Sunteți pe pagina 1din 5

Direcţia Tehnică, Investiţii şi Patrimoniu

Serviciul Achiziţii, Autorizări Transporturi şi Monitorizare Servicii Publice


Nr. 16577/28.07.2021

APROBAT,
Preşedinte,
Daniela Cîmpean
Semnat digital de catre:
Marcel-Constantin Luca
INVITAŢIE ACHIZIŢIE Data: 28.07.2021 13:04:37
servicii de organizare a Festivalului romilor din Tîrnava – un festival al toleranţei
interetnice şi al incluziunii sociale în cadrul proiectului ”Un parteneriat pentru
incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Tîrnava”

Consiliul Judeţean Sibiu în calitate de autoritate contractantă intenţionează să


achiziţioneze servicii de organizare a Festivalului romilor din Tîrnava – un festival al
toleranţei interetnice şi al incluziunii sociale în cadrul proiectului ”Un parteneriat pentru
incluziunea economico-socială a comunității marginalizate Tîrnava”.

Cod CPV: 79953000-9 - Servicii de organizare și promovare festival

Valoarea estimată în cadrul cererii de finanțare pentru cele 2 ediţii ale Festivalului romilor
din Tîrnava – un festival al toleranţei interetnice şi al incluziunii sociale este de
361.265,53 lei fără TVA, respectiv de 180.632,76 lei /ediţie fără TVA şi 214.952,99 lei /
ediţie cu TVA, valoare totală eligibilă de 429.905,98 lei cu TVA.

Criteriul de atribuire este - cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește factorii
de evaluare menționați mai jos:
- Propunerea tehnică – o pondere de 50% în scorul final.
- Prețul ofertei – o pondere de 50% în scorul final.

Criteriul de atribuire este detaliat in cadrul caietului de sarcini.

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie
să conţină cel puțin următoarele elemente:

1. Scrisoare de înaintare din care să rezulte procedura pentru care se transmite oferta
(formular nr. 1)
2. Datele de contact ale operatorului economic (adresa, număr de înregistrare la Registrul
Comerţului, CUI, cont trezorerie, nr. de telefon, adresa de e-mail validă), precum şi
datele de contact ale persoanei desemnate să se ocupe de derularea contractului
(Formular nr. 2)
3. Preţul bunurilor furnizate (lei, fară TVA)
4. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile
5. Perioada de furnizare: în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.
6. Descrierea detaliată a cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul
caietului de sarcini.

1
Evaluarea ofertelor se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3
persoane din cadrul autorităţii contractante. Comisia de evaluare va verifica corespondenţa
ofertei tehnice cu cerinţele solicitate în cadrul caietului de sarcini.
Comisia de evaluare va întocmi un clasament pe baza căruia se va stabili oferta
câştigătoare.Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valori ofertate
în lei, fără TVA, aferente serviciilor solicitate.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valori ofertate în
lei, fără TVA, aferente bunurilor furnizate.

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie sa fie datate, semnate şi parafate.

Comunicarea dintre operatorii economici care îşi depun ofertele şi autoritatea


contractantă se va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica în cadrul
formularului nr. 2 o adresa de e-mail validă.

Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de 04.08.2021 ora 10.00, la sediul
Consiliului Judeţean Sibiu, str. General Magheru nr. 14, fax nr. 0269/232064 şi /sau prin e-
mail: achizitii@cjsibiu.ro.

Persoana de contact pentru aceasta achiziţie este dl. Radu Ganea, telefon 0269/217733
interior 190, e-mail: achizitii@cjsibiu.ro

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.

Cu deosebită consideraţie,

Nr. crt. Nume Funcţie Semnătura

1. Daniela Stoica Director Executiv Semnat digital de catre:


Daniela-Maria Stoica
Data: 28.07.2021 12:05:47

2. Radu Ganea Şef serviciu


Semnat digital de catre:
Radu-Ioan Ganea
Data: 28.07.2021 10:51:20
3. Diana Streza Consilier achizitii publice Diana-Mihaela Digitally signed by Diana-
Mihaela Streza

Streza Date: 2021.07.28 10:48:59


+03'00'

F1-PO-SAATMPS-03,rev.0

2
Formularul nr. 1

OFERTANTUL
............................
(denumirea/numele)
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ......................... /............................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,
Consiliul Judeţean Sibiu,

Ca urmare a invitatiei de participare la achizitie privind aplicarea procedurii pentru


atribuirea contractului de ......................................................................................, noi,
................................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat următoarele:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ................................

............................
(operator economic - denumirea/numele)

F1-PO-SAATMPS-03,rev.0

3
Formular nr.2

Date de identificare a ofertantului

Persoana de contact:

Adresa firmei:

Cod unic de înregistrare:

Număr de înregistrare de la Registrul Comerţului:

Număr de telefon:

Numar de fax:

Cont de trezorerie:

Mobil:

Administrator:

Persoana desemnată pentru semnarea contractului:

Adresa de e-mail:

F1-PO-SAATMPS-03,rev.0

4
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către, ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


.........................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile de
............................................................................ în condițiile precizate în Caietul de sarcini
anexă la prezenta Invitație și cu respectarea propunerii tehnice și financiare înaintate, pentru
suma de .................................lei, (suma în litere şi în cifre) plătibilă după recepţia
documentației, la care se adaugă TVA în valoare de ........................... lei (suma în litere şi în
cifre).

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să terminăm
documentațiile în conformitate cu termenele de realizare menționate in caietul de sarcini.
3.Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ………………. zile,
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ........................(ziua/luna/anul), şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

F1-PO-SAATMPS-03,rev.0