Sunteți pe pagina 1din 1

Modelul narativ este construit de Balzac.

Reprezentanți: L. Rebreanu, G. Călinescu, I. Slavici


Romanul obiectiv/ tradițional/ realist

Raportul dintre realitate și ficțiune artistică se Romanul subiectiv/ modern/ modernist


întemeiază pe actul oglindirii, pe un model de mimesis:
„Romanul e o oglindă purtată de-a lungul unui drum. Raportul realitate-ficțiune artistică: lumea,
Câteodată ea reflectă cerul albastru, altădată noroiul colectivitatea se oglindesc în conștiința subiectivă a
din băltoacele dumneavoastră. Vreți să acuzați de eroului: „Literatura presupune probleme de
imoralitate omul care poartă oglinda?”(Stendhal) conștiință.”(C. Petrescu) Așadar, romanul subiectiv
Așadar, romanul obiectiv își propune să redea cu își propune „să absoarbă” lumea în interiorul
fidelitate realitatea, universul surprins fiind unul conștiinței (să-și integreze lumea sieși).
verosimil și coerent (cu descrieri și detalii Orientat spre universul interior, spre eul subiectiv,
semnificative); spre orizontul conștiinței, considerat unica realitate
Orientat spre o lume obiectivă, văzută în verificabilă, autentică: Camil Petrescu: „Eu nu pot
determinările ei social-istorice; transfigurată artistic, vorbi onest decât la persoana I.”
această lume devine purtătoare de sens: L. Rebreanu: Atenția lectorului este orientată spre subiect, spre eul
„M-am sfiit întotdeauna să scriu la persoana I.” narator, spre actul povestirii. (primează conștiința,
Atenția lectorului e orientată spre obiect, spre lumea lumea interioară);
povestită (primează faptele, lumea exterioară); Teme: cunoașterea, condiția intelectualului, drama
Teme: problematica pământului, averea, familia, existențială etc.
moștenirea, banul, viața țărănimii, viața burgheziei etc. Narațiunea este subiectivă, homodiegetică, relatare
Narațiunea este obiectivă, heterodiegetică, la la persoana a I.-a, narator implicat, subiectiv, actorial.
persoana a III-a; narator detașat obiectiv, omniscient, Personajul în romanul modernist: este o
omniprezent, auctorial. individualitate, personaj „rotund”, intelectual, cu
Personajul în romanul realist: reprezintă o tipologie evoluție imprevizibilă. (Ștefan Gheorghidiu)
(țăranul, parvenitul, avarul), personaj „plat”, Structură narativă complexă, discontinuă;
determinat social, cu evoluție previzibilă. (Ion) Evenimentele nu sunt redate cronologic, ci în funcție
 Structură narativă echilibrată, circulară; de memoria involuntară.
Evenimentele sunt distribuite cronologic. Tehnici narative: introspecție, memorie involuntară,
Tehnici narative: înlănțuire, contrapunct, circularitate, autenticitate, analepsă, decupaj, etc;
narațiune, descriere, dialog. Incipit modern ex-abrupto;
Incipit clasic (descriptiv, enunțiativ) care generează Final deschis, indeterminat;
„efectul de real”, autentificând ficțiunea; Scriitura de amprentă subiectivă, în registre stilistice
Final închis; variate (scindare în „voci”); inserții de „documentare”.
Scriptural, apelează la un discurs de notație Romanul ionic: „Naratorul este, de data aceasta, fie
succintă, lipsită de comentariile autorului; registru un Personaj în carne și oase, cu biografie și psihologie
stilistic unic, elaborat. proprie (persoana întâi ca narator), fie o voce neutră,
Romanul doric: „...înfățișează o vârstă a iluziilor și asemănătoare cu aceea impersonală, dar care își
a inocenței genului. Lumea […]este omogenă, coerentă însușește până la identificare punctul de vedere al
și plină de sens. Apar miturile luptei, vigorii și vreunui personaj (persoana a treia ca protagonist).
cuceririi. Valoarea dominantă: economicul. Narator „Valorile dominante sunt de ordin personal.
supraindividual. Magia artei, iluzionism, creație.[…] Subiectivitate și fragmentarism, autenticitate,
Formă închisă. Tirania semnificației. Construcția: interioritate, intimitate. Eroul ca subiect. Naratorul-
modelul lumii răsturnat.[…] Preponderența moralului personaj. „Reflectorii”. Jurnalul, confesiunea,
asupra psihologicului: subiectul se pierde în obiect. biograficul. Autoscopie.Formă deschisă […]” (Nicolae
Eroul ca obiect. Caracteriologie, tipicitate. Epic, logic, Manolescu – „Arca lui Noe”)
continuitate. Frescă, cronică, istorie.” Modelul narativ este construit de Proust.
(Nicolae Manolescu –„Arca lui Noe”)  Reprezentanți: C. Petrescu, M. Eliade etc.

S-ar putea să vă placă și