Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC”CONSTANTIN CANTACUZINO”BAICOI

Nr. Înreg: Director: Prof. Constantin Florentina Silvia


Profesor: SAVA IULIANA
An şcolar: 2021 - 2022
Programa clasei a VII-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VII-a

Competenţe generale:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Competente specifice si activitati de invatare:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază:

1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.
- exerciții de analiză a expresivității limbajului vizual în lucrări de artă decorativă ;
- observarea părților componente ale unui ansamblu de vestimentație
- identificarea corespondențelor dintre destinația unui spațiu ambiental și mijloacele de expresie folosite de proiectant (de exemplu,
cromatică, lumină, elemente de decorație).
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;
- descrierea unor creații artistice în paralel cu conștientizarea diferitelor reacții proprii;
- joc de rol (de exemplu, de ghid/ interpret local de inițiere în comunicarea de tip artistic).
1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României
- realizarea unor organizatori grafici ale caracteristicilor fiecărui secol studiat
- comentarea imaginilor
- vizionarea de filme documentare
- exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce privește diferite lucrări de artă

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative:

2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/ sau compoziției
– realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente;
– desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu (paginație, construcție, valorație);
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției;
– realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, băț, pană etc.);
– realizarea unei compoziții plecând de la realitatea obiectivă, folosind contrastul extrem al scării valorice, în tehnica creion sau tuș;
– obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice și de pictură.

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate:

3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastice
– realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse;
– realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor;
– realizarea de studii după natură;
– realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei libere.
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de comunitate
– organizarea unor expoziții în afara școlii în scopul promovării/ evidențierii talentelor;
– participarea la diverse evenimente culturale în școală sau în comunitate.
CONŢINUTURI:

Domenii de conţinut:

1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a volumului: natura statică, peisaj;


2. Studii după natură (natură statică, peisaj);
3. Modularea formelor și texturilor prin valoare ;
4. Efectul spaţial al culorilor;
5. Valoraţie creion – cărbune;
6. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes - compoziţia statică şi compoziţia dinamică;
7. Compoziţia decorativă; principii decorative: stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond;
8. Privire de ansamblu asupra istoriei artei de pe teritoriul României - periodizare pe milenii și secole;
9. Portofoliu de documentare.

PLANIFICARE ANUALᾸ
Anul școlar 2020-2021
SEMESTRUL I
Nr. Unitatea Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații
crt tematică ore
.
1. Limbajul plastic 1.2 Analizarea valențelor expresive Semestrul I -
(recapitulare) ale limbajului plastic în compoziții 1. Instrumente și materiale de lucru în artele 14 săptămâni
diverse; plastice S1 2
3.2. Conceperea de produse artistice 2. Tehnici de lucru S2 Stilul personal de
creative, originale și funcționale, în 3. Amprenta personală. lucru
cadrul unor evenimente la nivel
local sau la nivel de comunitate
2. Limbajul plastic. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a
Perspectiva. tehnicilor și instrumentelor variate 1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei S3 Perspectiva liniară
în cadrul studiului după natură; şi a volumului S4 Perspectiva
2.2. Valorificarea valențelor 2. Studiu după natură S5 volumului
expresi-ve ale limbajului plastic în 3. Modularea formelor și texturilor prin valoare S6 7 Perspectiva și
studiul după natură și/sau 4. Natura statică S7 iluziile optice
compoziției; 5. Efectul spațial al culorilor. S8 Peisaj de toamnă
3.1 Valorizarea propriilor idei și a S9 Detaliile dintr-un
sentimentelor exprimate prin limbaj peisaj
plastic în cadrul unor compoziții Natura statică
proprii; Halloween
3.2. Conceperea de produse artistice
creative, originale și funcționale, în
cadrul unor evenimente la nivel
local sau la nivel de comunitate.
3. Tehnici specifice 2.2. Valorificarea valențelor
artelor plastice. expresive ale limbajului plastic în 1. Tehnici grafice. Valorația în creion. S10
studiul după natură și/sau 2. Valorația în cărbune. S11 5
compoziției; S12
3.1 Valorizarea propriilor idei și a S13 23.12. 2021 –
sentimentelor exprimate prin limbaj S14 09.01. 2022
plastic în cadrul unor compoziții Vacanța de iarna
proprii;
3.2. Conceperea de produse artistice
creative, originale și funcționale, în
cadrul unor evenimente la nivel
local sau la nivel de comunitate.
SEMESTRUL al II - lea
4. Semestrul al
Portofoliu de II-lea
documentare 20 săptămâni
Realizarea portofoliului de documentare S15 2
1.3 Recunoașterea unor forme de S16
comunicare artistică, plastică și
decorativă, pe teritoriul României;
1.2 Analizarea valențelor expresive
ale limbajului plastic în compoziții
diverse;
3.1. Explorarea unor modalități noi
de exprimare a ideilor,
sentimente-lor și mesajelor prin
compoziții plastice.

S17 Laptop
1.3 Recunoașterea unor forme de 1. Pagini din istoria artei românești: Preistoria S18 Proiector
5. Noțiuni de comunicare artistică, plastică și și Antichitatea; S19 7 Albume de artă.
cultură artistică decorativă, pe teritoriul României; 2. Pagini din istoria artei românești: Epoca S20
1.2 Analizarea valențelor expresive Medievală; S21 15.04 – 1.05.2022
ale limbajului plastic în compoziții 3. Arta românească din secolul al XIX-lea; S22 Vacanța de
diverse; 4. Arta românească din secolul al XX-lea. S23 primăvară
3.1. Explorarea unor modalități noi În saptamana
de exprimare a ideilor, 8.04-14.04.2021 se
sentimente-lor și mesajelor prin derulează
compoziții plastice. „Școala Altfel”
6. Compoziția 1.1 Interpretarea de mesaje și
plastică în artele semnificații transmise prin limbaj 1. Compoziția decorativă: stilizarea. S24
decorative. artistic în cazul artelor decorative; S25
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a 2. Principii decorative: repetiția, alternața, S26 7
tehnicilor și instrumentelor variate simetria S27
în cadrul studiului după natură și/ 3. Jocul de fond. S28
sau compoziției; S29
2.2. Valorificarea valențelor S30
expresive ale limbajului plastic în
studiul după natură și/sau
compoziției.
3.1. Explorarea unor modalități noi
de exprimare a ideilor,
sentimente-lor și mesajelor prin
compoziții plastice.
7. Compoziția 2.2. Valorificarea valențelor S31
plastică. expresive ale limbajului plastic în 1. Compoziția statică și compoziția dinamică S32 4 Vacanța de vară
studiul după natură și/sau 2. Centrele compoziționale: centrul de interes S33 10 iunie 2022
compoziției; 3. Compoziția plastică cu mai multe centre de S34
3.1 Valorizarea propriilor idei și a interes.
sentimentelor exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor compoziții
proprii;

PROF. SAVA IULIANA

S-ar putea să vă placă și