Sunteți pe pagina 1din 5

BACALAUREAT – TEST EVALUARE – SEDINTA 6

Subiectul I

A. Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din
afirmația următoare,astfel încât aceasta să fie corectă.

a) Exista doua tipuri de determinism cromozomal al sexelor: ________________________ si


______________________________
b) Organismele care prezintă factori ereditari _____________________cel puţin într-o pereche,
sunt impure din punct de vedere genetic şi se numesc _________________________

c) Totalitatea însuşirilor morfologice, anatomice, fiziologice, biochimice şi de comportament ce


sunt rezultatul interacţiunii dintre _________________ şi mediu,formează
_____________________

B. Numiți 2 tipuri de diviziuni indirecte; pentru fiecare tip de diviziune indicati o caracteristica

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect.Este corectă o


singură variantă
1. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre, Mendel a enunţat:
a) Teoria cromozomală a eredităţii
b) Mutaţiile şi recombinarea genetică
c) Legea puritatăţii gameţilor
d) Schimbul reciproc de gene

2. Schimbul reciproc de segmente cromatidice:


A. Are loc în timpul profazei I meiotice
B. Este cel mai important mecanism al fecundaţiei
C. Reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor
D. Se desfăşoară în nucleol

3. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb, rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este:
A. 1/2
B. 1/4
C. 3/4
D. 4/4

4. Un organism cu genotipul AABB:


A. Conţine un singur set de cromozomi
B. Este pur din punct de vedere genetic
C. Are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche
D. Produce patru tipuri diferite de gameţi

5. Un organism cu genotipul AABB:


A. Conţine un singur set de cromozomi
B. Are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche
C. Produce patru tipuri diferite de gameţi
D. Este dublu homozigot
1|Page
BACALAUREAT – TEST EVALUARE – SEDINTA 6

6. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul:


A. RR
B. Rr
C. Tt
D. Rt

7. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa:


A. Manifestă caracterul dominant
B. Manifestă caracterul recesiv
C. Pot avea genotipurile AA, Aa şi aa
D. Sunt homozigoţi

8. Genotipul este totalitatea:


A. Genelor unui organism
B. însuşirilor unui organism
C. Genelor dominante din celulă
D. Caracterelor recesive din celulă

9. În urma experienţelor de hibridare la plante, G. Mendel a descoperit că:


A. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic
B. Perechile de factorii ereditari segregă independent unele de altele
C. Cinci gene determină grupele de sânge
D. Organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche

10. Crossing-over-ul reprezintă:


A. Migrarea cromozomilor spre polii celulei
B. A doua lege mendeliană a eredităţii
C. Segregarea independentă a caracterelor
D. Schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi

11. Gregor Mendel:


A. A demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere
B. A enunţat legea codominanţei, în cazul grupelor de sânge
C. A experimentat hibridarea pe plante autogame
D. A realizat experienţe de hibridare la şoareci

12. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar
cealaltă heterozigotă, rezultă plante:
A. Numai cu bob neted
B. Numai cu bob zbârcit
C. 3/4 cu bob neted şi 1/4 cu bob zbârcit
D. 50% cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit

13. Prin ereditate se înţelege:


A. Apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii
B. Moştenirea, de către descendenţi, a unor caractere corespunzătoare speciei
C. Proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei
D. Transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi

2|Page
BACALAUREAT – TEST EVALUARE – SEDINTA 6

14. Prin monohibridare, în F2, rezultă organisme heterozigote în proporţie de:


A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

15. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt:


A. A, B, a, b
B. Aa, Bb
C. AaB, Aab
D. AB, Ab, aB, ab

16. Genotip înseamnă:


A. Exprimarea caracterelor
B. Interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă
C. Suma însuşirilor unui organism
D. Totalitatea genelor (factorilor ereditari)

17. Un individ homozigot AA:


A. Este rezultatul hibridării
B. Formează gameţi diferiţi
C. Este pur din punct de vedere genetic
D. Generează gameţi diploizi

18. Este o lege mendeliană a eredităţii:


A. Transmiterea înlănţuită a genelor
B. Schimbul reciproc de gene între cromozomii pereche
C. Dispunerea liniară a genelor în cromozomi
D. Segregarea independentă a perechilor de caractere

19.. La reptile, masculii sunt:


a) homogametici X,X
b) heterogametici Z,Z
c) homozigoţi X,Z
d) heterogametici X,Y

20. Organismele homozigote:


a) au factori ereditari diferiţi
b) sunt pure genetic
c) au cromozomii sexului identici
d) prezintă o sporire a însuşirilor biologice

21. Prin ereditate se înţelege:


a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii
b) moştenirea, de către descendenţi, a unor caractere corespunzătoare speciei
c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei
d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi

3|Page
BACALAUREAT – TEST EVALUARE – SEDINTA 6

22. Prin monohibridare, în F2, rezultă organisme heterozigote în proporţie de:


a) 25%;
b) 50%;
c) 75%;
d) 100%
C. Cititi afirmatiile de mai jos. Daca afirmatia este adevarata scrie in dreptul cifrei litera A iar
daca afirmatia e falsa scrie litera F si modificati partial afirmatia pentru ca ea sa devina
adevarata:

1. La reptile, femela este sexul momogametic iar mascului este sexut heterogametic.

2. Indivizii cu grupa sangvina O (I ) pot fi homozigoti sau heterozigoti

3. Fenomenul de codominanță se manifestă in cazul grupei sangvine AB IV

4. Cromozomii sunt bicromatidici in metafaza II a meiozei

5. Mamiferele au determinism cromozomal al sexelor de tip Abraxas

6. Crossing – over – ul are lor in profaza I.

7. Cromozomii sunt monocromatidici in telofaza I.

8. Segregarea independentă a perechilor de caractere este a doua lege mendeliană.

9. Recombinarea intracromozomială se realizează în etapa ecvaţională a meiozei.

10. În dihibridare raportul de segregare în F2 este de 3:1.

11. Amfibienii au determinism cromozomial al sexelor de tip Drosofila.

12. Recombinarea intracromozomială se realizează prin crossing-over.

Subiectul al II -lea
Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb), deosebite prin două perechi de caractere:
dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere
dominante, iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. Stabili~
următoarele:
a) fenotipul organismelor parentale;
b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB;
c) genotipurile indivizilor din F1.
d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice
specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei

Subiectul III
1. Heterozomii sunt cromozomii care conţin genele ce determină sexul.
a) enumeraţi tipurile de determinism cromozomal al sexelor şi daţi câte un exemplude organism
pentru fiecare tip;
b) explicaţi ce sunt autozomii;
c) construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.Folosiţi în acest scop informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
o Organisme homozigote

4|Page
BACALAUREAT – TEST EVALUARE – SEDINTA 6

o Sex homogametic

2. Gregor Mendel a efectuat experimente de hibridare la mazăre, cu scopul de a descifra


comportamentul caracterelor ereditare, în transmiterea lor, de la o generaţie la alta.
a) explicaţi termenul de "hibridare";
b) enumeraţi o caracteristică a mazărei, care a permis utilizarea ei cu succesîn experimentele de
hibridare;
c) alcătuiţi un minieseu intitulat "Legile mendeliene ale eredităţii", folosind informaţia ştiinţifică
adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:
o enumeraţi şase noţiuni specifice acestei teme.
- construirea, cu ajutorul acestora, aunui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie, noţiunile enumerate

3. Organismelor au sexele determinate genic sau cromozomal


a) precizaţi structura cromozomului metafazic;
b) explicaţi ce sunt autozomii şi heterozomii;
c) alcătuiţi un minieseu intitulat "Determinismul cromozomal al sexelor", folosind informaţia ştiinţifică
adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:
o enumeraţi şase noţiuni specifice acestei teme.
- construirea, cu ajutorul acestora, aunui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie, noţiunile enumerate

5|Page

S-ar putea să vă placă și