Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ŞCOALA MILITA- RĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA FRANCEZĂ

Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. Exemplu:

Nr. a b c d întreb. 1 — — — 2 — — —
Nr.
a b
c d
întreb.
1
— —
2
— —

Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „X” şi „(exemplu: X ), răspunsul nu este luat în considerare (este anu- lat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere.

LIMBA ROMÂNĂ

1. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic:

a) Tatu L. Elena, Toma T. Ion, Tufă I. Vasile, Turcu I. Ioan;

b) Solcan B. Călin, Suditu C. Costel, Sava I. Vasile, Săvuică V. Irina;

c) Mareş R. Radu, Maga C. Ana, Munteanu B. Ionel, Mihoc C.

Sandu;

d)

Radu B. Victor, Roman I. Livia, Rusu G. Oana, Robu T. Marilena.

2.

Cuvântul cordial este în raport de antonimie cu:

a) prietenos;

b) afectuos;

 

c) ostil;

d) tandru.

3.

Alege seria în care nu există decât forme corecte ale numerale-

lor:

a)

optsprezece, al şaptilea, amândorora;

b)

paisprezece, al nouălea, amândurora;

c)

şaptisprezece, patrusprezece, al optilea;

d)

a nouăzecia, amândoi, cinsprezece

4.

Sunt derivate cu prefixul co- următoarele cuvinte din seria:

a)

coechipier, colocatar, colecist, corepetitor, conaţional;

b)

colocatar, conaţional, colnic, colocviu, colegiu;

c)

coautor, corepetitor, colocatar, coechipier, conaţional;

d)

corepetitor, coautor, colindător, colocatar, colibri.

5.

Alege varianta corectă:

a) Dusu-te-ai; du-su-sa;

b) Du-s-u-te-ai; dusu-s-a;

c) Dusu-te-ai; dusu-s-a;

d) Dus-u-te-ai; du-su-s-a;

6.

Alege sensul corect asociat neologismului gratitudine:

a)

graţiere;

b)

gratinare;

c)

gratulaţie;

d)

recunoştinţă.

7.

Sensurile cuvintelor persuasiv şi pertinent sunt, în ordine:

a)

neconvingător şi penetrant;

b)

pătrunzător şi cuminte;

c)

convingător şi potrivit;

d)

penetrant şi impertinent.

8.

Sensul locuţiunii verbale a forţa nota este:

a)

a o scrânti;

b)

a exagera;

c)

a se descurca;

d)

a înşela.

9.

Cuvântul subliniat din enunţul Desigur că ne vom întâlni la

mare.- este:

a) adverb predicativ, predicat verbal;

b)

adverb de mod, nume predicativ;

c)

adverb de mod, complement circumstanţial de mod;

d)

adverb de mod, fără funcţie sintactică.

10.

Există construcţii pleonastice în toată seria:

a)

costum de haine, lihnit de foame, ospiciu;

b)

alegere electorală; sânge în alcool, bestseller de succes;

c)

adiere de vânt, alcoolemie în sânge, a aduce aportul;

d)

caligrafie frumoasă, dune de nisip, folclor.

11.

În exemplele Sunet clar; Sună clar; Clar de lună- cuvintele

subliniate sunt:

a)

adverb, adverb, substantiv;

b)

adjectiv, adverb, substantiv;

c)

adverb, adjectiv, substantiv;

d)

adjectiv, adjectiv, substantiv.

12.

În propoziţia Sunt unii oameni buni şi senini., există

a)

cinci părţi de propoziţie;

b)

două părţi de propoziţie;

c)

trei părţi de propoziţie;

d)

patru părţi de propoziţie.

13.

Predicatul propoziţiei Intenţia lui era de a-l preveni asupra

pericolului iminent este:

a)

era de a preveni;

b)

era;

c)

era de a-l preveni;

d)

era a preveni.

14.

În propoziţiile Din pricina alor tăi am ratat şi Din cauza lui am

ratat există:

a)

un complement circumstanţial de cauză în dativ;

b)

un complement indirect în acuzativ;

c)

un complement circumstanţial de cauză în genitiv;

d)

atribut adjectival în acuzativ.

15.

Indică interpretarea corectă pentru cuvintele subliniate din enun-

ţul: Deasupră-mi luceşte Carul-Mare:

a)

prepoziţie+ pronume personal în acuzativ;

b)

adverb+ pronume personal în dativ;

c)

adverb+ pronume personal în genitiv;

d)

prepoziţie+ pronume personal în dativ.

16.

În enunţurile Ei sunt veniţi acum. Geamul este deschis brusc.

E primăvară pe câmpie.-verbul a fi are următoarele valori morfologi-

ce:

a)

auxiliară, copulativă, predicativă;

b)

predicativă, copulativă, predicativă;

c)

copulativă, auxiliară, predicativă;

d)

copulativă, auxiliară, predicativă.

17.

Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul: A

obţinut un câştig întreit.

a)

numeral ordinal;

b)

numeral cardinal propriu-zis;

c)

numeral distributiv;

d)

numeral multiplicativ.

18.

Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:

a)

bleumarin, benoclu, creind, marşarier, trezi;

b)

bleumaren, benoclu, creând, marşalier, treji;

c)

bleumarin, binoclu, creând, marşarier, treji;

d)

bleomarin, binoclu, creind, marşarier, treji.

19.

Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor din

seria:

a)

corabiei, ţigăncii, ţărăncii, feşii;

b)

corăbiei, ţigancei, ţărăncii, feşei;

c)

corăbii, ţigăncii, ţărăncii, feşii;

d)

corabiei, ţigăncii, ţărancei, feşei;

20.

Precizează numărul de propoziţii din fraza: S-a aflat unde şi de

cine a fost ucis.

a)

două;

b)

trei;

c)

patru;

d)

cinci.

21.

În enunţul Era harnic, frumos şi protejat., există:

a)

un predicat nominal şi un predicat verbal;

b)

două predicate nominale;

c)

un predicat verbal;

a)

Maria înseşi citeşte.

d)

un predicat nominal cu nume predicativ multiplu.

b)

Mariei înseşi îi dau o carte.

 

c)

Pe noi, fetele înşine ne cheamă.

22.

În enunţul Vino, stimate domn!, cuvintele subliniate sunt în

d)

Ele însevă vă aşteaptă.

cazul:

a) nominativ, acuzativ;

34.

Există numai ortograme corecte în seria:

b) nominativ, vocativ;

a)

mi-o, m-ie, s-ar, sau, mii;

c) vocativ, nominativ;

b)

s-au, ne-ar, de-al, ţi-ai, mi-i;

d) vocativ, vocativ.

c) ţi-ar, nie, s-au, la-ş, mii;

23.

În enunţurile:1.Un copil joacă mingea. 2.Un bărbat şi două

d)

de-a, var, sa-r, mi-l, mi-i.

femei trec strada. 3.Un băiat aleargă, altul stă.- cuvântul subliniat

35.

Sunt antonime cuvintele:

este:

a)

vesel-trist, bogat-sărac;

a) articol nehotărât în toate enunţurile;

b)

ilogic-nelogic, apolitic-nepolitic;

b) articol nehotărât (1 şi 2), adjectiv pronominal nehotărât(3);

c)

a datora-a datori, complement-compliment;

c) articol nehotărât(1), numeral cardinal(2), adjectiv pronominal

d)

locaş-lăcaş, profund-adânc.

nehotărât (3).

 

d)

numeral cardinal(1 şi 2), articol nehotărât (3).

36.

Verbul a fi din enunţul Aşa a fost să fie.- este:

 

a)

verb copulativ, verb predicativ;

24.

Indică seria care conţine numai prepoziţii specifice pentru cazul

b) verb copulativ;

dativ:

c) verb predicativ;

a)

împrejurul, de-a latul, mulţumită;

d)

verb predicativ, verb copulativ.

b)

graţie, conform, contrar;

 

c)

contrar, conform, înaintea;

37.

Există propoziţie simplă în varianta:

d)

deasupra, datorită, graţie.

a)

Bate vântul cu putere.

 

b)

Citesc cartea.

25.

Cuvântul subliniat din enunţul Camera ei era luminoasă. -este

c)

E toamnă.

a)

pronume posesiv în genitiv;

d)

Sunt aici.

b)

pronume personal în genitiv;

 

c)

adjectiv pronominal în dativ;

38.

Cuvântul solicitudine înseamnă:

d)

pronume personal în dativ.

a) rugăminte;

 

b) generozitate;

26.

Nu poate urma subordonată subiectivă după regenta:

c) izolare;

a)

Condiţia ar fi

;

d) apel.

b) Se pare

;

 

c) Mi-ar plăcea

;

39.

Conţine sufix adjectival diminutival sintagma:

d) Probabil că

a) fecioraşul mamei;

27. Precizează felul subordonatei din fraza Cine seamănă vânt

culege furtună.

a) subiectivă;

b) completivă directă;

c) completivă indirectă;

b) căluţul meu;

c) drăguţica lui;

d)

frumuşică fată.

40. În fraza Unde n-am vorbit cu el, s-a supărat .-propoziţia secun-

dară este:

d) predicativă.

a)

circumstanţială de cauză;

b)

circumstanţială de timp;

28.

Predicatul din enunţul Haidem şi noi în codrul verde!- este

c)

circumstanţială de loc;

exprimat prin:

d)

circumstanţială de mod.

a)

intejecţie predicativă;

b)

verb predicativ, modul imperativ;

41.

În propoziţia Ai tăi sunt copiii.- pronumele are funcţia de:

c)

adverb predicativ;

a)

subiect;

d)

verb predicativ, modul indicativ.

b)

atribut pronominal;

 

c)

complement indirect;

29.

Este corectă despărţirea în silabe:

d)

nume predicativ.

a)

ge-o-gra-fi-e;

b)

boj-de-u-că;

42.

În fraza Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge.- virgula

c)

fi-i-că;

între propoziţii este:

 

d)

pia-ni-nă.

a)

obligatorie;

 

b)

facultativă;

30.

Sunt corecte imperativele din seria:

c)

interzisă;

a)

Nu aduce! Nu apărea! Nu taci!

d)

opţională.

b)

Nu adu! Nu apari! Nu fii!

c)

Nu aduce! Nu apari! Nu zii!

43.

Propoziţia subordonată din enunţul Aceasta este cartea pe care

d)

Nu aduce! Nu apărea! Nu zice!

o citesc.- devine, prin contragere:

 

a)

atribut;

31.

Precizaţi câţi diftongi sunt în enunţul E preocupat cui i-a dat şi

b)

complement indirect;

cine-a câştigat.

c)

subiect;

a)

patru;

d)

predicat.

b)

unu;

c)

doi;

44.

Din familia lexicală a cuvântului piatră fac parte:

d)

trei.

a)

Pietroasele, picant, picanterie;

 

b)

pietros, pietrar, împietrire;

32.

Identifică seria care conţine nume corecte de locuitori:

c)

picaresc, pilastru, pietricică;

a)

Arad- arădani, Giurgiu- giurgeni, Mangalia- mangalioţi, Geneva-

d)

piastru, a împietri, Petrescu.

genevezi;

b)

Arad- arădeni, Giurgiu- giurgiuveni, Mangalia- mangalioţi, Gene-

45.

Sunt compuse toate prepoziţiile din seria:

va-genevezi;

a)

deasupra, în jurul, contra;

c)

Arad- arădani, Giurgiu- giurgiuveni, Mangalia- mangalezi, Gene-

b)

din cauza, până la, cu tot cu;

va-genovezi;

c)

împreună, graţie, din pricină că;

d)

Arad- arădeni, Giurgiu- giurgeni, Mangalia- mangalioţi, Geneva-

d)

de pe la,

pe lângă, fără de.

genovezi;

 

46.

Sunt adversative toate conjuncţiile din seria:

33.

Adjectivul pronominal de întărire este corect acordat în enunţul:

a)

dar, iar, însă;

b)

şi, nici, precum şi;

c)

de, deci, aşadar;

59.

În fraza Să citească şi să alerge era plăcerea lui.- există:

d)

ori, sau, fie;

a)

o propoziţie predicativă şi una subiectivă;

 

b)

două propoziţii subiective;

47.

În sintagma domeniu lucrativ, cuvântul lucrativ are sensul de:

c)

două propoziţii circumstanţiale de mod;

a)

Inedit;

d)

două propoziţii predicative.

b)

de lucru;

c)

pentru lucrători;

60.

Forma neologică a numeralului multiplicativ format de la numera-

d)

profitabil.

lul cardinal trei este:

 

a) câteşitrei;

48.

În exemplele: 1. Ne ducem. 2. Ne cheamă. 3. Ne doare. 4. Ne

b) întreit;

spălăm.- pronumele sunt:

c) tustrei;

a)

reflexive(1,4); personale(2,3);

d) triplu.

 

b)

personale(1,4);reflexive (2,3);

c)

reflexiv(1); personale(2,3,4);

LIMBA FRANCEZĂ

 

d)

reflexive(1,3); personale(2,4).

 

61.

Quel est le féminin du nom « vendeur »?

49.

Fac parte din vocabularul fundamental toate cuvintele din seria:

a)

vendre ; b) marchande ; c) commerçant ; d) vendeuse.

a)

floare, mână, febleţe, coajă;

b)

pâine, femeie, casă, marţi;

62.

Quel est le pluriel du nom « travail »?

c)

han, ceaţă, vară, sarma;

a)

travails ; b) travail ; c) travailles ; d) travaux.

d)

voievod, măr, izvor, soră.

 

63.

Mettez l’adjectif possessif convenable: Il a oublié …… adresse.

50.

În propoziţia M-a cuprins dorul de ai săi.- pronumele posesiv

a)

ma ; b) mienne ; c) mes ; d) mon.

este:

a)

atribut adjectival în genitiv;

64.

Mettez l’adjectif démonstratif convenable: …

acteur est célèbre.

b)

atribut pronominal în acuzativ;

a)

cette ; b) cet ; c) ces ; d) celles.

c)

complement indirect în acuzativ;

d)

complement indirect în dativ.

65.

Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Je lirais ce

 

roman, si j’ …… le temps.

 

51.

Au omofone cuvintele:

a)

avais ; b) ai ; c) aurais ; d) aura.

a)

neam, nor, ii;

b)

sar, ţine, vii;

66.

Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Il se de-

c)

nor, voi, vas;

mande si tu ……

Marie hier soir.

 

d)

sale, pun, nul.

a)

avez rencontré ; b) rencontreras ; c) rencontrer ; d) as rencontré.

52.

În enunţul Care este numărul tău de telefon?, cuvântul subliniat

67.

Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Il a dit

este:

qu’il…

au concours de dessin.

a)

subiect;

a)

participer ; b) participerait ; c) a participé ; d) est participé.

b)

nume predicativ;

c)

complement circumstanţial de mod;

68.

Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Je ne crois

d)

atribut pronominal.

pas qu’il …… venir me voir.

 
 

a)

a pu ; b) puisse ; c) pouvoir ; d) puits.

53.

Precizează câte dintre următoarele substantive sunt articulate:

caii, copiii, ouă, arbitri, colegi, fluturii

69.

Choisissez la forme correcte du participe passé: J’ai écouté la

a)

niciunul;

cassette que tu m’as …….

b)

toate;

a)

apport ; b) apportée ; c) apportées ; d) apporté.

c)

două;

d)

trei.

70.

Quel est l’adverbe de manière dérivé de l’adjectif « élégant »:

 

a)

élégantement ; b) élégamment ; c) élégance; d) élégante.

54.

În exemplele:1.Lunea aceasta n-am fost acasă.2.Lunea merg

la cumpărături. 3. În fiecare luni a stat în casă.-cuvântul subliniat

71.

Trouvez l’article convenable: J’ai trouvé …. information intéres-

este:

sante dans le journal « Le Monde ».

 

a)

adverb de timp în toate enunţurile;

a)

une ; b) un ; c) du ; d) la.

b)

substantiv (în cazul acuzativ) în toate enunţurile;

c)

adverb de timp(2), substantiv în cazul acuzativ(1şi 3)

72.

Trouvez l’article convenable: ……. livre que vous avez lu est

d)

substantiv (în cazul nominativ) în toate enunţurile.

intéressant.

 
 

a)

le ; b) les ; c) l’ ; d) la.

55.

Cuvântul unde este conjuncţie în enunţul:

a)

Unde era obosit, s-a culcat.

73.

Choisissez la forme correcte: Nous avons acheté …

belles

b)

Vino unde vrei.

pommes.

 

c)

N-are unde sta.

a)

des ; b) du ; c) de la ; d) de.

d)

Unde a ajuns, nu-i place.

 

74.

Choisissez la forme correcte: Maman met ……. huile dans la

56.

Sunt omografe toate cuvintele din seria:

salade.

 

a)

sufragiu/sufragiu, mijloc/mijloc, caracter/caracter;

a)

d’ ; b) de la ; c) de l’; d) du.

b)

paralele/paralele;bară/bară, imobil/imobil;

c)

profesor/profesor, vestibul/vestibul, tipic/tipic;

75.

Marquez la forme correcte du pronom personnel: J’ai acheté une

d)

puber/puber, ţarină/ţarină, antic/antic.

revue de mode ; je voudrais ……

montrer.

 

a)

la te ; b) te la ; c) te l’ ; d) te les.

 

57.

Precizează seria cu acord corect:

a)

nişte băieţi ai cărui prieteni;

76.

Choisissez la forme correcte du pronom possessif: Ma voiture est

b)

o floare ale cărei petale;

plus rapide que …….

 

c)

un manual ale cărei foi;

a)

le mien; b) la tienne ; c) le sien ; d) le tien.

 

d)

o fată ai cărui părinţi.

 

77.

Choisissez la forme correcte du pronom démonstratif: Quelles

58.

Cuvântul astfel din propoziţiile 1.Astfel e omul. 2.Astfel de

fleurs préférez-vous, celles-ci ou …… ?

 

oameni, da. 3. Astfel să vorbeşti.- are valorile:

a)

celles ; b) celles-là ; c) ceux ; d) ceux-ci.

a) adjective;

 

b) 1, 3 adjective, 2 adverb;

78.

Introduisez le pronom relatif convenable: J’ai connu le journaliste

c) 1, 2 adjective, 3 adverb;

d) 2, 3 adverbe, 1 adjectiv.

……. tu m’as parlé.

a) que ; b) dont ; c) qui ; d) lequel.

79. Quelle est la forme correcte du pronom relatif? La maison devant

…. il s’est arrêté sera démolie.

a)

lesquels ; b) laquelle ; c) où ; d) à laquelle.

80.

Marquez la forme correcte: ……. les soirs j’admire le ciel couvert

d’étoiles.

a)

tout ; b) aucun ; c) tous ; d) quelques.

81.

Choisissez la forme correcte: - Parlons de ce voyage ! - Parlons-

…… !

a)

en ; b) y ; c) la ; d) le.

82.

Choisissez la forme correcte: Il a vu son ami au théâtre. Il ……

a

vu.

a)

l’en ; b) l’y ; c) en le ; d) les y.

83.

Choisissez la forme correcte: Les touristes achètent des souve-

nirs. Les souvenirs …… par les touristes.

a)

acheté ; b) ont acheté ; c) vont acheter ; d) sont achetés.

84.

Choisissez la forme correcte: Ils se sont …… bonsoir.

a)

dit ; b) dire ; c) dites ; d) dits.

85.

Introduisez les pronoms convenables: Donne-moi la gomme !

Donne- ….- …

a)

les-moi ; b) la-moi ; c) la-lui ; d) me-la.

86.

Marquez la forme correcte du verbe: Si tu avais été attentif, tu

……

répondre à cette question.

a)

avais pu ; b) étais pu ; c) aurais pu ; d) pourras.

87.

Choisissez la forme correcte: Je ne bois pas ……

a)

de l’ ; b) du ; c) de la; d) de.

88.

Complétez la phrase: ………on peut faire dans cette situation ?

a)

qu’est-ce qu’ ; b) qui ; c) qu’est-ce qui ; d) qu’.

89.

Choisissez la forme correcte: Je ne connais pas l’adresse

……professeur de français.

a)

de ; b) des ; c) dé ; d) du.

90.

Trouvez l’antonyme de l’adjectif «possible »:

a)

possibilité ; b) faisable ; c) probabilité ; d) impossible.

NOTĂ:

1 - TIMP DE LUCRU: 180 minute.

2 - Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct. Punctajul maxim

al lucrării scrise: 90 de puncte.

3 - Admiterea se face în limita numărului de locuri scoase la concurs

în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte.

4 - Aprecierea probei se face prin calificativ: „ADMIS” / „NEADMIS”.

5 - În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaje egale pe ulti-

mul loc care asigură admiterea (în limita numărului de locuri scos la concurs), departajarea lor se realizează folosind în ordine, următoare- le criterii:

a. media generală obţinută la examenul de bacalaureat;

b. media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor licea-

le;

c. nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului

de bacalaureat.

Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi „ADMIS".