Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Educație Tineret și Sport Glodeni

(denumirea OLSDÎ)

Instituția Publică Gimnaziul Fundurii Vechi


(denumirea instituției)

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

al cadrului de conducere

Cotună Ana
(numele, prenumele)

pentru anul de studii 2020-2021

Funcția Director adjunct pentru instruire


Vechimea în muncă în funcție de conducere: 6 ani
Gradul managerial: nu dețin grad managerial
Date de contact (adresa electronică, nr. de telefon) anacotuna@gmail.com, tel.079180549
Depus la secretarul Consiliului de administrație 03.09.2021
Depus la Organul local de specialitate în domeniul învățământului 03.09.2021
Prezentat la ședința comună a Consiliului de administrație și Consiliului profesoral/ pedagogic,
proces-verbal nr.2 din 10.09.2021

Decizia: se aprobă Raportul anual de activitate

Cuprins:

Domeniul 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII 3


Standard 1: Cadrul de conducere gestionează procesul de elaborare și implementare a
proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ generală în vederea
promovării politicii educaționale naționale și locale 3
Domeniul 2: CURRICULUM5
Standard 2: Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării
potențialului individual, instituțional și comunitar 5
Domeniul 3: RESURSE UMANE 7
Standard 3: Cadrul de conducere școlar creează și menține mediul stimulativ și
cooperant în vederea dezvoltării continue a capitalului uman al școlii 7
Domeniul 4: RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 9

-2-
Standard 4: Cadrul de conducere gestionează și dezvoltă resursele materiale și
financiare în vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant. 9
Domeniul 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI 10
Standard 5: Cadrul de conducere garantează funcționalitatea instituției de învățământ
general și sistemului intern de asigurare a calității 10
Domeniul 6: COMUNITATE ȘI PARTENERIATE 12
Standard 6: Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării
progresului instituției de învățământ general și a comunității 12

-3-
Domeniul 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII
Standard 1: Cadrul de conducere gestionează procesul de elaborare și implementare a proiectelor
de dezvoltare a instituției de învățământ generală în vederea promovării politicii educaționale
naționale și locale
Indicator 1.1. Organizează procesul de elaborare participativă a proiectelor de dezvoltare a
instituției de învățământ general în baza evaluării holistice a mediului intern și extern.
Dovezi  Program de dezvoltare școlară, aprobat la 05.01.2016, proces verbal nr.4,
intrat în vigoare la 01.04.2016;
 Regulamentul de organizare și funcționare al gimnaziului, proces verbal
nr.3 din 27.11.2016;
 Statutul gimnaziului Fundurii Vechi nr.7494 din 09.02.2016, aprobat de
Ministerul Justiției;
 Proces verbal CP nr.3 din 25.09.2020 cu privire la aprobarea șefilor
comisiilor metodice;
 Proces verbal CP nr.4 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea Planului
managerial;
 Proces verbal CP nr.17 din 11.09.2020 cu privire la familiarizarea
cadrelor didactice cu Planul-Cadru pentru învățământul primar,
gimnazial și liceal în anul de studii 2020–2021;
 Ordinul nr.19 din 11.09.2020 cu privire la constituirea comisiei interne
de atestare a cadrelor didactice;
 Fișa postului a directorului adjunct pentru instruire, parte componentă a
Contractului Individual de Muncă;
 Proces verbal nr.2/2 din 25.08.2020 de la CP referitor la familiarizarea
CD cu ord. MECC nr.840 din 19.08.2020 și Hotărârea CESP nr.26 din
21.08.2020 referitor la Reglementările speciale privind organizarea a.s.
2020-2021;
 Proces verbal nr.2/3 din 01.09.2020 de la CP din 01.09.2020 referitor la
familiarizarea CD cu Instrucțiunea de completare a cataloagelor școlare
în a.s. 2020-2021;
 Proces verbal nr.1 din 24.08.2020 cu privire la selectarea modelului de
activitate al instituției în contextul pandemiei de Covid-19;
 Proces verbal nr.2 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea ofertei
opționale a Planului Cadru;
 Proces verbal nr.4 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea planului de
activitate al CA;
 Proces verbal nr.1/2 din 1.09.2019 cu privire la formarea comisiei
multidisciplinare intrașcolare;

Constatări Organizez procesul de elaborare participativă a proiectelor de dezvoltare a


instituției de învățământ general. În elaborarea documentelor de politici
interne, mi-am adus contribuția la alcătuirea PDI, pe compartimentele legate
direct de obligațiunile de funcție. Am avut un aport considerabil la
constituirea comisiilor interne ale gimnaziului și la organizarea activității lor.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 2,25
punctaj acordat 0.75
Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 1,5

-4-
0,75
Total Punctaj acordat: 3,75

Indicator 1.2. Conduce procesul de implementare a obiectivelor strategice

Dovezi  Program de dezvoltare școlară, aprobat la 05.01.2016, proces verbal nr.4,


intrat în vigoare la 01.04.2016.
 Planurile de activitate a CM aprobate de directorul gimnaziului;
 Planul de activitate al CMI aprobat de directorul gimnaziului;
 Proces verbal nr.2 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea ofertei opționale
a Planului Cadru; orarului lecțiilor;
 Ordinul nr. 101 din 19.04.2021, Controlul complex în clasa a 4-a;
 Facilitarea tranziției graduale la sistemul de evaluare și notare în clasa a 5-
a, control tematic, martie 2021;
 Educația digital în clasele I-III, control thematic, martie2021;
 Crearea situațiilor de succes în cadrul orelor de educație pentru societate,
implementarea Metodologiei de evaluare prin descriptori, control tematic,
decembrie 2020;
 Controlul frontal al disciplinei informatica, decembrie 2020;
 Diversificarea modalităților de evaluare în cadrul orelor de limbă străină în
ciclul gimnazial ca instrument de asigurare a succesului școlar, control
tematic, octombrie 2020.
 Fișe de asistențe (ore asistate).

Constatări În conformitate cu funcțiile directorului adjunct pentru instruire stipulate în


fișa postului monitorizez și conduc procesul de implementare a obiectivelor
strategice, (obiectivul general nr.4) din PMI 2010-2021. Particip la
coordonarea implicării cadrelor didactice în procesul de realizare a
obiectivelor strategice. Pentru stabilirea gradului de realizare a obiectivelor
strategice am desfășurat controale tematice și frontale, monitorizând progresul
școlar la toate disciplinele. Am organizat procesul de evaluare prin descriptori
ca componentă de bază în asigurarea calității în educație la disciplinele
școlare: ed. tehnologică, ed.fizică, ed. plastică, ed. muzicală.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 0.75
punctaj acordat 0,75
Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 1,5
0,75
Total Punctaj acordat: 2,25

Indicator 1.3. Coordonează procesul de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor strategice


proiectate.

-5-
Dovezi
 Proces verbal CP nr.7 din 28.05.2021, totalurile controlului complex în
clasa a 4-a;
 Proces verbal CP nr.6 din 15.03.2021, totalurile controlului tematic:
Facilitarea tranziției graduale la sistemul de evaluare și notare în clasa a 5-
a;
 Proces verbal CP nr.6 din 15.03.2021, totalurile controlului tematic:
Educația digitală în clasele I-III;
 Proces verbal CP nr.5 din 30.12.2020, totalurile controlului tematic:
Crearea situațiilor de succes în cadrul orelor de educație pentru societate,
implementarea Metodologiei de evaluare prin descriptori, control tematic;
 Proces verbal CP nr.5 din 30.12.2020, totalurile controlului frontal al
disciplinei informatica;
 Proces verbal CP nr.4 din 27.10.2020, totalurile controlului tematic:
Diversificarea modalităților de evaluare în cadrul orelor de limbă străină în
ciclul gimnazial ca instrument de asigurare a succesului școlar.
 Fișe de asistențe (ore asistate).
 Proces verbal CP nr.5 din 30.12.2020, analiza rezultatelor finale, semestrul
I;
 Proces verbal CP nr.6 din 15.03.2021, cu referire atestarea cadrelor
didactice;
 Proces verbal CP nr.7 din 28.05.2021, rezultatele testării naționale în
învățământul primar;
 Proces verbal CP nr.7 din 28.05.2021, cu referire la admiterea elevilor
claselor a IX-a la examenele de absolvire;
 Proces verbal CP nr.8 din 01.07.2021, totalurile sesiunii de examene în
ciclul gimnazial;
 Rapoarte finale semestriale și anuale ale profesorilor pe disciplini și a
diriginților pe clase (Mapa dir.adj.pentru instruire).
Constatări Coordonez procesul de implicare a cadelor didactice, a părinților în evaluarea
factorilor determinanți ai succesului și eșecurilor în realizarea obiectivelor
strategice. Pe parcursul anului am informat comunitatea educațională privind
realizarea obiectivelor strategice, prezentând note informative, rapoarte la CP.
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 1
punctaj acordat 0.5

Total standard 1 Punctaj acordat: - 7.00

Standard 1: Cadrul de conducere gestionează procesul de elaborare și implementare a


proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ general în vederea promovării politicii
educaționale naționale și locale.
Puncte forte Puncte slabe
 Existența PDI, PMI, Plan managerial  Slaba participare a părinților la activitățile
director adjunct pentru instruire, Planu școlii și APL nivel 1;
CM, elaborate în parteneriat;  Timp limitat pentru participarea în activități
 Implicarea în procesul de elaborare a extracurriculare.

-6-
planurilor a părinților, elevilor și
cadrelor didactice;

Domeniul 2: CURRICULUM
Standard 2: Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării potențialului
individual, instituțional și comunitar
Indicator 2.1. Asigură condiții motivaționale, metodologice și logistice de implementare și
dezvoltare a curriculumului școlar
Dovezi  Registrul de evidență a bunurilor materiale(contabilitate);
 Registru de evidență a manualelor, literaturii metodice de specialitate și
artistice(bibliotecă);
 Fișa personală a profesorului de evidență a asigurării cu manuale și
literatură de specialitate(bibliotecă);
 Proces verbal CP nr.17 din 11.09.2020 punerea în aplicare a Planului-
Cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal în anul de studii
2020–2021;
 Proces verbal nr.1 din 30.08.2020 cu privire la implimentarea
Curriculumului național;
 Proces verbal nr.2 data 10.09.2020 al CA cu privire la aprobarea orarului
2020-2021;
 Ordinul nr.2 din 10.09.2020 cu privire la acordarea orelor opționale;
 Registrul de evidență a orelor înlocuite.
 Proces verbal CA nr.5/2 din 21.12.2018, membră a comisiei de aprobare a
regulamentului cu privire la modul de stabilire a caracterului specific/spor
pentru performanță
Constatări Contribui activ la asigurarea condițiilor motivaționale metodologice și
logistice de implimentare și dezvoltare a Curriculumului școlar. Toate cadrele
didactice au fost asigurate cu manuale, ghiduri metodologice, literatură de
specialitate, curriculum la toate disciplinele școlare, Repere metodologice.
Cadrele didactice au acces liber la instrumente digitale de predare-învățare-
evaluare. Încurajez activ formarea continuă a cadrelor didactice în vederea
implementării Curriculumului școlar prin delegarea cadrelor didactice la
seminare metodologice. În anul de studii 2020-2021, au fost delegați 2
profesori la Cursuri de formare continuă, 3 profesori și-au confirmat gradul
didactic doi. În activitatea mea monitorizez activitatea Comisiilor metodice
din instituție.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 1
punctaj acordat

Indicator 2.2. Coordonează elaborarea și implementarea curriculumului la decizia școlii


Dovezi  Nu se aplică
Constatări
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

-7-
Indicator 2.3. Monitorizează implementarea și dezvoltarea curriculumului școlar

Dovezi  Proces verbal CP nr.4 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea Planului


managerial;
 Proces verbal CP nr.17 din 11.09.2020 cu privire la familiarizarea cadrelor
didactice cu Planul-Cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal
în anul de studii 2020–2021;
 Ordinul nr.19 din 11.09.2020 cu privire la constituirea comisiei interne de
atestare a cadrelor didactice;
 Proces verbal nr.2/2 din 25.08.2020 de la CP referitor la familiarizarea CD
cu ord. MECC nr.840 din 19.08.2020 și Hotărârea CESP nr.26 din
21.08.2020 referitor la Reglementările speciale privind organizarea a.s.
2020-2021;
 Procese-verbale ale CM pe arii curriculare (august-septembrie);
 Seminar de instruire “Accesul la educație în condiții pandemice.
Provocările educației de azi și de mâine” (septembrie);
 Fișe de asistențe(ore asistate).
Constatări Monitorizez sistematic implementarea și dezvoltarea curriculumului școlar și
asigur realizarea măsurilor de îmbunătățire a procesului. Pentru toate
disciplinile obligatorii şi opţionale sunt elaborate plănuiri de lungă durată în
corespundere cu curriculumul național și în conformitate cu Codul educației a
RM. Au fost instruiți toți profesorii la întrunirile metodice de specialitate
organizate de OLSDÎ, a fost creată o comisie de evaluare internă. Plănuirile
de lungă durată au fost discutate iniţial la CM, apoi aprobate de către
directorul instituţiei și dir.adjunct. Implimentarea Curriculumului este
asigurată prin monitorizarea și evaluarea tematică și completarea fișelor de
monitorizare iar rezultatele sunt prezentate prin note informative și rapoarte.
Instituția este asigurată cu produse curriculare, manuale școlare, ghiduri,
curriculum pe disciplini, plan cadru etc. Ritmicitatea implimentării și
monitorizarea ei a fost afectată de situația de criză provocată de COVID-19.
Pondere și punctaj Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj acordat: 2
acordat

Total standard 2 Punctaj acordat: - 3,00

Standard 2: Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării potențialului


individual, instituțional și comunitar.
Puncte forte Puncte slabe
 Existența proiectărilor de lungă durată
centrate pe elev și competențe;  Lipsa unor manuale școlare;
 Performanțele elevilor la examenele de  Necorespunderea manualelor cu
absolvire; conținuturile curriculare.
 Existența unor mecanisme concrete în
procesul de monitorizare a
implementării Curricula Națională;
 Acțiuni de prezentare și dezbatere a

-8-
noutăților în domeniul inovației în
învățământ
 Desfășurarea procesului educațional
centrat pe elev;

Domeniul 3: RESURSE UMANE


Standard 3: Cadrul de conducere școlar creează și menține mediul stimulativ și cooperant în
vederea dezvoltării continue a capitalului uman al școlii
Indicator 3.1. Coordonează procesul de recrutare, angajare, concediere a personalului (didactic,
auxiliar, nedidactic)
Dovezi  Nu se aplică
Constatări
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Indicator 3.2. Asigură eficacitatea dezvoltării profesionale continuă a personalului (didactic,


didactic auxiliar, nedidactic)
Dovezi  Registrul de evidență a atestării cadrelor didactice și manageriale,
procese-verbale ale comisiei de atestare;
 Certificate de atribuirea statutului de formator raional;
 Profesori evaluatori raionali(Ordinul OLSDÎ) ;
 Profesori evaluatori la manualele școlare(OLSDÎ);
 Proces verbal CA nr.4/2 din 16.10.2020, repartizarea premiilor bănești
pentru performanțe
Constatări Asigur eficacitatea dezvoltării profesionale continuă a personalului, stimulând
și promovând cadrele didactice pentru a trezi interesul spre o autoperfecționare
continuă. În anul de studii 2020-2021 și-au confirmat gradul didactic doi CD:
Condruc Eugeniu (educație fizică), Basistaia Lola (învățământul primar),
Magnovid Valentina (limba franceză). La examenele de absolvire a
gimnaziului a fost delegață în calitate de președinte a comisiei de evaluare la
matematică – Cotună Ana, la fel a fost formator raional pentru utilizatori
debutanți ai instrumentelor și resurselor digitale. La fel din instituția noastră au
fost delegați ca evaluatori la manualele școlare: manual de clasa a VII-a limba
rusă, Cercenco Emilia; manual de clasa a VIII-a limba engleză, Botezat
Svetlana; manual de clasa a VII-a matematica, Cotună Ana; manual de clasa a
IX-a chimie, pogurschi Valeriu.
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 1,5
punctaj acordat 0,75

Indicator 3.3. Monitorizează procesul de evaluare a personalului (didactic, didactic auxiliar,


nedidactic)

Dovezi  Proces verbal CP nr.4 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea Planului


managerial;
 Proces verbal CP nr.3 din 25.09.2020 cu privire la aprobarea șefilor

-9-
comisiilor metodice;
 Ordinul nr.19 din 11.09.2020 cu privire la constituirea comisiei interne de
atestare a cadrelor didactice;
 Fișe de asistențe la ore;
 Proces -verbal nr.6 din 15.03.2021 a CP, atestarea cadrelor didactice;
Constatări Am realizat coordonarea și monitorizarea sistematică a activității comisiei de
atestare și am oferit consiliere și îndrumare metodologică cadrelor didactice
supuse atestării. Conform PMI, am elaborat un grafic de monitorizare și
evaluarea cadrelor didactice. Pe parcursul anului de învățământ 2020-2021 au
fost evaluat frontal 1 profesor la disciplina informatică, 1 învățător la
învățământul primar (elaborat Rapoarte de evaluare) și controalelor tematice
(10 cadre didactice). Evaluarea internă este asigurată de o comisie de evaluare
compusă din 3 persoane (director, dir.adjunct președintele CA, un profesor
propus de CP, președintele Comitetului sindical). Procesul de evaluare a fost
încetinit în sem.II din cauza pandemiei provocată de COVID-19.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 0,75
punctaj acordat 0,75

Indicator 3.4. Creează contexte de motivare și stimulare a performanței în activitate

Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare al gimnaziului, proces verbal


nr.3 din 27.11.2016;
 Statutul gimnaziului Fundurii Vechi nr.7494 din 09.02.2016, aprobat de
Ministerul Justiției;
 Ordinul cu privire la acordarea sporului pentru performanță;
 Ordinul cu privire la acordarea indemnizației unice de 2000 lei pentru
achiziționarea materialelor didactice;
 Proces verbal CA nr.4/2 din 16.10.2020, repartizarea premiilor bănești
pentru performanțe
 Proces verbal CA nr.10 din 31.05.2021, odihna elevilor;
 Ordinul de delegare la cursuri de formare continuă;
 Fișă de autoevaluare a cadrelor didactice și manageriale.
Constatări Particip activ la crearea contextelor motivaționale și de stimulare a
performanțelor în activitate a cadrelor didactice. Semestrial, în urma
autoevaluării și evaluării, profesorii beneficiază de spor pentru performanță,
conform legislației în vigoare, toate cadrele de bază beneficiază de idemnizația
unică de 2000 lei pentru achiziționarea materialelor didactice.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 2,25
punctaj acordat 0,75

Total standard 3 Punctaj acordat: - 4,50

Standard 3: Cadrul de conducere școlar creează și menține mediul stimulativ și cooperant în


vederea dezvoltării continue a capitalului uman al școlii.
Puncte forte Puncte slabe

- 10 -
 Există contexte de motivare și stimulare  Lipsa cadrelor didactice tinere în instituție;
a performanței în activitate în baza  Nedorința unor cadre didactice la
Regulamentului cu privire la modul de autoperfecționare;
stabilire a sporului pentru performanță;  Există și elevi cu rezultate mediocre la
 Aspirațiile cadrelor didactice pentru învățătură, și un număr mic de elevi-
conferirea/confirmarea gradelor problemă.
didactice;
 Cadrele didactice sunt motivate pentru
participarea la formarea continuă.

Domeniul 4: RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE


Standard 4: Cadrul de conducere gestionează și dezvoltă resursele materiale și financiare în
vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant.

Indicator 4.1. Coordonează elaborarea, monitorizarea și raportarea bugetelor pe programe

Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Indicator 4.2. Asigură funcționarea sistemului de management financiar și control

Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Indicator 4.3. Valorifică resursele instituționale și complementare

Dovezi  Nu se aplică
Constatări 
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: - Punctaj acordat: -
punctaj acordat

Total standard 4 Punctaj acordat: -

Domeniul 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI


Standard 5: Cadrul de conducere garantează funcționalitatea instituției de învățământ general și
sistemului intern de asigurare a calității
Indicator 5.1. Asigură funcționalitatea managementului strategic operaționalizat prin structurile
administrative și manageriale
Dovezi  Regulamentul de organizare și funcționare al gimnaziului, proces verbal
nr.3 din 27.11.2016;

- 11 -
 Statutul gimnaziului Fundurii Vechi nr.7494 din 09.02.2016, aprobat de
Ministerul Justiției;
 Program de dezvoltare școlară, aprobat la 05.01.2016, proces verbal nr.4,
intrat în vigoare la 01.04.2016;
 Proces verbal CP nr.3 din 25.09.2020 cu privire la aprobarea șefilor
comisiilor metodice;
 Proces verbal CP nr.4 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea Planului
managerial;
 Ordinul nr.19 din 11.09.2020 cu privire la constituirea comisiei interne de
atestare a cadrelor didactice;
 Proces verbal nr.2/2 din 25.08.2020 de la CP referitor la familiarizarea CD
cu ord. MECC nr.840 din 19.08.2020 și Hotărârea CESP nr.26 din
21.08.2020 referitor la Reglementările speciale privind organizarea a.s.
2020-2021;
 Proces verbal nr.1 din 24.08.2020 cu privire la selectarea modelului de
activitate al instituției în contextul pandemiei de Covid-19;
 Proces verbal nr.4 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea planului de
activitate al CA;
 Proces verbal nr.1/2 din 1.09.2019 cu privire la formarea comisiei
multidisciplinare intrașcolare;
 Constituirea comisiilor metodice;
 Rapoarte finale semestriale și anuale a profesorilor pe disciplini și a
diriginților pe clase (Mapa dir.adj.pentru instruire).
 Fișe de asistențe.
 Analiza rezultatelor evaluărilor administrate de direcția gimnaziului.
Constatări Am asigurat sistematic activitatea structurilor administrative și consultative
conform atribuțiilor Fișei postului. Funcționalitatea managementului strategic
este garantat prin activitatea comisiilor interne și prin participarea în procesul
de control și monitorizarea procesului educațional care s-a realizat prin
asistență la ore, întâlniri informale cu cadrele didactice, evaluări interne
administrate de direcția gimnaziului, pentru stabilirea nivelului de pregătire a
elevilor.
Pondere și Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 0,75
punctaj acordat 0,75

Indicator 5.2. Creează condiții de funcționare și dezvoltare continuă a sistemului intern de


asigurare a calității.

Dovezi  Proces verbal CP nr.4 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea Planului


managerial;
 Graficul de asistări pentru monitorizarea implimentării Curriculumului;
 Proces verbal CM nr.2 din 20.11.2020, oră publică “Securitatea vieții” la
dezvoltarea personală, Condruc Eugeniu;
 Proces verbal CM nr.2 din 20.11.2020, oră publică “De la romani la
români” la istoria românilor și universală, Tighineanu Daniela;
 Seminar metodic “Arderea profesională”, “Transdisciplinaritatea”,
28.12.2020, Pogurschi Valeriu;
 Proces verbal CM nr.3 din 29.12.2020, oră publică “Grija față de natură”

- 12 -
la dezvoltarea personală, Cerneleanu Valeriu;
 Concursul de poezie “Eminesciana”, Odagiu Tamara;
 Activitate extracurriculară dedicată poetului Grigore Vieru, Odagiu
Tamara, Cercenco Emilia;
 Seminar metodico-practic “Instrumente digitale”, 5.03.2021, Botezat
Svetlana;
 Victorină “Ion Creangă – povestitorul minunat al copilăriei noastre”,
clasele primare, 1.03.2021, Cerneleanu Valeriu, Tighineanu Daniela.
 24 mai – Ziua scrierii slavone, activitate extracurriculară, 24.05.2021,
Cercenco Emilia.
 Seminar metodic “Cultura organizațională și managementul schimbării”,
27.05.2021, Pogurschi Valeriu;
 Săptămânile pe obiecte la fizică (noiembrie), educație fizică (noiembrie),
limba și literatura română (ianuarie);
 Activități în cadrul săptămânii dedicate memoriei Holocaustului, ianuarie,
Crețu Nicolae;
 Campionatul de Șah, octombrie, clasele III-IV, Paveliuc Mihail.
 Fișe de asistențe
 Analiza rezultatelor evaluărilor aministrate de direcția liceului;
 Analiza rezultatelor examenelor de absolvire;
 Baza de date SIME, SIPAS;
 Registrul de evidență a actelor de studii gimnaziale.
Constatări Aplic mecanisme de evaluare și analiză periodică a calității serviciilor prestate
de instituție. La baza procesului de evaluare stă un grafic de asistări pentru
monitorizarea implimentării Curriculumului, conform căruia a fost evaluați
frontal 1 profesor de informatică, 1 învățător și tematic 10 de profesori. Am
administrat evaluări la matematică, istorie, limba și literatura română, limba
străină, biologie, geografie, chimie în clasele a V-a – a IV-a. Asigur aplicarea
întocmai a Planului-cadru și realizarea Curriculumului Național prin asistențe
la ore, evaluarea periodică a cataloagelor școlare, analiza rapoartelor
semestriale/anuale ale cadrelor didactice.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 2,25
punctaj acordat 0,75

Total standard 5 Punctaj acordat: - 3

Standard 5: Cadrul de conducere garantează funcționalitatea instituției de învățământ


general și sistemului intern de asigurare a calității
Puncte forte Puncte slabe
 Corelarea obiectivelor strategice cu  Dotarea insuficientă a instituției cu TIC;
activitățile operaționale;  Nu toți angajații respectă în totalitate
 Monitorizarea aspectelor ce conduc la prevederile din fișa postului.
îmbunătățirea calității funcționării
instituției;
 Realizarea obiectivelor strategice în
majoritatea domeniile de activitate;
 Existența structurilor și procedurilor în

- 13 -
asigurarea calității.

Domeniul 6: COMUNITATE ȘI PARTENERIATE


Standard 6: Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului instituției
de învățământ general și a comunității
Indicator 6.1. Conduce procesul de promovare a imaginii instituției de învățământ general la
nivelul comunității locale, naționale și internaționale.
Dovezi  Rezultatele educaționale pozitive ale elevilor: la examenele de
absolvire a gimnaziului și evaluarea națională în învățământul primar;
 Rezultatele la concursurile raionale: Eminesciana, Clasica Vie;
 Rezultatele la concursurile artistice raionale: Obiceiuri și tradiții de
Anul Nou, Cântece Pascale.
 Rezultatele la concursurile sportive: fotbal, baschet, voleibol, șah.
 Învingătoare a concursului republican “Ambasador digital”, Botezat
Svetlana;
 Implicarea în proiectele educaționale în colaborare cu instituțiile din
republică și România, Botezat Svetlana; finisarea proiectului
transnational “Educația Online Fără Hotare”, ianuarie;
 Colaborarea cu Casa de Cultură din sat în organizarea activităților
culturale;
 Participarea elevilor la activitățile organizate de biblioteca sătească;
 Ordinul nr.80 din 19.04.2021 cu privire la organizarea și desfășurarea
Concursului raional Lecturi pedagogice, juriu.
 Ordinul nr.37 din 22.02.2021 cu referire la concursul “Pedagogul
Anului 2021”, membră a comisiei de concurs.
 Conferința pedagogică raională, Cotună Ana, director adjunct,IP
Gimnaziu Fundurii Vechi, grad didactic I, „Eficientizarea parcursului
educaţional de calitate prin prizma formă rii şi dezvoltă rii competenţelor
digitale a cadrului didactic” 17.09.2020
 Invitație la discuții cu polițistul de sector ‘Drepturi și responsabilități’,
20.11.2020.
Constatări Promovez imaginea instituției prin implicarea actorilor comunitari în
organizarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare. Un rol
important îl joacă procent promovabilități la examenele de absolvire a
gimnaziului - 100%; evaluare națională - 100%. În ultimii 10 ani instituția
deține locul 1/2 la rezultatele obținute la Olimpiada raională printre gimnazii.
În anul de studii 2020-2021 olimpiadele raionale au fost amânate din cauza
pandemiei de Covid-19. Un loc aparte îl are și activitățile realizate în
parteneriat cu actorii comunitari în implementarea unor proiecte.
Pondere și Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 1
punctaj acordat 0.5

Indicator 6.2. Implică instituția de învățământ general în proiecte educaționale.

Dovezi  Învingătoare a concursului republican “Ambasador digital”, Botezat


Svetlana;
 Implicarea în proiectele educaționale în colaborare cu instituțiile din

- 14 -
republică și România (Platforme educaționale online), Botezat
Svetlana
 Proiectul educational “Tekwill în fiecare școală”, promovarea
profesiilor viitorului (dezvoltare și proiectare WEB; design graphic);
 Proiect educational organuzat de Oficiul Special Guvernamental pentru
Educație a Provinciei JEJU din COREEA.
 Certifecate de participare. Diplome de merit.

Constatări Am organizat și desfășurat diverse activități educaționale în parteneriat cu


reprezentanții din localitatea natală. Botezat Svetlana a participat la mai multe
proiecte educaționale în mediul online, colaborând cu instituții din România.
Proiectul “Tekwill în fiecare școală” ne-a oferit oportunitatea de a studia
Proiectarea WEB și design-ul graphic. Colegii din Coreea ne-au familiarizat
cu particularitățile inteligenței artificiale.
Pondere și Pondere: 3 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj acordat: 1.5
punctaj acordat 0.5

Total standard 6 Punctaj acordat: - 2.5

Standard 6: Cadrul de conducere dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului


instituției de învățământ general și a comunității
Puncte forte Puncte slabe
 Procent promovabilități la examenele de  Neimplicarea unor cadre didactice în
absolvire a gimnaziului - 100%; evaluare atragerea și implementarea proiectelor;
națională - 100%.
 Existența unor acorduri de parteneriat;
 Desfășurarea unor activități organizate în
parteneriat.

- 15 -
Domenii Indicatori Criterii Pondere Punctaj Punctaj total
autoevaluare autoevaluare
Domeniul 1: Indicator 1.1. Criteriul 1.1.1 3 2.25
VIZIUNE ȘI Criteriul 1.1.2 2 1.5
STRATEGII Indicator 1.2. Criteriul 1.2.1. 1 0.75 7,00
(10 p.) Criteriul 1.2.2 2 1.5
Indicator 1.3. Criteriul 1.3.1. 2 1.0
Domeniul 2: Indicator 2.1. Criteriul 2.1.1. 1 1
CURRICULUM 3
Indicator 2.2. Criteriul 2.3.1. 3 nu se aplică
(6 p.) Indicator 2.3. Criteriul 2.3.1. 2 2
Domeniul 3: Indicator 3.1. Criteriul 3.1.1. 1 nu se aplică
RESURSE Indicator 3.2. Criteriul 3.2.1 2 1.5
UMANE 4.5
Indicator 3.3. Criteriul 3.3.1 1 0.75
(7 p.)
Indicator 3.4. Criteriul 3.4.1. 3 2.25
Domeniul 4: Indicator 4.1. Criteriul 4.1.1. 1 nu se aplică
RESURSE Indicator 4.2. Criteriul 4.2.1. 3 nu se aplică
FINANCIARE ȘI Indicator 4.3. Criteriul 4.3.1 2 nu se aplică
MATERIALE
(6 p.)
Domeniul 5: Indicator 5.1. Criteriul 5.1.1. 1 0.75
STRUCTURI ȘI Indicator 5.2. Criteriul 5.2.1. 3 2.25 3
PROCEDURI
(4 p.)
Domeniul 6: Indicator 6.1. Criteriul 6.1.1. 2 1
COMUNITATE ȘI Indicator 6.2. Criteriul 6.2.1. 3 1.5 2.5
PARTENERIATE
(5 p.)
TOTAL: 28 20
(100%) 71.43(%)

Plan de îmbunătățire a activității profesionale


Obiective Activități Termene Parteneri Rezultate
scontate

Se aprobă Raportul anual de activitate

Comentarii generale:

- 16 -
Președinte CA:

Reprezentantul OLSDÎ:

Semnătura cadrului de conducere evaluat

- 17 -

S-ar putea să vă placă și