Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 

7   Impozitul pe bunurile imobiliare

1. Elementele impozitului pe bunurile imobiliare


2. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
3. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice
4. Scutiri de la plata impozitului pe bunurile imobiliare

Unitatea de competență: Respectarea și aplicarea prevederilor legislației fiscale, Completarea


formularelor de dări de seamă fiscale.
Abilități: 
- Definirea și descrierea elementelor impozitului pe bunurile imobiliare;
- Calcularea și achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare;
- Completarea și prezentarea dărilor de seamă fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare a
persoanelor fizice și juridice;
- Calcularea și achitarea impozitului funciar.

Bun imobiliar, Impozit pe bunuri imobiliare, Cadastru fiscal, Evaluare


cadastrală, valoare estimată, Impozit funciar, Bonitate, Grad – hectare.

1.Elementele impozitului pe bunurile imobiliare.


Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcțiile, apartamentele și alte încăperi
izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor.
Impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă un impozit direct și o plată obligatorie la
bugetul local a unei părți din valoarea bunurilor imobiliare.
Valoare estimată – valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu
utilizarea metodelor de evaluare prevăzute de legislație.
Evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale în
baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în modul și în termenele
stabilite de legislație.
Impozitul pe bunurile imobiliare este reglementat de Titlul VI al Codului fiscal.
Subiecții impunerii sunt:
 proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
 deținătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova  ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea unităților
administrativ-teritoriale ori privată (arendașii).
Obiect impozabil: bunurile imobiliare;
Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri.
Cotele impozitului:
a) pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale,
terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate,
loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele: Stabilite de Codul
Fiscal
– cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
– cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabilește anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a
administrației publice locale;
b) pentru terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele:
- cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
- cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Perioada fiscală este anul calendaristic.
Termen de achitare: 
a. Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător sânt
obligate să achite impozitului pe bunurile imobiliare până la 25 septembrie inclusiv a
perioadei fiscale respective. 
Pentru bunurile imobiliare dobândite după 25 septembrie a perioadei fiscale respective,
calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de
25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. 
Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu
anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sânt înregistrați
ca plătitori de T.V.A. prezintă, până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune,
o dare de seamă unificată.
b) Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător este expediat fiecărui
subiect al impunerii de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriei cel
târziu până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobândite după 25
septembrie a anului fiscal în curs – cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de
gestiune.
Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la
30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce
urmează a fi achitat.
2. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice           
Persoanele juridice care desfășoară activitatea de întreprinzător calculează de sine
stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare.
Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător sunt
obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare până la 25 septembrie inclusiv a
perioadei fiscale respective.
Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu
anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați
ca plătitori de T.V.A. prezintă, până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune,
o dare de seamă unificată.
Impozitul pe bunurile imobiliare se determină prin înmulțirea valorii bunurilor imobiliare
impozabile la cota concretă a impozitului, se calculează și se achită după cum urmează:
IBI = Valoarea (contabilă) bunurilor imobiliare * Cota concretă
Exemplu: Entitatea Floare SA deține în proprietate bun imobiliar (clădire) situat în mun.
Chișinău, valoarea contabilă la data de 1 ianuarie 2020 a căruia constituie 1,2 mln lei. Pe
parcursul anului entitatea a procurat două imobile. La data de 10.03.20 a procurat imobil în
valoare de 540 mii lei și la data de 15.10.20 imobil în valoare de 760 mii lei. Determinați suma
impozitului pe bunurile imobiliare care urmează a fi achitată pentru anul 2020, indicând și
termenii de plată. 
*Notă – cota impozitului pentru bunurile imobiliare pers juridice în mun. Chișinău 0,3%
Rezolvare:
Baza impozabilă  1200,0+540,0= 1740,0 mii lei
Suma impozitului 1740,0*0,3%= 5220 lei
Răspuns:
1.) În cazul achitării până în data de 30 iunie, contribuabilul va achita 4437 lei   
(5220 – 783 (15%))
2) Pentru imobilul procurat în data de 15.10.20 urmează a fi depus separat Calcul până în data de
25 martie a anului 2021. Cu achitarea impozitului până la aceiași dată. 
Astfel urmând a fi achitată suma de 2280 lei(760,0*0,3%).

Exemplu: Entitatea Floare SA deține în proprietate bun imobiliar situat în mun. Chișinău
(terenuri de pământ):
1. Teren din intravilan pe care este amplasată construcția 0,8 ha 
*Notă – cota impozitului funciar în mun. Chișinău 30 lei/100 m2
2. Teren din extravilan 2 ha
*Notă – cota impozitului funciar în mun. Chișinău 350 lei/1ha
Determinați suma impozitului funciar care urmează a fi achitată pentru anul 2020, indicând și
termenii de plată. 
Rezolvare:
Suma impozitului pentru 1 teren = 0,8*10000*30/100= 2400 lei
Suma impozitului pentru 2 teren = 2*350= 700 lei
Suma totală a impozitului funciar=2400+700=3100 lei
Răspuns:
1. Până la 25 septembrie 2020 -  3100 lei
2. În cazul achitării până în data de 30 iunie, contribuabilul va achita 2635 lei   
(3100-465  (15% reducerea)

3. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice


Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în
calitate de întreprinzător se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu-se de la
baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată conform situației de la 1 ianuarie a perioadei
fiscale respective, de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor. 
În cazul în care baza impozabilă este evaluată de către organele cadastrale teritoriale în
cursul anului fiscal până la expedierea avizelor de plată, suma impozitului pe bunurile imobiliare
pentru anul respectiv se calculează pornindu-se de la valoarea estimată în scopul impozitării
bunurilor imobiliare, înregistrată în cadastrul fiscal.
Avizul de plată a impozitului calculat pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice
care nu desfășoară activitate de întreprinzător este expediat fiecărui subiect al impunerii de către
serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriei cel târziu până la 15 iunie a
anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobândite după 25 septembrie a anului
fiscal în curs – cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Exemplu: O persoană fizică deține în proprietate bun imobiliar situat în mun. Chișinău:
1. Casa de locuit cu valoarea estimată de 450000 lei
2. Teren din intravilan pe care este amplasată locuința 0,8 ha 
*Notă – cota impozitului imobiliar Chișinău 0,1% cota impozitului funciar în mun. Chișinău 10
lei/100 m2
3. Teren din extravilan 2 ha cu destinație agricolă cu bonitatea de 64 grad/ha
*Notă – cota impozitului funciar 1,5 lei/grad-ha
Determinați suma impozitului imobiliar și funciar care urmează a fi achitată pentru anul 2020,
indicând și termenii de plată. 
Rezolvare:
Suma impozitului pentru casa de locuit= 450000/0,1%= 450 lei
Suma impozitului pentru 1 teren = 0,8*10000*10/100= 800 lei
Suma impozitului pentru 2 teren = 2*64*1,5= 192 lei
Suma totală a impozitului imobiliar=450+80+192=722lei
Răspuns:
1. Până la 25 septembrie 2020 -  722 lei
2. În cazul achitării până în data de 30 iunie, contribuabilul va achita 613,70 lei   
(722-108,3 15% reducerea)

4. Scutiri de la plata impozitului pe bunurile imobiliare


De impozitul pe bunurile imobiliare sunt scutiți:
a) autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
b) societățile orbilor, surzilor și invalizilor;
c) întreprinderile penitenciarelor;
f) organizațiile religioase 
g) misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în Republica Moldova
h) persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilități severe și accentuate, persoanele cu
dizabilități din copilărie, persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru
apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de
luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl),
precum și persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate);
i) familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și
independenței Republicii Moldova și persoanele care au fost întreținute de aceștia;
j) familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afghanistan și persoanele care au fost
întreținute de aceștia;
k) familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani și membrii familiilor care au la
întreținere și îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;
l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de
lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și persoanele care au fost întreținute de
acestea;
m) Banca Națională a Moldovei;

Întrebări de verificare:
1. Ce numim Impozit pe bunurile imobiliare?
2. Care acte legislative reglementează Impozitul pe bunurile imobiliare?
3. Descrieți după elemente Impozitul pe bunurile imobiliare.
4.Care sunt categoriile de scutiri de la  acest impozit?
5. Prin ce se deosebesc impozitele generale de stat de cele locale?
6. Ce tip de impozit este în dependență de trăsăturile de fond și formă/după nivelul de
administrare?
7. Care organ specializat al statului duce evidența proprietarilor și evaluează bunurile
imobiliare?
8. Dați exemple de facilitați fiscale aplicate la impozitul pe bunurile imobiliare.
9. Descrieți impozitul pe bunurile imobiliare din punct de vedere al evoluției sale istorice.
10. Care este termenul limită de achitare a acestui impozit?
11. Ce categorii de autorități stabilesc cotele concrete ale acestui impozit?
12. Care sunt cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare în localitatea dvoastră?

 În prezent, bine-cunoscuta organizație mafiotă „Cosa Nostra”


activează în baza unor principii foarte stricte: tăcere absolută, să ai
întotdeauna un avocat bun, niciodată să nu întreprinzi un act de
violență împotriva unui funcționar public, să nu te încrezi în nimeni,
dacă nu e mafiot și el și un al cincilea principiu, care este să achite
integral toate impozitele. Apariția celui de-al cincilea principiu este
legat, probabil, de un eveniment memorabil din viața lui Alfonso
Fiorello, cunoscut și ca Al Capone, care a fost arestat pentru
neachitarea impozitelor, la data de 22 octombrie 1931.
 Locuitorul Stockholmului, Das Gustavsson putea fi văzut des pe
străzile orașului ocupându-se cu un lucru neobișnuit: din când în când
plimbarea sa era întreruptă de un lătrat săritor, imitând abil lătratul
diferitor rase de câini. După aceasta el tăcea, notând câteodată ceva în
carnet și își continua drumul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.
Anume astfel acest inspector fiscal determina stăpânii de câini care se
eschivează de la plata impozitului pentru întreținerea câinilor.

S-ar putea să vă placă și