Sunteți pe pagina 1din 14

USM

Facultatea de Drept
1
Departamentul Drept Public

Tema 12. Caracteristica generală a


răspunderii în dreptul administrativ

Viorel Rusu

Chișinău 2021
Unități de conținut
2

1. Noțiunea şi trăsăturile răspunderii în


dreptul administrativ
2. Formele răspunderii în dreptul
administrativ
Obiective de referință
3

◈ să definească răspunderea juridică în dreptul


administrativ şi procedura administrativă
relevantă;
◈ să aprecieze specificul răspunderii juridice în
dreptul administrativ.
I. Noțiunea şi trăsăturile răspunderii în dreptul
administrativ
4

Răspunderea în dreptul
administrativ reprezintă mecanismele
de răspundere juridică care intervine
atunci când, încălcându-se normele
dreptului administrativ, s-a comis o
faptă ilegală.
Concepte doctrinale
5
◈ În doctrină deseori este utilizat conceptul de răspundere
administrativă care constituie o formă a răspunderii juridice
ce intervine atunci când, încălcându-se normele dreptului
administrativ, s-a săvârșit o abatere administrativă.
◈ Ca forme a răspunderii administrative apar:
 răspunderea administrativ – disciplinară,
 răspunderea administrativ – contravențională și
 răspunderea administrativ – patrimonială.
◈ Acest concept doctrinal nu are suport în cadrul legislației în
vigoare a Republicii Moldova.
Trăsăturile răspunderii în dreptul
administrativ
6
◈ Se aplică pe cale extrajudiciară prin mecanisme
administrative, iar în anumite cazuri și pe cale
judiciară;
◈ Sancțiunile aplicabile pentru săvârșirea abaterilor
administrative nu sunt atât de aspre ca sancțiunile
penale și nu atrag consecințe atât de dure ca în cazul
răspunderii penale;
◈ Abaterile administrative poate avea ca subiect (activ)
atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică.
Trăsăturile răspunderii în dreptul
administrativ (continuare)
7

◈ Spre deosebire de alte forme de răspundere juridică


răspunderea în dreptul administrativ se caracterizează prin
operativitate;
◈ Abaterea în dreptul administrativ are un grad de pericol
social mai redus decât infracțiunea;
◈ Temeiul juridic al răspunderii în dreptul administrativ este
fapta ilicită care aduce atingere procesului de administrare
(notă: aceasta nu întotdeauna constituie o contravenție).
II. Formele răspunderii în dreptul
administrativ
8

1. Răspunderea disciplinară.
2. Răspunderea contravențională.
3. Răspunderea patrimonială/
materială.
Răspunderea disciplinară
9
◈ Intervine ca urmare (temeiul) a săvârșirii abaterii
disciplinare.
◈ Răspunderea disciplinară presupune încălcarea, cu
vinovăție, de către funcționarul, demnitarul sau altă
persoană din autoritatea publică a îndatoririlor
corespunzătoare funcției pe care o deține și a normelor de
conduita profesională prevăzute de lege sau conform legii.
◈ De exemplu abateri disciplinare sunt prevăzute la art. 57 din
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public, nr.158-XVI din 4 iulie 2008.
Componența juridică a abaterii disciplinare
10

◈ Subiectul abaterii și al răspunderii disciplinare este întotdeauna


funcționarul sau demnitarul public, alte persoane similare (de
exemplu cu statut special (militari, polițiști), adică persoana fizică
care este numită, în condițiile legi, într-o funcție publică (inclusiv
de demnitate publică, incluzându-i și pe funcționarii publici
delegați sau transferați temporar, adică temporari).
◈ Obiectul abaterii disciplinare îl constituie raporturile sociale lezate
în rezultatul faptei (acțiunii sau inacțiunii) ilegale (de regulă
raporturi de serviciu), conform normei juridice care prevede
abaterea disciplinară și sancțiunea aplicabilă.
Componența juridică a abaterii disciplinare
(continuare)
11
◈ Latura obiectivă are ca element central fapta ilegală iar
pentru fiecare tip de fapta considerată abatere disciplinară
legea precizează, descrie, explică acțiunile sau inacțiunile
apreciate ca fiind abateri, precum și elementele
circumstanțiale de timp și de loc ale săvârșirii acestor fapte.
◈ Latura subiectivă se referă la vinovăția subiectului
(atitudinea psihică a acestuia față de abatere), fie că se
manifestă sub forma intenției (directe sau indirecte), fie sub
forma de imprudență (sine încredere sau neglijență).
Răspunderea contravențională
12
◈ Intervine (sau are ca temei) în cazul săvârșirii unei contravenții.
◈ Subiecţii răspunderii contravenţionale reprezintă un cerc larg de persoane
fizice sau juridice (cu excepţia autorităţilor publice), dar în special persoanele
cu funcţii de răspundere atât din organizaţiile statale, cât şi din structurile
private.
◈ Sancţiunile contravenţionale sunt diverse, având atât caracter moral, cât şi
caracter material, inclusiv cu elemente restrictive în privinţa anumitor drepturi
sau activități (de la avertisment - până la privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate sau arestul contravențional).
◈ Această formă de răspundere este reglementată, în temei, de prevederile
Codului contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24
octombrie 2008.
◈ Ea este o formă importantă de răspundere juridică aplicată în dreptul
administrativ.
Răspunderea patrimonială/materială
13 ◈ Ca temei al răspunderii reprezintă cauzarea unui prejudiciu material:
 fie unui cetățean sau altei persoane terțe – răspundere patrimonială;
 fie autorităţii publice sau altei organizații statale (unui serviciu public) –
răspundere materială.
◈ Răspunderea materială este mai puțin reglementată de dreptul administrativ fiind
preluată din dreptul muncii.
◈ În calitate de subiecți ai răspunderii materiale apar funcționarii, demnitarii și alți
angajați care, cu vinovăție, au cauzat un prejudiciu autorității publice (serviciului
public).
◈ Sancţiunea constă în repararea prejudiciului real direct şi poate fi răspundere
limitată sau răspundere materială deplină - în cazurile prevăzute de lege.
◈ Răspunderea materială limitată poate fi aplicată în mod administrativ (extrajudiciar)
prin ordinul conducerii autorității publice, pe când răspunderea materială deplină se
aplică pe cale judecătorească.
Răspunderea patrimonială/materială (continuare)
◈ Răspunderea patrimonială (civilă) are ca temei cauzarea unui prejudiciu material
14
unei persoane terțe (particular).
◈ Această formă de răspundere este reglementată de legislația civilă, deși ar fi trebuit
să fie reglementată de dreptul public (drept administrativ), fiind aplicată conform
procedurii de contencios administrativ, completată uneori cu norme de procedură
civilă.
◈ În calitate de subiecți ai răspunderii patrimoniale apare deja autoritatea publică, iar
solidar poate fi atras și funcționarul sau demnitarul public.
◈ Temeiul răspunderii servește prejudiciul cauzat printr-un act administrativ ilegal sau
nesoluţionarea în termen legal a unei cereri de către o autoritate publică sau de către
o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul ei, fiind reparat integral de autoritatea
publică.
◈ Persoana cu funcţie de răspundere va răspunde solidar în cazul intenţiei sau culpei
grave. Persoanele fizice au dreptul să ceară repararea prejudiciului moral cauzat prin
acţiunile respective ( a se vedea art. 2006 din Codul civil al Republicii Moldova).

S-ar putea să vă placă și