Sunteți pe pagina 1din 6

9/15/2021 4843/2016 contestatie la executare - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO)
» CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE)
» 4843/2016

4843/2016
08-12-2016

Contestatie la executare
Tribunalul BUCURESTI

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A III-A CIVILĂ
 
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
 
DECIZIA CIVILĂ NR. 4843  A
Ședința publică din 8.12.2016
Tribunalul constituit din:
P_________: C_____ P____
Judecător: I_____ I__
Grefier: A______ A_____
 
Pe rol soluționarea apelului civil formulat de apelanta-contestatoare S_________ Sectorului
3 al Municipiului București pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra
Terenurilor, împotriva sentinței civile nr. 3538/14.03.2016, pronunțată de Judecătoria
Sectorului 3 București, în dosarul nr. xxxxx/301/2015, în contradictoriu cu intimații B_____
V_____, B_____ C_________, M_____ M____, P___ E____, B_____ D______, B_____ E____,
D_______ F_______ M______, B_____ N______ și F____ E____, având ca obiect contestație
la executare.
Dezbaterile și susținerile orale ale părților au avut loc în ședința publică din data de
24.11.2016, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată ce face parte integrantă
din prezenta decizie, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat
pronunțarea pentru data de 8.12.2016, când a decis următoarele:
 
TRIBUNALUL
 
Prin sentința civilă nr. 3538/14.03.2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, în
dosarul nr. xxxxx/301/2015, s-a respins contestația la executare formulată de contestatoarea
S_________ DE APLICARE A L____ F_______ F______ DE PE L____ PRIMARIA SECTOR 3, în
www.rolii.ro/hotarari/598a727ee49009f44e00129c 1/6
9/15/2021 4843/2016 contestatie la executare - ROLII

contradictoriu cu intimații BANICA V_____, BANICA P______ C_________, M_____ M____,


P___ E____, BANICA D______, BANICA E____ V_____, D_______ F_______ M______, B____
S____ E________, BANICA N______ și F____ E____, ca neîntemeiată ; a fost obligat
contestatorul la plata către B__ Somâldoc P____ D______ a sumei de 32,4 lei, reprezentând
cheltuielile de fotocopiere a dosarului de executare nr. 157/2015.
Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele:
S usținerile contestatoarei referitoare la prescripția dreptului intimaților de a cere exe
cutarea silită,  sunt nefondate.
Astfel, analizând dispozițiile art. 706 Cod proc. civ. s-a reținut că în cazul titlurilor emise în
materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani și curge, în cazul hotărârilor
judecătorești, de la data rămânerii lor definitive.
Având în vedere că titlul executoriu este reprezentat de sentința civilă nr. 6836/15.07.2008
pronunțată Judecătoria sectorului 3 București în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, irevocabilă
prin Decizia nr. 6R/08.01.2009 pronunțată de Tribunalul Bucuresti,  s-a constatat că dreptul
creditorilor de a pune în executare  acesta sentință s-a născut la data de 08.01.2009.
Întrucât  titlul executoriu vizează eliberarea titlul de proprietate și punerea în posesie a
reclamanților asupra unui imobil, iar creditorii au formulat cerere de executare silită la data
de 28.07.2015, rezultă că termenul de prescripție a executării silite  prevăzut de art. 706 C
proc. civ.teza a II-a nu s-a împlinit. 
S-a mai reținut că dispozițiile interne, cuprinse în Codul de procedură civilă, referitoare la
prescripție, trebuie interpretate prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului. Or,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în sensul că ,, dreptul la o instanță, garantat
de art. 6 din Convenție ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar
permite ca o hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie să rămână inoperantă în
detrimentul uneia dintre părți (Cauza Hornsby c. Greciei). Acest principiu are o mai mare
importanță în contextul litigiilor în care au figurat, ca pârâte autoritățile statului, în situația
în care ar putea refuza să se supună unor hotărâri judecătorești date în contra lor, în litigii
implicând determinarea drepturilor și obligațiilor civile. Același lucru este valabil și pentru
instituțiile de drept public care sunt asimilate, în dreptul intern, într-o mare măsură,
statului (Cauza Vasilopoulou c Greciei).
Curtea a mai reținut în cauza Metaxas c Greciei faptul că nu este oportun să se ceară unei
persoane, care a obținut o creanță contra statului în urma unei proceduri judiciare, să
inițieze procedura execuțională pentru satisfacerea creanței sale.
De asemenea în caza V___ și alții împotriva României Curtea a reținut că hotărârile
obligatorii și executorii pronunțate împotriva autorităților statului, indiferent dacă impun
efectuarea unor plăți sau adoptarea de măsuri specifice, trebuie să fie executate ex officio și
cu promptitudine.
Pe cale de consecință, instanța a aprecia t că în momentul rămânerii definitive a hotărârii
judecătorești care constituie titlu executoriu în cauza, debitoarea, ca instituție publică, avea
obligația de a executa imediat și voluntar obligațiile ce ii incumbau, nefiind oportun să
solicite creditorilor, care în urma unei proceduri judiciare au obținut o creanță împotriva sa,
să recurgă la procedura de executare silită și cu atât mai mult să se prevaleze de existența
unor termene de prescripție pentru a nu executa obligația ce îi incumbă.

www.rolii.ro/hotarari/598a727ee49009f44e00129c 2/6
9/15/2021 4843/2016 contestatie la executare - ROLII

Faptul ca debitoarea, în calitate de instituție publică se prevalează de prescripția dreptului


creditorilor de a solicita executarea silita echivalează implicit cu refuzul său de a elibera
titlul de proprietate și de a pune în posesie intimații asupra unui imobil astfel cum a fost
obligată printr-o hotărâre judecătoreasca,  conduita care este de natura să încalce atât
dreptul la un proces echitabil cât și dreptul de proprietate protejat de art. 1 Protocolul 1 la
Convenția Europeana a Drepturilor Omului, de care creditorii, ca parte care a câștigat
procesul,  beneficiază.
În ceea ce privește apărările contestatoarei referitoare la imposibilitate obiectivă de a duce
la îndeplinire prevederile titlului executoriu dat fiind faptul că terenului nu se află pe raza
administrativ-teritorială a Sectorului 3, s-au reținut următoarele:
Potrivit art. 713 alin 1 Cod procedură civilă, dacă executarea silită se face în temeiul unei
hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație
motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță
sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.
Rezultă astfel fără echivoc că, pe calea contestației la executare nu se pot invoca motive de
fond care să repună în discuție o hotărâre judecătorească definitivă, intrată în puterea
lucrului judecat. Asemenea motive se pot invoca numai în căile de atac, prin exercitarea
acestora, contestatoarea din prezenta cauză având deschisă calea recursului în termen de 15
zile de la comunicarea Sentinței civile nr. 6836/15.07.2008 pronunțată de Judecătoria
sectorului 3 București, cale de care a și uzat, sentința civilă nr. 6836/15.07.2008 devenind
irevocabilă la data de 08.01.2009 prin respingerea recursului.
Prin urmare, în cadrul contestației la executare instanța nu poate examina fondul
raporturilor juridice dintre părți și nu poate repune în discuție o hotărâre judecătorească
rămasă definitivă, pentru a schimba fondul soluției cuprinse în titlul executoriu, întrucât
acest fapt ar duce la încălcarea principiului puterii lucrului judecat.
Pentru toate aceste motive, instan ța a respin s contestația, ca neîntemeiată.
În baza art. 716 alin. 2 Cod proc civ, instanța a obliga t contestatoarea (partea interesată) la
plata către B__. Ș_______ P____ D______ a sumei de 32,4 lei, reprezentând cheltuieli de
fotocopiere a dosarului de executare nr. 157/2015.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel intimata contestatoare S_________ Sectorului 3 al
Municipiului București pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra
Terenurilor,, susținând ca motive de apel următoarele :
Raportat la prevederile art. 405 Cod Procedură Civilă (aplicabil în speța dedusă judecății) și
data la care creditorii au înțeles să formuleze cererea de executare silită, respectiv data de
28.07.2015, arată instanței de apel că în speța de față, termenul de prescripție a început să
curgă de la data de 08.01.2009, respectiv data la care titlul executoriu a devenit irevocabil,
născându-se dreptul creditorilor de a obține executarea silită, astfel că solicită instanței de
apel să constate că a intervenit prescripția în ceea ce privește dreptul de executare silită a
Deciziei Civile nr. 6R/08.01.2009 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX.
Față de cele prezentate, solicită instanței de ape l admiterea excepției prescripției dreptului
de a obține executarea silită a titlului executoriu-Sentinta Civilă nr. 6836/15.07.2008
pronunțată de Judecătoria Sector 3 în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, definitivă și
irevocabilă prin Decizia nr 6R/08 01 2009
www.rolii.ro/hotarari/598a727ee49009f44e00129c 3/6
9/15/2021 4843/2016 contestatie la executare - ROLII
irevocabilă prin Decizia nr. 6R/08.01.2009.
II. De asemenea, critică hotărârea atacată și cu privire la aspectele reținute în
considerentele sale de către instanță pe fondul cauzei, astfel:
Terenul ce face obiectul prezentei cauze este proprietate particulară potrivit Titlurilor de
proprietate nr. 5081/1993 și nr. xxxxx/1995 emise de către Comisia Municipiului București și
SAI pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra ter e nurilor, pe baza
propunerilor și a proceselor-verbale de punere în posesie emise de către Comisia Locală
C______.
Prin Sentința Civilă nr. 8869/26.10.2005 pronunțată de Judecătoria Sector 3 în dosarul nr.
8805/2005, instanța a respins acțiunea formulată de către reclamanții I_______ V______,
B_____ C_________, B_____ V_____, M_____ M a ria, B_____ D______ și B_____ N______
în contradictoriu cu Comisia de Aplicare a L____ nr. 18 Sector 3, Comisia Locală C______,
Comisia Municipiului București și Comisia Județeană I____, prin care aceștia au solicitat
obligarea pârâtelor la punerea în executare a Sentinței Civile nr. 6306/1993, ca fiind rămasă
fără obiect.
Având în vedere sentința mai sus menționată, apelanta prin adresa nr. 1994/19.03.2007 a
transmis Comisiei Municipiului București propunerea de respingere a cererii de punere în
posesie a terenului în suprafață de 4,27 ha formulată de către intimata I_______ V______,
întrucât amplasamentul terenului nu se afla pe raza adminsitrativ-teritorială a Sectorului 3,
era ocupat de proprietăți particulare, precum și pentru că Sentința Civilă nr. 6306/1993 a fost
pusă în aplicare de către executorul judecătoresc.
Astfel că, în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea nr. 925/25.04.2007, Comisia
Municipiului București a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea înaintată de aceasta ,
respectiv de respingere a cererii formulate de intimata I_______ V______, privind punerea
în posesie asupra terenului în suprafață de 4,27 ha, motivată de faptul că terenul în discuție
a fost dobândit prin sentință civilă, iar punerea în posesie s-a făcut prin executor
judecătoresc, hotărârea judecătorească constituind potrivit prevederilor dreptului comun
una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui teren.
Ar ată instanței de apel că Hotărârea Comisiei Municipiului București nr. 925/25.04.2007 a
fost contestată în instanță de către creditori în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.
Mai mult, ulterior pronunțării acestor hotărâri judecătorești, au fost întreprinse următoarele
măsuri:
- a fost adoptată Hotărârea nr. 942/08.04.2009 de către Comisia Municipiului București
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, care la art. 4 a stabilit
obligativitatea întocmirii procesului-verbal de punere în posesie și propunere de emitere
titlu de proprietate;
- S_________ de aplicare a Legilor F_______ F______ Sector 3 prin adresele nr. CP.
xxxxx/2009 nr. CP. 8914/2010 a comunicat Comisiei Municipiului București și intimatei
I_______ V______, faptul că nu _________________________, punerea în posesie a
terenurilor aflate pe raza altor localități.
Conform adresei nr. xxxxxx/8759/07.07.2009 emisă de Primăria Municipiului București,
terenul în suprafață de 4, 27 ha, se află pe raza comunei C______.
Astfel, terenul ce face obiectul prezentei cauze este ocupat, fiind deja atribuit altor persoane
de către Comisia Locală C______. titlurile emise în favoarea altor persoane nefiind anulate
www.rolii.ro/hotarari/598a727ee49009f44e00129c 4/6
9/15/2021 4843/2016 contestatie la executare - ROLII

în prezent.
In acest sens, punerea în aplicare a titlului executoriu ar implica încălcarea altor proprietăți,
iar persoanele ce ar trebui să beneficieze de dispozițiile hotărârii judecătorești, nu ar putea
face intabularea proprietății lor, nefiind posibilă publicitatea imobiliară.
Față de cele prezentate, solicită să se constate că s e află în imposibilitatea obiectivă de a
duce la îndeplinire prevederile titlului executoriu.
In ceea ce privește obligarea sa la plata către Biroul Executorului Judecătoresc Ș_______
P____ D______ a sumei de 32, 4 lei, reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de
executare nr. 157/2015, solicită să se constate că în data de 27.01.2016 prin adresa
înregistrată cu nr. 7492, a depus dovada achitării contravalorii cheltuielilor cu privire l a
fotocopierea și transmiterea dosarului de executare nr. 157/2015, în cuantum de 32,40 lei, l a
sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ș_______ P____ D______. In acest sens, depune
înscrisuri doveditoare.
In drept , prevederile art. 466 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, precum și orice
alte prevederi legale aplicabile în materie.
Intimații contestatori au depus întâmpinare, prin care au solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
Analizând actele și lucrările dosarului , prin prisma motivelor de apel, tribunalul reține
următoarele :
În speță,  se reține că titlul executoriu este reprezentat de sentința civilă nr. 6836/15.07.2008
pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX
irevocabilă prin decizia civilă nr. 6R/08.01.2009 pronunțată de Tribunalul București  prin
care s-a dispus anularea Hotărârii nr. 925/25.04.2007 și obligarea pârâtelor, printre care și
apelanta contestatoare din prezenta cauză să elibereze titluri de proprietate și să procedeze
la punerea în posesie cu privire la terenul în suprafață de xxxxx mp menționat în sentința
civilă nr. 6306/1993 a Judecătoriei Sectorului 3 București .
Argumentele apelantei contestatoare  referitoare la excepția prescripției dreptului de a
obține executarea sunt apreciate ca  fiind întemeiate întrucât obiectul titlului executoriu
este reprezentat de obligația de a face, situație în care termenul de prescripție este de 3 ani,
art. 706 alin. 1 teza 2 C.pr.civ. și nu de   10 ani, acest termen s-a născut la data de  08.01.2009.
Cum cererea de executare s-a formulat la data de 28.07.2015 se constată că termenul de
prescripție de 3 ani nu a fost respectat.
Mai mult, deși prin sentința civilă nr. 6306 din 08.07.1993 s-a dispus reconstituirea dreptului
de proprietate pentru  suprafața de 43700mp și stabilirea amplasamentului, hotărâre
judecătorească ce are natura unui titlu executoriu nu s-a făcut dovada punerii în executare
cu respectarea termenului de prescripție.
Prin urmare, apreciind că executarea silită a început  cu nerespectarea dispozițiilor legale
menționate, tribunalul apreciază că nu se mai impune analiza argumentelor apelantei
intimate referitoare la situația actuală a imobilului și în consecință imposibilitatea
îndeplinirii obligației.
În consecință, tribunalul va admite apelul, va schimba în tot sentința apelată în sensul că 
va admite contestația la executare și va anula toate actele de executare emise în dosarul de
executare nr. 157/2015.
www.rolii.ro/hotarari/598a727ee49009f44e00129c 5/6
9/15/2021 4843/2016 contestatie la executare - ROLII

 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE L____
DECIDE:
 
Admite apelul formulat de apelanta-contestatoare S_________ Sectorului 3 al Municipiului
București pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, cu sediul
a___ în București, Calea Dudești, nr. 191, sector 3, împotriva sentinței civile nr.
3538/14.03.2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, în dosarul nr.
xxxxx/301/2015, în contradictoriu cu intimații B_____ V_____, B_____ C_________, M_____
M____, P___ E____, B_____ D______, B_____ E____, D_______ F_______ M______, B_____
N______ și F____ E____, toți cu domiciliul a___ în București, ____________________,
sector 1, având ca obiect contestație la executare.
Schimbă în tot sentința apelată în sensul că:
Admite contestația la executare. Anulează toate actele de executare emise în dosarul de
executare nr. 157/2015.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică, azi, 8.12.2016.
 
P_________                               Judecător                        Grefier
C_____ P____          I_____ I__ A______ A_____
 
 
Red. Jud.I.I.
Tehnored. A.M./12 ex.
-----------------------
Judecătoria Sectorului 3 București
Jud. fond:A______ P______
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/598a727ee49009f44e00129c 6/6

S-ar putea să vă placă și