Sunteți pe pagina 1din 257

Proiect: IN-2018-012

Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTII

-2019-

Proiectant general:

Intec SRL
str. Alexandru Cernat 114, 800105 Galati
tel.: 0751.024.533, e-mail: info@intec-galati.net
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

1 Informaţii generale privind obiectivul de investiţii ....................................... 62


Denumirea obiectivului de investiţii ................................................................... 62
Ordonator principal de credite/investitor ............................................................ 62
Ordonator de credite (secundar/terţiar) ............................................................. 62
Beneficiarul investiţiei ....................................................................................... 62
Elaboratorul studiului de fezabilitate .................................................................. 62
2 Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de
investiții ........................................................................................................... 62
Concluziile studiului de prefezabilitate............................................................... 62
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare .................................................................................. 62
Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor ............ 63
Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung
privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții .. 63
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice .................... 64
3 Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții ................... 64
Particularităţi ale amplasamentului: ................................................................... 65
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și
tehnologic: ...................................................................................................... 162
Costurile estimative ale investiției ................................................................... 191
Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,
după caz: ........................................................................................................ 192
Grafice orientative de realizare a investiției ..................................................... 193
4 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu /opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)
193
Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și
prezentarea scenariului de referință ................................................................ 193
Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de
schimbări climatice, ce pot afecta investiția – nu este cazul. ........................... 193
Situația utilităților și analiza de consum: .......................................................... 193
Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: .......................................... 194
Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de
investiții ........................................................................................................... 198
Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate;
sustenabilitatea financiară. .............................................................................. 198
Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:
valoarea actualizată netă, rata de rentabilitate, rata internă de rentabilitate și
raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate – conform analizei
cost-beneficiu.................................................................................................. 202

Pagina 1
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Analiza de senzitivitate ................................................................................... 203


Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuarea a riscurilor ........................ 203
5 Scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) ........... 210
Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilității și riscurilor ............................................................ 210
Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) ............. 238
Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: ...................... 238
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ......... 251
Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice ............................................................................................................ 253
Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite. ....................................... 255
6 Urbanism, acorduri şi avize conforme ........................................................ 255
Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.... 255
Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
255
Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică
255
Avize conforme privind asigurarea utilităților ................................................... 255
Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .. 255
Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de
investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice ............................................... 255
7 Implementarea investiției ............................................................................. 255
Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei. ............ 255
Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a
investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare .............................. 255
Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare.
256
Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale ........ 256
8 Concluzii și recomandări .............................................................................. 256

B. DEVIZE

C. PLAN FLUX VALORIC

D. ANALIZA COST-BENEFICIU

E. PIESE DESENATE

Pagina 2
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Tab. Centralizator puncte colectare deșeuri


SCENARIUL 1
AV.A0 Plan de incadrare in zona.I. Cartier Aurel Vlaicu
I.AV.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 1: BL.
SD6C, SD6B, SD6A, C1, D1, A2 – 2 puncte colectare: PC001, PC002
I.AV.A1.2 Plan PC001-PC002. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 1
I.AV.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 2: BL. C2,
C2B, DOJA1, DOJA2, DJ, E5, C9, C10 - 4 puncte colectare: PC003,
PC004, PC496, PC497
I.AV.A2.2 Plan PC003 - PC004 - PC496 - PC497. Sistem subteran pentru
colectare selectiva a deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 2
I.AV.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 3: BL. S9,
B3, T6, T4B- 2 puncte colectare: PC005, PC006
I.AV.A3.2 Plan PC005 - PC006. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 3
I.AV.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 4: BL.
C5B, C5A, C5C - 2 puncte colectare: PC007, PC008
I.AV.A4.2 Plan PC007 - PC008. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 4
I.AV.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 5: BL.
C14, C12, C10, C8, C8A, C8B, C6, C6A, C6B, C6C, C6D, C4, C4A - 3
puncte colectare: PC009, PC010, PC011
I.AV.A5.2 Plan PC009 - PC010 - PC011. Sistem subteran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 5
I.AV.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 6: BL.
C13, C15 - 1 punct colectare: PC012
I.AV.A6.2 Plan PC012. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 6
I.AV.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 7: BL.
C17 - 1 punct colectare: PC013
I.AV.A7.2 Plan PC013. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 7
I.AV.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 8: BL. D2,
C3B, C3A, D2A, D5E, D5C, D3 - 2 puncte colectare: PC014, PC015
I.AV.A8.2 Plan PC014 - PC015. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 8
I.AV.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 9: BL. D4,
C9, C7 - 2 puncte colectare: PC016, PC017
I.AV.A9.2 Plan PC016 - PC017. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 9
I.AV.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 10: bl.
SD4C, SD4B, SD4A, F, D5A, D5D, D5B - 2 puncte colectare: PC018,
PC019
I.AV.A10.2 Plan PC018 - PC019. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 10
I.AV.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 11: BL.
D6A, C11, D8 - 2 puncte colectare: PC020, PC021
I.AV.A11.2 Plan PC020 - PC021. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 11
I.AV.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 12: BL.
Garsoniere "Munca si Arta" - 1 punct colectare: PC022
I.AV.A12.2 Plan PC022. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 12

Pagina 3
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.AV.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 13: BL.
H1, I1, D9, H3 - 2 puncte colectare: PC023, PC024
I.AV.A13.2 Plan PC023 - PC024. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 13
I.AV.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 14: BL.
H2, H4, I5 - 1 punct colectare: PC025
I.AV.A14.2 Plan PC025. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 14
I.AV.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 15: BL.
I6A, I6B, I4A, L1, I2, K1 - 2 puncte colectare: PC026, PC027
I.AV.A15.2 Plan PC026-PC027. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 15
I.AV.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 16: BL.
K1A, P4, P4A, P3, P3A - 1 punct colectare: PC028
I.AV.A16.2 Plan PC028. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 16
I.AV.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 17: BL.
K2B, K3A, K2A, K7, K7A - 2 puncte colectare: PC029, PC030
I.AV.A17.2 Plan PC029 - PC030. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 17
I.AV.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 18: BL.
K4, K4A, K9A, K8 - 1 punct colectare: PC031
I.AV.A18.2 Plan PC031. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 18
I.AV.A19.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 19: BL.
K5A, M2, M1, G2, O4 - 2 punct colectare: PC032, PC033
I.AV.A19.2 Plan PC032 - PC033. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 19
I.AV.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 20: BL.
L2A, P7A, K10A, P2A, K6 - 2 punct colectare: PC034, PC035
I.AV.A20.2 Plan PC034 - PC035. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 20
I.AV.A21.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 21: BL.
L3A, L4A, S9, S6 - 2 puncte colectare: PC036, PC037
I.AV.A21.2 Plan PC036-PC037. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 21
I.AV.A22.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 22: BL.
L5A, L6, L7 - 1 punct colectare: PC038
I.AV.A22.2 Plan PC038. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 22
I.AV.A23.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 23: BL.
M1A, M1B, N8, S6A, S6B, S6C - 2 puncte colectare: PC039, PC040
I.AV.A23.2 Plan PC039 - PC040. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 23
I.AV.A24.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 24: BL.
M2A, M2B, M2C, M2D, J3 - 2 puncte colectare: PC041, PC042
I.AV.A24.2 Plan PC041 - PC042. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 24
I.AV.A25.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 25: BL.
N3A, N3B, N4 - 2 puncte colectare: PC043, PC044
I.AV.A25.2 Plan PC043 - PC044. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 25
I.AV.A26.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 26: BL.
N5, N6, N7 - 2 puncte colectare: PC045, PC046

Pagina 4
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.AV.A26.2 Plan PC045 - PC046. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 26
I.AV.A27.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 27: BL.
O8, O6, O1 - 1 punct colectare: PC047
I.AV.A27.2 Plan PC047. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 27
I.AV.A28.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 28: BL.
O7, O5 - 1 punct colectare: PC048
I.AV.A28.2 Plan PC048. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 28
I.AV.A29.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 29: BL.
R1, R1A, R1B - 1 punct colectare: PC049
I.AV.A29.2 Plan PC049. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 29
I.AV.A30.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 30: BL.
R6, R2, R3, R4 - 2 puncte colectare: PC050, PC051
I.AV.A30.2 Plan PC050 - PC051. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 30
I.AV.A31.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 31: BL.
S4, S5, S6, S7 - 1 punct colectare: PC052
I.AV.A31.2 Plan PC052. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 31
I.AV.A32.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 32: BL.
S7B, S7C, S7D, O2, O3 - 2 puncte colectare: PC053, PC054
I.AV.A32.2 Plan PC053 - PC054. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 32
I.AV.A33.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 33: BL.
S9E, S9D, B4, T4A, F, T3 - 2 puncte colectare: PC055, PC056
I.AV.A32.2 Plan PC055 - PC056. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 33
I.AV.A34.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 34: BL.
S10, S11, S12 - 1 punct colectare: PC057
I.AV.A34.2 Plan PC057. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 34
I.AV.A35.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 35: BL.
S2, S3, S13, S14 - 2 puncte colectare: PC058, PC059
I.AV.A35.2 Plan PC058 – PC059. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 34
I.AV.A36.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 36: BL.
S1, S15, S16 - 2 puncte colectare: PC060, PC061
I.AV.A36.2 Plan PC060 - PC061. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 36
I.AV.A37.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 37: BL.
L1A, S8(Sc. 6÷10), B2, P5 - 2 puncte colectare: PC062, PC063
I.AV.A37.2 Plan PC062 - PC063. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 37
I.AV.A38.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 38: BL.
S8(Sc. 1-5), B1, P1A, P6A - 1 punct colectare: PC064
I.AV.A38.2 Plan PC064. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 38
I.AV.A39.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 39: BL.
SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, J2, K2, G4 - 2 puncte colectare: PC065,
PC066

Pagina 5
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.AV.A39.2 Plan PC065-PC066. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 39
I.AV.A40.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 40: BL.
T1, T2, T3, T4, A1 - 2 puncte colectare: PC067, PC068
I.AV.A40.2 Plan PC067 - PC068. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 40
I.AV.A41.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 41: BL.
T2, T5, T7, T1, T8A, T8B - 2 puncte colectare: PC069, PC070
I.AV.A41.2 Plan PC069-PC070. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 41
I.AV.A42.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 42: BL.
U5, U6, U7, U13, U14A - 2 puncte colectare: PC071, PC072
I.AV.A42.2 Plan PC071 - PC072. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 42
I.AV.A43.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 43: BL.
U12, U11, U10, U9, U14B - 2 puncte colectare: PC073, PC074
I.AV.A43.2 Plan PC073-PC074. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 43
I.AV.A44.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 44: BL.
Z1, Z2, Z3, Z4, Z6A, Z6B - 2 punct colectare: PC075, PC076
I.AV.A44.2 Plan PC075-PC076. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 44
I.AV.A45.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 45: BL.
U1A, U1B, U2, U3, U4, U8 - 2 puncte colectare: PC518, PC519
I.AV.A45.2 Plan PC518 - PC519. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 45
C.A0 Plan de incadrare in zona.I. Cartier Centru
I.C.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 1:BL.
5U1, 5U2, CRISTAL - 1punct colectare: PC077
I.C.A1.2 Plan PC077. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru - Zona 1
I.C.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 2: BL.
A1, A2, B1, B2 - 1punct colectare: PC078
I.C.A2.2 Plan PC078. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Centru - Zona 2
I.C.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 3: BL.
A1, A2, A3, A4, B - 1punct colectare: PC079
I.C.A3.2 Plan PC079. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 3
I.C.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 4: BL. B,
C, D - 1punct colectare: PC080
I.C.A4.2 Plan PC080.Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 4
I.C.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 5: BL. A,
B, C, D, C1, E, TC - 1punct colectare PC081
I.C.A5.2 Plan PC081. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 5
I.C.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 6: BL.
W12, W11, K, 13 Apt, L, 24 Apt, I, 20 Apt, W12Bis - 2punct colectare:
PC082, PC083
I.C.A6.2 Plan PC082 – PC083. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 6
I.C.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 7: BL.
LASTUN, COCOR 3 - 1punct colectare: PC084

Pagina 6
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.C.A7.2 Plan PC084. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor


Cartier Centru – Zona 7
I.C.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 8: BL.
N6, M, EGRETA 2, COCOR2, N5, N4, N3, N2 - 2punct colectare:
PC085, PC086
I.C.A8.2 Plan PC085-PC086. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 8
I.C.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 9: BL.
N1, EGRETA 1, COCOR 1, LEBADA 1, LEBADA 2
- 2puncte colectare: PC087, PC088
I.C.A9.2 Plan PC087-PC088. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 9
I.C.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 10: BL.
R1, R2, R3, A1, V3, V4 - 2 puncte colectare: PC089, PC090
I.C.A10.2 Plan PC089-PC090. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 10
I.C.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 11: BL.
B1, B2, C1, V5 - 2 puncte colectare: PC091, PC092
I.C.A11.2 Plan PC091-PC092. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 11
I.C.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 12: A, F,
E, SOIM, LOCONFORT - 1 punct colectare: PC093
I.C.A12.2 Plan PC093. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 12
I.C.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 13: BL.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, Pescarus 1,
Pescarus 2, Pescarus 3 - 1punct colectare: PC094
I.C.A13.2 Plan PC094. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 94
I.C.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 14: H
- 1 punct colectare: PC095
I.C.A14.2 Plan PC095.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 14
I.C.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 15:
MIORITA, 15 APT., 12 APT. - 1 punct colectare: PC096
I.C.A15.2 Plan PC096.Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 15
I.C.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 16:
SELECT - 1 punct colectare: PC097
I.C.A16.2 Plan PC097.Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 16
I.C.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 17: BL.
P, L, DELTA - 1punct colectare: PC098
I.C.A17.2 Plan PC098.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Centru – Zona 17
DC.A0 Plan de incadrare in zona. III. Cartier Dimitrie Cantemir
I.DC.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
S1, S2, S3, S4, S5, S6 -1punct colectare: PC099
I.DC.A1.2 Plan PC099. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Dimitrie Cantemir - Zona 1
I.DC.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 -1punct colectare: PC100
I.DC.A2.2 Plan PC100. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Dimitrie Cantemir - Zona 2

Pagina 7
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

MI.A0 Plan de incadrare in zona. IV. Cartier Mazepa I


I.MI.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: B5,
C2, C3, C4, C5, C6, ALUN 1, ALUN 2, W3 - 2puncte colectare:PC101,
PC102
I.MI.A1.2 Plan PC101 - PC102. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 1
I.MI.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2:BL.
B2, C8 - 1punct colectare: PC103
I.MI.A2.2 Plan PC103.Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa I- Zona 2
I.MI.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
BR2
- 1punct colectare: PC104
I.MI.A3.2 Plan PC104. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa I– Zona 3
I.MI.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BR1,
BR1A, BR1B, BR1C - 1punct colectare: PC105
I.MI.A4.2 Plan PC105. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa I - Zona 4
I.MI.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5:BL.
BR3
- 1punct colectare: PC106
I.MI.A5.2 Plan PC106. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa I- Zona 5
I.MI.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: B8,
C9, C10, C11, C12 - 2puncte colectare: PC107, PC108
I.MI.A6.2 Plan PC107 – PC108. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 6
I.MI.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
R3, B6, R4, B1, C1, C2, C3 - 2puncte colectare: PC109, PC110
I.MI.A7.2 Plan PC109 – PC110. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 7
I.MI.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
R2, B3, C5, C6, C7, B7 - 2puncte colectare: PC111, PC112
I.MI.A8.2 Plan PC111 – PC112. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 8
I.MI.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.9: F7, G1,
R5, D1, C4, G2, RACHITA - 2puncte colectare: PC113, PC114
I.MI.A9.2 Plan PC113 – PC114. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 9
I.MI.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
GORUN, DAFIN, G3 - 1punct colectare: PC115
I.MI.A10.2 Plan PC115. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa I- Zona 10
I.MI.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: BL.
D2, G4, PALTIN 1A, PALTIN 2B - 2puncte colectare: PC116, PC117
I.MI.A11.2 Plan PC116 – PC117. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 11
I.MI.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12:BL.
SALCIA 1, SALCIA 2, PIN 1, PIN 2, PIN 3, PALTIN 1- 3puncte
colectare:PC118, PC119, PC120
I.MI.A12.2 Plan PC118 – PC119 – PC120. Sistem subteran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 12

Pagina 8
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.MI.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: BL.
W1, B4, W2, R1 - 2puncte colectare: PC121, PC122
I.MI.A13.2 Plan PC121 – PC122. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 13
MII.A0 Plan de incadrare in zona. V. Cartier Mazepa II
I.MII.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
BR5B, A1, A2, BR5A - 2puncte colectare: PC124, PC125
I.MII.A1.2 Plan PC124 - PC125. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 1
I.MII.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
L6, M14, CL1, CL2, CL3, LC(1 Sc.), ATENA - 2puncte colectare:
PC126, PC127
I.MII.A2.2 Plan PC126 – PC127. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 2
I.MII.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
A3, BR4A, BR4B, BR4C - 2puncte colectare: PC128, PC129
I.MII.A3.2 Plan PC128 – PC129. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 3
I.MII.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
BBR16A, BR16B - 2puncte colectare: PC130, PC131
I.MII.A4.2 Plan PC130 – PC131. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 4
I.MII.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
DL2, DL3, E1, P4 - 1punct colectare: PC132
I.MII.A5.2 Plan PC132. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa II- Zona 5
I.MII.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
E3, M11, M12(2 Sc.), M13(2 Sc.) - 1punct colectare: PC133
I.MII.A6.2 Plan PC133. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa II- Zona PC133
I.MII.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
DL1, P1, P2, P3 - 1punct colectare: PC134
I.MII.A7.2 Plan PC134. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa II- Zona 7
I.MII.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.8:BL. G1,
G2- 1punct colectare: PC135
I.MII.A8.2 Plan PC135. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa II- Zona 8
I.MII.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.9:BL.
D3A, D1A, D1B, D2A, LC2, D3B, LC1, LC2, LC3(2 Sc.), LC7
-3puncte colectare: PC136, PC137, PC138
I.MII.A9.2 Plan PC136 – PC137 – PC138. Sistem suprateran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Mazepa II - Zona 9
I.MII.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
M13(2 Sc.), M12(2 Sc.), L5(2 Sc.), M15 - 2puncte colectare: PC139,
PC140
I.MII.A10.2 Plan PC139 – PC140. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 10
I.MII.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: BL.
M5A, M5, M7A, M7B, M7C, M6, M6A - 2puncte colectare: PC141,
PC142
I.MII.A11.2 Plan PC141 – PC142. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II - Zona 11

Pagina 9
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.MII.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12: BL.
L4, M8, LC5(2 Sc.), LC6, LC8(1 Sc.) - 1punct colectare suprateran:
PC143
I.MII.A12.2 Plan PC143. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa II- Zona 12
I.MII.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: BL.
LC4, E2, LC3(1 Sc.), LC9, M10, LC5(2 Sc.), LC8(2 Sc.) - 3puncte
colectare: PC 144, PC145, PC146
I.MII.A13.2 Plan PC144 – PC145 – PC146. Sistem subteran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Mazepa II – Zona 13
M13.A0 Plan de incadrare in zona. VI. Cartier Micro 13
I.M13.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1:BL.
C6, A2, A3, B4 - 1punct colectare: PC147
I.M13.A1.2 Plan PC147. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 13 – Zona 1
I.M13.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2:BL.
B2, C5, C4A, C4B, C3 - 1punct colectare: PC148
I.M13.A2.2 Plan PC148. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 13 – Zona 2
I.M13.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
C8, C9, E, D1, D2, D3, C7 - 2puncte colectare: PC149, PC150
I.M13.A3.2 Plan PC149 – PC150. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 3
I.M13.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
L3, G - 1punct colectare: PC151
I.M13.A4.2 Plan PC151. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 13 – Zona 4
I.M13.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
L1, L2 - 1punct colectare: PC152
I.M13.A5.2 Plan PC152. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 13 – Zona 5
I.M13.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1, 2 - 2 puncte colectare: PC153, PC154
I.M13.A6.2 Plan PC153 – PC154. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 6
I.M13.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C1, C2, C10, A1, B3 - 1punct colectare: PC155
I.M13.A7.2 Plan PC155. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 13 – Zona 7
I.M13.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
C1, C2 - 80pers. - 1punct colectare: PC156
I.M13.A8.2 Plan PC156. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 13 – Zona 8
M14.A0 Plan de incadrare in zona. VII. Cartier Micro 14
I.M14.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1:BL.
S3 (Sc. 1÷5), A, B1 - 1punct colectare: PC157
I.M14.A1.2 Plan PC157. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 14 – Zona 1
I.M14.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
S3 (Sc. 6, 7), S4, A1, PM6 - 1punct colectare: PC158
I.M14.A2.2 Plan PC158. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 14 – Zona 2
I.M14.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
B,C

Pagina 10
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- 1punct colectare: PC159


I.M14.A3.2 Plan PC159. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 14 – Zona 3
I.M14.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
M6, S5A, S5B, S5C, G1 - 1punct colectare: PC160
I.M14.A4.2 Plan PC160. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 14 – Zona 4
I.M14.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
M4A, M4B, M5A, M5B - 2puncte colectare: PC161, PC162
I.M14.A5.2 Plan PC161 – PC162. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 5
I.M14.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM7, M7 - 1punct colectare: PC163
I.M14.A6.2 Plan PC163. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 14 – Zona 6
I.M14.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
A, B, C, D - 1punct colectare: PC164
I.M14.A7.2 Plan PC164. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 14 – Zona 7
M16.A0 Plan de incadrare in zona. VIII. Cartier Micro 16
I.M16.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1:BL.
B6, C7, C6, A13, A14, A15, A16 - 2puncte colectare: PC165, PC166
I.M16.A1.2 Plan PC165 – PC166. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 1
I.M16.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
F4, A21, L, F5, A19, A20 - 2 puncte colectare: PC167, PC168
I.M16.A2.2 Plan PC167 – PC168. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 2
I.M16.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
A27, A26, A22, ROZA2, NUFAR 6, NUFAR 7 , NUFAR 8, C10 -
2puncte colectare: PC169, PC170
I.M16.A3.2 Plan PC169 – PC170. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 3
I.M16.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4:BL.
A3, A4, A8, A9, A10 - 1punct colectare: PC171
I.M16.A4.2 Plan PC171. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 4
I.M16.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
B3, A12, A11, A5 - 1punct colectare: PC172
I.M16.A5.2 Plan PC172. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 5
I.M16.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
B4, C1, C2, A1, A2, A6, A7 - 2puncte colectare: PC173, PC174
I.M16.A6.2 Plan PC173 – PC174. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 6
I.M16.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
B1, B2, B5 - 1punct colectare: PC175
I.M16.A7.2 Plan PC175. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 7
I.M16.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.8: BL.
A23, A24, A25, B12 - 1punct colectare: PC176
I.M16.A8.2 Plan PC176. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 8

Pagina 11
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M16.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
B13, E6, E7, E8 - 1punct colectare: PC177
I.M16.A9.2 Plan PC177. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 9
I.M16.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
C5, F1, F2, B7 - 1punct colectare: PC178
I.M16.A10.2 Plan PC178. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 10
I.M16.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.11: BL.
BUJOR 1, NUFAR 9, NUFAR 1, ROZA 1 - 1punct colectare: PC179
I.M16.A11.2 Plan PC179. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 11
I.M16.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
BUJOR 2, NUFAR 2, BUJOR 3 - 1punct colectare: PC180
I.M16.A12.2 Plan PC180. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 12
I.M16.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.13: BL.
BUJOR 4, NUFAR 3, BUJOR 5, CRIN 1 - 1punct colectare: PC181
I.M16.A13.2 Plan PC181. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 13
I.M16.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 14: BL.
CRIN 2, FLORA 1, FLORA 2, NUFAR 4, NUFAR 5 - 1punct colectare:
PC182
I.M16.A14.2 Plan PC182. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 14
I.M16.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: BL.
E2, E3, B8, B9 - 1punct colectare: PC183
I.M16.A15.2 Plan PC183. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 15
I.M16.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: BL.
C8, C9, A18, F6, E1 - 1punct colectare: PC184
I.M16.A16.2 Plan PC184. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 16
I.M16.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
C3, C4, G, A17, F3 - 1punct colectare: PC185
I.M16.A17.2 Plan PC185. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 17
I.M16.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 18: BL.
B10, B11, C11, H, B14, E5, E4 - 2puncte colectare: PC186, PC187
I.M16.A18.2 Plan PC186 – PC187. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 18
I.M16.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19: BL.
PS1A, PS1B - 1punct colectare: PC188
I.M16.A19.2 Plan PC188. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 19
I.M16.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 20: BL.
PS1C, PS1D, PS2 - 1punct colectare: PC189, PC190
I.M16.A20.2 Plan PC189 – PC190. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 20
M17.A0 Plan de incadrare in zona. IX. Cartier Micro 17
I.M17.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
B3, N2, N1, A2 - 1punct colectare: PC191
I.M17.A1.2 Plan PC191. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 1

Pagina 12
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M17.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.2: BL.
A12, A11, A1, A2, A10 - 2puncte colectare: PC192, PC193
I.M17.A2.2 Plan PC192 – PC193. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 2
I.M17.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
B11, B15, B16, B17 - 2puncte colectare: PC194, PC195
I.M17.A3.2 Plan PC194 – PC195. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 3
I.M17.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
A1, B1, B2, H - 2puncte colectare: PC196, PC197
I.M17.A4.2 Plan PC196 – PC197. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 4
I.M17.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
B4, K1- 1punct colectare: PC198
I.M17.A5.2 Plan PC198. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 5
I.M17.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL. M,
B5, K2 - 2puncte colectare: PC199, PC200
I.M17.A6.2 Plan PC199 – PC200. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 6
I.M17.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.7: BL.
B14, B13, B12, B18, B4 - 2puncte colectare: PC201, PC202
I.M17.A7.2 Plan PC201 – PC202. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 7
I.M17.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.8: BL.
B19A, B20, B21, A13A - 1punct colectare: PC203
I.M17.A8.2 Plan PC. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 203– Zona 8
I.M17.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.9: BL.
E11, E12- 1punct colectare: PC244
I.M17.A9.2 Plan PC244. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 9
I.M17.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
E8, E9, D6, E10 - 2puncte colectare: PC205, PC206
I.M17.A10.2 Plan PC. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona
I.M17.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.11: BL.
S1, S2, T, U, E4, E5 - 2puncte colectare: PC242 - PC243
I.M17.A11.2 Plan PC242 – PC243. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 11
I.M17.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.12: BL.
D, C1, E1, E2, E3 - 2puncte colectare: PC208, PC209
I.M17.A12.2 Plan PC208 - 209. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 12
I.M17.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.13: BL.
F10, F11 - 1punct colectare: PC210
I.M17.A13.2 Plan PC210. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 13
I.M17.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.14:
BL.F3A, F3, I1B, I1C, I1A - 3puncte colectare: PC211, PC212, PC213
I.M17.A14.2 Plan PC211 – PC212 - PC213. Sistem subteran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 14
I.M17.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: BL.
F17, F5A(Sc.1-2), I2C - 2puncte colectare: PC214, PC215

Pagina 13
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M17.A15.2 Plan PC214 – PC215. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 15
I.M17.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: BL.
F5A(Sc. 3), F5, I2B, I2D, I2A - 2puncte colectare: PC216, PC217
I.M17.A16.2 Plan PC216 – PC217. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 16
I.M17.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
F6, F9, F7, F8 - 1punct colectare: PC218
I.M17.A17.2 Plan PC218. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 17
I.M17.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.18: BL.
O, O1, O2, G1, G1A - 2puncte colectare: PC219, PC220
I.M17.A18.2 Plan PC219 – PC220. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 18
I.M17.A19.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 19: BL.
G2, G2A, G2B, G2C, G3, G3A - 2puncte colectare: PC221, PC222
I.M17.A19.2 Plan PC221 – PC222. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 19
I.M17.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 20: BL.
G4, G4A, G4B, G4C, G4D - 2puncte colectare: PC223, PC224
I.M17.A20.2 Plan PC223 – PC224. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 20
I.M17.A21.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.21: BL.
C2, I, F - 1punct colectare: PC225
I.M17.A21.2 Plan PC225. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 21
I.M17.A22.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 22: BL.
L1, L - 1punct colectare: PC226
I.M17.A22.2 Plan PC226. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 22
I.M17.A23.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 23: BL.
L2, R1, R, B7 - 2puncte colectare: PC227 - PC228
I.M17.A23.2 Plan PC227 – PC228. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 23
I.M17.A24.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 24: BL.
L8, L9 - 1punct colectare: PC229
I.M17.A24.2 Plan PC229. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 24
I.M17.A25.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.25: BL.
L10, C15A, C14, C13A - 2punct colectare: PC230, PC231
I.M17.A25.2 Plan PC230 – PC231. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 25
I.M17.A26.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.26: BL.
Iris, Lotus, Experimental - 1punct colectare: PC232
I.M17.A26.2 Plan PC232. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 26
I.M17.A27.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.27: BL.
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 - 2punct colectare:
PC233, PC234
I.M17.A27.2 Plan PC233 – PC234. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 27
I.M17.A28.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 28: BL.
R2, L3, R3 - 2puncte colectare: PC235 - PC236

Pagina 14
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M17.A28.2 Plan PC235 – PC236. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 28
I.M17.A29.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 29: BL.
K3, O3, B6 - 1punct colectare: PC237
I.M17.A29.2 Plan PC237. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona 29
I.M17.A30.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 30: BL.
J1A, J2A, O4, O5, O6 - 2puncte colectare: PC238 - PC239
I.M17.A30.2 Plan PC238 – PC239. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 30
I.M17.A31.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 31: BL.
I6A, I6B, I5A, I5B, I5C, I5D - 2puncte colectare: PC240 - PC241
I.M17.A31.2 Plan PC240 – PC241. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 31
I.M17.A32.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 32: BL.
L12, L13, D8A, D9A - 2puncte colectare: PC123 - PC204
I.M17.A32.2 Plan PC123 – PC204. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 32
M18.A0 Plan de incadrare in zona. X. Cartier Micro 18
I.M18.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
G1, G2, G3, G4, G5 - 1punct colectare: PC245
I.M18.A1.2 Plan PC245. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 1
I.M18.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
A4, A5, A6, A7A, A7B - 1punct colectare: PC246
I.M18.A2.2 Plan PC246. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 2
I.M18.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
A8, A9, B1, B2, B3A, B4A - 1punct colectare: PC247
I.M18.A3.2 Plan PC247. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 3
I.M18.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: G6A,
G6B, G7, G8, G9, G10, G11 - 1 punct colectare: PC256
I.M18.A4.2 Plan PC256. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 4
I.M18.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
B5, B6, B7, B8, B9, B10 - 1punct colectare: PC249
I.M18.A5.2 Plan PC249. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 5
I.M18.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.: C1, C2,
C3A, C3B, C4 - 1 punct colectare: PC251
I.M18.A6.2 Plan PC251. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 6
I.M18.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.7: C5A,
C5B, C6, C9, C10, C11 - 1 punct colectare: PC252
I.M18.A7.2 Plan PC252. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 7
I.M18.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: C7,
C8, D1, D2, D3, D4, D5, C12 - 2 puncte colectare: PC207, PC253
I.M18.A8.2 Plan PC207 – PC253. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 8
I.M18.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 - 1punct colectare: PC254

Pagina 15
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M18.A9.2 Plan PC254. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier Micro 18 – Zona 9
I.M18.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: F1,
F2, F3, F4, F5 - 1 punct colectare: PC255
I.M18.A10.2 Plan PC255. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 18 – Zona 10
M19.A0 Plan de incadrare in zona. XI. Cartier Micro 19
I.M19.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl. A,
B2, Q2, Q3 - 1punct colectare: PC257
I.M19.A1.2 Plan PC257. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 1
I.M19.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl. S1,
S2, S3, L1, B1, F4 - 2puncte colectare: PC258, PC259
I.M19.A2.2 Plan PC258 – PC259. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 2
I.M19.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.3: Bl. E1,
E2, E3, J - 2puncte colectare: PC260 - PC261
I.M19.A3.2 Plan PC260 – PC261. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 3
I.M19.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl. F2,
D1, Z1, Q1 - 2puncte colectare: PC262, PC263
I.M19.A4.2 Plan PC262 – PC263. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 4
I.M19.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.5: Bl. L2,
L3, L4, F5, F6 - 1puncte colectare: PC264
I.M19.A5.2 Plan PC264. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 5
I.M19.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl. R9,
R10, G1 - 1punct colectare: PC265
I.M19.A6.2 Plan PC265. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 6
I.M19.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl. G2,
G3, G4, G5 - 2puncte colectare: PC266, PC267
I.M19.A7.2 Plan PC266 – PC267. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 7
I.M19.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.8: Bl. I1,
I2, I3, P1, R1, M1- 2puncte colectare: PC268, PC269
I.M19.A8.2 Plan PC268 – PC269. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 8
I.M19.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: Bl.
M19, O2, G6, O7 - 2puncte colectare: PC270, PC271
I.M19.A9.2 Plan PC270 – PC271. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 9
I.M19.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.10: Bl.
N1, R5, D3, O5, O6 - 2puncte colectare: PC272, PC273
I.M19.A10.2 Plan PC272 -PC273. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 10
I.M19.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.11 Bl. N2,
N4 - 1punct colectare: PC274
I.M19.A11.2 Plan PC274. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 11
I.M19.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12: Bl.
V1, N3, R6, R7, R8 - 2puncte colectare: PC275, PC276

Pagina 16
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M19.A12.2 Plan PC275 – PC276. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 12
I.M19.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: Bl.
T7, O3, O4 - 1punct colectare: PC277
I.M19.A13.2 Plan PC277. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 13
I.M19.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 14: Bl.
O8, O9, O10, T1, T2, T3
- 2puncte colectare: PC278, PC279
I.M19.A14.2 Plan PC278 – PC279. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 14
I.M19.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: Bl.
T4, T5, O11, O12 -1 punct colectare: PC280
I.M19.A15.2 Plan PC280. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 15
I.M19.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: Bl.
F7, Z2, C5, V3 - 1punct colectare: PC281
I.M19.A16.2 Plan PC281. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 16
I.M19.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: Bl.
V2, C4, C3 - 1punct colectare: PC282
I.M19.A17.2 Plan PC282. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 17
I.M19.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr 18: Bl.
P2, D4, R4, T8 - 2puncte colectare: PC283, PC284.
I.M19.A18.2 Plan PC283 – PC284. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 18
I.M19.A19.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 19: Bl.
U3, P3, C1, D2, C2 - 2puncte colectare: PC285 - PC286
I.M19.A19.2 Plan PC285 – PC286. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 19
I.M19.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.20: Bl.
R2, R3, F1 - 1 punct colectare: PC287
I.M19.A20.2 Plan PC287. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 20
I.M19.A21.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 21: Bl.
M2, M3, T6 - 1 punct colectare: PC288
I.M19.A21.2 Plan PC288. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 21
I.M19.A22.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 22: Bl.
K1, E4, W - 1punct colectare: PC289
I.M19.A22.2 Plan PC289. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 22
I.M19.A23.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 23: Bl.
U1, U2 - 1 punct colectare: PC290
I.M19.A23.2 Plan PC290. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 23
M20.A0 Plan de incadrare in zona. XII. Cartier Micro 20
I.M20.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
A5(Sc.5-9), B1, A6, A6B - 2puncte colectare: PC291 - PC292
I.M20.A1.2 Plan PC291 – PC292. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 1
I.M20.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr 2: Bl.
A5(Sc. 1-4), A3, E1(Sc. 5-7), A4 - 2puncte colectare: PC293, PC294.

Pagina 17
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M20.A2.2 Plan PC293 – PC294. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 2
I.M20.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl. A7,
A7A - 1punct colectare: PC295
I.M20.A3.2 Plan PC295. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 3
I.M20.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
A10, A11, H1, H2 - 1punct colectare: PC296
I.M20.A42 Plan PC296. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 4
I.M20.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
A12A, A12B, H3 - 1punct colectare: PC297
I.M20.A5.2 Plan PC297. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 5
I.M20.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.6: Bl. B4,
D4, E6, C7 - 1punct colectare: PC298
I.M20.A6.2 Plan PC298. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 6
I.M20.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr 7: Bl. B7,
B8, B9 - 1punct colectare: PC299.
I.M20.A7.2 Plan PC299. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 7
I.M20.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: Bl. C1,
E4, D3, B3 - 1punct colectare: PC300
I.M20.A8.2 Plan PC300. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 8
I.M20.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: Bl.
PR2, Y5, Y6, Y7, C10 - 1punct colectare: PC301
I.M20.A9.2 Plan PC301. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 9
I.M20.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr 10: Bl.
C8, C9, B10, B11 - 1punct colectare: PC302
I.M20.A10.2 Plan PC302. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 10
I.M20.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: Bl.
K(Sc. 1-4), L2, D2, E3 - 2puncte colectare: PC303, PC304
I.M20.A11.2 Plan PC303 – PC304. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 11
I.M20.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12:Bl.
C2, C3, C4, D6, E5 - 1 punct colectare: PC305
I.M20.A12.2 Plan PC305. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 12
I.M20.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13:Bl.
C5, C6, D5 - 1 punct colectare: PC306
I.M20.A13.2 Plan PC306. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 13
I.M20.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:Bl.
B5, A1, A2, E1 (Sc. 1-4), D1 - 2puncte colectare: PC307, PC308
I.M20.A14.2 Plan PC307 – PC308. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 14
I.M20.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: Bl.
F2, F3, F1, PR1, B6, B5A - 1punct colectare:PC309
I.M20.A15.2 Plan PC309. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 15

Pagina 18
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M20.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16:Bl.
A13A, A13B, E2 - 2puncte colectare: PC310, PC311
I.M20.A16.2 Plan PC310 -PC311. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 16
I.M20.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: Bl.
I1, G5, A9 - 1punct colectare:PC312
I.M20.A17.2 Plan PC312. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 17
I.M20.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 18: Bl.
I2, G4, A8 - 1punct colectare:PC313
I.M20.A18.2 Plan PC313. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 18
I.M20.A19.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 19: Bl.
G6, J6, J7, J8 - 1punct colectare:PC314
I.M20.A19.2 Plan PC314. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 19
I.M20.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 20: Bl.
J3, J4, G1, G2, J5, G3 - 2puncte colectare: PC315, PC316
I.M20.A20.2 Plan PC315 – PC316. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 20
I.M20.A21.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 21: Bl.
H9, M, K(Sc. 5-7) - 1punct colectare:PC317
I.M20.A21.2 Plan PC317. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 21
M21.A0 Plan de incadrare in zona. XIII. Cartier Micro 21
I.M21.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl. C3,
C4, D2 - 1punct colectare: PC318
I.M21.A1.2 Plan PC318. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 1
I.M21.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
D10, D11(2Sc.), K13 - 1punct colectare: PC319
I.M21.A2.2 Plan PC319. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 2
I.M21.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
D11(2Sc.), K12 - 1punct colectare: PC320
I.M21.A3.2 Plan PC320. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 3
I.M21.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
D16, D17, D18, D19, C1, C2 - 1punct colectare: PC321
I.M21.A4.2 Plan PC321. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 4
I.M21.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr 5: Bl.
PR5, PR6, D5, D6, L8, L7 - 1punct colectare: PC322.
I.M21.A5.2 Plan PC322. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 5
I.M21.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl. D9,
D9B, D9C, C11 - 1punct colectare: PC323
I.M21.A6.2 Plan PC323. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 6
I.M21.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
E13, E14, E17, E18, E19 - 1punct colectare: PC324
I.M21.A7.2 Plan PC324. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 7

Pagina 19
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M21.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.8: Bl. K7,
CAMINE TC, G13 - 2puncte colectare: PC325 - PC326
I.M21.A8.2 Plan PC325 – PC326. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 8
I.M21.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.9: Bl. J5,
J6, J7, G12 - 1punct colectare: PC327
I.M21.A9.2 Plan PC327. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 9
I.M21.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: Bl.
K8, M6, L16, L15, D13, D14 - 1punct colectare: PC328
I.M21.A10.2 Plan PC328. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 10
I.M21.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: Bl.
N5, N6, D8A, C10, D9D, D9E, L6, M4 - 2puncte colectare: PC329,
PC330
I.M21.A11.2 Plan PC329 – PC330. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 11
I.M21.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12: Bl.
PR4, G24, D7, D8 - 1punct colectare: PC331
I.M21.A12.2 Plan PC331. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 12
I.M21.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: Bl.
R6, R7, N8, N7, R4, R5, G25 - 2puncte colectare: PC332 - PC333
I.M21.A13.2 Plan PC332 – PC333. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 13
I.M21.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 14: Bl.
N11, E12, E11, E10, E9 - 1punct colectare: PC334
I.M21.A14.2 Plan PC334. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 21 – Zona 14
I.M21.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: Bl.
PR3A, PR3B, X4, X5, X6, N10, R3, G22, G23, N9 - 2puncte colectare:
PC335, PC336
I.M21.A15.2 Plan PC335 – PC336. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 15
M38.A0 Plan de incadrare in zona. XIV. Cartier Micro 38
I.M38.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
N10, Y2, Y1, J1, L6, Z5, N9, K2 - 2puncte colectare: PC337 - PC338
I.M38.A1.2 Plan PC337 – PC338. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 1
I.M38.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
N17, N18, K1, V5, N19, N20, Z4, V2 - 2puncte colectare: PC339 -
PC340
I.M38.A2.2 Plan PC339 – PC440. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 2
I.M38.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.3: Bl. Z6,
Z7, Z16, Z17, Z3 - 1punct colectare: PC341
I.M38.A3.2 Plan PC341. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 38 – Zona 3
I.M38.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl. T5,
Z1, Z2, J2, L7, L10, N13 - 1punct colectare: PC342
I.M38.A4.2 Plan PC342. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 38 – Zona 4
I.M38.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
N12, N14, K4, Y25 - 1punct colectare: PC343

Pagina 20
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M38.A5.2 Plan PC343. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier Micro 38 – Zona 5
I.M38.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl. Y3,
Y4, Y5, T6, T7, N15, N16 - 2puncte colectare: PC344 - PC345
I.M38.A6.2 Plan PC 344 – PC345. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 6
I.M38.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
O4, L8, L9, O3, N11, K3 - 1punct colectare: PC346
I.M38.A7.2 Plan PC346. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 38 – Zona 7
M39A.A0 Plan de incadrare in zona. XV. Cartier Micro 39A
I.M39A.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
C5, PEXCO, TREFO, W1 - 1punct colectare: PC347
I.M39A.A1.2 Plan PC347. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 1
I.M39A.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
Z10, Z11, Z12, Z13, T8, Y13 - 1punct colectare: PC348
I.M39A.A2.2 Plan PC348. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 2
I.M39A.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
N22, Y9, T9, T10, Y16, Y17 - 2puncte colectare: PC349 - PC350
I.M39A.A3.2 Plan PC349 – PC350. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 3
I.M39A.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
W2, W3, W4, J3, Y10 - 1punct colectare: PC351
I.M39A.A4.2 Plan PC351. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 4
I.M39A.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl. V1,
J8, Z8, Y15, N21 - 1punct colectare: PC352
I.M39A.A5.2 Plan PC352. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 5
I.M39A.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl. K6,
Z9, Y14, U3, U4 -1punct colectare: PC353
I.M39A.A6.2 Plan PC353. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 6
M39B.A0 Plan de incadrare in zona. XVI. Cartier Micro 39B
I.M39B.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.1: Bl. V4,
J11, W7, W8, K9, U5 - 1punct colectare: PC354
I.M39B.A1.2 Plan PC354. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 1
I.M39B.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
Y19, V5, K8, T11, T12, J4, Y23 - 2puncte colectare: PC355, PC356
I.M39B.A2.2 Plan PC355 – PC356. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 2
I.M39B.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl. J5,
J10, V3, W5, W6 - 1punct colectare: PC357
I.M39B.A3.2 Plan PC357. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 A – Zona 3
I.M39B.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl. B1,
B2, Y24, K10, Y20, Y21, Y22 - 2puncte colectare: PC358, PC359
I.M39B.A4.2 Plan PC358 – PC359. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 4
I.M39B.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
Z14, Y18, K7, LINX -1punct colectare: PC360

Pagina 21
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M39B.A5.2 Plan PC360. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier Micro 39 A – Zona 5
M39C.A0 Plan de incadrare in zona. XVII. Cartier Micro 39C
I.M39C.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl. A8,
C8, Y12, N23 - 1punct colectare: PC361
I.M39C.A1.2 Plan PC361. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 C – Zona 1
I.M39C.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.2: Bl. Y6,
Y7, V, B1(Sc.1-4) - 1punct colectare: PC362
I.M39C.A2.2 Plan PC362. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 C – Zona 2
I.M39C.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl. Y8,
A1, B1(Sc.5-8) - 1punct colectare: PC363
I.M39C.A3.2 Plan PC363. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 C – Zona 3
I.M39C.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
B1, C1, C2, A2, B2 - 1punct colectare: PC364
I.M39C.A4.2 Plan PC364. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 C – Zona 4
I.M39C.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl. C3,
B5, B6, C4 - 1punct colectare: PC365
I.M39C.A5.2 Plan PC365. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 C – Zona 5
I.M39C.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl. B3,
B4, A3, A4, A6 - 1punct colectare: PC366
I.M39C.A6.2 Plan PC366. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 39 C – Zona 6
I.M39C.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl. C5,
C6, C7, A5, C120, B7 - 2puncte colectare: PC367, PC368
I.M39C.A7.2 Plan PC367 – PC368. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 7
I.M39C.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: Bl. C9,
G, Z15, Y11, A7, A8, A9, B9 - 2puncte colectare: PC369, PC370
I.M39C.A8.2 Plan PC369 – PC370. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 8
M40.A0 Plan de incadrare in zona. XVIII. Cartier Micro 40
I.M40.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl. C1,
C2, A1, A2 - 2puncte colectare: PC371, PC372
I.M40.A1.2 Plan PC371 – PC372 . Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 1
I.M40.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl. C1,
C2, A5, A6 - 2puncte colectare: PC373, PC374
I.M40.A2.2 Plan PC373 – PC374. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 2
I.M40.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl. A4,
A3, E - 1puncte colectare: PC375
I.M40.A3.2 Plan PC375. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 3
I.M40.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl. C3,
C4, C5 - 2puncte colectare: PC376, PC377
I.M40.A4.2 Plan PC376 – PC377. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 4
I.M40.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl. D1,
D2 - 1punct colectare: PC378

Pagina 22
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M40.A5.2 Plan PC378. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier Micro 40 – Zona 5
I.M40.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.6: Bl. F1,
F2, B - 2puncte colectare: PC379, PC380
I.M40.A6.2 Plan PC379 – PC380. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 6
I.M40.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl. G
- 1punct colectare: PC381
I.M40.A7.2 Plan PC381. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 7
I.M40.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: Bl.
HIGA,, MEHID 2 - 1punct colectare: PC382
I.M40.A8.2 Plan PC382. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 8
I.M40.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: Bl. I1,
I2, H1 - 1punct colectare: PC383
I.M40.A9.2 Plan PC383. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 9
I.M40.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10 Bl.
Italian Residence - 2puncte colectare: PC384, PC385
I.M40.A10.2 Plan PC384 – PC385. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 10
I.M40.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: Bl.
J7, GSC1 - 1puncte colectare: PC386
I.M40.A11.2 Plan PC386. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 11
I.M40.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12: Bl.
L1, L2, M2 - 2puncte colectare: PC387, PC388
I.M40.A12.2 Plan PC387 – PC388. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 12
I.M40.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: Bl.
N7, N6, N5, J6 - 1punct colectare: PC389
I.M40.A13.2 Plan PC389. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 13
I.M40.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 14: Bl.
N8, L5, O2 - 1punct colectare: PC390
I.M40.A14.2 Plan PC390. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 14
I.M40.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.15: Bl.
N4, PM, J12 - 1punct colectare: PC391
I.M40.A15.2 Plan PC391. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 15
I.M40.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: Bl.
T1, H2, M1, R1 - 2puncte colectare: PC392, PC393
I.M40.A16.2 Plan PC392 – PC393. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 16
I.M40.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: Bl.
N1, S1, T2 - 1punct colectare: PC394
I.M40.A17.2 Plan PC394. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 17
I.M40.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.18: Bl.
T3, N2, L3 - 2puncte colectare: PC395, PC396
I.M40.A18.2 Plan PC395 – PC396. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 18

Pagina 23
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.M40.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19: Bl.
T4, N3, L4, O1 - 2puncte colectare: PC397, PC398
I.M40.A19.2 Plan PC397 – PC398. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 19
I.M40.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 20: Bl.
Mehid 1, Teleconstructia - 1punct colectare: PC399
I.M40.A20.2 Plan PC399. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 20
I.M40.A21.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 21: Bl.
Camine C2, C6 - 1punct colectare: PC400
I.M40.A21.2 Plan PC400. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 40 – Zona 21
PI.A0 Plan de incadrare in zona. XIX. Cartier Piata
I.PI.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL. 1,
A9, A8, A5A, A5B, B3B, B3A, A3B - 1punct colectare: PC401
I.PI.A1.2 Plan PC401. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 1
I.PI.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL. 1,
2, 3 - 1punct colectare: PC402
I.PI.A2.2 Plan PC402. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 2
I.PI.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
20 Apt., A3, A13, A11, A12, A14, A, B, C, D - 1punct colectare: PC403
I.PI.A3.2 Plan PC403. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 3
I.PI.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
A10, A10A, A16, A17 - 1punct colectare: PC404
I.PI.A4.2 Plan PC404. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 4
I.PI.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL. A,
B, C, CARPATI, ALBATROS, V4, V5 - 1punct colectare: PC405
I.PI.A5.2 Plan PC405. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 5
I.PI.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL. D,
A1, A2, B1, B4, B5, B4A, B4B, B2, A4 - 2puncte colectare: PC406,
PC407
I.PI.A6.2 Plan PC406 – PC407. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 6
I.MPI.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C1, C2, C2A, C2B - 1punct colectare: PC408
I.PI.A7.2 Plan PC408. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 7
I.PI.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
V3A, V3B, V2, 40 Apt., A - 1punct colectare: PC409
I.PI.A8.2 Plan PC409. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 8
I.PI.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL. D,
E, F, G, H - 1punct colectare: PC410
I.PI.A9.2 Plan PC410. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 9
I.PI.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
Libertatii + ETC - 1punct colectare: PC411
I.PI.A10.2 Plan PC411. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 10

Pagina 24
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.PI.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.11: BL.
TR1, TR2 - 1punct colectare: PC412
I.PI.A11.2 Plan PC412. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 11
PO.A0 Plan de incadrare in zona. XX. Cartier Port
I.PO.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
Camin SNDG 1, Dima si Fiii 2(WBC) - 1punct colectare: PC413
I.MPO.A1.2 Plan PC413. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PORT – Zona 1
I.PO.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
Malina 1, Malina 2, Brates 1, Brates 2 - 2puncte colectare: PC414,
PC415
I.PO.A2.2 Plan PC414 – PC415. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 2
I.PO.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3:BL.
CATUSA, JIUL, MURES, OLT1, OLT2, OLT3 - 1punct colectare:
PC416
I.PO.A3.2 Plan PC416. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PORT – Zona 3
I.PO.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
Siret 1, Siret 2 - 1punct colectare: PC417
I.PO.A4.2 Plan PC417. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PORT – Zona 4
I.PO.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
Siret 3, Siret 4 - 1punct colectare: PC418
I.PO.A5.2 Plan PC418. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PORT – Zona 5
I.PO.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.6: BL.
Bistrita 1A, Bistrita 1B, Bistrita 1C, Bistrita 2 - 2puncte colectare:
PC419, PC420
I.PO.A6.2 Plan PC419 – PC420. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 6
I.PO.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
ILTG, B, ICEPRONAV, DIMA SI FIII 1 - 2puncte colectare: PC421 -
PC422
I.PO.A7.2 Plan PC421 – PC422. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 7
SV.A0 Plan de incadrare in zona. XXI. Cartier Siderurgistilor Vest
I.SV.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
1A, 1B, 1C, 1D, 1E - 2puncte colectare: PC423, PC424
I.SV.A1.2 Plan PC423 – PC424. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 1
I.SV.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
10A, 10B, 10D - 1punct colectare: PC425
I.SV.A2.2 Plan PC425. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 2
I.SV.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
11C(5Sc.), 11E, 11B - 1punct colectare: PC426
I.SV.A3.2 Plan PC426. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 3
I.SV.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.4: BL.
11C(2Sc.), 11D, 11I - 1punct colectare: PC427
I.SV.A4.2 Plan PC427. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 4

Pagina 25
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.SV.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
2A, 2B, 2C, 2D - 2puncte colectare: PC428, PC429
I.SV.A5.2 Plan PC428 – PC429. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 5
I.SV.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.6: BL. 3G,
3E, 3F, 3C, 3B - 2puncte colectare: PC430, PC431
I.SV.A6.2 Plan PC430 – PC431. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 6
I.SV.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
5A, 5B, 4A, 3A, 3D - 2puncte colectare: PC432, PC433
I.SV.A7.2 Plan PC432 – PC433. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 7
I.SV.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.8: BL. 6A,
6C, SD7B, SD7A - 1punct colectare: PC434
I.SV.A8.2 Plan PC434. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 8
I.SV.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
8A, 7B, 7C, 7E, 7H, 7D, 7A - 2puncte colectare: PC435, PC436
I.SV.A9.2 Plan PC435 – PC436. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 9
I.SV.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
SD3A, SD3B, SD3C, A3, 7G, 7F - 2puncte colectare: PC437, PC438
I.SV.A10.2 Plan PC437 – PC438. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 10
I.SV.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: BL.
9E, 9A, 9C, 9B, 9D - 2puncte colectare: PC439, PC440
I.SV.A11.2 Plan PC439 – PC440. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 11
I.SV.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12:
BL.9G, 9H, 9F - 1punct colectare: PC441
I.SV.A12.2 Plan PC441. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 12
I.SV.A13.1 Plan de situatie – Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: BL.
4G,4E, 4F, 4D, 4B, 4C - 1punct colectare: PC442
I.SV.A13.2 Plan PC442. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 13
I.SV.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.14: BL.
M3A, M3B, ROKA, 10E, GS1 - 2puncte colectare: PC443, PC444
I.SV.A14.2 Plan PC443 – PC444. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 14
I.SV.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: BL.
6B, SD5A1, SD5A2, SD5B, C1 - 1punct colectare: PC445
I.SV.A15.2 Plan PC445. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 15
I.SV.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: BL.
SD1A, SD1B, 10C - 1punct colectare: PC446
I.SV.A16.2 Plan PC446 . Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 16
I.SV.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
SD9A, SD9B, SD9C, SD9D, SD10A, SD10B, C2 - 2puncte colectare:
PC447, PC448
I.SV.A17.2 Plan PC447 – PC448. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 17
TN.A0 Plan de incadrare in zona. XXII. Cartier Traian Nord

Pagina 26
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.TN.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1:


AVICOLA
- 1punct colectare: PC449
I.TN.A1.2 Plan PC449. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TRAIAN NORD – Zona 1
TI.A0 Plan de incadrare in zona. XXIII. Cartier Tiglina I
I.TI.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
A1, A2, A3, A4 - 1punct colectare: PC450
I.TI.A1.2 Plan PC450. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 1
I.TI.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
A5, A6, A7, A8 - 1punct colectare: PC451
I.TI.A2.2 Plan PC451. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 2
I.TI.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
B1, G, I, D1 - 1punct colectare: PC452
I.TI.A3.2 Plan PC452. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 3
I.TI.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
C11, C12, C13, C14, P5 - 1punct colectare: PC453
I.TI.A4.2 Plan PC453. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 4
I.TI.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
E1, E2, C15 - 1punct colectare: PC454
I.TI.A5.2 Plan PC454. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 5
I.TI.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
C17, E3, C16- 1punct colectare: PC455
I.TI.A6.2 Plan PC455. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 6
I.TI.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C25, C26, C27, C28, P5 - 1punct colectare: PC456
I.TI.A7.2 Plan PC456. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 7
I.TI.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
U3, U4, C29, C30 - 1punct colectare: PC457
I.TI.A8.2 Plan PC457. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 8
I.TI.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
C32, C33, C34, C35, BLOC NOU FRANCEZI - 1punct colectare:
PC458
I.TI.A9.2 Plan PC458. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 9
I.TI.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
U5, C31, C36, P6 - 1punct colectare: PC459
I.TI.A10.2 Plan PC459. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 10
I.TI.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: BL.
B3, C3, C4, C7, B2, D2, C1, C2 - 2puncte colectare: PC460, PC461
I.TI.A11.2 Plan PC.460 – PC461 Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 11
I.TI.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12: BL.
C5, C6, C18, C8 - 1punct colectare: PC462

Pagina 27
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.TI.A12.2 Plan PC462. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier TIGLINA I – Zona 12
I.TI.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: BL.
I3, C9, C10 - 1punct colectare: PC463
I.TI.A13.2 Plan PC463. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 13
I.TI.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 14: BL.
I2, D4, GS1, E9, D5, C23, C24 - 2puncte colectare: PC464, PC465
I.TI.A14.2 Plan PC464 -PC 465. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 14
I.TI.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: BL.
D6, E7, E6 - 1punct colectare: PC466
I.TI.A15.2 Plan PC466. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 15
I.TI.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: BL.
E4, C20, C19, E5 - 1punct colectare: PC467
I.TI.A16.2 Plan PC467. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 16
I.TI.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
E8, C21, C22, C37 - 1punct colectare: PC468
I.TI.A17.2 Plan PC468. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 17
I.TI.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 18: BL.
I4, U6 - 1punct colectare: PC469
I.TI.A18.2 Plan PC469. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 18
I.TI.A19.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 19: BL.
B4, I5, I6, I7, PS10C, PS10B, PS10A, PS9 - 2puncte colectare: PC470,
PC471
I.TI.A19.2 Plan PC470 – PC471. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 19
I.TI.A20.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 20: BL.
PS11, PS12, PS11B, PS11A, D3 - 2puncte colectare: PC472, PC473
I.TI.A20.2 Plan PC472 – PC473. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 20
I.TI.A21.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 21: BL.
PS13A, PS13B, PS14A, PS14B - 1punct colectare: PC474
I.TI.A21.2 Plan PC474. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA I – Zona 21
I.TI.A22.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 22: BL.
PS13C, PS14C - 1punct colectare: PC475 - PC476
I.TI.A22.2 Plan PC475 – PC476. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 22
TII.A0 Plan de incadrare in zona. XXIV. Cartier Tiglina II
I.TII.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr.1: BL. B3,
F
- 1punct colectare: PC477
I.TII.A1.2 Plan PC477. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 1
I.TII.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
B4, E6, C15, C14, C13, M1 - 2puncte colectare: PC478, PC479
I.TII.A2.2 Plan PC478 – PC479. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 2

Pagina 28
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.TII.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
B5, E7, C17, C18 - 2puncte colectare: PC480, PC481
I.TII.A3.2 Plan PC480 – PC481. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 3
I.TII.A4.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
C1, G2, H2, C2 - 2puncte colectare: PC482, PC483
I.TII.A4.2 Plan PC482 – PC483. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 4
I.TII.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
C5, E1, B1 - 2puncte colectare: PC484, PC485
I.TII.A5.2 Plan PC484 – PC485. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 5
I.TII.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
C6, E2 - 1punct colectare: PC486
I.TII.A6.2 Plan PC486. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 6
I.TII.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C8, C7, B2, E4, E2 - 2puncte colectare: PC487, PC488
I.TII.A7.2 Plan PC487 – PC488. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 7
I.TII.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
C11, C12, CS6 - 1punct colectare: PC489
I.TII.A8.2 Plan PC489. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 8
I.TII.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
CS4, CS5 - 1punct colectare: PC490
I.TII.A9.2 Plan PC490. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 9
I.TII.A10.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
D1, D2, I1 - 2puncte colectare: PC491, PC492
I.TII.A10.2 Plan PC491 – PC492. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 10
I.TII.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: BL.
D4, D3 - 1punct colectare: PC493
I.TII.A11.2 Plan PC493. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 11
I.TII.A12.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 12: BL.
D5, D6, D7, D8 - 2puncte colectare: PC494, PC495
I.TII.A12.2 Plan PC494 – PC495. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 12
I.TII.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13: BL.
G4, C4, H4 - 2puncte colectare: PC498, PC499
I.TII.A13.2 Plan PC 489 – PC499. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 13
I.TII.A14.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 14: BL.
G1, H1 - 1punct colectare: PC500
I.TII.A14.2 Plan PC500. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 14
I.TII.A15.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 15: BL.
G3, H3, C3 - 2puncte colectare: PC501, PC502
I.TII.A15.2 Plan PC501 – PC502. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 15
I.TII.A16.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 16: BL.
I2, SD8A, SD8B - 2puncte colectare: PC503, PC504

Pagina 29
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

I.TII.A16.2 Plan PC503 – PC504. Sistem subteran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 16
I.TII.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
M2, C16 - 1punct colectare: PC505
I.TII.A17.2 Plan PC505. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier TIGLINA II – Zona 17
I.TII.A18.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 18: BL.
M3, C19, C20, C21 - 2puncte colectare: PC506, PC507
I.TII.A18.2 Plan PC506 – PC507. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 18
ZG.A0 Plan de incadrare in zona. XXV. Cartier Zona Garii
I.ZG.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
CD, CD1, CD2, CD3, CD4,C13,C14, C9, ONT, 5, 7 -1punct colectare:
PC508
I.ZG.A1.2 Plan PC508. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA GARII – Zona 1
I.ZG.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
CF1, CF2, CF3, CF4 -1punct colectare: PC509
I.ZG.A2.2 Plan PC509. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA GARII – Zona 2
ZV.A0 Plan de incadrare in zona. XXVI. Cartier Zona Veche
I.ZV.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL. A,
B, C - 1punct colectare: PC510
I.ZV.A1.2 Plan PC510. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona 1
I.ZV.A2.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2 - 1punct colectare: PC511
I.ZV.A2.2 Plan PC511. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona 2
I.ZV.A3.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL. A,
B, C, I1, I2 - 2puncte colectare: PC512, PC513
I.ZV.A3.2 Plan PC512 – PC513. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona 3
I.ZV.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
30Apt. ,Ialomita, 24Apt., 20Apt, 20Apt. - 1punct colectare: PC514
I.ZV.A4.2 Plan PC514. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona 4
I.ZV.A5.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
15Apt. - 1punct colectare: PC515
I.ZV.A5.2 Plan PC515. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona
I.ZV.A6.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
PLOMBA, 2, 3, 4 - 1punct colectare: PC516
I.ZV.A6.2 Plan PC516. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona 6
I.ZV.A7.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
ACH, A1, A2, A3 - 1punct colectare: PC517
I.ZV.A7.2 Plan PC517. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona 7
A1 Vedere in plan sistem subteran colectare deseuri. Sectiunea A-A .
Sectiunea B-B - Platforma pietonala coborata
A2 Vedere in plan sistem subteran colectare deseuri. Sectiunea A-A .
Sectiunea B-B. Vedere ansamblu - Platforma pietonala ridicata

Pagina 30
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

R1 Vedere in plan cuva sistem subteran colectare deseuri. Sectiunea A-A


.
Sectiunea B-B
D1 Detaliu platforma zona protectie. Detaliu platforma acces auto

SCENARIUL 2
II.AV.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
SD6C, SD6B, SD6A, C1, D1, A2 – 2 puncte colectare: PC001, PC002
II.AV.A1.2 Plan PC001-PC002. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 1
II.AV.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
C2, C2B, DOJA1, DOJA2, DJ, E5, C9, C10 - 4 puncte colectare:
PC003, PC004, PC496, PC497
II.AV.A2.2 Plan PC003 - PC004 - PC496 - PC497. Sistem suprateran pentru
colectare selectiva a deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 2
II.AV.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
S9, B3, T6, T4B- 2 puncte colectare: PC005, PC006
II.AV.A3.2 Plan PC005 - PC006. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 3
II.AV.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
C5B, C5A, C5C - 2 puncte colectare: PC007, PC008
II.AV.A4.2 Plan PC007 - PC008. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 4
II.AV.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 5: BL.
C14, C12, C10, C8, C8A, C8B, C6, C6A, C6B, C6C, C6D, C4, C4A - 3
puncte colectare: PC009, PC010, PC011
II.AV.A5.2 Plan PC009 - PC010 - PC011. Sistem suprateran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 5
II.AV.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 6: BL.
C13, C15 - 1 punct colectare: PC012
II.AV.A6.2 Plan PC012. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 6
II.AV.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 7: BL.
C17 - 1 punct colectare: PC013
II.AV.A7.2 Plan PC013. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 7
II.AV.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 8: BL.
D2, C3B, C3A, D2A, D5E, D5C, D3 - 2 puncte colectare: PC014,
PC015
II.AV.A8.2 Plan PC014 - PC015. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 8
II.AV.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 9: BL.
D4, C9, C7 - 2 puncte colectare: PC016, PC017
II.AV.A9.2 Plan PC016 - PC017. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 9
II.AV.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 10: bl.
SD4C, SD4B, SD4A, F, D5A, D5D, D5B - 2 puncte colectare: PC018,
PC019

Pagina 31
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.AV.A10.2 Plan PC018 - PC019. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 10
II.AV.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 11: BL.
D6A, C11, D8 - 2 puncte colectare: PC020, PC021
II.AV.A11.2 Plan PC020 - PC021. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 11
II.AV.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 12: BL.
Garsoniere "Munca si Arta" - 1 punct colectare: PC022
II.AV.A12.2 Plan PC022. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 12
II.AV.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 13:
BL. H1, I1, D9, H3 - 2 puncte colectare: PC023, PC024
II.AV.A13.2 Plan PC023 - PC024. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 13
II.AV.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 14: BL.
H2, H4, I5 - 1 punct colectare: PC025
II.AV.A14.2 Plan PC025. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 14
II.AV.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 15: BL.
I6A, I6B, I4A, L1, I2, K1 - 2 puncte colectare: PC026, PC027
II.AV.A15.2 Plan PC026-PC027. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 15
II.AV.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 16: BL.
K1A, P4, P4A, P3, P3A - 1 punct colectare: PC028
II.AV.A16.2 Plan PC028. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 16
II.AV.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 17: BL.
K2B, K3A, K2A, K7, K7A - 2 puncte colectare: PC029, PC030
II.AV.A17.2 Plan PC029 - PC030. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 17
II.AV.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 18: BL.
K4, K4A, K9A, K8 - 1 punct colectare: PC031
II.AV.A18.2 Plan PC031. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 18
II.AV.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 19: BL.
K5A, M2, M1, G2, O4 - 2 punct colectare: PC032, PC033
II.AV.A19.2 Plan PC032 - PC033. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 19
II.AV.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 20: BL.
L2A, P7A, K10A, P2A, K6 - 2 punct colectare: PC034, PC035
II.AV.A20.2 Plan PC034 - PC035. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 20
II.AV.A21.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 21: BL.
L3A, L4A, S9, S6 - 2 puncte colectare: PC036, PC037
II.AV.A21.2 Plan PC036-PC037. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 21
II.AV.A22.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 22: BL.
L5A, L6, L7 - 1 punct colectare: PC038

Pagina 32
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.AV.A22.2 Plan PC038. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier Aurel Vlaicu - Zona 22
II.AV.A23.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 23: BL.
M1A, M1B, N8, S6A, S6B, S6C - 2 puncte colectare: PC039, PC040
II.AV.A23.2 Plan PC039 - PC040. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 23
II.AV.A24.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 24: BL.
M2A, M2B, M2C, M2D, J3 - 2 puncte colectare: PC041, PC042
II.AV.A24.2 Plan PC041 - PC042. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 24
II.AV.A25.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 25: BL.
N3A, N3B, N4 - 2 puncte colectare: PC043, PC044
II.AV.A25.2 Plan PC043 - PC044. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 25
II.AV.A26.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 26: BL.
N5, N6, N7 - 2 puncte colectare: PC045, PC046
II.AV.A26.2 Plan PC045 - PC046. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 26
II.AV.A27.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 27: BL.
O8, O6, O1 - 1 punct colectare: PC047
II.AV.A27.2 Plan PC047. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 27
II.AV.A28.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 28: BL.
O7, O5 - 1 punct colectare: PC048
II.AV.A28.2 Plan PC048. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 28
II.AV.A29.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 29: BL.
R1, R1A, R1B - 1 punct colectare: PC049
II.AV.A29.2 Plan PC049. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 29
II.AV.A30.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 30: BL.
R6, R2, R3, R4 - 2 puncte colectare: PC050, PC051
II.AV.A30.2 Plan PC050 - PC051. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 30
II.AV.A31.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 31:
BL. S4, S5, S6, S7 - 1 punct colectare: PC052
II.AV.A31.2 Plan PC052. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 31
II.AV.A32.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 32: BL.
S7B, S7C, S7D, O2, O3 - 2 puncte colectare: PC053, PC054
II.AV.A32.2 Plan PC053 - PC054. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 32
II.AV.A33.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 33: BL.
S9E, S9D, B4, T4A, F, T3 - 2 puncte colectare: PC055, PC056
II.AV.A32.2 Plan PC055 - PC056. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 33
II.AV.A34.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 34: BL.
S10, S11, S12 - 1 punct colectare: PC057

Pagina 33
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.AV.A34.2 Plan PC057. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.


Cartier Aurel Vlaicu - Zona 34
II.AV.A35.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 35: BL.
S2, S3, S13, S14 - 2 puncte colectare: PC058, PC059
II.AV.A35.2 Plan PC058 – PC059. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 34
II.AV.A36.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 36: BL.
S1, S15, S16 - 2 puncte colectare: PC060, PC061
II.AV.A36.2 Plan PC060 - PC061. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 36
II.AV.A37.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 37: BL.
L1A, S8(Sc. 6÷10), B2, P5 - 2 puncte colectare: PC062, PC063
II.AV.A37.2 Plan PC062 - PC063. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 37
II.AV.A38.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 38: BL.
S8(Sc. 1-5), B1, P1A, P6A - 1 punct colectare: PC064
II.AV.A38.2 Plan PC064. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Aurel Vlaicu - Zona 38
II.AV.A39.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 39: BL.
SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, J2, K2, G4 - 2 puncte colectare: PC065,
PC066
II.AV.A39.2 Plan PC065-PC066. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 39
II.AV.A40.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 40: BL.
T1, T2, T3, T4, A1 - 2 puncte colectare: PC067, PC068
II.AV.A40.2 Plan PC067 - PC068. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 40
II.AV.A41.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 41: BL.
T2, T5, T7, T1, T8A, T8B - 2 puncte colectare: PC069, PC070
II.AV.A41.2 Plan PC069-PC070. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 41
II.AV.A42.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 42: BL.
U5, U6, U7, U13, U14A - 2 puncte colectare: PC071, PC072
II.AV.A42.2 Plan PC071 - PC072. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 42
II.AV.A43.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 43: BL.
U12, U11, U10, U9, U14B - 2 puncte colectare: PC073, PC074
II.AV.A43.2 Plan PC073-PC074. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 43
II.AV.A44.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 44: BL.
Z1, Z2, Z3, Z4, Z6A, Z6B - 2 punct colectare: PC075, PC076
II.AV.A44.2 Plan PC075-PC076. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 44
II.AV.A45.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 45:
BL. U1A, U1B, U2, U3, U4, U8 - 2 puncte colectare: PC518, PC519
II.AV.A45.2 Plan PC518 - PC519. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Aurel Vlaicu - Zona 45
II.C.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri zona nr. 1: BL.
5U1, 5U2, CRISTAL - 1punct colectare: PC077

Pagina 34
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.C.A1.2 Plan PC077. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor


Cartier Centru - Zona 1
II.C.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 2: BL.
A1, A2, B1, B2 - 1punct colectare: PC078
II.C.A2.2 Plan PC078. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Centru - Zona 2
II.C.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 3: BL.
A1, A2, A3, A4, B - 1punct colectare: PC079
II.C.A3.2 Plan PC079. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 3
II.C.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 4: BL.
B, C, D
- 1punct colectare: PC080
II.C.A4.2 Plan PC080.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 4
II.C.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 5: BL.
A, B, C, D, C1, E, TC - 1punct colectare PC081
II.C.A5.2 Plan PC081. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 5
II.C.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 6: BL.
W12, W11, K, 13 Apt, L, 24 Apt, I, 20 Apt, W12Bis - 2punct colectare:
PC082, PC083
II.C.A6.2 Plan PC082 – PC083. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 6
II.C.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 7: BL.
LASTUN, COCOR 3 - 1punct colectare: PC084
II.C.A7.2 Plan PC084. Sistem subteran suprateran colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 7
II.C.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 8: BL.
N6, M, EGRETA 2, COCOR2, N5, N4, N3, N2 - 2punct colectare:
PC085, PC086
II.C.A8.2 Plan PC085-PC086. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 8
II.C.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 9: BL.
N1, EGRETA 1, COCOR 1, LEBADA 1, LEBADA 2
- 2puncte colectare: PC087, PC088
II.C.A9.2 Plan PC087-PC088. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor Cartier Centru – Zona 9
II.C.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 10: BL.
R1, R2, R3, A1, V3, V4 - 2 puncte colectare: PC089, PC090
II.C.A10.2 Plan PC089-PC090. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 10
II.C.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 11: BL.
B1, B2, C1, V5 - 2 puncte colectare: PC091, PC092
II.C.A11.2 Plan PC091-PC092. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 11
II.C.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 12: A,
F, E, SOIM, LOCONFORT - 1 punct colectare: PC093

Pagina 35
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.C.A12.2 Plan PC093. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilorCartier Centru – Zona 12
II.C.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 13: BL.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, Pescarus 1,
Pescarus 2, Pescarus 3 - 1punct colectare: PC094
II.C.A13.2 Plan PC094. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 94
II.C.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 14: H
- 1 punct colectare: PC095
II.C.A14.2 Plan PC095. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 14
II.C.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 15:
MIORITA, 15 APT., 12 APT. - 1 punct colectare: PC096
II.C.A15.2 Plan PC096.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilorCartier Centru – Zona 15
II.C.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 16:
SELECT - 1 punct colectare: PC097
II.C.A16.2 Plan PC097.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor
Cartier Centru – Zona 16
II.C.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri zona nr. 17: BL.
P, L, DELTA - 1punct colectare: PC098
II.C.A17.2 Plan PC098.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Centru – Zona 17
II.DC.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
S1, S2, S3, S4, S5, S6 -1punct colectare: PC099
II.DC.A1.2 Plan PC099. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor
Cartier Dimitrie Cantemir - Zona 1
II.DC.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 -1punct colectare: PC100
II.DC.A2.2 Plan PC100. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor
Cartier Dimitrie Cantemir - Zona 2
II.MI.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: B5,
C2, C3, C4, C5, C6, ALUN 1, ALUN 2, W3 - 2puncte colectare:PC101,
PC102
II.MI.A1.2 Plan PC101 - PC102. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 1
II.MI.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2:BL.
B2, C8 - 1punct colectare: PC103
II.MI.A2.2 Plan PC103.Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor.
Cartier Mazepa I- Zona 2
II.MI.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
BR2 - 1punct colectare: PC104
II.MI.A3.2 Plan PC104. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor.
Cartier Mazepa I– Zona 3
II.MI.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4:
BR1, BR1A, BR1B, BR1C - 1punct colectare: PC105
II.MI.A4.2 Plan PC105. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor.

Pagina 36
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Cartier Mazepa I - Zona 4


II.MI.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5:BL.
BR3- 1punct colectare: PC106
II.MI.A5.2 Plan PC106. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor.
Cartier Mazepa I- Zona 5
II.MI.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: B8,
C9, C10, C11, C12 - 2puncte colectare: PC107, PC108
II.MI.A6.2 Plan PC107 – PC108. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 6
II.MI.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
R3, B6, R4, B1, C1, C2, C3 - 2puncte colectare: PC109, PC110
II.MI.A7.2 Plan PC109 – PC110. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 7
II.MI.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
R2, B3, C5, C6, C7, B7 - 2puncte colectare: PC111, PC112
II.MI.A8.2 Plan PC111 – PC112. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 8
II.MI.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.9: F7,
G1, R5, D1, C4, G2, RACHITA - 2puncte colectare: PC113, PC114
II.MI.A9.2 Plan PC113 – PC114. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 9
II.MI.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
BL. GORUN, DAFIN, G3 - 1punct colectare: PC115
II.MI.A10.2 Plan PC115. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor.
Cartier Mazepa I- Zona 10
II.MI.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11:
BL. D2, G4, PALTIN 1A, PALTIN 2B - 2puncte colectare: PC116,
PC117
II.MI.A11.2 Plan PC116 – PC117. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 11
II.MI.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:BL.
SALCIA 1, SALCIA 2, PIN 1, PIN 2, PIN 3, PALTIN 1- 3puncte
colectare:PC118, PC119, PC120
II.MI.A12.2 Plan PC118 – PC119 – PC120. Sistem suprateran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 12
II.MI.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13:
BL. W1, B4, W2, R1 - 2puncte colectare: PC121, PC122
II.MI.A13.2 Plan PC121 – PC122. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa I- Zona 13
II.MII.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
BR5B, A1, A2, BR5A - 2puncte colectare: PC124, PC125
II.MII.A1.2 Plan PC124 - PC125. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 1
II.MII.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
L6, M14, CL1, CL2, CL3, LC(1 Sc.), ATENA - 2puncte colectare:
PC126, PC127
II.MII.A2.2 Plan PC126 – PC127. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 2
II.MII.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
A3, BR4A, BR4B, BR4C - 2puncte colectare: PC128, PC129
II.MII.A3.2 Plan PC128 – PC129. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 3

Pagina 37
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.MII.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
BBR16A, BR16B - 2puncte colectare: PC130, PC131
II.MII.A4.2 Plan PC130 – PC131. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 4
II.MII.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
DL2, DL3, E1, P4 - 1punct colectare: PC132
II.MII.A5.2 Plan PC132. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 5
II.MII.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
E3, M11, M12(2 Sc.), M13(2 Sc.) - 1punct colectare: PC133
II.MII.A6.2 Plan PC133. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona PC133
II.MII.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
DL1, P1, P2, P3 - 1punct colectare: PC134
II.MII.A7.2 Plan PC134. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 7
II.MII.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.8:BL.
G1, G2- 1punct colectare: PC135
II.MII.A8.2 Plan PC135. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 8
II.MII.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.9:BL.
D3A, D1A, D1B, D2A, LC2, D3B, LC1, LC2, LC3(2 Sc.), LC7
-3puncte colectare: PC136, PC137, PC138
II.MII.A9.2 Plan PC136 – PC137 – PC138. Sistem suprateran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 9
II.MII.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
M13(2 Sc.), M12(2 Sc.), L5(2 Sc.), M15 - 2puncte colectare: PC139,
PC140
II.MII.A10.2 Plan PC139 – PC140. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 10
II.MII.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11:
BL. M5A, M5, M7A, M7B, M7C, M6, M6A - 2puncte colectare: PC141,
PC142
II.MII.A11.2 Plan PC141 – PC142. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Mazepa II- Zona 11
II.MII.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12: BL.
L4, M8, LC5(2 Sc.), LC6, LC8(1 Sc.) - 1punct colectare suprateran:
PC143
II.MII.A12.2 Plan PC143. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Mazepa II- Zona 12
II.MII.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13:
BL. LC4, E2, LC3(1 Sc.), LC9, M10, LC5(2 Sc.), LC8(2 Sc.) - 3puncte
colectare: PC 144, PC145, PC146
II.MII.A13.2 Plan PC144 – PC145 – PC146. Sistem suprateran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Mazepa II– Zona 13
II.M13.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:BL.
C6, A2, A3, B4 - 1punct colectare: PC147
II.M13.A1.2 Plan PC147. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 1
II.M13.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2:BL.
B2, C5, C4A, C4B, C3 - 1punct colectare: PC148
II.M13.A2.2 Plan PC148. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 2

Pagina 38
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M13.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:


BL. C8, C9, E, D1, D2, D3, C7 - 2puncte colectare: PC149, PC150
II.M13.A3.2 Plan PC149 – PC150. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 3
II.M13.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4:
BL. L3, G - 1punct colectare: PC151
II.M13.A4.2 Plan PC151. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 4
II.M13.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5:
BL. L1, L2 - 1punct colectare: PC152
II.M13.A5.2 Plan PC152. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 5
II.M13.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6:
BL. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1, 2 - 2 puncte colectare: PC153, PC154
II.M13.A6.2 Plan PC153 – PC154. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 6
II.M13.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7:
BL. C1, C2, C10, A1, B3 - 1punct colectare: PC155
II.M13.A7.2 Plan PC155. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 7
II.M13.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8:
BL. C1, C2 - 80pers. - 1punct colectare: PC156
II.M13.A8.2 Plan PC156. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 13 – Zona 8
II.M14.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:BL.
S3 (Sc. 1÷5), A, B1 - 1punct colectare: PC157
II.M14.A1.2 Plan PC157. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 1
II.M14.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
S3 (Sc. 6, 7), S4, A1, PM6 - 1punct colectare: PC158
II.M14.A2.2 Plan PC158. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 2
II.M14.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:
BL. B,C - 1punct colectare: PC159
II.M14.A3.2 Plan PC159. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 3
II.M14.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4:
BL. M6, S5A, S5B, S5C, G1 - 1punct colectare: PC160
II.M14.A4.2 Plan PC160. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 4
II.M14.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
M4A, M4B, M5A, M5B - 2puncte colectare: PC161, PC162
II.M14.A5.2 Plan PC161 – PC162. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 5
II.M14.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6:
BL. PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM7, M7 - 1punct colectare: PC163
II.M14.A6.2 Plan PC163. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 6
II.M14.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7:
BL. A, B, C, D - 1punct colectare: PC164
II.M14.A7.2 Plan PC164. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 14 – Zona 7
II.M16.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:BL.
B6, C7, C6, A13, A14, A15, A16 - 2puncte colectare: PC165, PC166

Pagina 39
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M16.A1.2 Plan PC165 – PC166. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 1
II.M16.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
F4, A21, L, F5, A19, A20 - 2 puncte colectare: PC167, PC168
II.M16.A2.2 Plan PC167 – PC168. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 2
II.M16.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:
BL. A27, A26, A22, ROZA2, NUFAR 6, NUFAR 7 , NUFAR 8, C10 -
2puncte colectare: PC169, PC170
II.M16.A3.2 Plan PC169 – PC170. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 3
II.M16.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4:BL.
A3, A4, A8, A9, A10 - 1punct colectare: PC171
II.M16.A4.2 Plan PC171. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 4
II.M16.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
B3, A12, A11, A5 - 1punct colectare: PC172
II.M16.A5.2 Plan PC172. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 5
II.M16.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
B4, C1, C2, A1, A2, A6, A7 - 2puncte colectare: PC173, PC174
II.M16.A6.2 Plan PC173 – PC174. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 6
II.M16.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
B1, B2, B5 - 1punct colectare: PC175
II.M16.A7.2 Plan PC175. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 7
II.M16.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.8: BL.
A23, A24, A25, B12 - 1punct colectare: PC176
II.M16.A8.2 Plan PC176. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 8
II.M16.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9:
BL. B13, E6, E7, E8 - 1punct colectare: PC177
II.M16.A9.2 Plan PC177. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 9
II.M16.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
BL. C5, F1, F2, B7 - 1punct colectare: PC178
II.M16.A10.2 Plan PC178. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 10
II.M16.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.11:
BL. BUJOR 1, NUFAR 9, NUFAR 1, ROZA 1 - 1punct colectare: PC179
II.M16.A11.2 Plan PC179. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 11
II.M16.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2:
BL. BUJOR 2, NUFAR 2, BUJOR 3 - 1punct colectare: PC180
II.M16.A12.2 Plan PC180. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 12
II.M16.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.13:
BL. BUJOR 4, NUFAR 3, BUJOR 5, CRIN 1 - 1punct colectare: PC181
II.M16.A13.2 Plan PC181. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 13
II.M16.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:
BL. CRIN 2, FLORA 1, FLORA 2, NUFAR 4, NUFAR 5 - 1punct
colectare: PC182

Pagina 40
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M16.A14.2 Plan PC182. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 14
II.M16.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15:
BL. E2, E3, B8, B9 - 1punct colectare: PC183
II.M16.A15.2 Plan PC183. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 15
II.M16.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:
BL. C8, C9, A18, F6, E1 - 1punct colectare: PC184
II.M16.A16.2 Plan PC184. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 16
II.M16.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
C3, C4, G, A17, F3 - 1punct colectare: PC185
II.M16.A17.2 Plan PC185. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 17
II.M16.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 18:
BL. B10, B11, C11, H, B14, E5, E4 - 2puncte colectare: PC186, PC187
II.M16.A18.2 Plan PC186 – PC187. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 18
II.M16.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19: BL.
PS1A, PS1B - 1punct colectare: PC188
II.M16.A19.2 Plan PC188. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 16 – Zona 19
II.M16.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 20:
BL. PS1C, PS1D, PS2 - 1punct colectare: PC189, PC190
II.M16.A20.2 Plan PC189 – PC190. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 16 – Zona 20
II.M17.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:
BL. B3, N2, N1, A2 - 1punct colectare: PC191
II.M17.A1.2 Plan PC191. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 1
II.M17.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.2: BL.
A12, A11, A1, A2, A10 - 2puncte colectare: PC192, PC193
II.M17.A2.2 Plan PC192 – PC193. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 2
II.M17.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:
BL. B11, B15, B16, B17 - 2puncte colectare: PC194, PC195
II.M17.A3.2 Plan PC194 – PC195. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 3
II.M17.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
A1, B1, B2, H - 2puncte colectare: PC196, PC197
II.M17.A4.2 Plan PC196 – PC197. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 4
II.M17.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
B4, K1- 1punct colectare: PC198
II.M17.A5.2 Plan PC198. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 5
II.M17.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
M, B5, K2 - 2puncte colectare: PC199, PC200
II.M17.A6.2 Plan PC199 – PC200. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 6
II.M17.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.7: BL.
B14, B13, B12, B18, B4 - 2puncte colectare: PC201, PC202
II.M17.A7.2 Plan PC201 – PC202. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 7

Pagina 41
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M17.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.8: BL.
B19A, B20, B21, A13A - 1punct colectare: PC203
II.M17.A8.2 Plan PC. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 203– Zona 8
II.M17.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.9: BL.
E11, E12- 1punct colectare: PC244
II.M17.A9.2 Plan PC244. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 9
II.M17.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
BL. E8, E9, D6, E10 - 2puncte colectare: PC205, PC206
II.M17.A10.2 Plan PC. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 17 – Zona
II.M17.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.11: BL.
S1, S2, T, U, E4, E5 - 2puncte colectare: PC242 - PC243
II.M17.A11.2 Plan PC242 – PC243. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 11
II.M17.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.12: BL.
D, C1, E1, E2, E3 - 2puncte colectare: PC208, PC209
II.M17.A12.2 Plan PC208 - 209. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 12
II.M17.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.13: BL.
F10, F11 - 1punct colectare: PC210
II.M17.A13.2 Plan PC210. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 13
II.M17.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.14:
BL.F3A, F3, I1B, I1C, I1A - 3puncte colectare: PC211, PC212, PC213
II.M17.A14.2 Plan PC211 – PC212 - PC213. Sistem suprateran pentru colectare
selectiva a deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 14
II.M17.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15:
BL. F17, F5A(Sc.1-2), I2C - 2puncte colectare: PC214, PC215
II.M17.A15.2 Plan PC214 – PC215. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 15
II.M17.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:
BL. F5A(Sc. 3), F5, I2B, I2D, I2A - 2puncte colectare: PC216, PC217
II.M17.A16.2 Plan PC216 – PC217. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 16
II.M17.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
F6, F9, F7, F8 - 1punct colectare: PC218
II.M17.A17.2 Plan PC218. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 17
II.M17.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.18:
BL. O, O1, O2, G1, G1A - 2puncte colectare: PC219, PC220
II.M17.A18.2 Plan PC219 – PC220. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 18
II.M17.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19:
BL. G2, G2A, G2B, G2C, G3, G3A - 2puncte colectare: PC221, PC222
II.M17.A19.2 Plan PC221 – PC222. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 19
II.M17.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 20:
BL. G4, G4A, G4B, G4C, G4D - 2puncte colectare: PC223, PC224
II.M17.A20.2 Plan PC223 – PC224. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 20
II.M17.A21.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.21: BL.
C2, I, F - 1punct colectare: PC225

Pagina 42
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M17.A21.2 Plan PC225. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 21
II.M17.A22.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 22:
BL. L1, L - 1punct colectare: PC226
II.M17.A22.2 Plan PC226. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 22
II.M17.A23.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 23:
BL. L2, R1, R, B7 - 2puncte colectare: PC227 - PC228
II.M17.A23.2 Plan PC227 – PC228. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 23
II.M17.A24.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 24:
BL. L8, L9 - 1punct colectare: PC229
II.M17.A24.2 Plan PC229. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 24
II.M17.A25.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.25:
BL. L10, C15A, C14, C13A - 2punct colectare: PC230, PC231
II.M17.A25.2 Plan PC230 – PC231. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 25
II.M17.A26.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.26: BL.
Iris, Lotus, Experimental - 1punct colectare: PC232
II.M17.A26.2 Plan PC232. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 26
II.M17.A27.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.27: BL.
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 - 2punct colectare:
PC233, PC234
II.M17.A27.2 Plan PC233 – PC234. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 27
II.M17.A28.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 28:
BL. R2, L3, R3 - 2puncte colectare: PC235 - PC236
II.M17.A28.2 Plan PC235 – PC236. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 28
II.M17.A29.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 29:
BL. K3, O3, B6 - 1punct colectare: PC237
II.M17.A29.2 Plan PC237. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 29
II.M17.A30.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 30:
BL. J1A, J2A, O4, O5, O6 - 2puncte colectare: PC238 - PC239
II.M17.A30.2 Plan PC238 – PC239. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 30
II.M17.A31.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 31:
BL. I6A, I6B, I5A, I5B, I5C, I5D - 2puncte colectare: PC240 - PC241
II.M17.A31.2 Plan PC240 – PC241. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 31
II.M17.A32.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 32:
BL. L12, L13, D8A, D9A - 2puncte colectare: PC123 - PC204
II.M17.A32.2 Plan PC123 – PC204. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 17 – Zona 32
II.M18.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
G1, G2, G3, G4, G5 - 1punct colectare: PC245
II.M18.A1.2 Plan PC245. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 1
II.M18.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
A4, A5, A6, A7A, A7B - 1punct colectare: PC246

Pagina 43
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M18.A2.2 Plan PC246. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 2
II.M18.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
A8, A9, B1, B2, B3A, B4A - 1punct colectare: PC247
II.M18.A3.2 Plan PC247. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 3
II.M18.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4:
G6A, G6B, G7, G8, G9, G10, G11 - 1 punct colectare: PC256
II.M18.A4.2 Plan PC256. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 4
II.M18.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
B5, B6, B7, B8, B9, B10 - 1punct colectare: PC249
II.M18.A5.2 Plan PC249. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 5
II.M18.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.: C1,
C2, C3A, C3B, C4 - 1 punct colectare: PC251
II.M18.A6.2 Plan PC251. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 6
II.M18.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.7:
C5A, C5B, C6, C9, C10, C11 - 1 punct colectare: PC252
II.M18.A7.2 Plan PC252. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 7
II.M18.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8: C7,
C8, D1, D2, D3, D4, D5, C12 - 2 puncte colectare: PC207, PC253
II.M18.A8.2 Plan PC207 – PC253. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 8
II.M18.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 - 1punct colectare: PC254
II.M18.A9.2 Plan PC254. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 9
II.M18.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
F1, F2, F3, F4, F5 - 1 punct colectare: PC255
II.M18.A10.2 Plan PC255. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 18 – Zona 10
II.M19.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
A, B2, Q2, Q3 - 1punct colectare: PC257
II.M19.A1.2 Plan PC257. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 1
II.M19.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
S1, S2, S3, L1, B1, F4 - 2puncte colectare: PC258, PC259
II.M19.A2.2 Plan PC258 – PC259. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 2
II.M19.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.3: Bl.
E1, E2, E3, J - 2puncte colectare: PC260 - PC261
II.M19.A3.2 Plan PC260 – PC261. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 3
II.M19.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
F2, D1, Z1, Q1 - 2puncte colectare: PC262, PC263
II.M19.A4.2 Plan PC262 – PC263. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 4
II.M19.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.5: Bl.
L2, L3, L4, F5, F6 - 1puncte colectare: PC264
II.M19.A5.2 Plan PC264. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 5

Pagina 44
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M19.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl.
R9, R10, G1 - 1punct colectare: PC265
II.M19.A6.2 Plan PC265. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 6
II.M19.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
G2, G3, G4, G5 - 2puncte colectare: PC266, PC267
II.M19.A7.2 Plan PC266 – PC267. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 7
II.M19.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.8: Bl.
I1, I2, I3, P1, R1, M1- 2puncte colectare: PC268, PC269
II.M19.A8.2 Plan PC268 – PC269. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 8
II.M19.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9: Bl.
M19, O2, G6, O7 - 2puncte colectare: PC270, PC271
II.M19.A9.2 Plan PC270 – PC271. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 9
II.M19.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.10: Bl.
N1, R5, D3, O5, O6 - 2puncte colectare: PC272, PC273
II.M19.A10.2 Plan PC272 -PC273. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 10
II.M19.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.11 Bl.
N2, N4 - 1punct colectare: PC274
II.M19.A11.2 Plan PC274. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 11
II.M19.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:
Bl. V1, N3, R6, R7, R8 - 2puncte colectare: PC275, PC276
II.M19.A12.2 Plan PC275 – PC276. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 12
II.M19.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13: Bl.
T7, O3, O4 - 1punct colectare: PC277
II.M19.A13.2 Plan PC277. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 13
II.M19.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:
Bl. O8, O9, O10, T1, T2, T3 - 2puncte colectare: PC278, PC279
II.M19.A14.2 Plan PC278 – PC279. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 14
II.M19.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15: Bl.
T4, T5, O11, O12 -1 punct colectare: PC280
II.M19.A15.2 Plan PC280. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 15
II.M19.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16: Bl.
F7, Z2, C5, V3 - 1punct colectare: PC281
II.M19.A16.2 Plan PC281. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 16
II.M19.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17: Bl.
V2, C4, C3 - 1punct colectare: PC282
II.M19.A17.2 Plan PC282. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 17
II.M19.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr 18: Bl.
P2, D4, R4, T8 - 2puncte colectare: PC283, PC284.
II.M19.A18.2 Plan PC283 – PC284. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 18
II.M19.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19: Bl.
U3, P3, C1, D2, C2 - 2puncte colectare: PC285 - PC286

Pagina 45
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M19.A19.2 Plan PC285 – PC286. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 19
II.M19.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.20: Bl.
R2, R3, F1 - 1 punct colectare: PC287
II.M19.A20.2 Plan PC287. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 20
II.M19.A21.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 21:
Bl. M2, M3, T6 - 1 punct colectare: PC288
II.M19.A21.2 Plan PC288. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 21
II.M19.A22.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 22:
Bl. K1, E4, W - 1punct colectare: PC289
II.M19.A22.2 Plan PC289. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 19 – Zona 22
II.M19.A23.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 23:
Bl. U1, U2 - 1 punct colectare: PC290
II.M19.A23.2 Plan PC290. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 19 – Zona 23
II.M20.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
A5(Sc.5-9), B1, A6, A6B - 2puncte colectare: PC291 - PC292
II.M20.A1.2 Plan PC291 – PC292. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 1
II.M20.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr 2: Bl.
A5(Sc. 1-4), A3, E1(Sc. 5-7), A4 - 2puncte colectare: PC293, PC294.
II.M20.A2.2 Plan PC293 – PC294. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 2
II.M20.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
A7, A7A - 1punct colectare: PC295
II.M20.A3.2 Plan PC295. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 3
II.M20.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
A10, A11, H1, H2 - 1punct colectare: PC296
II.M20.A42 Plan PC296. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 4
II.M20.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
A12A, A12B, H3 - 1punct colectare: PC297
II.M20.A5.2 Plan PC297. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 5
II.M20.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.6: Bl.
B4, D4, E6, C7 - 1punct colectare: PC298
II.M20.A6.2 Plan PC298. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 6
II.M20.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr 7: Bl.
B7, B8, B9 - 1punct colectare: PC299.
II.M20.A7.2 Plan PC299. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 7
II.M20.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8: Bl.
C1, E4, D3, B3 - 1punct colectare: PC300
II.M20.A8.2 Plan PC300. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 8
II.M20.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9: Bl.
PR2, Y5, Y6, Y7, C10 - 1punct colectare: PC301
II.M20.A9.2 Plan PC301. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 9

Pagina 46
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M20.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr 10: Bl.
C8, C9, B10, B11 - 1punct colectare: PC302
II.M20.A10.2 Plan PC302. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 10
II.M20.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11: Bl.
K(Sc. 1-4), L2, D2, E3 - 2puncte colectare: PC303, PC304
II.M20.A11.2 Plan PC303 – PC304. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 11
II.M20.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:Bl.
C2, C3, C4, D6, E5 - 1 punct colectare: PC305
II.M20.A12.2 Plan PC305. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 12
II.M20.A13.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 13:Bl.
C5, C6, D5 - 1 punct colectare: PC306
II.M20.A13.2 Plan PC306. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 13
II.M20.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:Bl.
B5, A1, A2, E1 (Sc. 1-4), D1 - 2puncte colectare: PC307, PC308
II.M20.A14.2 Plan PC307 – PC308. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 14
II.M20.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15: Bl.
F2, F3, F1, PR1, B6, B5A - 1punct colectare:PC309
II.M20.A15.2 Plan PC309. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 15
II.M20.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:Bl.
A13A, A13B, E2 - 2puncte colectare: PC310, PC311
II.M20.A16.2 Plan PC310 -PC311. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 16
II.M20.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17: Bl.
I1, G5, A9 - 1punct colectare:PC312
II.M20.A17.2 Plan PC312. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 17
II.M20.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 18: Bl.
I2, G4, A8 - 1punct colectare:PC313
II.M20.A18.2 Plan PC313. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier Micro 20 – Zona 18
II.M20.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19:
Bl. G6, J6, J7, J8 - 1punct colectare:PC314
II.M20.A19.2 Plan PC314. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 19
II.M20.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 20:
Bl. J3, J4, G1, G2, J5, G3 - 2puncte colectare: PC315, PC316
II.M20.A20.2 Plan PC315 – PC316. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 20
II.M20.A21.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 21:
Bl. H9, M, K(Sc. 5-7) - 1punct colectare:PC317
II.M20.A21.2 Plan PC317. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 20 – Zona 21
II.M21.A1.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl. C3,
C4, D2 - 1punct colectare: PC318
II.M21.A1.2 Plan PC318. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 1
II.M21.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
D10, D11(2Sc.), K13 - 1punct colectare: PC319

Pagina 47
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M21.A2.2 Plan PC319. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 2
II.M21.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
D11(2Sc.), K12 - 1punct colectare: PC320
II.M21.A3.2 Plan PC320. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 3
II.M21.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
D16, D17, D18, D19, C1, C2 - 1punct colectare: PC321
II.M21.A4.2 Plan PC321. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 4
II.M21.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr 5: Bl.
PR5, PR6, D5, D6, L8, L7 - 1punct colectare: PC322.
II.M21.A5.2 Plan PC322. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 5
II.M21.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl.
D9, D9B, D9C, C11 - 1punct colectare: PC323
II.M21.A6.2 Plan PC323. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 6
II.M21.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
E13, E14, E17, E18, E19 - 1punct colectare: PC324
II.M21.A7.2 Plan PC324. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 7
II.M21.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.8: Bl.
K7, CAMINE TC, G13 - 2puncte colectare: PC325 - PC326
II.M21.A8.2 Plan PC325 – PC326. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 8
II.M21.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.9: Bl.
J5, J6, J7, G12 - 1punct colectare: PC327
II.M21.A9.2 Plan PC327. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 9
II.M21.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10: Bl.
K8, M6, L16, L15, D13, D14 - 1punct colectare: PC328
II.M21.A10.2 Plan PC328. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 10
II.M21.A11.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 11: Bl.
N5, N6, D8A, C10, D9D, D9E, L6, M4 - 2puncte colectare: PC329,
PC330
II.M21.A11.2 Plan PC329 – PC330. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 11
II.M21.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:
Bl. PR4, G24, D7, D8 - 1punct colectare: PC331
II.M21.A12.2 Plan PC331. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 12
II.M21.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13: Bl.
R6, R7, N8, N7, R4, R5, G25 - 2puncte colectare: PC332 - PC333
II.M21.A13.2 Plan PC332 – PC333. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 13
II.M21.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:
Bl. N11, E12, E11, E10, E9 - 1punct colectare: PC334

Pagina 48
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M21.A14.2 Plan PC334. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 14
II.M21.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15:
Bl. PR3A, PR3B, X4, X5, X6, N10, R3, G22, G23, N9 - 2puncte
colectare: PC335, PC336
II.M21.A15.2 Plan PC335 – PC336. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 21 – Zona 15
II.M38.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
N10, Y2, Y1, J1, L6, Z5, N9, K2 - 2puncte colectare: PC337 - PC338
II.M38.A1.2 Plan PC337 – PC338. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 1
II.M38.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
N17, N18, K1, V5, N19, N20, Z4, V2 - 2puncte colectare: PC339 -
PC340
II.M38.A2.2 Plan PC339 – PC440. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 2
II.M38.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.3: Bl.
Z6, Z7, Z16, Z17, Z3 - 1punct colectare: PC341
II.M38.A3.2 Plan PC341. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 3
II.M38.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
T5, Z1, Z2, J2, L7, L10, N13 - 1punct colectare: PC342
II.M38.A4.2 Plan PC342. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 4
II.M38.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
N12, N14, K4, Y25 - 1punct colectare: PC343
II.M38.A5.2 Plan PC343. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 5
II.M38.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl.
Y3, Y4, Y5, T6, T7, N15, N16 - 2puncte colectare: PC344 - PC345
II.M38.A6.2 Plan PC 344 – PC345. Sistem suprateran pentru colectare selectiva
a deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 6
II.M38.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
O4, L8, L9, O3, N11, K3 - 1punct colectare: PC346
II.M38.A7.2 Plan PC346. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 38 – Zona 7
II.M39A.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
C5, PEXCO, TREFO, W1 - 1punct colectare: PC347
II.M39A.A1.2 Plan PC347. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 1
II.M39A.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
Z10, Z11, Z12, Z13, T8, Y13 - 1punct colectare: PC348
II.M39A.A2.2 Plan PC348. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 2
II.M39A.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
N22, Y9, T9, T10, Y16, Y17 - 2puncte colectare: PC349 - PC350
II.M39A.A3.2 Plan PC349 – PC350. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 3
II.M39A.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
W2, W3, W4, J3, Y10 - 1punct colectare: PC351
II.M39A.A4.2 Plan PC351. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 4
II.M39A.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
V1, J8, Z8, Y15, N21 - 1punct colectare: PC352

Pagina 49
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M39A.A5.2 Plan PC352. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 5
II.M39A.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl.
K6, Z9, Y14, U3, U4 -1punct colectare: PC353
II.M39A.A6.2 Plan PC353. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 6
II.M39B.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.1: Bl.
V4, J11, W7, W8, K9, U5 - 1punct colectare: PC354
II.M39B.A1.2 Plan PC354. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 1
II.M39B.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
Y19, V5, K8, T11, T12, J4, Y23 - 2puncte colectare: PC355, PC356
II.M39B.A2.2 Plan PC355 – PC356. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 2
II.M39B.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
J5, J10, V3, W5, W6 - 1punct colectare: PC357
II.M39B.A3.2 Plan PC357. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 3
II.M39B.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
B1, B2, Y24, K10, Y20, Y21, Y22 - 2puncte colectare: PC358, PC359
II.M39B.A4.2 Plan PC358 – PC359. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 4
II.M39B.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
Z14, Y18, K7, LINX -1punct colectare: PC360
II.M39B.A5.2 Plan PC360. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 A – Zona 5
II.M39C.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
A8, C8, Y12, N23 - 1punct colectare: PC361
II.M39C.A1.2 Plan PC361. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 1
II.M39C.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.2: Bl.
Y6, Y7, V, B1(Sc.1-4) - 1punct colectare: PC362
II.M39C.A2.2 Plan PC362. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 2
II.M39C.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
Y8, A1, B1(Sc.5-8) - 1punct colectare: PC363
II.M39C.A3.2 Plan PC363. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 3
II.M39C.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
B1, C1, C2, A2, B2 - 1punct colectare: PC364
II.M39C.A4.2 Plan PC364. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 4
II.M39C.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
C3, B5, B6, C4 - 1punct colectare: PC365
II.M39C.A5.2 Plan PC365. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 5
II.M39C.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: Bl.
B3, B4, A3, A4, A6 - 1punct colectare: PC366
II.M39C.A6.2 Plan PC366. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 6
II.M39C.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
C5, C6, C7, A5, C120, B7 - 2puncte colectare: PC367, PC368
II.M39C.A7.2 Plan PC367 – PC368. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 7

Pagina 50
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M39C.A8.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 8: Bl. C9,
G, Z15, Y11, A7, A8, A9, B9 - 2puncte colectare: PC369, PC370
II.M39C.A8.2 Plan PC369 – PC370. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 39 C – Zona 8
II.M40.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: Bl.
C1, C2, A1, A2 - 2puncte colectare: PC371, PC372
II.M40.A1.2 Plan PC371 – PC372 . Sistem suprateran pentru colectare selectiva
a deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 1
II.M40.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: Bl.
C1, C2, A5, A6 - 2puncte colectare: PC373, PC374
II.M40.A2.2 Plan PC373 – PC374. Sistem subteran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 2
II.M40.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: Bl.
A4, A3, E - 1puncte colectare: PC375
II.M40.A3.2 Plan PC375. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 3
II.M40.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: Bl.
C3, C4, C5 - 2puncte colectare: PC376, PC377
II.M40.A4.2 Plan PC376 – PC377. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 4
II.M40.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: Bl.
D1, D2 - 1punct colectare: PC378
II.M40.A5.2 Plan PC378. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 5
II.M40.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.6: Bl.
F1, F2, B - 2puncte colectare: PC379, PC380
II.M40.A6.2 Plan PC379 – PC380. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 6
II.M40.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: Bl.
G
- 1punct colectare: PC381
II.M40.A7.2 Plan PC381. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 7
II.M40.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8: Bl.
HIGA,, MEHID 2 - 1punct colectare: PC382
II.M40.A8.2 Plan PC382. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 8
II.40.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9: Bl.
I1, I2, H1 - 1punct colectare: PC383
II.M40.A9.2 Plan PC383. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 9
II.M40.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10 Bl.
Italian Residence - 2puncte colectare: PC384, PC385
II.M40.A10.2 Plan PC384 – PC385. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 10
II.M40.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11:
Bl. J7, GSC1 - 1puncte colectare: PC386
II.M40.A11.2 Plan PC386. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 11
II.M40.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:
Bl. L1, L2, M2 - 2puncte colectare: PC387, PC388
II.M40.A12.2 Plan PC387 – PC388. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 12

Pagina 51
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.M40.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13:
Bl. N7, N6, N5, J6 - 1punct colectare: PC389
II.M40.A13.2 Plan PC389. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 13
II.M40.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:
Bl. N8, L5, O2 - 1punct colectare: PC390
II.M40.A14.2 Plan PC390. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 14
II.M40.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.15: Bl.
N4, PM, J12 - 1punct colectare: PC391
II.M40.A15.2 Plan PC391. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 15
II.M40.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:
Bl. T1, H2, M1, R1 - 2puncte colectare: PC392, PC393
II.M40.A16.2 Plan PC392 – PC393. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 16
II.M40.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17:
Bl. N1, S1, T2 - 1punct colectare: PC394
II.M40.A17.2 Plan PC394. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 17
II.M40.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.18: Bl.
T3, N2, L3 - 2puncte colectare: PC395, PC396
II.M40.A18.2 Plan PC395 – PC396. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 18
II.M40.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19: Bl.
T4, N3, L4, O1 - 2puncte colectare: PC397, PC398
II.M40.A19.2 Plan PC397 – PC398. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 19
II.M40.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 20:
Bl. Mehid 1, Teleconstructia - 1punct colectare: PC399
II.M40.A20.2 Plan PC399. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 20
II.M40.A21.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 21:
Bl. Camine C2, C6 - 1punct colectare: PC400
II.M40.A21.2 Plan PC400. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier Micro 40 – Zona 21
II.PI.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
1, A9, A8, A5A, A5B, B3B, B3A, A3B - 1punct colectare: PC401
II.PI.A1.2 Plan PC401. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 1
II.PI.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
1, 2, 3 - 1punct colectare: PC402
II.PI.A2.2 Plan PC402. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 2
II.PI.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:
BL. 20 Apt., A3, A13, A11, A12, A14, A, B, C, D - 1punct colectare:
PC403
II.PI.A3.2 Plan PC403. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 3
II.PI.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
A10, A10A, A16, A17 - 1punct colectare: PC404
II.PI.A4.2 Plan PC404. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 4

Pagina 52
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.PI.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
A, B, C, CARPATI, ALBATROS, V4, V5 - 1punct colectare: PC405
II.PI.A5.2 Plan PC405. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 5
II.PI.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
D, A1, A2, B1, B4, B5, B4A, B4B, B2, A4 - 2puncte colectare: PC406,
PC407
II.PI.A6.2 Plan PC406 – PC407. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 6
II.PI.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C1, C2, C2A, C2B - 1punct colectare: PC408
II.PI.A7.2 Plan PC408. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 7
II.PI.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
V3A, V3B, V2, 40 Apt., A - 1punct colectare: PC409
II.PI.A8.2 Plan PC409. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PIATA – Zona 8
II.PI.A9.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL. D,
E, F, G, H - 1punct colectare: PC410
II.PI.A9.2 Plan PC410. Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 9
II.PI.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10: BL.
Libertatii + ETC - 1punct colectare: PC411
II.PI.A10.2 Plan PC411. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 10
II.PI.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.11: BL.
TR1, TR2 - 1punct colectare: PC412
II.PI.A11.2 Plan PC412. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PIATA – Zona 11
II.PO.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
Camin SNDG 1, Dima si Fiii 2(WBC) - 1punct colectare: PC413
II.PO.A1.2 Plan PC413. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 1
II.PO.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
Malina 1, Malina 2, Brates 1, Brates 2 - 2puncte colectare: PC414,
PC415
II.PO.A2.2 Plan PC414 – PC415. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 2
II.PO.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:BL.
CATUSA, JIUL, MURES, OLT1, OLT2, OLT3 - 1punct colectare:
PC416
II.PO.A3.2 Plan PC416. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 3
II.PO.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
Siret 1, Siret 2 - 1punct colectare: PC417
II.PO.A4.2 Plan PC417. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier PORT – Zona 4
II.PO.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
Siret 3, Siret 4 - 1punct colectare: PC418
II.PO.A5.2 Plan PC418. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 5
II.PO.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.6: BL.
Bistrita 1A, Bistrita 1B, Bistrita 1C, Bistrita 2 - 2puncte colectare:
PC419, PC420

Pagina 53
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.PO.A6.2 Plan PC419 – PC420. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier PORT – Zona 6
II.PO.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
ILTG, B, ICEPRONAV, DIMA SI FIII 1 - 2puncte colectare: PC421 -
PC422
II.PO.A7.2 Plan PC421 – PC422. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier PORT – Zona 7
II.SV.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:
BL. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - 2puncte colectare: PC423, PC424
II.SV.A1.2 Plan PC423 – PC424. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 1
II.SV.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
10A, 10B, 10D - 1punct colectare: PC425
II.SV.A2.2 Plan PC425. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 2
II.SV.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
11C(5Sc.), 11E, 11B - 1punct colectare: PC426
II.SV.A3.2 Plan PC426. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 3
II.SV.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.4: BL.
11C(2Sc.), 11D, 11I - 1punct colectare: PC427
II.SV.A4.2 Plan PC427. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 4
II.SV.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
2A, 2B, 2C, 2D - 2puncte colectare: PC428, PC429
II.SV.A5.2 Plan PC428 – PC429. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 5
II.SV.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.6: BL.
3G, 3E, 3F, 3C, 3B - 2puncte colectare: PC430, PC431
II.SV.A6.2 Plan PC430 – PC431. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 6
II.SV.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
5A, 5B, 4A, 3A, 3D - 2puncte colectare: PC432, PC433
II.SV.A7.2 Plan PC432 – PC433. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 7
II.SV.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.8: BL.
6A, 6C, SD7B, SD7A - 1punct colectare: PC434
II.SV.A8.2 Plan PC434. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 8
II.SV.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9:
BL. 8A, 7B, 7C, 7E, 7H, 7D, 7A - 2puncte colectare: PC435, PC436
II.SV.A9.2 Plan PC435 – PC436. Sistem suprateran pentru colectare selectiva
a deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 9
II.SV.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
BL. SD3A, SD3B, SD3C, A3, 7G, 7F - 2puncte colectare: PC437,
PC438
II.SV.A10.2 Plan PC437 – PC438. Sistem suprateran pentru colectare selectiva
a deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 10
II.SV.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11:
BL. 9E, 9A, 9C, 9B, 9D - 2puncte colectare: PC439, PC440
II.SV.A11.2 Plan PC439 – PC440. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 11
II.SV.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:
BL.9G, 9H, 9F - 1punct colectare: PC441

Pagina 54
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.SV.A12.2 Plan PC441. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 12
II.SV.A13.1 Plan de situatie – Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13:
BL. 4G,4E, 4F, 4D, 4B, 4C - 1punct colectare: PC442
II.SV.A13.2 Plan PC442. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 13
II.SV.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.14:
BL. M3A, M3B, ROKA, 10E, GS1 - 2puncte colectare: PC443, PC444
II.SV.A14.2 Plan PC443 – PC444. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 14
II.SV.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15:
BL. 6B, SD5A1, SD5A2, SD5B, C1 - 1punct colectare: PC445
II.SV.A15.2 Plan PC445. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 15
II.SV.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:
BL. SD1A, SD1B, 10C - 1punct colectare: PC446
II.SV.A16.2 Plan PC446 . Sistem subteran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 16
II.SV.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17:
BL. SD9A, SD9B, SD9C, SD9D, SD10A, SD10B, C2 - 2puncte
colectare: PC447, PC448
II.SV.A17.2 Plan PC447 – PC448. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier SIDERURGISTILOR VEST – Zona 17
II.TN.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:
AVICOLA - 1punct colectare: PC449
II.TN.A1.2 Plan PC449. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TRAIAN NORD – Zona 1
II.TI.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
A1, A2, A3, A4 - 1punct colectare: PC450
II.TI.A1.2 Plan PC450. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 1
II.TI.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
A5, A6, A7, A8 - 1punct colectare: PC451
II.TI.A2.2 Plan PC451. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 2
II.TI.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
B1, G, I, D1 - 1punct colectare: PC452
II.TI.A3.2 Plan PC452. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 3
II.TI.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
C11, C12, C13, C14, P5 - 1punct colectare: PC453
II.TI.A4.2 Plan PC453. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 4
II.TI.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
E1, E2, C15 - 1punct colectare: PC454
II.TI.A5.2 Plan PC454. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 5
II.TI.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
C17, E3, C16- 1punct colectare: PC455
II.TI.A6.2 Plan PC455. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 6
II.TI.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C25, C26, C27, C28, P5 - 1punct colectare: PC456

Pagina 55
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.TI.A7.2 Plan PC456. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a


deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 7
II.TI.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8:
BL. U3, U4, C29, C30 - 1punct colectare: PC457
II.TI.A8.2 Plan PC457. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 8
II.TI.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
C32, C33, C34, C35, BLOC NOU FRANCEZI - 1punct colectare:
PC458
II.TI.A9.2 Plan PC458. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 9
II.TI.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
BL. U5, C31, C36, P6 - 1punct colectare: PC459
II.TI.A10.2 Plan PC459. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 10
II.TI.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11:
BL. B3, C3, C4, C7, B2, D2, C1, C2 - 2puncte colectare: PC460, PC461
II.TI.A11.2 Plan PC.460 – PC461 Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 11
II.TI.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:
BL. C5, C6, C18, C8 - 1punct colectare: PC462
II.TI.A12.2 Plan PC462. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 12
II.TI.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13:
BL. I3, C9, C10 - 1punct colectare: PC463
II.TI.A13.2 Plan PC463. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 13
II.TI.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:
BL. I2, D4, GS1, E9, D5, C23, C24 - 2puncte colectare: PC464, PC465
II.TI.A14.2 Plan PC464 -PC 465. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 14
II.TI.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15:
BL. D6, E7, E6 - 1punct colectare: PC466
II.TI.A15.2 Plan PC466. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 15
II.TI.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:
BL. E4, C20, C19, E5 - 1punct colectare: PC467
II.TI.A16.2 Plan PC467. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 16
II.TI.A17.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 17:
BL. E8, C21, C22, C37 - 1punct colectare: PC468
II.TI.A17.2 Plan PC468. Sistem suprateran n pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 17
II.TI.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 18:
BL. I4, U6 - 1punct colectare: PC469
II.TI.A18.2 Plan PC469. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 18
II.TI.A19.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 19:
BL. B4, I5, I6, I7, PS10C, PS10B, PS10A, PS9 - 2puncte colectare:
PC470, PC471
II.TI.A19.2 Plan PC470 – PC471. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 19

Pagina 56
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.TI.A20.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 20:
BL. PS11, PS12, PS11B, PS11A, D3 - 2puncte colectare: PC472,
PC473
II.TI.A20.2 Plan PC472 – PC473. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 20
II.TI.A21.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 21:
BL. PS13A, PS13B, PS14A, PS14B - 1punct colectare: PC474
II.TI.A21.2 Plan PC474. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 21
II.TI.A22.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 22:
BL. PS13C, PS14C - 1punct colectare: PC475 - PC476
II.TI.A22.2 Plan PC475 – PC476. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA I – Zona 22
II.TII.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr.1: BL.
B3, F- 1punct colectare: PC477
II.TII.A1.2 Plan PC477. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 1
II.TII.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
B4, E6, C15, C14, C13, M1 - 2puncte colectare: PC478, PC479
II.TII.A2.2 Plan PC478 – PC479. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 2
II.TII.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3: BL.
B5, E7, C17, C18 - 2puncte colectare: PC480, PC481
II.TII.A3.2 Plan PC480 – PC481. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 3
II.TII.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4:
BL. C1, G2, H2, C2 - 2puncte colectare: PC482, PC483
II.TII.A4.2 Plan PC482 – PC483. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 4
II.TII.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5: BL.
C5, E1, B1 - 2puncte colectare: PC484, PC485
II.TII.A5.2 Plan PC484 – PC485. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 5
II.TII.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6: BL.
C6, E2 - 1punct colectare: PC486
II.TII.A6.2 Plan PC486. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 6
II.TII.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7: BL.
C8, C7, B2, E4, E2 - 2puncte colectare: PC487, PC488
II.TII.A7.2 Plan PC487 – PC488. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 7
II.TII.A8.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 8: BL.
C11, C12, CS6 - 1punct colectare: PC489
II.TII.A8.2 Plan PC489. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 8
II.TII.A9.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 9: BL.
CS4, CS5 - 1punct colectare: PC490
II.TII.A9.2 Plan PC490. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 9
II.TII.A10.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 10:
BL. D1, D2, I1 - 2puncte colectare: PC491, PC492
II.TII.A10.2 Plan PC491 – PC492. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 10

Pagina 57
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.TII.A11.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 11:
BL. D4, D3 - 1punct colectare: PC493
II.TII.A11.2 Plan PC493. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 11
II.TII.A12.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 12:
BL. D5, D6, D7, D8 - 2puncte colectare: PC494, PC495
II.TII.A12.2 Plan PC494 – PC495. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 12
II.TII.A13.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 13:
BL. G4, C4, H4 - 2puncte colectare: PC498, PC499
II.TII.A13.2 Plan PC 489 – PC499. Sistem suprateran pentru colectare selectiva
a deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 13
II.TII.A14.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 14:
BL. G1, H1 - 1punct colectare: PC500
II.TII.A14.2 Plan PC500. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 14
II.TII.A15.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 15:
BL. G3, H3, C3 - 2puncte colectare: PC501, PC502
II.TII.A15.2 Plan PC501 – PC502. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 15
II.TII.A16.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 16:
BL. I2, SD8A, SD8B - 2puncte colectare: PC503, PC504
II.TII.A16.2 Plan PC503 – PC504. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 16
II.TII.A17.1 Plan de situatie - Sistem subteran colectare deseuri. Zona nr. 17: BL.
M2, C16 - 1punct colectare: PC505
II.TII.A17.2 Plan PC505. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 17
II.TII.A18.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 18:
BL. M3, C19, C20, C21 - 2puncte colectare: PC506, PC507
II.TII.A18.2 Plan PC506 – PC507. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier TIGLINA II – Zona 18
II.ZG.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1: BL.
CD, CD1, CD2, CD3, CD4,C13,C14, C9, ONT, 5, 7 -1punct colectare:
PC508
II.ZG.A1.2 Plan PC508. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA GARII – Zona 1
II.ZG.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2: BL.
CF1, CF2, CF3, CF4 -1punct colectare: PC509
II.ZG.A2.2 Plan PC509. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA GARII – Zona 2
II.ZV.A1.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 1:
BL. A, B, C - 1punct colectare: PC510
II.ZV.A1.2 Plan PC510. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona 1
II.ZV.A2.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 2:
BL. A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2 - 1punct colectare: PC511
II.ZV.A2.2 Plan PC511. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona 2
II.ZV.A3.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 3:
BL. A, B, C, I1, I2 - 2puncte colectare: PC512, PC513
II.ZV.A3.2 Plan PC512 – PC513. Sistem suprateran pentru colectare selectiva
a deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona 3

Pagina 58
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

II.ZV.A4.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 4: BL.
30Apt. ,Ialomita, 24Apt., 20Apt, 20Apt. - 1punct colectare: PC514
II.ZV.A4.2 Plan PC514. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a deseurilor.
Cartier ZONA VECHE – Zona 4
II.ZV.A5.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 5:
BL. 15Apt. - 1punct colectare: PC515
II.ZV.A5.2 Plan PC515. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona
II.ZV.A6.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 6:
BL. PLOMBA, 2, 3, 4 - 1punct colectare: PC516
II.ZV.A6.2 Plan PC516. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona 6
II.ZV.A7.1 Plan de situatie - Sistem suprateran colectare deseuri. Zona nr. 7:
BL. ACH, A1, A2, A3 - 1punct colectare: PC517
II.ZV.A7.2 Plan PC517. Sistem suprateran pentru colectare selectiva a
deseurilor. Cartier ZONA VECHE – Zona 7
A3 Vedere in plan sistem suprateran colectare deseuri. Vedere frontala.
Vedere laterala
R2 Vedere in plan sistem suprateran colectare deseuri. Sectiunea A-A
D1 Detaliu platforma zona protectie. Detaliu platforma acces auto

Intocmit:

INTEC SRL

Pagina 59
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

LISTA CU SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Denumirea obiectivului de investiții: “ Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri”

Ordonator principal de credite: Municipiul Galați

Beneficiarul investiției: Municipiul Galați

Amplasament: Municipiul Galați

Elaboratorul documentației:

Proiectant general: S.C. INTEC S.R.L GALAȚI

Proiect nr.: IN-2018-012

Contract nr: 73066 din data 05.09.2018

COLECTIV DE PROIECTARE:

SEF PROIECT ARH. NELU TRAIAN MIRCESCU

TNA 2872

ARHITECTURA ARH. NELU TRAIAN MIRCESCU

TNA 2872

REZISTENTA ING. DIANA VÎNAGA

SISTEMATIZARE VERTICALA ING. IONUT AILINCAI

Pagina 60
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

A. PIESE SCRISE

Pagina 61
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1 Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


Denumirea obiectivului de investiţii

“Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri”

Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Galați

Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Nu este cazul.

Beneficiarul investiţiei

Municipiul Galați

Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: S.C. INTEC S.R.L. GALAȚI

2 Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului


de investiții

Concluziile studiului de prefezabilitate

În cadrul investiției nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante,


structuri instituţionale şi financiare

Gestiunea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și


eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații.
Pe raza municipiului Galaţi, operatorul sistemului integrat de management al deşeurilor este
Serviciul Public Ecosal. Acesta prestează următoarele activităţi publice:
• Salubrizare stradală;
• Salubrizare menajeră, care constă în colectarea şi transportul de la populaţie a deşeurilor
menajere, deşeurilor vegetale, deşeurilor animaliere;
• Salubrizare agenţi economici, în funcţie de contractele încheiate de fiecare operator.
Populația deservită este de circa 250.000 de persoane (acoperire de 100%).

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020 – are ca obiective principale:


• prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor
(prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operaţiuni de valorificare, de
exemplu, valorificarea energetică; eliminarea);

Pagina 62
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

• dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea,


promovând utilizarea durabilă a resurselor;
• creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând
aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;
• promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi a celorlalte categorii de
deşeuri;
• reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;
• încurajarea producerii de energie din deşeuri care nu pot fi reciclate;
• organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare;
• implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viaţă" în politica de gestionare a
deşeurilor.

Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Municipiul Galați a implementat în cursul anului 2011 proiectul “Managementul integrat al


deșeurilor urbane solide în municipiul Galați și împrejurimi” (Măsura ISPA 2003RO
16/P/PE/027), fiind puse în funcțiune stația de sortare și compostare.

Stația de sortare cu o capacitate de 6000 t/an, realizează sortarea deșeurilor de hârtie/carton,


plastic, metal și sticlă colectate în cadrul fluxului de colectare selectivă, din municipiul Galați.

În cadrul stației de compostare ce are o capacitate de 10000t/an se realizează transformarea


în compost a deșeurilor biodegradabile, verzi, colectate din parcuri, grădini.

De asemenea, au fost amenajate 220 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor. Fiecare


punct este dotat cu containere tip igloo cu capacitatea de 2mc, pentru colectarea deșeurilor
de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă de la populație. În prezent, la nivel local există peste
1.220 de containere de tip IGLOO pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Gradul de
colectare selectivă și de valorificare a deșeurilor este redus.

O altă componentă a proiectului a vizat închiderea depozitului neconform de la Tirighina și


amenajarea unui nou depozit ecologic construit conform prevederilor legale. Astfel, a fost
construită prima celulă de depozitare a deșeurilor municipale nepericuloase și toate facilitățile
necesare funcționării depozitului.

În prezent, punctele de colectare selectivă, implicit containerele sunt degradate, nemaiputând


să-și îndeplinească scopul inițial. Punctele de colectare existente se află pe domeniul public.
Amplasamentul analizat se regăsește în intravilanul municipiului Galați.

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și


lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de
investiții

Prin realizarea obiectivului, respectiv amenajarea și modernizarea punctelor de colectare


deșeuri din municipiul Galați, vor fi atinse obiectivele pe termen mediu și lung, respectiv:

Pagina 63
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

• prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor


(prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operaţiuni de valorificare, de
exemplu, valorificarea energetică; eliminarea);
• dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi
reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;
• creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând
aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;
• promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi a celorlalte categorii de
deşeuri;
• reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;
• încurajarea producerii de energie din deşeuri care nu pot fi reciclate;
• organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de monitorizare;
• implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viaţă" în politica de gestionare a
deşeurilor.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivul de investiție principal este destinat colectării prin sistem suprateran/subteran a


deșeurilor urbane de pe raza municipiului Galați în vederea reciclării și valorificării deșeurilor.
Obiectivele specifice ale investiției sunt următoarele:
▪ Eficientizarea activității de colectare a deșeurilor;
▪ Îmbunătățirea calității mediului;
▪ Eliminarea focarelor de infecție;
▪ Eliminarea mirosurilor neplăcute;
▪ Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
▪ Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
▪ Golirea containerului în condiții de igienă;
▪ Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban.

3 Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două


scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului
de investiții

În analiza alternativelor optime se vor studia două scenarii constructive pentru realizarea
obiectivului, respectiv:
Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran;
Scenariul 2 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran;
Scenariul 3 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran și
subteran, după caz;
Scenariul 4 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran,
cu gură de scurgere în pardoseală;

Pagina 64
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Particularităţi ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului Galați.

O parte din punctele de colectare deșeuri sunt amenajate cu placă de beton și împrejmuiri din
plăci de beton prefabricate și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului pe care în
trecut culisa o poartă metalică, altele sunt amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori pe spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentatii.

Nr. Descrierea Punctului de


Obiecte Amplasament Punct Colectare Deșeuri
Zona Colectare Deșeuri

I. CARTIER AUREL VLAICU

PC001
1 Af. Bl. A2-C1: SD6C, SD6B, SD6A, C1, D1, A2 pct amenajat
PC002

PC003
Af. Ugira: C2, C2B, Doja 1, Doja 2
PC004
2 pct amenajat
PC496
Af. Bl. DJ-E5: DJ, E5, C9, C10
PC497

PC005
3 Af. Bl. B3-B4: S9, B3, T6, T4B zona libera
PC006

PC007
4 Af. Bl. C5B: C5B, C5A, C5C zona garaje
PC008

PC009
Af. Bl. C8B-C8: C14, C12, C10, C8, C8A, C8B,
5 PC010 zona parcare
C6, C6A, C6B, C6C, C6D, C4, C4A
PC011

6 PC012 Af. Bl. C15-C13: C13, C15 zona parcare / garaje

7 PC013 Af. Bl. C17: C17 zona parcare

PC014
8 Af. Bl. D2: D2, C3B, C3A, D2A, D5E, D5C, D3 zona libera
PC015

9 PC016 Af. Bl. D4:D4, C9, C7 zona parcare / garaje

Pagina 65
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC017

PC018
10 Af. Bl. D5A: SD4C, SD4B, SD4A, F, D5A, D5D, D5B zona parcare
PC019

PC020
11 Af. B. D6A-C11: D6A, C11, D8 zona parcare / garaje
PC021

12 PC022 Af. Bloc Garsoniere "Munca si Arta zona trotuar

PC023
13 Af. Bl. H1: H1, I1, D9, H3 zona parcare
PC024

zona parcare/ zona


14 PC025 Af. Bl. H2: H2, H4, I5
libera

PC026
15 Af. Bl I6B: I6A, I6B, I4A, L1, I2, K1 pct amenajat
PC027

16 PC028 Af. Bl. K1A-P4: K1A, P4, P4A, P3, P3A zona libera / parcare

PC029
17 Af. Bl. K3A-K2B: K2B, K3A, K2A, K7, K7A zona libera/ parcare
PC030

18 PC031 Af. Bl. K4: K4, K9A, K8 zona parcare

PC032
19 Af. Bl. M2-K5A: K5A, M2, M1, G2, O4 zona garaje
PC033

PC034
20 Af. Bl. L2A-P7A: L2A, P7A, K10A, P2A, K6 zona parcare
PC035

PC036
21 Af. Bl. L4A: L3A, L4A, S9, S6 pct amenajat
PC037

zona parcare/ zona


22 PC038 Af. Bl. L6-L7: L5A, L6, L7
libera

PC039
23 Af. Bl. M1B: M1A, M1B, N8, S6A, S6B, S6C pct existent
PC040

PC041
24 Af. M2B: M2A, M2B, M2C, M2D, J3 pct existent
PC042

PC043
25 Af. Bl. N3A-N3B: N3A, N3B, N4 zona parcare
PC044

26 PC045 Af. Bl. N5: N5, N7, N6 zona parcare

Pagina 66
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC046

27 PC047 Af. Bl. O6: O8, O6, O1 zona parcare

28 PC048 Af. Bl.O7: O7, O5 zona parcare

29 PC049 Af. Bl. R1B: R1, R1A, R1B zona parcare

PC050
30 Af. Bl R6: R6, R2, R3, R4 zona parcare / garaje
PC051

31 PC052 Af. Bl. S7: S4, S5, S7, S8 zona libera

PC053
32 Af.Bl. S7C: S7C, S7B, S7D, O2, O3 zona parcare/ garaje
PC054

PC055
33 Af. Bl. S9E: S9E, S9d, B4, T4A, F, T3 zona libera
PC056

34 PC057 Af. Bl. S10-S11:S10, S11, S12 zona parcare

PC058
35 Af. Bl. S14-S2:S2, S3, S13, S14 zona parcare
PC059

PC060
36 Af. Bl. S15-S16: S16, S15, S1 pct amenajat/ garaje
PC061

PC062
37 Af. Bl.S8: L1A, S8(sc.6-10), B2, P5 pct amenajat
PC063

38 PC064 Af. Bl.S8-P6A:S8(sc.1-5), P1A, P6A, B1 zona libera / parcare

PC065
Af. Bl. SD2B: SD2A1, SD2A2, SD2B, SD2C, J2, K2,
39 pct amenajat
G4
PC066

PC067
40 Af.Bl. T1, T2, T3, T4:T1, T2, T3, T4, A1 zona parcare
PC068

PC069
41 Af. Bl. T1-T8A: T2, T5, T7, T1, T8A, T8B zona parcare
PC070

PC071
42 Af. Bl. U6-U7: U5, U6, U7, U13, U14A zona parcare
PC072

43 PC073 Af. Bl. U11-U12: U12, U11, U10, U9, U14B zona parcare

Pagina 67
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC074

PC075
44 Af. Bl. Z1-Z2: Z1, Z2, Z3, Z4, Z6A, Z6B pct existent
PC076

PC518
45 U1A, U1B, U2, U3, U4, U8 pct existent
PC519

II. CARTIER CENTRU

1 PC077 Af. Bl. 5U1: 5U1, 5U2, Bl. Cristal pct amenajat

2 PC078 Af. Bl. A1: A1, A2, B1, B2 pct existent

3 PC079 Af. Bl. A4:A1, A2, A4, A3, B, Delta zona libera

4 PC080 Af. Bl. B: B, C, D pct amenajat

5 PC081 Af. Bl. B: A, B, C, D, C1, E, TC pct amenajat

PC082
Af. Bl. K: W12, W11, K, 13 Apart, L, 24 Apart, I,
6 zona garaje
20 Apart, W12Bis
PC083

7 PC084 Af. Bl. Lastun: Lastun, Cocor 3 (3 sc) pct amenajat

PC085
Af. H. Galati: N6, M, Egreta2(3sc), Cocor 2(3sc),
8 zona parcare
N5, N4, N3, N2
PC086

PC087
Af. IPJ: N1, Egreta 1 (3sc), Cocor 1(3 sc), Lebada
9 zona parcare
1, Lebada 2
PC088

PC089
10 Af. Bl. R2-R3: R1, R2, R3, A1, V3, V4 pct amenajat
PC090

PC091
11 Af. Panoramic: B1, B2, C1, V5 pct amenajat
PC092

12 PC093 Af. Bl. Soim: A, F, Soim, E, Loconfort zona parcare

13 PC094 Af. Bl. Pescarus: P1-P12, Pescarus1-2-3 zona parcare/ trotuar

14 PC095 Af. Rest. King: H zona parcare

15 PC096 Af. Bl. Miorita: Miorita, 15 Apt, 12 Apt zona parcare

16 PC097 Af. Bl. Select zona parcare

17 PC098 Af. Bl. P, L, Delta zona garaj

III. CARTIER DIMITRIE CANTEMIR

1 PC099 Af. Bl. S2-S3: S1-S6 zona parcare

Pagina 68
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

2 PC100 Af. Bl. S9: S7-S14 zona parcare

IV. CARTIER MAZEPA I

PC101 Af. Bl. Alun 1-Alun 2: B5, C2, C3, C4, C5, C6, B5
1 zona garaje
PC102 Af. Bl. Alun 1-Alun 2: Alun 1, Alun 2, W3

2 PC103 Af. Bl. B2-C8: B2, C8 pct amenajat

3 PC104 Af. Bl. BR2: BR2 (5sc) pct amenajat

4 PC105 Af. Bl. BR1: BR1 BR1A, BR1B, BR1C zona garaje

5 PC106 Af. Bl. BR3: BR3 pct amenajat

PC107
6 Af. Bl. C10-C11: C10, C11, B8, C9, C12 zona parcare
PC108

PC109
7 Af. Bl. C2-C3: C1, C2, C3, R3, R4, B6, B1 pct amenajat
PC110

PC111
8 Af. Bl. C7-B3: C7, B3, C6, C5, B7, R2 pct amenajat
PC112

PC113
9 Af. Bl. D1: F7, G1 R5, D1, C4; G2, Rachita pct nou amenajat
PC114

10 PC115 Af. Bl. Dafin: Gorun, Dafin, G3 pct amenajat

PC116
11 Af. Bl. G4: D2, G4, Paltin 1 A, Paltin 2B zona garaje
PC117

PC118
Af. Bl. Salcia 1- Salcia 2: Salcia 1 (2sc), Salcia 2
12 PC119 pct amenajat
(2 sc), Pin 1, Pin 2, Pin 3, Paltin 1
PC120

PC121
13 Af. Potcoava de aur-W1: B4, W1, W2, R1 pct amenajat
PC122

V. CARTIER MAZEPA II

PC124
1 Af. Bl. A1-A2: BR5B, A1, A2, BR5A zona parcare / garaje
PC125

PC126
Af. Bl. L6: L6, M14, CL1, CL2, CL3, L5(1SC), Bloc
2 zona parcare
Atena
PC127

Pagina 69
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC128
3 Af. Bl. BR4C: A3, BR4A, BR4B, BR4C pct amenajat
PC129

PC130
4 Af. Bl. BR16A - BR16B: BR16, BR16A, BR16B zona parcare
PC131

5 PC132 Af. Bl. DL3-E1: E1, DL3, DL2, P4 pct amenajat

6 PC133 Af. Bl. E3: E3, M11, M12(2sc), M13(2sc) zona parcare

7 PC134 Af. DL1-P2: DL1, P1, P2, P3 zona garaje

8 PC135 Af. Bl. G1-G2: G1, G2 zona libera

PC136
Af. Bl. D3B: D1A, D1B, D2A, D3A, D3B, LC1, LC2,
9 PC137 zona garaje
LC3 (2sc), LC7
PC138

PC139
Af. Bl. M15-L5: M15, M12(2sc), L5(2sc), M13(2
10 zona trotuar
sc)
PC140

PC141
11 Af. Bl. M5A: M7A, M7B, M7C, M5, M5A, M6-M6A pct amenajat
PC142

12 PC143 Af.Bl. LC6: L4, M8, LC5, LC6, LC8 zona trotuar

PC144
Af. LC4-M10-E2: LC9, LC3(1sc), LC4, LC5(2sc),
13 PC145 zona parcare
LC8(2sc), M10, E2
PC146

VI. CARTIER MICRO 13

1 PC147 Af. Bl. C6: C6, A2-3, B4 pct amenajat

2 PC148 Af. Bl. B2: B2, C5, C4A, C4B, C3 zona libera

PC149 Af. Bl. C8: C8, C9, E


3 zona garaje
PC150 Af. Bl. C8: D1, D2, D3, C7

4 PC151 Af. Bl.G: L3, G pct amenajat

5 PC152 Af. Bl. L1-L2: L1, L2 pct amenajat

PC153 Af. Bl. F: F. G. H, I, 1, 2


6 pct amenajat
PC154 Af. Bl. F: A, B, C, D, E J

7 PC155 Af. Bl. C1-C2: C1, C2, C10, A1, B3 zona parcare

8 PC156 Af. C1, C2 - 80pers platforma beton

Pagina 70
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

VII. CARTIER MICRO 14

1 PC157 Af. Pct Existent: A, B1, S3 (5sc) pct amenajat

2 PC158 Af. Bl. S4: S3 (sc6-7), S4, A1, PM6 zona parcare

3 PC159 Af. Bl. B: B, C zona trotuar

4 PC160 Af. Bl. G1: M6, S5A, S5B, S5C, G1 zona garaje

PC161 Af. Bl. M5A: M4A, M4B


5 pct amenajat
PC162 Af. Bl. M5A: M5A, M5B

6 PC163 Af. Bl. PM7: PM1-PM5, PM7, M7 zona parcare

7 PC164 Af. Camin D: D, C, A, B zona libera

VIII. CARTIER MICRO 16

PC165 Af. Bl. B6: B6, C7, C6, A13


1 pct existent
PC166 Af. Bl. B6: A14, A15, A16

PC167 Af. Bl. F4, A21, L


2 zona garaje
PC168 Af. Bl. F4: F5, A19, A20

PC169 Af. Bl. A27: A27, A26, A22, Roza 2


3 zona garaje
PC170 Af. Bl. A27: Nufar 6, Nufar 7, Nufar 8, C10

4 PC171 Af. Bl. A9: A3, A4, A8, A9, A10 pct amenajat

5 PC172 Af. Bl. B3: B3, A12, A11, A5 zona libera

PC173 Af. Bl. B4: A1, A2, A6, A7


6 pct amenajat
PC174 Af. Bl. B4: B4, C1, C2

7 PC175 Af. Bl. B5: B5, B1, B2 pct amenajat

8 PC176 Af. Bl. A23: A23, A24, A25, B12 pct amenajat

9 PC177 Af. Bl. B13: B13, E6, E7, E8 zona garaje

10 PC178 Af. Bl. F2: C5, F1, F2, B7 zona garaje

Af. Bl. Bujor 1: Bujor 1, Nufar 9, Nufar 1, Roza


11 PC179 pct amenajat
1

12 PC180 Af. Bl. Bujor 2: Bujor 2, Bujor 3, Nufar 2 zona libera

13 PC181 Af. Bl. Bujor 4: Bujor 4, Bujor 5, Nufar 3, Crin 1 pct amenajat

Af. Bl. Flora 2: Crin 2, Flora 1, Flora 2, Nufar 4,


14 PC182 zona parcare
Nufar 5

Pagina 71
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

15 PC183 Af. Bl. E3: E2, E3, B8, B9 pct amenajat

16 PC184 Af. Bl. F6: C8, C9, A18, F6, E1 pct amenajat

17 PC185 Af. Bl. G: C3, C4, G, A17, F3 pct zona batator

PC186 Af. Bl. H: B10, B11, C11


18 pct amenajat
PC187 Af. Bl. H: H, B14, E5, E4

19 PC188 Af. Bl. PS1A, PS1B zona parcare

PC189 Af. Bl. PS2: PS1C, PS2


20 zona foste garaje
PC190 Af. Bl. PS2: PS1D

IX. CARTIER MICRO 17

1 PC191 Af. Bl. A2: B3, N2, N1, A2 zona parcare

PC192
2 Af. Bl. A12: A12, A11, A1, A2, A10 zona parcare
PC193

PC194
3 Af. Bl. B12: B11, B15, B16, B17 zona parcare
PC195

PC196
4 Af. Bl. B2: A1, B1, B2, H zona parcare
PC197

5 PC198 Af. Bl. B4: B4, K1 zona parcare

PC199
6 Af. Bl. B5-M: M, B5, K2 zona parcare
PC200

PC201
7 Af. Bl. B14: B14, B13, B12, B18, B4 zona parcare
PC202

8 PC203 Af. Bl. B20: B19A, B20, B21, A13A zona garaje

9 PC244 Af. Bl. E11: E11, E12 pct amenajat

PC205
10 Af. Bl. D5-D6: E8, E9, D6, E10 zona parcare
PC206

PC242
11 Af. Bl. S2-T-S-U: S, S2, T, U, E4, E5 zona parcare
PC243

PC208
12 Af. Bl. D: D, C1, E1, E2, E3 zona parcare
PC209

13 PC210 Af. Bl. F10, sc.2: F10, F11 pct amenajat

Pagina 72
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC211

14 PC212 Af. Bl. F3-F3A: F3A, F3, I1B, I1C, I1A pct amenajat

PC213

PC214
15 Af. Bl. F5A sc.1-F7: F7, F5a (sc1,2), I2C pct amenajat
PC215

PC216
16 Af. Bl. F5A sc.3-F5: F5A(sc3), F5, I2B, I2D, I2A zona parcare
PC217

17 PC218 Af. Bl. F6: F6, F9, F7, F8 zona parcare

PC219
18 Af. Bl. G1-O1: O, O1, O2, G1, G1A zona parcare
PC220

PC221
19 Af. Bl. G3-G3A: G2, G2A, G2B, G2C, G3, G3A zona parcare
PC222

PC223
20 Af. Bl. G4B: G4, G4A, G4B, G4C, G4D zona parcare
PC224

21 PC225 Af. Bl. I: C2, I, F zona parcare

22 PC226 Af. Bl. L1, sc. 3: L1, L zona parcare

PC227
23 Af. Bl. L2: L2, R1, R, B7 zona libera
PC228

24 PC229 Af. Bl. L9: L9, L8 pct amenajat

PC230
25 Af. Bl. L10-C13: L10, C15A, C14, C13A zona parcare
PC231

26 PC232 Af. ANL Micro 17: Iris, Lotus, Experimental pct amenajat

PC233
27 Af. Bl. M11-M4: Toate locuintele sociale zona parcare
PC234

PC235
28 Af. Bl O4: R2, L3, R3 pct amenajat
PC236

29 PC237 Af. Bl. K3-O3: K3, O3, B6 zona parcare

PC238
30 Af. Bl. O6: J1A, J2A, O4, O5, O6 zona garaje/libera
PC239

31 PC240 Af. Bl. I6A: I6A, I6B, I5A, I5B, I5C, 15D zona parcare

Pagina 73
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC241

PC123
32 Af. Bl. L12, L13, D8A, D9A spatiu verde
PC204

X. CARTIER MICRO 18

1 PC245 Af. Bl. G3: G1, G2, G3, G4, G5 pct amenajat

2 PC246 Af. Bl. A6: A4, A5, A6, A7A, A7B zona trotuar/garaje

3 PC247 Af. Bl. A9: A8, A9, B1, B2, B3A, B3B zona trotuar/parcare

4 PC256 Af. Bl. G6A, G6B, G7, G8, G9, G10, G11 pct amenajat

5 PC249 Af. Bl. B7: B5, B6, B7, B8, B9, B10 zona parcare

6 PC251 Af. Bl. C3B: C1, C2, C3A, C3B, C4 zona garaje

7 PC252 Af. Bl. C6: C5A, C5B, C6, C9, C10, C11, zona parcare

PC207
8 C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D7, C12 zona parcare
PC253

9 PC254 Af. E5-E6-E7: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 zona garaje

10 PC255 Af. Bl. F2: F1, F2, F3, F4, F5 zona parcare

XI. CARTIER MICRO 19

1 PC257 Af. Bl. A: A, B2, Q2, Q3 zona parcare

PC258
2 Af. Bl. S1: S1, S2, S3, B1, L1, F4 pct amenajat
PC259

PC260
3 Af. Bl. E2-E3: E1, E2, E3. J zona parcare
PC261

PC262
4 Af. Bl. F2: F2, D1, Z1, Q1 pct amenajat
PC263

5 PC264 Af. Bl. L4-F5: L2, L3, L4, F5, F6 pct amenajat

6 PC265 Af. Bl. G1-R10: R9, R10, G1 pct amenajat

PC266
7 Af. Bl. G3-G4: G2, G3, G4, G5 zona libera
PC267

PC268
8 Af. Bl. I2-R1: I1, I2, P1, R1, M1 pct amenajat
PC269

9 PC270 Af. Bl. M19-G6: M19, O2, G6, O7 zona parcare

Pagina 74
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC271

PC272
10 Af. Bl. N1-O6: N1, R5, D3, O5, O6 zona parcare
PC273

11 PC274 Af. Bl. N2-N4: N2, N4 zona parcare

PC275
12 Af. Bl. N3-R7: V1, N3, R7, R6, R8 pct amenajat
PC276

13 PC277 Af. Bl. T7-O3-O4: T7, O3, O4 zona parcare

PC278
14 Af. Bl. O8-O9 zona parcare
PC279

15 PC280 Af. Bl. O12-T5: T4, T5, O11, o12 zona parcare

16 PC281 Af. Bl. Z2-C5: F7, Z2, C5, V3 zona parcare

17 PC282 Af. Bl. V2-V3: V2, C4, C3 zona parcare

PC283
18 Af. Bl P2-D4: P2, D4, R4, T8 zona parcare
PC284

PC285
19 Af. Bl. P3-C1: U3, P3, C1, D2, C2 zona parcare
PC286

20 PC287 Af. Bl. R2-R3: R2, R3, F1 zona libera

21 PC288 Af. Bl. M2-M3: M2, M3, T6 zona parcare

22 PC289 Af. Bl. W: K1, E4, W pct amenajat

23 PC290 Af. Bl. U1-U2: U1, U2 zona parcare

XII. CARTIER MICRO 20

PC291 Af. Bl. B1: A5(sc.5-9), B1(sc.2)


1 zona parcare
PC292 Af. Bl.B1: A6, A6B, B1(sc.1)

PC293 Af. Bl. A5: A5 sc. 1-4, A3


2 pct existent
PC294 Af. Bl. E1: E1(sc5-7), A4

3 PC295 Af. Bl. A7: A7, A7A zona parcare

4 PC296 Af. Bl. A10: A10, A11, H1, H2 zona libera

5 PC297 Af. Bl. A12B: A12B, A12A, H3 zona libera

6 PC298 Af. Bl. B4: B4, D4, E6, C7 zona libera

7 PC299 Af. Bl. B7: B7, B8, B9 zona parcare

Pagina 75
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

8 PC300 Af. Bl. C1: C1, E4, D3, B3 zona parcare

9 PC301 Af. Bl. C10: PR2, Y7, Y6, Y5, C10 pct amenajat

10 PC302 Af. Bl. C9: C9, C8, B10, B11 zona libera

PC303 Af. Bl. D2: D2, E3


11 pct amenajat
PC304 Af. Bl. K: K(sc.1-4), L2

12 PC305 Af. Bl. D6: C2, C3, C4, E5, D6 pct amenajat

13 PC306 Af. Bl. D5: C5, C6, D5 zona parcare

PC307 Af. Bl. B5: B5, A1, A2


14 pct amenajat
PC308 Af. Bl. E1: E1(sc1-4), D

15 PC309 Af. Bl. F2:F2, F3, F1, PR1, B6, B5A pct amenajat

PC310 Af. Bl. A13A: A13A(sc. 2-3), A13B


16 pct amenajat

PC311 Af. Bl. E2: E2, A13A sc. 1

17 PC312 Af. Bl. I1:I1, G5, A9 zona libera

18 PC313 Af. Bl. I2: I2, A8, G4 zona parcare

19 PC314 Af. Bl. G6: G6, J6, J7, J8 zona parcare

PC315 Af. Bl. J3: J3, J4, G1, G2


20 pct amenajat
PC316 Af. Bl. J5: J5, G3

21 PC317 Af. Bl. M: H9, M, K (sc.5-7) pct amenajat

XIII. CARTIER MICRO 21

1 PC318 Af. Bl. D2: C3, C4, D2 zona parcare

2 PC319 Af. Bl. D11: D10, D11 (2sc), K13 zona parcare / trotuar

3 PC320 Af. Bl. D11: D11 (2sc), K12 zona parcare

4 PC321 Af. Bl. D19: D16, D17, D18, D19, C1, C2 pct amenajat

5 PC322 Af. Bl. D5: PR5, PR6, D5, D6, L8, L7 zona garaje

6 PC323 Af. Bl. D9: D9C, C11, D9, D9B zona parcare

7 PC324 Af. Bl. E14: E14, E13, E18, E17, E19 zona libera

PC325 Af. Bl. G13: K7, Camin, G13 (sc 1-2)


8 pct amenajat
PC326 Af. Bl. G13: G13 (sc 3-7)

9 PC327 Af. Bl. J6: J5, J6, J7, G12 pct amenajat

Pagina 76
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

10 PC328 Af. Bl. K8: K8, M6, L16, L15, D13, D14 zona trotuar

PC329 Af. Bl. N5: N5, N6, D8A


11 pct amenajat
PC330 Af. Bl. N5: C10, D9D, D9E, L6,M4

12 PC331 Af. Bl. PR4: PR4, G24, D7, D8 zona parcare

PC332 Af. Bl. R6: R6, R7, N8, N7,


13 zona parcare
PC333 Af. Bl. R4: R4, R5, G25

14 PC334 Af. Bl.: N11, E12, E11, E10, E9 zona parcare

PC335 Af. Bl. X4: PR3A, PR3B, X4, X5, X6, N10
15 pct amenajat
PC336 Af. Bl. X4: R3, G22, G23, N9

XIV. CARTIER MICRO 38

PC337 Af. Bl. N9: N10, Y2, Y1


1 pct amenajat
PC338 Af. Bl. N9: J1, L6, Z5, N9, K2

PC339 Af. Bl. K5: N17, N8, K1, K5


2 zona garaje
PC340 Af. Bl. K5: N10, N20, Z4, V2

3 PC341 Af. Bl. Z16-Z17: Z6, Z7, Z16, Z17, Z3 zona garaje

4 PC342 Af. Bl. T5: T5, Z1, Z2, J2, L7, L10, N13 zona parcare

5 PC343 Af. Bl. N14: N12, N14, K4, Y25 pct amenajat

PC344 Af. Bl. N15: Y3, Y4, Y5, T6, T7


6 zona parcare
PC345 Af. Bl. N15: N15, N16

7 PC346 Af. Bl. O4: O4, L8, L9, O3, N11, K3 zona parcare

XV. CARTIER MICRO 39 A

1 PC347 Af. Bl. C5: C5, Pexco, Trefo, W1 pct amenajat

Af. Pct transform T8: Z10, Z11, Z12, Z13, T8,


2 PC348 platforma beton
Y113

PC349 Af. Bl. Y16-Y19: N22, Y9


3 zona garaje
PC350 Af. Bl. Y16-Y19: T9, T10, Y16, Y17

4 PC351 Af. Bl. J3: W2, W3, W4, J3, Y16 zona garaje

5 PC352 Af. Pct transform Z8: V1, J8, Z8, Y15, N21 zona parcare

6 PC353 Af. Bl. K6: K6, Z9, Y14, U3, U4 zona garaje

XVI. CARTIER MICRO 39 B

Pagina 77
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1 PC354 Af. Bl. J11: V4, J11, W7, W8, K9, U5 pct amenajat

PC355 Af. Sc. M. Viteazu: Y19, V5, K8


2 pct amenajat
PC356 Af. Sc. M. Viteazu: T11, T12, J4, Y23

3 PC357 Af. Bl. W6: J5, J10, V3, W5, W6 zona garaje

PC358 Af. Bl. Y24-B2: B1, B2, Y24


4 pct amenajat
PC359 Af. Bl. Y24-B2: K10, Y20, Y21, Y22

5 PC360 Af. Bl. Z14: Z14, Y18, K7, Link zona libera

XVII. CARTIER MICRO 39 C

1 PC361 Af. Bl. A8: A8, C8, Y12, N23 zona parcare

2 PC362 Af. Bl. Y6: Y6, Z7, V, B1(sc1-4) zona parcare

3 PC363 Af. Bl. B1: B1(sc5-8), A1. Z8 zona parcare

4 PC364 Af. Bl. B1: B1, C1, C2, A2, B2 pct amenajat

5 PC365 Af. Bl. B6: C3, B5, B6, C4 pct amenajat

6 PC366 Af. Bl. B3: B3, B4, A3, A4, A6 zona libera

PC367 Af. Bl. C7: C5, C6, C7, A5


7 pct amenajat
PC368 Af. Bl. C120: C120, B7

PC369 Af. Bl. C9: C9, G, Z15, Y11


8 pct amenajat
PC370 Af. Bl. C9: A7, B8, A9, B9

XVIII. CARTIER MICRO 40

PC371 Af. Bl. A2: C1, C2-2sc


1 zona parcare
PC372 Af. Bl. A2: A1, A2

PC373 Af. Bl. A5-A6: A5, A6, C1, C2


2 zona parcare
PC374 Af. Bl. A5-A6: C1, C2-2sc

3 PC375 Af. Bl. A4-E: A4, A3, E zona parcare

PC376
4 Af. BL. C3-C4: C3, C4, C5 zona libera
PC377

5 PC378 Af. BL. D1(sc1): D1, D2 zona libera

PC379
6 Af. Bl. F2: F2, B, F1 zona libera
PC380

7 PC381 Af. Bl. G(sc 4): G pct amenajat

Pagina 78
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

8 PC382 Af. Bl. Higa: Higa, Mehid 2 zona libera

9 PC383 Af. Bl. I2-I1: I1, I2, H1 zona parcare

PC384
10 Af. Bl. Italian Residence zona parcare
PC385

11 PC386 Af. Bl. J7: J7, GSC1 pct amenajat

PC387
12 Af. Bl. L1-M2: L1, L2, M2 pct amenajat
PC388

13 PC389 Af. Bl. N6-J7: N7, N6, N5, J6 pct amenajat

14 PC390 Af. Bl. N8-L5: N8, L5, O2 zona libera

15 PC391 Af. Bl. PM: N4, PM, J2 zona parcare

PC392
16 Af. Bl. T1: T1, H2, M1, R1 zona parcare
PC393

17 PC394 Af. Bl. T2: N1, S1, T2 zona parcare

PC395
18 Af. Bl. T3: T3, N2, L3 zona parcare
PC396

PC397
19 Af. Bl. T4: T4, N3, L4, O1 zona parcare
PC398

20 PC399 Af. Bl. Mehid 1: Mehid, Teleconstructia zona libera

21 PC400 Af. Camin C6: Camine C2-C6 zona parcare

XIX. CARTIER PIATA

1 PC401 Af. Bl. 1: Bl. 1, A9, A8, A5A, A5B, B3B, B3A, A3B pct amenajat

2 PC402 Af. Bl. 2: Bl. 1, 2, 3 zona libera/trotuar

Af. Bl. A13: 20 Apt, A3, A13, A11, A12, A14 A,


3 PC403 pct amenajat
B, C, D

4 PC404 Af. Bl. A16: A10, A10A. A16, A17 pct amenajat

Af. Bl. Carpati: A, B, C, Carpati, Albatros, V4,


5 PC405 pct amenajat
V5

PC406 Af. Bl. B4: D, A1, A2, B1, B4, B5


6 pct amenajat
PC407 Af. Bl. B4: B4A, B4B, B2, A4

7 PC408 Af. Bl. C2: C1, C2, C2A, C2B zona garaje

8 PC409 Af. Bl. V2: V3A, V3B, V2, Bl. 40 Apt, BL. A platforma beton

Pagina 79
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

9 PC410 Af. Bl. F: D, E, F, G, H pct amenajat

10 PC411 Af. Bl. Libertatii + ETC zona parcare

11 PC412 Af. Bl. TR1: TR1, TR2 zona libera

XX. CARTIER PORT

1 PC413 Af. Biserica: Camin SNG1, Dima si Fiii 2 (WBC) zona parcare

PC414
Af. Bl. Malina 2: Malina 1, Malina 2, Brates1,
2 zona garaje
Brates2
PC415

Af. Bl. Olt 2: Catusa, Jiul, Mures, Olt1, Olt2,


3 PC416 pct amenajat
Olt 3

4 PC417 Af. Bl. Siret 1: Siret 1(2sc), Siret 2(2sc) zona parcare

5 PC418 Af. Bl. Siret 4: Siret 4(2sc)Proiect, Siret 3(2sc) zona parcare

PC419
Af. Garaje: Bistrita 1A(1sc), 1B(3sc), 1C(2sc),
6 zona garaje
Bistrita 2
PC420

PC421
7 Af. Bl. ILTG:ILTG, B, Icepronav, Dima si Fiii 1 zona garaje
PC422

XXI. CARTIER SIDERURGISTILOR VEST

PC423
1 Af. Bl. 1D: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E pct amenajat
PC424

2 PC425 Af. Bl. 10D: 10D, 10A, 10B zona parcare

3 PC426 Af. Bl. 11B: 11C(5sc), 11E, 11B zona trotuar

4 PC427 Af. Bl. 11C: 11I, 11D, 11C (2sc) zona parcare

PC428
5 Af. Bl. 2A: 2A, 2B, 2C, 2D pct amenajat
PC429

PC430
6 Af. Bl. 3G: 3G, 3E, 3F, 3C, 3B zona parcare
PC431

PC432
7 Af. Bl. 4A: 5A, 5B, 4A, 3A, 3D zona parcare
PC433

8 PC434 Af. Bl. 6A: 6A, 6C, SD7B, SD7A zona parcare

9 PC435 Af. Bl. 7A: 8A, 7B, 7C, 7E, 7H, 7D, 7A zona parcare

Pagina 80
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC436

PC437
10 Af. Bl. 7G: SD3A, SD3B, SD3C, A3, 7G, 7F pct amenajat
PC438

PC439
11 Af. Bl. 9D: 9E, 9A, 9C, 9B, 9D pct amenajat
PC440

12 PC441 Af. Bl. 9H: 9G, 9H, 9F zona parcare

13 PC442 Af. Bl. E6: 4G, 4E, 4F, 4D, 4B, 4C zona parcare

PC443
14 Af. Bl. GS1: M3A, M3B, ROKA, 10E, GS1 zona libera
PC444

15 PC445 Af. Bl. SD5A: 6B, SD5A1, SD5A2, SD5B, C1 zona garaje

16 PC446 Af. Bl. SD1B: SD1A, SD1B, 10C zona garaje

PC447
Af. Bl. SD10A: SD9A, SD9B, SD9C, SD9D, SD10A,
17 pct existent
SD10B, C2
PC448

XXII. CARTIER TRAIAN NORD

1 PC449 Af. Avicola zona libera

XXIII. CARTIER TIGLINA I

1 PC450 Af. Bl. A2-A3: A1, A2, A3, A4 zona parcare

2 PC451 Af. Bl. A6: A5, A6, A7, A8 zona parcare

3 PC452 Af. Bl. I: B1, G, I, D1 pct amenajat

4 PC453 Af. Bl. C13: C11, C12, C13, C14, P4 pct amenajat

5 PC454 Af. Bl. C15: E1, E2, C15 pct amenajat

6 PC455 Af. Bl. C17: C17, E3, C16 pct amenajat

7 PC456 Af. Bl. P5: C25, C26, C27, C28, P5 zona parcare/ libera

8 PC457 Af. Bl. C29: U4, U3, C30, C29 pct amenajat

Af. Bl. C32: C32, C33, C34, C35, Bloc nou


9 PC458 zona parcare
Francezi

10 PC459 Af. Bl. C31: U5, C31, C36, P6 zona libera

PC460 Af. Bl. C4: B3, C3, C4, C7


11 pct amenajat
PC461 Af. Bl. C4: B2, D2, C1, C2

Pagina 81
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

12 PC462 Af. Bl. C8: C5, C6, C18, C8 zona parcare

13 PC463 Af. Bl. C9: I3, C9, C10 pct amenajat

PC464 Af. Bl. D4: I2, D4, GS1


14 zona garaje
PC465 Af. Bl. D4: E9, D5, C23, C24

15 PC466 Af. Bl. D6: D6, E7, E6 pct amenajat

16 PC467 Af. Bl. C20: E4, C20, C19, E5 pct amenajat

17 PC468 Af. Bl. E8: E8, C21, C22, C37 pct amenajat

18 PC469 Af. Bl. I4: I4, U6 zona libera/ trotuare

PC470 Af. Bl. I5: B4, I5, I6, I7


19 pct amenajat
PC471 Af. Bl. I5: PS10C, PS10B, PS10A, PS9

PC472 Af. Bl. PS11: PS11, PS12


20 pct amenajat
PC473 Af. Bl. PS11: PS11B, PS11A, D3

21 PC474 Af. Bl. PS13B: PS13A, PS13B, PS14A, PS14B zona parcare

PC475 Af. Bl. PS13C: PS13C


22 pct amenajat
PC476 Af. Bl. PS13C: PS14C

XXIV. CARTIER TIGLINA II

1 PC477 Af. Bl. B3: B3, F pct amenajat

PC478
2 Af. Bl. B4: B4, E6, C15, C14, C13, M1 pct amenajat
PC479

PC480
3 Af.Bl. B5: B5, E7, C17, C18 zona parcare
PC481

PC482 Af.Bl. C1-G2: C1, G2


4 pct amenajat
PC483 Af.Bl. C1-G2: H2, C2

PC484
5 Af. Bl. C5: C5, E1, B1 pct amenajat
PC485

6 PC486 Af. C6: C6, E2 zona parcare

PC487
7 Af. Bl. C8: C8, C7, B2, E4, E3 zona parcare
PC488

8 PC489 Af.Bl. C12: C11, C12, CS6 zona parcare

9 PC490 Af. Bl. CS5-CS4: CS4, CS5 pct amenajat

Pagina 82
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC491
10 Af. Bl. D1: D1, D2, I1 pct amenajat
PC492

11 PC493 Af.Bl. D5: D4, D3 pct amenajat

PC494
platforma beton /
12 Af. Bl. D6: D5, D6, D7, D8
batator
PC495

PC498
13 Af. Bl. G4: G4, C4, H4 zona parcare
PC499

14 PC500 Af. Bl. H1: H1, G1 zona parcare

PC501
15 Af. Bl. H3: C3, G3, H3 zona parcare
PC502

PC503
16 Af. Bl. I2: I2, SD8A, SD8B pct amenajat
PC504

17 PC505 Af. Bl. M2: M2,C16 pct amenajat

PC506
18 Af. Bl. M3: M3, C19, C20, C21 pct amenajat
PC507

XXV. CARTIER GARA

Af. Bl. CD3: CD, CD1, CD2, CD3, CD4, C13, C14,
1 PC508 pct amenajat
C9, ONT, 5, 7

2 PC509 Af. Bl. CF2: CF1, CF2, CF3, CF4 pct amenajat

XXVI. CARTIER ZONA VECHE

1 PC510 Af. Curte: A, B, C zona trotuar

2 PC511 Af. Bl. A5: A1-5, B1, B2, A6 zona parcare

PC512
3 Af. Bl. B: B, A, C, I1, I2 pct amenajat
PC513

Af. Bl. 20 Apt: Bl. 30 Apt, Ialomita, Bl. 24 Apt,


4 PC514 zona parcare
Bl. 20 Apt

5 PC515 Af. Bl. 15 Apt zona garaje

6 PC516 Af: Bl. Plomba: Bl. Plomba, 2, 3, 4 zona libera

7 PC517 Af. Bl. ACH: ACH, A1, A2, A3 zona parcare

În cadrul proiectului se vor amenaja 358 de locații, însumând 517 puncte de colectare.

Pagina 83
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Punctele de colectare se învecinează cu elementele din trama urbană: parcări, garaje, trotuare
spații verzi, străzi, proprietăți private/ domeniu public. Punctele de colectare se vor amplasa
în așa fel încât să fie asigurat accesul autogunoierelor la locație. Pentru o parte din locații va
fi necesar relizarea unui acces nou sau modernizarea celui existent.
c) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes
naturale sau construite

Punctele de colectare vor fi amplasate pe domeniul public al municipiului Galați, în cartierele:


Aurel Vlaicu, Centru, Dimitrie Cantemir, Mazepa I, Mazepa II, Micro 13, Micro 14, Micro 16,
Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 38, Micro 39 A, Micro 39 B, Micro 39
C, Micro 40, Piata, Port, Siderurgiștilor Vest, Traian Nord, Tiglina I, Tiglina II, Gara, Zona
Veche.

d) Surse de poluare existente în zonă

Surse de poluare existente în zonă – nu sunt surse de poluare în zonă;

e) Date climatice și particularități de relief;

Din punct de vedere meteoclimatic, zona Municipiului Galați aparține sectorului de


climă temperat continentală cu nuanțe excesive (ierni geroase și veri călduroase și
secetoase). Aceasta se datorează influenţei directe a maselor de aer continental, de origine
asiatică (uscate şi reci - iarna, calde sau foarte calde şi uscate – vara). Vântul predominant
este Crivățul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvenţa anuală a vânturilor. Al
doilea vânt predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecvență de 16% ce bate mai mult
vara, fiind destul de uscat.

Temperatura media anuală = 10,7ºC. Temperatura medie maximă (luna iulie) = 28,5ºC.
Temperatura medie minimă (luna ianuarie) = - 4,8ºC. Precipitațiile sunt reduse, oscilând între

Pagina 84
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

400 şi 500 mm anual (media precipitațiilor 485,7 mm/an). Presiunea medie la nivelul stației
locale: 1008,4mb. Viteza medie a vântului = 4,1 m/s. Durata de strălucire a soarelui 186,2
ore/an.

Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS-ului 6054/ ’77 este de 1,00 m.


Încărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat în zona de
calcul a valorii caracteristice date de încărcările de zăpadă pe sol sk = 2,5 kN/m².

Încărcările date de vânt conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale
presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurenţă de 50 ani, pentru zona
studiată este de qb = 0,60 kPa.

Existența unor: retele edilitare, monumente istorice

Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi


identificate - Nu este cazul;

Punctele de colectare se vor amplasa și realiza în așa fel încât rețelele edilitare să nu necesite
relocare.

Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe


amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în
cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Obiectivele propuse spre construire sau modernizare se află în vecinătatea următoarelor


monumente istorice:

Nr.crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare

1 GL-I-s-B-02969 Situl arheologic Municipiul Str. 1 Decembrie


de pe Galați 1918 26 Între str.
promontoriul Traian, faleza
"Precista" Galaţi Dunării, str. Roşiori,
promontoriul aferent
bisericii Precista

2 GL-I-m-B-02969.01 Aşezare Municipiul Între str. Traian, sec. XVI -


Galați faleza Dunării, str. XIX
Roşiori, promontoriul
aferent bisericii
Precista

3 GL-I-m-B-02969.02 Necropolă Municipiul Între str. Traian, sec. XVI -


Galați faleza Dunării, str. XIX

Roşiori, promontoriul
aferent bisericii
Precista

Pagina 85
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

4 GL-I-m-B-02969.03 Cuptoare Municipiul Între str. Traian, sec. XVII


medievale Galați faleza Dunării, str.
Roşiori, promontoriul
aferent bisericii
Precista

5 GL-I-s-B-02970 Situl arheologic Municipiul Cartier Dunărea


de la Galaţi, Galați

punct "Cartierul
Dunărea"

6 GL-I-m-B-02970.01 Fortificaţie de Municipiul Zona de V, la E de sec. II - III


pământ Galați şoseaua Galaţi- p. Chr.,
Brăila Epoca
romană

7 GL-I-m-B-02970.02 Necropolă Municipiul Zona de V, la E de sec. II - III


Galați şoseaua Galaţi- p. Chr.,
Epoca
Brăila
romană

8 GL-I-m-B-02970.03 Castellum de Municipiul Zona de V, la E de sec. II p.


pământ Galați şoseaua Galaţi- Chr, Epoca
Brăila romană

9 GL-I-s-A-02971 Situl arheologic Municipiul Promontoriul


de la Barboşi - Galați "Tirighina" şi versanţii
Galaţi de la V de acesta, la
300 m N de gara

10 GL-I-m-A-02971.01 Castellum roman Municipiul Promontoriul sec. II - IV


Galați "Tirighina" şi versanţii p. Chr.,
de la V de acesta, la Epoca
300 m N de gara
romană
Barboşi

11 GL-I-m-A-02971.02 Aşezare Municipiul Promontoriul sec. II - IV


Galați "Tirighina" şi versanţii p. Chr.,
de la V de acesta, la Epoca
300 m N de gara
romană
Barboşi

12 GL-I-m-A-02971.03 Aşezare Municipiul Promontoriul sec. VI a.


Galați "Tirighina" şi versanţii Chr. - sec.
de la V de acesta, la I p. Chr.,
300 m N de gara Latène,
Barboşi Cultura

Pagina 86
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

geto -
dacică

13 GL-I-s-B-02972 Necropolă Municipiul Pe platoul sec. II - IV


tumulară Galați Combinatului p. Chr.,
Siderurgic, la V de Epoca
banda transportoare
romană
a Combinatului, la N
de şoseaua Galaţi-
Tecuci

14 GL-I-m-B-02973 Cavou roman Municipiul Str. Oţelarilor, zona sec. IV p.


Galați blocurilor D14 - D16 Chr.,
Epoca
romană

15 GL-II-m-B-02999 Cavoul dr. Municipiul Cartier Fileşti, în 1880


Aristide Serfioti Galați curtea bisericii "Sf.
Treime"

16 GL-II-a-B-03000 Ansamblul urban Municipiul Str. Bălcescu sec. XIX


"Str. Nicolae Galați Nicolae, pe partea
stângă de la nr. 19 la
Bălcescu"
nr. 61 (până la str.
Gării), pe partea
dreaptă de la str.
Eroilor până la str.
Gării.

17 GL-II-m-B-03001 Şcoala specială Municipiul Str. Bălcescu Nicolae înc. sec.


"Simion Galați 19 XX
Mehedinţi"

18 GL-II-m-B-03002 Şcoala tip "Spiru Municipiul Str. Bălcescu Nicolae 1888 -


Haret”, azi Galați 41 1890
Colegiul "Vasile
Alecsandri”

19 GL-II-m-B-03003 Casa dr. Nicolae Municipiul Str. Bălcescu Nicolae înc. sec.
Alexandrescu, Galați 80 XX
azi Direcţia
Judeţeană de
Statistică

20 GL-II-m-B-03004 Şcoala tip "Spiru Municipiul Str. Brăilei 134 1898 -


Haret”, azi Galați 1900
Şcoala Normală
"Costache Negri"

Pagina 87
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

21 GL-II-m-B-03005 Biserica "Sf. Municipiul Str. Creangă Ion 15 1845


Nicolae” Galați

22 GL-II-m-B-03006 Casa Stavru Municipiul Str. Cuza Alexandru sf. sec. XIX
Mantu Galați Ioan 46

23 GL-II-m-B-03007 Casa Cuza Municipiul Str. Cuza Alexandru 1937 -


Vodă, azi Muzeul Galați Ioan 80 1939
Judeţean de
Istorie

24 GL-II-s-B-03008 Grădina publică Municipiul Str. Domnească, colţ mijl. sec.


Galați cu str. V. Alecsandri XIX

25 GL-II-s-B-03009 Parcul municipal Municipiul Str. Domnească, colţ mijl. sec.


"Mihai Galați cu str. G-ral Iacob XIX
Eminescu” Lahovary

26 GL-II-a-B-03010 Ansamblul urban Municipiul Str. Domnească, pe sec. XIX


"Str.Domnească" Galați partea dreaptă de la
nr. 24 până la
Grădina Publică; pe
partea stângă de la
str. G-ral Iacob
Lahovary (parcul
municipal Mihai
Eminescu) până la
nr. 141, Palatul
Episcopal.

27 GL-II-m-B-03011 Casa Simion Municipiul Str. Domnească 24 1923 -


Gheorghiu Galați 1925

28 GL-II-m-B-03012 Grand Hotel Municipiul Str. Domnească 38 1911 -


Galați 1912

29 GL-II-m-A-03013 Palatul de Municipiul Str. Domnească 47 1911 -


Justiţie, azi Galați 1923
rectoratul
Universităţii
"Dunărea de
Jos"

30 GL-II-m-B-03014 Casa Lambrinidi Municipiul Str. Domnească 51 sf. sec. XIX


Galați

31 GL-II-m-B-03015 Casă Municipiul Str. Domnească 53 1900


Galați

Pagina 88
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

32 GL-II-m-A-03016 Palatul Municipiul Str. Domnească 56 1904 -


Administrativ, azi Galați 1905
Prefectura
Judeţului Galaţi

33 GL-II-m-B-03017 Casă Municipiul Str. Domnească 58 1872


Galați

34 GL-II-m-B-03018 Societatea Municipiul Str. Domnească 59 1930 -


Culturală V.A. Galați 1949
Urechia, azi
Teatrul Dramatic

35 GL-II-m-B-03019 Casa Damian Municipiul Str. Domnească 60 înc. sec.


Drăgănescu Galați XX

36 GL-II-m-B-03020 Casa Municipiul Str. Domnească 61 1880


Gheorghiade Galați

37 GL-II-m-B-03021 Casa Georgel Municipiul Str. Domnească 64 înc. sec.


Plesnilă Galați XX

38 GL-II-m-B-03022 Casă Municipiul Str. Domnească 65 înc. sec.


Galați XX

39 GL-II-m-B-03023 Casa Balş Municipiul Str. Domnească 67 mijl. sec.


Galați XIX

40 GL-II-m-B-03024 Casa Costache Municipiul Str. Domnească 68 înc. sec.


Plesnilă, azi Galați XX
redacţia "Viaţa
Liberă"

41 GL-II-m-B-03025 Casa Auschnitt, Municipiul Str. Domnească 70 1900


fostul Consulat Galați

italian

42 GL-II-m-B-03026 Casă, fostul Municipiul Str. Domnească 79 1920


Consulat spaniol Galați

43 GL-II-m-B-03027 Casa Macri, Municipiul Str. Domnească 80 1909 -


fostul Consulat Galați 1911
portughez

44 GL-II-m-B-03028 Casă, fosta Casă Municipiul Str. Domnească 81 înc. sec.


a Corpului Galați XX
Didactic

Pagina 89
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

45 GL-II-m-B-03029 Biserica romano- Municipiul Str. Domnească 88 1844


catolică Galați

46 GL-II-m-B-03030 Casă, azi Municipiul Str. Domnească 90 1910


Policlinică Galați

47 GL-II-m-B-03031 Casa Bănică Municipiul Str. Domnească 100 sf. sec. XIX
Grigorescu Galați

48 GL-II-m-B-21101 Clădirea W, corp Municipiul Str. Domnească 102


CI Galați

50 GL-II-m-B-03032 Catedrala Municipiul Str. Domnească 104 1906 -


ortodoxă "Sf. Galați 1917
Ierarh
Nicolae”

51 GL-II-m-B-03033 Casa Helman, Municipiul Str. Domnească 106 înc. sec.


azi reşedinţă Galați XX
episcopală

52 GL-II-m-B-03034 Institutul "Notre Municipiul Str. Domnească 111 sf. sec. XIX
Dame de Sion”, Galați

azi Facultatea de
Mecanică

53 GL-II-m-B-03035 Casa Damian Municipiul Str. Domnească 118 înc. sec.


Drăgănescu Galați XIX

54 GL-II-m-B-03036 Palatul Municipiul Str. Domnească 141 1898 -


Episcopal, azi Galați 1900
Muzeul de
Artă

55 GL-II-m-B-03037 Biserica "Sf. Municipiul Str. Egalităţii 6 1801


Arhangheli Mihail Galați
şi Gavril"

56 GL-II-m-B-03038 Şcoala tip "Spiru Municipiul Str. Egalităţii 8 1896


Haret” Galați

57 GL-II-m-B-03039 Poartă de han Municipiul Str. Egalităţii 16 înc. sec.


turcesc Galați XIX

58 GL-II-a-B-03040 Ansamblul urban Municipiul Str. Eroilor, pe sec. XIX


"Str. Eroilor" Galați ambele părţi, de la
str. Domnească,
numerele 3 şi 6, până
la str. Nicolae

Pagina 90
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Bălcescu, nr. 33 şi
34.

59 GL-II-m-B-03041 Fostul consulat Municipiul Str. Eroilor 7 înc. sec.


cehoslovac Galați XX

60 GL-II-m-B-03042 Casă Municipiul Str. Eroilor 8 înc. sec.


Galați XX

61 GL-II-m-B-03043 Casă Municipiul Str. Eroilor 10 înc. sec.


Galați XX

62 GL-II-m-B-03044 Casa Armatei Municipiul Str. Eroilor 40 1920 -


Galați 1926

63 GL-II-m-B-03045 Farmacia Ţinc Municipiul Str. Eroilor 64 1900


Galați

64 GL-II-m-B-03046 Casa Cavalioti, Municipiul Str. Fotea Iancu, 1911


azi Muzeul de Galați maior 2
Istorie Galați

65 GL-II-m-B-03047 Sucursala Galaţi Municipiul Str. Fraternităţii 2 1886


a Băncii Galați
Naţionale a
României

66 GL-II-m-B-03048 Casă Municipiul Str. Gării 26 1900


Galați

67 GL-II-m-B-03049 Casa Corpului Municipiul Str. Gării 35 1939


Didactic Galați

68 GL-II-m-B-03050 Casă Municipiul Str. Gării 53 1900


Galați

69 GL-II-m-B-03051 Casă Municipiul Str. Gării 62 1922


Galați

70 GL-II-m-B-03052 Siloz pentru Municipiul Str. Griviţei 38, în 1884 -


cereale Galați Portul Comercial 1889

71 GL-II-m-B-03053 Casa Gheorghe Municipiul Str. Holban Nicolae, înc. sec.


Florea Galați col. 12 XX

72 GL-II-m-B-03054 Palatul Poştei Municipiul Str. Lahovary Iacob, 1906 -


Galați general 6 1908

73 GL-II-a-B-03055 Ansamblul Municipiul Aleea Mavromol 12 1702


bisericii Galați
"Adormirea

Pagina 91
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Maicii Domnului”
- Mavromol

74 GL-II-m-B-03055.01 Biserica Municipiul Aleea Mavromol 12 1702


"Adormirea Galați
Maicii
Domnului” -
Mavromol

75 GL-II-m-B-03055.02 Şcoala Municipiul Aleea Mavromol 12 1765


grecească Galați

76 GL-II-a-B-03056 Ansamblul urban Municipiul Str. Mihai Bravu, pe sec. XIX


"Str. Mihai Galați ambele părţi de la str.
Gării până la str.
Bravu"
Vasile Alecsandrii –
de la numerele 1 şi 2
la
numerele 43 şi 50.

77 GL-II-m-B-03057 Palatul Comisiei Municipiul Str. Mihai Bravu 16 1896


Europene a Galați

Dunării, azi
Biblioteca
"V.A.Urechia"

78 GL-II-m-A-03058 Casa Robescu, Municipiul Str. Mihai Bravu 28 1896 -


azi Palatul Galați 1897
Copiilor

79 GL-II-m-B-03059 Casa Zafiratos, Municipiul Str. Mihai Bravu 30A înc. sec.
azi Hidrotehnica Galați XX
S.A.

80 GL-II-m-B-03060 Casă Municipiul Str. Mihai Bravu 42 1882


Galați

81 GL-II-m-B-03061 Casă Municipiul Str. Mihai Bravu 44 1890


Galați

82 GL-II-m-B-03062 Casa Costache Municipiul Str. Mihai Bravu 46 sf. sec. XIX
Negri Galați

83 GL-II-m-B-03063 Şcoala tip "Spiru Municipiul Str. Mihai Bravu 48 1920 -


Haret”, azi Galați 1929
Seminarul "Sf.
Apostol Andrei"

Pagina 92
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

84 GL-II-m-B-03064 Gara Fluvială Municipiul Str. Portului 34 1912 -


Galaţi - Palatul Galați 1914
Navigaţiei

85 GL-II-m-B-03065 Pescăriile Municipiul Str. Portului 56 1912 -


Statului Galați 1915

86 GL-II-a-A-03066 Ansamblul Municipiul Str. Roşiori 2 1647


bisericii fortificate Galați

"Precista"

87 GL-II-m-A-03066.01 Biserica cu turn Municipiul Str. Roşiori 2 1647


fortificat Galați

"Adormirea
Maicii Domnului”
- Precista

88 GL-II-m-A-03066.02 Zid incintă Municipiul Str. Roşiori 2 1829


(fundaţii) Galați

89 GL-II-m-B-03067 Biserica "Sf. Municipiul Str. Sf. Spiridon 13 1817 -


Spiridon” Galați 1828

90 GL-II-m-B-03068 Liceul israelit, azi Municipiul Aleea Şcolii 1 1890


Colegiul Galați

"Al.I.Cuza"

91 GL-II-m-B-03069 Spitalul Municipiul Str. Ştiinţei 117 1890,


Spiridoniei, azi Galați 1911-1922
Spitalul
Municipal TBC

92 GL-II-m-B-03070 Biserica "Intrarea Municipiul Str. Tăutu Logofăt 24 1790, ref.


în Biserică” - Galați 1865
Vovidenia

93 GL-II-m-B-20172 Casă Municipiul Str. Tecuci 40 1900


Galați

94 GL-II-m-B-03071 Spitalul Militar dr. Municipiul Str. Traian 199 1883 -


Aristide Galați 1884
Serfioti

95 GL-II-m-B-03072 Spitalul Municipiul Str. Traian 290 1877 -


Municipal Galați 1878
"Elisabeta
Doamna”

Pagina 93
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

96 GL-III-m-B-03125 Basorelieful Municipiul Str. Brăilei 134, în 1969


"Concertul” Galați faţa Casei de Cultură

97 GL-III-m-B-03126 Bustul lui Nicolae Municipiul Str. Brăilei 134 1936


Longinescu Galați

98 GL-III-m-B-03127 Bustul lui Municipiul Str. Cuza Alexandru 1886


Alexandru Ioan Galați Ioan 80
Cuza

99 GL-III-m-B-03128 Statuia lui Municipiul Str. Domnească, 1912


Costache Negri Galați lângă Hotel Galaţi

100 GL-III-m-B-03129 Monumentul lui Municipiul Str. Domnească, în 1927


Alexandru Ioan Galați rotonda din faţa
Cuza Grădina Publice

101 GL-III-m-B-03130 Bustul lui George Municipiul Str. Domnească, în 1956


Enescu Galați Grădina Publică

102 GL-III-m-B-03131 Bustul lui Ion Municipiul Str. Domnească, în 1956


Luca Caragiale Galați Grădina Publică

103 GL-III-m-B-03132 Monumentul lui Municipiul Str. Domnească, 1911


Mihai Eminescu Galați Parcul municipal
"Mihai Eminescu"

104 GL-III-m-B-03133 Statuia lui Ion C. Municipiul Str. Domnească, pe 1926


Brătianu Galați faleza Dunării

105 GL-III-m-B-20526 Monument Municipiul Str. Domnească 66 1957


comemorativ al Galați

răscoalei din
1907

106 GL-III-m-B-03135 Bustul lui Mihail Municipiul Str. Domnească 111 1893
Kogălniceanu Galați

107 GL-III-m-B-20174 Bustul lui Lascăr Municipiul Str. Domnească 111


Catargiu Galați

108 GL-III-m-B-03136 Bustul lui Tudor Municipiul Str. Domnească 160,


Vladimirescu Galați intersecţie cu str.
Radu Negru

109 GL-III-m-B-03137 Bustul lui V.A. Municipiul Str. Mihai Bravu 16 1971
Urechea Galați

Pagina 94
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

110 GL-III-m-B-03138 Bustul dr. Municipiul Str. Traian 290 1930


Alexandru Galați
Carnabel

111 GL-III-m-B-03139 Bustul dr. Municipiul Str. Traian 290 1934


Aristide Serfioti Galați

112 GL-IV-m-B-03145 Fosta şcoală Municipiul Str. Bălcescu Nicolae sf. sec. XIX
bulgară Galați 33

113 GL-IV-m-B-03146 Casa memorială Municipiul Str. Cuza Alexandru sf. sec. XIX
"Nicolae Galați Ioan 44
Mantu"

Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică și siguranță națională;
Nu este cazul.

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

– extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprizând:

Date privind zonarea seismică:

Din punct de vedere seismic zona studiată este situată în aria de hazard seismic
pentru proiectare cu valoarea acceleraţiei orizontale ag = 0,30 g (acceleraţia terenului pentru
proiectare), determinată pentru intervalul mediu de recurenţă/referinţă (IMR) corespunzător stării
limită ultime. Valoarea perioadei de control (colţ) al spectrului de răspuns este Tc = 1,0 sec. (cf.
Cod de proiectare seismică P100-1/ 2013).

Amplasamentul cercetat, se încadrează în zona cu gradul 8 de intensitate macroseismică,


situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Focşani – Nămoloasa – Galaţi.
Datorită acestui fapt în zona municipiului Galaţi se resimt puternic cutremurele de pământ cu
epicentru în zona Vrancea.

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și


nivelul maxim al apelor freatice;

În vederea stabilirii naturii terenului de fundare şi a principalelor caracteristici fizice ale


acestuia, pe amplasamentele cercetate, au fost executate manual cu sondeza de 2" o serie
de foraje/sondaje geotehnice până la adâncimea de maxim 3,00 m, de la cotele terenului
actual din zonă;

La întocmirea studiului geotehnic, au fost folosite şi rezultate ale studiilor geotehnice executate
anterior în zonă, pentru o serie de alte obiective.

Pagina 95
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2


cm/m încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor
cercetate, în grupa "A" și "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană a fost interceptat în forajele executate, acesta
aflându-se la adâncimi începând cu 2,70 m în cartierul Port, iar în restul cartierelor la adâncimi
puțin mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasamente şi
funcţie de acestea.

Presiunea convenţională, ce se va lua în calcul, pe terenul natural din zonă, vârtos, va fi


de 100 kPa pentru următoarele locații: Cartier Aurel Vlaicu (cu zonele: 2, 3 , 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45), Cartier Centru, Cartier
Mazepa I, Cartier Mazepa II, Cartier Micro 13, Cartier Micro 14 (cu zonele: 1, 2, 3, 4, 5,
6), Cartier Micro 16, Cartier Micro 17, Cartier Micro 18, Cartier Micro 19, Cartier
Micro 20, Cartier Micro 21, Cartier Micro 38, Cartier Micro 39A, Cartier Micro 39B,
Cartier Micro 39C, Cartier Micro 40 (cu zonele: 13, 14, 15, 18, 19), Cartier Piață, Cartier
Port (cu zona 4), Cartier Siderurgiștilor Vest, Cartier Traian Nord, Cartier Tiglina I,
Cartier Tiglina II, Cartier Zona Veche (cu zonele 1, 5, 7).

Presiunea convenţională, ce se va lua în calcul, pe terenul natural din zonă, consistent,


prin intermediul stratului de material granular (balast) va fi de 90 kPa pentru următoarele
locații: Cartier Aurel Vlaicu (cu zonele: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30, 34,
35, 36, 40, 43), Cartier Dimitrie Cantemir, Cartier Micro 14 (cu zona 7), Cartier Micro 40
(cu zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21), Cartier Port (cu zonele 1, 2,
3, 5, 6, 7), Cartier Zona Gării, Cartier Zona Veche (cu zonele 2,3,4,6).

Date geologice/geomorfologice generale


Din punct de vedere morfologic zona studiată este situată în partea de sud a unității de
relief majore – Podișul Moldovei și anume Câmpia Covurluiului. Aceasta subunitate de relief
este formată dintr-o serie de câmpuri ce coboară în trepte către zona de luncă a Siretului.
Identificăm o succesiune de coline și văi domoale orientate de regulă nord – sud, cu o pondere
scăzută a versanților și o creștere a suprafețelor inter-fluviale. Municipiul Galați este situat în
partea de sud a Câmpiei Covurluiului dezvoltându-se, într-un procent însemnat pe zona de
terasă, dar și pe zona inter-fluvială, într-o proporție mai scăzută.

Amplasamentele ce fac obiectul prezentului studiu sunt situate atât pe zona de terasă medie
și joasă, cât și pe zona de luncă / interfluviu. Terasele Siretului şi zona pantei de racord dintre
acestea sunt constituite în suprafaţă pe cca. 30 – 70 m din depozite cuaternare de natură
eoliană (loessuri şi pământuri cu structură loessoidă), care reazemă în adâncime pe depozite
aluvionare prăfoase argiloase şi nisipoase.

Pagina 96
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Din punct de vedere geologic zona studiată aparține zonei de limita dintre partea sudică a
unității structurale majore Platforma Moldovenească și Orogenul Nord -Dobrogean. Platforma
Moldovenească este unitatea geologică situată la estul Carpaților Orientali delimitată de
aceștia de falia Pericarpatică. Platforma Moldovenească prezintă trăsături de relief imprimate
de litologia depozitelor constituente. Soclul platformei este alcătuit din paragnaise
plagioclazice și ortognaise roșii sau cenușii cu microclin, fiind străbătut de filoane cu
pegmatite.
Cuvertura sedimentară ce acoperă roca de bază are o grosime de cca. 300 m fiind constituită
din gresii, calcare, nisipuri și pietrișuri de vârstă Paleozoic - Mezozoică. La zi apar numai cele
recente, formațiuni Neogene respectiv cele Pliocene și Cuaternare.
Pliocenul (ponţian - dacian), apare ca marne argiloase-nisipoase sub depozitele loessoide ale
terasei superioare (câmpul înalt).
Cuaternarul recent – Holocen superior – este dezvoltat în zonele de luncă, fiind constituit din
depuneri aluvionare prăfoase nisipoase argiloase și nisipuri local în amestec cu pietriș.
Grosimile acestor depuneri sunt relativ mici, fiind cuprinse între 2 – 15 m.

Loessurile sunt depozite sedimentare, neconsolidate, macroporice, de origine eolieană,


cu aspect poros, în general de culoare galbenă, constând mai ales din praf silicios și argilos.
Depozitele loessoide ating grosimi 30-70 m. Acestea sunt pământuri sensibile la umezire care
sub o încărcare dată sau sub greutatea proprie manifestă tasări suplimentare atunci când sunt
umezite.

Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările
pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
În vederea stabilirii naturii terenului de fundare şi a principalelor caracteristici fizice ale
acestuia, pe amplasamentele cercetate, au fost executate manual cu sondeza de 2" o serie
de foraje/sondaje geotehnice până la adâncimea de maxim 3,00 m, de la cotele terenului
actual din zonă;
La întocmirea studiului geotehnic, au fost folosite şi rezultate ale studiilor geotehnice
executate anterior în zonă, pentru o serie de alte obiective.
I. CARTIER AUREL VLAICU

S1 (zona 1):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40 - 50
cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm + fundație izolată (25/35 cm)
(schița Y).

S2 (zona 2):

- platformă beton = 24 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 – 50 cm (schița X);

Pagina 97
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm + fundație izolată (25/35 cm)


(schița Y).

fA (zona 3):

0,00 .........1,40 m - umplutură pământ negru eterogenă;

1,40 .........3,00 m - loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

S3 (zona 4):

- piatră spartă = 7 cm + umplutură pământ negru eterogenă.

fB (zona 5):

0,00 .........0,14 m platformă beton (parcare);

0,14 .........1,60 m umplutură pământ negru eterogenă, puțin umezită;

1,60 .........3,00 m loess galben umed, consistent.

S4 (zona 6):

- platformă beton (parcare/garaje) = 22 cm.

S5 (zona 7):

- asfalt = 10 cm + piatră spartă în amestec cu balast = 20 cm (parcare).

S6 (zona 8):

- platformă beton (parcare) = 18 cm + umplutură pământ negru eterogenă.

S7 (zona 9):

- platformă beton (parcare/garaje) = 24 cm.

S8 (zona 10):

- platformă beton = 21 cm + umplutură pământ negru eterogenă puțin umezită.

S9 (zona 11):

- platformă beton (parcare/garaje) = 25 cm.

fC (zona 12):

0,00 .........0,15 m platformă beton (parcare);

0,15 .........1,20 m umplutură pământ negru, puțin umezită;

1,20 .........3,00 m loess galben umed, consistent - moale.

S10 (zona 13):

- platformă beton (parcare) = 13 cm.

Pagina 98
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S11 (zona 14):

- platformă beton (parcare) = 23 cm.

S12 (zona 15):

- platformă beton = 18 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 – 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm + fundație izolată (25/35 cm)
(schița Y).

S13 (zona 16):

- umplutură pământ negru eterogenă.

fD (zona 17):

0,00 .........1,00 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,00 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

S14 (zona 18):

- platformă beton (parcare) = 20 cm.

S15 (zona 19):

- beton degradat = 20 cm.

S16 (zona 20):

- platformă beton (parcare) = 16 cm.

S17 (zona 21):

- platformă beton = 7 cm;


- împrejmuire din plăci cu stâlpi din beton ce reazemă pe o centură de beton armat cu
dimensiunea de 35/50 cm (schița Z).

S18 (zona 22):

- platformă beton (parcare) = 17 cm.

fE (zona 23):

0,00 .........0,10 m platformă beton (parcare);

0,10 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,10 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

S19 (zona 24):

- platformă beton (parcare) = 13 cm.

Pagina 99
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S20 (zona 25):

- platformă beton (parcare) = 18 cm.

S21 (zona 26):

- (parcare) asfalt = 12 cm + beton = 15 cm.

S22 (zona 27):

- (parcare) asfalt = 12 cm + beton = 10 cm.

S23 (zona 28):

- platformă beton (parcare) = 10 cm.

S24 (zona 29):

- platformă beton (parcare) = 10 cm.

S25 (zona 30):

- platformă beton (parcare) = 13 cm.

fF (zona 31):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,30 .........3,00 m loess galben umezit, consistent.

S26 (zona 32):

- (parcare) asfalt = 9 cm + piatră spartă și balast = 20 cm.

S27 (zona 33):

- umplutură pământ negru eterogenă, local cu moloz la partea superioară.

S28 (zona 34):

- platformă beton (parcare) = 18 cm.

S29 (zona 35):

- platformă beton (parcare) = 18 cm.

S30 (zona 36):

- platformă beton = 20 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 – 50 cm (schița X);

S31 (zona 37):

- platformă beton = 11 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 cm (schița X), legați la cota platformei cu o centură de cca. 17 cm.

Pagina 100
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

S32 (zona 38):

- umplutură pământ negru eterogenă, în amestec cu puțin moloz în suprafață.

S33 (zona 39):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire din plăci beton(lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40
cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

fG (zona 40):

0,00 .........0,10 m asfalt;

0,10 .........0,35 m piatră spartă + balast

0,35 .........1,70 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,70 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

S34 (zona 41):

- platformă beton (parcare) = 17 cm.

S35 (zona 42):

- platformă beton (parcare) = 13 cm.

S36 (zona 43):

- platformă beton (parcare) = 22 cm.

S37 (zona 44):

- umplutură pământ negru eterogenă, în amestec cu puțin moloz în suprafață.

S38 (zona 45):

- platformă beton ușor degradată = 10 cm.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 68 - 71

Pagina 101
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Argilă (<0,002) 18 - 19

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,8 - 22,0

Limita de frământare, wL (%) 10,3 - 11,8

Limita de curgere, wP (%) 30,6 - 32,0

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,3 - 23,0

Indicele de consistență, Ic 0,57 - 0,81

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi puțin mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului
natural de pe amplasamente şi funcţie de acestea.

II. CARTIER CENTRU

S1 (zona 1):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 – 50 cm (schița X);

fA (zona 2):

0,00 .........0,22 m platformă beton;

0,22 .........1,40 m umplutură pământ negru și brun;

1,40 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

S2 (zona 3):

- platformă beton = 7 cm;

S3 (zona 4):

- platformă asfalt + pământ + beton degradat = 25 cm;


- împrejmuire parțială, mărginit pe latura de sud de o clădire iar la vest de gardul grădinii
de vară.

Pagina 102
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S4 (zona 5):

- platformă beton = 11 cm;


- împrejmuire din plăci beton(lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40
cm (schița X);
- grindă beton în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

fB (zona 6):

0,00 .........0,12 m beton;

0,12 .........1,00 m umplutură pământ negru;

1,00 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

S5 (zona 7):

- platformă beton în zona de nord = 13 cm;


- platformă asfalt în zona de sud = 7 cm;
- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 – 50 cm (schița X);
- grindă parțială în zona de acces.

S6 (zona 8):

- platformă beton (parcare) = 11 cm;

fC (zona 9):

0,00 .........0,15 m beton;

0,15 .........0,90 m umplutură pământ negru;

0,90 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

S7 (zona 10):

- platformă beton = 20 cm + taluz în spate.


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 – 50 cm (schița X);
- grindă beton în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm + fundație izolată (25/35
cm) (schița Y).

S8 (zona 11):

- platformă beton = 15 cm + beton degradat = 7 cm;


- împrejmuire din plăci beton(lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40
- 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm + fundație izolată (25/35 cm)
(schița Y).

S9 (zona 12):

- platformă beton = 17 cm;

Pagina 103
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S10 (zona 13):

- platformă beton (parcare) = 28 cm;

S11 (zona 14):

- parcare asfalt + beton degradat = 16 cm;

fD (zona 15):

0,00 .........0,04 m pavaj;

0,04 .........0,09 m nisip;

0,09 .........0,19 m beton;

0,19 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,20 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

S12 (zona 16):

- platformă beton (parcare) = 10 cm;

fE (zona 17):

0,00 .........0,15 m platformă beton (parcare);

0,15 .........3,00 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață, neagră – brună în bază;

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 12 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 68 - 71

Argilă (<0,002) 17 - 20

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,2 - 18,0

Limita de frământare, wL (%) 10,8 - 11,6

Pagina 104
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Limita de curgere, wP (%) 30,9 - 32,1

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,9 - 20,9

Indicele de consistență, Ic 0,75 - 0,84

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

III. CARTIER D. CANTEMIR

fA (zona 1):

0,00 .........0,13 m platformă beton (parcare);

0,13 .........2,30 m umplutură pământ negru și galben eterogenă;

2,30 .........3,00 m material deluvial prăfos argilos, cenușiu – negricios, umed – consistent,
compact.

S1 (zona 2):

- platformă beton (parcare) = 13 cm;

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 15

Praf (0,063 – 0,002) 58

Argilă (<0,002) 27

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
aluvionar

Umiditatea naturală, w (%) 20,6 - 21,8

Limita de frământare, wL (%) 12,2

Pagina 105
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Limita de curgere, wP (%) 41,6

Indicele de plasticitate, Ip (%) 29,4

Indicele de consistență, Ic 0,67

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajul executate,


acesta aflându-se la adâncimi puțin mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului
natural de pe amplasamente şi funcţie de acestea.

IV. CARTIER MAZEPA I

fA (zona 1):

0,00 .........0,17 m platformă beton;

0,17 .........1,00 m umplutură pământ negru;

1,00 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S1 (zona 2):

- platformă beton = 20 cm;


- împrejmuire din gard plasă și stâlpi din țeavă metalică.

S2 (zona 3):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fB (zona 4):

0,00 .........0,10 m asfalt;

0,10 .........0,25 m balast;

0,25 .........1,10 m umplutură pământ negru;

1,10 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos.

S3 (zona 5):

- asfalt = 10 cm + umplutură pământ;


- împrejmuire gard tablă cutată.

S4 (zona 6):

- platformă beton (parcare) = 15 cm.

S5 (zona 7):

- platformă beton = 23 cm cu gaigher.

Pagina 106
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S6 (zona 8):

- platformă beton = 22 cm;


- împrejmuire din plăci beton (lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40
- 50 cm (schița X);

S7 (zona 9):

- platformă beton = 30 cm;

S8 (zona 10):

- platformă beton = 23 cm;


- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

fC (zona 11):

0,00 .........0,02 m asfalt;

0,02 .........0,30 m piatră spartă și balast;

0,30 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S9 (zona 12):

- platformă beton = 15 cm cu gaigher;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm + fundație izolată (25/35 cm)
(schița Y).

S10 (zona 13):

- platformă beton = 11 cm;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X) și trotuare exterioare mărginite de borduri;

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 71

Pagina 107
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Argilă (<0,002) 17 - 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,6 - 14,5

Limita de frământare, wL (%) 10,7 - 11,0

Limita de curgere, wP (%) 31,2 - 31,4

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,2 - 20,7

Indicele de consistență, Ic 0,83 - 0,86

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

V. CARTIER MAZEPA II

S1 (zona 1):

- platformă beton (parcare) = 28 cm.

S2 (zona 2):

- platformă beton (parcare) = 12 cm.

S3 (zona 3):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire din plăci cu stâlpi din beton ce reazemă pe o centură de beton armat cu
dimensiunea de 14/32 cm (schița Z);
- în zonă există un puț piezometric.

fA (zona 4):

0,00 .........1,80 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,80 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 108
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S4 (zona 5):

- platformă beton = 16 cm cu gaigher;


- împrejmuire din plăci beton(lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40
- 50 cm (schița X);

S5 (zona 6):

- platformă beton = 17 cm;

fB (zona 7):

0,00 .........0,10 m beton;

0,10 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,40 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

fC (zona 8):

0,00 .........0,19 m beton;

0,19 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,10 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S6 (zona 9):

- trotuar beton (zonă garaje) = 12 cm;

S7 (zona 10):

- (parcare) asfalt = 2 cm + beton = 14 cm;

S8 (zona 11):

- platformă beton = 27 cm + gaigher;


- împrejmuire din plăci beton (local lipsă) și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);

S9 (zona 12):

- (zonă trotuar) asfalt = 4 cm + beton = 12 cm.

fD (zona 13):

0,00 .........0,14 m beton;

0,14 .........0,90 m umplutură pământ negru;

0,90 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 109
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 70 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,7 - 15,1

Limita de frământare, wL (%) 10,6 - 11,5

Limita de curgere, wP (%) 30,8 - 31,7

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,4 - 20,7

Indicele de consistență, Ic 0,78 - 0,86

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

VI. CARTIER MICRO 13

S1 (zona 1):

- platformă beton cu fisuri și crăpături = 8 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fA (zona 2):

0,00 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă (zonă garaje);

Pagina 110
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1,20 .........3,00 m loess galben și galben - cafeniu, puțin umezit, vârtos.

S2 (zona 3):

- platformă beton = 13 cm (zonă garaje).

S3 (zona 4):

- platformă beton = 17 cm;


- împrejmuire din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40 - 50
cm (schița X), puțin încastrat în pământ.

S4 (zona 5):

- asfalt = 4 cm + beton = 19 cm;


- împrejmuire din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40 - 50
cm (schița X).

S5 (zona 6):

- platformă beton = 13 cm;


împrejmuire din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40 - 50
cm (schița X).

S6 (zona 7):

- (zonă parcare) asfalt = 4 cm + beton = 8 cm;

fB (zona 8):

0,00 .........0,11 m platformă beton;

0,11 .........1,10 m umplutură pământ negru;

1,10 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 12 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 68 - 70

Argilă (<0,002) 18 - 19

Pagina 111
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,1 - 15,6

Limita de frământare, wL (%) 10,9 - 11,4

Limita de curgere, wP (%) 31,6 - 31,9

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,5 - 20,7

Indicele de consistență, Ic 0,81 - 0,85

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

VII. CARTIER MICRO 14

S1 (zona 1):

- platformă beton = 19 cm;


- împrejmuire din gard metalic (tablă cutată) cu soclu la interior din beton slab armat.
(schiță W).

fA (zona 2):

0,00 .........0,20 m platformă beton (parcare);

0,20 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,10 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

S2 (zona3):

- platformă beton = 14 cm.

fB (zona 4):

0,00 .........1,00 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,00 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

S3 (zona 5):

- platformă beton = 16 cm;

Pagina 112
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

împrejmuire din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca. 40 - 50


cm (schița X).

S4 (zona 6):

- (zonă parcare) platformă beton = 17 cm + balast/piatră spartă = 20 cm.

fC (zona 7):

0,00 .........0,25 m platformă beton;

0,25 .........1,80 m umplutură pământ negru + material deluvial brun, argilos, umed;

1,80 .........3,00 m loess galben umed - consistent.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 12 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 71

Argilă (<0,002) 17 - 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Caracteristica geotehnică Orizont coeziv

Umiditatea naturală, w (%) 14,7 - 20,3

Limita de frământare, wL (%) 11,0 - 11,4

Limita de curgere, wP (%) 30,8 - 32,0

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,8 - 20,6

Indicele de consistență, Ic 0,57 - 0,80

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mici de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "A" de pământuri sensibile prin umezire.

Pagina 113
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi puțin mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului
natural de pe amplasamente şi funcţie de acestea.

VIII. CARTIER MICRO 16

fA (zona 1):

0,00 .........0,14 m platformă beton;

0,14 .........1,00 m umplutură pământ negru;

1,00 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 2):

- platformă beton = 14 cm.

fB (zona 3):

0,00 .........0,15 m platformă beton;

0,15 .........0,90 m umplutură pământ negru;

0,90 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 4):

- platformă beton = 28 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S3 (zona 5):

- platformă beton = 24 cm (zonă garaje).

S4 (zona 6):

- platformă beton = 16 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S5 (zona 7):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S6 (zona 8):

- platformă beton = 27 cm;

Pagina 114
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fC (zona 9):

0,00 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,20 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

fD (zona 10):

0,00 .........0,12 m platformă beton degradat;

0,12 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,30 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

S7 (zona 11):

- platformă beton = 24 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X).

fE (zona 12):

0,00 .........1,00 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,00 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S8 (zona 13):

- platformă beton = 17 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X).

S9 (zona 14):

- platformă beton = 16 cm (zonă parcare);

S10 (zona 15):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S11 (zona 16):

- platformă beton = 22 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

Pagina 115
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

fF (zona 17):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,30 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S12 (zona 18):

- platformă beton = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fG (zona 19):

0,00 .........0,12 m platformă beton;

0,12 .........3,00 m umplutură pământ negru eterogenă în amestec cu moloz, puțin umezit;

S13 (zona 20):

platformă beton = 22 cm (zonă foste garaje).

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,0 - 16,4

Limita de frământare, wL (%) 10,5 - 11,6

Limita de curgere, wP (%) 30,8 - 31,7

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,8 - 20,6

Indicele de consistență, Ic 0,81 - 0,93

Pagina 116
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

IX. CARTIER MICRO 17

S1 (zona 1):

- asfalt = 7 cm + balast/piatră spartă = 28 cm (parcare).

S2 (zona 2):

- platformă beton (parcare) = 16 cm.

fA (zona 3):

0,00 .........0,08 m platformă beton degradat;

0,08 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S3 (zona 4):

- asfalt = 7 cm + beton = 15 cm (parcare).

S4 (zona 5):

- asfalt = 8 cm + beton = 14 cm (parcare).

fB (zona 6):

0,00 .........0,13 m platformă beton degradat;

0,13 .........1,30 m umplutură pământ negru;

1,30 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S5 (zona 7):

- asfalt = 8 cm + beton = 14 cm (parcare).

fC (zona 8):

0,00 .........0,10 m platformă beton degradat;

0,10 .........1,20 m umplutură pământ negru;

1,20 .........3,00 m loess galben și galben - cafeniu, puțin umezit, vârtos.

Pagina 117
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S6 (zona 9):

- platformă beton = 19 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S7 (zona 10):

- asfalt = 7 cm + beton = 13 cm (parcare).

fD (zona 11):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață, în amestec cu puțină


piatră spartă;

1,40 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos.

fE (zona 12):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S8 (zona 13):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S9 (zona 14):

- platformă beton = 11 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S10 (zona 15):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fF (zona 16):

0,00 .........0,20 m platformă beton;

0,20 .........1,20 m umplutură pământ negru și brun;

1,20 .........3,00 m loess galben și galben - cafeniu, puțin umezit, vârtos.

fG (zona 17):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

Pagina 118
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1,40 .........3,00 m loess galben macroporic sensibil la umezire, vârtos.

S11 (zona 18):

- platformă beton = 11 cm (parcare).

fH (zona 19):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă, în suprafață cu resturi de betoane


degradate;

1,40 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S12 (zona 20):

- platformă beton = 16 cm (parcare).

S13 (zona 21):

- asfalt = 8 cm + piatră spartă și balast = 15 cm.

f I (zona 22):

0,00 .........0,17 m platformă beton;

0,17 .........1,20 m umplutură pământ negru și brun;

1,20 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S14 (zona 23):

- platformă beton = 13 cm (parcare).

S15 (zona 24):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S16 (zona 25):

- asfalt = 11 cm + piatră spartă și balast = 14 cm.

S17 (zona 26):

- platformă beton = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- șină metalică în zona de acces.

S18 (zona 27):

- asfalt = 13 cm + beton = 18 cm + piatră spartă și balast = 15 cm.

Pagina 119
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S19 (zona 28):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S20 (zona 29):

- asfalt = 10 cm + beton = 18 cm (parcare)

fJ (zona 30):

0,00 .........0,15 m platformă beton;

0,15 .........1,50 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,50 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

S21 (zona 31):

- platformă beton = 11 cm (parcare).

S22 (zona 32):

- asfalt = 6 cm + beton = 15 cm (parcare)

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 10 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 70 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 20

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 12,8 - 14,8

Limita de frământare, wL (%) 10,3 - 11,2

Pagina 120
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Limita de curgere, wP (%) 30,4 - 32,1

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,2 - 21,6

Indicele de consistență, Ic 0,80 - 0,89

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

X. CARTIER MICRO 18

S1 (zona 1):

- platformă beton = 18 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fA (zona 2):

0,00 .........0,08 m trotuar de beton degradat;

0,08 .........1,20 m umplutură pământ negru;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

fB (zona 3):

0,00 .........0,06 m trotuar de beton degradat;

0,06 .........1,10 m umplutură pământ negru;

1,10 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 4):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S3 (zona 5):

- platformă beton (parcare) = 16 cm.

S4 (zona 6):

- asfalt = 5 cm + beton (parcare) = 10 cm.

Pagina 121
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S5 (zona 7):

- platformă beton (parcare) = 10 cm.

S6 (zona 8):

- asfalt = 4 cm + beton (parcare) = 10 cm.

fC (zona 9):

0,00 .........0,20 m platformă beton;

0,20 .........1,60 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,60 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S7 (zona 10):

- platformă beton (parcare) = 13 cm.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 10 - 11

Praf (0,063 – 0,002) 71 - 73

Argilă (<0,002) 17 - 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 12,8 - 13,5

Limita de frământare, wL (%) 10,3 - 10,7

Limita de curgere, wP (%) 30,4 - 31,2

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,8 - 20,9

Indicele de consistență, Ic 0,85 - 0,89

Pagina 122
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XI. CARTIER MICRO 19

fA (zona 1):

0,00 .........0,15 m platformă beton;

0,15 .........1,00 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,00 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S1 (zona 2):

- platformă beton = 28 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S2 (zona 3):

- asfalt = 6 cm + beton = 14 cm (parcare).

S3 (zona 4):

- platformă beton (parcare) = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S4 (zona 5):

- platformă beton (parcare) = 23 cm;

S5 (zona 6):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fB (zona 7):

0,00 .........0,20 m platformă beton;

0,20 .........0,90 m umplutură pământ negru;

0,90 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 123
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S6 (zona 8):

- platformă beton = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S7 (zona 9):

- platformă beton (parcare) = 17 cm.

S8 (zona 10):

- platformă beton (parcare) = 16 cm.

S9 (zona 11):

- asfalt = 4 cm + piatră spartă și balast = 32 cm (parcare).

S10 (zona 12):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fC (zona 13):

0,00 .........0,08 m beton degradat (parcare);

0,08 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S11 (zona 14):

- platformă beton (parcare) = 17 cm.

S12 (zona 15):

- platformă beton (parcare) = 12 cm.

S13 (zona 16):

- platformă beton (parcare) = 15 cm.

fD (zona 17):

0,00 .........0,16 m platformă beton (parcare);

0,16 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 124
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S14 (zona 18):

- asfalt = 7 cm + balast = 15 cm (parcare).

S15 (zona 19):

- platformă beton (parcare) = 17 cm.

fE (zona 20):

0,00 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S16 (zona 21):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S17 (zona 22):

- platformă beton = 13 cm;

S18 (zona 23):

- asfalt = 8 cm + piatră spartă și balast = 35 cm (parcare).

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 70 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 19

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 12,7 - 14,0

Limita de frământare, wL (%) 10,4 - 11,2

Pagina 125
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Limita de curgere, wP (%) 30,8 - 31,5

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,0 - 20,8

Indicele de consistență, Ic 0,85 - 0,89

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XII. CARTIER MICRO 20

S1 (zona 1):

- asfalt = 7 cm + balast = 11 cm (parcare).

S2 (zona 2):

- platformă beton (parcare) = 34 cm.

fA (zona 3):

0,00 .........0,05 m asfalt;

0,05 .........0,22 m piatră spartă;

0,22 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

fB (zona 4):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă cu moloz în suprafață;

1,40 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

fC (zona 5):

0,00 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,10 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

fD (zona 6):

0,00 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 126
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

fE (zona 7):

0,00 .........1,00 m umplutură pământ negru;

1,00 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S3 (zona 8):

- platformă beton (parcare) = 15 cm.

S4 (zona 9):

- platformă beton = 20 cm;


împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);

fF (zona 10):

0,00 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,10 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S5 (zona 11):

- platformă beton degradat = 10 cm.

S6 (zona 12):

- platformă beton = 18 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S7 (zona 13):

- platformă beton (parcare) = 10 cm.

S8 (zona 14):

- platformă beton = 23 cm.

S9 (zona 15):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S10 (zona 16):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

Pagina 127
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S11 (zona 17):

- trotuar beton (zonă garaje) = 13 cm.

S12 (zona 18):

- asfalt = 10 cm + beton = 12 cm (parcare).

S13 (zona 19):

- asfalt + beton = 14 cm + material granular = 15 cm (parcare).

S14 (zona 20):

- platformă beton = 25 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S15 (zona 21):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 19

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 12,7 - 14,3

Limita de frământare, wL (%) 10,6 - 11,5

Limita de curgere, wP (%) 30,5 - 31,8

Pagina 128
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,6 - 20,4

Indicele de consistență, Ic 0,88 - 0,89

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XIII. CARTIER MICRO 21

fA (zona 1):

0,00 .........0,15 m platformă beton (parcare);

0,15 .........0,90 m umplutură pământ negru;

0,90 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S1 (zona 2):

- platformă beton (parcare/trotuar) = 12 cm.

fB (zona 3):

0,00 .........1,50 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,50 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 4):

- platformă beton = 19 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fC (zona 5):

0,00 .........0,08 m pietriș;

0,08 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S3 (zona 6):

- platformă beton = 16 cm;

fD (zona 7):

0,00 .........1,10 m umplutură pământ negru;

Pagina 129
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1,10 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S4 (zona 8):

- platformă beton = 17 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S5 (zona 9):

- platformă beton = 16 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fE (zona 10):

0,00 .........0,18 m platformă beton (parcare);

0,18 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S6 (zona 11):

- platformă beton = 28 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S7 (zona 12):

- platformă beton (parcare) = 13 cm.

fF (zona 13):

0,00 .........0,18 m platformă beton;

0,18 .........1,20 m umplutură pământ negru;

1,20 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S8 (zona 14):

- platformă beton (parcare) = 22 cm.

S9 (zona 15):

- platformă beton = 16 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

Pagina 130
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 71

Argilă (<0,002) 17 - 19

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,2 - 14,6

Limita de frământare, wL (%) 10,6 - 11,8

Limita de curgere, wP (%) 30,6 - 32,0

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,6 - 21,0

Indicele de consistență, Ic 0,82 - 0,92

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XIV. CARTIER MICRO 38

S1 (zona 1):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fA (zona 2):

0,00 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă în amestec cu moloz și asfalt degradat
la partea superioară;

Pagina 131
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1,10 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

fB (zona 3):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,40 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 4):

- asfalt = 2 cm + platformă beton = 16 cm.

S3 (zona 5):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S4 (zona 6):

- platformă beton (parcare) = 20 cm.

fC (zona 7):

0,00 .........0,10 m platformă beton degradat;

0,10 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos - consistent.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 71

Argilă (<0,002) 18 - 19

Pagina 132
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 15,2 - 17,2

Limita de frământare, wL (%) 10,6 - 10,9

Limita de curgere, wP (%) 31,9 - 32,3

Indicele de plasticitate, Ip (%) 21,3 - 21,4

Indicele de consistență, Ic 0,69 - 0,80

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XV. CARTIER MICRO 39 A

S1 (zona 1):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S2 (zona 2):

- platformă beton degradat = 10 cm;

fA (zona 3):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos, puțin umezit.

fB (zona 4):

0,00 .........0,08 m platformă beton degradat;

0,08 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 133
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S3 (zona 5):

- platformă beton = 8 cm;

fC (zona 6):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterog. în suprafață în amestec cu moloz;

1,40 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 10 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 70 - 72

Argilă (<0,002) 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,2 - 15,8

Limita de frământare, wL (%) 10,2 - 11,3

Limita de curgere, wP (%) 31,6 - 31,8

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,5 - 21,4

Indicele de consistență, Ic 0,79 - 0,84

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

Pagina 134
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

XVI. CARTIER MICRO 39 B

S1 (zona 1):

- platformă beton = 16 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S2 (zona 2):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fA (zona 3):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață în amestec cu moloz;

1,30 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

S3 (zona 4):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fB (zona 5):

0,00 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben, macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 70

Argilă (<0,002) 18 - 19

Pagina 135
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,0 - 16,1

Limita de frământare, wL (%) 10,6 - 11,4

Limita de curgere, wP (%) 32,1 - 32,2

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,7 - 21,6

Indicele de consistență, Ic 0,79 - 0,81

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XVII. CARTIER MICRO 39 C

S1 (zona 1):

- platformă beton (parcare) = 18 cm;

fA (zona 2):

0,00 .........0,12 m platformă beton;

0,12 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben, macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 3):

- platformă beton (parcare) = 13 cm;

S3 (zona 4):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

Pagina 136
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

fB (zona 5):

0,00 .........0,16 m platformă beton;

0,16 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,20 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

fC (zona 6):

0,00 .........0,07 m asfalt degradat;

0,07 .........0,15 m material granular;

0,15 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

S4 (zona 7):

- platformă beton = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S5 (zona 8):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 10 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 71 - 73

Argilă (<0,002) 17

Pagina 137
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,0 - 14,3

Limita de frământare, wL (%) 10,1 - 11,3

Limita de curgere, wP (%) 30,4 - 30,9

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,6 - 20,3

Indicele de consistență, Ic 0,85 - 0,89

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XVIII. CARTIER MICRO 40

S1 (zona 1):

- asfalt = 14 cm + piatră spartă = 10 cm.

fA (zona 2):

0,00 .........1,20 m umplutură pământ negru;

1,20 .........3,00 m loess galben umezit, consistent în general.

fB (zona 3):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru;

1,30 .........3,00 m loess galben umed, consistent în general.

fC (zona 4):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru;

1,40 .........3,00 m loess galben umezit, consistent în general.

fD (zona 5):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru;

1,30 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

Pagina 138
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S2 (zona 6):

- asfalt = 2 cm + piatră spartă = 30 cm.

S3 (zona 7):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fE (zona 8):

0,00 .........1,50 m umplutură eterogenă în suprafață și neagră – brună în bază, umezită;

1,50 .........3,00 m loess galben umed - consistent.

S4 (zona 9):

- asfalt = 5 cm + piatră spartă = 30 cm.

S5 (zona 10):

- platformă beton = 10 cm;

S6 (zona 11):

- platformă beton = 25 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S7 (zona 12):

- platformă beton = 17 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S8 (zona 13):

- platformă beton = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fF (zona 14):

0,00 .........0,13 m platformă beton;

0,13 .........1,40 m umplutură pământ negru;

1,40 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

Pagina 139
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S9 (zona 15):

- asfalt = 5 cm + piatră spartă și balast = 30 cm.

S10 (zona 16):

- asfalt = 3 cm + piatră spartă și balast = 30 cm.

fG (zona 17):

0,00 .........0,15 m platformă beton;

0,15 .........1,50 m umplutură pământ negru și brun;

1,50 .........3,00 m loess galben cafeniu și galben, umezit - consistent.

S11 (zona 18):

- platformă beton = 24 cm;

S12 (zona 19):

- platformă beton = 18 cm;

fH (zona 20):

0,00 .........1,60 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,60 .........3,00 m loess galben, umezit - consistent.

S13 (zona 21):

- asfalt = 5 cm + piatră spartă și balast = 18 cm.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 71

Argilă (<0,002) 17 - 20

Pagina 140
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 15,3 - 20,0

Limita de frământare, wL (%) 10,6 - 11,2

Limita de curgere, wP (%) 30,1 - 32,3

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,4 - 21,1

Indicele de consistență, Ic 0,58 - 0,77

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XIX. CARTIER PIAȚĂ

S1 (zona 1):

- platformă parțial beton = 11 cm si parțial din dale beton = 7 cm


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fA (zona 2):

0,00 .........0,08 m platformă beton;

0,08 .........1,00 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,00 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos - consistent.

S2 (zona 3):

- platformă beton = 11 cm cu gaigher;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S3 (zona 4):

- platformă beton = 14 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de
cca. 40 - 50 cm (schița X);

Pagina 141
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S4 (zona 5):

- platformă beton = 13 cm;


împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S5 (zona 6):

- platformă beton = 17 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fB (zona 7):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă (zonă garaje);

1,30 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

fC (zona 8):

0,00 .........0,36 m platformă dublă de beton;

0,36 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,40 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

S6 (zona 9):

- platformă beton = 20 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fD (zona 10):

0,00 .........0,18 m platformă beton (parcare);

0,18 .........0,90 m umplutură pământ negru;

0,90 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos - consistent.

S7 (zona 11):

- platformă beton degradat = 15 cm;

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Pagina 142
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nisip (2 – 0,063) 11 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 71

Argilă (<0,002) 18 - 19

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,7 - 15,8

Limita de frământare, wL (%) 10,3 - 10,7

Limita de curgere, wP (%) 31,2 - 31,9

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,8 - 21,5

Indicele de consistență, Ic 0,78 - 0,83

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XX. CARTIER PORT

S1 (zona 1):

- platformă beton = 17 cm.

S2 (zona 2):

- platformă beton = 11 cm.

S3 (zona 3):

- platformă beton = 23 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fA (zona 4):

0,00 .........0,18 m platformă beton (parcare);

Pagina 143
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

0,18 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben nisipos, puțin umezit, vârtos - consistent.

S4 (zona 5):

- platformă beton = 12 cm.

fB (zona 6):

0,00 .........0,20 m platformă beton;

0,20 .........2,00 m umpluturi eterogene de pământ negru în amestec cu moloz, umede;

2,00 .........3,00 m prafuri argiloase nisipoase aluvionare, cenușii, umede, consistente - moi.

fC (zona 7):

0,00 .........1,70 m umpluturi eterogene în amestec cu pământ, umede;

1,70 .........3,00 m prafuri argiloase nisipoase, cenușii și cenușii - gălbui, consistente – moi,
umede.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 14 - 22

Praf (0,063 – 0,002) 52 - 68

Argilă (<0,002) 18 - 28

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Caracteristica geotehnică Orizont coeziv

Umiditatea naturală, w (%) 15,0 - 26,7

Limita de frământare, wL (%) 12,3 - 14,2

Limita de curgere, wP (%) 31,4 - 40,4

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,1 - 26,6

Indicele de consistență, Ic 0,56 - 0,86

Pagina 144
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană a fost interceptat în mare parte din forajele
executate, acesta aflându-se la adâncimi începând cu 2,70 m de la cotele actuale ale terenului
natural de pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XXI. CARTIER SIDERURGIȘTILOR VEST

S1 (zona 1):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fA (zona 2):

0,00 .........0,28 m platformă dublă de beton;

0,28 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,10 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

S2 (zona 3):

- platformă beton (trotuar) = 17 cm;

S3 (zona 4):

- platformă beton (parcare) = 14 cm;

S4 (zona 5):

- platformă beton = 23 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fB (zona 6):

0,00 .........0,12 m platformă beton (parcare);

0,12 .........1,50 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață, brună în bază;

1,50 .........3,00 m loess galben și galben – cafeniu, ușor argilos, puțin umezit, vârtos -
consistent.

S5 (zona 7):

- platformă beton = 16 cm;

fC (zona 8):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,40 .........3,00 m loess galben și galben – cafeniu, ușor argilos, puțin umezit, vârtos -
consistent.

Pagina 145
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S6 (zona 9):

- platformă beton (parcare) = 11 cm.

S7 (zona 10):

- platformă beton = 20 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S8 (zona 11):

- platformă beton degradată (concavă) = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fD (zona 12):

0,00 .........0,14 m platformă beton;

0,14 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

S9 (zona 13):

- (zonă parcare) asfalt = 7 cm + piatră spartă și balast = 23 cm;

S10 (zona 14):

- platformă beton (parcare) = 10 cm.

S11 (zona 15):

- platformă beton degradat (trotuar) = 10 cm.

S12 (zona 16):

- platformă beton (parcare) = 23 cm.

fE (zona 17):

0,00 .........0,13 m platformă beton;

0,13 .........1,50 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,50 .........3,00 m loess galben și galben - cafeniu, puțin umezit, vârtos – consistent.

Pagina 146
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 70

Argilă (<0,002) 18 - 19

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,1 - 17,1

Limita de frământare, wL (%) 10,9 - 11,8

Limita de curgere, wP (%) 31,7 - 32,2

Indicele de plasticitate, Ip (%) 19,9 - 21,3

Indicele de consistență, Ic 0,71 - 0,88

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasamente şi funcţie de acestea.

XXII. CARTIER TRAIAN NORD

fA (zona 1):

0,00 .........1,00 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,00 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

Pagina 147
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11

Praf (0,063 – 0,002) 72

Argilă (<0,002) 17

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,0 - 13,5

Limita de frământare, wL (%) 10,9

Limita de curgere, wP (%) 31,6

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,7

Indicele de consistență, Ic 0,90

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajul executat, acesta
aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe
amplasament şi funcţie de acesta.

XXIII. CARTIER ȚIGLINA I

fA (zona 1):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru;

1,40 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos - consistent.

fB (zona 2):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru;

Pagina 148
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

1,30 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos.

S1 (zona 3):

- platformă beton = 19 cm;


- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S2 (zona 4):

- platformă beton = 30 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S3 (zona 5):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S4 (zona 6):

- platformă beton = 20 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fC (zona 7):

0,00 .........0,15 m platformă beton;

0,15 .........1,10 m umplutură pământ negru;

1,10 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S5 (zona 8):

- platformă beton = 13 cm;

fD (zona 9):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,30 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

fE (zona 10):

0,00 .........0,08 m platformă beton;

0,08 .........0,60 m umplutură pământ negru;

0,60 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, puțin umezit, vârtos.

Pagina 149
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S6 (zona 11):

- platformă beton = 23 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S7 (zona 12):

- platformă beton (parcare) = 18 cm.

S8 (zona 13):

- platformă beton (parcare) = 30 cm.

fF (zona 14):

0,00 .........0,09 m asfalt;

0,09 .........0,16 m platformă beton;

0,16 .........1,20 m umplutură pământ negru;

1,20 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos.

S9 (zona 15):

- platformă beton = 14 cm;


- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

S10 (zona 16):

- platformă beton = 33 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

S11 (zona 17):

- platformă beton = 15 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y).

S12 (zona 18):

- platformă beton = 9 cm.

S13 (zona 19):

- platformă beton = 20 cm.

fG (zona 20):

0,00 .........0,15 m platformă beton;

Pagina 150
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

0,15 .........1,30 m umplutură pământ negru;

1,30 .........3,00 m loess galben macroporic, sensibil la umezire, vârtos.

S14 (zona 21):

- (zonă parcare) asfalt = 4 cm + piatră spartă și balast = 20 cm.

S15 (zona 22):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X).

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 10 - 11

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 73

Argilă (<0,002) 17 - 20

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,1 - 17,0

Limita de frământare, wL (%) 10,2 - 11,2

Limita de curgere, wP (%) 30,8 - 32,3

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,1 - 21,1

Indicele de consistență, Ic 0,77 - 0,86

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Pagina 151
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasament şi funcţie de acesta.

XXIV. CARTIER ȚIGLINA II

fA (zona 1):

0,00 .........0,16 m platformă beton;

0,16 .........1,20 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,30 .........3,00 m loess galben sensibil la umezire, vârtos, puțin umezit în bază.

S1 (zona 2):

- platformă beton degradată = 16 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fB (zona 3):

0,00 .........0,20 m platformă beton;

0,20 .........1,10 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,10 .........3,00 m loess galben, puțin umezit, vârtos - consistent.

S2 (zona 4):

- platformă beton degradată = 16 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S3 (zona 5):

- platformă beton degradată = 25 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

fC (zona 6):

0,00 .........0,14 m asfalt;

0,14 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,40 .........3,00 m loess galben și galben - cafeniu puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

fD (zona 7):

0,00 .........0,07 m piatră cubică;

Pagina 152
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

0,07 .........0,18 m nisip;

0,18 .........0,30 m piatră spartă;

0,30 .........1,30 m umplutură pământ negru;

1,30 .........3,00 m loess galben puțin umezit, vârtos – consistent.

S4 (zona 8):

- platformă beton = 12 cm;

S5 (zona 9):

- platformă beton = 18 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fE (zona 10):

0,00 .........0,14 m platforma beton degradat;

0,14 .........1,80 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață, în amestec cu moloz,


neagra – brună în bază;

1,80 .........3,00 m loess galben și galben – cafeniu.

S6 (zona 11):

- platformă beton = 22 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S7 (zona 12):

- platformă beton = 7 cm;

fF (zona 13):

0,00 .........1,30 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață local cu beton degradat
(zonă garaje);

1,30 .........3,00 m loess galben puțin umezit, sensibil la umezire, vârtos.

fG (zona 14):

0,00 .........0,10 m asfalt + beton;

0,10 .........1,70 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,70 .........3,00 m loess galben puțin umezit, consistent.

S8 (zona 15):

- asfalt = 2 cm + beton = 10cm.

Pagina 153
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S9 (zona 16):

- platformă beton = 20 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S10 (zona 17):

- platformă beton = 30 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

S11 (zona 18):

- platformă beton = 17 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 10 - 12

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 20

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 14,6 - 17,4

Limita de frământare, wL (%) 10,1 - 11,4

Limita de curgere, wP (%) 30,6 - 32,0

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,5 - 21,3

Indicele de consistență, Ic 0,67 - 0,82

Pagina 154
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasament şi funcţie de acesta.

XXV. CARTIER GARĂ

S1 (zona 1):

- platformă beton = 10 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

S2 (zona 2):

- platformă beton = 13 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);
- grindă în zona accesului cu dimensiunea de 50/30 cm (schița Y);

XXVI. CARTIER ZONA VECHE

fA (zona 1):

0,00 .........1,10 m umplutură pământ negru;

1,10 .........3,00 m loess galben, sensibil la umezire, vârtos în general, puțin umezit.

fB (zona 2):

0,00 .........0,06 m pavaj dale;

0,06 .........1,30 m umplutură pământ negru;

1,30 .........3,00 m loess galben, umed, consistent - moale.

S1 (zona 3):

- platformă beton = 28 cm;


- împrejmuire parțială din plăci beton și stâlpi cu fundații izolate cu adâncimea de cca.
40 - 50 cm (schița X);

fC (zona 4):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă;

1,40 .........3,00 m loess galben, umezit, consistent - moale.

fD (zona 5):

Pagina 155
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă în suprafață;

1,40 .........3,00 m loess galben, puțin umezit, consistent.

fE (zona 6):

0,00 .........1,40 m umplutură pământ negru eterogenă umezită;

1,40 .........3,00 m loess galben, umed, consistent - moale.

S2 (zona 7):

- asfalt = 3 cm + beton (parcare) = 15 cm;

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 – Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm) %

Pietriș (63 – 2)

Nisip (2 – 0,063) 11 - 13

Praf (0,063 – 0,002) 69 - 72

Argilă (<0,002) 17 - 18

Tabelul nr. 2 – Caracteristici fizice

Orizont coeziv
Caracteristica geotehnică
(loess)

Umiditatea naturală, w (%) 13,8 - 24,2

Limita de frământare, wL (%) 10,2 - 11,6

Limita de curgere, wP (%) 30,6 - 31,7

Indicele de plasticitate, Ip (%) 20,1 - 21,0

Indicele de consistență, Ic 0,37 - 0,86

Valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mici de 2 cm/m
încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentelor cercetate,
în grupa "A" de pământuri sensibile prin umezire.

Pagina 156
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajele executate,


acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 3,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de
pe amplasament şi funcţie de acesta.

În detaliu, amplasarea forajelor/ sondajelor geotehnice executate, stratificaţia și principalele


caracteristici fizice ale terenului de fundare, se pot urmări în planurile de situaţie și fişele de
stratificaţie anexate studiului geotehnic.

Condiţii de fundare şi recomandări

În conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condiţiile geologo tehnice


descrise mai sus şi caracteristicile obiectivelor proiectate, rezultă următoarele condiţii de
fundare pentru acestea:

1. În cazul variantei ca punctele de colectare să fie subterane (în cuve prefabricate din
beton armat).

A. Fundarea se va face direct la adâncimea impusă constructiv şi cu respectarea


adâncimii impusă de NP 125/2010, pe orizontul eolian loessoid galben, macroporic, sensibil
la umezire, vârtos în general care se întâlneşte imediat sub stratul de umplutură pământ negru
local eterogenă, din suprafaţa terenului de fundare, strat ce se va îndepărta în totalitatea lui.

Locațiile ce corespund condițiilor mai sus menționate sunt:

Cartier Aurel Vlaicu (cu zonele: 2, 3 , 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45), Cartier Centru, Cartier Mazepa I, Cartier Mazepa II,
Cartier Micro 13, Cartier Micro 14 (cu zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6), Cartier Micro 16, Cartier
Micro 17, Cartier Micro 18, Cartier Micro 19, Cartier Micro 20, Cartier Micro
21, Cartier Micro 38, Cartier Micro 39A, Cartier Micro 39B, Cartier Micro 39C,
Cartier Micro 40 (cu zonele: 13, 14, 15, 18, 19), Cartier Piață, Cartier Port (cu zona 4),
Cartier Siderurgiștilor Vest, Cartier Traian Nord, Cartier Tiglina I, Cartier Tiglina
II, Cartier Zona Veche (cu zonele 1, 5, 7).

Zonele în care grosimile stratului de pământ negru vor fi mai mari decât cota de fundare,
sau dacă la adâncimea de fundare impusă constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi
eterogene cu resturi de cărămizi, moloz, etc. sau zone cu umidităţii excesive, mai mari decât
a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitate şi
golul rezultat va fi completat până la cota de fundare cu pământ galben, curat cu umiditatea
optimă de compactare (w = 12,0 - 16,0 %), compactat corespunzător cu mijloace de terasare
semi-mecanice, în strate subţiri cu grosimea de cca. 15 – 20 cm. Condiţia de calitate a

Pagina 157
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

compactării eventualelor umpluturi este realizarea unei greutăţi volumice medii în stare
uscată de cca. 17,5 KN/m³.

• pentru cota de fundare indicată, ținându-se cont de soluția de fundare propusă a fi


aplicată se consideră: modulul de deformație laterală  = 0,35.
• in lipsa unor date ce se obţin prin încercări pe teren cu placa, pentru valorile
coeficientului de pat „ks” se pot utiliza cele redate în tabelul k.2 din NP 112 – 2014. Interpolând
valorile menţionate în respectivul tabel pentru indici de consistenţă reieşiţi din probele
analizate rezultă 64000 ≤ ks ≥ 92000 kN/m³.

Presiunea convenţională, ce se va lua în calcul, pe terenul natural din zonă, vârtos, descris
anterior, va fi de 100 kPa.
Obligatoriu se va compacta fundul săpăturii la un grad de compactare Proctor D = 98
%, cu mijloace de terasare semi-mecanice sau mecanice, înainte de turnarea betonului
de egalizare.

B. Fundarea directă pe orizontul eolian loessoid umed ori cel aluvionar, descris
anterior, la adâncimea impusă constructiv şi cu respectarea adâncimii limită de îngheţ, prin
intermediul unui strat din material granular ( balast / piatră spartă ), cu grosimea de 0,30
– 0,40 m.

Stratul de material granular se va realiza prin compactare în două strate elementare cu


grosimea de cca. 15.0 – 20 cm, cu mijloace terasiere mecanice ori semi-mecanice.

Condiţia de calitate a compactării este realizarea unei greutăţi volumice minime pe


fiecare strat, Yd min = 21,5 kN/m³. Altfel spus, realizarea unui grad de compactare Dmin.=
95 – Dmed. = 98 % - proctor modificat.

Realizarea unui modul de deformație lineară pe suprafața stratului de material


granular compactat Emin = 40 Mpa.

Materialul folosit va avea o granulaţie continuă şi neuniformă (U> 5). Fracţiunile peste
70 mm nu vor depăşi 15 – 20 % din volumul total.

Locațiile ce corespund condițiilor mai sus menționate sunt:

Cartier Aurel Vlaicu (cu zonele: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30, 34, 35,
36, 40, 43), Cartier Dimitrie Cantemir, Cartier Micro 14 (cu zona 7), Cartier Micro 40
(cu zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21), Cartier Port (cu zonele 1, 2,
3, 5, 6, 7), Cartier Zona Gării, Cartier Zona Veche (cu zonele 2,3,4,6).

Pagina 158
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Zonele în care grosimile stratului de pământ negru vor fi mai mari decât cota de fundare,
sau dacă la adâncimea de fundare impusă constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi
eterogene cu resturi de cărămizi, moloz, etc. acestea vor fi considerate accidente subterane,
se vor elimina în totalitate şi golul rezultat va fi completat până la cota de fundare tot cu
material granular, compactat.

• în lipsa unor date ce se obţin prin încercări pe teren cu placa, pentru valorile
coeficientului de pat „ks” se pot utiliza cele redate în tabelul k.2 din NP 112 – 2014. Interpolând
valorile menţionate în respectivul tabel pentru indici de consistenţă reieşiţi din probele
analizate rezultă 34000 ≤ ks ≤ 62000 kN/m³.
Presiunea convenţională, ce se va lua în calcul, pe terenul natural din zonă, consistent,
descris anterior, prin intermediul stratului de material granular (balast) va fi de 90 kPa.
La proiectare, execuţie şi exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea
umezirii terenului de fundare din jurul construcţiilor sau de sub aceasta, cu ape infiltrate
provenite din precipitaţii sau pierderi din reţele şi conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă
şi canalizare.

Dacă în urma executării săpăturilor pentru fundaţii, lucrările vor fi surprinse de


precipitaţii sau eventuale pierderi de apă ce ajung pe fundul săpăturii, înaintea începerii
lucrarilor pentru fundaţii, fundul săpăturii trebuie lăsat să se usuce, iar dacă umezirea este
puternică, se va îndepărta stratul afectat şi va fi înlocuit cu pământ galben curat, compactat
corespunzător.

La proiectare, execuţie şi exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea


posibilităţilor de apariţie a tasărilor suplimentare prin umezire a terenului de fundare, astfel: -
sistematizarea pe verticală şi în plan a terenului adiacent construcţiilor proiectate, care se va
executa la cote superioare celor ale terenului adiacent. Sistematizarea va trebui să asigure o
îndepărtare rapidă a apelor de precipitaţii căzute sau scurse spre amplasament, a împiedicării
stagnării acestora şi pătrunderii lor la fundaţiile construcţiilor, în afara amplasamentului, spre
un emisar în funcţiune. Acest lucru se va realiza prin trotuare de protecţie, pante, rigole şi
şanţuri de gardă dalate, verificate periodic şi menţinute în funcţiune.

Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa cu adâncimi de până la:

- 0,75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive;

- 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune medie (argile prăfoase);

Săpăturile cu pereţi în taluz se pot executa în orice fel de teren cu respectarea

următoarelor condiţii:

Pagina 159
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- panta taluzului definită prin tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală (tg β =
h/b), să nu depăşească valorile admise pentru diverse categorii de pământuri:

- umpluturi: - adâncimea săpăturii până la 3,00 m;

- tg β = 1/1,25

- argilă prăfoasă: - tg β = 1/0,75

Dacă va fi cazul la săpături se vor folosi sprijiniri și eventual epuismente


corespunzătoare.

Toate umpluturile din jurul fundaţiilor sau cele aferente sistematizării pe verticală a
terenului din jurul construcţiilor proiectate, se vor face cu pământ galben curat, cu umiditatea
optimă de compactare, compactat corespunzător în strate subţiri de cca. 15 cm grosime,
manual sau semi-mecanic, într-un timp cât mai scurt, odată cu ajungerea fundațiilor la cota ±
0,00.

2. În cazul variantei ca punctele de colectare să fie supraterane (prin intermediul unor


platforme de beton).
Fundarea se va face direct, a noului sistem proiectat pe terenul de fundare existent în
zonă. Dacă, odată cu începerea lucrărilor de execuţie a noului sistem, se vor depista zone
umede sau cu umpluturi eterogene (pământ negru cu resturi de cărămizi, moloz, etc.) acestea
vor fi considerate accidente subterane, se vor îndepărta în totalitatea lor şi se vor completa
golurile rezultate până la cota de fundare, cu pământ galben / local curat, compactat în
strate subţiri cu grosimea de 10 – 15 cm (cu mijloace terasiere mecanice ori semi-mecanice).

Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul natural din zonă va
fi de: Ep = 70 000 - 80 000 kPa pentru P4. De aici rezultă că valoarea Coeficientului lui
Poisson luată din tabele este v = 0,35.

Modulul de deformație lineară pe orizontul eolian loessoid vârtos, ori umplutura de


pământ galben curată compactată, se estimează la cca. Ed = 18000 kPa (pentru o presiune
efectiva de 100 kPa).

Modulul de deformație lineară pe stratul de pâmânt negru / umplutură pământ se


estimează la cca. Ed = 10000 kPa (pentru o presiune efectiva de 60 kPa).

Conform: ”Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrări


de terasamente – Ts, editia 1994”, elaborat de I.S.P.C.F. în colaborare cu I.N.C.E.R.C. -
Bucureşti şi aprobate de M.L.P.A.T., pământurile în care se vor executa săpături se
încadrează în următoarele categorii:

Pagina 160
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nr. Denumirea Proprie- Categoria de teren după modul de Greutate Afânarea


pământurilor tăţi comportare la săpat medie în după exec.
crt sau rocilor situ săpăturii
dezagregate coezive Manual Mecanizat

cu Exca- Buldozer Moto-


lopata vator (kg/m3) (%)
screper
cazma,
etc.

1. Praf argilos Slab mijlociu I I I 1700 - 1850 14 - 28


nisipos (loess) coezive

2. Pământ Slab mijlociu I I I 1600 - 1700 14 - 28


vegetal coezive
cu/fără
rădăcini

Ca urmare a observaţiilor de teren şi a analizării datelor geotehnice obţinute prin


execuţia forajelor de studiu, conform NP 074 - 2014 “Normativ privind documentaţiile
geotehnice pentru construcţii”, pentru amplasamentele studiate rezultă următoarele:

Factorii riscului geotehnic Descrierea situaţiei din Punctaj

conform Tabel A3 amplasamentul studiat rezultat

Condiţii de teren, pct. A.1.2.1. Terenuri dificile 6

Apa subterană, pct. A.1.2.2. Fără epuizmente 1

Importanţa construcţiei, pct. A.1.2.3. Redusă 2

Vecinătăţi, pct. A.1.2.4. Fără riscuri 1

Seismicitate ag = 0,30 g 2

PUNCTAJ TOTAL REZULTAT 12

Pentru obiectivele proiectate, rezultă o încadrare în categoria geotehnică 2 căreia îi


corespunde un risc geotehnic „moderat”.

La proiectare se vor respecta prevederile normativelor şi STAS – urilor în vigoare:


▪ Normativ NP 074-2014, privind întocmirea și verificarea documentațiilor geotehnice
pentru construcții;
▪ Normativ NP 125 / 2010, privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe
terenuri sensibile la umezire;

Pagina 161
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

▪ Eurocod 7 - Proiectare geotehnică. Partea 2- Învestigarea și încercarea terenului.


▪ Normativ NP 112 /2014, privind proiectarea fundaţiilor de suprafață;
▪ Normativ C 169 / 1988, privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea
fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
▪ STAS 6054/1977 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț.
▪ SR 11100/1/1993 - Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României şi
Reglementarea tehnică P100 – 1 / 2013, Cod de proiectare seismică – partea I –
Prevederi de proiectate pentru clădiri;

▪ CR 1-1-3/2012 – „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii.”


▪ CR 1-1-4/2012 – „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului.”
▪ SR EN ISO 14688-1/2004 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi
clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere;
▪ SR EN ISO 14688-2/2005 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi
clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
▪ STAS 1913/5 -1985 – Teren de fundare. Determinarea granulozității.
▪ STAS 1913/1 -1982 – Teren de fundare. Determinarea umidității.
▪ STAS 1913/4 -1985 – Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
▪ PD 177/ 2001 – Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semi-
îngropate.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural


și tehnologic:

Obiectul prezentei documentații este amenajarea și modernizarea punctelor de colectare


deșeuri în municipiul Galați.

Lucrările proiectate asigură toate funcțiunile necesare unor puncte de colectare selectivă a
deșeurilor și respectă cerințele beneficiarului, municipiul Galați.

▪ caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;


▪ varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;
▪ echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Municipiul Galați a implementat în cursul anului 2011 proiectul “Managementul integrat al


deșeurilor urbane solide în municipiul Galați și împrejurimi” (Măsura ISPA 2003RO
16/P/PE/027), fiind puse în funcțiune stația de sortare și compostare.
Stația de sortare cu o capacitate de 6000 t/an, realizează sortarea deșeurilor de hârtie/carton,
plastic, metal și sticlă colectate în cadrul fluxului de colectare selectivă, din municipiul Galați.
În cadrul stației de compostare ce are o capacitate de 10000t/an se realizează transformarea
în compost a deșeurilor biodegradabile, verzi, colectate din parcuri, grădini.
De asemenea, au fost amenajate 220 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor. Fiecare
punct este dotat cu containere tip igloo cu capacitatea de 2mc, pentru colectarea deșeurilor
de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă de la populație. În prezent, la nivel local există peste
1.220 de containere de tip IGLOO pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Gradul de
colectare selectivă și de valorificare a deșeurilor este redus.
O altă componentă a proiectului a vizat închiderea depozitului neconform de la Tirighina și
amenajarea unui nou depozit ecologic construit conform prevederilor legale. Astfel, a fost

Pagina 162
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

construită prima celulă de depozitare a deșeurilor municipale nepericuloase și toate facilitățile


necesare funcționării depozitului.
În prezent, punctele de colectare selectivă, implicit containerele sunt degradate, nemaiputând
să-și îndeplinească scopul inițial. Punctele de colectare existente se află pe domeniul public.
Amplasamentul analizat se regăsește în intravilanul municipiului Galați.
Obiectivul de investiție principal este destinat colectării prin sistem suprateran/subteran a
deșeurilor urbane de pe raza municipiului Galați în vederea reciclării și valorificării deșeurilor.
Obiectivele specifice ale investiției sunt următoarele:
▪ Eficientizarea activității de colectare a deșeurilor;
▪ Îmbunătățirea calității mediului;
▪ Eliminarea focarelor de infecție;
▪ Eliminarea mirosurilor neplăcute;
▪ Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
▪ Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
▪ Golirea containerului în condiții de igienă;
▪ Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban.

În consecinţă s-au propus 3 variante de intervenţii asupra punctelor de colectare analizate:

▪ Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


subteran;
▪ Scenariul 2 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran;
▪ Scenariul 3 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran și subteran.
▪ Scenariul 4 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran, cu gura de scurgere in pardoseala;

3.2.1 SCENARIUL 1 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


subteran

Scenariul 1 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem subteran.

O parte din punctele de colectare deșeuri sunt amenajate cu placă de beton și împrejmuiri din
plăci de beton prefabricate și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului pe care în
trecut culisa o poartă metalică, altele sunt amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori pe spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentatii.

Toate aceste elemente constructive existente pe zona aleasă se vor demola pentru a se putea
realiza săpătura în care se va amplasa noul sistem de colectare subteran.

Sistemul subteran în varianta de bază este realizat dintr-o cuva din beton armat
impermeabilă ce contureză partea subterană a sistemului, constituind spațiul subteran în care
se coboară cele 4 eurocontainere standard de 1100 l în care sunt colectate deșeurile. La

Pagina 163
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

partea inferioară a cuvei se fixează sistemul de ridicare al pubelelor realizat din structura
metalică zincată la cald, prevăzut cu 2 platforme și sistem hidraulic de ridicare de tip foarfecă.

Cele 2 platforme sunt supraetajate astfel încât pe cea amplasată în partea inferioară (în
subteran) să se poată amplasa 4 containere de 1,1 mc, metalice zincate, pentru colectarea
deșeurilor, iar pe cea amplasată în partea superioară (în suprateran sau la nivelul platformelor
pietonale) se vor monta 4 coșuri prevăzute cu fante de introducere a deșeurilor, care sunt
prevăzute cu o secțiune de trecere sub formă de tambur.

Fantele vor fi prevazute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu diametrul
de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea deșeurilor, partea
din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la închiderea trapelor
deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special prevăzut pentru
colectare din subteran. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1

Pagina 164
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagare pe bucșe de teflon ce vor asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluita, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate
deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite
pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului subteran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevăzută cu mâner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre
acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Coșurile de la suprafață vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a
operatorului, a zonei deservite sau asociației de locatari, după caz și etichetate cu tipurile de
deșeuri.

Elementele structurii metalice vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor
respecta cerințele de calitate normale, în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor
atasa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor
cadrului metalic și conformitatea cu standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice
sudate parțial care prezintă părți alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit
pătrunderea straturilor anticorozive. De asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru
structuri din oțel impuse prin standardul EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un
organism de certificare acreditat care atestă calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale
structurii din oțel în conformitate cu standardul specificat. Întreaga structură metalică va fi
zincată la cald.

Pentru accesul la containerele în care sunt depozitate deșeurile, platforma trebuie să fie
prevăzută cu un sistem de ridicare hidraulic de tip foarfecă compus din:

• 2 cilindri hidraulici care asigură ridicarea platformei, amplasați pe capetele platformei;


• Furtunuri hidraulice de legatură;
• Cuplă rapidă;
• Supapa de siguranță hidraulică;
• Sistem de rigidizare și echilibrare tip foarfecă.
- Acesta este alcătuit dintr-un set de brațe duble realizat cu lagăre, fără joc, dispuse sub
formă de foarfecă. Acesta va prezenta la partea de jos un cadru fixat pe cuva betonată pe
care, unul dintre brațe va fi prevăzut cu un lagăr fix care va conferi brațului un singur grad de
libertate, iar cel opus va fi legat printr-un lagăr fix de celălalt braț și un lagar mobil care va
culisa pe cadrul fixat pe cuva din beton, acesta având două grade de libertate. În aceeași
manieră capetele opuse ale brațelor foarfecii vor crea legături cu platforma pe care sunt
amplasate containerele pentru colectarea deșeurilor.

Sistemul de ridicare tip foarfecă față de alte sisteme conferă stabilitatea și precizia
necesară la manevrarea întregului sistem cu costuri de realizare și mentenanță relativ mici.

Pentru a putea fi acționat sistemul hidraulic trebuie să se conecteze la un kit hidraulic


montat pe autogunoieră. Kitul hidraulic este alcătuit dintr-un furtun prevăzut la unul din capete
cu cuplă rapidă pentru conectarea la platforma subterană, iar celalalt capăt va fi conectat la
un distribuitor hidraulic manual de la care se va comanda întregul sistem al platformei

Pagina 165
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

subterane. Presiunea de ulei necesară ridicării ansamblului subteran va fi generată de pompa


de ulei a autogunoierei.

a) Furtun
b) Tambur
c) Cupla rapidă metalică

Sistemul subteran trebuie să asigure eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem


și limitarea accesului, în acest fel având acces doar populația deservită/arondată punctului de
colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la

Pagina 166
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va


fi prevazut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate. Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocandu-se automat.

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250


W a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de
încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu
indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat, pe un stâlp, deasupra sistemului subteran la minim


5m față de sol, stâlpul fiind montat în afara platformei acționată hidraulic.

Certificari: ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001 ,OHSAS 18001, EN ISO 3834.

Pagina 167
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Sistemele subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesă de mobilier urban;
- Îmbunătățire metodei de colectare selectivă a deșeurilor.

Pentru montarea sistemului subteran se vor executa lucrări de săpătură, groapa având
dimensiuni care să permită realizarea unui strat de balast compactat(în zonele recomandate
de studiul geotehnic) cu grosimea minimă de 40cm peste care se va așeza cuva din beton
armat impermeabilizat.

Zonele în care inginerul geotehnician recomandă realizarea sub cuva de beton a pernei
de balast sunt:

Cartier Aurel Vlaicu (cu zonele: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30, 34,
35, 36, 40, 43), Cartier Dimitrie Cantemir, Cartier Micro 14 (cu zona 7), Cartier Micro
40 (cu zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21), Cartier Port (cu zonele 1,
2, 3, 5, 6, 7), Cartier Zona Gării, Cartier Zona Veche (cu zonele 2,3,4,6). Restul locațiilor
se vor realiza prin metoda de fundare directă, fără pernă de balast.

La partea superioară, perimetral, se va realiza o placă din beton armat ce va


impermeabiliza punctul de colectare, folosind ca o zonă de protecție, iar în cazul punctelor de
colectare cu 2, 3 și 4 cuve, va ajuta la scoaterea mai facilă a containerelor de pe platforma

Pagina 168
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

subterană și transportarea ei către autogunoiera spre a fi golite. Se va asigura un spațiu de


trecere între cuve de min 1.50m.

Placa de beton va avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasă sudată 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Pentru o parte din punctele de colectare este necesar demolarea și refacerea accesului
auto, iar pentru unele va trebui realizat accesul auto de la zero.

Accesele auto noi vor avea următoarea structură rutieră:

- 20 cm – beton rutier BcR 3.5


- Hartie Kraft
- 3cm – strat de nisip pilonat
- 25cm – strat din balast compactat.

Delimitarea accesului carosabil se va face cu borduri mari prefabricate din beton cu secţiunea
20 x 25 cm, asezate pe fundaţie din beton C16/20 de 30 x 15 cm.

Cotele proiectate şi sistematizarea verticală asigură prin pante transversale şi longitudinale


îndepărtarea apelor de la punctul de colectare spre exterior la spațiul verde și spre rețeaua de
canalizare stradală din zonă.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel
S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren.

În varianta SMART sistemul este dotat cu senzori de volum.

Descrierea sistemului:

Senzorii de volum, se configurează rapid prin administrarea sistemului de management al


deșeurilor bazate pe Cloud, iar datele primite sunt prezentate prin tabloul de bord, care include
hârtii, tabele, grafice, exporturi de date și planificarea automată a căilor de colectare.

Pagina 169
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Beneficiile senzorilor de volum:

• Soluție eficientă pentru planificarea rutelor în funcție de volumul ocupat de fiecare


categorie de deșeu și locația acestuia;
• Monitorizarea volumului – Posibilitatea de a vedea în orice moment nivelul de umplere
al pubelelor;
• Transfer de date online.

Senzorul supersonic
• Precizie foarte înaltă;
• Se poate integra cu sistemul antiincendiu;
• Funcționează independent (și fără cablare);
• Destinate în special containerelor pentru colectarea deșeurilor.

Pagina 170
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Portalul web
Portalul web trebuie să permită posibilitatea integrării cu sistemul de gestiune al Autorității

contractante. Aplicația oferă informații cu privire la locațiile recipientelor, tipul de reciclabil din
fiecare recipient, volumul acestora (volumul de deșeu colectat pe fiecare fracție ), data golirii

Pagina 171
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

recipientului pe fiecare tip de fracție colectată, rutarea flotei de vehicule în functie de procentul
de volum colectat din ziua respectivă.
Senzorul este programat să identifice tipul de fracție, numele clientului și tipul contractului,
ulterior să transmită în Cloud informații legate de localizarea recipientului, volumul
recipientului (nivelul de umplere al recipientului), data golirii și tipul de fracție colectată. Datele
preluate oferă mai departe colectorului diverse rapoarte (localizarea recipientelor pe fiecare
fracție în parte, procentul de volum total colectat din teren pe fiecare fracție, data golirii, rutare,
etc...);
Conturi de utilizatori:
Nelimitat – la cererea beneficiarului;
1. Operator 2. Sofer 3. Client 4. Primarie 5. Alti beneficiari mentionati

Senzorii de volum pot fi montați pe recipiente metalice pentru colectarea DEE-urilor, sticlei,
hainelor uzate, containere supraterane, containere îngropate cu clopot, containere îngropate
acționate prin sistem hidraulic.

Beneficii majore economice:


• Monitorizare în tip real a volumului de încărcare pe fiecare tip de fracție;
• Reducere a costurilor de logisitică între 15-20%;
• Păstrarea curațeniei în spații intens traficate (evitarea supraîncărcării recipientului);
• Monitorizarea actelor de vandalism;
• Planificare rapidă a rutelor;
• Amortizarea costurilor într-un timp scurt;
• Garanție acordată 24 luni (cu durata de funcționare estimată de la 8 ani)

Caracteristici tehnice:
Model Senzor
Masurare Fascicul de ultrasunete
Raza 15 - 300 cm
Frecvente masurare 1-6 ori / 24h
Solutii pentru montaj Șuruburi
Alimentare electrica Baterii; autonomie 3-6 ani
Temperatura de functionare de -20°C pana la +50°C
Schimbarea bateriei Da
Modul de conectare GPRS 2G/3G/4G
Proprietatea asupra datelor Beneficiarul
Aplicatia pe telefon Operator / Sofer / Client
Mod de vanzare Vanzare/închiriere
5-15% (în funcție de tipul de
Precizie deșeu deversat);

Pagina 172
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Din cauza condițiilor din teren ale amplasamentului pe care se vor amenaja și moderniza
punctele de colectare pentru următoarele locații s-a adoptat realizarea acestora în sistem
suprateran:
Nr. PUNCTE COLECTARE
Zona DEȘEURI

I. CARTIER AUREL VLAICU


12 PC022
II. CARTIER CENTRU
13 PC094
14 PC095
17 PC098
V. CARTIER MAZEPA II
PC136
9 PC137
PC138
PC139
10
PC140
12 PC143
VIII. CARTIER MICRO 16
17 PC185
19 PC188
PC189
20
PC190
IX. CARTIER MICRO 17
PC233
27
PC234
XII. CARTIER MICRO 20
PC307
14
PC308
XVIII. MICRO 40
PC397
19
PC398
XIX. CARTIER PORT
4 PC417
XXVI. CARTIER ZONA VECHE
4 PC514

Necesitatea realizării în sistem suprateran ale punctelor de colectare enumerate mai sus este
cauzată de următoarele aspecte:
- suprafața necesară realizării în sistem subteran insuficientă;
- prezența rețelelelor de apă, electricitate, gaze pe amplasament;
Caracteristicile tehnice ale punctelor de colectare deșeuri în sistem suprateran corespund
caracteristicilor tehnice descrise în scenariul 2.

Pagina 173
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

3.2.2 SCENARIUL 2 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


suprateran

Scenariul 2 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem suprateran.

O parte din punctele de colectare deșeuri existente sunt amenajate cu placă de beton și
împrejmuiri din plăci de beton și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului ce în
trecut găzduia o poartă rulantă, altele erau amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori în spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentații.

Se vor demola platformele care prezintă un stadiu avansat de degradare și se vor realiza
platforme suport noi. De asemeni se vor realiza platforme suport noi în zonele în care punctele
de colectare se vor amplasa pe spațiul verde.

Platformele suport va avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasa sudata 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Pentru o parte din punctele de colectare este necesar demolarea și refacerea accesului
auto, iar pentru unele va trebui realizat accesul auto de la zero.

Accesele auto noi vor avea următoarea structură rutieră:

- 20 cm – beton rutier BcR 3.5


- Hartie Kraft
- 3cm – strat de nisip pilonat
- 25cm – strat din balast compactat

Sistemul suprateran cu 4 module pentru colectarea selectivă a deșeurilor în varianta de bază


va avea următoarele dimensiuni:

Lungime: 4820 mm

-Lățime: 1510mm

-Înălțime: 2100mm

Pagina 174
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Dimensiunile maxime de gabarit ale sistemelor supraterane pentru colectarea selectivă a


deșeurilor se vor încadra în toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru ca
acestea să se încadreze în spațiile prevăzute și totodată să se poată introduce în fiecare
modul ale acestora câte un eurocontainer standard de 1100 l.

Dimensiuni modul:

-Lungime: 1190 mm

-Adâncime: 1510 mm

-Înălțime: 2100 mm

Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de
fixare vor fi vizibile doar la interior. Ansamblul va permite posibilitatatea de a suplimenta sau
elimina module în funcție de necesitate. La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea
vor fi prevăzute cu garnitură din cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica
pătrunderea apei în interiorul ansamblului suprateran pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Modulele din care va fi compus sistemul suprateran pentru colectare selectivă, vor fi
realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel. Profilele utilizate la cadrul pereților, ușii,
acoperișului și al plafonului vor fi profile deschise cu minim 3 ambutisări pe lungime, astfel

Pagina 175
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încât caracteristica de profil deschis să permită pătrunderea tratamentului anticoroziv în toate


zonele acestuia, iar ambutisările să rigidizeze întreaga structură. Nu se vor folosi profile
închise (țevi), sau profile îmbinate prin suprapunere, atât pe lățimea cât și pe lungimea
acestora, pentru a nu crea zone strâmtorate în care nu pot pătrunde straturile anticorozive.

Profilele utilizate în realizarea structurii vor avea o grosime de perete de minim 2mm
și vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor respecta cerințele de calitate normale,
în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor atașa certificate emise de un organism de
certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor cadrului metalic și conformitatea cu
standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice sudate parțial care prezintă părți
alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit pătrunderea vopselei. De
asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul
EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă
calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale structurii din oțel în conformitate cu standardul
specificat. Întreaga structură metalică va fi vopsită în câmp electrostatic. Culorile în care se
vor vopsi modulele se stabilesc de comun acord cu autoritatea contractantă.

Pereții și acoperișul vor fi realizați din panouri termoizolante cu grosimea de minim 30


mm, fixate pe cadrul metalic cu sisteme de fixare ( bride zincate cu șuruburi ), pe interior care
nu sunt vizibile la exteriorul produsului, și permit schimbarea panourilor cu ușurință dacă
acestea au fost deteriorate. De asemenea profilele cadrului metalic, vor fi petrecute peste
marginile panourilor termoizolante pentru a acoperi în partea exterioară neregularitățile
apărute la debitarea panourilor și pentru a conferi un aspect plăcut. Fiecare acoperiș, perete
lateral și fiecare ușă, vor fi realizate dintr-o singură placă termoizolantă prevazută cu suprafețe
metalice iar la interior cu material izolant. Nu se vor folosi plăci îmbinate din două sau mai
multe bucăți montate pe pereții laterali, acoperiș sau pe uși. Panourile vor respecta prevederile
standardului EN 14509 : 2013.

Panourile termoizolante în ale căror capete rămâne spuma poliuretanica vizibilă, se vor
capsula cu casete din tablă zincată.

Modulele vor prezenta la partea din față a ansamblului, uși individuale care vor fi
suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un container de 1100 l standard. Ușile vor fi
realizate, din panouri termoizolante fixate pe cadru metalic, cu respectarea condițiilor
specificate, atât pentru panouri cât și pentru structura metalică. Fiecare ușă va fi prevazută cu
garnitură pentru amortizarea la închidere și pentru o mai bună etanșeitate.

Ușile vor fi prevăzute cu un sistem de închidere și securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele avizate să aibă acces în interiorul platformei (operator
de salubritate, administrator, locatar, etc.). Sistemul de securizare va fi prevăzut cu un cititor
de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele vor rămane blocate și
nealimentate- se va debloca strict ușa a cărei mâner va fi acționat. Prin acest sistem se va
economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și stocată în acumulatori. Ușa
va reveni singură după utilizare la poziția de închis, aceasta blocându-se automat.

În uși vor fi încastrate, la o înălțime optimă, fante metalice pentru introducerea deșeurilor
cu dimensiunea minimă de 520x430 mm. Fantele vor fi prevăzute cu o secțiune de trecere ce
are în partea de jos 2 planuri înclinate: 1. Planul înclinat interior va ajuta ca deșeurile să
alunece direct în eurocontainerul de 1100l. 2. Planul înclinat exterior va asigura ca precipitațiile

Pagina 176
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

atmosferice ce tind să intre spre fanta de sortare, să fie direcționate spre exterior. De
asemenea fantele vor fi prevăzute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu
diametrul de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea
deșeurilor, partea din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la
închiderea trapelor deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special
prevăzut pentru colectare. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1
cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce va asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate
deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite
pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului suprateran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevăzută cu maner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre
acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Fantele vor fi vopsite în camp electrostatic în culori specifice tipurilor de deșeuri, care
vor fi stabilite împreună cu autoritatea contractanta. Fantele vor fi montate pe uși cu distanțiere
din cauciuc pentru a evita contactul direct dintre două suprafețe metalice vopsite, acest lucru
conferind protecție straturilor anticorozive.

Sistemul suprateran va asigura eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem și


limitarea accesului doar pentru populația deservită/arondată punctului de colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la
depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va
fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemele de control acces cu cartelă, vor fi centralizate. Atât sistemul de deschidere al


ușilor cât și cel al trapelor se vor comanda de la un singur cititor de cartele/taguri. Tagurile
sau cartelele vor fi de două feluri: primul tip pentru utilizatorii ușilor (operatori de salubritate,
administrator, etc.) iar cel de-al doilea tip pentru utilizatorii trapelor (cetățenii care pot depozita
deșeuri în platforma respectivă). Tagurile/cartelele vor fi speciale, cu posibilitatea de
programare de a li se înregistra opțiuni diferite: de a putea deschide doar trapele, de a putea
deschide doar ușile sau de a putea deschide și ușile și trapele. De asemenea cititorul va avea
capacitatea de a diferenția tagurile/cartelele în funcție de programarea acestora, oferind acces
condiționat în funcție de opțiunile înscrise în memoria fiecarui tag.

Pagina 177
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W


a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de

Pagina 178
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu


indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat deasupra sistemului suprateran la minim 5m față de


sol și va fi prevăzut cu sistem de prindere care va permite fixarea pe oricare dintre cele 4
module pentru a se poziționa cât mai eficient.

Spațiul dintre tambur și fantă va fi acoperit la partea din față cu apărători metalice realizate
din tablă cu grosimea de minim 2 mm și vor fi roluite după forma tamburului.

Culorile fantelor de sortare stabili de comun acord cu autoritatea contractantă. Containerele


vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a operatorului, a zonei deservite sau
asociației de locatari, după caz și etichete cu tipurile de deșeuri.

Deasupra fiecărui modul vor fi amplasate, pe toată lățimea, plăci metalice cu grosimea de
minim 2 mm, cu denumirea deșeurilor, inscripționate prin vopsire cu denumirea tipurilor de
deșeuri. Dimensiunile literelor vor fi suficient de mari pentru a putea fi văzute cu ușurință-
minim 6 cm înălțimea scrisului. Fiecare placă va fi prevăzută cu ambutisări pentru rigidizare.

Pe fiecare modul, în zona fantelor de sortare se va aplica câte un set de simboluri,


decupate sau printate pe autocolant, cu dimensiuni de minim 250x250mm, care vor indica
tipurile de deșeuri ce pot fi colectate.

La partea inferioară modulele vor prezenta plăci prevăzute cu găuri pentru fixarea pe
platforma de montaj.

În partea din față fiecare modul va prezenta câte 2 rampe de acces din tablă cu grosimea
de minim 2 mm. Rampele vor fi suficient de late, minim 300 mm, și suficient de lungi pentru a
putea rezolva eventualele probleme apărute la montaj din cauza diferențelor de nivel de pe
platforma de montaj și totodată pentru a permite accesul cu ușurință al eurocontainerelor de
1100l standard.

Sistemul suprateran va fi echipat cu 4 eurocontainere metalice zincate de 1100l care vor


fi fabricate în conformitate cu EN 840.

Cerificări : ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001, EN ISO 3834, OHSAS 18001 .

Sistemele supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesa de mobilier urban;
- Îmbunătățirea metodei de colectare selectivă a deșeurilor.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel

Pagina 179
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren.

În varianta SMART sistemul este dotat cu senzori de volum.

Descrierea sistemului:

Senzorii de volum, se configurează rapid prin administrarea sistemului de management al


deșeurilor bazate pe Cloud, iar datele primite sunt prezentate prin tabloul de bord, care include
hărți, tabele, grafice, exporturi de date și planificarea automată a căilor de colectare.

Beneficiile senzorilor de volum:

• Soluție eficientă pentru planificarea rutelor în funcție de volumul ocupat de fiecare


categorie de deșeu și locația acestuia;
• Monitorizarea volumului – Posibilitatea de a vedea în orice moment nivelul de umplere
al pubelelor;
• Transfer de date online.

Pagina 180
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Senzorul supersonic

• Precizie foarte înaltă;


• Se poate integra cu sistemul antiincendiu;
• Funcționează independent (și fără cablare);
• Destinate în special containerelor pentru colectarea deșeurilor.

Portalul web
Portalul web trebuie să permită posibilitatea integrării cu sistemul de gestiune al Autorității
contractante. Aplicația oferă informații cu privire la locațiile recipientelor, tipul de reciclabil din
fiecare recipient, volumul acestora (volumul de deșeu colectat pe fiecare fracție ), data golirii
recipientului pe fiecare tip de fracție colectată, rutarea flotei de vehicule în funcție de procentul
de volum colectat din ziua respectivă.
Senzorul este programat să identifice tipul de fracție, numele clientului și tipul contractului,
ulterior să transmită în Cloud informații legate de localizarea recipientului, volumul
recipientului (nivelul de umplere al recipientului), data golirii și tipul de fracție colectată. Datele
preluate oferă mai departe colectorului diverse rapoarte (localizarea recipientelor pe fiecare

Pagina 181
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

fracție în parte, procentul de volum total colectat din teren pe fiecare fracție, data golirii, rutare,
etc...);
Conturi de utilizatori:
Nelimitat – la cererea beneficiarului;
1. Operator 2. Sofer 3. Client 4. Primarie 5. Alti beneficiari mentionati

Senzorii de volum pot fi montați pe recipiente metalice pentru colectarea DEE-urilor, sticlei,
hainelor uzate, containere supraterane, containere ingropate cu clopot, containere îngropate
acționate prin sistem hidraulic.

Beneficii majore economice:


• Monitorizare în tip real a volumului de încărcare pe fiecare tip de fracție;
• Reducere a costurilor de logisitică între 15-20%;
• Păstrarea curațeniei în spații intens traficate (evitarea supraîncărcării recipientului);
• Monitorizarea actelor de vandalism;
• Planificare rapidă a rutelor;
• Amortizarea costurilor într-un timp scurt;
• Garanție acordată 24 luni (cu durata de funcționare estimată de la 8 ani)

Caracteristici tehnice:
Model Senzor
Masurare Fascicul de ultrasunete
Raza 15 - 300 cm
Frecvente masurare 1-6 ori / 24h
Solutii pentru montaj Șuruburi
Alimentare electrica Baterii; autonomie 3-6 ani
Temperatura de functionare de -20°C pana la +50°C
Schimbarea bateriei Da
Modul de conectare GPRS 2G/3G/4G
Proprietatea asupra datelor Beneficiarul
Aplicatia pe telefon Operator / Sofer / Client
Mod de vanzare Vănzare/închiriere
5-15% (în funcție de tipul de
Precizie deșeu deversat);

3.2.3 SCENARIUL 3 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


subteran și suprateran (după caz).

Scenariul 3 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem subteran și suprateran, după caz.

Caracteristicile tehnice ale punctelor de colectare deșeuri corespund astfel:

- pentru puncte colectare deșeuri în varianta sistemului subteran corespund condițiilor


tehnice prezentate în Scenariul 1;

Pagina 182
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- pentru puncte colectare deșeuri în varianta sistemului suprateran corespun condițiilor


tehnice prezentate în Scenariul 2.

S-a luat în considerare realizarea punctelor de colectare în sistem suprateran pentru


următoarele locații:

Nr.
PUNCTE COLECTARE DEȘEURI
Zona

I. CARTIER AUREL VLAICU


12 PC022
PC043
25
PC044
PC045
26
PC046
27 PC047
PC067
40
PC068
PC071
42
PC072
II. CARTIER CENTRU
PC087
9
PC088

13 PC094

14 PC095

15 PC096

17 PC098
III. DIMITRIE CANTEMIR
1 PC099
2 PC100
V. CARTIER MAZEPA II
PC130
4
PC131
PC136
9 PC137
PC138
PC139
10
PC140
12 PC143
PC144
13 PC145
PC146
VII. CARTIER MICRO 14
2 PC158

Pagina 183
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

6 PC163
VIII. CARTIER MICRO 16
17 PC185
19 PC188
PC189
20
PC190
IX. CARTIER MICRO 17
1 PC191
PC192
2
PC193
PC199
6
PC200
PC205
10
PC206
22 PC226
PC233
27
PC234
XI. CARTIER MICRO19
PC272
10
PC273
PC283
18
PC284
23 PC290
XII. CARTIER MICRO 20
PC291
1
PC292
PC307
14
PC308
XVIII. MICRO 40
PC392
16
PC393
PC397
19
PC398
XIX. CARTIER PORT
4 PC417
XXI. CARTIER SIDERURGISTILOR VEST
13 PC442
XXIII. CARTIER TIGLINA I
1 PC450
2 PC451
XXVI. CARTIER ZONA VECHE
4 PC514

Pagina 184
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Motivele alegerii punctelor de colectare deșeuri în varianta sistemului suprateran sunt


următoarele:

- spațiu insuficient realizării punctelor de colectare în sistem subteran;

- prezența rețelelelor de apă, electricitate, gaze pe amplasament;

- suprafața mică de amenajare în cazul punctelor de colectare ce vor fi amplasate pe


platformele existente ale parcărilor;

3.2.4 SCENARIUL 4 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


suprateran, cu gură de scurgere în pardoseală;

Scenariul 4 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem suprateran.

O parte din punctele de colectare deșeuri existente sunt amenajate cu placă de beton și
împrejmuiri din plăci de beton și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului ce în
trecut găzduia o poartă rulantă, altele erau amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori în spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentații.

Se vor demola platformele care prezintă un stadiu avansat de degradare și se vor realiza
platforme suport noi. De asemeni se vor realiza platforme suport noi în zonele în care punctele
de colectare se vor amplasa pe spațiul verde. Se va prevede pentru fiecare platformă o
scurgere în pardoseală cu grătar metalic și găleată ce va capta lichidele și le va deversa prin
teava PVC-KG DE 160mm în canalizarea orașului cu ajutorul unui branșament făcut la rețea.

Platformele suport vor avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasa sudata 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Sistemul suprateran cu 4 module pentru colectarea selectivă a deșeurilor în varianta de bază


va avea următoarele dimensiuni:

Lungime: 4820 mm

-Lățime: 1510mm

-Înălțime: 2100mm

Pagina 185
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Dimensiunile maxime de gabarit ale sistemelor supraterane pentru colectarea selectivă a


deșeurilor se vor încadra în toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru ca
acestea să se încadreze în spațiile prevăzute și totodată să se poată introduce în fiecare
modul ale acestora câte un eurocontainer standard de 1100 l.

Dimensiuni modul:

-Lungime: 1190 mm

-Adâncime: 1510 mm

-Înălțime: 2100 mm

Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de
fixare vor fi vizibile doar la interior. Ansamblul va permite posibilitatatea de a suplimenta sau
elimina module în funcție de necesitate. La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea
vor fi prevăzute cu garnitură din cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica
pătrunderea apei în interiorul ansamblului suprateran pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Modulele din care va fi compus sistemul suprateran pentru colectare selectivă, vor fi
realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel. Profilele utilizate la cadrul pereților, ușii,
acoperișului și al plafonului vor fi profile deschise cu minim 3 ambutisări pe lungime, astfel

Pagina 186
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încât caracteristica de profil deschis să permită pătrunderea tratamentului anticoroziv în toate


zonele acestuia, iar ambutisările să rigidizeze întreaga structură. Nu se vor folosi profile
închise (țevi), sau profile îmbinate prin suprapunere, atât pe lățimea cât și pe lungimea
acestora, pentru a nu crea zone strâmtorate în care nu pot pătrunde straturile anticorozive.

Profilele utilizate în realizarea structurii vor avea o grosime de perete de minim 2mm
și vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor respecta cerințele de calitate normale,
în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor atașa certificate emise de un organism de
certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor cadrului metalic și conformitatea cu
standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice sudate parțial care prezintă părți
alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit pătrunderea vopselei. De
asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul
EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă
calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale structurii din oțel în conformitate cu standardul
specificat. Întreaga structură metalică va fi vopsită în câmp electrostatic. Culorile în care se
vor vopsi modulele se stabilesc de comun acord cu autoritatea contractantă.

Pereții și acoperișul vor fi realizați din panouri termoizolante cu grosimea de minim 30


mm, fixate pe cadrul metalic cu sisteme de fixare ( bride zincate cu șuruburi ), pe interior care
nu sunt vizibile la exteriorul produsului, și permit schimbarea panourilor cu ușurință dacă
acestea au fost deteriorate. De asemenea profilele cadrului metalic, vor fi petrecute peste
marginile panourilor termoizolante pentru a acoperi în partea exterioară neregularitățile
apărute la debitarea panourilor și pentru a conferi un aspect plăcut. Fiecare acoperiș, perete
lateral și fiecare ușă, vor fi realizate dintr-o singură placă termoizolantă prevazută cu suprafețe
metalice iar la interior cu material izolant. Nu se vor folosi plăci îmbinate din două sau mai
multe bucăți montate pe pereții laterali, acoperiș sau pe uși. Panourile vor respecta prevederile
standardului EN 14509 : 2013.

Panourile termoizolante în ale căror capete rămâne spuma poliuretanica vizibilă, se vor
capsula cu casete din tablă zincată.

Modulele vor prezenta la partea din față a ansamblului, uși individuale care vor fi
suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un container de 1100 l standard. Ușile vor fi
realizate, din panouri termoizolante fixate pe cadru metalic, cu respectarea condițiilor
specificate, atât pentru panouri cât și pentru structura metalică. Fiecare ușă va fi prevazută cu
garnitură pentru amortizarea la închidere și pentru o mai bună etanșeitate.

Ușile vor fi prevăzute cu un sistem de închidere și securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele avizate să aibă acces în interiorul platformei (operator
de salubritate, administrator, locatar, etc.). Sistemul de securizare va fi prevăzut cu un cititor
de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele vor rămane blocate și
nealimentate- se va debloca strict ușa a cărei mâner va fi acționat. Prin acest sistem se va
economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și stocată în acumulatori. Ușa
va reveni singură după utilizare la poziția de închis, aceasta blocându-se automat.

În uși vor fi încastrate, la o înălțime optimă, fante metalice pentru introducerea deșeurilor
cu dimensiunea minimă de 520x430 mm. Fantele vor fi prevăzute cu o secțiune de trecere ce
are în partea de jos 2 planuri înclinate: 1. Planul înclinat interior va ajuta ca deșeurile să
alunece direct în eurocontainerul de 1100l. 2. Planul înclinat exterior va asigura ca precipitațiile

Pagina 187
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

atmosferice ce tind să intre spre fanta de sortare, să fie direcționate spre exterior. De
asemenea fantele vor fi prevăzute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu
diametrul de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea
deșeurilor, partea din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la
închiderea trapelor deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special
prevăzut pentru colectare. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1
cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce va asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate
deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite
pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului suprateran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevăzută cu maner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre
acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Fantele vor fi vopsite în camp electrostatic în culori specifice tipurilor de deșeuri, care
vor fi stabilite împreună cu autoritatea contractanta. Fantele vor fi montate pe uși cu distanțiere
din cauciuc pentru a evita contactul direct dintre două suprafețe metalice vopsite, acest lucru
conferind protecție straturilor anticorozive.

Sistemul suprateran va asigura eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem și


limitarea accesului doar pentru populația deservită/arondată punctului de colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la
depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va
fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemele de control acces cu cartelă, vor fi centralizate. Atât sistemul de deschidere al


ușilor cât și cel al trapelor se vor comanda de la un singur cititor de cartele/taguri. Tagurile
sau cartelele vor fi de două feluri: primul tip pentru utilizatorii ușilor (operatori de salubritate,
administrator, etc.) iar cel de-al doilea tip pentru utilizatorii trapelor (cetățenii care pot depozita
deșeuri în platforma respectivă). Tagurile/cartelele vor fi speciale, cu posibilitatea de
programare de a li se înregistra opțiuni diferite: de a putea deschide doar trapele, de a putea
deschide doar ușile sau de a putea deschide și ușile și trapele. De asemenea cititorul va avea
capacitatea de a diferenția tagurile/cartelele în funcție de programarea acestora, oferind acces
condiționat în funcție de opțiunile înscrise în memoria fiecarui tag.

Pagina 188
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W


a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de

Pagina 189
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu


indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat deasupra sistemului suprateran la minim 5m față de


sol și va fi prevăzut cu sistem de prindere care va permite fixarea pe oricare dintre cele 4
module pentru a se poziționa cât mai eficient.

Spațiul dintre tambur și fantă va fi acoperit la partea din față cu apărători metalice realizate
din tablă cu grosimea de minim 2 mm și vor fi roluite după forma tamburului.

Culorile fantelor de sortare stabili de comun acord cu autoritatea contractantă. Containerele


vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a operatorului, a zonei deservite sau
asociației de locatari, după caz și etichete cu tipurile de deșeuri.

Deasupra fiecărui modul vor fi amplasate, pe toată lățimea, plăci metalice cu grosimea de
minim 2 mm, cu denumirea deșeurilor, inscripționate prin vopsire cu denumirea tipurilor de
deșeuri. Dimensiunile literelor vor fi suficient de mari pentru a putea fi văzute cu ușurință-
minim 6 cm înălțimea scrisului. Fiecare placă va fi prevăzută cu ambutisări pentru rigidizare.

Pe fiecare modul, în zona fantelor de sortare se va aplica câte un set de simboluri,


decupate sau printate pe autocolant, cu dimensiuni de minim 250x250mm, care vor indica
tipurile de deșeuri ce pot fi colectate.

La partea inferioară modulele vor prezenta plăci prevăzute cu găuri pentru fixarea pe
platforma de montaj.

În partea din față fiecare modul va prezenta câte 2 rampe de acces din tablă cu grosimea
de minim 2 mm. Rampele vor fi suficient de late, minim 300 mm, și suficient de lungi pentru a
putea rezolva eventualele probleme apărute la montaj din cauza diferențelor de nivel de pe
platforma de montaj și totodată pentru a permite accesul cu ușurință al eurocontainerelor de
1100l standard.

Sistemul suprateran va fi echipat cu 4 eurocontainere metalice zincate de 1100l care vor


fi fabricate în conformitate cu EN 840.

Cerificări : ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001, EN ISO 3834, OHSAS 18001 .

Sistemele supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesa de mobilier urban;
- Îmbunătățirea metodei de colectare selectivă a deșeurilor.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel

Pagina 190
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren.

Costurile estimative ale investiției

▪ costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a


costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare
corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;
▪ costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției
publice.

Pentru construirea obiectivului nu este un standard de cost la care să ne putem raporta, prin
urmare raportarea se va realiza ca o medie între o investiție normală și o investiție complexă.

Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran

a) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 70.118.663,43 lei,

Din care C+M = 8.237.902,33 lei.

b) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 73.910.289,03 lei,

Din care C+M = 8.237.902,33 lei

Scenariul 2 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran

a) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 46.392.362,69 lei,

Din care C+M = 6.750.373,77 lei.

b) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 50.369.300,29 lei,

Pagina 191
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Din care C+M = 6.869.373,77 lei

Scenariul 3 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran și


suprateran, după caz

a) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 68.208.063,20 lei,

Din care C+M = 8.070.878,69 lei.

b) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 72.035.388,80 lei,

Din care C+M = 8.070.878,69 lei

Scenariul 4 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran, cu


gură de scurgere în pardoseală.

Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 41.301.728,95 lei,

Din care C+M = 14.279.588,26 lei.

Costurile estimate de operare pe durata normală de viață nu pot fi identificate decât printr-un
studiu detaliat.

Costurile estimate se vor detalia în anexa B – Devize.

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a


construcțiilor, după caz:

Studiu topografic.

S-au realizat ridicări topografice în coordonate Stereo 70 în cadrul cărora s-au evidențiat toate
elementele existente pe amplasament.

Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului.

S-au realizat studii geotehnice verificate la exigența Af.

Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul;

Pagina 192
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru
creșterea performanței energetice

Nu este cazul;

Studiu de trafic și studiu de circulație

Nu este cazul;

Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele


de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate
publică

Nu este cazul;

Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații


verzi și peisajere

Nu este cazul;

Studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul;

Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Nu este cazul.

Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 35 de luni, din care durata de execuție a lucrărilor
este de 24 de luni. Graficul de implementare este detaliat in anexa C - Plan flux valoric

4 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu /opțiuni tehnico-economic(e)


propus(e)

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de


referință și prezentarea scenariului de referință

– nu este cazul.
Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform
recomandărilor (minim 25 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări Privind Metodologia
De Realizare a Analizei Cost-Beneficiu", elaborate de Comisia Europeană.

Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici și naturali,


inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția – nu este cazul.

Situația utilităților și analiza de consum:

Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Pagina 193
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Evacuarea apelor uzate


Punctele de colectare se vor realiza în așa fel încât platforma să fie mai sus decât terenul din
zonă pentru a evita pătrunderea apelor meteorice în interiorul cuvei, în cazul când punctul de
colectare este subteran, și pentru a evita ca apele meteorice să stagneze pe platforma în
cazul când punctul de colectare este suprateran.
Se va prevede pentru fiecare platformă o scurgere în pardoseala cu gratar metalic si galeata
ce va capta lichidele și le va deversa prin teava PVC-KG DE 160mm în canalizarea orașului
cu ajutorul unui bransament facut la rețea.

Alimentarea cu energie electrică cu ajutorul unui sistem fotovoltaic


Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W a
cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de încărcare
corespunzator. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu indiferent
de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat, pe un stalp, deasupra sistemului subteran la minim 5m față


de sol, stălpul fiind montat în afara platformei acționată hidraulic.

Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Prin realizarea obiectivelor va rezulta un impact social pozitiv prin:

▪ Eficientizarea activității de colectare a deșeurilor;


▪ Responsabilizarea utilizatorului pentru o colectare corectă a deșeurilor diferențiate;
▪ Îmbunătățirea calității mediului;
▪ Eliminarea focarelor de infecție;
▪ Eliminarea mirosurilor neplăcute;
▪ Reducerea considerabilă a furturilor deșeurilor și eliminarea mizeriei din proximitatea
punctelor de colectare;
▪ Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
▪ Golirea containerului în condiții de igienă;
▪ Spațiu ocupat redus;
▪ Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban.

Pentru primele 3 scenarii s-a prevazut un concept general de publicitate și promovare a


proiectului - Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri. Fiind un proiect care se
derulează la nivelul întregului oraș, implicând astfel toate persoanele care generează deșeuri,
conceptul de promovare și publicitate se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Strategia
vizează un impact direct asupra comunității locale (adulți și copii) prin informarea și
conștientizarea publicului asupra problemelor de mediu și importanța gestionării selective a
deșeurilor.

Metode de informare:

1. Materiale tipărite – distribuite prin asociațiile de locatari împreună cu cardul/cartela


necesar/ă utilizării punctului de colectare:

Pagina 194
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- Broșuri de informare - format A5(12pag.) . Conținutul broșurii va conștientiza publicul


țintă – adulți, asupra următorilor indicatori:
• importanța colectării selective, practica colectării;
• asocierea corectă între culori și tipurile de deșeuri;
• instrucțiuni de utilizare ale cartelelor și punctelor de colectare deșeuri.
- Discuri informative – diametru 20cm – public țintă – copii. Discul va cuprinde informații
despre:
• Perioada de degradare pentru diferite tipuri de materiale;
• Asocierea culorilor pentru metal și mase plastice, asocierea culorilor pentru
hârtie și carton, asocierea culorilor pentru sticlă, asocierea culorilor pentru
deșeuri menajere.
2. Panotaj stradal – pentru a asigura vizibiliatatea proiectului și informarea cetățenilor
despre obiectivele, rezultatele preconizate ale proiectului și despre beneficiile
acestuia.
3. Conferință de presa:
- O conferință în care se va anunța demararea proiectului precum și conceptul de
gestionare selectivă a deșeurilor;
- O conferință la finalizarea proiectului.
4. Spoturi radio - pentru a informa publicul cu privire la importanța îmbunătățirii proceselor
de gestionare corespunzatoare a deșeurilor
5. Panouri publicitare în zona de protecție a punctelor de colectare.

Principalele obiective ale conceptului general de publicitate și promovare a proiectului sunt:

- suportul populației cu privire la implementarea sistemului modern de colectare a deșeurilor;

- posibilitatea identificării din timp a colectării diferențiate făcută individual de către cetățeni și
încurajarea populației să își asume responsabilitatea privind gestionarea selectivă a
deșeurilor;

- motivarea și mobilizarea populației să colecteze separat deșeurile casnice/municipale, în


vederea facilitării, colectării și reciclării;

- creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate;

- creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la eforturile rezolvării problemei


de mediu privind gestionarea deșeurilor la nivel regional;

- protecția mediului înconjurător și a sănătății publice prin colectarea selectivă a deșeurilor de


la populație;

- posibilitatea controlului și prevenirea colectării neautorizate, în special fenomenul migrației


deșeurilor în cartierele alăturate;

Prin conceptul general de promovare și publicitate se vor evidenția principalele avantaje ale
utilizării noilor puncte de colectare deșeuri:

- Integrabilitate: eficacitate mare în domeniul colectării selective a deșeurilor care poate fi


implementată în pași succesivi.

Pagina 195
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- Siguranța: punctele de colectare deșeuri atât în sistem subteran cât și în sistem suprateran
sunt sigure și nu devin bariere restrictive pentru copii, bătrâni sau persoane cu handicap.

- Igiena: colectarea deșeurilor în cantitatea și calitatea dorită, elimină problema mirosurilor


urâte, pentru un interval mare de timp.

- Estetica: punctele de colectare deșeuri sunt plăcute la vedere , respectând ambientul urban
și devenind o adevarată piesă de mobilier urban.

- Ușurința utilizării: o mare simplitate în folosire, accesibil pentru bătrâni și pentru persoane cu
handicap.

- Se elimină pericolele actelor de vandalism și incendiere

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,
în faza de operare.

În faza de realizare a investiției forța de muncă va fi reprezentată de angajații constructorului,


iar în faza de operare va intra sub administrarea Serviciului Public Ecosal al municipiului
Galați.

Lucrările de reparații curente și reparații capitale necesare în urma exploatării construcției se


vor realiza pe bază de proiect, prin contract de profil încheiat cu o firmă specializată, iar
costurile necesare se vor suporta din bugetul local.

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a


siturilor protejate, după caz.

Amplasarea, construcția și întreținerea punctelor de colectare deșeuri au un impact asupra


mediului concretizat prin ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, consumarea de
materiale de construcții, folosirea unor tehnologii puțin poluante care au efecte reduse asupra
omului cât și asupra atmosferei, faunei, vegetației, apei și solului.

La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri de securitatea muncii și de protecție a vecinătăților.

Pentru prevenirea și reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin execuția
lucrărilor se vor lua măsuri atât în perioada de construcție cât și de exploatare privind:

1. Protecția calitătii apelor

În timpul execuției lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

▪ la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu două cabine amplasate la 100
m de cursul de apă;
▪ se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor în perioada execuției și în cea de
funcționare a obiectivului;
▪ se va elimina pericolul poluării apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale
și substanțe cu potențial poluant;
▪ se vor încheia contracte cu unități specializate în vederea utilizării și evacuării apelor.

În timpul exploatării obiectivului de investiție: pe perioada exploatării se execută lucrări de


întreținere cu aceleași prevederi de la punctul anterior.

Pagina 196
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

2. Protecția aerului

În perioada de exploatare proiectul propus nu reprezintă o sursă majoră de poluare a


atmosferei.

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002


privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate
mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule
poluante de la acestea.

Măsuri de protecție a aerului pe perioada de execuție: toate lucrările se vor desfășura într-un
spațiu redus și vor genera doar niveluri reduse de pulberi specifice lucrărilor de construcții.
Totodată, arderea în aer liber și eliminarea ilegală a deșeurilor va fi interzisă.

Deoarece sursele de poluare au caracter discontinuu, în acest caz emisiile de poluanți sunt
nesemnificative.

3. Protecția solului și subsolului

În domeniul protecției calității solului se vor lua următoarele măsuri atât pe timpul lucrărilor de
execuție, cât și ulterior în perioada de exploatare:

▪ Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru fără a afecta


vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrale. Astfel, se va împrejmui
corespunzator zona de lucru;
▪ Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru;
▪ Se vor realiza accesele și platformele astfel încât să se asigure conducerea apelor
pluviale la punctele de descărcare – spații verzi sau șanturi/geigere;
▪ Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar;
▪ Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzatoare,
astfel încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile
admise;
▪ Se vor depozita deșeurile de orice natură numai în locurile special prevăzute în acest
scop. De asemenea, se va evita acumularea de stocuri de deșeuri din construcții pe
șantier, iar deșeurile vor fi eliminate periodic, la o groapă de gunoi autorizată.
▪ Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiile care nu
aparțin zonei de lucru;
▪ Se vor încheia contracte de servicii cu unități specializate în vederea asigurării
eliminării, tratării și depozitării finale a deșeurilor;
▪ Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor;
▪ Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării
celor reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de
deșeuri din zonă a deșeului nereciclabil și a celui menajer.

4. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Pentru reducerea zgomotului, lucrările de construcții vor fi restricționate în anumite intervale


orare.

Pagina 197
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural și antropic în care acesta


se integrează, după caz

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesa de mobilier urban;

Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea


obiectivului de investiții

Nu este cazul.

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță


financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de
rentabilitate; sustenabilitatea financiară.

Ordonatorul principal este Municipiul Galati iar fondurile necesare realizării investiţiei vor fi din
fonduri publice locale sau accesarea unor fonduri de la bugetul de stat/externe.

Analiza opțiunilor

Scenariile tehnico-economice – scenariile propuse, scenariul recomandat de elaborator și


avantajele scenariului recomandat

În cadrul obiectivului se propun 4 variante de intervenţii asupra punctelor de colectare


analizate:

▪ Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


subteran. Investiţia este estimată pe o perioadă de 35 luni, dintre care durata de
execuție – 24 luni de la data contractării cu contractantul declarat câştigător conform
prevederilor legii achiziției cu modificările şi completările ulterioare.
▪ Scenariul 2 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran. Investiţia este estimată pe o perioadă de 35 luni, dintre care durata de
execuție – 24 luni de la data contractării cu contractantul declarat câştigător conform
prevederilor legii achiziției cu modificările şi completările ulterioare.
▪ Scenariul 3 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri sunt în sistem
suprateran și subteran. Investiţia este estimată pe o perioadă de 35 luni, dintre care
durata de execuție – 24 luni de la data contractării cu contractantul declarat câştigător
conform prevederilor legii achiziției cu modificările şi completările ulterioare.
▪ Scenariul 4 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran, cu gură de scurgere în pardoseală. Investiţia este estimată pe o perioadă
de 35 luni, dintre care durata de execuție – 24 luni de la data contractării cu

Pagina 198
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

contractantul declarat câştigător conform prevederilor legii achiziției cu modificările şi


completările ulterioare.

Necesitatea investiției este dată de starea de degradare a containerelor, nemaiputând să-și


îndeplinească scopul inițial.

Fără realizarea investiției nu se vor îndeplini obiectivele specifice ale investiției și anume:
▪ Eficientizarea activității de colectare a deșeurilor;
▪ Îmbunătățirea calității mediului;
▪ Eliminarea focarelor de infecție;
▪ Eliminarea mirosurilor neplăcute;
▪ Reducerea considerabilă a furturilor deșeurilor și eliminarea mizeriei din proximitatea
punctelor de colectare;
▪ Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
▪ Golirea containerului în condiții de igienă;
▪ Spațiu ocupat redus;
▪ Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban.

Astfel, elaboratorul Documentației de avizare a lucrarilor de interventii, în urma


concluziilor din prezentul studiu, propune scenariul de investiție 4, respectiv
amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri în sistem suprateran.

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Dacă beneficiarul şi


operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiză financiară
consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de
5% pentru RON).

Analiza financiară va evalua:

Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN (valoarea


actualizată netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie include totalul
costurilor din Devizul general de cheltuieli.

Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran

a) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 70.118.663,43 lei,

Din care C+M = 8.237.902,33 lei.

b) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 73.910.289,03 lei,

Din care C+M = 8.237.902,33 lei

Pagina 199
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Scenariul 2 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran

a) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 46.392.362,69 lei,

Din care C+M = 6.750.373,77 lei.

b) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 50.369.300,29 lei,

Din care C+M = 6.869.373,77 lei

Scenariul 3 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran și


suprateran, după caz

a) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 68.208.063,20 lei,

Din care C+M = 8.070.878,69 lei.

b) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 72.035.388,80 lei,

Din care C+M = 8.070.878,69 lei

Scenariul 4 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran, cu


gură de scurgere în pardoseală.

Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 41.301.728,95 lei,

Din care C+M = 14.279.588,26 lei.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului se va realiza din fonduri publice locale sau accesarea unor fonduri de
la bugetul de stat/externe.

În urma Calculului RIR şi VAN aferent proiectului (ataşat tabel analiza RIR şi VAN) pentru
scenariul 1 s-au obţinut următoarele valori:

Pagina 200
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

a) Varianta Standard

VAN = - 44931595,34< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

b) Varianta Smart

VAN = - 47776309,12< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

Scenariul 2 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran

a) Varianta Standard

VAN = - 27116506,55< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

b) Varianta Smart

VAN = - 30106387,89< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

Pagina 201
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Scenariul 3 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran și


suprateran, după caz

a) Varianta Standard

VAN = - 43497894,08< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

b) Varianta Smart

VAN = - 46369392,23< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

Scenariul 4 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran, cu


gură de scurgere în pardoseală.

Varianta Standard

VAN = - 23300627,58< 0 (cand RIR = 5%)

RIR = -3.72% <= 5%

Prezenta variantă necesită intervenţie financiară, deoarece VAN este negativ, iar RIR mai mic
decât rata de actualizare (5%).

În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (ataşat tabel cu calculul


sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai
proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0.536 < 1.

Analizele cost-beneficiu se vor anexa la prezenta documentație.

Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță


economică: valoarea actualizată netă, rata de rentabilitate, rata internă de

Pagina 202
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-


eficacitate – conform analizei cost-beneficiu.

Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore
(investiţie publică majoră: investiţia publică al cărui cost total depăşeşte echivalentul a 25
milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul
a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii).

Analiza de senzitivitate

În cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot influenţa
performanta financiară a proiectului; se va analiza modul în care variaţia acestora, în plus sau
în minus, influenţează indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare:

În urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obţinut rezultatele conform
tabelelor anexate prezentului studiu.

Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuarea a riscurilor

Se va efectua o analiză de risc calitativă (prezentată descriptiv), pentru variabilele critice


identificate în analiza de senzitivitate, precum şi pentru celelalte riscuri care pot apărea pe
parcursul implementării investiţiei (tehnice, de mediu, financiare, instituţionale şi legale) şi
măsuri de diminuare a acestora.

Strategia
Gradul de
de Contracara
risc
abordare a rea riscului
acceptat
Risc identificat riscului
I.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate
controlul
periodic al
documentelor,
cheltuielilor și
gradul de
împărțire și utilizare al
Modificarea costurilor de exploatare controlat control investiției
control
financiar
periodic al
cheltuielilor cu
investiția și
Modificarea valorii investiției în perioada de fluxurilor de
implementare controlat control numerar
II. Riscuri de ordin tehnic

Pagina 203
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încheierea
unor contracte
ferme cu
ajutorul unor
firme
specializate,
astfel încât să
existe măsuri
de penalizare
pentru
nerespectarea
Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată împărțire și termenilor
în timpul și costurile stabilite asigurat control contractuali
planificarea în
detaliu a
soluțiilor și
stabilirea unor
marje de
eroare încă
Soluțiile tehnice proiectate să nu fie din faza de
adecvate lucrării controlat diversificare proiectare
realizarea
unor caiete de
sarcini cât mai
detaliate și
încheierea
unor contracte
de calitate cu
firma
Lucrarea efectuată să nu funcționeze la furnizoare de
parametri proiectați controlat diversificare lucrări
III. Riscuri de mediu
realizarea
unor studii
preliminare cu
privire la
Evenimente meteorologice și seismice care condițiile de
conduc la întârzierea și nerealizarea mediu ale
conformă a proiectului necontrolat accept zonei
IV. Riscuri financiare
realizarea
documentației
conform
ghidului
solicitantului și
Sistarea sau întreruperea finanțării atașarea
proiectului asigurat control tuturor

Pagina 204
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

avizelor
solicitate.
Verificare
amanunțită a
proiectului pe
perioada de
pregatire și
implementare.
stabilirea unui
sistem de
control al
costurilor și
includerea în
previziuni și
Depășirea costurilor preconizate (ca urmare bugetul local
a creșterii prețurilor la materiale și al unor factori
manoperă) controlat control de actualizare
stabilirea cât
mai exactă a
valorii
cheltuielilor
neeligibile și
conexe,
precum și
Incapacitatea bugetului local de a suporta împărțire și planificarea
cheltuielile neeligibile și conexe asigurat control acestora.
V. Riscuri legale
Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu necontrolat accept N/A
specializarea
sau angajarea
unei persoane
cu pregătire în
achiziții
publice.
Verificarea
exactă a
îndeplinirii
condițiilor
Nerealizarea procedurilor de achiziție conform
publică conform legislației în vigoare asigurat control legislației.

Din punct de vedere al analizei de risc, menționăm că aceasta a fost abordată doar din
punct de vedere al analizei calitative.

Această concluzie este susținută și de către faptul că în urma analizei de senzitivitate nu s-au
identificat riscuri care să justifice elaborarea unei analize de risc pe baza analizei de
senzitivitate și automat o analiza a distribuțiior de probabilitate la analiza riscului.

Pagina 205
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Procesul de management a riscului comportă șase etape principale:

1. Conceperea unui plan de management a riscurilor;


2. Identificarea riscurilor;
3. Analiza calitativă a riscurilor;
4. Analiza cantitativă a riscurilor;
5. Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;
6. Monitorizarea riscurilor cunoscute și cercetarea posibilitățiii de apariție a unor noi
riscuri.

Conceperea unui plan de management a riscurilor

Conform ultimelor concepte în domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate
avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Riscul este caracterizat de următoarele caracteristici:

1. Probabilitate de apariție
2. Impactul produs (consecința apariției riscului):
▪ Impact negativ;
▪ Impact pozitiv;
3. Moment de apariție, frecvența și iminența de apariție.

Elementele esențiale avute în vedere în elaborarea unui plan de management al


riscurilor sunt:

▪ Dezvoltarea unui plan de management realizat împreună cu persoanele interesate de


proiect (stakeholder) sau care ar putea fi afectate de implementarea investiției;
▪ Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;
▪ Categorii de risc, nivele și probabilități, impacturi estimate (avantajul acestei investigații
reprezintă folosirea modelelor de bună practică dezvoltate în domeniu).

Identificarea riscurilor
Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

▪ Brainstorming;
▪ Tehnica Delphi;
▪ Interviu;
▪ Identificarea cauzelor sursă;
▪ Analiza SWOT

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursă (raute cause
identification). Astfel pornind de la matrice cadru logică care reprezintă oglinda proiectului au
fost identificate potențiale riscuri ale proiectului pe diferite nivele:

▪ posibile neconcordanțe între strategiile locale și cele naționale de dezvoltare a


infrastructurii de bază,

Pagina 206
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

▪ mediul legislativ incert datorită dorinței de armonizare a legislației românești la cea


europeană,
▪ impactul redus al strategiei de promovare în rândul grupului țintă,
▪ subutilizarea spațiilor amenajate,
▪ condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea investiției,
▪ neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp stipulat în
contractul de lucrări,
▪ întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau
lucrări.

Pre-condiția necesară înainte de începerea proiectului este obținerea finanțării.


Aceasta presupune:
▪ obținerea aprobării documentației de către Solicitant;
▪ semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de Management și Solicitant.

Solicitantul va lua măsurile necesare pentru a îndeplini toate cerințele în faza de contractare.

Nivelul 3
Riscurile care pot să apară la implementarea activităților planificate sunt:

▪ Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții;


▪ Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut;
▪ Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în
cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări;
▪ Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare, servcii sau lucrări;

Riscul de întârziere a lucrărilor ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc


comun tuturor proiectelor de investiție. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o
dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul birocratic prezent și caracterul schimbător al legislației privind achizițiile publice au


determinat, în practică, grave decalaje între momentul planificat al plății și cel al plății efective.
Având în vedere, că noile proceduri de plăți prevăd sistemul de decontare, se apreciază că
potențiale deviații de la calendarul de plăți poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

Practica implementării proiectelor de investiții în infrastructura de bază cu finanțare a


demonstrat că motivul principal al întârzierii recepției lucrărilor de investiție se datorează unei
proaste corelații între condițiile financiare și de timp stipulate în documentele de licitație și
posibilitățile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziții poate apărea ca


urmare a influenței unor factori externi care să producă decalaje față de termenele stabilite
inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de
lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora
de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea
ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații și depășirea perioadei de
contractare estimate.

Nivelul 2
Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectată de următoarele riscuri:

Pagina 207
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

▪ Impact redus al strategiei de promovare în rândul grupului țintă (populație) ;


▪ Neutilizarea investiției create la capacitatea proiectată.

Pentru ca investiția să atingă indicatorii economici-financiari ai proiectului se va implementa


un plan de marketing, al cărui obiectiv va fi promovarea (conștientizarea) în rândul grupului
țintă a facilităților/avantajelor aduse de realizarea investiției. De îndeplinirea acestui obiectiv
depinde într-o mare măsură calitatea și coerența planului de marketing.

Nivelul 1
Riscurile abordate la acest nivel sunt:

▪ Posibile neconcordanțe între strategiile locale și cele naționale de dezvoltare a


infrastructurii de bază;
▪ Mediu legislativ incert datorită dorinței de armonizare a legislației românești la cea
europeană.

Posibile neconcordanțe între politicile locale și cele regionale, reprezintă un risc ce poate
periclita atingerea obiectivului general. În acest sens va trebui să existe o comunicare eficientă
și permanentă între partenerii locali și factorii de decizie de la nivel central.

Din practica proiectelor finanțate s-a observat că modificările legislative dese și bruște pot
afecta negativ succesul proiectelor.

Analiza calitativă a riscurilor

Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și
finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a
importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele


categorii:

▪ Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a


elimina apariția riscului;
▪ Transferul riscului – împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte
de asigurare, garanții);
▪ Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului;
▪ Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul
apariției riscului.

Pagina 208
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de apariție:

RISCUL Descriere
Riscul tehnic - Riscul ca obiectivul în cauză să nu se preteze din punct de
vedere al activităţii/destinaţiei. Acest risc este eliminat
datorită bunei documentări şi a experienţei specialiştilor pe
care benficiarul i-a contactat în faza elaborării listei cu
necesităţi.
o Riscul ca utilajele şi echipamentele să se
deprecieze moral. În domeniul obiectivului
proiectului, evoluţia tehnicii nu este foarte rapidă.
o Riscul exploatării eronate. Personalul angajat
pentru exploatare şi a intervenţiilor ulterioare va fi
calificat şi instruit pentru buna exploatare a
investiţiei.
- Riscul eficienţei exploatării. Personalul de exploatare va fi
specializat iar competenţele acestora verificate şi
îmbunătăţite continuu.
Riscul financiar Riscul nerentabilităţii. Mediul urban trebuie să cunoască o aliniere
la standardele U.E. astfel, investiţia în cauză este privită ca un
obiectiv necesar creşterii calităţii vieţii locuitorilor din zonă.

Riscul sechestrului Acest risc nu poate avea loc în cadrul beneficiarului.

Riscul politic şi Riscul de război. Situaţia socio - politică a României nu supune


social beneficiarul la un asemenea risc.

Mişcări sociale. Nu se prognozează mişcări.

Tâlhării şi vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent


de către personal specializat în conformitate cu prevederile
legislative în domeniul supravegherii şi pazei obiectivelor
strategice locale şi naţionale
Riscul demografic - creşterea populaţiei din zonă peste capacitatea sistemului
proiectat. La proiectarea sistemului s-a avut în vedere
creşterea demografică. Astfel, investiţia va putea fi
exploatată în bune condiţii şi în cazul creşterii populaţiei
conform previziunilor.
- scăderea populaţiei din zonă. Acest risc este eliminat
datorită:
- măsurilor luate de autorităţi privind stabilirea şi sprijinirea tinerilor
să rămână în zonă
Riscul cerinţelor Foarte importante în această categorie de riscuri este riscul legat
obligatorii de alinierea la standardele din domeniu. Prin dotarea şi achiziţiile
vizate prin proiect, acest risc este eliminat, beneficiarul asigurând
îndeplinirea standardelor impuse.

Pagina 209
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

5 Scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,


economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

În cadrul obiectivului se propun trei scenarii:


▪ Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
subteran
▪ Scenariul 2 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran
▪ Scenariul 3 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri sunt în sistem
suprateran și subteran
▪ Scenariul 4 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem
suprateran cu gură de scurgere în pardoseală.

5.1.1 SCENARIUL 1 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


subteran

Scenariul 1 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem subteran.

O parte din punctele de colectare deșeuri sunt amenajate cu placă de beton și împrejmuiri din
plăci de beton prefabricate și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului pe care în
trecut culisa o poartă metalică, altele sunt amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori pe spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentatii.

Toate aceste elemente constructive existente pe zona aleasă se vor demola pentru a se putea
realiza săpătura în care se va amplasa noul sistem de colectare subteran.

Sistemul subteran în varianta de bază este realizat dintr-o cuvă din beton armat
impermeabilă ce contureză partea subterană a sistemului, constituind spațiul subteran în care
se coboară cele 4 eurocontainere standard de 1100 l în care sunt colectate deșeurile. La
partea inferioară a cuvei se fixează sistemul de ridicare al pubelelor realizat din structura
metalică zincată la cald, prevăzut cu 2 platforme și sistem hidraulic de ridicare de tip foarfecă.
Cele 2 platforme sunt supraetajate astfel încât pe cea amplasată în partea inferioară (în
subteran) să se poată amplasa 4 containere de 1,1 mc, metalice zincate, pentru colectarea
deșeurilor, iar pe cea amplasată în partea superioară (în suprateran sau la nivelul platformelor
pietonale) se vor monta 4 coșuri prevăzute cu fante de introducere a deșeurilor, care sunt
prevăzute cu o secțiune de trecere sub formă de tambur.

Pagina 210
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Fantele vor fi prevăzute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu diametrul
de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea deșeurilor, partea
din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la închiderea trapelor
deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special prevăzut pentru
colectare din subteran. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1
cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagare pe bucșe de teflon ce vor asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate

deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite


pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului subteran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevazută cu mâner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre

Pagina 211
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Coșurile de la suprafață vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a
operatorului, a zonei deservite sau asociației de locatari, după caz și etichetate cu tipurile de
deșeuri.

Elementele structurii metalice vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor
respecta cerințele de calitate normale, în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor
atașa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor
cadrului metalic și conformitatea cu standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice
sudate parțial care prezintă părți alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit
pătrunderea straturilor anticorozive. De asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru
structuri din oțel impuse prin standardul EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un
organism de certificare acreditat care atesta calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale
structurii din oțel în conformitate cu standardul specificat. Întreaga structură metalică va fi
zincată la cald.

Pentru accesul la containerele în care sunt depozitate deșeurile, platforma trebuie să fie
prevazută cu un sistem de ridicare hidraulic de tip foarfecă compus din:

• 2 cilindri hidraulici care asigură ridicarea platformei, amplasați pe capetele platformei;


• Furtunuri hidraulice de legatură;
• Cupla rapidă;
• Supapa de siguranță hidraulică;
• Sistem de rigidizare și echilibrare tip foarfecă.
- Acesta este alcătuit dintr-un set de brațe duble realizat cu lagăre, fără joc, dispuse sub
formă de foarfecă. Acesta va prezenta la partea de jos un cadru fixat pe cuva betonată pe
care, unul dintre brațe va fi prevăzut cu un lagăr fix care va conferi brațului un singur grad de
libertate, iar cel opus va fi legat printr-un lagăr fix de celalalt braț și un lagăr mobil care va
culisa pe cadrul fixat pe cuva din beton, acesta având două grade de libertate. În aceeași
manieră capetele opuse ale brațelor foarfecii vor crea legături cu platforma pe care sunt
amplasate containerele pentru colectarea deșeurilor.

Sistemul de ridicare tip foarfecă față de alte sisteme conferă stabilitatea și precizia
necesară la manevrarea întregului sistem cu costuri de realizare și mentenanță relativ mici.

Pentru a putea fi acționat sistemul hidraulic trebuie să se conecteze la un kit hidraulic


montat pe autogunoiera. Kitul hidraulic este alcătuit dintr-un furtun prevăzut la unul din capete
cu cupla rapidă pentru conectarea la platforma subterană, iar celalalt capăt va fi conectat la
un distribuitor hidraulic manual de la care se va comanda întregul sistem al platformei

Pagina 212
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

subterane. Presiunea de ulei necesară ridicării ansamblului subteran va fi generată de pompa


de ulei a autogunoierei.

d) Furtun
e) Tambur
f) Cupla rapidă metalică

Sistemul subteran trebuie să asigure eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem


și limitarea accesului, în acest fel având acces doar populația deservită/arondată punctului de
colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la

Pagina 213
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va


fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250


W a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de
încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu
indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat, pe un stâlp, deasupra sistemului subteran la minim


5m față de sol, stâlpul fiind montat în afara platformei acționată hidraulic.

Certificări: ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001 ,OHSAS 18001, EN ISO 3834.

Pagina 214
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Sistemele subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban, etc.

Pentru montarea sistemului subteran se vor executa lucrări de săpătură, groapa având
dimensiuni care să permită realizare unui strat de balast compactat(în zonele recomandate
de studiul geotehnic) cu grosimea minimă de 40cm peste care se va așeza cuva din beton
armat impermeabilizat.

Zonele în care inginerul geotehnician recomandă realizarea sub cuva de beton a pernei
de balast sunt:

Cartier Aurel Vlaicu (cu zonele: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29, 30, 34,
35, 36, 40, 43), Cartier Dimitrie Cantemir, Cartier Micro 14 (cu zona 7), Cartier Micro
40 (cu zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21), Cartier Port (cu zonele 1,
2, 3, 5, 6, 7), Cartier Zona Gării, Cartier Zona Veche (cu zonele 2,3,4,6). Restul locațiilor
se vor realiza prin metoda de fundare directă, fără pernă de balast.

La partea superioară, perimetral, se va realiza o placa din beton armat ce va


impermeabiliza punctul de colectare, folosind ca o zonă de protecție, iar în cazul punctelor de
colectare cu 2, 3 și 4 cuve, va ajuta la scoaterea mai facilă a containerelor de pe platforma
subterană și transportarea ei către autogunoiera spre a fi golite. Se va asigura un spațiu de
trecere între cuve de min 1.50m.

Pagina 215
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Placa de beton va avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasă sudată 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Pentru o parte din punctele de colectare este necesar demolarea și refacerea accesului
auto, iar pentru unele va trebui realizat accesul auto de la zero.

Accesele auto noi vor avea următoarea structură rutieră:

- 20 cm – beton rutier BcR 3.5


- Hartie Kraft
- 3cm – strat de nisip pilonat
- 25cm – strat din balast compactat.

Delimitarea accesului carosabil se va face cu borduri mari prefabricate din beton cu secţiunea
20 x 25 cm, asezate pe fundaţie din beton C16/20 de 30 x 15 cm.

Cotele proiectate şi sistematizarea verticală asigură prin pante transversale şi longitudinale


îndepărtarea apelor de la punctul de colectare spre exterior la spațiul verde și spre rețeaua de
canalizare stradală din zona.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel
S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren.

În varianta SMART sistemul este dotat cu senzori de volum.

Descrierea sistemului:

Senzorii de volum, se configurează rapid prin administrarea sistemului de management al


deșeurilor bazate pe Cloud, iar datele primite sunt prezentate prin tabloul de bord, care include
hârtii, tabele, grafice, exporturi de date și planificarea automată a căilor de colectare.

Pagina 216
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Beneficiile senzorilor de volum:

• Soluție eficientă pentru planificarea rutelor în funcție de volumul ocupat de fiecare


categorie de deșeu și locația acestuia;
• Monitorizarea volumului – Posibilitatea de a vedea în orice moment nivelul de umplere
al pubelelor;
• Transfer de date online.

Senzorul supersonic
• Precizie foarte înaltă;
• Se poate integra cu sistemul antiincendiu;
• Funcționează independent (și fără cablare);
• Destinate în special containerelor pentru colectarea deșeurilor.

Pagina 217
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Portalul web

Portalul web trebuie să permită posibilitatea integrării cu sistemul de gestiune al Autorității


contractante. Aplicația oferă informații cu privire la locațiile recipientelor, tipul de reciclabil din
fiecare recipient, volumul acestora (volumul de deșeu colectat pe fiecare fracție ), data golirii

Pagina 218
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

recipientului pe fiecare tip de fracție colectată, rutarea flotei de vehicule în funcție de procentul
de volum colectat din ziua respectivă.
Senzorul este programat să identifice tipul de fracție, numele clientului și tipul contractului,
ulterior să transmită în Cloud informații legate de localizarea recipientului, volumul
recipientului (nivelul de umplere al recipientului), data golirii și tipul de fracție colectată. Datele
preluate oferă mai departe colectorului diverse rapoarte (localizarea recipientelor pe fiecare
fracție în parte, procentul de volum total colectat din teren pe fiecare fracție, data golirii, rutare,
etc...);
Conturi de utilizatori:
Nelimitat – la cererea beneficiarului;
1. Operator 2. Sofer 3. Client 4. Primarie 5. Alti beneficiari mentionati

Senzorii de volum pot fi montați pe recipiente metalice pentru colectarea DEE-urilor, sticlei,
hainelor uzate, containere supraterane, containere îngropate cu clopot, containere îngropate
acționate prin sistem hidraulic.

Beneficii majore economice:


• Monitorizare în tip real a volumului de încărcare pe fiecare tip de fracție;
• Reducere a costurilor de logisitică între 15-20%;
• Păstrarea curățeniei în spații intens traficate (evitarea supraîncărcării recipientului);
• Monitorizarea actelor de vandalism;
• Planificare rapidă a rutelor;
• Amortizarea costurilor într-un timp scurt;
• Garanție acordata 24 luni (cu durata de funcționare estimată de la 8 ani)

Caracteristici tehnice:
Model Senzor
Masurare Fascicul de ultrasunete
Raza 15 - 300 cm
Frecvente masurare 1-6 ori / 24h
Solutii pentru montaj Șuruburi
Alimentare electrica Baterii; autonomie 3-6 ani
Temperatura de functionare de -20°C pana la +50°C
Schimbarea bateriei Da
Modul de conectare GPRS 2G/3G/4G
Proprietatea asupra datelor Beneficiarul
Aplicatia pe telefon Operator / Sofer / Client
Mod de vanzare Vanzare/inchiriere
5-15% (in functie de tipul de
Precizie deseu deversat);

Pagina 219
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Din cauza condițiilor din teren ale amplasamentului pe care se vor amenaja și moderniza
punctele de colectare pentru următoarele locații s-a adoptat realizarea acestora în sistem
suprateran:
Nr. PUNCTE COLECTARE
Zona DEȘEURI

I. CARTIER AUREL VLAICU


12 PC022
II. CARTIER CENTRU
13 PC094
14 PC095
17 PC098
V. CARTIER MAZEPA II
PC136
9 PC137
PC138
PC139
10
PC140
12 PC143
VIII. CARTIER MICRO 16
17 PC185
19 PC188
PC189
20
PC190
IX. CARTIER MICRO 17
PC233
27
PC234
XII. CARTIER MICRO 20
PC307
14
PC308
XVIII. MICRO 40
PC397
19
PC398
XIX. CARTIER PORT
4 PC417
XXVI. CARTIER ZONA VECHE
4 PC514

Necesitatea realizării în sistem suprateran ale punctelor de colectare enumerate mai sus este
cauzată de următoarele aspecte:
- suprafața necesară realizării în sistem subteran insuficientă;
- prezența rețelelelor de apă, electricitate, gaze pe amplasament;
Caracteristicile tehnice ale punctelor de colectare deșeuri în sistem suprateran corespund
caracteristicilor tehnice descrise în scenariul 2.

Pagina 220
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

5.1.2 SCENARIUL 2 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


suprateran

Scenariul 2 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem suprateran.

O parte din punctele de colectare deșeuri existente sunt amenajate cu placă de beton și
împrejmuiri din plăci de beton și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului ce în
trecut găzduia o poartă rulantă, altele erau amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori în spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentatii.

Se vor demola platformele care prezintă un stadiu avansat de degradare și se vor realiza
platforme suport noi. De asemeni se vor realiza platforme suport noi în zonele în care punctele
de colectare se vor amplasa pe spațiul verde.

Platformele suport vor avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasa sudata 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Pentru o parte din punctele de colectare este necesar demolarea și refacerea accesului
auto, iar pentru unele va trebui realizat accesul auto de la zero.

Accesele auto noi vor avea următoarea structură rutieră:

- 20 cm – beton rutier BcR 3.5


- Hartie Kraft
- 3cm – strat de nisip pilonat
- 25cm – strat din balast compactat

Sistemul suprateran cu 4 module pentru colectarea selectivă a deșeurilor în varianta de bază


va avea următoarele dimensiuni:

Lungime: 4820 mm

-Lățime: 1510mm

-Înălțime: 2100mm

Pagina 221
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Dimensiunile maxime de gabarit ale sistemelor supraterane pentru colectarea selectivă a


deșeurilor se vor încadra în toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru ca
acestea să se încadreze în spațiile prevăzute și totodată să se poată introduce în fiecare
modul ale acestora câte un eurocontainer standard de 1100 l.

Dimensiuni modul:

-Lungime: 1190 mm

-Adâncime: 1510 mm

-Înălțime: 2100 mm

Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de
fixare vor fi vizibile doar la interior. Ansamblul va permite posibilitatatea de a suplimenta sau
elimina module în funcție de necesitate. La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea
vor fi prevăzute cu garnitură din cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica
pătrunderea apei în interiorul ansamblului suprateran pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Modulele din care va fi compus sistemul suprateran pentru colectare selectivă, vor fi
realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel. Profilele utilizate la cadrul pereților, ușii,
acoperișului și al plafonului vor fi profile deschise cu minim 3 ambutisări pe lungime, astfel

Pagina 222
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încât caracteristica de profil deschis să permită pătrunderea tratamentului anticoroziv în toate


zonele acestuia, iar ambutisările să rigidizeze întreaga structură. Nu se vor folosi profile
închise (țevi), sau profile îmbinate prin suprapunere, atât pe lățimea cât și pe lungimea
acestora, pentru a nu crea zone strâmtorate în care nu pot pătrunde straturile anticorozive.

Profilele utilizate în realizarea structurii vor avea o grosime de perete de minim 2mm
și vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor respecta cerințele de calitate normale,
în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor atașa certificate emise de un organism de
certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor cadrului metalic și conformitatea cu
standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice sudate parțial care prezintă părți
alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit pătrunderea vopselei. De
asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul
EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă
calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale structurii din oțel în conformitate cu standardul
specificat. Întreaga structură metalică va fi vopsită în câmp electrostatic. Culorile în care se
vor vopsi modulele se stabilesc de comun acord cu autoritatea contractantă.

Pereții și acoperișul vor fi realizați din panouri termoizolante cu grosimea de minim 30


mm, fixate pe cadrul metalic cu sisteme de fixare ( bride zincate cu șuruburi ), pe interior care
nu sunt vizibile la exteriorul produsului, și permit schimbarea panourilor cu ușurință dacă
acestea au fost deteriorate. De asemenea profilele cadrului metalic, vor fi petrecute peste
marginile panourilor termoizolante pentru a acoperi în partea exterioară neregularitățile
apărute la debitarea panourilor și pentru a conferi un aspect plăcut. Fiecare acoperiș, perete
lateral și fiecare ușă, vor fi realizate dintr-o singură placă termoizolantă prevazută cu suprafețe
metalice iar la interior cu material izolant. Nu se vor folosi plăci îmbinate din două sau mai
multe bucăți montate pe pereții laterali, acoperiș sau pe uși. Panourile vor respecta prevederile
standardului EN 14509 : 2013.

Panourile termoizolante în ale căror capete rămâne spuma poliuretanica vizibilă, se vor
capsula cu casete din tablă zincată.

Modulele vor prezenta la partea din față a ansamblului, uși individuale care vor fi
suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un container de 1100 l standard. Ușile vor fi
realizate, din panouri termoizolante fixate pe cadru metalic, cu respectarea condițiilor
specificate, atât pentru panouri cât și pentru structura metalică. Fiecare ușă va fi prevazută cu
garnitură pentru amortizarea la închidere și pentru o mai bună etanșeitate.

Ușile vor fi prevăzute cu un sistem de închidere și securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele avizate să aibă acces în interiorul platformei (operator
de salubritate, administrator, locatar, etc.). Sistemul de securizare va fi prevăzut cu un cititor
de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele vor rămane blocate și
nealimentate- se va debloca strict ușa a cărei mâner va fi acționat. Prin acest sistem se va
economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și stocată în acumulatori. Ușa
va reveni singură după utilizare la poziția de închis, aceasta blocându-se automat.

În uși vor fi încastrate, la o înălțime optimă, fante metalice pentru introducerea deșeurilor
cu dimensiunea minimă de 520x430 mm. Fantele vor fi prevăzute cu o secțiune de trecere ce
are în partea de jos 2 planuri înclinate: 1. Planul înclinat interior va ajuta ca deșeurile să
alunece direct în eurocontainerul de 1100l. 2. Planul înclinat exterior va asigura ca precipitațiile

Pagina 223
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

atmosferice ce tind să intre spre fanta de sortare, să fie direcționate spre exterior. De
asemenea fantele vor fi prevăzute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu
diametrul de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea
deșeurilor, partea din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la
închiderea trapelor deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special
prevăzut pentru colectare. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1
cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce va asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate
deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite
pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului suprateran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevăzută cu maner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre
acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Fantele vor fi vopsite în camp electrostatic în culori specifice tipurilor de deșeuri, care
vor fi stabilite împreună cu autoritatea contractanta. Fantele vor fi montate pe uși cu distanțiere
din cauciuc pentru a evita contactul direct dintre două suprafețe metalice vopsite, acest lucru
conferind protecție straturilor anticorozive.

Sistemul suprateran va asigura eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem și


limitarea accesului doar pentru populația deservită/arondată punctului de colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la
depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va
fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemele de control acces cu cartelă, vor fi centralizate. Atât sistemul de deschidere al


ușilor cât și cel al trapelor se vor comanda de la un singur cititor de cartele/taguri. Tagurile
sau cartelele vor fi de două feluri: primul tip pentru utilizatorii ușilor (operatori de salubritate,
administrator, etc.) iar cel de-al doilea tip pentru utilizatorii trapelor (cetățenii care pot depozita
deșeuri în platforma respectivă). Tagurile/cartelele vor fi speciale, cu posibilitatea de
programare de a li se înregistra opțiuni diferite: de a putea deschide doar trapele, de a putea
deschide doar ușile sau de a putea deschide și ușile și trapele. De asemenea cititorul va avea
capacitatea de a diferenția tagurile/cartelele în funcție de programarea acestora, oferind acces
condiționat în funcție de opțiunile înscrise în memoria fiecarui tag.

Pagina 224
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W


a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de

Pagina 225
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu


indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat deasupra sistemului suprateran la minim 5m față de


sol și va fi prevăzut cu sistem de prindere care va permite fixarea pe oricare dintre cele 4
module pentru a se poziționa cât mai eficient.

Spațiul dintre tambur și fantă va fi acoperit la partea din față cu apărători metalice realizate
din tablă cu grosimea de minim 2 mm și vor fi roluite după forma tamburului.

Culorile fantelor de sortare stabili de comun acord cu autoritatea contractantă. Containerele


vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a operatorului, a zonei deservite sau
asociației de locatari, după caz și etichete cu tipurile de deșeuri.

Deasupra fiecărui modul vor fi amplasate, pe toată lățimea, plăci metalice cu grosimea de
minim 2 mm, cu denumirea deșeurilor, inscripționate prin vopsire cu denumirea tipurilor de
deșeuri. Dimensiunile literelor vor fi suficient de mari pentru a putea fi văzute cu ușurință-
minim 6 cm înălțimea scrisului. Fiecare placă va fi prevăzută cu ambutisări pentru rigidizare.

Pe fiecare modul, în zona fantelor de sortare se va aplica câte un set de simboluri,


decupate sau printate pe autocolant, cu dimensiuni de minim 250x250mm, care vor indica
tipurile de deșeuri ce pot fi colectate.

La partea inferioară modulele vor prezenta plăci prevăzute cu găuri pentru fixarea pe
platforma de montaj.

În partea din față fiecare modul va prezenta câte 2 rampe de acces din tablă cu grosimea
de minim 2 mm. Rampele vor fi suficient de late, minim 300 mm, și suficient de lungi pentru a
putea rezolva eventualele probleme apărute la montaj din cauza diferențelor de nivel de pe
platforma de montaj și totodată pentru a permite accesul cu ușurință al eurocontainerelor de
1100l standard.

Sistemul suprateran va fi echipat cu 4 eurocontainere metalice zincate de 1100l care vor


fi fabricate în conformitate cu EN 840.

Cerificări : ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001, EN ISO 3834, OHSAS 18001 .

Sistemele supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesa de mobilier urban;
- Îmbunătățirea metodei de colectare selectivă a deșeurilor.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel

Pagina 226
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren.

În varianta SMART sistemul este dotat cu senzori de volum.

Descrierea sistemului:

Senzorii de volum, se configurează rapid prin administrarea sistemului de management al


deșeurilor bazate pe Cloud, iar datele primite sunt prezentate prin tabloul de bord, care include
hărți, tabele, grafice, exporturi de date și planificarea automată a căilor de colectare.

Beneficiile senzorilor de volum:

• Soluție eficientă pentru planificarea rutelor în funcție de volumul ocupat de fiecare


categorie de deșeu și locația acestuia;
• Monitorizarea volumului – Posibilitatea de a vedea în orice moment nivelul de umplere
al pubelelor;
• Transfer de date online.

Pagina 227
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Senzorul supersonic

• Precizie foarte înaltă;


• Se poate integra cu sistemul antiincendiu;
• Funcționează independent (și fără cablare);
• Destinate în special containerelor pentru colectarea deșeurilor.

Portalul web
Portalul web trebuie să permită posibilitatea integrării cu sistemul de gestiune al Autorității
contractante. Aplicația oferă informații cu privire la locațiile recipientelor, tipul de reciclabil din
fiecare recipient, volumul acestora (volumul de deșeu colectat pe fiecare fracție ), data golirii
recipientului pe fiecare tip de fracție colectată, rutarea flotei de vehicule în funcție de procentul
de volum colectat din ziua respectivă.
Senzorul este programat să identifice tipul de fracție, numele clientului și tipul contractului,
ulterior să transmită în Cloud informații legate de localizarea recipientului, volumul
recipientului (nivelul de umplere al recipientului), data golirii și tipul de fracție colectată. Datele
preluate oferă mai departe colectorului diverse rapoarte (localizarea recipientelor pe fiecare

Pagina 228
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

fracție în parte, procentul de volum total colectat din teren pe fiecare fracție, data golirii, rutare,
etc...);
Conturi de utilizatori:
Nelimitat – la cererea beneficiarului;
1. Operator 2. Sofer 3. Client 4. Primarie 5. Alti beneficiari mentionati

Senzorii de volum pot fi montați pe recipiente metalice pentru colectarea DEE-urilor, sticlei,
hainelor uzate, containere supraterane, containere ingropate cu clopot, containere îngropate
acționate prin sistem hidraulic.

Beneficii majore economice:


• Monitorizare în tip real a volumului de încărcare pe fiecare tip de fracție;
• Reducere a costurilor de logisitică între 15-20%;
• Păstrarea curațeniei în spații intens traficate (evitarea supraîncărcării recipientului);
• Monitorizarea actelor de vandalism;
• Planificare rapidă a rutelor;
• Amortizarea costurilor într-un timp scurt;
• Garanție acordată 24 luni (cu durata de funcționare estimată de la 8 ani)

Caracteristici tehnice:
Model Senzor
Masurare Fascicul de ultrasunete
Raza 15 - 300 cm
Frecvente masurare 1-6 ori / 24h
Solutii pentru montaj Șuruburi
Alimentare electrica Baterii; autonomie 3-6 ani
Temperatura de functionare de -20°C pana la +50°C
Schimbarea bateriei Da
Modul de conectare GPRS 2G/3G/4G
Proprietatea asupra datelor Beneficiarul
Aplicatia pe telefon Operator / Sofer / Client
Mod de vanzare Vănzare/închiriere
5-15% (în funcție de tipul de
Precizie deșeu deversat);

5.1.3 SCENARIUL 3 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


subteran si suprateran (dupa caz)

Scenariul 3 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem subteran și suprateran, după caz.

Caracteristicile tehnice ale punctelor de colectare deșeuri corespund astfel:

- pentru puncte colectare deșeuri în varianta sistemului subteran corespund condițiilor


tehnice prezentate în Scenariul 1;

Pagina 229
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

- pentru puncte colectare deșeuri în varianta sistemului suprateran corespun condițiilor


tehnice prezentate în Scenariul 2.

S-a luat în considerare realizarea punctelor de colectare în sistem suprateran pentru


următoarele locații:

Nr.
PUNCTE COLECTARE DEȘEURI
Zona

I. CARTIER AUREL VLAICU


12 PC022
PC043
25
PC044
PC045
26
PC046
27 PC047
PC067
40
PC068
PC071
42
PC072
II. CARTIER CENTRU
PC087
9
PC088

13 PC094

14 PC095

15 PC096

17 PC098
III. DIMITRIE CANTEMIR
1 PC099
2 PC100
V. CARTIER MAZEPA II
PC130
4
PC131
PC136
9 PC137
PC138
PC139
10
PC140
12 PC143
PC144
13 PC145
PC146
VII. CARTIER MICRO 14
2 PC158

Pagina 230
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

6 PC163
VIII. CARTIER MICRO 16
17 PC185
19 PC188
PC189
20
PC190
IX. CARTIER MICRO 17
1 PC191
PC192
2
PC193
PC199
6
PC200
PC205
10
PC206
22 PC226
PC233
27
PC234
XI. CARTIER MICRO19
PC272
10
PC273
PC283
18
PC284
23 PC290
XII. CARTIER MICRO 20
PC291
1
PC292
PC307
14
PC308
XVIII. MICRO 40
PC392
16
PC393
PC397
19
PC398
XIX. CARTIER PORT
4 PC417
XXI. CARTIER SIDERURGISTILOR VEST
13 PC442
XXIII. CARTIER TIGLINA I
1 PC450
2 PC451
XXVI. CARTIER ZONA VECHE
4 PC514

Pagina 231
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Motivele alegerii punctelor de colectare deșeuri în varianta sistemului suprateran sunt


următoarele:

- spațiu insuficient realizării punctelor de colectare în sistem subteran;

- prezența rețelelelor de apă, electricitate, gaze pe amplasament;

- suprafața mică de amenajare în cazul punctelor de colectare ce vor fi amplasate pe


platformele existente ale parcărilor;

5.1.4 SCENARIUL 4 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem


suprateran, cu gură de scurgere în pardoseală.

Scenariul 4 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe


raza municipiului Galați, în sistem suprateran.

O parte din punctele de colectare deșeuri existente sunt amenajate cu placă de beton și
împrejmuiri din plăci de beton și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului ce în
trecut găzduia o poartă rulantă, altele erau amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori în spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentații.

Se vor demola platformele care prezintă un stadiu avansat de degradare și se vor realiza
platforme suport noi. De asemeni se vor realiza platforme suport noi în zonele în care punctele
de colectare se vor amplasa pe spațiul verde. Se va prevede pentru fiecare platformă o
scurgere în pardoseală cu grătar metalic și găleată ce va capta lichidele și le va deversa prin
teava PVC-KG DE 160mm în canalizarea orașului cu ajutorul unui branșament făcut la rețea.

Platformele suport vor avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasa sudata 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Sistemul suprateran cu 4 module pentru colectarea selectivă a deșeurilor în varianta de bază


va avea următoarele dimensiuni:

Lungime: 4820 mm

-Lățime: 1510mm

-Înălțime: 2100mm

Pagina 232
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Dimensiunile maxime de gabarit ale sistemelor supraterane pentru colectarea selectivă a


deșeurilor se vor încadra în toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru ca
acestea să se încadreze în spațiile prevăzute și totodată să se poată introduce în fiecare
modul ale acestora câte un eurocontainer standard de 1100 l.

Dimensiuni modul:

-Lungime: 1190 mm

-Adâncime: 1510 mm

-Înălțime: 2100 mm

Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de
fixare vor fi vizibile doar la interior. Ansamblul va permite posibilitatatea de a suplimenta sau
elimina module în funcție de necesitate. La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea
vor fi prevăzute cu garnitură din cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica
pătrunderea apei în interiorul ansamblului suprateran pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Modulele din care va fi compus sistemul suprateran pentru colectare selectivă, vor fi
realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel. Profilele utilizate la cadrul pereților, ușii,
acoperișului și al plafonului vor fi profile deschise cu minim 3 ambutisări pe lungime, astfel

Pagina 233
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încât caracteristica de profil deschis să permită pătrunderea tratamentului anticoroziv în toate


zonele acestuia, iar ambutisările să rigidizeze întreaga structură. Nu se vor folosi profile
închise (țevi), sau profile îmbinate prin suprapunere, atât pe lățimea cât și pe lungimea
acestora, pentru a nu crea zone strâmtorate în care nu pot pătrunde straturile anticorozive.

Profilele utilizate în realizarea structurii vor avea o grosime de perete de minim 2mm
și vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor respecta cerințele de calitate normale,
în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor atașa certificate emise de un organism de
certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor cadrului metalic și conformitatea cu
standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice sudate parțial care prezintă părți
alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit pătrunderea vopselei. De
asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul
EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă
calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale structurii din oțel în conformitate cu standardul
specificat. Întreaga structură metalică va fi vopsită în câmp electrostatic. Culorile în care se
vor vopsi modulele se stabilesc de comun acord cu autoritatea contractantă.

Pereții și acoperișul vor fi realizați din panouri termoizolante cu grosimea de minim 30


mm, fixate pe cadrul metalic cu sisteme de fixare ( bride zincate cu șuruburi ), pe interior care
nu sunt vizibile la exteriorul produsului, și permit schimbarea panourilor cu ușurință dacă
acestea au fost deteriorate. De asemenea profilele cadrului metalic, vor fi petrecute peste
marginile panourilor termoizolante pentru a acoperi în partea exterioară neregularitățile
apărute la debitarea panourilor și pentru a conferi un aspect plăcut. Fiecare acoperiș, perete
lateral și fiecare ușă, vor fi realizate dintr-o singură placă termoizolantă prevazută cu suprafețe
metalice iar la interior cu material izolant. Nu se vor folosi plăci îmbinate din două sau mai
multe bucăți montate pe pereții laterali, acoperiș sau pe uși. Panourile vor respecta prevederile
standardului EN 14509 : 2013.

Panourile termoizolante în ale căror capete rămâne spuma poliuretanica vizibilă, se vor
capsula cu casete din tablă zincată.

Modulele vor prezenta la partea din față a ansamblului, uși individuale care vor fi
suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un container de 1100 l standard. Ușile vor fi
realizate, din panouri termoizolante fixate pe cadru metalic, cu respectarea condițiilor
specificate, atât pentru panouri cât și pentru structura metalică. Fiecare ușă va fi prevazută cu
garnitură pentru amortizarea la închidere și pentru o mai bună etanșeitate.

Ușile vor fi prevăzute cu un sistem de închidere și securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele avizate să aibă acces în interiorul platformei (operator
de salubritate, administrator, locatar, etc.). Sistemul de securizare va fi prevăzut cu un cititor
de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele vor rămane blocate și
nealimentate- se va debloca strict ușa a cărei mâner va fi acționat. Prin acest sistem se va
economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și stocată în acumulatori. Ușa
va reveni singură după utilizare la poziția de închis, aceasta blocându-se automat.

În uși vor fi încastrate, la o înălțime optimă, fante metalice pentru introducerea deșeurilor
cu dimensiunea minimă de 520x430 mm. Fantele vor fi prevăzute cu o secțiune de trecere ce
are în partea de jos 2 planuri înclinate: 1. Planul înclinat interior va ajuta ca deșeurile să
alunece direct în eurocontainerul de 1100l. 2. Planul înclinat exterior va asigura ca precipitațiile

Pagina 234
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

atmosferice ce tind să intre spre fanta de sortare, să fie direcționate spre exterior. De
asemenea fantele vor fi prevăzute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu
diametrul de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea
deșeurilor, partea din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la
închiderea trapelor deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special
prevăzut pentru colectare. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1
cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce va asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate
deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite
pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului suprateran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevăzută cu maner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre
acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Fantele vor fi vopsite în camp electrostatic în culori specifice tipurilor de deșeuri, care
vor fi stabilite împreună cu autoritatea contractanta. Fantele vor fi montate pe uși cu distanțiere
din cauciuc pentru a evita contactul direct dintre două suprafețe metalice vopsite, acest lucru
conferind protecție straturilor anticorozive.

Sistemul suprateran va asigura eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem și


limitarea accesului doar pentru populația deservită/arondată punctului de colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la
depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va
fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemele de control acces cu cartelă, vor fi centralizate. Atât sistemul de deschidere al


ușilor cât și cel al trapelor se vor comanda de la un singur cititor de cartele/taguri. Tagurile
sau cartelele vor fi de două feluri: primul tip pentru utilizatorii ușilor (operatori de salubritate,
administrator, etc.) iar cel de-al doilea tip pentru utilizatorii trapelor (cetățenii care pot depozita
deșeuri în platforma respectivă). Tagurile/cartelele vor fi speciale, cu posibilitatea de
programare de a li se înregistra opțiuni diferite: de a putea deschide doar trapele, de a putea
deschide doar ușile sau de a putea deschide și ușile și trapele. De asemenea cititorul va avea
capacitatea de a diferenția tagurile/cartelele în funcție de programarea acestora, oferind acces
condiționat în funcție de opțiunile înscrise în memoria fiecarui tag.

Pagina 235
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W


a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de

Pagina 236
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu


indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat deasupra sistemului suprateran la minim 5m față de


sol și va fi prevăzut cu sistem de prindere care va permite fixarea pe oricare dintre cele 4
module pentru a se poziționa cât mai eficient.

Spațiul dintre tambur și fantă va fi acoperit la partea din față cu apărători metalice realizate
din tablă cu grosimea de minim 2 mm și vor fi roluite după forma tamburului.

Culorile fantelor de sortare stabili de comun acord cu autoritatea contractantă. Containerele


vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a operatorului, a zonei deservite sau
asociației de locatari, după caz și etichete cu tipurile de deșeuri.

Deasupra fiecărui modul vor fi amplasate, pe toată lățimea, plăci metalice cu grosimea de
minim 2 mm, cu denumirea deșeurilor, inscripționate prin vopsire cu denumirea tipurilor de
deșeuri. Dimensiunile literelor vor fi suficient de mari pentru a putea fi văzute cu ușurință-
minim 6 cm înălțimea scrisului. Fiecare placă va fi prevăzută cu ambutisări pentru rigidizare.

Pe fiecare modul, în zona fantelor de sortare se va aplica câte un set de simboluri,


decupate sau printate pe autocolant, cu dimensiuni de minim 250x250mm, care vor indica
tipurile de deșeuri ce pot fi colectate.

La partea inferioară modulele vor prezenta plăci prevăzute cu găuri pentru fixarea pe
platforma de montaj.

În partea din față fiecare modul va prezenta câte 2 rampe de acces din tablă cu grosimea
de minim 2 mm. Rampele vor fi suficient de late, minim 300 mm, și suficient de lungi pentru a
putea rezolva eventualele probleme apărute la montaj din cauza diferențelor de nivel de pe
platforma de montaj și totodată pentru a permite accesul cu ușurință al eurocontainerelor de
1100l standard.

Sistemul suprateran va fi echipat cu 4 eurocontainere metalice zincate de 1100l care vor


fi fabricate în conformitate cu EN 840.

Cerificări : ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001, EN ISO 3834, OHSAS 18001 .

Sistemele supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesa de mobilier urban;
- Îmbunătățirea metodei de colectare selectivă a deșeurilor.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel

Pagina 237
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren

Caracteristicile tehnice ale punctelor de colectare deșeuri corespund astfel:

- Pentru punctele de colectare deșeuri în varianta sistemului suprateran corespund


condițiilor tehnice prezentate în Scenariul 2.
- Conceptul de promovare, informare și publicitate nu face obiectul acestui scenariu.

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul 4. În urma analizării criteriilor tehnice, economice,


financiare, din punct de vedere al sustenabilității și riscurilor, scenariul 4 produce o serie de
efecte pozitive în cadrul comunității locale.

Scenariul 4 în varianta standard acoperă în totalitate obiectivele de învestitie propuse, și


anume:

▪ Îmbunătățirea calității mediului, prin sporirea cantităților de materiale reciclate;


▪ Eliminarea focarelor de infecție, a mirosurilor neplăcute și a mizeriei din proximitatea
punctelor de colectare, deoarece containerele vor fi îngropate, iar accesul la
containere vor avea doar persoanele autorizate.
▪ Golirea containerului se va realiza în condiții de igienă;
▪ Prin acoperirea tuturor obiectivelor prezentate mai sus se va realiza astfel și
îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban.

Conform celor menționate, elaboratorul studiului propune scenariului optim, respectiv


scenariul 4 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran,
cu gură de scurgere în pardoseală.

Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

Obținerea și amenajarea terenului;

Conform actelor de proprietate prezentate de beneficiar, nu sunt costuri pentru obținerea


terenului. Punctele de colectare vor fi amplasate pe domeniul public al municipiului Galați, în
cartierele: Aurel Vlaicu, Centru, Dimitrie Cantemir, Mazepa I, Mazepa II, Micro 13, Micro 14,
Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 38, Micro 39 A, Micro 39 B,
Micro 39 C, Micro 40, Piata, Port, Siderurgiștilor Vest, Traian Nord, Țiglina I, Țiglina II, Gară,
Zona Veche.
Punctele de colectare existente și care au carte funciară sunt prezentate în tabelul următor:

Pagina 238
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Amplasament Suprafata inscrisa


Nr.
Obiecte Descriere zona aferenta Punct Colectare in Cartea funciara Carte Funciară
Zona
Deseuri (mp)

I. CARTIER AUREL VLAICU


PC001 SD6C, SD6B, C.F. 125807 Înch. 100318 /
1 Af. Bl. A2-C1 53.00
PC002 SD6A, C1, D1, A2 13.12.2017;

PC003
PC004 C2, C2B, Doja 1,
Af. Bl. DJ-E5 (UGIRA), C.F. 125363 Înch. 76898 /
2 Doja 2, DJ, E5, 44.00
str. Gheorghe Doja 27.09.2017;
PC496 C9, C10
PC497
PC026 Af. Bl. I 4 A - I 6 B, Str. I6A, I6B, I4A, L1, CF.125790 Înch.
3 39.00
PC027 Eremia Grigorescu I2, K1 99904/12.12.2017;
PC036 Af. Bl. L 4 A, Str. Nae C.F. 125587 Înch. 87383 /
L3A, L4A, S9, S6 61.00
PC037 Leonard cc Al. Iulia 02.11.2017;
4 PC039 Af. Bl. M 1 B, ( Piața M1A, M1B, N8, C.F. 125750 Înch. 95043 /
50.00
PC040 Clasic ) S6A, S6B, S6C 28.11.2017;

PC041 M2A, M2B, M2C, C.F. 125822 Înch. 100173 /


5 Af. Bl. M 2 B, Str. Cercului 45.00
PC042 M2D, J3 12.12.2017,
PC060 Af. Bl. S 15 ( Gard Cimitir CF.125585. Înch.87345 /
6 S16, S15, S1 38.00
PC061 ), Str. Alunișului 02.11.2017;
PC062 L1A, S8(sc.6-10), C.F. 125576 Înch. 87020 /
7 Af. Bl. S 8, Str. Podul Înalt 50.00
PC063 B2, P5 01.11.2017;

PC065 SD2A1, SD2A2,


C.F. 125821 Înch. 100393 /
8 Af. SD2B SD2B, SD2C, J2, 39.00
PC066 13.12.2017;
K2, G4
PC075 Af. Bl. Z 1-Z2, Str.
Z1, Z2, Z3, Z4, C.F. 125592 Înch. 87357 /
9 Aviatorilor colt cu Str. 42.00
PC076 Z6A, Z6B 02.11.2017;
Aurel Vlaicu
II. CARTIER CENTRU
Af. Bl. 5 U 1 - 5 U 2 (
5U1, 5U2, Bl. C.F. 125579 Înch. 87033 /
1 PC077 Macul Rosu ) Str. 36.00
Cristal 01.11.2017;
Domneasca Nr. 40
Af. Bl. A 1 - B 1, str. Maior C.F. 125641 Înch. 87066 /
2 PC078 A1, A2, B1, B2 25.00
Iancu Fotea 01.11.2017;
Af. Bl. B ( Grădina De C.F. 1225580 Înch. 86991 /
3 PC080 B, C, D 36.00
Vară ), Str. Brigadierilor 01.11.2017;
Af. Bl. B ( Parfumul Teilor A, B, C, D, C1, E, C.F. 125590 Înch. 87096 /
4 PC081 ) 38.00
TC 01.11.2017;
Af. Bl. LASTUN ( Poarta
Lastun, Cocor 3 (3 C.F. 125589 Înch 87007 /
5 PC084 Turcească ), Str. Egalității 38.00
sc) 01.11.2017;
Nr. 7
PC089 R1, R2, R3, A1, C.F. 125581 Înch. 86971 /
6 Af. Bl. R 2 43.00
PC090 V3, V4 01.11.2017;

PC091 C.F. 125586 Înch. 86979 /


7 Af. Panoramic B1, B2, C1, V5 38.00
PC092 01.11.2017;

III. CARTIER MAZEPA I

Af. Bl. B 2 ( Stomatologie C.F. 125452 Înch. 80152 /


1 PC103 B2, C8 50.00
), Str. Lăpușneanu Nr. 41 09.10.2017;
C.F. 125292 Înch. 72851 /
2 PC104 Af. Bl. BR 2 BR2 (5sc) 30.00
12.09.2017;
C.F. 125801 Înch. 100079 /
3 PC106 Af. Bl. BR 3 BR3 11.00
12.12.2017;
PC109 Af. Bl. C 2 - C 3, Str. C1, C2, C3, R3, C.F. 125299 Înch. 72859 /
4 43.00
PC110 Lăpușneanu Nr. 20 R4, B6, B1 12.09.2017;

Pagina 239
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PC111 Af. Bl. C 7 - B3, Str. Petru C7, B3, C6, C5, C.F. 125293 Înch. 72863 /
5 35.00
PC112 Rareș B7, R2 12.09.2017;
Af. Bl. DAFIN - Bl. G 4 (
Af. Bl. Dafin: C.F. 125418 Înch. 72835 /
6 PC115 Între Garaje ), Str. 25.00
Gorun, Dafin, G3 12.09.2017;
Arhipelag
PC118 Salcia 1 (2sc),
Af. Bl. SALCIA, Str. Salcia 2 (2 sc), Pin C.F. 125385 Înch. 76907 /
7 PC119 39.00
Lăpușneanu Nr. 30 1, Pin 2, Pin 3, 27.09.2017;
PC120 Paltin 1
PC121 Af. Potcoava de
Af. Bl. W 1 ( Spate C.F. 125840 Înch. 100378 /
8 aur-W1: B4, W1, 29.00
PC122 Potcoava De Aur ) 13.12.2017;
W2, R1
IV. CARTIER MAZEPA II
Af. Bl. DL 3, Str. C.F. 125294 Înch. 72841 /
1 PC132 E1, DL3, DL2, P4 70.00
Constantin Brancoveanu 12.09.2017;
PC141 Af. Bl. M5A: M7A,
Af. Bl. M 5 - M 6 - M 7 ( C.F. 125745 Înch. 950532 /
2 M7B, M7C, M5, 44.00
PC142 La Maimute ) 28.11.2017;
M5A, M6-M6A
V. CARTIER MICRO 13
Af. Bl. C 6 ( Gard ILF ), C.F. 125791 Înch.99923 /
1 PC147 C6, A2-3, B4 60.00
Str. 13 Decembrie 12.12.2017;
PC153 F, G, H, I, 1, 2, A,
2 Af. Bl. F 61.00 C.F.120907,
PC154 B, C, D, E J

VI. CARTIER MICRO 14


Af. Str. Crinului colt cu
Af. Pct Existent: A, C.F. 125803 Înch. 100259 /
1 PC157 Str. 9 Mai - Af. Pct 58.00
B1, S3 (5sc) 13.12.2017;
Existent
Af. Bl. M5A: M4A,
PC161
Af. Bl. M 5 A ( IJTL ) Str. M4B C.F. 125838 Înch. 100365 /
2 29.00
Siderurgiștilor Nr. 44 Af. Bl. M5A: M5A, 13.12.2017;
PC162
M5B
VII. CARTIER MICRO 16
Af. Bl. B6: B6, C7,
PC165
Af. Bl. A 16 - B 6 ( Fata C6, A13
C.F. 122466 Înch. 470 /
1 Flora ) , Str. Gheorghe 40.00
Af. Bl. B6: A14, 06.01.2016;
PC166 Asachi Nr. 9
A15, A16

Af. Bl. A 9 ( Intim ), Str. Af. Bl. A9: A3, A4, C.F. 122461 Înch. 462 /
2 PC171 35.00
Macedonă A8, A9, A10 06.01.2016;

Af. Bl. B4: A1, A2,


PC173
Af. Bl. B 4, Str. A6, A7 C.F. 122465 Înch. 455 /
3 35.00
M.Sadoveanu Af. Bl. B4: B4, C1, 06.01.2016;
PC174
C2

Af. Bl. B 1 ( Scara 5 ) ( Af. Bl. B5: B5, B1, C.F. 122469 Înch. 463 /
4 PC175 35.00
Parculet ), Str. Macedona B2 06.01.2016;

Af. Bl. B 12 - A 23 (
Af. Bl. A23: A23, C.F. 122460 Înch. 465 /
5 PC176 Complex Siret ), Str. 20.00
A24, A25, B12 06.01.2016;
Brândușei

Af. Bl. E 3, Str. Brândușei Af. Bl. E3: E2, E3, C.F. 122456 Înch. 466 /
6 PC183 20.00
/ Str. Blaj B8, B9 06.01.2016;

Af. Bl. F6: C8, C9, C.F. 122455 Înch. 460 /


7 PC184 Af. Bl. F 6, Str. Blaj Nr. 3 30.00
A18, F6, E1 06.01.2016;

Pagina 240
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Af. Bl. H ( Scara 1 ), Str. Af. Bl. H: B10,


PC186
Blaj B11, C11 C.F. 122457 Înch. 462 /
8 35.00
Af. Bl. H ( Scara 1 ), Str. Af. Bl. H: H, B14, 06.01.2016;
PC187
Blaj E5, E4
VIII. CARTIER MICRO 17
PC211
Af. Bl. F3-F3A:
PC212 Af. Bl. F 3 - F3A( Gazarie C.F. 125588 Înch. 87072 /
1 F3A, F3, I1B, I1C, 49.00
), Str. Frunzei 01.11.2017;
I1A
PC213

IX. CARTIER MICRO 18


G6A, G6B, G7, C.F. 125792 Înch. 100006 /
1 PC256 Af. Bl. G 6 A - G 6 B 52.00
G8, G9, G10, G11 12.12.2017;
X.CARTIER MICRO 19
PC258 Af. Bl. B 1 ( S 1 ) Str. S1, S2, S3, B1, C.F. 125448 Înch. 80244 /
1 54.00
PC259 Textiliștilor Nr. 2 L1, F4 10.10.2017;

PC262 Af. Bl. F 2 ( Neacsu ), Str. C.F. 125453 Înch. 80216 /


2 F2, D1, Z1, Q1 39.00
PC263 Textiliștilor 10.10.2017;
C.F. 125805 Înch. 100339 /
3 PC264 Af. Bl. L4-F5 L2, L3, L4, F5, F6 58.00
13.12.2017;
Af. Bl. G 1 ( Scara 1 ) (
C.F. 125454 Înch. 80232 /
4 PC265 Sectia 3 Politie ), Str. R9, R10, G1 41.00
10.10.2017;
Laminoriștilor Nr. 2
PC268
Af. Bl. I 2 - R 1, (Cony C.F. 125447 Înch. 80222 /
5 I1, I2, P1, R1, M1 41.00
PC269 Sat) Str. Lăcătușilor 10.10.2017;

PC275 Af. Bl. N 3 - R 7 (Piata V1, N3, R7, R6, C.F. 125445 Înch. 80202 /
6 63.00
PC276 19), Str. Zidarilor Nr. 10 R8 10.10.2017;

Af. Bl. W: K1, E4, C.F. 125461 Înch. 80239 /


7 PC289 Af. Bl. W 30.00
W 10.10.2017;

XI. CARTIER MICRO 20


PC293 Af. Bl. A5 - Bl. E1, str. A5 sc. 1-4, A3, C.F. 125804 Înch. 100315 /
1 66.00
PC294 Furnalistilor E1(sc5-7), A4 13.12.2017;
Af. Bl. C 10 - B 11 (
PR2, Y7, Y6, Y5, C.F. 125455 Înch. 80251 /
2 PC301 Brutarie ), B-dul Dunărea 65.00
C10 10.10.2017;
Nr. 48
PC303 Af. Bl. D2 -Bl. K ( Hotel
D2, E3, K(sc.1-4), C.F. 125789 Înch. 100020 /
3 MAGNUS ), Str. Oțelarilor 61.00
PC304 L2 12.12.2017;
Nr. 27
Af. Bl. D 6, B-dul Dunărea C2, C3, C4, E5, C.F. 125469 Înch. 80691 /
4 PC305 69.00
Nr. 24 D6 11.10.2017;
PC307
Af. Bl. B 5-Bl. E 1 ( Plătică Af. Bl. B5: B5, A1, C.F. 125475 Înch. 80606 /
5 62.00
PC308 ), Str. Furnaliștilor Nr. 2 A2, E1(sc1-4), D 11.10.2017;

Af. Bl. F 2 - F 3 ( Gradini F2, F3, F1, PR1, C.F. 125501 Înch 81616 /
6 PC309 27.00
), B-dul Dunărea Nr. 40 B6, B5A 13.10.2017;
PC310 Af. Bl. A 13 A ( Piata Hale
C.F. 125464 Înch. 80659 /
7 Micro 20), Str. Galați Nr. 2 A13A, A13B, E2 69.00
PC311 11.10.2017;
- Af. Bl. E2
PC315 Af. Bl. J 3 - J 4 - J5, Str. J3, J4, G1, G2, J5, C.F. 125476 Înch. 80668 /
8 43.00
PC316 Furnaliștilor Nr. 3 G3 11.10.2017;
C.F. 125463 Inch.80681 /
9 PC317 Af. Bl. M, Str. Oțelarilor H9, M, K (sc.5-7) 51.00
11.10.2017;
XII. CARTIER MICRO 21
Af. Bl. J 6, Str. Victor C.F. 125468 Înch. 80629 /
1 PC327 J5, J6, J7, G12 54.00
Vâlcovici Nr. 6 11.10.2017;
PC329 N5, N6, D8A, C10, C.F. 125467 Înch. 80611 /
2 Af. Bl. N5 51.00
PC330 D9D, D9E, L6,M4 11.10.2017;
3 PC335 45.00

Pagina 241
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

PR3A, PR3B, X4,


Af. Bl. X 4 - N 10, Str. C.F. 125446 Înch. 80211 /
PC336 X5, X6, N10, R3,
Galați 10.10.2017;
G22, G23, N9
XIII CARTIER MICRO 38
Af. Bl. N 14, Str. Camil Af. Bl. N14: N12, C.F. 125366 Înch. 76836 /
1 PC343 54.00
Ressu N14, K4, Y25 27.09.2017;
XIV. CARTIER MICRO 39B
Af. Bl. J 11 ( COMAT
V4, J11, W7, W8, C.F. 125298 Înch. 72754 /
1 PC354 Liliana ), Str. Grigore 85.00
K9, U5 12.09.2017;
Ventura Nr. 5
PC355 Af. Bl. T 11, Lângă Școala Y19, V5, K8, T11, C.F. 125809 Înch. 100025 /
2 53.00
PC356 Nr. 34 T12, J4, Y23 12.12.2017;

XV. CARTIER MICRO 39C


Af. Bl. B 1 ( Bostănița ), B1, C1, C2, A2, C.F. 125815 Înch. 100328 /
1 PC364 38.00
Str. Ionel Fernic Nr. 2 B2 13.12.2017;
Af. Bl. B 6 ( Garaje /
Af. Bl. B6: C3, B5, C.F. 125824 Înch. 100017 /
2 PC365 Spate SUPECO ), B-dul 34.00
B6, C4 12.12.2017;
Milcov
PC367 Af. Bl. C 120 ( Talcioc ), C5, C6, C7, A5, C.F. 125806 Înch. 100353 /
3 55.00
PC368 Str. Ionel Fernic Nr. 33 C120, B7 13.12.2017;

PC369 Af. Bl. C 9 ( Părculeț /


C9, G, Z15, Y11, C.F. 125793 Înch. 99931 /
4 Grădinița ), Str. Ionel 84.00
PC370 A7, B8, A9, B9 12.12.2017;
Fernic Nr. 13 A
XVI. CARTIER MICRO 40
PC387 Af. Bl. L 1 - M 2 (
Complex Micro 40 ), Str. C.F. 125296 Înch. 72774 /
5 L1, L2, M2 53.00
PC388 Aviator Mircea Zorileanu 12.09.2017;
Nr. 10

Af. Bl. N 6 ( Cinematograf


Af. Bl. N6-J7: N7, C.F. 125584 Înch. 87333 /
6 PC389 Flacăra ), Str. Aviator 93.00
N6, N5, J6 02.11.2017;
Vasile Craiu Nr. 5

XVIII. CARTIER PIATA


Af. Bl. 1, Str. Basarabiei / Bl. 1, A9, A8, A5A,
C.F. 125591 Înch. 87043 /
1 PC401 Str. Traian, Lângă PT 6 A5B, B3B, B3A, 38.00
01.11.2017;
Martie Piață ( Calorgal ) A3B
Af. Bl. Carpati: A,
Af. Bl. B - C ( Carpați ), C.F. 125795 Înch. 99886 /
2 PC405 B, C, Carpati, 31.00
Str. Traian Nr. 56 12.12.2017;
Albatros, V4, V5
PC406 Af. Bl. B 4 ( Club Traian ),
Str. Dr. Nicolae Af. Bl. B4: D, A1,
C.F. 125830 Înch. 99894 /
3 Alexandrescu Nr. 1, A2, B1, B4, B5, 42.00
PC407 12.12.2017;
Lângă Pct. TRAFO 2 - B4A, B4B, B2, A4
Piața Centrală
XIX. CARTIER PORT
Catusa, Jiul,
C.F. 125642 Înch. 91290 /
1 PC416 Af. Bl. OLT 2, Str. Sulinei Mures, Olt1, Olt2, 50.00
13.11.2017;
Olt 3
XX. CARTIER SIDERURGISTILOR VEST
PC423 Af. Bl. 1 D - FRONTON (
Af. Bl. 1D: 1A, 1B, C.F. 122509 Înch. 4147 /
1 Biserica Sf. Vasile ), Str. 25.00
PC424 1C, 1D, 1E 21.01.2016;
Anghel Saligny
PC428
Af. Bl. 2A: 2A, 2B, C.F. 122605 Înch. 8029 /
2 Af. Bl. 2A 16.00
PC429 2C, 2D 04.02.2016;

PC439 9E, 9A, 9C, 9B, C.F. 125794 Înch. 99915 /


3 Af. Bl. 9 D 53.00
PC440 9D 12.12.2017;
PC447 Af. Bl. SD10A:
Af. Bl. SD 10 A ( Centrala SD9A, SD9B,
C.F. 122717 Înch. 8034 /
4 ), Str. Siderurgiștilor Nr. SD9C, SD9D, 18.00
PC448 04.02.2016;
15 SD10A, SD10B,
C2
XXII. CARTIER TIGLINA I

Pagina 242
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Af. Bl. B 1 - I 1 ( C.F. 125808 Înch. 100164 /


1 PC452 B1, G, I, D1 36.00
Bârlădeanu ) 12.12.2017;
C11, C12, C13, C.F. 125295 Înch. 72831 /
2 PC453 Af. Bl. C 13 28.00
C14, P4 12.09.2017;
C.F. 125384 Înch. 76938 /
3 PC454 Af. Bl. C15 E1, E2, C15 41.00
27.09.2017;
C.F. 125291 Înch. 72826 /
4 PC455 Af. Bl. C17 C17, E3, C16 41.00
12.09.2017;
PC460 Af. Bl. C 4 ( Str. Saturn - B3, C3, C4, C7, C.F. 125308 Înch. 72844 /
5 41.00
PC461 Pepeni ) B2, D2, C1, C2 12.09.2017;

Af. Bl. C 9 ( Orășelul Af. Bl. C9: I3, C9, C.F. 125383 Înch. 76973 /
6 PC463 28.00
Copiilor ) C10 27.09.2017;

PC464 I2, D4, GS1, E9, C.F. 125802 Înch. 100143 /


7 Af. Bl. D 4 ( Școala Nr. 2 ) 26.00
PC465 D5, C23, C24 12.12.2017;
C.F. 125415 Înch. 76933 /
8 PC466 Af. Bl. D6 D6, E7, E6 59.00
27.09.2017;
Af. Bl. E 5 - C 20 ( Cella ), Af. Bl. C20: E4, C.F. 125310 Înch. 72819 /
9 PC467 26.00
Str. Regiment 11 Siret C20, C19, E5 12.09.2017;
C.F. 125309 Înch. 72781 /
10 PC468 Af. Bl. E 8 ( Genoveva ) E8, C21, C22, C37 41.00
12.09.2017;
PC470 B4, I5, I6, I7,
C.F. 125816 Înch. 100169 /
11 Af. Bl. I5, Str. Saturn PS10C, PS10B, 101.00
PC471 12.12.2017;
PS10A, PS9
Af. Bl. PS11: C.F. 125829 Înch. 100368 /
PC472
PS11, PS12 13.12.2017;
Af. Bl. PS 11 ( Arabesque
12 Af. Bl. PS11: 63.00
) C.F. 125829 Înch. 100368 /
PC473 PS11B, PS11A,
13.12.2017;
D3
Af. Bl. PS13C:
PC475 Af. Bl. PS 13C (Spate
PS13C C.F. 125823 Înch. 100372 /
13 Popescu), Str. Avram 56.00
Af. Bl. PS13C: 13.12.2017;
PC476 Iancu
PS14C
XXIII. CARTIER TIGLINA II
C.F. 125510 Înch. 76851 /
1 PC477 Af. Bl. B 3 ( Durbacă ) Af. Bl. B3: B3, F 48.00
27.09.2017;
PC478 Af. Bl. B4: B4, E6,
C.F. 125365 Înch. 76871 /
2 Af. Bl. B 4 ( Alimentara ) C15, C14, C13, 55.00
PC479 27.09.2017;
M1
Af.Bl. C1-G2: C1,
PC482
Af. Bl. C 1 - G 2, Str. G2 C.F. 125360 Înch. 76864 /
3 43.00
Constructorilor Af.Bl. C1-G2: H2, 27.09.2017;
PC483
C2
Af. Bl. CS 5 ( Biserica Af. Bl. CS5-CS4: C.F. 125493 Înch. 76805 /
4 PC490 24.00
Înălțarea Domnului ) CS4, CS5 27.09.2017;

C.F. 125810 Înch. 99944 /


5 PC493 Af. Bl. D5 Af.Bl. D5: D4, D3 27.00
12.12.2017;

C.F. 125474 Înch. 80699 /


PC503 Af. Bl. I 2 ( Groapa ), Str. 55.00
Af. Bl. I2: I2, 11.10.2017;
6 Siderurgiștilor / Str.
SD8A, SD8B C.F. 125474 Înch. 80699 /
PC504 Gheorghe Doja 50.00
11.10.2017;

Af. Bl. M 2 ( Casa


C.F. 125297 Înch. 72814 /
7 PC505 Mortuară ), B-dul George Af. Bl. M2: M2,C16 50.00
12.09.2017;
Coșbuc

PC506 Af. Bl. M 3 ( Moldova ), Af. Bl. M3: M3, C.F. 125357 Înch. 76889 /
8 40.00
PC507 Str. Crizantemelor C19, C20, C21 27.09.2017;

Pagina 243
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la
depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va
fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemele de control acces cu cartelă, vor fi centralizate. Atât sistemul de deschidere al


ușilor cât și cel al trapelor se vor comanda de la un singur cititor de cartele/taguri. Tagurile
sau cartelele vor fi de două feluri: primul tip pentru utilizatorii ușilor (operatori de salubritate,
administrator, etc.) iar cel de-al doilea tip pentru utilizatorii trapelor (cetățenii care pot depozita
deșeuri în platforma respectivă). Tagurile/cartelele vor fi speciale, cu posibilitatea de
programare de a li se înregistra opțiuni diferite: de a putea deschide doar trapele, de a putea
deschide doar ușile sau de a putea deschide și ușile și trapele. De asemenea cititorul va avea
capacitatea de a diferenția tagurile/cartelele în funcție de programarea acestora, oferind acces
condiționat în funcție de opțiunile înscrise în memoria fiecarui tag.

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W


a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de

Pagina 244
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu


indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat deasupra sistemului suprateran la minim 5m față de sol și


va fi prevăzut cu sistem de prindere care va permite fixarea pe oricare dintre cele 4 module
pentru a se poziționa cât mai eficient.

Soluția tehnică, cuprizând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,


tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de
bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii
tehnico-economici propuși;

Principalele lucrări aferente obiectivului de investiție:


Scenariul 4 are în vedere amenajarea și modernizarea punctelor de colectare deșeuri de pe
raza municipiului Galați, în sistem suprateran.

O parte din punctele de colectare deșeuri existente sunt amenajate cu placă de beton și
împrejmuiri din plăci de beton și stâlpi cu fundații izolate, cu grindă în zona accesului ce în
trecut găzduia o poartă rulantă, altele erau amplasate în parcări pe alocuri prevăzute cu țarcuri
metalice, pe trotuare ori chiar pe carosabil. Unele din punctele noi sunt propuse a fi amplasate
în zona fostelor garaje ce au fost demolate sau a garajelor ce urmează a fi demolate, în parcări
ori în spațiile verzi din imediata apropiere. Demolarea garajelor nu face obiectul prezentei
documentații.

Se vor demola platformele care prezintă un stadiu avansat de degradare și se vor realiza
platforme suport noi. De asemeni se vor realiza platforme suport noi în zonele în care punctele

Pagina 245
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

de colectare se vor amplasa pe spațiul verde. Se va prevede pentru fiecare platformă o


scurgere în pardoseală cu grătar metalic și găleată ce va capta lichidele și le va deversa prin
teava PVC-KG DE 160mm în canalizarea orașului cu ajutorul unui branșament făcut la rețea.

Platformele suport vor avea următoarea structură:

- 20cm – Beton C20/25 armat cu plasa sudata 100x100x6mm;


- Hartie kraft;
- 3cm – strat de nisip pilonat;
- 20cm – strat din balast compactat.

Sistemul suprateran cu 4 module pentru colectarea selectivă a deșeurilor în varianta de bază


va avea următoarele dimensiuni:

Lungime: 4820 mm

-Lățime: 1510mm

-Înălțime: 2100mm

Pagina 246
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Dimensiunile maxime de gabarit ale sistemelor supraterane pentru colectarea selectivă a


deșeurilor se vor încadra în toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru ca
acestea să se încadreze în spațiile prevăzute și totodată să se poată introduce în fiecare
modul ale acestora câte un eurocontainer standard de 1100 l.

Dimensiuni modul:

-Lungime: 1190 mm

-Adâncime: 1510 mm

-Înălțime: 2100 mm

Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de
fixare vor fi vizibile doar la interior. Ansamblul va permite posibilitatatea de a suplimenta sau
elimina module în funcție de necesitate. La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea
vor fi prevăzute cu garnitură din cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica
pătrunderea apei în interiorul ansamblului suprateran pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Modulele din care va fi compus sistemul suprateran pentru colectare selectivă, vor fi
realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel. Profilele utilizate la cadrul pereților, ușii,
acoperișului și al plafonului vor fi profile deschise cu minim 3 ambutisări pe lungime, astfel
încât caracteristica de profil deschis să permită pătrunderea tratamentului anticoroziv în toate
zonele acestuia, iar ambutisările să rigidizeze întreaga structură. Nu se vor folosi profile
închise (țevi), sau profile îmbinate prin suprapunere, atât pe lățimea cât și pe lungimea
acestora, pentru a nu crea zone strâmtorate în care nu pot pătrunde straturile anticorozive.

Profilele utilizate în realizarea structurii vor avea o grosime de perete de minim 2mm
și vor fi îmbinate prin suduri continue, închise, care vor respecta cerințele de calitate normale,
în conformitate cu standardul EN ISO 3834- se vor atașa certificate emise de un organism de
certificare acreditat care atestă calitatea îmbinărilor cadrului metalic și conformitatea cu
standardul specificat. Nu vor fi utilizate elemente metalice sudate parțial care prezintă părți
alipite fără sudură, creând zone strâmtorate care nu permit pătrunderea vopselei. De
asemenea se vor respecta cerințele tehnice pentru structuri din oțel impuse prin standardul
EN 1090 -se vor atașa certificate emise de un organism de certificare acreditat care atestă
calitatea și respectarea cerințelor tehnice ale structurii din oțel în conformitate cu standardul
specificat. Întreaga structură metalică va fi vopsită în câmp electrostatic. Culorile în care se
vor vopsi modulele se stabilesc de comun acord cu autoritatea contractantă.

Pereții și acoperișul vor fi realizați din panouri termoizolante cu grosimea de minim 30


mm, fixate pe cadrul metalic cu sisteme de fixare ( bride zincate cu șuruburi ), pe interior care
nu sunt vizibile la exteriorul produsului, și permit schimbarea panourilor cu ușurință dacă
acestea au fost deteriorate. De asemenea profilele cadrului metalic, vor fi petrecute peste
marginile panourilor termoizolante pentru a acoperi în partea exterioară neregularitățile
apărute la debitarea panourilor și pentru a conferi un aspect plăcut. Fiecare acoperiș, perete
lateral și fiecare ușă, vor fi realizate dintr-o singură placă termoizolantă prevazută cu suprafețe
metalice iar la interior cu material izolant. Nu se vor folosi plăci îmbinate din două sau mai
multe bucăți montate pe pereții laterali, acoperiș sau pe uși. Panourile vor respecta prevederile
standardului EN 14509 : 2013.

Pagina 247
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Panourile termoizolante în ale căror capete rămâne spuma poliuretanica vizibilă, se vor
capsula cu casete din tablă zincată.

Modulele vor prezenta la partea din față a ansamblului, uși individuale care vor fi
suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un container de 1100 l standard. Ușile vor fi
realizate, din panouri termoizolante fixate pe cadru metalic, cu respectarea condițiilor
specificate, atât pentru panouri cât și pentru structura metalică. Fiecare ușă va fi prevazută cu
garnitură pentru amortizarea la închidere și pentru o mai bună etanșeitate.

Ușile vor fi prevăzute cu un sistem de închidere și securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele avizate să aibă acces în interiorul platformei (operator
de salubritate, administrator, locatar, etc.). Sistemul de securizare va fi prevăzut cu un cititor
de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele vor rămane blocate și
nealimentate- se va debloca strict ușa a cărei mâner va fi acționat. Prin acest sistem se va
economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și stocată în acumulatori. Ușa
va reveni singură după utilizare la poziția de închis, aceasta blocându-se automat.

În uși vor fi încastrate, la o înălțime optimă, fante metalice pentru introducerea deșeurilor
cu dimensiunea minimă de 520x430 mm. Fantele vor fi prevăzute cu o secțiune de trecere ce
are în partea de jos 2 planuri înclinate: 1. Planul înclinat interior va ajuta ca deșeurile să
alunece direct în eurocontainerul de 1100l. 2. Planul înclinat exterior va asigura ca precipitațiile
atmosferice ce tind să intre spre fanta de sortare, să fie direcționate spre exterior. De
asemenea fantele vor fi prevăzute cu trape circulare din inox, sub formă de tambur, cu
diametrul de minim 400 mm care atunci când acestea sunt deschise pentru așezarea
deșeurilor, partea din spate a secțiunilor de trecere este închisă pentru securizare, iar la
închiderea trapelor deșeurile sunt eliberate din secțiunea de trecere în containerul special
prevăzut pentru colectare. Cilindrul (tamburul) va fi realizat din tablă de inox cu grosimea de
minim 1mm și va fi compus din 2 discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1
cm pentru întărire și vor fi prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce va asigura rotirea
tamburului. Discurile vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime
(lungimea tamburului) de minim 470mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate
deșeurile. Acest tip de trapă va asigura securizarea deșeurilor reciclabile și nu va permite
pătrunderea persoanelor neavizate și a animalelor în interiorul ansamblului suprateran pentru
colectarea selectivă a deșeurilor. Trapa va fi prevăzută cu maner din inox, iar zona de contact
între trapa batantă și corpul secțiunii de trecere va fi protejată cu elemente din cauciuc atât la
deschidere cât și la închidere pentru amortizare și reducerea zgomotului la contactul dintre
acestea. Toate componentele trapei circulare din inox vor fi fixate prin sudură electrică prin
presiune, fără adaos de material. Trapele din inox vor fi lucioase iar zonele prelucrate vor fi
lustruite. Fantele vor fi vopsite în camp electrostatic în culori specifice tipurilor de deșeuri, care
vor fi stabilite împreună cu autoritatea contractanta. Fantele vor fi montate pe uși cu distanțiere
din cauciuc pentru a evita contactul direct dintre două suprafețe metalice vopsite, acest lucru
conferind protecție straturilor anticorozive.

Sistemul suprateran va asigura eliminarea posibilității vandalizării întregului sistem și


limitarea accesului doar pentru populația deservită/arondată punctului de colectare respectiv.

Trapele vor fi prevăzute cu un sistem suplimentar de securizare (control acces cu


cartelă), astfel încât doar persoanele arondate pentru fiecare punct în parte să aibă acces la
depozitarea deșeurilor (cartele/carduri pentru fiecare apartament). Sistemul de securizare va

Pagina 248
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

fi prevăzut cu un cititor de proximitate central care va activa întregul sistem însă toate ialele
vor rămâne blocate și nealimentate- Se va debloca strict trapa utilizată la atingerea acesteia.
Prin acest sistem se va economisi energia electrică provenită de la sistemul fotovoltaic și
stocată în acumulatori. Trapa va reveni singură după utilizare la poziția de închis aceasta
blocându-se automat.

Sistemele de control acces cu cartelă, vor fi centralizate. Atât sistemul de deschidere al


ușilor cât și cel al trapelor se vor comanda de la un singur cititor de cartele/taguri. Tagurile
sau cartelele vor fi de două feluri: primul tip pentru utilizatorii ușilor (operatori de salubritate,
administrator, etc.) iar cel de-al doilea tip pentru utilizatorii trapelor (cetățenii care pot depozita
deșeuri în platforma respectivă). Tagurile/cartelele vor fi speciale, cu posibilitatea de
programare de a li se înregistra opțiuni diferite: de a putea deschide doar trapele, de a putea
deschide doar ușile sau de a putea deschide și ușile și trapele. De asemenea cititorul va avea
capacitatea de a diferenția tagurile/cartelele în funcție de programarea acestora, oferind acces
condiționat în funcție de opțiunile înscrise în memoria fiecarui tag.

Sistemul de securizare va fi alimentat de la un chit cu panou fotovoltaic de minim 250 W


a cărei energie generată va fi stocată în acumulatori, prin intermediul unui regulator de

Pagina 249
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

încărcare corespunzător. Chitul fotovoltaic trebuie să asigure funcționarea sistemului continuu


indiferent de condițiile atmosferice.

Panoul fotovoltaic va fi suspendat deasupra sistemului suprateran la minim 5m față de


sol și va fi prevăzut cu sistem de prindere care va permite fixarea pe oricare dintre cele 4
module pentru a se poziționa cât mai eficient.

Spațiul dintre tambur și fantă va fi acoperit la partea din față cu apărători metalice realizate
din tablă cu grosimea de minim 2 mm și vor fi roluite după forma tamburului.

Culorile fantelor de sortare stabili de comun acord cu autoritatea contractantă. Containerele


vor fi inscripționate cu denumirea autorității locale, a operatorului, a zonei deservite sau
asociației de locatari, după caz și etichete cu tipurile de deșeuri.

Deasupra fiecărui modul vor fi amplasate, pe toată lățimea, plăci metalice cu grosimea de
minim 2 mm, cu denumirea deșeurilor, inscripționate prin vopsire cu denumirea tipurilor de
deșeuri. Dimensiunile literelor vor fi suficient de mari pentru a putea fi văzute cu ușurință-
minim 6 cm înălțimea scrisului. Fiecare placă va fi prevăzută cu ambutisări pentru rigidizare.

Pe fiecare modul, în zona fantelor de sortare se va aplica câte un set de simboluri,


decupate sau printate pe autocolant, cu dimensiuni de minim 250x250mm, care vor indica
tipurile de deșeuri ce pot fi colectate.

La partea inferioară modulele vor prezenta plăci prevăzute cu găuri pentru fixarea pe
platforma de montaj.

În partea din față fiecare modul va prezenta câte 2 rampe de acces din tablă cu grosimea
de minim 2 mm. Rampele vor fi suficient de late, minim 300 mm, și suficient de lungi pentru a
putea rezolva eventualele probleme apărute la montaj din cauza diferențelor de nivel de pe
platforma de montaj și totodată pentru a permite accesul cu ușurință al eurocontainerelor de
1100l standard.

Sistemul suprateran va fi echipat cu 4 eurocontainere metalice zincate de 1100l care vor


fi fabricate în conformitate cu EN 840.

Cerificări : ISO 9001, SR EN 1090, ISO 14001, EN ISO 3834, OHSAS 18001 .

Sistemele supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor rezolva următoarele


probleme:

- Eliminarea focarelor de infecție;


- Eliminarea mirosurilor neplăcute;
- Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
- Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
- Golirea containerelor în condiții de igienă;
- Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban - gurile de colectare moderne
respectă ambientul urban devenind o adevarată piesa de mobilier urban;
- Îmbunătățirea metodei de colectare selectivă a deșeurilor.

În zona de protecție a punctelor de colectare a deșeurilor se va amplasa câte un panou


publicitar. Structura de rezistență este constituită dintr-un stâlp metalic realizat din oțel

Pagina 250
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

S235JRG2. Stâlpul se va fixa de fundația izolată din beton armat prin intermediul plăcii de
bază cu buloane de ancoraj grupa 4.6. Prinderea panoului publicitar de stâlpul metalic se va
realiza prin intermediul unui cadru metalic executat din țeava rectangulară 20x20mm.
Elementele structurii metalice se vor proteja anticoroziv. Cadrul metalic va fi acoperit cu
poliplan printat față – spate – tip block out. Panoul publicitar va avea forma dreptunghiulară
cu dimensiunea 1m x 1m. Înălțimea totală a structurii panoului va varia de la 3 la 4 m funcție
de condițiile din teren.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în


lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate
cu devizul general;

Scenariul 1 – Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran

c) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 70.118.663,43 lei,

Din care C+M = 8.237.902,33 lei.

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 58.940.194,69 lei,

Din care C+M = 6.922.607 lei.

d) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 73.910.289,03 lei,

Din care C+M = 8.237.902,33 lei

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 62.126.434,69 lei,

Din care C+M = 6.922.607 lei.

Scenariul 2 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran

c) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 46.392.362,69 lei,

Din care C+M = 6.750.373,77 lei.

Pagina 251
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 38.999.931,42 lei,

Din care C+M = 5.672.583 lei.

d) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 50.369.300,29 lei,

Din care C+M = 6.869.373,77 lei

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 42.342.071,42 lei,

Din care C+M = 5.772.583 lei

Scenariul 3 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem subteran și


suprateran, după caz

c) Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 68.208.063,20 lei,

Din care C+M = 8.070.878,69 lei.

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 57.334.401,77 lei,

Din care C+M = 6.782.251 lei

d) Varianta Smart

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 72.035.388,80 lei,

Din care C+M = 8.070.878,69 lei

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 60.550.641,77 lei,

Din care C+M = 6.782.251 lei

Scenariul 4 - Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri în sistem suprateran, cu


gură de scurgere în pardoseală.

Pagina 252
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Varianta Standard

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor din martie 2019 este de:

Vt = 41.301.728,95 lei,

Din care C+M = 14.279.588,26 lei.

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități


fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicatori fizici:
Conform bilanțului teritorial.

Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție


de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul;

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare în cazul celor două scenarii propuse este de 35 luni, din care durata de
execuție a lucrărilor este de 24 luni.

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările


specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație de proiectare, s-a realizat respectându-se prevederile coroborate ale:

▪ H.G. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
▪ Ordinul MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții actualizată;
▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții actualizată.
Pentru proiectarea acestei investiții, s-au respectat exigențele minime de calitate (Legea nr.
10/1995, actualizată cu Legea nr. 177/2015 ), respectiv:

CERINȚA “A”- REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE


Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerința obligatorie
“rezistență și stabilitate”- exigența “A”. Acțiunile susceptibile a se exercita asupra construcției
în timpul execuției și exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele
evenimente:
▪ prăbușirea totală sau parțială a construcției;
▪ deformarea unor elemente la valori peste limită;

Pagina 253
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

▪ avarierea unor părți ale construcției, a instalațiilor sau a echipamentelor rezultată ca


urmare a deformațiunilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente
accidentale de proporții față de efectul luat în calcul la proiectare.

Toate elementele componente ale construcției - teren de fundare, infrastructură,


suprastructură, elemente nestructurale de închidere și compartimentare, instalațiile, satisfac
cerințele esențiale de rezistență și stabilitate corespunzătoare construcțiilor din clasa de
importanță IV.

CERINȚA „C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR


Cerințele esențiale se referă la:
▪ Eliminarea focarelor de infecție;
▪ Eliminarea mirosurilor neplăcute;
▪ Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
▪ Golirea containerelor în condiții de igienă;

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimină noxe şi substanţe nocive în atmosferă sau în
sol. La proiectare şi în exploatare se vor respecta prevederile de protecţie a mediului
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanţe
nocive în aer, apă și sol.

CERINȚA „D” SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE


Siguranţa în exploatare se referă la siguranţa circulaţiilor, siguranţă la intruziune și siguranţa
în folosirea instalaţiilor şi echipamentelor aferente. S-au asigurat soluţii de proiectare specifice
temei, repartizând funcțiunile în mod judicios în relaţie cu circulaţiile pe orizontală şi verticală.
Dimensionarea spaţiilor, golurilor și elementelor de construcţie s-a făcut conform cu
normativele în vigoare, asigurând o exploatare în condiţii de maximă siguranţă.

Au fost prevăzute rampe exterioare pentru accesul autogunoierelor și persoanelor cu


dizabilități.

CERINȚA „E” PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI


Cerințele esențiale se referă la:
▪ protecția la zgomot;
▪ limitarea producerii și transmiterii vibrațiilor produse de utilaje;

CERINȚA „F” ECONOMIE ȘI IZOLARE TERMICĂ


Nu este cazul.

CERINȚA „G” UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE


Nu este cazul.

Echipamentele propuse vor avea obligatoriu certificat de calitate și conformitate, conform HG


prevederilor art. 5 din H.G nr. 435/2010. Certificatul de calitate și conformitate asigură și
garantează că echipamentele montate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii,
nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu standardele SR EN
1176/1-7/2008 si ISO 9001:2008.

Pagina 254
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a


analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Obiectivul se va realiza din fonduri fonduri publice locale sau accesarea unor fonduri de la
bugetul de stat/externe.

6 Urbanism, acorduri şi avize conforme

Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute


de lege

Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului,


măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia
tehnico-economică

Avize conforme privind asigurarea utilităților

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate


Imobiliară

Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcție de specificul


obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Conform anexelor prezentului studiu.

7 Implementarea investiției

Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei.

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Municipiul Galați.

Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a


obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul
de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse
necesare

– conform graficului de realizare a investiției. Eșalonarea investiției în concordanță cu graficul


de realizare a investiției este anexată prezentului studiu.

Pagina 255
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiect: Amenajare și modernizare puncte colectare deșeuri

Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse


necesare.

Strategia de exploatare/ operare și întreținere va fi asigurată de Municipiul Galați.

Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Nu este cazul.

8 Concluzii și recomandări

Conform prezentei documentații rezultă faptul că realizarea investiției este necesară și


oportună.

Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în urma concluziilor, propune


scenariul de investiție 4, respectiv amenajarea și modernizarea punctelor de colectare
deșeuri în sistem suprateran, cu gură de scurgere în pardoseală.

În prezent, punctele de colectare selectivă, implicit containerele sunt degradate, nemaiputând


să-și îndeplinească scopul inițial.

Prin urmare, fără realizarea investiției nu se vor îndeplini obiectivele specifice ale investiției și
anume:
▪ Eficientizarea activității de colectare a deșeurilor;
▪ Îmbunătățirea calității mediului;
▪ Eliminarea focarelor de infecție;
▪ Eliminarea mirosurilor neplăcute;
▪ Eliminarea mizeriei din proximitatea punctelor de colectare;
▪ Accesul la containere doar a persoanelor autorizate;
▪ Golirea containerului în condiții de igienă;
▪ Îmbunătățirea aspectului vizual al spațiului urban;

Investiția se va realiza pe baza unui proiect tehnic și a autorizației de construire, întocmite de


specialiști atestați și verificate de verificatori atestați de MDRAP. Documentațiile tehnice vor fi
întocmite în concordanță cu reglementările tehnice în vigoare și cu respectarea soluțiilor
constructive din prezenta documentație.

Întocmit,
INTEC SRL

Pagina 256