Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROGOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI

tel. 0252353038
e-mail scrogova@yahoo.com
CUI: 29145344

Tematica Consiliului de administrație


2021/2022

Nr.
TEMATICA PERIOADA
Crt
 Acordarea calificativul anual pentru cadrele didactice

 Avizarea raportului privind evaluarea internă a calităţii învăţământului din Şcoala Gimnazială Rogova.
 Avizarea raportului privind activitatea directorului.
 Aprobarea continuitatii pe funcţia de secretar ,0.25 normă, plata la cumul, a doamnei professor Stanciu Mihaela.
 Aprobarea repartizarii diriginţilor pe clase în anul şcolar 2021/2022
 Aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, iar ziua de vineri să fie zi
metodică .
1  Aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie la Şcolii Gimnaziale Rogova, pentru anul şcolar 2021/2022 Septembrie
 Aprobarea componenţei comisiilor din unitate
 Atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titular din
unitate
 Aprobarea transferurilor
 Aprobarea orarului şi a serviciului pe şcoală
 Aprobarea staţiilor pentru microbuzul şcolar
 Aprobarea navetei pentru cadrele didactice navetiste

 Aprobarea documentelor manageriale şi documentele comisiilor pentru noul an şcolar 2021/2022;


2 Octombrie
Discutarea şi aprobarea Regulamentului Intern;

3  Informare privind situaţia evaluării, notării ritmice şi frecvenţei; Noiembrie


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROGOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI
tel. 0252353038
e-mail scrogova@yahoo.com
CUI: 29145344

Discutarea și aprobarea bugetului pentru anul 2021;


Discutarea stadiului de derulare a proiectelor în care este implicată școala
Analiza activitatii comisiei de curriculum cu privire la propunerile pentru oferta scolii;
Probleme curente
 Discutarea şi aprobarea proiectului planului de şcolarizare pentru 2022-2023;
4 Elaborarea fisei postului si a criteriilor de evaluare a personalului didactic, auxiliar si nedidactic; Decembrie

 Aprobarea încheierii situaţiei şcolare pe sem I;


Prezenatarea planului managerial pe sem II;
5 Dezbatere privind stadiul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pe discipline; Ianuarie
Aprobarea concediilor de odihnă a personalului nedidactic si didactic auxiliar;
Probleme curente
 Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate pe semestrul I;
Analiza activităţii comisiilor metodice şi a catedrelor;
6 Aprobarea proiectului de încadrare Februarie
Probleme curente

 Analiza starii disciplinare in randul elevilor;


7 Aprobarea programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”; Martie
Probleme curente
 Aprobarea strategiei de dezvoltare profesionala a personalului didactic;
Analiza rapoartelor comisiilor metodice privind parcurgerea materiei si evaluarea ritmica:
8 Aprilie
Probleme curente
 Realizarea cadrului organizatoric privind Evaluarea Naţională;
Informare privind participarea şi rezultatele obţinute de elevii şcolii la concursurilor pe discipline;
9 Analiza stadiului de pregătire a elevilor pentru susţinerea examenelor de sfârşit de an; Mai
Probleme curente
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROGOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI
tel. 0252353038
e-mail scrogova@yahoo.com
CUI: 29145344

 Analiza şi evaluarea procesului instructiv-educativ desfăşurat în semestrul al  II – lea;


Aprobarea programului privind serbarea de sfârşit de an;
10 Elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri privind lucrările de reparaţii şi igienizare a spaţiilor de învăţământ; Iunie
Probleme curente
 Evaluarea personalului didactic.
11 August-Septembrie

DIRECTOR,

Prof. Dovlete Claudiu Geroge

S-ar putea să vă placă și