Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul/a, ____________________________________________________,
cu domiciliul în __________________ Str. _____________________ nr. ____, bl. _____,
sc. ____, et. ____, ap. ____, județ/ sector _____________, formulez prezenta

CERERE DE LEGALIZARE
cu menţiunea conformă cu originalul / definitivă / irevocabilă

a sentinţei/ deciziei _______________________________________________________


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
pronunţată de ____________________________________________ aflat/ă în dosarul
nr. ______________al Judecătoriei ____________________.
Timbrez cererea cu _______ lei taxă judiciară de timbru şi _______ lei timbru
judiciar.
Anexez prezentei copia hotărârii judecătoreşti.

Dată, Semnatură,

________________ ________________

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ____________________