Sunteți pe pagina 1din 110

/

. -· IULIA BUCESCU

METODĂ
DE
. SOLFEGII
DICTÂJU .
· MELODICE
pentru clasele I-VIII

· C.P.E. LORELEY
1996
CUPRINS

Cuvântul autorului ...............................................................................VII


Introducere.. „ ... . . . .... . .. . . ... .... . .... „ . .. „ ......... ...... .. ... . . .......... „.„ .................. IX
de prof. Gheorghe Gozar, .şef de catedră
la Liceul de Artă Bacău.
Prefată............. .......................... :.................... :.........................................X
de prof. univ. Pavel Delion
~~... „ ..................... „ .•.•.. „ .••••.••... „ ...•.•.•..••.....••......• „ ....... : ........... ... }

~ ... „ ......•.... : ........ „ . .. .... ... ........ „ •••••.. „ .. „ .. .. . ... „ .. .. .... „ „ . „ ....•. „ .. „.„. 18

~~ • . ......... : . .. ... ..• .. . .... „ ... „ ...••. ......... . „ . .. ... .. ...........•.•.• „ .•.....•.. „ .. . . .... 37

~~............... „ ... . ..... . .. • • „ .. „ ......................... . ... . .. .. .... .. ....................... 63

Q9'~ .... :............................................ :........ 1···········································76


Gfl'~.............................. ............. „ .. : . ............... ....... . .... . .............. „ ...... 91

g:P'~........... ........... „ •... . . .....• .... „ ... „ ... ..... . ............... : ... .... „ . „ ......... . ... .... 99
I „.
CUVÂNTUL AUTORULUI

l. După tipărirea "Solfegiilor Tonale" pentru clasele VII - XII,


mulţi profesori
mi-au adresat rugămintea să ,public solfegii şi. dictări
melodice pentru clasele I - Vlll Drept urmare am elaborat prezentul .
I volum, adaptat programei _analitice de la "Teorie" şi mai ales
J "instrumente!' urmărind sistemul din ''Metoda" publicată în 1995. ·
. Problematica propusă fn paraf!letrul intonaţional cuprinde
I toate intervalele simple şi ansampluri tri- sau cvart-sonice (acorduri
in desfăşurare melodică). · · .
Conceperea metodică conferă întregului material muzical o
r deschidere tonală neîngrădită şi nelimitată la un cadru suict-anume.
Cele două tonalităţi fără armură (Do şi La) sunt doar
"pretexte" ton,ale iniţiale şi finale, deoarece pe parcurs se întâlnesc
I multe inflexiun~ la tonalităţi chiar foarte îndepărtate*. Densitatea
modulatorie este o consecinţă a asocierii unor intervale ce dau
naştere la o serie qe. ansambluri din 3.:.4 sunete, construite după
I principiul secvenţei stricte sau libere. Înlănţuirea lor numai prin
mers diatonic şi cu frecvente relaţii de tip autentic (V-I) evită
surprizele sonore şocante.
I Secunda mică, numită şi semiton diatonic**, joacă rolul
verigii de legătură (în. majoritatea situaţii/or) şi asigură totodată
stabilita(ea necesară*** discursului melodic.
I .
To~te momentele de stabilitate şi instabilitate vor trebui
·

. văzute. simţite, gândite şi întelese înaintea emiterii sunetelor de către-· ·-


J voc~ - la solfegii - scrierii notelor - la dictări. Ca atare, elevul
sau
trebuie să aibă permanent o atenţie vie care-l pregăteşte şi-l
I deschide pentru imprevizibil.
I "Metoda" se referă cartea "Te~ria muzicii - Metodă de studi1' ~odidact -
la
intervale, acorduri şi ritm" de Julia Bucescu fi Dumitru Crăciunese11, apărută
I
\
în 1995 . .

\ •Vai conceptul tonal al "41 Paul Hlndemlth tn .lucrarta .ra~pian "I.udau T01ta/J1". .·
••Semitonul cromatic (prima mdrftd) nu esta tratatd tn blcrare.

I •••Am 111bUn/at expruta "necuarfl" pu1rv cd nu 1a a1aază fntotdaaullll ~o .rlablUtata â tip inlMillV.
VIII
Sesizarea anticipată a jocurilor sonore şi ~itmice, -ţn cazul
se
solfegierii. face prin simţul vizual. care transmite impresiile. sale
·sistemului ·nervos central pentru a le conştienţiza şi trimite simţului·
auditiv, încât aparatul vocal execută . ceea· ce e:r;te reprezentat
· aprioric în auzul intern. · . · · · ....
Pentru receptarea aorectă şi rapidă a melodiei fa ·dictcire.-se·.
solicită vizualul care trebuie să stabilească. conturul (cursul) liniei în .
spaţiu şi să detecteze relaţiile ·sale sonore dar, se solicită şî tactilul
prin bătaia unităţ~i de timp - cu mâna pe masă - pentn-1 fixarea
articulaţiilor in coordonata temporală. Perceperea ritmului prin
acea~tă formă concretă, face ca identificarea formulelor să · fle ·
absolută şi chiar uşoară . Recurgerea şi la cele două simţuri - vizual
şi tactil - pe . lângă cel auditiv, face ca înregistrarea să fie mai
rapidă, corectă şi astfel memoria muzicală câştigă siguranţă şi
durabilitate.
Pe scurt, numai solicitarea necontenită a sensibilităţii totale
şi gândirii maxime la înţelegerea tuturor problemelor din orice text
muzical va determina o citire sau sc.riere a acestuia fără greşeală.
Totul se dobândeŞte prin studiu metodic şiperseverent. ·
Cei ce doresc să-şi formeze o bază în sensul celor afirmate, se
pot antrena cu exerciţiile din ''Metodă". Potrivit acesteia, problemele
de ordin intonaţional sunt transpuse pe toate notele şi deci trec -
in~vitabil - prin toate tonalităţile iar cele de ordin ritmic pleacă de la
doimi I pătrimi şi ajung la şaiiecipătrimi..Ele conţin formule în
diferite raporturi valorice rezultate din aplicarea a trei procedee de
lucru.
După ce elevii şi-au fnsuşit un anumit sistem de gândire,
construindu-şi singuri multe "plăcute sonore" şi formule ritmice,
cântarea sau scrierea acestor melodii le va părea o joac{r interesantă
şiplăeută. . ·
În incheiere trebuie menţionat faptul că sugestia titlului cărţii
ii aparţine prof. univ. Pavel De/ion, personalitate distinsă a
1nvăţământului muzical · ..românesc, cu preocupări speciale în
domeniul metodicii şi cunoscut prin publicarea unor remarcabile
studii de spe.cialitate. · .
~!fa..cw
INTRODUCERE

Acest · volum deschide seful de solfegii destinate aplicării în


practică a problemelo~ de ţeorie cuprinse în "Metoda" prof. univ. Iulia
Bucescu.
Acum avem la îndemână un material complex şi suficient
pentru a pătrunde cât mai pr?fund în tainele limbaj~lui muzical.
Solfegiile sunt destinate parcurgerii materiei ciclului primar şi
girpnazial conform programei şcolilor de muzică. . .
Materialul ~ne cont de particularităţile de· vârstă ale elevilor,
precu~ şi de principiile didactice ale pedagogiei: principiul
accesibilităţii, al intuiţiei, al însuşirii conştiente şi temeinice, al
sistematizării, al legăturii teoriei de practică, precum şi de cel al
realizării artistice.
Problemele ritmice, ca şi cele legate de relaţiile sonore
melodice şi armonice sunt prezentate înir-o ordine logică, raţională.
Abordarea oricărei probleme noi este întotdeauna pregătită, bazându-
se pe cunoştinţele asimilate anterior (vezi solfegiile de la studiul
·intervalelor).
Ca unuţ dintre cei care au aplicat cu ·rezultate bun~ metoda şi
solfegiile din ~anuscris, atrag atenţia că parcurgerea materialului do.a r
cu privirea lasă impresia că nivelul depăşeşte puterea de înţelegere şi
acumulare a· elevilor. Cine abordează sistemul cu mintea, gândirea şi
judecata ·va avea plăcuta surpriză să asimileze totul şi temeinic într-un
timp relativ scurt greu de crezut. ·
Prin problematica ridicată de aceste solfegii se unnăreşte
înlăturarea decalajului dintre programa de teorie şi cea 4e instrument,
astfel încât, elevii să poat~ parcurge mult mai devreme formule ritmice
şi intonaţionale cu grad sporit de dificultate, venind astfel în sprijinul
studiului instrumentului.
Toate aceste acumulări vor dev.eni zestrea în baza căreia cei ce
vor profesa muzi<?a, vor putea crea sau interpreta lucrări de la simple
.scări de câteva sunete, la lucrări ce· părăsesc cadrul .tonal.
Sunetul ca fenomen sţJnzorfal ondulatoriu cauzat dt! vibrapa unul
corp se propagă prin aer sub formă de· vibraţii şi ajunge la membrana
timpanului. !n felul acesta intre sunetul produs şi auzul subiectului se
stabileşte o legătură materia/ fiziologică. Pe baza auzu/ul muzica/ pe}/.releu/
bulbar, segment al creieru/ul mic, semnalul sonor produce reacţii motorii
dinamogene, fructificate de .educator in jocurile muzicale şi cAntece/e cu
diverse mişcări. Pe releul diencefal, semnalul sonor produce lmpiesl!
senzitive 'care · se indreaptă spre scoarţa cerebrală. Pe acest releu se
fonnează reacţii afective, emoţionale care sunt fructiOcate fn activităp!e
muzicale,. pentru formarea sentimentelor nobile, dezvoltarea simţu/ul şi
gustului artistic, formarea atitudini/juste faţă de muzică.
Pe al treilea releu, cel aortica! prin intermediu/ asocia/li/or de
reprezentări intelectuale, semnalul sonor se modifică şi se transformă Tn
imagine sonoră concret senzorială purtătoare de mesaj c11 putem/că forţă
de convingere şi influenţare.
Prin urmare, pe baza sensibilităţii auditive, ·S ubiectul recepţionează
fenomenul sonor, care la rândul său, produce ·o stare emoţională, iar pe
baza factoru/ul Intelect, prin asociere se dezvăluie semnifica/la fenomenului
sonof. Asadar, imaginea sonoră concret senzorială ·apare pe baza unui
proces unic al celor trei factori: senzorial, afectiv şi Intelectual ·
După su~cinta prezentare a. Imaginii sonore concret senzoriale,
sunt necesare unele precizări referitoare la auzul muzical
Această d/spozi/fe nativă, · auzul muzical, se prezintă ca o
particularitate anatomo-fiziologlcă ce se manifestă !f!Că din perioada
antepreşcolară, când unii copil sesizează sunete şi sunt atraşi de cântece.
fn imprejurări favorabile, sub influenţa mediului şi a unei .educaţii
corespunzătoare, această particularitate se transformă tn aptitudine,
Tnsuşlre sau predispoziţie psihică Individuală. .Prin aptitudine muzicală
inţe/egem sen$1bilitatea anal/zatorului auditiv sau capacitatea organismului
de a slm/f cât mai vii sonorităţile muzicale.
Pentru fnfăptuirea educapel muzieale din prima etapă este necesar
· ca·releul cortical să ne antrenat ln conştientizarea reprezentării sonpre la
nivelul lntervalu(ui. Prin C!ceasta asigurăm totodată şi realizarea capacită/fi
elevului de a Tnţe/ege, as/ml/a şi trăi frumosul din muzică. .
Sunetul muzica/ nu există fn natunJ,· el se naşte fn alizul
subiectu/ul Tn momentul clnd vibraţi/le /arlngelul cu C01Jrdele vocale produc
· un sunet sat.i mal multe; ·· .
XII
ŞI cu aceasta p~cedăm la prozentare8 primei metode de solfegiu
unde sunetele Tnlănfulte fn Intervale sunt riguros sistematizate pe bazş
principiu/ul de la cunoscut la necunoscut, de la uşor la greu_, · <je la simplu la
complex. · ·„ · . .
Primele exemple se derulează secvenf/a/ cu ·va/ori de doimi şi
pătrimi sVllnd ca element principal intervalu/ de Sf!CUndă mică salÎ ..
semiton. Modul cum sunt plasate Intervalele prin secvenţe ascendente "SBf.'
descendente uşurează intonarea lor şi formează deprinderi de receptare,
recunoaştere şi reproducere pe orice treaptă sau sunet a interval'!IUi
respecUv. De la exemplul 15 se introduce durata qe optime ceea ce
favorizează dezvo/tarss cursl/IUi melodic şi accesibilitatea 1n consolidar.ea
deprinderii de a percspe, Intona şi recunoaste cele două secunde, mică şi
mare: De la nr. 30 apare pătrimea el/ punct urmată de optime iar de la nr. .
·44 se introduce valoarea de şaisprezecime, optime urmată de două
şaisprezecimi, ssu două şalsprezeqimi urmate de opUmf ca spre sfArşftul
capitolului să apară durata de opUme cu punct urmată de şaisprezecime.
Toate acestea conferă melodiei un plus de frumuseţe, accssibilllate şi .
atracţie. .
Parcurgând cele 60 de exemple cu secunde care apar Tn diferite
ipostaze, elevul Tşi consolidează definitiv aceste intervale de pe orice sune/-
treaptă, in urcare sau cobo~re, TncAt le poate recunoaşte şi reproduce
corect, fie oral fie !n scris.
Pe baza intonării exerciţii/or care au la bază secunda, pe releul
cort/cal al aparatu/ul auditiv, se imprimă urme, se formează legături
condiţionate. Astfel, prin so/legii copiii Tşi fofTT!ează repr.ezentări de f'Clporturi
fntre sunetele ce formează secunda pe orice treaptă fn urcare sau
cobonJre. La auzul intervalului de secundă, fn momentul reproducerii lui de
mal multe ori, Indiferent fntre ce sunete se găseşte, se formează reflexe
condiţionate care au la bază corespondenţa dintre chinestezia laringiană şi
intervalu/ respectiv. Reflexele condiţionate formează baza educa/lei
muzicale. Pe baza lor elevul riguros se autocon!r<J,(ează. · ·
· Exerciţi/le de secunde interpretate corect;· Tn grup, oglindesc fuga
domoală a norilor purtaţi de vAnt cAnd fn. urcam, cAnd Tn coborâre, ·
străpunşi Intermitent de cAte o rază de soare. · · ·
Intervalul de terţă reflecta fTJ!Ji multă lumină fle </e bucurie, fle de
melancolie. Capitolu/ se derulează cu insistenţa acestui interval jJe
secvenţe lfbere.fn urcare sau coborAre, ca şi secunda. Este necesar să se
dea lmf!<!rtanţă terţei fntrucA4. din experienţă se ştie că relaţia sonoră a
acestw mterva/ este mult mai dificilă, p1.me probleme copil/or. Ritmul se
Tnsuşests Rresc odată cu Interpretarea exemplului muzical.
De la so/fsgful 5 se introduce sineopa pe Umpi ş!jumătăţi de timpi. · ·
XIII
· De la exemplul 10 sunt exercl/11 de contraUmp Iar de la nr. 14·
·urmează modele !n care intO/nlm ţ;ambina/11 de secunde şi terfe. Spre
sfA~tul cap/toiu/ul predomină şaisprezecimea.
Conf]Xlunea Intimă dintre lmagln~a sonoră a lnteNaiulu/ de terfă ·
mare, mică, sau. micşorată şi reprezentările auditive ale sunetelor ce stau fa
.oaza acestor distante, favorizează transformarea reflexelor condiţionate Tn
automatisme-.de so/fegiere. .
Exemplele ce urmeaz.ă cu şaisprezecimi (24-26) deru!Andu-se pe
secvenţe libere sunt Tn sprfjlnu/ transformării reflexelor Tn automatisme.
Următoârete ce se derulează pe pătrimi şi optimi cu sincope consol/dează
deprinderile automatizate iar nr. 32, 33 şi următoarele formează material de
intonare ca aplicare şi sistematizare a intervalu/ul de terţă sub toate
aspectele.
Cap/ţolul cuprinde 55 de piese rn care autorul epuizează toate
problemele de ritm şi mal ales cele de intonape care predomină pe tot
parcursu/ exemplelor. ·
Intervalul de cvarlă este prezentat rn 78 de exemple ţrecAnd prin
toate modelele de ritm: optimi, pătrime cu punct urmată de optime,
contratfmp, sincopă, combinaţii de contraUmp cu sln~pe, şaisprezecf.mea
şi combinaţiile respective. ·
· Cvarta perfectă Tn formă descendentă se prezintă aspru, ca
subdominantă radiază umbră şi tristeţe, Iar Tn aspsct ascendent ca
dominantă reprezintă forţă şi svAnt .
· După realizarea unei depline reciproc/tă/I funcţionale intre· Imaginea
~onoră concret senzorială a acestul interval, de pe orice treaptă sau sunet
Tn urcare sau ccbon1re, cu numele sunetelor ce formează acest spaţiu se
poate treeţJ la .formarea aftei deplfnderi practice.
De fapt, ce trebuie s.ă Tnfelegem prin depllnă reciprocitate·
funcţională: ln momentul cAnd auzim denumirea sunetelor de bază şi vArf
ale unul interval ascendent sau descendent, acestea trebuie să trezească
În auzul elevu/ul Intervalul respectiv şi invers, la. recsptarţNJ Intervalu/ul,
reprezentarea acestuia trebuie să trezească ln g~ndirea muzicală a elevului
(:ienumirlle simboluri/or cs formează Intervalul respectiv. Oep/lna
reciprocitate funcţională, nu trebuie să existe numai Tntre imaginea sonoră
concret senzorială a Intervalului şi numele simbolurilor respective ci şi intre
acestea şi locul notelor pe portativ.
Numărul lmpreslo(lant ce Ilustrează cvarta asigură deplina realizare
a reciproc/tă/ii funcf!onale şi . fundamentează consolidarea celei mal
principale deprinderi· solfegleffJB. ·
Trecerea la formarea q/tel deprinderi se Tnfăptuieşte h1 momentul
cAnd s-a realizat depl/na reciprocitate tune/tonală. Acsst lucru se poate
. XIV
fntAmpla, pentru .unii subiecţi, după cAteva exemple Iar pentro al/li, acest
dezlderst se fnfăptuleşte mal anevoios. · ·
Intervalul de cvlntă crează poslbllitatea ca disc1;1rşul muzieal să
dispună · de multiple posibllită/I de dezvoltare · şi ampll(icare. .Astfel .
exemplele sunt mai dezvoltate iar ln privinţa ritmu/ul acesta este prezent
sub toate formele chiar de la rnceput Spre sfArşitul capitolu/ul {nr. 21-28) ·.··
exemplele sunt !nfromuseţate cu formule temare. . .. : .
· Ca şi /a celelalte capitole, aici ar fi cazul să amintim despre
Importanţa gAndirli muzicale Tn procesul de analiză când exerciţiu/ este
descompus rn părţile prfnclpale evidenpindu-se locul lnterva/U/ul care se
studiază. ·opus analize/ 8Ste sinteza. când subiectul supus educaţiei
reliefează ordinea Intervalelor Tn urcare şi cobo~re. Se mal utilizează şi
comparapâ când elevul recunoaşte secund~ mică, secunda mare, terţa
majoră, terţa minoră, cvarta perfectă, cvarta mărită etc.
Intervalul de ssxtă 95/e ilustrat rn 42 de exemple. ln cadro/ acestui
cap/toi trebuie să evidenţiem faptul că elevul intonează cu uşurinţă sunetele
alterate Indiferent dacă alterarea este suitoare şsu d1;1că indică altă
ÎpOStază.
· · Auto/T.JI acestui manual, prin numeroasele exemple prezentate Tn
toate sHuaţlile ş urmărit transformarea deprinderilor Tn automatişme de
solfegiere deci, nu greşim când afirmăm că acest deziderat, cu parcurgerea
intregu/ui material, se poate realiza cu usurin/ă. ·
Şi ln acestă diviziune, secvenţele I/bere alternează cu răstumarea
unor intervale care uşurează intonarea discursu/ul sinuos al melodiei
presărat dealtfel cu formule ritmice din ce Tn ce mai dezvoltate şi
amplificat~ ·
· Capitolu/ ssptlme se bazează pe secvenţe construite pe Intervale
intermediare ce stau la baza sept/mel ceea ce formează şi un fel de
recapitulare a tuturor intervale/or studiate. la fel şi ffJ' cazul octavelor.
Conţinutu/ devine mal dificil fn momentul când sunt atacate problemele de
ritm. .
Cu aceste. segmente ale manualului se Tncheie munca de elaborare
a materialului fnchlnAnd rezultatele din Inimă actualilor şi viitori/or elevi ai
şcolii de muzică din România. ·
Tn Tncf?eiere evidenţiem că,. după concepţia auto!T.Jll!i, Tn cadrul
celor două ~aze Do şi la se re_zo/vă prob/em1J,; ..tututor tonalităţilor majore
dlato':'lce ş1 minore naturale, armonice şi · me/odlce, toate acestea
cupnnzAnd un cllmp larg ş/_ variat tn ceea ce prlvesie tehnica tuturor
Intervalelor şi ritmuri/or. Elementele tehnice sunt rn slujba realizări/ finii/or
melod/ce. · · · ·
xv
Scop11/ urmărit este ca elevul să-şi formeze deprinderi de solfegiere
pe un material cât mai variat, ~Şi lns_Lf.şească Intona/ia justă prin
intorsături m.elodice cât mai caracteristice. ln toate exemplele, Q atenţie
deosebită trebuie acordată justei intonaţll Frecvenţa sunetelor alterate este
benefică pentru elevii ce studiază la clasele Instrumentale. Teoria muzicii
se Însuşeste fn mod inductiv pe baza practicii de recunoaştere şi Intonare a
materialu/ul. .
Trebuie să reliefăm că ··aU!f?rul nu urmăreşte conştientizarea
Intonaţiei juste prin teorie, Intonaţia corectă se obţine numai pe baza
prac.Ucil acesta este motivu/ pentru care acordăm tot sprijinu/ p8ntro ca
această metodă să fie introdusă in studiu/ şcolilor de muzică.
Pun~nd la dispoziţia şcolilor de muzică metoda prezentă, se
Tntregesc eforturile ce se fac pe linia lmbogăprii literatutfl didactice de
specialitate ceea ce trebuie să corespundă cu dezvoltarea impetuoasă a
vieUi artistice din tars noastră.
I I
-~-
~ M I J i JRJ I J I' J I iJ J Î J1J I F I F I
, ' ~· ~
f r r 1r r 1r .
1r~r 1
.

r r r 1r 1r
1
·. ·
1uJ 1J•1
~ ;j I ;j t1J J IJ lkJ J I J lgJ J ij . ltf J I
~ J J I J j J I J J I JnJ I J Î JtJ I JttJ I J I J li

s" ~ 2 J· J J I J J J .1„JnJ J I J J J I J J i .I
' ? J J r11r r r r r r r r ttr r i' J Jjj
1 1 1 1

• J J J I J J J I J nJ J I J J J I J J J I J. li

6. *' JU J IJ JJ IJ JJ IJ~H IJ JJ 1J JJ 1J ildJ


* F~F FI f' ~FI r *I J J I J l I ,J J I J i l_J J I
*J i I hJ I J i I J J I J 11 JJ I J i lllJ I ;Al
~ , , ,
1 ifr4 ; J J IJ~ J J IJ J J IJ l:~J IJnJ J I J J J I
i , , -I '
\fr J J J I J~ J J I J t J I J J. J I J ii J I ;J J Ji
3ţ r1r r 1 J J J i r r r 1 rir r i J J J 1 rum r. i
-aecunde-
3 .

·~3'.J. 3 1;j~'
~J IJJJ , 1JJJ . •IJ~JJ IJJJ •IJ;JI ·
I.~ . J#J J I' J J J I J J J I' J~J .J I J J J 'I·J. I J i 1„ .

. . . . . ___.
I ~ . . .
18 ii JQ J I; J J IJ JJ IJ JJ IJJ J IJ11J J Ihl JI
• J JJ j J J J I J J J j J .J J I J J J j J J J. I F~F F j
I~ r'rr l rF F Î r"FF I J JJ i J J J I J J J i J J li
I~ . . .
J JJI ~ J J I J~ J JI JnJ J I J J JIJ i J IJ J JIJ. I
~
I' I . .. . ' . . .
J~J J I J J.J I J~J J I J J J I J IJ J I
I~ JfiJ J ifiJ J J l1JuJ J iuJ J J I J *I J~J J I
I ~ J J J ir F r I r *I r F FI F"r Fi J J. J I J *·'
f~ J~ J' J I J J J j J J J I J i ·1 Jt J J f .J J J j
I g~ J J J I J J 'I JJ J IM J .I J J JIM J I; n
,-
.u 41 J j I J3 IM I J I J J I JJ I J~J I J I JJ I
.l J '"J J I I J I J J I r 5r I J J itJ I JnJ I J I
j 1

, 4M I J I J I J I J { lnJ I J J I J~J I J J I J 1J I
' .f t5
. .
....____..,

J J IJr:J J IJ J lµ"J
.
.

lqil J liJ J lli3Ji I


.........__,.
.

* ~
• ' J I J 8 I J J I F CI I F rI t:l.1/J I JJntl 1JJ I
I' * J IJ J 1na l~J a ltJJ IJJJ lnJ 1n1J10
*
~ D. ! J J IfJu 1J fJ IJ 1 lj fJ .I!O J IJ1J IJ JI
I $ilJ J IC! r It1 FI F.l IÎ! c!t I CI t§' I J~ I J l I
I $ Jn!J I n J I J n I® J I J J I JO~J I J n I:1 I
. .

I ~1 41 o r 1@ J 1#fJ J 1J 1Jnfl1 J n u,n 1


I
~
4J 11J JJ IJwn 1Jiil J IJ l I;j) J 1J1n IJun I a
. .
r-
.

Iu m
~I n n· 1 n I n J l#n J I JJ n I
iI
~ JgJ n i;a,u I J i I J P1 I Jw I n n I F11r I
. .
I · ....„•.
-~-
l

~ . jp Jo ~n 1.;3 iO JijO I J J l I n PD J ·1
·.· ~ tJ&J 1nun 11r: .1r r s.1df E:1r 1F~F11
.• 9 n J 1•J d i IJ. bJ) ~ ·1J n J IiJ n FJ IJ *I
'I n
. .

n J1J IA J i It:JJ 1; In J 1 If'J 1if.l J I


' ifjHP f luijO !'HP I j 1 I r ct un I j J I I
'J tB~J J I w·,J i I J J . JGJ~J l;s m&J I
4~J ·n~JtJ ij'JfJ l 1.m J J I f/if J l I m J J I
' !JtJ 1 I J j ® I i:B!J•r l.r 'tt a I u H I
23 41 u EJ jIm~ J I n fJS) I i2Jifi:I J I
4 ;tfl JifJ n 1 mm u
m 1J r 1r ~u 1r 1
1

4 rfr J •J I FJ J ~ J I J O JŢJ JţJ I FJ ~ FJ J I


" ~1 JaJ @IJ J ® IJ n JjjJ lnJJ iim m r1
~i utk J 1.n.n•n1J
' u11·n- ft nw 1-0 - #713 1..
·
" fJJP~ I J i I J JiO J·1JnJfJ J I /3 JfiJ I 1J J:l. JI
I. ·..cuade·
8 .

~ ~I - 3.a ll}:llbiJ§nl f ălfUIP"3 fJIJJJI


~ . . . .

~
-~AJ IJ1' 4l - · . .
n
.~ J I --s J I J JJ I J. ' I J ln in J 1.J§q . !
„„ . „.

1 J~iin1u
•== J_. , -i-
w-...-
F .._.. .._..n 1y n
1J 4J2 J lflrl( 'n
. .
. .

• $I f 09 I J J 14 ;D IJ ~ J IJ 4J) J ILJiJ lu J J I .
4 CI mI r· ' I t1 CJ Ir ' I F aITE1 I r F I f' • I
4•®uJ 1Q J IJ. fiJl I J. ' I J. li I 3 J lfiJi? fJ I J. 'I li

ri 4I J.O I J11J I bf;l 11J J I F U I JftJ I f® I


• rnr. j"13 j l1J ~ IP{§ J I JnJ I /3 J I J J I Jff{M I I
4J,J IJ oQ l1J J IL!O IJ J IJ -r1 hJQ 'LJJ'J
. . .
~!
• $LuJ lt#l 1611~ 1J. '1nJ I f-tt 1t@1 I
4J. 11 r ni;mJ.1tJ Ju31u;R§l l!iJ J l(m IJJ 1~
4Pl1~:i lfJJ lt,ijjJI J: 'ltJJl1<GJ IJJ IJ.' 1I
.. .
·~.„„. . . . I...
I

·NC41nde·
10

~·JJ I J. Jil J J 1#1 •I J. Jll 3.~)il J/3 I J. •I I

= ~ 3 J lwJ.•JîlfliJ ni r·îp 1fJ Pf r I J.uJîl j. •l I


. 35 ~ i J J 1J. si1 6J~ 3 1J. ; 1J J 1J. Jl l"J n 1J. ' 1 . I
4tJ. l I J. ' Id- Ji Id • I n n 1,u. nl IJ. ' IJ. n I
4RJ t;l IJ. l IRJ JiiO 1;. l IJ. 3;1 J. ) l3J. Jî IM I I
4nJJ IJ. ; 43 lţl 1" a. l tJ w n
1 1 1 r l r ' 11
1

3t 42 J. Jd I t§d. 'Ir HI bcq· 'I !3.J. J11


4R J. 'î I ;ijj h Jî I A J. l I J. :N R I J. ii J I I
~fl J1ij; I J. J1r It§*tJ. j) 1.iJ J. 'Ln J.' J; IJ. 1'r li t
. . . . ·1

35 41 J J. Jill IJ J. J11 JiPul Jq A J. •I J. ili!P I r'


4J. t?f I A J.· îli I J. Ji~J I J. Jd I fJ. ,JlqJ I 1~
;
4"' 4 J 1J: J1tJ 1 J J."J11 J J. ~ai 1n J. Ji 1J. J!J n I
..·, . ·-· / ~I
. 11

s $t J J t;lf.1 IJ„linLJjJ In JU. li 112 tf F'' I


'u m, I rdCr;t r I EY i'F J.1lll1fJ•~J. Jil .
'fiJ U· 3; IJ 4 ~- Jl 1tt r @Ul· J!t;J. 'I
~ J. th J I J. V J I fJ u 1iil fr I F' n· ' I
:rr ~ I J J J. Ji I J J J. ' I J J J. :b I J~ 13 J. • I
·~ mn r· , 1u a~ rn· • 1~ r P~ r tJi 1J. •H ' 1 ·
~ ~ J ~ J I AttJ ~ J I ijjJJ 1R ~ i :bJ. ff I •
~r 1 J. J1 l;u. 1 n tn J 1 P~r r~ ' 1
;1v
as 42 J. ~r&r I n Ef[ r1•r P-crr lftr· p§uJ'
••n
I

f t/J1ijl IJ.1fJ1J. 'I ;tJj J J lfld J J I ;JiiJ. tJ. illl

1
4 Ji~J. J.' LH JDJ 11JiJ. J J 113L.iiliP1 r pJ J 1

I 41 J.1Jd. ' r p r· ' 1uu 4 JiJ J hJ. JiJ. •


39 1 1

4nn tpijJ I~ LWP l"J Jil J: '11 1J J J. ' 1


1 ,
I .„_..
I . .
·u
..

~ JJ /:l J. li I fi tJ ;p r p I QJ jl J. .1nJ ij J. • I
; J JnJfJ J"i fd. Jl•fJ F I cd µ #iJF@P J„ 1.D
··. . .

'I r r t1
.

411 I J IJ11J Iol) J IJ. 1i IJO J u.,Jil n J I


' J. ~Jil J n 1J. ,J; IJ n l/;J.J 1,JJ 1mJ i;m J M
• t! CJ lt FIr.;@ IJ. J1 IJjl JiiJ IJ1J loq;u~ I; I

« , , JJI n J I JnJ I JQ J I J. JH 1? J IJ.1J'I .


'm J I ct CJI rbl t! L!!I C! ţ I Et ttili@I
4mm 1ms 1c:r :o 11ocv IBJ'Jqll 1Bn1n • 1
. .

u 41 4._J 1 ,J JfinJ1J I J. Jd I BJ•J.-1J I JuJ J I t


4nLS J I J ·HJ J. H I tfl t f I 4 @ J
1_ I/ I
4mQl QI J. JiJ I Lot J I J.nJ>J l;:;Htfl Ir pnr.
• • • • ; ) I

a 4H J @O IJ J J, ji J:piJuJ IHM.• I j! 4Fr I / ~


. .-... 4I ·,
--------~.--......._...--,~-""'---
~ . ..
. ' ct F tîT t u~Lif3
. ;1µ 1 J. J1 J
.. , 1 n ~~·fi}J ,..-.
- fiI'
II 4il'SW J. i!)IJ. Pi,! ~J IJ. Jii!J j litl tl J. a11 J JiJ J.11
] . - .

I" 4! n nJJ tn JJ JJ 1 m JJ JJ 1 Jftil J


r ' IP JJQ J I J J Jj. H I EEr-
d
r fi I JJ@ J J I
I ' JiP JJ H I J J J I J3J jJ JJ I J o J I
I 41 n u I iJ J IJJJJ f m ID J In n Ir;J I .
45

I 4JJJJJJJJ I;Jjjj J IfJ n In fJ IJJJJJJjj IJJJJjjj I


I • WJ Jjjj IJJJJ im IMJ JO! I JJJJr Ia ii I
j • J JjJ Jj I h i .O JI ifl JJ 13 IllJJ ;SJJ 11Jij; ~
' . .

1· 46 1 !
~ '! J"JiJ ;JJJJ I1iJ oP IJ@JJ J In tJ I:13~ J I
·1 . . .

•fin
I iJ 1nJJJJ J 1 n1n 1 JJPJ J p':l El 1 ;m J 1
II ţ ([Frţ. mrr mr JJ JUJUJ IJJJ~=Q• ;UJJ-.
I rJ I I I 11

I· . -secunde-
. ......
„~
11

iil. ~I JJJJ J IJJJ ;J IJ)jj J IJ II J I;Jj)JJ IJ jJµ:J I


. . . ~ ~

'JMJ'J IJnIJ•A I& Jnn 1;i:: mi u rn 1


'@,J 11n JqJ) lwJ J Jqh I ;:JO A I; I

52 41 nna 1J "r 1JJ,nn Pifil J1wr1


~ wF I ID tt l • J I n Jm I Jj J wI
·~ El! JjJ JlwJ J I JJJ•J l~Jţj J I .O)•J1 liJ J I
. . .

4I J 1 cY I JJJ uJ I E!r ei: I r"rF t F I


. 5.1

4®-n13 fi$ J lwJ· 4J#J 43 1nw J


1 1

4JJJS~;Jîil I JJ Jidhb I qo J qJ 11#4 I. ~j ·

M41 ~ Nil' 1J]J1mJ~nn1m J111J1n1H


4J. 3® Iii");;~ l:ntFJ lnJ. JJfJ IEJit@ I
41&J J I JJllj JuJ.11 JJ JnJ1D I a~o I El r I
......... .
17

~ i:v"' '•J rx 'uJ 41 J ittt 'n 13 1tt:J. „n~ 1


:f jj A.j ~ l#J P I J. 3 q·JJ Ic r b(IJ fiftţ 1·
~ EEEH!t:tF 1r:1t:tT ltJPir 1crfril;)@1
$µ:o;;.; a,n I J :tJnJ t.J .n;r I J tl au; J li
. .

59 ~I J. H1 J Ii1J.t'n hnJJijiilftj J.~ IlCHiiHl'i


4QU Ji:O~ I JnJ1A1bn F IŢ· tB:f Îl I .
4BfOtHt1• $iJ J.qJ I J JP h~J ;-1
4j)JjpJJB F.ţJ I ;JWiJ j@O [/ 1ttrw r: I
$'fDtJIJ t ,j I ~- j nJk.0 I ;J n r ~CI F I

00 42 iffluJJ 119c:rn 1nmi' lt]J.#1* J1-


. . . . „.

4tJJ J;3 J J. J I tfJ 1ii3 J J·q~ I J jj JjţJ J. J I


4i JJ J"J~!J
J
J J.~3 le]'J~J Jî:t'EIO-J I $111 0 ffi I
. .
i§ •J jJ ••'ftJ J J. q_J . 3 3 J JftJ 1J ,f~ J I
·..urlde.
. .
TERŢE _

1 ~I iJJ IJJltJJ IJJ l;JJIJ} l]nlt·JµI


' f:l JU I J3 a 1fJ iJ I li a I i3 fl I n ;rs ~,
~ n.r:i1r;r 1rr1arl r r 1c:rJ 1rJ1r n1
• F- J I J . n ;j J I i'J lJ I fJ a I n a n F g
.
-I

•. ~1crn1rJ1nn 1JJll1JŞ1np lf.îtJ 1


~ JJJ l{Ji) lnJ li;JfJ lfJJ 1®n1EtcJIO'UI
~Fi lc;c:rl ţ F1J:JtJ1J JIIJfJl;QJOIJJJJI; I

-_ a • 1n.
G- n .n n "n rn w n. tB
1 1 1

• $ iJ J IwJ•J I) 11@ ;J I mn I n A I
~ n J2J I J * r n m.I n tftr I JjJ FJ IîtJifS n I I
:' n#P l1P JjJ l..C:: e:r I'? J., i3klJ' !:) n I r
,,n fi I iti1J I l'JttP 'Jihl' 1..PnP 11n J q. I.
. .
....... . L'
19 '

........
20

1 • I Jj! @ 1tp IJiJ JQ 'A Ii.JJ J1It:U 11 fJ J. Jil


*""' 1 oii 1 J. J1 a 1 J. îhr 1~ JJ't 1 n nw;Q=t
~ Jn41JnPIJ. JîJ l;;:in;o IWO!JP IJJJil]JI
~ 1 J J. • IJ@ P 1% ttl o4itP iiPJ. •R

a 41 J. îhr;lilMJ- J g@l!J tp ;Q IJ fJ JfJ I


1

4fJJ.JlJ]J lp_JJ JJfJ lfJ_Jj;JiJ iJilJ1J JlJ *I


4JîJ 3J!f!J n Ip J pBe;r Ul PBr oe:ru1J!J JîJ J I
4n.i'tJiP J IJil ii1L!J J Ifr.l tfl p '""' n J D j

' 41 J. JifUj 1J. Jîfi fJ 1;iJJiJd JîlnJ>J JJJ J I


4mn-uu1 pŢ JiJ u1nn ;JJ 1;u tJ n; 1
4JiJ lî'!1J'BJ l lillJ. Jinn J IF'. Piif F1PJ M Jjl
......._,.. .
11
.

·~AJP J.Jt?J~p~J llf' ;;J_n.n · l~f]JO~J I


.· 22 . .

a ~1 ;o 'J>.JP 'Jl'J>P l'-''~f~> 1n , 41 nu1


~ rup E§r I Ukr ,Jiu lfhl •J1Q lfj t~~·Jil
.f 'Jia ' Ji~ IJ1! 'h!iiij ~ U? "$1J1J It J;Rn ~~ I .
f·:1#1,n ·' P r 1 r· ' Jl '• J> !@ 1m' b~n w u
it , : I r F I r r I r FI r r I J Jj) J I Fr I r I r. r I..
tJ= 1r r 1•r.r 1•r•r 1nJ1J 1 r 11JnJ 1 J 1JJ 1w J 1.
~; J w µ Ir J1 r n F:FIr 1'r F I t 'r; I ţ ; F FI
:-.t r FI F F1tr I ~ I J t 1) J I J J 1\r Ir fi r I
. '* r FI r I· tUr I r I r•r I r I F f I f F1.J . ~
~1!1
r r I rF 1.J J ·' r I F I r•r Lr FI:J IJ J Ij I
. „: 4 -I -I .
ts X i

,r J 1r 1r r 1•rnu r 1t 1r r: Ff r ir H~ r 1I
· " · J J I~# , I JUI J I J 11J J iJ 1J I F I FF1tr J I (
. ~ ......---.... .

'' .r•r l r 1 r r 1 r: ·r 1jr mur 1 r Q#rjr J 1 l


.·~....:..__o.: ...... • l.
23

. .
. '
r
ţl= ..r I E#ţ I r. .I Fttr ( r I r ffr r I r· p I j ' I
.

. .

•. 16 1:1 j J Lr IF r Ir I H I r IH Ir- I F~ I u I
ţl: F rI j r I r·fit r I r'•r I r ,. F tTt F i' r f "I
., , f r 1 r r 1 r•r 1 r 1 r 1 r I•r r 1 r 1uJ J 1
;;i: j li J J h J I J I J 41 J J I uJ t I) r 1•r r I
. k . . . . . -J ~
': F•r I t FI r I F rI Ft I F FI r r I FJ I J I ; ~...
. .

17 ;i:z F EI r I r 1•r»c I Fr Ir I ţ FI r I EFI


,= rr 1 r r.1 J J 1rffr.J 1J J. 1..r ·1rr 1~r 1r .r
' k .~ .~
,; •Fr I r F I @d I J I F r-1F F·I r r I F! I rI
' ' .

?: ~
ffi•r I F I r I r~F I r•r IH I L IF F IEtl
' ,; •n Iir l_Br uJ I r 1'r I J~ I J 1,J .J I J J I ;J I
..
,, •r r:r tot 1r r 1CJ t r 1t cltr 1r r r 1rr 1~ rr 1r i 1
q , , J1J J l@J IPBnr:r1r r rnr filE?IBJÎ r
~ ~ 1,- ,~~ ~jll e: . . ·:·
?= F El tf t -~ E I E r r I r Ef r I c; r ( I Fli J li
-

. . . . . .

u
r FF IFf 1JJJ J I f EJE I tlrr~E 1Hr I
fS ·' ; '

'' rlr rqr 1kr n 1•r r r 1•r 1r r r 1r I~tt 1 ra


'' r ~r 1c!!t Pt 1r ~.Tltf r'r 1JsJ&J1JnJ1
'' TTtJ 1Tu r 1rJ r cn EI r Ct 1Ef t:t tt 1r 49 J 11

3l ';!J:l C1 r I ci LJ r I r»r fJr Ir F I[;} fr~ I


. . -.i

': JO t P~j) I P&J J- Ito-'iF F I dr r!r O I


. ,,_, i.. r .
t;l= Ct C1tr LJ el r- .
. I == 2 h 1•r. .p f I Fft D qJ I J iP iLI
';1J. Jlfti 1dîJ1J *IT t- Pir r plJJr tp 1
_tJ' c:1 F l I cJ rj tJ' I dr & C:r I LJ f QI FJ l
• • • t
. .

. • '11 MI nr I rrt•r11c .1ct CJ cf I r·•pr Irr ~1 I


. .
........ . J
28
. . ·r
f ·JJJJ J I JJJJ ] JJJ i. J3-J. J. .· i- . !'-. JJ ;J J~ ~ J.„~ I- 1
~
. „ .

JJS J;v 1 JJ tJ 3hJ 5J1 rr r rr: 1· ccH ra 1 t I


4r c r r>J J.J J I JlJ J1J H Jqj I djj r r E uqr 1 1
1

4brf/Ug1 JJJF ifJJ•1;~fP!JJn: 1uDJJJ u~


fS . . . . . ·:· . ~
. *I A .(J IJJJJ n ln Pi IJJjj n IJJJJ JlD I
* JJJJ F I rrgu:11 I J:lJJ 3p I !J $ 1iiql ;i 1:I J;
ţ rr
J 53J j JJ I ;:o Sr EEFI :tf JJ]Dc;; I r(fts F r /1
~ LJ~ rfţ rF I n PtJ JJ IQsJtJJ rî~ r IT F[ ptbdi
~ FHr Ere E 1.J] Jj J J 1lJ jJ iJ HI [ rr ro: l,
." ~ 1 JJ 53JJ J JI J JH f'.l 3 I iJ 3JIJ ffeh
~- J1JnJiJ J}iJ 1•c;trBrftrbJ1J§J J I ~ a a $ .I I
. ..· .. - .- ' . fi #OlfiJ#Ji#~-~ ~!
.
• J_ Jbifi 1-ifmtFJ I JUi!J J!•HJ~ J I du w. I
• t :g J J@i'l IJ ta 4J~iP I E[rt rîtr I EEC!U.rti.
27
. .

rr. ~I J 1 I 3 J?H 1 I J Wnl!J J J I I


JA
:· ~ i#J.LJqfD Jj I.ii~? mJIp J.Dp tJ r Ip FlfUUrl
~ - rlr cţr bt!f LJ I ;p #fJ J;G J I Jtp B_t)~FJ I
· ~ Jn:l IJ~A ~ IJ FJ J W1 IP FJ_j:J J I

28 'I J J'J1J I r U J I11J2J lJ':"J I J J i I ;_' J1J I


' l JiJ I JiJ Jio I J J l I J)J ~fJ I J2J ntt;J I
~#J j EJ I J J * InfJ J. #) I ;Ş J. ~ 1i I n J. n) I
~ ;mi J. qJlhiJ~n~n I!J~AB!J Im J#J I;Q J. ,;4
4JFJ n fJ I JiJ JQ n I JO] .f u I Jl~ 1ib J. I
ft .
. .

'
r 4! Ef .J. ii 1rA ~ I 9 FIp rt I r ' * I
28
;.r . .

4r Pn I1J· J! JJ I Ji J Ji ;f3 I J.J l ITJ J. ib I


l 4JiJ J; BJil JnJ 3JilnJ J ff ;Q fij;J n IJJ#fi 1) I
J)
I ţ JlJ JlJ ;i1 J 1 1 1J, JiJP 1J. pEf 1Pr J Jî 1
I 4-"GilJJ1n"' J IFJnlil J 101nra wJ.°nf
I

28

...... .
.
J . ·'-'9· .
·30

.........
......
32

" ~I m ;@il IJ pr I FUl JJ J IJ ~~- Ij J JJ ;p I


~ JJJJ Ji IitAµ J J) I Ji31P J ; IJJiil J i>Jl IJ JIJ f ~ I
4c~- J 3 J I J1 J J. ' I j~J J~ J J J I :JPJ •Err I
- -Q k . .

. ~>obJ JlJ I J. J. I trl" E • I Ert r •l •[tjţiiD~ I


~·J nJ1J ; 1.JJJu!jfJ J 1J liJittJ I JIP ;ip n l1J Ji#r 11

.· '5 ~I mr ~ lfl.H JilJJJJJJ IJ .tlr •iJ@iPJ I


~ J uJi Ji J I 1; J J J J#J. I JlaJ J Dp I eF r Ellr; I .
~ ww JjJ ;i;
1 ~J. u. 1d ; JEl J 1ia n' Ji R: ,
1

4J' jj ~J I ~ )id. ! I ' t! ~ r- I ''el ~ fThu n F I. I


1d JiJ '11J ', J ; ~J 1c:f, a• 1E:LJl olJ M. t I
. ....... . . I
' 33

~ . ~I~ J :b~. I µ J1J. 1.;:P JJJ f g; r· ·1J lpd I


. .. ~ J :tipinl I $iJ J pI J11>J. I ro-Ip F I Citi*~ r I
4 EU J1P J IJ J~ J • IJ nJ J Ji 1; JlJ ii l1tJ W J I
1 1 J

~ Ji~P J qJ1 I p J~J flI3 I'J hJ [' ; I kO • iJ ' I


,. b . .
~ ff3 ~ ~ F I Cc k LJ.1 I ctt tr ·' IJ1lJ QJ I3J JJ. I
; ..

. ~1 ~ a DJ J JJ IJ JO J ' IţJ J JJ J I W J ' IJ1 J l I t


i-
~ J>~J J J1 I ~; J J ItJ #J1 J. I~J J-J iQ JI J JttiJ. JO OI·
............,

4hW fiOJ;hJ g!J-1 JmJ JJ J lpt;JJ JîJ 'I JiP 'SW I


1 ~ , n 6ffl ,- J , ~J ' m J ' o ' .aîfi w Rrd Jt#
.
1
.
1 1 1.

f ~~ mJ.I J IJ JJ JJ JIJ J J fO :J IJ J J ~)I J J> r1


~ u fţi ffl@JIJJJJfJJIJ J1J JllJJJJiJ ljJjJiJI
I · 4JJJ~JJ1PJ.®1t!tJţ-1tr!tTE!J: i'ttD JJ• I
i ~
I ' g;e ~no 1'1JîJ n,1u~JJ_P 3 1no_WP) 1~ J uJtE
I

I • •

...... .
~ J lJ ' I11JiiJ " ip hU " J1P l11lttJ JîîJjµ I
. ~;1lL"\) 11;:3nJ l l lnBuJ i Ji 1'@3 JJJ I; n)
. . . .-

49 ,. Jif3Jjîll J Pf" 1wJiJ J I J n. I J Jip:l I


' J ]îJP 11JnJlJ Ji lttdftiJ1l J I -tf; I 'lfiîf U•fil' I
' * J1J 'Bi 1 l 1Jif;ij] I jfU JJ 1"iî;ig #:HI c:Er fir I
• 1 iP~~Jd 1mu~:P. I cÎJ\t!' 1Itr JiJ J1Pi J1J 1
* JfiJ 4Q1J ltfur't [tdf I Eftr FJ1J J I1J J1J JlJ ~

00 ~ 1 Ai:ti nr ~ ;, 11i P nw :n 1 :n JO li' J~J 1


• Ji1Ff\11' FJi (#J J?; I JJJJJj J ' IJ Jjj:lfiJ@JJP I
•uJiP~ ct r-r IuJJ ?i J 13~ J 1JjJ J JJ p Jn1' 1
~ jJJiJ tlrcrT1&trfl&.l?J'1 ;JJJJJJAJD1
• cersrr1JJJJJf1J JJJJ J JJJJ IJ :J1f3J. n
·'-'9.
.c.ţa.
·W19·
37

CVARTE
. .

· 1 'Zfilc;;ti!;Ql;JfJ;flnlSJiiJiJtJI
~ ®o;pJJJil liJHgn 1tnen1truiJJ1
~ 8 n n 4iJ .q ;t;îE P1@ nan •FJ
18 1 1

~ JiJP P-Jil 1n fl oti rn :n 1jif? ~ tflJ in oro;r rn

2 ~ t ;Ej OQp;l iJ IJ) n iUJlfl n J JJ l~J ;t:l@J I


~ tr LI F fj IJ df.tJ Ei Ii3 ne p IntFP. lJ Ji? I .
. ~ ® si JJilP ,·Du iJ iJ u u~ aJ 11J ;o B o; 1
4~J ;; -?.m.1drttau1 n·nlJ 1fiu .n J ~ w J_

. .

3 4! J JJ iJ IJ .tJ IJ IJO JJJQ 1J. JJ iJtJ. J>I EJ JI .


1

ţ M· ;ti I;fP J J IW]j 1J I J J l I J n f,J I J J rl


~~ .

4@ P n. @an. !Dr· ~Ei. JF :J. J>I /op p 1µ.tJLJ I


I 1 1

4ntra1r HluJ J PDJ5J IJiJJ ultJJ li


. •CYute•
38

I -$1 /3.iflt@I ElfJ ii I J. JîJil ltJl J1I ~- ~1ji1


~ ifJ J. ~;J; I g::HlS J I ţ:MJ J I ifJ iJ.-0 I J J !d ·
~ jjJ fJ !Q IJjUJ iQ lfiJ. nMJ I y»r * I c:t cJ 1FI
f u#8 P 4iJ _Ii.91J. Ul 11rinJ ,J 11;o J. ·fiJ 1un J J o·
.
1

.
.

· s @z oJJ1~;DrJUJJJ11nJJ1nurJ1
'u~;E rl_„pJ ,J1F1Ett:n r1®nf-Jr1'J®; J1
41JJ1iJP IB@ J 1 IJ&itJl P l1P1nJ p I
4def4!flJJl'J1JilfJ~1nnAA idcftrr~
. . l
n n.g I
• • t j ~ J J IJjp ttt1 i) 1J1IyJJ:J ' pJ·1.n I

* 9;f!ld11j 1DnJp1 ng:GJpJ cv~J 1l


• J ~ J Jl I ' J A p ' J I ' J1 fi' bi 11
1

.fl
J1

fJ P J I A •. j' Ji dî I• 4'._P' li ;--gr


. ..
~

1
4• c.r tJr1u-nr1nJ u1J·n1nnu1nnJil
. .

-~- l.
. .
.f l J1J.J I ijJ J * .I J) n 1) I J) n J) I „J n p I
1

. -~ J. "J>J I n np I /3 n·p I /J u IP I J 'J1J· I


~#n n n lnJ J J 1;rµ 1 n.~1 J J J 1nuuJ .1
:~-n dt E I C:!i F ' Jq Ei J d I.Q A p I J. Jd I
a ~t nuPn1.GJnPn1;f1n'J)Blnn1;a
~ J'P Ud IF'P Utf ,, ~- El tir 11ptrdrI0-F. ,J)a-1.
~ J) J ~1J1 IJ I n i'J JJ3J I JlP a iJ3J l;Q LJJ J"j I
~ ifJ H;J
..........
~J':ViJJ ;IJ J 11 )J;J J9 J pQ ~a cf 1ll 8p~

9 •(J nc:rJ 1J.nf3J1nJlnJ1rJnnr 1


4LJ _t§ tB A I iJ JO ~n ·IJ ·I ftJ__A ;p J I
4tt.D·~n J 1ffn n n p 1nua. u tr ·i
· ~ ttu'tt&1~n,#fJ-OIIJpap1PParu

1
. „ 4t u n r-:b 1n n J. ·; 1n n n J 1n n ~r 1
-cvwte··
42

' oQ J J 111 J J * I1iJ1J. l I f:l113. l I U it1r:t I


' F F i I Ct f ' ~ I CJ F ' J1 I ~ J. JijiA I @ (j ţ I
•1tlun1rfî1abB1rţs1JnJ &J'~liJf *I
' ~r' ai I (f F l I Ei r FIa FJIJiJ 491 I F F* li
t7
.

'I .

J r 8JJ I J (t"Jjîij lu.~ J l@J it!' FI


~

4"raJ I:lwJ I J11U.A J lfi31J 'I Jiq IttilfiJ 'liiJ I


4fi 1J J JţJ #J jilJfi~ t4 li'JJf li rfl1îJ lpii@ Ji W I
4ijJ #J J ~J I 'J> JiPftJ i I J. 1JiSV I 'i!J' t!•r * I
4 r ~ @J lf J1o;lJ I• p Jid1Y Ji I 1 Jip O: F U
u 41 !3 lJ :n I tJ ifJ fJ I Pun JJ lltPnfl»a I
4ni:JJ I J· 11J jjJ InJdlR:f I lJ J l I ' Plcflct I
11 1

4,t1o"a 1 Clffi!r J§]am hk"&ne@tf ttr· aJi I 1

4VihiwJ• 11u. Jif' ·111J. l11n 1J'."J n JJ 1r Ji r uI


. .

. . ..,..... J
."..... .
• ~I i,J1J1 ;IJJ r.1 l;,J J!J J I•Jy •J•J IH:° tJ ~ J I
~ J>J. J>J1~J h ''. J1 ~St-O. J. IJQ AJ1fJ.J. I ţlnJiJ1tJ 4.J_·
. „„. .
4'tt r:t •Io f I iP'Jiil iiftJ IJ:fiJ'iP qi/J_,;FJJl~!jjfJ I.
1

~~J J J. f4!1J"JlJ#Q:u;J•a J WJJflijl


= ~I J. Ji iO IJ. Ji fJ IJi J1Ji CJ IJ. PJ Ic1 •H I
· · . ~ ~ . I
~ d 1 Jd I !J J. 'fJ J. PI Yl µ
;i1 I iO 1, J. fill J
• 10w14îJ I.iJ n JJµ I ~nr "n l#J *I IJ J1P iJ I
4r:Jijjp f3 1n •111n 11J. Ji J 1n J1J 1J n

at4t ,Qi/3 J J I h= J J I FJ $ „}ZJ IttJll3 J J I


4aer a J I!fE! el FIJjJ~D!J !] IAJJJ !]·fi]
·4iif rJ 1ii3 I Ji.fj @ In31J11f3 ifjJ p I pJ• I . F

4ftJJ JjJ1lr cr I J5 J,Jon lJ I •alVjJDiQ I


ţ "llJ!JjJlfJ IJ. J1Jffll IJ. J1jJ IJ:JJ] lJ 1bll Rra .
•CV..C.•
' llS ' ~I jtJ-ma19n;l31IJDJJJJIJ1jJJJj3I
' ~ J' u J I tll rJ r I llJ ID JnO I J J11J"JiJ) I
~ t!j~JJ Ji I1t~ JjJJJjl 1[jO Ei 1lJJJJhJ I
ttL . .
.•tnwP o I T~w Eh'; lnn PJ ~ i,n ţjµîJ J I
. .
. 26 ~I .JJJ!JSJJJ 1-QJl5JiJJ Im ;pom• 1
~ IJQ (O ffl IJl J11JiJ PJ1J !.11 ;ilP#J Jj Jilj J I
· ~ J~J$ir1amte101SJos=JJPP 1 .
it ct 1 ~;rJ~
' JilhD6 ;1~» drr-
JJiQ J ~ J u~T P == r 1
. '

rr 41 Pu&t,i; ljJJ!1JJJJl.1PiJP3lJ;J I
4AJG!J11Jl3'f!iJ1?2•
~ JI il1@.;P'J
•G@ -I
4'®tfih"GiJ:!P lhDfi!@~ ;Op UJ~JJ'lllla}i
4r:tPJJJ M oe IJPjf/J p !J 13J.i;pd:O&QJ I
. .

• 41 nJJ!&-O i!J1JflioJ lp_1JJ~J I


. • ey. . . .
• cfŞf(n:r FIÎ1Hkjtf ratf 1j3J J!J tfDtJ- I
. • #lJJJil#lJUJ@JJţ;J;J J~ţr;MJ.. J~;\JJ~ tl I'
.r~„îJ. I

4qJO_;ijJJlJ I JillM•iJ t;Jj 1pJ31' CJr H


. 29 ~IJJ8!JIJPJ. ''CJ'pJ _s1u1Pr*'
f rJ!tJtilîP p I \J1Jtl* I 'Jâ P- fJ I 'f!J1P JJ 1
• JJ '40I1Jil? .g J , , r pt& J I1 f ftp rl ţ:I r· ij JFI
i:_ i9 e· .
î!î F CI. E • I * F1 pftsJ: IniJ k?i

.
@ J 11 p Jis
J
I
i:_ J1 J .. - . .
i§1J FFI l:1iP 44li IJ LiFJ JJ I']ifl 1J1tf IDJ J1Q J11
: 41 tEiin;jJ l;JîJ JiQJ l ID a:rPD10 I
i§ j îhD YJ J IJW JJ~!JnfJ FI EE ct c:r•e U
ţ 2fllpf3 J l1P#PJJ~ l•t{J-Jî~r 1,p&, p
ţin n ft3 'r i ms
mJ * , mw p a 1
·. 4 JPa ·. . . ·. .
3' . 4 ~e: a 1~n n n n 1n P DOJ a
•CV8fe·
47

•cv•Jte-·
...
• • I •

x f I J ;;P l'r··PFIf' ~ JJ IJ. Jg-IJP JijJ hri ~ J_1I


. 4JfJJ iJ ltiJ§J i l~r~tt-E I,~2iJ !JU tf;l§J J

''5JIJiJ 1nm/ii ''O!P J l!#J mn I •r ~r 1


' c:~ E'. #p I@ ttr· •p IBtJ ' P•4P In!p ·' JînJ . I
~îP J'#:rfP nJ I3J. Jî. J I3J JLFJ §#p IJ. Jî r li .

35 '' a -OJ 1;w rJJ IWJ J JJ 111n q J1


'~JJ~J jJbJ H l&b&J tJlt ·ă{ l~&T Glf - .
i'°
Cf

'JdJJ mJ4 1JţJj!JfJ ,;j 1uwoqiP 1·


4nTrd'tt1nrrTr dr' bi 1•wnw@ 1
~ ~ 01J?J LP J ID r l~O qr,1tJJh@I
• 41 !!JJ.tJ'r 1td;;o J ni1' IJ ~ Jî IJ :Prp Ji
I 1 1 ·

'4 Jilfil@c:ftgl~!i)J tJJ1P-!l3iJlUJq1JJtIJI


ţm '°' JtJj IfJ 11;;;; Jzj l#f;Li"J ~FJ I J. JrJ I
• JitJ Jigai J. J>tJ 1nri!J1•r!ll1,pl];J truaJ 1
•CVllCe•
. .
IO
. .

.
«> ~I
fd-:i r Ii:J J h J Itj?JÎ ' ~ I J j ii JhJ I
f;J

. ' A~--JJ 11µ3ao u IC!r~ iiiN 1liJJf l@w 1


i:. ~ d! ~„
'ifrnJfi iJ = 1n3 JJ J ln PHP 1QP YJS:r1
3 3 .

. *Vi® J !!!4 49 I C:@: Eftf & IbE!!&Pti!! nJ 'J


!. . 3. . -3

'!' Jtt#J ~J#j J ~J I ;!1 J j J J J I d Y&fell


u '1 ;r:u:bg:n1c;cttr;1J1d:JrtJJ1fJiJ
A I #h·if.l din I
'jiJ JiJ Jw J I ;JJ J) jdJ
'doJ1J,hp lwa JdJP'J eîr1Wtffi:rdJ J I
-i::. 3 . .

@fJ JbJ J §Ji~ . t f f I E CJt J J=*-Îi:l Bjl

-cvarţe.
11

«-~I J~.. J J J ~ Q.IJJ .J1 ~ .ţjp n I


jd3 I ZJ
~ lţJJJg~ IJ@JSJ IJJJPnbl .JrFri1 CJ I
~ JnJJ J!? J) IPRÎ]~fJJtJ I L'îj )~;tbdl
11

4~eî r§cM r•r31rM r~r'fE~u1r:ip~ l~JilqJ 1·


. .

ts 41 S:dJiJ/hl;h"'JhiP-!"OJ!JJPfll
s
4fJjJPt}1D:l®#ipUJ11rlJPJiH I
4J~ Jf!O J J~ JO IJ1pJ 1*f3
3 3 s CJt IQJ
k.. .
Ftt1J J I
-4ftnqJ huJ J I J&df ~ ~- ·PP I;J Jirb r I
. .

„ 41 P•&'J Jiset·ri-tJjJuw JhwlJffir11


......
..
.„_;:i~.~-...
.ey......
•.,

11 • • cCI'" lj iijUJ IH"J)4 n~ IJ)JiHi llJO iij) I


•CV•·
.ev....
H

..,,.....
17

=>'bi ,;bWJi§u I F,, CJ' itdtt F1r &1tt Eţ ~I


. . k -- ţţ . k ~b. .
~:. C! ' p' p<r I pr p Ci I ' p r' $T I ' , or !: FI
,, f E3 ('r f I f ar Lt FI r1 $ flc•dEJ c;ţ I
62 fJ= t F Ec! tr I r F Ef Er I r· J5 S' F I F' p tel r I
ţl= r 'tp .J~ J I J y#p F * I r 'ptp d. "J id t'W l I
,,wu@[•Nr ,„, ,rr·
1T ·~!1!0 nr ,~LiJQi?, ·
tJ: lffl'r iiJ r 1u r t!t r111F el fttiq»r et arb 1
' ' •• o:efJ J l,tîrtrT ICJ'.u cttf 1rJ O' ci- f 1
63
''i &ct r ' I r1' tf r ' I!J 4B rt I r- pn I
'' ur .or 1err 'Pf lctpPtrlr tr ristr 1m
1:tt; F C!rr .l•p F Ottr p lf" pF r 1ncf, PIU FI

.
E'
,,ttt' pt;" ţ Irltf r CJ If ' pţ ' pItr ct Irll J, ,, .

·CV.W·
. . ey„.
. a

ErirE•r r _,,c f" -E-r r I PB r·rt r r;r t±t I


;t=

. ~, ffi tr (! f ;_ e;crÎ 1c~ne r sb=. eTr;J n 1


~ 1=1 tr CU Ct bfr Ivţgveg[tvf r-1.-n rnf f!t I
tJ; E- rJl(f rt-1 fEfct f Estfd lltf:!Jt iCjO JI
,, #iJ DU c;;1.iU ,U dccr l®Rtl. nbd I
~ -
' ·: FgUL(yr I bi . •
. ~ţ
r ft ~~ . - ±f E
1?Elf EE\ li
. . .

• ~fi WtJ]l;t1:i§JltJnJJi$iJJ)l~J1JiJI
.4JJJJ) J I JjjJ J J1'l I Jill J ; Jl#tJ J l li Ii4 ilj ;1 l pJ
J

4pDr 1J J IfiJ J#J J ' 11;nJ13


1
* I#J JiJ J1_i I
.)>_

4u;1;J J f:l 3I J J>J '1J ~#J p 'I J3iJ E „. ,iJJ "i-21


.
4„a~n, rw Jiu l'Jifll ~ :hJ i JJJ pJ i Jnr ~
. 'JO 41 Ji.P îiP !lJI) J. IJ jjJ JJ Jp ;nj J.
JJ j t; I1 I

• JJJ l J!;ltfj~lJ I J~JJ 'IJ3V Jîlmi~ JJ1


IO

.
~ ~n p I J Jipj)tJ lpJ3J Jţ;IJ 1LJ.H
-
&r IÎ J n,
b
I
~ JC ,fi• lfk c;P liliJ 3 ilH 1iP Lh l11J J J ~11
~ oljfJ
.
JjJO JljJP m'r I f:9J .;,ljP I n J J. li
.

7t ~ I aJ] EU liJ pr IED J 1J IJ Jl J. IJ n J ;Q I


~lip J ffltt U et Inj J •I iP1P' i>JlJ IP ;oa 'H I
~ c:& , ij J' I • LJţp LJ I J t& h f ilît I &p ~ • p' I
'ij't M l~!EHw •tJ Id n in IJJ J JnP IftţJ Di;l 1
4J J• iii 1 IJJJ 1ft i1 I JJ J1aJi I JJ Ji J] IJ J:JO ~- li
J

12 I J:i 1J P li IJ PiJJ~ ~ J I~ J JjJ Ij'P J F1pI


'

• JJP J otpJ 1PJJ jjJ IJpzj.il JoţJJ l@1ţ@J I


4df C!F ij JJJî! 11@ Jil;J J ' I@ J# FP#JP-d
4it E.•r1~J IBr,E!r·dJlr lnJ !Q,P@Ljij39 I
.t .qi lJil 'rf Ji tiJ~ Ij!J® iM IJ 3Jj@Jjll
··t=V"uta·
. ..,,....
.. . .
~ 1 Jn-0 J11 J #J J I Jjl#J JfiJ. jlîJ I 'JPjJ JîP fi .I ,„ "J

'uti[Ji 4J J 1 J I ?#J„IJJ1p @ lfiJ!J J. ttfil J.·1·


4 Jg:J;Jvj JJ,Jfi 11'jpij îJU 11 #JJ jj.ild l;i I
'i]tu„„rn~ 1fi:sipfind. J 1n;n1P JJJ 11
77 . ~I ~ J 8 D !j IJjJ. a1g C1 lfir c:fj @ii JI
'"J u p JJ gJ' J. Jt.FJ J.
.

j
. .
I
.

jţJ1 ~J:P- I ij3· I J.


;:::::

~ 5 JJ~-' J~JiP 1-n& O' J ~P- ljFHP#J#? f? Jf 5ib


• >J•j JttJ~j Lq I#J jJ J 31J #J ftJ J JnJ I
4 •i'liN@ fi'@~ J 1iJJJ~JJ cfFFEr IlJ J ~ rn 11
78

4
'p J J. n J 3 JJ p1J aJj J. J a 1
liJ Jpt:,' J. Lct E"ii!tn J. §~ 1W§ J •J~tihJ t1J I
u
4~r'~JtJ~J
~
,2, J~J .~3 . a: ' 5j~J I
1 ~J'J Jl$·~ J
N :F

=4~St&' rG@@J ,n IP"J J~j ]J J I ~J. jjj J. JWJ I


41J~ 'l' imn 1lj mutcd r 1r cr i'U ctr u
·CVllte.
a ·

~ CVINTE
.
~ .• i ;p J J IiJ J.i tfJ J J IiOJ 1Ip J. J1 1~ ci ij I
i_ ~„ ~ . .
' p JjijS IF J 11~, h ;t.ll g J J 'Pil plîJil r.J JJ I
~tfll,JiJJŞP'QtJ 1ll P'liltJJ'JftJ11oiJ EiE Ii Cfef .I
~ c:r~I J?1J.g1:rs awo1 .t~ a u-1& r·' 1ar rn
z ~1 !JpBl1npoe1Pr-J11a•r.t 1W-1J1
~ ~1 P XJ Ia !pi di IiJ P &;l I:fi C:H:t Ip J J Jî I
• JJ IJ ?il iUlJ JO> IL-O Pb$J IiJ ţht;J IJJJ{J ijA I
• wJ 11 f#J n 1p 1J1o1iîJDP 1,Jil n a 11~ i 1
• ct r , J11r r 11 ar 'p 1r r n 11J- J>a 1cJ!J Ja
a ~IP JJJOJ JIP JJJ5J JIJJ) ,Jlllj,Jîl

• Jil i J JJ30 -0.J IJ@J IP' ·;ljJJJl ' I] II ... ~ "I
• kE!t ~JJter t!iP 1~® ~f4 m,J ~1 tn §m .JJ~s 1P JjJ 1

4in~ n,w g3 1 t;i f3 p n 1JiJ ;1iacr r1


......
14
. .

·t f I P E51P B 1§JPJJJJ.J11 :qpJ _J~JJv0J JUJJ I


~ nPfl'n1cTMJf JcJ44$?iJJtJJJJf#JJO~JI ·
'hfP.@O JP 1'~ l!fiM J1JJUtc]ţ'.rQrpr1
'~JJ JJ ~~p JJ Jqf.J; 1J J#J JJ JjJ JnJ uJ ffl n

s .~I :P i!J EIUdîl~ J IJ1J 3J>lH iiifJ IJî JI IJ. ~ JJ I


• nJ.li' IJ. ~b liI'ilftJ. ill1iJ'ţ-!ţî ltJ\fr Ir Fl I
$Ei! rIJjJ JltfiiJPO lt·i rl'Î FJlii'J:@J lgţlt.HrJ I
.!lfi l't:ftrtJ IJ3 ~J IJi.J Ji..0IFP'i113 C'fiJP IJ?J li
' • I JJJJ JJJO 1J r 1.J!IJJ JSJJ~;g J ltff.J ~J)]~J A I
4tEJ@ t:f,@ I Î1iti0 tt;i PQ I f'J ,d YjiJd I 1

• J1 ~J J ,~ J ~J ] I J J#J J J J1J J. J1M J E I


• Er D" cr r FJQ u.J #il J. 1 JJ)i@ iU J1P .i(J :I ED •.
7
41 J, J•fj J ·' J. ')J"JJ 'IJ1~ ~JiJ ~ IjJ Jur *I
·cWU· .·I
li

' 'p 1J JîP J 11 pfO JP J l~lT ij~J ~UJPţJOU 11


4~ftJ ftJ ,~J>EJ 1·,JQ Ji? ,~J1 F I JG) JC4 IJ ,f? I
·. ~ & unP 3 J 1J .J·J::;D;inJ J I l?J iPn!iJnJ I
~·'A-;!jpjD~ Ii'3fP$l J l13h1J J I LfJlD fJ; 1.
s ~i J1h1J O j I" F I@ n ) f1! J I
.nJMJ J J • p ilcJ 3'1Ji I fflJ i 3J j ţ'J§J I
.jJJ1JJ dJW Jj1j "3 I J]ţJ J~@J H#J 3Jij(l J I
~nJ J ®f;l ap~jJ Jap$l~ J1 Ji spitt r rk4.Q@ 1
• ffl1N 'ffiMfiJ JIJ. IJtl Jj1J JjJ J !JiJ I
.

' • 2 J'J JJ JIP fjJW l;gtf? FI r JltQ ll##J JFlf I


• J.1P&;l h13lq1-0IJOfJO1flt9 CI Iftt f l!&iJ.pl
.ntJ ~ ~
r 1GtJ. ~' 1&ţj u *.1,J.. U?•m 1Ţ~ tJ1g; 1
• J. J~ţ:l liB ~ J IJjl J iii IJil FC! IP f Fiill J. pJ I
. .

·cVlnle.
•CYlnte.
........
~ ,9P,1 DJMJP I E[k P4_HQ UjjJijJ.l.t-4JJffi 1.
17 41 O @ Ii=Ji- ~ I!JJ il'OJ ljl;Q p 1,Jj1Ff3 I
· ~ !fJ1Jîfl1P lî!40 \iîtJf IJ. jp~r l@\)lj~#J·§J I
••J..î13Jli \h IJjJJ tiJP Icir tu™ 1o/1M:l I
f ,JjiLJ.J.1 î!)JIP •p· 1iJJîP, ~-11Jj gtj 11.ljJOO I.
. -
u f I p 1J JIp JO JIf.DQ. IJJdCp 1Jj;ffB1
f JJ.)'fl1E;ţjjk3111J·:·bp1~r!fJlH@·tJ I
'o 13
==hiJ- '"-- I--~A~u· I t#jJ ,~; I.~rn qt/J I
',
== iJlJJ <JJ1tJw;i
__ - - if#îP1tr;-na
. . . 1·. JilJSatr ~
ti .
. . .: = . ~ „I
4I o;zj ZJJll J~Jj p~J IfJ se qJjJ I'i'' u .
4[j O§J. lftfilwJjiJ. ltt•wJ vilBE!fr df-l ·clle.t1JHJ.J I .
4wJ ~ ,QO. IJ. ln/H~ ~f Ir r 'bi J JiJ j I') Ih iiftl I
4JnMlJJiJJ I !UlJ', ,~, •'1.JJJJP~n.u
. • ovlrit9 „
„.

lD . $f JAjf[J IJ l'nJ J IJjrj ,42 I bliJJd_fJ~l I


4~rs4iJ. I u;; d!Jih 1$.W JipJ JJW I•: J Jb)jJQ I
.• idfE\:g 1'1\i•J 3 lfJJJ@ ,J Jl~JJ •Ql
••c:::t •dr 11fihm 1~iJJd •1JJ1J I• n P3 •
. ~ . .

2l , : I .Cir 'U p ci ICţ ct r- ' IpF"ppr J1 ,, p'lfi r I


d! ci r: I bt el F F I• pr • pr ,~u c! f" pI
~,, p·r paTF1fpr ndr 1drq ,iuk r&,-ş,
k ~ ~ l~Î
1:

,, r~~~p [ I ['." ~ P•r I pJ @F 1/l I r· ~ t1 r I .

22 . Sf„ r;f r f 1r.r Cr F r I pr tz f p I F" · pr I .


:1·1
1 tt tc1
,, Lt r r tE E#tf r11 U ct 1t!ttlr !i' 1
,, q rtt r c111Efr EQt F1'.tt C! Erf I ct Cf D"I
"'U t1t tc tt Itm a:n Idtft Elţ I
. - ~1
li "* ur
1
11 1 r Ertr r 1rCt:tfF 1r ftrt dr 1t1Q;;fJ 1
,,

. -cvtiâ·
70
71

:iP r~ p bzdf 1~r.-'"kc C.qbr 1rt; r~P !E T1


;i=,
. is.b . . r
•tr·.,t1b-·1t t r•IJPP JI fit t:tttt a1
3 ..!,, 4k „~ ţ.

if.E~ ~ uEf
.
?' fflffi,tnţ lci'f
']ta--
ff FPtflF
r.1""'
3ilif E ==I
I!

rr Ettrcr I f p6!1
7J=t Eet c]tt·1Ebf Et FI EJ
;)= t1 crtc Ef I r P•i: I Edr EJ: T I f rFÎ ~;\= I

f)= %ttr !; Ililw~m $fJ Ii\t;rlhi IEJ-1

5l' ct!Eu c;1Ettu!ÎP1mbcJ1 r ktttf U


28 ţi=t cH Ctt1 r Iu ecru i Ic t ctr itt1
:>=Uit t:J (J- dr I ft Ei Ctg-0 I J1J ~ "'JJp I
'; •MPhfno 1,Jia rrt ·I r;gM@PtJJ I
t>= J p tr~ r "" ~
u I ~
s:t tU. ' p(„ If +· ttu• l p~ #E: I
cor .
.
,; ţtir r q!il r ctt r1 1 c ~ ~r 11p C t- r I
. ~

·• . · *1· ·~· ·. r ţ
!J! I F' p &I r·.~ (j I.tJ r· pI ~ ' I 4 r r I
3 ·, ·

.cvfrâ • .
. .
72

·cvtnt..
73

. . ;j J I gJ J Jj§inJ I n JJP JI

•cWM•
74

~ !5JJ:J3J IJ.ljîlJPiJ 1SJiil@J I ilpPoJwAJ 1.


~ Jti J 33# J. PJ ''iîJJ~MiP u:P lţfţbrtrd'it.r
411r nti ntt;• 1J@i J~ Jiµ ' 1fb sp !Pi J 31
~ j. J@ tJiJJ I g c ; ţjr r :t I ilJ Jh J. O

36 (d J Ip Qj J~J BB ILJ. j ftl J. Jp I


~ I -O;J]
4;; ul Ei r· I ~!j J. JWJ J§il=, I WiJ J. JJJ J1iP I
4 JH JJ~t, nÎrî 1~JJJJUJ J '~'I ilJ JfJcljqhLhl
4t4J JfJi4Jis_î''J,1Ţ rf'r!FF \rE bEe a 1t F!rtf J' I
4!J.JJ.jJ IJJ.j~J-JJ 14PPJ JjflJ 1JnJJJ>J n
71

38 ~ I j J JJ :S J IjJ l~ J. I W ' J I EtV r I


~ FEt F:J'@ JlfiCf?PJ Jj J rtJ ij3Ji@1ţJx I~~ ;j) J,g_f),1
$Er f ifiJ '"I nr1Fle!f11J J wJi\j iţgp I
4.n 'iPfllJ ,g ro J113 J J~ bot H: 1.e fJJJj J.J J1
71

4iJ J j r J I!ii lJ E l1H J Jn cJ I at [j! J a


ipJ

, 41 Uflf? J I EJitrF I;t;Ef riJ t::Fl ditJ l'J I


........
, 77 .

~- Wf A fJ i°JJJ]_:J1 Fj IjJ~JJ {;)JO I jU~J3 tJ cJ I


~~o( b[f ijj ltc!fJJ5 J@J !Vifjl J1JU J 1W I
~ ebthf PI ;fj@JilPJ jJ I JJJj f! J I

s 41apnp11JFAJ1JJJIJ!UJ1J1
~·arJ8t!)u ''~WJ o01d'b&J 1!W1Wln'i r
4,Jif81 iSW IJj JtifD tB f1 lgJj ;tl3j@aj fJ I
4iJ 33 fITT JJ@ JJJJ I &J@". aJ fEFF ffl i
s ~ I fJ JJ J J /3 JJ J I JJ t.J oi oi iJ li Jg p 1*
4JJ1JJ JiJ JJnJ 31•FJ I JJnJ J 1iJ J JJl n I
4fJ@ J@ 'i,p 3CU lnJ J@~@ ilifj Cf:; I
4dl P-3= @@] I rjHJjJUBO ffJ I
1 41 P c(cylJ JljJ IJ"3]5S)j 13ft9 IJj) Pffl~I
3

4{i1QBJ IJiJjJ]JU j J <~JJ liQJJJ tttJ l] I


........
71

• •4J 3JJJJJJ,J LJ J j Jhl J 11 J j J • ~- r t r • 1i I


~ Cui jr fr J Jj JJ 3p I JJ Jl nJil J. oJ •.

41 J :ei !Jtm JJ JJ ;i i1f'rJJJJ' Jil ;nw J


1 1·

.,Jr nJ?
8
3 3

l1df J1!1111 • Jf •JJJ IJ ofPld J I


IP ~ G I • Ji ' JJ1l Q 1, d J '• )! ftJ I
· ~ 'f Ji '
• fi)1 ' p :J J I Jj Jt4 Jj d i3 I1ffl'-//j j J J li
s .I u cJ-0·1 r•r EJ r I A1l)~ I JiEJJ I
• taJpJJ11dfa.u1•!&cna41•JlJ rA m1 1

• fJ ,Jtt'p I J J •;pJi:J I JJ~U Jjj Jj? I


4,iJu~,ro
~<
:r iJ; JnJ•JJfll 1rluopn i
.....__.. . •

-sate-
-~·
"

.....
·81

.....
82

'mJf' p'-JJJJ. 4 J'uJl 3 .


3q3 I t.l±J§3Ptm
. . . . 3
~) DJ f'.;J I
3 ~.
• JM,ntmW:1®JJ:;(PA1a;sJ,jr6Jil'ib1
't[U!PajJp IJ,jJdPJiîJfldlWf& oqp311
li> ' 1 @!J RUJ Iijj1Jf d J Ivr!rtJ1' ,Ja:JJun I
·E3 i:3
' ·~ jiJCJiJ 1•Mtluti1W;$#tj®ijJQ f: I
3

'ilJ ~ 3 Jd JJ~jWl'J 1 I
J d I iEbi br I
4~ju;;pJS:PJ.1~~ '®J81,~o u Htr n
. -. ~

. 3

21

i_
41 "i J]JJttt J]JJ l@!)Jp JIr~FiPJ J#PţJ I
~ . c3-. ,a-- • ~

i§ 1LJ10t ttiJ1 flJ m'lftr 1J r i ' trt1 1


1 1 1

4 tJprfo P3 s~c;1! 1Iîcnfaw;~~ !JJ 1


ţ J~JIP /jPj J OJ p J I •d Ji' fil JJ JdjjJ J I
·„ · . #. - ·. .
n 4I J "] ' Ji t :i •. Jl I J j J J jJ J. JJ I
4wJJG Wt(M~·,;a115 Jl?iµ 4·1.J?J4Pr& & 1
·-· .
„~-
83

.2* ~ Jse iJJ!OPJ 1µ i2 "'iji"H;ta rJm:r 1J'iP fjn 1


.4,J. ·; 2.J1J Jk fl·c•rr I iJ 3P $1 J~..Jftj J J 1
11

' 'tj] 'Iii? ' Cd 'Bp I Jj jJ j 5 JJ. JJ I


. . 2.'I .! Jj'1J00 J l'Ctf PY)U J1JjJJ@J]JUg I
~ v@' v@îţfj#J Ip;J)JJ;ţjo t.i; lci&l dJW I 61$
i_ ~ FŞJ b'~
@PE ~;)JCiJ 'J>IJP V P~~lJ hiJ&~ ,. )Jq#J *l 1
3 ' r3-.

i ffi16J.aJ'JJJşJJ~J wfj~J ..»11 j ma Ju


~b e==t . L . 3 ·

11..

~ ~! cgfjp;ijfJl9nbB cltl#J,!]'JJdj I
i ;J;EHGf 1J l'lbWfil_Jî,JJ &]iJnt;tlftJJ I I
*j jnJJ JJ*ffiJ Iq J JoJ #J J =p I
J 5nJnlfl1J

4nJ ~ JJ ~ aJ "TI JJ I iJP ~~ 5 ffP j 1JJ I


1

21
ţ I Cf Ci bd .ll1J fJ81 J JJd JjJ ?tl 3 J I
=! --a-_
\!' tJOPJJJOPJ l!î''{)ijJJ _ 1,JfJ~jJj,,rr"1
.......
84 •
.......
~ id J1,J>PjJ I >JO J Jbif.j J I~ Jţ) tj1J= A
~ J. J•J J. -ana 1 Pfld#J P "iJ fP J Fffe J. n
.. . .

32 ~ 1 tn:J Jii°JJ JJ ;.ip Jmir J• r-10 u o1


~ tJ •1 p I'' p Jp I!iJ J 1 IKJ J J • îJ IJJ J' Q1
'J f@1@J, IYfJ!p, t•ll6P\)1•1M f 3 1
·~ J Ji J , IKJ j !1jl J j ~ I fflJ J11J J I J J 1iJ ~jj I
·48JJIU JJl@J JJ ;I jQLJJ •I tlJO rr b( Iwf?JJfj :J. I
113 ~ I ;i JJ liJ I J JJ J1J I j"J "J d F I E U J ' I
~ J. iO ii ':JJI J. '3 ~ J,jJ lti q Fq I
4J. Jfl !-.io; l~Eifi~ l 19· pSIt~ ct#lt fldiJ I
4•'°JihJ •OQ., lpJjkJ· Oft6Î'Jlf :rfrJf'J I
''h3'' JJJ.•P iamtA P 1IOd~J nurn
ţ Jj) H 3 •wh n l·t:J J J ! Jii I#iP UjQ' ~ r I
. .... „
. 17

I i ...
l§ I ; J~ J J> I~ JJ.J. I;r:n J pI !]? J. IJ4J p'
J I
.,„
, M

I~ iJjJ JR r J!J 1JJ?J •liJJJJ JjJ J 1a;PJJ,1


!=4 JpU l .n EW i »p 8JuJ. SJaJ· J tp1P~ J 'I
I 1 1

I -~nJ ;nlld Jil) 1.J.1jnlluJ al 1ur@-; J tJ••%JI


I ~ JnH~J '3 I J. j )"J f. 3I I JJ J3 J j J. JJ. D
I as 41 fJ n l fJ h J1j3 Jl JJµ Ji 1!j J. J' J. fi .
I ~11JJJJ m118J' ,;i3 1lvOj~J jJ 1lgi@Bft1
I ~ ,u, 3tJ1P 4 'I #IJiiiJ JjtJ lJ Jj ldvJ jJ@ JI
I ~~J ,3,3 ,,J,' I J ,J,J ,. ~Jl I [rfff f rrEf;' I
I ~ JV4ŞJ1-JiJ JIj~ Jj30 Jt! S)4J 113 H b Jjl
I 36 41 J.Ji!U1~3 tJICfd Ir 1..00u.J*Ol i)1iPi I
I~ mm1crftr-&IJJPtJJ.JIEfL-E:tr·I
I 4iJ ]. HfJ. ) I J h Ji;J J'1'3 JJ IiJ#J. oJ. jjQ I
........
88

=•tJ,µ~ 'cor!,,. J='° j ~a tPJPP •1p,mc-1


~,. JJ,WJJ1ff3 1fE4 J•bf~ ·lttJJIRJPP 9 . ··„ ..
n
. . .. .

~ :~I JJ iS@ I~~,J- 3J IJ_ji.l CîE't IlJ ];fJ J_ I


_, P133 Jb J'JQ Id)nJ. J'tJ J J I• #;J ,3 •-Ji: I
. ' ,, nl) IfiJ1J J 'i!J@ifi ' IF;J 1tJ wJ$J J I·
·. ~*J1i'$f J #flîJ 1*liQijlf J 'î lf@tlji!JiA ~ Jj!l I .
~ttj 4@ J@ ] l1J J1i J Qjl J l] IJj J J i3 j ij 1

~ 38 ' I J. 3; J. j u I rf e-C r r J. j J I .rg J. ' .g J. j I


4tt!JJ J J- Jf] I j
i ~
''JJd. ,,J l~rj
.
;id uJ d
,-3-.
I.

<inP Jii= lt $ llµ'il ~aJjJf) lttf .:fiilJ§JiJ~ J>I


11
,--J--..

4i J u•nJ J\J J1J *l IttU Jtt~jl J JiJ ~fi J I


..-a--. r-J.-... .r-J--. r-J-...., ,-J-....,

'fr ft J*J J Jft J; J• J. _..J qlP .I ft j 3JJtp SJ Jk9 J:J .a Jijj


r-3--, .
I

4"JfAJ31t<tJ1i!kJjjlJ-1J1fJ3f!j.rn u
·MXta·
I„
I
IO
91

SEPTIME

2 'I L3' #3 E{]1 $î iJJJJJIJ11P J'ipj pi QdJp I


4EJ"iJÎ FiPJ '#Jf JId@f JÎ'tl 1$! ef@a@1
3 3

4JG jGAf!SJlhFJJJtlffi~l~ttrilJ1
.......... '-'

4~JJJQ&4JP[ff Ef I(J 3JJ· JlJ I jPJD-Jr I


. 3 . 3

a ~ t .OJJp J]Jjp I !JJ Jfj j]P rIFftC:ffEfrâr I


4i -OjiiJ Y' J J1J J J _I kl 3j jJ Jjt J. J J'.P I
4fJtJ J Jd Js jfJi M-J 1tff~O? 'tTT •Ji I
.„,•.•.
92
93

.„......
94

.....,..
.„

~
=
0

JiJfU
? .- -- - •I fi:
-rgu -IJ~~J . rÎftl Eh r. 'I Fr~P
.·. &I

4gu Jr 'I l PP' '' C!t @•im f:R Ir E:PBr· m

u - ~1 AUYPDH ;tiiJOJijjÎ[tf prn7;HIJI


* @;l JlJ I~ 4l fP I J J@a I EBîîJ\IM'. I !•utt •I
·~ . i '•J 1J J_ 1 211JifJjJV1J I nJ 1V·J 'nJ1B(f pI
'',.C:•!J' •n@ I ,#~dr I (Bplţ p1J Ji@ ;tipfJ~ ilj I
' .VJ J ' IBi ţ; JI • n .J ' I ~ J ffl Iaffl J. I

n. 41 JjjP JU I J. Jfi; ' IjjJkl JfH J Ic[[FJ~ FI


4ct4;J IJQJ ffl lkJ- 3148@- i~NiJ Iii] fi f JJJ I
4r p7J)!Eil§iMdfW1~J~fB1J.~j:PJ I
4r1r Erfil I J J #Jffl 1.m?îU? I fiijj13·~u
u 41 JJj2 +n I J JjJ"' J;!JI Hrt EE!tf I EdPr I

4Nf-l: 'JO IJ. Jf g:4 r2crt Uet Fjft0-3 nJ


1 1

..........
18

• ,;~ • 1 • 'I J l•11lc u.-:i@ J Ir 1&-C-: r I


f
.
. . . . . . . ·J-3---

PEF 7it•c:'r I JJ'J n:J J il·,JS I JJ_J Jjjj p r·!l.


r-3--.

.
.

. .

n ~I fJ jP e;nJ$ I, f rJ fij J ltfj J. H)3. l I


~nJ' •)• JJ • ''' • •hil&J li ,,fPnlJuN J 1
ţ E' f r•c r E~ ;1rttrlr i1J '11J J*JnJ nJ '3.
1 I
ţ ~
3 .
fifJ Jp if [î JflBi°J !Jijfj il 'I Ei r"r!&l iJ I
•~JJj,UJ1Jb,•1QJJ 3'1ecE/lflljjJJ1Jft
..........
H

-
OCTAVE

.....,,..
...
.. .

nPARrr LA TIPOGRAFIA
AMIC,lflA Sin. BACĂU
Sir. Rllzbolenl N.3' Tel./fax : O:U-11.20.20

S-ar putea să vă placă și