â n d u - s e la
m ă r u l l u i A d a m care s ă l t a î n sus şi-n jos pe g â t u l lui
N u g e n t că era ceva. F ă r ă să-i lase t â n ă r u l u i detectiv t i m p
să protesteze, îl f o r ţ ă să se r ă s u c e a s c ă o s u t ă optzeci de
grade pe c ă l c â i e şi îl î m p i n s e pe c o r i d o r . Se duse cu el
u n d e v a u n d e să n u p o a t ă f i a u z i ţ i de p e r s o n a l u l d i n sec
ţia de p o l i ţ i e şi, î n a i n t e ca N u g e n t să-1 p o a t ă o p r i , l u ă u n
dosar d i n vraf.
- N u ai v-v-voie să vezi asta, se b â l b â i el, î n t i m p ce
C r a w f o r d deschidea d o s a r u l .
N u , C r a w f o r d era sigur că N e a l n u voise ca el să vadă
asta. Fotografiile erau pixelate, neclare, aparent făcute
cu u n telefon cu z o o m u n u i subiect î n m i ş c a r e : Craw
f o r d . I i d o c u m e n t a s e r ă p l e c ă r i l e şi v e n i r i l e d i n ultimele
Dragoste sub presiune 233

d o u ă z e c i şi p a t r u de ore. Pe jos. C u m a ş i n a . C â n d ajun­


sese la t r i b u n a l . C â n d plecase. C â n d s t ă t u s e la bar şi tră­
sese de p a h a r u l de b o u r b o n . C â n d i se servise o r d i n u l
de r e s t r i c ţ i e î n l u m i n a de pe veranda casei l u i .
N u - i venea să c r e a d ă c ă nu-1 v ă z u s e pe cel care îl ur­
m ă r i s e , pe de altă parte n u se a ş t e p t a s e să fie u r m ă r i t ,
nu fusese î n a l e r t ă . Sigur, u n u zero p e n t r u N e a l .
I n t i m p ce se u i t a a d o u a o a r ă peste c o p i i l e A 4 ,
întrebă:
- F o t o g r a f u l n u 1-a s u r p r i n s , d i n î n t â m p l a r e , şi pe
n e n o r o c i t u l care a distrus camera fetiţei mele, nu?
T o n u l i r o n i c al l u i C r a w f o r d f u prea s u b t i l p e n t r u
Nugent, care r ă s p u n s e serios:
- N e a l a î n t r e b a t deja. N u .
D e ş i vedea t o t u l p r i n t r - o c e a ţ ă r o ş i e de furie, Craw­
ford ştia c ă r e a c ţ i a l u i va f i a d u s ă la c u n o ş t i n ţ a l u i N e a l .
F ă c â n d u n efort să se controleze, alinie foile şi le puse la
loc î n d o s a r u l pe care i-1 d ă d u l u i N u g e n t .
- N u ş t i u cine e t i p u l , d a r face t r e a b ă b u n ă .
- N e a l o să m ă m ă n â n c e de v i u , spuse N u g e n t , pe u n
ton l a m e n t a b i l .
- N u - ţ i face g r i j i . D a c ă se ajunge la asta, o să-i s p u n
că te-am i n t i m i d a t şi te-am f o r ţ a t să-mi a r ă ţ i d o s a r u l .
O să te c r e a d ă .
-Mersi.
Ezită, a p o i spuse:
- O r i c u m , n u î n ţ e l e g de ce a pus să f i i u r m ă r i t .
- N i c i eu n u înţeleg, M a t t .
I n t r a r ă î m p r e u n ă î n a p o i î n b i r o u . N e a l vorbea î n c ă
la telefon, aşa c ă n u o b s e r v ă c ă N u g e n t era agitat î n cli­
pa î n care se aşeză la b i r o u şi p o r n i c a l c u l a t o r u l .
C r a w f o r d î n c e r c a s ă î n ţ e l e a g ă ce î n s e m n a f a p t u l
cft era u r m ă r i t şi să g ă s e a s c ă u n m o d eficient de a-1
c o n f r u n t a pe N e a l î n l e g ă t u r ă c u acest aspect, c â n d
mină t e l e f o n u l f i x de pe b i r o u l l u i N e a l . C r a w f o r d răs­
punse a u t o m a t :
- Crawford H u n t .
O voce s u b ţ i r e , f e m i n i n ă , spuse:
- O h , b u n ă . S u n t C a r r i e Lester.
Privirea l u i C r a w f o r d se î n d r e p t ă asupra l u i N e a l .
234 Sandra Brown

- î m i cer scuze, cine?


- S u n t s o ţ i a l u i N e a l . N u ne-am c u n o s c u t dar, desi
gur, ş t i u cine e ş t i .
C r a w f o r d r ă m a s e p r i v i n d u - i ceafa l u i N e a l pe care
s o ţ i a îl d ă d u s e , fără să vrea, de gol.
- î m i pare r ă u să vă deranjez, spuse femeia, dar î n
cerc de c â t e v a m i n u t e să d a u de N e a l şi t e l e f o n u l m o b i l
i n t r ă d i r e c t pe mesaje. Este c u m v a acolo?

C â n d C r a w f o r d i n t r ă î n î n c ă p e r e , asistenta l u i H o l l y
r i d i c ă privirea d i n spatele b i r o u l u i şi pe c h i p u l ei a p ă r u
o expresie de s u r p r i z ă .
- Domnule Hunt?
- D o a m n a j u d e c ă t o r e aici?
- A v e n i t a c u m vreo zece m i n u t e .
- E ş t i a m a b i l ă să-i s p u i că s u n t aici? A a p ă r u t ceva
n o u î n caz şi t r e b u i e să d i s c u t cu d u m n e a e i .
Asistenta folosi t e l e f o n u l de pe b i r o u ca să v o i
b e a s c ă cu H o l l y şi, c â t e v a secunde m a i t â r z i u , aceasta
deschise u ş a c a b i n e t u l u i privat, privindu-1 cu sprânce­
nele ridicate.
- Bună dimineaţa.
- B u n ă . î m i cer scuze că n u a m sunat î n avans.
- D o r e ş t i să v o r b e ş t i cu mine?
- Numaidecât.
Se d ă d u la o parte şi îi făcu s e m n să i n t r e .
- D o a m n ă Briggs, n u r ă s p u n d la n i c i u n telefon,
î n c h i s e u ş a şi se î n t o a r s e spre el.
A s t ă z i , c o s t u m u l ei era c o m p u s d i n p a n t a l o n i n e
g r i şi u n sacou î n c a r o u r i n e g r e şi c r e m . Bluza cl«
d e d e s u b t se asorta cu d u n g i l e deschise la culoare ş i M
î n c h i d e a cu u n şir de n a s t u r i m i c u ţ i , p e r l a ţ i . O r i e ai
de ispititoare ar f i fost imaginea, C r a w f o r d se forţă s.i
p r i v e a s c ă deasupra d e c o l t e u l u i .
- î m i pare r ă u p e n t r u ce a m spus a s e a r ă , că aş li
avu t-o pe G e o r g i a d a c ă n-ai f i fost t u .
- D i n p ă c a t e , este a d e v ă r a t .
- P o a t e . D a c ă despici f i r u - n p a t r u . D a r e r a m f u r i < » .
d i n alt m o t i v şi n u ar f i t r e b u i t s ă - m i descarc nervii p
t i n e . î n orice caz...
Dragoste sub presiune 235

Lăsă l u c r u r i l e aşa şi n i c i ea n u i n s i s t ă .
- Ţ i s-a î n m â n a t o r d i n u l ? î n t r e b ă H o l l y .
- La c â t e v a m i n u t e d u p ă ce a m ajuns a c a s ă . A m avut
o s e a r ă p l i n ă de e v e n i m e n t e .
Şi ştia că asta se citea a c u m pe faţa l u i . î n c e p u s e deja
Nrt se facă d i m i n e a ţ ă c â n d echipa de i n v e s t i g a ţ i i t e r m i ­
nase de cercetat camera v a n d a l i z a t ă şi p e r i m e t r u l ca­
nei. D u p ă ce o a m e n i i legii p l e c a s e r ă , C r a w f o r d s t ă t u s e
î n t i n s , treaz, g â n d i n d u - s e la camera d i s t r u s ă , î n t r e b â n -
du-se cine f ă c u s e asta şi, l u c r u care îl î n g r i j o r a şi m a i
tare, de ce.
D u p ă ce n u d o r m i s e d e c â t vreo d o u ă ore, ştia că avea
c e a r c ă n e î n t u n e c a t e sub o c h i . N u se obosise să se băr­
b i e r e a s c ă şi îşi uscase p ă r u l d o a r cu p r o s o p u l . C ă m a ş a şi
b l u g i i îi erau c u r a ţ i , dar avea acelaşi sacou m o t o t o l i t pe
care îl purtase cu o zi î n u r m ă şi pe care îl luase de
pe s p ă t a r u l s c a u n u l u i d i n b u c ă t ă r i e î n t i m p ce ieşea.
- S-a m a i î n t â m p l a t şi altceva aseară? î n t r e b ă ea.
- A j u n g şi la asta. î n p r i m u l r â n d , t r e b u i e să-ţi stric
ziua.
- A a p ă r u t ceva n o u î n cazul nostru? N u a fost d o a r
un pretext pe care i l-ai servit d o a m n e i Briggs ca să p o ţ i
*A i n t r i şi să-ţi ceri scuze?
- D i n nefericire, n u . A m v e n i t să te avertizez.
îşi puse m â i n i l e î n ş o l d u r i şi c o b o r î p r i v i r e a î n po­
dea, d o r i n d u - ş i să g ă s e a s c ă acolo scrise n i ş t e c u v i n t e pe
care să le p o a t ă recita. D a r n u le găsi. T r e b u i a să-i s p u n ă
şi h o t ă r î că cel m a i b i n e era să o facă î n t r - u n m o d c â t
mai direct.
- N e a l a pus să f i u u r m ă r i t .
H o l l y deschise gura să v o r b e a s c ă , dar C r a w f o r d
«puse:
- A ş t e a p t ă , a s c u l t ă - m ă p â n ă la c a p ă t . A s t a n u - i par­
tea cea m a i rea. A r e fotografii. N u ş t i u de c â t t i m p
d u r e a z ă supravegherea, n i c i c â t de a m ă n u n ţ i t ă a fost, dar
voiam să te p r e v i n că s-ar putea să apari î n p r i m - p l a n î n
cAteva i m a g i n i .
î n c l i n ă c a p u l spre cele t r e i ferestre m a r i d i n spatele
b i r o u l u i ei.
236 Sandra Brown

- N u ş t i u sigur p e n t r u că a m v ă z u t doar o m o s t r ă .
I-am folosit şi eu pe b ă i e ţ i i ăştia şi ş t i u că s u n t p l i n i dc
resurse. D a c ă m-a v ă z u t cineva v e n i n d aici a s e a r ă , dacă
a f ă c u t poze pe ferestrele alea, a t u n c i a m î n c u r c a t - o .
Şi t u , şi eu.
î m p r e u n ă pe marginea b i r o u l u i ei, cu el aproape
aplecat peste ea. P â n ă şi l e n t i l a a p a r a t u l u i foto s-ar li
aburit.
- C e l p u ţ i n n u ne-am s ă r u t a t , zise el. N u ne-a prins
î n postura asta, dar n u cred că cineva ar putea i n t e r p r c
ta greşit... ei b i n e . . . î n ţ e l e g i .
Se p r i v i r ă î n o c h i , a p o i p r i v i r e a ei c o b o r î spre gura
l u i , a p o i m a i jos, spre c e n t r u l p i e p t u l u i .
- D e ce a cerut N e a l să f i i u r m ă r i t ?
C r a w f o r d se a ş t e p t a s e la u n ş u v o i de r e p r o ş u r i acu
zatoare. L u a t p r i n s u r p r i n d e r e de î n t r e b a r e a ei, d ă d u
din mână.
- I-a i n t r a t î n cap că eu a m aranjat a t e n t a t u l d i n sala
ta de j u d e c a t ă .
- Cum?
- O n e b u n i e , ş t i u . D a r e h o t ă r â t să m ă d i s t r u g ă ş i
n u se d ă î n l ă t u r i de la n i m i c ca să-şi a t i n g ă ţ e l u l . î n t r e
timp...
î i povesti despre r e a c ţ i a l u i O t t e r m a n î n clipa î n c a r e
v ă z u s e cadavrul.
- N e a l n u a v r u t să r e c u n o a s c ă , dar a observat şi el.
- N u îi iau a p ă r a r e a l u i C h u c k O t t e r m a n , zise ea. N u
îl cunosc chiar a t â t de b i n e . D a r asta e şi ideea. î n a f a r ă
de o c o n t r i b u ţ i e m o d e s t ă la campania mea, n u există
n i c i o l e g ă t u r ă î n t r e n o i . Ţi-aş spune d a c ă ar exista.
- T e cred. D a r ar putea f i ceva ce n u - ţ i a m i n t e ş t i s a u
ceva ce n i c i m ă c a r n u ştii. Poate are vreo l e g ă t u r ă c u
f i r m a d i n Dallas?
- A m sunat să-mi cer scuze p e n t r u t o t deranjul pe
care povestea asta 1-a adus pe c a p u l l o r . C e i de acolo
m-au asigurat că securitatea mea este p r i o r i t a r ă . Dar, i n
orice caz, C h u c k O t t e r m a n n u a avut n i c i o d a t ă de a t a i e
cu n i c i u n u l d i n t r e a v o c a ţ i i de acolo, n i c i a c u m , n i u
î n trecut.
Dragoste sub presiune 237

- P o a t e că s u n t i n f o r m a ţ i i privilegiate şi n u vor să
le divulge.
- M - a m g â n d i t şi eu. A m î n t r e b a t .
C l ă t i n ă d i n cap.
- C r e d că mi-ar spune. La u r m a u r m e i , este vorba de
o crimă.
- Bine. Dar mai gândeşte-te.
A ş t e p t ă o clipă, apoi î n t r e b ă :
- C e ai de g â n d să faci î n l e g ă t u r ă cu treaba cealaltă?
- Te referi la fotografii?
- N u ş t i u d a c ă s u n t şi cu t i n e . Dar, d a c ă sunt, catego­
ric s u n t c o m p r o m i ţ ă t o a r e .
- N u m a i s u n t i m p l i c a t ă î n cazul t ă u .
- N u , dar zona r ă m â n e c e ţ o a s ă . Jegosul ăla de San-
ders ar putea preface chestia asta î n t r - u n scandal despre
care să se v o r b e a s c ă zece a n i de aici î n a i n t e .
P r i v i î n altă d i r e c ţ i e .
- La naiba, ar f i t r e b u i t să stau departe de t i n e . D a c ă
pierzi alegerile d i n cauza mea, n-o să mi-o p o t ierta.
- O să-ţi p o ţ i ierta că mi-ai salvat viaţa?
Privirea l u i C r a w f o r d se î n t o a r s e asupra ei.
-Poftim?
- C r a w f o r d , a m fost c o m p r o m i s ă d i n clipa î n care ai
Hftrit peste b a l u s t r a d ă şi m-ai acoperit cu t r u p u l t ă u de
g l o a n ţ e l e a t a c a t o r u l u i . I n d i f e r e n t ce s-a î n t â m p l a t d i n
acel m o m e n t , n u aş m a i f i p u t u t lua o decizie o b i e c t i v ă
In l e g ă t u r ă cu b ă r b a t u l care şi-a riscat v i a ţ a ca să o salve­
le pe a mea.
S u n a p u ţ i n cam prea b i n e , ca u n r ă s p u n s sincer, dar
bine aranjat, pe care îl p r e g ă t i s e î n cazul î n care i s-ar f i
pus o î n t r e b a r e d e l i c a t ă î n l e g ă t u r ă cu el.
- A s t a ai scos-o t u sau aia, c u m o c h e a m ă . . . ?
- A m concediat-o pe a i a - c u m - o - c h e a m ă a z i - d i m i n e a ţ ă .
Vestea îl l u ă p r i n s u r p r i n d e r e .
- C u m aşa? D i n cauza tunsorii?
Holly râse.
- A r f i fost u n m o t i v suficient de b u n . D a r a m avut
d i v e r g e n ţ e de o p i n i e î n l e g ă t u r ă cu m o d u l î n care ar
t r e b u i să c o n t i n u e c a m p a n i a mea.
238 Sandra Brown

T e l e f o n u l l u i C r a w f o r d scoase u n b â z â i t , semnalan
du-i că avea u n mesaj.
- Păstrează-ţi ideea.
Deschise şi p r i v i u l u i t imaginea cu G e o r g i a care
a p ă r u s e pe ecran. A p ă s ă pe s ă g e a t ă ca să p o r n e a s c ă
înregistrarea video.
C h i c o t e l e ei u m p l u r ă camera. Recunoscu parcul,
l o c u l de j o a c ă familiar, l e a g ă n e l e . C â r l i o n ţ i i b l o n z i ai
G e o r g i e i sclipeau î n soare o r i de c â t e o r i l e a g ă n u l ajun
gea sus. M â n u ţ e l e m i c i erau b i n e s t r â n s e pe funiile
groase, picioarele îi erau î n t i n s e î n faţă ca să a j u n g ă cai
putea m a i sus. R â d e a fericită.
F i l m u l d u r a treizeci şi d o u ă de secunde. F u cea mai
l u n g ă j u m ă t a t e de m i n u t d i n v i a ţ a l u i C r a w f o r d . Exista
şi u n text care î n s o ţ e a f i l m u l : „ E m u l t prea u ş o r " .
Ţ â ş n i spre u ş ă şi aproape că o smulse d i n balamale
î n clipa î n care o deschise. H o l l y strigă î n spatele l u i :
- Crawford? Ce e?
- S u n ă la 911! strigă el t r e c â n d î n g o a n ă pe lân^ă
a s i s t e n t ă . T r i m i t e p o l i ţ i a acolo!
-Unde?
- La l o c u l de j o a c ă d i n parc.
Pe scara p a r c ă i n t e r m i n a b i l ă pe care c o b o r î cele pa
t r u etaje, le strigă o a m e n i l o r să se dea la o parte şi ii
î m p i n s e pe cei care n u r e u ş e a u să se ferească la t i m p din
calea l u i . S ă r e a de la j u m ă t a t e a ş i r u l u i de trepte. C â n d
ajunse î n h o l u l de la parter, le strigă celor d o u ă ajutoare
de şerif care-i ieşiră-n d r u m :
- I n p a r c u l central! A c u m !
N u a ş t e p t ă să v a d ă d a c ă veneau d u p ă el. Ieşi ca u
ghiulea d i n c l ă d i r e a t r i b u n a l u l u i şi t r a v e r s ă î n goană
parcarea, cu cheile t r e m u r â n d u - i î n m â n ă î n t i m p ce î n
cerca să d e s c h i d ă S U V - u l . U r c ă la v o l a n , p o r n i m o t o r u l
şi a p ă s ă cu p u t e r e pe claxon, ca să le semnalizeze celoi
lalţi şoferi d i n parcare că venea pe partea d r e a p t ă .
Pe străzile o r a ş u l u i , făcu s l a l o m cu s c â r ţ â i t de r o ţ i
p r i n t r e celelalte m a ş i n i d i n trafic. Ţ i n â n d v o l a n u l e u
m â n a d r e a p t ă , o scoase pe cea s t â n g ă pe fereastra ele
l â n g ă el şi a t a ş ă sirena p o r t a b i l ă pe a c o p e r i ş u l maşinii
A r u n c ă o p r i v i r e î n o g l i n d a retrovizoare şi v ă z u că c e l e
Dragoste sub presiune 239

d o u ă ajutoare de şerif veneau î n u r m a l u i . P o r n i s t a ţ i a


cu care era d o t a t ă m a ş i n a şi transmise d i s p e c e r u l u i i n ­
f o r m a ţ i i l e de b a z ă .
T r e c u î n viteză p r i n t r e cele d o u ă coloane de p i a t r ă
de la intrarea î n parc şi s t r ă b ă t u aleea c u r b a t ă î n l i n i e
d r e a p t ă , cu pedala a c c e l e r a ţ i e i l i p i t ă de podea. C â n d
parcarea a d i a c e n t ă l o c u l u i de j o a c ă a p ă r u î n c â m p u l l u i
vizual, a p ă s ă f r â n a cu t o a t ă f o r ţ a de care era î n stare, fă­
c â n d S U V - u l să patineze a p r o x i m a t i v d o u ă z e c i de m e t r i .
O p r i m o t o r u l şi sări d i n m a ş i n ă î n a i n t e ca aceasta să se
o p r e a s c ă de t o t .
O auzi pe G e o r g i a î n a i n t e să o v a d ă . R â d e a tare şi
uşor, chicotelile ei vesele r ă s u n a u î n aer. Scoase c a p u l pe
l â n g ă t r u n c h i u l u n u i a d i n t r e stejarii seculari şi o v ă z u .
S t ă t e a î n t r - u n carusel, ţ i n â n d u - s e de bara c ă l u ţ u l u i , râ­
z â n d î n t i m p ce Grace o î n v â r t e a .
C r a w f o r d se l i p i de t r u n c h i u l c o p a c u l u i şi se a p l e c ă
de la m i j l o c , p u n â n d u - ş i m â i n i l e pe g e n u n c h i , g â f â i n d ,
cu l a c r i m i de u ş u r a r e a m e s t e c â n d u - s e cu sudoarea ustu­
r ă t o a r e care-i i n t r a î n o c h i .
C â n d se î n d r e p t ă , îl v ă z u pe Joe G i l r o y . S t ă t e a spri­
j i n i t de m a ş i n a p a r c a t ă pe alee, cu t e l e f o n u l î n m â n ă . I I
u r m ă r e a pe C r a w f o r d . Z â m b i . „ M u l ţ u m e s c . A c u m p o t
să te t r i m i t d u p ă g r a t i i . "
î n t r e g c â m p u l vizual al l u i C r a w f o r d se m i c ş o r ă , de­
v e n i n d de m ă r i m e a u n e i g ă m ă l i i de ac, c o n c e n t r â n d u - s e
asupra s o c r u l u i s ă u . î n c e p u să î n a i n t e z e cu pas m ă s u r a t ,
dar h o t ă r â t , care p r o b a b i l că îi transmise l u i Joe furia
care îi transformase s â n g e l e î n lavă. B ă r b a t u l m a i î n vâr­
stă îşi î n d r e p t ă spatele şi a d o p t ă o p o z i ţ i e d e f e n s i v ă .
C r a w f o r d s t r ă b ă t u î n fugă d i s t a n ţ a care m a i ră­
m ă s e s e î n t r e ei, îl a p u c ă de c ă m a ş ă , îl smulse de l â n -
# i m a ş i n ă şi îl î m p i n s e cu a t â t a p u t e r e î n c â t Joe făcu
d o i p a ş i î n spate, î m p l e t i c i n d u - s e , a p o i căzu cu putere
pe p i e t r i ş .
- A i făcu t-o acum, m â r â i acesta. O să-nfunzi p u ş c ă r i a .
- Ce fel de joc e ă s t a , Joe?
-Joc? Ce t o t s p u i acolo?
- F i l m u l ăla. C o m e n t a r i u l s p i r i t u a l .
240 Sandra Brown

- E ş t i n e b u n . A m spus-o î n t o t d e a u n a . Şi t o c m a i ai
dovedit-o. N u ş t i u n i m i c despre n i c i u n f i l m .
C r a w f o r d se î n t i n s e spre el, dar u n u l d i n t r e ofiţerii
care v e n i s e r ă î n u r m a l u i îi rosti n u m e l e pe u n t o n de
avertizare.
- N u face asta, zise b ă r b a t u l , sau ne forţezi să te
arestăm.
C r a w f o r d îl a s c u l t ă , dar n u - ş i d e z l i p i privirea de la
socru-său.
- Dă-mi telefonul tău.
- Du-te d r a c u l u i !
Joe se r i d i c ă şi-şi s c u t u r ă p a n t a l o n i i de praf.
- M ă duc să le iau pe G e o r g i a şi pe Grace şi p l e c ă m
de aici, c â t m a i departe de t i n e .
P r i v i n d î n spatele l u i C r a w f o r d , v ă z u cele d o u ă
ajutoare de şerif.
- C e m a i a ş t e p t a ţ i ? A m o r d i n de r e s t r i c ţ i e . Ares­
taţi^
- î m i pare foarte r ă u , C r a w f o r d , spuse u n u l d i n ei.
Să m e r g e m .
C r a w f o r d n u se c l i n t i . C u privirea î n c ă fixată asupra
l u i Joe, r e p e t ă :
- D ă - m i telefonul!
Joe îl p r i v i cu d i s p r e ţ şi îi î n t o a r s e spatele. M â n a lui
C r a w f o r d prinse b r a ţ u l l u i Joe. U r m ă o l u p t ă p e n t r u
posesia t e l e f o n u l u i m o b i l . C e i d o i o f i ţ e r i se a m e s t e c a r ă
şi, î m p r e u n ă , r e u ş i r ă să-1 î n d e p ă r t e z e pe C r a w f o r d .
M a ş i n a l u i N e a l se o p r i la d o a r câţiva m e t r i de locul
î n care C r a w f o r d se z b ă t e a să se s m u l g ă d i n s t r â n s o a r e a
celor d o i o f i ţ e r i . N e a l şi N u g e n t v e n i r ă de-o parte şi d e
c e a l a l t ă . O a d o u a m a ş i n ă o p r i î n spatele m a ş i n i i lui
N e a l . H o l l y c o b o r î d i n ea. C u coada o c h i u l u i , Craw
f o r d v ă z u semnale l u m i n o a s e care a n u n ţ a u sosirea mai
m u l t o r echipaje de p o l i ţ i e , echipaje pe care chiar el le
chemase î n d r u m spre parc.
- Ce m a m a d r a c u l u i se petrece? î n t r e b ă N e a l .
- M-a atacat, spuse Joe. Arestaţi-1!
C r a w f o r d , cu r e s p i r a ţ i a î n t r e t ă i a t ă , spuse:
- M i - a t r i m i s u n f i l m cu G e o r g i a f i i n d c ă ştia că o sa
v i n . U i t ă - t e singur şi zi-mi t u ce-ai f i făcut?
Dragoste sub presiune 241

La s e m n u l l u i N e a l , ajutoarele de şerif îi d ă d u r ă
d r u m u l C r a w f o r d îi î n t i n s e t e l e f o n u l l u i N e a l şi îi spu­
se parola.
- N u ş t i u despre ce d r a c u ' v o r b e ş t e , zise Joe.
N e a l găsi mesajul cu î n r e g i s t r a r e a v i d e o şi r u l ă
filmul.
- N u spune cine 1-a t r i m i s . Pot să vă v ă d telefonul,
d o m n u l e Gilroy?
Joe îşi u m f l ă p i e p t u l .
- D a c ă c u v â n t u l m e u n u este d e s t u l de b u n p e n ­
tru voi...
- D o m n u l e Gilroy?
H o l l y se s t r e c u r ă p r i n t r e N e a l şi N u g e n t şi se o p r i
î n faţa l u i Joe. Vocea îi era b l â n d ă , c o n t r o l a t ă , ca a
u n u i mediator.
- D a c ă n u este d e c â t o n e î n ţ e l e g e r e , ce-ar f i să lă­
m u r i m l u c r u r i l e î n a i n t e ca nepoata d u m n e a v o a s t r ă să
observe echipajele de p o l i ţ i e şi să se sperie?
- D a c ă se sperie, o să fie d i n v i n a l u i , n u a mea.
- A t u n c i , fiţi d u m n e a v o a s t r ă m a i î n ţ e l e p t .
Joe o p r i v i cu o c h i m i j i ţ i .
- N u m a i ai n i c i o l e g ă t u r ă cu povestea asta. î n c e p
să m ă î n t r e b d i n ce m o t i v te-ai suspendat d i n caz. Te-a
c â ş t i g a t de partea lui?
- E u s u n t de partea G e o r g i e i .
F ă c u o p a u z ă , a p o i spuse:
- V ă rog.
O c h i i l u i Joe sticleau de ostilitate şi m â n d r i e , dar,
c â n d N e a l î n t i n s e m â n a , îi t r â n t i t e l e f o n u l î n p a l m ă .
- Parola d u m n e a v o a s t r ă , d o m n u l e Gilroy?
N e a l a c c e s ă t e l e f o n u l a p o i c ă u t ă î n b i b l i o t e c a de
înregistrări.
- N u - i aici.
H o l l y , care se uitase şi ea la e c r a n u l a p a r a t u l u i , r i d i c ă
privirea spre C r a w f o r d şi c l ă t i n ă d i n cap.
î n t r e t i m p , alţi p o l i ţ i ş t i se a l ă t u r a s e r ă g r u p u l u i . N e a l
îi spuse l u i N u g e n t :
- Spune-le că a fost o a l a r m ă falsă. Zi-le să plece.
- N u a fost o a l a r m ă falsă, spuse C r a w f o r d . A i v ă z u t
filmul.
242 Sandra Brown

U i t â n d u - s e la Joe, a d ă u g ă :
- A v e a t e l e f o n u l î n m â n ă c â n d a m ajuns. Poate că a
şters înregistrarea.
Joe îl i g n o r ă şi se a d r e s ă l u i N e a l :
- N u am făcut nici u n film.
- D a r cineva a f ă c u t .
î n n e b u n i t , C r a w f o r d îşi trecu degetele ambelor
m â i n i p r i n p ă r şi le lăsă acolo.
- M i - a fost t r i m i s î n s e m n de avertisment. D a c ă n-ai
fost t u . . .
A m i n t i n d u - ş i u n g h i u l d i n care fusese f ă c u t ă filma­
rea, c e r c e t ă cu privirea copacii d i n j u r .
- A r f i t r e b u i t să stea acolo.
O l u ă d i n loc, dar u n u l d i n ajutoarele de şerif îl trase
înapoi.
- N e o c u p ă m n o i , C r a w f o r d . T u vezi de asta.
P l e c ă î n g r a b ă , î n s o ţ i t de p a r t e n e r u l l u i .
N e a l îl î n t r e b ă pe Joe:
- D e c â t t i m p s u n t e ţ i aici?
- C a m de-o o r ă . A m fost t o t t i m p u l s i n g u r i î n locul
de j o a c ă . P â n ă a v e n i t el.
î n c l i n ă brusc c a p u l î n d i r e c ţ i a l u i C r a w f o r d .
- C o n d u c e a ca u n m a n i a c şi s-a p u r t a t ca u n n e b u n .
M-a atacat. Fă-ţi treaba, sergent Lester, şi arestează-1.
- Tatii
S t r i g ă t u l b u c u r o s al G e o r g i e i îi u l u i pe t o ţ i . Se în­
t o a r s e r ă şi o v ă z u r ă a l e r g â n d spre el, cu b r a ţ e l e î n t i n s e .
I n s t i n c t i v , C r a w f o r d o p o r n i spre ea, dar N e a l păşi în
faţa l u i şi-i puse o m â n ă î n p i e p t .
- O p r e ş t e - t e aici.
- Du-te d r a c u l u i !
- D a c ă te a p r o p i i de ea, va t r e b u i să te arestez.
C r a w f o r d d ă d u la o parte m â n a l u i N e a l .
- N u , va t r e b u i să m ă î m p u ş t i .

capitolul 21
C r a w f o r d îl î m p i n s e pe N e a l la o parte şi alergă
î n î n t â m p i n a r e a G e o r g i e i . F e t i ţ a îl c u p r i n s e pe d u p ă
Dragoste sub presiune 243

g e n u n c h i . O r i d i c ă î n b r a ţ e , s t r â n g â n d - o cu putere la
piept.
Avea pielea f i e r b i n t e şi l i p i c i o a s ă de la c â t de m u l t
se agitase la l o c u l de j o a c ă . I i s i m ţ e a i n i m a b ă t â n d u - i
pe p i e p t u l l u i . îşi î n g r o p a faţa î n p ă r u l ei şi îi i n h a l a cu
putere m i r o s u l .
- T a t i , m ă striveşti!
- î m i pare r ă u .
O lăsă să se dea m a i pe spate, dar îi s ă r u t ă o b r ă j o r i i
î m b u j o r a ţ i de m a i m u l t e o r i , iar s ă r u t ă r i l e îi f u r ă î n a p o ­
iate c u entuziasm. î i m â n g â i e fruntea u m e d ă , d â n d la o
parte c â ţ i v a c â r l i o n ţ i .
- Te-ai distrat?
Grace trecu î n g r a b ă pe l â n g ă ei, ţ i n â n d u - s e la distan­
ţă de C r a w f o r d , î n d r e p t â n d u - s e spre c e i l a l ţ i . L u i C r a w ­
ford n u - i p ă s a ce se î n t â m p l a î n spatele l u i . G e o r g i a era
în v i a ţ ă , n e a t i n s ă , n u era s p e r i a t ă - iar asta era t o t ce
c o n t a p e n t r u el.
O duse î n a p o i la î n v â r t i t o a r e , se aşeză pe d i s c u l de
metal c u ea pe g e n u n c h i şi î n c e p u să se î n v â r t ă î m p i n ­
g â n d cu călcâiele î n p ă m â n t u l b ă t ă t o r i t d i n jur.
î n t i m p ce v o r b e a u , îi trecu î n revistă toate p ă r ţ i l e
c o r p u l u i , ca să se asigure c ă erau intacte şi n e v ă t ă m a t e .
Ii m u l ţ u m i î n gând l u i Dumnezeu, a cărui existenţă o
punea la î n d o i a l ă , dar c ă r u i a î n c e r c a să-i facă pe plac,
c e r â n d î n s c h i m b s i g u r a n ţ ă , s ă n ă t a t e şi o v i a ţ ă l u n g ă
pentru Georgia.
- M ă a s c u l ţ i , tati?
- A s c u l t fiecare c u v â n t .
- C i n e e d o a m n a aia?
Se î n t o a r s e şi o v ă z u pe H o l l y î n d r e p t â n d u - s e
spre e i .
- Este d o a m n a j u d e c ă t o r Spencer.
- C a j u d e c ă t o a r e a Judy? ( f i l m serial d i n S U A )
- N u s e a m ă n ă deloc cu j u d e c ă t o a r e a Judy.
C r a w f o r d o p r i î n v â r t i t o a r e a ca H o l l y să p o a t ă să l i se
a l ă t u r e . C â n d se aşeză l â n g ă ei, îi spuse î n ş o a p t ă :
- Ţi-am câştigat cinci m i n u t e .
Apoi:
- T u t r e b u i e să f i i G e o r g i a . E u s u n t H o l l y .
244 Sandra Brown

I i î n t i n s e m â n a . G e o r g i a i-o s t r â n s e t i m i d ă .
C r a w f o r d îi ş o p t i î n ureche:
- C u m spui?
- î m i pare b i n e .
- Si m i e - m i pare b i n e . A m auzit m u l t e despre t i n e .
-Da?
- Este a d e v ă r a t că-ţi place culoarea roz?
T i m i d i t a t e a i n i ţ i a l ă a G e o r g i e i se e v a p o r ă . F i i n d c ă
avea u n p a r t e n e r n o u de c o n v e r s a ţ i e , se a v â n t ă î n discu­
ţ i e fără n i c i o r e ţ i n e r e :
- î ţ i plac m a i m u l t toboganele sau l e a g ă n e l e ? o între­
b ă pe H o l l y .
- O h , l e a g ă n e l e , fără doar şi poate.
- Ş i m i e . î m i place să ajung sus. T a t i m ă î m p i n g e sus,
dar t r e b u i e să m ă ţ i n foarte b i n e şi să n u cad, c u m i s-a
î n t â m p l a t l u i c â n d era m i c şi şi-a r u p t u n d i n t e , care nici
m ă c a r n u se m i ş c a î n c ă . A r a t ă - i , t a t i !
Crawford o ascultă, arătându-i l u i H o l l y u n u l din
d i n ţ i i de jos, d i n faţă. D e d r a g u l G e o r g i e i , H o l l y îl in
s p e c t ă c u o expresie s o l e m n ă .
- C r e d că 1-a d u r u t .
- E r a u n d i n t e de lapte, o i n f o r m ă G e o r g i a . A ş a
că i-a crescut a l t u l î n loc. D a r t o t t r e b u i e să te ţii bine
de sfori.
- V o i avea grijă să m ă ţ i n .
O l ă s a r ă pe G e o r g i a să c o n d u c ă d i s c u ţ i a , care zbura
fără n o i m ă de la u n subiect la a l t u l . H o l l y îi atinse subtil
c o t u l î n clipa î n care t i m p u l e x p i r ă . Cele c i n c i m i n u t e
t r e c u s e r ă prea repede.
Şi p e n t r u G e o r g i a la fel. N u - i p l ă c u c â n d îi spuse câ
t r e b u i a să plece.
- P u t e m să m e r g e m la î n g h e ţ a t ă ?
- N u azi, s c u m p o .
- Te rog. Poate să v i n ă şi H o l l y . V r e i să v i i , Holly?
- M i - a r face mare p l ă c e r e , dar n u p o t azi. Poate
altădată.
G e o r g i a era a t â t de d e z a m ă g i t ă î n c â t C r a w f o r d se te
mea să n u se p u n ă pe p l â n s . D u p ă t o t ce se î n t â m p l a s e
azi, d a c ă ar f i v ă z u t o s i n g u r ă l a c r i m ă n-ar m a i f i putut
să o lase să plece.
Dragoste sub presiune 245

O r i d i c ă de pe g e n u n c h i şi o puse pe u m e r i .
- H a i , te duc î n spate!
î n t o t d e a u n a îi făcea mare p l ă c e r e să c ă l ă r e a s c ă pe
u m e r i i l u i . îşi î n f i p s e m â i n i l e î n p ă r u l l u i î n t i m p ce
C r a w f o r d se î n t o r c e a î n parcare, c l ă t i n â n d u - s e exage­
rat. R â d e a î n h o h o t e î n m o m e n t u l î n care o d ă d u jos.
Se lăsă î n g e n u n c h i î n faţa ei şi îşi t r e c u m â i n i l e peste
b r a ţ e l e ei, ca şi c u m ar f i avut nevoie să se c o n v i n g ă î n c ă
o d a t ă că era t e a f ă r ă şi n e v ă t ă m a t ă .
- Să f i i cuminte.
- O să f i u .
N u - i putea spune c â n d o s-o sune, n i c i c â n d o s-o m a i
v a d ă , p e n t r u că n u ştia n i c i el c â n d avea să se î n t â m p l e
asta. N u - i făcea n i c i o d a t ă p r o m i s i u n i pe care să n u le
poată ţine.
- Dă-mi u n pupic.
îl atinse cu g u r i ţ a a p o i C r a w f o r d o s t r â n s e la p i e p t
cât î n d r ă z n i de m u l t , î n a i n t e să-i dea d r u m u l .
- H a i , du-te a c u m . Te a ş t e a p t ă b u n i c u l şi b u n i c a .

- E ş t i t ă c u t ă î n seara asta. C e s-a î n t â m p l a t ?


Grace îşi p r i v i s o ţ u l aşezat de c e a l a l t ă parte a mesei,
a p o i se r i d i c ă şi-şi duse la c h i u v e t ă farfuria c u m â n c a r e
abia a t i n s ă .
- Mă gândeam.
- La ce s-a î n t â m p l a t î n parc? M i - a m dat seama că te-a
deranjat.
- G e o r g i a era foarte n e f e r i c i t ă c â n d a m plecat.
- Era b i n e m e r s i î n a i n t e să-1 v a d ă . E specialitatea l u i
să facă o a m e n i i n e f e r i c i ţ i .
Grace se î n t o a r s e şi î n c e p u să p u n ă vasele î n m a ş i n a
de s p ă l a t .
- N u cred că j u d e c ă t o a r e a Spencer ar f i i n t e r v e n i t
în n u m e l e l u i d a c ă ar f i crezut că G e o r g i a ar f i avut de
suferit d i n asta.
- E u cred c ă se petrece ceva î n t r e ăştia d o i .
Grace se o p r i d i n t r e a b ă şi îl p r i v i peste u m ă r :
- Ceva?
- A a p ă r u t la televizor şi a v o r b i t despre el ca despre
u n e r o u . C â t e v a ore m a i t â r z i u , s-a suspendat d i n caz.
246 Sandra Brown

C r e d că obiectivitatea ei a fost c o m p r o m i s ă , categoric,


dar n u d o a r p e n t r u că i-a salvat v i a ţ a .
- C r e z i că e x i s t ă o a t r a c ţ i e ?
- Sper că o j u d e c ă t o a r e are m a i m u l t ă m i n t e .
- Fiica n o a s t r ă n-a avut.
Joe se î n c r u n t ă .
- B e t h n u a p u t u t vedea d i n c o l o de a p a r e n ţ e . Dar
g o l a n u l ăla şi-a dat astăzi arama pe faţă. P â n ă a ţ i ajuns
v o i să-1 v e d e ţ i , se calmase. D a r c â n d a v e n i t î n parc, era
ca t u r b a t . Pierduse orice u r m ă de c o n t r o l .
- N u ai f i r e a c ţ i o n a t la fel, î n l o c u l lui? î n t r e b ă
Grace. D a c ă ai f i p r i m i t o fotografie sau u n f i l m cu Beth
cu u n astfel de mesaj, n u ai f i fost t u r b a t de grijă p â n ă
c â n d te convingeai că e bine?
- N u e acelaşi l u c r u .
- C u ce e diferit?
- E u n u aş f i atacat p r i m a p e r s o a n ă pe care aş ti
v ă z u t-o.
V o r b i n d abia auzit, Grace spuse:
- Asta-i altceva.
- Pardon?
A r u n c ă î n c h i u v e t ă c â r p a de vase şi se î n t o a r s e
spre el:
- I n t o ţ i a n i i ăştia de c â n d îl c u n o a ş t e m pe Craw
f o r d , a n t i p a t i a d i n t r e v o i d o i a fost e v i d e n t ă de la bun
î n c e p u t . V-aţi certat şi c e r t u r i l e astea au ţ i n u t u n e o r i
l u n i î n t r e g i . D a r n i c i o d a t ă , zise ea, r i d i c â n d degetul ară
t ă t o r , n i c i o c e a r t ă n u a degenerat î n t r - o b ă t a i e .
Joe se r i d i c ă de la m a s ă şi v e n i l â n g ă ea, la c h i u v e t ă .
- Ce vrei să spui?
- M i se pare o c o i n c i d e n ţ ă m u l t prea mare faptul ca
p r i m a o a r ă c â n d C r a w f o r d a r i d i c a t m â n a asupra ta s-a
î n t â m p l a t să fie la d o a r c â t e v a ore d u p ă ce i-ai î n a i n t a i
u n o r d i n de r e s t r i c ţ i e .
- C a r e s-a d o v e d i t î n t e m e i a t î n m o m e n t u l î n care a
s ă r i t la m i n e .
- D a r n u a făcu t-o n i c i o d a t ă p â n ă a c u m . N u ai avui
n i c i u n m o t i v să soliciţi o r d i n u l ă s t a , Joe.
- Ba eu zic că a m avut. A i u i t a t că a v e n i t aici acum
d o u ă seri...
Dragoste sub presiune 247

- Ş i a ţ i s c h i m b a t c â t e v a c u v i n t e . C u v i n t e d u r e , ce-i
drept, dar ai ţ i p a t şi t u la fel de tare ca şi el. N u te-a
a m e n i n ţ a t că o să-ţi facă v r e u n r ă u fizic.
- A m cerut o r d i n u l de r e s t r i c ţ i e p e n t r u p r o t e c ţ i a
Georgiei, n u a mea.
- A s t a - i u n rahat.
- D e c â n d v o r b e ş t i t u aşa?
- C r a w f o r d n u ar face v r e o d a t ă r ă u c o p i l u l u i . Ştii
asta. Ş t i u că ştii asta.
N e o b i ş n u i t să-şi v a d ă s o ţ i a î n t r - o izbucnire de furie,
Joe se trase î n spate pe c ă l c â i e .
- V r e i să i-o dea pe Georgia, să o ia de l â n g ă noi?
Grace o f t ă .
- M i s-ar f r â n g e i n i m a d a c ă aş pierde-o.
- A t u n c i n u - i m a i lua a p ă r a r e a . S u n t e m î n r ă z b o i şi
o să c â ş t i g ă m .
îşi t u r n ă o c a n ă de cafea şi o l u ă cu el afară d i n came­
ră, s p u n â n d î n t i m p ce ieşea:
- L a s ă t o t u l î n seama mea. Ş t i u ce fac.
î n loc să o l i n i ş t e a s c ă , aceste c u v i n t e o î n g r i j o r a r ă şi
mai m u l t .

D o r i n d u - ş i să fie singur d u p ă ce p l e c ă d i n parc,


C r a w f o r d ieşi d i n o r a ş şi se duse î n t r - u n u i d i n l o c u r i l e
l u i favorite. L a c u l n a t u r a l se afla a d â n c î n i n i m a p ă d u r i i
şi n u p u t e a i ajunge la el d e c â t pe o p o t e c ă î n g u s t ă , care
trebuia s t r ă b ă t u t ă pe jos.
L o c u l ă s t a izolat fusese refugiul l u i t i m p de d o u ă z e c i
de a n i . îl descoperise la scurt t i m p d u p ă ce se î n t o r s e s e
d i n C a l i f o r n i a , u n d e locuise î m p r e u n ă cu m a m a l u i şi
n o u l ei s o ţ p â n ă c â n d î m p l i n i s e ş a i s p r e z e c e a n i . A t u n c i
insistase să se î n t o a r c ă î n Texas, ca să p o a t ă t e r m i n a lice­
u l î n Prentiss, î m p r e u n ă cu p r i e t e n i i l u i d i n c o p i l ă r i e .
M a m a şi t a t ă l l u i vitreg se o p u s e s e r ă m u l t prea p u ţ i n
i d e i i . C r a w f o r d ajunsese la concluzia că se b u c u r a u la fel
de m u l t ca şi el să-1 v a d ă plecat - ce-i drept, n u se purtase
t o c m a i f r u m o s cu ei.
Sora m a m e i l u i îl p r i m i s e la ea - p e n t r u că, în­
tre t i m p , C o n r a d devenise b e ţ i v u l o r a ş u l u i , incapa­
b i l să a i b ă grijă de sine î n s u ş i , d a r ă m i t e şi de u n f i u
248 Sandra Brown

adolescent. î n c e r c â n d să compenseze n e g l i j e n ţ a suro­


r i i ei, m ă t u ş a l u i C r a w f o r d , n e m ă r i t a t ă şi fără c o p i i ,
îl c o p l e ş i s e cu dragoste şi a t e n ţ i e p â n ă î n ziua î n care
m u r i s e . P â n ă a t u n c i , C r a w f o r d devenise a d u l t şi reuşi
se să-i aprecieze b u n ă t a t e a . Dar, c â t t i m p locuise la ea,
n u trecuse zi î n care să n u - i p u n ă la î n c e r c a r e r ă b d a
rea femeii, a r ă t â n d u - s e c â t se poate de ursuz. Pe lângă
m o f t u r i l e tipice a d o l e s c e n ţ i l o r , C r a w f o r d era î n perma
n e n ţ ă ţ â f n o s . ( L u c r u pe care H o l l y i-1 readusese receni
la c u n o ş t i n ţ ă . )
D i n cauza acestei a t i t u d i n i , îi luase ceva t i m p să reia
l e g ă t u r i l e de p r i e t e n i e cu colegii de clasă, să formeze n o i
a l i a n ţ e , să se readapteze v i e ţ i i î n t r - u n o r a ş m i c . C h i a r şi
d u p ă ce fusese acceptat î n g a ş c a p u ş t i l o r p o p u l a r i , r a m ă
sese defensiv, rebel şi furios.
î n zilele î n care se s i m ţ e a deosebit de a b ă t u t , se retră
gea î n l o c u l ă s t a , u n d e petrecea ore î n t r e g i a r u n c â n d cu
pietre î n apă^ v ă r s â n d u - ş i f r u s t r ă r i l e n e d e f i n i t e pe supra
faţa l a c u l u i . î n t r - o zi, aruncase pietre p â n ă c â n d îi amor
tise b r a ţ u l de o b o s e a l ă . Se aşezase pe m a l u l n o r o i o s , î ş i
pusese c a p u l î n t r e g e n u n c h i şi p l â n s e s e .
C â n d terminase de p l â n s , î n ţ e l e s e s e că n u era furios
pe casa c l a u s t r o f o b i c ă a m ă t u ş i i sau pe a f e c ţ i u n e a ei su
f o c a n t ă . N i c i colegii, a n t r e n o r i i sau temele de la şcoală
n u - i cauzau starea p e r m a n e n t ă de enervare.
Era furios pe p ă r i n ţ i i l u i .
A m â n d o i îl t ă i a s e r ă de pe lista l o r şi folosiseră un
m a r k e r p e r m a n e n t . M a i c ă - s a avea v i a ţ a ei, î n care Craw
f o r d n u avea prea m u l t loc. T a i c ă - s ă u n u m a i avea nu i
u n fel de v i a ţ ă d i n c o l o de sticla de t ă r i e . Crawford
n u putea n i c i să schimbe, n i c i să î n d r e p t e lucrurile
Era b u n f ă c u t . Astea erau c ă r ţ i l e , a c u m t r e b u i a să şi
joace m â n a .
N u îşi î n g r o p a s e furia î n m â l u l gros î n acea zi, nu o
lăsase acolo, n u o d ă d u s e u i t ă r i i . La u r m a u r m e i , viaţa
r e a l ă n u era o poveste. F u r i a r ă m ă s e s e cu el, la fel de
m u l t o parte d i n el ca şi l i n i i l e d i n p a l m ă . D a r alesese in
acea zi să n u se lase distrus de ea.
Dragoste sub presiune 249

Singura d a t ă c â n d î n c ă l c a s e a c e a s t ă h o t ă r â r e fusese
J u p ă m o a r t e a l u i B e t h , c â n d era î n c ă afectat de pierderea
nu ferită. N u avea să p e r m i t ă ca acest l u c r u să se repete.
Se î n t o a r s e î n o r a ş şi se duse d i r e c t la t r i b u n a l , m a i
h o t ă r â t ca n i c i o d a t ă să facă dreptate p e n t r u C h e t , chiar
ţ i n e n t r u Jorge Rodriguez, care era şi el o v i c t i m ă a tragi-
i u l u i l a n ţ de e v e n i m e n t e d i c t a t de cineva d i n u m b r ă .
C r a w f o r d îl voia pe acest cineva. I I voia cu t o t
dinadinsul.
N e a l s t ă t e a la b i r o u l l u i . R i d i c ă privirea, îl v ă z u pe
( I r a w f o r d şi spuse:
- P r e s u p u n că ai p r i m i t mesajul pe care t i l-am lăsat.
-Nu.
Se aşeză de c e a l a l t ă parte a b i r o u l u i d e t e c t i v u l u i .
- C e spuneai î n mesaj?
- Ţ i - a m cerut să v i i c â t m a i repede cu p u t i n ţ ă .
- Scuze, n u m-am m a i u i t a t de ceva t i m p la telefon.
Aţi aflat ceva d i n i n t e r v i u r i ?
- Nimic.
- C â t e m a i sunt?
- N i c i u n u l . A m t e r m i n a t î n d u p ă - a m i a z a asta.
- N i m i c suspect?
- N u . T o t i s u n t o a m e n i c i n s t i ţ i şi c u r a ţ i ca l u m i n a
«Hei.
- C u e x c e p ţ i a celui care 1-a î m p u ş c a t pe C h e t .
N e a l p ă r e a a m ă r â t , dar n u spuse n i m i c .
Crawford aşteptă, apoi întrebă n o n ş a l a n t :
- C e - ţ i face p u ş t i u l ?
N e a l îl p r i v i perplex, a p o i :
- O h , e b i n e . U n v i r u s d e - ă s t a t r e c ă t o r . N i m i c grav.
- Hmm.
- A i plecat repede d i n parc, spuse N e a l .
D u p ă ce o trimisese pe G e o r g i a la b u n i c i i ei, se d u -
icse la m a ş i n ă , urcase la v o l a n şi, fără n i c i o e x p l i c a ţ i e ,
litră să s p u n ă n i m ă n u i v r e u n c u v â n t , plecase.
R i d i c ă u n u m ă r î n t r - u n gest n e p ă s ă t o r .
- N u m-ai î m p u ş c a t . N i m e n i n u mi-a pus c ă t u ş e , aşa
i rt a m plecat. F i l m u l ăla cu G e o r g i a m-a speriat de moar­
te. A t r e b u i t să m ă calmez.
- U n d e te-ai dus?
250 Sandra Brown

- E secretul m e u . A ţ i g ă s i t ceva p r i n t r e c o p a c i i c l i n
j u r u l parcului?
-Nu.
C r a w f o r d n i c i n u se a ş t e p t a s e .
- M u l ţ i copaci şi m u l t e t u f i ş u r i d u p ă care să te as
c u n z i . Persoana care a f ă c u t f i l m u l putea să v i n ă şi să
plece fără ca Grace şi Joe să o observe.
- A i idee cine ar putea fi?
- D a c ă aş şti cine e, s-ar afla a c u m la spital. S a u
î n t r - u n sicriu.
- L i n i ş t i t o a r e idee.
- D a r a d e v ă r a t ă . Şi asta m ă aduce la ceva ce voiam
să-ţi s p u n .
C r a w f o r d se a p l e c ă î n faţă şi-şi puse coatele pe c o a p
se, l o v i n d u - ş i b ă r b i a cu p u m n u l î n t i m p ce î n c e r c a sa i;

t r a n s p u n ă g â n d u r i l e î n c u v i n t e . I n aşa fel î n c â t Neal -.a


nu-1 c o n t r a z i c ă d o a r de a m o r u l a r t e i .
- C i n e v a ne face să b a t e m apa-n p i u ă , N e a l . Mi-a ră
mas î n m i n t e ceva ce ai spus a z i - d i m i n e a ţ ă : n u săpăm
u n d e t r e b u i e . M - a m t o t g â n d i t . D e la atacul de l u n i ,
atâtea lucruri...
- N u m a i lucrezi la caz.
C r a w f o r d r ă m a s e perfect n e m i ş c a t î n t i m p ce-1 p r i w . i
pe b ă r b a t u l d i n faţa l u i î n o c h i i i m p l a c a b i l i .
-De-asta ţ i - a m cerut să v i i , zise N e a l . T r e b u i a să \\
s p u n . I n t r ă î n vigoare d i n acest m o m e n t .
C u m i ş c ă r i î n c e t e , C r a w f o r d se r i d i c ă .
- C â n d s-a h o t ă r â t asta?
N e a l c l ă t i n ă d i n cap, ca şi c u m m o m e n t u l h o t ă r â m
n-ar f i fost i m p o r t a n t .
- N u ar f i t r e b u i t să f i i i m p l i c a t î n t r - o investigaţie m
care eşti m a r t o r . Ş e f u l şi-a dat î n sfârşit seama. O să \»»i
b e a s c ă cu s u p e r i o r i i t ă i şi o să le explice că a fost d < u i
d i n p o l i t e ţ e faţă de d o a m n a Barker...
- C a r e este î n c o n t i n u a r e v ă d u v ă , fără să ştie m u ­
şi de ce a tras î n s o ţ u l ei. A t u n c i , de ce n u m ă v i u
implicat?
- T o c m a i ţ i - a m spus.
- Retoric. C e se petrece de fapt aici, Neal?
- N u t r e b u i e s ă - m i justific h o t ă r â r i l e î n faţa ta.
Dragoste sub presiune 251

- H m , altfel spus n u ai curaj să mi-o s p u i î n faţă.


Preferi să te ascunzi, să t r i m i ţ i pe cineva d u p ă m i n e
< A ' i n i facă poze.
Neal m o r m ă i o î n j u r ă t u r ă .
- Nugent!
- N u da v i n a pe c o p i l ! N u a avut de ales. A p r o p o , al
( d i n e p o t este?
- A l unuia dintre comisari, m o r m ă i Neal.
C r a w f o r d r â s e fără p o f t ă .
- î n t r e b a m d o a r î n g l u m ă . N u g e n t ar t r e b u i să iasă
« c u m . N u - i f ă c u t p e n t r u meseria asta.
F ă c u o p a u z ă de o c l i p ă .
- D e ce ai pus să f i u u r m ă r i t ?
Neal nu-i r ă s p u n s e .
- Regret că te-am d e z a m ă g i t , spuse C r a w f o r d . N u ai
nici o p o z ă i n c r i m i n a t o a r e cu m i n e , n u - i aşa?
- N u a m n i c i o p o z ă n i c i cu v a n d a l u l care ţi-a spart
Ieri casa.
C r a w f o r d îl p r i v i p r e ţ de c â t e v a clipe, a p o i i z b u c n i
In râs.
- C r e z i că eu a m distrus d o r m i t o r u l G e o r g i e i , d u p ă
ic* a m c h e l t u i t j u m ă t a t e d i n salariul pe-o l u n ă ca să îl
p r e g ă t e s c p e n t r u ea? D e ce aş f i f ă c u t asta?
- N u ai nevoie de u n m o t i v . A i f i t i l u l scurt. Reac­
ţ i o n e z i fără să g â n d e ş t i . N u - ţ i p o ţ i c o n t r o l a i m p u l s u r i l e ,
nici t e n d i n ţ e l e v i o l e n t e . D u p ă c u m s-a v ă z u t foarte clar
rtAtăzi, î n parc.
C r a w f o r d n u i-ar f i dat n i c i m o r t s a t i s f a c ţ i a de a-şi
(UHtifica o j e a c ţ i e perfect n o r m a l ă , ţ i n â n d c o n t de î m ­
prejurări, î n schimb, intră î n ofensivă.
- Ş t i i , N e a l , d a c ă t o t m i n ţ i , ar t r e b u i să î n v e ţ i şi c u m
*A n u f i i p r i n s cu m i n c i u n a .
- C e t o t s p u i acolo?
- T e l e f o n u l ăla de i e r i n u era de la n e v a s t ă - t a şi n i c i
nti era v o r b a despre c o p i l u l t ă u . C i n e te-a ţ i n u t i e r i a t â t
ilc m u l t şi a t â t de p r i n s î n c o n v e r s a ţ i e ?
N e a l se făcu r o ş u la faţă, dar, î n loc să r ă s p u n d ă ,
întrebă:
- C e i-ai spus cu a d e v ă r a t l u i Rodriguez acolo, pe
acoperiş?
252 Sandra Brown

- î n c ă n u ţi-a ieşit asta d i n cap?


- Este ceva e x t r e m de i m p o r t a n t .
- N e n o r o c i t u l de socru-meu, f i i n d c ă e r ă z b u n a u u
d i n fire, ţi-a b ă g a t o idee î n cap şi ai f ă c u t o obsesie
d i n asta.
- R ă s p u n d e - m i la î n t r e b a r e .
- E cazul să-1 s u n pe B i l l M o o r e ?
- N u ş t i u , este?
- N o i d o i n u ne s i m p a t i z ă m . N u a m f ă c u t - o n i c i o J . i
t ă şi n i c i n-o s-o facem. L a s ă asta de-o parte c â t e v a c l i p e
T u chiar crezi c ă a m avut vreo l e g ă t u r ă c u atacul d i n s a l . i
de j u d e c a t ă ?
1
- C e făceai a s e a r ă î n c a b i n e t u l j u d e c ă t o a r e i Spencci
U n o f i ţ e r mi-a r a p o r t a t a z i - d i m i n e a ţ ă că ai ieşit ca vijeh.i
de acolo.
C r a w f o r d n u spuse n i m i c .
- Ea a plecat la c â t e v a m i n u t e d u p ă t i n e şi ofiţerul .1
spus c ă a r ă t a „ z d r u n c i n a t ă " .
N e a l n u spuse c ă ar f i avut fotografii c u ei d o i î m p i e
u n ă , ceea ce era o u ş u r a r e .
- Altceva? î n t r e b ă C r a w f o r d c a l m .
- A i f ă c u t mare t e v a t u r ă î n l e g ă t u r ă c u u n g e n u n i In
l o v i t . C i n e î n afară de t i n e m a i spune c ă atacatorul ,1
fost l o v i t î n genunchi?
- Altceva?
- M a i s u n t î n c ă m u l t e . R ă m â i î n c o n t i n u a r e singin.i
p e r s o a n ă care s u s ţ i n e că n u Rodriguez a fost atacatorul
- D a c ă eu aş f i î n spatele p o v e ş t i i ă s t e i a , n u aş vrea 1.1
l u m e a să c r e a d ă c ă R o d r i g u e z a fost atacatorul? A v â n d m
vedere c ă t i p u l e m o r t şi n u m-ar putea contrazice?
- Ba da, d a c ă n u cumva...
C r a w f o r d î n c l i n ă c a p u l î n t r - o parte, ca şi c u m ai li
v r u t să a u d ă m a i b i n e partea pe care N e a l o lăsase -..i
p l u t e a s c ă î n aer.
- D a c ă n u cumva...?
- D a c ă n u c u m v a se poate stabili o l e g ă t u r ă î n t r e tim
şi Rodriguez.
- N u e x i s t ă n i c i o astfel de l e g ă t u r ă .
U n c o l ţ al g u r i i l u i N e a l se r i d i c ă î n t r - o j u m ă t a t e di
zâmbet.
Dragoste sub presiune 253

- T e - a m m i n ţ i t î n l e g ă t u r ă c u t e l e f o n u l p e n t r u că
mă sunase C h u c k O t t e r m a n . M i - a sugerat că, d a c ă erai
acolo, să m ă prefac că vorbesc c u altcineva. M i - a spus că
cate sigur că a m observat r e a c ţ i a l u i s u r p r i n s ă î n clipa
In care a v ă z u t cadavrul l u i Rodriguez. A m recunos­
cut că, î n t r - a d e v ă r , o remarcasem. M-a sunat să-mi
rxplice de ce a r e a c ţ i o n a t a ş a .
- Ş i tensiunea c r e ş t e .
N e a l i g n o r ă remarca l u i C r a w f o r d .
- D e ş i O t t e r m a n nu-1 c u n o ş t e a pe Rodriguez d u p ă
nume, 1-a recunoscut pe loc.
C r a w f o r d p o c n i d i n degete.
- A u fost la pisoare a l ă t u r a t e !
Neal c o n t i n u ă , netulburat.
- L u n i d u p ă - a m i a z ă , î n j u r u l o r e i u n u patruzeci,
O t t e r m a n a sosit p e n t r u î n t â l n i r e a cu avocatul. I n t i m p
cc i n t r a î n t r i b u n a l , 1-a v ă z u t pe Rodriguez î n parcare.
Se o p r i şi trase aer î n p i e p t .
- D i s c u t â n d cu t i n e .

capitolul 22
H o l l y se î n t o a r s e a c a s ă de la t r i b u n a l , u r m a t ă de d o i
ofiţeri î n t r - o m a ş i n ă de p o l i ţ i e . P a r c ă î n spatele casei şi
c o b o r î d i n m a ş i n ă . U n u l d i n cei d o i p o l i ţ i ş t i o conduse
pAnă la i n t r a r e şi se a s i g u r ă că t o t u l era î n r e g u l ă , a p o i
*c î n t o a r s e la m a ş i n a l ă s a t ă î n faţă.
î n clipa î n care î n c u i e u ş a casei, H o l l y îşi d e z b r ă c ă
atitudinea şi rezervarea p r o f e s i o n a l ă o d a t ă cu c o s t u m u l
fl p a n t o f i i c u toc î n a l t . î n t r e a g a zi p ă s t r a s e a p a r e n ţ e l e .
A c u m c e d ă sub presiunea o b o s e l i i şi d e z n ă d e j d i i .
A v e r t i s m e n t u l l u i G r e g Sanders că „ o s-o dea î n b a r ă "
pArea d e r a n j a n t de aproape de a deveni realitate.
î n a i n t e să plece de la b i r o u , p r i m i s e u n e-mail de
rAspuns de la g u v e r n a t o r u l H u t c h i n s . Şi fusese u n me­
iul n e u t r u , î n cel m a i b u n caz. G u v e r n a t o r u l n i c i n u
o l ă u d a , n i c i n u o critica p e n t r u că se suspendase d i n
cazul c u s t o d i e i l u i C r a w f o r d . Spunea doar că, d e ş i era
plecat, fusese ţ i n u t la c u r e n t î n l e g ă t u r ă cu d e s f ă ş u r a r e a
254 Sandra Brown

i n v e s t i g a ţ i e i a t a c u l u i d i n sala ei de j u d e c a t ă şi că, d u p ă
ce se î n t o r c e a de la c o n f e r i n ţ ă , dorea să discute cu ea
a n u m i t e aspecte.
T o n u l a m b i g u u al e - m a i l u l u i o î n g r i j o r a . D a c ă in
cepea să a i b ă î n d o i e l i că f ă c u s e o alegere b u n ă c â n d
o n u m i s e î n post, d a c ă îşi r e t r ă g e a s u s ţ i n e r e a , a r h
fost u n dezastru profesional p e n t r u H o l l y şi o lovi t u ia
chiar şi m a i devastatoare d i n p u n c t de vedere personal
A r f i î n s e m n a t că n u r e u ş i s e să se r i d i c e la a ş t e p t a u
le j u d e c ă t o r u l u i W a t e r s . C ă n u se ridicase la înălţime.i
propriilor aşteptări.
E - m a i l u l sosise i m e d i a t d u p ă i n c i d e n t u l d i n p a n ,
u n d e luptase d i n r ă s p u t e r i ca să-i c â ş t i g e cele cinci n u
nute l u i Crawford.
- N u î n c a p e î n d o i a l ă că este o î n c ă l c a r e a o r d i n u l u i
de r e s t r i c ţ i e , d o m n u l e G i l r o y . A g r e ş i t foarte m u l t câini
v-a atacat. D a r uitaţi-vă la ei!
A r ă t a s e î n s p r e î n v â r t i t o a r e , u n d e C r a w f o r d şi f i n i
l u i p ă r e a u să discute despre desenul de pe bluza ei.
- G â n d i ţ i - v ă c â t de t r a u m a t i z a n t ar f i p e n t r u ea sa a
v a d ă t a t ă l arestat şi l u a t cu f o r ţ a .
C a să-1 c o n v i n g ă , se oferise să le m o n i t o r i z e z e c o n w i
s a ţ i a şi să i m p u n ă o l i m i t ă de t i m p .
Ceruse a p o i ca, la t e r m i n a r e a celor c i n c i m i n i m ,
C r a w f o r d să fie lăsat să plece, fără a f i arestat. A t â t d o m
n u l G i l r o y c â t şi N e a l Lester p r o t e s t a s e r ă . D a r îi r u g a - . »
să analizeze c i r c u m s t a n ţ e l e .
- F i l m u l ăla 1-a î n g r o z i t . D e ş i ştia că riscă să fie an u n
dat, ba chiar arestat, a v e n i t î n g o a n ă aici, fără să se g â n
d e a s c ă la n i m i c altceva î n afară de s i g u r a n ţ a Georgiei
Joe G i l r o y n u era u n o m u ş o r de c o n v i n s .
- C i n e v-ar auzi pe d u m n e a v o a s t r ă l-ar crede î n s t a n
să se l u p t e cu u n balaur ca s-o salveze.
- C r e d că a d e m o n s t r a t acest l u c r u .
- Iar eu t r e b u i e să u i t că m-a atacat şi să-1 iert?
1
I i a m i n t i s e că avea să a i b ă ocazia de a relata î n m »
i n c i d e n t u l î n m o m e n t u l a u d i e r i i oficiale cu privire la
o r d i n u l de r e s t r i c ţ i e .
- H m , n u este suficient, spusese G i l r o y .
Dragoste sub presiune 255

îi pusese a p o i c o n d i ţ i a l u i p e n t r u a-i trece cu vederea


lui C r a w f o r d cele î n t â m p l a t e .
- N u m a i aşa s c a p ă basma c u r a t ă de data asta.
H o l l y t r e b u i a fie să accepte c o n d i ţ i a l u i Joe G i l -
loy, fie să p r i v e a s c ă c u m C r a w f o r d era arestat şi t r i m i s
J u p ă gratii.
A c u m , î n t i m p ce se î n d r e p t a s p r e d o r m i t o r
IrtrAndu-şi picioarele, avea s e n z a ţ i a că are o n i c o v a l ă
iilArnată de gât. C â n d va afla despre î n ţ e l e g e r e a pe care
n (ăcuse cu socrul l u i , C r a w f o r d avea s-o u r a s c ă .
Avea să fie î n c ă o l o v i t u r ă p e n t r u el, m a i p u t e r n i c ă
d e c â t celelalte. A c u m că se g â n d e a , îşi d ă d e a seama
I A u r m ă r i l e a t a c u l u i d i n sala de j u d e c a t ă f u s e s e r ă m a i
dramatice p e n t r u el d e c â t p e n t r u ea. î n c e p â n d de l u n i ,
încasase l o v i t u r ă d u p ă l o v i t u r ă şi a c u m , d i n cauza ei,
rlNca să-şi p i a r d ă c o p i l u l p e n t r u t o t d e a u n a .
Poate că ea fusese persoana vizată de a t a c a t o r u l î n a r ­
mat, dar C r a w f o r d era cel...
Brusc, r ă m a s e l o c u l u i , cu sacoul şi p a n t o f i i b ă l ă n -
UAnindu-se î n m â n a i n e r t ă . Recapitula t o t u l î n m i n t e ,
reanaliză g â n d u l care abia a c u m îi venise, a p o i a r u n c ă
«acoul şi p a n t o f i i pe podea şi se î n t o a r s e î n b u c ă t ă r i e ,
u n d e - ş i lăsase geanta.
D u p ă ce scoase t e l e f o n u l d i n ă u n t r u , t a s t ă frenetic
n u m ă r u l l u i C r a w f o r d , a v â n d s e n z a ţ i a că n u - ş i putea
mişca degetele suficient de repede.
S u n ă o d a t ă , a p o i i n t r ă mesageria v o c a l ă .
- La naiba!
D i n n o u cu degetele t r e m u r â n d u - i , f o r m ă n u m ă r u l
lui N e a l Lester şi i n i ţ i e a p e l u l .
P r o b a b i l că-i v ă z u n u m e l e pe ecran, p e n t r u că
rAspunse brusc:
- D o a m n ă j u d e c ă t o r ? E t o t u l bine?
- Perfect. D a r t r e b u i e să d i s c u t ă m despre C r a w f o r d
Ilunt.
- C e c o i n c i d e n ţ ă . T o c m a i m ă p r e g ă t e a m să v ă s u n ca
»A vă s f ă t u i e s c să-1 e v i t a ţ i . L-am scos d i n i n v e s t i g a ţ i e , n u
mai l u c r e a z ă la caz.
F o r ţ â n d u - s e să-şi p ă s t r e z e c a l m u l , H o l l y spuse:
- Este o reacţie exagerată la cele petrecute î n parc. A . . .
256 Sandra Brown

- N u are n i c i o l e g ă t u r ă cu asta. N u î n m o d direct.


- A t u n c i , de ce l-aţi scos d i n investigaţie?
- A m u n m a r t o r care spuse că 1-a v ă z u t î m p r e u n ă i u
Rodriguez î n a i n t e de i n c i d e n t .
H o l l y s i m ţ i că i se î n m o a i e g e n u n c h i i . Se s p r i j i n i d<
perete şi-1 a s c u l t ă , d i n ce î n ce m a i u l u i t ă , pe sergentul
Lester r e l a t â n d u - i cele petrecute la m o r g ă î n acea zi.
- O t t e r m a n 1-a v ă z u t pe Rodriguez d i s c u t â n d m
C r a w f o r d î n faţa t r i b u n a l u l u i .
C â n d r e u ş i să v o r b e a s c ă d i n n o u , H o l l y spuse:
- N u poate f i a d e v ă r a t .
- E s t e foarte sigur. Şi-a dat seama pe loc, dar s-a i<
m u t de r e a c ţ i a l u i C r a w f o r d , aşa că n u a spus nimic |>»
m o m e n t . A sunat m a i t â r z i u , ca să-mi s p u n ă î n secret
Ezită, a p o i spuse:
- V o i a m să vă î n t r e b ceva, dar a m ezitat, p e n t r u i . i
m i s-a p ă r u t o chestiune d e l i c a t ă . A c u m î n s ă , considu
că este relevant. D o a m n ă j u d e c ă t o r , i n t e n ţ i o n a ţ i să i
a p r o b a ţ i sau să-i refuzaţi custodia l u i C r a w f o r d H u n t '
- Este o î n t r e b a r e n e p o t r i v i t ă . N u p o t discuta d e s p n
acest l u c r u .
- E i b i n e , d u p ă p ă r e r e a mea C r a w f o r d credea că
să i-o r e f u z a ţ i . A ş a că a găsit u n i n d i v i d pe care nud < u
n o ş t e a n i m e n i , cu acte false şi prea p u ţ i n i b a n i . U n »m
disperat sau u ş o r de p r o s t i t . Sau ambele. A î n s c e n a t t< ».i
tă î n c e r c a r e a de a vă salva v i a ţ a . D a r p l a n u l a fost, de l.i
b u n î n c e p u t , să i n t r e î n a c ţ i u n e şi să e l i m i n e ataca t o n il
Fie că m u r e a ţ i sau t r ă i a ţ i , ar f i d e v e n i t u n e r o u .
H o l l y îl contrazise, cu p r i m a n e c o n c o r d a n ţ ă e a u i
veni în minte:
- C u m avea de g â n d să e l i m i n e atacatorul, c â n d nu i
m ă c a r nu-şi luase a r m a de serviciu cu el?
- Ş t i a că C h e t avea să fie acolo şi că putea lolu-.i
arma l u i .
- A s t a e chiar şi m a i exagerat. N u v o i crede n i c i u d »
t ă că a o r d o n a t asasinarea l u i C h e t Barker. I I stima in
m o d deosebit.
- A ş a este. D a r îşi i u b e ş t e fiica m a i m u l t . A tăun
toate astea p e n t r u ea, ca să o p o a t ă avea. D u p ă s u n »
Dragoste sub presiune 257

de eroism d i n sala de j u d e c a t ă şi t o a t ă parada care a


urmat, cine i-ar m a i f i refuzat custodia?
C o n t i n u a să-i dea î n a i n t e cu ipotezele l u i nefondate.
In loc să se lase d u s ă de val, H o l l y făcu u n efort să r ă m â ­
nă r a ţ i o n a l ă şi cu m i n t e a l i m p e d e .
- D e ce să p u n ă la cale t o t p l a n u l ă s t a c o m p l i c a t ,
upoi să m ă apere cu p r o p r i u l s ă u trup?
- C a să dea b i n e . D a r Rodriguez a i n t r a t î n p a n i c ă
şl a şters-o î n a i n t e să t e r m i n e treaba şi î n a i n t e ca Craw­
ford să t e r m i n e c u el. C r a w f o r d n u putea p e r m i t e să fie
prins. S-a l u a t d u p ă el şi 1-a p r i n s pe a c o p e r i ş . L-a con-
I r u n t a t faţă î n faţă, chiar d a c ă ceilalţi o f i ţ e r i l-au s f ă t u i t
«ii n u o facă.
- M i e m i se pare m a i d e g r a b ă curaj, n u c o n s p i r a ţ i e .
- N u . V o i a să t e r m i n e cu Rodriguez î n t r - u n fel
dau a l t u l . Pe î n r e g i s t r a r e a v i d e o se vede că Rodriguez
Intră î n p a n i c ă î n m o m e n t u l î n care C r a w f o r d apare
pe a c o p e r i ş .
N u v ă z u s e î n r e g i s t r a r e a , n u putea c o m e n t a .
Neal c o n t i n u ă :
- Ş i n u u i t a ţ i , d o a m n ă j u d e c ă t o r , că n i m e n i n u poa­
le c o n f i r m a povestea cu gaura d i n ureche sau f a p t u l că
C'rawford l-a l o v i t pe atacator î n g e n u n c h i . N u există
absolut n i m i c care să-i s u s ţ i n ă b ă n u i e l i l e vizavi de Otter­
man, care, î n t â m p l ă t o r , a a p ă r u t la doar c â t e v a m i n u t e
d u p ă ce m i - a m e x p r i m a t s u s p i c i u n i l e î n l e g ă t u r ă c u Craw-
lord. A v ă z u t o ş a n s ă de a crea o diversiune folosindu-se
de O t t e r m a n . D a r s-a î n t o r s î m p o t r i v a l u i . Ş i a fost de la
b u n î n c e p u t n e o b i ş n u i t de preocupat de dumneavoas­
tră. V-a spus m a i î n t â i d u m n e a v o a s t r ă despre gaura d i n
ureche, p r o b a b i l p e n t r u a v ă testa r e a c ţ i a î n m o m e n t u l
In care v-a spus că atacatorul n u avea urechea g ă u r i t ă .
SI n u u i t a ţ i că el este cel care a insistat să s t a ţ i sub p a z ă .
Iniţial, m - a m î n ş e l a t şi a m considerat că obsesia l u i este
dc n a t u r ă s e x u a l ă . D a r ceea ce a u r m a t , felul î n care a
r e a c ţ i o n a t vizavi de d o m n u l O t t e r m a n , a pus l u c r u r i l e
Intr-o a l t ă l u m i n ă . E x i s t ă u n m o t i v p e n t r u care v ă ţ i n e
Mib o b s e r v a ţ i e . A m dreptate c â n d s p u n că i n v e n t e a z ă
pretexte p e n t r u a f i singur cu d u m n e a v o a s t r ă ?
D u p ă c â t e v a clipe, H o l l y spuse î n c e t :
258 Sandra Brown

- D a c ă are o a t i t u d i n e p r o t e c t i v ă î n ceea ce m ă pri


veste, cred c ă este d i n c a u z ă că e interesat de starea mea
E o r e a c ţ i e c o m u n ă p e n t r u cineva care-ţi salvează viaţa
- S i n c e r , chiar asta c r e d e ţ i ? î n t r e b ă î n c e t N e a l . S a u
d o a r ziceţi aşa?
- N u aş spune ceva ce n-aş crede.
- Ba da, d a c ă a ţ i f i suficient de s p e r i a t ă .
Lăsă c u v i n t e l e să p l u t e a s c ă î n aer, a p o i spuse:
- D o a m n ă j u d e c ă t o r , a ţ i f ă c u t t o t ce v ă s t ă t e a i n
p u t i n ţ ă ca să-1 e x o n e r a ţ i pe C r a w f o r d de orice v i n ă
sau n e s ă b u i n ţ ă c u p r i v i r e la cele petrecute. A ţ i negoi i
at î n n u m e l e l u i astăzi, î n parc. M ă î n t r e b , a fost t o t u l
de faţadă? I i l u a ţ i partea d o a r ca să-1 p o t o l i ţ i ? î n a i n t e
s ă - m i r ă s p u n d e ţ i , t r e b u i e să v ă s p u n că ş t i u că a i o . i
î n c a b i n e t u l d u m n e a v o a s t r ă a s e a r ă , d u p ă orele J<
p r o g r a m . A fost v ă z u t p l e c â n d furios şi m i s-a spus i ă
d u m n e a v o a s t r ă p ă r e a ţ i e x t r e m de s u p ă r a t ă c â n d aţi i c ş i i
î n u r m a l u i , c â t e v a m i n u t e m a i t â r z i u . Fiţi s i n c e r ă u i
m i n e , f i i n d c ă n u v ă p o t proteja altfel. C r a w f o r d H u n i
v-a a m e n i n ţ a t ?

Partea d i n spate a casei era c u f u n d a t ă î n î n t u n e r u


H o l l y s ă r i g a r d u l , a p o i a ş t e p t ă c â t e v a clipe să-şi recapete
r ă s u f l a r e a , d e ş i i n i m a c o n t i n u a să-i b a t ă a t â t de tare, i n
c â t era aproape dureros. C u mare grijă, se apropie de u ş a
d i n spate. I i putea auzi vocea de partea c e a l a l t ă . C â n d
auzi b ă t a i a u ş o a r ă , se o p r i n u m a i d e c â t d i n v o r b i t .
C â t e v a clipe m a i t â r z i u , deschise u ş a . D a c ă e u
ş o c a t să o v a d ă , n u o a r ă t ă . Silueta l u i p ă r e a mare a
n e î m b l â n z i t ă î n l u m i n a s l a b ă care-venea d i n s p r e f r i g i d e i
D i n c â t e putea vedea H o l l y , era singura l u m i n ă d i n i n
treaga casă.
îşi duse t e l e f o n u l m o b i l la ureche:
- T e s u n eu.
î n c h i s e şi-şi lăsă m â n a pe l â n g ă c o r p . î n afară de a s i . i .
n u făcu n i c i o m i ş c a r e . Avea o c h i i m u l t prea a d â n c i ţ i i n
u m b r ă ca H o l l y să-i p o a t ă c â n t ă r i r e a c ţ i a î n m o m e n t u l
î n care o v ă z u s e la u ş a l u i .
îi spuse:
- P r o b a b i l că te m i r ă să m ă vezi aici.
Dragoste sub presiune 259

- S-ar putea spune. C u m ai ajuns aici?


- A m fugit.
- A i fugit?
-Jogging. Sunt doar câteva mile.
M i j i ochii, apoi o întrebă:
- Bodyguarzii v i n d i n u r m ă ?
- E i m ă cred î n c ă î n casă. M - a m f u r i ş a t pe u ş a d i n
iipute, m-am strecurat p r i n g a r d u l v i u , a m trecut pe lân-
yA casa p r i n c i p a l ă şi a m ieşit î n s t r a d ă .
îşi î n ă b u ş i u n sunet care ar f i p u t u t f i de a m u z a m e n t ,
ilar vocea îi era î n c ă r c a t ă de furie î n clipa î n care spuse:
- T i p u l l u i N e a l ar putea f i pe u n d e v a pe aproape cu
aparatul de fotografiat î n d r e p t a t spre casa mea.
- S u n t c o n ş t i e n t ă de asta.
- N u cred că ne-a p r i n s a s e a r ă , aşa că de ce-ţi forţezi
norocul? D e ce rişti să ajungi m â i n e pe p r i m a p a g i n ă
a ziarelor?
- Sergentul Lester mi-a spus că n u m a i lucrezi la caz.
- Ţi-a spus şi de ce?
-Da.
-Şi?
- Chuck Otterman minte.
C r a w f o r d n u spuse n i m i c p r e ţ de c â t e v a clipe, a p o i :
- A i ieşit pe furiş d i n casă şi ai alergat p â n ă aici d o a r
i a să-mi d a i v o t u l t ă u de î n c r e d e r e ? Puteai s ă - m i s p u i şi
la telefon.
- N u a m î n c r e d e r e î n telefoane, ca să n u m a i v o r b i m
Jc î n r e g i s t r ă r i l e telefonice, spuse ea, r e p e t â n d u - i p r o p r i ­
ile c u v i n t e . A v e m m u l t e de discutat şi v o i a m să v o r b i m
Ittţă-n faţă.
- Te ascult.
- C r e d că ş t i u de ce n u a a p ă r u t n i c i u n i n d i c i u î n
l e g ă t u r ă cu i d e n t i t a t e a a t a c a t o r u l u i , de ce detectivii,
Iu, t o a t ă l u m e a s-a l o v i t d o a r de piste m o a r t e .
- Ascult în continuare.
- N u a avut l e g ă t u r ă cu m i n e . N u eu e r a m ţ i n t a .
I u erai.
C r a w f o r d n u se m i ş c ă p r e ţ de c â t e v a clipe. A p o i o
luă de m â n ă şi o trase peste prag.
- Intră.
260 Sandra Brown

- C r a w f o r d a fost scos d i n joc.


- F i i m a i clar.
Pat C o n n o r p r i v i precaut î n jur, dar nu-1 putea a u ; i
n i m e n i cu e x c e p ţ i a b o d y g u a r z i l o r v e ş n i c p r e z e n ţ i , c a i v
n u î n r e g i s t r a u n i c i o d a t ă n i m i c . C h i a r şi aşa, c o n t i n u ă
să v o r b e a s c ă î n c e t :
- M - a m folosit de u n pretext ca să trec pe la depai
t a m e n t şi să v ă d d a c ă e ceva n o u . O h , şi era. Neal l a
î n l ă t u r a t pe C r a w f o r d d i n i n v e s t i g a ţ i e . Şi a s c u l t ă a i u
A c u m a d e v e n i t suspect.
- I n atacul d i n sala de j u d e c a t ă ?
- Exact.
Se auzi u n h o h o t de r â s , ca u n b u b u i t de t u n e t .
- B ă i a t u l ă s t a are o zi foarte grea.
- A m auzit că-şi ieşise d i n m i n ţ i c â n d s-a dus î n pan .
I n m o d oficial, era ziua l u i l i b e r ă , dar Pat n u - ş i amin
tea u l t i m a o a r ă c â n d fusese a t â t de ocupat.
- S ă ştii că n u mi-a fost u ş o r să fac f i l m u l ăla. A n i si
a c u m u r m e u n d e m-au p i ş c a t urzicile.
- M a i ai t e l e f o n u l pe care l-ai folosit?
- N u . L-am a r u n c a t i m e d i a t d u p ă ce i-am t r i m i s m c
sajul l u i C r a w f o r d . Zace pe f u n d u l r â u l u i Sabine.
D e fapt, asta era o m i n c i u n ă . T e l e f o n u l era ascuir.
sub s c a u n u l d i n faţă al m a ş i n i i l u i . I I p ă s t r a s e , peni M I
orice eventualitate. Se putea spune că era p o l i ţ a l u i uV
asigurare. î n u n i i o a m e n i p u r şi s i m p l u n u puteai a w . i
î n c r e d e r e . î n special î n b ă r b a t u l cu care discuta acum.
- E d u p ă gratii?
- Crawford? N u . D i n c â t e se spune, N e a l a jucai i a
la carte şi i-a sugerat să-şi sune avocatul. C r a w f o r d i a
spus să se d u c ă d r a c u l u i . D a r m u l ţ i ar vrea să-i spună
asta l u i N e a l .
- E u n nenorocit.
- N u te contrazic. D a r este suficient de d e ş t e p t <ai
să-şi dea seama că C r a w f o r d ar câştiga d e t a ş a t u n o»n
curs de p o p u l a r i t a t e î n t r e ei d o i . N i m e n i n u l-ar privi i u
o c h i b u n i pe N e a l d a c ă l-ar î n c h i d e pe C r a w f o r d în ti mi­
ce î n c e a r c ă să c o n s t r u i a s c ă u n caz î m p o t r i v a l u i - c h c s i n
pe care o r i c u m majoritatea o c o n s i d e r ă o mare porcâi n
Dragoste sub presiune 261

Neal l-a l ă s a t să plece şi, d i n p u n c t de vedere p o l i t i c , a


lost o m i ş c a r e i n t e l i g e n t ă .
U ş o r stânjenit, adăugă:
- T o t u ş i , p r o b a b i l că n u e ce vă d o r e a ţ i să a u z i ţ i .
- D e fapt, este exact ce-mi d o r e a m să aud.
- Serios? C u m aşa?
- O să-ţi î m p ă r t ă ş e s c m o t i v u l î n m o m e n t u l î n
care v o i considera că este necesar. M u l ţ u m e s c p e n t r u
Informaţii.
Pat îşi d ă d u seama că era t r i m i s la p l i m b a r e . Se r i d i ­
că şi se î n d e p ă r t ă . Se s i m ţ i c u p r i n s de o sete c u m p l i t ă
p e n t r u că, fi-ar ea să fie de t r e a b ă , C r a w f o r d H u n t se
purtase î n t o t d e a u n a f r u m o s cu el. Avea r e m u ş c ă r i că îl
npiona şi că îl lucra pe la spate. Să f o l o s e a s c ă f i l m u l ăla
cu fetiţa lui? Fusese o l o v i t u r ă sub c e n t u r ă . Pat n u s-ar f i
crezut v r e o d a t ă î n stare să facă aşa ceva, i n d i f e r e n t cine
II o r d o n a .
D a r avea o d a t o r i e de achitat şi d a c ă n u p l ă t e a . . .
N i c i n u se putea g â n d i la asta.

C r a w f o r d putea vedea suficient de b i n e î n b u c ă t ă r i a


«lab l u m i n a t ă c â t să s c o a t ă u n pahar d i n bufet, să-1 u m ­
ple c u a p ă de la r o b i n e t şi să i-1 î n t i n d ă l u i H o l l y .
- Ţ i - a ş oferi altceva, dar n u vreau să a p r i n d l u m i n a
şi să-i ofer u n avantaj b ă i a t u l u i care stă la p â n d ă cu apa­
ratul foto.
Alergase de la casa ei p â n ă la a l u i î m b r ă c a t ă î n t r - o
pereche de b l u g i vechi, cu g ă u r i î n g e n u n c h i . U n t r i c o u
«Ib i se lipea de pielea u m e d ă , s c o ţ â n d î n e v i d e n ţ ă con­
turul sutienului, captivându-i atenţia lui Crawford.
- C r a w f o r d , ai auzit ce-am zis?
R i d i c ă privirea spre ea.
- N u t u ai fost ţ i n t a , ci eu. N u e chiar aşa de u l u i t o r
p r e c u m crezi. A m ajuns şi eu la a c e e a ş i concluzie a c u m
cAteva ore.
îi povesti c u m plecase d i n parc şi se dusese la lacul
din pădure.
- î n p r i m u l r â n d t r e b u i a să m ă l i n i ş t e s c . A p o i a m
luat-o de la î n c e p u t şi m-am g â n d i t la t o t ce s-a î n t â m ­
plat de l u n i î n c o a c e . Şi t o t u l se î n v â r t e a î n j u r u l m e u ,
262 Sandra Brown

n u al t ă u . T o c m a i m ă p r e g ă t e a m să-i î m p ă r t ă ş e s c aceasia
teorie l u i N e a l şi să-i sugerez să a b o r d ă m i n v e s t i g a ţ i a d i n
a c e a s t ă p e r s p e c t i v ă , c â n d mi-a a r u n c a t b o m b a .
- Pot să stau jos?
- Scuze.
A r ă t ă spre masa d i n m i j l o c u l b u c ă t ă r i e i . Se aşezai,!
pe scaun, u n u l l â n g ă celălalt şi, c â n d g e n u n c h i l i se arin
s e r ă , r ă m a s e r ă aşa.
- A r ă ţ i grozav, a p r o p o .
- Sunt transpirată.
- E ş t i foarte sexy. C u m ai ajuns la concluzia că ataca
t o r u l voia să m ă î m p u ş t e pe mine?
- C a m î n a c e l a ş i m o d ca şi t i n e . M - a m g â n d i t la t o a i c
g h i n i o a n e l e pe care le-ai avut î n c e p â n d cu i n c i d e n t u l d e
l u n i , la f e l u l î n care repercusiunile te-au afectat pe t i n e
m a i m u l t d e c â t pe m i n e . Te-am sunat m a i î n t â i , d a i ,
c â n d n-ai r ă s p u n s , l-am sunat pe N e a l . N - a m r e u ş i t să
s p u n d e c â t d o a r c â t e v a c u v i n t e î n a i n t e s ă - m i servească
teoria l u i , c u m că t u ai f i î n spatele î n t r e g i i p o v e ş t i .
I i r e l a t ă concluziile aberante ale l u i N e a l .
- S ă ştii t o t u ş i , a m s e n z a ţ i a că el chiar crede ce spu
ne, zise C r a w f o r d .
- D a , m ă t e m şi eu c ă a ş a este. A s f â r ş i t î n t r e b a u
d u - m ă d a c ă m-ai a m e n i n ţ a t v r e o d a t ă .
- Iar t u ai r ă s p u n s . . . ?
- C ă n u . C e l p u ţ i n n u î n f e l u l la care se referea el.
I i studie c h i p u l pe j u m ă t a t e ascuns î n î n t u n e r i c ,
gura, o c h i i , ş u v i ţ e l e care e v a d a s e r ă d i n coada de la s p a
te, şi-şi spuse: „La naiba!" A p o i , cu glas tare:
- S u n t e m s i n g u r i î n t r - o casă î n t u n e c a t ă . A m u n p a i
mare şi m u l t t i m p de p i e r d u t .
- Până când?
- P â n ă c â n d m ă s u n ă de la b i r o u l d i n H o u s t o n , ca să
m ă î n t o r c . Sau p â n ă c â n d v i n e N e a l să m ă aresteze. Hai
să m e r g e m î n d o r m i t o r şi să ne scoatem hainele.
- C r a w f o r d , s i t u a ţ i a e foarte s e r i o a s ă .
- Ş t i u , zise el, a p o i o f t ă . î n c e r c să m ă g â n d e s c la a h
ceva, ca să n u dau b u z n a peste N e a l şi să-1 s t r â n g de i: 11
p e n t r u c â t e de prost. î m i v i n e să-1 pocnesc pe O t t e r m a n
Dragoste sub presiune 263

pAnă-1 las lat p e n t r u m i n c i u n a pe care i-a servit-o.


A i ocazia să salvezi d o u ă v i e ţ i c u l c â n d u - t e cu m i n e .
- E ş t i sigur c ă O t t e r m a n e î n spatele p o v e ş t i i ăsteia?
- N u . E p o s i b i l să-i f i spus l u i N e a l că m-a v ă z u t dis­
c u t â n d c u Rodriguez doar ca să mi-o p l ă t e a s c ă p e n t r u că
h u n dat n u m e l e î n p r e s ă .
- T u ai f ă c u t asta?
- N e t r e b u i a o s c â n t e i e ca să p o r n i m m o t o r u l . A
funcţionat.
- D a r ţi l-ai f ă c u t d u ş m a n pe O t t e r m a n .
- C r e d că deja e r a m d u ş m a n i . N u şi-a pus el salopeta
albă, dar aş paria b a n i b u n i că el a c o m a n d a t atacul d i n
«ala ta de j u d e c a t ă .
- D a r de ce?
- S ă m ă ia d r a c u ' d a c ă ş t i u . A m pus n i ş t e o a m e n i
HA facă c e r c e t ă r i .
Se r i d i c ă de pe scaun.
- M a i vrei apă?
- Nu, mulţumesc.
U m p l u t o t u ş i p a h a r u l la loc şi îl aduse î n a p o i pe
m a s ă . D a r r ă m a s e î n picioare.
- M - a m t o t g â n d i t . Jur pe t o t ce a m m a i s f â n t c ă
nu l-am m a i v ă z u t n i c i o d a t ă p â n ă i e r i , c â n d a i n t r a t î n
b i r o u l l u i N e a l . D a r p a r c ă m - a ş f i u i t a t la o c o b r ă .
A m s i m ţ i t pe loc o repulsie p u t e r n i c ă . T e a m ă . N u m i se
î n t â m p l ă asta prea des.
- T r e b u i e să existe u n m o t i v .
- D a , şi eu cred că există. T r e b u i e doar să-1 găsesc.
C â n d ai ajuns aici, v o r b e a m cu p r i e t e n u l m e u d i n
Houston...
- C u H a r r y sau c u Sessions?
- Ş t i i c u m îi c h e a m ă ?
- A m făcut c u n o ş t i n ţ ă .
- La c o n f e r i n ţ a de presă?
- La m i c u l d e j u n .
- M i c u l dejun?
- îşi p e t r e c u s e r ă î n t r e a g a noapte î n m a ş i n ă , î n faţa
casei mele. Puteam m ă c a r să le p r e g ă t e s c m i c u l d e j u n .
I m a g i n â n d u - ş i scena i n t i m ă d i n j u r u l mesei d i n b u ­
c ă t ă r i e , C r a w f o r d îşi puse m â i n i l e î n ş o l d u r i .
264 Sandra Brown

- N i m e n i n u mi-a spus n i m i c despre asta.


- M - a u s f ă t u i t şi pe m i n e să n u - ţ i s p u n .
- Ţ i - a u spus şi d i n ce motiv?
H o l l y îl p r i v i , fără să r ă s p u n d ă .
A p ă s â n d cuvintele, C r a w f o r d î n t r e b ă d i n n o u :
- Ţ i - a u spus d i n ce motiv?
- A u spus că eşti sensibil c â n d v i n e v o r b a de femei le­
tale.
R e a c ţ i a de gelozie era î n sine o d o v a d ă î n acest sens
A p o i îşi d ă d u seama ce ar f i p u t u t î n ţ e l e g e H o l l y d i n
remarca l o r .
- H o l l y , n u le-am spus n i c i o d a t ă c ă n o i . . .
- N i c i n-am crezut că le-ai spus. D a r p ă r e a u să ştie.
- P r o b a b i l că şi-au dat seama d u p ă felul î n care m ă
purtam.
- C u m te purtai?
- C h i a r trebuie să-ţi spun?
H o l l y c o b o r î privirea şi r ă m a s e a ş a p r e ţ de c â t e v a
m o m e n t e . C â n d o r i d i c ă î n a p o i , c o n t i n u ă de u n d e tă
m ă s e s e r ă şi îl î n t r e b ă pe C r a w f o r d ce m a i aflase d e la
ceilalţi rangeri.
- I-am rugat să caute orice fel de l e g ă t u r ă î n t r e m i n e
şi O t t e r m a n . Sau î n t r e O t t e r m a n şi B e t h , sau s o n i
Gilroy. D e o c a m d a t ă nimic.
- Halcon?
- P r i m u l l u c r u pe care l-am verificat, p e n t r u că a r l i
avut cea m a i m u l t ă l o g i c ă . D a r î n a n u l î n care n e - a m
d e s f ă ş u r a t i n v e s t i g a ţ i a , O t t e r m a n a l u c r a t î n Panhandle
N u şi-a l u a t o zi l i b e r ă l u n i î n t r e g i şi n u a plecat niciu
d a t ă prea departe. N u există vreo d o v a d ă că ar f i fost i n
H a l c o n . M - a m g â n d i t că poate vrea r ă z b u n a r e peni i u
u n a d i n v i c t i m e l e colaterale, dar n u există n i c i o ruda
de-a l u i p r i n t r e v i c t i m e , n i c i vreo p e r s o a n ă c u care să h
avut vreo l e g ă t u r ă . Sessions face o t r e a b ă e x c e l e n t ă , d a i
n u a găsit n i m i c . T o c m a i îl r u g a m să caute m a i adfuu ,
c â n d ai a p ă r u t t u la u ş ă .
- D a r celelalte cazuri la care ai lucrat?
- A m verificat cazuri v e c h i de a n i de zile. D a r a m
î n c r e d e r e î n m e m o r i a mea m a i m u l t d e c â t î n orice c o r n
puter. D a c ă O t t e r m a n ar f i a p ă r u t v r e o d a t ă pe radaiul
Dragoste sub presiune 265

meu, mi-aş f i a m i n t i t n u m e l e . Şi d a c ă n u n u m e l e , mi-aş


fi a m i n t i t o m u l . S u n t foarte sigur de asta.
- A t u n c i poate că n u este el, zise H o l l y . Poate că i-a
apus l u i N e a l că te-a v ă z u t cu Rodriguez d o a r ca să te
enerveze. C u s i g u r a n ţ ă l-ai pus î n t r - o s i t u a ţ i e j e n a n t ă
cAnd ai f ă c u t p u b l i c f a p t u l că a p ă r ă s i t l o c u l faptei, d u p ă
« t a c u l armat.
C r a w f o r d s c u t u r ă cu putere d i n cap.
- N u e g e n u l l u i . A fost enervat, e drept, dar c â t u ş i
de p u ţ i n jenat.
N i c i u n u l d i n ei n u m a i spuse n i m i c o vreme, a p o i
H o l l y zise î n c e t :
- N i c i n u vreau să sugerez asta. Este a t â t de c u m p l i t
î n c â t ezit să...
- Te g â n d e ş t i la Joe.
U m e r i i i se l ă s a r ă u ş o r , d â n d u - i de î n ţ e l e s că ghicise
corect.
- N u ar face una ca asta, nu?
- V i n o aici. V r e a u să-ţi a r ă t ceva.
O l u ă de m â n ă şi o conduse p r i n casa î n t u n e c a t ă
pAnă la u ş a camerei G e o r g i e i . L u m i n ă î n c ă p e r e a cu
ecranul t e l e f o n u l u i .
- C r e d că p o ţ i vedea suficient de b i n e fără să fie ne­
voie să m a i a p r i n d altă l u m i n ă .
H o l l y scoase u n s t r i g ă t scurt de u i m i r e .
- Ce s-a î n t â m p l a t ?
- N e a l n u ţi-a spus despre asta?
- N u . Dumnezeule, Crawford!
- A m găsit camera aşa c â n d m-am î n t o r s a s e a r ă . To­
tul era n o u . T r e b u i a să fie o s u r p r i z ă p e n t r u G e o r g i a .
- A i f ă c u t p l â n g e r e la p o l i ţ i e ?
- I n t o a t ă regula. A u v e n i t şi au c ă u t a t a m p r e n t e
u r k l i m i n e a ţ ă , aşa că a r a t ă a c u m chiar m a i r ă u d e c â t î n a ­
inte. N u a m avut c â n d să m ă apuc de c u r ă ţ e n i e .
H o l l y i n t r ă î n c a m e r ă şi se î n v â r t i î n c e t , s c o ţ â n d
mici sunete de r e m u ş c a r e pe m ă s u r ă ce descoperea de-
niNtrul. R i d i c ă b a l e r i n i i s t r ă l u c i t o r i , care f u s e s e r ă t ă i a ţ i
In d o u ă .
- C i n e ar face aşa ceva?
266 Sandra Brown

- A c e e a ş i p e r s o a n ă care mi-a t r i m i s f i l m u l cu Geoi


gia d â n d u - s e m l e a g ă n , a t â t de a n g e l i c ă , de i n o c e n t ă , in­
v u l n e r a b i l ă , î n c ă n u m i - a m revenit c o m p l e t .
D e c â t e o r i se g â n d e a la î n r e g i s t r a r e a aia, sângele
î n c e p e a să-i f i a r b ă î n vene î n t r - o c o m b i n a ţ i e de f u r i e
şi teroare.
- U n n e n o r o c i t b o l n a v s-a folosit de c o p i l u l meu i .1
să a j u n g ă la m i n e . V r e a u să-1 o m o r .
- C u m poate N e a l Lester să explice asta?
- A sugerat că a m făcut-o chiar eu.
- Ş i ţi-ai t r i m i s singur f i l m u l cu Georgia d i n parc?
- Probabil.
H o l l y aşeză b a l e r i n i i pe ce m a i r ă m ă s e s e d i n m ă s u u
de t o a l e t ă , a p o i se î n t o a r s e î n h o l , l â n g ă el.
- N u cred că s o c r u l t ă u ar putea face aşa ceva.
- M i - a spus că o să facă orice e necesar ca s-o păsti c «
pe G e o r g i a . Sau, m a i precis, ca să m ă î m p i e d i c e pe m i iu
să i-o iau. Dar, sincer, a d ă u g ă el r o t i n d u - ş i privirea prin
c a m e r ă , asta n u se p o t r i v e ş t e cu s t i l u l l u i Joe.
î n c h i s e t e l e f o n u l şi-1 puse î n t o c u l de la curea.
- Ce ai de g â n d să faci?
- O să-i a ş t e p t pe H a r r y şi pe Sessions. S ă vedem c e » •
să g ă s e a s c ă .
- Şi d a c ă N e a l te a r e s t e a z ă î n t r e timp?
- M o d u l l u i de operare, m e r e u precaut, l u c r e a z ă m u
m e n t a n î n favoarea mea. N - o să m ă aresteze p â n ă n u a n
o dovadă concludentă.
- A ş a d a r , aştepţi.
- Şi fac ce m i - a m d o r i t să fac d i n clipa î n care ai ajun-*
aici.
îşi s t r e c u r ă degetele p r i n p ă r u l ei p â n ă c â n d î i u i
prinse c a p u l cu m â i n i l e , a p o i îşi atinse buzele de ale u
- T r e b u i e să te avertizez, d o a m n ă j u d e c ă t o r . Să n u
m a i apari la u ş a mea a r ă t â n d a t â t de sexy fără să t e a,,
t e p ţ i să o p ă ţ e ş t i .
D u p ă ce o s ă r u t ă a d â n c , îşi c o b o r î buzele p.
g â t u l ei.
-Crawford...
Protestul era a t â t de slab, î n c â t C r a w f o r d n u se <>pi 1,
c o n t i n u â n d să-i s ă r u t e o s u l claviculei.
Dragoste sub presiune 267

H o l l y s u f l ă cu putere aerul d i n p i e p t .
- M - a m trezit a z i - d i m i n e a ţ ă v i s â n d la asta.
C r a w f o r d îi cuprinse s â n i i î n palme.
- Era u n vis frumos?
- P ă c ă t o s de f r u m o s .
- H o l l y Spencer, n u eşti o fată c u m i n t e .
- C r e d c ă ai dreptate. V i s u l a fost exact aşa c u m
î n t â m p l a t . E u e r a m foarte d o r n i c ă şi t u foarte...
hotărât.
Z â m b e t u l pe care îl s i m ţ i î n i n i m ă n u a p u c ă să-i ajun­
gă pe buze, f i i n d c ă acestea erau prea ocupate cu ale ei.
- N u m-am p u t u t s t ă p â n i . T r e b u i a să te a m .
O s ă r u t ă a ş a c u m n u s ă r u ţ i o fată c u m i n t e , cu pa-
•iune a r z ă t o a r e . îşi s t r e c u r ă m â n a î n b l u g i i ei si o l i p i
i l r el.
- S ă ştii că ar f i m u l t m a i b i n e d a c ă n-am avea hai­
nele pe n o i .
Spre d e z a m ă g i r e a l u i , H o l l y îl î m p i n s e cu m â i n i l e î n
piept, d e p ă r t â n d u - s e de el, a p o i îşi î n t o a r s e c a p u l î n t r - o
parte.
- N u vrei să m ă s ă r u ţ i , C r a w f o r d .
- C e t o t s p u i acolo? Ba vreau să te s ă r u t .
O r i de c â t e o r i î n t o r c e a capul, gura l u i o u r m a pe
u ei.
- V r e a u să-ţi s ă r u t t o t c o r p u l .
C o n t i n u a să o m â n g â i e şi să o s ă r u t e .
H o l l y g e m u , dar îi d ă d u m â i n i l e la o parte.
Frustrat şi confuz, C r a w f o r d făcu u n pas î n a p o i . Pe
li iţi d r a c i i , era e v i d e n t că îl dorea.
- C e este, Holly? N u m a i eşti i m p l i c a t ă î n cazul m e u .
- N u e v o r b a de asta. E u . . .
Trase aer î n p i e p t , îşi d ă d u la o parte c â t e v a ş u v i ţ e de
pftr de pe faţă, a p o i îşi î n d r e p t ă spatele. îşi făcu curaj.
- C a să n u te aresteze astăzi, a m f ă c u t o î n ţ e l e g e r e .
- O înţelegere?
- S o c r u l t ă u a insistat. N u a m v r u t să a j u n g i d u p ă
gratii, spuse ea, aproape s u s p i n â n d .
- Ce înţelegere?
268 Sandra Brown

- A m fost de acord să apar ca m a r t o r al a c u z ă r i i în


audierea p e n t r u o r d i n u l de r e s t r i c ţ i e . V a t r e b u i să spun
că a m v ă z u t c u m bai agresat astăzi pe Joe G i l r o y .
C r a w f o r d se s i m ţ i p a r c ă l o v i t de o t o n ă de c ă r ă m i z i .
R ă m a s e n e m i ş c a t , p r i v i n d - o perplex.
C u o expresie î n d u r e r a t ă , H o l l y se d ă d u c â ţ i v a paşi
î n a p o i , a p o i se r ă s u c i pe c ă l c â i e şi s t r ă b ă t u î n g r a b ă o >
r i d o r u l , d o a r ca să î n ţ e p e n e a s c ă î n loc î n clipa î n c a i c
s u n ă telefonul l u i Crawford.
Se o p r i , se î n t o a r s e şi îl p r i v i s m u l g â n d u-şi telefonul
de la curea. I n m o d evident, îşi spuse ea, era u n u l d i n
rangeri, cu i n f o r m a ţ i i l e cerute.
D a r n u m e l e care a p ă r u s e pe ecran n u era u n u l
cunoscut.
- C e d r a c u ' faci de m ă s u n i pe n u m ă r u l ăsta? m â r â i
Crawford.
- Stau de v o r b ă cu superstarul C r a w f o r d H u n t , vest i
t u l l e g i u i t o r al vestului?
- T e r m i n ă cu prostiile, Smitty. Ce ai p e n t r u mine?
- C e am? A m u n b e ţ i v n e n o r o c i t care-mi este dau a
cu d i s t r a c ţ i a d i n a c e a s t ă d u p ă - a m i a z ă .
- N u - i p r o b l e m a mea.
- A ş a crezi, grozavule? Zice că-i t a i c ă - t ă u .

capitolul 23
I m e d i a t ce S m i t t y îi spuse u n d e erau, C r a w f o r d î n
trerupse convorbirea. H o l l y v e n i î n u r m a l u i pe coridoi,
a p o i î n d o r m i t o r , u n d e îşi puse u n fâs ca să acopeie
t o c u l p i s t o l u l u i . L u â n d d i n t r - o m i ş c a r e cheile de pe n o p
t i e r ă , trecu pe l â n g ă ea şi ieşi d i n c a m e r ă .
- Ş t i i c u m să ajungi a c a s ă .
- V i n cu t i n e .
- V i i pe d r a c u ' !
- A m auzit ce-a spus b ă r b a t u l de la telefon,
- î n c u n u n a r e a p e r f e c t ă a u n e i zile de rahat, n u
crezi?
- Ş t i u povestea cu t a t ă l t ă u , C r a w f o r d .
Dragoste sub presiune 269

- N u e u n t a t ă , e u n b e ţ i v . S u n t convins că scrie î n
dosarul m e u .
A j u n s e s e r ă a c u m la u ş a d i n spate.
- O m u l l u i N e a l p r o b a b i l că este î n faţă. D a c ă te în­
torci pe u n d e ai v e n i t , ar t r e b u i să fie î n r e g u l ă . A i grijă
cAnd sari iar g a r d u l ăla.
- V i n cu t i n e .
Se a p l e c ă şi-şi a p r o p i e faţa de a ei.
- N u i n t r ă î n discuţie!^
- B i n e . T i c k l e d Pink? I I găsesc şi s i n g u r ă .
Deschise u ş a şi ieşi p r i n spatele casei.
C r a w f o r d ştia că ar f i fost d e m u l t plecat d i n c l u b
p a n ă se î n t o r c e a H o l l y a c a s ă , îşi lua m a ş i n a şi ajun-
fea acolo. D a r să o ştie i n t r â n d s i n g u r ă î n spelunca
fui S m i t t y . . .
- La d r a c u ' !
Se duse d u p ă ea şi o ajunse d i n u r m ă , o prinse de cot
şi o î n d r e p t ă î n s p r e S U V - u l l u i .
- S ă vezi ce b i n e o să dea povestea asta c â n d o să de­
p u i m ă r t u r i e î m p o t r i v a mea la audierea p e n t r u o r d i n u l
de r e s t r i c ţ i e .
O u r c ă î n s c a u n u l de l â n g ă şofer, a p o i îi puse m â n a
pe cap şi, deloc b l â n d , o î m p i n s e sub n i v e l u l ferestrei.
- D a c ă n u v r e i să-i faci ziua f r u m o a s ă l u i N e a l , ţ i n e
capul jos p â n ă i e ş i m d i n z o n ă .
O parte d i n el voise d o a r să o provoace, dar se dove­
d i că n u era o m ă s u r ă de p r e c a u ţ i e i n u t i l ă . D e î n d a t ă ce
Ieşi de pe aleea d i n faţa casei, zări o m a ş i n ă î n c e l ă l a l t
c a p ă t al străzii, p u n â n d u - s e î n m i ş c a r e . V e n i î n u r m a
lui la o d i s t a n ţ ă d i s c r e t ă p r e ţ de c â t e v a străzi, î n t i m p ce
C r a w f o r d naviga p r i n cartier, fără să d e p ă ş e a s c ă l i m i t a
de viteză.
Apoi:
- Ţ i n e - t e b i n e ! o avertiză el pe H o l l y , î n t i m p ce făcea
un viraj de n o u ă z e c i de grade cu acceleraţia la m a x i m u m .
N u m i c ş o r ă viteza p â n ă c â n d n u fu sigur că s c ă p a s e
de u r m ă r i t o r .
- P o ţ i să te r i d i c i a c u m .
T r e c u pe l â n g ă s t a d i o n u l de fotbal al l i c e u l u i , care
marca marginea o r a ş u l u i , a p o i v i r ă pe u n d r u m adiacent,
270 Sandra Brown

cu d o u ă benzi, care ş e r p u i a p r i n p ă d u r e . P i n i i de pe
m a r g i n e erau a t â t de d e ş i şi de a p r o p i a ţ i , î n c â t p ă r e a u
să formeze u n zid. Era o n o a p t e î n t u n e c a t ă . L u n a firavă
era a s c u n s ă de o p ă t u r ă de n o r i .
C u coada o c h i u l u i , C r a w f o r d o putea vedea pe H o l l y
d o a r la l u m i n a b e c u r i l o r d i n b o r d . Se ţ i n u b i n e î n clipa
î n care l u ă u n viraj fără să î n c e t i n e a s c ă .
- R i ş t i să p r i m e ş t i o a m e n d ă p e n t r u viteză.
- H m , a m e n d ă î n trafic pe l â n g ă c o n s p i r a ţ i e Ia
c r i m ă . C h i a r că ar f i î n g r o z i t o r .
î n t o a r s e brusc c a p u l spre el şi e x p l o d ă :
- N u - ţ i u ş u r e z i cu n i m i c s i t u a ţ i a , C r a w f o r d .
- H e i , n u - ţ i place c u m conduc? N a s o l . N u te-am in
v i t a t să v i i cu m i n e .
- N u e vorba de felul î n care c o n d u c i . A m v e n i t ca sa
î n c e r c să te opresc să faci ceva ce o să r e g r e ţ i m a i târziu.
- C u m a m f ă c u t azi, c â n d l-am t r â n t i t pe Joe la
pământ.
- Exact.
- A m crezut că el î m i trimisese f i l m u l . O r i c e p ă r i n t e
care-şi i u b e ş t e c o p i l u l ar f i avut a c e e a ş i r e a c ţ i e .
- S u n t de acord. Şi v o i spune asta la audiere.
C r a w f o r d r â s e aspru.
- N u te m a i obosi, d o a m n ă j u d e c ă t o r . I n d i f e r e n t ce-i»
să s p u i î n boxa m a r t o r i l o r , n-o s-o m a i primesc n i c i o d a t ă
pe G e o r g i a .
î n t o a r s e c a p u l spre ea.
- N u - i aşa?
H o l l y p r i v i fix î n faţă, p r i n parbriz, şi v o r b i a t â t de în
cet î n c â t abia p u t u să o a u d ă peste z g o m o t u l m o t o r u l u i .
- î n cele d i n u r m ă , poate că ai p r i m i - o .
- D a r n u î n a i n t e de şi m a i m u l t e p e t i ţ i i , şi m a i m u I n
a u d i e r i , şi m a i m u l t t i m p petrecut fără ea.
- Ş i , cel m a i p r o b a b i l , n u fără să o i m p l i c i pc
Georgia.
î n t o a r s e c a p u l spre el şi se p r i v i r ă î n o c h i p r e ţ de c ă
teva clipe. A p o i , î n d r e p t â n d u - ş i d i n n o u privirea î n faţă,
C r a w f o r d s t r â n s e cu putere m â i n i l e pe v o l a n . A r f i făcui
Dragoste sub presiune 271

multe, foarte m u l t e , ca să r e c â ş t i g e custodia G e o r g i e i -


Jar n u şi să o p u n ă să a l e a g ă î n t r e el şi b u n i c i i ei. Asta
era l i m i t a l u i . N u o s-o oblige n i c i o d a t ă să facă asta.
C r a w f o r d şi H o l l y f ă c u r ă restul d r u m u l u i î n tă­
cere şi, c u r â n d , o r e c l a m ă de prost gust, d i n n e o n , îi
î n ş t i i n ţ a că a j u n s e s e r ă la d e s t i n a ţ i e . V i r ă brusc s t â n g a
In parcarea cu p i e t r i ş a c l u b u l u i de n o a p t e şi merse p â n ă
In spatele c l ă d i r i i .
Ş t i i n d c â t e se î n t â m p l a u î n p a r c ă r i l e de acest gen,
î n ă u n t r u l şi î n afara vehiculelor, C r a w f o r d c o n s i d e r ă că
ora m a i sigur ca H o l l y să i n t r e î m p r e u n ă cu el. O p r i
m o t o r u l şi deschise p o r t i e r a .
- N u p o t să te las aici, dar te p r e v i n : ce-o să vezi s-ar
putea să te ş o c h e z e şi să-ţi d e s c h i d ă o c h i i .
C a p e n t r u a-i sfida a v e r t i s m e n t u l , H o l l y îşi deschise
a i n g u r ă p o r t i e r a şi s ă r i d i n m a ş i n ă , î n a i n t e ca el să p o a t ă
ajunge să o ajute. Se a p r o p i a r ă î m p r e u n ă de u ş a de me­
tal. C r a w f o r d b ă t u .
S m i t t y deschise chiar el.
- Era şi t i m p u l ! A m . . .
Se o p r i î n clipa î n care v ă z u că şeriful n u era sin­
gur şi, e v i d e n t r e c u n o s c â n d - o pe H o l l y , îşi dezgoli d i n ţ i i
ilc r o z ă t o a r e î n t r - u n r â n j e t h i d o s , î n t i m p ce o m ă s u r a
cu privirea d i n cap p â n ă - n picioare.
- H e i , dar ă s t a e u n cu t o t u l alt l o o k , p ă p u ş ă . Z ă u , ar
t r e b u i să r e n u n ţ i d e f i n i t i v la r o b ă .
R â n j e t u l l u i S m i t t y îl făcu pe C r a w f o r d să se î n t r e b e
ilacă era t o t u ş i o idee b u n ă să o ia cu el î n ă u n t r u .
- Las-o î n pace!
- Nu-1 lua î n s e a m ă , p ă p u ş ă , zise Smitty, d â n d u - s e la
o parte ca să le facă loc să i n t r e .
A r u n c â n d u - i l u i C r a w f o r d o p r i v i r e cu s u b î n ţ e l e s
peste u m ă r , a d ă u g ă :
- Se pricepe să strice cheful o m u l u i .
I i conduse î n b i r o u l l u i , care era la fel de dezorga­
nizat ca toate celelalte î n care C r a w f o r d se î n t â l n i s e cu
S m i t t y de-a l u n g u l a n i l o r . C u u n farmec l i b i d i n o s , îi tra-
ne u n scaun l u i H o l l y şi îi oferi ceva de b ă u t .
C r a w f o r d îşi aşeză o m â n ă pe u m ă r u l b ă r b a t u l u i şi îl
l o r ţ ă să se î n t o a r c ă spre el.
272 Sandra Brown

- U n d e e b ă t r â n u l ? C r e d e a m o o să-1 g ă s e s c aici, î n
biroul tău.
- A m î n c e r c a t . D a r n u vrea să se m i ş t e . A r f i t r e b u i i
să-mi p u n b ă i e ţ i i să-1 ia cu f o r ţ a - şi, a v â n d î n vedere
v â r s t a l u i , n-ar f i dat b i n e î n faţa c l i e n ţ i l o r . A ş a că l-am
lăsat u n d e era. E aici de pe la trei şi j u m ă t a t e . A fă
cut c o n s u m a ţ i e de şaizeci şi ş a p t e de d o l a r i . A zis că te
ocupi tu.
C r a w f o r d i g n o r ă m â n a pe care S m i t t y i-o î n t i n s e s e ,
cu p a l m a î n sus.
- Să m e r g e m !
l i / ă c u s e m n d i n cap l u i S m i t t y să o ia î n a i n t e .
- Incuie-te aici, îi spuse l u i H o l l y î n clipa î n care i e ş i
pe u ş ă , a p o i a ş t e p t ă p â n ă c â n d auzi cheia î n t o r c â n d u - s e
în broască.
I I u r m ă pe S m i t t y p r i n l a b i r i n t u l de c o r i d o a r e î n t u
necate p â n ă c â n d a j u n s e r ă la c l u b u l propriu-zis, unde
v o l u m u l m u z i c i i era î n n e b u n i t o r de r i d i c a t . Pe scena,
o fată se î n v â r t e a la b a r ă . C l i e n ţ i i o î n c u r a j a u entuzias
m a ţ i , cu e x c l a m a ţ i i , f l u i e r ă t u r i şi aplauze.
S m i t t y strigă ca să acopere z g o m o t u l :
-Acolo!
A r ă t ă spre o m a s ă î n cel m a i î n t u n e c a t c o l ţ al î n c a p e
r i i , u n d e u n b o d y g u a r d ţ i n e a sub supraveghere o siluetă
c h i r c i t ă şi n e m i ş c a t ă .
]
O b r a z u l l u i C o n r a d era l i p i t de masa m u r d a r ă . (
d â r ă de salivă i se scurgea peste buza de jos. De-abia m u
era c o n ş t i e n t , dar, c â n d C r a w f o r d îl a p u c ă de b r a ţ ca sa I
r i d i c e de pe scaun, î n c e p u să se legene. U p e r c u t u l nec< •
o r d o n a t r a t ă b ă r b i a l u i C r a w f o r d la u n m e t r u . Reculul
l-ar f i t r i m i s pe C o n r a d î n v â r t i n d u - s e , d a c ă C r a w f o r d n u
l-ar f i p r i n s .
L u i n u - i p ă s a c â t u ş i de p u ţ i n c u m d ă d e a î n f a ţ a
c l i e n ţ i l o r f a p t u l că se b ă t e a cu u n b ă t r â n . I n câteva e h
pe, ambele m â i n i ale l u i C o n r a d erau trase la spate i ;

C r a w f o r d îi s t r â n g e a î n c h e i e t u r i l e ca î n t r - o menghina
îşi puse c e a l a l t ă m â n ă pe ceafa l u i C o n r a d şi îl r i d u ă
î n picioare.
- C u m a ajuns aici? îl î n t r e b ă pe S m i t t y .
Patronul z d r ă n g ă n i n i ş t e chei sub nasul l u i Crawford
Dragoste sub presiune 273

- Le-a găsit b ă i a t u l î n b u z u n a r u l de la p a n t a l o n i .
Băiatul era u n i n d i v i d musculos, ras î n cap şi cu cea­
ta t a t u a t ă .
- A d u - i m a ş i n a la u ş a d i n spate, îi spuse C r a w f o r d .
N-o să-ţi fie greu s-o g ă s e ş t i . C a u c i u c u r i proaste, vopsea
a l b a s t r ă r u g i n i t ă . Şi m u l ţ u m e s c .
II î m p i n s e pe C o n r a d p r i n club, î n s p r e c o r i d o r u l pe
care v e n i s e r ă . C o n r a d se î m p i e d i c a şi se b ă l ă n g ă n e a , dar
C r a w f o r d r e u ş i să-1 a d u c ă p â n ă acolo fără să c a d ă .
S m i t t y venea i m e d i a t î n u r m a lor, d â n d u - i î n a i n t e cu
nota n e a c h i t a t ă .
- M a i daci o d a t ă ! zise C r a w f o r d . O să-ţi p r i m e ş t i
banii.
C â n d a j u n s e r ă la u ş a b i r o u l u i , o strigă pe H o l l y , care
deschise şi-i lăsă să i n t r e . U m i l i t , o p r i v i î n clipa î n
care îl v ă z u p e n t r u p r i m a o a r ă pe n e n o r o c i t u l de b e ţ i v
care-i d ă d u s e v i a ţ ă . N u avu o r e a c ţ i e de repulsie, aşa
c u m se a ş t e p t a s e C r a w f o r d , ci m a i d e g r a b ă de î n g r i j o r a ­
re a t u n c i c â n d c a p u l l u i C o n r a d căzu î n faţă, î n clipa î n
care C r a w f o r d nu-i m a i ţ i n u g â t u l .
C ă u t ă î n b u z u n a r şi scoase u n p o r t o f e l pe care i-1
întinse.
- Plăteşte-i, te rog.
H o l l y scoase o b a n c n o t ă de cincizeci şi una de
douăzeci.
- Şi zece p e n t r u b ă i a t , spuse C r a w f o r d .
- O să-i dau eu, zise Smitty, î n t i n z â n d m â n a d u p ă cei
zece d o l a r i .
H o l l y nu-1 lăsă să o ia.
- A m eu grijă, m u l ţ u m e s c .
N u p ă r e a să observe, cu a t â t m a i p u ţ i n să fie i n t i ­
m i d a t ă de pozele deocheate de pe p e r e ţ i . î n s c h i m b , î n
clipa î n care îi î n t i n s e l u i S m i t t y b a n i i p e n t r u consu­
m a ţ i a l u i C o n r a d , ai f i zis că e î n sala de j u d e c a t ă u n d e
p r o n u n ţ ă o c o n d a m n a r e la m u n c ă s i l n i c ă .
- î n m o d evident, c l i e n t u l d u m n e a v o a s t r ă este î n t r - u n
stadiu avansat de ebrietate. C u toate acestea, a ţ i con­
t i n u a t să-i s e r v i ţ i b ă u t u r i alcoolice t i m p de m a i m u l t e
ore, î n valoare de şaizeci şi ş a p t e de d o l a r i . D a c ă ar f i
p ă ţ i t ceva d i n cauza s t ă r i i de ebrietate î n care se g ă s e ş t e ,
274 Sandra Brown

aţi f i p u t u t f i considerat responsabil şi pus sub acuza


ţ i e . U ş i l e acestui local d u b i o s ar f i fost î n c h i s e . A ţ i avui
mare n o r o c de data aceasta. D o m n u l H u n t ar putea li
dispus să t r e a c ă cu vederea n e g l i j e n ţ a p o s i b i l c r i m i n a l i i
pe care aţi manifestat-o vizavi de t a t ă l s ă u . . . dacă-1 asigu
r a ţ i î n s c h i m b de d i s c r e ţ i a d u m n e a v o a s t r ă .
S p r â n c e n e l e l u i S m i t t y erau î m p r e u n a t e , dar reuşi
î n cele d i n u r m ă să t r a d u c ă l i m b a j u l j u d e c ă t o a r e i . îşi
u m e z i nervos buzele şi spuse:
- S i g u r , d o a m n ă j u d e c ă t o r . N - o să scot u n c u v â n t
C r a w f o r d mi-e p r i e t e n . N e ş t i m d e m u l t .
C r a w f o r d r ă s p u n s e a f i r m a ţ i e i cu u n m â r â i t .
- Ţ i n e u ş a ca să p u t e m ieşi de aici.
D u p ă ce H o l l y ieşi î n a i n t e a l u i , m a i r ă m a s e d o a r a t â t
c â t să-i s p u n ă l u i S m i t t y :
- N u m ă i n t e r e s e a z ă de c â t t i m p ne c u n o a ş t e m , daca
a m i n t e ş t i n u m a i şi-n t r e a c ă t că a t r e c u t ea pe-aici, o sa
r ă m â i fără b i j u t e r i i !
S m i t t y z â m b i cu j u m ă t a t e de g u r ă , ca şi c u m ar f i luat
a v e r t i s m e n t u l î n serios.
C r a w f o r d r e u ş i să-1 d u c ă pe C o n r a d la m a ş i n a l u i şi
să-1 î n t i n d ă pe bancheta d i n spate. B ă t r â n u l se răsuci,
a j u n g â n d să-şi s p r i j i n e c a p u l pe s c a u n u l de m a ş i n ă al
G e o r g i e i . C r a w f o r d h o t ă r î să-1 spele cu dezinfectant în a
i n t e să o lase pe G e o r g i a să-1 m a i f o l o s e a s c ă . D a c ă a v e a
să-1 m a i f o l o s e a s c ă v r e o d a t ă .
B o d y g u a r d u l adusese m a ş i n a l u i C o n r a d şi H o l l y i i
d ă d u s e bacşişul.
- T e superi d a c ă v i i t u cu asta? î n t r e b ă C r a w f o r d , ară
t â n d spre cutia r u g i n i t ă .
- C â t u ş i de p u ţ i n .
Se duse la p o r t i e r a d i n s t â n g a şi u r c ă la v o l a n .
R u ş i n a t şi furios, C r a w f o r d u r c ă î n S U V - u l l u i . O d a
t ă ieşiţi î n ş o s e a u a p r i n c i p a l ă , p ă s t r ă o viteză constanta,
î n aşa fel î n c â t H o l l y să-1 p o a t ă u r m a fără p r o b l e m e . In
plus, n u se g r ă b e a c â t u ş i de p u ţ i n să-i arate starea deplo
r a b i l ă a casei l u i C o n r a d .
C â n d a j u n s e r ă , v e n i şi-i d ă d u cheile m a ş i n i i l u i C o n
rad şi p o r t o f e l u l .
- Să n u u i ţ i asta.
Dragoste sub presiune 275

- M e r s i . D a c ă l-ai atins pe S m i t t y , s-ar putea să vrei


ifl-ţi freci hainele cu dezinfectant.
- D a r a fost o g a z d ă a t â t de a m a b i l ă !
îi f l u t u r ă î n faţă o b u c a t ă de h â r t i e .
- M i - a strecurat asta î n t i m p ce n u te u i t a i .
- Ce este?
- U n c u p o n de c o n s u m a ţ i e g r a t u i t ă p e n t r u vizita
viitoare.
- N e n o r o c i t u l ! A r t r e b u i să m ă î n t o r c şi...
Se o p r i î n clipa î n care C o n r a d deschise p o r t i e r a d i n
npate şi c o b o r î d i n m a ş i n ă .
- N u r e c o m a n d l o c a l u r i l e l u i S m i t t y . Dansatoa­
rele n u s u n t cine ştie ce şi toaletele p u t m a i ceva ca
nişte c o c i n i .
N u - i m a i curgea salivă d i n g u r ă , privirea îi era rezo­
nabil de c l a r ă şi s t ă t e a perfect d r e p t . Şi rostise fiecare
c u v â n t c â t se poate de clar. Z â m b i . Surpriză!
C o n r a d îi î n t i n s e m â n a l u i H o l l y .
- D o a m n ă j u d e c ă t o r Spencer, speram să a m ocazia
Nă vă cunosc. E u s u n t C o n r a d H u n t .
H o l l y îi l u ă m â n a .
- Domnule Hunt.
- V ă m u l ţ u m e s c că mi-aţi adus m a ş i n a a c a s ă .
- C u plăcere.
- A m considerat că e m a i b i n e să c o n t i n u i ş a r a d a
p â n ă i e ş e a m de acolo. A m fost c o n v i n g ă t o r ?
- Foarte, zise ea, r â z â n d u ş o r .
C u u n z â m b e t radios, C o n r a d spuse:
- Intraţi, intraţi!
î i atinse u ş o r c o t u l şi o î n d r e p t ă spre casă.
- A v e ţ i grijă u n d e c ă l c a ţ i . A ş f i f ă c u t c ă r a r e , dar n u
ş t i a m că o să a m v i z i t a t o r i î n seara asta.
C r a w f o r d , r e v e n i n d u - ş i d i n ş o c , se p o s t ă î n faţa
celor d o i :
- Ce d r a c u ' îţi î n c h i p u i că faci, C o n r a d ?
- î n c e r c să f i u m a n i e r a t . Ceea ce n u se poate spune
despre t i n e .
- Ce-a fost t e a t r u l ăsta? C e î n c e r c i să faci?
C r a w f o r d îşi f l u t u r ă m â n a î n faţă, ca să alunge
ţânţarii.
276 Sandra Brown

- V a m p i r i i ăştia! D o a m n a va f i m â n c a t ă de vie daca


n u i n t r ă m î n casă.
I I î m p i n s e pe C r a w f o r d la o parte d i n d r u m şi cont i
n u ă î n acelaşi fel, a v e r t i z â n d - o d i n n o u pe H o l l y să aibă
grijă pe u n d e calcă. V e n i n d î n u r m a lor, C r a w f o r d m ă
r â i că C o n r a d avusese a n i de zile la d i s p o z i ţ i e ca să c u
r e ţ e poteca spre u ş a l u i . C u r t e a era î n c o n t i n u a r e plină
de gunoaie, dar C r a w f o r d c o n s t a t ă cu ş o c şi u ş u r a r e c ă
i n t e r i o r u l casei, cel p u ţ i n partea i m e d i a t vizibilă o d a t ă
ce i n t r a i pe u ş a d i n faţă, fusese c u r ă ţ a t ă de la vizita lui
de m a r ţ i .
La u n m o m e n t dat pe p a r c u r s u l d r u m u l u i de la ciul»
p â n ă a c a s ă , C o n r a d îşi b ă g a s e c ă m a ş a î n p a n t a l o n i şi î ş i
aranjase p ă r u l , care îi s t ă t e a î n toate d i r e c ţ i i l e î n clipa
î n care ieşiseră d i n c l u b . A d e v ă r u l era că b ă t r â n u l arăta
aproape prezentabil.
- î m i cer scuze că m i r o s ca o distilerie, îi spunea cl
l u i H o l l y . W h i s k y - u l pe care n u l-am a r u n c a t sub masă
l-am dat pe m i n e ca pe after-shave. V ă rog, l u a ţ i loc.
A r ă t ă î n s p r e canapea, peste care aruncase o p ă t u r ă
veche şi p e t i c i t ă , dar c u r a t ă , ca să acopere tapiseria p ă t a
t ă . C o n t i n u â n d u - ş i r o l u l de g a z d ă , spuse:
- D o r i ţ i ceva de b ă u t ?
- Nu, nu doreşte.
C o n r a d se u i t ă la C r a w f o r d şi se î n c r u n t ă î n faţa lip
sei de p o l i t e ţ e a f i u l u i s ă u .
- N u v o r b e a m cu t i n e . Şi n u m-am referit la c e v a
alcoolic. M ă g â n d e a m la o cafea sau poate la u n suc.
H o l l y v o r b i ea de data asta:
- V ă m u l ţ u m e s c , dar n u - m i t r e b u i e n i m i c , domnule
Hunt.
- S p u n e ţ i - m i C o n r a d şi a n u n ţ a ţ i - m ă d a c ă t o t u ş i v ă
răzgândiţi.
Se aşeză î n f o t o l i u l l u i , r i d i c ă s u p o r t u l p e n t r u picioa
re, a p o i se f o i ca să-şi g ă s e a s c ă o p o z i ţ i e confortabila,
z â m b i n d u - i î n t o t acest t i m p l u i H o l l y .
A p o i îl o b s e r v ă pe C r a w f o r d , care r ă m ă s e s e în pi
cioare, abia u n pas d i n c o l o de p r a g u l u ş i i .
- A i de g â n d să r ă m â i acolo, ca u n s t â l p î n uşă? C e a i
f i să iei loc şi să î n c e r c i să f i i sociabil?
Dragoste sub presiune 277

- N u a m t i m p de socializare. T r e b u i e s-o duc pe


I l o l l y a c a s ă î n a i n t e ca p o l i ţ i ş t i i care o p ă z e s c să observe
ift l i p s e ş t e .
C o n r a d o p r i v i cu o n o u ă expresie de interes.
- Te-ai f u r i ş a t afară d i n casă?
- C e v a ce n-am m a i f ă c u t de pe vremea c â n d eram
adolescentă.
R â z â n d , C o n r a d lovi cu palmele î n b r a ţ e l e f o t o l i u l u i .
- M ă b u c u r să a u d că ai m a i f ă c u t şi pozne. î n c e p u ­
sem să c r e d că eşti cam prea p e r f e c t ă .
- O h , n u . A m t r e c u t p r i n t r - o s c u r t ă p e r i o a d ă de răz­
v r ă t i r e i m e d i a t d u p ă ce ne-a p ă r ă s i t tata, î n a i n t e să-mi
nccept n o u l r o l de cap al f a m i l i e i .
- Ş i d e ce ai fugit î n seara asta?
î n a i n t e să p o a t ă r ă s p u n d e , C r a w f o r d spuse:
- A v e n i t la m i n e . N u p u t e m f i v ă z u ţ i î m p r e u n ă ,
aşa că...
- D e ce n u p u t e ţ i f i v ă z u ţ i î m p r e u n ă ? D o a r investi­
ghezi a t a c u l d i n sala de j u d e c a t ă .
- N u m a i e de actualitate.
C r a w f o r d îi povesti pe scurt evenimentele acelei
iile.
C â n d t e r m i n ă , C o n r a d c l ă t i n ă d i n cap cu o expresie
de dezgust, dar p r i m e l e c u v i n t e pe care le spuse f u r ă î n
l e g ă t u r ă cu Georgia.
- F e t i ţ a ta e bine?
- D a , slavă c e r u l u i ! N u şi-a dat seama ce se petrece.
N u m-a v ă z u t c â n d l-am p o c n i t pe b u n i c u l .
- D a c ă v r e i să ştii p ă r e r e a mea, Joe G i l r o y şi-a m e r i ­
tat-o d o a r p e n t r u c ă este Joe G i l r o y .
C r a w f o r d îi a r u n c ă o p r i v i r e l u i H o l l y , a p o i spuse:
- O să p l ă t e s c p e n t r u asta. S-ar putea să t r e a c ă ceva
v r e m e p â n ă s-o p o t vedea d i n n o u pe G e o r g i a .
C o n r a d înjură în barbă.
- N u p o t să cred că ţi-a servit u n o r d i n de r e s t r i c ţ i e .
- A ş t e p t ă m să se s t a b i l e a s c ă o d a t ă p e n t r u audiere.
O s ă m ă o p u n . Dar, chiar d a c ă o să c â ş t i g l u p t a asta,
r ă m â n e cealaltă.
278 Sandra Brozvn

- N e a l Lester este u n d o b i t o c î n g â m f a t care vrea sa


demonstreze că e grozav, spuse C o n r a d . Iar asta îl trans
f o r m ă î n t r - u n d o b i t o c î n g â m f a t periculos.
- Ideea asta care i-a i n t r a t î n cap despre C r a w f o r d e
de-a d r e p t u l r i d i c o l ă , spuse H o l l y .
- O idee î n c u r a j a t ă de m i n c i u n a l u i C h u c k O t t e r
man, adăugă Crawford.
C o n r a d îşi m â n g â i e b ă r b i a .
- D e ce-ar vrea O t t e r m a n să te incrimineze?
- N u a m n i c i cea m a i v a g ă idee. T o c m a i despre asta
d i s c u t a m cu H o l l y c â n d a sunat S m i t t y ca s ă - m i s p u n ă
că erai beat şi făceai scandal. Ce-a m a i fost şi asta? A i
fost beat pe b u n e a t â ţ i a a n i de zile, de ce-a t r e b u i t să ie
prefaci acum?
- P e n t r u că n u v o i a m să fie g h i c i t m o t i v u l adevărat
p e n t r u care m ă a f l a m acolo.
- B i n e , m u ş c , zise C r a w f o r d . Care este m o t i v u l ade­
v ă r a t j p e n t r u care te aflai acolo?
- I I s p i o n a m pe C h u c k O t t e r m a n .
C r a w f o r d se s i m ţ i ca l o v i t peste g e n u n c h i . C o n r a d să
f i fost l e g ă t u r a cu O t t e r m a n pe care o c ă u t a ? Se duse la
canapea şi se aşeză pe m â n e r , aproape de H o l l y .
- I I s p i o n a i pe O t t e r m a n ? D e ce? A i avut v r e u n ca.-
î m p o t r i v a lui?
- N u . C e l p u ţ i n n u cred.
- A t u n c i ce ştii despre el?
- D o a r ce-am c i t i t .
A ş t e p t ă o clipă.
- P l u s ce a m dedus d i n e x p e r i e n ţ a mea p e r s o n a l ă
cu el.
- Ş i surprizele n u se m a i opresc. N u ş t i a m că il
c u n o ş t i p e r s o n a l pe O t t e r m a n .
- E i b i n e , ce să spun? N u ştii m u l t e .
- A ş a se pare. S p u n e - m i ceva ce n u ş t i u , C o n r a d .
- A m solicitat u n j o b la el la sonde.
-Când?
- A n u l trecut. Era i a r n ă . N u - m i amintesc exact în (»•
l u n ă , dar era frig.
- N u ştii n i m i c despre i n d u s t r i a asta.
Dragoste sub presiune 279

- M ă g â n d e a m că aş putea g o l i t o m b e r o a n e l e . A u o
fchipă de salubrizare.
- I a r t u ai d i p l o m ă î n drept! p u f n i C r a w f o r d . C e l
p u ţ i n aveai.
C r a w f o r d se s t r â m b ă şi o p r i v i pe H o l l y c u o expresie
|enată.
- Iarna t r e c u t ă ajunsesem jos de tot, şi s p u n eu asta.
Nu m a i avusesem de l u c r u de c â t e v a l u n i . î m i t ă i a s e r ă
c u r e n t u l electric. A v e a m nevoie de b a n i ca să repornesc
i rtldura.
C r a w f o r d s i m ţ i că r o ş e ş t e de r u ş i n e . Detesta f a p t u l
i A H o l l y auzea toate astea, dar cel p u ţ i n de a c u m î n c o l o
h-avea să se m a i g â n d e a s c ă cu g r o a z ă că va afla î n t r - o zi
t Ar de d e g e n e r a t ă era gena l u i .
- A i o b ţ i n u t slujba? î n t r e b ă H o l l y .
- N - a m m a i vrut-o. I n t i m p ce c o m p l e t a m u n for­
mular î n b i r o u , a a p ă r u t o c a m i o n e t ă î n t r o m b ă , cu u n
bărbat r ă n i t î n ă u n t r u . Şi era r ă n i t grav. B r a ţ u l îi fusese
A I r o b i t de o m a ş i n ă r i e . I i a t â r n a de u n fir, şi n u vorbesc
la figurat. Era î n stare de ş o c . P a r c ă a d u r a t o v e ş n i c i e
pAnă c â n d a ajuns a m b u l a n ţ a . I n t r e t i m p , O t t e r m a n a
(Acut o criză şi-a î n c e p u t să ţ i p e la t o a t ă l u m e a . A dat
o r d i n u n o r b ă i e ţ i să c u r e ţ e c a m i o n e t a . Podeaua era î m ­
b i b a t ă de s â n g e , şi n u exagerez. Le-a spus a l t o r d o i b ă i e ţ i
*A se d u c ă î n a p o i şi să repare m a ş i n ă r i a , î n a i n t e să v i n ă
echipa de i n v e s t i g a ţ i e de la p r o t e c ţ i a m u n c i i . Le-a m a i
«pus şi să î m p a r t ă n i ş t e b o n u s u r i grase colegilor care
l u s e s e r ă m a r t o r i la a c c i d e n t u l b ă r b a t u l u i .
- I-a m i t u i t să facă pe s u r d o - m u ţ i i î n m o m e n t u l î n
rare venea i n s p e c ţ i a , zise C r a w f o r d .
- E x a c t . I n tot t i m p u l c â t a d u r a t a c e a s t ă a g i t a ţ i e
nu a a r ă t a t n i c i cea m a i m i c ă u m b r ă de î n g r i j o r a r e faţă
ile b ă r b a t u l care risca să m o a r ă d i n cauza p i e r d e r i i de
*Ange. D a r povestea s-a s c h i m b a t î n m o m e n t u l î n care
a sosit e c h i p a j u l de a m b u l a n ţ ă . P a r c ă cineva îi a p ă s a s e
un b u t o n . Ce spectacol a dat! S f â n t u l C h u c k ! P l i n de
î n g r i j o r a r e şi a m a b i l i t a t e . M a i că n u s-a pus î n g e n u n c h i
lAngă o m u l c ă r u i a n u - i acordase n i c i cea m a i m i c ă aten­
ţie p â n ă a t u n c i .
C o n r a d se s t r â m b ă .
280 Sandra Brown

- M i s-a f ă c u t silă. O r i c â t aş f i fost de falit, o r i c â t ă


nevoie aveam de slujba aia, a m r u p t f o r m u l a r u l î n d o u ă
şi a m plecat fără să privesc î n a p o i . M a i b i n e b e ţ i v de
profesie d e c â t să lucrez p e n t r u u n astfel de o m . C u doua
feţe. D a c ă aş m a i f i fost p r o c u r o r , m - a ş f i ţ i n u t ca scaiul
de c a p u l l u i .
- C ă u t â n d ce anume?
- N u ş t i u , îi r ă s p u n s e C o n r a d l u i C r a w f o r d . D a i
cred c ă d o m u l C h u c k O t t e r m a n m a i d e s f ă ş o a r ă î n c ă c»
afacere, la l u m i n a l u n i i .
- C e te face să crezi asta?
- C â n d e î n c l u b u r i l e astea...
- C e cluburi?
- C a astea ale l u i S m i t t y .
- L-ai m a i v ă z u t şi a l t ă d a t ă ?
- De multe ori.
C o n r a d se u i t ă la H o l l y şi îi z â m b i trist.
- T r e b u i e să recunosc că a m frecventat unele dintre
cele m a i dubioase l o c a l u r i d i n z o n ă . D a r a m î n t o r s pagi
na, fila e a c u m a l b ă .
H o l l y îi z â m b i .
- D e c â t t i m p n-ai m a i b ă u t ?
- D e şaizeci şi p a t r u de zile.
- Excelent î n c e p u t . F e l i c i t ă r i .
- A m t o t o d a t ă o slujbă.
-Unde?
- La fabrica de cherestea.
I n t i m p ce ei d o i d i s c u t a u , C r a w f o r d se ridicase d e
pe b r a ţ u l canapelei şi î n c e r c u i s e sufrageria. Era mai e u
rată d e c â t o văzuse v r e o d a t ă . Privi p r i n uşa deschisă î n
bucătărie.
N u erau vase m u r d a r e î n c h i u v e t ă , n i c i t o t felul d e
l i c h i d e coagulate pe bufete, podeaua era m ă t u r a t ă . I a
p r i m a vedere, p ă r e a că b ă t r â n u l î n c e a r c ă cu t o a t ă sine c
ritatea să se lase de b ă t u r ă .
D a r e x p e r i e n ţ e l e d i n t r e c u t n u prevesteau prea m u l t
succes. C r a w f o r d fusese d e z a m ă g i t de prea m u l t e o r i u i
să m a i c r e a d ă că a c e a s t ă n o u ă filă avea să fie altfel decâi
celelalte m u l t e altele. A ş a că îşi î n ă b u ş i s c â n t e i a de opn
m i s m şi se î n t o a r s e cu g â n d u l la O t t e r m a n .
Dragoste sub presiune 281

G â n d i n d cu voce tare, spuse:


- S u s ţ i n e p o l i t i c i e n i şi j u d e c ă t o r i locali, dar îşi petre-
»c toate serile î n c l u b u r i r ă u famate.
- U n d e bea doar m o d e r a t , a t u n c i c â n d bea, zise
l l o n r a d . N u le a c o r d ă n i c i o a t e n ţ i e fetelor care dan­
sează. D a r n u stă n i c i o d a t ă degeaba. C o n d u c e î n t â l n i r i
asemenea celei de azi.
C r a w f o r d auzise deja asta de la Smitty.
- C u cine s-a î n t â l n i t azi?
- A fost o a d e v ă r a t ă p a r a d ă , spuse C o n r a d . Şi, ca la
orice p a r a d ă , a m f ă c u t poze.
Scoase u n telefon m o b i l d i n b u z u n a r u l p a n t a l o n i l o r ,
lucru care-1 surprinse pe C r a w f o r d , f i i n d c ă n u ştia că
b ă t r â n u l avea aşa ceva.
- D e u n d e ai l u a t asta?
- De la W i n n - D i x i e .
-Când?
- Ieri.
- D e ce?
C o n r a d îl p r i v i cu o expresie e n e r v a t ă .
- V r e i să vezi pozele sau nu?
C r a w f o r d îi l u ă t e l e f o n u l d i n m â n ă şi a c c e s ă galeria
loto.
- D e ce ai tras a t â t a de t i m p ca s ă - m i s p u i că ai foto­
grafi i cu O t t e r m a n ?
A

- î n c e r c a m să f i u calculat. î n plus, m-ai t o t î n t r e r u p t ,


î n t i m p ce C r a w f o r d privea pe r â n d fotografiile,
( l o n r a d c o n t i n u ă să v o r b e a s c ă .
- îi v e d e ţ i pe ăia d o i care stau la masa cea m a i apro­
piată de separeul lui? Bodyguarzi. Le-am zis Pic şi Poc.
Ala m a i s c u n d e Pic. D a r nu-s b ă i e ţ i cu care să te p u i .
înarmaţi. A m văzut umflăturile. A u venit î m p r e u n ă
cu O t t e r m a n , au plecat o d a t ă cu el, au fost t o t t i m p u l
extrem de a t e n ţ i , n u au b ă u t , n i c i m ă c a r n u s-au u i t a t
la spectacol.
- D e ce-ar avea nevoie de bodyguarzi? î n t r e b ă H o l l y .
- B u n ă î n t r e b a r e , zise C r a w f o r d .
O î n t r e b a r e şi m a i b u n ă era de ce n u - i spusese
Smitty că O t t e r m a n se afla î n seara aceea î n c l u b , ş t i i n d
toarte b i n e că ar f i p r i m i t b a n i de la C r a w f o r d p e n t r u
282 Sandra Brown

a c e a s t ă i n f o r m a ţ i e . Avea să discute m a i t â r z i u despre


asta c u a f u r i s i t u l ă l a l i b i d i n o s . D e o c a m d a t ă , C o n r a d îi
captase a t e n ţ i a .
- O a m e n i i veneau şi plecau, spunea acesta. O t t c i
m a n discuta c u fiecare î n parte, iar c o n v e r s a ţ i i l e erau
unele m a i l u n g i , altele m a i scurte.
- S-a f ă c u t v r e u n schimb? î n t r e b ă C r a w f o r d .
- N u d i n c â t e a m v ă z u t eu şi chiar m ă u i t a m d u p ă
p l i c u r i c u b a n i . Poate că f o l o s e ş t e c l u b u r i l e d o a r p e n
t r u a negocia c o n d i ţ i i l e , iar transferurile au loc î n
altă parte.
C o n r a d ar f i p u t u t avea dreptate. Iar C r a w f o r d i u
sese s u f i c i e n t ă v r e m e p o l i ţ i s t î n t r - o e r ă d i g i t a l ă c â t sa
ştie că u n c o n t bancar c u p a r o l ă era la fel de b u n ca u n
i n s t r u m e n t de p l a t ă legal, d a c ă n u chiar m a i b u n .
- Bun, continuă.
- C a m asta e t o t , zise C o n r a d . A plecat c u Pic şi P o i
Iar eu m-am dat î n spectacol.
- D e ce n-ai plecat p u r şi simplu?
- Se presupunea că s u n t m o r t de beat, ai uitat? M-am
t e m u t să n u cheme p o l i ţ i a d a c ă m ă vedeau u r c â n d la
v o l a n . Şi a t u n c i fie aş f i fost aruncat d u p ă g r a t i i , f ă r ă
să-mi m a i facă analize, caz î n care aş f i r ă m a s blocat ac<»
l o , c u t e l e f o n u l confiscat, fie mi-ar f i l u a t s â n g e şi s-ar l i
d o v e d i t că m ă p r e f ă c u s e m , şi atunci? Ş i - a t u n c i , ce te-ai
f i făcut?
Rânji, apoi adăugă:
- Ţ i - a m spus că s u n t b u n s p i o n . P o ţ i s ă - m i m u l u i
meşti mai târziu.
Fotografiile f ă c u t e cu camera t e l e f o n u l u i m o b i l e r a u
neclare, d i n cauza l u m i n i i difuze d i n i n t e r i o r u l ciul MI
l u i . C o n r a d se jucase d i n c â n d î n c â n d c u zoom-ul, asi
fel î n c â t unele fotografii erau nefocalizate şi existau m a i
m u l t e p r i m - p l a n u r i î n care degetul l u i mare era vedeiă
D a r C r a w f o r d t r e b u i a să r e c u n o a s c ă î n sinea l u i că h ă
t r â n u l se dovedise ingenios.
I n c â t e v a d i n t r e fotografii îl surprinsese pe O t t e r m a n
î n v â r t i n d m o n e d a pe degete. î ş i a m i n t i c u m îl descris»
se C o n r a d : c u d o u ă feţe.
Dragoste sub presiune 283

Nu-şi d ă d u s e seama c ă g â n d i s e cu voce tare, p â n ă


i And nu-1 auzi pe C o n r a d :
- Ce-ai spus?
- C h e s t i a aia pe care o face cu m o n e d a . . .
- L - a m v ă z u t şi eu f ă c â n d a ş a , c â n d l-am cunoscut,
spuse H o l l y , i m i t â n d m i ş c a r e a .
- A r e d o u ă feţe. îşi poate s c h i m b a personalitatea i n ­
stantaneu. D o u ă feţe ale m o n e d e i . Este o p a r a l e l ă , o
Klumă p r i v a t ă , f e l u l l u i de-a-i l u a î n r â s pe t o ţ i ceilalţi?
Crawford ridică d i n umeri, apoi, u i t â n d u - s e d i n n o u
la C o n r a d , î n t r e b ă :
- N u a observat n i m e n i c ă l-ai fotografiat?
- C u toate fufele...
Se o p r i şi se u i t ă la H o l l y .
- C u toate fetele alea care dansau pe-acolo? N i m e n i
nu-i acorda a t e n ţ i e u n u i b e ţ i v o b o s i t care devenea t o t
mai a m e ţ i t c u fiecare pahar.
îşi puse o m â n ă pe i n i m ă şi i se a d r e s ă l u i H o l l y .
- Ş i , spre regretul m e u , a m o r e p u t a ţ i e î n a c e a s t ă
privinţă.
Felul î n care C o n r a d r e u ş e a să o farmece pe H o l l y îl
scotea d i n s ă r i t e pe C r a w f o r d , a ş a c ă se c o n c e n t r a asu­
pra a c t i v i t ă ţ i i pe care o î n c e p u s e . T r e c u la u r m ă t o a r e a
iotografie şi se o p r i i n s t a n t a n e u . B ă r b a t u l care s t ă t e a î n
la ţa l u i O t t e r m a n , de c e a l a l t ă parte a mesei, p u r t a o p ă ­
lărie de cowboy. B o r u l p ă l ă r i e i îi u m b r e a faţa, a ş a că n u
se putea vedea mare l u c r u , c u e x c e p ţ i a p ă r u l u i . F e l u l î n
care era l i p i t de...
C u gesturi g r ă b i t e , îşi puse degetele pe ecran ca să
m ă r e a s c ă imaginea şi să p o a t ă vedea m a i b i n e t r ă s ă t u r i l e
b ă r b a t u l u i , a p o i îl recunoscu pe loc.
- Pe t o ţ i d r a c i i !
A n a l i z ă fiecare d e t a l i u , a s i g u r â n d u - s e c ă n u se î n ş a l ă ,
î n a i n t e să-i arate l u i H o l l y imaginea de pe ecran.
- î ţ i pare cunoscut?
F ă r ă ezitare, H o l l y ş o p t i :
- E b ă r b a t u l care a tras î n sala mea de j u d e c a t ă .
- E ş t i sigură?
- S u t ă la s u t ă . N u i-aş putea r e c u n o a ş t e faţa, f i i n d c ă
purta m a s c ă , dar p ă r u l este exact la fel.
284 Sandra Brown

- A s t a a m remarcat şi eu p r i m a d a t ă . D a r t r e b u i e .sa
f i m siguri.
- Sunt sigură.
- E poliţist.
I i a r u n c ă o p r i v i r e l u i C r a w f o r d , a p o i se u i t ă d i n nou
la e c r a n u l t e l e f o n u l u i .
- D a ! D a m v ă z u t şi eu î n c l ă d i r e a t r i b u n a l u l u i . I o
t u ş i , n u p u r t a n i c i o d a t ă p ă l ă r i e . N u ş t i u c u m îl c h e a m ă
- Ş t i u eu.

capitolul 24
C r a w f o r d se î n d r e p t ă spre u ş ă .
H o l l y s ă r i î n picioare şi v e n i d u p ă el.
- U n d e te duci?
- S ă dau n i ş t e telefoane. R ă m â i aici. M ă î n t o r c .
I I p r i v i p r i n u ş a d e s c h i s ă c u m c o b o r a d i n t r - o sări t u n
treptele v e r a n d e i şi ateriza î n c u r t e , cu t e l e f o n u l dcj.i
în mână.
- î n t o t d e a u n a a fost aşa, spuse C o n r a d d i n scaunul
l u i . A g i l şi i u t e ca a r g i n t u l - v i u . î n c ă de b e b e l u ş . Seama
n ă cu m a i c ă - s a î n p r i v i n ţ a asta. A fost dansatoare, ştiai.'
- Dansatoare?
H o l l y îl p r i v i peste u m ă r .
- N u , n-am ş t i u t asta.
- A v e a u n s t u d i o la m a j l , d ă d e a lecţii de balet şi d r
step. D e jazz. D e orice fel. î n fiecare p r i m ă v a r ă organici
u n recital la c e n t r u l civic. Venea t o t o ţ a ş u l . U n s p n
t a c o l pe cinste. D o a m n e l e aveau nevoie de c â t e v a luni
b u n e ca să facă toate costumele şi d e c o r u r i l e .
H o l l y îşi a m i n t i b a l e r i n i i d i n d o r m i t o r u l Georgiei a
se î n t r e b ă d a c ă l e g ă t u r a pe care C r a w f o r d o f ă c u s e în in
fiica şi m a m a l u i era c o n ş t i e n t ă sau n u .
C o n r a d avea privirea p i e r d u t ă şi c h i p u l îi era a p a s ă i
de o n e s p u s ă t r i s t e ţ e .
- E r a f r u m o a s ă şi t a l e n t a t ă şi p r e s u p u n că asta a la
cut-o să considere că m e r i t ă m a i m u l t . î m i spunea ade­
seori că n u se s i m t e î m p l i n i t ă .
Dragoste sub presiune 285

A p o i t r e s ă r i , îşi reveni şi a r ă t ă spre curtea p r i n care


( ' r a w f o r d se î n v â r t e a cu t e l e f o n u l la ureche.
- Şi eu, şi m a m a l u i a m fost n i ş t e p ă r i n ţ i d e p l o r a b i l i .
( a i toate astea, a ieşit u n o m m a i b u n d e c â t s-ar f i p u t u t
uşfepta cineva.
- M a i b u n d e c â t se c o n s i d e r ă , zise H o l l y , v o r b i n d m a i
m u l t p e n t r u sine d e c â t ca să-i r ă s p u n d ă l u i C o n r a d .
- A i ajuns să-1 c u n o ş t i b i n e d u p ă n u m a i t r e i zile.
- Par m a i m u l t e .
- C â n d te-ai culcat cu el?
H o l l y se r ă s u c i pe c ă l c â i e şi îl p r i v i u l u i t ă .
C o n r a d c h i c o t i î n faţa r e a c ţ i e i ei v i n o v a t e .
- M ă g â n d e a m eu.
- Domnule H u n t , Conrad...
R i d i c ă o m â n ă ca să o o p r e a s c ă .
- N u t r e b u i e să-mi d a i e x p l i c a ţ i i . D a r î m i imaginez că
m o m e n t u l a fost... p r o b l e m a t i c .
C â n d îi v ă z u expresia c h i n u i t ă , spuse:
- N u spune n i m i c , d o a m n ă j u d e c ă t o r . N - a m nevoie
N(t ş t i u . Şi nu vreau să ş t i u . Sper doar să iasă b i n e p e n t r u
ia a avut parte n u m a i de g h i n i o a n e î n ceea ce priveşte
Icmeile. Maică-sa a fugit cu alt b ă r b a t . Nevasta i-a m u r i t .
F ă c u o p a u z ă şi m i j i o c h i i o idee.
- O i u b e ş t e e n o r m pe fetiţa aia a l u i . A r f i mare p ă c a t
nft o p i a r d ă şi pe ea.
- N u va f i h o t ă r â r e a mea. M - a m suspendat de la j u ­
decarea cazului.
- Ţ i n â n d c o n t de c i r c u m s t a n ţ e , era singura alegere
etică. Dar, i a r t ă - m ă că ţi-o s p u n , n u p a r i prea fericită că
ui f ă c u t a c e a s t ă alegere.
- S i m t că a m o o b l i g a ţ i e faţă de o a m e n i i care şi-au
pus î n c r e d e r e a î n m i n e şi î n cariera mea. N u vreau
aă-i d e z a m ă g e s c .
O p r i v i l u n g , a p o i se î n c r u n t ă , cu o expresie
tfAnditoare:
-Povestea asta d i n t r e t i n e şi C r a w f o r d . . . Te-a f ă c u t
«au o să te facă u n j u d e c ă t o r m a i p u ţ i n competent?
A i lua h o t ă r â r i m a i p u ţ i n corecte d i n cauza asta?
- N u . Ba chiar cred că aş f i o j u d e c ă t o a r e m a i b u n ă .
M-a f ă c u t să-mi d a u seama şi să accept f a p t u l că v i a ţ a
286 Sandra Brown

are şi n u a n ţ e de g r i . P â n ă a c u m , vedeam t o t u l î n alb şi


negru.
- A c c e p t ă asta, H o l l y , şi n u te m a i c h i n u i . Se î n t â m
p l ă să f i u u n a d e v ă r a t expert c â n d v i n e v o r b a de a d e ;
a m ă g i o a m e n i şi p o t să te asigur d i n p r o p r i e e x p e r i e n ţ ă
că, c u c â t îţi faci m a i m u l t e g r i j i , c u a t â t a j u n g i să-i d e ;
a m ă g e ş t i m a i tare. Teama de a n u te r i d i c a la a ş t e p t ă r i Ir
cuiva ajunge să te m a c i n e de v i u .
- O să ţ i n c o n t de sfatul t ă u .
îşi z â m b i r ă .
A p o i C o n r a d se u i t ă î n s p r e C r a w f o r d .
- M i - a r p l ă c e a să-1 v ă d fericit.
- L - a m v ă z u t azi p e n t r u p r i m a o a r ă cu Georgia. C ă i
t i m p a fost cu ea, a fost fericit. P a r c ă l u m i n a t d i n i n i e
r i o r . Ş i c u m să n u fie? E absolut a d o r a b i l ă .
r Este?
I n o c h i i l u i î n r o ş i ţ i , o s c â n t e i e de b u c u r i e f u numai
d e c â t î n l o c u i t ă de t r i s t e ţ e .
- N u m ă lasă s-o v ă d .
Era e v i d e n t p e n t r u H o l l y c â t de a d â n c îl afecta acea?,
t ă respingere.
- Poate că o să se r ă z g â n d e a s c ă .
- N u , n u . N u p o t să-1 î n v i n o v ă ţ e s c . N i c i eu n u v r e a u
ca nepoata mea să m ă c u n o a s c ă a ş a .
S c h i ţ ă cu m â n a u n cerc care-1 i n c l u d e a pe el şi m c
d i u l î n care t r ă i a .
- U n alcoolic b ă t r â n care l u p t ă cu fiecare respiraţie
să n u c a d ă iar î n p a t i m a b ă u t u r i i ? N u . N u vreau ca G c i »i
gia să a i b ă imaginea asta despre m i n e î n a c e e a ş i m ă s u i ă
î n care C r a w f o r d n u vrea să îi arate a ş a ceva. N u , dacă va
v e n i o zi î n care o să-şi d o r e a s c ă să i-1 prezinte pe b u n i c u l
C o n r a d , aş vrea să-i arate o fotografie c u m i n e de acum
treizeci de a n i , c â n d se temeau de m i n e u n i i d i n t r e c r i
m a i r ă i i n t e r l o p i d i n s t a t u l ă s t a . C â n d e r a m spaima
celor m a i b u n i a v o c a ţ i ai a p ă r ă r i i şi e r a m respectat d r
t o ţ i j u d e c ă t o r i i , a d ă u g ă el, f ă c â n d u - i c u o c h i u l . A ş v r e a
să-i p o v e s t e a s c ă c u m a m fost î n a i n t e . . . E i b i n e , î n a i n t e
Z â m b i nostalgic.
- A ş f i m â n d r u d a c ă n e p o a t a mea m-ar c u n o a ş t e i n
această l u m i n ă .
Dragoste sub presiune 287

C r a w f o r d p r i v i p r i n u ş a r ă m a s ă d e s c h i s ă şi se î n t r e ­
i t despre ce oare d i s c u t a u H o l l y şi b ă t r â n u l , a t â t de
a b s o r b i ţ i . N e r v o s f i i n d c ă sunase la acelaşi n u m ă r
dc trei o r i fără succes, se î n v â r t e a î n cerc î n t i m p ce
lorma d i n n o u .
- H a i d e , haide, afurisitule! Ş t i u că eşti acolo!
De data aceasta, o voce t i m i d ă r ă s p u n s e :
-Alo?
- Nugent?
- N u m ă m a i suna. N u p o t să vorbesc cu t i n e .
- U n d e e Neal? L - a m sunat de m a i m u l t e o r i .
- A plecat. A zis că iese î n o r a ş c u f a m i l i a .
- N u m ă i n t e r e s e a z ă c u m faci, dar găseşte-1! Spune-i
t A trebuie să facă rost de u n m a n d a t de arestare pe n u ­
mele l u i Pat C o n n o r . Joseph Patrick C o n n o r . Este pe
Ilara o f i ţ e r i l o r de p o l i ţ i e care erau î n orele de serviciu
ii p r e z e n ţ i î n c l ă d i r e a t r i b u n a l u l u i î n m o m e n t u l atacu­
lui armat.
- Ş t i u . I s-a l u a t d e c l a r a ţ i a , a p o i i s-a dat d r u m u l .
- A fost o g r e ş e a l ă . T r i m i t e - m i p r i n S M S adresa l u i
( - o n n o r . Şi m a i spune-i l u i N e a l să ia m a n d a t de per-
t heziţie p e n t r u casă, m a ş i n ă . . . tot. Ţ i i m i n t e toate astea?
Notează-ţi d a c ă ai nevoie. Spune-i l u i N e a l că ne î n t â l ­
n i m a c a s ă la C o n n o r şi să a d u c ă m a n d a t e l e . M ă duc eu
î n a i n t e , m ă asigur că e acolo şi îl ţ i n sub supraveghere
nană ajunge N e a l . Şi - asta e foarte i m p o r t a n t - a n u n ţ ă
n i r o u l ş e r i f u l u i că cineva t r e b u i e să se d u c ă la t a b ă r a
de s o n d o r i şi să îl a d u c ă pe C h u c k O t t e r m a n p e n t r u
un i n t e r o g a t o r i u .
- G l u m e ş t i , nu?
C r a w f o r d u r l ă î n telefon:
- Ţ i se pare că aş glumi?
- N e a l deja m a i are p u ţ i n şi m ă d ă a f a r ă . D a c ă îi s p u n
cA toate astea v i n d i n partea ta...
- N - o să te dea afară. Eşti n e p o t u l u n u i comisar. N u
uita să-mi t r i m i ţ i adresa. A m nevoie de ea a c u m . Şi,
dac-o d a i î n b a r ă , n-o să t r e b u i a s c ă să-ţi m a i faci g r i j i î n
l e g ă t u r ă cu N e a l , f i i n d c ă o să te s t r â n g de g â t cu m â i n i l e
288 Sandra Brown

mele. H a i , treci la t r e a b ă . E t i m p u l să te p o r ţ i ca u n
bărbat, Nugent.
C r a w f o r d a p ă s ă b u t o n u l şi î n t r e r u p s e convorbirea,
deschise t e l e f o n u l l u i C o n r a d şi îşi t r i m i s e î n g r a b ă i c
tografia î n care Patt C o n n o r s t ă t e a de v o r b ă cu Chuck
O t t e r m a n . Se duse spre v e r a n d ă , u r c ă treptele cât<
d o u ă , d ă d u la o parte plasa de ţ â n ţ a r i şi îi a r u n c ă l u i
C o n r a d telefonul.
- P r e s u p u n că-ţi datorez m u l ţ u m i r i .
- P r e s u p u n că da.
- A fost o n e b u n i e ce-ai f ă c u t . Riscant. D a r mi-a d a i
p o r t i ţ a de care aveam nevoie î n cazul ă s t a . M u l ţ u m e s c
- M ă b u c u r că a m p u t u t face ceva p e n t r u t i n e .
T a t ă l şi f i u l se p r i v i r ă î n o c h i p r e ţ de c â t e v a c l i p e ,
a p o i C r a w f o r d o a p u c ă de m â n ă pe H o l l y .
- Să mergem!
T r ă g â n d - o d u p ă el, se î n d r e p t ă î n g r a b ă spre S U V . I n
t i m p ce ieşea de pe alee î n d r u m u l p r i n c i p a l , îi spuse i â
a pus l u c r u r i l e î n m i ş c a r e .
- C o n n o r o să fie la s e c ţ i e î n m a i p u ţ i n de o o r a
S u n t aproape sigur că o să-1 dea î n g â t pe O t t e r m a n , * a
să scape c u c o n d a m n a r e pe v i a ţ ă , f i i n d c ă riscă pedeapsa
cu m o a r t e a p e n t r u că l-a o m o r â t pe C h e t .
- T o t m a i crezi că O t t e r m a n e î n spatele î n t r e c u
poveşti?
- C i n e v a t r e b u i e să fie. Pat C o n n o r n u are n i c i i m a
g i n a ţ i a , n i c i i n i ţ i a t i v a necesare p e n t r u a organiza u n
atac de f e l u l celui de l u n i .
- P r e p u n â n d că e O t t e r m a n , c u m l-a convins p»
C o n n o r să o facă?
- C u s i g u r a n ţ ă , O t t e r m a n îl are pe Pat la m â n ă u i
ceva serios. Ş t i e u n d e e î n g r o p a t v r e u n cadavru. O dan»
rie la j o c u r i l e de n o r o c . Ceva. T r e b u i e să a f l ă m ce a n i i
me, ca să p u n e m i n t r a şi n o i î n joc.
C o n t i n u â n d pe a c e e a ş i l i n i e de g â n d i r e , îşi s c o a s »
t e l e f o n u l şi îl s u n ă pe H a r r y L o n g b o w . I i spuse ca il
identificase pe atacatorul d i n sala de j u d e c a t ă şi îi d ă d u
n u m e l e c o m p l e t al l u i C o n n o r .
- O f i ţ e r la secţia de p o l i ţ i e d i n Prentiss. M u l ţ i a n i ,
dar grad m i c . N i c i m ă c a r n u m a i face m u n c ă de teren
Dragoste sub presiune 289

l'iice de p a z ă la t r i b u n a l . La naiba! T o c m a i m i - a m a m i n -
tir. A fost u n u l d i n t r e p o l i ţ i ş t i i care au păzit-o pe H o l l y
In c o n f e r i n ţ a de p r e s ă de i e r i . N e a l mi-a spus că t o ţ i
luseseră verificaţi.
- M u l t prea î n c r e z ă t o r , ca î n t o t d e a u n a , m â r â i H a r r y .
I V ce are C o n n o r ăsta cu tine?
- N u cred că are n i m i c cu m i n e . Sau cu j u d e c ă t o a r e a
Spencer. A l t c i n e v a îi trage sforile.
- Otterman?
- E l e î n c a p u l listei. A u p u r t a t o d i s c u ţ i e i n t i m ă î n
i l u p ă - a m i a z a asta, la u n local de striptease.
C r a w f o r d îi descrise î n t â l n i r e a .
- A m fotografia care d o v e d e ş t e că se cunosc. Şi s u n t
ultfur că e ceva p u t r e d la m i j l o c .
- V r e i să v ă d ce p o t să aflu?
- I a r t ă - m ă că te î n c a r c cu treaba asta, H a r r y .
- T u ai altele pe cap. Şi Sessions e foarte ocupat. N-a
mai r i d i c a t privirea d i n calculator de c â t e v a ore.
- M u l ţ u m e s c . î n c e p e cu depozite bancare recente,
pe n u m e l e l u i Pat C o n n o r , care să n u p o a t ă f i f ă c u t e
i l i n salariul de p o l i ţ i s t . C e l m a i grozav ar f i d a c ă ai putea
*A legi n i ş t e f o n d u r i de o r i g i n e n e c u n o s c u t ă de n u m e l e
lui O t t e r m a n .
- O h , deja-mi ard degetele.
- C a l m e a z ă - t e . M-aş m i r a să fie chiar a t â t de u ş o r .
- Şi eu, dar ştii v o r b a aia: p u t e m spera. Altceva?
- D a . C u m a fost m i c u l dejun?
L u i H a r r y îi t r e b u i r ă c â t e v a clipe ca să î n ţ e l e a g ă u n d e
bate, a p o i oftă.
- Ţi-a spus?
- S u n ă - m ă i m e d i a t ce găseşti ceva.
C r a w f o r d î n c h i s e şi se u i t ă la H o l l y .
- Despre ce ai v o r b i t cu C o n r a d ?
- Despre c â t de m u l t ţ i n e la t i n e .
Crawford pufni dispreţuitor.
- Sigur, n-am n i c i o î n d o i a l ă .
- N u a spus-o chiar cu aceste c u v i n t e , dar mesajul
rra e v i d e n t .
- C i u d a t , eu n u a m p r i m i t n i c i o d a t ă mesajul ă s t a .
- Poate că n-ai ascultat.
290 Sandra Brown

îi a r u n c ă o p r i v i r e f u r i o a s ă .
- S a u poate că a g ă s i t o p e r s o a n ă n a i v ă care să-i î n
g h i t ă p o v e ş t i l e l a c r i m o g e n e . Ţi-a spus că n u a fost invitai
la n u n t a mea?
-Nu.
- H a . E u n a d i n preferatele l u i . B e t h a insistat sal
c h e m . A m refuzat. I-am spus că, d a c ă cineva îi trimitea
l u i C o n r a d o i n v i t a ţ i e , n u se m a i prezenta m i r e l e .
V ă z â n d r e p r o ş u l d i n expresia l u i H o l l y , spuse pe u n
t o n acru:
- î n a i n t e să î n c e p i să v e r ş i l a c r i m i p e n t r u b i e t u l C o n
rad, ar t r e b u i să ştii m o t i v u l p e n t r u care m-am î m p o t i i
v i t cu a t â t a î n v e r ş u n a r e p r e z e n ţ e i l u i la n u n t a mea. V c / i
t u , î n c i u d a protestelor mele, m ă t u ş a mea l-a i n v i t a t sa
v i n ă cu ea la c e r e m o n i a de absolvire a l i c e u l u i . A venii,
dar n u m-a v ă z u t c â n d a m urcat pe s c e n ă ca să-mi iau
d i p l o m a . î n a i n t e să se a j u n g ă la litera H , şi-a v ă r s a t n i a
ţ e l e pe aleea p r i n c i p a l ă a a m f i t e a t r u l u i . A fost dat a f a r a
î n t i m p ce î n j u r a c â t îl ţ i n e a gura şi lovea cu p u m n i i î n
dreapta şi-n s t â n g a . A creat cel m a i mare spectacol din
istoria l i c e u l u i şi r e c o r d u l este î n c ă v a l i d .
- î m i pare r ă u , C r a w f o r d .
- N u are i m p o r t a n ţ ă .
T o n u l l u i afectat n u făcea d e c â t să arate că avea im
p o r t a n t ă . Şi î n c ă m u l t ă . P r o b a b i l că şi H o l l y sesizaşi
asta. B ă t â n d î n d e f e n s i v ă , spuse:
- î ţ i s p u n asta d i n t r - u n s i n g u r m o t i v : să n u te l a ş i
p ă c ă l i t ă de f a r m e c u l l u i C o n r a d . C r e d e - m ă , n u durea/a
n i c i o d a t ă prea m u l t .
D e c â n d p l e c a s e r ă de la casa l u i C o n r a d , pusese a
rena pe a c o p e r i ş u l m a ş i n i i cu semnalele l u m i n o a s e pui
n i t e . Dar, o d a t ă ce ieşiră de pe ş o s e a u a p r i n c i p a l ă şi .<
a p r o p i a r ă de c a r t i e r u l l u i H o l l y , le o p r i .
- N i m e n i n u t r e b u i e să ş t i e u n d e ai fost î n seara asi a
P o ţ i să te furişezi î n ă u n t r u ?
- D o a r m-am f u r i ş a t a f a r ă . L a s ă - m ă pe strada d i n p a i
tea de sud a casei p r i n c i p a l e .
F ă c â n d u l t i m u l viraj cu l u m i n i l e stinse, Crawfunl
o p r i m a ş i n a pe m a r g i n e a aleii î n g u s t e . P r i n t r e copaii,
abia putea distinge a c o p e r i ş u l c ă s u ţ e i ei. N u - i plăiea
Dragoste sub presiune 291

î n t u n e r i c u l , nu-i p l ă c e a u n i c i toate a s c u n z ă t o r i l e exce­


lente d i n t u f i ş u r i .
- A r t r e b u i să te c o n d u c , să m ă asigur că n u e n i m e n i
In rine î n casă.
- N u e nevoie. N i c i n u a fost v r e o d a t ă . N u eu e r a m
In pericol.
- E p o s i b i l să ne î n ş e l ă m .
- N u cred.
- N i c i eu, dar n-o să r ă s u f l u u ş u r a t p â n ă c â n d n u - i
vrtd^pe Pat C o n n o r şi pe O t t e r m a n d u p ă g r a t i i ,
îi puse o m â n ă pe b r a ţ şi s t r â n s e u ş o r .
- S ă ai grijă.
- A m întotdeauna.
- N u ai niciodată.
O spusese pe u n t o n de g l u m ă , dar C r a w f o r d n u
l A m b i şi îşi trase b r a ţ u l de sub m â n a ei.
- P ă s t r e a z ă c o m e n t a r i i l e p e n t r u audiere. A t u n c i o să
Hi sub j u r ă m â n t .
-Crawford...
- T r e b u i e să plec.
- Preferai să f i i arestat î n faţa Georgiei?
- N u e a c u m m o m e n t u l să d i s c u t ă m despre asta.
- A t u n c i de ce ai f ă c u t remarca asta u s t u r ă t o a r e ?
- D e ce-ai f ă c u t t u î n ţ e l e g e r e a cu Joe?
- P e n t r u că mi-a dat d o a r d o u ă o p ţ i u n i , d i n t r e care
nici una b u n ă . A t r e b u i t să iau o decizie şi să a c ţ i o n e z .
T u , m a i m u l t d e c â t o r i c i n e , spuse ea, î m p u n g â n d a e r u l
ilIntre ei cu degetul a r ă t ă t o r , ar t r e b u i să î n ţ e l e g i asta.
F ă r ă să-i lase t i m p să r ă s p u n d ă , deschise p o r t i e r a ,
*Ari jos d i n m a ş i n ă a p o i o t r â n t i la loc. A l e r g ă î n s p r e
yardul v i u de azalee şi d i s p ă r u î n el.
Pe t o ţ i d r a c i i , voia să se d u c ă d u p ă ea, să t e r m i n e
cearta, să-i s c o a t ă hainele de pe ea şi să o v a d ă f i e r b â n d
d i n cu t o t u l alte m o t i v e .
î n j u r â n d , b ă g ă S U V - u l î n m a r ş a r i e r şi ieşi cu spatele
ile pe alee.

T e l e f o n u l l u i H o l l y s u n ă chiar î n m o m e n t u l î n care
Intra n e o b s e r v a t ă pe u ş a d i n spate. A p r o a p e că se aş­
tepta să fie C r a w f o r d care suna ca să-şi c e a r ă scuze sau
292 Sandra Brown

ca să c o n t i n u e cearta. D a r n u m ă r u l de pe ecran n u c r . i
al l u i .
-Alo?
- D o a m n ă j u d e c ă t o r Spencer, aici G r e g Sanders.
D o a r s u n e t u l v o c i i l u i şi era î n d e a j u n s ca s-o facă .1
tremure.
- D e u n d e ai l u a t n u m ă r u l ?
- A m sursele mele.
- Da, printre clienţi.
I g n o r â n d u - i remarca, Sanders spuse:
-S-au î n t â m p l a t m u l t e de la d i s c u ţ i a pe care a m
avut-o la l i f t zilele trecute. A i avut o s ă p t ă m â n ă c u m p l i
t ă . A i p r i m i t trandafirii?
- O să p r i m e ş t i p r i n p o ş t ă u n b i l e t de m u l ţ u m i r e .
- A ş a d a r ţi-au p l ă c u t ?
- Aveau s p i n i .
Sanders r â s e î n f u n d a t .
A r f i v r u t să-i î n c h i d ă , dar era c u r i o a s ă să afle c a m
era m o t i v u l acestui telefon fără precedent.
- A m epuizat s u b i e c t u l t r a n d a f i r i l o r .
- V r e i să ştii de ce te-am sunat.
N u - i r ă s p u n s e . Sanders c o n t i n u ă :
- A m fost c h e m a t la d e t e n ţ i e î n seara asta, ca s ă J r .
cut cu u n c l i e n t . L o c u l era tare aglomerat. G h i c e ş t i c ă n ­
e ş t e z v o n u l cel m a i f i e r b i n t e î n seara asta?
- S u n t s i g u r ă c-o să m ă l u m i n e z i t u .
- R a n g e r u l C r a w f o r d H u n t , pe care l-ai r i d i c a t în si a
v i a c u m d o u ă zile la televizor, a fost dat afară d i n inve.sn
g a ţ i a l u i N e a l Lester. M a i m u l t , se pare că cineva l-a a u . it
pe Lester s u g e r â n d că, la u r m ă t o a r e a d i s c u ţ i e d i n t r e e i ,
p r o b a b i l că H u n t va d o r i să-şi cheme avocatul.
- Sper că n u m-ai sunat ca să m ă rogi să te recoman» I
Sanders r â s e şi H o l l y îşi a m i n t i d i n ţ i i m a r i şi ,a I
i m a g i n ă aşa c u m îi sugerase d o a m n a Briggs, î n posiui.i
u n u i catâr.
- N u , ar f i considerat u n c o n f l i c t de interese să-1 n
p r e z i n t pe d o m n u l H u n t , a v â n d î n vedere că t u eşti a i ă i
de e v i d e n t de partea l u i , iar n o i d o i s u n t e m adversa 11
- T o t n u r e u ş e s c să î n ţ e l e g m o t i v u l acestui telefon
Dragoste sub presiune 293

- A m v r u t d o a r să-ţi s p u n c ă e mare p ă c a t că i-ai l u a t


a p ă r a r e a i n d i v i d u l u i care e a c u m suspectat că ar f i pus
Iu cale î n t r e g u l atac armat. Ţ i n e m i n e , te-am avertizat că
•• doar o chestiune de t i m p p â n ă o s-o d a i î n b a r ă . Ş i ai
ilat-o, n u g l u m ă .
- C u s i g u r a n ţ ă , n u m-ai sunat ca să j u b i l e z i pe baza
u n u i i n c i d e n t care a cauzat m o a r t e a a d o u ă persoane?
Nici m ă c a r t u n u p o ţ i f i a t â t de j o s n i c .
- N u . C e s-a î n t â m p l a t c u C h e t şi cu celălalt i n d i v i d
rt fost o tragedie. Dar, a v â n d î n vedere e v o l u ţ i a eveni­
mentelor, laudele pe care i le-ai adus d o m n u l u i H u n t
nu par să fie dovada u n u i b u n d i s c e r n ă m â n t , n u crezi?
H o l l y t r e b u i să-şi m u ş t e l i m b a ca să n u se dea de g o l
t u ceea ce aflase despre Pat C o n n o r şi C h u c k O t t e r m a n .
- N u p o t face n i c i u n c o m e n t a r i u c u p r i v i r e la o an­
chetă î n d e s f ă ş u r a r e .
Sanders p u f n i .
- C â t t i m p o să te m a i ascunzi î n spatele acestei
ucuze? Realitatea r ă m â n e c ă ţi-ai pus toate o u ă l e î n co­
t u l greşit.
- Noapte b u n ă .
- A ş t e a p t ă . A c e a s t ă t u r n u r ă de e v e n i m e n t e te-a adus
Intr-o s i t u a ţ i e j e n a n t ă . D a r există o cale de s c ă p a r e .
- N u vreau să scap d i n n i m i c .
- F r u m o a s ă î n c e r c a r e , dar a m â n d o i ş t i m că n u - i a ş a .
(le-ar f i să te t o p e ş t i f r u m u ş e l î n peisaj şi să m ă laşi
«A candidez singur? Vezi? C â ş t i g ă m a m â n d o i . E u p r i ­
mesc ceea ce m i se cuvenea de la b u n î n c e p u t , iar t u
salvezi a p a r e n ţ e l e .
- Şă n u m ă mai suni.
- î ţ i fac oferta asta o s i n g u r ă d a t ă . A r t r e b u i să
accepţi.
- Sau ce?
- S a u o să te fac b u c ă ţ i . O să a f l u ce a n u m e făcea
rangerul n o s t r u sexy a s e a r ă î n c a b i n e t u l t ă u . D a , d o a m ­
nă j u d e c ă t o r , şi despre asta se v o r b e ş t e m u l t . C â n d o să
t e r m i n cu t i n e , o să-ţi d o r e ş t i să n u f i auzit n i c i o d a t ă
ile j u d e c ă t o r u l W a t e r s . V e i r ă m â n e doar o a m i n t i r e î n
registrele acestui t r i b u n a l .
294 Sandra Brown

Se o p r i , trase aer î n piept, a p o i , pe u n t o n încărcai


de s u p e r i o r i t a t e , spuse:
- A ş p r e f e r a să n u se a j u n g ă la asta şi s u n t sigur i .1
eşti de a c e e a ş i p ă r e r e . A ş a d a r , ce spui?
H o l l y n u spuse n i m i c . S c o ţ â n d la p r o p r i u l i m b a s p n
el, î n c h i s e t e l e f o n u l .
M â i n e , d u p ă ce Pat C o n n o r avea să fie arestat ş i n u
mele l u i C r a w f o r d eliberat de orice b ă n u i a l ă , o s ă s.
simtă r ă z b u n a t ă .
D a r a s t a abia m â i n e . M a i î n t â i t r e b u i a să î n d u r e »»
n o a p t e p e care o a n t i c i p a foarte l u n g ă .

I n t i m p ce se î n d r e p t a spre adresa pe care, spre s u i


p r i n d e r e a l u i , N u g e n t i o trimisese p r i n S M S , C r a w f o n l
lăsase l u m i n i l e sirenei stinse, ca să n u se dea de gol câini
se a p r o p i a . C u s i g u r a n ţ ă Pat C o n n o r s t ă t e a ca pe jar, i<
m â n d u - s e că va f i descoperit. Era suficient d o a r să v a J . i
u n p o l i ţ i s t la u ş a l u i ca să-şi p i a r d ă c u m p ă t u l şi poan
chiar s ă s c o a t ă a r m a . D e data asta, C r a w f o r d avea sa
aştepte î n t ă r i r i .
D a r p r u d e n ţ a l u i se d o v e d i a n u f i n e c e s a r ă . C â n i i
i n t r ă pe s t r a d a l u i C o n n o r , văzu a g i t a ţ i e mare şi l u n u m
le s t r ă l u c i t o a r e a cel p u ţ i n şase m a ş i n i de i n t e r v e n ţ i e .
V e c i n i i , cei m a i m u l ţ i î m b r ă c a ţ i î n pijamale, ieşise 1,1
î n c u r ţ i , v o r b e a u î n t r e ei şi priveau c u r i o ş i c u m ofiţeri m
u n i f o r m ă d e l i m i t a u cu b a n d ă g a l b e n ă p e r i m e t r u l u n e i
curţi neîngrijite.
- L a dracu'!

capitolul 25
Pasul î n t i n s al l u i C r a w f o r d acoperi repede d i s t a n ţ a
p â n ă la u ş a d e s c h i s ă a u n e i case modeste, u n d e u n p u i i
tist de p a t r u l ă fusese postat ca să o p r e a s c ă intrarea c c l » u
care n u aveau ce c ă u t a acolo. I I p r i v i cu p r e c a u ţ i e p»
C r a w f o r d şi i se a d r e s ă pe n u m e .
- C o n n o r ? întrebă Crawford.
- G ă s i t m o r t , pe podeaua d i n b u c ă t ă r i e .
Dragoste sub presiune 295

C r a w f o r d s u f l ă cu zgomot aerul d i n p i e p t şi î n j u r ă
i u patos, dar, î n clipa î n care v r u să i n t r e î n casă, p o l i ţ i s ­
tul făcu u n pas lateral şi îi bloca d r u m u l .
- Lester mi-a o r d o n a t să n u las pe n i m e n i .
- E u lucrez cu Lester.
- C r a w f o r d , u m b l ă v o r b a c u m că ai f i fost i m p l i c a t .
- V o r b a s-a s c h i m b a t .
- De când?
- D e c â n d atacatorul d i n sala de j u d e c a t ă a fost găsit
mort pe podeaua d i n b u c ă t ă r i a casei l u i .
- Pat C o n n o r a fost atacatorul d i n sala de j u d e c a t ă ?
D r e p t r ă s p u n s , C r a w f o r d n u făcu d e c â t să ridice
nprâncenele.
P o l i ţ i s t u l de p a t r u l ă p r i v i î n j u r ca să v a d ă d a c ă cine­
va se u i t a la ei, a p o i îi ş o p t i :
- N u te-am v ă z u t .
- Mersi.
C r a w f o r d trecu p r a g u l şi i n t r ă d i r e c t î n sufrageria de
care n i m e n i n u p ă r e a să se î n g r i j e a s c ă v r e o d a t ă . Obser­
vă o c e n t u r ă de a r m ă l ă s a t ă pe masa de cafea, cu p i s t o l u l
ile serviciu î n c ă î n toc. O b s e r v ă perdelele l ă s a t e , f o t o l i u l
d e m o d a t p o z i ţ i o n a t d i r e c t î n faţa t e l e v i z o r u l u i cu ecran
plat m o n t a t pe perete, o m ă s u ţ ă a c o p e r i t ă cu resturile
unei v i e ţ i singuratice.
Lipseau î n m o d frapant fotografiile de familie, căr­
ţile, plantele sau orice u r m ă de a n i m a l de c o m p a n i e .
C o n n o r era m o r t , dar, d i n ceea ce se vedea î n j u r , n u
avusese cine ştie ce v i a ţ ă .
F ă r ă Georgia, ar f i p u t u t prea b i n e să fie o o g l i n d ă
npre v i i t o r u l l u i C r a w f o r d .
T u l b u r a t de acest g â n d , trecu d i n camera de zi î n
b u c ă t ă r i e , u n d e îl găsi pe N e a l aplecat peste u n cadavru
yl d i s c u t â n d cu dr. A n d e r s o n care, î n c i u d a o b e z i t ă ţ i i ,
reuşise să se lase pe v i n e . N u g e n t s t ă t e a î n u ş a d e s c h i s ă a
unei c ă m ă r i , cu u n aer v i z i b i l s t â n j e n i t . C â n d C r a w f o r d
Intră î n î n c ă p e r e , t r e s ă r i şi spuse:
r Ă ă ă , Neal?
I n clipa î n care îl v ă z u pe C r a w f o r d , N e a l se r i d i c ă
încet.
- C u m ai i n t r a t aici?
296 Sandra Brown

- Pe u ş ă .
N e a l i g n o r ă r ă s p u n s u l persiflant.
- A m p r i m i t mesajele de la t i n e . Se pare î n s ă că nu
v o m avea nevoie de m a n d a t e l e pe care le-ai solicitat p c n
tru Connor.
- T u l-ai găsit?
- A ş a c u m îl vezi.
Se d ă d u la o parte.
C a d a v r u l l u i C o n n o r era c h i r c i t , cu faţa î n jos. F U M
se î m p u ş c a t î n ceafă.
- D o u ă g l o a n ţ e , spuse N e a l . D e aproape. Cineva il
voia n u d o a r m o r t , ci foarte m o r t .
C r a w f o r d p r i v i r e s t u l scenei. O c u t i e de C o l a d e
c h i s ă era l ă s a t ă pe b l a t u l de b u c ă t ă r i e , c u u n pahar pe
j u m ă t a t e p l i n a l ă t u r i . O s t i c l ă de w h i s k y era pe j u \
l â n g ă cadavru, r ă s t u r n a t ă . B ă u t u r a şi s â n g e l e scurs fui
m a u o i m a g i n e deosebit de r e s p i n g ă t o a r e pe l i n o l c u
m u l murdar.
- S e pare că-şi t u r n a u n pahar şi n u şi-a dat seama
că are m u s a f i r i , zise N e a l . Fie asta, fie avea suficienia
î n c r e d e r e î n u c i g a ş î n c â t să-i î n t o a r c ă spatele.
C r a w f o r d i se a d r e s ă m e d i c u l u i legist:
- D e c â t t i m p e mort?
- A ş zice că de vreo d o u ă ore.
î n t i n s e m â n a spre C r a w f o r d . Acesta îl a j u t ă să se 11
dice. îi m u l ţ u m i , p u f ă i n d .
- O să vă a n u n ţ i m e d i a t ce o să vă p o t da o ora m a i
precisă.
- Ă l a e t e l e f o n u l lui?
C r a w f o r d a r ă t ă spre t e l e f o n u l pe care N e a l îl ţ i n e a m
m â n a a c o p e r i t ă de m ă n u ş ă .
- U n u l d i n t r e ele.
- Avea m a i multe?
- C e l cu n u m ă r u l o f i c i a l era pe m a s ă , î n sufragerie
Deja a fost l u a t ca p r o b ă . Pe ă s t a i l-am găsit î n buzuna
r u l de la p a n t a l o n i .
A c t i v ă telefonul, accesă o p a g i n ă şi îl r i d i c ă î n aşa lei
î n c â t C r a w f o r d să p o a t ă vedea e c r a n u l .
- F i l m u l cu G e o r g i a .
- T r i m i s p r i n M M S pe t e l e f o n u l t ă u la...
Dragoste sub presiune 297

- Ş t i u la ce o r ă l-a t r i m i s , N e a l , zise C r a w f o r d , î n c o r ­
dat. E r a m acolo.
S i m ţ i n d tensiunea d i n t r e cei d o i , A n d e r s o n spuse:
- Pe m i n e m ă s c u z a ţ i . M ă duc p â n ă la a m b u l a n ţ ă . S ă
ni A a n u n ţ a ţ i c â n d p o t să-1 iau.
D u p ă ce m e d i u l legist p l e c ă , cei t r e i b ă r b a ţ i r ă m a -
«crA î n t r - o t ă c e r e a p ă s ă t o a r e , aproape o s t i l ă . C r a w f o r d
vorbi p r i m u l :
- A ţ i p e r c h e z i ţ i o n a t casa?
- A m pus o a m e n i i să facă asta, r ă s p u n s e N e a l . N u -
Ijcnt a trecut p r i n toate camerele c â n d a m ajuns aici.
- N u a m găsit n i m i c ieşit d i n c o m u n , r ă s p u n s e
Nugent.
- N i c i n u m ă a ş t e p t a m , zise C r a w f o r d . A lăsat pro­
bele care să-1 lege de atacul d i n sala de j u d e c a t ă . O să
putem c o n f i r m a că A D N - u l l u i se p o t r i v e ş t e cu cel găsit
pe s a l o p e t ă şi pe m a s c ă .
- Ce te face să crezi că el a tras î n sala de j u d e c a t ă ?
î n t r e b ă N e a l . N u ai dat d e t a l i i c â n d l-ai sunat pe N u g e n t
f I l*ai a m e n i n ţ a t să t r e a c ă la t r e a b ă , că altfel o p ă ţ e ş t e .
C r a w f o r d îşi scoase telefonul, deschise e-mailul pe
u i re şi-1 trimisese de pe t e l e f o n u l u i C o n r a d şi îi a r ă t ă l u i
Neal poza cu Pat C o n n o r î m p r e u n ă cu O t t e r m a n .
- A fost f ă c u t ă azi, ceva m a i devreme. M i - a m dat
«rama n u m a i d e c â t că Pat era cel care a tras î n sala
vie j u d e c a t ă .
- A fost u n u l d i n t r e ofiţerii care au păzit-o pe j u d e c ă ­
toare î n t i m p u l c o n f e r i n ţ e i de p r e s ă .
- C u p u ţ i n t i m p î n u r m ă , m i - a m a m i n t i t şi asta.
- N u ai avut n i c i o r e v e l a ţ i e a t u n c i .
- A t u n c i n u purta pălărie.
- Şi p ă l ă r i a te-a f ă c u t să-ţi d a i seama?
- M ă iei peste picior, dar chiar aşa fost.
Şi î n cazul l u i H o l l y la fel, dar nu-i putea spune asta
lui N e a l .
- Pat C o n n o r a fost cel care mi-a spus despre î n t â l n i ­
rea ta de a s e a r ă cu j u d e c ă t o a r e a Spencer, î n c a b i n e t u l ei,
I I N C N e a l . Te-a v ă z u t p l e c â n d , furios nevoie mare.
298 Sandra Brown

C r a w f o r d îşi a m i n t i c ă v ă z u s e u n p o l i ţ i s t ascun
z â n d u - s e pe c o r i d o r u l î n t u n e c a t î n m o m e n t u l î n c a u
plecase d i n b i r o u l l u i H o l l y .
- C u m v a t o t el era cel pe care bai pus să n u
urmărească?
-Nu.
- A t u n c i ce c ă u t a acolo, la ora aia?
- Pe m i n e m ă i n t e r e s e a z ă m a i m u l t ce c ă u t a i t u .
Nu-i răspunse.
- A r t r e b u i să-ţi s p u n ă ceva f a p t u l că, de l u n i î n o u
ce, Pat C o n n o r s-a t o t intersectat ba cu m i n e , ba c u |u
d e c ă t o a r e a Spencer, c â n d n u - m i amintesc să-1 f i v ă m i
de m a i m u l t de zece o r i î n u l t i m i i c i n c i a n i . N e u r m a
rea. Verifică-i g e n u n c h i u l s t â n g . P r o b a b i l că mai a n
încă vânătaia.
- I - a m spus deja l u i A n d e r s o n să se u i t e . Dar, c b i a i
d a c ă Pat C o n n o r a fost cel care a tras, de ce a făcu t-o?
- P e n t r u că l-a pus cineva.
- D e acord. Cine?
- V r e i să ghicim?
C r a w f o r d atinse e c r a n u l t e l e f o n u l u i şi fotogralu
apăru din nou.
- S-a î n t â l n i t cu O t t e r m a n . I n seara asta. I n t r - u n c i u l »
numit Tickled Pink.
- C u m ai f ă c u t rost de fotografia asta?
- A s t a te i n t e r e s e a z ă pe tine? Stai la j u m ă t a t e dc i i n ­
t r u de u n p o l i ţ i s t m o r t , fotografiat astăzi d i s c u t â n d m
u n b ă r b a t care, d u p ă c u m s i n g u r a recunoscut, a p ă r ă s i i
scena c r i m e i şi pe t i n e asta te interesează?
Neal r ă m a s e neperturbat.
- D u p ă c u m ţi-e o b i c e i u l , t r a n s f o r m i o c o i n c i d e n ţ a
î n t r - o criză, d o a r ca să p o ţ i s ă r i î n m i j l o c u l a c ţ i u n i i şi sa~
ne d a i pe t o ţ i pe spate.
- B i n e . N u v r e i să-ţi p ă t e z i m â i n i l e cu o poveste p<>
t e n ţ i a l m u r d a r ă , c u m ar f i u n p o l i ţ i s t c o r u p t care-i la
cea j o c u r i l e u n u i b a r o n mare şi tare. D ă - m i m i e ca::iil
P e n t r u că pe m i n e p u ţ i n m ă i n t e r e s e a z ă pe cine supai
V r e a u să a f l u cine e n e n o r o c i t u l d i n cauza c ă r u i a a m u
r i t C h e t şi cred că este a c e l a ş i n e n o r o c i t care a m i n p i
î n l e g ă t u r ă cu m i n e şi Rodriguez. I m e d i a t ce ajun):<
Dragoste sub presiune 299

l ) t t c r m a n la s e c ţ i e , p u n e - m ă î n t r - o c a m e r ă de interoga­
toriu cu el. O să-1 s t r â n g de g â t u l ăla gros p â n ă c â n d . . .
- E plecat d i n o r a ş .
-Ce?
-S-a dus la pescuit î n w e e k e n d . Secretara n u ştie
unde. C r e d e că pe u n d e v a p r i n L o u i s i a n a . Se î n t o a r c e
l u n i . I-am spus să m ă sune d a c ă o c o n t a c t e a z ă î n v r e u n
lei, dar n u crede că o s-o facă.
N e v e n i n d u - i să-şi c r e a d ă u r e c h i l o r , C r a w f o r d se u i t ă
Iu N u g e n t , care r i d i c ă r u ş i n a t d i n u m e r i . C r a w f o r d se în­
toarse a p o i la N e a l şi îl p r i v i c u cea m a i s i n c e r ă u l u i r e .
- Ş i t u ai de g â n d să a ş t e p ţ i l i n i ş t i t p â n ă luni?
- O h , c â t u ş i de p u ţ i n . O să f i u foarte o c u p a t să te iau
pe t i n e la p u r i c a t . A m o b ţ i n u t , î n t r - a d e v ă r , u n m a n d a t
de p e r c h e z i ţ i e , dar este p e n t r u casa ta. C o n s i d e r ă că ţi-a
lost î n m â n a t .
Scoase h â r t i a d i n b u z u n a r şi o î n d e s ă într-a l u i
Crawford.
P r i v i n d spre cadavru, c o n t i n u ă :
- C o n n o r ţi-a t r i m i s u n f i l m cu fata ta. Să f i fost oare
un s e m n a l de a l a r m ă ? O a m e n i n ţ a r e s u b t i l ă ? N u ş t i u ,
dar ş t i u c â t de m u l t îţi i u b e ş t i c o p i l u l şi, cu s i g u r a n ţ ă ,
vntc u n m o t i v . P o ţ i explica u n d e ai fost î n seara asta?
Putea. D a r n u fără să-i i m p l i c e pe C o n r a d şi pe
Holly. î n c e r c ă î n s c h i m b să-i explice l u i N e a l î n t r - u n
tnod pe care acesta să-1 î n ţ e l e a g ă .
- Te avertizez că faci o alegere care o să-ţi d i s t r u g ă ca­
riera, N e a l . G â n d e ş t e - t e foarte b i n e î n a i n t e să h o t ă r ă ş t i
ce faci m a i departe.
- M - a m h o t ă r â t deja.
- M ă arestezi?
- N u î n c ă . Iţi cer să v i i la secţie, p e n t r u i n t e r o g a t o r i u .
- D e data asta, o să a m u n avocat cu m i n e .
- B u n ă idee. Intoarce-te.
I n ţ e l e g â n d u - i i n t e n ţ i a , C r a w f o r d se î n t o a r s e şi r i d i c ă
m â i n i l e . N e a l îi scoase p i s t o l u l d i n t o c u l de la spate.
- E suficient d o a r să-1 m i r o ş i ca să-ţi d a i seama că n u
n-a tras recent cu el.
- N - a i f i chiar a t â t de prost. Ş t i u că n u este a r m a
crimei.
300 Sandra Brown

- E ş t i d o a r precaut.
- Exact.
- Pot să v i n cu m a ş i n a mea la t r i b u n a l ?
- Sigur, zise N e a l .
A p o i către Nugent:
- Du-te cu el. V i n şi eu i m e d i a t ce m ă eliberez aici.
C r a w f o r d p r i v i î n c ă o d a t ă imaginea c u t r e m u r ă toam
de pe podeaua b u c ă t ă r i e i , a p o i ieşi p r i n camera de zi, u i
N u g e n t d u p ă el. O f i ţ e r u l de la u ş ă î n t r e b ă :
- E t o t u l î n regulă?
C r a w f o r d n u se o b o s i să-i r ă s p u n d ă .

O d a t ă urcat la v o l a n u l S U V - u l u i , cu N u g e n t lân«:a
el, C r a w f o r d îl s u n ă pe W i l l i a m M o o r e .
- Te-am trezit?
- E-n r e g u l ă , r ă s p u n s e avocatul î n s t i l u l caracteristu
O să te taxez cu t a r i f u l p e n t r u orele de d u p ă program.
- P o ţ i v e n i la s e c ţ i a de p o l i ţ i e î n c i n c i s p r e z u »
minute?
- Ce s-a î n t â m p l a t ?
- U n p o l i ţ i s t d i n Prentiss a fost î m p u ş c a t cu d o m
g l o a n ţ e î n spatele c a p u l u i . Este t o t ce-ţi p o t spune du»
c a m d a t ă . N u s u n t singur.
- E ş t i arestat?
- N u t o c m a i . P o ţ i să ajungi?
- N u s u n t avocat de penal, C r a w f o r d , şi ţ i e a s t a \\
t r e b u i e . Ţi-1 r e c o m a n d pe B e n K n o t t s .
- P e ăla? I n n i c i u n caz. L-am v ă z u t î n a c ţ i u n e . A m
avut o d a t ă u n caz pe r o l şi K n o t t s l-a a p ă r a t pe n i i m
r o c i t u l care-şi î m p u ş c a s e i u b i t a p e n t r u că aflase dospi,
afacerea l u i cu l u p t e de c â i n i .
- Şi n e n o r o c i t u l a fost achitat?
C r a w f o r d o f t ă şi m â r â i :
- S p u n e - i l u i B e n K n o t t s să m ă sune de u r g e n ţ a ,
î n c h i s e . N u g e n t , care n u vorbise p â n ă a t u n c i , z i s e :
- P r o b a b i l că n-ar t r e b u i să-ţi spun... A d i c ă , probai-ii
c-ar t r e b u i s-o auzi de la N e a l .
-Ce?
- C i n e v a l-a identificat pe Rodriguez azi d u p ă - a m i a a
Dragoste sub presiune 301

Sub privirea a s c u ţ i t ă a l u i C r a w f o r d , se g r ă b i să
i ontinue:
- U n t i p care d e ţ i n e o c o m p a n i e de a m e n a j ă r i exte­
rioare î n L u f k i n a t r e b u i t să-1 concedieze a c u m c â t e v a
«flprămâni, d u p ă ce a l u a t o a m e n d ă î n trafic. B ă i e ţ i i
rare l-au verificat au descoperit că d o c u m e n t e l e l u i
Rodriguez erau false. P r o p r i e t a r u l c o m p a n i e i îl p l ă c e a ,
nu voia să-1 dea afară p e n t r u că lucra de m a i m u l ţ i a n i la
el, era u n o m serios şi t o t aşa. D a r p o l i t i c a f i r m e i este să
nu angajeze o a m e n i fără acte î n r e g u l ă şi...
- D e ce a v e n i t abia acum?
- A fost î n v a c a n ţ ă î n C o l o r a d o . S-a î n t o r s a s e a r ă .
A v ă z u t ştirile a z i - d i m i n e a ţ ă . Ne-a t r i m i s p r i n e-mail o
t o p i e d u p ă cartea-verde falsă. N u m e l e de acolo este Jor-
jje Rodriguez. T o t n u s u n t e m siguri că era n u m e l e l u i
a d e v ă r a t . Fotografia î n s ă . . . el e.
- Avea familie?
- T r ă i a cu o femeie. D o i c o p i i . T i p u l de la c o m p a n i e
nu ştie d a c ă erau c ă s ă t o r i ţ i , dar p r o b a b i l că n u . O să
p l ă t e a s c ă el î n m o r m â n t a r e a . A spus că e mare p ă c a t .
Era î n t r - a d e v ă r mare p ă c a t şi C r a w f o r d se s i m ţ i
c o p l e ş i t de o i n c r e d i b i l ă t r i s t e ţ e .
- Apreciez că mi-ai spus, M a t t . M u l ţ u m e s c .
N u g e n t rupse o c u t i c u l ă cu d i n ţ i i .
- D e ce ai f i sunat să ne spui despre C o n n o r , de ce
i-ai f i cerut l u i N e a l să vă î n t â l n i ţ i la el a c a s ă , d a c ă ai f i
•Tiut ce-o să g ă s e a s c ă c â n d o să a j u n g ă acolo?
- N u are logică, nu?
- D a c ă n u c u m v a e a d e v ă r a t ce se spune.
- C i n e spune?
- T o a t ă lumea.
- Şi ce spune t o a t ă lumea?
- C ă Neal n u gândeşte limpede.
C r a w f o r d n u c o m e n t ă şi o p r i m a ş i n a î n t r - u n loc d i n
parcarea t r i b u n a l u l u i . I i s u n ă t e l e f o n u l .
- T r e b u i e să fie avocatul.
R ă s p u n s e şi îi spuse persoanei să a ş t e p t e , a p o i i se
adresă l u i Nugent:
- P o ţ i să m ă laşi u n m i n u t ?
3112 Sandra Brown

- T e aştept acolo. Ş i , ăăă, cred c-ar t r e b u i să-ţi iau


ch,eia.
C r a w f o r d scoase cheia d i n c o n t a c t şi i o întinse l i n
N u g e n t , care c o b o r î d i n maşină şi se duse să-1 aştept r
s u b u n copac de lângă intrarea laterală a clădirii. I n a
p u se să p i c u r e .
C r a w f o r d răspunse la t e l e f o n .
- Crawford Hunt.
- C u m te simţi?
- Poftim?
- întreaga l u m e ţi s-a spulberat î n j u r , n u - i aşa?
V o c e a şuierată era încărcată de a m e n i n ţ a r e şi Craw
f o r d o r e c u n o s c u pe loc.
- Nenorocitul dracului!
J l â s u l d i a b o l i c care-i răsună î n ureche era p l i n J i
încântare.
- Ţ i se întâmplă atâtea l u c r u r i rele. Ş i g h i c i ce? I c
m a i aşteaptă şi altele, m a i rele.
C o n v o r b i r e a se o p r i .
C r a w f o r d verifică repede i s t o r i c u l , dar, aşa c u m sc
a ş t e p t a , acolo u n d e ar f i t r e b u i t să f i e u n n u m e şi u n
n u m ă r d e t e l e f o n scria d o a r apelant necunoscut
R ă m a s e acolo, oscilând între f u r i e şi t e a m ă . înce­
p â n d c u ziua a u d i e r i i p e n t r u custodie, începuse să se
d e s f ă ş o a r e u n p l a n întreg p e n t r u a-i distruge viaţa. Fap
t u l c ă era a c u m suspectat p e n t r u uciderea l u i Pat C o n
n o r n u era decât cea m a i recentă catastrofă d i n t r - u n şn
d i s t r u c t i v , orchestrat c u mare atenţie.
„ X e m a i aşteaptă şi altele, m a i rele."
C r a w f o r d ştia până î n măduva oaselor că n u era u
a m e n i n ţ a r e î n vânt.
P r i v i clădirea t r i b u n a l u l u i p r i n p a r b r i z u l presărat cu
s t r o p i de p l o a i e . Etajele superioare erau î n t u n e c a t e , dai
toate ferestrele erau l u m i n a t e la parter, u n d e se afla se
diul poliţiei.
Se uită la N u g e n t , care stătea c u u m e r i i plecaţi în
p l o a i a d i n ce î n ce m a i deasă, cu mâinile î n buzunare,
z d r ă n g ă n i n d monedele ca u n u l care aşteaptă autobuzul.
Dragoste sub presiune 303

T e l e f o n u l l u i C r a w f o r d sună. Se uită şi văzu n u m e l e


lui Ben K n o t t s , avocatul de d r e p t p e n a l care îi fusese
recomandat. Lăsă să i n t r e mesageria vocală.
După încă vreo câteva clipe de gândire, dându-şi
*eama ce t r e b u i a să facă, izbi cu p u t e r e cu p u m n u l în
capota S U V - u l u i .

Neal trase maşina într-un loc de parcare g o l , coborî,


ae apropie c u pas grăbit de intrarea laterală rezervată

K ^rsonalului de poliţie şi f u s u r p r i n s să-1 găsească pe


ugent pierzând vremea pe-afară.
- Ce faci aici? U n d e - i C r a w f o r d ?
N u g e n t arătă spre S U V - u l f a m i l i a r , parcat în al d o i ­
lea rând de maşini.
- V o r b e ş t e c u u n avocat. A dat u n telefon pe d r u m .
- Asta a fost a c u m cincisprezece m i n u t e .
N u g e n t se uită la ceas.
- C a m vreo douăzeci.
N e a l se uită la S U V , dar n u putea vedea n i m i c
pc ferestrele î n t u n e c a t e , în afară de reflexia clădirii
tribunalului.
- P e toţi d r a c i i ! î n j u r ă el, î n c e p â n d să alerge spre
maşină.
- N u putea să plece, strigă N u g e n t . I-am l u a t cheile.
N e a l dădu la o parte p o r t i e r a de lângă s c a u n u l şofe­
r u l u i . Pe scaun era u n t e l e f o n m o b i l . I n afară de asta,
maşina era goală.

capitolul 26
H o l l y era în pat, dar n u d o r m e a . R ă s p u n s e la p r i m u l
apel al t e l e f o n u l u i .
- A i d e m o n s t r a t că te p r i c e p i să te furişezi nevăzută,
«puse C r a w f o r d , cu respiraţia întretăiată. C r e z i c-o m a i
poţi face o dată? D e data asta, cu maşina?
- C e n u m ă r e ăsta?
- O cartelă preplătită.
- C e se petrece? L-ai arestat pe Pat C o n n o r ?
304 Sandra Brown

- N u a mers aşa c u m credeam. A m nevoie să mă i n


cu m a ş i n a .
- U n d e eşti? M a ş i n a ta u n d e e?
- I n parcarea t r i b u n a l u l u i , goală, şi c â n d N e a l o s.)
descopere că n u s u n t în ea, o să facă o criză. A p o i »•
să m ă dea în urmărire şi, dacă s u n t p r i n s , a j u n g dup.i
g r a t i i . Ş i n u - m i p e r m i t . N u î n c ă . N u în seara asii
Mă^ajuţi?
î n c e r c ă să proceseze t o t u l în r i t m u l r a p i d în care li
fusese relatat.
- D e ce să te dea N e a l în urmărire?
- Connor e mort.
î n c â t m a i p u ţ i n e c u v i n t e , îi descrise scena crimei
P r i n t r e m u r m u r e l e ei de u i m i r e , c o n t i n u ă în acelaşi
stil r a p i d :
- M - a m dus acolo să-1 arestez şi a m ajuns în schi ml»
în c u s t o d i a l u i N u g e n t . M - a m dus de b u n ă v o i e şi eram
dispus să trec p r i n p r i m a etapă a i n t e r o g a t o r i u l u i . Apoi
însă a m p r i m i t u n t e l e f o n .
- D e la cine?
- Iţi e x p l i c c â n d a j u n g i aici.
H o l l y ezită şi, ca şi c u m i-ar f i c i t i t gândurile, Craw
f o r d spuse:
- N u ţi-aş cere să ajuţi u n f u g i t i v , H o l l y . M o m e n t u l
este t o t u l şi a c u m , î n clipa asta, n u a m fost încă acu/ai
de n i m i c , aşa că nu-ţi cer să încâlci legea. D a r a m nevoii
de u n m a r t o r c i n s t i t şi imparţial la ceva ce a m de ga ml
să fac, de cineva cu o i n t e g r i t a t e impecabilă care să p i u
tă m a i târziu să d e p u n ă m ă r t u r i e în legătură c u motivul
p e n t r u care a m făcut ce-o să fac.
- C e a i de gând să faci?
N u spuse n i m i c preţ de câteva clipe, a p o i :
- C r e z i că l-am o m o r â t eu pe C o n n o r ?
. - Ş t i u sigur că n u l-ai o m o r â t t u .
- C r e z i că eu a m pus la cale atacul d i n sala Ji
judecată?
-Nu.
- S u n t sub p o d u l de pe Jackson Street, pe partea J«
est. Zece m i n u t e . D a c ă n u eşti aici în t i m p u l ăsta, i>
ştiu că n u v i i .
Dragoste sub presiune 305

î n clipa în care se strecură pe l o c u l de lângă şofer,


lAngă ea, spuse:
- Ţ i - a u t r e b u i t douăsprezece m i n u t e . î n c e p u s e m să
mă îngrijorez.
P r i v i în o g l i n d a retrovizoare. Străzile ude erau întu­
necate şi n u se vedea n i c i u n alt v e h i c u l . Şi t o c m a i de
aceea u n b ă r b a t pe jos, m e r g â n d p r i n ploaie, ar f i atras
atenţia u n e i p a t r u l e de poliţie.
î n p l u s , i-ar f i l u a t prea m u l t să ajungă acolo u n d e
trebuia să ajungă. N u avea t i m p de p i e r d u t .
H o l l y ieşi î n a p o i în şosea.
- N u ştiu u n d e m e r g e m .
- î n t o a r c e u n d e poţi. T r e b u i e să a j u n g e m în cealaltă
parte a oraşului, dar ţine-o pe străzi lăturalnice. C u m ai
reuşit să p l e c i fără să f i i urmărită?
- A m luat-o p r i n curtea d i n spate, până la aleea de la
casa principală. A m ieşit pe acolo.
- C h i a r că te p r i c e p i . Fă p r i m a la stânga şi o să ieşi pe
Fair A v e n u e . Ia-o spre s u d . îţi s p u n eu u n d e să întorci.
- A c u m o oră, le-am spus poliţiştilor care m ă păzesc
că m ă d u c la culcare. D a r , dacă observă că maşina n u
m a i e în spate, p r o b a b i l că N e a l o s-o p u n ă şi pe-asta
sub urmărire.
- Aşa e, dar n-o să-i folosească la n i m i c . Ţ i - a m s c h i m ­
bat p l ă c u ţ e l e de înmatriculare.
I I p r i v i , n e v e n i n d u - i să creadă.
- Serios? C â n d ?
- M a r ţ i seara. D e fapt, Sessions le-a s c h i m b a t , dar eu
l-am rugat.
- D e ce?
- N u l u a i î n serios f a p t u l că t r e b u i a să f i i sub escortă,
în caz că scăpai de poliţişti, te p u t e a m găsi după n u m ă ­
r u l cel n o u . A t a c a t o r u l pe de altă parte, chiar dacă era
poliţist, n u l-ar f i ştiut.
- N u a m fost niciodată în p e r i c o l .
- N u ştiam asta a t u n c i . A b i a aflasem că n u R o d r i g u e z
trăsese în sala de judecată. A p r o p o , a fost i d e n t i f i c a t .
îi povesti t o t ce aflase de la N u g e n t .
306 Sandra Brown

- P r o b a b i l că se afla la t r i b u n a l ca să încerce să ob
ţină d o c u m e n t e legale, dar i s-a făcut frică să n u fie
d e p o r t a t şi s-a dus pe acoperiş să fumeze o ţigară şi să se
gândească m a i b i n e .
- N u a fost i m p l i c a t în n i c i u n fel.
- N u , până în m o m e n t u l în care a l u a t p i s t o l u l .
C r a w f o r d avea să regrete î n t o t d e a u n a ce se întâm­
plase c u b i e t u l o m , dar, m o m e n t a n , t r e b u i a să ignore
tristeţea. Avea altceva de făcut şi n u suferea a m â n a r e .
- La al doilea i n d i c a t o r , fă stânga. Ţ i n e d r u m u l preţ
de d o i k i l o m e t r i .
- C u m ai scăpat de Nugent?
- A m d e m o n t a t l u m i n i l e de i n t e r i o r şi a m ieşit pe
uşa d i n spate. î m i pare rău că l-am păcălit. E băiat de
treabă, d o a r că n-are stofă de poliţist.
- D e ce se încăpăţânează N e a l să te considere
suspect?
- Poţi să-1 întrebi, la i n t e r o g a t o r i u .
- C r e z i că o să mă interogheze?
- S u n t c o n v i n s . Sau cel puţin ar t r e b u i să o facă.
Peste t r e i străzi, fă dreapta şi ieşi î n Pecan. Ce-o să-i spui
l u i Neal?
- D e p i n d e ce-o să m ă î n t r e b e . D a r va t r e b u i să-i spun
adevărul.
- N u ai făcut n i m i c ilegal.
- N u . Poate d o a r nesăbuit, spuse ea, î n t o r c â n d capul
spre el şi zâmbindu-i.
- L - a m avertizat pe S m i t t y . I-am zis că-1 o m o r dacă
spune cuiva că te-a văzut la c l u b . C o n r a d n-o să vorbeas­
că. C u puţin n o r o c , o să te întorci acasă î n a i n t e să ob­
serve cineva că maşina lipseşte. D a c ă eşti prinsă, poţi sa
s p u i - c u deplină sinceritate - că u n p r i e t e n te-a sunai
şi te-a rugat să-1 ajuţi şi că n u poţi încălca încrederea
r e s p e c t i v u l u i p r i e t e n . T o t u l este perfect adevărat.
- C u m s p u i t u , pare foarte uşor. Aşa c u m ţi-am spus
şi a t u n c i c â n d ne-am cunoscut, ai m a i multă experienţă
decât m i n e c â n d v i n e v o r b a de situaţiile de criză. Fiu
s u n t amatoare. G r e g Sanders m-a sfătuit să m ă dau la
f u n d , î n a i n t e să m ă desfiinţeze el.
Dragoste sub presiune 307

î n t i m p ce-i relata punctele-cheie ale u l t i m e i conver­


saţii p u r t a t e c u adversarul ei p o l i t i c , C r a w f o r d trase niş­
te înjurături zdravene.
- J o a c ă la cacealma. Te provoacă, vrea să vadă c u m
reacţionezi.
- Poate. D a r se pare că are o a m e n i în d e p a r t a m e n t u l
de poliţie care îl ţin la c u r e n t . Ştia că ai d e v e n i t suspect
în atacul d i n sala de judecată. P r o b a b i l că a aflat deja şi
despre C o n n o r . S u n t sigură că jubilează.
- D u m n e z e u l e , H o l l y , îmi pare atât de rău! N u te-aş
fi târât şi m a i adânc în povestea asta, dar n u a m avut
t i m p să găsesc u n p l a n B.
- î n c ă n u mi-ai spus ce e cu t e l e f o n u l care a declanşat
această urgenţă.
- îţi s p u n c â n d a j u n g e m acolo.
- U n d e mergem?
- A c a s ă la s o c r u l m e u .
H o l l y calcă frâna şi maşina se o p r i în m i j l o c u l străzii,
apoi se întoarse spre el cu o expresie de u l u i r e ameste­
cată c u f u r i e .
- N u m ă m i r că-mi s p u i abia a c u m .
- V r e a u d o a r să vorbesc cu el.
C a şi c u m i-ar f i spus că avea de gând să-1 bată pe Joe
G i l r o y până să-1 lase lat, H o l l y rămase cu p i c i o r u l apăsat
pe frână şi scuturând d i n cap.
- N u ştiu care-i p l a n u l tău, dar n u p o t să iau parte
la aşa ceva.
- N i c i măcar n u sunt înarmat. N e a l mi-a luat pistolul.
Făcu u n s e m n în faţă.
- M e r g i m a i departe.
- N i c i n u m ă gândesc.
- B i n e . M e r s i că m-ai adus până aici.
într-o fracţiune de secundă, c o b o r â s e d i n maşină
şi alerga cât putea de repede î n cizmele de cowboy,
p e n t r u a străbate cât m a i repede cele câteva străzi care
m a i rămăseseră. S o ţ i i G i l r o y l o c u i a u într-un cartier se­
lect de case v e c h i , c o n s t r u i t e pe l o t u r i m a r i , c u peluze
f r u m o s î n t r e ţ i n u t e şi alei mărginite de copaci m a t u r i .
H o l l y v e n i după el în maşină, dar era forţată să meargă
308 Sandra Brown

pe străzi, în t i m p ce C r a w f o r d tăia d r u m u l în diagonală,


p r i n curţi şi alei.
C â n d ajunse la casa soţilor G i l r o y , trecu în fugă pe
lângă ea şi se duse în spate. A u z i scârţâitul frânelor l u i
H o l l y , auzi s u n e t u l p o r t i e r e i , îi auzi paşii l o v i n d în fugă
cimentul ud.
A j u n s e la uşa d i n spate c u d o a r câteva secunde înain
tea e i . R i d i c ă m â n a ca să bată, dar H o l l y v e n i repede în
spatele l u i şi îi prinse braţul, ţinându-1 cu p u t e r e .
C u respiraţia întretăiată, spuse:
- C r a w f o r d , orice ai vrea să faci, m a i gândeşte-tc.
Te i m p l o r . D e d r a g u l G e o r g i e i .
U ş a se deschise dintr-odată.
- C e m a m a dracului?
Joe G i l r o y îi privea d i n spatele plasei de insecte. 1 se
adresă l u i H o l l y :
- A m încercat să-ţi s p u n . C h e m poliţia.
- Eu s u n t poliţia, spuse C r a w f o r d .
- T u eşti u n p e r i c o l . D e data asta, a j u n g i după
gratii.
Joe se răsuci pe călcâie.
C r a w f o r d o simţi vag pe H o l l y pierzându-şi echili
b r u l î n clipa în care se scutură ca să scape de sub străn
soarea ei, dar, p r i n plasa de insecte, îl putea vedea pe Joe
îndreptându-se spre t e l e f o n şi t r e b u i a să-1 oprească.
Trase de m â n e r u l uşii. D e s c o p e r i n d că era încuiat, il
s m u c i v i o l e n t în repetate rânduri, p â n ă c â n d balamaua
veche cedă şi C r a w f o r d năvăli î n ă u n t r u .
Traversă bucătăria d i n d o u ă s a l t u r i , smulse telefonul
fără f i r d i n m â n a l u i Joe şi îl aruncă pe podea.
Grace apăru cu m â n a la gât şi scoase- u n strigăt de
alarmă în m o m e n t u l în care cei d o i bărbaţi se repeziră
u n u l la celălalt. Joe arunca p u m n i care ar f i trântit la
p ă m â n t orice alt bărbat m a i slab şi c u reacţii m a i încete.
C r a w f o r d însă evită l o v i t u r i l e şi reuşi totodată să-i sei
vească adversarului câţiva p u m n i b i n e ţintiţi.
H o l l y strigă:
- C r a w f o r d , opreşte-te! încetează!
C r a w f o r d observă că Joe î n c e p e să^rămână fără aci
şi f o l o s i acest l u c r u în a v a n t a j u l său. îl izbi cu umărul
Dragoste sub presiune 309

pe bărbatul m a i în vârstă şi îl î m p i n s e în spate până


eand îl l i p i de b l a t u l de bucătărie. A p o i îşi înfipse m â n a
In p i e p t u l l u i Joe şi-şi poziţiona g e n u n c h i u l între coap­
sele l u i .
Joe era roşu la faţă de f u r i e . Avea dinţii încleştaţi.
- O să te o m o r .
- P o a t e , zise C r a w f o r d , respirând greu. M a i târziu.
A c u m însă, o s-o trezeşti pe Georgia...
- V e z i să n u !
Se zbătu, î n c e r c â n d să scape de sub m â n a l u i C r a w ­
f o r d , însă acesta apăsă g e n u n c h i u l .
- O s-o trezeşti pe Georgia, o s-o îmbraci... şi-o să ple­
caţi. D u - o departe de aici, Joe. Te rog, spuse el, şi vocea
începu să-i t r e m u r e . D u - o departe de m i n e .

O r i de câte o r i l-ar f i văzut repetând acest gest, S m i t t y


tot simţea c u m i se ridică părul pe şira spinării de fiecare
dată c â n d îl vedea pe C h u c k O t t e r m a n învârtind m o ­
neda între degete. Parcă ar f i încercat să te hipnotizeze,
sau ceva^ de g e n u l ăsta, dar avea u n efect opus asupra l u i
Smitty. I n loc să-1 a d o a r m ă , îl făcea să se simtă m a i agitat
ea o târfă în biserică.
O r i de câte o r i venea aici era c u p r i n s de groază şi
se considera norocos că putea să plece pe p r o p r i i l e
picioare, c u maşina l u i , cu toate m e m b r e l e încă ataşate
de c o r p , cu i n i m a încă bătându-i în p i e p t , chiar dacă
într-un r i t m neregulat.
Ş i n u risca să vină aici decât p e n t r u că afacerile c u
O t t e r m a n erau atât de p r o f i t a b i l e . D a r p e n t r u a efectua
tranzacţiile, S m i t t y t r e b u i a să c o n d u c ă k i l o m e t r i întregi
p r i n t r - o mlaştină sinistră, u n d e n u se m a i vedea n i c i o
l u m i n ă după a p u s u l soarelui, până la o c a b a n ă de pes­
c u i t care fusese p r o b a b i l construită de u n p s i h o p a t , d i n
pioneze şi l i p i c i .
I I întrebase odată pe O t t e r m a n în ce stat era, în
Texas sau în L o u i s i a n a .
- T e pasionează geografia?
- N u prea.
- A t u n c i , care-i diferenţa?
310 Sandra Brown

D i f e r e n ţ a era o listă lungă de delicte federale atrase


de c u v i n t e l e „trafic i n t e r s t a t a l " , dar S m i t t y îşi păstrase
îngrijorarea p e n t r u sine şi continuase să facă excursii pe­
r i o d i c e la această veche c a b a n ă de pescuit, aflată undeva
în m i j l o c u l pustietăţii.
P r i n acoperişul de tablă curgea apă. C i n e v a pusese i >
găleată pe jos ca să prindă picăturile ce cădeau consta ni
în t i m p u l p l o i i torenţiale, iar s u n e t u l r i t m i c sporea cu
atât m a i m u l t atmosfera sinistră. Pleoscăitul picăturile >i
care aterizau în găleată îi distrăgea atenţia l u i Smitty,
dar O t t e r m a n n u părea să fie deranjat. Lăsă moneda
d e o p a r t e şi î n c e p u să n u m e r e bancnotele de o sută de
d o l a r i pe masa d i n t r e ei, f o r m â n d v r a f u r i de câte c i n c i
zeci. C â n d f o r m ă zece grămezi, i le întinse u n a câte u n a
l u i S m i t t y , care le băgă într-o borsetă.
S m i t t y trase f e r m o a r u l borsetei şi îi rânji l i n
Otterman.
- Băieţii garantează m a r f a . D a c ă ai vreo problemă eu
armele, să-mi s p u i .
- Poţi f i sigur c-o să-ţi s p u n .
O t t e r m a n n u vorbise pe t o n u l prietenos la care
se aşteptase S m i t t y . Părea m a i degrabă o a m e n i n ţ a r e şi
S m i t t y simţi nevoia să meargă la baie. C u falsă bravadă,
spuse:
- C â n d o să ai nevoie de altele, ştii u n d e să s u n i .
Şi-i făcu c u o c h i u l .
- î n t o t d e a u n a este o plăcere să fac afaceri cu d u iu
neavoastră, d o m n u l e O t t e r m a n .
Se ridică.
- S t a i jos.
S m i t t y se prăbuşi î n a p o i pe scaun. T i m p de câteva
m o m e n t e ce părură nesfârşite, singurele sunete d i n în
căpere fură cele ale a f u r i s i t e l o r de picături, al p l o i i care
izbea c u zgomot tabla acoperişului, b u b u i t u l îndepărtai
al t u n e t u l u i .
I n cele d i n u r m ă , O t t e r m a n spuse:
- Pat C o n n o r . C u n o ş t i numele?
- N u cred.
- E poliţist în Prentiss.
- O h , n i c i n u e de m i r a r e a t u n c i .
Dragoste sub presiune 311

S m i t t y râse peste umăr, spre cei d o i bărbaţi care stă­


teau în picioare în spatele l u i .
- N u a m prea mulţi p r i e t e n i p r i n t r e poliţişti.
- I n seara asta, ceva m a i devreme, m - a m întâlnit cu
C o n n o r într-unui d i n c l u b u r i l e tale jegoase.
- Şi ce-i cu asta?
- D o u ă ore m a i târziu, era m o r t în bucătăria l u i .
- I-a cedat inima?
- A fost împuşcat în t i m p ce-şi t u r n a u n pahar.
A c u m S m i t t y chiar t r e b u i a să meargă la baie.
- N u m a i spune? H a . N - a m auzit. C l u b u r i l e se î n c h i d
abia la d o u ă d i m i n e a ţ a , aşa că n u prea m i se întâmplă să
p r i n d ştirile de seară.
- A fost găsit prea târziu ca să m a i ajungă la ştirile
de seară.
O t t e r m a n p r i v i spre bărbatul care stătea în spatele
umărului stâng al l u i S m i t t y .
- D a r o sursă de încredere m-a i n f o r m a t că două
gloanţe au fost trase pe la spate în ţeasta l u i C o n n o r .
S m i t t y fluieră, sau cel puţin încercă. Buzele îi erau
prea uscate ca să le poată ţuguia.
- D a , c u siguranţă asta t r e b u i e să-1 f i rezolvat.
- D u p ă f e l u l în care a fost executat, C o n n o r a deza­
măgit pe cineva care se baza pe el. B a n i . M a r f ă . I n f o r m a ­
ţii. C u siguranţă, era v o r b a de ceva de valoare.
S m i t t y se cutremură v i z i b i l în clipa în care O t t e r m a n
Ne ridică brusc şi se aplecă spre el, peste masă.
- I I cunoşti pe C r a w f o r d H u n t ?
îşi încreţi faţa, ca şi c u m ar f i încercat să se gândească.
- C r a w f o r d H u n t , Crawford H u n t . . . N u m e l e îmi
pare cunoscut, dar n u ştiu de u n d e să-1 i a u .
O t t e r m a n spuse b l â n d :
- N u te grăbi, gândeşte-te b i n e .
D u p ă câteva clipe, S m i t t y se prefăcu că-şi aminteşte
brusc.
- O h , da! N u era t i p u l . . .
- Rangerul texan.
- D a , da, zise el, p o c n i n d d i n degete. N u era în sala
de judecată în care a i n t r a t t i p u l cu a r m a , a c u m câteva
zile? La el vă referiţi?
312 Sandra Brown

O t t e r m a n aruncă m o n e d a în aer, o prinse şi o strân


se în p u m n . A p o i se aplecă şi m a i m u l t spre S m i t t y .
- Eşti peşte, escroc şi mare secătură. S i n g u r u l m o t i v
p e n t r u care tolerez c o m p a n i a ta este p e n t r u a n u f i ne
v o i t să i n t r u personal în contact cu scursurile locale care
livrează arme surprinzător de b u n e . Dar, dacă mă mai
m i n ţ i vreodată, n u n u m a i că încetează i m e d i a t orice co
laborare între n o i , dar v o i avea grijă să-ţi fac s c r u m toate
c l u b u r i l e alea de d o i b a n i , să-ţi vâr în f u n d o ţeava de
puşcă şi să apăs trăgaciul.
S m i t t y înghiţi şi dădu repede d i n cap, în semn ea
înţelesese perfect.
O t t e r m a n se lăsă pe spate şi reîncepu c a l m să învârtă
m o n e d a între încheieturile degetelor.
- H a i să î n c e r c ă m să p u r t ă m o discuţie cinstită. încep
eu. Aseară, după ce a m plecat de la c l u b u l tău, C r a w f o r d
H u n t a fost văzut acolo. î n c o m p a n i a ta, S m i t t y . Era şi <»
femeie cu el. A u dus pe cineva afară.
- P e taică-său. Care-i u n beţiv n o t o r i u . D a c ă ai f i de
pe-aici, ai şti toată povestea. î n orice caz, în seara asta a
fost m a i rău ca de o b i c e i . A t r e b u i t să-1 s u n pe C r a w f o r d
să vină să-1 ia şi să-i plătească c o n s u m a ţ i a .
- A s t a - i tot?
- Asta-i t o t .
- N u ai n i c i o altă legătură cu C r a w f o r d H u n t ?
- La d r a c u ' , n u ! îl urăsc de m o a r t e . A c u m câţiva am,
m-a arestat p e n t r u indecenţă publică. Adică, n u poate
o m u l să-şi m a i facă de cap în p r o p r i a maşină?
- C i n e era femeia?
- N u - m i amintesc n u m e l e , dar era profesionistă.
- Femeia care a v e n i t azi cu H u n t , i d i o t u l e !
- O h . Judecătoarea.
- H o l l y Spencer?
- N u s e a m ă n ă cu n i c i o judecătoare pe care am va
zut-o eu. E o piesă a-ntâia.
O t t e r m a n n u reacţiona preţ de câteva secunde,
a p o i zâmbi într-un fel care îi ridică f i o r i pe şira spinării
l u i Smitty.
- T u eşti e x p e r t u l în d o m e n i u l ăsta.
S m i t t y se forţă să râdă.
Dragoste sub presiune 313

- P ă i , mă gândesc că o r i c i n e t r e b u i e să fie b u n la
iova.
Zâmbetul l u i O t t e r m a n se relaxa, până când dispăru.
- Băieţii o să te c o n d u c ă afară.
Fără n i c i u n alt î n d e m n , băieţii îl ridicară în picioare
cu atâta forţă că-i făcură dinţii să-i zgâlţâie în gură. Ţi-
nAndu-1 u n u l de sub u n braţ, a l t u l de celălalt, îl târâră
«pre uşă.
într-un m o m e n t de claritate izvorâtă d i n t r - o groază
orbitoare, S m i t t y îşi dădu seama că uitase borseta cu
huni şi că, de data asta, n u m a i părăsea cabana de pescu­
it pe p r o p r i i l e picioare.

R u g ă m i n t e a pe care C r a w f o r d i-o adresase s o c r u l u i


nfUi îi lăsase pe toţi î n m ă r m u r i ţ i de u i m i r e . C r a w f o r d
ne mişcă p r i m u l . întoarse c a p u l şi se uită la H o l l y . C u
vocea răguşită, o întrebă:
- T e - a i lovit?
U l u i t ă de schimbarea bruscă de subiect, H o l l y îl p r i ­
vi b u i m a c ă .
- Lovit?
- Ţ i - a i p i e r d u t e c h i l i b r u l pe trepte.
- O h . N u , sunt... sunt bine.
C o n t i n u â n d să o privească în o c h i , spuse:
- î n ţ e l e g i a c u m de ce a m v r u t să f i i aici, să vezi,
an auzi.
- C r e d că da.
- î m i doresc în c o n t i n u a r e custodia G e o r g i e i . Asta
nu ş-a s c h i m b a t .
întorcându-se spre s o c r u l l u i , spuse:
- O să ne c o n t i n u ă m l u p t a , Joe. D u p ă ce se t e r m i n ă
povestea asta, o să reluăm de la u l t i m u l p u m n , dacă asta
vrei. D a r în seara asta t r e b u i e să o iei pe Georgia de aici.
Chiar acum.
îşi c o b o r î g e n u n c h i u l şi-şi luă m â n a de pe p i e p t u l
lui Joe.
D u p ă ce văzuse cu o c h i i ei cu câtă ferocitate îl u r a
Joe G i l r o y pe C r a w f o r d , H o l l y aproape că se aşteptă să-1
vadă lansându-se într-un n o u atac fizic. N u o făcu, dar
314 Sandra Brown

trăsăturile feţei îi rămaseră ca sculptate în g r a n i t , cu p i i


virea pătrunzătoare.
Spuse:
- N u plec nicăieri până c â n d n u - m i s p u i despre n
e v o r b a . C e s-a întâmplat?
Ploaia îi lipise părul de f r u n t e l u i C r a w f o r d , dar 11
n u părea să observe acest l u c r u , după c u m n u p ă r e a
să ia în seamă n i c i hainele u d e de pe el.
- Ştiu cine a tras în sala de judecată. Ş t i e şi H o l l y .
Privirea l u i Joe se îndreptă ca o săgeată spre ea.
- E adevărat, spuse H o l l y . A m i d e n t i f i c a t u n of iu i
de poliţie d i n Prentiss ca f i i n d a t a c a t o r u l .
- C u m v-aţi dat seama?
- N u avem t i m p să i n t r ă m în d e t a l i i , zise C r a w f o n l
Dar, la o oră sau m a i puţin după această descoperire, .1
fost găsit m o r t . Ucis în p r o p r i a casă. Şi n u a fost frumo . 1

Grace scoase u n geamăt.


- Haideţi să stăm jos. Fac o cafea.
- N u avem t i m p de cafea, Grace, spuse C r a w f o n l
M a i b i n e ai î n c e p e să strângi d o a r ceea ce t r e b u i e ne.i
parat să iei cu t i n e .
- P e n t r u cât timp?
- N u ştiu. Câteva zile, poate.
- A ş t e a p t ă , Grace! spuse Joe, c â n d părea că soţia l u i
se pregăteşte să facă ce o rugase C r a w f o r d . N u a m a u / n
n i m i c care să m ă convingă să-mi fac bagajele şi să-mi ian
pe sus f a m i l i a , ca să ne furişăm afară d i n oraş în t o i u l
n o p ţ i i , ca o şatră de ţigani.
- Pe toţi d r a c i i , n u poţi să faci m ă c a r o dată ceva lai a
să f i i t u c o m a n d a n t u l ?
H o l l y îl prinse pe C r a w f o r d de cămaşă şi-1 tnr.»
î n a p o i , după care se aşeză între el şi s o c r u l l u i .
- D o m n u l e G i l r o y , d o a m n ă G i l r o y , spuse ea, î n i o i
c â n d c a p u l ca s-o includă şi pe Grace, a m ajuns la t o n
cluzia că n u eu eram ţinta vizată în sala de judecai,\
C r a w f o r d era.
Joe p r i v i în spatele ei, spre C r a w f o r d .
- N u mă s u r p r i n d e . D a r de ce, m a i exact?
- C u n o ş t i u n bărbat pe n u m e C h u c k O t t e r m a n . ' m
trebă C r a w f o r d .
Dragoste sub presiune 315

- A m auzit de el, fireşte. C o n d u c e p a r c u l de sonde.


( l e legătură are el cu toată povestea asta?
în cât m a i p u ţ i n e c u v i n t e c u p u t i n ţ ă , H o l l y le ex­
plică situaţia.
- C r a w f o r d i-a rugat pe r a n g e r i i d i n b i r o u l d i n H o u s -
lon să încerce să d e t e r m i n e care este legătura şi de ce ar
încerca O t t e r m a n să-1 ucidă.
Crawford continuă:
- î n t r e t i m p , m-a sunat el pe m i n e .
Asta o făcu pe H o l l y să dea î n a p o i .
- T e l e f o n u l de care m i - a i v o r b i t . Era de la C h u c k
()rterman?
- I-am recunoscut vocea.
Repetă scurta conversaţie.
- A spus că m ă aşteaptă l u c r u r i şi m a i rele şi iau ame­
ninţarea asta foarte în serios. T o t ce a făcut până a c u m a
fost u n avertisment b o l n a v . C â n d a f i l m a t - o pe Georgia
In parc, c â n d i-a distrus camera, c â n d . . .
- I-a distrus camera?
-Joe, nu-ţi p o t explica t o t u l a c u m , spuse el, pier-
zAndu-şi răbdarea. Ideea de bază e că N e a l Lester, d i n
motive n u m a i de el ştiute şi, în parte, m u l ţ u m i t ă ţie,
încearcă să-mi p u n ă m i e în cârcă toate astea.
- E u n-am făcut decât să-1 întreb...
- Ştiu ce ai întrebat şi a fost o măgărie. D a r N e a l a
luat-o de b u n ă . A m f u g i t în seara asta, dar, dacă m ă gă­
seşte, poate să m ă reţină patruzeci şi o p t de ore î n a i n t e
srt mă p u n ă sub acuzaţie, şi n u o p o t proteja pe Geor-
jţia dacă s u n t închis, şi o i a u razna c â n d m ă gândesc că
O t t e r m a n ar putea să se a p r o p i e de ea. Să o atingă.
- A m e n i n ţ a r e a pe care s p u i că ţi-a făcut-o...
- N u s p u n , chiar a făcut-o.
- B i n e , dar n u a spus n i m i c de G e o r g i a .
- C e d r a c u ' , Joe, chiar eşti dispus să-i p u i viaţa în joc
doar ca să câştigi o ceartă cu mine?
- N u încerca să d a i v i n a pe m i n e ! i-o întoarse răstit
bărbatul m a i î n vârstă. T u personal ai creat toată hara­
babura asta.
C r a w f o r d închise o c h i i o clipă şi, c â n d îi deschise
d i n n o u , erau strălucitori şi încărcaţi de s e n t i m e n t e .
316 Sandra Brown

- S u n t sigur că ştii cât de greu î m i este să v i n aici i


să-ţi cer chiar şi cea m a i mică favoare. D a r trebuie sa
laşi la o parte cearta d i n t r e n o i şi să o iei pe Georgia
de-aici.
Joe deschise gura, pregătindu-se să spună ceva, J.u
C r a w f o r d n u îl lăsă.
- Şi t r e b u i e să o faci a c u m .
H o l l y se uită pe rând la cei d o i bărbaţi, încă faţă in
faţă, fiecare la fel de n e c l i n t i t ca şi celălalt. Luând p i u
b l e m a în p r o p r i i l e m â i n i , se îndreptă spre Grace.
- D a c ă î m i arăţi u n d e s u n t l u c r u r i l e , te ajut i
împachetezi.

I n t i m p ce Grace, Joe şi H o l l y strângeau în graba


l u c r u r i l e esenţiale, C r a w f o r d trecu d i n t r - o cameră m
alta, verificând strada d i n faţă p r e c u m şi curtea J i u
spate a proprietăţii, uitându-se să vadă dacă se apropia
v r e u n echipaj de poliţie sau vreo maşină de patrula,
p r e s u p u n â n d că N e a l se va gândi în cele d i n urmă să I
caute aici.
La fel şi O t t e r m a n şi o a m e n i i l u i .
La u n m o m e n t dat, Grace îi aduse u n prosop. Se
uscă cât p u t u de b i n e , r ă m â n â n d în alertă.
-Tati?
C â n d G e o r g i a îl strigă, se întoarse de la fereasiu
d i n t r e stradă şi în clipa î n care o văzu simţi u n j u n g h i
de d u r e r e în i n i m ă . H o l l y scosese în linişte m a i m u In
obiecte de î m b r ă c ă m i n t e d i n d u l a p , pe care i le b ă g a s e
în g e a m a n t a n , dar aşteptaseră până în u l t i m a clipă ca -a
o trezească şi să o î m b r a c e .
A c u m îl privea s o m n o r o a s ă şi derutată. I I strângea l.i
p i e p t pe D o m n u l Iepurilă.
- B u n i c a a spus că m e r g e m într-o excursie. Dar eu
n u vreau.
- Sigur că v r e i .
C r a w f o r d o ridică şi o strânse în braţe. Mânuţi I.
ei i se strânseră în j u r u l gâtului şi îi c u p r i n s e m i j h u ui
cu picioarele.
- Pot să v i n la t i n e acasă?
- N u de data asta.
Dragoste sub presiune 317

îşi puse c a p u l pe u m ă r u l l u i şi-şi îngropa faţa în gâtul


lui. C r a w f o r d simţea c u m i se frânge i n i m a , dar t r e b u i a
sA fie adult, să fie curajos. I i v o r b i pe u n t o n entuziasmat:
- Să vezi ce-o să te distrezi!
- A ş a a zis şi H o l l y .
- A r e dreptate. B u n i c u l şi b u n i c a ţi-au pregătit m u l t e
surprize. D a r va t r e b u i să f i i c u m i n t e şi să faci t o t ce-ţi
s p u n ei. Bine?
- T u de ce n u poţi să vii?
- P e n t r u că a m de l u c r u . D a r o să mă gândesc la t i n e
lot t i m p u l şi-o să-mi doresc să f i u cu t i n e .
îi simţi p i e p t u l ridicându-se sub m i c i l e sughiţuri care
prevesteau plânsul. C r a w f o r d îşi spuse că era d o a r ador­
mită, că plângea d i n cauză că fusese trezită brusc şi con-
Iruntată cu o situaţie n e o b i ş n u i t ă , pe care n u o putea
înţelege. D a r , oricare ar f i fost m o t i v u l , nu-1 lăsa i n i m a
sA se despartă de ea c â n d plângea.
Făcându-i cercuri cu m â n a pe spate, îi m u r m u r ă
In păr:
- H a i d e a c u m ! O să fie b i n e . H a i să m e r g e m în
maşină.
- M ă d u c i tu?
Strânse cu putere o c h i i ca să n u dea voie l a c r i m i l o r
sA iasă.
- F i i convinsă!
Strângând-o c u putere la p i e p t u l l u i , o duse î n braţe
p r i n casa a c u m î n t u n e c a t ă , a p o i în garajul l i p i t de casă,
unde Joe aşeza g e a m a n t a n u l ei, u l t i m u l care m a i rămă­
sese, în p o r t b a g a j . A r f i v r u t să treacă pe lângă C r a w f o r d
fAră n i c i u n cuvânt, dar C r a w f o r d îl strigă.
S o c r u l l u i se o p r i şi se uită la el.
- Eşti singura persoană în care a m încredere î n p r i ­
vinţa asta, Joe. Ş t i u că o s-o aperi la fel de n e î n d u p l e c a t
ca m i n e .
Joe îi susţinu p r i v i r e a , dădu scurt d i n cap, a p o i urcă
la v o l a n .
Fără alte a m â n ă r i , o duse pe Georgia la p o r t i e r a ban­
chetei d i n spate, pe care H o l l y le-o ţinea deschisă. O
aşeză pe G e o r g i a în s c a u n u l special. C â n d fetiţa întinse
mâinile după c e n t u r i , îi spuse:
318 Sandra Brown

- Lasă-mă pe m i n e de data asta.


- Ş i pe D o m n u l Iepurilă.
- Desigur.
î n c h i s e c e n t u r i l e şi se asigură că erau b i n e strâns.,
a p o i îi c u p r i n s e faţa î n m â i n i şi îşi l i p i f r u n t e a de a ci.
- S ă f i i drăguţă p e n t r u taţi.
- Bine.
- Te iubesc.
- M a i m u l t decât orice? întrebă ea, r e p e t â n d cuvinte
le pe care i le spunea atât de des.
- M a i m u l t decât orice.
îi sărută f r u n t e a , părul, o b r a j i i şi î n cele d i n urm.»
buzele.
Dar, c â n d încercă să se retragă, î n t i n s e m â n u n !<
după el.
- T a t i ? V i i şi t u m â i n e acolo u n d e ne d u c e m noi.'
- P r o b a b i l că n u m â i n e .
- D a r când?
- C â t o să p o t de repede.
A p o i , î n a i n t e ca tristeţea de pe c h i p u l ei să4 facă .,t
se răzgândească î n privinţa necesităţii acestei despart ii i,
o sărută d i n n o u , făcu repede u n pas î n spate şi închi-i
p o r t i e r a . G e o r g i a îşi l i p i o m â n u ţ ă de geam. Crawfohl
îi sărută p a l m a pe partea cealaltă, a p o i îşi puse mâna
l u i mare peste a ei şi rămaseră aşa până c â n d Joe sa>;r.»
m a ş i n a d i n garaj.

capitolul 27
- U n d e o să se ducă? î n t r e b ă H o l l y , î n t i m p ce Ciaw
f o r d o împingea în m a ş i n ă .
Strada era pustie. Casele d i n j u r erau c u f u n d a t e in
î n t u n e r i c . N u se părea că cineva ar f i observat scurta l< »i
vizită la f a m i l i a G i l r o y . C h i a r şi aşa, C r a w f o r d cercei.i
î m p r e j u r i m i l e , alert la mişcarea oricărei f r u n z e , la pleu-,
căitul fiecărei picături de p l o a i e .
- S o r a l u i Grace s-a recăsătorit recent, după ce a l<>a
văduvă a n i de zile. Locuieşte î m p r e u n ă c u soţul ei înti
c o m u n i t a t e de p e n s i o n a r i , chiar lângă A u s t i n .
Dragoste sub presiune 319

- A u d r u m l u n g de făcut.
- C i n c i ore, m a i m u l t sau m a i p u ţ i n . Ploaia s-ar p u ­
tea să-i încetinească. Sper că G e o r g i a o să d o a r m ă aproa­
pe t o t d r u m u l .
- N u ştiu c u m ai reuşit să-ţi iei la revedere de la ea
lAră să cedezi.
- N i c i eu n u ştiu.
Privi în g o l preţ de câteva clipe, a p o i îşi drese vocea
şl arătă spre cheile d i n contact.
- Porneşte. T r e b u i e să f i u departe de l o c u l ăsta înain­
te ca N e a l Lester să vină să mă caute.
- M - a sunat.
Ţ i n â n d v o l a n u l cu m â n a stângă, îşi scoase cu dreap­
ta t e l e f o n u l d i n b u z u n a r u l b l u g i l o r şi i-1 întinse l u i
Oawford.
- Era d a t pe vibraţii, dar l-am i g n o r a t . A m v e r i f i c a t
apelurile în t i m p ce Grace o îmbrăca pe G e o r g i a , dar n u
am ascultat mesajele.
- Ţ i - a lăsat două, zise C r a w f o r d . Şi ai şi u n S M S , dar
e de la M a r i l y n .
- D e ce mi-ar t r i m i t e u n mesaj?
- V r e i să ţi-1 citesc?
- Te r o g .
C r a w f o r d deschise mesajul.
- S c r i e : „ C e d r a c u ' se întâmplă?" D u p ă vocabula­
rul pe care-1 foloseşte, n u s-ar părea că vrea să îndrepte
lucrurile.
- Sun-o, te r o g .
C r a w f o r d iniţie a p e l u l , dar B l u e t o o t h - u l maşinii pre­
lua c o n v o r b i r e a .
I m e d i a t ce răspunse, M a r i l y n răbufni:
- H o l l y , slavă c e r u l u i că ai sunat! E r a m m o a r t ă de
«rijă.
- D e ce?
- M - a sunat d e t e c t i v u l ăla... A l a ţâfnosul. Lester? I n
orice caz, e la t i n e acasă şi...
- La m i n e acasă? C â n d se întâmpla asta?
- A c u m o vodcă şi t r e i ţigări. M-a întrebat dacă ştiu
ceva de t i n e şi i-am spus că n u , că n u m a i eşti clien­
ta mea. A p o i mi-a spus că n u erai acasă şi că se temea
320 Sandra Brown

să n u ţi se f i î n t â m p l a t ceva rău. A spus ceva d e s p r e u n


poliţist care a fost ucis. C r e d e a m c-o s-o iau r a z n a . U n u , 1

eşti? Eşti bine?


- Da, sunt bine.
- N u eşti obligată să spui asta cu arma la t â m p l ă , n u '
- N u . Totuşi, n u p o t să vorbesc cu t i n e . Este o . . . ăa
situaţie de care t r e b u i e neapărat să m ă o c u p . î m i I M
scuze că te-am speriat şi apreciez îngrijorarea. S i n c e r .
Se pregătea să întrerupă c o n v o r b i r e a f o l o s i n d b u i u
n u l de pe v o l a n , c â n d M a r i l y n spuse:
- A c e a s t ă , ăă, situaţie, are legătură cu el, n u - i aşa. N ;

să n u îndrăzneşti să mă insulţi prefăcându-te că n u şi 11


la cine mă refer. A t a c u l d i n sala de j u d e c a t ă a f o s t d o . n
p r i m u l şoc pe care 1-a p r i m i t s i s t e m u l tău, n u - i aşa? A l
doilea a fost băiatul ăla rău, b l o n d şi înalt.
I n t i m p u l discuţiei cu M a r i l y n , H o l l y îşi ţ i n u s e p r i v i
rea aţintită la d r u m . A c u m îi aruncă o p r i v i r e l u i C r a w
f o r d , care stătea lângă ea, n e m i ş c a t ca o piatră, c u o c l m
aţintiţi asupra ei, înregistrând fiecare cuvânt.
- T ă c e r e a ta este m a i m u l t decât grăitoare, H o l l y ,
c o n t i n u ă M a r i l y n . Ş i ce a u d eu d i n ea este u n e o n i Iu i
de interese, p r u d e n ţ ă c o n t r a poftă trupească, o d i l e m a
morală şi etică. Ş i toate astea s u n t pe g u s t u l m e u , spir.i
ea râzând. De-abia aştept să m ă joc cu ele.
- T e - a m concediat, ai uitat?
- D a , dar a c u m înţeleg de ce. I I apărai pe el.
- D e tine.
- D a , dar p o t să r e n u n ţ la asta.
-Ascultă-mă, Marilyn...
- N u , t u să m-asculţi. Eşti o j u d e c ă t o a r e excelenia,
H o l l y . D e d i c a t ă şi idealistă. T u chiar crezi î n ceea c e I a u
Şi n u zic asta d o a r ca să te linguşesc şi să m ă iei î na p u i .
î n t â m p l ă t o r chiar cred ce s p u n . T u ar t r e b u i să. o c u p i
p o s t u l ăsta.
- D u p ă t o t ce s-a petrecut în această s ă p t ă m â n ă , ma
t e m că g u v e r n a t o r u l H u t c h i n s o să-şi retragă s u s ţ i n e r e a
G r e g Sanders mi-a sugerat să m ă retrag cu g r a ţ i e şi ,a
salvez aparenţele.
- N i c i într-o m i e de a n i ! Ce-i drept, ne p r i n d e b i n e IM
necuvântarea g u v e r n a t o r u l u i , dar p u t e m câştiga şi I a u
Dragoste sub presiune 321

cu. La naiba, aş p u t e a chiar să fac ceva de-a d r e p t u l


revoluţionar în p o l i t i c ă şi să-i uimesc pe alegători c u
adevărul. U n e o r i se î n t â m p l ă să fie chiar cea m a i b u n ă
abordare. O să m ă g â n d e s c la strategia noastră. I n t r e
t i m p , ocupă-te de situaţia ta c u r a n g e r u l texan. O f i el
mitocan, dar t r e b u i e să recunosc că ştie să se facă plăcut.
I !And o să ai nevoie d e m i n e , v o i f i pregătită.
După ce c o n v o r b i r e a se întrerupse, n u p u t u evita
rAnjetul l u i C r a w f o r d .
- Băiatul rău, b l o n d şi înalt?
- N u eu a m spus asta, c i M a r i l y n .
- O s-o iei înapoi?
- N u ştiu. M a i i m p o r t a n t e dacă ai auzit c â n d a spus
i A Neal e acasă la m i n e .
-Da.
Zâmbetul îi dispăru şi o f t ă .
- N-ar f i t r e b u i t să t e amestec, dar n u p u t e a m f i sigur
cA Grace o să m ă s u s ţ i n ă . Joe ar f i p u t u t s-o convingă să
Apună că le-am î n c r e d i n ţ a t - o pe Georgia fără să precizez
i'A este o situaţie t e m p o r a r ă . A m avut nevoie de t i n e ,
Jar n u vreau să te i m p l i c şi m a i m u l t în ceea ce Joe a
n u m i t în m o d corect u n dezastru creat de m i n e . Deşi
HA mă ia naiba dacă ştiu ce-am făcut de l-am enervat pe
O t t e r m a n , u n o m pe care n i c i n u l-am văzut vreodată
înainte să i n t r e î n secţia de poliţie.
îşi dădu c a p u l pe spate şi închise o c h i i . P r i v i n d u - i
p r o f i l u l , H o l l y f u ş o c a t ă să vadă cât de epuizat părea.
Avea cearcăne adânci sub o c h i . G ă u r i l e de sub p o m e ţ i i
o b r a j i l o r erau m a i p r o n u n ţ a t e decât de o b i c e i .
- C â n d ai d o r m i t u l t i m a oară? îl întrebă.
- N u - m i amintesc.
- Eşti extenuat.
-Joe n u e o m u l care se lasă uşor şi m - a m î m p u n s de
d o u ă o r i cu el azi. Şi a p o i a fost e p i s o d u l cu taică-meu.
Niciodată n u - m i e u ş o r c â n d m ă întâlnesc cu el. D a r ce
m-a c o n s u m a t cel m a i m u l t a fost să-mi iau la revedere
de la G e o r g i a .
- A l t l u c r u pe care l-ai f ă c u t de două o r i azi.
- Ş i în ambele c a z u r i a fost c u m p l i t . T o t u ş i , în sea­
ra asta a fost d i f e r i t . A s i m ţ i t că ceva n u e-n regulă.
322 Sandra Brown

N u s u p o r t să ştiu că e îngrijorată. N u i-am p u t u t spune


c â n d o s-o m a i văd şi adevărul e că...
- Adevărul e că?
- D a c ă iese aşa c u m vrea O t t e r m a n , n-o s-o m a i văJ
niciodată.
Brusc, îşi îndreptă spatele şi deschise o c h i i . Cearcă
nele adânci îi făceau să pară e x t r a o r d i n a r de strălucite>i i
şi trădau o hotărâre de n e c l i n t i t . Lovindu-se cu p u m n u l
în coapsă în t i m p ce vorbea, spuse:
- N u p o t lăsa să se î n t â m p l e asta. Poate că n-o să m a i
câştig custodia G e o r g i e i , dar o să mă-nghită i a d u l înain
te să r e n u n ţ la ea.
- C e ai de gând să faci?
- S ă r ă m â n î n viaţă. S ă m ă d a u la f u n d şi să stau
acolo atât t i m p cât va f i nevoie ca să a j u n g la O t t e r m a n
î n a i n t e să ajungă el la m i n e .
- Ş i c u m intenţionezi să faci asta?
- A s t a e partea m a i complicată. î n c ă m ă m a i
gândesc.
- A i putea să te p r e d a i şi să-i ceri a j u t o r u l l u i Neal.
- N i c i gând. E l face temenele î n faţa l u i O t t e r m a n .
- Poate că s-a răzgândit.
- N u p o t să risc. A r î n s e m n a să-mi leg singur mâinile
- N u p o t să-ţi s p u n n i m i c ca să te fac să te răzgândeşt i '
- î m i pare rău, H o l l y , n u .
Trase maşina pe marginea d r u m u l u i şi se î n t o a r s e
spre el.
- î n cazul ăsta, t r e b u i e să c o b o r i .

C r a w f o r d p r i v i f a r u r i l e d i n spate ale maşinii l u i H o l


ly dispărând î n depărtare, a p o i î n c e p u să meargă cu pa-,
grăbit, sperând să se poată ascunde î n î n t u n e r i c şi să n u
fie văzut. M a i întâi de orice, t r e b u i a să se a d ă p o s t e a i ^
de ploaie» T r e c u de câteva străzi, a p o i ajunse î n dreptul
u n e i case î n a cărei c u r t e era u n p a n o u pe care sena
De vânzare.
G h e m u i n d u - s e lângă peretele d i n spate al şopronu
l u i deschis, îl sună pe H a r r y L o n g b o w şi îl trezi.
- î m i pare rău, p r ietene, spuse celălalt ranger, c;v.
c â n d . N - a m găsit n i m i c î n c ă . A b s o l u t n i m i c care să-1 \vyy
Dragoste sub presiune 323

>c O t t e r m a n de t i n e sau de v r e u n a p r o p i a t de-al tău.


)ar a t r e b u i t să mă culc. Te-am sunat să-ţi s p u n că fac o
pauză, dar mi-a i n t r a t mesageria vocală.
- A t r e b u i t să-mi las t e l e f o n u l .
- La d r a c u ' . A s t a n u sună b i n e .
- L - a u găsit pe Pat C o n n o r m o r t şi O t t e r m a n m-a
ameninţat.
-S-a dus s o m n u l m e u , mârâi H a r r y .
C r a w f o r d îi povesti ce se petrecuse.
- A m scos-o pe Georgia d i n oraş. Era p r i m u l l u c r u
pe care t r e b u i a să-1 fac.
- U n d e sunteţi a c u m t u şi judecătoarea?
- Ea e în d r u m spre casă.
- Ş i tu?
- D a c ă n u ştii, n u poţi spune. O să-i treacă p r i n cap
lui N e a l să te î n t r e b e dacă a m l u a t legătura cu t i n e . M ă
m i r că n u te-a sunat deja. C â n d o să te sune, o să-i poţi
«pune c u toată sinceritatea că n u ştii n i c i u n d e s u n t ,
n i c i ce a m de gând să fac.
- O să-1 p u n la c u r e n t pe Sessions, ca să n u fie l u a t
prin surprindere.
- Mersi.
- Poate că ar t r e b u i să-1 laşi pe a f u r i s i t u l ăla să te ares­
teze. C e l puţin închisoarea e u n loc sigur.
- D a , dar n u te m a i lasă să pleci c â n d v r e i t u .
- A s t a aşa e.
- C e spune m a i o r u l de f a p t u l că s u n t i m p l i c a t într-o
crimă?
- Zice că e cea m a i mare porcărie pe care i-a fost d a t
H O audă vreodată. I I face pe N e a l Lester c u m îi v i n e la
gură şi n i c i m ă c a r n u 1-a întâlnit încă.
C u orice altă ocazie, C r a w f o r d ar f i râs. D a r situaţia
prezentă n u era amuzantă.
- S u n t c o n v i n s că O t t e r m a n e responsabil p e n t r u
moartea l u i C h e t , a l u i Rodriguez şi a c u m a l u i C o n n o r .
T r e i cadavre într-o singură săptămână. V r e a u să-1 p r i n d
pe n e n o r o c i t u l ăsta, H a r r y .
- M ă î n t o r c la treabă.
324 Sandra Brown

- N u , termină-ţi s o m n u l P r o b a b i l că şi O t t e r m a n r.i
reface^ forţele î n seara asta. A avut o zi grea. F i l m u l dm
parc. întâlnirea d i n b a r u l de striptease.
- Execuţia.
- N u el a făcut f i l m u l şi n u el 1-a împuşcat pe C o n
n o r . Nu-şi face singur t r e b u r i l e m u r d a r e . I i are pe Vu
şi Poc.
- Cine-s ăştia?
- D o i b o d y g u a r z i . Şi m a i s u n t şi cei de teapa l u i l a i
Connor.
- Prea tâmpiţi ca să-i spună nu?
- P r e a speriaţi, poate. Ştii a ce-mi s e a m ă n ă m i r '
A crimă organizată.
- N e n o r o c i t u l ăsta mi-e d i n ce în ce m a i puţin sim
patic, zise H a r r y .
- Şi m i e .
- Ţ i n e c a p u l jos.
C r a w f o r d îi dădu n u m ă r u l cartelei preplătite, apoi
închise şi dădu alt t e l e f o n , n u m ă r â n d nervos apeluri Ic
până c â n d auzi vocea nazală a l u i S m i t t y , î n d e m n â n d u I
să lase u n mesaj.
C r a w f o r d spuse doar:
- Ştii cine e. S u n ă - m ă sau ia-ţi a d i o de la p r u n e l e ali-.i
uscate.
î n c h i s e t e l e f o n u l , se uită la ceas, a p o i îşi ridică gule­
r u l fâşului şi ieşi în ploaie.

capitolul 28
- C â n d i-aţi spus să coboare d i n maşină, n u s-a im
potrivit?
- La î n c e p u t , recunoscu H o l l y , ca răspuns la întrcki
rea l u i N e a l . D a r i-am spus că refuz să-1 d u c m a i depai n
A c o b o r â t . E u m - a m dus acasă.
C â n d ajunsese, îi găsise pe N e a l Lester şi pe M a u
N u g e n t a ş t e p t â n d î n t r - u n sedan fără î n s e m n e o h
ciale, în capătul aleii casei ei. Se dusese în spate şi i n i i a
se î n casă pe uşa de la bucătărie, a p o i le deschisese ir.a
d i n faţă.
Dragoste sub presiune 325

In t i m p ce-i i n v i t a î n ă u n t r u , spusese:
A m v o r b i t c u M a r i l y n . M i - a spus să vă aştept.
Se oferise să le facă o cafea, dar cei d o i refuzaseră.
%v aşezaseră în f o t o l i i l e d i n camera de zi şi, în u l t i m e -
!i> douăzeci de m i n u t e , H o l l y le povestise t o t ce se în-
lAmplase d i n m o m e n t u l în care p r i m i s e t e l e f o n u l de
Im C r a w f o r d .
- N u v-a spus ce avea de gând să facă?
- Să r ă m â n ă în viaţă. Acestea s u n t c u v i n t e l e pe care
li«-a folosit. D e d r a g u l f i i c e i l u i , îşi doreşte foarte m u l t
«A trăiască. D u p ă ce s-a asigurat că a plecat şi că e în si­
guranţă, a d e v e n i t dintr-odată m u l t m a i c a l m . C â n d m-a
Minat şi m-a rugat să-1 ajut, părea disperat.
- C h i a r era, spuse N e a l . T o c m a i fugise d i n custodia
poliţiei.
- M i - a spus că s-a dus singur la t r i b u n a l şi că v o i a să
coopereze. N u i se puseseră cătuşe. N u fusese arestat şi
nu i se citiseră d r e p t u r i l e .
Făcu o pauză şi se uită intens la cei d o i d e t e c t i v i .
- D a c ă n u c u m v a m-a m i n ţ i t .
- N u v-a m i n ţ i t . N u a m făcut n i m i c d i n toate astea,
•puse N u g e n t şi, când N e a l îi aruncă o p r i v i r e n i m i c i ­
toare, adăugă:
- Şi t o c m a i d i n acest m o t i v m - a m gândit că p u t e a m
nA'l las s i n g u r ca să discute cu avocatul.
- D a c ă t o t ce-şi dorea era să se asigure că fiica l u i n u
cure în p e r i c o l , spuse N e a l , de ce 1-a păcălit pe N u g e n t şi
a a b a n d o n a t maşina în parcare? D e ce n u mi-a spus m i e
despre t e l e f o n u l care 1-a d e t e r m i n a t să ia măsuri atât de
drastice?
- S e temea că n-o să-1 credeţi. Ş i , personal, cred că
avea dreptate.
Făcu o pauză, p e n t r u a da m a i m u l t efect cuvintelor.
- S e temea că fiecare m i n u t petrecut în a da expli­
caţii î n s e m n a u n m i n u t în plus în care fiica l u i era
In p e r i c o l .
- N u m a i e n i m e n i care să f i auzit acest presupus te­
l e f o n , n u - i aşa? zise N e a l , ca să se apere.
- E r a m cu el când i-a sunat t e l e f o n u l , zise N u g e n t .
- D a r ţi-a spus că era avocatul.
326 Sandra Brown

- Aţi v o r b i t cu avocatul? întrebă H o l l y .


C u răspunsul gata pregătit, N u g e n t spuse:
- C r a w f o r d a cerut o recomandare. B e n K n o t t s 1a
sunat şi i-a i n t r a t mesageria vocală. A p e l u l a fost p r i m i i
la câteva m i n u t e după cel de la n u m ă r u l n e c u n o s c u t .
H o l l y se uită la N e a l .
- A c e r u t u n avocat. N u este o indicaţie a făptuim
că avea toate intenţiile de a trece p r i n procesul de i n i e
rogare şi că ar f i făcut acest l u c r u dacă n u ar f i p r i m i i
t e l e f o n u l de la C h u c k O t t e r m a n ?
- N i m e n i n u a c o n f i r m a t că a fost O t t e r m a n , o c o n
trazise N e a l . A p e l u l de la n u m ă r u l n e c u n o s c u t ar f i p u
t u t f i de la o r i c i n e . S-a f o l o s i t de el ca să-1 păcălească
pe N u g e n t .
- D a c ă t e l e f o n u l a fost o păcăleală, spuse H o l l y .
de ce şi-ar f i i m p l o r a t socrii să plece i m e d i a t d i n oraş i ;

să o ia pe fiica l u i c u el? V ă p o t c o n f i r m a şi ei că aşa s a


întâmplat.
- D o m n u l G i l r o y a făcut-o deja.
A f i r m a ţ i a l u i N u g e n t îl forţă pe N e a l să dezvolte su
b i e c t u l , deşi e v i d e n t n u îşi dorea să o facă.
- D u p ă ce a m t r i m i s u n echipaj la ei şi a m p r i m i i
c o n f i r m a r e a că n u era nimeni^acasă, l-am sunat pe Joc
G i l r o y pe n u m ă r u l de m o b i l . I I aveam de la declaraţia
de după atacul d i n sala de judecată.
- A c o n f i r m a t ce v-am^spus eu?
- C u v â n t cu cuvânt. î n c o n t i n u a r e nu-1 înghite p r
C r a w f o r d , dar ginere-său a reuşit să-1 convingă că fetiţa
t r e b u i a m u t a t ă fără a m â n a r e .
- M - a c o n v i n s şi pe m i n e de acelaşi l u c r u , spuse H i >l
ly. Şi, spre deosebire de dumneavoastră, eu cred că d o m
n u l O t t e r m a n este v i n o v a t .
- F i l m u l este dovada, o aprobă N u g e n t .
- Ţ i n e - ţ i gura, M a t t ! p u f n i N e a l . N u este nici *•
dovadă.
H o l l y n u le dezvălui f a p t u l că ştia o r i g i n e a şi con
ţinutul f i l m u l u i la care se referise N u g e n t , dar se un.i
la N e a l şi ridică s p r â n c e n e l e c u o expresie întrebate »a
re. S t r â n g â n d buzele într-un gest de resemnare, detecii
v u l spuse:
Dragoste sub presiune 327

- C r a w f o r d are o înregistrare v i d e o în care Pat C o n ­


nor discută cu C h u c k O t t e r m a n . S u s ţ i n e că a fost f i l m a -
IA In această seară, într-un bar local.
- De-asta şi-a lăsat C r a w f o r d t e l e f o n u l , spuse N u g e n t .
( A\ să ne r ă m â n ă n o u ă înregistrarea.
- Şi-a lăsat m o b i l u l ca să n u - i p u t e m da de urmă, spu-
•c Neal pe u n t o n sever.
- D o m n u l O t t e r m a n are o explicaţie p e n t r u această
conversaţie cu v i c t i m a u n e i crime? întrebă H o l l y .
- N u e în oraş. î n c e r c ă m să-1 localizăm.
H o l l y îşi r o t i privirea p r i n sufrageria casei ei.
- M ă scuzaţi, dar m i e îmi pare că vă preocupă m a i
m u l t să-1 localizaţi pe C r a w f o r d H u n t .
- Pentru că a f u g i t în m i j l o c u l investigaţiei u n e i cri­
me. Ş i , chiar dacă se dovedeşte că n u a fost în n i c i u n fel
Implicat, t o t este periculos şi iresponsabil. N-ar t r e b u i să
lle cazul să vă amintesc dumneavoastră acest l u c r u . L-aţi
vAzut în acţiune.
- D a , l-am văzut în acţiune. Salvând vieţi şi protejân-
du-i pe alţii. S u n t e ţ i sigur că dezaprobarea pe care o n u ­
triţi vizavi de metodele l u i p r e c u m şi a n t i p a t i a personală
pe care i-o purtaţi n u v-au afectat judecata?
- D u m n e a v o a s t r ă sunteţi sigură că h o r m o n i i n-au
afectat-o pe a dumneavoastră?
N u g e n t se înecă.
Privirea l u i N e a l rămase fixată asupra e i .
- C r e d că îi luaţi în m o d c o n t i n u u apărarea pen­
t r u că vă simţi puţin atrasă de el, d o a m n ă j u d e c ă t o r
Spencer.
- E i b i n e , vă înşelaţi, d o m n u l e sergent Lester. îi au
apărarea p e n t r u că s u n t convinsă că are d r e p t a t e . Ş i n u
Nunt d o a r puţin atrasă de el, s u n t foarte atrasă de el.
Ceea ce reprezintă u n i n c o n v e n i e n t . Până c â n d m - a m
suspendat de la judecarea cazului de custodie, reprezen­
ta şi o p r o b l e m ă de etică. A r e potenţialul de a mă p u n e
î n situaţii j e n a n t e şi s-ar putea să mă coste chiar p o s t u l
de judecător. C u siguranţă, C r a w f o r d H u n t reprezintă o
complicaţie neaşteptată în viaţa mea. D a r asta n u îl face
u n c r i m i n a l . Dovedeşte totuşi că dumneavoastră sunteţi
328 Sandra Brown

u n n e g h i o b care insistă să se ţină după el, în loc să ia


u r m a adevăratului v i n o v a t .
Se ridică.
- M a i e ceva?
N e a l încă m a i spumega în t i m p ce H o l l y îi conduse
la uşă. H o l l y îi p r i v i pe cei d o i urcând în maşină şi înde
părtându-se. A b i a a t u n c i închise uşa şi făcu u n o c o l ca
m e r e i , stingând l u m i n i l e . D u p ă ce se asigură că t o t u l era
în regulă, se duse în d o r m i t o r u l ei şi, după ce o închise,
se s p r i j i n i de uşă şi îşi l i p i f r u n t e a de l e m n u l rece.
D i n spate, u n braţ p u t e r n i c îi c u p r i n s e talia şi un
bărbat o trase, l i p i n d - o de el. I i strânse părul în p u m n u l
l u i şi o sărută f i e r b i n t e în spatele u r e c h i i , ş o p t i n d :
- E i , d o a m n ă judecător, le-ai zis-o!

capitolul 29
C r a w f o r d îşi strecură mâinile pe sub bluza ei şi i i
desfăcu s u t i e n u l . Intinzând mâinile în faţă, pe sub cupe,
îi prinse sânii în p a l m e . V â r f u r i l e degetelor se jucară cu
sfârcurile ei. S c â n c e t u l de plăcere al l u i H o l l y se ameste
că c u u n geamăt care cerea m a i m u l t .
O întoarse cu faţa spre el, o lăsă fără bluză şi fără
s u t i e n , trăgându-i-le pe a m â n d o u ă peste cap şi, înainte
ca părul să i se aşeze î n a p o i pe u m e r i , buzele i se lipiră
de sânii ei. H o l l y îi prinse capul în p a l m e în t i m p ce (>
săruta cu atâta patimă încât senzaţiile pe care i le p r o v o
ca erau ca nişte scântei electrice.
N u voia să se oprească, dar hainele l u i u d e îi de­
r a n j a u în aceeaşi măsură pe a m â n d o i . I i dădu d r u m u l
şi îşi scoase geaca. îşi desfăcu p r i m i i n a s t u r i de la că
masă a p o i , p e n t r u că d u r a prea m u l t t i m p , şi-o trase
peste cap.
H o l l y n u îndrăznea să aprindă l u m i n a şi să rişte ca
poliţiştii lăsaţi de pază să-1 vadă, dar voia să-1 cunoas
că. Punându-şi palmele pe p i e p t u l l u i şi simţind u i
părul mătăsos, se a p r o p i e c u faţa de el. Sfârcurile ii
erau întărite. îşi trecu l i m b a peste u n u l d i n ele şi-1 a u r i
Dragoste sub presiune 329

pe C r a w f o r d şuierând o înjurătură, în t i m p ce-şi deschi-


ileaşliţul.
îşi băgă m â n a în p a n t a l o n i i l u i şi-şi lăsă degetele să
treacă peste părul des şi aspru, a p o i să se strângă în j u r u l
lui. C a p u l l u i căzu greu pe u m ă r u l ei.
O cuprinse c u braţele de coapse, o ridică şi o duse la
pat. D u p ă ce o întinse pe spate, îi trase b l u g i i şi chiloţii
peste picioare. D u p ă ce scăpă de acest d e t a l i u inconve­
nient, urcă lângă ea în pat, se aşeză în g e n u n c h i între
picioarele ei, pe care i le î n d o i de la g e n u n c h i şi i le
împinse la p i e p t .
A p o i n i c i u n u l d i n ei n u m a i făcu n i c i o mişcare.
Preţ de câteva m o m e n t e , respiraţia l o r neregulată f u sin­
g u r u l sunet d i n încăpere, d i n l u m e . I i i n t u i mişcarea
înainte să-i simtă mâinile pe gambe. Le strânse, f a m i -
liarizându-se cu f o r m a l o r . O mângâie urcând până în
«parele g e n u n c h i l o r , u n d e îi încercui r o t u l a c u degetele
m a r i . Respiraţia i se o p r i când mâinile l u i se mişcară
d i n n o u , de data asta urcându-i pe i n t e r i o r u l coapselor,
deschizându-le încet, dar hotărât, pregătindu-le p e n t r u
gura l u i .
C ă l d u r a buzelor l u i o învălui. Preţ de câteva m o ­
mente, n u făcu n i m i c altceva. D o a r atât. D o a r acolo. O
atingere blândă care o ţinu nemişcată, într-un i n c r e d i b i l
m o m e n t de i n t i m i t a t e . Până c â n d , treptat, î n c e p u să
facă dragoste.
Fiecare atingere a buzelor sau a l i m b i i l u i îi t r i m i t e a o
aenzaţie electrică p r i n întreg t r u p u l . O r i de câte o r i gura
lui se retrăgea ca să o muşte uşor de i n t e r i o r u l coapsei
HAU ca să o sărute pe a b d o m e n , spatele i se arcuia, şoldu­
rile i se r i d i c a u într-o dorinţă disperată şi n e p u t i n c i o a s ă
de a-1 face să găsească acel loc în j u r u l căruia o sărutase,
dar pe care n u îl atinsese î n c ă .
A b i a după ce îi rosti n u m e l e într-un geamăt îi făcu
pe plac, dar necăjind-o, atingând-o cu gura, atât de în­
cet, atât de desăvârşit, încât respiraţia i se transformă
In geamăt şi întreg t r u p u l i se î n c o r d a . A t u n c i mângâie­
rile l u i se c o n c e n t r a r ă , se transformară în nişte spirale
fără sfârşit, p â n ă c â n d senzaţia care creştea în ea i z b u c n i
330 Sandra Brown

într-o explozie de plăcere atât de intensă î n c â t n u o p u ­


tea c o n t r o l a .
C r a w f o r d se ridică şi, cu o mişcare puternică, f u înă­
u n t r u l ei, iar senzaţia de plăcere atinse c u l m i l e . I i prinse
gemetele într-un sărut, a p o i o lăsă să se potolească şi să
se o d i h n e a s c ă , în t i m p ce-i săruta l o b i i u r e c h i l o r , pleoa­
pele, buzele.
G u r a ei se deschise sub a l u i şi sărutul d u l c e se trans­
formă într-unui pasional. Şoldurile î n c e p u r ă să i se
mişte într-un r i t m erotic. Fiecare mişcare o aducea mai
aproape de u n al doilea orgasm şi, c â n d f u d i n n o u la
limită, o c u p r i n s e cu m â n a pe la spate şi o ţinu în loc,
în t i m p ce se î m p i n s e în ea r a p i d şi c u putere de câteva
o r i , făcând-o să-şi piardă orice u r m ă de c o n t r o l . A p o i se
îngropa a d â n c în ea.
Senzaţia f u cutremurătoare, lungă, intensă.
I n cele d i n u r m ă , îşi reveniră a m â n d o i , dar, când
C r a w f o r d v r u să se r i d i c e , H o l l y scoase u n m u r m u r de
protest şi el se aşeză la loc.
C u gura îngropată în gâtul ei, o întrebă:
- U n d e ai învăţat asta? La facultatea de drept?
- N u , aici. I n seara asta.
I i simţi zâmbetul pe gâtul e i . Ridicându-se, o privi
în o c h i .
- I n seara aia, după atacul d i n sala de judecată, când
v o r b e a m în s e d i u l poliţiei...?
H o l l y dădu d i n cap.
- N u m a i la asta m - a m gândit t o t t i m p u l , spuse el.
- N u - i adevărat!
R i d i c ă d i n u m e r i cu u n gest p u r m a s c u l i n , care spu
nea că n u avea n i c i cea m a i mică u r m ă de regret.
- E r a i acoperită până în gât, c u c o s t u m u l ăla închis
la culoare şi bluza albastră. A t â t de închisă. T o t t i m p u l
cât a m încercat să vorbesc cu t i n e , mă g â n d e a m : „Cum
o f i oare?" Şi crede-mă că gândul ăsta m ă î n n e b u n e a .
- Mă urai!
- A ş a e. D a r asta n u m-a împiedicat să te doresc,
îşi frecă buzele de ale ei, care se depărtaseră într-o
expresie şocată.
Dragoste sub presiune 331

- C r e d e a m în acelaşi t i m p că aşa ceva n o să se întâm­


ple niciodată. N i c i într-un m i l i o n de a n i .
- U n m i l i o n de a n i sau câteva ore. A fost uşor.
Se ridică de deasupra ei şi, prăbuşindu-se pe spate,
spuse:
- I n n i c i u n caz n u s-ar putea spune că a fost uşor,
Holly.
Ridicându-şi c a p u l , îi p r i v i c o r p u l .
- N i c i măcar n u apuc să mă dezbrac m a i întâi.
R e m e d i e acest l u c r u scoţându-şj ghetele şi şosetele,
apoi trăgându-şi b l u g i i jos de pe el. î n a i n t e de a-i arunca
pe podea, îşi scoase p i s t o l u l d i n t o c u l de la curea.
- M i - a i spus că n u eşti î n a r m a t .
- N u e r a m , c â n d ţi-am spus. A m î m p r u m u t a t ăsta
de la Joe.
Aşeză p i s t o l u l pe noptieră.
- L-ai „împrumutat"?
- D a c ă o să-i simtă lipsa, o să-i cer iertare.
Se întinse şi o trase spre el. A c u m că pielea l u i se
atingea p e n t r u p r i m a oară de a ei, scoase u n geamăt
de satisfacţie.
- M a i bine.
- M u l t mai bine.
Trase de câteva fire d i n părul l u i de pe p i e p t .
- N u ştiam că ăsta-i aici.
- T e deranjează?
D r e p t răspuns, îşi frecă o b r a z u l de p i e p t u l l u i , a p o i
sărută pielea caldă de dedesubt.
- D e cât t i m p erai în casă?
- î n a i n t e să plece N e a l şi Nugent? C a m zece m i n u t e .
- Zece m i n u t e !
îi pipăi sânii, î n t r e b â n d gânditor:
- O să-i văd vreodată la lumină? S u n t grozavi la a t i n ­
gere. C u m arată?
- P l a n u l era să aştepţi până pleacă, î n a i n t e să i n t r i .
- M ă udasem până la piele. î n plus, a m v r u t să a u d
ce le s p u n e a i .
Fusese s u r p r i n s c â n d oprise brusc m a ş i n a şi îi ceru­
se să coboare. A p o i îi explicase p l a n u l ei şi, aşa c u m
le spusese detectivilor, C r a w f o r d se opusese iniţial i d e i i
332 Sandra Brown

de a sta la ea peste n o a p t e . D a r reuşise să-1 convingă


în cele d i n u r m ă . O r i c a r e alt loc în care s-ar f i p u t u t
duce ar f i fost supravegheat. Şi n u putea să u m b l e bez­
metic pe străzi p r i n ploaie, t r e b u i a să se adăpostească
u n d e v a . Şi să m ă n â n c e .
Ajunseseră la o înţelegere cam la d o i k i l o m e t r i dis­
tanţă de casa ei. C r a w f o r d străbătuse această distanţă pe
jos, în t i m p ce H o l l y se întorsese acasă şi-i c o n f r u n t a s e
pe cei d o i detectivi.
- M - a m o p r i t pe d r u m să d a u câteva telefoane, îi spu­
se el a c u m . D a r a m ajuns aici şi a m i n t r a t în casă...
- A m i n t e ş t e - m i să î n c h i d la loc fereastra aia.
- A m ajuns la t i m p ca să a u d că eşti foarte atrasă
de m i n e .
- Ţ i - a m spus că n u o să m i n t în faţa poliţiei.
- A t u n c i , este adevărat?
- Este.
R â n j e t u l satisfăcut de pe faţa l u i îi dădea de înţeles
că îi plăcea asta.
- M a r i l y n mi-a băgat în cap ideea de a m ă ascunde
la vedere.
- T e rog, g e m u el, n u - m i v o r b i de ea. N u vreau să se
strice atmosfera.
I i prinse m â n a , îi luă degetul mare în gură, i-1 udă
b i n e , a p o i îl trase în jos şi îl aşeză pe vârful p e n i s u l u i .
- M a i fă o dată magia aia.
î n c h i s e o c h i i şi suflă aerul cu putere în t i m p ce H o l l y
î n c e p u să-1 maseze încet, în c e r c u r i ,
î n şoaptă, îl întrebă:
- Pe cine ai sunat?
- Hmm?
M â n a i se aşeză pe sânul ei, dar într-un gest care
căuta c o n f o r t .
- A i spus că te-ai o p r i t ca să d a i nişte telefoane.
- Pe H a r r y , m o r m ă i el în pernă.
- Şi ce-a spus?
- C e b i n e e... N u te o p r i .
H o l l y zâmbi.
- N u prea cred că H a r r y a spus asta. Pe cine ai sunai
apoi?
Dragoste sub presiune 333

- Pe S m i t t y . T r e b u i e să-1 găsesc şi să-1 o m o r m â i n e .


- Nu-1 o m o r î . O să a j u n g i la închisoare. N o să te lase
eu cizmele de cowboy la închisoare. Şi-mi plac cizmele
tale. S u n t p u r t a t e , n u n o i şi lucioase. Şi p r o b a b i l că te-ar
pune să te t u n z i scurt la închisoare. A r f i mare păcat de
claia asta rebelă.
îşi trecu degetele p r i n şuviţele l u i dese.
- A d e v ă r u l este - şi ştii cât de m u l t ţin eu la adevăr -
că n u este n i m i c care să n u - m i placă la t i n e .
C r a w f o r d răspunse cu u n sforăit uşor.

C h u c k O t t e r m a n stătea foarte rar peste noapte în ca­


bana de pescuit. Era chiar m a i puţin confortabilă decât
rulota l u i d i n p a r c u l s o n d o r i l o r , deşi avea u n pat d u b l u
în spatele u n u i perete de f u r n i r , u n d e m a i trăgea d i n
când în când câte u n p u i de s o m n . O r i c u m , n u d o r m e a
mai m u l t de p a t r u , c i n c i ore pe noapte.
D u p ă ce terminase cu p r o p r i e t a r u l c l u b u l u i de noap­
te, aţipise, dar se trezise î n a i n t e de zori. I n t i m p ce-şi
făcea cafeaua, p r i m i s e u n S M S care îl a n u n ţ a că N e a l
Lester sunase la b i r o u l d i n p a r c u l s o n d o r i l o r şi îi lăsase
impresia s u p e r v i z o r u l u i lăsat la conducere că t r e b u i a să
vorbească u r g e n t cu el.
P r i v i n d pe geam ploaia torenţială în t i m p ce sorbea
d i n cafea, se gândi că poate n-ar f i stricat să-i m a i d o m o ­
lească anxietatea d e t e c t i v u l u i . Folosi u n n u m ă r ce n u
putea f i reperat si îl sună.
-Alo?
- D o m n u l e sergent Lester? S u n t C h u c k O t t e r m a n .
Vă s u n prea devreme? A m înţeles că aţi încercat să daţi
de m i n e .
- U n d e sunteţi, d o m n u l e O t t e r m a n ?
- S ă mă ia naiba dacă ştiu.
îşi c o b o r î vocea, ca şi c u m n-ar f i v r u t să fie auzit.
- N i ş t e colegi d i n L o u i s i a n a m-au i n v i t a t la u n week-
e n d de pescuit. N e - a m întâlnit la Lake Charles, a p o i a m
mers cu maşina câteva ore b u n e . D i n t o t ce văd în j u r ,
s u n t e m în m i j l o c u l pustietăţii. N i c i n u s-a crăpat de ziuă
şi ei s u n t deja în barcă. V ă m u l ţ u m e s c că mi-aţi o f e r i t u n
pretext ca să mă fofilez.
334 Sandra Brown

- La ce oră v-aţi întâlnit c u ei i e r i , la Lake Charles?


- M ă scuzaţi?
Lester repetă întrebarea.
- T â r z i u . D u p ă lăsarea serii. D e ce?
- U n ofiţer de poliţie d i n Prentiss pe n u m e Pat C o n ­
n o r a fost ucis aseară.
N u spuse n i m i c preţ de câteva clipe, ca şi c u m ar f i
asimilat informaţia. A p o i oftă l u n g .
- î n ţ e l e g a c u m de ce aţi încercat să mă contactaţi.
M - a m î n t â l n i t c u el î n a i n t e să plec d i n oraş.
- La u n c l u b de noapte n u m i t T i c k l e d P i n k .
- O h , aşadar ştiaţi deja. P r o b a b i l că aţi discutat cu
p r o p r i e t a r u l . S m i t t y parcă-1 cheamă? E o j i g o d i e . Se tot
învârtea pe lângă m i n e cât t i m p a m fost acolo, întrebân-
du-mă dacă e t o t u l în o r d i n e .
- V r e m să discutăm c u el, dar n u a m reuşit să4 găsim
deocamdată.
O t t e r m a n râse î n f u n d a t .
- A s t a ar putea f i o p r o b l e m ă .
- D e ce spuneţi asta?
- P e n t r u că, d i n câte a m înţeles, încearcă să n u apară
pe r a d a r u l poliţiei. P r o b a b i l că afacerea aia a l u i e plină
de ilegalităţi.
- C e făceaţi î n c l u b u l l u i î m p r e u n ă cu Pat C o n n o r ?
- M ă întâlnesc adeseori cu o a m e n i acolo.
Lester îşi drese vocea.
- N u pare g e n u l dumneavoastră de loc de întâlnire,
domnule Otterman.
- I n d u s t r i a p e t r o l u l u i şi gazului îşi are adversarii ei,
de la p o l i t i c i e n i p u t e r n i c i p â n ă la t o t f e l u l de ciudaţi.
U n n u m ă r mare de afacerişti l o c a l i şi o f i c i a l i guverna­
m e n t a l i ne susţin în întreprinderea noastră, dar n u vor
să facă p u b l i c acest l u c r u . Refuză să se vadă c u m i n e în
b i r o u l d i n tabără, în m o d categoric n u m ă invită în biro­
u r i l e l o r , aşa că ne î n t â l n i m în c l u b u l ăla rău famat.
- T o t n u s u n t sigur că înţeleg.
- Este u n loc u n d e discreţia e garantată. N i m e n i d i n
cei de acolo n u poate povesti pe cine a văzut fără să se
dea s i n g u r de g o l . înţelegeţi?
Dragoste sub presiune 335

D e t e c t i v u l păru că se gândeşte la această explicaţie.


Dură ceva t i m p până când spuse:
- Pat C o n n o r era poliţist, n u o m de afaceri.
- A u z i s e - bârfa de b i r o u , îmi imaginez - că l-am vă­
zut pe C r a w f o r d discutând c u acel o m , Rodriguez.
- C e legătură avea asta c u Pat C o n n o r ?
- N u ştiu. A c e r u t să discute cu m i n e în p a r t i c u l a r .
N u a m acceptat să m ă întâlnesc cu el decât p e n t r u că
mi-a spus că fusese de serviciu la t r i b u n a l l u n i . M - a m
gândit că poate ştie ceva sau poate vrea să-mi p u n ă vreo
întrebare. D a r , c â n d a m ajuns la c l u b , n u m a i era în
stare să discute despre n i m i c . Era deja beat. V o r b e a
în d o d i i . T r a n s p i r a .
- Transpira?
- N u era în u n i f o r m ă . Avea o pălărie de cowboy pe
care şi-o t o t scotea ca să-şi şteargă f r u n t e a . Era agitat.
Paranoic, m a i b i n e zis. D u p ă vreo zece m i n u t e , m - a m
săturat. î m i p i e r d e a m vremea c u el. I-am cerut să-mi zică
ce-are de zis sau să se care. S-a cărat.
- A plecat?
- M i s-a părut că era prea beat ca să c o n d u c ă şi m - a m
o f e r i t să-1 t r i m i t pe u n u l d i n asistenţii m e i să-1 ducă aca­
să. M - a refuzat. A c u m îmi pare rău că n - a m insistat. N u
ar f i t r e b u i t să se urce la v o l a n . A m a i fost cineva rănit?
- N u a fost u n accident de maşină, d o m n u l e O t t e r ­
m a n . A fost ucis în casa l u i .
- D u m n e z e u l e ! C â n d mi-aţi spus că a fost o m o r â t ,
a m presupus că... D u m n e z e u l e !
- î n t i m p ce se agita şi vorbea în d o d i i , a m e n ţ i o n a t
c u m că ar f i avut v r e u n duşman?
- N u . D a r se pare că avea cel p u ţ i n u n u l .
Lăsă cuvintele să-şi facă efectul înainte de a c o n t i n u a :
- A v e a familie?
- Era necăsătorit. Trăia singur.
O t t e r m a n n u c o m e n t ă . N u î n t r e b ă dacă existase vre­
u n m a r t o r sau dacă se găsise ceva la l o c u l faptei, pen­
t r u că nu-şi făcea g r i j i că cineva ar f i p u t u t s t a b i l i vreo
legătură între el şi moartea l u i C o n n o r . O a m e n i i pe
care îi folosea p e n t r u astfel de t r e b u r i n u făceau greşeli.
336 Sandra Brown

Şi, dacă făceau, era u l t i m a l o r greşeală. Pat C o n n o r era


o dovadă în acest sens.
D u p ă încă vreo câteva m i n u t e de tăcere, Lestci
spuse:
- A m înţeles că vă întoarceţi l u n i .
- Pe la amiază.
- D i n câte ştim n o i , aţi fost p r i n t r e u l t i m e l e persoa
ne care au discutat cu C o n n o r . Puteţi v e n i p â n ă la secţie
ca să vă luăm o declaraţie oficială?
- Desigur.
Apoi:
- Iertaţi-mă, d o m n u l e sergent Lester, dar, î n a i n t e sa
î n c h i d , t r e b u i e să vă î n t r e b ceva.
Răsuci m o n e d a pe încheieturile degetelor.
- Aveţi v r e u n m o t i v să credeţi că acest ofiţer a fost < >
altă victimă a i n c i d e n t u l u i d i n sala de judecată? Vreau
să s p u n , e p o s i b i l să f i fost redus la tăcere d i n cauza a
ceva ce ştia sau văzuse?
Lester răspunse sec:
- N u p o t discuta despre o investigaţie în curs de
desfăşurare.
- D a . Desigur.
- N e v e d e m l u n i , d o m n u l e O t t e r m a n . Până atunci,
la ce n u m ă r vă p o t suna dacă t r e b u i e să vă contactez?
- Folosiţi n u m ă r u l d i n tabără. î n t o t d e a u n a e cineva
acolo care ştie u n d e să m ă găsească.
î n c h i s e î n a i n t e ca d e t e c t i v u l să m a i poată spune ceva.
Prinse m o n e d a î n p u m n şi o izbi de masă.
- U l t i m u l c u i , spuse el, z â m b i n d .
Era d o a r o chestiune de t i m p .

C r a w f o r d se trezi c u H o l l y g h e m u i t ă lângă el, cu faţa


spre el, cu nasul lângă al l u i pe pernă, cu p i c i o r u l prins
sub al l u i . E r a u î n c ă întinşi peste cuvertură, dar, la u n
m o m e n t dat după ce a d o r m i s e , H o l l y aruncase u n pled
peste ei. C â n d făcuse asta, C r a w f o r d se trezise, îi ridi
case coapsa peste şoldul l u i şi intrase în ea. C â n d se
simţise strâns î n ă u n t r u l ei, erecţia adormită se trezise
pe dată. H o l l y se mişcase, parcă în s e m n de invitaţie, şi
îl făcuse să i n t r e m a i a d â n c . Se mişcaseră d o a r atât cât
Dragoste sub presiune 337

Nrt creeze u n f l u x erotic, până când atinseseră a m â n d o i


o r g a s m u l I n loc de a r t i f i c i i , acesta fusese r e c o n f o r t a n t
ca o baie caldă.
N i c i măcar n u deschisese o c h i i . N i c i u n u l d i n ei n u
rostise n i c i u n cuvânt. D a r t o t u l fusese de o i n t i m i t a t e
Intensă şi, d i n c o l o de satisfacţia sexuală, C r a w f o r d sim­
ţise o m u l ţ u m i r e interioară care îi lipsise în a n i i în care
d o r m i s e într-un pat g o l şi se trezise singur.
A c u m , p r i v i n d u - i c h i p u l l u i H o l l y , i n c r e d i b i l de îm­
păcat şi de încrezător în s o m n , se simţi c u p r i n s de u n
val de tandreţe ce aduse după el u n s e n t i m e n t p r i m i t i v
de posesie. O voia pe femeia asta. V o i a să fie a l u i . V o i a
să o păstreze. N u putea.
D a r era aici, a c u m .
Trase p l e d u l de pe ea. L u m i n a care pătrundea p r i n
jaluzelele de la fereastră era proaspătă şi firavă, dar p u ­
tea să vadă destul de b i n e , şi toate părţile c o r p u l u i ei pe
care şi le imaginase sau le pipăise în î n t u n e r i c erau m a i
frumoase decât îşi închipuise.
C o b o r â n d u - ş i c a p u l peste sânul ei, îi prinse delicat
vârful roz între buze. I n t i m p ce-i analiza t e x t u r a c u l i m ­
ba, H o l l y se f o i , îi spuse n u m e l e într-un o f t a t şi-şi aşeză
m â n a pe c a p u l l u i .
- I n sfârşit te văd goală la l u m i n a zilei.
"Şi?
- î m i pare rău că n u ţi-am ars toate hainele în t i m p
ce d o r m e a i .
H o l l y râse încet.
- N i c i t u n u arăţi chiar rău.
Se aplecă peste el şi-i sărută p i e p t u l . C o b o r â n d , îşi
trecu mâinile peste coapsele l u i şi, c â n d găsi cele două
cicatrice care m a r c a u l o c u r i l e p r i n care intrase şi ieşise
glonţul, le sărută şi spuse în şoaptă cât de m u l t se b u c u ­
ra că n u fusese m a i rău.
- D a c ă ai f i m u r i t atunci? întrebă ea, ridicând spre el
o c h i i verzi, l i c h i z i . N u te-aş m a i f i întâlnit.
T r e m u r u l d i n vocea ei îl atinse p r o f u n d .
- V i n o aici.
O prinse de s u b s u o r i şi o trase spre el, p â n ă c â n d îşi
p u t u l i p i gura de a ei într-un sărut devorator. T r e p t a t ,
338 Sandra Brown

c u g u r i l e î n c ă î m p r e u n a t e , o r o s t o g o l i pe spate şi îi
î n t i n s e b r a ţ e l e deasupra c a p u l u i . I i m â n g â i e sânii, apoi
îşi c o b o r î m â i n i l e spre a b d o m e n . I i s i m ţ i respiraţia
întretăiată sub buzele l u i în c l i p a în care îi m â n g â i e
cu degetele a d â n c i t u r a d i n t r e oasele şoldurilor, apoi
le c o b o r î î n părul ei p u b i a n . Era b l o n d şi m o a l e . Ş i ,
d e d e s u b t , ea era mătăsoasă şi u m e d ă .
îşi îngropa degetele în căldura fluidă şi îşi apăsă gura
pe sânii ei.
O b s e r v â n d o pată roşiatică, o î n t r e b ă :
- T e - a m zgâriat cu barba? T r e b u i a să-mi s p u i .
- N u m-a deranjat.
- Şi acum?
- T o t n u m ă deranjează.
- V o i f i blând.
S i m p l a atingere a l i m b i i l u i îi provocă o reacţie.
- E bine?
- D a , şopti ea.
- D i n nou?
-Da.
Degetele l u i o făcură c u r â n d să se zbată cu mişcări
sexy şi îşi dădu seama că era aproape. Se întinse peste
ea, în aşa fel încât să se privească o c h i în o c h i .
- V r e a u să te privesc când îţi pierzi c o n t r o l u l .
C o n t i n u ă să apese cu degetul mare, provocându-i
plăcerea m a x i m ă , aşteptând p â n ă c â n d o auzi scoţând
u n geamăt l u n g . A p o i îşi strecură şi celelalte degete înă­
u n t r u l ei, creând o apăsare b l â n d ă între cele d o u ă punc­
te de presiune.
îşi prinse buza de jos între dinţi'. Spatele i se arcui
şi îşi ridică şoldurile, împingându-se cu putere în el. Ii
şopti în ureche u n şuvoi de c u v i n t e de dragoste, cuvin­
te sexy, c u v i n t e m u r d a r e . î n cele d i n u r m ă , se p o t o l i şi
deschise o c h i i leneşi.
O sărută încet şi t a n d r u pe buze.
- Frumos.
- Ca tine.
î n t i n s e mâinile şi-şi strecură degetele în părul l u i .
- Şi eşti m u l t m a i dulce decât laşi să se vadă.
Dragoste sub presiune 339

- E u ? Dulce?
- H m m . C u fata ta. C u m i n e .
I i trasă c o n t u r u l buzelor cu vârful d e g e t u l u i .
- N u eşti chiar atât de d u r .
- D a c ă m a i s p u i chestii de-astea, o să-mi d i s t r u g i
reputaţia.
- P r o m i t că n u te d a u de g o l dacă mă m a i săruţi
o dată.
- C r e d e a m că n-o să m i - o m a i ceri.
I i făcu pe plac, savurând gustul pe care ajunsese să-1
cunoască, de care ajunsese să aibă nevoie.
C â n d se depărtară, se frecă de mădularul l u i .
- Chestia asta o să-mi lase o vânătaie.
- N u p u t e m p e r m i t e aşa ceva. A i vreo sugestie?
I i făcu s e m n cu degetul să coboare c a p u l , a p o i îi şopti
tn ureche la ce se gândea. O p r i v i cu o expresie şocată.
- M - a i s p i o n a t c u m v a în vis?
Se c o n c e n t r a pe gura ei, pe buza ei de jos, atât de
plină şi, când îşi aşeză degetul mare în d r e p t u l ei, H o l l y
1-1 mângâie c u l i m b a .
C u vocea răguşită de excitaţie, spuse:
- T r e b u i e să fac u n duş m a i întâi.
Făcură duş î m p r e u n ă şi atingerile de săpun fură l u n -
tfi şi t i h n i t e şi se t e r m i n a r ă c u el s p r i j i n i t de peretele
cabinei de duş, c u o m â n ă pe faianţă şi cu cealaltă pe
uşa de sticlă, făcând m a r i e f o r t u r i să n u se prăbuşească,
rugându-se să supravieţuiască a t a c u l u i g u r i i ei.
H o l l y ieşi p r i m a d i n duş, se uscă şi se înfăşură î n
h a l a t u l pe care ajunsese să-1 c u n o a s c ă .
- M ă d u c să fac m i c u l d e j u n , spuse ea, a p o i c o b o r î
în bucătărie.
C r a w f o r d se şterse cu p r o s o p u l , a p o i îşi a d u n ă hai­
nele de p r i n d o r m i t o r şi le trase pe el. E r a u n e p l ă c u t de
u m e d e , dar n u avea ce face. T o c m a i p u n e a p i s t o l u l l u i
Joe în toc, c â n d H o l l y se întoarse, c u o c a n ă de cafea.
- A s t a o să te...
Se o p r i c â n d văzu că era c o m p l e t î m b r ă c a t , c u excep­
ţia fâşului.
- C e faci?
- T r e b u i e să plec de-aici până n u se face prea târziu.
340 Sandra Brown

- Ş i u n d e să te duci?
- N u ştiu î n c ă .
- N u ai m a ş i n ă .
- A s t a e o p r o b l e m ă pe care t r e b u i e să o remediez.
- C r a w f o r d ! exclamă ea.
îsi trase fâşul pe el.
- C e e?
- N u poţi să p l e c i p u r şi s i m p l u pe jos.
- Aşa a m v e n i t .
- C e o să faci?
- Ţi-am spus aseară. O să r ă m â n în viaţă. D a c ă p o t .
- O să încerci să a j u n g i la O t t e r m a n î n a i n t e să ajun­
gă el la t i n e .
- Sau la G e o r g i a .
Detesta chiar şi să formuleze în c u v i n t e această posi­
b i l i t a t e , se temea să n u o t r a n s f o r m e în realitate.
- Pentru că, dacă O t t e r m a n chiar vrea să mă distru­
gă, o să se ducă până la u r m ă după ea. Şi cel m a i sigur
m o d de a o proteja este să4 e l i m i n pe el de pe faţa pă­
mântului.
- A i f i în stare să-1 o m o r i ?
Se uită l u n g la ea, a p o i întoarse c a p u l şi spuse:
- N u p o t să fac n i m i c p â n ă n u 4 găsesc.
- Şi atunci?
- V a t r e b u i să aştept şi să văd.
C u o bufnitură, H o l l y puse cana de cafea pe noptieră.
- C e ai de gând să faci? repetă ea, apăsând fiecare
cuvânt.
- N u mă m a i întreba, H o l l y , i o întoarse el, pe u n t o n
la fel de tăios. N o să-ţi s p u n .
- Este ceva legal?
- î n mare.
F r u n t e a îi era încreţită de îngrijorare şi de o f u r i e d i n
ce în ce m a i puternică.
- N u ai încredere î n mine?
- A m totală încredere în t i n e . A m încredere că vei
spune î n t o t d e a u n a adevărul. Şi de aceea e m a i b i n e să
n u ştii chiar t o t u l . Despre n i m i c . D a c ă ai o problemă
cu asta...
Dragoste sub presiune 341

- A m o p r o b l e m ă cu f a p t u l că te d u c i singur după
Otterman.
- A s t a e stilul meu.
- C u l m e a aroganţei şi a îngâmfării.
- M d a , n-ai decât să crezi ce v r e i despre o r g o l i u l m e u .
Ştiu de ce fac asta şi t r e b u i e să trec la treabă.
Se îndreptă spre fereastră, dar H o l l y îi tăie calea.
- D a c ă încâlci legea, îţi d i s t r u g i orice şansă de a o
mai o b ţ i n e pe G e o r g i a .
- î n ţ e l e g e r e a pe care ai făcut-o t u cu Joe deja mi-a
distrus orice şansă.
- De-asta eşti aşa ţâfnos în d i m i n e a ţ a asta? Eşti supă­
rat pe mine?
- N u , n u s u n t supărat.
D a r ţipa şi părea, într-adevăr, supărat. Făcu u n e f o r t
să coboare vocea şi să c o n t i n u e pe u n t o n ceva m a i
controlat.
- Puteam să te m a i iubesc c u m te-am i u b i t dacă aş f i
fost supărat?
- A s e a r ă ai spus că mă u r a i şi t o t v o i a i s-o faci.
- D a r n-aş f i v r u t să mă trezesc lângă t i n e . D a , sexul
a fost grozav. D a r t o t atât de m u l t mi-a plăcut şi să m ă
trezesc lângă t i n e . I n alte circumstanţe...
- Ce circumstanţe, Crawford?
- M u l t e circumstanţe.
- F i i m a i specific. O t t e r m a n ?
- A s t a este cea m a i urgentă d i n t r e ele.
- D e acord. Aşa că de ce nu-1 s u n i pe N e a l Lester?
O să recunosc că te-am p r i m i t peste n o a p t e . V o r b e ş t e
cu el ca de la poliţist la poliţist. Fă-1 să înţeleagă. Şi d u -
ceţi-vă î m p r e u n ă după O t t e r m a n , ca la carte.
- B i n e , să s p u n e m că avem n o r o c şi reuşim să-1 adu­
cem după g r a t i i până diseară. Să zicem că r e c u n o a ş t e
toate faptele. Şi ce? P r o b l e m a noastră încă r ă m â n e .
- R e v e n i m la circumstanţele nespecificate.
- B i n e , o să-ţi s p u n u n a . A i încălcat nişte l i m i t e cu
mine.
Arătă înspre pat.
342 Sandra Brown

- M e s e r i a ta, cariera ta, t o t ce e m a i i m p o r t a n t pe


l u m e p e n t r u t i n e , n u ar m a i f i în p e r i c o l dacă n-aş f i
fost e u .
- N i m e n i n u ştie despre n o i .
- î n c ă . D a r secretele de g e n u l ăsta se află întotdeau­
na, H o l l y . D o a r n u eşti atât de naivă încât să crezi că
p u t e m ţine t o t u l ascuns?
J u d e c â n d după tăcerea ei, îşi dădu seama că era
de acord.
- Să s p u n e m că n u află n i m e n i că ne-am culcat îm­
preună şi totuşi pierzi alegerile. O să te întrebi întot­
deauna dacă n u a fost d i n cauză că m-ai întâlnit. N u aş
putea trăi cu gândul că ai p i e r d u t p o s t u l de judecător
d i n cauza mea. T u ai putea?
C l ă t i n ă d i n cap şi c o n t i n u ă :
- E x i s t ă unele l u c r u r i pe care n o i d o i n u le p u t e m
depăşi.
- C e l m a i mare f i i n d acela că stau în calea obţinerii
custodiei G e o r g i e i .
îsi desfăcu braţele într-un gest ce spunea l i m p e d e :
„Vezi?"
- S u n t e m fiecare cel m a i mare d u ş m a n al celuilalt.
- A s e a r ă n u păreai p r e o c u p a t de n i m i c d i n toate
astea.
- E r a m . D a r te d o r e a m prea m u l t ca să las ceva să
m ă oprească.
î n a i n t e ca ea să-i poată răspunde, adăugă încet:
- N i c i pe t i n e n u te-au o p r i t aceste m o t i v e .
T o t p a t o s u l păru să o părăsească.
- A ş a este. P e n t r u că î n c e p u s e m să cred, să sper, că
p u t e m depăşi obstacolele astea.
- O parte, poate. D a r n u pe toate.
P r i v i adânc în o c h i i l u i şi spuse încet:
-Beth?
A s t a îl l o v i pe neaşteptate şi i n i m a i se o p r i în loc,
a p o i începu să bată neregulat.
- Ce-i cu ea?
- T u să-mi s p u i .
C u o expresie rănită, p r i v i spre p a t u l răvăşit.
- A fost şi ea acolo, cu noi?
Dragoste sub presiune 343

r N u . Nu/
îşi trecu degetele p r i n păr şi trase cu zgomot aer
în piept.
- D u m n e z e u l e , să n u crezi asta! N u e deloc aşa.
-Asta^e adevărul?
- D a . Iţi j u r .
C u o intuiţie alarmantă, spuse, abia şoptit:
- D o a r că n u t o t adevărul.
N u . N u t o t adevărul. Dacă-i spunea t o t u l , ar f i fost
pierdut.
Se a p r o p i e încet de ea şi-şi puse mâinile pe u m e r i i
ei. O întoarse şi o împinse uşor, în aşa fel încât ateriza
pe pat, cu faţa în jos.
- Crawford?
- Şşt. Ascultă.
Aplecându-se peste ea, îşi trecu mâinile pe spatele
coapselor ei, de-a l u n g u l spatelui ei, urmărindu-i coloa­
na cu degetul mare. A p o i , a c o p e r i n d u - i mâinile cu ale
l u i , îşi împleti degetele cu ale ei şi-şi îngropa faţa în pă­
r u l ei, care mirosea f r u m o s şi era încă u m e d după duş.
- H o l l y , dacă aş putea, m-aş îndrăgosti n e b u n e ş t e
de t i n e . Te-aş aduce în viaţa mea, în casa mea, în p a t u l
m e u . I n i n i m a mea.
C â n d se mişcă, d â n d să se întoarcă, o apăsă m a i
tare.
- Dacă aş putea. D a r n u p o t .
T r e p t a t , îi eliberă mâinile, se retrase şi se ridică d i n
pat.
- S p u n e - l e că a m i n t r a t pe fereastra d o r m i t o r u l u i ,
a m folosit forţa şi ţi-am luat maşina. Este adevărat.

capitolul 30
îi luase l u i H o l l y cheile de la maşină d i n buzuna­
r u l b l u g i l o r , care î n c ă zăceau aruncaţi pe jos, lângă pat.
îşi a m i n t i c u m îi povestise c u m venise c u maşina p r i n
curtea d i n spate, pe lângă casa principală şi ieşise în
stradă fără ca poliţiştii care făceau de pază în faţă să
o vadă.
344 Sandra Brown

î n a i n t e ca H o l l y să apuce, eventual, să dea alarma,


C r a w f o r d ieşise deja de pe aleea d o a m n e i în vârstă şi îşi
croia d r u m p r i n oraş, evitând arterele p r i n c i p a l e . M a i
devreme sau m a i târziu, avea să fie p r i n s .
D a r prefera ca acest l u c r u să se î n t â m p l e m a i târziu.
I n t i m p ce conducea, formă n u m ă r u l de m o b i l al l u i
Joe G i l r o y . I i răspunse Grace.
- U n d e e Joe? întrebă C r a w f o r d .
- La duş. M i - a spus să f i u atentă la t e l e f o n .
- E t o t u l în regulă?
- N i c i u n u l d i n t r e n o i n u a d o r m i t prea m u l t , dar
suntem bine.
- C e face Georgia?
- î n c ă m a i d o a r m e . S-a necăjit aseară, ne-a întrebat
ce c ă u t ă m aici. î n t r e b a î n t r u n a dacă o să ştii u n d e să
ne găseşti.
C r a w f o r d t r e b u i să facă u n e f o r t să vorbească în ciu­
da n o d u l u i care i se ridicase în gât.
- D a c ă te m a i întreabă, spune-i că î n t o t d e a u n a o să
p o t s-o găsesc.
- V r e i s-o trezesc ca să poţi să-i s p u i chiar tu?
Era t e n t a n t , dar ar f i fost u n gest egoist d i n partea
l u i . S-ar f i simţit m a i b i n e dacă i-ar f i auzit vocea, dar
p e n t r u G e o r g i a ar f i avut u n efect opus - i-ar f i sporit
d o r u l de casă şi neliniştea pe care i-o provoca f a p t u l că
se afla într-o situaţie n e o b i ş n u i t ă .
- î ţ i m u l ţ u m e s c că te-ai o f e r i t , îi spuse l u i Grace, cu
sinceritate. S u n t sigur că o s-o linişteşti t u .
C â n d Grace îşi exprimă îngrijorarea faţă de el, evită
s u b i e c t u l şi spuse d o a r că era bine.*
- Sper ca t o t u l să se t e r m i n e c u r â n d şi să puteţi v e n i
acasă. N u vă p o t m u l ţ u m i î n d e a j u n s p e n t r u ce faceţi.
- A i grijă te t i n e , C r a w f o r d .
- Şi v o i .
î n c h i s e î n a i n t e ca soacra l u i să-i p u n ă întrebări la
care n u avea răspunsuri.
N u avea el, dar poate că avea S m i t t y .
N u răspunsese la mesajul pe care i-1 lăsase C r a w f o r d
cu o seară în u r m ă , iar asta îl dădea de g o l că ştia ceva
Dragoste sub presiune 345

a* n u voia să spună. D a r , î n a i n t e să poată scoate infor­


maţia de la el, C r a w f o r d t r e b u i a să-1 găsească.
C l u b u r i l e de striptis arătau dezolant la p r i m e l e ore
ale dimineţii, mai^ales într-o dimineaţă m o h o r â t ă şi plo­
ioasă ca aceasta. î n c e p u cu l o c a l u l cel m a i apropiat de
oraş, dar găsi l o c u l î n t u n e c a t şi n e p r i m i t o r fără obişnuita
reclamă de n e o n . Parcarea era goală. La fel şi la T i c k l e d
Pink. Şi următorul c l u b la care se dusese era p u s t i u .
La al patrulea n u fusese niciodată până a c u m . A r ă t a
chiar m a i rău decât celelalte c l u b u r i ale l u i S m i t t y . Era
un local p e n t r u cei aflaţi la p ă m â n t , rămaşi fără n i c i o
leţcaie. Ferestrele opace, p l a f o n u l jos şi parcarea m u r d a ­
ră, decorată a c u m c u băltoace de apă noroioasă, n u erau
prea ademenitoare p e n t r u căutătorii de distracţie.
C r a w f o r d se duse până în spatele clădirii, care se afla
exact la marginea pădurii. C o p a c i i şi tufişurile păreau să
înainteze spre clădirea pitică, cu intenţia de a o înghiţi
tn cele d i n u r m ă . Poate p e n t r u a-i c u r m a suferinţa.
Lângă uşa d i n spate era o maşină urâtă şi g r i . C r a w ­
ford o p r i maşina l u i H o l l y , coborî şi p r i v i în i n t e r i o r u l
celuilalt v e h i c u l . M u l t ă mizerie, tapiserie pătată, dar n i ­
mic altceva.
Scoase d i n toc p i s t o l u l l u i Joe. Verificase deja c i l i n ­
d r u l , ştia că era u n glonţ de .38 m m în fiecare d i n t r e
cele c i n c i camere. Se a p r o p i e fără z g o m o t de uşa de me­
tal. Yala n u se ţinea prea b i n e şi avea o încuietoare stan­
d a r d . C r a w f o r d n u t r e b u i să facă u n e f o r t prea mare ca
să o deschidă cu cartea de credit.
U ş a se deschise în exterior. O trase spre el, creând
o deschizătură d o a r atât de mare cât să aibă loc să se
strecoare, a p o i o închise repede, dându-şi seama că
silueta l u i era o ţintă mare chiar şi în l u m i n a s u m b r ă
a dimineţii ploioase.
î n ă u n t r u , aerul era rece şi u m e d , ca într-un vestiar, şi
mirosea a băutură şi a f u m vechi de ţigară. î n t u n e r i c u l
era absolut, forţându-1 să se oprească şi să-şi lase t i m p
o c h i l o r să se adapteze. R ă m a s e c o m p l e t n e m i ş c a t , ascul­
tând. Auzea ploaia l o v i n d streşinile de afară. î n afară de
asta, n i m i c .
- Smitty?
346 Sandra Brown

Vocea îi f u absorbită de î n t u n e r i c , ca şi c u m clădirea


i-ar f i înghiţit-o. Strigă încă o dată n u m e l e , m a i tare,
fără să primească răspuns. Era riscant să-şi pornească
t e l e f o n u l m o b i l , dar era u n risc pe care t r e b u i a să şi-l
asume. Fără l u m i n ă , n u putea merge m a i departe în
i n t e r i o r u l clădirii.
E c r a n u l îi oferea l u m i n ă d o a r atât cât să poată deslu
şi ce era i m e d i a t lângă el. C h i a r în faţă, lăzi de băutură
erau stivuite lângă u n perete de b e t o n . O găleată cu un
m o p o c u p a colţul d i n stânga. M o p u l era uscat şi acopc
r i t de pânze de p ă i a n j e n . I n dreapta l u i se deschidea u n
c o r i d o r îngust. O luă pe acolo.
P r i m a uşă peste care dădu era întredeschisă. C h i a r
c â n d ajunse în d r e p t u l ei, e c r a n u l t e l e f o n u l u i se stinse.
C u i n i m a bătându-i c u p u t e r e , aşteptă în bezna ca de
m o r m â n t şi, c â n d n u se întâmplă n i m i c , deschise d i n
n o u t e l e f o n u l şi î m p i n s e uşa c u p a t u l r e v o l v e r u l u i .
I m a g i n e a l u i era singura care se reflecta în oglinda
de deasupra mesei de toaletă care se î n t i n d e a pe toa­
tă lăţimea camerei. Se retrase cu spatele şi c o n t i n u ă să
înainteze pe c o r i d o r . D ă d u de o a d o u a uşă care
aparţinea u n e i toalete de m ă r i m e a u n e i cabine de te
l e f o n , cu u n vas de veceu absolut dezgustător şi cu o
chiuvetă pătată.
Cea de a treia uşă aparţinea u n u i b i r o u care semăna
cu celelalte în care îl încolţise pe S m i t t y de-a l u n g u l isto­
r i e i l o r . î n c ă p e r e a înghesuită avea u n b i r o u acoperit cu
maldăre de hârtii, nişte d u l a p u r i ca v a i de l u m e , coşuri
de g u n o i care dădeau pe d i n afară şi pereţi tapetaţi cu
imagini pornografice.
Şi S m i t t y era acolo. Pe podea.
- N e n o r o c i t u l d r a c u l u i ! şuieră C r a w f o r d .

Era o scenă familiară - se afla î n sufrageria ei, unde


era luată la întrebări de N e a l Lester şi M a t t N u g e n t . L a
d o a r câteva ore după ce îi condusese afară şi i se alătura
se l u i C r a w f o r d î n d o r m i t o r , d e t e c t i v i i se întorseseră, iai
C r a w f o r d era î n c ă o dată s u b i e c t u l discuţiei d i n t r e ei.
- Şi n u aveţi idee u n d e s-a dus? întrebă N e a l .
Dragoste sub presiune 347

- M - a ţ i întrebat deja de d o u ă o r i acest l u c r u , răspun­


de ea. D a c ă aş f i ştiut u n d e s-a dus, v-aş f i spus de când
v-am sunat.
I I alertase pe detectiv în clipa în care ajunsese la uşa
d i n spate şi constatase că-i dispăruse maşina.
- A m zărit în treacăt f a r u r i l e d i n spate î n m o m e n t u l
tn care a făcut stânga, c â n d a ieşit de pe aleea casei p r i n ­
cipale. A s t a e t o t ce ştiu.
- N u ştiaţi că avea de gând să vă ia maşina?
- A m ştiut d o a r c u câteva clipe î n a i n t e să plece. Pro-
habil că a l u a t cheile m a i devreme, d i n b u z u n a r u l b l u ­
gilor m e i .
- Ş i c u m a reuşit să facă asta fără să vă daţi seama?
Se uită la N u g e n t .
- N u îi aveam pe m i n e .
-Oh.
S i m ţ e a că îl trădează pe C r a w f o r d , i n f o r m â n d poliţia
despre el - î n special pe N e a l . D a r t r e b u i a să-1 găsească,
să-1 oprească î n a i n t e să...
Nu-şi îngădui să gândească m a i departe, să-şi imagi­
neze ce s-ar f i p u t u t întâmpla c u el sau ce i-ar f i p u t u t
face l u i O t t e r m a n . Oscila între a f i furioasă pe C r a w f o r d
ui speriată p e n t r u viaţa l u i . Avea s-o dispreţuiască f i i n d ­
că pusese poliţia pe u r m e l e l u i , dar prefera să-1 ştie în
viaţă, chiar dacă ar f i urât-o p e n t r u t o t restul zilelor.
C e i d o i detectivi o priveau ca şi c u m s-ar f i aşteptat
nfl producă ceva m a i substanţial.
- D e ce n u vă duceţi să-1 căutaţi?
Frustrată de lipsa l o r de a c ţ i u n e , se ridică de pe sca­
u n , ca şi c u m le-ar f i transmis u n s e m n a l să se p u n ă în
mişcare.
- A r e maşina mea. C h i a r dacă n u ştiţi n u m ă r u l de
înmatriculare c u care 1-a î n l o c u i t pe al m e u , ştiţi marca
si m o d e l u l .
- A m transmis u n o r d i n de u r m ă r i r e , spuse N e a l .
Dar n u ne-am afla în această situaţie dacă ne-aţi f i spus
aseară că C r a w f o r d era aici.
- N u m-aţi întrebat dacă era aici. A m răspuns sincer
la toate întrebările pe care m i le-aţi pus.
348 Sandra Brown

- O daţi la scăldat, d o a m n ă judecător. A s c u n d e


rea adevărului este o m i n c i u n ă . Ne-aţi păcălit în m o d
intenţionat.
- P e n t r u că voiaţi să-1 reţineţi când ar f i t r e b u i t să u i
măriţi alte piste. C u m ar f i de pildă înregistrarea video
de pe t e l e f o n u l l u i C r a w f o r d . V-a lăsat-o practic ca pe
u n semnalizator care indică f a p t u l că C h u c k O t t e r m a n
e cel care 1-a o m o r â t pe poliţist.
- î n c e r c ă m să a f l ă m ce e c u f i l m u l ăla. C ă u t ă m u n
i n d i v i d pe n u m e D e l Ray S m i t h .
S m i t t y , îi spusese C r a w f o r d , dar n u lăsă să se vadă câ
ştia acest a m ă n u n t .
N e a l îi cedă cuvântul l u i N u g e n t , care părea n e r ă b
d a t o r să-i sară în a j u t o r :
- Este p a t r o n u l c l u b u l u i în care s-au î n t â l n i t C o n n o r
şi O t t e r m a n . A m fost acolo aseară şi u n angajat mi-a
spus că S m i t h plecase în j u r u l o r e i zece. N i m e n i n u ştia
u n d e s-a dus, dar n u s-a m a i întors î n a i n t e de ora de
î n c h i d e r e . î n c e r c ă m să d ă m de el.
- Fără succes, zise N e a l .
- A ţ i mers la c l u b în d i m i n e a ţ a asta? întrebă ea.
- T o t u l e î n c h i s . N u e în a p a r t a m e n t u l l u i . N u e nici
maşina. A m lăsat u n a j u t o r de şerif să supravegheze
locul.
Se părea că S m i t t y plecase de la c l u b la scurt t i m p
după H o l l y şi C r a w f o r d . D a r , în loc să piardă vremea cu
el, H o l l y v o i a să sublinieze i m p o r t a n ţ a l u i O t t e r m a n .
- D e ce să se f i întâlnit Pat C o n n o r cu C h u c k
Otterman?
- M i - a explicat d o m n u l O t t e r m a n .
U l u i t ă de ce auzise, H o l l y îl p r i v i pe N e a l cu gura
căscată:
- A ţ i d i s c u t a t c u el?
- Azi-dimineaţă, î n a i n t e de răsăritul soarelui. Luase
legătură cu tabăra s o n d o r i l o r şi fusese i n f o r m a t că în
cerc să d a u de el. Aşa că m-a sunat.
- î n c o n t i n u a r e n u se află în oraş?
- E la pescuit pe u n d e v a p r i n L o u i s i a n a . N u mi-a p u
t u t da m a i m u l t e d e t a l i i . L-au dus nişte p r i e t e n i . Mi-a
spus că n u ştie exact u n d e se află.
Dragoste sub presiune 349

- N u ştie? exclamă H o l l y . U n o m c u personalitatea


lui managerială n u ştie u n d e se află? Şi dumneavoastră
l-aţi crezut, d o m n u l e sergent Lester?
A t i n s de t o n u l ei z e f l e m i t o r , N e a l bătu în defensivă:
- A recunoscut că s-a întâlnit cu C o n n o r chiar îna­
inte să apuc să-i s p u n eu ceva. M i - a spus că s-au întâlnit
la solicitarea l u i C o n n o r . O t t e r m a n a crezut că ar putea
avea legătură cu a t e n t a t u l d i n sala de judecată. D a r a
spus că, a t u n c i c â n d s-au întâlnit, C o n n o r era incoe­
rent. Paranoic şi agitat.
Pe u n t o n gânditor, adăugă:
- M o a r t e a - execuţia - l u i C o n n o r i-a afectat pe toţi
cei care poartă o insignă. M a i întâi C h e t . La câteva zile,
Pat C o n n o r . C h i a r dacă dovezile o să ateste că el a fost
cel care a tras în sala de judecată, t o t pare că o m o l i ­
mă se împrăştie p r i n d e p a r t a m e n t e l e de i m p l e m e n t a r e
a legii.
- N u C r a w f o r d este m o l i m a , spuse H o l l y .
N e a l p r i v i î n l u n g u l c o r i d o r u l u i care ducea spre dor­
m i t o r , dar, î n a i n t e să apuce să rostească cu glas tare ce
sugera expresia l u i , t e l e f o n u l l u i H o l l y s u n ă .
Răspunse imediat.
-Alo?
- D o a m n ă judecător Spencer? S u n t H a r r y L o n g b o w .
S i m ţ i că se topeşte de uşurare. M i m ă d i n buze n u m e ­
le p e n t r u Lester şi N u g e n t .
- A i aflat ceva de la C r a w f o r d ?
- N i m i c de aseară. D e aceea v-am sunat. M ă gân­
d e a m că poate... N u e c u dumneavoastră?
S i m ţ i n d c u m o c u p r i n d e d i n n o u disperarea, îi
explică situaţia.
D u p ă ce f u pus la c u r e n t , H a r r y oftă d i n greu.
- Lester şi N u g e n t ştiu ce se-ntâmplă?
- S u n t încă aici, c u m i n e , dar au emis u n o r d i n de
urmărire.
- Şi C r a w f o r d a plecat de la dumneavoastră în zori?
- La puţin t i m p după răsăritul soarelui.
- H o t ă r â t să-1 găsească pe O t t e r m a n .
- D a , spuse ea cu disperare. Era hotărât să se ducă
singur. M ă t e m p e n t r u el.
350 Sandra Brown

- Poate să-şi poarte de grijă. D a r m-aş simţi m u l t m a i


b i n e dacă aş şti că are pe cineva de încredere care să i
păzească spatele. S p u n e ţ i că Lester a emis deja u n o r d i n
de urmărire p e n t r u O t t e r m a n ?
- Pentru Crawford.
- P e n t r u Crawford?
M o r m ă i ceva n e i n t e l i g i b i l pe u n t o n încărcat de
dispreţ.
- D u p ă O t t e r m a n ar t r e b u i să se ducă.
- S u n t întru t o t u l de a c o r d . D a r d o m n u l sergeni
Lester a d i s c u t a t azi-dimineaţă cu O t t e r m a n , care i-a ofe­
r i t o explicaţie p e n t r u întâlnirea d i n c l u b u l de noapte.
I i relată explicaţia l u i O t t e r m a n , dar v e t e r a n u l p o l i
tist t e x a n n u păru m a i convins de nevinovăţia m o g u l u
l u i decât fusese H o l l y .
- învârte b i n e c u v i n t e l e , dar n-o să-i ţină, spuse Harry.
N u avem încă o dovadă c o n c r e t ă , dar piesele î n c e p să se
a d u n e şi să c o n d u c ă spre aceeaşi idee.
- Care?
- H a l c o n . C r a w f o r d t r e b u i e să ştie. U r g e n t . A m su
nat la n u m ă r u l n o u pe care m i 1-a dat, dar n u răspunde.
H o l l y se aşeză pe marginea f o t o l i u l u i de pe care toc
m a i se ridicase, frecându-şi f r u n t e a .
- D e ce n-ar răspunde?
- Există m a i m u l t e m o t i v e
N u se lăsă păcălită de încercarea poliţistului de a o
linişti. Ştia că era la fel de îngrijorat ca şi ea.
- D a r ascultaţi-mă, spuse H a r r y , dacă vorbiţi cu el
înaintea mea, spuneţi-i să ia n u m a i d e c â t legătura cu
m i n e sau cu Sessions.
- D a , sigur. O să-i s p u n .
- Ş i , p e n t r u orice eventualitate... N u vreau să vă
alarmez, d o a m n ă judecător, dar, dacă O t t e r m a n crede
că e ceva între dumneavoastră şi C r a w f o r d , aţi putea
f i şi dumneavoastră în p e r i c o l .
- O să a m grijă.
- V ă rog.
C â n d închise, N e a l o întrebă:
- Ei? Ce-a spus?
îl p r i v i cu o expresie încărcată de reproş:
Dragoste sub presiune 351

- C ă s-ar simţi m u l t m a i b i n e dacă C r a w f o r d ar avea


pe cineva care să-i păzească spatele.

- Mă nenoroceştil
- Lasă jos a r m a , S m i t t y .
- V r e a u să te o m o r .
- Şi eu vreau să te o m o r pe t i n e .
C r a w f o r d î n t i n s e m â n a în spatele l u i , pipăi p â n ă
găsi întrerupătorul şi aprinse l u m i n a . S m i t t y era chir­
cit sub b i r o u , c u u n p i s t o l îndreptat înspre m i j l o c u l l u i
Crawford.
C a l m , C r a w f o r d trase în spate piedica r e v o l v e r u l u i
l u i Joe.
- D a c ă te o m o r , n u fac decât să scap l u m e a de u n g u ­
n o i . Ş i n u u i t a că eu s u n t o m al legii. P r o b a b i l că cineva
o să-mi r i d i c e o statuie în piaţa mare. D a c ă mă o m o r i
t u , primeşti pedeapsa cu moartea p e n t r u uciderea u n u i
ofiţer. A s t a p r e s u p u n â n d că apuci f i n a l u l p r o c e s u l u i ,
c o n t i n u ă el, n o n ş a l a n t . D a r mă îndoiesc. Rangerii te-
x a n i o iau foarte p e r s o n a l a t u n c i când cineva ucide pe
u n u l de-al l o r , iar peştii şi contrabandiştii îi enervează
cel m a i tare. Ştiu câţiva băieţi care n-ar sta pe gânduri să
te intercepteze u n d e v a pe d r u m şi să te strivească c u m
striveşti u n gândac în t i m p ce încerci să „evadezi", d o a r
ca să facă e c o n o m i e la siringă.
S m i t t y p u f n i în plâns.
- P e n t r u u l t i m a oară, lasă arma jos!
O r i c u m m â n a în care ţinea pistolul n u era n i c i p r e a
fermă, n i c i prea sigură. C â n d îi dădu d r u m u l , revolve­
r u l se l o v i cu z g o m o t de podea. C r a w f o r d se duse lângă
el şi îl l o v i cu p i c i o r u l , trimiţându-1 câţiva m e t r i m a i în­
colo, ca S m i t t y să n u m a i poată ajunge la el. A p o i se
aplecă şi-1 p r i n s e pe S m i t t y de cămaşă. I I ridică d i n spa­
tele b i r o u l u i a p o i îl împinse pe un scaun.
- N u s-ar putea spune că ai cine ştie ce viaţă, S m i t t y .
î n ce sens te nenorocesc?
- Toarnă-mi u n g i n .
- N u prea cred.
- Te r o g . T r e m u r t o t .
352 Sandra Brown

Era adevărat. T r e m u r a ca o frunză în vânt. A r a u


rău, chiar şi p e n t r u S m i t t y . Părul îi era pieptănat iu
direcţia greşită, h a i n e l e îi erau răvăşite. C r a w f o r d i m
ştia ce se petrecuse, dar părea să f i fost o n o a p t e luni-.i
şi c h i n u i t o a r e .
C r a w f o r d se î n d u p l e c ă , n u p e n t r u că i-ar f i fost m i l a
de el, ci p e n t r u că n u avea t i m p de p i e r d u t , iar Smiti\
putea să se vaite, să bată pasul pe loc şi s-o ţină a.şa
la nesfârşit.
U n pahar de c a r t o n de pe b i r o u c o n ţ i n e a nişte urme
de cafea. C r a w f o r d aruncă l i c h i d u l m a r o n i u pe jos, a p o i
u m p l u p a h a r u l cu g i n u l i e f t i n d i n t r - o sticlă pe care <•
văzu pe u n d u l a p şi j-1 î n t i n s e l u i S m i t t y . Acesta luă o în
ghiţitură zdravănă. î n a i n t e să apuce să ia alta, C r a w f o n l
îi trase p a h a r u l .
- T e r o g , îl imploră S m i t t y . î m i t r e b u i e .
- Ş i m i e î m i t r e b u i e răspunsuri. D e ce n u nvai
sunat?
- A m fost o c u p a t .
- N u m a i primeşti de b ă u t până c â n d n u - m i spui
ceva. D e ce te ascundeai aici, pe î n t u n e r i c , cu u n p i s t o l
încărcat, ca u n iepure speriat?
Nimic.
- T e ascundeai de mine?
-Nu.
- A t u n c i de cine?
- Nu-ţi sună telefonul?
- R ă s p u n d m a i târziu. T r e b u i a să-mi d a i i n f o r m a u i
despre O t t e r m a n .
- A m uitat.
- A i uitat?
- A m avut altele pe cap. N u las t o t u l baltă p e n
t r u t i n e , să ştii. O h , stai! făcu el, p o c n i n d d i n degete.
Ba da. C h i a r aseară a m lăsat t o t u l baltă ca să-ţi spun
că taică-tău...
- F i l m a o scenă.
- H a ? Filma? R e g u l a m e n t u l c l u b u l u i interzice asta.
- A f i l m a t o întâlnire între C h u c k O t t e r m a n şi u n
poliţist - u n poliţist care a c u m e m o r t .
O b s e r v ă că S m i t t y n u păru s u r p r i n s .
Dragoste sub presiune 353

- H a . V ă d că ştiai deja.
-Şi?
Se foi în scaun, îşi dădu părul pe partea corectă a
capului şi p r i v i t â n j i n d spre p a h a r u l cu g i n .
- A crăpat u n poliţist. N u m a i ştiu u n d e a m auzit. Iar
Iţi sună t e l e f o n u l . C r e d c-ar t r e b u i să răspunzi. A r putea
fl i m p o r t a n t .
C r a w f o r d îl lăsă să sune.
- A s e a r ă , când a m v e n i t să-1 iau pe C o n r a d , n u mi-ai
anus că O t t e r m a n fusese toată după-amiaza la T i c k l e d
r i n k , u n d e se întâlnise cu diverse persoane - p r i n t r e
care şi u n ofiţer de poliţie a c u m m o r t .
S m i t t y se c h i r c i în scaun.
- A i c i n c i secunde, S m i t t y .
- C a să ce? întrebă el, c u voce şuierată.
- C a să-mi s p u i ce ştii despre C h u c k O t t e r m a n .
- N u ştiu n i m i c .
- Cinci.
- J u r ! I I . . . I I văd discutând c u t o t f e l u l de persoane.
Ţi-am spus asta deja.
- Patru.
- O să mă o m o a r e ! se văicări S m i t t y .
- De-asta te ascundeai sub birou? Eşti pe lista neagră
a l u i Otterman?
- N u ! N - a m . . . n-am spus asta.
- D e ce ţi-e frică de O t t e r m a n ?
- A m g l u m i t c â n d a m spus c-o să mă o m o a r e .
- Trei.
- î m i m a i t r e b u i e o gură.
C r a w f o r d îi întinse p a h a r u l . înghiţi gură după gură,
până c â n d C r a w f o r d trase p a h a r u l î n a p o i .
- D e ce te ascundeai de O t t e r m a n ?
S m i t t y î n c e p u d i n n o u să plângă.
- M - a întrebat de t i n e .
C r a w f o r d păstră o expresie neutră.
- D e mine?
- C e , m - a m bâlbâit?
- C â n d te-a î n t r e b a t de mine?
-Aseară.
-Unde?
354 Sandra Brown

S m i t t y , u d de sudoare, clătină d i n cap.


C r a w f o r d lăsă asta deoparte, p e n t r u m o m e n t .
- C e i-ai spus despre mine?
- A m încercat s-o d a u cotită.
- A i minţit.
S m i t t y oftă, dându-se bătut.
- M - a întrebat dacă te cunosc. A m zis că n u , dai
apoi...
- A i d a t t o t u l pe gură p e n t r u că eşti u n mare laş
Ş t i m a m â n d o i asta, aşa că s p u n e - m i ce i-ai zis.
- N i m i c i m p o r t a n t . Iţi j u r . M-a întrebat dacă am,
ştii t u , vreo înţelegere c u t i n e . I-am spus că n u . I-am spu*.
că te urăsc. Iar asta e cât se poate de adevărat, adăugă
el, p r i v i n d u - 1 chiorâş.
- C e altceva a m a i v r u t să ştie?
- D o a r atât.
- Smitty.
- C r a w f o r d , r e n u n ţ ă , îl imploră el. N u v r e i să te pui
cu t i p u l ăsta.
- Iar t u n u v r e i să te p u i cu m i n e . C e altceva i-ai m a i
spus?
- Pot să m a i beau?
- Depinde.
S m i t t y ezită, a p o i spuse:
- A v r u t să ştie ce căutai aseară la c l u b . C i n e era Ir
meia. C h e s t i i de-astea.
- I-ai spus că era H o l l y Spencer?
- M i - e r a frică să n u m ă arunce ăia la a l i g a t o r i . Bucala
cu bucată.
C r a w f o r d se gândi câteva c l i p e . .
- S e p r e s u p u n e că O t t e r m a n e plecat la pescuit. I*.su­
i n Louisiana? A c o l o te-ai întâlnit c u el?
- N u mă asculţi? D a c ă te ajut, m ă o m o a r ă ! chiuii
S m i t t y . C i n c i , p a t r u , t r e i , d o i . Poţi să n u m e r i şi de la ••
m i e , n u - m i pasă. Nu-ţi m a i s p u n n i m i c altceva.
C r a w f o r d o lăsă m a i m o a l e , ridică d i n u m e r i .
- B i n e . N u - m i m a i spune n i m i c . Te arestez peni i u
c o m p o r t a m e n t i n d e c e n t faţă de u n m i n o r , obligarea l.i
prostituţie a m i n o r u l u i , sex cu u n m i n o r . D a c ă a d u i a i
Dragoste sub presiune 35f>

m a i m u l t de treizeci de zile, trece la abuz sexual repetat


asupra m i n o r u l u i . Să v e d e m , a m o m i s ceva? O h .
Arătă spre peretele cu f o t o g r a f i i deocheate.
- D a c ă i-ai făcut şi poze, a t u n c i . . .
- Avea şaisprezece a n i !
- M i n o r ă . A i pus-o să danseze goală, să ofere n u m e r e
private? Nţ-nţ-nţ. N u - i a b u n ă , S m i t t y . N i c i măcar t u n-ai
mai c o b o r â t până a c u m atât de jos.
- A m i n ţ i t la i n t e r v i u . I m e d i a t ce i-am aflat vârsta
reală, a m dat-o afară.
- D e câte o r i i-ai tras-o?
-Niciodată!
C r a w f o r d îl p r i v i f i x .
A p o i , cu o a t i t u d i n e dintr-odată sfidătoare, S m i t t y
mormăi:
- N i c i măcar n u ştii sigur c-a existat vreo fată.
A i ghicit.
- M - a m bazat pe intuiţie şi pe ce ştiu eu despre t i n e .
- A i vreo dovadă?
- O să-ţi î n c h i d toate c l u b u r i l e în t i m p ce caut u n a ,
zise C r a w f o r d . D a r s u n t o c u p a t zilele astea. S-ar putea să
dureze ceva până strâng dovezile, p â n ă găsesc c o p i l u l . . .
- Sigur, copilul!
- O s-o găsesc p â n ă la u r m ă şi în t o t acest t i m p
t u vei sta în închisoarea d i n d i s t r i c t u l Prentiss, mişcân-
du-te încetişor să n u s u p e r i pe n i m e n i şi î n c e r c â n d să te
p u i b i n e cu toţi m a l a c i i de-acolo. Şi n u u i t a că cei m a i
mulţi au surioare acasă.
S m i t t y scutură cu încăpăţânare d i n cap.
- N - a i decât să m ă a m e n i n ţ i cât v r e i . Nu-ţi m a i s p u n
n i m i c despre O t t e r m a n , în n i c i u n caz u n d e este.
T e l e f o n u l l u i C r a w f o r d sună d i n n o u . D e data asta,
răspunse.
- U n d e - a i fost?
Era H a r r y .
- A i ceva despre O t t e r m a n ?
- O chestie care n u - m i place.
-Ce?
356 Sandra Brown

- A lăsat o afacere profitabilă î n P a n h a n d l e ca să se


ocupe de p r o i e c t u l la care lucrează a c u m . P e n t r u un
salariu c o n s i d e r a b i l m a i m i c .
- C â n d a făcut mişcarea asta?
-S-a t o t dus d i n t r - o parte în alta preţ de câteva l u n i
A semnat t r a n s f e r u l p e r m a n e n t c a m î n aceeaşi perioada
î n care a avut loc operaţiunea H a l c o n . Iar m i e şi l u i
Sessions n u ne place deloc chestia asta.
N i c i l u i C r a w f o r d n u - i plăcea. S i m ţ e a că i se întoarce
s t o m a c u l pe dos.
- C o m p a n i a are s e d i u l în H o u s t o n , n u - i aşa?
- D a . Sessions încearcă să găsească ceva, zise H a r r y .
D a r ştii ce ne sperie? D a c ă face toate astea ca să se răz­
b u n e pe t i n e p e n t r u povestea d i n H a l c o n , a t u n c i n u se
grăbeşte. Iar asta-mi spune, A , că e u n o m care plănuicş
te d i n a i n t e . B, că are răbdare. Şi C . . .
- C ă se a p r o p i e de f i n a l .
- Ţ i n â n d c o n t de t o t ce s-a petrecut săptămâna asta.'
Aşa s-ar părea. A i a f l a t u n d e este?
- S t r â n g a c u m cu uşa o nevăstuică. Te s u n eu m a i
încolo.
- A ş t e a p t ă , spuse H a r r y . M a i e ceva.
- L a dracu'.
- D a , n i c i m ă c a r n-am ajuns încă la partea buna.
D u p ă ce i-ai f u r a t maşina, judecătoarea 1-a a n u n ţ a t pe
N e a l Lester.
Făcu o pauză şi, c â n d C r a w f o r d n u răspunse, zise:
- Ş t i u p e n t r u că a m sunat-o, î n c e r c â n d să dau de
t i n e . Lester şi trepăduşul ăla de se ţ i n e după el erau la
ea acasă.
- Ea era bine?
- A f e c t a t ă . Te-a t u r n a t d o a r p e n t r u că se t e m e să n u
f i i rănit, o m o r â t sau să n u faci vreo prostie. Şi partea cea
m a i rea e că Lester e î n c o n t i n u a r e h o t ă r â t să p u n ă toate
astea în cârca ta.
- N u poate să fie atât de prost. F i l m u l ăla în care
C o n n o r stă de vorbă cu O t t e r m a n ar f i t r e b u i t să-1 t a i a
să-şi schimbe părerea.
- A ă , a p r o p o de asta. O t t e r m a n ţi-a luat-o înainte.
Dragoste sub presiune 357

H a r r y îi relată conversaţia pe care O t t e r m a n o p u r -


tase cu N e a l
- A recunoscut că s-a întâlnit cu C o n n o r , s-a făcut că
n u ştia că e m o r t .
C r a w f o r d înjură.
- O t t e r m a n îl j o a c ă pe degete pe N e a l .
- Ş i - i ţ i n e . A emis u n m a n d a t de urmărire p e n t r u
tine şi p e n t r u m a ş i n a judecătoarei.
- M a i ai şi alte veşti b u n e , Harry?
- C a m atât, d e o c a m d a t ă .
- E i b i n e , cel puţin fixaţia l u i N e a l în legătură cu
m i n e foloseşte la ceva. Ţ i n e poliţia în j u r u l l u i H o l l y .
- D a , şi pe m i n e mă linişteşte asta. O h , Sessions
t o c m a i a dat buzna î n ă u n t r u . Pare entuziasmat şi
n u cred că d i n m o t i v că a găsit u n tapet n o u p e n t r u
desktop. C o n t i n u ă cu nevăstuica ta. Te s u n m a i târziu.
D a r a t u n c i , răspunde d r a c u l u i la t e l e f o n !
A p o i H a r r y închise.
I n t i m p ce C r a w f o r d punea t e l e f o n u l la loc, S m i t t y
întrebă:
- Cine-a fost?
- U n alt ranger texan. M-a sfătuit să n u m a i stau la
poveşti, să te o m o r p u r şi s i m p l u p e n t r u că te-ai năpustit
asupra mea cu p i s t o l u l ăla de jucărie. S ă scap l u m e a de-o
j i g o d i e , aşa mi-a zis.
- N u m - a m năpustit...
- N u vreau să te o m o r , S m i t t y . Aş prefera să te t r i m i t
după g r a t i i p e n t r u toate r a h a t u r i l e pe care le-ai făcut.
C r a w f o r d se aplecă spre el.
- D a r , p e n t r u că s u n t băiat de treabă, poate reuşesc
să-1 c o n v i n g pe p r o c u r o r s-o lase m a i m o a l e , având în
vedere că fata a v e n i t ea să te caute şi a m i n ţ i t în legătură
cu vârsta. D a r te ajut n u m a i dacă-mi s p u i u n d e a n u m e
e l o c u l ăla d i n L o u i s i a n a .
- N u a m spus că ar f i v r e u n loc în L o u i s i a n a .
S m i t t y întinse m â n a după p a h a r u l cu g i n .
C r a w f o r d îl trânti pe jos. Aplecându-se şi m a i m u l t
spre S m i t t y , spuse:
358 Sandra Brown

- C h i a r v r e i să te m a i j o c i cu m i n e când p o t să te
t r i m i t la întâlniri r o m a n t i c e c u toţi perverşii d i n H u n s t
v i i l e p e n t r u următorii nouăzeci şi n o u ă de ani?
S m i t t y scânci.
- A s c u l t ă , C r a w f o r d , îţi j u r pe D u m n e z e u că n-am
făcut n i m i c altceva decât să iau nişte b a n i şi să-i duc
d i n t r - o parte în alta.
C r a w f o r d n i c i măcar nu-1 întrebase pe S m i t t y daca
avea vreo afacere cu O t t e r m a n . D a r informaţia ca
re-i scăpase a c u m m e r i t a pusă b i n e şi folosită într-o
ocazie v i i t o a r e .
- U n d e este?
- I n p r i m u l r â n d , vreau ceva î n scris în legătură c u . . .
cu povestea c u fata m i n o r ă .
- I n p r i m u l r â n d , o să primeşti cizma mea în d o s .
U n d e e O t t e r m a n ? S p u n e - m i oraşul!
- N u e u n oraş.
- Cei mai apropiat oraş.
- A r ă t a de douăzeci şi d o i de a n i . Ba chiar de două
zeci şi c i n c i . E de-ajuns d o a r să se u i t e la ea şi n i c i u n
j u r a t n-o să m ă c o n d a m n e .
-Smitty!
- î m i t r e b u i e o garanţie.
- A i cuvântul m e u .
- N u ajunge.
- îţi d a u cuvântul m e u că a t u n c i c â n d o să-1 găsesc pe
O t t e r m a n , şi o să-1 găsesc p â n ă la u r m ă , o să m ă asigui
că ştie că t u ai fost cel care mi-a spus u n d e este.
S m i t t y g e m u şi-şi puse m â n a între picioare, ca