Sunteți pe pagina 1din 154

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea


Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020
-------------------------------------------------------------

În temeiul art. 61 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-


fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230,
art.519), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


3

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2021 nr. 258/2020

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353–357, art. 290) se modifică după
cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „41415400,0”, „56008134,7” şi


„14592734,7” se substituie, respectiv, cu cifrele „45094600,0”, „57232600,0” şi
„12138000,0”.

2. Articolul 2:
la litera b) cifrele „3000,0” se substituie cu cifrele „1500,0”;
la litera d) cifrele „220000,0” se substituie cu cifrele „183922,1”;
la litera e) cifrele „1100000,0” se substituie cu cifrele „1535000,0”;
la litera g) cifrele „500000,0” se substituie cu cifrele „298950,0”;
litera h) va avea următorul cuprins:
„h) pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din
învățământul primar, gimnazial, liceal , inclusiv extrașcolar – în sumă de 720,0
mii de lei, pentru consolidarea calității educației – în sumă de 96073,4 mii de lei,
din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului
„Reforma învățământului în Moldova”;”
la litera i) cifrele „175748,7” se substituie cu cifrele „198721,0”;
la litera j) cifrele „709,8”, „478,8” și „593,5” se substituie, respectiv, cu
cifrele „664,8”, „583,8” și „483,5”;
la litera k) cifrele „2107,7” și „1607,6” se substituie, respectiv, cu cifrele
„2152,7” și „1717,6”;
la litera p) cifrele „1648054,3”se substituie cu cifrele „2257236,7”;
la litera q) cifrele „5000,0” și „71874,0” se substituie, respectiv, cu cifrele
„5030,0” și „56419,6”.

3. Articolul 3:
4

litera b) va avea următorul cuprins:


„b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 350000,0 mii de lei şi
fondul de intervenție al Guvernului – în sumă de 423000,0 mii de lei, inclusiv
din contul donațiilor persoanelor fizice și juridice oferite pentru combaterea
pandemiei COVID-19 – 609,6 mii de lei;”;
la litera e) cifrele „30000,0” se substituie cu cifrele „23800,0”;
la litera f) cifrele „200000,0” se substituie cu cifrele „60000,0”;
articolul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în
sectorul bugetar – în sumă de 170000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații
pe autorități publice se va efectua în baza hotărârilor de Guvern.”.

4. Articolul 4 alineatul (1):

la litera a) cifrele „11063121,1” și „3687659,3” se substituie, respectiv, cu


cifrele „10928988,3” și „2840042,9”;
la litera c) cifrele „14202474,4” , „22889,0” și „2500,0” se substituie,
respectiv, cu cifrele „14210051,5”, „24329,0” și „5177,3”.

5. La articolul 5 cifrele „70000,0” și „50000,0” se substituie, respectiv, cu


cifrele „40000,0” și „5000,0”.
6. Articolul 6 alineatul (1):

la litera a) cifrele „368333,9” și „17880,3” se substituie, respectiv, cu


cifrele „48568,3” și „2723,97”;
litera c) va avea următorul cuprins:

„c) majorarea capitalului autorizat deținut de Republica Moldova la Banca


Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – în suma de până la 38888,7
mii de lei (echivalentul a 2181,1 mii de dolari SUA). ”.

7. La articolul 8 cifrele „36805,3”, „48504,6”, „2668,0” și „2000,0” se


substituie, respectiv, cu cifrele „34388,9”, „49625,4”, „2728,2” și „2100,0”.

8. Articolul 17:
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale alocațiile aprobate pentru Fondul național pentru dezvoltare regională,
în baza deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale;”;
articolul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
5

„b1) să redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului, alocațiile


aprobate pentru Fondul ecologic național, în baza deciziei Consiliului de
administrare;”;
la litera c) cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii” se
substituie cu cuvintele „Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”;
la litera d) și litera f) cuvintele „Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării” se substituie cu cuvintele „Ministerului Educației și Cercetării”.

9. Anexele nr. 1–8 se substituie cu anexele nr. 1–8 la prezenta lege.


Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Parlamentului
Tabelul nr.1
la Nota informativă
Evoluția indicatorilor bugetului public național în anul 2021
mil.lei
Aprobat (Legea nr. 27/2021, Legea nr.45/2021) Propuneri de modificare (+,-) Precizat
inclusiv inclusiv inclusiv
inclusiv inclusiv inclusiv
Fondurile Bugete Fondurile Fondurile Bugete
Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Bugete Bugetul Bugetul
asigurării locale asigurării asigurării locale
fara proiecte proiecte asigurări- asigurări- asigurări-
Denumirea Ponderea Bugetul fara Ponderea Bugetul
public obligatorii (BL) public Ponderea Bugetul proiecte
obligatorii
locale (BL) public fara proiecte proiecte
obligatorii (BL)
în PIB proiecte în PIB
național (221400) de stat finanțate din finanțate lor sociale național în PIB de stat finanțate lor sociale (estimări național (231900) de stat finanțate din finanțate lor sociale
surse din surse de asistență (estimări finanțate
din surse de asistență surse din surse de asistență (estimări
(BPN) (BS) de stat (BS) de stat Ministerul (BS) de stat
medicală Ministerul (BPN) din surse medicală (BPN) medicală Ministerul
externe externe
(BASS) externe
externe
(BASS) Finanțelor) externe externe
(BASS)
(FAOAM) Finanțelor) (FAOAM) (FAOAM) Finanțelor)

I. VENITURI 66,914.2 30.22 41,415.4 40,748.7 666.7 26,400.5 11,144.1 5,864.7 1.16 3,679.2 3,747.6 -68.4 1,089.6 313.2 664.4 72,778.9 31.38 45,094.6 44,496.3 598.3 27,490.1 11,457.3 19,731.0

Venituri cu excepția granturilor 65,803.4 29.72 40,304.6 40,291.4 13.2 26,400.5 11,144.1 19,066.6 5,484.6 1.02 3,379.6 3,369.0 10.6 1,089.6 313.2 583.9 71,288.0 30.74 43,684.2 43,660.4 23.8 27,490.1 11,457.3 19,650.5
Impozite și taxe 42,322.4 19.12 38,193.7 38,193.7 4,128.7 3,743.7 0.75 3,184.5 3,184.5 559.2 46,066.1 19.86 41,378.2 41,378.2 4,687.9
Impozite pe venit 9,889.1 4.47 7,006.4 7,006.4 2,882.7 870.9 0.17 390.2 390.2 480.7 10,760.0 4.64 7,396.6 7,396.6 3,363.4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 4,383.1 1.98 1,616.7 1,616.7 2,766.4 593.3 0.17 129.9 129.9 463.4 4,976.4 2.15 1,746.6 1,746.6 3,229.8
Impozit pe venitul persoanelor juridice 5,506.0 2.49 5,389.7 5,389.7 116.3 277.6 0.01 260.3 260.3 17.3 5,783.6 2.49 5,650.0 5,650.0 133.6
Impozite pe proprietate 635.0 0.29 44.0 44.0 591.0 32.5 0.00 -1.0 -1.0 33.5 667.5 0.29 43.0 43.0 624.5
Impozitul funciar 195.0 0.09 195.0 -8.4 -0.01 -8.4 186.6 0.08 186.6
Impozitul pe bunurile imobiliare 394.5 0.18 394.5 41.9 0.01 41.9 436.4 0.19 436.4
Impozitul privat 4.5 0.002 3.0 3.0 1.5 -1.0 -0.001 -1.0 -1.0 3.5 0.002 2.0 2.0 1.5
Impozit pe avere 41.0 0.02 41.0 41.0 0.00 41.0 0.02 41.0 41.0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 29,763.8 13.44 29,108.8 29,108.8 655.0 2,643.3 0.53 2,598.3 2,598.3 45.0 32,407.1 13.97 31,707.1 31,707.1 700.0
dintre care
Taxa pe valoarea adaugata 20,796.1 9.39 20,686.1 20,686.1 110.0 2,420.1 0.62 2,420.1 2,420.1 23,216.2 10.01 23,106.2 23,106.2 110.0
TVA la mărfurile produse şi serviciile
prestate pe teritoriul RM 8,025.1 3.62 7,915.1 7,915.1 110.0 575.0 0.08 575.0 575.0 8,600.1 3.71 8,490.1 8,490.1 110.0
Taxa pe valoarea adaugată la marfurile
importate 16,407.0 7.41 16,407.0 16,407.0 1,545.1 0.33 1,545.1 1,545.1 17,952.1 7.74 17,952.1 17,952.1
Restituirea taxei pe valoarea adaugată -3,636.0 -1.64 -3,636.0 -3,636.0 300.0 0.20 300.0 300.0 -3,336.0 -1.44 -3,336.0 -3,336.0
Accize 7,042.5 3.18 7,039.5 7,039.5 3.0 132.3 -0.09 130.8 130.8 1.5 7,174.8 3.09 7,170.3 7,170.3 4.5

Accize la mărfurile produse pe teritoriul RM 611.4 0.28 608.4 608.4 3.0 114.0 0.04 112.5 112.5 1.5 725.4 0.31 720.9 720.9 4.5
Accize la marfurile importate 6,446.1 2.91 6,446.1 6,446.2 33.3 -0.12 33.3 33.2 6,479.4 2.79 6,479.4 6,479.4
Restituirea accizelor -15.0 -0.01 -15.0 -15.0 -15.0 -0.01 -15.0 -15.0 -30.0 -0.01 -30.0 -30.0
Taxa asupra comerțului exterior și
operațiunilor externe 2,034.5 0.92 2,034.5 2,034.5 197.0 0.04 197.0 197.0 2,231.5 0.96 2,231.5 2,231.5
Contribuții și prime de asigurări
obligatorii 20,285.6 9.16 15,080.1 5,205.5 1,533.1 0.25 1,204.8 328.3 21,818.7 9.41 16,284.9 5,533.8
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii 15,080.1 6.81 15,080.1 1,204.8 0.21 1,204.8 16,284.9 7.02 16,284.9
Prime de asigurare obligatorie de asistență
medicală 5,205.5 2.35 5,205.5 328.3 0.04 328.3 5,533.8 2.39 5,533.8
Granturi 1,110.8 0.50 1,110.8 457.3 653.5 380.1 0.14 299.6 378.6 -79.0 80.5 1,490.9 0.64 1,410.4 835.9 574.5 80.5
Granturi de la guvernele altor state 92.6 0.04 92.6 92.6 -3.9 0.00 -15.9 -15.9 12.0 88.7 0.04 76.7 76.7 12.0
Granturi de la organizațiile internaționale 1,018.2 0.46 1,018.2 457.3 560.9 384.0 0.14 315.5 378.6 -63.1 68.5 1,402.2 0.60 1,333.7 835.9 497.8 68.5
Alte venituri 3,195.4 1.44 2,099.1 2,097.7 1.4 257.3 103.6 735.4 207.8 0.02 186.9 184.5 2.4 18.9 -15.1 17.1 3,403.2 1.47 2,286.0 2,282.2 3.8 276.2 88.5 752.5
Venituri din proprietate 730.2 0.33 583.2 583.2 3.0 4.0 140.0 45.2 0.00 26.8 26.8 -1.6 20.0 775.4 0.33 610.0 610.0 3.0 2.4 160.0
Venituri din vînzarea mărfurilor și
serviciilor 1,531.2 0.69 1,068.3 1,068.3 462.9 67.2 0.00 50.1 50.1 17.1 1,598.4 0.69 1,118.4 1,118.4 480.0
Amenzi și sancțiuni 307.8 0.14 300.0 300.0 2.8 2.5 2.5 15.3 0.00 15.3 15.3 323.1 0.14 315.3 315.3 2.8 2.5 2.5
Donații voluntare 106.9 0.05 6.9 6.9 100.0 -2.2 0.00 7.8 7.8 -10.0 104.7 0.05 14.7 14.7 90.0
Alte venituri 519.3 0.23 140.7 139.3 1.4 251.5 97.1 30.0 82.3 0.02 86.9 84.5 2.4 18.9 -13.5 -10.0 601.6 0.26 227.6 223.8 3.8 270.4 83.6 20.0
Transferuri în cadrul BPN 11.8 11.8 11,063.1 5,835.0 14,202.5 8.2 8.2 -134.1 7.6 20.0 20.0 10,929.0 5,835.0 14,210.1
Transferuri primite intre BS si BL 11.8 11.8 14,202.5 8.2 8.2 7.6 20.0 20.0 14,210.1
Transferuri primite intre BS si BASS 11,063.1 -134.1 10,929.0
Transferuri primite intre BS si FAOAM 5,835.0 5,835.0

1
Aprobat (Legea nr. 27/2021, Legea nr.45/2021) Propuneri de modificare (+,-) Precizat
inclusiv inclusiv inclusiv
inclusiv inclusiv inclusiv
Fondurile Bugete Fondurile Fondurile Bugete
Bugetul Bugetul Bugetul Bugetul Bugete Bugetul Bugetul
asigurării locale asigurării asigurării locale
fara proiecte proiecte asigurări- proiecte asigurări- asigurări-
Denumirea Ponderea Bugetul fara locale (BL) public Ponderea Bugetul fara proiecte proiecte
public obligatorii (BL) public Ponderea Bugetul obligatorii obligatorii (BL)
în PIB proiecte în PIB
național (221400) de stat finanțate din finanțate lor sociale național în PIB de stat finanțate lor sociale (estimări național (231900) de stat finanțate din finanțate lor sociale
surse din surse de asistență (estimări finanțate
din surse de asistență surse din surse de asistență (estimări
(BPN) (BS) de stat (BS) de stat Ministerul (BS) de stat
medicală Ministerul (BPN) din surse medicală (BPN) medicală Ministerul
externe externe
(BASS) externe
externe
(BASS) Finanțelor) externe externe
(BASS)
(FAOAM) Finanțelor) (FAOAM) (FAOAM) Finanțelor)
II. CHELTUIELI SI ACTIVE
81,913.7 37.00 56,008.1 53,030.3 2,977.8 26,400.5 11,344.1 19,273.4 3,610.0 -0.12 1,224.5 273.5 951.0 1,089.6 513.2 664.4 85,523.7 36.88 57,232.6 53,303.8 3,928.8 27,490.1 11,857.3 19,937.8
NEFINANCIARE
Cheltuieli recurente 79,780.3 36.03 54,360.0 52,770.8 1,589.2 26,400.0 11,344.1 18,788.6 2,905.4 -0.38 615.4 354.1 261.3 1,089.6 513.2 568.9 82,685.7 35.66 54,975.4 53,124.9 1,850.5 27,489.6 11,857.3 19,357.5
Cheltuieli 73,777.1 33.32 52,017.0 51,033.1 983.9 26,378.3 11,325.3 15,168.9 2,410.0 -0.47 262.9 407.0 -144.1 1,089.4 493.3 446.1 76,187.1 32.85 52,279.9 51,440.1 839.8 27,467.7 11,818.6 15,615.0
Cheltuieli de personal 18,305.0 8.27 7,673.6 7,673.6 175.6 73.7 10,382.1 414.9 -0.20 414.1 407.7 6.4 0.8 18,719.9 8.07 8,087.7 8,081.3 6.4 176.4 73.7 10,382.1
Bunuri și servicii 17,108.8 7.73 2,481.3 2,004.7 476.6 284.0 11,251.1 3,092.4 458.2 -0.15 -317.6 -131.2 -186.4 9.5 493.3 273.0 17,567.0 7.58 2,163.7 1,873.5 290.2 293.5 11,744.4 3,365.4
Dobânzi 2,190.0 0.99 2,126.0 2,126.0 64.0 -230.2 -0.14 -230.2 -230.2 1,959.8 0.85 1,895.8 1,895.8 64.0
datoria externă 484.6 0.22 432.4 432.4 52.2 -55.9 -0.03 -55.9 -55.9 428.7 0.18 376.5 376.5 52.2
datoria internă 1,705.4 0.77 1,693.6 1,693.6 11.8 -174.3 -0.11 -174.3 -174.3 1,531.1 0.66 1,519.3 1,519.3 11.8
Subvenții 3,985.4 1.80 3,449.2 3,416.5 32.7 536.2 198.9 0.00 198.9 195.0 3.9 4,184.3 1.80 3,648.1 3,611.5 36.6 536.2
inclusiv cheltuieli capitale 471.1 0.21 471.1 471.1 8.9 -0.01 8.9 8.9 480.0 0.21 480.0 480.0
Granturi acordate 762.2 0.34 762.2 755.6 6.6 -17.8 -0.02 -35.3 -38.0 2.7 17.5 744.4 0.32 726.9 717.6 9.3 17.5
inclusiv cheltuieli capitale 337.5 0.15 337.5 331.7 5.8 6.9 0.00 -8.1 -9.7 1.6 15.0 344.4 0.15 329.4 322.0 7.4 15.0
Prestații sociale 27,260.8 12.31 461.4 461.4 25,913.7 0.5 885.2 958.0 -0.14 -70.8 -70.8 1,078.8 -50.0 28,218.8 12.17 390.6 390.6 26,992.5 0.5 835.2
Alte cheltuieli 4,164.9 1.88 3,962.7 3,494.7 468.0 5.0 197.2 628.0 0.19 430.3 401.0 29.3 0.3 197.4 4,792.9 2.07 4,393.0 3,895.7 497.3 5.3 394.6
inclusiv cheltuieli capitale 950.9 0.43 887.1 593.9 293.2 63.8 -485.8 -0.23 -507.4 -486.8 -20.6 21.6 465.1 0.20 379.7 107.1 272.6 85.4
Transferuri intre bugete 31,100.6 31,100.6 11.8 -126.5 -126.5 8.2 30,974.1 30,974.1 20.0
Transferuri acordate între BS și BL 14,202.5 14,202.5 11.8 7.6 7.6 8.2 14,210.1 14,210.1 20.0
Transferuri acordate între BS și BASS 11,063.1 11,063.1 -134.1 -134.1 10,929.0 10,929.0
Transferuri acordate între BS și FAOAM 5,835.0 5,835.0 5,835.0 5,835.0
Active nefinanciare 8,136.6 3.68 3,991.1 1,997.2 1,993.9 22.2 18.8 4,104.5 1,200.0 0.35 961.6 -133.5 1,095.1 0.2 19.9 218.3 9,336.6 4.03 4,952.7 1,863.7 3,089.0 22.4 38.7 4,322.8
Mijloace fixe 5,866.0 2.65 2,944.9 1,092.2 1,852.7 15.5 17.8 2,887.8 1,066.0 0.34 795.9 -93.9 889.8 0.5 269.6 6,932.0 2.99 3,740.8 998.3 2,742.5 16.0 17.8 3,157.4
dintre care Investiții capitale 2,133.4 0.96 1,648.1 259.5 1,388.6 0.5 484.8 704.6 0.26 609.1 -80.6 689.7 95.5 2,838.0 1.22 2,257.2 178.9 2,078.3 0.5 580.3
Stocuri de materiale 2,358.7 1.07 1,032.3 891.1 141.2 5.3 1.0 1,320.1 183.1 0.03 163.3 -42.0 205.3 -0.1 19.9 2,541.8 1.10 1,195.6 849.1 346.5 5.2 20.9 1,320.1
Alte active nefinanciare -88.1 -0.04 13.9 13.9 1.4 -103.4 -49.1 -0.02 2.4 2.4 -0.2 -51.3 -137.2 -0.06 16.3 16.3 1.2 -154.7
inclusiv cheltuieli capitale -90.9 -0.04 12.5 12.5 -103.4 -60.3 -0.02 -9.0 -9.0 -51.3 -151.2 -0.07 3.5 3.5 -154.7
Informativ:
Cheltuieli curente 74,379.1 33.59 51,355.0 50,528.9 826.1 26,385.0 11,326.3 16,425.2 3,074.3 -0.20 944.2 864.0 80.2 1,089.1 513.2 409.5 77,453.4 33.40 52,299.2 51,392.9 906.3 27,474.1 11,839.5 16,834.7
Cheltuieli capitale 7,534.6 3.40 4,653.1 2,501.4 2,151.7 15.5 17.8 2,848.2 535.7 0.08 280.3 -590.5 870.8 0.5 254.9 8,070.3 3.48 4,933.4 1,910.9 3,022.5 16.0 17.8 3,103.1

III. DEFICIT (SOLD BUGETAR) (I-II) -14,999.5 -6.77 -14,592.7 -12,281.6 -2,311.1 -200.0 -206.8 2,254.7 1.28 2,454.7 3,474.1 -1,019.4 -200.0 -12,744.8 -5.50 -12,138.0 -8,807.5 -3,330.5 -400.0 -206.8

IV. SURSE DE FINANȚARE, total 14,999.5 6.77 14,592.7 12,281.6 2,311.1 200.0 206.8 -2,254.7 -1.28 -2,454.7 -3,474.1 1,019.4 200.0 12,744.8 5.50 12,138.0 8,807.5 3,330.5 400.0 206.8

dintre care:
Active financiare -387.4 -0.17 -325.6 1,909.2 -2,234.8 -722.3 -0.30 -647.2 -1,236.1 588.9 -41.0 -45.6 -1,109.7 -0.48 -972.8 673.1 -1,645.9 -41.0 -45.6
Creanțe interne 1,420.6 0.64 1,420.6 1,420.6 -1,262.4 -0.57 -1,175.8 -1,175.8 -41.0 -45.6 158.2 0.07 244.8 244.8 -41.0 -45.6
Împrumuturi recreditate interne între bugete 61.8 61.8 -11.5 -11.5 50.3 50.3
Împumuturi recreditate interne instituțiilor
nefinanciare și financiare -1,808.0 -0.82 -1,808.0 426.8 -2,234.8 540.1 0.27 540.1 -48.8 588.9 -1,267.9 -0.55 -1,267.9 378.0 -1,645.9
Datorii 15,369.3 6.94 14,855.2 10,416.2 4,439.0 452.3 -1,775.6 -1.08 -1,791.1 -1,897.6 106.5 27.0 13,593.7 5.86 13,064.1 8,518.6 4,545.5 479.3
Datorii interne 7,048.5 3.18 7,048.5 7,048.5 -2,241.0 -1.11 -2,313.5 -2,313.5 72.5 4,807.5 2.07 4,735.0 4,735.0 72.5
Împrumuturi interne de la instituții financiare
și nefinanciare 250.0 0.11 250.0 250.0 0.11 250.0
Împrumuturi recreditate interne între bugete -61.8 11.5 -50.3
Împrumuturi externe 8,320.8 3.76 7,806.7 3,367.7 4,439.0 514.1 215.4 -0.08 522.4 415.9 106.5 -307.0 8,536.2 3.68 8,329.1 3,783.6 4,545.5 207.1
Modificarea soldului de mijloace bănești 17.6 0.01 63.1 -43.8 106.9 200.0 -245.5 243.2 0.10 -16.4 -340.4 324.0 41.0 200.0 18.6 260.8 0.11 46.7 -384.2 430.9 41.0 400.0 -226.9

2
Tabelul nr. 2
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr.1
„Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat”
mii lei
Aprobat Propuneri de
Denumirea Cod (Legea nr. 27/2021, modificare Precizat
Legea nr. 45/2021) (+;-)
Venituri, total 1 41,415,400.0 3,679,200.0 45,094,600.0
Impozite și taxe 11 38,193,700.0 3,184,486.0 41,378,186.0
Granturi primite 13 1,110,848.4 299,554.4 1,410,402.8
Alte venituri 14 2,099,022.8 187,033.7 2,286,056.5
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 11,828.8 8,125.9 19,954.7
Cheltuieli, total 2+3 56,008,134.7 1,224,465.3 57,232,600.0
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 7,673,602.0 414,081.3 8,087,683.3
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 29 31,100,635.1 -126,555.7 30,974,079.4
Investiții capitale în active în curs de execuție 319 1,648,054.3 609,182.4 2,257,236.7
Sold bugetar -14,592,734.7 2,454,734.7 -12,138,000.0
Surse de finanțare, total 14,592,734.7 -2,454,734.7 12,138,000.0
Active financiare 4 -325,663.6 -647,187.3 -972,850.9
Creanțe interne 41 1,420,614.8 -1,175,811.2 244,803.6
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 61,798.2 -11,538.5 50,259.7
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -1,808,076.6 540,162.4 -1,267,914.2
Datorii 5 14,855,183.3 -1,790,924.4 13,064,258.9
Datorii interne 51 7,048,534.7 -2,313,534.7 4,735,000.0
Împrumuturi externe 59 7,806,648.6 522,610.3 8,329,258.9
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 63,215.0 -16,623.0 46,592.0
Tabelul nr. 3
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr.2
„Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar”
mii lei
Aprobat Propuneri de
Denumirea Cod (Legea nr. 27/2021, modificare Precizat
Legea nr. 45/2021) (+;-)
Venituri, total 41,415,400.0 3,679,200.0 45,094,600.0
Impozite și taxe 11 38,193,700.0 3,184,486.0 41,378,186.0
Impozite pe venit 111 7,006,400.0 390,200.0 7,396,600.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1,616,700.0 129,900.0 1,746,600.0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 5,389,700.0 260,300.0 5,650,000.0
Impozite pe proprietate 113 44,000.0 -1,000.0 43,000.0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 3,000.0 -1,000.0 2,000.0
Alte impozite pe proprietate 1136 41,000.0 41,000.0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 29,108,800.0 2,598,286.0 31,707,086.0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 20,686,100.0 2,420,000.0 23,106,100.0
Accize 1142 7,039,476.0 130,825.0 7,170,301.0
Taxe pentru servicii specifice 1144 8,200.0 300.0 8,500.0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor
1145 416,339.0 33,211.0 449,550.0
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 958,685.0 13,950.0 972,635.0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2,034,500.0 197,000.0 2,231,500.0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1,382,672.4 136,827.6 1,519,500.0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 651,827.6 60,172.4 712,000.0
Granturi primite 13 1,110,848.4 299,554.4 1,410,402.8
Granturi primite de la guvernele altor state 131 92,650.0 -16,774.1 75,875.9
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 21,830.0 -16,774.1 5,055.9
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 70,820.0 70,820.0
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 1,018,198.4 316,328.5 1,334,526.9
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 846,077.9 271,076.9 1,117,154.8
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 172,120.5 45,251.6 217,372.1
Alte venituri 14 2,099,022.8 187,033.7 2,286,056.5
Venituri din proprietate 141 583,131.1 26,880.4 610,011.5
Dobînzi încasate 1411 108,026.1 25,694.4 133,720.5
Dividende primite 1412 459,100.0 -5,100.0 454,000.0
Renta 1415 16,005.0 6,286.0 22,291.0
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor 142 1,068,335.4 50,081.7 1,118,417.1
Taxe şi plăţi administrative 1422 322,714.1 44,465.0 367,179.1
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 745,621.3 5,616.7 751,238.0
Amenzi și sancțiuni 143 300,000.0 15,340.0 315,340.0
Donații voluntare 144 6,883.0 7,825.2 14,708.2
Alte venituri și venituri neidentificate 145 140,673.3 86,906.4 227,579.7
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 11,828.8 8,125.9 19,954.7
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 11,828.8 8,125.9 19,954.7
Surse de finanțare, total 14,592,734.7 -2,454,734.7 12,138,000.0
Active financiare 4 -325,663.6 -647,187.3 -972,850.9
Creanțe interne 41 1,420,614.8 -1,175,811.2 244,803.6
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 220,614.8 -175,811.2 44,803.6
Alte creanţe interne ale bugetului 418 1,200,000.0 -1,000,000.0 200,000.0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 61,798.2 -11,538.5 50,259.7
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 61,798.2 -11,538.5 50,259.7
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -1,808,076.6 540,162.4 -1,267,914.2
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -1,029,373.7 663,403.0 -365,970.7
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -778,702.9 -123,240.6 -901,943.5
Datorii 5 14,855,183.3 -1,790,924.4 13,064,258.9
Datorii interne 51 7,048,534.7 -2,313,534.7 4,735,000.0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 7,098,534.7 -2,358,534.7 4,740,000.0

1
Aprobat Propuneri de
Denumirea Cod (Legea nr. 27/2021, modificare Precizat
Legea nr. 45/2021) (+;-)
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 7,358,534.7 -2,358,534.7 5,000,000.0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -260,000.0 -260,000.0
Garanții de stat interne 514 -50,000.0 45,000.0 -5,000.0
Garanții de stat interne 5141 -50,000.0 45,000.0 -5,000.0
Împrumuturi externe 59 7,806,648.6 522,610.3 8,329,258.9
Împrumuturi externe 595 7,806,648.6 522,610.3 8,329,258.9
Primirea împrumuturilor externe 10,357,467.6 486,250.7 10,843,718.3
Rambursarea împrumuturilor externe -2,550,819.0 36,359.6 -2,514,459.4
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 63,215.0 -16,623.0 46,592.0

2
Tabelul nr. 4
la Nota informativă

Propuneri de modificare a Anexei nr. 3


„Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat”

3.1. Cheltuieli
(mii lei)
Aprobat
Propuneri de modificare
Denumirea Cod (Legea nr. 27/2021,
(+;-)
Precizat
Legea nr. 45/2021)
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 172,801.8 -2,842.0 169,959.8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 172,801.8 -2,842.0 169,959.8
Activitatea Parlamentului 0101 172,801.8 -2,842.0 169,959.8
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 29,758.2 2,157.6 31,915.8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 29,758.2 2,157.6 31,915.8
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 29,758.2 2,157.6 31,915.8
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19,730.3 19,730.3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19,730.3 19,730.3
Jurisdicție constituțională 0401 19,730.3 19,730.3
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 50,209.5 -345.0 49,864.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 50,209.5 -345.0 49,864.5
Auditul extern al finanțelor publice 0510 50,209.5 -345.0 49,864.5
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 442,385.7 -3,602.9 438,782.8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 371,688.2 10,624.1 382,312.3
Exercitarea guvernării 0301 67,567.8 67,567.8
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 114,152.0 -2,054.7 112,097.3
e-Transformare a Guvernării 0303 186,957.6 12,361.6 199,319.2
Susținerea diasporei 2403 3,010.8 317.2 3,328.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 57,147.1 -18,147.1 39,000.0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 57,147.1 -18,147.1 39,000.0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13,550.4 3,920.1 17,470.5
Învățământ superior 8810 12,519.2 3,920.1 16,439.3
Perfecționarea cadrelor 8812 1,031.2 1,031.2
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1,536,581.5 -133,840.8 1,402,740.7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,536,581.5 -133,840.8 1,402,740.7
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 121,401.1 -4,096.4 117,304.7
Administrarea veniturilor publice 0502 1,381,059.3 -129,312.1 1,251,747.2
Inspecția financiară 0504 27,949.8 162.1 28,111.9
Administrarea achizițiilor publice 0508 6,171.3 -594.4 5,576.9
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 934,849.4 -116,312.4 818,537.0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14,380.6 1,637.0 16,017.6
Servicii de arhivă 1203 14,380.6 1,637.0 16,017.6
Ordine publică și securitate națională 03

1
Cheltuieli și active nefinanciare, total 920,468.8 -117,949.4 802,519.4
Politici și management în domeniul justiției 4001 22,846.7 -977.8 21,868.9
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 76,525.4 76,525.4
Expertiză legală 4009 13,101.4 700.0 13,801.4
Sistem integrat de informare juridică 4010 6,946.8 -2,152.5 4,794.3
Administrare judecătorească 4015 20,541.6 -5,621.1 14,920.5
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 49,022.3 1,912.6 50,934.9
Sistemul penitenciar 4302 731,484.6 -111,810.6 619,674.0
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3,095,800.1 153,311.4 3,249,111.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 55,196.6 -11,000.0 44,196.6
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 14,196.6 14,196.6
Rezerve materiale ale statului 2702 31,500.0 -9,500.0 22,000.0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 9,500.0 -1,500.0 8,000.0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2,844,229.9 111,205.1 2,955,435.0
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 24,301.0 826.6 25,127.6
Ordine și siguranță publică 3502 1,413,676.3 85,361.7 1,499,038.0
Migrație și azil 3503 31,977.4 3,279.7 35,257.1
Trupe de carabinieri 3504 216,675.7 8,494.5 225,170.2
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 196,043.0 -23,628.7 172,414.3
Managementul frontierei 3506 554,056.9 10,156.9 564,213.8
Cercetări ștințifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1,911.4 408.4 2,319.8
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 405,588.2 26,306.0 431,894.2
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5,082.9 881.4 5,964.3
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5,082.9 881.4 5,964.3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 105,032.3 5,400.4 110,432.7
Asistență medicală primară 8005 35,989.4 2,624.6 38,614.0
Asistență medicală spitalicească 8010 69,042.9 2,775.8 71,818.7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 86,100.4 46,982.3 133,082.7
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 14,869.7 -593.9 14,275.8
Învățământ superior 8810 64,060.9 21,165.6 85,226.5
Perfecționarea cadrelor 8812 7,169.8 26,410.6 33,580.4
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 158.0 -157.8 0.2
Protecția socială unor categorii de cetățeni 9019 158.0 -157.8 0.2
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 479,297.4 -7,424.2 471,873.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 479,297.4 -7,424.2 471,873.2
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 40,659.6 -230.0 40,429.6
Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului
0602 438,637.8 -7,194.2 431,443.6
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 914,452.6 -3,108.9 911,343.7
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 777,341.7 -5,247.7 772,094.0
Politici și management în domeniul apărării 3101 16,081.8 293.5 16,375.3
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 380,308.3 -1,337.2 378,971.1
Forțele Armatei Națíonale 3106 380,951.6 -4,204.0 376,747.6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 100,951.4 2,204.0 103,155.4
Asistență medicală primară 8005 17,708.6 2,204.0 19,912.6
Asistență medicală spitalicească 8010 83,242.8 83,242.8
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35,713.8 135.5 35,849.3
Învățământ superior 8810 35,713.8 135.5 35,849.3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 445.7 -200.7 245.0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 445.7 -200.7 245.0

2
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3,272,744.9 -1,878,428.8 1,394,316.1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 59,548.3 -17,284.4 42,263.9
Tehnologii informaționale 1504 59,548.3 -17,284.4 42,263.9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3,211,196.6 -1,859,144.4 1,352,052.2
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 33,375.6 -15,570.5 17,805.1
economiei
Promovarea exporturilor 5002 33,412.9 -13,655.8 19,757.1
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 169,809.2 -169,809.2
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 14,380.2 -7,501.3 6,878.9
Securitate industrială 5011 25,177.7 -10,717.9 14,459.8
Politici și management în sectorul energetic 5801 14,063.4 -8,596.7 5,466.7
Rețele și conducte de gaz 5802 4,120.0 -3,017.7 1,102.3
Rețele electrice 5803 22,042.0 -17,924.6 4,117.4
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 33,815.0 -14,819.3 18,995.7
Rețele termice 5805 5,650.0 -4,962.9 687.1
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 15,604.2 -15,510.4 93.8
Dezvoltarea drumurilor 6402 2,685,106.1 -1,513,944.0 1,171,162.1
Dezvoltarea transportului naval 6403 18,496.2 -10,220.7 8,275.5
Dezvoltarea transportului auto 6404 51,194.9 -20,937.1 30,257.8
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 214.0 -151.6 62.4
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63,434.7 -24,897.8 38,536.9
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5,200.0 -2,600.0 2,600.0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12,900.5 -1,906.9 10,993.6
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3,200.0 -2,400.0 800.0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2,000.0 -2,000.0
Gestionarea și menținerea fondului locativ 7508 2,000.0 -2,000.0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2,815,245.8 -1,392,602.9 1,422,642.9


Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 130.2 130.2
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 130.2 130.2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,745,675.8 -647,410.6 1,098,265.2
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 31,500.0 -22,959.4 8,540.6
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 34,196.9 -15,089.0 19,107.9
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 334,755.7 -143,215.6 191,540.1
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 7,600.0 -3,022.4 4,577.6
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 46,037.6 -42,510.9 3,526.7
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 1,090,017.1 -323,263.3 766,753.8
Securitate alimentară 5106 300.0 -300.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 78,903.3 -35,797.4 43,105.9
"Biotehnologie"
Sisteme de irigare și desecare 5108 10,422.5 -6,643.6 3,778.9
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 5,862.2 -2,065.1 3,797.1
Dezvoltarea silviculturii 5402 11,000.0 1,480.7 12,480.7
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 21,217.1 -20,090.6 1,126.5
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 2,702.5 -929.2 1,773.3
Explorarea subsolului 5903 3,781.0 -2,162.2 1,618.8
Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 13,359.1 -4,505.8 8,853.3
Dezvoltarea drumurilor 6402 39,020.8 -24,175.3 14,845.5
Dezvoltarea turismului 6602 15,000.0 -2,161.5 12,838.5
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 253,660.8 -176,916.2 76,744.6
Prognozarea meteo 5010 28,391.1 -10,005.3 18,385.8
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 33,726.8 -21,835.3 11,891.5
Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice 7002 76,123.3 -68,051.2 8,072.1
Securitate ecologică a mediului 7003 48,954.5 -24,049.9 24,904.6
Monitoringul calității mediului 7004 44,391.3 -36,687.9 7,703.4

3
Protecția și conservarea biodiversității 7005 9,925.0 -9,873.6 51.4
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1,321.2 -601.7 719.5
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 2,549.9 -1,138.8 1,411.1
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 8,277.7 -4,672.5 3,605.2
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 641,255.5 -494,359.4 146,896.1
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 631,184.3 -486,446.6 144,737.7
Construcția locuințelor 7504 10,071.2 -7,912.8 2,158.4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 174,653.7 -74,046.9 100,606.8
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 97,803.8 -36,812.6 60,991.2
Învățământ superior 8810 76,258.3 -37,013.6 39,244.7
Servicii generale în educație 8813 591.6 -220.7 370.9
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2,872,033.7 -1,159,992.7 1,712,041.0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 117,780.9 -65,104.5 52,676.4
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 42,808.8 -17,826.9 24,981.9
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Materiale,
1602 860.0 -857.9 2.1
tehnologii și produse inovative"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 30,054.9 -12,371.7 17,683.2
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 6,828.6 -3,245.2 3,583.4
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37,228.6 -31,031.5 6,197.1
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 228.7 228.7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 119,624.5 -58,436.5 61,188.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 81,775.0 -41,441.4
tehnologii și produse inovative " 40,333.6
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 37,437.5 -17,444.3 19,993.2
"Biotehnologie"

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică


5807 412.0 449.2 861.2
"Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie"

Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 91,236.3 -39,426.1 51,810.2
Cercetări științificeaplicate în domeniul protecției mediului 7007 91,236.3 -39,426.1 51,810.2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,298.4 -418.2 880.2
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 1,298.4 -418.2 880.2
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08


Cheltuieli și active nefinanciare, total 556,510.1 -270,370.9 286,139.2
Dezvoltarea culturii 8502 256,019.6 -106,495.0 149,524.6
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 104,329.8 -62,517.9 41,811.9
Susținerea culturii scrise 8504 7,409.4 -6,225.6 1,183.8
Susținerea cinematografiei 8510 11,953.7 -9,423.1 2,530.6
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3,838.6 -3,838.6
Sport 8602 156,854.8 -69,205.7 87,649.1
Tineret 8603 16,104.2 -12,665.0 3,439.2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,985,583.5 -726,236.5 1,259,347.0
Politicii și management în domeniul educației și cercetării 8801 111,848.1 -40,077.4 71,770.7
Învățământ gimnazial 8804 8,556.6 -3,586.2 4,970.4
Învățământ special 8805 31,802.7 -15,279.8 16,522.9
Învățământ liceal 8806 141,087.5 -56,440.9 84,646.6
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 473,934.2 -165,383.7 308,550.5
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 407,151.1 -128,222.5 278,928.6
Învățământ superior 8810 676,020.7 -220,764.6 455,256.1
Perfecționarea cadrelor 8812 14,408.1 -6,175.4 8,232.7

4
Servicii generale în educație 8813 16,433.1 -11,403.9 5,029.2
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 32,057.9 -20,078.2 11,979.7
Curriculum 8815 56,581.3 -52,191.0 4,390.3
Asigurarea calității în învățământ 8816 15,702.2 -6,632.9 9,069.3
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2,820,067.9 -1,209,869.0 1,610,198.9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 346.3 -0.3 346.0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 346.3 -0.3 346.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54,712.0 -16,334.0 38,378.0
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 54,712.0 -16,334.0 38,378.0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,779,619.9 -765,321.1 1,014,298.8
Sănătate publică 8004 240,252.1 -105,611.9 134,640.2
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 8,448.9 -3,018.0 5,430.9
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 6,208.7 -2,634.4 3,574.3
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicina"
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 182,915.4 -80,005.7 102,909.7
Medicină legală 8014 50,744.6 -15,298.3 35,446.3
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 484,704.6 -220,054.5 264,650.1
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 661.3 661.3

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 806,345.6 -338,698.3 467,647.3
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 308,771.9 -101,086.3 207,685.6
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 87,114.3 -26,142.4 60,971.9
Învățământ superior 8810 147,646.0 -47,950.1 99,695.9
Învățământ postuniversitar 8811 63,613.7 -21,128.4 42,485.3
Perfecționarea cadrelor 8812 10,049.5 -5,750.6 4,298.9
Servicii generale în educație 8813 348.4 -114.8 233.6
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 676,617.8 -327,127.3 349,490.5
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 22,488.9 -8,692.3 13,796.6
Protecție a persoanelor în etate 9004 181,327.9 -84,778.4 96,549.5
Protecție a familiei și copilului 9006 65,371.4 -26,151.8 39,219.6
Protecție a șomerilor 9008 41,635.9 -29,614.2 12,021.7
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 350.0 -75.4 274.6
Asistență socială a persoanelor cu dizabilități 9010 169,214.3 -94,172.5 75,041.8
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 150,573.6 -54,236.8 96,336.8
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 9,242.6 -4,117.3 5,125.3
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 30,413.2 -20,682.9 9,730.3
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 6,000.0 -4,605.7 1,394.3
Ministerul Economiei 0222
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 166,518.8 166,518.8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 166,518.8 166,518.8
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 4,078.5 4,078.5
economiei
Promovarea exporturilor 5002 18,590.8 18,590.8
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 130,100.0 130,100.0
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 7,242.6 7,242.6
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 1,300.0 1,300.0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 3,206.9 3,206.9
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 2,000.0 2,000.0
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2,786,537.7 2,786,537.7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17,284.4 17,284.4
Tehnologii informaționale 1504 17,284.4 17,284.4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2,605,347.0 2,605,347.0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 18,361.3 18,361.3

5
Securitate industrială 5011 10,097.9 10,097.9
Politici și management în sectorul energetic 5801 7,057.5 7,057.5
Rețele și conducte de gaz 5802 1,612.7 1,612.7
Rețele electrice 5803 13,493.5 13,493.5
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 16,530.4 16,530.4
Rețele termice 5805 4,962.9 4,962.9
Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale 6101 10,392.0 10,392.0
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 5,510.4 5,510.4
Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 11,079.1 11,079.1
Dezvoltarea drumurilor 6402 2,441,109.5 2,441,109.5
Dezvoltarea transportului naval 6403 7,313.3 7,313.3
Dezvoltarea transportului auto 6404 20,586.5 20,586.5
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 1,656.6 1,656.6
Dezvoltarea transportului aerian 6406 23,421.9 23,421.9
Dezvoltarea turismului 6602 12,161.5 12,161.5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 96,997.6 96,997.6
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 88,399.0 88,399.0
Construcția locuințelor 7504 8,598.6 8,598.6
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 66,908.7 66,908.7
Educație timpurie 8802 30,824.3 30,824.3
Învățământ primar 8803 1,000.0 1,000.0
Învățământ gimnazial 8804 3,001.8 3,001.8
Învățământ liceal 8806 32,082.6 32,082.6
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1,062,588.1 1,062,588.1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 882.2 882.2
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 772.4 772.4
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 109.8 109.8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,007,138.2 1,007,138.2
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 12,070.2 12,070.2
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 138,442.1 138,442.1
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 3,022.4 3,022.4
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 42,510.9 42,510.9
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 758,263.3 758,263.3
Securitate alimentară 5106 300.0 300.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 42,529.3 42,529.3
"Biotehnologie"
Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor 6903 10,000.0 10,000.0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 601.7 601.7
Cercetări științificeaplicate în domeniul protecției mediului 7007 601.7 601.7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 53,966.0 53,966.0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 31,052.6 31,052.6
Învățământ superior 8810 22,692.7 22,692.7
Servicii generale în educație 8813 220.7 220.7
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 337,441.1 337,441.1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14,406.1 14,406.1
Sisteme de irigare și desecare 5108 6,643.6 6,643.6
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 2,584.2 2,584.2
Dezvoltarea silviculturii 5402 1,788.7 1,788.7
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 1,227.4 1,227.4
Explorarea subsolului 5903 2,162.2 2,162.2
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 253,789.8 253,789.8
Prognozarea meteo 5010 10,871.4 10,871.4
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 20,247.9 20,247.9

6
Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice 7002 104,933.7 104,933.7
Securitate ecologică a mediului 7003 23,779.0 23,779.0
Monitoringul calității mediului 7004 71,550.0 71,550.0
Protecția și conservarea biodiversității 7005 16,808.9 16,808.9
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 1,138.8 1,138.8
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 4,460.1 4,460.1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 69,245.2 69,245.2
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 69,245.2 69,245.2
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 926,890.2 926,890.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 69,450.9 69,450.9
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 16,706.6 16,706.6
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Materiale,
1602 587.7 587.7
tehnologii și produse inovative"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 11,906.1 11,906.1
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8,747.8 8,747.8
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 31,251.4 31,251.4
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 251.3 251.3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 59,388.4 59,388.4
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 39,734.3 39,734.3
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 18,533.7 18,533.7
"Biotehnologie"

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică


5807 1,120.4 1,120.4
"Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie"

Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38,561.5 38,561.5
Cercetări științificeaplicate în domeniul protecției mediului 7007 38,561.5 38,561.5
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 418.2 418.2

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor


8007 418.2 418.2
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08


Cheltuieli și active nefinanciare, total 79,915.4 79,915.4
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2,728.2 2,728.2
Sport 8602 67,112.4 67,112.4
Tineret 8603 10,074.8 10,074.8
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 679,155.8 679,155.8
Politici și management în domeniul educației și cercetării 8801 47,380.0 47,380.0
Învățământ gimnazial 8804 3,586.2 3,586.2
Învățământ special 8805 11,128.0 11,128.0
Învățământ liceal 8806 57,328.9 57,328.9
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 163,390.6 163,390.6
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 123,222.5 123,222.5
Învățământ superior 8810 212,738.2 212,738.2
Perfecționarea cadrelor 8812 6,175.4 6,175.4
Servicii generale în educație 8813 10,053.9 10,053.9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 14,191.3 14,191.3
Curriculum 8815 21,407.9 21,407.9
Asigurarea calității în învățământ 8816 8,552.9 8,552.9
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 189,987.3 189,987.3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2,465.1 2,465.1

7
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 2,465.1 2,465.1
dezvoltarea societății"
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 187,522.2 187,522.2
Politici și management în domeniul culturii 8501 4,031.0 4,031.0
Dezvoltarea culturii 8502 130,808.2 130,808.2
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 37,034.3 37,034.3
Susținerea culturii scrise 8504 6,225.6 6,225.6
Susținerea cinematografiei 8510 9,423.1 9,423.1
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 313,022.6 313,022.6
Servicii de stat cu destinație generală 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20,193.7 20,193.7
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 20,193.7 20,193.7
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 292,828.9 292,828.9
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 7,218.1 7,218.1
Protecție a persoanelor în etate 9004 82,686.5 82,686.5
Protecție a familiei și copilului 9006 27,410.3 27,410.3
Protecție a șomerilor 9008 23,257.7 23,257.7
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 75.4 75.4
Asistență socială a persoanelor cu dizabilități 9010 85,258.7 85,258.7
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 54,152.1 54,152.1
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 4,152.3 4,152.3
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 4,477.1 4,477.1
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 4,140.7 4,140.7
Ministerul Sănătății 0229
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1,019,750.5 1,019,750.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 0.3 0.3
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 0.3 0.3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 903,933.9 903,933.9
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii 8001 9,666.9 9,666.9
Sănătate publică 8004 105,222.7 105,222.7
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 3,318.0 3,318.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 4,958.4 4,958.4
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicina"

Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 76,250.3 76,250.3


Medicină legală 8014 17,849.9 17,849.9
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 279,653.4 279,653.4
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 661.2 661.2
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 407,014.3 407,014.3
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 634.6 634.6
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 99,730.5 99,730.5
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 26,142.4 26,142.4
Învățământ superior 8810 46,594.3 46,594.3
Învățământ postuniversitar 8811 21,128.4 21,128.4
Perfecționarea cadrelor 8812 5,750.6 5,750.6
Servicii generale în educație 8813 114.8 114.8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16,085.8 16,085.8
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 16,085.8 16,085.8
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 103,324.9 6,266.5 109,591.4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 103,324.9 6,266.5 109,591.4
Politici și management în domeniul statisticii 1201 43,889.3 3,490.7 47,380.0
Lucrări statistice 1202 57,035.6 2,775.8 59,811.4
Desfășurarea recensămintelor 1204 2,400.0 2,400.0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 44,823.4 -18,210.0 26,613.4

8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 44,823.4 -18,210.0 26,613.4
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului
6901 6,045.7 6,045.7
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8,005.0 -3,200.0 4,805.0
Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor 6903 10,000.0 -10,000.0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 4,200.0 -700.0 3,500.0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 16,572.7 -4,310.0 12,262.7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4,093.2 50.0 4,143.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4,093.2 50.0 4,143.2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 3,543.2 100.0 3,643.2
Relații interetnice 2402 550.0 -50.0 500.0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 44,323.9 -3,700.0 40,623.9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 44,323.9 -3,700.0 40,623.9
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 44,323.9 -3,700.0 40,623.9
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 40,702.6 -3,659.1 37,043.5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 40,702.6 -3,659.1 37,043.5
Administrarea patrimoniului de stat 5009 40,702.6 -3,659.1 37,043.5
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 109,578.2 -3,000.8 106,577.4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 31,388.6 -180.4 31,208.2
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
dezvoltarea societății" 0807 12,949.4 12,949.4
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 3,727.3 3,727.3
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10,061.9 649.6 10,711.5
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1,350.0 1,350.0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3,300.0 -830.0 2,470.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34,272.7 -1,065.5 33,207.2
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 22,169.8 134.5 22,304.3
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
"Biotehnologie" 5107 12,102.9 -1,200.0 10,902.9
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8,352.9 -838.7 7,514.2
Cercetări științifice în domeniul protecției mediului 7007 8,352.9 -838.7 7,514.2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35,564.0 -916.2 34,647.8
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 35,564.0 -916.2 34,647.8
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"

Agenția de Investiții 0251


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 23,509.2 -1,983.0 21,526.2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 23,509.2 -1,983.0 21,526.2
Promovarea exporturilor 5002 18,496.8 -2,400.0 16,096.8
Promovarea investiților 5016 5,012.4 417.0 5,429.4
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 56,255.3 -2,548.7 53,706.6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 56,255.3 -2,548.7 53,706.6
Proprietate intelectuală 5017 56,255.3 -2,548.7 53,706.6

9
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 234,837.8 -4,165.7 230,672.1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 234,837.8 -4,165.7 230,672.1
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 600.0 -360.0 240.0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 33,812.7 -2,500.0 31,312.7
Securitate alimentară 5106 200,425.1 -1,305.7 199,119.4
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2,956.1 -38.0 2,918.1
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2,956.1 -38.0 2,918.1
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2,956.1 -38.0 2,918.1
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1,683.5 1,683.5
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,683.5 1,683.5
Serviciul civil de alternativă 3105 1,683.5 1,683.5
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 438,799.6 12,120.3 450,919.9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 438,799.6 12,120.3 450,919.9
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 17,534.2 17,534.2
Înfăptuirea justiției 4018 421,265.4 12,120.3 433,385.7
Consiliul Superior al Procurorilor 0302
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12,530.3 12,530.3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12,530.3 12,530.3
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 12,530.3 12,530.3
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 380,295.5 8,700.0 388,995.5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 380,295.5 8,700.0 388,995.5
Implementarea politicii penale a statului 4006 380,295.5 8,700.0 388,995.5
Oficiul Avocatului Poporului 0401
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12,747.2 -524.7 12,222.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12,747.2 -524.7 12,222.5
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 12,747.2 -524.7 12,222.5
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 61,832.0 1,300.5 63,132.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 61,832.0 1,300.5 63,132.5
Sistemul electoral 2202 61,832.0 1,300.5 63,132.5
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 8,093.4 993.6 9,087.0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8,093.4 993.6 9,087.0
Protecția datelor personale 1503 8,093.4 993.6 9,087.0
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 11,001.6 -1,404.9 9,596.7
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11,001.6 -1,404.9 9,596.7
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul audiovizualului 8509 11,001.6 -1,404.9 9,596.7

Consiliul Concurenței 0405


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26,056.6 -500.0 25,556.6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26,056.6 -500.0 25,556.6

10
Protecția concurenței 5005 26,056.6 -500.0 25,556.6
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 393,828.8 -7,719.6 386,109.2
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 384,508.4 -8,780.5 375,727.9
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 331,016.8 -6,732.5 324,284.3
Asigurarea securității de stat 3602 53,491.6 -2,048.0 51,443.6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9,320.4 1,060.9 10,381.3
Sistemul de curierat 6502 9,320.4 1,060.9 10,381.3
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20,397.6 20,397.6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20,397.6 20,397.6
Controlul și soluționarea conflictelor de interese 0702 20,397.6 20,397.6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 177,157.6 -10,948.1 166,209.5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 177,157.6 -10,948.1 166,209.5
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 690.1 932.6 1,622.7
Asigurarea securității de stat 3602 176,467.5 -11,880.7 164,586.8
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4,730.5 4,730.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4,730.5 4,730.5
Protecția împotriva discriminării 0403 4,730.5 4,730.5
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7,223.9 7,223.9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7,223.9 7,223.9
Administrarea achizițiilor publice 0508 7,223.9 7,223.9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12,662.3 780.3 13,442.6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12,662.3 780.3 13,442.6
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 4803 12,662.3 780.3 13,442.6

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132,663.5 2,668.0 135,331.5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132,663.5 2,668.0 135,331.5
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802
132,663.5 2,668.0 135,331.5
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19,763.2 855.7 20,618.9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19,763.2 855.7 20,618.9
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8,348.9 483.0 8,831.9
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 11,414.3 372.7 11,787.0
Institutul Național al Justiției 0502
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19,988.6 -180.0 19,808.6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19,988.6 -180.0 19,808.6
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 19,988.6 -180.0 19,808.6
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania
0503
"Teleradio-Moldova"
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132,321.0 132,321.0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08

11
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132,321.0 132,321.0
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 132,321.0 132,321.0
Fondul de Investiții Sociale 0504
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132,973.4 -70,057.9 62,915.5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132,973.4 -70,057.9 62,915.5
Educație timpurie 8802 31,104.3 -6,476.0 24,628.3
Învățământ primar 8803 1,010.0 -1,010.0
Învățământ gimnazial 8804 3,010.0 -2,996.8 13.2
Învățământ liceal 8806 97,849.1 -59,575.1 38,274.0
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 37,695.6 -5,483.3 32,212.3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 37,695.6 -5,483.3 32,212.3
Sisteme de irigare și desecare 5108 37,695.6 -5,483.3 32,212.3
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 33,843,325.6 276,975.6 34,120,301.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5,250,777.4 532,450.6 5,783,228.0
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21,936.0 11,500.0 33,436.0
Cooperare externă 0604 59,000.0 59,000.0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 277,821.3 495,178.7 773,000.0
Reintegrarea statului 0803 15,000.0 15,000.0
Acțiuni cu caracter general 0808 62,423.8 255,054.7 317,478.5
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 2,038,169.8 157.3 2,038,327.1
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 409,416.6 750.0 410,166.6
Raporturi interbugetare de compensare 1103 241,020.5 241,020.5
Datoria de stat internă 1701 1,693,600.0 -174,300.7 1,519,299.3
Datoria de stat externă 1702 432,389.4 -55,889.4 376,500.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1,168,271.2 -150,000.0 1,018,271.2
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 200,000.0 -140,000.0 60,000.0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 10,000.0 -10,000.0
Dezvoltarea drumurilor 6402 958,271.2 958,271.2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5,835,039.6 5,835,039.6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 140,924.3 140,924.3
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 5,694,115.3 5,694,115.3
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 239,089.3 239,089.3
Tineret 8603 1,500.0 1,500.0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 237,589.3 237,589.3
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9,888,478.8 6,657.8 9,895,136.6
Învățământ liceal 8806 25,389.0 4,117.3 29,506.3
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 9,863,089.8 2,540.5 9,865,630.3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11,461,669.3 -112,132.8 11,349,536.5
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 21,000.0 15,000.0 36,000.0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 1,209,575.3 -32,809.8 1,176,765.5
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9014 70,000.0 7,000.0 77,000.0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 6,165,886.5 746,293.4 6,912,179.9
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 3,687,659.3 -847,616.4 2,840,042.9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 6,420.0 6,420.0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 29,486.8 -348.4 29,138.4
din satul Varnița din raionul Anenii Noi

Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 271,641.4 348.4 271,989.8

TOTAL 56,008,134.7 1,224,465.3 57,232,600.0

12
3.2. Resurse
mii lei
Aprobat (Legea nr. 27/2021 și Legea nr. 45/2021) Propuneri de modificare (+;-) Precizat
inclusiv: inclusiv: inclusiv:

resurse ale resurse ale resurse ale


Denumirea Cod
Total venituri proiectelor Total venituri proiectelor Total venituri proiectelor
resurse generale resurse generale resurse generale
colectate finanțate din colectate finanțate din colectate finanțate din
surse externe surse externe surse externe

Secretariatul Parlamentului 0101 172,801.8 171,851.8 950.0 -2,842.0 -2,652.0 -190.0 169,959.8 169,199.8 760.0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 29,758.2 29,458.2 300.0 2,157.6 2,107.6 50.0 31,915.8 31,565.8 350.0
Curtea Constituțională 0103 19,730.3 19,730.3 19,730.3 19,730.3
Curtea de Conturi 0104 50,209.5 50,209.5 -345.0 -345.0 49,864.5 49,864.5
Cancelaria de Stat 0201 442,385.7 292,885.6 48,774.1 100,726.0 -3,602.9 -5,220.9 -1,500.0 3,118.0 438,782.8 287,664.7 47,274.1 103,844.0
Ministerul Finanțelor 0203 1,536,581.5 1,469,259.5 21,123.6 46,198.4 -133,840.8 -119,443.2 1,342.7 -15,740.3 1,402,740.7 1,349,816.3 22,466.3 30,458.1
Ministerul Justiției, 0204 934,849.4 848,974.4 12,475.0 73,400.0 -116,312.4 -45,678.9 844.0 -71,477.5 818,537.0 803,295.5 13,319.0 1,922.5
dintre care transferuri primite între
instituții în cadrul bugetului de stat 1,322.5 1,322.5 1,322.5 1,322.5
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3,095,800.1 2,897,712.1 94,873.6 103,214.4 153,311.4 135,955.4 -2,680.5 20,036.5 3,249,111.5 3,033,667.5 92,193.1 123,250.9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
0206
Europene 479,297.4 459,602.3 19,695.1 -7,424.2 -9,750.0 2,325.8 471,873.2 449,852.3 22,020.9
Ministerul Apărării 0207 914,452.6 874,588.0 29,139.9 10,724.7 -3,108.9 -195.2 2,386.3 -5,300.0 911,343.7 874,392.8 31,526.2 5,424.7
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 3,272,744.9 1,991,917.2 77,011.9 1,203,815.8 -1,878,428.8 -1,459,891.5 -29,558.2 -388,979.1 1,394,316.1 532,025.7 47,453.7 814,836.7
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
0219
și Mediului 2,815,245.8 2,419,193.7 72,789.7 323,262.4 -1,392,602.9 -1,122,302.5 -43,936.8 -226,363.6 1,422,642.9 1,296,891.2 28,852.9 96,898.8
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 2,872,033.7 2,654,195.7 48,254.1 169,583.9 -1,159,992.7 -1,037,823.5 -24,585.8 -97,583.4 1,712,041.0 1,616,372.2 23,668.3 72,000.5
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
0221
Sociale 2,820,067.9 1,773,473.8 269,535.7 777,058.4 -1,209,869.0 -822,493.4 -96,593.5 -290,782.1 1,610,198.9 950,980.4 172,942.2 486,276.3
Ministerul Economiei 0222 166,518.8 147,928.0 18,590.8 166,518.8 147,928.0 18,590.8
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
0223
Regionale 2,786,537.7 1,348,345.9 29,588.2 1,408,603.6 2,786,537.7 1,348,345.9 29,588.2 1,408,603.6
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
1,062,588.1 931,773.3 45,241.6 85,573.2 1,062,588.1 931,773.3 45,241.6 85,573.2
Ministerul Mediului 0225 337,441.1 278,985.6 1,690.1 56,765.4 337,441.1 278,985.6 1,690.1 56,765.4
Ministerul Educației și Cercetării 0226 926,890.2 830,840.1 22,644.2 73,405.9 926,890.2 830,840.1 22,644.2 73,405.9
Ministerul Culturii 0227 189,987.3 181,980.2 4,514.7 3,492.4 189,987.3 181,980.2 4,514.7 3,492.4
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 313,022.6 253,603.5 57,275.6 2,143.5 313,022.6 253,603.5 57,275.6 2,143.5
Ministerul Sănătății 0229 1,019,750.5 532,466.6 43,072.9 444,211.0 1,019,750.5 532,466.6 43,072.9 444,211.0
Biroul Național de Statistică, 0241 103,324.9 99,360.3 3,000.0 964.6 6,266.5 5,109.7 100.0 1,056.8 109,591.4 104,470.0 3,100.0 2,021.4
dintre care transferuri primite între
instituții în cadrul bugetului de stat 634.6 634.6 634.6 634.6
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 44,823.4 44,673.4 150.0 -18,210.0 -18,210.0 26,613.4 26,463.4 150.0
Agenția Relații Interetnice 0243 4,093.2 3,693.2 400.0 50.0 50.0 4,143.2 3,693.2 450.0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor
0248
Medicale 44,323.9 44,323.9 -3,700.0 -3,700.0 40,623.9 40,623.9
Agenția Proprietății Publice 0249 40,702.6 40,702.6 -3,659.1 -4,108.4 449.3 37,043.5 36,594.2 449.3
Agenția Națională pentru Cercetare și
0250
Dezvoltare 109,578.2 105,653.2 100.0 3,825.0 -3,000.8 -3,650.4 649.6 106,577.4 102,002.8 100.0 4,474.6
Agenția de Investiții 0251 23,509.2 20,419.2 3,090.0 -1,983.0 -953.0 -1,030.0 21,526.2 19,466.2 2,060.0
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252
56,255.3 9,000.0 47,121.4 133.9 -2,548.7 -2,804.6 255.9 53,706.6 6,195.4 47,121.4 389.8
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
234,837.8 186,837.8 48,000.0 -4,165.7 -4,309.9 144.2 230,672.1 182,527.9 48,000.0 144.2
Agenția Națională Antidoping 0277 2,956.1 2,918.1 38.0 -38.0 -38.0 2,918.1 2,918.1
Centrul Serviciului Civil 0279 1,683.5 1,683.5 1,683.5 1,683.5
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 438,799.6 437,851.7 947.9 12,120.3 12,120.3 450,919.9 449,972.0 947.9
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 12,530.3 12,530.3 12,530.3 12,530.3
Procuratura Generală 0303 380,295.5 375,415.5 4,880.0 8,700.0 8,700.0 388,995.5 384,115.5 4,880.0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 12,747.2 12,747.2 -524.7 -930.0 405.3 12,222.5 11,817.2 405.3
Comisia Electorală Centrală 0402 61,832.0 61,732.0 100.0 1,300.5 60.0 1,240.5 63,132.5 61,732.0 160.0 1,240.5
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu
0403 8,093.4 993.6 9,087.0 9,087.0
Caracter Personal 8,093.4 993.6
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404 11,001.6 10,851.6 150.0 -1,404.9 -1,349.9 -55.0 9,596.7 9,501.7 95.0
Consiliul Concurenței 0405 26,056.6 25,706.6 350.0 -500.0 -1,250.0 750.0 25,556.6 24,456.6 1,100.0
Serviciul de Informații și Securitate 0406 393,828.8 388,418.8 5,410.0 -7,719.6 -8,819.6 1,100.0 386,109.2 379,599.2 6,510.0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 20,397.6 20,397.6 20,397.6 20,397.6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 177,157.6 174,927.5 1,540.0 690.1 -10,948.1 -12,299.7 419.0 932.6 166,209.5 162,627.8 1,959.0 1,622.7
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea
0409
discriminării și asigurarea egalității 4,730.5 4,730.5 4,730.5 4,730.5
Agenția Națională pentru Soluționarea
0410
Contestațiilor 7,223.9 7,223.9 7,223.9 7,223.9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării
0411
Banilor 12,662.3 12,662.3 780.3 780.3 13,442.6 13,442.6
Centrul Național Anticorupție 0412 132,663.5 131,463.5 1,200.0 2,668.0 2,668.0 135,331.5 134,131.5 1,200.0
Academia de Științe a Moldovei 0501 19,763.2 18,338.2 1,050.0 375.0 855.7 -1,280.0 2,000.0 135.7 20,618.9 17,058.2 3,050.0 510.7
Institutul Național al Justiției 0502 19,988.6 19,784.1 204.5 -180.0 -180.0 19,808.6 19,604.1 204.5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului
0503
Compania "Teleradio-Moldova" 132,321.0 132,321.0 132,321.0 132,321.0
Fondul de Investiții Sociale 0504 132,973.4 9,928.5 30.0 123,014.9 -70,057.9 -5,419.1 -30.0 -64,608.8 62,915.5 4,509.4 58,406.1
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 37,695.6 37,695.6 -5,483.3 -5,483.3 32,212.3 32,212.3
Acțiuni generale 0799 33,843,325.6 33,843,325.6 276,975.6 276,975.6 34,120,301.2 34,120,301.2
TOTAL 56,008,134.7 52,176,443.2 853,918.4 2,977,773.1 1,224,465.3 259,973.0 13,441.9 951,050.4 57,232,600.0 52,436,416.2 867,360.3 3,928,823.5
Tabelul nr. 5
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr. 4
„Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale”
mii lei

Aprobat Propuneri de
Denumirea Cod Precizat
modificare (+;-)

Servicii de stat cu destinatie generală 01 8,431,691.5 408,002.4 8,839,693.9


Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2,448,188.9 -130,724.7 2,317,464.2
Servicii generale 013 527,353.6 18,976.8 546,330.4
Cercetări științifice fundamentale 014 113,520.8 7,154.4 120,675.2
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 55,758.2 1,344.8 57,103.0
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 472,273.7 740,533.9 1,212,807.6
Serviciul datoriei 017 2,125,989.4 -230,190.1 1,895,799.3
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2,688,606.9 907.3 2,689,514.2
Apărare națională 02 779,025.2 -5,247.7 773,777.5
Forțe de apărare națională 021 380,951.6 -4,204.0 376,747.6
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 398,073.6 -1,043.7 397,029.9
Ordine publică și securitate națională 03 5,323,304.5 -2,384.3 5,320,920.2
Afaceri interne 031 2,973,405.2 63,002.9 3,036,408.1
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 405,588.2 26,306.0 431,894.2
Justiție 033 1,040,598.2 14,501.5 1,055,099.7
Sistemul penitenciar 034 731,484.6 -111,810.6 619,674.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității naționale 035 2,601.5 1,341.0 3,942.5
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale neatribuite la alte
036 169,626.8 4,274.9 173,901.7
grupe
Servicii în domeniul economiei 04 6,864,100.8 1,086,965.2 7,951,066.0
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 620,853.1 -179,023.9 441,829.2
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de vânătoare 042 1,822,725.4 421,347.2 2,244,072.6
Combustibil și energie 043 100,907.5 -25,754.8 75,152.7
Minerit, industrie și construcții 044 22,087.7 690.2 22,777.9
Transport 045 3,815,737.9 899,761.3 4,715,499.2
Comunicații 046 9,320.4 1,060.9 10,381.3
Alte activități economice 047 239,668.3 -37,734.0 201,934.3
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 232,800.5 6,618.3 239,418.8
Protecția mediului 05 358,332.9 76,653.4 434,986.3
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 81,206.2 37,763.9 118,970.1
Protecție împotriva poluării mediului 053 93,345.8 34,591.2 127,937.0
Protecție a biodiversității 054 9,925.0 6,935.3 16,860.3
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 100,910.4 -1,703.3 99,207.1
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 72,945.5 -933.7 72,011.8
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 643,255.5 -330,116.6 313,138.9
Gospodăria de locuințe 061 10,071.2 685.8 10,757.0
Aprovizionarea cu apă 063 631,184.3 -328,802.4 302,381.9
Alte servicii în domeniul gospodăriei serviiclor comunale neatribuite la alte grupe 066 2,000.0 -2,000.0
Ocrotirea sănătății 07 7,901,829.5 141,601.0 8,043,430.5
Produse, utilaje și echipament medical 071 44,323.9 -3,700.0 40,623.9
Servicii de ambulator 072 62,146.9 5,128.6 67,275.5
Servicii spitalicești 073 335,201.1 -979.6 334,221.5
Servicii de sănătate publică 074 865,881.0 59,209.7 925,090.7
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 1,322.5 1,322.5
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 43,071.1 1,407.8 44,478.9
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 6,551,205.5 80,534.5 6,631,740.0
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 634.6 634.6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 941,878.1 -4,376.2 937,501.9
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 412,048.3 -4,683.5 407,364.8
Servicii în domeniul culturii 082 372,303.1 -1,170.4 371,132.7
Servicii tele-radio și de presă 083 150,732.0 -1,404.9 149,327.1
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 6,794.7 2,882.6 9,677.3
neatribuite la alte grupe
Învătământ 09 12,625,825.9 -13,970.9 12,611,855.0
Educație timpurie și învățământ primar 091 32,114.3 24,338.3 56,452.6
Învățământ secundar 092 307,694.9 -26,634.0 281,060.9

1
Învățământ profesional tehnic 093 1,080,873.1 -13,347.0 1,067,526.1
Învățământ superior profesional 094 1,075,832.6 1,518.1 1,077,350.7
Învățământ nedefinit după nivel 095 9,984,387.6 -7,718.9 9,976,668.7
Servicii afiliate învățământului 096 17,373.1 -1,350.0 16,023.1
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 127,550.3 9,222.6 136,772.9
Protecție socială 10 12,138,890.8 -130,703.9 12,008,186.9
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 169,214.3 -8,913.8 160,300.5
Protecție persoanelor în etate 102 181,327.9 -2,091.9 179,236.0
Protecție a familiei și a copiilor 104 65,371.4 1,258.5 66,629.9
Protecție în caz de șomaj 105 41,635.9 -6,356.5 35,279.4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 21,350.0 15,000.0 36,350.0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 150,573.6 -84.7 150,488.9
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 11,509,417.7 -129,515.5 11,379,902.2
TOTAL 56,008,134.7 1,224,465.3 57,232,600.0

2
3
Tabelul nr. 6
la Nota informativă
Propuneri de modificare a anexei nr. 5
„Volumul cheltuielilor de personal pe autorități publice centrale”
mii lei
Propuneri de
Denumirea Cod Aprobat modificare Precizat
(+;-)
Secretariatul Parlamentului 0101 118,668.2 118,668.2
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 17,208.4 2,107.6 19,316.0
Curtea Constituțională 0103 11,990.1 11,990.1
Curtea de Conturi 0104 41,200.0 -1,440.0 39,760.0
Cancelaria de Stat 0201 100,811.4 100,811.4
Ministerul Finanțelor 0203 989,933.0 336.3 990,269.3
Ministerul Justiției 0204 467,185.2 14,634.5 481,819.7
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2,201,723.3 129,722.1 2,331,445.4
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 63,430.5 63,430.5
Ministerul Apărării 0207 559,852.6 7,135.6 566,988.2
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 136,225.4 -45,301.9 90,923.5
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219 253,568.5 -98,432.2 155,136.3
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 499,331.6 -173,167.3 326,164.3
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221 673,176.1 -260,118.2 413,057.9
Ministerul Economiei 0222 6,082.3 6,082.3
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223 40,956.9 40,956.9
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224 66,199.6 66,199.6
Ministerul Mediului 0225 35,666.3 35,666.3
Ministerul Educației și Cercetării 0226 152,168.6 152,168.6
Ministerul Culturii 0227 28,226.3 28,226.3
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 99,884.8 99,884.8
Ministerul Sănătății 0229 164,458.8 164,458.8
Biroul Național de Statistică 0241 79,673.8 3,268.7 82,942.5
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 4,938.0 4,938.0
Agenția Relații Interetnice 0243 2,180.0 2,180.0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 14,703.1 183.2 14,886.3
Agenția Proprietății Publice 0249 13,951.3 13,951.3
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 3,628.1 245.1 3,873.2
Agenția de Investiții 0251 3,500.8 417.0 3,917.8
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 34,108.0 1,143.4 35,251.4
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 132,445.3 14,050.8 146,496.1
Agenția Națională Antidoping 0277 849.0 849.0
Centrul Serviciului Civil 0279 1,287.9 1,287.9
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 369,875.3 7,897.0 377,772.3
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 7,051.2 303.3 7,354.5
Procuratura Generală 0303 314,950.3 8,700.0 323,650.3
Oficiul Avocatului Poporului 0401 8,557.1 8,557.1
Comisia Electorală Centrală 0402 10,566.9 927.6 11,494.5
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 6,063.4 993.6 7,057.0
Consiliul Audiovizualului 0404 6,874.6 150.1 7,024.7
Consiliul Concurenței 0405 17,631.2 17,631.2
Serviciul de Informații și Securitate 0406 249,345.0 1,060.9 250,405.9
Autoritatea Națională de Integritate 0407 14,938.2 14,938.2
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 100,750.1 33,929.2 134,679.3
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 2,847.7 2,847.7
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 5,488.6 5,488.6
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8,005.6 130.3 8,135.9
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 104,670.4 1,561.0 106,231.4
Academia de Științe a Moldovei 0501 8,520.6 8,520.6
Institutul Național al Justiției 0502 11,896.2 11,896.2
Acțiuni generale 0799 170,000.0 170,000.0
TOTAL 7,673,602.0 414,081.3 8,087,683.3
Tabelul nr.7
la Nota informativă

Propuneri de modificare a Anexei nr.6 „Volumul cheltuielilor pentru investiții capitale pe autorități bugetare”
-mii lei-

Aprobat Propuneri (+;-) Rectificat

inclusiv din contul inclusiv din contul inclusiv din contul


Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect resurselor resurselor resurselor
proiectelor proiectelor proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și TOTAL generale și
finanţate din finanţate din finanţate din
veniturilor veniturilor veniturilor
surse externe surse externe surse externe
colectate colectate colectate
TOTAL 1,648,054.3 259,519.9 1,388,534.4 609,182.4 -80,597.4 689,779.8 2,257,236.7 178,922.5 2,078,314.2

0203 Ministerul Finanţelor 51,715.7 25,534.9 26,180.8 -27,100.7 -15,797.1 -11,303.6 24,615.0 9,737.8 14,877.2
0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 881.9 881.9 881.9 881.9
Dezvoltarea Sistemului informațional „Statistica” 44.9 44.9 44.9 44.9
Dezvoltarea Sistemului informațional „Trezoreria”, unificat cu
Sistemul informațional „eDocPlat” 265.2 265.2 265.2 265.2
Dezvoltarea Sistemului informațional „Raportarea financiară a
autorităților bugetare” 353.3 353.3 353.3 353.3
Dezvoltarea Sistemului informațional „Certificarea auditorilor
interni în cadrul Sistemului informațional al Ministerului
Finanțelor” 92.2 92.2 92.2 92.2
Dezvoltarea Sistemului informațional „Planificarea salarială în
sectorul bugetar” 126.3 126.3 126.3 126.3
0502 Administrarea veniturilor publice 51,715.7 25,534.9 26,180.8 -27,982.6 -16,679.0 -11,303.6 23,733.1 8,855.9 14,877.2
Proiectul „Modernizarea administrării fiscale (TAMP)”, inclusiv:
305.1 305.1 794.9 794.9 1,100.0 1,100.0
Crearea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat 305.1 305.1 794.9 794.9 1,100.0 1,100.0
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la
frontiera moldo-română”, inclusiv: 48,410.6 22,534.9 25,875.7 -28,777.5 -16,679.0 -12,098.5 19,633.1 5,855.9 13,777.2
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal Leuşeni, raionul
Hâncești 8,911.6 640.7 8,270.9 7,769.2 4,391.4 3,377.8 16,680.8 5,032.1 11,648.7
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Sculeni, raionul
Ungheni 33,836.0 20,240.0 13,596.0 -33,836.0 -20,240.0 -13,596.0
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Giurgiulești,
raionul Cahul 5,663.0 1,654.2 4,008.8 -2,710.7 -830.4 -1,880.3 2,952.3 823.8 2,128.5
Construcția blocurilor sanitare la 23 posturi vamale 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
0204 Ministerul Justiţiei 139,428.0 68,500.0 70,928.0 -109,890.0 -38,962.0 -70,928.0 29,538.0 29,538.0
4015 Administrare judecătorească 10,000.0 10,000.0 -6,000.0 -6,000.0 4,000.0 4,000.0

1
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 2,000.0 2,000.0 -1,000.0 -1,000.0 1,000.0 1,000.0
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 1,500.0 1,500.0 -750.0 -750.0 750.0 750.0
Construcția sediului Judecătoriei Edineț 1,500.0 1,500.0 -750.0 -750.0 750.0 750.0
Construcția sediului Judecătoriei Hâncești 2,000.0 2,000.0 -2,000.0 -2,000.0
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 3,000.0 3,000.0 -1,500.0 -1,500.0 1,500.0 1,500.0
4302 Sistemul penitenciar 129,428.0 58,500.0 70,928.0 -103,890.0 -32,962.0 -70,928.0 25,538.0 25,538.0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 30,000.0 30,000.0 -15,462.0 -15,462.0 14,538.0 14,538.0
Reconstrucţia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul 10,000.0 10,000.0 -9,000.0 -9,000.0 1,000.0 1,000.0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7, satul
Rusca, raionul Hâncești 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul
Goian, municipiul Chișinău 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Proiectul „Construcţia penitenciarului din municipiul Chişinău”
79,428.0 8,500.0 70,928.0 -79,428.0 -8,500.0 -70,928.0
0205 Ministerul Afacerilor Interne 90,904.6 30,589.9 60,314.7 -8,587.9 2,698.5 -11,286.4 82,316.7 33,288.4 49,028.3
3502 Ordine şi siguranţă publică 17,650.0 5,290.0 12,360.0 102.0 102.0 17,752.0 5,392.0 12,360.0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv:
15,450.0 3,090.0 12,360.0 320.0 320.0 15,770.0 3,410.0 12,360.0
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei, nr.14,
municipiul Chișinău 15,450.0 3,090.0 12,360.0 320.0 320.0 15,770.0 3,410.0 12,360.0
Construcția anexei la clădirea laboratorului de expertiză genetico-
judiciară (ADN), str. Putna, nr.10, municipiul Chișinău
1,700.0 1,700.0 -5.4 -5.4 1,694.6 1,694.6
Construcția izolatorului de detenție provizorie al Inspectoratului
de Poliție Bălți 500.0 500.0 -212.6 -212.6 287.4 287.4
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 36,080.0 11,360.0 24,720.0 -2,000.0 -2,000.0 34,080.0 9,360.0 24,720.0
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, inclusiv: 32,960.0 8,240.0 24,720.0 32,960.0 8,240.0 24,720.0
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea
Centrului de Cooperare Transfrontalieră Lipcani, raionul
Briceni 32,960.0 8,240.0 24,720.0 32,960.0 8,240.0 24,720.0
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației
rutiere ,,Controlul traficului” 3,120.0 3,120.0 -2,000.0 -2,000.0 1,120.0 1,120.0
3506 Managementul frontierei 20,678.4 11,136.4 9,542.0 6,606.3 6,500.0 106.3 27,284.7 17,636.4 9,648.3
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv:
13,678.4 4,136.4 9,542.0 6,500.0 6,500.0 20,178.4 10,636.4 9,542.0
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
Brânza, raionul Cahul 3,419.6 1,034.1 2,385.5 2,866.4 2,866.4 6,286.0 3,900.5 2,385.5
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
Stoianovca, raionul Cantemir 3,419.6 1,034.1 2,385.5 1,786.1 1,786.1 5,205.7 2,820.2 2,385.5

2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni,
raionul Cantemir 3,419.6 1,034.1 2,385.5 1,434.7 1,434.7 4,854.3 2,468.8 2,385.5
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Valea
Mare, raionul Ungheni 3,419.6 1,034.1 2,385.5 412.8 412.8 3,832.4 1,446.9 2,385.5
Proiect „Creșterea capacității de cooperare polițienească
transfrontalieră în zona lacului Stânca -Costești”, inclusiv: 106.3 106.3 106.3 106.3
Construcția depozitului pentru păstrarea bărcii de intervenție
și a pontonului plutitor mobil al Sectorului Poliției de
Frontieră Costești, raionul Râșcani 106.3 106.3 106.3 106.3
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră
(TETRA) pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 16,496.2 2,803.5 13,692.7 -13,296.2 -1,903.5 -11,392.7 3,200.0 900.0 2,300.0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului
mobil de urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în
zona transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România”,
inclusiv: 7,580.7 7,580.7 -5,280.7 -5,280.7 2,300.0 2,300.0
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale,
municipiul Cahul 1,324.5 1,324.5 -1,324.5 -1,324.5
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD
Cantemir 2,317.5 2,317.5 -1,317.5 -1,317.5 1,000.0 1,000.0
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD
Ungheni 3,938.7 3,938.7 -2,638.7 -2,638.7 1,300.0 1,300.0
Proiectul „Răspuns comun eficient în situații de urgență
transfrontaliere”, inclusiv: 3,104.5 1,112.5 1,992.0 -3,104.5 -1,112.5 -1,992.0
Construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații
de Urgență Nord, municipiul Bălți 3,104.5 1,112.5 1,992.0 -3,104.5 -1,112.5 -1,992.0
Proiectul „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe
TIC în zona transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica
Moldova”, inclusiv: 4,911.0 791.0 4,120.0 -4,911.0 -791.0 -4,120.0
Reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru
Pompieri și Salvatori, satul Răzeni, raionul Ialoveni 4,911.0 791.0 4,120.0 -4,911.0 -791.0 -4,120.0
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Anenii Noi
900.0 900.0 900.0 900.0
0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 11,500.0 11,500.0 -7,500.0 -7,500.0 4,000.0 4,000.0
0601 Politici şi management în domeniul relaţiilor externe 500.0 500.0 -500.0 -500.0
Construcția anexei la sediul Ministerului Afacerilor Externe și
Integrării Europene, str.31 August 1989 nr.80, municipiul
Chişinău 500.0 500.0 -500.0 -500.0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul
0602
instituţiilor serviciului diplomatic 11,000.0 11,000.0 -7,000.0 -7,000.0 4,000.0 4,000.0

3
Construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în
Republica Belarus, orașul Minsk 8,000.0 8,000.0 -6,000.0 -6,000.0 2,000.0 2,000.0
Construcția complexului Ambasadei Republicii Moldova în
Republica Turcia, orașul Ankara 1,000.0 1,000.0 -1,000.0 -1,000.0
Reconstrucția sediului Consulatului Republicii Moldova în
Ucraina, orașul Odesa 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
0218 Ministerul Economiei și Infrastructurii 696,656.1 696,656.1 76,356.0 76,356.0 773,012.1 773,012.1
6402 Dezvoltarea drumurilor 696,656.1 696,656.1 76,356.0 76,356.0 773,012.1 773,012.1
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 542,753.5 542,753.5 76,356.0 76,356.0 619,109.5 619,109.5
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 153,902.6 153,902.6 153,902.6 153,902.6

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 17,657.6 1,238.2 16,419.4 1,810.4 1,810.4 19,468.0 1,238.2 18,229.8
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 16,126.3 1,238.2 14,888.1 1,810.4 1,810.4 17,936.7 1,238.2 16,698.5
Proiectul „Programul rural de reziliență economico-climatică
incluzivă (IFAD VI)” 1,077.4 1,077.4 1,810.4 1,810.4 2,887.8 2,887.8
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 1,292.8 64.3 1,228.5 1,292.8 64.3 1,228.5
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 12,582.2 12,582.2 12,582.2 12,582.2
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, satul
Sculeni, raionul Ungheni 12,582.2 12,582.2 12,582.2 12,582.2
Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, satul Băcioi, municipiul
Chișinău 1,173.9 1,173.9 1,173.9 1,173.9
7504 Construcţia locuinţelor 1,531.3 1,531.3 1,531.3 1,531.3
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 1,531.3 1,531.3 1,531.3 1,531.3
0220 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 15,219.4 15,219.4 15,219.4 15,219.4
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
8503
naţional 8,796.6 8,796.6 8,796.6 8,796.6
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei,
str. 31 August 1989, nr.115, municipiul Chişinău 2,041.9 2,041.9 2,041.9 2,041.9
Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu, nr.82,
municipiul Chișinău 2,749.6 2,749.6 2,749.6 2,749.6
Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a
Moldovei (Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor
Politice), str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.16,
municipiul Chișinău 652.4 652.4 652.4 652.4
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann,
nr.19, municipiul Chișinău 69.6 69.6 69.6 69.6
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, orașul
Căușeni, filiala Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 2,777.0 2,777.0 2,777.0 2,777.0

4
Proiectul „Promovarea tradițiilor etnografice din România și
Republica Moldova”, inclusiv: 37.2 37.2 37.2 37.2
Restaurarea Muzeului Satului, filiala Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală, bd. Dacia, municipiul Chișinău
37.2 37.2 37.2 37.2
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv:
468.9 468.9 468.9 468.9
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul
Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, satele
Butuceni și Morovaia, raionul Orhei 468.9 468.9 468.9 468.9
8602 Sport 1,368.4 1,368.4 1,368.4 1,368.4
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău
213.3 213.3 213.3 213.3
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire
a Loturilor Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare
Medicală, bd. Decebal nr.72/2, municipiul Chișinău 216.4 216.4 216.4 216.4
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii polivalente a Școlii
Sportive Specializate de Box, satul Grimăncăuți, raionul Briceni
938.7 938.7 938.7 938.7
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 1,522.4 1,522.4 1,522.4 1,522.4
Gazificarea clădirilor Școlii Profesionale nr.2, municipiul Cahul 1,522.4 1,522.4 1,522.4 1,522.4
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 3,532.0 3,532.0 3,532.0 3,532.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență
în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev, nr.4,
municipiul Chișinău 3,532.0 3,532.0 3,532.0 3,532.0
0221 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 17,669.5 17,669.5 17,669.5 17,669.5
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii
8019
sănătăţii 17,394.9 17,394.9 17,394.9 17,394.9
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului
mobil de urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în
zona transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România”,
inclusiv: 7,575.0 7,575.0 7,575.0 7,575.0
Construcția Unității de primiri urgențe a Institutului de
Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul
Chișinău 7,575.0 7,575.0 7,575.0 7,575.0
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău 9,819.9 9,819.9 9,819.9 9,819.9
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 274.6 274.6 274.6 274.6

5
Construcţia blocului locativ pentru participanţii la lichidarea
consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, str. Alba Iulia, nr.91/3,
municipiul Chişinău 274.6 274.6 274.6 274.6
0222 Ministerul Economiei 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
5002 Promovarea exporturilor 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
Proiectul „Ameliorarea competitivității II”, inclusiv: 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
Modernizarea paginii web a Consiliului Concurenței 320.0 320.0 320.0 320.0
Actualizarea sistemului informațional de gestionare a
Fondului de Garantare a Creditelor al Organizației pentru
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM) 230.0 230.0 230.0 230.0
Dezvoltarea sub-sistemului pentru actele permisive eliberate
de Primăria municipiului Chișinău 1,850.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0
0223 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 437,769.1 437,769.1 732,803.8 86.8 732,717.0 1,170,572.9 86.8 1,170,486.1
5803 Reţele electrice 4,218.9 4,218.9 4,218.9 4,218.9
Proiectul "Studiul de fezabilitate Interconectarea asincrona MD-
RO" 4,218.9 4,218.9 4,218.9 4,218.9
6402 Dezvoltarea drumurilor 424,229.8 424,229.8 727,898.1 727,898.1 1,152,127.9 1,152,127.9
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 263,258.1 263,258.1 523,832.4 523,832.4 787,090.5 787,090.5
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 160,971.7 160,971.7 204,065.7 204,065.7 365,037.4 365,037.4
6406 Dezvoltarea transportului aerian 86.8 86.8 86.8 86.8
Finalizarea construcției pistei de decolare-aterizare pentru
elicoptere cu drum de acces, satul Giurgiulești, raionul Cahul
86.8 86.8 86.8 86.8
7504 Construcţia locuinţelor 7,468.7 7,468.7 600.0 600.0 8,068.7 8,068.7
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 7,468.7 7,468.7 600.0 600.0 8,068.7 8,068.7
8806 Învăţământ liceal 6,070.6 6,070.6 6,070.6 6,070.6
Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată
de Guvernul Romaniei pentru instituţiile preşcolare din
Republica Moldova”, inclusiv: 6,070.6 6,070.6 6,070.6 6,070.6
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai
Eminescu” din municipiul Comrat 6,070.6 6,070.6 6,070.6 6,070.6
0224 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 33,170.1 10,110.2 23,059.9 -20,210.3 -6,737.4 -13,472.9 12,959.8 3,372.8 9,587.0
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură
27,410.1 4,350.2 23,059.9 -14,450.3 -977.4 -13,472.9 12,959.8 3,372.8 9,587.0
Proiectul „Programul rural de reziliență economico-climatică
incluzivă (IFAD VI)” 30.6 10.0 20.6 798.3 276.7 521.6 828.9 286.7 542.2
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 11,766.4 74.9 11,691.5 -4,559.9 -59.9 -4,500.0 7,206.5 15.0 7,191.5
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei
rurale (IFAD VIII)” 10,699.2 139.2 10,560.0 -10,504.2 -139.2 -10,365.0 195.0 195.0
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 787.8 787.8 870.5 870.5 1,658.3 1,658.3

6
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, satul
Sculeni, raionul Ungheni 650.3 650.3 870.5 870.5 1,520.8 1,520.8
Construcția unității de procesare a produselor de origine
animală, nedestinate consumului uman 137.5 137.5 137.5 137.5
Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, satul Băcioi, municipiul
Chișinău 4,126.1 4,126.1 -1,055.0 -1,055.0 3,071.1 3,071.1
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 5,760.0 5,760.0 -5,760.0 -5,760.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență
în Horticultură și Tehnologii Agricole, satul Țaul, raionul
Dondușeni 5,760.0 5,760.0 -5,760.0 -5,760.0
0225 Ministerul Mediului 37,000.0 37,000.0 37,000.0 37,000.0
Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor
7002
chimice 37,000.0 37,000.0 37,000.0 37,000.0
Proiectul „Pregatirea proiectelor de management al deşeurilor în
trei regiuni”, inclusiv: 37,000.0 37,000.0 37,000.0 37,000.0
Construcția depozitului regional pentru deșeuri menajere
solide 37,000.0 37,000.0 37,000.0 37,000.0
0226 Ministerul Educației și Cercetării 34,465.2 34,465.2 -4,409.8 -4,409.8 30,055.4 30,055.4
8602 Sport 5,631.6 5,631.6 590.2 590.2 6,221.8 6,221.8
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău
786.7 786.7 786.7 786.7
Reconstrucţia căminului pentru sportivi al Centrului Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, bd. Decebal, nr.72/2, municipiul
Chişinău 590.2 590.2 590.2 590.2
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire
a Loturilor Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare
Medicală, bd. Decebal nr.72/2, municipiul Chișinău
3,783.6 3,783.6 3,783.6 3,783.6
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii polivalente a Școlii
Sportive Specializate de Box, satul Grimăncăuți, raionul Briceni
1,061.3 1,061.3 1,061.3 1,061.3
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 1,887.6 1,887.6 1,887.6 1,887.6
Gazificarea clădirilor Școlii Profesionale nr.2, municipiul Cahul
1,887.6 1,887.6 1,887.6 1,887.6
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 26,946.0 26,946.0 -5,000.0 -5,000.0 21,946.0 21,946.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență
în Construcții, str. Gheorghe Asachi, nr.71, municipiul Chișinău
5,000.0 5,000.0 -5,000.0 -5,000.0

7
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență
în Energetică și Electronică, str. Melestiu, nr.12, municipiul
Chișinău 10,478.0 10,478.0 10,478.0 10,478.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență
în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev, nr.4,
municipiul Chișinău 11,468.0 11,468.0 11,468.0 11,468.0
0227 Ministerul Culturii 25,040.7 19,739.9 5,300.8 -17,452.5 -12,151.7 -5,300.8 7,588.2 7,588.2
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
8503
naţional 25,040.7 19,739.9 5,300.8 -17,452.5 -12,151.7 -5,300.8 7,588.2 7,588.2
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr.81, municipiul Chişinău 3,435.0 3,435.0 -3,435.0 -3,435.0
Reconstrucția edificiului Filarmonicii Naționale „Serghei
Lunchevici”, str. Mitropolit Varlaam, nr. 78, municipiul Chișinău
3,276.5 3,276.5 -3,276.5 -3,276.5
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei,
str. 31 August 1989, nr.115, municipiul Chişinău 5,458.1 5,458.1 -5,160.0 -5,160.0 298.1 298.1
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.113 și nr.115, municipiul
Chişinău 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
Reconstrucția sediului Muzeului de Istorie a Evreilor din
Republica Moldova, municipiul Chișinău 1,500.0 1,500.0 -1,500.0 -1,500.0
Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu, nr.82,
municipiul Chișinău 1,500.4 1,500.4 1,500.4 1,500.4
Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a
Moldovei (Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor
Politice), str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.16,
municipiul Chișinău 347.6 347.6 347.6 347.6
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann,
nr.19, municipiul Chișinău 885.4 885.4 885.4 885.4
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, orașul
Căușeni, filiala Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 698.0 698.0 2,000.0 2,000.0 2,698.0 2,698.0
Proiectul „Promovarea tradițiilor etnografice din România și
Republica Moldova”, inclusiv: 5,521.9 780.2 4,741.7 -5,521.9 -780.2 -4,741.7
Restaurarea Muzeului Satului, filiala Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală, bd. Dacia, municipiul Chișinău
5,521.9 780.2 4,741.7 -5,521.9 -780.2 -4,741.7
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv:
1,417.8 858.7 559.1 -559.1 -559.1 858.7 858.7
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul
Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, satele
Butuceni și Morovaia, raionul Orhei 1,417.8 858.7 559.1 -559.1 -559.1 858.7 858.7

8
0228 Ministerul Muncii și Protecției Sociale 75.4 75.4 75.4 75.4
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 75.4 75.4 75.4 75.4
Construcţia blocului locativ pentru participanţii la lichidarea
consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, str. Alba Iulia, nr.91/3,
municipiul Chişinău 75.4 75.4 75.4 75.4

0229 Ministerul Sănătății 27,244.5 15,648.8 11,595.7 -9,036.6 2,175.3 -11,211.9 18,207.9 17,824.1 383.8
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii
8019
sănătăţii 27,244.5 15,648.8 11,595.7 -9,036.6 2,175.3 -11,211.9 18,207.9 17,824.1 383.8
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului
mobil de urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în
zona transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România”,
inclusiv: 22,064.4 10,468.7 11,595.7 -12,036.6 -824.7 -11,211.9 10,027.8 9,644.0 383.8
Construcția Unității de primiri urgențe a Institutului de
Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul
Chișinău 19,915.2 9,644.0 10,271.2 -9,887.4 -9,887.4 10,027.8 9,644.0 383.8
Reconstrucția Unității de primiri urgențe a Spitalului Clinic
Municipal din Bălți 2,149.2 824.7 1,324.5 -2,149.2 -824.7 -1,324.5
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău 5,180.1 5,180.1 3,000.0 3,000.0 8,180.1 8,180.1
0406 Serviciul de Informații și Securitate 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
3602 Asigurarea securității de stat 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
Proiect de investiții capitale nr.4 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
0504 Fondul de Investiții Sociale 5,538.4 2,228.5 3,309.9 5,538.4 2,228.5 3,309.9
8806 Învăţământ liceal 5,538.4 2,228.5 3,309.9 5,538.4 2,228.5 3,309.9
Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată
de Guvernul Romaniei pentru instituţiile preşcolare din
Republica Moldova”, inclusiv: 5,538.4 2,228.5 3,309.9 5,538.4 2,228.5 3,309.9
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai
Eminescu” din municipiul Comrat 5,538.4 2,228.5 3,309.9 5,538.4 2,228.5 3,309.9
TOTAL 1,648,054.3 259,519.9 1,388,534.4 608,300.5 -81,479.3 689,779.8 2,256,354.8 178,040.6 2,078,314.2
inclusiv:
05 Managementul finanţelor publice 51,715.7 25,534.9 26,180.8 -27,982.6 -16,679.0 -11,303.6 23,733.1 8,855.9 14,877.2
0502 Administrarea veniturilor publice 51,715.7 25,534.9 26,180.8 -27,982.6 -16,679.0 -11,303.6 23,733.1 8,855.9 14,877.2
06 Afacerile externe și cooperarea externă 11,500.0 11,500.0 -7,500.0 -7,500.0 4,000.0 4,000.0
0601 Politici şi management în domeniul relaţiilor externe 500.0 500.0 -500.0 -500.0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602
serviciului diplomatic 11,000.0 11,000.0 -7,000.0 -7,000.0 4,000.0 4,000.0
35 Afaceri interne 74,408.4 27,786.4 46,622.0 4,708.3 4,602.0 106.3 79,116.7 32,388.4 46,728.3

9
3502 Ordine şi siguranţă publică 17,650.0 5,290.0 12,360.0 102.0 102.0 17,752.0 5,392.0 12,360.0
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 36,080.0 11,360.0 24,720.0 -2,000.0 -2,000.0 34,080.0 9,360.0 24,720.0
3506 Managementul frontierei 20,678.4 11,136.4 9,542.0 6,606.3 6,500.0 106.3 27,284.7 17,636.4 9,648.3
36 Securitatea națională 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
3602 Asigurarea securității de stat 7,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 16,496.2 2,803.5 13,692.7 -13,296.2 -1,903.5 -11,392.7 3,200.0 900.0 2,300.0
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 16,496.2 2,803.5 13,692.7 -13,296.2 -1,903.5 -11,392.7 3,200.0 900.0 2,300.0
40 Justiția 10,000.0 10,000.0 -6,000.0 -6,000.0 4,000.0 4,000.0
4015 Administrare judecătorească 10,000.0 10,000.0 -6,000.0 -6,000.0 4,000.0 4,000.0
43 Sistemul penitenciar 129,428.0 58,500.0 70,928.0 -103,890.0 -32,962.0 -70,928.0 25,538.0 25,538.0
4302 Sistemul penitenciar 129,428.0 58,500.0 70,928.0 -103,890.0 -32,962.0 -70,928.0 25,538.0 25,538.0
50 Servicii generale economice şi comerciale 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
5002 Promovarea exporturilor 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
51 Dezvoltarea agriculturii 43,536.4 5,588.4 37,948.0 -12,639.9 -977.4 -11,662.5 30,896.5 4,611.0 26,285.5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 43,536.4 5,588.4 37,948.0 -12,639.9 -977.4 -11,662.5 30,896.5 4,611.0 26,285.5
58 Dezvoltarea sectorului eneregetic 4,218.9 4,218.9 4,218.9 4,218.9
5803 Reţele electrice 4,218.9 4,218.9 4,218.9 4,218.9
64 Dezvoltarea transporturilor 1,120,885.9 1,120,885.9 804,340.9 86.8 804,254.1 1,925,226.8 86.8 1,925,140.0
6402 Dezvoltarea drumurilor 1,120,885.9 1,120,885.9 804,254.1 804,254.1 1,925,140.0 1,925,140.0
6406 Dezvoltarea transportului aerian 86.8 86.8 86.8 86.8
70 Protecția mediului 37,000.0 37,000.0 37,000.0 37,000.0
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi a substanţelor chimice
37,000.0 37,000.0 37,000.0 37,000.0
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale
9,000.0 9,000.0 600.0 600.0 9,600.0 9,600.0
7504 Construcţia locuinţelor 9,000.0 9,000.0 600.0 600.0 9,600.0 9,600.0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 44,639.4 33,043.7 11,595.7 -9,036.6 2,175.3 -11,211.9 35,602.8 35,219.0 383.8
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii
8019
sănătăţii 44,639.4 33,043.7 11,595.7 -9,036.6 2,175.3 -11,211.9 35,602.8 35,219.0 383.8
85 Cultura, cultele şi odihna 33,837.3 28,536.5 5,300.8 -17,452.5 -12,151.7 -5,300.8 16,384.8 16,384.8
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional
33,837.3 28,536.5 5,300.8 -17,452.5 -12,151.7 -5,300.8 16,384.8 16,384.8
86 Tineret şi sport 7,000.0 7,000.0 590.2 590.2 7,590.2 7,590.2
8602 Sport 7,000.0 7,000.0 590.2 590.2 7,590.2 7,590.2
88 Învăţământ 51,257.0 41,876.5 9,380.5 -10,760.0 -10,760.0 40,497.0 31,116.5 9,380.5
8806 Învăţământ liceal 11,609.0 2,228.5 9,380.5 11,609.0 2,228.5 9,380.5
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 3,410.0 3,410.0 3,410.0 3,410.0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 36,238.0 36,238.0 -10,760.0 -10,760.0 25,478.0 25,478.0
90 Protecţia socială 350.0 350.0 350.0 350.0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 350.0 350.0 350.0 350.0

10
Propuneri de modificare a anexei nr. 7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”

Legea nr.258 din 16.12.2020 Propuneri de modificare (+;-)


inclusiv transferuri inclusiv transferuri
inclusiv inclusiv
pentru asistența socială pentru pentru asistența socială
pentru
inclusiv compensarea inclusiv
procurarea pentru pentru
scutirilor de la pentru pentru
utilajului compensarea indemnizații compensarea indemnizații și din Fondul procurarea compensarea indemnizații compensarea indemnizații și compensarea din Fondul
plata acoperirea acoperirea
școlar, cheltuielilor pentru copiii diferenței de compensații pentru de susținere utilajului școlar, cheltuielilor pentru copiii diferenței de compensații pentru scutirilor de la de susținere
Cod Org1 Unitatea impozitului insuficienței insuficienței alte
mobilierului pentru adoptați și cei tarife la absolvenții socială a mobilierului pentru serviciile adoptați și cei tarife la energia absolvenții plata impozitului socială a
funciar pentru costurilor Total general pentru costurilor transferuri
Beneficiar administrativ- Total general cu destinație cu destinație pentru școlar și aflați sub instituțiilor de prestații populației cu destinație cu destinație pentru școlar și dotarea aflați sub tutelă electrică și la instituțiilor de populației
teritorială pentru școli
serviciile de energia
(venituri ratate)
pentru
infrastructura salariale pentru școli
de transport prestații sociale funciar (venituri pentru
infrastructura salariale curente cu
generală specială învățămîntul dotarea transport tutelă electrică și la învățămînt superior sociale cheltuieli pentru generală specială învățămîntul laboratoarelor în (pentru persoane (curatelă) gazele naturale învățămînt superior ratate) ale cheltuieli pentru
sportive ale drumurilor aferente sportive pentru copiii drumurilor aferente destinație
general laboratoarelor Total (pentru (curatelă) gazele și postsecundar servicii pentru copiii capitale pachetul general cadrul Total cu dizabilitate și postsecundar plasați în deținătorilor de capitale pachetul
generală
plasați în deținătorilor de publice locale domeniilor servicii sociale publice locale domeniilor
în cadrul persoane cu naturale pedagogic sociale minim de proiectului severă și pedagogic serviciile terenuri agricole minim de
terenuri proprii de proprii de
proiectului dizabilitate serviciile servicii „Reforma accentuată, copii sociale situate după servicii
agricole situate activitate activitate
„Reforma severă și sociale sociale Învățămîntului cu dizabilități, traseul Rîbnița- sociale
după traseul
Învățămîntului accentuată, în Moldova” persoane care Tiraspol
Rîbnița-
în Moldova” copii cu însoțesc o
Tiraspol
dizabilități, persoană cu
A 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Total general 14,202,474.4 2,038,169.8 11,923,284.1 9,861,089.8 25,389.0 237,589.3 301,128.2 95,848.6 94,052.2 29,486.8 52,066.6 17,777.0 11,897.0 630.0 408,786.6 958,271.2 130,400.0 241,020.5 7,577.1 7,419.8 2,552.5 4,117.3 595.2 243.4 -348.4 -560.8 70.6 750.0 157.3

Total nivelul II 10,216,846.9 1,120,993.5 8,916,657.5 7,416,151.8 25,389.0 209,087.7 298,233.5 95,848.6 94,052.2 29,486.8 52,066.6 14,882.3 11,897.0 166,209.8 671,185.7 130,400.0 179,195.9 5,926.6 5,926.6 1,059.3 4,117.3 595.2 243.4 -348.4 -560.8 70.6 750.0
Total nivelul I 3,985,627.5 917,176.3 3,006,626.6 2,444,938.0 28,501.6 2,894.7 2,894.7 630.0 242,576.8 287,085.5 61,824.6 1,650.5 1,493.2 1,493.2 157.3

mun. Bălți 483,013.5 2,062.4 472,676.5 402,460.9 29,281.8 15,392.7 4,289.9 4,503.6 2,673.4 3,247.4 678.4 5,900.0 17,345.2 2,295.9 8,274.6
Total nivelul II 475,590.2 467,611.3 397,954.0 29,281.8 15,392.7 4,289.9 4,503.6 2,673.4 3,247.4 678.4 5,900.0 16,786.9 2,295.9 7,978.9
Total nivelul I 7,423.3 2,062.4 5,065.2 4,506.9 558.3 295.7
1020 Consiliul Municipal 475,590.2 467,611.3 397,954.0 29,281.8 15,392.7 4,289.9 4,503.6 2,673.4 3,247.4 678.4 5,900.0 16,786.9 2,295.9 7,978.9
1021 Elizaveta 4,671.7 1,223.2 3,448.5 3,050.1 398.4
1022 Sadovoe 2,751.6 839.2 1,616.7 1,456.8 159.9 295.7

mun. Chișinău 2,875,154.0 21,627.1 2,800,417.6 2,438,352.0 70,305.7 53,244.8 21,539.4 15,941.5 12,250.2 1,882.9 1,630.8 44,000.0 176,457.0 18,058.1 53,109.3
Total nivelul II 2,686,972.6 2,635,034.2 2,293,373.6 68,826.2 53,244.8 21,539.4 15,941.5 12,250.2 1,882.9 1,630.8 42,000.0 159,531.5 18,058.1 51,938.4
Total nivelul I 188,181.4 21,627.1 165,383.4 144,978.4 1,479.5 2,000.0 16,925.5 1,170.9
1001 Consiliul Municipal 2,686,972.6 2,635,034.2 2,293,373.6 68,826.2 53,244.8 21,539.4 15,941.5 12,250.2 1,882.9 1,630.8 42,000.0 159,531.5 18,058.1 51,938.4
1002 Băcioi 16,019.1 1,486.9 14,532.2 13,199.3 1,332.9
1003 Bubuieci 10,387.4 1,544.1 8,272.1 7,288.0 984.1 571.2
1004 Budești 6,701.7 1,242.8 5,458.9 4,861.8 597.1
1005 Ciorescu 11,741.2 808.4 10,932.8 10,109.7 823.1
1011 Codru 11,605.4 1,979.0 9,626.4 7,650.6 1,975.8
1006 Colonița 10,007.0 939.8 9,067.2 8,632.3 434.9
1007 Condrița 1,006.5 823.5 78.2 78.2 104.8
1012 Cricova 13,438.3 1,256.8 12,181.5 10,896.1 1,285.4
1008 Cruzești 1,052.3 835.1 217.2 217.2
1013 Durlești 24,008.8 2,358.2 21,650.6 19,294.5 2,356.1
1009 Ghidighici 8,582.3 1,141.4 7,440.9 6,817.0 623.9
1010 Grătiești 10,446.2 1,028.2 9,418.0 8,619.0 799.0
1014 Sîngera 11,133.2 1,918.6 9,214.6 7,558.2 1,656.4
1017 Stăuceni 16,968.7 1,128.7 15,840.0 13,275.6 1,479.5 1,084.9
1018 Tohatin 4,957.9 657.5 3,805.5 3,470.1 335.4 494.9
1019 Trușeni 12,517.6 1,342.2 11,175.4 9,926.4 1,249.0
1015 Vadul lui Vodă 12,220.3 680.3 11,540.0 8,878.9 2,000.0 661.1
1016 Vatra 5,387.5 455.6 4,931.9 4,500.9 431.0

Anenii Noi 349,920.1 61,046.2 279,881.1 230,582.6 5,685.0 4,109.9 6,774.6 2,362.2 2,065.7 1,112.2 999.3 235.2 6,985.5 22,730.2 3,013.3 8,992.8
Total nivelul II 222,702.9 38,075.4 177,318.5 143,926.6 5,685.0 4,109.9 6,774.6 2,362.2 2,065.7 1,112.2 999.3 235.2 610.5 13,198.6 3,013.3 7,309.0
Total nivelul I 127,217.2 22,970.8 102,562.6 86,656.0 6,375.0 9,531.6 1,683.8
1023 Consiliul Raional 222,702.9 38,075.4 177,318.5 143,926.6 5,685.0 4,109.9 6,774.6 2,362.2 2,065.7 1,112.2 999.3 235.2 610.5 13,198.6 3,013.3 7,309.0
1041 Anenii Noi 18,501.5 1,439.8 17,061.7 14,285.0 1,450.0 1,326.7
1024 Botnărești 2,459.5 264.8 2,086.0 1,763.9 200.0 122.1 108.7
1025 Bulboaca 6,677.0 1,024.2 5,652.8 4,787.2 250.0 615.6
1026 Calfa 3,483.9 942.6 2,055.8 1,767.7 100.0 188.1 485.5
1027 Chetrosu 5,788.1 979.8 4,808.3 4,348.9 459.4
1028 Chirca 2,467.8 491.4 1,976.4 1,511.9 250.0 214.5
1029 Ciobanovca 4,261.7 996.1 2,903.9 2,152.6 550.0 201.3 361.7
1030 Cobusca Nouă 3,725.0 889.2 2,835.8 2,358.3 300.0 177.5
1031 Cobusca Veche 4,206.6 1,146.4 3,060.2 2,789.8 270.4
1032 Delacău 1,321.1 1,074.5 246.6 246.6
1033 Floreni 5,853.3 489.9 5,363.4 4,790.9 100.0 472.5
1034 Geamăna 10,387.7 1,289.1 8,995.2 8,612.0 383.2 103.4
1035 Gura Bîcului 4,637.3 1,015.7 3,427.9 2,923.1 100.0 404.8 193.7
1036 Hîrbovăț 8,118.8 1,281.5 6,712.0 5,637.5 450.0 624.5 125.3
1037 Maximovca 2,893.6 521.0 2,372.6 1,950.1 200.0 222.5
1038 Mereni 7,767.5 875.7 6,891.8 6,201.4 690.4
1039 Merenii Noi 472.0 194.9 277.1 100.0 177.1
1040 Ochiul Roș 1,233.0 841.9 391.1 350.0 41.1
1042 Puhăceni 5,317.7 1,194.7 4,123.0 3,432.6 275.0 415.4
1043 Roșcani 3,720.1 411.7 3,308.4 2,751.8 250.0 306.6
1045 Speia 4,068.9 1,063.3 2,863.0 2,526.7 336.3 142.6
1044 Șerpeni 4,648.1 1,309.3 3,338.8 2,481.9 450.0 406.9
1046 Telița 1,164.6 930.6 234.0 100.0 134.0
1047 Ţînţăreni 5,056.0 743.8 4,312.2 3,478.0 450.0 384.2
1048 Varnița 6,827.2 726.3 6,100.9 5,489.2 611.7
1049 Zolotievca 2,159.2 832.6 1,163.7 615.5 450.0 98.2 162.9

Basarabeasca 107,459.3 21,016.1 84,026.5 71,915.5 1,237.0 2,171.3 733.6 820.4 441.8 59.3 116.2 2,500.0 5,407.5 795.2 2,416.7
Total nivelul II 65,899.7 12,673.6 51,772.2 44,599.0 1,237.0 2,112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 800.0 2,229.0 795.2 1,453.9
Total nivelul I 41,559.6 8,342.5 32,254.3 27,316.5 59.3 59.3 1,700.0 3,178.5 962.8
1050 Consiliul Raional 65,899.7 12,673.6 51,772.2 44,599.0 1,237.0 2,112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 800.0 2,229.0 795.2 1,453.9
1051 Abaclia 8,586.2 1,596.3 6,989.9 6,378.1 611.8
1056 Basarabeasca 13,731.8 1,316.8 12,415.0 10,879.8 59.3 59.3 200.0 1,275.9
1052 Başcalia 4,691.8 1,413.9 2,726.8 2,322.8 404.0 551.1
1053 Carabetovca 2,738.8 1,049.0 1,689.8 1,491.7 198.1
1054 Iordanovca 2,055.9 805.7 1,015.7 919.8 95.9 234.5
1055 Iserlia 3,704.3 915.2 2,611.9 985.6 1,500.0 126.3 177.2
1057 Sadaclia 6,050.8 1,245.6 4,805.2 4,338.7 466.5

Briceni 305,088.7 64,250.9 237,190.5 190,617.6 4,101.0 3,567.9 1,811.7 918.0 628.3 71.6 138.3 12,998.5 24,435.0 1,470.5 3,647.3
Total nivelul II 180,948.0 34,803.4 145,050.3 120,729.3 3,611.7 3,496.3 1,811.7 918.0 628.3 138.3 15,742.5 1,470.5 1,094.3
Total nivelul I 124,140.7 29,447.5 92,140.2 69,888.3 489.3 71.6 71.6 12,998.5 8,692.5 2,553.0
1058 Consiliul Raional 180,948.0 34,803.4 145,050.3 120,729.3 3,611.7 3,496.3 1,811.7 918.0 628.3 138.3 15,742.5 1,470.5 1,094.3
1060 Balasineşti 3,565.4 1,142.7 2,300.4 2,026.9 273.5 122.3
1061 Bălcăuți 1,821.6 765.4 1,009.8 529.9 400.0 79.9 46.4
1059 Beleavinţi 3,020.3 846.6 2,173.7 1,709.1 200.0 264.6
1062 Berlinţi 3,495.2 1,114.3 2,289.3 1,861.9 200.0 227.4 91.6
1063 Bogdănești 3,032.2 880.5 2,151.7 1,611.3 400.0 140.4
1079 Briceni 20,323.8 969.5 19,354.3 15,100.9 71.6 71.6 3,200.0 981.8
1064 Bulboaca 1,866.9 988.4 848.4 550.7 200.0 97.7 30.1
1065 Caracuşenii Vechi 4,462.5 1,469.1 2,814.0 2,135.5 200.0 478.5 179.4
1066 Colicăuți 6,306.0 1,007.2 5,298.8 4,246.2 700.0 352.6
1067 Corjeuți 5,566.3 1,785.7 3,780.6 2,637.8 250.0 892.8
1068 Coteala 3,012.0 1,144.4 1,867.6 1,640.1 227.5
1069 Cotiujeni 4,879.7 1,446.9 3,432.8 2,412.6 600.0 420.2
1070 Criva 1,816.1 255.5 1,470.0 1,091.4 200.0 178.6 90.6
1071 Drepcăuți 3,820.4 1,296.0 2,342.2 1,877.8 200.0 264.4 182.2
1072 Grimăncăuți 5,462.1 1,205.4 4,256.7 2,341.9 1,431.0 483.8
1073 Halahora de Sus 2,804.8 993.0 1,718.6 1,133.7 400.0 184.9 93.2
1074 Hlina 2,630.7 764.6 1,536.6 1,425.1 111.5 329.5
1075 Larga 9,421.0 1,290.7 7,858.3 6,176.8 489.3 667.5 524.7 272.0
1080 Lipcani 7,103.0 646.1 6,456.9 5,419.8 450.0 587.1
1076 Mărcăuți 2,873.5 917.8 1,809.8 1,236.5 400.0 173.3 145.9
1077 Medveja 2,664.7 972.0 1,692.7 1,120.2 400.0 172.5
1078 Mihăileni 2,442.5 971.1 1,229.0 748.0 400.0 81.0 242.4
1081 Pererita 2,945.5 999.0 1,946.5 1,544.4 200.0 202.1
1083 Slobozia-Şirăuţi 3,125.2 975.1 2,048.5 1,229.4 700.0 119.1 101.6
1082 Şirăuţi 3,968.4 1,177.2 2,566.2 1,993.2 300.0 273.0 225.0
1084 Tabani 3,496.6 1,238.1 2,180.4 1,638.1 200.0 342.3 78.1
1085 Tețcani 4,156.5 1,115.3 3,041.2 2,521.1 200.0 320.1
1086 Trebisăuți 4,057.8 1,069.9 2,665.2 1,928.0 500.0 237.2 322.7

Cahul 515,846.1 97,390.8 410,923.9 345,734.1 7,261.9 8,313.4 3,065.2 2,173.0 1,316.8 1,224.9 533.5 13,258.3 34,326.9 2,029.3 7,531.4
Total nivelul II 307,086.4 59,267.1 244,657.6 209,139.9 1,287.3 8,238.1 3,065.2 2,173.0 1,316.8 1,149.6 533.5 3,416.3 20,546.7 2,029.3 3,161.7
Total nivelul I 208,759.7 38,123.7 166,266.3 136,594.2 5,974.6 75.3 75.3 9,842.0 13,780.2 4,369.7

Page 1
Tabelul nr.8
la Nota informativă

mii lei
Rectificat
inclusiv transferuri
inclusiv
pentru asistența socială
pentru
procurarea inclusiv pentru
pentru
utilajului compensarea indemnizații compensarea indemnizații și compensarea din Fondul
acoperirea
școlar, cheltuielilor pentru copiii diferenței de compensații scutirilor de la de susținere
insuficienței alte
mobilierului pentru adoptați și cei tarife la energia pentru plata impozitului socială a
Total general pentru costurilor transferuri
cu destinație cu destinație pentru școlar și serviciile de aflați sub tutelă electrică și la absolvenții funciar (venituri pentru populației
pentru școli prestații infrastructura salariale curente cu
generală specială învățămîntul dotarea transport (curatelă) gazele naturale instituțiilor de ratate) ale cheltuieli pentru
sportive sociale pentru drumurilor aferente destinație
învățămînt copiii plasați deținătorilor de
general laboratoarelor Total (pentru servicii capitale pachetul
publice locale domeniilor generală
în cadrul persoane cu superior și sociale
în serviciile terenuri agricole minim de
proprii de
proiectului dizabilitate postsecundar sociale situate după servicii
activitate
„Reforma severă și pedagogic traseul Rîbnița- sociale
Învățămîntulu accentuată, Tiraspol
i în Moldova” copii cu
dizabilități,
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

14,210,051.5 2,038,169.8 11,930,703.9 9,863,642.3 29,506.3 237,589.3 301,128.2 96,443.8 94,295.6 29,138.4 51,505.8 17,777.0 11,967.6 630.0 409,536.6 958,271.2 130,400.0 241,020.5 157.3

10,222,773.5 1,120,993.5 8,922,584.1 7,417,211.1 29,506.3 209,087.7 298,233.5 96,443.8 94,295.6 29,138.4 51,505.8 14,882.3 11,967.6 166,959.8 671,185.7 130,400.0 179,195.9
3,987,278.0 917,176.3 3,008,119.8 2,446,431.2 28,501.6 2,894.7 2,894.7 630.0 242,576.8 287,085.5 61,824.6 157.3

483,013.5 2,062.4 472,676.5 402,460.9 29,281.8 15,392.7 4,289.9 4,503.6 2,673.4 3,247.4 678.4 5,900.0 17,345.2 2,295.9 8,274.6
475,590.2 467,611.3 397,954.0 29,281.8 15,392.7 4,289.9 4,503.6 2,673.4 3,247.4 678.4 5,900.0 16,786.9 2,295.9 7,978.9
7,423.3 2,062.4 5,065.2 4,506.9 558.3 295.7
475,590.2 467,611.3 397,954.0 29,281.8 15,392.7 4,289.9 4,503.6 2,673.4 3,247.4 678.4 5,900.0 16,786.9 2,295.9 7,978.9
4,671.7 1,223.2 3,448.5 3,050.1 398.4
2,751.6 839.2 1,616.7 1,456.8 159.9 295.7

2,875,154.0 21,627.1 2,800,417.6 2,438,352.0 70,305.7 53,244.8 21,539.4 15,941.5 12,250.2 1,882.9 1,630.8 44,000.0 176,457.0 18,058.1 53,109.3
2,686,972.6 2,635,034.2 2,293,373.6 68,826.2 53,244.8 21,539.4 15,941.5 12,250.2 1,882.9 1,630.8 42,000.0 159,531.5 18,058.1 51,938.4
188,181.4 21,627.1 165,383.4 144,978.4 1,479.5 2,000.0 16,925.5 1,170.9
2,686,972.6 2,635,034.2 2,293,373.6 68,826.2 53,244.8 21,539.4 15,941.5 12,250.2 1,882.9 1,630.8 42,000.0 159,531.5 18,058.1 51,938.4
16,019.1 1,486.9 14,532.2 13,199.3 1,332.9
10,387.4 1,544.1 8,272.1 7,288.0 984.1 571.2
6,701.7 1,242.8 5,458.9 4,861.8 597.1
11,741.2 808.4 10,932.8 10,109.7 823.1
11,605.4 1,979.0 9,626.4 7,650.6 1,975.8
10,007.0 939.8 9,067.2 8,632.3 434.9
1,006.5 823.5 78.2 78.2 104.8
13,438.3 1,256.8 12,181.5 10,896.1 1,285.4
1,052.3 835.1 217.2 217.2
24,008.8 2,358.2 21,650.6 19,294.5 2,356.1
8,582.3 1,141.4 7,440.9 6,817.0 623.9
10,446.2 1,028.2 9,418.0 8,619.0 799.0
11,133.2 1,918.6 9,214.6 7,558.2 1,656.4
16,968.7 1,128.7 15,840.0 13,275.6 1,479.5 1,084.9
4,957.9 657.5 3,805.5 3,470.1 335.4 494.9
12,517.6 1,342.2 11,175.4 9,926.4 1,249.0
12,220.3 680.3 11,540.0 8,878.9 2,000.0 661.1
5,387.5 455.6 4,931.9 4,500.9 431.0

349,920.1 61,046.2 279,881.1 230,582.6 5,685.0 4,109.9 6,774.6 2,362.2 2,065.7 1,112.2 999.3 235.2 6,985.5 22,730.2 3,013.3 8,992.8
222,702.9 38,075.4 177,318.5 143,926.6 5,685.0 4,109.9 6,774.6 2,362.2 2,065.7 1,112.2 999.3 235.2 610.5 13,198.6 3,013.3 7,309.0
127,217.2 22,970.8 102,562.6 86,656.0 6,375.0 9,531.6 1,683.8
222,702.9 38,075.4 177,318.5 143,926.6 5,685.0 4,109.9 6,774.6 2,362.2 2,065.7 1,112.2 999.3 235.2 610.5 13,198.6 3,013.3 7,309.0
18,501.5 1,439.8 17,061.7 14,285.0 1,450.0 1,326.7
2,459.5 264.8 2,086.0 1,763.9 200.0 122.1 108.7
6,677.0 1,024.2 5,652.8 4,787.2 250.0 615.6
3,483.9 942.6 2,055.8 1,767.7 100.0 188.1 485.5
5,788.1 979.8 4,808.3 4,348.9 459.4
2,467.8 491.4 1,976.4 1,511.9 250.0 214.5
4,261.7 996.1 2,903.9 2,152.6 550.0 201.3 361.7
3,725.0 889.2 2,835.8 2,358.3 300.0 177.5
4,206.6 1,146.4 3,060.2 2,789.8 270.4
1,321.1 1,074.5 246.6 246.6
5,853.3 489.9 5,363.4 4,790.9 100.0 472.5
10,387.7 1,289.1 8,995.2 8,612.0 383.2 103.4
4,637.3 1,015.7 3,427.9 2,923.1 100.0 404.8 193.7
8,118.8 1,281.5 6,712.0 5,637.5 450.0 624.5 125.3
2,893.6 521.0 2,372.6 1,950.1 200.0 222.5
7,767.5 875.7 6,891.8 6,201.4 690.4
472.0 194.9 277.1 100.0 177.1
1,233.0 841.9 391.1 350.0 41.1
5,317.7 1,194.7 4,123.0 3,432.6 275.0 415.4
3,720.1 411.7 3,308.4 2,751.8 250.0 306.6
4,068.9 1,063.3 2,863.0 2,526.7 336.3 142.6
4,648.1 1,309.3 3,338.8 2,481.9 450.0 406.9
1,164.6 930.6 234.0 100.0 134.0
5,056.0 743.8 4,312.2 3,478.0 450.0 384.2
6,827.2 726.3 6,100.9 5,489.2 611.7
2,159.2 832.6 1,163.7 615.5 450.0 98.2 162.9

107,459.3 21,016.1 84,026.5 71,915.5 1,237.0 2,171.3 733.6 820.4 441.8 59.3 116.2 2,500.0 5,407.5 795.2 2,416.7
65,899.7 12,673.6 51,772.2 44,599.0 1,237.0 2,112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 800.0 2,229.0 795.2 1,453.9
41,559.6 8,342.5 32,254.3 27,316.5 59.3 59.3 1,700.0 3,178.5 962.8
65,899.7 12,673.6 51,772.2 44,599.0 1,237.0 2,112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 800.0 2,229.0 795.2 1,453.9
8,586.2 1,596.3 6,989.9 6,378.1 611.8
13,731.8 1,316.8 12,415.0 10,879.8 59.3 59.3 200.0 1,275.9
4,691.8 1,413.9 2,726.8 2,322.8 404.0 551.1
2,738.8 1,049.0 1,689.8 1,491.7 198.1
2,055.9 805.7 1,015.7 919.8 95.9 234.5
3,704.3 915.2 2,611.9 985.6 1,500.0 126.3 177.2
6,050.8 1,245.6 4,805.2 4,338.7 466.5

305,088.7 64,250.9 237,190.5 190,617.6 4,101.0 3,567.9 1,811.7 918.0 628.3 71.6 138.3 12,998.5 24,435.0 1,470.5 3,647.3
180,948.0 34,803.4 145,050.3 120,729.3 3,611.7 3,496.3 1,811.7 918.0 628.3 138.3 15,742.5 1,470.5 1,094.3
124,140.7 29,447.5 92,140.2 69,888.3 489.3 71.6 71.6 12,998.5 8,692.5 2,553.0
180,948.0 34,803.4 145,050.3 120,729.3 3,611.7 3,496.3 1,811.7 918.0 628.3 138.3 15,742.5 1,470.5 1,094.3
3,565.4 1,142.7 2,300.4 2,026.9 273.5 122.3
1,821.6 765.4 1,009.8 529.9 400.0 79.9 46.4
3,020.3 846.6 2,173.7 1,709.1 200.0 264.6
3,495.2 1,114.3 2,289.3 1,861.9 200.0 227.4 91.6
3,032.2 880.5 2,151.7 1,611.3 400.0 140.4
20,323.8 969.5 19,354.3 15,100.9 71.6 71.6 3,200.0 981.8
1,866.9 988.4 848.4 550.7 200.0 97.7 30.1
4,462.5 1,469.1 2,814.0 2,135.5 200.0 478.5 179.4
6,306.0 1,007.2 5,298.8 4,246.2 700.0 352.6
5,566.3 1,785.7 3,780.6 2,637.8 250.0 892.8
3,012.0 1,144.4 1,867.6 1,640.1 227.5
4,879.7 1,446.9 3,432.8 2,412.6 600.0 420.2
1,816.1 255.5 1,470.0 1,091.4 200.0 178.6 90.6
3,820.4 1,296.0 2,342.2 1,877.8 200.0 264.4 182.2
5,462.1 1,205.4 4,256.7 2,341.9 1,431.0 483.8
2,804.8 993.0 1,718.6 1,133.7 400.0 184.9 93.2
2,630.7 764.6 1,536.6 1,425.1 111.5 329.5
9,421.0 1,290.7 7,858.3 6,176.8 489.3 667.5 524.7 272.0
7,103.0 646.1 6,456.9 5,419.8 450.0 587.1
2,873.5 917.8 1,809.8 1,236.5 400.0 173.3 145.9
2,664.7 972.0 1,692.7 1,120.2 400.0 172.5
2,442.5 971.1 1,229.0 748.0 400.0 81.0 242.4
2,945.5 999.0 1,946.5 1,544.4 200.0 202.1
3,125.2 975.1 2,048.5 1,229.4 700.0 119.1 101.6
3,968.4 1,177.2 2,566.2 1,993.2 300.0 273.0 225.0
3,496.6 1,238.1 2,180.4 1,638.1 200.0 342.3 78.1
4,156.5 1,115.3 3,041.2 2,521.1 200.0 320.1
4,057.8 1,069.9 2,665.2 1,928.0 500.0 237.2 322.7

515,846.1 97,390.8 410,923.9 345,734.1 7,261.9 8,313.4 3,065.2 2,173.0 1,316.8 1,224.9 533.5 13,258.3 34,326.9 2,029.3 7,531.4
307,086.4 59,267.1 244,657.6 209,139.9 1,287.3 8,238.1 3,065.2 2,173.0 1,316.8 1,149.6 533.5 3,416.3 20,546.7 2,029.3 3,161.7
208,759.7 38,123.7 166,266.3 136,594.2 5,974.6 75.3 75.3 9,842.0 13,780.2 4,369.7

Page 2
1087 Consiliul Raional 307,086.4 59,267.1 244,657.6 209,139.9 1,287.3 8,238.1 3,065.2 2,173.0 1,316.8 1,149.6 533.5 3,416.3 20,546.7 2,029.3 3,161.7
1088 Alexanderfeld 1,857.9 357.4 1,484.5 1,322.1 162.4 16.0
1089 Alexandru Ioan Cuza 4,345.6 879.1 3,466.5 3,168.6 297.9
1090 Andrușul de Jos 5,132.2 1,063.8 3,966.2 3,089.7 600.0 276.5 102.2
1091 Andrușul de Sus 3,791.0 1,037.2 2,701.1 2,224.0 300.0 177.1 52.7
1092 Badicul Moldovenesc 2,678.5 951.3 1,589.1 1,134.0 300.0 155.1 138.1
1093 Baurci-Moldoveni 4,353.6 1,165.4 3,138.9 2,592.2 300.0 246.7 49.3
1094 Borceag 4,313.8 782.1 3,175.1 2,447.4 550.0 177.7 356.6
1095 Brînza 4,044.7 1,228.0 2,798.9 2,510.7 288.2 17.8
1096 Bucuria 858.4 337.0 381.9 300.0 81.9 139.5
1098 Burlacu 3,641.5 772.9 2,868.6 2,640.7 227.9
1097 Burlăceni 3,513.0 338.2 3,174.8 2,938.4 236.4
1115 Cahul 65,052.1 4,364.7 60,687.4 49,924.1 5,974.6 350.0 4,438.7
1099 Chioselia Mare 1,979.9 1,096.3 883.6 700.0 183.6
1100 Cîşliţa-Prut 2,951.5 1,063.6 1,848.9 1,059.8 650.0 139.1 39.0
1101 Colibași 9,407.9 1,570.5 7,398.4 6,716.9 681.5 439.0
1102 Crihana Veche 5,633.4 1,464.4 4,169.0 3,448.8 162.0 558.2
1103 Cucoara 3,081.4 1,088.3 1,804.2 1,586.1 218.1 188.9
1104 Doina 5,082.8 977.0 3,873.4 3,028.4 650.0 195.0 232.4
1105 Găvănoasa 1,344.2 782.6 561.6 300.0 261.6
1106 Giurgiulești 4,577.4 483.8 4,093.6 3,448.9 300.0 344.7
1107 Huluboaia 2,366.2 969.3 1,377.2 976.2 300.0 101.0 19.7
1108 Iujnoe 3,212.3 986.3 2,181.5 1,187.2 910.0 84.3 44.5
1109 Larga Nouă 2,553.0 736.5 1,816.5 1,338.3 300.0 178.2
1110 Lebedenco 3,397.4 730.2 2,667.2 1,796.2 600.0 271.0
1111 Lopăţica 1,347.7 771.5 75.1 75.1 501.1
1112 Lucești 667.3 166.2 367.8 300.0 67.8 133.3
1113 Manta 7,433.5 1,430.7 5,957.6 5,484.3 473.3 45.2
1114 Moscovei 4,822.4 730.4 4,092.0 3,063.9 650.0 378.1
1116 Pelinei 5,200.2 1,155.6 3,837.2 3,151.4 420.0 265.8 207.4
1117 Roșu 4,351.6 867.6 3,484.0 3,112.2 371.8
1118 Slobozia Mare 10,862.1 1,563.7 8,783.0 8,093.4 689.6 515.4
1119 Taraclia de Salcie 3,388.6 1,106.2 1,973.1 1,789.4 183.7 309.3
1120 Tartaul de Salcie 3,133.8 935.9 2,129.2 1,712.2 300.0 117.0 68.7
1121 Tătărești 4,128.9 1,158.3 2,970.6 2,447.4 300.0 223.2
1122 Vadul lui Isac 3,987.6 1,273.0 2,533.4 2,202.4 331.0 181.2
1123 Văleni 6,325.7 1,299.9 4,453.4 4,091.9 361.5 572.4
1124 Zîrnești 3,940.6 438.8 3,501.8 2,867.0 75.3 75.3 300.0 259.5

Cantemir 280,522.9 57,353.7 220,460.9 185,736.9 3,327.0 5,115.2 1,455.9 2,408.7 810.8 60.0 379.8 4,925.0 19,884.7 1,472.1 2,708.3 12.0 12.0 12.0 320.0 -320.0
Total nivelul II 174,416.6 30,906.4 141,555.4 118,602.0 3,327.0 5,055.2 1,455.9 2,408.7 810.8 379.8 13,099.1 1,472.1 1,954.8 320.0 -320.0
Total nivelul I 106,106.3 26,447.3 78,905.5 67,134.9 60.0 60.0 4,925.0 6,785.6 753.5 12.0 12.0 12.0
1125 Consiliul Raional 174,416.6 30,906.4 141,555.4 118,602.0 3,327.0 5,055.2 1,455.9 2,408.7 810.8 379.8 13,099.1 1,472.1 1,954.8 320.0 -320.0
1126 Antonești 3,467.6 784.8 2,385.2 1,806.8 400.0 178.4 297.6
1127 Baimaclia 7,002.0 965.5 6,036.5 5,668.0 368.5
1128 Cania 4,590.2 1,089.0 3,501.2 2,693.2 60.0 60.0 350.0 398.0
1142 Cantemir 8,637.1 570.6 8,066.5 7,479.5 587.0
1129 Capaclia 3,632.5 1,129.5 2,438.6 2,221.1 217.5 64.4
1131 Chioselia 3,655.1 1,060.9 2,594.2 2,343.5 250.7
1133 Ciobalaccia 4,881.2 1,113.4 3,767.8 3,405.6 362.2
1130 Cîietu 3,300.4 998.3 2,302.1 2,154.0 148.1 4.0 4.0 4.0
1134 Cîrpești 3,540.2 1,283.5 2,256.7 1,983.5 273.2
1132 Cîşla 1,180.6 743.8 436.8 360.0 76.8
1135 Cociulia 5,075.4 1,271.3 3,791.8 3,402.0 389.8 12.3
1136 Coştangalia 3,022.3 168.1 2,824.4 2,110.9 600.0 113.5 29.8
1137 Enichioi 4,501.0 780.5 3,720.5 3,029.5 475.0 216.0 6.0 6.0 6.0
1138 Gotești 6,614.5 1,468.5 4,989.9 4,480.1 509.8 156.1
1139 Haragîş 2,683.8 954.2 1,729.6 1,611.7 117.9
1140 Lărguța 4,210.0 1,250.5 2,959.5 2,638.6 320.9 2.0 2.0 2.0
1141 Lingura 1,231.5 992.7 183.6 183.6 55.2
1143 Pleșeni 4,703.3 515.3 4,188.0 3,832.8 355.2
1144 Plopi 4,964.5 1,005.6 3,958.9 2,583.5 1,200.0 175.4
1145 Porumbești 3,043.0 973.0 2,070.0 1,886.4 183.6
1146 Sadîc 3,981.3 1,269.3 2,712.0 2,059.4 400.0 252.6
1148 Stoianovca 2,382.2 876.0 1,506.2 869.4 490.0 146.8
1147 Şamalia 1,995.2 1,006.1 886.4 625.6 150.0 110.8 102.7
1149 Tartaul 3,538.8 1,046.3 2,492.5 2,271.2 221.3
1151 Toceni 3,250.5 1,005.8 2,244.7 1,608.0 500.0 136.7
1150 Țiganca 4,180.3 1,169.0 3,011.3 2,695.9 315.4
1152 Vişniovca 2,841.8 955.8 1,850.6 1,674.7 175.9 35.4

Călărași 304,920.7 64,357.1 237,165.1 197,103.0 5,623.1 5,565.4 1,800.6 2,429.6 710.6 331.8 292.8 6,220.9 19,659.0 2,993.7 3,398.5
Total nivelul II 178,644.6 33,226.9 143,155.0 123,722.5 5,233.6 1,800.6 2,429.6 710.6 292.8 11,205.2 2,993.7 2,262.7 490.0 490.0 490.0
Total nivelul I 126,276.1 31,130.2 94,010.1 73,380.5 5,623.1 331.8 331.8 6,220.9 8,453.8 1,135.8 -490.0 -490.0 -490.0
1153 Consiliul Raional 178,644.6 33,226.9 143,155.0 123,722.5 5,233.6 1,800.6 2,429.6 710.6 292.8 11,205.2 2,993.7 2,262.7 490.0 490.0 490.0
1154 Bahmut 4,051.5 1,027.4 3,019.4 2,706.2 100.0 213.2 4.7
1155 Bravicea 6,073.8 1,294.5 4,353.7 3,971.2 382.5 425.6
1156 Buda 2,458.4 1,023.7 1,434.7 1,101.8 62.3 62.3 150.0 120.6
1157 Căbăiești 2,717.9 1,088.2 1,629.7 1,362.4 150.0 117.3
1167 Călărași 22,202.9 1,789.4 20,413.5 12,624.6 5,623.1 141.8 141.8 300.0 1,724.0
1158 Dereneu 3,840.5 1,129.9 2,710.6 1,228.9 1,325.0 156.7 -490.0 -490.0 -490.0
1159 Frumoasa 1,700.3 814.9 885.4 704.1 100.0 81.3
1161 Hirova 3,175.5 1,036.3 1,908.5 1,646.6 100.0 161.9 230.7
1160 Hîrjauca 3,424.1 467.0 2,957.1 2,151.2 500.0 305.9
1162 Hoginești 3,907.7 1,106.5 2,741.0 2,036.8 502.9 201.3 60.2
1163 Horodiște 3,215.2 1,161.0 2,054.2 1,762.0 292.2
1164 Meleșeni 2,666.4 1,051.4 1,615.0 1,327.5 100.0 187.5
1165 Nișcani 1,481.7 955.2 526.5 338.0 188.5
1166 Onișcani 3,493.2 1,020.2 2,234.2 1,906.2 100.0 228.0 238.8
1168 Păulești 1,820.2 844.8 975.4 869.5 105.9
1169 Peticeni 2,805.5 912.9 1,892.6 1,754.4 138.2
1171 Pitușca 5,475.1 1,161.3 4,313.8 3,655.6 300.0 358.2
1170 Pîrjolteni 3,046.1 939.8 2,106.3 1,912.0 194.3
1172 Răciula 4,730.7 1,169.9 3,560.8 3,197.0 65.4 65.4 298.4
1173 Rădeni 2,552.1 1,123.3 1,385.7 1,195.1 190.6 43.1
1174 Sadova 4,191.1 1,190.7 3,000.4 2,115.3 600.0 285.1
1175 Săseni 3,108.3 1,197.4 1,867.7 1,499.7 100.0 268.0 43.2
1176 Sipoteni 14,372.4 1,809.7 12,478.4 11,485.4 130.0 863.0 84.3
1177 Temeleuți 2,957.5 1,019.2 1,938.3 1,771.6 166.7
1179 Tuzara 4,297.7 1,217.3 3,075.2 2,758.1 317.1 5.2
1178 Ţibirica 4,924.2 1,076.9 3,847.3 2,391.9 62.3 62.3 1,125.0 268.1
1180 Vălcineț 5,407.6 1,429.0 3,978.6 3,302.5 200.0 476.1
1181 Vărzăreștii Noi 2,178.5 1,072.4 1,106.1 942.9 163.2

Căușeni 392,037.2 76,098.4 313,882.1 252,498.3 4,610.6 16,639.6 2,134.1 2,784.2 8,628.9 782.9 1,899.9 409.6 11,487.5 25,571.6 3,074.5 2,056.7 445.0 445.0 445.0
Total nivelul II 252,681.8 44,550.4 206,391.2 164,201.1 4,610.6 16,639.6 2,134.1 2,784.2 8,628.9 782.9 1,899.9 409.6 2,500.0 15,365.4 3,074.5 1,740.2
Total nivelul I 139,355.4 31,548.0 107,490.9 88,297.2 8,987.5 10,206.2 316.5 445.0 445.0 445.0
1182 Consiliul Raional 252,681.8 44,550.4 206,391.2 164,201.1 4,610.6 16,639.6 2,134.1 2,784.2 8,628.9 782.9 1,899.9 409.6 2,500.0 15,365.4 3,074.5 1,740.2
1183 Baccealia 3,651.6 1,105.7 2,545.9 1,896.1 400.0 249.8
1184 Baimaclia 5,119.0 1,188.9 3,930.1 3,015.3 637.5 277.3
1197 Căinari 5,380.9 1,102.3 4,278.6 3,679.1 100.0 499.5
1198 Căușeni 31,712.5 2,285.0 29,427.5 25,573.6 1,750.8 2,103.1
1185 Chircăiești 5,682.8 1,373.7 4,309.1 3,344.6 574.2 390.3
1186 Chircăieștii Noi 3,133.5 1,105.6 2,027.9 1,641.3 200.0 186.6
1189 Ciuflești 1,993.9 851.7 1,142.2 1,012.6 129.6
1187 Cîrnățeni 4,475.0 1,184.9 3,290.1 2,960.5 329.6
1188 Cîrnățenii Noi 3,097.2 1,089.9 2,007.3 1,623.6 200.0 183.7
1190 Copanca 7,373.3 1,441.5 5,931.8 3,968.0 1,375.0 588.8
1191 Coșcalia 3,295.0 1,150.0 2,111.3 1,872.1 239.2 33.7
1192 Fîrlădeni 5,212.2 1,499.4 3,712.8 2,681.9 500.0 530.9
1193 Grădinița 2,030.5 915.7 1,114.8 982.8 132.0
1194 Grigorievca 1,961.4 799.5 1,161.9 1,028.3 133.6
1195 Hagimus 4,002.6 1,099.7 2,902.9 2,563.3 339.6 445.0 445.0 445.0
1196 Opaci 5,462.4 1,443.7 4,018.7 3,625.8 392.9
1199 Pervomaisc 3,198.2 270.1 2,928.1 1,769.2 1,000.0 158.9
1200 Plop-Știubei 4,305.3 1,112.6 3,192.7 2,237.2 750.0 205.5
1201 Săiți 3,723.8 859.6 2,864.2 2,419.5 200.0 244.7
1202 Sălcuța 6,045.9 1,438.4 4,607.5 4,082.8 524.7
1205 Taraclia 4,014.5 1,092.6 2,921.9 2,445.6 476.3
1203 Tănătari 3,547.4 1,206.5 2,340.9 2,032.6 308.3
1204 Tănătarii Noi 1,121.9 844.2 277.7 200.0 77.7
1206 Tocuz 7,554.8 1,376.7 6,178.1 4,985.1 700.0 493.0
1207 Ucrainca 3,037.4 1,132.9 1,747.0 1,557.2 189.8 157.5
1208 Ursoaia 4,151.9 1,096.6 3,055.3 2,356.9 400.0 298.4

Page 3
307,086.4 59,267.1 244,657.6 209,139.9 1,287.3 8,238.1 3,065.2 2,173.0 1,316.8 1,149.6 533.5 3,416.3 20,546.7 2,029.3 3,161.7
1,857.9 357.4 1,484.5 1,322.1 162.4 16.0
4,345.6 879.1 3,466.5 3,168.6 297.9
5,132.2 1,063.8 3,966.2 3,089.7 600.0 276.5 102.2
3,791.0 1,037.2 2,701.1 2,224.0 300.0 177.1 52.7
2,678.5 951.3 1,589.1 1,134.0 300.0 155.1 138.1
4,353.6 1,165.4 3,138.9 2,592.2 300.0 246.7 49.3
4,313.8 782.1 3,175.1 2,447.4 550.0 177.7 356.6
4,044.7 1,228.0 2,798.9 2,510.7 288.2 17.8
858.4 337.0 381.9 300.0 81.9 139.5
3,641.5 772.9 2,868.6 2,640.7 227.9
3,513.0 338.2 3,174.8 2,938.4 236.4
65,052.1 4,364.7 60,687.4 49,924.1 5,974.6 350.0 4,438.7
1,979.9 1,096.3 883.6 700.0 183.6
2,951.5 1,063.6 1,848.9 1,059.8 650.0 139.1 39.0
9,407.9 1,570.5 7,398.4 6,716.9 681.5 439.0
5,633.4 1,464.4 4,169.0 3,448.8 162.0 558.2
3,081.4 1,088.3 1,804.2 1,586.1 218.1 188.9
5,082.8 977.0 3,873.4 3,028.4 650.0 195.0 232.4
1,344.2 782.6 561.6 300.0 261.6
4,577.4 483.8 4,093.6 3,448.9 300.0 344.7
2,366.2 969.3 1,377.2 976.2 300.0 101.0 19.7
3,212.3 986.3 2,181.5 1,187.2 910.0 84.3 44.5
2,553.0 736.5 1,816.5 1,338.3 300.0 178.2
3,397.4 730.2 2,667.2 1,796.2 600.0 271.0
1,347.7 771.5 75.1 75.1 501.1
667.3 166.2 367.8 300.0 67.8 133.3
7,433.5 1,430.7 5,957.6 5,484.3 473.3 45.2
4,822.4 730.4 4,092.0 3,063.9 650.0 378.1
5,200.2 1,155.6 3,837.2 3,151.4 420.0 265.8 207.4
4,351.6 867.6 3,484.0 3,112.2 371.8
10,862.1 1,563.7 8,783.0 8,093.4 689.6 515.4
3,388.6 1,106.2 1,973.1 1,789.4 183.7 309.3
3,133.8 935.9 2,129.2 1,712.2 300.0 117.0 68.7
4,128.9 1,158.3 2,970.6 2,447.4 300.0 223.2
3,987.6 1,273.0 2,533.4 2,202.4 331.0 181.2
6,325.7 1,299.9 4,453.4 4,091.9 361.5 572.4
3,940.6 438.8 3,501.8 2,867.0 75.3 75.3 300.0 259.5

280,534.9 57,353.7 220,472.9 185,748.9 3,327.0 5,115.2 1,455.9 2,728.7 490.8 60.0 379.8 4,925.0 19,884.7 1,472.1 2,708.3
174,416.6 30,906.4 141,555.4 118,602.0 3,327.0 5,055.2 1,455.9 2,728.7 490.8 379.8 13,099.1 1,472.1 1,954.8
106,118.3 26,447.3 78,917.5 67,146.9 60.0 60.0 4,925.0 6,785.6 753.5
174,416.6 30,906.4 141,555.4 118,602.0 3,327.0 5,055.2 1,455.9 2,728.7 490.8 379.8 13,099.1 1,472.1 1,954.8
3,467.6 784.8 2,385.2 1,806.8 400.0 178.4 297.6
7,002.0 965.5 6,036.5 5,668.0 368.5
4,590.2 1,089.0 3,501.2 2,693.2 60.0 60.0 350.0 398.0
8,637.1 570.6 8,066.5 7,479.5 587.0
3,632.5 1,129.5 2,438.6 2,221.1 217.5 64.4
3,655.1 1,060.9 2,594.2 2,343.5 250.7
4,881.2 1,113.4 3,767.8 3,405.6 362.2
3,304.4 998.3 2,306.1 2,158.0 148.1
3,540.2 1,283.5 2,256.7 1,983.5 273.2
1,180.6 743.8 436.8 360.0 76.8
5,075.4 1,271.3 3,791.8 3,402.0 389.8 12.3
3,022.3 168.1 2,824.4 2,110.9 600.0 113.5 29.8
4,507.0 780.5 3,726.5 3,035.5 475.0 216.0
6,614.5 1,468.5 4,989.9 4,480.1 509.8 156.1
2,683.8 954.2 1,729.6 1,611.7 117.9
4,212.0 1,250.5 2,961.5 2,640.6 320.9
1,231.5 992.7 183.6 183.6 55.2
4,703.3 515.3 4,188.0 3,832.8 355.2
4,964.5 1,005.6 3,958.9 2,583.5 1,200.0 175.4
3,043.0 973.0 2,070.0 1,886.4 183.6
3,981.3 1,269.3 2,712.0 2,059.4 400.0 252.6
2,382.2 876.0 1,506.2 869.4 490.0 146.8
1,995.2 1,006.1 886.4 625.6 150.0 110.8 102.7
3,538.8 1,046.3 2,492.5 2,271.2 221.3
3,250.5 1,005.8 2,244.7 1,608.0 500.0 136.7
4,180.3 1,169.0 3,011.3 2,695.9 315.4
2,841.8 955.8 1,850.6 1,674.7 175.9 35.4

304,920.7 64,357.1 237,165.1 197,103.0 5,623.1 5,565.4 1,800.6 2,429.6 710.6 331.8 292.8 6,220.9 19,659.0 2,993.7 3,398.5
179,134.6 33,226.9 143,645.0 124,212.5 5,233.6 1,800.6 2,429.6 710.6 292.8 11,205.2 2,993.7 2,262.7
125,786.1 31,130.2 93,520.1 72,890.5 5,623.1 331.8 331.8 6,220.9 8,453.8 1,135.8
179,134.6 33,226.9 143,645.0 124,212.5 5,233.6 1,800.6 2,429.6 710.6 292.8 11,205.2 2,993.7 2,262.7
4,051.5 1,027.4 3,019.4 2,706.2 100.0 213.2 4.7
6,073.8 1,294.5 4,353.7 3,971.2 382.5 425.6
2,458.4 1,023.7 1,434.7 1,101.8 62.3 62.3 150.0 120.6
2,717.9 1,088.2 1,629.7 1,362.4 150.0 117.3
22,202.9 1,789.4 20,413.5 12,624.6 5,623.1 141.8 141.8 300.0 1,724.0
3,350.5 1,129.9 2,220.6 738.9 1,325.0 156.7
1,700.3 814.9 885.4 704.1 100.0 81.3
3,175.5 1,036.3 1,908.5 1,646.6 100.0 161.9 230.7
3,424.1 467.0 2,957.1 2,151.2 500.0 305.9
3,907.7 1,106.5 2,741.0 2,036.8 502.9 201.3 60.2
3,215.2 1,161.0 2,054.2 1,762.0 292.2
2,666.4 1,051.4 1,615.0 1,327.5 100.0 187.5
1,481.7 955.2 526.5 338.0 188.5
3,493.2 1,020.2 2,234.2 1,906.2 100.0 228.0 238.8
1,820.2 844.8 975.4 869.5 105.9
2,805.5 912.9 1,892.6 1,754.4 138.2
5,475.1 1,161.3 4,313.8 3,655.6 300.0 358.2
3,046.1 939.8 2,106.3 1,912.0 194.3
4,730.7 1,169.9 3,560.8 3,197.0 65.4 65.4 298.4
2,552.1 1,123.3 1,385.7 1,195.1 190.6 43.1
4,191.1 1,190.7 3,000.4 2,115.3 600.0 285.1
3,108.3 1,197.4 1,867.7 1,499.7 100.0 268.0 43.2
14,372.4 1,809.7 12,478.4 11,485.4 130.0 863.0 84.3
2,957.5 1,019.2 1,938.3 1,771.6 166.7
4,297.7 1,217.3 3,075.2 2,758.1 317.1 5.2
4,924.2 1,076.9 3,847.3 2,391.9 62.3 62.3 1,125.0 268.1
5,407.6 1,429.0 3,978.6 3,302.5 200.0 476.1
2,178.5 1,072.4 1,106.1 942.9 163.2

392,482.2 76,098.4 314,327.1 252,943.3 4,610.6 16,639.6 2,134.1 2,784.2 8,628.9 782.9 1,899.9 409.6 11,487.5 25,571.6 3,074.5 2,056.7
252,681.8 44,550.4 206,391.2 164,201.1 4,610.6 16,639.6 2,134.1 2,784.2 8,628.9 782.9 1,899.9 409.6 2,500.0 15,365.4 3,074.5 1,740.2
139,800.4 31,548.0 107,935.9 88,742.2 8,987.5 10,206.2 316.5
252,681.8 44,550.4 206,391.2 164,201.1 4,610.6 16,639.6 2,134.1 2,784.2 8,628.9 782.9 1,899.9 409.6 2,500.0 15,365.4 3,074.5 1,740.2
3,651.6 1,105.7 2,545.9 1,896.1 400.0 249.8
5,119.0 1,188.9 3,930.1 3,015.3 637.5 277.3
5,380.9 1,102.3 4,278.6 3,679.1 100.0 499.5
31,712.5 2,285.0 29,427.5 25,573.6 1,750.8 2,103.1
5,682.8 1,373.7 4,309.1 3,344.6 574.2 390.3
3,133.5 1,105.6 2,027.9 1,641.3 200.0 186.6
1,993.9 851.7 1,142.2 1,012.6 129.6
4,475.0 1,184.9 3,290.1 2,960.5 329.6
3,097.2 1,089.9 2,007.3 1,623.6 200.0 183.7
7,373.3 1,441.5 5,931.8 3,968.0 1,375.0 588.8
3,295.0 1,150.0 2,111.3 1,872.1 239.2 33.7
5,212.2 1,499.4 3,712.8 2,681.9 500.0 530.9
2,030.5 915.7 1,114.8 982.8 132.0
1,961.4 799.5 1,161.9 1,028.3 133.6
4,447.6 1,099.7 3,347.9 3,008.3 339.6
5,462.4 1,443.7 4,018.7 3,625.8 392.9
3,198.2 270.1 2,928.1 1,769.2 1,000.0 158.9
4,305.3 1,112.6 3,192.7 2,237.2 750.0 205.5
3,723.8 859.6 2,864.2 2,419.5 200.0 244.7
6,045.9 1,438.4 4,607.5 4,082.8 524.7
4,014.5 1,092.6 2,921.9 2,445.6 476.3
3,547.4 1,206.5 2,340.9 2,032.6 308.3
1,121.9 844.2 277.7 200.0 77.7
7,554.8 1,376.7 6,178.1 4,985.1 700.0 493.0
3,037.4 1,132.9 1,747.0 1,557.2 189.8 157.5
4,151.9 1,096.6 3,055.3 2,356.9 400.0 298.4

Page 4
1209 Zaim 5,070.5 1,480.6 3,464.6 2,942.2 522.4 125.3

Cimișlia 241,691.3 56,198.5 181,843.8 145,755.6 3,134.5 3,774.2 1,031.2 1,896.7 593.6 61.4 191.3 4,928.8 21,168.5 3,082.2 3,649.0
Total nivelul II 155,901.7 31,216.0 123,241.7 98,692.9 3,134.5 3,712.8 1,031.2 1,896.7 593.6 191.3 14,619.3 3,082.2 1,444.0
Total nivelul I 85,789.6 24,982.5 58,602.1 47,062.7 61.4 61.4 4,928.8 6,549.2 2,205.0
1240 Consiliul Raional 155,901.7 31,216.0 123,241.7 98,692.9 3,134.5 3,712.8 1,031.2 1,896.7 593.6 191.3 14,619.3 3,082.2 1,444.0
1241 Albina 3,637.5 1,056.5 2,543.6 2,322.7 220.9 37.4
1242 Batîr 3,556.4 1,221.3 2,240.2 1,773.4 200.0 266.8 94.9
1243 Cenac 2,537.4 1,169.7 1,343.7 1,124.2 219.5 24.0
1255 Cimișlia 19,843.2 2,078.0 17,765.2 15,909.4 61.4 61.4 120.0 1,674.4
1244 Ciucur-Mingir 1,585.8 1,010.4 552.5 360.0 192.5 22.9
1245 Codreni 670.3 327.9 278.9 200.0 78.9 63.5
1246 Ecaterinovca 3,704.3 1,216.4 2,030.0 1,640.8 200.0 189.2 457.9
1247 Gradişte 3,738.6 1,070.5 2,586.1 2,318.0 268.1 82.0
1248 Gura Galbenei 5,808.7 1,576.6 4,067.3 3,065.5 390.0 611.8 164.8
1249 Hîrtop 3,069.9 1,128.3 1,941.6 1,692.5 249.1
1250 Ialpujeni 2,659.1 1,097.1 1,371.6 986.9 200.0 184.7 190.4
1251 Ivanovca Nouă 1,884.6 1,058.2 826.4 736.3 90.1
1252 Javgur 2,811.6 1,150.1 1,637.2 1,428.5 208.7 24.3
1253 Lipoveni 2,834.7 1,020.0 1,814.7 1,237.5 358.8 218.4
1254 Mihailovca 3,260.5 1,071.2 2,178.6 1,600.5 200.0 378.1 10.7
1256 Porumbrei 3,711.5 1,038.2 2,664.2 1,685.9 800.0 178.3 9.1
1257 Sagaidac 3,747.3 1,235.0 2,152.4 1,880.8 271.6 359.9
1258 Satul Nou 2,923.4 1,130.9 1,699.9 1,467.6 232.3 92.6
1259 Selemet 5,476.8 1,444.2 3,504.0 3,075.8 428.2 528.6
1260 Suric 1,767.7 1,075.7 650.0 557.7 92.3 42.0
1261 Topala 2,020.4 1,024.4 996.0 708.4 200.0 87.6
1262 Troiţcoe 2,585.5 645.6 1,939.9 915.6 900.0 124.3
1263 Valea Perjei 1,954.4 136.3 1,818.1 934.7 800.0 83.4

Criuleni 339,310.6 58,226.5 271,048.1 225,129.8 7,168.6 6,104.5 1,785.2 2,859.2 1,025.8 68.1 366.2 10,050.0 17,379.9 5,215.3 10,036.0
Total nivelul II 197,301.8 32,940.2 155,442.1 132,673.7 2,899.1 6,036.4 1,785.2 2,859.2 1,025.8 366.2 8,617.6 5,215.3 8,919.5
Total nivelul I 142,008.8 25,286.3 115,606.0 92,456.1 4,269.5 68.1 68.1 10,050.0 8,762.3 1,116.5
1264 Consiliul Raional 197,301.8 32,940.2 155,442.1 132,673.7 2,899.1 6,036.4 1,785.2 2,859.2 1,025.8 366.2 8,617.6 5,215.3 8,919.5
1265 Bălăbănești 7,071.0 1,210.5 5,860.5 5,432.1 428.4
1266 Bălțata 3,121.3 1,045.2 1,969.3 1,627.7 130.0 211.6 106.8
1267 Boşcana 5,915.9 1,350.6 4,565.3 3,951.2 200.0 414.1
1268 Cimișeni 3,619.3 643.9 2,975.4 2,450.1 200.0 325.3
1269 Corjova 3,759.7 1,130.1 2,629.6 2,330.2 299.4
1270 Coșernița 2,519.8 722.2 1,679.3 1,186.6 313.0 179.7 118.3
1284 Criuleni 14,843.9 1,085.7 13,758.2 11,056.5 1,715.0 986.7
1271 Cruglic 5,286.9 1,075.2 4,094.8 3,787.2 307.6 116.9
1272 Dolinnoe 3,996.9 989.4 3,007.5 1,638.2 1,231.0 138.3
1273 Drăsliceni 6,629.4 750.2 5,867.8 3,421.0 2,060.6 386.2 11.4
1274 Dubăsarii Vechi 9,629.8 1,438.8 8,191.0 7,472.0 719.0
1275 Hîrtopul Mare 6,201.4 1,318.9 4,882.5 4,402.3 480.2
1276 Hrușova 3,352.3 900.0 2,452.3 2,152.0 300.3
1277 Işnovăţ 2,609.7 840.0 1,769.7 1,386.1 200.0 183.6
1278 Izbiște 5,091.8 1,283.7 3,770.2 3,365.3 68.1 68.1 336.8 37.9
1279 Jevreni 2,541.0 924.6 1,592.5 1,415.6 176.9 23.9
1281 Maşcăuţi 5,349.1 1,485.8 3,863.3 3,365.0 498.3
1280 Măgdăcești 20,238.4 669.0 19,569.4 11,711.8 2,208.9 5,000.0 648.7
1282 Miclești 4,062.9 1,099.9 2,963.0 2,495.4 200.0 267.6
1283 Onițcani 4,955.2 1,030.9 3,906.9 2,982.5 661.0 263.4 17.4
1285 Pașcani 6,620.9 370.4 6,250.5 5,749.9 200.0 300.6
1286 Răculești 3,683.9 1,020.9 2,663.0 2,464.4 198.6
1287 Rîșcova 3,233.9 950.0 1,600.0 1,459.7 140.3 683.9
1288 Slobozia-Dușca 4,613.1 948.8 3,664.3 3,314.1 350.2
1289 Zăicana 3,061.3 1,001.6 2,059.7 1,839.2 220.5

Dondușeni 182,420.7 42,963.3 132,934.0 105,052.7 2,655.0 3,680.9 1,493.7 1,640.6 260.1 71.6 214.9 6,400.0 13,812.9 1,332.5 6,523.4
Total nivelul II 123,946.4 22,556.9 95,913.3 73,386.8 2,655.0 3,609.3 1,493.7 1,640.6 260.1 214.9 6,000.0 8,929.7 1,332.5 5,476.2
Total nivelul I 58,474.3 20,406.4 37,020.7 31,665.9 71.6 71.6 400.0 4,883.2 1,047.2
1290 Consiliul Raional 123,946.4 22,556.9 95,913.3 73,386.8 2,655.0 3,609.3 1,493.7 1,640.6 260.1 214.9 6,000.0 8,929.7 1,332.5 5,476.2
1291 Arionești 2,762.1 1,083.0 1,547.0 1,384.9 162.1 132.1
1292 Baraboi 5,009.6 1,266.2 3,743.4 3,369.8 373.6
1293 Briceni 1,099.9 918.7 84.4 84.4 96.8
1294 Cernoleuca 2,543.2 1,068.2 1,475.0 1,274.9 200.1
1295 Climăuți 1,503.7 198.1 1,305.6 981.3 200.0 124.3
1296 Corbu 2,099.2 911.5 1,187.7 1,026.1 161.6
1297 Crișcăuți 1,349.8 296.9 959.1 828.7 130.4 93.8
1298 Dondușeni 2,861.7 1,006.8 1,706.0 1,522.4 183.6 148.9
1303 Dondușeni, orașul 9,475.5 1,082.7 8,392.8 7,286.4 1,106.4
1299 Elizavetovca 1,437.2 840.8 590.6 527.7 62.9 5.8
1300 Frasin 2,768.7 1,173.1 1,566.3 1,359.4 206.9 29.3
1301 Horodiște 1,895.6 841.7 940.0 842.6 97.4 113.9
1302 Moşana 3,103.0 1,082.4 2,020.6 1,822.0 198.6
1304 Pivniceni 1,426.7 869.0 540.0 468.9 71.1 17.7
1305 Plop 2,080.3 1,071.1 978.4 817.4 161.0 30.8
1306 Pocrovca 2,172.4 660.2 1,352.0 1,223.8 128.2 160.2
1307 Rediul Mare 1,198.6 944.5 112.9 112.9 141.2
1308 Scăieni 2,133.6 1,074.2 1,005.4 807.0 198.4 54.0
1309 Sudarca 3,097.7 997.4 2,077.6 1,865.6 212.0 22.7
1311 Teleșeuca 1,556.8 887.5 669.3 595.1 74.2
1312 Tîrnova 2,779.8 1,000.0 1,779.8 1,246.2 71.6 71.6 462.0
1310 Ţaul 4,119.2 1,132.4 2,986.8 2,415.7 200.0 371.1

Drochia 354,531.7 70,882.2 276,469.3 228,572.7 3,388.8 9,874.2 2,847.9 2,981.5 1,635.2 2,083.6 326.0 8,570.0 24,523.0 1,540.6 7,180.2
Total nivelul II 220,143.9 40,132.2 175,058.9 143,446.4 3,388.8 9,541.2 2,847.9 2,981.5 1,635.2 1,750.6 326.0 2,250.0 14,891.9 1,540.6 4,952.8
Total nivelul I 134,387.8 30,750.0 101,410.4 85,126.3 333.0 333.0 6,320.0 9,631.1 2,227.4
1313 Consiliul Raional 220,143.9 40,132.2 175,058.9 143,446.4 3,388.8 9,541.2 2,847.9 2,981.5 1,635.2 1,750.6 326.0 2,250.0 14,891.9 1,540.6 4,952.8
1314 Antoneuca 1,560.8 615.3 936.5 729.2 150.0 57.3 9.0
1315 Baroncea 3,303.8 971.4 2,255.7 1,426.0 650.0 179.7 76.7
1316 Chetrosu 5,772.4 1,448.1 4,324.3 3,668.1 75.3 75.3 580.9
1317 Cotova 4,399.7 1,364.5 3,035.2 1,970.1 700.0 365.1
1318 Dominteni 3,219.1 925.3 2,272.6 1,929.1 200.0 143.5 21.2
1319 Drochia 3,812.2 1,214.0 2,493.7 1,913.2 62.4 62.4 200.0 318.1 104.5
1330 Drochia, orașul 31,858.2 2,027.4 29,830.8 26,755.7 1,000.0 2,075.1
1320 Fîntînița 2,511.5 950.5 1,394.0 953.1 300.0 140.9 167.0
1321 Gribova 3,483.9 1,000.1 2,338.5 2,030.4 62.3 62.3 245.8 145.3
1322 Hăsnăşenii Mari 2,322.6 963.6 1,317.3 1,130.4 186.9 41.7
1323 Hăsnăşenii Noi 3,209.3 978.3 2,231.0 2,036.7 194.3
1324 Maramonovca 3,885.8 1,200.1 2,685.7 1,727.3 700.0 258.4
1325 Miciurin 2,358.0 957.8 1,386.0 1,002.3 200.0 183.7 14.2
1326 Mîndîc 3,903.5 1,274.7 2,571.0 2,012.3 200.0 358.7 57.8
1327 Moara de Piatră 2,741.2 1,070.8 1,219.8 1,059.3 160.5 450.6
1328 Nicoreni 3,915.7 1,372.4 2,312.7 1,874.2 71.5 71.5 367.0 230.6
1329 Ochiul Alb 6,054.6 1,116.0 4,388.3 3,926.8 61.5 61.5 70.0 330.0 550.3
1331 Palanca 2,014.2 983.9 972.7 887.0 85.7 57.6
1332 Pelinia 11,440.4 1,841.2 9,591.2 8,690.2 901.0 8.0
1333 Pervomaiscoe 2,147.7 942.2 1,172.4 1,070.2 102.2 33.1
1334 Petreni 2,191.9 482.7 1,671.9 1,552.2 119.7 37.3
1335 Popeștii de Jos 2,315.4 1,077.6 1,237.8 1,028.2 209.6
1336 Popeștii de Sus 2,190.1 974.1 1,216.0 1,038.0 178.0
1338 Sofia 6,081.7 1,145.3 4,936.4 4,419.8 516.6
1337 Şalvirii Vechi 2,168.2 981.7 1,186.5 892.2 200.0 94.3
1339 Şuri 6,996.0 1,174.6 5,821.4 4,369.3 950.0 502.1
1340 Țarigrad 4,671.5 609.4 4,062.1 3,563.6 498.5
1341 Zgurița 3,858.4 1,087.0 2,548.9 1,471.4 800.0 277.5 222.5

Dubăsari 171,513.4 25,247.1 142,191.5 98,164.0 2,164.8 22,611.0 818.3 446.4 20,857.9 369.3 119.1 630.0 3,400.0 12,294.1 2,927.6 4,074.8 348.4 -348.4
Total nivelul II 107,247.6 15,695.7 88,669.8 51,347.9 2,164.8 22,611.0 818.3 446.4 20,857.9 369.3 119.1 1,500.0 8,118.5 2,927.6 2,882.1 348.4 -348.4
Total nivelul I 64,265.8 9,551.4 53,521.7 46,816.1 630.0 1,900.0 4,175.6 1,192.7
1342 Consiliul Raional 107,247.6 15,695.7 88,669.8 51,347.9 2,164.8 22,611.0 818.3 446.4 20,857.9 369.3 119.1 1,500.0 8,118.5 2,927.6 2,882.1 348.4 -348.4
1343 Cocieri 10,112.8 558.6 9,554.2 7,999.6 175.0 900.0 479.6
1344 Corjova 1,910.6 1,202.7 707.9 250.0 457.9
1345 Coșnița 13,525.4 953.0 12,572.4 11,515.0 105.0 250.0 702.4
1346 Doroţcaia 7,652.2 953.7 5,897.9 4,999.7 258.0 250.0 390.2 800.6
1347 Holercani 4,461.9 988.0 3,342.8 3,060.9 281.9 131.1
1348 Marcăuţi 1,888.4 806.6 1,081.8 996.9 84.9
1349 Molovata 3,890.5 982.7 2,907.8 2,593.2 314.6
1350 Molovata Nouă 4,118.9 830.7 3,288.2 2,676.7 47.0 250.0 314.5
1351 Oxentea 4,754.5 748.8 3,744.7 3,432.4 312.3 261.0
1352 Pîrîta 6,828.9 1,027.5 5,801.4 5,336.3 45.0 420.1

Page 5
5,070.5 1,480.6 3,464.6 2,942.2 522.4 125.3

241,691.3 56,198.5 181,843.8 145,755.6 3,134.5 3,774.2 1,031.2 1,896.7 593.6 61.4 191.3 4,928.8 21,168.5 3,082.2 3,649.0
155,901.7 31,216.0 123,241.7 98,692.9 3,134.5 3,712.8 1,031.2 1,896.7 593.6 191.3 14,619.3 3,082.2 1,444.0
85,789.6 24,982.5 58,602.1 47,062.7 61.4 61.4 4,928.8 6,549.2 2,205.0
155,901.7 31,216.0 123,241.7 98,692.9 3,134.5 3,712.8 1,031.2 1,896.7 593.6 191.3 14,619.3 3,082.2 1,444.0
3,637.5 1,056.5 2,543.6 2,322.7 220.9 37.4
3,556.4 1,221.3 2,240.2 1,773.4 200.0 266.8 94.9
2,537.4 1,169.7 1,343.7 1,124.2 219.5 24.0
19,843.2 2,078.0 17,765.2 15,909.4 61.4 61.4 120.0 1,674.4
1,585.8 1,010.4 552.5 360.0 192.5 22.9
670.3 327.9 278.9 200.0 78.9 63.5
3,704.3 1,216.4 2,030.0 1,640.8 200.0 189.2 457.9
3,738.6 1,070.5 2,586.1 2,318.0 268.1 82.0
5,808.7 1,576.6 4,067.3 3,065.5 390.0 611.8 164.8
3,069.9 1,128.3 1,941.6 1,692.5 249.1
2,659.1 1,097.1 1,371.6 986.9 200.0 184.7 190.4
1,884.6 1,058.2 826.4 736.3 90.1
2,811.6 1,150.1 1,637.2 1,428.5 208.7 24.3
2,834.7 1,020.0 1,814.7 1,237.5 358.8 218.4
3,260.5 1,071.2 2,178.6 1,600.5 200.0 378.1 10.7
3,711.5 1,038.2 2,664.2 1,685.9 800.0 178.3 9.1
3,747.3 1,235.0 2,152.4 1,880.8 271.6 359.9
2,923.4 1,130.9 1,699.9 1,467.6 232.3 92.6
5,476.8 1,444.2 3,504.0 3,075.8 428.2 528.6
1,767.7 1,075.7 650.0 557.7 92.3 42.0
2,020.4 1,024.4 996.0 708.4 200.0 87.6
2,585.5 645.6 1,939.9 915.6 900.0 124.3
1,954.4 136.3 1,818.1 934.7 800.0 83.4

339,310.6 58,226.5 271,048.1 225,129.8 7,168.6 6,104.5 1,785.2 2,859.2 1,025.8 68.1 366.2 10,050.0 17,379.9 5,215.3 10,036.0
197,301.8 32,940.2 155,442.1 132,673.7 2,899.1 6,036.4 1,785.2 2,859.2 1,025.8 366.2 8,617.6 5,215.3 8,919.5
142,008.8 25,286.3 115,606.0 92,456.1 4,269.5 68.1 68.1 10,050.0 8,762.3 1,116.5
197,301.8 32,940.2 155,442.1 132,673.7 2,899.1 6,036.4 1,785.2 2,859.2 1,025.8 366.2 8,617.6 5,215.3 8,919.5
7,071.0 1,210.5 5,860.5 5,432.1 428.4
3,121.3 1,045.2 1,969.3 1,627.7 130.0 211.6 106.8
5,915.9 1,350.6 4,565.3 3,951.2 200.0 414.1
3,619.3 643.9 2,975.4 2,450.1 200.0 325.3
3,759.7 1,130.1 2,629.6 2,330.2 299.4
2,519.8 722.2 1,679.3 1,186.6 313.0 179.7 118.3
14,843.9 1,085.7 13,758.2 11,056.5 1,715.0 986.7
5,286.9 1,075.2 4,094.8 3,787.2 307.6 116.9
3,996.9 989.4 3,007.5 1,638.2 1,231.0 138.3
6,629.4 750.2 5,867.8 3,421.0 2,060.6 386.2 11.4
9,629.8 1,438.8 8,191.0 7,472.0 719.0
6,201.4 1,318.9 4,882.5 4,402.3 480.2
3,352.3 900.0 2,452.3 2,152.0 300.3
2,609.7 840.0 1,769.7 1,386.1 200.0 183.6
5,091.8 1,283.7 3,770.2 3,365.3 68.1 68.1 336.8 37.9
2,541.0 924.6 1,592.5 1,415.6 176.9 23.9
5,349.1 1,485.8 3,863.3 3,365.0 498.3
20,238.4 669.0 19,569.4 11,711.8 2,208.9 5,000.0 648.7
4,062.9 1,099.9 2,963.0 2,495.4 200.0 267.6
4,955.2 1,030.9 3,906.9 2,982.5 661.0 263.4 17.4
6,620.9 370.4 6,250.5 5,749.9 200.0 300.6
3,683.9 1,020.9 2,663.0 2,464.4 198.6
3,233.9 950.0 1,600.0 1,459.7 140.3 683.9
4,613.1 948.8 3,664.3 3,314.1 350.2
3,061.3 1,001.6 2,059.7 1,839.2 220.5

182,420.7 42,963.3 132,934.0 105,052.7 2,655.0 3,680.9 1,493.7 1,640.6 260.1 71.6 214.9 6,400.0 13,812.9 1,332.5 6,523.4
123,946.4 22,556.9 95,913.3 73,386.8 2,655.0 3,609.3 1,493.7 1,640.6 260.1 214.9 6,000.0 8,929.7 1,332.5 5,476.2
58,474.3 20,406.4 37,020.7 31,665.9 71.6 71.6 400.0 4,883.2 1,047.2
123,946.4 22,556.9 95,913.3 73,386.8 2,655.0 3,609.3 1,493.7 1,640.6 260.1 214.9 6,000.0 8,929.7 1,332.5 5,476.2
2,762.1 1,083.0 1,547.0 1,384.9 162.1 132.1
5,009.6 1,266.2 3,743.4 3,369.8 373.6
1,099.9 918.7 84.4 84.4 96.8
2,543.2 1,068.2 1,475.0 1,274.9 200.1
1,503.7 198.1 1,305.6 981.3 200.0 124.3
2,099.2 911.5 1,187.7 1,026.1 161.6
1,349.8 296.9 959.1 828.7 130.4 93.8
2,861.7 1,006.8 1,706.0 1,522.4 183.6 148.9
9,475.5 1,082.7 8,392.8 7,286.4 1,106.4
1,437.2 840.8 590.6 527.7 62.9 5.8
2,768.7 1,173.1 1,566.3 1,359.4 206.9 29.3
1,895.6 841.7 940.0 842.6 97.4 113.9
3,103.0 1,082.4 2,020.6 1,822.0 198.6
1,426.7 869.0 540.0 468.9 71.1 17.7
2,080.3 1,071.1 978.4 817.4 161.0 30.8
2,172.4 660.2 1,352.0 1,223.8 128.2 160.2
1,198.6 944.5 112.9 112.9 141.2
2,133.6 1,074.2 1,005.4 807.0 198.4 54.0
3,097.7 997.4 2,077.6 1,865.6 212.0 22.7
1,556.8 887.5 669.3 595.1 74.2
2,779.8 1,000.0 1,779.8 1,246.2 71.6 71.6 462.0
4,119.2 1,132.4 2,986.8 2,415.7 200.0 371.1

354,531.7 70,882.2 276,469.3 228,572.7 3,388.8 9,874.2 2,847.9 2,981.5 1,635.2 2,083.6 326.0 8,570.0 24,523.0 1,540.6 7,180.2
220,143.9 40,132.2 175,058.9 143,446.4 3,388.8 9,541.2 2,847.9 2,981.5 1,635.2 1,750.6 326.0 2,250.0 14,891.9 1,540.6 4,952.8
134,387.8 30,750.0 101,410.4 85,126.3 333.0 333.0 6,320.0 9,631.1 2,227.4
220,143.9 40,132.2 175,058.9 143,446.4 3,388.8 9,541.2 2,847.9 2,981.5 1,635.2 1,750.6 326.0 2,250.0 14,891.9 1,540.6 4,952.8
1,560.8 615.3 936.5 729.2 150.0 57.3 9.0
3,303.8 971.4 2,255.7 1,426.0 650.0 179.7 76.7
5,772.4 1,448.1 4,324.3 3,668.1 75.3 75.3 580.9
4,399.7 1,364.5 3,035.2 1,970.1 700.0 365.1
3,219.1 925.3 2,272.6 1,929.1 200.0 143.5 21.2
3,812.2 1,214.0 2,493.7 1,913.2 62.4 62.4 200.0 318.1 104.5
31,858.2 2,027.4 29,830.8 26,755.7 1,000.0 2,075.1
2,511.5 950.5 1,394.0 953.1 300.0 140.9 167.0
3,483.9 1,000.1 2,338.5 2,030.4 62.3 62.3 245.8 145.3
2,322.6 963.6 1,317.3 1,130.4 186.9 41.7
3,209.3 978.3 2,231.0 2,036.7 194.3
3,885.8 1,200.1 2,685.7 1,727.3 700.0 258.4
2,358.0 957.8 1,386.0 1,002.3 200.0 183.7 14.2
3,903.5 1,274.7 2,571.0 2,012.3 200.0 358.7 57.8
2,741.2 1,070.8 1,219.8 1,059.3 160.5 450.6
3,915.7 1,372.4 2,312.7 1,874.2 71.5 71.5 367.0 230.6
6,054.6 1,116.0 4,388.3 3,926.8 61.5 61.5 70.0 330.0 550.3
2,014.2 983.9 972.7 887.0 85.7 57.6
11,440.4 1,841.2 9,591.2 8,690.2 901.0 8.0
2,147.7 942.2 1,172.4 1,070.2 102.2 33.1
2,191.9 482.7 1,671.9 1,552.2 119.7 37.3
2,315.4 1,077.6 1,237.8 1,028.2 209.6
2,190.1 974.1 1,216.0 1,038.0 178.0
6,081.7 1,145.3 4,936.4 4,419.8 516.6
2,168.2 981.7 1,186.5 892.2 200.0 94.3
6,996.0 1,174.6 5,821.4 4,369.3 950.0 502.1
4,671.5 609.4 4,062.1 3,563.6 498.5
3,858.4 1,087.0 2,548.9 1,471.4 800.0 277.5 222.5

171,513.4 25,247.1 142,191.5 98,164.0 2,164.8 22,611.0 818.3 794.8 20,509.5 369.3 119.1 630.0 3,400.0 12,294.1 2,927.6 4,074.8
107,247.6 15,695.7 88,669.8 51,347.9 2,164.8 22,611.0 818.3 794.8 20,509.5 369.3 119.1 1,500.0 8,118.5 2,927.6 2,882.1
64,265.8 9,551.4 53,521.7 46,816.1 630.0 1,900.0 4,175.6 1,192.7
107,247.6 15,695.7 88,669.8 51,347.9 2,164.8 22,611.0 818.3 794.8 20,509.5 369.3 119.1 1,500.0 8,118.5 2,927.6 2,882.1
10,112.8 558.6 9,554.2 7,999.6 175.0 900.0 479.6
1,910.6 1,202.7 707.9 250.0 457.9
13,525.4 953.0 12,572.4 11,515.0 105.0 250.0 702.4
7,652.2 953.7 5,897.9 4,999.7 258.0 250.0 390.2 800.6
4,461.9 988.0 3,342.8 3,060.9 281.9 131.1
1,888.4 806.6 1,081.8 996.9 84.9
3,890.5 982.7 2,907.8 2,593.2 314.6
4,118.9 830.7 3,288.2 2,676.7 47.0 250.0 314.5
4,754.5 748.8 3,744.7 3,432.4 312.3 261.0
6,828.9 1,027.5 5,801.4 5,336.3 45.0 420.1

Page 6
1353 Ustia 5,121.7 499.1 4,622.6 4,205.4 417.2

Edineț 346,134.9 70,667.7 268,261.6 216,068.1 3,535.2 6,239.5 2,644.4 2,483.8 891.3 61.4 158.6 10,000.0 28,241.9 4,176.9 7,205.6
Total nivelul II 203,927.7 38,363.8 161,141.8 131,799.7 6,178.1 2,644.4 2,483.8 891.3 158.6 100.0 18,887.1 4,176.9 4,422.1 1,040.8 1,040.8 1,040.8
Total nivelul I 142,207.2 32,303.9 107,119.8 84,268.4 3,535.2 61.4 61.4 9,900.0 9,354.8 2,783.5 -1,040.8 -1,040.8 -1,040.8
1354 Consiliul Raional 203,927.7 38,363.8 161,141.8 131,799.7 6,178.1 2,644.4 2,483.8 891.3 158.6 100.0 18,887.1 4,176.9 4,422.1 1,040.8 1,040.8 1,040.8
1355 Alexeevca 2,591.7 1,001.3 1,463.2 637.7 750.0 75.5 127.2
1356 Bădragii Noi 2,042.5 900.6 1,141.9 1,011.6 130.3
1357 Bădragii Vechi 1,480.0 442.9 804.6 525.2 200.0 79.4 232.5
1358 Bleșteni 2,084.5 813.0 1,230.6 1,046.0 184.6 40.9
1359 Brătușeni 8,208.0 1,319.3 6,888.7 5,304.8 1,000.0 583.9
1360 Brînzeni 1,504.2 257.0 1,205.1 821.5 200.0 183.6 42.1
1361 Burlănești 3,623.7 1,071.6 2,325.3 2,028.9 100.0 196.4 226.8
1362 Cepeleuți 2,272.4 953.7 1,312.9 966.1 200.0 146.8 5.8 -580.5 -580.5 -580.5
1363 Chetroșica Nouă 1,829.2 853.2 947.3 819.6 127.7 28.7
1364 Constantinovca 1,821.9 840.0 894.8 830.2 64.6 87.1
1365 Corpaci 3,083.8 973.0 1,928.2 1,790.4 137.8 182.6
1366 Cuconeștii Noi 4,091.7 1,123.7 2,968.0 1,890.4 850.0 227.6
1375 Cupcini 15,339.1 1,156.6 14,182.5 11,227.6 1,900.0 1,054.9
1376 Edineț 33,353.1 2,464.0 30,889.1 25,919.4 2,552.4 61.4 61.4 2,355.9
1367 Fetești 4,255.9 1,152.6 2,731.5 2,216.6 200.0 314.9 371.8
1368 Gaşpar 2,210.4 978.0 1,214.8 1,061.8 153.0 17.6
1369 Goleni 2,313.2 359.0 1,826.5 859.3 850.0 117.2 127.7
1370 Gordinești 4,562.2 1,259.9 3,210.6 2,737.7 100.0 372.9 91.7
1371 Hancăuţi 2,026.6 964.7 1,061.9 940.8 121.1
1372 Hincăuţi 3,554.0 1,022.4 2,459.3 2,280.6 178.7 72.3
1373 Hlinaia 3,106.1 1,062.5 1,880.6 1,672.3 208.3 163.0
1374 Lopatnic 2,668.3 979.2 1,689.1 1,337.6 200.0 151.5
1377 Parcova 3,031.6 698.4 2,215.7 1,830.1 123.3 262.3 117.5
1378 Rotunda 2,801.9 1,017.3 1,780.2 885.1 750.0 145.1 4.4
1379 Ruseni 3,731.8 1,158.6 2,573.2 1,524.2 800.0 249.0
1381 Stolniceni 2,205.3 914.3 1,159.1 1,010.4 148.7 131.9
1380 Şofrîncani 4,458.2 1,072.5 3,385.7 2,310.8 850.0 224.9
1382 Terebna 2,829.0 952.1 1,787.7 880.2 750.0 157.5 89.2 -460.3 -460.3 -460.3
1383 Tîrnova 4,108.1 1,164.0 2,719.7 2,210.5 270.2 239.0 224.4
1384 Trinca 4,784.1 1,270.3 3,322.7 2,189.0 589.3 200.0 344.4 191.1
1385 Viișoara 3,219.8 979.5 2,205.4 2,045.1 160.3 34.9
1386 Zăbriceni 3,014.9 1,128.7 1,713.9 1,456.9 257.0 172.3

Fălești 379,193.0 78,235.7 291,259.6 239,353.3 3,357.2 7,409.5 2,166.3 3,111.9 1,668.8 61.2 401.3 9,700.1 27,737.1 3,702.4 9,697.7
Total nivelul II 239,684.7 42,564.8 190,120.5 157,332.4 3,357.2 7,348.3 2,166.3 3,111.9 1,668.8 401.3 780.0 17,600.2 3,702.4 6,999.4 -298.5 -298.5 -298.5
Total nivelul I 139,508.3 35,670.9 101,139.1 82,020.9 61.2 61.2 8,920.1 10,136.9 2,698.3 298.5 298.5 298.5
1387 Consiliul Raional 239,684.7 42,564.8 190,120.5 157,332.4 3,357.2 7,348.3 2,166.3 3,111.9 1,668.8 401.3 780.0 17,600.2 3,702.4 6,999.4 -298.5 -298.5 -298.5
1388 Albinețul Vechi 4,395.3 399.5 3,822.1 2,853.3 668.8 300.0 173.7
1389 Bocani 2,448.1 1,023.7 1,424.4 1,080.3 200.0 144.1
1392 Catranîc 2,110.2 901.9 1,208.3 1,058.9 149.4
1390 Călinești 4,393.6 1,253.8 3,139.8 2,631.1 200.0 308.7
1391 Călugăr 3,998.1 1,003.2 2,994.9 2,670.7 324.2
1393 Chetriș 2,766.0 997.6 1,768.4 1,384.7 200.0 183.7
1394 Ciolacu Nou 4,620.3 1,296.1 3,292.0 2,266.2 668.8 357.0 32.2 298.5 298.5 298.5
1395 Egorovca 3,707.8 1,079.6 2,426.1 1,554.0 668.8 203.3 202.1
1410 Fălești 20,830.5 1,972.1 18,858.4 16,812.4 61.2 61.2 1,984.8
1396 Făleștii Noi 3,659.3 732.6 2,926.7 2,468.9 200.0 257.8
1397 Glinjeni 4,651.1 1,140.3 3,510.8 2,669.7 450.0 391.1
1398 Hiliuți 3,545.5 1,097.0 2,448.5 1,538.1 668.8 241.6
1399 Hîncești 3,198.2 1,143.8 2,054.4 1,262.1 668.8 123.5
1400 Horești 2,216.8 966.9 1,221.4 890.0 200.0 131.4 28.5
1401 Ilenuța 3,029.6 826.0 1,957.1 1,782.1 175.0 246.5
1402 Işcălău 4,555.7 1,288.9 3,193.9 2,900.7 293.2 72.9
1403 Izvoare 3,602.7 1,083.3 2,292.4 2,060.9 231.5 227.0
1404 Logofteni 2,265.5 924.6 1,335.7 1,191.5 144.2 5.2
1405 Mărăndeni 4,221.2 973.7 3,211.2 2,711.4 200.0 299.8 36.3
1406 Musteața 3,226.2 1,045.7 2,180.5 1,803.8 200.0 176.7
1407 Natalievca 3,251.8 935.4 2,176.8 1,940.0 236.8 139.6
1408 Năvîrneţ 5,040.6 1,213.6 3,827.0 2,857.3 668.7 301.0
1409 Obreja Veche 3,902.9 1,222.8 2,671.3 2,354.8 20.0 296.5 8.8
1411 Pietrosu 3,091.4 1,101.9 1,659.3 894.1 668.7 96.5 330.2
1412 Pînzăreni 3,231.2 1,040.4 1,998.2 1,172.7 668.7 156.8 192.6
1413 Pîrlița 4,741.7 1,360.0 3,381.7 1,980.4 1,000.0 401.3
1414 Pompa 1,966.9 583.6 1,346.0 1,221.7 124.3 37.3
1415 Pruteni 3,535.5 1,293.4 2,242.1 1,965.3 276.8
1416 Răuțel 4,435.0 815.3 3,619.7 3,139.6 480.1
1417 Risipeni 3,332.7 1,047.7 2,197.2 1,766.3 200.0 230.9 87.8
1418 Sărata Veche 7,219.4 1,475.6 5,141.1 4,410.4 200.0 530.7 602.7
1419 Scumpia 5,299.2 1,378.8 3,920.4 3,315.4 200.0 405.0
1420 Taxobeni 3,018.3 1,052.1 1,691.3 1,412.1 100.0 179.2 274.9

Florești 365,892.7 78,603.8 277,498.2 220,840.9 3,355.3 7,396.0 2,494.1 3,376.6 1,155.6 65.5 304.2 15,557.0 26,807.6 3,541.4 9,790.7 -70.6 70.6
Total nivelul II 237,159.9 41,882.5 188,393.0 154,684.9 3,355.3 7,330.5 2,494.1 3,376.6 1,155.6 304.2 2,307.0 17,173.9 3,541.4 6,884.4 -70.6 70.6
Total nivelul I 128,732.8 36,721.3 89,105.2 66,156.0 65.5 65.5 13,250.0 9,633.7 2,906.3
1421 Consiliul Raional 237,159.9 41,882.5 188,393.0 154,684.9 3,355.3 7,330.5 2,494.1 3,376.6 1,155.6 304.2 2,307.0 17,173.9 3,541.4 6,884.4 -70.6 70.6
1422 Alexeevca 2,385.1 1,036.5 1,282.1 1,133.5 148.6 66.5
1423 Băhrinești 3,044.5 1,052.7 1,991.8 1,741.5 250.3
1424 Caşunca 3,649.8 979.3 2,670.5 2,053.9 400.0 216.6
1425 Cernița 2,179.1 885.6 1,217.3 804.5 300.0 112.8 76.2
1426 Ciripcău 2,017.4 827.9 1,189.5 756.6 300.0 132.9
1427 Ciutulești 3,477.7 1,299.8 2,177.9 1,518.6 300.0 359.3
1428 Coșernița 2,841.6 1,085.9 1,657.6 1,170.2 300.0 187.4 98.1
1429 Cuhureștii de Jos 2,827.1 1,166.1 1,568.1 1,328.9 239.2 92.9
1430 Cuhureștii de Sus 4,785.9 686.2 4,099.7 3,184.5 650.0 265.2
1431 Cunicea 4,201.7 1,418.4 2,649.7 1,771.6 500.0 378.1 133.6
1432 Domulgeni 996.3 533.3 463.0 298.5 164.5
1444 Florești 16,719.9 1,539.8 15,180.1 11,379.1 65.5 65.5 2,180.0 1,555.5
1433 Frumușica 2,667.4 1,073.3 1,447.6 963.9 300.0 183.7 146.5
1434 Ghindești 2,945.7 936.1 1,777.7 1,212.0 300.0 265.7 231.9
1445 Ghindești, orașul 2,983.9 225.4 2,758.5 2,235.7 300.0 222.8
1436 Gura Camencii 5,262.4 915.0 4,265.1 3,590.5 300.0 374.6 82.3
1435 Gura Căinarului 2,098.3 288.3 1,810.0 1,300.5 300.0 209.5
1437 Iliciovca 3,560.1 902.9 2,458.9 1,991.7 300.0 167.2 198.3
1438 Izvoare 2,275.5 810.0 1,397.4 906.5 300.0 190.9 68.1
1439 Japca 3,329.8 1,103.1 2,155.0 1,175.1 800.0 179.9 71.7
1440 Lunga 1,777.3 255.4 1,521.9 1,322.2 199.7
1441 Mărculești 2,163.1 892.2 1,210.9 1,111.1 99.8 60.0
1446 Mărculești, orașul 3,066.1 834.1 2,122.4 1,594.1 300.0 228.3 109.6
1442 Napadova 2,231.1 969.8 1,261.3 1,144.6 116.7
1443 Nicolaevca 2,340.0 907.4 1,347.3 709.4 520.0 117.9 85.3
1447 Prajila 4,034.8 1,347.6 2,595.3 1,954.6 300.0 340.7 91.9
1448 Prodănești 1,867.7 528.3 1,339.4 1,120.5 218.9
1449 Putinești 3,069.4 740.8 2,109.8 1,613.1 300.0 196.7 218.8
1450 Rădulenii Vechi 2,610.7 1,090.9 1,434.9 974.4 300.0 160.5 84.9
1451 Roșietici 3,667.4 1,079.6 2,371.3 1,486.2 625.0 260.1 216.5
1452 Sănătăuca 3,451.9 1,026.1 2,425.8 1,815.9 300.0 309.9
1453 Sevirova 2,386.4 1,014.1 1,193.4 750.8 300.0 142.6 178.9
1454 Ștefănești 3,280.1 1,167.9 2,044.0 1,463.5 300.0 280.5 68.2
1455 Temeleuți 2,472.1 1,035.6 1,372.0 939.7 300.0 132.3 64.5
1456 Tîrgul Vertiujeni 2,091.0 407.6 1,555.1 820.9 625.0 109.2 128.3
1457 Trifănești 2,085.4 1,017.2 916.2 772.0 144.2 152.0
1458 Vărvăreuca 3,847.5 508.4 3,339.1 2,684.8 300.0 354.3
1459 Văscăuţi 2,282.8 1,030.5 1,153.1 733.2 300.0 119.9 99.2
1460 Vertiujeni 3,998.5 1,124.4 2,810.4 1,960.7 650.0 199.7 63.7
1461 Zăluceni 1,760.3 977.8 764.1 667.0 97.1 18.4

Glodeni 247,573.6 50,002.5 192,299.1 155,476.8 2,360.5 3,362.4 1,513.3 1,226.7 335.5 123.7 163.2 7,200.0 19,293.0 4,606.4 5,272.0
Total nivelul II 160,077.1 28,462.8 128,105.8 105,147.2 2,360.5 3,238.7 1,513.3 1,226.7 335.5 163.2 12,753.0 4,606.4 3,508.5
Total nivelul I 87,496.5 21,539.7 64,193.3 50,329.6 123.7 123.7 7,200.0 6,540.0 1,763.5
1462 Consiliul Raional 160,077.1 28,462.8 128,105.8 105,147.2 2,360.5 3,238.7 1,513.3 1,226.7 335.5 163.2 12,753.0 4,606.4 3,508.5
1463 Balatina 7,941.3 1,509.3 5,627.3 4,715.7 300.0 611.6 804.7
1464 Cajba 2,861.0 974.2 1,753.6 1,370.0 200.0 183.6 133.2
1465 Camenca 2,868.2 1,086.6 1,781.6 1,554.7 226.9
1466 Ciuciulea 3,937.5 1,195.9 2,715.7 2,330.4 385.3 25.9
1467 Cobani 3,251.4 869.6 2,381.8 1,799.8 300.0 282.0
1468 Cuhnești 4,754.6 1,257.8 3,378.5 3,057.7 320.8 118.3
1469 Danu 5,249.8 1,291.9 3,945.5 2,088.0 62.3 62.3 1,425.0 370.2 12.4
1470 Dușmani 2,924.0 1,021.0 1,870.7 1,653.5 217.2 32.3

Page 7
5,121.7 499.1 4,622.6 4,205.4 417.2

346,134.9 70,667.7 268,261.6 216,068.1 3,535.2 6,239.5 2,644.4 2,483.8 891.3 61.4 158.6 10,000.0 28,241.9 4,176.9 7,205.6
204,968.5 38,363.8 162,182.6 132,840.5 6,178.1 2,644.4 2,483.8 891.3 158.6 100.0 18,887.1 4,176.9 4,422.1
141,166.4 32,303.9 106,079.0 83,227.6 3,535.2 61.4 61.4 9,900.0 9,354.8 2,783.5
204,968.5 38,363.8 162,182.6 132,840.5 6,178.1 2,644.4 2,483.8 891.3 158.6 100.0 18,887.1 4,176.9 4,422.1
2,591.7 1,001.3 1,463.2 637.7 750.0 75.5 127.2
2,042.5 900.6 1,141.9 1,011.6 130.3
1,480.0 442.9 804.6 525.2 200.0 79.4 232.5
2,084.5 813.0 1,230.6 1,046.0 184.6 40.9
8,208.0 1,319.3 6,888.7 5,304.8 1,000.0 583.9
1,504.2 257.0 1,205.1 821.5 200.0 183.6 42.1
3,623.7 1,071.6 2,325.3 2,028.9 100.0 196.4 226.8
1,691.9 953.7 732.4 385.6 200.0 146.8 5.8
1,829.2 853.2 947.3 819.6 127.7 28.7
1,821.9 840.0 894.8 830.2 64.6 87.1
3,083.8 973.0 1,928.2 1,790.4 137.8 182.6
4,091.7 1,123.7 2,968.0 1,890.4 850.0 227.6
15,339.1 1,156.6 14,182.5 11,227.6 1,900.0 1,054.9
33,353.1 2,464.0 30,889.1 25,919.4 2,552.4 61.4 61.4 2,355.9
4,255.9 1,152.6 2,731.5 2,216.6 200.0 314.9 371.8
2,210.4 978.0 1,214.8 1,061.8 153.0 17.6
2,313.2 359.0 1,826.5 859.3 850.0 117.2 127.7
4,562.2 1,259.9 3,210.6 2,737.7 100.0 372.9 91.7
2,026.6 964.7 1,061.9 940.8 121.1
3,554.0 1,022.4 2,459.3 2,280.6 178.7 72.3
3,106.1 1,062.5 1,880.6 1,672.3 208.3 163.0
2,668.3 979.2 1,689.1 1,337.6 200.0 151.5
3,031.6 698.4 2,215.7 1,830.1 123.3 262.3 117.5
2,801.9 1,017.3 1,780.2 885.1 750.0 145.1 4.4
3,731.8 1,158.6 2,573.2 1,524.2 800.0 249.0
2,205.3 914.3 1,159.1 1,010.4 148.7 131.9
4,458.2 1,072.5 3,385.7 2,310.8 850.0 224.9
2,368.7 952.1 1,327.4 419.9 750.0 157.5 89.2
4,108.1 1,164.0 2,719.7 2,210.5 270.2 239.0 224.4
4,784.1 1,270.3 3,322.7 2,189.0 589.3 200.0 344.4 191.1
3,219.8 979.5 2,205.4 2,045.1 160.3 34.9
3,014.9 1,128.7 1,713.9 1,456.9 257.0 172.3

379,193.0 78,235.7 291,259.6 239,353.3 3,357.2 7,409.5 2,166.3 3,111.9 1,668.8 61.2 401.3 9,700.1 27,737.1 3,702.4 9,697.7
239,386.2 42,564.8 189,822.0 157,033.9 3,357.2 7,348.3 2,166.3 3,111.9 1,668.8 401.3 780.0 17,600.2 3,702.4 6,999.4
139,806.8 35,670.9 101,437.6 82,319.4 61.2 61.2 8,920.1 10,136.9 2,698.3
239,386.2 42,564.8 189,822.0 157,033.9 3,357.2 7,348.3 2,166.3 3,111.9 1,668.8 401.3 780.0 17,600.2 3,702.4 6,999.4
4,395.3 399.5 3,822.1 2,853.3 668.8 300.0 173.7
2,448.1 1,023.7 1,424.4 1,080.3 200.0 144.1
2,110.2 901.9 1,208.3 1,058.9 149.4
4,393.6 1,253.8 3,139.8 2,631.1 200.0 308.7
3,998.1 1,003.2 2,994.9 2,670.7 324.2
2,766.0 997.6 1,768.4 1,384.7 200.0 183.7
4,918.8 1,296.1 3,590.5 2,564.7 668.8 357.0 32.2
3,707.8 1,079.6 2,426.1 1,554.0 668.8 203.3 202.1
20,830.5 1,972.1 18,858.4 16,812.4 61.2 61.2 1,984.8
3,659.3 732.6 2,926.7 2,468.9 200.0 257.8
4,651.1 1,140.3 3,510.8 2,669.7 450.0 391.1
3,545.5 1,097.0 2,448.5 1,538.1 668.8 241.6
3,198.2 1,143.8 2,054.4 1,262.1 668.8 123.5
2,216.8 966.9 1,221.4 890.0 200.0 131.4 28.5
3,029.6 826.0 1,957.1 1,782.1 175.0 246.5
4,555.7 1,288.9 3,193.9 2,900.7 293.2 72.9
3,602.7 1,083.3 2,292.4 2,060.9 231.5 227.0
2,265.5 924.6 1,335.7 1,191.5 144.2 5.2
4,221.2 973.7 3,211.2 2,711.4 200.0 299.8 36.3
3,226.2 1,045.7 2,180.5 1,803.8 200.0 176.7
3,251.8 935.4 2,176.8 1,940.0 236.8 139.6
5,040.6 1,213.6 3,827.0 2,857.3 668.7 301.0
3,902.9 1,222.8 2,671.3 2,354.8 20.0 296.5 8.8
3,091.4 1,101.9 1,659.3 894.1 668.7 96.5 330.2
3,231.2 1,040.4 1,998.2 1,172.7 668.7 156.8 192.6
4,741.7 1,360.0 3,381.7 1,980.4 1,000.0 401.3
1,966.9 583.6 1,346.0 1,221.7 124.3 37.3
3,535.5 1,293.4 2,242.1 1,965.3 276.8
4,435.0 815.3 3,619.7 3,139.6 480.1
3,332.7 1,047.7 2,197.2 1,766.3 200.0 230.9 87.8
7,219.4 1,475.6 5,141.1 4,410.4 200.0 530.7 602.7
5,299.2 1,378.8 3,920.4 3,315.4 200.0 405.0
3,018.3 1,052.1 1,691.3 1,412.1 100.0 179.2 274.9

365,892.7 78,603.8 277,498.2 220,840.9 3,355.3 7,396.0 2,494.1 3,306.0 1,155.6 65.5 374.8 15,557.0 26,807.6 3,541.4 9,790.7
237,159.9 41,882.5 188,393.0 154,684.9 3,355.3 7,330.5 2,494.1 3,306.0 1,155.6 374.8 2,307.0 17,173.9 3,541.4 6,884.4
128,732.8 36,721.3 89,105.2 66,156.0 65.5 65.5 13,250.0 9,633.7 2,906.3
237,159.9 41,882.5 188,393.0 154,684.9 3,355.3 7,330.5 2,494.1 3,306.0 1,155.6 374.8 2,307.0 17,173.9 3,541.4 6,884.4
2,385.1 1,036.5 1,282.1 1,133.5 148.6 66.5
3,044.5 1,052.7 1,991.8 1,741.5 250.3
3,649.8 979.3 2,670.5 2,053.9 400.0 216.6
2,179.1 885.6 1,217.3 804.5 300.0 112.8 76.2
2,017.4 827.9 1,189.5 756.6 300.0 132.9
3,477.7 1,299.8 2,177.9 1,518.6 300.0 359.3
2,841.6 1,085.9 1,657.6 1,170.2 300.0 187.4 98.1
2,827.1 1,166.1 1,568.1 1,328.9 239.2 92.9
4,785.9 686.2 4,099.7 3,184.5 650.0 265.2
4,201.7 1,418.4 2,649.7 1,771.6 500.0 378.1 133.6
996.3 533.3 463.0 298.5 164.5
16,719.9 1,539.8 15,180.1 11,379.1 65.5 65.5 2,180.0 1,555.5
2,667.4 1,073.3 1,447.6 963.9 300.0 183.7 146.5
2,945.7 936.1 1,777.7 1,212.0 300.0 265.7 231.9
2,983.9 225.4 2,758.5 2,235.7 300.0 222.8
5,262.4 915.0 4,265.1 3,590.5 300.0 374.6 82.3
2,098.3 288.3 1,810.0 1,300.5 300.0 209.5
3,560.1 902.9 2,458.9 1,991.7 300.0 167.2 198.3
2,275.5 810.0 1,397.4 906.5 300.0 190.9 68.1
3,329.8 1,103.1 2,155.0 1,175.1 800.0 179.9 71.7
1,777.3 255.4 1,521.9 1,322.2 199.7
2,163.1 892.2 1,210.9 1,111.1 99.8 60.0
3,066.1 834.1 2,122.4 1,594.1 300.0 228.3 109.6
2,231.1 969.8 1,261.3 1,144.6 116.7
2,340.0 907.4 1,347.3 709.4 520.0 117.9 85.3
4,034.8 1,347.6 2,595.3 1,954.6 300.0 340.7 91.9
1,867.7 528.3 1,339.4 1,120.5 218.9
3,069.4 740.8 2,109.8 1,613.1 300.0 196.7 218.8
2,610.7 1,090.9 1,434.9 974.4 300.0 160.5 84.9
3,667.4 1,079.6 2,371.3 1,486.2 625.0 260.1 216.5
3,451.9 1,026.1 2,425.8 1,815.9 300.0 309.9
2,386.4 1,014.1 1,193.4 750.8 300.0 142.6 178.9
3,280.1 1,167.9 2,044.0 1,463.5 300.0 280.5 68.2
2,472.1 1,035.6 1,372.0 939.7 300.0 132.3 64.5
2,091.0 407.6 1,555.1 820.9 625.0 109.2 128.3
2,085.4 1,017.2 916.2 772.0 144.2 152.0
3,847.5 508.4 3,339.1 2,684.8 300.0 354.3
2,282.8 1,030.5 1,153.1 733.2 300.0 119.9 99.2
3,998.5 1,124.4 2,810.4 1,960.7 650.0 199.7 63.7
1,760.3 977.8 764.1 667.0 97.1 18.4

247,573.6 50,002.5 192,299.1 155,476.8 2,360.5 3,362.4 1,513.3 1,226.7 335.5 123.7 163.2 7,200.0 19,293.0 4,606.4 5,272.0
160,077.1 28,462.8 128,105.8 105,147.2 2,360.5 3,238.7 1,513.3 1,226.7 335.5 163.2 12,753.0 4,606.4 3,508.5
87,496.5 21,539.7 64,193.3 50,329.6 123.7 123.7 7,200.0 6,540.0 1,763.5
160,077.1 28,462.8 128,105.8 105,147.2 2,360.5 3,238.7 1,513.3 1,226.7 335.5 163.2 12,753.0 4,606.4 3,508.5
7,941.3 1,509.3 5,627.3 4,715.7 300.0 611.6 804.7
2,861.0 974.2 1,753.6 1,370.0 200.0 183.6 133.2
2,868.2 1,086.6 1,781.6 1,554.7 226.9
3,937.5 1,195.9 2,715.7 2,330.4 385.3 25.9
3,251.4 869.6 2,381.8 1,799.8 300.0 282.0
4,754.6 1,257.8 3,378.5 3,057.7 320.8 118.3
5,249.8 1,291.9 3,945.5 2,088.0 62.3 62.3 1,425.0 370.2 12.4
2,924.0 1,021.0 1,870.7 1,653.5 217.2 32.3

Page 8
1471 Fundurii Noi 1,236.8 710.8 513.3 425.0 88.3 12.7
1472 Fundurii Vechi 3,924.6 1,259.3 2,665.3 2,311.0 354.3
1477 Glodeni 14,532.3 1,252.3 13,280.0 11,442.4 61.4 61.4 575.0 1,201.2
1473 Hîjdieni 5,416.5 1,207.1 4,209.4 3,790.5 418.9
1474 Iabloana 4,800.8 1,147.1 3,653.7 2,058.8 1,300.0 294.9
1475 Limbenii Noi 3,109.3 1,046.6 1,817.2 1,429.3 200.0 187.9 245.5
1476 Limbenii Vechi 3,285.9 1,019.9 2,236.4 1,611.5 425.0 199.9 29.6
1478 Petrunea 4,190.2 1,056.4 2,967.0 2,295.7 425.0 246.3 166.8
1479 Sturzovca 6,739.9 1,394.8 5,345.1 3,607.0 1,225.0 513.1
1480 Ustia 3,182.2 1,088.2 1,911.9 1,498.6 200.0 213.3 182.1
1481 Viișoara 3,290.2 1,150.9 2,139.3 1,715.0 200.0 224.3

Hîncești 448,739.3 100,950.4 343,228.9 288,631.9 3,289.5 9,050.0 2,753.7 2,671.0 1,717.5 1,461.8 446.0 4,549.0 32,093.6 5,614.9 4,560.0
Total nivelul II 292,598.0 57,060.4 234,943.7 199,226.1 2,214.0 8,863.0 2,753.7 2,671.0 1,717.5 1,274.8 446.0 300.0 18,725.7 5,614.9 593.9
Total nivelul I 156,141.3 43,890.0 108,285.2 89,405.8 1,075.5 187.0 187.0 4,249.0 13,367.9 3,966.1
1482 Consiliul Raional 292,598.0 57,060.4 234,943.7 199,226.1 2,214.0 8,863.0 2,753.7 2,671.0 1,717.5 1,274.8 446.0 300.0 18,725.7 5,614.9 593.9
1483 Bălceana 2,879.2 1,153.6 1,655.7 1,462.4 193.3 69.9
1484 Bobeica 3,626.9 1,235.2 2,227.5 1,907.6 319.9 164.2
1485 Boghiceni 3,514.6 1,265.5 2,249.1 1,942.6 306.5
1486 Bozieni 3,863.5 1,124.2 2,652.2 2,356.6 295.6 87.1
1487 Bujor 4,742.1 1,320.9 3,322.5 2,379.2 515.0 428.3 98.7
1488 Buţeni 4,329.5 1,348.0 2,819.8 2,408.0 411.8 161.7
1490 Caracui 3,236.5 1,279.3 1,835.2 1,553.4 281.8 122.0
1489 Călmățui 2,255.7 1,131.3 1,124.4 930.8 193.6
1491 Cărpineni 9,297.7 2,275.6 7,022.1 4,919.2 62.4 62.4 844.0 1,196.5
1492 Cățeleni 2,109.4 1,047.7 1,061.7 907.0 154.7
1493 Cioara 3,315.0 1,164.3 2,150.7 1,891.8 258.9
1494 Ciuciuleni 4,369.4 1,542.2 2,672.6 2,126.3 546.3 154.6
1495 Cotul Morii 1,806.3 1,076.2 730.1 515.0 215.1
1496 Crasnoarmeiscoe 5,736.6 1,488.5 3,974.6 3,471.6 503.0 273.5
1497 Dancu 2,788.4 1,047.1 1,513.6 1,340.8 172.8 227.7
1498 Drăgușenii Noi 2,675.8 1,056.0 1,548.4 1,315.6 232.8 71.4
1499 Fîrlădeni 932.4 220.4 627.4 515.0 112.4 84.6
1500 Fundul Galbenei 3,824.6 1,149.4 2,630.4 2,332.2 298.2 44.8
1512 Hîncești 22,535.3 1,963.6 20,571.7 17,629.0 1,075.5 62.3 62.3 1,804.9
1501 Ivanovca 1,288.0 753.0 435.0 315.0 120.0 100.0
1502 Lăpușna 5,496.5 1,503.0 3,993.5 3,326.4 667.1
1503 Leușeni 2,297.3 326.7 1,970.6 1,725.3 245.3
1504 Logănești 4,400.8 1,209.1 3,191.7 2,749.3 442.4
1505 Mereșeni 3,224.3 1,199.9 1,985.7 1,690.2 295.5 38.7
1506 Mingir 8,201.7 1,592.3 6,013.6 5,359.1 62.3 62.3 592.2 595.8
1507 Mirești 2,469.6 809.5 1,585.0 1,435.1 149.9 75.1
1508 Negrea 3,447.2 1,092.6 2,077.3 1,866.4 210.9 277.3
1509 Nemțeni 3,003.9 769.7 2,234.2 1,511.9 515.0 207.3
1510 Obileni 2,350.6 331.5 1,886.7 1,710.6 176.1 132.4
1511 Onești 3,221.2 1,006.5 2,211.7 1,520.1 515.0 176.6 3.0
1513 Pașcani 4,338.6 1,218.7 2,876.6 2,065.5 515.0 296.1 243.3
1514 Pervomaiscoe 423.5 244.8 79.1 79.1 99.6
1515 Pogănești 3,122.7 985.0 2,137.7 1,962.1 175.6
1516 Sărata-Galbenă 7,609.0 1,517.5 5,674.4 5,031.7 642.7 417.1
1517 Secăreni 1,309.5 1,113.4 196.1 196.1
1519 Sofia 2,595.6 1,097.9 1,415.0 1,241.9 173.1 82.7
1520 Stolniceni 3,394.3 1,162.6 2,005.8 1,805.3 200.5 225.9
1518 Șipoteni 1,218.8 1,007.2 96.6 96.6 115.0
1521 Voinescu 4,889.3 1,060.1 3,829.2 3,530.8 298.4

Ialoveni 437,375.8 71,395.5 356,353.0 305,976.0 5,255.0 2,475.8 7,185.6 2,043.8 2,587.1 2,266.5 288.2 5,425.0 24,972.7 5,062.9 9,627.3 200.7 120.0 120.0 80.7
Total nivelul II 267,897.1 42,065.1 217,393.5 181,894.8 5,255.0 2,475.8 7,185.6 2,043.8 2,587.1 2,266.5 288.2 2,350.0 13,169.4 5,062.9 8,438.5
Total nivelul I 169,478.7 29,330.4 138,959.5 124,081.2 3,075.0 11,803.3 1,188.8 200.7 120.0 120.0 80.7
1522 Consiliul Raional 267,897.1 42,065.1 217,393.5 181,894.8 5,255.0 2,475.8 7,185.6 2,043.8 2,587.1 2,266.5 288.2 2,350.0 13,169.4 5,062.9 8,438.5
1523 Bardar 11,186.1 1,002.1 10,184.0 7,593.2 2,000.0 590.8
1524 Cărbuna 4,046.5 1,148.4 2,871.6 2,653.4 218.2 26.5
1525 Cigîrleni 5,418.8 1,275.3 4,097.3 3,806.8 290.5 46.2
1526 Costești 18,982.8 2,132.4 16,850.4 15,279.5 250.0 1,320.9
1527 Dănceni 3,733.4 1,014.7 2,521.9 2,213.8 308.1 196.8
1528 Gangura 4,404.5 1,054.4 3,350.1 2,339.2 750.0 260.9
1529 Hansca 2,979.0 943.7 2,010.6 1,877.3 133.3 24.7
1530 Horești 6,002.2 1,105.8 4,443.9 4,013.7 430.2 452.5 80.7 80.7
1531 Horodca 1,387.6 953.2 434.4 295.9 138.5
1536 Ialoveni 26,478.0 1,877.5 24,600.5 22,748.5 1,852.0
1532 Malcoci 4,974.9 1,176.3 3,798.6 3,500.8 297.8
1533 Mileștii Mici 7,535.2 1,166.0 6,369.2 5,695.5 75.0 598.7
1534 Molești 5,512.8 1,241.5 4,187.2 3,835.7 351.5 84.1
1535 Nimoreni 3,332.3 904.3 2,329.3 2,061.3 268.0 98.7
1537 Pojăreni 1,688.7 1,039.0 649.7 531.9 117.8
1538 Puhoi 9,310.0 1,308.5 8,001.5 7,328.7 672.8
1539 Răzeni 11,280.8 1,693.6 9,587.2 8,684.9 902.3
1540 Ruseștii Noi 7,732.0 1,579.9 6,029.5 5,355.8 673.7 122.6
1541 Sociteni 2,462.4 231.2 2,231.2 2,019.7 211.5
1542 Suruceni 5,056.8 988.8 3,971.3 3,609.6 361.7 96.7
1543 Ţipala 7,740.4 1,314.9 6,425.5 5,907.0 518.5
1544 Ulmu 4,537.5 1,168.0 3,329.5 2,978.2 351.3 40.0
1545 Văratic 2,828.1 653.6 2,174.5 2,036.3 138.2
1546 Văsieni 6,099.9 1,251.7 4,848.2 4,364.8 483.4 120.0 120.0 120.0
1547 Zîmbreni 4,768.0 1,105.6 3,662.4 3,349.7 312.7

Leova 222,254.7 52,464.1 168,868.1 134,541.4 3,137.6 2,762.2 1,205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 11,226.4 15,307.7 1,892.8 922.5 76.6 76.6
Total nivelul II 131,339.6 26,971.3 104,368.3 88,833.9 1,445.8 2,762.2 1,205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 9,433.6 1,892.8
Total nivelul I 90,915.1 25,492.8 64,499.8 45,707.5 1,691.8 11,226.4 5,874.1 922.5 76.6 76.6
1548 Consiliul Raional 131,339.6 26,971.3 104,368.3 88,833.9 1,445.8 2,762.2 1,205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 9,433.6 1,892.8
1549 Băiuș 2,008.3 877.9 1,130.4 996.1 134.3
1550 Beştemac 1,810.8 892.8 825.5 714.1 111.4 92.5
1551 Borogani 5,570.4 1,518.4 4,005.7 3,525.3 480.4 46.3
1552 Cazangic 3,641.6 329.1 3,312.5 2,150.4 960.0 202.1
1553 Ceadîr 2,682.7 1,037.9 1,587.6 1,446.7 140.9 57.2
1554 Cneazevca 1,781.6 884.1 873.8 759.8 114.0 23.7
1555 Colibabovca 2,933.7 987.5 1,873.7 1,057.4 700.0 116.3 72.5
1556 Covurlui 9,396.2 1,089.8 8,274.5 1,565.1 6,516.4 193.0 31.9
1557 Cupcui 2,616.1 1,007.9 1,608.2 1,424.5 183.7
1558 Filipeni 5,252.5 1,354.5 3,891.6 3,491.9 399.7 6.4
1559 Hănăsenii Noi 2,053.7 957.5 957.9 835.5 122.4 138.3
1561 Iargara 5,160.8 1,148.1 4,012.7 3,489.8 522.9
1562 Leova 13,358.9 1,230.8 12,128.1 9,267.4 1,691.8 1,168.9
1560 Orac 2,213.8 1,028.0 1,185.8 1,045.4 140.4
1563 Romanovca 2,047.5 780.7 1,177.7 615.6 500.0 62.1 89.1
1564 Sărata Nouă 3,051.0 785.6 2,265.4 1,273.3 800.0 192.1
1565 Sărata-Răzeși 1,973.2 1,112.6 860.6 722.9 137.7
1566 Sărăteni 2,699.2 809.7 1,839.5 1,072.8 650.0 116.7 50.0
1567 Sărățica Nouă 2,966.1 992.4 1,788.5 1,121.9 550.0 116.6 185.2
1568 Sîrma 2,606.9 986.5 1,620.4 1,493.9 126.5
1569 Tigheci 3,765.0 1,100.9 2,579.5 2,293.5 286.0 84.6
1570 Tochile-Răducani 2,295.1 1,037.5 1,235.9 1,052.2 183.7 21.7
1571 Tomai 4,404.5 1,395.8 3,008.7 2,621.8 386.9 76.6 76.6
1572 Tomaiul Nou 2,358.2 1,044.1 1,314.1 673.1 550.0 91.0
1573 Vozneseni 2,267.3 1,102.7 1,141.5 997.1 144.4 23.1

Nisporeni 278,955.4 53,252.8 223,232.0 166,551.7 4,927.1 4,331.4 1,145.7 2,030.6 826.2 125.1 203.8 24,756.2 16,363.9 6,301.7 2,470.6
Total nivelul II 191,203.9 27,370.5 162,520.8 117,332.0 4,927.1 4,206.3 1,145.7 2,030.6 826.2 203.8 20,300.0 9,453.7 6,301.7 1,312.6
Total nivelul I 87,751.5 25,882.3 60,711.2 49,219.7 125.1 125.1 4,456.2 6,910.2 1,158.0
1574 Consiliul Raional 191,203.9 27,370.5 162,520.8 117,332.0 4,927.1 4,206.3 1,145.7 2,030.6 826.2 203.8 20,300.0 9,453.7 6,301.7 1,312.6
1575 Bălănești 3,147.6 1,252.5 1,895.1 1,610.2 284.9
1576 Bălăureşti 3,614.2 1,195.8 2,192.1 1,924.9 267.2 226.3
1577 Bărboieni 2,150.6 863.6 1,287.0 1,055.6 130.0 101.4
1578 Boldurești 4,793.9 1,489.9 3,304.0 2,074.1 800.0 429.9
1579 Bolțun 2,704.4 999.6 1,704.8 1,387.5 200.0 117.3
1580 Brătuleni 3,324.7 1,156.9 1,964.8 1,345.0 400.0 219.8 203.0
1581 Bursuc 2,133.1 969.5 1,163.6 809.0 59.2 59.2 150.0 145.4
1582 Călimănești 2,141.2 985.9 1,155.3 1,047.2 108.1
1583 Ciorești 4,561.6 1,381.8 3,179.8 2,653.9 65.9 65.9 460.0
1584 Ciutești 2,640.6 1,140.5 1,500.1 1,306.0 194.1
1585 Cristești 2,163.4 469.7 1,693.7 1,418.5 150.0 125.2
1586 Grozești 2,735.8 929.3 1,806.5 1,574.7 231.8
1587 Iurceni 3,815.3 1,102.7 2,712.6 1,837.2 656.2 219.2
1588 Marinici 3,775.2 1,202.2 2,573.0 1,991.1 300.0 281.9

Page 9
1,236.8 710.8 513.3 425.0 88.3 12.7
3,924.6 1,259.3 2,665.3 2,311.0 354.3
14,532.3 1,252.3 13,280.0 11,442.4 61.4 61.4 575.0 1,201.2
5,416.5 1,207.1 4,209.4 3,790.5 418.9
4,800.8 1,147.1 3,653.7 2,058.8 1,300.0 294.9
3,109.3 1,046.6 1,817.2 1,429.3 200.0 187.9 245.5
3,285.9 1,019.9 2,236.4 1,611.5 425.0 199.9 29.6
4,190.2 1,056.4 2,967.0 2,295.7 425.0 246.3 166.8
6,739.9 1,394.8 5,345.1 3,607.0 1,225.0 513.1
3,182.2 1,088.2 1,911.9 1,498.6 200.0 213.3 182.1
3,290.2 1,150.9 2,139.3 1,715.0 200.0 224.3

448,739.3 100,950.4 343,228.9 288,631.9 3,289.5 9,050.0 2,753.7 2,671.0 1,717.5 1,461.8 446.0 4,549.0 32,093.6 5,614.9 4,560.0
292,598.0 57,060.4 234,943.7 199,226.1 2,214.0 8,863.0 2,753.7 2,671.0 1,717.5 1,274.8 446.0 300.0 18,725.7 5,614.9 593.9
156,141.3 43,890.0 108,285.2 89,405.8 1,075.5 187.0 187.0 4,249.0 13,367.9 3,966.1
292,598.0 57,060.4 234,943.7 199,226.1 2,214.0 8,863.0 2,753.7 2,671.0 1,717.5 1,274.8 446.0 300.0 18,725.7 5,614.9 593.9
2,879.2 1,153.6 1,655.7 1,462.4 193.3 69.9
3,626.9 1,235.2 2,227.5 1,907.6 319.9 164.2
3,514.6 1,265.5 2,249.1 1,942.6 306.5
3,863.5 1,124.2 2,652.2 2,356.6 295.6 87.1
4,742.1 1,320.9 3,322.5 2,379.2 515.0 428.3 98.7
4,329.5 1,348.0 2,819.8 2,408.0 411.8 161.7
3,236.5 1,279.3 1,835.2 1,553.4 281.8 122.0
2,255.7 1,131.3 1,124.4 930.8 193.6
9,297.7 2,275.6 7,022.1 4,919.2 62.4 62.4 844.0 1,196.5
2,109.4 1,047.7 1,061.7 907.0 154.7
3,315.0 1,164.3 2,150.7 1,891.8 258.9
4,369.4 1,542.2 2,672.6 2,126.3 546.3 154.6
1,806.3 1,076.2 730.1 515.0 215.1
5,736.6 1,488.5 3,974.6 3,471.6 503.0 273.5
2,788.4 1,047.1 1,513.6 1,340.8 172.8 227.7
2,675.8 1,056.0 1,548.4 1,315.6 232.8 71.4
932.4 220.4 627.4 515.0 112.4 84.6
3,824.6 1,149.4 2,630.4 2,332.2 298.2 44.8
22,535.3 1,963.6 20,571.7 17,629.0 1,075.5 62.3 62.3 1,804.9
1,288.0 753.0 435.0 315.0 120.0 100.0
5,496.5 1,503.0 3,993.5 3,326.4 667.1
2,297.3 326.7 1,970.6 1,725.3 245.3
4,400.8 1,209.1 3,191.7 2,749.3 442.4
3,224.3 1,199.9 1,985.7 1,690.2 295.5 38.7
8,201.7 1,592.3 6,013.6 5,359.1 62.3 62.3 592.2 595.8
2,469.6 809.5 1,585.0 1,435.1 149.9 75.1
3,447.2 1,092.6 2,077.3 1,866.4 210.9 277.3
3,003.9 769.7 2,234.2 1,511.9 515.0 207.3
2,350.6 331.5 1,886.7 1,710.6 176.1 132.4
3,221.2 1,006.5 2,211.7 1,520.1 515.0 176.6 3.0
4,338.6 1,218.7 2,876.6 2,065.5 515.0 296.1 243.3
423.5 244.8 79.1 79.1 99.6
3,122.7 985.0 2,137.7 1,962.1 175.6
7,609.0 1,517.5 5,674.4 5,031.7 642.7 417.1
1,309.5 1,113.4 196.1 196.1
2,595.6 1,097.9 1,415.0 1,241.9 173.1 82.7
3,394.3 1,162.6 2,005.8 1,805.3 200.5 225.9
1,218.8 1,007.2 96.6 96.6 115.0
4,889.3 1,060.1 3,829.2 3,530.8 298.4

437,576.5 71,395.5 356,473.0 306,096.0 5,255.0 2,475.8 7,185.6 2,043.8 2,587.1 2,266.5 288.2 5,425.0 24,972.7 5,062.9 9,627.3 80.7
267,897.1 42,065.1 217,393.5 181,894.8 5,255.0 2,475.8 7,185.6 2,043.8 2,587.1 2,266.5 288.2 2,350.0 13,169.4 5,062.9 8,438.5
169,679.4 29,330.4 139,079.5 124,201.2 3,075.0 11,803.3 1,188.8 80.7
267,897.1 42,065.1 217,393.5 181,894.8 5,255.0 2,475.8 7,185.6 2,043.8 2,587.1 2,266.5 288.2 2,350.0 13,169.4 5,062.9 8,438.5
11,186.1 1,002.1 10,184.0 7,593.2 2,000.0 590.8
4,046.5 1,148.4 2,871.6 2,653.4 218.2 26.5
5,418.8 1,275.3 4,097.3 3,806.8 290.5 46.2
18,982.8 2,132.4 16,850.4 15,279.5 250.0 1,320.9
3,733.4 1,014.7 2,521.9 2,213.8 308.1 196.8
4,404.5 1,054.4 3,350.1 2,339.2 750.0 260.9
2,979.0 943.7 2,010.6 1,877.3 133.3 24.7
6,082.9 1,105.8 4,443.9 4,013.7 430.2 452.5 80.7
1,387.6 953.2 434.4 295.9 138.5
26,478.0 1,877.5 24,600.5 22,748.5 1,852.0
4,974.9 1,176.3 3,798.6 3,500.8 297.8
7,535.2 1,166.0 6,369.2 5,695.5 75.0 598.7
5,512.8 1,241.5 4,187.2 3,835.7 351.5 84.1
3,332.3 904.3 2,329.3 2,061.3 268.0 98.7
1,688.7 1,039.0 649.7 531.9 117.8
9,310.0 1,308.5 8,001.5 7,328.7 672.8
11,280.8 1,693.6 9,587.2 8,684.9 902.3
7,732.0 1,579.9 6,029.5 5,355.8 673.7 122.6
2,462.4 231.2 2,231.2 2,019.7 211.5
5,056.8 988.8 3,971.3 3,609.6 361.7 96.7
7,740.4 1,314.9 6,425.5 5,907.0 518.5
4,537.5 1,168.0 3,329.5 2,978.2 351.3 40.0
2,828.1 653.6 2,174.5 2,036.3 138.2
6,219.9 1,251.7 4,968.2 4,484.8 483.4
4,768.0 1,105.6 3,662.4 3,349.7 312.7

222,331.3 52,464.1 168,868.1 134,541.4 3,137.6 2,762.2 1,205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 11,226.4 15,307.7 1,892.8 922.5 76.6
131,339.6 26,971.3 104,368.3 88,833.9 1,445.8 2,762.2 1,205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 9,433.6 1,892.8
90,991.7 25,492.8 64,499.8 45,707.5 1,691.8 11,226.4 5,874.1 922.5 76.6
131,339.6 26,971.3 104,368.3 88,833.9 1,445.8 2,762.2 1,205.0 650.8 772.9 30.0 103.5 9,433.6 1,892.8
2,008.3 877.9 1,130.4 996.1 134.3
1,810.8 892.8 825.5 714.1 111.4 92.5
5,570.4 1,518.4 4,005.7 3,525.3 480.4 46.3
3,641.6 329.1 3,312.5 2,150.4 960.0 202.1
2,682.7 1,037.9 1,587.6 1,446.7 140.9 57.2
1,781.6 884.1 873.8 759.8 114.0 23.7
2,933.7 987.5 1,873.7 1,057.4 700.0 116.3 72.5
9,396.2 1,089.8 8,274.5 1,565.1 6,516.4 193.0 31.9
2,616.1 1,007.9 1,608.2 1,424.5 183.7
5,252.5 1,354.5 3,891.6 3,491.9 399.7 6.4
2,053.7 957.5 957.9 835.5 122.4 138.3
5,160.8 1,148.1 4,012.7 3,489.8 522.9
13,358.9 1,230.8 12,128.1 9,267.4 1,691.8 1,168.9
2,213.8 1,028.0 1,185.8 1,045.4 140.4
2,047.5 780.7 1,177.7 615.6 500.0 62.1 89.1
3,051.0 785.6 2,265.4 1,273.3 800.0 192.1
1,973.2 1,112.6 860.6 722.9 137.7
2,699.2 809.7 1,839.5 1,072.8 650.0 116.7 50.0
2,966.1 992.4 1,788.5 1,121.9 550.0 116.6 185.2
2,606.9 986.5 1,620.4 1,493.9 126.5
3,765.0 1,100.9 2,579.5 2,293.5 286.0 84.6
2,295.1 1,037.5 1,235.9 1,052.2 183.7 21.7
4,481.1 1,395.8 3,008.7 2,621.8 386.9 76.6
2,358.2 1,044.1 1,314.1 673.1 550.0 91.0
2,267.3 1,102.7 1,141.5 997.1 144.4 23.1

278,955.4 53,252.8 223,232.0 166,551.7 4,927.1 4,331.4 1,145.7 2,030.6 826.2 125.1 203.8 24,756.2 16,363.9 6,301.7 2,470.6
191,203.9 27,370.5 162,520.8 117,332.0 4,927.1 4,206.3 1,145.7 2,030.6 826.2 203.8 20,300.0 9,453.7 6,301.7 1,312.6
87,751.5 25,882.3 60,711.2 49,219.7 125.1 125.1 4,456.2 6,910.2 1,158.0
191,203.9 27,370.5 162,520.8 117,332.0 4,927.1 4,206.3 1,145.7 2,030.6 826.2 203.8 20,300.0 9,453.7 6,301.7 1,312.6
3,147.6 1,252.5 1,895.1 1,610.2 284.9
3,614.2 1,195.8 2,192.1 1,924.9 267.2 226.3
2,150.6 863.6 1,287.0 1,055.6 130.0 101.4
4,793.9 1,489.9 3,304.0 2,074.1 800.0 429.9
2,704.4 999.6 1,704.8 1,387.5 200.0 117.3
3,324.7 1,156.9 1,964.8 1,345.0 400.0 219.8 203.0
2,133.1 969.5 1,163.6 809.0 59.2 59.2 150.0 145.4
2,141.2 985.9 1,155.3 1,047.2 108.1
4,561.6 1,381.8 3,179.8 2,653.9 65.9 65.9 460.0
2,640.6 1,140.5 1,500.1 1,306.0 194.1
2,163.4 469.7 1,693.7 1,418.5 150.0 125.2
2,735.8 929.3 1,806.5 1,574.7 231.8
3,815.3 1,102.7 2,712.6 1,837.2 656.2 219.2
3,775.2 1,202.2 2,573.0 1,991.1 300.0 281.9

Page 10
1589 Milești 4,174.1 1,328.3 2,480.3 2,163.3 317.0 365.5
1590 Nisporeni 14,562.8 1,601.4 12,961.4 10,811.5 790.0 1,359.9
1591 Seliște 3,149.4 1,173.7 1,975.7 1,625.8 349.9
1593 Soltănești 2,534.7 497.7 2,033.9 1,720.2 130.0 183.7 3.1
1592 Șișcani 4,946.2 1,247.3 3,392.0 2,801.4 300.0 290.6 306.9
1594 Valea-Trestieni 2,248.8 1,140.3 1,108.5 643.6 250.0 214.9
1595 Vărzăreşti 7,765.7 1,718.7 5,993.8 5,290.2 703.6 53.2
1596 Vînători 1,871.2 944.6 926.6 815.3 111.3
1597 Zberoaia 2,797.0 1,090.4 1,706.6 1,313.5 200.0 193.1

Ocnița 208,158.5 45,782.7 158,019.6 122,425.8 2,511.3 4,103.2 2,020.7 1,552.5 190.2 127.5 212.3 7,900.0 17,515.4 3,563.9 4,356.2
Total nivelul II 136,924.6 25,025.8 108,772.2 86,980.0 2,511.3 3,975.7 2,020.7 1,552.5 190.2 212.3 400.0 11,341.3 3,563.9 3,126.6
Total nivelul I 71,233.9 20,756.9 49,247.4 35,445.8 127.5 127.5 7,500.0 6,174.1 1,229.6
1598 Consiliul Raional 136,924.6 25,025.8 108,772.2 86,980.0 2,511.3 3,975.7 2,020.7 1,552.5 190.2 212.3 400.0 11,341.3 3,563.9 3,126.6
1599 Bîrlădeni 4,094.5 574.4 3,520.1 2,812.4 400.0 307.7
1600 Bîrnova 3,678.3 1,083.6 2,594.7 1,815.3 500.0 279.4
1601 Calaraşovca 2,037.6 964.0 1,073.6 820.8 252.8
1602 Clocușna 3,391.1 1,201.7 2,137.0 1,778.8 100.0 258.2 52.4
1603 Corestăuți 2,424.1 947.2 1,294.7 775.6 400.0 119.1 182.2
1604 Dîngeni 2,132.7 879.0 1,253.7 1,064.0 189.7
1613 Frunză 1,177.1 893.9 283.2 150.0 133.2
1605 Gîrbova 2,317.1 899.4 1,378.0 1,028.3 200.0 149.7 39.7
1606 Grinăuţi-Moldova 3,039.3 941.6 1,940.7 1,245.8 450.0 244.9 157.0
1607 Hădărăuți 2,528.0 978.6 1,453.7 1,234.4 219.3 95.7
1608 Lencăuți 2,969.2 1,084.6 1,884.6 1,680.2 204.4
1609 Lipnic 3,960.8 1,381.1 2,303.8 1,608.3 300.0 395.5 275.9
1610 Mereșeuca 2,428.0 918.8 1,509.2 1,378.5 130.7
1611 Mihălășeni 2,489.0 728.3 1,760.7 1,186.3 400.0 174.4
1612 Naslavcea 1,999.0 843.2 1,155.8 665.4 400.0 90.4
1616 Ocnița 4,700.7 1,236.8 3,174.3 2,700.2 100.0 374.1 289.6
1614 Ocnița, orașul 9,752.0 1,013.5 8,738.5 5,902.1 1,800.0 1,036.4
1615 Otaci 7,364.4 1,317.1 6,047.3 3,744.3 127.5 127.5 1,200.0 975.5
1617 Sauca 3,184.0 1,019.6 2,115.5 1,770.4 150.0 195.1 48.9
1618 Unguri 2,626.7 1,006.0 1,571.0 1,007.1 400.0 163.9 49.7
1619 Vălcineț 2,940.3 844.5 2,057.3 1,227.6 550.0 279.7 38.5

Orhei 550,342.6 94,549.8 446,364.2 329,391.9 4,348.3 7,590.7 2,470.7 2,796.4 1,517.9 272.5 533.2 72,500.0 28,901.4 3,631.9 9,428.6 395.3 395.3 395.3 240.8 -240.8
Total nivelul II 358,303.5 52,572.0 298,673.3 213,616.4 4,348.3 7,318.2 2,470.7 2,796.4 1,517.9 533.2 54,000.0 15,758.5 3,631.9 7,058.2 240.8 -240.8
Total nivelul I 192,039.1 41,977.8 147,690.9 115,775.5 272.5 272.5 18,500.0 13,142.9 2,370.4 395.3 395.3 395.3
1620 Consiliul Raional 358,303.5 52,572.0 298,673.3 213,616.4 4,348.3 7,318.2 2,470.7 2,796.4 1,517.9 533.2 54,000.0 15,758.5 3,631.9 7,058.2 240.8 -240.8
1621 Berezlogi 3,022.1 1,137.6 1,800.6 1,572.4 228.2 83.9
1622 Biești 3,795.9 1,259.4 2,536.5 2,228.7 307.8
1623 Bolohan 2,482.8 959.8 1,523.0 1,350.9 172.1
1624 Brăviceni 3,212.0 1,060.9 2,098.3 1,668.0 200.0 230.3 52.8
1625 Bulăiești 2,413.7 968.3 1,270.0 1,003.5 100.0 166.5 175.4
1626 Chiperceni 4,194.7 1,234.3 2,957.7 2,575.9 381.8 2.7
1627 Ciocîlteni 4,334.4 1,267.9 2,909.7 2,498.2 61.5 61.5 350.0 156.8
1628 Clişova 2,048.7 1,017.4 1,031.3 902.0 129.3
1629 Crihana 1,651.4 935.0 716.4 598.0 118.4
1630 Cucuruzeni 3,049.6 1,047.2 1,819.2 1,600.8 218.4 183.2
1631 Donici 3,388.8 1,137.9 2,152.0 1,940.2 211.8 98.9
1632 Ghetlova 4,074.5 1,231.1 2,843.4 2,537.4 306.0
1633 Isacova 2,483.4 925.5 1,439.8 1,238.1 201.7 118.1
1634 Ivancea 5,529.4 1,070.1 4,459.3 3,827.0 632.3
1635 Jora de Mijloc 6,002.3 1,330.5 4,457.1 4,023.8 433.3 214.7
1636 Mălăiești 2,603.2 682.9 1,802.5 1,642.0 160.5 117.8
1638 Mitoc 3,232.2 1,136.0 2,096.2 1,519.5 250.0 326.7
1637 Mîrzești 2,271.3 1,011.6 1,217.8 1,070.1 147.7 41.9
1639 Morozeni 2,787.2 1,115.0 1,672.2 1,449.7 222.5
1640 Neculăieuca 1,254.9 1,081.4 153.3 153.3 20.2
1641 Orhei 62,341.8 3,013.9 59,327.9 40,179.9 71.6 71.6 16,000.0 3,076.4
1642 Pelivan 5,233.5 1,129.6 3,983.5 3,553.7 429.8 120.4
1643 Peresecina 9,957.2 1,687.6 8,269.6 7,290.9 978.7
1644 Piatra 3,555.0 996.8 2,467.7 2,161.3 306.4 90.5 395.3 395.3 395.3
1645 Podgoreni 3,762.7 1,042.1 2,691.6 866.0 1,700.0 125.6 29.0
1646 Pohorniceni 1,488.3 208.0 1,250.8 1,144.8 106.0 29.5
1647 Pohrebeni 4,597.8 1,131.6 3,164.3 2,839.3 325.0 301.9
1648 Puțintei 3,863.6 1,152.7 2,658.6 2,392.6 266.0 52.3
1649 Sămănanca 1,895.7 795.5 1,100.2 1,007.1 93.1
1650 Seliște 6,345.5 978.7 5,366.8 4,797.3 71.5 71.5 498.0
1651 Step-Soci 3,108.5 1,161.2 1,852.7 1,589.6 263.1 94.6
1652 Susleni 4,946.8 1,342.2 3,604.6 3,078.2 526.4
1653 Teleșeu 2,796.8 793.5 1,828.7 1,684.4 144.3 174.6
1654 Trebujeni 2,528.9 983.8 1,467.9 1,270.3 197.6 77.2
1655 Vatici 3,982.4 843.9 3,138.5 2,890.1 248.4
1656 Vîşcăuţi 2,747.1 1,086.1 1,661.0 1,488.9 172.1
1657 Zahoreni 2,871.0 1,104.7 1,707.8 1,214.0 67.9 67.9 250.0 175.9 58.5
1658 Zorile 2,184.0 916.1 1,192.4 1,080.9 111.5 75.5

Rezina 245,181.3 48,085.9 191,847.7 149,455.6 5,355.0 2,814.8 4,992.3 1,662.0 1,566.3 1,451.9 70.3 241.8 9,450.0 17,135.5 2,644.5 5,247.7
Total nivelul II 160,577.7 23,959.7 133,627.5 104,095.4 5,355.0 2,814.8 4,922.0 1,662.0 1,566.3 1,451.9 241.8 2,250.0 11,545.8 2,644.5 2,990.5
Total nivelul I 84,603.6 24,126.2 58,220.2 45,360.2 70.3 70.3 7,200.0 5,589.7 2,257.2
1659 Consiliul Raional 160,577.7 23,959.7 133,627.5 104,095.4 5,355.0 2,814.8 4,922.0 1,662.0 1,566.3 1,451.9 241.8 2,250.0 11,545.8 2,644.5 2,990.5
1660 Buşăuca 1,074.5 955.8 118.7 118.7
1661 Cinișeuți 4,579.9 757.8 3,822.1 3,313.4 70.3 70.3 125.0 313.4
1662 Cogîlniceni 2,216.7 975.2 1,170.0 1,109.3 60.7 71.5
1663 Cuizăuca 3,405.6 789.2 2,616.4 1,648.2 800.0 168.2
1664 Echimăuți 3,938.0 1,040.4 2,880.9 1,849.3 800.0 231.6 16.7
1665 Ghiduleni 1,215.1 1,091.8 123.3 123.3
1666 Gordinești 1,946.8 1,082.2 820.1 701.1 119.0 44.5
1667 Horodiște 2,551.3 948.2 1,184.4 1,000.8 183.6 418.7
1668 Ignăţei 4,094.9 1,047.8 2,905.8 2,517.6 125.0 263.2 141.3
1669 Lalova 2,279.7 1,031.8 1,134.7 959.3 175.4 113.2
1670 Lipceni 1,637.4 959.2 678.2 616.9 61.3
1671 Mateuți 3,978.7 1,044.4 2,835.7 1,947.1 650.0 238.6 98.6
1672 Meşeni 2,920.8 934.7 1,802.5 1,101.5 600.0 101.0 183.6
1673 Mincenii de Jos 1,299.0 390.5 677.2 600.0 77.2 231.3
1675 Otac 1,918.3 1,037.0 881.3 416.5 400.0 64.8
1676 Păpăuți 2,656.7 981.1 1,649.1 1,486.4 162.7 26.5
1677 Peciște 3,635.2 1,116.5 2,332.9 1,828.4 300.0 204.5 185.8
1678 Pereni 1,710.3 771.8 888.4 819.4 69.0 50.1
1679 Pripiceni-Răzeși 3,337.7 735.5 2,333.0 1,501.9 700.0 131.1 269.2
1674 Rezina 20,247.8 1,730.1 18,517.7 16,825.8 1,691.9
1680 Saharna Nouă 1,848.3 1,036.5 811.8 642.6 169.2
1681 Sîrcova 4,635.0 1,199.9 3,221.6 1,476.7 1,500.0 244.9 213.5
1682 Solonceni 2,425.5 1,093.3 1,332.2 1,135.0 197.2
1684 Trifești 940.6 129.0 690.9 600.0 90.9 120.7
1683 Ţareuca 4,109.8 1,246.5 2,791.3 2,463.0 328.3 72.0

Rîșcani 291,655.8 60,128.3 224,618.7 178,647.2 4,123.9 4,796.3 1,434.7 2,354.4 608.8 132.9 265.5 9,900.0 23,963.0 3,188.3 6,908.8 354.4 -354.4
Total nivelul II 188,828.2 33,685.0 149,963.2 120,883.9 4,123.9 4,663.4 1,434.7 2,354.4 608.8 265.5 600.0 16,503.7 3,188.3 5,180.0 354.4 -354.4
Total nivelul I 102,827.6 26,443.3 74,655.5 57,763.3 132.9 132.9 9,300.0 7,459.3 1,728.8
1685 Consiliul Raional 188,828.2 33,685.0 149,963.2 120,883.9 4,123.9 4,663.4 1,434.7 2,354.4 608.8 265.5 600.0 16,503.7 3,188.3 5,180.0 354.4 -354.4
1687 Alexăndrești 1,058.5 173.7 884.8 716.6 70.0 98.2
1688 Aluniș 3,267.6 1,096.9 2,134.0 1,724.0 200.0 210.0 36.7
1689 Borosenii Noi 2,490.7 1,049.4 1,276.3 880.0 200.0 196.3 165.0
1690 Braniște 2,165.4 1,073.1 1,089.3 935.1 154.2 3.0
1691 Corlăteni 7,358.9 1,211.2 6,147.7 5,483.3 664.4
1699 Costești 4,380.6 661.3 3,719.3 3,082.7 200.0 436.6
1692 Duruitoarea Nouă 2,984.4 973.6 1,792.9 1,492.0 200.0 100.9 217.9
1686 Gălășeni 2,699.7 960.5 1,676.0 1,292.2 200.0 183.8 63.2
1693 Grinăuți 2,276.8 996.4 1,280.4 952.8 200.0 127.6
1694 Hiliuți 2,378.9 963.5 1,415.4 1,158.1 257.3
1695 Horodiște 1,862.7 780.4 986.4 693.4 200.0 93.0 95.9
1696 Malinovscoe 1,755.8 756.5 999.3 668.9 200.0 130.4
1697 Mihăileni 5,509.6 1,414.6 4,095.0 3,516.4 71.5 71.5 507.1
1698 Nihoreni 5,468.8 1,201.0 3,962.6 2,212.9 1,390.0 359.7 305.2
1701 Petrușeni 1,962.9 757.7 1,006.2 686.7 200.0 119.5 199.0
1702 Pîrjota 2,767.5 907.0 1,757.8 901.2 670.0 186.6 102.7
1703 Pociumbăuți 1,734.3 681.9 872.3 521.0 280.0 71.3 180.1
1704 Pociumbeni 2,775.1 851.1 1,838.3 1,500.7 200.0 137.6 85.7
1705 Răcăria 3,302.4 1,035.4 2,267.0 1,774.4 300.0 192.6
1706 Recea 4,793.1 1,001.7 3,791.4 3,232.4 200.0 359.0
1700 Rîşcani 19,786.6 1,479.3 18,307.3 14,838.6 61.4 61.4 2,040.0 1,367.3

Page 11
4,174.1 1,328.3 2,480.3 2,163.3 317.0 365.5
14,562.8 1,601.4 12,961.4 10,811.5 790.0 1,359.9
3,149.4 1,173.7 1,975.7 1,625.8 349.9
2,534.7 497.7 2,033.9 1,720.2 130.0 183.7 3.1
4,946.2 1,247.3 3,392.0 2,801.4 300.0 290.6 306.9
2,248.8 1,140.3 1,108.5 643.6 250.0 214.9
7,765.7 1,718.7 5,993.8 5,290.2 703.6 53.2
1,871.2 944.6 926.6 815.3 111.3
2,797.0 1,090.4 1,706.6 1,313.5 200.0 193.1

208,158.5 45,782.7 158,019.6 122,425.8 2,511.3 4,103.2 2,020.7 1,552.5 190.2 127.5 212.3 7,900.0 17,515.4 3,563.9 4,356.2
136,924.6 25,025.8 108,772.2 86,980.0 2,511.3 3,975.7 2,020.7 1,552.5 190.2 212.3 400.0 11,341.3 3,563.9 3,126.6
71,233.9 20,756.9 49,247.4 35,445.8 127.5 127.5 7,500.0 6,174.1 1,229.6
136,924.6 25,025.8 108,772.2 86,980.0 2,511.3 3,975.7 2,020.7 1,552.5 190.2 212.3 400.0 11,341.3 3,563.9 3,126.6
4,094.5 574.4 3,520.1 2,812.4 400.0 307.7
3,678.3 1,083.6 2,594.7 1,815.3 500.0 279.4
2,037.6 964.0 1,073.6 820.8 252.8
3,391.1 1,201.7 2,137.0 1,778.8 100.0 258.2 52.4
2,424.1 947.2 1,294.7 775.6 400.0 119.1 182.2
2,132.7 879.0 1,253.7 1,064.0 189.7
1,177.1 893.9 283.2 150.0 133.2
2,317.1 899.4 1,378.0 1,028.3 200.0 149.7 39.7
3,039.3 941.6 1,940.7 1,245.8 450.0 244.9 157.0
2,528.0 978.6 1,453.7 1,234.4 219.3 95.7
2,969.2 1,084.6 1,884.6 1,680.2 204.4
3,960.8 1,381.1 2,303.8 1,608.3 300.0 395.5 275.9
2,428.0 918.8 1,509.2 1,378.5 130.7
2,489.0 728.3 1,760.7 1,186.3 400.0 174.4
1,999.0 843.2 1,155.8 665.4 400.0 90.4
4,700.7 1,236.8 3,174.3 2,700.2 100.0 374.1 289.6
9,752.0 1,013.5 8,738.5 5,902.1 1,800.0 1,036.4
7,364.4 1,317.1 6,047.3 3,744.3 127.5 127.5 1,200.0 975.5
3,184.0 1,019.6 2,115.5 1,770.4 150.0 195.1 48.9
2,626.7 1,006.0 1,571.0 1,007.1 400.0 163.9 49.7
2,940.3 844.5 2,057.3 1,227.6 550.0 279.7 38.5

550,737.9 94,549.8 446,759.5 329,787.2 4,348.3 7,590.7 2,711.5 2,796.4 1,277.1 272.5 533.2 72,500.0 28,901.4 3,631.9 9,428.6
358,303.5 52,572.0 298,673.3 213,616.4 4,348.3 7,318.2 2,711.5 2,796.4 1,277.1 533.2 54,000.0 15,758.5 3,631.9 7,058.2
192,434.4 41,977.8 148,086.2 116,170.8 272.5 272.5 18,500.0 13,142.9 2,370.4
358,303.5 52,572.0 298,673.3 213,616.4 4,348.3 7,318.2 2,711.5 2,796.4 1,277.1 533.2 54,000.0 15,758.5 3,631.9 7,058.2
3,022.1 1,137.6 1,800.6 1,572.4 228.2 83.9
3,795.9 1,259.4 2,536.5 2,228.7 307.8
2,482.8 959.8 1,523.0 1,350.9 172.1
3,212.0 1,060.9 2,098.3 1,668.0 200.0 230.3 52.8
2,413.7 968.3 1,270.0 1,003.5 100.0 166.5 175.4
4,194.7 1,234.3 2,957.7 2,575.9 381.8 2.7
4,334.4 1,267.9 2,909.7 2,498.2 61.5 61.5 350.0 156.8
2,048.7 1,017.4 1,031.3 902.0 129.3
1,651.4 935.0 716.4 598.0 118.4
3,049.6 1,047.2 1,819.2 1,600.8 218.4 183.2
3,388.8 1,137.9 2,152.0 1,940.2 211.8 98.9
4,074.5 1,231.1 2,843.4 2,537.4 306.0
2,483.4 925.5 1,439.8 1,238.1 201.7 118.1
5,529.4 1,070.1 4,459.3 3,827.0 632.3
6,002.3 1,330.5 4,457.1 4,023.8 433.3 214.7
2,603.2 682.9 1,802.5 1,642.0 160.5 117.8
3,232.2 1,136.0 2,096.2 1,519.5 250.0 326.7
2,271.3 1,011.6 1,217.8 1,070.1 147.7 41.9
2,787.2 1,115.0 1,672.2 1,449.7 222.5
1,254.9 1,081.4 153.3 153.3 20.2
62,341.8 3,013.9 59,327.9 40,179.9 71.6 71.6 16,000.0 3,076.4
5,233.5 1,129.6 3,983.5 3,553.7 429.8 120.4
9,957.2 1,687.6 8,269.6 7,290.9 978.7
3,950.3 996.8 2,863.0 2,556.6 306.4 90.5
3,762.7 1,042.1 2,691.6 866.0 1,700.0 125.6 29.0
1,488.3 208.0 1,250.8 1,144.8 106.0 29.5
4,597.8 1,131.6 3,164.3 2,839.3 325.0 301.9
3,863.6 1,152.7 2,658.6 2,392.6 266.0 52.3
1,895.7 795.5 1,100.2 1,007.1 93.1
6,345.5 978.7 5,366.8 4,797.3 71.5 71.5 498.0
3,108.5 1,161.2 1,852.7 1,589.6 263.1 94.6
4,946.8 1,342.2 3,604.6 3,078.2 526.4
2,796.8 793.5 1,828.7 1,684.4 144.3 174.6
2,528.9 983.8 1,467.9 1,270.3 197.6 77.2
3,982.4 843.9 3,138.5 2,890.1 248.4
2,747.1 1,086.1 1,661.0 1,488.9 172.1
2,871.0 1,104.7 1,707.8 1,214.0 67.9 67.9 250.0 175.9 58.5
2,184.0 916.1 1,192.4 1,080.9 111.5 75.5

245,181.3 48,085.9 191,847.7 149,455.6 5,355.0 2,814.8 4,992.3 1,662.0 1,566.3 1,451.9 70.3 241.8 9,450.0 17,135.5 2,644.5 5,247.7
160,577.7 23,959.7 133,627.5 104,095.4 5,355.0 2,814.8 4,922.0 1,662.0 1,566.3 1,451.9 241.8 2,250.0 11,545.8 2,644.5 2,990.5
84,603.6 24,126.2 58,220.2 45,360.2 70.3 70.3 7,200.0 5,589.7 2,257.2
160,577.7 23,959.7 133,627.5 104,095.4 5,355.0 2,814.8 4,922.0 1,662.0 1,566.3 1,451.9 241.8 2,250.0 11,545.8 2,644.5 2,990.5
1,074.5 955.8 118.7 118.7
4,579.9 757.8 3,822.1 3,313.4 70.3 70.3 125.0 313.4
2,216.7 975.2 1,170.0 1,109.3 60.7 71.5
3,405.6 789.2 2,616.4 1,648.2 800.0 168.2
3,938.0 1,040.4 2,880.9 1,849.3 800.0 231.6 16.7
1,215.1 1,091.8 123.3 123.3
1,946.8 1,082.2 820.1 701.1 119.0 44.5
2,551.3 948.2 1,184.4 1,000.8 183.6 418.7
4,094.9 1,047.8 2,905.8 2,517.6 125.0 263.2 141.3
2,279.7 1,031.8 1,134.7 959.3 175.4 113.2
1,637.4 959.2 678.2 616.9 61.3
3,978.7 1,044.4 2,835.7 1,947.1 650.0 238.6 98.6
2,920.8 934.7 1,802.5 1,101.5 600.0 101.0 183.6
1,299.0 390.5 677.2 600.0 77.2 231.3
1,918.3 1,037.0 881.3 416.5 400.0 64.8
2,656.7 981.1 1,649.1 1,486.4 162.7 26.5
3,635.2 1,116.5 2,332.9 1,828.4 300.0 204.5 185.8
1,710.3 771.8 888.4 819.4 69.0 50.1
3,337.7 735.5 2,333.0 1,501.9 700.0 131.1 269.2
20,247.8 1,730.1 18,517.7 16,825.8 1,691.9
1,848.3 1,036.5 811.8 642.6 169.2
4,635.0 1,199.9 3,221.6 1,476.7 1,500.0 244.9 213.5
2,425.5 1,093.3 1,332.2 1,135.0 197.2
940.6 129.0 690.9 600.0 90.9 120.7
4,109.8 1,246.5 2,791.3 2,463.0 328.3 72.0

291,655.8 60,128.3 224,618.7 178,647.2 4,123.9 4,796.3 1,789.1 2,000.0 608.8 132.9 265.5 9,900.0 23,963.0 3,188.3 6,908.8
188,828.2 33,685.0 149,963.2 120,883.9 4,123.9 4,663.4 1,789.1 2,000.0 608.8 265.5 600.0 16,503.7 3,188.3 5,180.0
102,827.6 26,443.3 74,655.5 57,763.3 132.9 132.9 9,300.0 7,459.3 1,728.8
188,828.2 33,685.0 149,963.2 120,883.9 4,123.9 4,663.4 1,789.1 2,000.0 608.8 265.5 600.0 16,503.7 3,188.3 5,180.0
1,058.5 173.7 884.8 716.6 70.0 98.2
3,267.6 1,096.9 2,134.0 1,724.0 200.0 210.0 36.7
2,490.7 1,049.4 1,276.3 880.0 200.0 196.3 165.0
2,165.4 1,073.1 1,089.3 935.1 154.2 3.0
7,358.9 1,211.2 6,147.7 5,483.3 664.4
4,380.6 661.3 3,719.3 3,082.7 200.0 436.6
2,984.4 973.6 1,792.9 1,492.0 200.0 100.9 217.9
2,699.7 960.5 1,676.0 1,292.2 200.0 183.8 63.2
2,276.8 996.4 1,280.4 952.8 200.0 127.6
2,378.9 963.5 1,415.4 1,158.1 257.3
1,862.7 780.4 986.4 693.4 200.0 93.0 95.9
1,755.8 756.5 999.3 668.9 200.0 130.4
5,509.6 1,414.6 4,095.0 3,516.4 71.5 71.5 507.1
5,468.8 1,201.0 3,962.6 2,212.9 1,390.0 359.7 305.2
1,962.9 757.7 1,006.2 686.7 200.0 119.5 199.0
2,767.5 907.0 1,757.8 901.2 670.0 186.6 102.7
1,734.3 681.9 872.3 521.0 280.0 71.3 180.1
2,775.1 851.1 1,838.3 1,500.7 200.0 137.6 85.7
3,302.4 1,035.4 2,267.0 1,774.4 300.0 192.6
4,793.1 1,001.7 3,791.4 3,232.4 200.0 359.0
19,786.6 1,479.3 18,307.3 14,838.6 61.4 61.4 2,040.0 1,367.3

Page 12
1708 Singureni 2,680.4 889.8 1,790.6 1,569.8 220.8
1709 Sturzeni 1,610.9 827.1 781.5 652.7 128.8 2.3
1707 Șaptebani 1,522.1 477.1 1,045.0 865.9 179.1
1710 Şumna 1,585.6 945.5 640.1 382.9 200.0 57.2
1712 Vasileuți 3,996.7 1,218.8 2,721.0 2,089.0 290.0 342.0 56.9
1711 Văratic 5,041.7 971.6 4,070.1 2,164.5 1,660.0 245.6
1713 Zăicani 3,609.9 1,087.2 2,307.5 1,775.1 200.0 332.4 215.2

Sîngerei 382,506.9 72,491.6 306,434.5 251,902.8 3,241.3 7,626.0 3,001.5 2,338.8 1,981.4 71.6 232.7 9,553.0 29,130.9 4,980.5 3,580.8
Total nivelul II 250,001.0 41,479.5 206,025.5 171,071.4 3,241.3 7,554.4 3,001.5 2,338.8 1,981.4 232.7 19,177.9 4,980.5 2,496.0
Total nivelul I 132,505.9 31,012.1 100,409.0 80,831.4 71.6 71.6 9,553.0 9,953.0 1,084.8
1714 Consiliul Raional 250,001.0 41,479.5 206,025.5 171,071.4 3,241.3 7,554.4 3,001.5 2,338.8 1,981.4 232.7 19,177.9 4,980.5 2,496.0
1715 Alexăndreni 8,249.5 1,599.7 6,649.8 5,665.5 300.0 684.3
1716 Bălășești 4,611.9 1,167.0 3,230.5 2,945.2 285.3 214.4
1717 Bilicenii Noi 3,140.7 981.9 1,970.5 1,452.2 300.0 218.3 188.3
1718 Bilicenii Vechi 5,558.2 1,238.1 4,320.1 3,423.2 500.0 396.9
1733 Biruința 6,382.7 537.4 5,845.3 4,986.6 500.0 358.7
1719 Bursuceni 2,292.9 1,100.2 1,192.7 1,036.0 156.7
1720 Chișcăreni 6,508.5 1,540.4 4,968.1 4,333.1 635.0
1721 Ciuciuieni 2,462.9 996.7 1,466.2 924.0 400.0 142.2
1722 Copăceni 3,443.8 1,135.5 2,308.3 1,970.7 337.6
1723 Coșcodeni 3,896.4 1,178.6 2,608.3 2,297.5 310.8 109.5
1724 Cotiujenii Mici 2,073.9 1,068.6 1,005.3 801.3 204.0
1725 Cubolta 3,124.8 1,085.5 2,039.3 1,764.1 53.0 222.2
1726 Dobrogea Veche 3,702.1 847.9 2,854.2 1,851.0 800.0 203.2
1727 Drăgănești 4,822.5 1,181.7 3,629.8 2,869.6 400.0 360.2 11.0
1728 Dumbrăvița 3,984.0 1,256.8 2,647.7 1,972.9 400.0 274.8 79.5
1729 Grigorăuca 4,793.4 1,025.5 3,767.9 3,078.9 400.0 289.0
1730 Heciul Nou 4,753.9 1,274.9 3,425.5 3,117.3 308.2 53.5
1731 Iezărenii Vechi 3,086.8 1,173.7 1,913.1 1,697.8 215.3
1732 Izvoare 2,354.8 804.7 1,357.6 954.3 300.0 103.3 192.5
1735 Pepeni 7,771.3 1,612.9 6,001.9 5,306.7 695.2 156.5
1736 Prepelița 5,969.6 1,379.0 4,590.6 3,084.3 1,100.0 406.3
1737 Rădoaia 8,627.6 1,525.9 7,101.7 4,854.2 1,600.0 647.5
1734 Sîngerei 18,681.1 1,814.8 16,866.3 14,481.1 71.6 71.6 700.0 1,613.6
1738 Sîngereii Noi 7,091.4 1,532.1 5,559.3 4,433.3 500.0 626.0
1740 Tăura Veche 3,074.9 1,034.6 1,960.7 586.6 1,300.0 74.1 79.6
1739 Ţambula 2,046.3 918.0 1,128.3 944.0 184.3

Soroca 410,591.1 82,450.7 318,603.1 245,954.0 5,005.0 5,173.2 6,016.1 2,993.2 2,193.2 406.5 205.1 218.1 14,335.5 37,211.6 4,907.7 9,537.3 573.0 573.0 573.0
Total nivelul II 265,858.7 44,599.5 212,653.3 167,765.2 5,005.0 2,896.5 5,811.0 2,993.2 2,193.2 406.5 218.1 200.0 26,067.9 4,907.7 8,605.9 135.0 135.0 135.0
Total nivelul I 144,732.4 37,851.2 105,949.8 78,188.8 2,276.7 205.1 205.1 14,135.5 11,143.7 931.4 438.0 438.0 438.0
1741 Consiliul Raional 265,858.7 44,599.5 212,653.3 167,765.2 5,005.0 2,896.5 5,811.0 2,993.2 2,193.2 406.5 218.1 200.0 26,067.9 4,907.7 8,605.9 135.0 135.0 135.0
1742 Bădiceni 4,825.3 968.2 3,857.1 2,302.2 1,200.0 354.9
1743 Băxani 2,248.6 903.1 1,239.7 945.1 200.0 94.6 105.8
1744 Bulboci 3,329.7 1,186.4 2,143.3 1,703.2 200.0 240.1
1745 Căinarii Vechi 4,591.0 1,228.0 3,271.2 1,741.6 1,200.0 329.6 91.8
1746 Cosăuţi 4,372.0 992.1 3,231.5 2,140.1 700.0 391.4 148.4
1747 Cremenciug 2,306.4 895.9 1,410.5 1,054.7 249.9 105.9
1748 Dărcăuți 2,805.6 1,081.8 1,723.8 1,568.7 155.1
1749 Dubna 1,029.9 746.4 283.5 200.0 83.5
1750 Egoreni 2,570.0 922.3 1,647.7 1,082.6 450.0 115.1
1751 Holoșnița 2,951.9 1,077.4 1,766.8 1,414.9 200.0 151.9 107.7
1752 Hristici 2,430.5 1,079.5 1,351.0 1,017.8 200.0 133.2
1753 Iarova 1,813.4 959.1 829.0 733.1 95.9 25.3 -135.0 -135.0 -135.0
1754 Nimereuca 4,511.7 1,375.7 3,043.1 2,463.6 200.0 379.5 92.9
1755 Oclanda 973.6 712.0 261.6 200.0 61.6
1756 Ocolina 3,648.7 1,147.1 2,447.6 2,044.8 200.0 202.8 54.0
1758 Parcani 2,568.5 1,129.2 1,424.6 1,016.7 200.0 207.9 14.7
1759 Pîrliţa 1,694.6 864.5 784.0 699.2 84.8 46.1
1760 Racovăț 5,333.2 1,310.6 4,009.6 3,359.3 250.0 400.3 13.0
1761 Redi-Cereşnovăţ 1,603.5 942.5 661.0 562.2 98.8
1762 Regina Maria 2,017.3 645.0 1,341.8 1,260.6 81.2 30.5
1763 Rublenița 4,493.8 1,296.7 3,197.1 2,768.7 428.4
1764 Rudi 2,181.6 858.3 1,314.1 992.6 200.0 121.5 9.2
1765 Schineni 3,131.9 1,050.5 2,046.9 1,672.9 200.0 174.0 34.5
1757 Soroca 40,246.0 4,113.8 36,132.2 27,766.9 2,276.7 205.1 205.1 1,635.6 4,247.9
1768 Stoicani 2,880.4 744.2 2,102.7 1,956.8 145.9 33.5
1766 Șeptelici 3,002.7 615.7 2,387.0 1,319.8 950.0 117.2
1767 Şolcani 5,010.4 803.4 4,206.9 1,635.4 2,400.0 171.5 0.1
1769 Tătărăuca Veche 2,835.2 1,151.6 1,683.6 1,270.8 200.0 212.8
1770 Trifăuți 2,447.9 932.1 1,515.8 1,202.5 200.0 113.3
1773 Vasilcău 4,728.6 745.9 3,900.2 2,402.4 1,200.0 297.8 82.5
1771 Vădeni 3,929.8 1,243.5 2,644.9 1,675.2 700.0 269.7 41.4
1772 Vărăncău 4,506.8 1,122.9 3,383.9 2,795.1 200.0 388.8
1774 Visoca 1,232.5 1,021.6 210.9 210.9 573.0 573.0 573.0
1775 Volovița 3,304.3 881.2 2,423.1 1,999.4 200.0 223.7
1776 Zastînca 3,175.1 1,103.0 2,072.1 1,619.9 200.0 252.2

Strășeni 392,947.2 66,962.5 320,452.0 273,505.2 4,089.0 2,962.2 8,059.8 3,154.8 3,168.9 1,229.4 34.7 472.0 6,210.0 22,889.7 2,736.1 5,532.7 3,846.6 3,846.6 807.2 3,039.4
Total nivelul II 248,039.2 37,949.6 205,870.1 175,672.5 4,089.0 2,962.2 8,025.1 3,154.8 3,168.9 1,229.4 472.0 12,385.2 2,736.1 4,219.5 3,039.4 3,039.4 3,039.4
Total nivelul I 144,908.0 29,012.9 114,581.9 97,832.7 34.7 34.7 6,210.0 10,504.5 1,313.2 807.2 807.2 807.2
1777 Consiliul Raional 248,039.2 37,949.6 205,870.1 175,672.5 4,089.0 2,962.2 8,025.1 3,154.8 3,168.9 1,229.4 472.0 12,385.2 2,736.1 4,219.5 3,039.4 3,039.4 3,039.4
1791 Bucovăț 2,045.7 812.1 1,171.0 947.4 223.6 62.6
1778 Căpriana 5,242.0 1,114.4 3,984.2 3,471.8 230.0 282.4 143.4
1779 Chirianca 2,189.1 1,038.2 1,150.9 1,031.9 119.0
1780 Codreanca 4,128.0 1,199.4 2,805.1 2,297.2 230.0 277.9 123.5
1781 Cojuşna 9,960.0 928.4 9,031.6 8,242.4 789.2 110.0 110.0 110.0
1782 Dolna 2,333.7 941.3 1,362.7 1,234.8 127.9 29.7
1783 Gălești 3,621.9 1,291.6 2,319.7 1,753.2 230.0 336.5 10.6
1784 Ghelăuza 3,177.1 1,055.6 2,072.6 1,922.9 149.7 48.9 347.2 347.2 347.2
1785 Greblești 1,894.4 732.5 1,161.9 845.6 230.0 86.3 300.0 300.0 300.0
1786 Lozova 6,877.0 1,638.5 5,238.5 4,464.3 774.2
1787 Micăuți 4,188.1 412.3 3,775.8 3,421.5 354.3
1788 Micleușeni 3,257.5 1,197.5 2,060.0 1,547.3 230.0 282.7
1789 Negrești 2,842.9 616.2 2,226.7 2,065.5 161.2
1790 Onești 1,746.4 387.3 1,117.7 1,018.1 99.6 241.4
1793 Pănășești 6,032.1 1,073.3 4,809.2 3,886.4 550.0 372.8 149.6
1794 Rădeni 8,740.6 1,227.4 7,513.2 3,901.6 3,230.0 381.6
1795 Recea 3,873.5 1,136.2 2,458.9 2,162.2 296.7 278.4
1796 Romăneşti 2,759.2 613.7 2,114.8 1,957.8 157.0 30.7
1797 Roșcani 2,705.2 1,002.7 1,702.5 1,502.3 200.2
1798 Scoreni 4,641.8 1,440.8 3,172.7 2,720.5 452.2 28.3
1799 Sireţi 9,281.3 1,456.6 7,812.1 6,343.7 750.0 718.4 12.6
1792 Strășeni 34,216.1 2,501.0 31,715.1 29,276.5 34.7 34.7 2,403.9
1800 Tătărești 3,088.2 1,017.8 2,070.4 1,894.0 176.4 50.0 50.0 50.0
1801 Țigănești 2,709.5 949.8 1,740.1 1,364.8 230.0 145.3 19.6
1802 Voinova 2,833.8 1,019.0 1,739.4 1,555.4 184.0 75.4
1803 Vorniceni 6,433.5 1,129.5 5,304.0 4,410.6 300.0 593.4
1804 Zubrești 4,089.4 1,079.8 2,951.1 2,593.0 358.1 58.5

Șoldănești 203,714.8 42,978.3 157,217.2 127,699.8 799.4 5,606.3 2,388.5 2,079.0 682.9 62.4 393.5 6,629.8 14,835.3 1,646.6 3,519.3
Total nivelul II 124,412.1 21,009.8 102,813.3 84,546.6 799.4 5,543.9 2,388.5 2,079.0 682.9 393.5 10,276.8 1,646.6 589.0 -308.0 -308.0 -308.0
Total nivelul I 79,302.7 21,968.5 54,403.9 43,153.2 62.4 62.4 6,629.8 4,558.5 2,930.3 308.0 308.0 308.0
1805 Consiliul Raional 124,412.1 21,009.8 102,813.3 84,546.6 799.4 5,543.9 2,388.5 2,079.0 682.9 393.5 10,276.8 1,646.6 589.0 -308.0 -308.0 -308.0
1806 Alcedar 3,633.9 680.4 2,667.8 1,663.6 850.0 154.2 285.7
1807 Chipeşca 3,211.0 905.1 2,305.9 1,434.2 700.0 171.7
1808 Climăuții de Jos 2,832.2 1,025.5 1,477.0 1,325.3 151.7 329.7
1809 Cobîlea 3,503.5 1,293.4 2,017.4 1,519.1 200.0 298.3 192.7
1810 Cotiujenii Mari 7,214.1 1,185.6 5,933.2 5,341.8 200.0 391.4 95.3
1811 Cușmirca 3,255.2 1,219.2 2,012.9 1,558.1 200.0 254.8 23.1
1812 Dobrușa 4,497.0 1,086.2 3,150.1 1,708.5 1,279.8 161.8 260.7
1813 Fuzăuca 3,397.5 1,030.1 2,206.1 868.4 1,250.0 87.7 161.3
1814 Găuzeni 4,034.6 1,067.9 2,966.7 2,109.7 700.0 157.0
1815 Glinjeni 1,204.7 961.0 103.1 103.1 140.6
1816 Mihuleni 2,409.0 958.3 1,245.4 727.2 450.0 68.2 205.3
1817 Olișcani 4,277.6 1,178.8 3,098.8 2,778.6 320.2
1819 Parcani 2,185.3 949.2 1,145.9 1,054.4 91.5 90.2
1820 Pohoarna 3,134.6 1,011.3 2,123.3 1,722.1 200.0 201.2
1821 Poiana 2,334.3 905.9 1,260.5 960.8 200.0 99.7 167.9
1822 Răspopeni 4,605.8 1,173.4 3,292.3 2,725.7 62.4 62.4 200.0 304.2 140.1
1823 Rogojeni 618.2 122.2 284.6 200.0 84.6 211.4
1824 Salcia 1,089.0 876.6 117.5 117.5 94.9
1825 Sămășcani 2,653.7 1,067.4 1,586.3 1,424.2 162.1

Page 13
2,680.4 889.8 1,790.6 1,569.8 220.8
1,610.9 827.1 781.5 652.7 128.8 2.3
1,522.1 477.1 1,045.0 865.9 179.1
1,585.6 945.5 640.1 382.9 200.0 57.2
3,996.7 1,218.8 2,721.0 2,089.0 290.0 342.0 56.9
5,041.7 971.6 4,070.1 2,164.5 1,660.0 245.6
3,609.9 1,087.2 2,307.5 1,775.1 200.0 332.4 215.2

382,506.9 72,491.6 306,434.5 251,902.8 3,241.3 7,626.0 3,001.5 2,338.8 1,981.4 71.6 232.7 9,553.0 29,130.9 4,980.5 3,580.8
250,001.0 41,479.5 206,025.5 171,071.4 3,241.3 7,554.4 3,001.5 2,338.8 1,981.4 232.7 19,177.9 4,980.5 2,496.0
132,505.9 31,012.1 100,409.0 80,831.4 71.6 71.6 9,553.0 9,953.0 1,084.8
250,001.0 41,479.5 206,025.5 171,071.4 3,241.3 7,554.4 3,001.5 2,338.8 1,981.4 232.7 19,177.9 4,980.5 2,496.0
8,249.5 1,599.7 6,649.8 5,665.5 300.0 684.3
4,611.9 1,167.0 3,230.5 2,945.2 285.3 214.4
3,140.7 981.9 1,970.5 1,452.2 300.0 218.3 188.3
5,558.2 1,238.1 4,320.1 3,423.2 500.0 396.9
6,382.7 537.4 5,845.3 4,986.6 500.0 358.7
2,292.9 1,100.2 1,192.7 1,036.0 156.7
6,508.5 1,540.4 4,968.1 4,333.1 635.0
2,462.9 996.7 1,466.2 924.0 400.0 142.2
3,443.8 1,135.5 2,308.3 1,970.7 337.6
3,896.4 1,178.6 2,608.3 2,297.5 310.8 109.5
2,073.9 1,068.6 1,005.3 801.3 204.0
3,124.8 1,085.5 2,039.3 1,764.1 53.0 222.2
3,702.1 847.9 2,854.2 1,851.0 800.0 203.2
4,822.5 1,181.7 3,629.8 2,869.6 400.0 360.2 11.0
3,984.0 1,256.8 2,647.7 1,972.9 400.0 274.8 79.5
4,793.4 1,025.5 3,767.9 3,078.9 400.0 289.0
4,753.9 1,274.9 3,425.5 3,117.3 308.2 53.5
3,086.8 1,173.7 1,913.1 1,697.8 215.3
2,354.8 804.7 1,357.6 954.3 300.0 103.3 192.5
7,771.3 1,612.9 6,001.9 5,306.7 695.2 156.5
5,969.6 1,379.0 4,590.6 3,084.3 1,100.0 406.3
8,627.6 1,525.9 7,101.7 4,854.2 1,600.0 647.5
18,681.1 1,814.8 16,866.3 14,481.1 71.6 71.6 700.0 1,613.6
7,091.4 1,532.1 5,559.3 4,433.3 500.0 626.0
3,074.9 1,034.6 1,960.7 586.6 1,300.0 74.1 79.6
2,046.3 918.0 1,128.3 944.0 184.3

411,164.1 82,450.7 319,176.1 246,527.0 5,005.0 5,173.2 6,016.1 2,993.2 2,193.2 406.5 205.1 218.1 14,335.5 37,211.6 4,907.7 9,537.3
265,993.7 44,599.5 212,788.3 167,900.2 5,005.0 2,896.5 5,811.0 2,993.2 2,193.2 406.5 218.1 200.0 26,067.9 4,907.7 8,605.9
145,170.4 37,851.2 106,387.8 78,626.8 2,276.7 205.1 205.1 14,135.5 11,143.7 931.4
265,993.7 44,599.5 212,788.3 167,900.2 5,005.0 2,896.5 5,811.0 2,993.2 2,193.2 406.5 218.1 200.0 26,067.9 4,907.7 8,605.9
4,825.3 968.2 3,857.1 2,302.2 1,200.0 354.9
2,248.6 903.1 1,239.7 945.1 200.0 94.6 105.8
3,329.7 1,186.4 2,143.3 1,703.2 200.0 240.1
4,591.0 1,228.0 3,271.2 1,741.6 1,200.0 329.6 91.8
4,372.0 992.1 3,231.5 2,140.1 700.0 391.4 148.4
2,306.4 895.9 1,410.5 1,054.7 249.9 105.9
2,805.6 1,081.8 1,723.8 1,568.7 155.1
1,029.9 746.4 283.5 200.0 83.5
2,570.0 922.3 1,647.7 1,082.6 450.0 115.1
2,951.9 1,077.4 1,766.8 1,414.9 200.0 151.9 107.7
2,430.5 1,079.5 1,351.0 1,017.8 200.0 133.2
1,678.4 959.1 694.0 598.1 95.9 25.3
4,511.7 1,375.7 3,043.1 2,463.6 200.0 379.5 92.9
973.6 712.0 261.6 200.0 61.6
3,648.7 1,147.1 2,447.6 2,044.8 200.0 202.8 54.0
2,568.5 1,129.2 1,424.6 1,016.7 200.0 207.9 14.7
1,694.6 864.5 784.0 699.2 84.8 46.1
5,333.2 1,310.6 4,009.6 3,359.3 250.0 400.3 13.0
1,603.5 942.5 661.0 562.2 98.8
2,017.3 645.0 1,341.8 1,260.6 81.2 30.5
4,493.8 1,296.7 3,197.1 2,768.7 428.4
2,181.6 858.3 1,314.1 992.6 200.0 121.5 9.2
3,131.9 1,050.5 2,046.9 1,672.9 200.0 174.0 34.5
40,246.0 4,113.8 36,132.2 27,766.9 2,276.7 205.1 205.1 1,635.6 4,247.9
2,880.4 744.2 2,102.7 1,956.8 145.9 33.5
3,002.7 615.7 2,387.0 1,319.8 950.0 117.2
5,010.4 803.4 4,206.9 1,635.4 2,400.0 171.5 0.1
2,835.2 1,151.6 1,683.6 1,270.8 200.0 212.8
2,447.9 932.1 1,515.8 1,202.5 200.0 113.3
4,728.6 745.9 3,900.2 2,402.4 1,200.0 297.8 82.5
3,929.8 1,243.5 2,644.9 1,675.2 700.0 269.7 41.4
4,506.8 1,122.9 3,383.9 2,795.1 200.0 388.8
1,805.5 1,021.6 783.9 573.0 210.9
3,304.3 881.2 2,423.1 1,999.4 200.0 223.7
3,175.1 1,103.0 2,072.1 1,619.9 200.0 252.2

396,793.8 66,962.5 324,298.6 274,312.4 7,128.4 2,962.2 8,059.8 3,154.8 3,168.9 1,229.4 34.7 472.0 6,210.0 22,889.7 2,736.1 5,532.7
251,078.6 37,949.6 208,909.5 175,672.5 7,128.4 2,962.2 8,025.1 3,154.8 3,168.9 1,229.4 472.0 12,385.2 2,736.1 4,219.5
145,715.2 29,012.9 115,389.1 98,639.9 34.7 34.7 6,210.0 10,504.5 1,313.2
251,078.6 37,949.6 208,909.5 175,672.5 7,128.4 2,962.2 8,025.1 3,154.8 3,168.9 1,229.4 472.0 12,385.2 2,736.1 4,219.5
2,045.7 812.1 1,171.0 947.4 223.6 62.6
5,242.0 1,114.4 3,984.2 3,471.8 230.0 282.4 143.4
2,189.1 1,038.2 1,150.9 1,031.9 119.0
4,128.0 1,199.4 2,805.1 2,297.2 230.0 277.9 123.5
10,070.0 928.4 9,141.6 8,352.4 789.2
2,333.7 941.3 1,362.7 1,234.8 127.9 29.7
3,621.9 1,291.6 2,319.7 1,753.2 230.0 336.5 10.6
3,524.3 1,055.6 2,419.8 2,270.1 149.7 48.9
2,194.4 732.5 1,461.9 1,145.6 230.0 86.3
6,877.0 1,638.5 5,238.5 4,464.3 774.2
4,188.1 412.3 3,775.8 3,421.5 354.3
3,257.5 1,197.5 2,060.0 1,547.3 230.0 282.7
2,842.9 616.2 2,226.7 2,065.5 161.2
1,746.4 387.3 1,117.7 1,018.1 99.6 241.4
6,032.1 1,073.3 4,809.2 3,886.4 550.0 372.8 149.6
8,740.6 1,227.4 7,513.2 3,901.6 3,230.0 381.6
3,873.5 1,136.2 2,458.9 2,162.2 296.7 278.4
2,759.2 613.7 2,114.8 1,957.8 157.0 30.7
2,705.2 1,002.7 1,702.5 1,502.3 200.2
4,641.8 1,440.8 3,172.7 2,720.5 452.2 28.3
9,281.3 1,456.6 7,812.1 6,343.7 750.0 718.4 12.6
34,216.1 2,501.0 31,715.1 29,276.5 34.7 34.7 2,403.9
3,138.2 1,017.8 2,120.4 1,944.0 176.4
2,709.5 949.8 1,740.1 1,364.8 230.0 145.3 19.6
2,833.8 1,019.0 1,739.4 1,555.4 184.0 75.4
6,433.5 1,129.5 5,304.0 4,410.6 300.0 593.4
4,089.4 1,079.8 2,951.1 2,593.0 358.1 58.5

203,714.8 42,978.3 157,217.2 127,699.8 799.4 5,606.3 2,388.5 2,079.0 682.9 62.4 393.5 6,629.8 14,835.3 1,646.6 3,519.3
124,104.1 21,009.8 102,505.3 84,238.6 799.4 5,543.9 2,388.5 2,079.0 682.9 393.5 10,276.8 1,646.6 589.0
79,610.7 21,968.5 54,711.9 43,461.2 62.4 62.4 6,629.8 4,558.5 2,930.3
124,104.1 21,009.8 102,505.3 84,238.6 799.4 5,543.9 2,388.5 2,079.0 682.9 393.5 10,276.8 1,646.6 589.0
3,633.9 680.4 2,667.8 1,663.6 850.0 154.2 285.7
3,211.0 905.1 2,305.9 1,434.2 700.0 171.7
2,832.2 1,025.5 1,477.0 1,325.3 151.7 329.7
3,503.5 1,293.4 2,017.4 1,519.1 200.0 298.3 192.7
7,214.1 1,185.6 5,933.2 5,341.8 200.0 391.4 95.3
3,255.2 1,219.2 2,012.9 1,558.1 200.0 254.8 23.1
4,497.0 1,086.2 3,150.1 1,708.5 1,279.8 161.8 260.7
3,397.5 1,030.1 2,206.1 868.4 1,250.0 87.7 161.3
4,034.6 1,067.9 2,966.7 2,109.7 700.0 157.0
1,204.7 961.0 103.1 103.1 140.6
2,409.0 958.3 1,245.4 727.2 450.0 68.2 205.3
4,277.6 1,178.8 3,098.8 2,778.6 320.2
2,185.3 949.2 1,145.9 1,054.4 91.5 90.2
3,134.6 1,011.3 2,123.3 1,722.1 200.0 201.2
2,334.3 905.9 1,260.5 960.8 200.0 99.7 167.9
4,605.8 1,173.4 3,292.3 2,725.7 62.4 62.4 200.0 304.2 140.1
618.2 122.2 284.6 200.0 84.6 211.4
1,089.0 876.6 117.5 117.5 94.9
2,653.7 1,067.4 1,586.3 1,424.2 162.1

Page 14
1826 Şestaci 1,833.1 609.7 1,223.4 1,094.2 129.2
1827 Șipca 901.0 758.5 83.7 83.7 58.8
1818 Șoldănești 12,938.2 748.7 12,189.5 11,473.3 716.2
1828 Vadul-Raşcov 3,539.2 1,154.1 1,912.5 1,664.0 248.5 472.6 308.0 308.0 308.0

Ștefan Vodă 299,767.5 59,184.6 237,170.9 197,610.1 3,831.0 5,465.6 1,592.7 2,780.8 593.7 62.4 436.0 5,482.2 22,929.8 1,852.2 3,412.0
Total nivelul II 188,688.0 35,445.7 152,180.8 125,307.1 3,831.0 5,403.2 1,592.7 2,780.8 593.7 436.0 620.0 15,167.3 1,852.2 1,061.5
Total nivelul I 111,079.5 23,738.9 84,990.1 72,303.0 62.4 62.4 4,862.2 7,762.5 2,350.5
1829 Consiliul Raional 188,688.0 35,445.7 152,180.8 125,307.1 3,831.0 5,403.2 1,592.7 2,780.8 593.7 436.0 620.0 15,167.3 1,852.2 1,061.5
1830 Alava 2,072.8 756.2 1,176.2 1,044.4 80.0 51.8 140.4
1831 Antonești 3,873.1 1,198.2 2,674.9 2,067.4 300.0 307.5
1832 Brezoaia 2,514.8 848.2 1,628.1 1,338.8 180.0 109.3 38.5
1834 Carahasani 4,956.3 1,197.8 2,914.6 2,144.9 450.0 319.7 843.9
1833 Căplani 6,898.1 1,406.7 5,312.2 2,665.6 2,250.0 396.6 179.2
1835 Cioburciu 6,636.2 1,093.0 5,543.2 4,831.2 400.0 312.0
1836 Copceac 4,263.6 1,063.5 3,131.9 2,552.7 300.0 279.2 68.2
1837 Crocmaz 4,587.7 1,083.1 3,368.2 3,048.4 319.8 136.4
1838 Ermoclia 5,894.1 1,336.9 4,174.5 3,702.8 471.7 382.7
1839 Feștelița 5,278.9 1,263.6 3,735.2 3,383.1 352.1 280.1
1840 Marianca de Jos 1,270.5 460.4 753.2 689.8 63.4 56.9
1841 Olănești 6,932.9 1,311.1 5,621.8 4,992.8 43.0 586.0
1843 Palanca 2,721.6 325.1 2,396.5 2,187.0 209.5
1844 Popeasca 4,524.8 694.3 3,830.5 3,531.9 298.6
1845 Purcari 3,576.0 422.5 3,153.5 2,769.7 87.0 296.8
1846 Răscăieţi 5,224.0 1,201.0 4,023.0 3,334.7 300.0 388.3
1847 Semionovca 2,035.8 729.4 1,306.4 1,123.4 100.0 83.0
1848 Slobozia 5,260.7 1,238.4 4,022.3 3,411.8 182.2 428.3
1842 Ștefan Vodă 12,003.1 910.5 11,092.6 10,219.6 873.0
1849 Ștefănești 3,027.2 951.2 1,851.8 1,718.0 133.8 224.2
1850 Talmaza 9,391.8 1,859.5 7,532.3 6,459.6 62.4 62.4 190.0 820.3
1851 Tudora 3,473.9 947.5 2,526.4 2,294.9 231.5
1852 Volintiri 4,661.6 1,440.8 3,220.8 2,790.5 430.3

Taraclia 190,871.8 36,849.5 149,924.7 113,612.2 2,228.4 3,249.3 1,329.1 829.8 948.1 64.6 77.7 10,800.0 17,816.7 2,218.1 4,097.6 750.0 750.0 750.0
Total nivelul II 121,118.4 22,414.6 95,660.9 74,348.3 2,228.4 3,184.7 1,329.1 829.8 948.1 77.7 500.0 13,181.4 2,218.1 3,042.9 750.0 750.0 750.0
Total nivelul I 69,753.4 14,434.9 54,263.8 39,263.9 64.6 64.6 10,300.0 4,635.3 1,054.7
1853 Consiliul Raional 121,118.4 22,414.6 95,660.9 74,348.3 2,228.4 3,184.7 1,329.1 829.8 948.1 77.7 500.0 13,181.4 2,218.1 3,042.9 750.0 750.0 750.0
1854 Albota de Jos 3,253.3 891.9 2,282.5 1,706.1 400.0 176.4 78.9
1855 Albota de Sus 4,278.4 682.4 3,596.0 2,952.6 400.0 243.4
1856 Aluatu 890.3 651.6 238.7 150.0 88.7
1857 Balabanu 2,260.9 752.2 1,403.6 1,145.8 150.0 107.8 105.1
1858 Budăi 2,275.1 951.4 1,267.1 912.5 250.0 104.6 56.6
1859 Cairaclia 2,884.5 1,027.5 1,854.3 1,446.0 200.0 208.3 2.7
1860 Cealîc 2,365.9 949.2 1,416.7 1,158.5 150.0 108.2
1861 Corten 4,173.1 1,144.0 3,029.1 2,195.1 500.0 334.0
1862 Musaitu 1,715.7 780.0 300.7 200.0 100.7 635.0
1863 Novosiolovca 3,229.0 955.8 2,273.0 1,706.5 400.0 166.5 0.2
1865 Salcia 1,056.6 745.8 134.6 100.0 34.6 176.2
1864 Taraclia 24,136.2 1,881.7 22,254.5 15,006.4 64.6 64.6 5,600.0 1,583.5
1866 Tvardița 8,386.0 1,411.3 6,974.7 5,677.6 650.0 647.1
1867 Valea Perjei 5,823.2 1,310.9 4,512.3 3,181.1 800.0 531.2
1868 Vinogradovca 3,025.2 299.2 2,726.0 2,175.7 350.0 200.3

Telenești 298,974.1 66,328.7 227,426.0 185,869.6 2,578.5 6,830.7 2,302.3 2,728.9 1,288.5 34.7 476.3 5,914.4 22,936.4 3,296.4 5,219.4 200.0 200.0 200.0
Total nivelul II 184,870.7 33,005.2 150,646.4 121,590.2 2,578.5 6,796.0 2,302.3 2,728.9 1,288.5 476.3 1,200.0 15,185.3 3,296.4 1,219.1
Total nivelul I 114,103.4 33,323.5 76,779.6 64,279.4 34.7 34.7 4,714.4 7,751.1 4,000.3 200.0 200.0 200.0
1869 Consiliul Raional 184,870.7 33,005.2 150,646.4 121,590.2 2,578.5 6,796.0 2,302.3 2,728.9 1,288.5 476.3 1,200.0 15,185.3 3,296.4 1,219.1
1870 Bănești 5,132.1 1,246.2 3,846.0 3,467.9 378.1 39.9 200.0 200.0 200.0
1871 Bogzești 2,479.4 799.1 816.3 750.0 66.3 864.0
1872 Brînzenii Noi 3,828.8 1,140.0 2,458.2 2,134.8 323.4 230.6
1873 Budăi 3,700.0 723.3 2,670.3 2,450.6 219.7 306.4
1874 Căzănești 4,886.3 1,037.3 3,806.7 3,459.9 346.8 42.3
1876 Chiștelnița 5,813.9 1,323.1 4,054.1 3,245.8 430.0 378.3 436.7
1877 Chițcanii Vechi 4,261.3 1,191.2 2,617.7 1,942.0 400.0 275.7 452.4
1878 Ciulucani 3,704.9 982.2 2,647.7 2,104.6 375.0 168.1 75.0
1875 Cîşla 1,764.1 828.7 935.4 838.7 96.7
1879 Codrul Nou 2,060.4 982.8 1,059.5 981.3 78.2 18.1
1880 Coropceni 3,188.5 911.1 2,164.5 2,003.3 161.2 112.9
1881 Crăsnășeni 3,091.0 1,000.6 2,037.0 1,610.0 300.0 127.0 53.4
1882 Ghiliceni 3,408.2 1,283.0 2,125.2 1,801.2 34.7 34.7 289.3
1883 Hirișeni 2,870.5 1,102.7 1,697.3 1,319.2 200.0 178.1 70.5
1884 Inești 3,366.8 1,182.2 2,145.8 1,884.4 261.4 38.8
1885 Leușeni 2,793.7 1,112.1 1,614.6 1,405.9 208.7 67.0
1886 Mîndrești 6,135.7 1,395.8 4,739.9 3,434.8 785.4 519.7
1887 Negureni 4,880.1 1,239.4 3,501.5 3,181.3 320.2 139.2
1888 Nucăreni 2,129.8 974.0 1,112.7 1,000.5 112.2 43.1
1890 Ordășei 1,956.8 1,007.8 753.6 656.6 97.0 195.4
1891 Pistruieni 2,135.7 909.4 946.3 823.9 122.4 280.0
1892 Ratuş 2,941.4 1,124.4 1,817.0 1,601.7 215.3
1893 Sărătenii Vechi 3,402.2 1,011.3 2,255.4 1,942.2 313.2 135.5
1894 Scorțeni 3,592.2 1,183.5 2,344.1 2,068.5 275.6 64.6
1895 Suhuluceni 3,097.7 1,103.2 1,787.3 1,581.9 205.4 207.2
1889 Telenești 12,360.3 1,128.0 11,232.3 9,310.0 904.0 1,018.3
1897 Tîrșiței 3,267.9 1,088.0 2,082.5 1,067.7 820.0 194.8 97.4
1896 Țînțăreni 3,586.4 1,120.1 2,436.4 1,734.7 500.0 201.7 29.9
1898 Văsieni 2,350.1 1,054.4 1,295.7 1,142.6 153.1
1899 Verejeni 4,287.2 1,245.0 3,042.2 2,687.0 355.2
1900 Zgărdești 1,630.0 893.6 736.4 646.4 90.0

Ungheni 499,844.7 88,084.4 404,725.6 341,934.7 4,410.3 9,310.9 2,995.3 4,285.5 1,605.9 424.2 4,747.5 36,899.0 7,423.2 7,034.7
Total nivelul II 317,484.1 49,061.7 263,543.6 220,263.0 2,323.9 9,310.9 2,995.3 4,285.5 1,605.9 424.2 24,222.6 7,423.2 4,878.8
Total nivelul I 182,360.6 39,022.7 141,182.0 121,671.7 2,086.4 4,747.5 12,676.4 2,155.9
1901 Consiliul Raional 317,484.1 49,061.7 263,543.6 220,263.0 2,323.9 9,310.9 2,995.3 4,285.5 1,605.9 424.2 24,222.6 7,423.2 4,878.8
1902 Agronomovca 4,268.5 952.8 3,314.8 692.8 2,502.9 119.1 0.9
1903 Alexeevca 2,259.1 1,004.1 1,200.2 929.7 140.0 130.5 54.8
1904 Boghenii Noi 3,549.4 996.7 2,463.8 2,286.3 177.5 88.9
1905 Buciumeni 2,250.5 1,060.0 1,185.1 931.5 100.0 153.6 5.4
1906 Bumbăta 3,252.5 1,202.3 1,860.7 1,602.4 258.3 189.5
1907 Buşila 3,620.8 1,069.9 2,428.7 2,215.2 213.5 122.2
1908 Cetireni 3,003.2 1,041.9 1,829.3 1,606.5 222.8 132.0
1909 Chirileni 3,061.5 956.8 1,958.7 1,746.3 212.4 146.0
1910 Cioropcani 3,228.6 1,186.0 1,929.0 1,531.8 100.0 297.2 113.6
1911 Condrăteşti 2,172.5 1,055.5 1,042.9 903.8 139.1 74.1
1912 Cornești 3,122.1 1,092.2 1,825.9 1,584.2 241.7 204.0
1923 Cornești, orașul 3,908.7 896.1 3,012.6 2,659.0 353.6
1913 Cornova 2,330.1 942.7 1,387.4 1,268.5 118.9
1914 Costuleni 5,207.0 1,299.8 3,907.2 2,566.1 968.3 372.8
1915 Florițoaia Veche 4,239.5 1,154.6 3,084.9 2,834.5 250.4
1916 Hîrcești 2,355.8 1,154.1 1,201.7 980.1 221.6
1917 Măcărești 6,729.7 1,479.0 5,121.6 4,593.6 528.0 129.1
1918 Măgurele 2,321.4 946.3 1,352.9 1,252.1 100.8 22.2
1919 Mănoilești 5,983.4 1,329.7 4,528.2 4,143.8 384.4 125.5
1920 Morenii Noi 2,207.5 901.4 1,306.1 1,049.9 100.0 156.2
1921 Năpădeni 1,894.9 932.1 938.5 831.8 106.7 24.3
1922 Negurenii Vechi 4,112.0 1,125.7 2,726.9 2,220.6 283.6 222.7 259.4
1925 Petrești 5,300.3 1,407.3 3,892.9 3,390.3 502.6 0.1
1926 Pîrlița 8,103.7 1,356.7 6,747.0 5,789.4 282.7 674.9
1927 Rădenii Vechi 2,884.0 994.6 1,859.2 1,657.0 202.2 30.2
1928 Sculeni 7,021.6 955.5 6,042.7 5,430.7 612.0 23.4
1929 Sinești 2,354.2 1,063.7 1,290.5 1,152.8 137.7
1930 Teșcureni 2,150.2 929.3 1,216.3 1,092.5 123.8 4.6
1931 Todirești 6,670.1 1,364.3 5,200.5 4,700.6 499.9 105.3
1924 Ungheni 58,855.2 3,848.3 55,006.9 48,960.8 2,086.4 3,959.7
1932 Unţeşti 2,878.6 1,013.8 1,665.4 1,353.7 120.0 191.7 199.4
1933 Valea Mare 6,895.0 1,213.5 5,580.5 5,058.6 150.0 371.9 101.0
1934 Zagarancea 4,169.0 1,096.0 3,073.0 2,654.8 418.2

1210 UTA Găgăuzia 598,368.5 598,368.5 497,965.1 23,758.8 16,914.7 5,367.9 3,370.1 5,316.1 2,647.8 212.8 15,326.0 40,293.5 4,110.4 1,077.9 1,077.9 1,077.9

Page 15
1,833.1 609.7 1,223.4 1,094.2 129.2
901.0 758.5 83.7 83.7 58.8
12,938.2 748.7 12,189.5 11,473.3 716.2
3,847.2 1,154.1 2,220.5 1,972.0 248.5 472.6

299,767.5 59,184.6 237,170.9 197,610.1 3,831.0 5,465.6 1,592.7 2,780.8 593.7 62.4 436.0 5,482.2 22,929.8 1,852.2 3,412.0
188,688.0 35,445.7 152,180.8 125,307.1 3,831.0 5,403.2 1,592.7 2,780.8 593.7 436.0 620.0 15,167.3 1,852.2 1,061.5
111,079.5 23,738.9 84,990.1 72,303.0 62.4 62.4 4,862.2 7,762.5 2,350.5
188,688.0 35,445.7 152,180.8 125,307.1 3,831.0 5,403.2 1,592.7 2,780.8 593.7 436.0 620.0 15,167.3 1,852.2 1,061.5
2,072.8 756.2 1,176.2 1,044.4 80.0 51.8 140.4
3,873.1 1,198.2 2,674.9 2,067.4 300.0 307.5
2,514.8 848.2 1,628.1 1,338.8 180.0 109.3 38.5
4,956.3 1,197.8 2,914.6 2,144.9 450.0 319.7 843.9
6,898.1 1,406.7 5,312.2 2,665.6 2,250.0 396.6 179.2
6,636.2 1,093.0 5,543.2 4,831.2 400.0 312.0
4,263.6 1,063.5 3,131.9 2,552.7 300.0 279.2 68.2
4,587.7 1,083.1 3,368.2 3,048.4 319.8 136.4
5,894.1 1,336.9 4,174.5 3,702.8 471.7 382.7
5,278.9 1,263.6 3,735.2 3,383.1 352.1 280.1
1,270.5 460.4 753.2 689.8 63.4 56.9
6,932.9 1,311.1 5,621.8 4,992.8 43.0 586.0
2,721.6 325.1 2,396.5 2,187.0 209.5
4,524.8 694.3 3,830.5 3,531.9 298.6
3,576.0 422.5 3,153.5 2,769.7 87.0 296.8
5,224.0 1,201.0 4,023.0 3,334.7 300.0 388.3
2,035.8 729.4 1,306.4 1,123.4 100.0 83.0
5,260.7 1,238.4 4,022.3 3,411.8 182.2 428.3
12,003.1 910.5 11,092.6 10,219.6 873.0
3,027.2 951.2 1,851.8 1,718.0 133.8 224.2
9,391.8 1,859.5 7,532.3 6,459.6 62.4 62.4 190.0 820.3
3,473.9 947.5 2,526.4 2,294.9 231.5
4,661.6 1,440.8 3,220.8 2,790.5 430.3

191,621.8 36,849.5 150,674.7 113,612.2 2,228.4 3,249.3 1,329.1 829.8 948.1 64.6 77.7 11,550.0 17,816.7 2,218.1 4,097.6
121,868.4 22,414.6 96,410.9 74,348.3 2,228.4 3,184.7 1,329.1 829.8 948.1 77.7 1,250.0 13,181.4 2,218.1 3,042.9
69,753.4 14,434.9 54,263.8 39,263.9 64.6 64.6 10,300.0 4,635.3 1,054.7
121,868.4 22,414.6 96,410.9 74,348.3 2,228.4 3,184.7 1,329.1 829.8 948.1 77.7 1,250.0 13,181.4 2,218.1 3,042.9
3,253.3 891.9 2,282.5 1,706.1 400.0 176.4 78.9
4,278.4 682.4 3,596.0 2,952.6 400.0 243.4
890.3 651.6 238.7 150.0 88.7
2,260.9 752.2 1,403.6 1,145.8 150.0 107.8 105.1
2,275.1 951.4 1,267.1 912.5 250.0 104.6 56.6
2,884.5 1,027.5 1,854.3 1,446.0 200.0 208.3 2.7
2,365.9 949.2 1,416.7 1,158.5 150.0 108.2
4,173.1 1,144.0 3,029.1 2,195.1 500.0 334.0
1,715.7 780.0 300.7 200.0 100.7 635.0
3,229.0 955.8 2,273.0 1,706.5 400.0 166.5 0.2
1,056.6 745.8 134.6 100.0 34.6 176.2
24,136.2 1,881.7 22,254.5 15,006.4 64.6 64.6 5,600.0 1,583.5
8,386.0 1,411.3 6,974.7 5,677.6 650.0 647.1
5,823.2 1,310.9 4,512.3 3,181.1 800.0 531.2
3,025.2 299.2 2,726.0 2,175.7 350.0 200.3

299,174.1 66,328.7 227,626.0 186,069.6 2,578.5 6,830.7 2,302.3 2,728.9 1,288.5 34.7 476.3 5,914.4 22,936.4 3,296.4 5,219.4
184,870.7 33,005.2 150,646.4 121,590.2 2,578.5 6,796.0 2,302.3 2,728.9 1,288.5 476.3 1,200.0 15,185.3 3,296.4 1,219.1
114,303.4 33,323.5 76,979.6 64,479.4 34.7 34.7 4,714.4 7,751.1 4,000.3
184,870.7 33,005.2 150,646.4 121,590.2 2,578.5 6,796.0 2,302.3 2,728.9 1,288.5 476.3 1,200.0 15,185.3 3,296.4 1,219.1
5,332.1 1,246.2 4,046.0 3,667.9 378.1 39.9
2,479.4 799.1 816.3 750.0 66.3 864.0
3,828.8 1,140.0 2,458.2 2,134.8 323.4 230.6
3,700.0 723.3 2,670.3 2,450.6 219.7 306.4
4,886.3 1,037.3 3,806.7 3,459.9 346.8 42.3
5,813.9 1,323.1 4,054.1 3,245.8 430.0 378.3 436.7
4,261.3 1,191.2 2,617.7 1,942.0 400.0 275.7 452.4
3,704.9 982.2 2,647.7 2,104.6 375.0 168.1 75.0
1,764.1 828.7 935.4 838.7 96.7
2,060.4 982.8 1,059.5 981.3 78.2 18.1
3,188.5 911.1 2,164.5 2,003.3 161.2 112.9
3,091.0 1,000.6 2,037.0 1,610.0 300.0 127.0 53.4
3,408.2 1,283.0 2,125.2 1,801.2 34.7 34.7 289.3
2,870.5 1,102.7 1,697.3 1,319.2 200.0 178.1 70.5
3,366.8 1,182.2 2,145.8 1,884.4 261.4 38.8
2,793.7 1,112.1 1,614.6 1,405.9 208.7 67.0
6,135.7 1,395.8 4,739.9 3,434.8 785.4 519.7
4,880.1 1,239.4 3,501.5 3,181.3 320.2 139.2
2,129.8 974.0 1,112.7 1,000.5 112.2 43.1
1,956.8 1,007.8 753.6 656.6 97.0 195.4
2,135.7 909.4 946.3 823.9 122.4 280.0
2,941.4 1,124.4 1,817.0 1,601.7 215.3
3,402.2 1,011.3 2,255.4 1,942.2 313.2 135.5
3,592.2 1,183.5 2,344.1 2,068.5 275.6 64.6
3,097.7 1,103.2 1,787.3 1,581.9 205.4 207.2
12,360.3 1,128.0 11,232.3 9,310.0 904.0 1,018.3
3,267.9 1,088.0 2,082.5 1,067.7 820.0 194.8 97.4
3,586.4 1,120.1 2,436.4 1,734.7 500.0 201.7 29.9
2,350.1 1,054.4 1,295.7 1,142.6 153.1
4,287.2 1,245.0 3,042.2 2,687.0 355.2
1,630.0 893.6 736.4 646.4 90.0

499,844.7 88,084.4 404,725.6 341,934.7 4,410.3 9,310.9 2,995.3 4,285.5 1,605.9 424.2 4,747.5 36,899.0 7,423.2 7,034.7
317,484.1 49,061.7 263,543.6 220,263.0 2,323.9 9,310.9 2,995.3 4,285.5 1,605.9 424.2 24,222.6 7,423.2 4,878.8
182,360.6 39,022.7 141,182.0 121,671.7 2,086.4 4,747.5 12,676.4 2,155.9
317,484.1 49,061.7 263,543.6 220,263.0 2,323.9 9,310.9 2,995.3 4,285.5 1,605.9 424.2 24,222.6 7,423.2 4,878.8
4,268.5 952.8 3,314.8 692.8 2,502.9 119.1 0.9
2,259.1 1,004.1 1,200.2 929.7 140.0 130.5 54.8
3,549.4 996.7 2,463.8 2,286.3 177.5 88.9
2,250.5 1,060.0 1,185.1 931.5 100.0 153.6 5.4
3,252.5 1,202.3 1,860.7 1,602.4 258.3 189.5
3,620.8 1,069.9 2,428.7 2,215.2 213.5 122.2
3,003.2 1,041.9 1,829.3 1,606.5 222.8 132.0
3,061.5 956.8 1,958.7 1,746.3 212.4 146.0
3,228.6 1,186.0 1,929.0 1,531.8 100.0 297.2 113.6
2,172.5 1,055.5 1,042.9 903.8 139.1 74.1
3,122.1 1,092.2 1,825.9 1,584.2 241.7 204.0
3,908.7 896.1 3,012.6 2,659.0 353.6
2,330.1 942.7 1,387.4 1,268.5 118.9
5,207.0 1,299.8 3,907.2 2,566.1 968.3 372.8
4,239.5 1,154.6 3,084.9 2,834.5 250.4
2,355.8 1,154.1 1,201.7 980.1 221.6
6,729.7 1,479.0 5,121.6 4,593.6 528.0 129.1
2,321.4 946.3 1,352.9 1,252.1 100.8 22.2
5,983.4 1,329.7 4,528.2 4,143.8 384.4 125.5
2,207.5 901.4 1,306.1 1,049.9 100.0 156.2
1,894.9 932.1 938.5 831.8 106.7 24.3
4,112.0 1,125.7 2,726.9 2,220.6 283.6 222.7 259.4
5,300.3 1,407.3 3,892.9 3,390.3 502.6 0.1
8,103.7 1,356.7 6,747.0 5,789.4 282.7 674.9
2,884.0 994.6 1,859.2 1,657.0 202.2 30.2
7,021.6 955.5 6,042.7 5,430.7 612.0 23.4
2,354.2 1,063.7 1,290.5 1,152.8 137.7
2,150.2 929.3 1,216.3 1,092.5 123.8 4.6
6,670.1 1,364.3 5,200.5 4,700.6 499.9 105.3
58,855.2 3,848.3 55,006.9 48,960.8 2,086.4 3,959.7
2,878.6 1,013.8 1,665.4 1,353.7 120.0 191.7 199.4
6,895.0 1,213.5 5,580.5 5,058.6 150.0 371.9 101.0
4,169.0 1,096.0 3,073.0 2,654.8 418.2

599,446.4 599,446.4 497,965.1 1,077.9 23,758.8 16,914.7 5,367.9 3,370.1 5,316.1 2,647.8 212.8 15,326.0 40,293.5 4,110.4

Page 16
Anexa nr.1
„Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Venituri, total 1 45094600.0
Impozite și taxe 11 41378186.0
Granturi primite 13 1410402.8
Alte venituri 14 2286056.5
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 19954.7
Cheltuieli, total 2+3 57232600.0
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 8087683.3
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 29 30974079.4
Investiții capitale în active în curs de execuție 319 2257236.7
Sold bugetar -12138000.0
Surse de finanțare, total 12138000.0
Active financiare 4 -972850.9
Creanțe interne 41 244803.6
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 50259.7
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -1267914.2
Datorii 5 13064258.9
Datorii interne 51 4735000.0
Împrumuturi externe 59 8329258.9
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 46592.0 ”
Anexa nr.2
„Anexa nr.2
Componența veniturilor bugetului de stat și
sursele de finanțare a soldului bugetar

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Venituri, total 45094600.0
Impozite și taxe 11 41378186.0
Impozite pe venit 111 7396600.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1746600.0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 5650000.0
Impozite pe proprietate 113 43000.0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 2000.0
Alte impozite pe proprietate 1136 41000.0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 31707086.0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 23106100.0
Accize 1142 7170301.0
Taxe pentru servicii specifice 1144 8500.0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor
1145 449550.0
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 972635.0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2231500.0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1519500.0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 712000.0
Granturi primite 13 1410402.8
Granturi primite de la guvernele altor state 131 75875.9
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 5055.9
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 70820.0
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 1334526.9
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 1117154.8
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 217372.1
Alte venituri 14 2286056.5
Venituri din proprietate 141 610011.5
Dobînzi încasate 1411 133720.5
Dividende primite 1412 454000.0
Renta 1415 22291.0
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor 142 1118417.1
Taxe şi plăţi administrative 1422 367179.1
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 751238.0
Amenzi și sancțiuni 143 315340.0
Donații voluntare 144 14708.2
Alte venituri și venituri neidentificate 145 227579.7
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 19954.7
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 19954.7
Surse de finanțare, total 12138000.0
Active financiare 4 -972850.9

1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Creanțe interne 41 244803.6
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 44803.6
Alte creanţe interne ale bugetului 418 200000.0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 50259.7
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 50259.7
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -1267914.2
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -365970.7
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -901943.5
Datorii 5 13064258.9
Datorii interne 51 4735000.0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 4740000.0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 5000000.0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -260000.0
Garanții de stat interne 514 -5000.0
Garanții de stat interne 5141 -5000.0
Împrumuturi externe 59 8329258.9
Împrumuturi externe 595 8329258.9
Primirea împrumuturilor externe 10843718.3
Rambursarea împrumuturilor externe -2514459.4
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 46592.0 ”

2
Anexa nr.3
„Anexa nr.3
Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 169959.8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 169959.8
Activitatea Parlamentului 0101 169959.8
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 31915.8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 31915.8
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 31915.8
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19730.3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19730.3
Jurisdicție constituțională 0401 19730.3
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 49864.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 49864.5
Auditul extern al finanțelor publice 0510 49864.5
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 438782.8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 382312.3
Exercitarea guvernării 0301 67567.8
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 112097.3
e-Transformare a Guvernării 0303 199319.2
Susținerea diasporei 2403 3328.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 39000.0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 39000.0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17470.5
Învățământ superior 8810 16439.3
Perfecționarea cadrelor 8812 1031.2
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1402740.7
Servicii de stat cu destinație generală 01

1
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1402740.7
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 117304.7
Administrarea veniturilor publice 0502 1251747.2
Inspecția financiară 0504 28111.9
Administrarea achizițiilor publice 0508 5576.9
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 818537.0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16017.6
Servicii de arhivă 1203 16017.6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 802519.4
Politici și management în domeniul justiției 4001 21868.9
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 76525.4
Expertiză legală 4009 13801.4
Sistem integrat de informare juridică 4010 4794.3
Administrare judecătorească 4015 14920.5
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 50934.9
Sistemul penitenciar 4302 619674.0
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3249111.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 44196.6
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 14196.6
Rezerve materiale ale statului 2702 22000.0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 8000.0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2955435.0
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 25127.6
Ordine și siguranță publică 3502 1499038.0
Migrație și azil 3503 35257.1
Trupe de carabinieri 3504 225170.2
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 172414.3
Managementul frontierei 3506 564213.8
Cercetări ștințifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 2319.8
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 431894.2
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5964.3
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5964.3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 110432.7
Asistență medicală primară 8005 38614.0
Asistență medicală spitalicească 8010 71818.7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 133082.7
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 14275.8
Învățământ superior 8810 85226.5
Perfecționarea cadrelor 8812 33580.4
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 0.2

2
Protecția socială unor categorii de cetățeni 9019 0.2
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 471873.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 471873.2
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 40429.6
Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului
0602 431443.6
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 911343.7
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 772094.0
Politici și management în domeniul apărării 3101 16375.3
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 378971.1
Forțele Armatei Națíonale 3106 376747.6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 103155.4
Asistență medicală primară 8005 19912.6
Asistență medicală spitalicească 8010 83242.8
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35849.3
Învățământ superior 8810 35849.3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 245.0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 245.0
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1394316.1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 42263.9
Tehnologii informaționale 1504 42263.9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1352052.2
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 17805.1
economiei
Promovarea exporturilor 5002 19757.1
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 6878.9
Securitate industrială 5011 14459.8
Politici și management în sectorul energetic 5801 5466.7
Rețele și conducte de gaz 5802 1102.3
Rețele electrice 5803 4117.4
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 18995.7
Rețele termice 5805 687.1
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 93.8
Dezvoltarea drumurilor 6402 1171162.1
Dezvoltarea transportului naval 6403 8275.5
Dezvoltarea transportului auto 6404 30257.8
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 62.4
Dezvoltarea transportului aerian 6406 38536.9
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 2600.0

3
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 10993.6
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 800.0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1422642.9


Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 130.2
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 130.2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1098265.2
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 8540.6
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 19107.9
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 191540.1
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 4577.6
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 3526.7
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 766753.8
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 43105.9
"Biotehnologie"
Sisteme de irigare și desecare 5108 3778.9
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 3797.1
Dezvoltarea silviculturii 5402 12480.7
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 1126.5
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 1773.3
Explorarea subsolului 5903 1618.8
Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 8853.3
Dezvoltarea drumurilor 6402 14845.5
Dezvoltarea turismului 6602 12838.5
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 76744.6
Prognozarea meteo 5010 18385.8
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 11891.5
Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice 7002 8072.1
Securitate ecologică a mediului 7003 24904.6
Monitoringul calității mediului 7004 7703.4
Protecția și conservarea biodiversității 7005 51.4
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 719.5
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 1411.1
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 3605.2
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 146896.1
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 144737.7
Construcția locuințelor 7504 2158.4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 100606.8
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 60991.2
Învățământ superior 8810 39244.7
Servicii generale în educație 8813 370.9
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1712041.0

4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 52676.4
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 24981.9
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Materiale,
1602 2.1
tehnologii și produse inovative"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 17683.2
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 3583.4
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 6197.1
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 228.7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 61188.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 40333.6
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 19993.2
"Biotehnologie"

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică


5807 861.2
"Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie"

Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 51810.2
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 51810.2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 880.2
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 880.2
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08


Cheltuieli și active nefinanciare, total 286139.2
Dezvoltarea culturii 8502 149524.6
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 41811.9
Susținerea culturii scrise 8504 1183.8
Susținerea cinematografiei 8510 2530.6
Sport 8602 87649.1
Tineret 8603 3439.2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1259347.0
Politicii și management în domeniul educației și cercetării 8801 71770.7
Învățământ gimnazial 8804 4970.4
Învățământ special 8805 16522.9
Învățământ liceal 8806 84646.6
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 308550.5
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 278928.6
Învățământ superior 8810 455256.1
Perfecționarea cadrelor 8812 8232.7
Servicii generale în educație 8813 5029.2
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 11979.7
Curriculum 8815 4390.3

5
Asigurarea calității în învățământ 8816 9069.3
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1610198.9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 346.0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 346.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38378.0
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 38378.0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1014298.8
Sănătate publică 8004 134640.2
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 5430.9
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 3574.3
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicina"
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 102909.7
Medicină legală 8014 35446.3
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 264650.1
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 661.3

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 467647.3


Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 207685.6
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 60971.9
Învățământ superior 8810 99695.9
Învățământ postuniversitar 8811 42485.3
Perfecționarea cadrelor 8812 4298.9
Servicii generale în educație 8813 233.6
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 349490.5
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 13796.6
Protecție a persoanelor în etate 9004 96549.5
Protecție a familiei și copilului 9006 39219.6
Protecție a șomerilor 9008 12021.7
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 274.6
Asistență socială a persoanelor cu dizabilități 9010 75041.8
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 96336.8
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 5125.3
Protecție a socială a unor categorii de cetățeni 9019 9730.3
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 1394.3
Ministerul Economiei 0222
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 166518.8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 166518.8
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 4078.5
economiei
Promovarea exporturilor 5002 18590.8
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 130100.0
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 7242.6
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 1300.0

6
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 3206.9
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 2000.0
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2786537.7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17284.4
Tehnologii informaționale 1504 17284.4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2605347.0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 18361.3
Securitate industrială 5011 10097.9
Politici și management în sectorul energetic 5801 7057.5
Rețele și conducte de gaz 5802 1612.7
Rețele electrice 5803 13493.5
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 16530.4
Rețele termice 5805 4962.9
Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale 6101 10392.0
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 5510.4
Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 11079.1
Dezvoltarea drumurilor 6402 2441109.5
Dezvoltarea transportului naval 6403 7313.3
Dezvoltarea transportului auto 6404 20586.5
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 1656.6
Dezvoltarea transportului aerian 6406 23421.9
Dezvoltarea turismului 6602 12161.5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 96997.6
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 88399.0
Construcția locuințelor 7504 8598.6
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 66908.7
Educație timpurie 8802 30824.3
Învățământ primar 8803 1000.0
Învățământ gimnazial 8804 3001.8
Învățământ liceal 8806 32082.6
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1062588.1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 882.2
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 772.4
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 109.8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1007138.2
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 12070.2
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 138442.1
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 3022.4
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 42510.9
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 758263.3
Securitate alimentară 5106 300.0

7
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 42529.3
"Biotehnologie"
Conservarea și sporirea fertilității solurilor 6903 10000.0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 601.7
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 601.7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 53966.0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 31052.6
Învățământ superior 8810 22692.7
Servicii generale în educație 8813 220.7
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 337441.1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14406.1
Sisteme de irigare și desecare 5108 6643.6
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 2584.2
Dezvoltarea silviculturii 5402 1788.7
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 1227.4
Explorarea subsolului 5903 2162.2
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 253789.8
Prognozarea meteo 5010 10871.4
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 20247.9
Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice 7002 104933.7
Securitate ecologică a mediului 7003 23779.0
Monitoringul calității mediului 7004 71550.0
Protecția și conservarea biodiversității 7005 16808.9
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 1138.8
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 4460.1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 69245.2
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 69245.2
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 926890.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 69450.9
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 16706.6
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Materiale,
1602 587.7
tehnologii și produse inovative"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 11906.1
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8747.8
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 31251.4
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 251.3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 59388.4
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 39734.3
tehnologii și produse inovative "

8
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 18533.7
"Biotehnologie"

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică


5807 1120.4
"Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie"

Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38561.5
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 38561.5
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 418.2

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor


8007 418.2
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08


Cheltuieli și active nefinanciare, total 79915.4
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2728.2
Sport 8602 67112.4
Tineret 8603 10074.8
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 679155.8
Politici și management în domeniul educației și cercetării 8801 47380.0
Învățământ gimnazial 8804 3586.2
Învățământ special 8805 11128.0
Învățământ liceal 8806 57328.9
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 163390.6
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 123222.5
Învățământ superior 8810 212738.2
Perfecționarea cadrelor 8812 6175.4
Servicii generale în educație 8813 10053.9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 14191.3
Curriculum 8815 21407.9
Asigurarea calității în învățământ 8816 8552.9
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 189987.3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2465.1
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
2465.1
dezvoltarea societății" 0807
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 187522.2
Politici și management în domeniul culturii 8501 4031.0
Dezvoltarea culturii 8502 130808.2
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 37034.3
Susținerea culturii scrise 8504 6225.6
Susținerea cinematografiei 8510 9423.1
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 313022.6
Servicii de stat cu destinație generală 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20193.7
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 20193.7
Protecție socială 10

9
Cheltuieli și active nefinanciare, total 292828.9
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 7218.1
Protecție a persoanelor în etate 9004 82686.5
Protecție a familiei și copilului 9006 27410.3
Protecție a șomerilor 9008 23257.7
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 75.4
Asistență socială a persoanelor cu dizabilități 9010 85258.7
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 54152.1
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 4152.3
Protecție a socială a unor categorii de cetățeni 9019 4477.1
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 4140.7
Ministerul Sănătății 0229
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1019750.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 0.3
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 0.3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 903933.9
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii 8001 9666.9
Sănătate publică 8004 105222.7
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 3318.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 4958.4
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicina"

Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 76250.3


Medicină legală 8014 17849.9
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 279653.4
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 661.2
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 407014.3
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 634.6
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 99730.5
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 26142.4
Învățământ superior 8810 46594.3
Învățământ postuniversitar 8811 21128.4
Perfecționarea cadrelor 8812 5750.6
Servicii generale în educație 8813 114.8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16085.8
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 16085.8
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 109591.4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 109591.4
Politici și management în domeniul statisticii 1201 47380.0
Lucrări statistice 1202 59811.4
Desfășurarea recensămintelor 1204 2400.0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26613.4
Servicii în domeniul economiei 04

10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26613.4
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 6045.7
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 4805.0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 3500.0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 12262.7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4143.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4143.2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 3643.2
Relații interetnice 2402 500.0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 40623.9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 40623.9
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 40623.9
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 37043.5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 37043.5
Administrarea patrimoniului de stat 5009 37043.5
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 106577.4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 31208.2
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 12949.4
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 3727.3
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10711.5
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350.0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 2470.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 33207.2
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 22304.3
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 10902.9
"Biotehnologie"
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7514.2
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 7514.2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34647.8
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 34647.8
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"

11
Agenția de Investiții 0251
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 21526.2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 21526.2
Promovarea exporturilor 5002 16096.8
Promovarea investiților 5016 5429.4
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 53706.6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 53706.6
Proprietate intelectuală 5017 53706.6
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 230672.1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 230672.1
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 240.0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 31312.7
Securitate alimentară 5106 199119.4
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2918.1
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2918.1
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2918.1
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1683.5
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1683.5
Serviciul civil de alternativă 3105 1683.5
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 450919.9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 450919.9
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 17534.2
Înfăptuirea justiției 4018 433385.7
Consiliul Superior al Procurorilor 0302
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12530.3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12530.3
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 12530.3
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 388995.5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 388995.5
Implementarea politicii penale a statului 4006 388995.5
Oficiul Avocatului Poporului 0401

12
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12222.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12222.5
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 12222.5
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 63132.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 63132.5
Sistemul electoral 2202 63132.5
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 9087.0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9087.0
Protecția datelor personale 1503 9087.0
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 9596.7
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9596.7
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul audiovizualului 8509 9596.7

Consiliul Concurenței 0405


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 25556.6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 25556.6
Protecția concurenței 5005 25556.6
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 386109.2
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 375727.9
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 324284.3
Asigurarea securității de stat 3602 51443.6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10381.3
Sistemul de curierat 6502 10381.3
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20397.6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20397.6
Controlul și soluționarea conflictelor de interese 0702 20397.6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 166209.5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 166209.5
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1622.7
Asigurarea securității de stat 3602 164586.8

13
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4730.5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4730.5
Protecția împotriva discriminării 0403 4730.5
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7223.9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7223.9
Administrarea achizițiilor publice 0508 7223.9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13442.6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13442.6
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 4803 13442.6

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 135331.5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 135331.5
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802 135331.5
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20618.9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20618.9
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8831.9
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 11787.0
Institutul Național al Justiției 0502
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19808.6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19808.6
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 19808.6
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania
0503
"Teleradio-Moldova"
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 132321.0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 132321.0
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 132321.0
Fondul de Investiții Sociale 0504
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 62915.5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 62915.5
Educație timpurie 8802 24628.3
Învățământ gimnazial 8804 13.2

14
Învățământ liceal 8806 38274.0
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 32212.3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 32212.3
Sisteme de irigare și desecare 5108 32212.3
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 34120301.2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5783228.0
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 33436.0
Cooperare externă 0604 59000.0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 773000.0
Reintegrarea țării 0803 15000.0
Acțiuni cu caracter general 0808 317478.5
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 2038327.1
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 410166.6
Raporturi interbugetare de compensare 1103 241020.5
Datoria de stat internă 1701 1519299.3
Datoria de stat externă 1702 376500.0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1018271.2
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 60000.0
Dezvoltarea drumurilor 6402 958271.2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5835039.6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 140924.3
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 5694115.3
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 239089.3
Tineret 8603 1500.0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 237589.3
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9895136.6
Învățământ liceal 8806 29506.3
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 9865630.3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11349536.5
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 36000.0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 1176765.5
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9014 77000.0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 6912179.9
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 2840042.9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 6420.0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 29138.4
din satul Varnița din raionul Anenii Noi

Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 271989.8

15
TOTAL 57232600.0

16
3.2. Resurse
mii lei
inclusiv:
resurse ale
Denumirea Cod Total resurse venituri proiectelor
generale colectate finanțate din
surse externe
Secretariatul Parlamentului 0101 169959.8 169199.8 760.0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 31915.8 31565.8 350.0
Curtea Constituțională 0103 19730.3 19730.3
Curtea de Conturi 0104 49864.5 49864.5
Cancelaria de Stat 0201 438782.8 287664.7 47274.1 103844.0
Ministerul Finanțelor 0203 1402740.7 1349816.3 22466.3 30458.1
Ministerul Justiției, 0204 818537.0 803295.5 13319.0 1922.5
dintre care transferuri primite între 1322.5 1322.5
instituții în cadrul bugetului de stat
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3249111.5 3033667.5 92193.1 123250.9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 0206 471873.2 449852.3 22020.9
Europene
Ministerul Apărării 0207 911343.7 874392.8 31526.2 5424.7
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 1394316.1 532025.7 47453.7 814836.7
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 1422642.9 1296891.2 28852.9 96898.8
0219
Mediului
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 1712041.0 1616372.2 23668.3 72000.5
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 1610198.9 950980.4 172942.2 486276.3
0221
Sociale
Ministerul Economiei 0222 166518.8 147928.0 18590.8
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 0223 2786537.7 1348345.9 29588.2 1408603.6
Regionale
0224 1062588.1 931773.3 45241.6 85573.2
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Ministerul Mediului 0225 337441.1 278985.6 1690.1 56765.4
Ministerul Educației și Cercetării 0226 926890.2 830840.1 22644.2 73405.9
Ministerul Culturii 0227 189987.3 181980.2 4514.7 3492.4
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 313022.6 253603.5 57275.6 2143.5
Ministerul Sănătății 0229 1019750.5 532466.6 43072.9 444211.0
Biroul Național de Statistică, 0241 109591.4 104470.0 3100.0 2021.4
dintre care transferuri primite între 634.6 634.6
instituții în cadrul bugetului de stat
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 26613.4 26463.4 150.0
Agenția Relații Interetnice 0243 4143.2 3693.2 450.0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 0248 40623.9 40623.9
Medicale
Agenția Proprietății Publice 0249 37043.5 36594.2 449.3
Agenția Națională pentru Cercetare și 0250 106577.4 102002.8 100.0 4474.6
Dezvoltare
Agenția de Investiții 0251 21526.2 19466.2 2060.0
0252 53706.6 6195.4 47121.4 389.8
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală
0275 230672.1 182527.9 48000.0 144.2
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Agenția Națională Antidoping 0277 2918.1 2918.1
1
Centrul Serviciului Civil 0279 1683.5 1683.5
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 450919.9 449972.0 947.9
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 12530.3 12530.3
Procuratura Generală 0303 388995.5 384115.5 4880.0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 12222.5 11817.2 405.3
Comisia Electorală Centrală 0402 63132.5 61732.0 160.0 1240.5
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 0403 9087.0 9087.0
Caracter Personal
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404 9596.7 9501.7 95.0
Consiliul Concurenței 0405 25556.6 24456.6 1100.0
Serviciul de Informații și Securitate 0406 386109.2 379599.2 6510.0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 20397.6 20397.6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 166209.5 162627.8 1959.0 1622.7
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 0409 4730.5 4730.5
discriminării și asigurarea egalității
Agenția Națională pentru Soluționarea 0410 7223.9 7223.9
Contestațiilor
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 0411 13442.6 13442.6
Banilor
Centrul Național Anticorupție 0412 135331.5 134131.5 1200.0
Academia de Științe a Moldovei 0501 20618.9 17058.2 3050.0 510.7
Institutul Național al Justiției 0502 19808.6 19604.1 204.5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului 0503 132321.0 132321.0
Compania "Teleradio-Moldova"
Fondul de Investiții Sociale 0504 62915.5 4509.4 58406.1
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 32212.3 32212.3
Acțiuni generale 0799 34120301.2 34120301.2
TOTAL 57232600.0 52436416.2 867360.3 3928823.5 ”

2
Anexa nr.4
„Anexa nr.4
Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Suma,
Denumirea Cod
mii lei

Servicii de stat cu destinatie generală 01 8839693.9


Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2317464.2
Servicii generale 013 546330.4
Cercetări științifice fundamentale 014 120675.2
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 57103.0
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 1212807.6
Serviciul datoriei 017 1895799.3
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2689514.2
Apărare națională 02 773777.5
Forțe de apărare națională 021 376747.6
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 397029.9
Ordine publică și securitate națională 03 5320920.2
Afaceri interne 031 3036408.1
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 431894.2
Justiție 033 1055099.7
Sistemul penitenciar 034 619674.0
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității naționale 035 3942.5
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale neatribuite la
036 173901.7
alte grupe
Servicii în domeniul economiei 04 7951066.0
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 441829.2
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de vânătoare 042 2244072.6
Combustibil și energie 043 75152.7
Minerit, industrie și construcții 044 22777.9
Transport 045 4715499.2
Comunicații 046 10381.3
Alte activități economice 047 201934.3
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 239418.8
Protecția mediului 05 434986.3
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 118970.1
Protecție împotriva poluării mediului 053 127937.0
Protecție a biodiversității 054 16860.3
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 99207.1
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 72011.8
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 313138.9
Gospodăria de locuințe 061 10757.0
Aprovizionarea cu apă 063 302381.9
Ocrotirea sănătății 07 8043430.5
Produse, utilaje și echipament medical 071 40623.9
Servicii de ambulator 072 67275.5
Servicii spitalicești 073 334221.5
Servicii de sănătate publică 074 925090.7
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 1322.5

1
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 44478.9
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 6631740.0
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 634.6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 937501.9
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 407364.8
Servicii în domeniul culturii 082 371132.7
Servicii tele-radio și de presă 083 149327.1
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 9677.3
neatribuite la alte grupe
Învătământ 09 12611855.0
Educație timpurie și învățământ primar 091 56452.6
Învățământ secundar 092 281060.9
Învățământ profesional tehnic 093 1067526.1
Învățământ superior profesional 094 1077350.7
Învățământ nedefinit după nivel 095 9976668.7
Servicii afiliate învățământului 096 16023.1
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 136772.9
Protecție socială 10 12008186.9
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 160300.5
Protecție persoanelor în etate 102 179236.0
Protecție a familiei și a copiilor 104 66629.9
Protecție în caz de șomaj 105 35279.4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 36350.0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 150488.9
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 11379902.2
TOTAL 57232600.0 ”

2
3
Anexa nr. 5
„Anexa nr. 5
Volumul cheltuielilor de personal pe autorități publice centrale

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101 118668.2
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 19316.0
Curtea Constituțională 0103 11990.1
Curtea de Conturi 0104 39760.0
Cancelaria de Stat 0201 100811.4
Ministerul Finanțelor 0203 990269.3
Ministerul Justiției 0204 481819.7
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2331445.4
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 63430.5
Ministerul Apărării 0207 566988.2
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 90923.5
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219 155136.3
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 326164.3
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221 413057.9
Ministerul Economiei 0222 6082.3
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223 40956.9
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224 66199.6
Ministerul Mediului 0225 35666.3
Ministerul Educației și Cercetării 0226 152168.6
Ministerul Culturii 0227 28226.3
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 99884.8
Ministerul Sănătății 0229 164458.8
Biroul Național de Statistică 0241 82942.5
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 4938.0
Agenția Relații Interetnice 0243 2180.0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 14886.3
Agenția Proprietății Publice 0249 13951.3
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 3873.2
Agenția de Investiții 0251 3917.8
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 35251.4
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 146496.1
Agenția Națională Antidoping 0277 849.0
Centrul Serviciului Civil 0279 1287.9
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 377772.3
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 7354.5
Procuratura Generală 0303 323650.3
Oficiul Avocatului Poporului 0401 8557.1
Comisia Electorală Centrală 0402 11494.5
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 7057.0
Consiliul Audiovizualului 0404 7024.7
Consiliul Concurenței 0405 17631.2
Serviciul de Informații și Securitate 0406 250405.9
Autoritatea Națională de Integritate 0407 14938.2
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 134679.3
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 2847.7
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 5488.6
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8135.9
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 106231.4
Academia de Științe a Moldovei 0501 8520.6
Institutul Național al Justiției 0502 11896.2
Acțiuni generale 0799 170000.0
TOTAL 8087683,3”
Anexa nr.6
„Anexa nr.6
Volumul cheltuielilor pentru investiții capitale
pe autorități bugetare
-mii lei-
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea publică centrală/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate

TOTAL 2257236.7 178922.5 2078314.2

0203 Ministerul Finanţelor 24615.0 9737.8 14877.2


0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 881.9 881.9
Dezvoltarea Sistemului informațional „Statistica” 44.9 44.9
Dezvoltarea Sistemului informațional „Trezoreria”, unificat cu Sistemul
informațional „eDocPlat” 265.2 265.2
Dezvoltarea Sistemului informațional „Raportarea financiară a autorităților
bugetare” 353.3 353.3
Dezvoltarea Sistemului informațional „Certificarea auditorilor interni în
cadrul Sistemului informațional al Ministerului Finanțelor” 92.2 92.2
Dezvoltarea Sistemului informațional „Planificarea salarială în sectorul
bugetar” 126.3 126.3
0502 Administrarea veniturilor publice 23733.1 8855.9 14877.2
Proiectul „Modernizarea administrării fiscale (TAMP)”, inclusiv: 1100.0 1100.0
Crearea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat 1100.0 1100.0
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la frontiera
moldo-română”, inclusiv: 19633.1 5855.9 13777.2
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal Leuşeni, raionul Hâncești 16680.8 5032.1 11648.7
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Giurgiulești, raionul Cahul 2952.3 823.8 2128.5
Construcția blocurilor sanitare la 23 posturi vamale 3000.0 3000.0

0204 Ministerul Justiţiei 29538.0 29538.0


4015 Administrare judecătorească 4000.0 4000.0
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 1000.0 1000.0
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 750.0 750.0
Construcția sediului Judecătoriei Edineț 750.0 750.0
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 1500.0 1500.0
4302 Sistemul penitenciar 25538.0 25538.0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 14538.0 14538.0
Reconstrucţia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul 1000.0 1000.0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7, satul Rusca,
raionul Hâncești 5000.0 5000.0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian,
municipiul Chișinău 5000.0 5000.0

0205 Ministerul Afacerilor Interne 82316.7 33288.4 49028.3


3502 Ordine şi siguranţă publică 17752.0 5392.0 12360.0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 15770.0 3410.0 12360.0
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei, nr.14, municipiul
Chișinău 15770.0 3410.0 12360.0

1
Construcția anexei la clădirea laboratorului de expertiză genetico-judiciară
(ADN), str. Putna, nr.10, municipiul Chișinău 1694.6 1694.6
Construcția izolatorului de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție
Bălți 287.4 287.4
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 34080.0 9360.0 24720.0
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, inclusiv: 32960.0 8240.0 24720.0
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea Centrului de
Cooperare Transfrontalieră Lipcani, raionul Briceni 32960.0 8240.0 24720.0
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
,,Controlul traficului” 1120.0 1120.0
3506 Managementul frontierei 27284.7 17636.4 9648.3
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 20178.4 10636.4 9542.0
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Brânza, raionul
Cahul 6286.0 3900.5 2385.5
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Stoianovca,
raionul Cantemir 5205.7 2820.2 2385.5
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni, raionul
Cantemir 4854.3 2468.8 2385.5
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare,
raionul Ungheni 3832.4 1446.9 2385.5
Proiect „Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră în
zona lacului Stânca -Costești”, inclusiv: 106.3 106.3
Construcția depozitului pentru păstrarea bărcii de intervenție și a
pontonului plutitor mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Costești,
raionul Râșcani 106.3 106.3
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră (TETRA) pe
segmentul moldo-ucrainean al frontierei 7000.0 7000.0
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3200.0 900.0 2300.0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 2300.0 2300.0
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Cantemir 1000.0 1000.0
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Ungheni 1300.0 1300.0
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Anenii Noi 900.0 900.0

0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 4000.0 4000.0


Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602
serviciului diplomatic 4000.0 4000.0
Construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus,
orașul Minsk 2000.0 2000.0
Reconstrucția sediului Consulatului Republicii Moldova în Ucraina, orașul
Odesa 2000.0 2000.0

0218 Ministerul Economiei și Infrastructurii 773012.1 773012.1


6402 Dezvoltarea drumurilor 773012.1 773012.1
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 619109.5 619109.5
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 153902.6 153902.6

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 19468.0 1238.2 18229.8


5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 17936.7 1238.2 16698.5

2
Proiectul „Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă
(IFAD VI)” 2887.8 2887.8
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 1292.8 64.3 1228.5
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 12582.2 12582.2
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, satul Sculeni, raionul Ungheni 12582.2 12582.2
Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante, satul Băcioi, municipiul Chișinău 1173.9 1173.9
7504 Construcţia locuinţelor 1531.3 1531.3
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 1531.3 1531.3

0220 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 15219.4 15219.4


8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8796.6 8796.6
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, str. 31
August 1989, nr.115, municipiul Chişinău 2041.9 2041.9
Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu, nr.82, municipiul Chișinău 2749.6 2749.6
Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a Moldovei
(Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice), str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.16, municipiul Chișinău 652.4 652.4
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann, nr.19,
municipiul Chișinău 69.6 69.6
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, orașul Căușeni, filiala
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 2777.0 2777.0
Proiectul „Promovarea tradițiilor etnografice din România și Republica
Moldova”, inclusiv: 37.2 37.2
Restaurarea Muzeului Satului, filiala Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală, bd. Dacia, municipiul Chișinău 37.2 37.2
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv: 468.9 468.9
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi”, satele Butuceni și Morovaia, raionul Orhei 468.9 468.9
8602 Sport 1368.4 1368.4
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău 213.3 213.3
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Medicală, bd. Decebal
nr.72/2, municipiul Chișinău 216.4 216.4
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii polivalente a Școlii Sportive
Specializate de Box, satul Grimăncăuți, raionul Briceni 938.7 938.7
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 1522.4 1522.4
Gazificarea clădirilor Școlii Profesionale nr.2, municipiul Cahul 1522.4 1522.4
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 3532.0 3532.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în Educație
Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev, nr.4, municipiul Chișinău 3532.0 3532.0

0221 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 17669.5 17669.5


8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii
17394.9 17394.9

3
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 7575.0 7575.0
Construcția Unității de primiri urgențe a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău 7575.0 7575.0
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str.
Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău 9819.9 9819.9
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 274.6 274.6
Construcţia blocului locativ pentru participanţii la lichidarea consecinţelor
avariei de la CAE Cernobîl, str. Alba Iulia, nr.91/3, municipiul Chişinău 274.6 274.6

0222 Ministerul Economiei 2400.0 2400.0


5002 Promovarea exporturilor 2400.0 2400.0
Proiectul „Ameliorarea competitivității II”, inclusiv: 2400.0 2400.0
Modernizarea paginii web a Consiliului Concurenței 320.0 320.0
Actualizarea sistemului informațional de gestionare a Fondului de
Garantare a Creditelor al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) 230.0 230.0
Dezvoltarea sub-sistemului pentru actele permisive eliberate de Primăria
municipiului Chișinău 1850.0 1850.0

0223 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 1170572.9 86.8 1170486.1


5803 Reţele electrice 4218.9 4218.9
Proiectul „Studiul de fezabilitate Interconectarea asincrona MD-RO” 4218.9 4218.9
6402 Dezvoltarea drumurilor 1152127.9 1152127.9
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 787090.5 787090.5
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 365037.4 365037.4
6406 Dezvoltarea transportului aerian 86.8 86.8
Finalizarea construcției pistei de decolare-aterizare pentru elicoptere cu
drum de acces, satul Giurgiulești, raionul Cahul 86.8 86.8
7504 Construcţia locuinţelor 8068.7 8068.7
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 8068.7 8068.7
8806 Învăţământ liceal 6070.6 6070.6
Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de
Guvernul Romaniei pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova”,
inclusiv: 6070.6 6070.6
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
din municipiul Comrat 6070.6 6070.6

0224 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 12959.8 3372.8 9587.0


5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 12959.8 3372.8 9587.0
Proiectul „Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă
(IFAD VI)” 828.9 286.7 542.2
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 7206.5 15.0 7191.5
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei rurale
(IFAD VIII)” 195.0 195.0
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 1658.3 1658.3
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, satul Sculeni, raionul Ungheni 1520.8 1520.8
Construcția unității de procesare a produselor de origine animală,
nedestinate consumului uman 137.5 137.5

4
Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante, satul Băcioi, municipiul Chișinău 3071.1 3071.1

0225 Ministerul Mediului 37000.0 37000.0


7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 37000.0 37000.0
Proiectul „Pregatirea proiectelor de management al deşeurilor în trei
regiuni”, inclusiv: 37000.0 37000.0
Construcția depozitului regional pentru deșeuri menajere solide 37000.0 37000.0

0226 Ministerul Educației și Cercetării 30055.4 30055.4


8602 Sport 6221.8 6221.8
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău 786.7 786.7
Reconstrucţia căminului pentru sportivi al Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale, bd. Decebal, nr.72/2, municipiul Chişinău 590.2 590.2
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Medicală, bd. Decebal
nr.72/2, municipiul Chișinău 3783.6 3783.6
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii polivalente a Școlii Sportive
Specializate de Box, satul Grimăncăuți, raionul Briceni 1061.3 1061.3
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 1887.6 1887.6
Gazificarea clădirilor Școlii Profesionale nr.2, municipiul Cahul 1887.6 1887.6
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 21946.0 21946.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu, nr.12, municipiul Chișinău 10478.0 10478.0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în Educație
Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev, nr.4, municipiul Chișinău 11468.0 11468.0

0227 Ministerul Culturii 7588.2 7588.2


8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 7588.2 7588.2
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, str. 31
August 1989, nr.115, municipiul Chişinău 298.1 298.1
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt, nr.113 și nr.115, municipiul Chişinău 1000.0 1000.0
Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu, nr.82, municipiul Chișinău 1500.4 1500.4
Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a Moldovei
(Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice), str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.16, municipiul Chișinău 347.6 347.6
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann, nr.19,
municipiul Chișinău 885.4 885.4
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, orașul Căușeni, filiala
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 2698.0 2698.0
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv: 858.7 858.7
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi”, satele Butuceni și Morovaia, raionul Orhei
858.7 858.7

0228 Ministerul Muncii și Protecției Sociale 75.4 75.4


9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 75.4 75.4
Construcţia blocului locativ pentru participanţii la lichidarea consecinţelor
avariei de la CAE Cernobîl, str. Alba Iulia, nr.91/3, municipiul Chişinău 75.4 75.4

5
0229 Ministerul Sănătății 18207.9 17824.1 383.8

8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii


18207.9 17824.1 383.8
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 10027.8 9644.0 383.8
Construcția Unității de primiri urgențe a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău 10027.8 9644.0 383.8
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str.
Toma Ciorbă, nr.1, municipiul Chișinău 8180.1 8180.1

0406 Serviciul de Informații și Securitate 7000.0 7000.0


3602 Asigurarea securității de stat 7000.0 7000.0
Proiect de investiții capitale nr.4 7000.0 7000.0

0504 Fondul de Investiții Sociale 5538.4 2228.5 3309.9


8806 Învăţământ liceal 5538.4 2228.5 3309.9
Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de
Guvernul Romaniei pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova”,
inclusiv: 5538.4 2228.5 3309.9
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
din municipiul Comrat 5538.4 2228.5 3309.9

TOTAL 2257236.7 178922.5 2078314.2


inclusiv:
05 Managementul finanţelor publice 24615.0 9737.8 14877.2
0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 881.9 881.9
0502 Administrarea veniturilor publice 23733.1 8855.9 14877.2
06 Afacerile externe și cooperarea externă 4000.0 4000.0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului
0602
diplomatic 4000.0 4000.0
35 Afaceri interne 79116.7 32388.4 46728.3
3502 Ordine şi siguranţă publică 17752.0 5392.0 12360.0
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 34080.0 9360.0 24720.0
3506 Managementul frontierei 27284.7 17636.4 9648.3
36 Securitatea națională 7000.0 7000.0
3602 Asigurarea securității de stat 7000.0 7000.0
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 3200.0 900.0 2300.0
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3200.0 900.0 2300.0
40 Justiția 4000.0 4000.0
4015 Administrare judecătorească 4000.0 4000.0
43 Sistemul penitenciar 25538.0 25538.0
4302 Sistemul penitenciar 25538.0 25538.0
50 Servicii generale economice şi comerciale 2400.0 2400.0
5002 Promovarea exporturilor 2400.0 2400.0
51 Dezvoltarea agriculturii 30896.5 4611.0 26285.5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 30896.5 4611.0 26285.5
58 Dezvoltarea sectorului energetic 4218.9 4218.9
5803 Reţele electrice 4218.9 4218.9
64 Dezvoltarea transporturilor 1925226.8 86.8 1925140.0
6402 Dezvoltarea drumurilor 1925140.0 1925140.0
6406 Dezvoltarea transportului aerian 86.8 86.8
70 Protecția mediului 37000.0 37000.0
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi a substanţelor chimice 37000.0 37000.0

6
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 9600.0 9600.0
7504 Construcţia locuinţelor 9600.0 9600.0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 35602.8 35219.0 383.8
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 35602.8 35219.0 383.8
85 Cultura, cultele şi odihna 16384.8 16384.8
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 16384.8 16384.8
86 Tineret şi sport 7590.2 7590.2
8602 Sport 7590.2 7590.2
88 Învăţământ 40497.0 31116.5 9380.5
8806 Învăţământ liceal 11609.0 2228.5 9380.5
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 3410.0 3410.0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 25478.0 25478.0
90 Protecţia socială 350.0 350.0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 350.0 350.0 ”

7
Anexa nr.7
„Anexa nr.7
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale
- mii lei -
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv pentru alte transferuri
teritorială generală specială pentru pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru din Fondul de acoperirea curente cu
învățămîntul procurarea sportive compensarea cheltuieli infrastructur susținere a insuficienței destinație
Total inclusiv
general utilajului scutirilor de la capitale a drumurilor populației pentru costurilor generală
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
școlar, plata impozitului publice pachetul minim salariale
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale aferente
mobilie- funciar (venituri locale* de servicii sociale
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
rului școlar ratate) ale domeniilor
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
și dotarea deținătorilor de proprii de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile activitate
laboratoa- terenuri agricole
dizabilitate severă și învățământ sociale
relor în situate după
accentuată, copii cu superior și
cadrul traseul Râbnița –
dizabilități, postsecundar
proiectului Tiraspol
persoane care pedagogic
„Reforma
însoțesc o persoană
învăță-
cu dizabilitate
mântului în
severă sau un copil
Moldova”
cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7+18+19 3+14+15

Total general 14210051.5 2038169.8 11930703.9 9863642.3 29506.3 237589.3 301128.2 96443.8 94295.6 29138.4 51505.8 17777.0 11967.6 630.0 409536.6 958271.2 130400.0 241020.5 157.3
Total nivelul II 10222773.5 1120993.5 8922584.1 7417211.1 29506.3 209087.7 298233.5 96443.8 94295.6 29138.4 51505.8 14882.3 11967.6 166959.8 671185.7 130400.0 179195.9
Total nivelul I 3987278.0 917176.3 3008119.8 2446431.2 28501.6 2894.7 2894.7 630.0 242576.8 287085.5 61824.6 157.3

mun. Bălți 483013.5 2062.4 472676.5 402460.9 29281.8 15392.7 4289.9 4503.6 2673.4 3247.4 678.4 5900.0 17345.2 2295.9 8274.6
Total nivelul II 475590.2 467611.3 397954.0 29281.8 15392.7 4289.9 4503.6 2673.4 3247.4 678.4 5900.0 16786.9 2295.9 7978.9
Total nivelul I 7423.3 2062.4 5065.2 4506.9 558.3 295.7
1020 Consiliul municipal 475590.2 467611.3 397954.0 29281.8 15392.7 4289.9 4503.6 2673.4 3247.4 678.4 5900.0 16786.9 2295.9 7978.9
1021 Elizaveta 4671.7 1223.2 3448.5 3050.1 398.4
1022 Sadovoe 2751.6 839.2 1616.7 1456.8 159.9 295.7

mun. Chișinău 2875154.0 21627.1 2800417.6 2438352.0 70305.7 53244.8 21539.4 15941.5 12250.2 1882.9 1630.8 44000.0 176457.0 18058.1 53109.3
Total nivelul II 2686972.6 2635034.2 2293373.6 68826.2 53244.8 21539.4 15941.5 12250.2 1882.9 1630.8 42000.0 159531.5 18058.1 51938.4
Total nivelul I 188181.4 21627.1 165383.4 144978.4 1479.5 2000.0 16925.5 1170.9
1001 Consiliul municipal 2686972.6 2635034.2 2293373.6 68826.2 53244.8 21539.4 15941.5 12250.2 1882.9 1630.8 42000.0 159531.5 18058.1 51938.4
1002 Băcioi 16019.1 1486.9 14532.2 13199.3 1332.9
1003 Bubuieci 10387.4 1544.1 8272.1 7288.0 984.1 571.2
1004 Budești 6701.7 1242.8 5458.9 4861.8 597.1
1005 Ciorescu 11741.2 808.4 10932.8 10109.7 823.1
1011 Codru 11605.4 1979.0 9626.4 7650.6 1975.8
1006 Colonița 10007.0 939.8 9067.2 8632.3 434.9
1007 Condrița 1006.5 823.5 78.2 78.2 104.8
1012 Cricova 13438.3 1256.8 12181.5 10896.1 1285.4
1008 Cruzești 1052.3 835.1 217.2 217.2
1013 Durlești 24008.8 2358.2 21650.6 19294.5 2356.1
1009 Ghidighici 8582.3 1141.4 7440.9 6817.0 623.9
1010 Grătiești 10446.2 1028.2 9418.0 8619.0 799.0
1014 Sângera 11133.2 1918.6 9214.6 7558.2 1656.4
1017 Stăuceni 16968.7 1128.7 15840.0 13275.6 1479.5 1084.9
1018 Tohatin 4957.9 657.5 3805.5 3470.1 335.4 494.9
1019 Trușeni 12517.6 1342.2 11175.4 9926.4 1249.0
1015 Vadul lui Vodă 12220.3 680.3 11540.0 8878.9 2000.0 661.1
1016 Vatra 5387.5 455.6 4931.9 4500.9 431.0

Anenii Noi 349920.1 61046.2 279881.1 230582.6 5685.0 4109.9 6774.6 2362.2 2065.7 1112.2 999.3 235.2 6985.5 22730.2 3013.3 8992.8
Total nivelul II 222702.9 38075.4 177318.5 143926.6 5685.0 4109.9 6774.6 2362.2 2065.7 1112.2 999.3 235.2 610.5 13198.6 3013.3 7309.0
Total nivelul I 127217.2 22970.8 102562.6 86656.0 6375.0 9531.6 1683.8
1023 Consiliul raional 222702.9 38075.4 177318.5 143926.6 5685.0 4109.9 6774.6 2362.2 2065.7 1112.2 999.3 235.2 610.5 13198.6 3013.3 7309.0
1041 Anenii Noi 18501.5 1439.8 17061.7 14285.0 1450.0 1326.7
1024 Botnărești 2459.5 264.8 2086.0 1763.9 200.0 122.1 108.7
1025 Bulboaca 6677.0 1024.2 5652.8 4787.2 250.0 615.6
1026 Calfa 3483.9 942.6 2055.8 1767.7 100.0 188.1 485.5
1027 Chetrosu 5788.1 979.8 4808.3 4348.9 459.4

1
1028 Chirca 2467.8 491.4 1976.4 1511.9 250.0 214.5
1029 Ciobanovca 4261.7 996.1 2903.9 2152.6 550.0 201.3 361.7
1030 Cobusca Nouă 3725.0 889.2 2835.8 2358.3 300.0 177.5
1031 Cobusca Veche 4206.6 1146.4 3060.2 2789.8 270.4
1032 Delacău 1321.1 1074.5 246.6 246.6
1033 Floreni 5853.3 489.9 5363.4 4790.9 100.0 472.5
1034 Geamăna 10387.7 1289.1 8995.2 8612.0 383.2 103.4
1035 Gura Bîcului 4637.3 1015.7 3427.9 2923.1 100.0 404.8 193.7
1036 Hârbovăț 8118.8 1281.5 6712.0 5637.5 450.0 624.5 125.3
1037 Maximovca 2893.6 521.0 2372.6 1950.1 200.0 222.5
1038 Mereni 7767.5 875.7 6891.8 6201.4 690.4
1039 Merenii Noi 472.0 194.9 277.1 100.0 177.1
1040 Ochiul Roș 1233.0 841.9 391.1 350.0 41.1
1042 Puhăceni 5317.7 1194.7 4123.0 3432.6 275.0 415.4
1043 Roșcani 3720.1 411.7 3308.4 2751.8 250.0 306.6
1045 Speia 4068.9 1063.3 2863.0 2526.7 336.3 142.6
1044 Șerpeni 4648.1 1309.3 3338.8 2481.9 450.0 406.9
1046 Telița 1164.6 930.6 234.0 100.0 134.0
1047 Ţânţăreni 5056.0 743.8 4312.2 3478.0 450.0 384.2
1048 Varnița 6827.2 726.3 6100.9 5489.2 611.7
1049 Zolotievca 2159.2 832.6 1163.7 615.5 450.0 98.2 162.9

Basarabeasca 107459.3 21016.1 84026.5 71915.5 1237.0 2171.3 733.6 820.4 441.8 59.3 116.2 2500.0 5407.5 795.2 2416.7
Total nivelul II 65899.7 12673.6 51772.2 44599.0 1237.0 2112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 800.0 2229.0 795.2 1453.9
Total nivelul I 41559.6 8342.5 32254.3 27316.5 59.3 59.3 1700.0 3178.5 962.8
1050 Consiliul raional 65899.7 12673.6 51772.2 44599.0 1237.0 2112.0 733.6 820.4 441.8 116.2 800.0 2229.0 795.2 1453.9
1051 Abaclia 8586.2 1596.3 6989.9 6378.1 611.8
1056 Basarabeasca 13731.8 1316.8 12415.0 10879.8 59.3 59.3 200.0 1275.9
1052 Başcalia 4691.8 1413.9 2726.8 2322.8 404.0 551.1
1053 Carabetovca 2738.8 1049.0 1689.8 1491.7 198.1
1054 Iordanovca 2055.9 805.7 1015.7 919.8 95.9 234.5
1055 Iserlia 3704.3 915.2 2611.9 985.6 1500.0 126.3 177.2
1057 Sadaclia 6050.8 1245.6 4805.2 4338.7 466.5

Briceni 305088.7 64250.9 237190.5 190617.6 4101.0 3567.9 1811.7 918.0 628.3 71.6 138.3 12998.5 24435.0 1470.5 3647.3
Total nivelul II 180948.0 34803.4 145050.3 120729.3 3611.7 3496.3 1811.7 918.0 628.3 138.3 15742.5 1470.5 1094.3
Total nivelul I 124140.7 29447.5 92140.2 69888.3 489.3 71.6 71.6 12998.5 8692.5 2553.0
1058 Consiliul raional 180948.0 34803.4 145050.3 120729.3 3611.7 3496.3 1811.7 918.0 628.3 138.3 15742.5 1470.5 1094.3
1060 Balasineşti 3565.4 1142.7 2300.4 2026.9 273.5 122.3
1061 Bălcăuți 1821.6 765.4 1009.8 529.9 400.0 79.9 46.4
1059 Beleavinţi 3020.3 846.6 2173.7 1709.1 200.0 264.6
1062 Berlinţi 3495.2 1114.3 2289.3 1861.9 200.0 227.4 91.6
1063 Bogdănești 3032.2 880.5 2151.7 1611.3 400.0 140.4
1079 Briceni 20323.8 969.5 19354.3 15100.9 71.6 71.6 3200.0 981.8
1064 Bulboaca 1866.9 988.4 848.4 550.7 200.0 97.7 30.1
1065 Caracuşenii Vechi 4462.5 1469.1 2814.0 2135.5 200.0 478.5 179.4
1066 Colicăuți 6306.0 1007.2 5298.8 4246.2 700.0 352.6
1067 Corjeuți 5566.3 1785.7 3780.6 2637.8 250.0 892.8
1068 Coteala 3012.0 1144.4 1867.6 1640.1 227.5
1069 Cotiujeni 4879.7 1446.9 3432.8 2412.6 600.0 420.2
1070 Criva 1816.1 255.5 1470.0 1091.4 200.0 178.6 90.6
1071 Drepcăuți 3820.4 1296.0 2342.2 1877.8 200.0 264.4 182.2
1072 Grimăncăuți 5462.1 1205.4 4256.7 2341.9 1431.0 483.8
1073 Halahora de Sus 2804.8 993.0 1718.6 1133.7 400.0 184.9 93.2
1074 Hlina 2630.7 764.6 1536.6 1425.1 111.5 329.5
1075 Larga 9421.0 1290.7 7858.3 6176.8 489.3 667.5 524.7 272.0
1080 Lipcani 7103.0 646.1 6456.9 5419.8 450.0 587.1
1076 Mărcăuți 2873.5 917.8 1809.8 1236.5 400.0 173.3 145.9
1077 Medveja 2664.7 972.0 1692.7 1120.2 400.0 172.5
1078 Mihăileni 2442.5 971.1 1229.0 748.0 400.0 81.0 242.4
1081 Pererita 2945.5 999.0 1946.5 1544.4 200.0 202.1
1083 Slobozia-Şirăuţi 3125.2 975.1 2048.5 1229.4 700.0 119.1 101.6
1082 Şirăuţi 3968.4 1177.2 2566.2 1993.2 300.0 273.0 225.0
1084 Tabani 3496.6 1238.1 2180.4 1638.1 200.0 342.3 78.1
1085 Tețcani 4156.5 1115.3 3041.2 2521.1 200.0 320.1
1086 Trebisăuți 4057.8 1069.9 2665.2 1928.0 500.0 237.2 322.7

Cahul 515846.1 97390.8 410923.9 345734.1 7261.9 8313.4 3065.2 2173.0 1316.8 1224.9 533.5 13258.3 34326.9 2029.3 7531.4
Total nivelul II 307086.4 59267.1 244657.6 209139.9 1287.3 8238.1 3065.2 2173.0 1316.8 1149.6 533.5 3416.3 20546.7 2029.3 3161.7
Total nivelul I 208759.7 38123.7 166266.3 136594.2 5974.6 75.3 75.3 9842.0 13780.2 4369.7
1087 Consiliul raional 307086.4 59267.1 244657.6 209139.9 1287.3 8238.1 3065.2 2173.0 1316.8 1149.6 533.5 3416.3 20546.7 2029.3 3161.7
1088 Alexanderfeld 1857.9 357.4 1484.5 1322.1 162.4 16.0
1089 Alexandru Ioan Cuza 4345.6 879.1 3466.5 3168.6 297.9
1090 Andrușul de Jos 5132.2 1063.8 3966.2 3089.7 600.0 276.5 102.2

2
1091 Andrușul de Sus 3791.0 1037.2 2701.1 2224.0 300.0 177.1 52.7
1092 Badicul Moldovenesc 2678.5 951.3 1589.1 1134.0 300.0 155.1 138.1
1093 Baurci-Moldoveni 4353.6 1165.4 3138.9 2592.2 300.0 246.7 49.3
1094 Borceag 4313.8 782.1 3175.1 2447.4 550.0 177.7 356.6
1095 Brânza 4044.7 1228.0 2798.9 2510.7 288.2 17.8
1096 Bucuria 858.4 337.0 381.9 300.0 81.9 139.5
1098 Burlacu 3641.5 772.9 2868.6 2640.7 227.9
1097 Burlăceni 3513.0 338.2 3174.8 2938.4 236.4
1115 Cahul 65052.1 4364.7 60687.4 49924.1 5974.6 350.0 4438.7
1099 Chioselia Mare 1979.9 1096.3 883.6 700.0 183.6
1100 Câşliţa-Prut 2951.5 1063.6 1848.9 1059.8 650.0 139.1 39.0
1101 Colibași 9407.9 1570.5 7398.4 6716.9 681.5 439.0
1102 Crihana Veche 5633.4 1464.4 4169.0 3448.8 162.0 558.2
1103 Cucoara 3081.4 1088.3 1804.2 1586.1 218.1 188.9
1104 Doina 5082.8 977.0 3873.4 3028.4 650.0 195.0 232.4
1105 Găvănoasa 1344.2 782.6 561.6 300.0 261.6
1106 Giurgiulești 4577.4 483.8 4093.6 3448.9 300.0 344.7
1107 Huluboaia 2366.2 969.3 1377.2 976.2 300.0 101.0 19.7
1108 Iujnoe 3212.3 986.3 2181.5 1187.2 910.0 84.3 44.5
1109 Larga Nouă 2553.0 736.5 1816.5 1338.3 300.0 178.2
1110 Lebedenco 3397.4 730.2 2667.2 1796.2 600.0 271.0
1111 Lopăţica 1347.7 771.5 75.1 75.1 501.1
1112 Lucești 667.3 166.2 367.8 300.0 67.8 133.3
1113 Manta 7433.5 1430.7 5957.6 5484.3 473.3 45.2
1114 Moscovei 4822.4 730.4 4092.0 3063.9 650.0 378.1
1116 Pelinei 5200.2 1155.6 3837.2 3151.4 420.0 265.8 207.4
1117 Roșu 4351.6 867.6 3484.0 3112.2 371.8
1118 Slobozia Mare 10862.1 1563.7 8783.0 8093.4 689.6 515.4
1119 Taraclia de Salcie 3388.6 1106.2 1973.1 1789.4 183.7 309.3
1120 Tartaul de Salcie 3133.8 935.9 2129.2 1712.2 300.0 117.0 68.7
1121 Tătărești 4128.9 1158.3 2970.6 2447.4 300.0 223.2
1122 Vadul lui Isac 3987.6 1273.0 2533.4 2202.4 331.0 181.2
1123 Văleni 6325.7 1299.9 4453.4 4091.9 361.5 572.4
1124 Zârnești 3940.6 438.8 3501.8 2867.0 75.3 75.3 300.0 259.5

Cantemir 280534.9 57353.7 220472.9 185748.9 3327.0 5115.2 1455.9 2728.7 490.8 60.0 379.8 4925.0 19884.7 1472.1 2708.3
Total nivelul II 174416.6 30906.4 141555.4 118602.0 3327.0 5055.2 1455.9 2728.7 490.8 379.8 13099.1 1472.1 1954.8
Total nivelul I 106118.3 26447.3 78917.5 67146.9 60.0 60.0 4925.0 6785.6 753.5
1125 Consiliul raional 174416.6 30906.4 141555.4 118602.0 3327.0 5055.2 1455.9 2728.7 490.8 379.8 13099.1 1472.1 1954.8
1126 Antonești 3467.6 784.8 2385.2 1806.8 400.0 178.4 297.6
1127 Baimaclia 7002.0 965.5 6036.5 5668.0 368.5
1128 Cania 4590.2 1089.0 3501.2 2693.2 60.0 60.0 350.0 398.0
1142 Cantemir 8637.1 570.6 8066.5 7479.5 587.0
1129 Capaclia 3632.5 1129.5 2438.6 2221.1 217.5 64.4
1131 Chioselia 3655.1 1060.9 2594.2 2343.5 250.7
1133 Ciobalaccia 4881.2 1113.4 3767.8 3405.6 362.2
1130 Câietu 3304.4 998.3 2306.1 2158.0 148.1
1134 Cârpești 3540.2 1283.5 2256.7 1983.5 273.2
1132 Câşla 1180.6 743.8 436.8 360.0 76.8
1135 Cociulia 5075.4 1271.3 3791.8 3402.0 389.8 12.3
1136 Coştangalia 3022.3 168.1 2824.4 2110.9 600.0 113.5 29.8
1137 Enichioi 4507.0 780.5 3726.5 3035.5 475.0 216.0
1138 Gotești 6614.5 1468.5 4989.9 4480.1 509.8 156.1
1139 Haragâş 2683.8 954.2 1729.6 1611.7 117.9
1140 Lărguța 4212.0 1250.5 2961.5 2640.6 320.9
1141 Lingura 1231.5 992.7 183.6 183.6 55.2
1143 Pleșeni 4703.3 515.3 4188.0 3832.8 355.2
1144 Plopi 4964.5 1005.6 3958.9 2583.5 1200.0 175.4
1145 Porumbești 3043.0 973.0 2070.0 1886.4 183.6
1146 Sadâc 3981.3 1269.3 2712.0 2059.4 400.0 252.6
1148 Stoianovca 2382.2 876.0 1506.2 869.4 490.0 146.8
1147 Şamalia 1995.2 1006.1 886.4 625.6 150.0 110.8 102.7
1149 Tartaul 3538.8 1046.3 2492.5 2271.2 221.3
1151 Toceni 3250.5 1005.8 2244.7 1608.0 500.0 136.7
1150 Țiganca 4180.3 1169.0 3011.3 2695.9 315.4
1152 Vişniovca 2841.8 955.8 1850.6 1674.7 175.9 35.4

Călărași 304920.7 64357.1 237165.1 197103.0 5623.1 5565.4 1800.6 2429.6 710.6 331.8 292.8 6220.9 19659.0 2993.7 3398.5
Total nivelul II 179134.6 33226.9 143645.0 124212.5 5233.6 1800.6 2429.6 710.6 292.8 11205.2 2993.7 2262.7
Total nivelul I 125786.1 31130.2 93520.1 72890.5 5623.1 331.8 331.8 6220.9 8453.8 1135.8
1153 Consiliul raional 179134.6 33226.9 143645.0 124212.5 5233.6 1800.6 2429.6 710.6 292.8 11205.2 2993.7 2262.7
1154 Bahmut 4051.5 1027.4 3019.4 2706.2 100.0 213.2 4.7
1155 Bravicea 6073.8 1294.5 4353.7 3971.2 382.5 425.6
1156 Buda 2458.4 1023.7 1434.7 1101.8 62.3 62.3 150.0 120.6

3
1157 Căbăiești 2717.9 1088.2 1629.7 1362.4 150.0 117.3
1167 Călărași 22202.9 1789.4 20413.5 12624.6 5623.1 141.8 141.8 300.0 1724.0
1158 Dereneu 3350.5 1129.9 2220.6 738.9 1325.0 156.7
1159 Frumoasa 1700.3 814.9 885.4 704.1 100.0 81.3
1161 Hirova 3175.5 1036.3 1908.5 1646.6 100.0 161.9 230.7
1160 Hârjauca 3424.1 467.0 2957.1 2151.2 500.0 305.9
1162 Hoginești 3907.7 1106.5 2741.0 2036.8 502.9 201.3 60.2
1163 Horodiște 3215.2 1161.0 2054.2 1762.0 292.2
1164 Meleșeni 2666.4 1051.4 1615.0 1327.5 100.0 187.5
1165 Nișcani 1481.7 955.2 526.5 338.0 188.5
1166 Onișcani 3493.2 1020.2 2234.2 1906.2 100.0 228.0 238.8
1168 Păulești 1820.2 844.8 975.4 869.5 105.9
1169 Peticeni 2805.5 912.9 1892.6 1754.4 138.2
1171 Pitușca 5475.1 1161.3 4313.8 3655.6 300.0 358.2
1170 Pârjolteni 3046.1 939.8 2106.3 1912.0 194.3
1172 Răciula 4730.7 1169.9 3560.8 3197.0 65.4 65.4 298.4
1173 Rădeni 2552.1 1123.3 1385.7 1195.1 190.6 43.1
1174 Sadova 4191.1 1190.7 3000.4 2115.3 600.0 285.1
1175 Săseni 3108.3 1197.4 1867.7 1499.7 100.0 268.0 43.2
1176 Sipoteni 14372.4 1809.7 12478.4 11485.4 130.0 863.0 84.3
1177 Temeleuți 2957.5 1019.2 1938.3 1771.6 166.7
1179 Tuzara 4297.7 1217.3 3075.2 2758.1 317.1 5.2
1178 Ţibirica 4924.2 1076.9 3847.3 2391.9 62.3 62.3 1125.0 268.1
1180 Vălcineț 5407.6 1429.0 3978.6 3302.5 200.0 476.1
1181 Vărzăreștii Noi 2178.5 1072.4 1106.1 942.9 163.2

Căușeni 392482.2 76098.4 314327.1 252943.3 4610.6 16639.6 2134.1 2784.2 8628.9 782.9 1899.9 409.6 11487.5 25571.6 3074.5 2056.7
Total nivelul II 252681.8 44550.4 206391.2 164201.1 4610.6 16639.6 2134.1 2784.2 8628.9 782.9 1899.9 409.6 2500.0 15365.4 3074.5 1740.2
Total nivelul I 139800.4 31548.0 107935.9 88742.2 8987.5 10206.2 316.5
1182 Consiliul raional 252681.8 44550.4 206391.2 164201.1 4610.6 16639.6 2134.1 2784.2 8628.9 782.9 1899.9 409.6 2500.0 15365.4 3074.5 1740.2
1183 Baccealia 3651.6 1105.7 2545.9 1896.1 400.0 249.8
1184 Baimaclia 5119.0 1188.9 3930.1 3015.3 637.5 277.3
1197 Căinari 5380.9 1102.3 4278.6 3679.1 100.0 499.5
1198 Căușeni 31712.5 2285.0 29427.5 25573.6 1750.8 2103.1
1185 Chircăiești 5682.8 1373.7 4309.1 3344.6 574.2 390.3
1186 Chircăieștii Noi 3133.5 1105.6 2027.9 1641.3 200.0 186.6
1189 Ciuflești 1993.9 851.7 1142.2 1012.6 129.6
1187 Cârnățeni 4475.0 1184.9 3290.1 2960.5 329.6
1188 Cârnățenii Noi 3097.2 1089.9 2007.3 1623.6 200.0 183.7
1190 Copanca 7373.3 1441.5 5931.8 3968.0 1375.0 588.8
1191 Coșcalia 3295.0 1150.0 2111.3 1872.1 239.2 33.7
1192 Fârlădeni 5212.2 1499.4 3712.8 2681.9 500.0 530.9
1193 Grădinița 2030.5 915.7 1114.8 982.8 132.0
1194 Grigorievca 1961.4 799.5 1161.9 1028.3 133.6
1195 Hagimus 4447.6 1099.7 3347.9 3008.3 339.6
1196 Opaci 5462.4 1443.7 4018.7 3625.8 392.9
1199 Pervomaisc 3198.2 270.1 2928.1 1769.2 1000.0 158.9
1200 Plop-Știubei 4305.3 1112.6 3192.7 2237.2 750.0 205.5
1201 Săiți 3723.8 859.6 2864.2 2419.5 200.0 244.7
1202 Sălcuța 6045.9 1438.4 4607.5 4082.8 524.7
1205 Taraclia 4014.5 1092.6 2921.9 2445.6 476.3
1203 Tănătari 3547.4 1206.5 2340.9 2032.6 308.3
1204 Tănătarii Noi 1121.9 844.2 277.7 200.0 77.7
1206 Tocuz 7554.8 1376.7 6178.1 4985.1 700.0 493.0
1207 Ucrainca 3037.4 1132.9 1747.0 1557.2 189.8 157.5
1208 Ursoaia 4151.9 1096.6 3055.3 2356.9 400.0 298.4
1209 Zaim 5070.5 1480.6 3464.6 2942.2 522.4 125.3

Cimișlia 241691.3 56198.5 181843.8 145755.6 3134.5 3774.2 1031.2 1896.7 593.6 61.4 191.3 4928.8 21168.5 3082.2 3649.0
Total nivelul II 155901.7 31216.0 123241.7 98692.9 3134.5 3712.8 1031.2 1896.7 593.6 191.3 14619.3 3082.2 1444.0
Total nivelul I 85789.6 24982.5 58602.1 47062.7 61.4 61.4 4928.8 6549.2 2205.0
1240 Consiliul raional 155901.7 31216.0 123241.7 98692.9 3134.5 3712.8 1031.2 1896.7 593.6 191.3 14619.3 3082.2 1444.0
1241 Albina 3637.5 1056.5 2543.6 2322.7 220.9 37.4
1242 Batâr 3556.4 1221.3 2240.2 1773.4 200.0 266.8 94.9
1243 Cenac 2537.4 1169.7 1343.7 1124.2 219.5 24.0
1255 Cimișlia 19843.2 2078.0 17765.2 15909.4 61.4 61.4 120.0 1674.4
1244 Ciucur-Mingir 1585.8 1010.4 552.5 360.0 192.5 22.9
1245 Codreni 670.3 327.9 278.9 200.0 78.9 63.5
1246 Ecaterinovca 3704.3 1216.4 2030.0 1640.8 200.0 189.2 457.9
1247 Gradişte 3738.6 1070.5 2586.1 2318.0 268.1 82.0
1248 Gura Galbenei 5808.7 1576.6 4067.3 3065.5 390.0 611.8 164.8
1249 Hârtop 3069.9 1128.3 1941.6 1692.5 249.1
1250 Ialpujeni 2659.1 1097.1 1371.6 986.9 200.0 184.7 190.4
1251 Ivanovca Nouă 1884.6 1058.2 826.4 736.3 90.1

4
1252 Javgur 2811.6 1150.1 1637.2 1428.5 208.7 24.3
1253 Lipoveni 2834.7 1020.0 1814.7 1237.5 358.8 218.4
1254 Mihailovca 3260.5 1071.2 2178.6 1600.5 200.0 378.1 10.7
1256 Porumbrei 3711.5 1038.2 2664.2 1685.9 800.0 178.3 9.1
1257 Sagaidac 3747.3 1235.0 2152.4 1880.8 271.6 359.9
1258 Satul Nou 2923.4 1130.9 1699.9 1467.6 232.3 92.6
1259 Selemet 5476.8 1444.2 3504.0 3075.8 428.2 528.6
1260 Suric 1767.7 1075.7 650.0 557.7 92.3 42.0
1261 Topala 2020.4 1024.4 996.0 708.4 200.0 87.6
1262 Troiţcoe 2585.5 645.6 1939.9 915.6 900.0 124.3
1263 Valea Perjei 1954.4 136.3 1818.1 934.7 800.0 83.4

Criuleni 339310.6 58226.5 271048.1 225129.8 7168.6 6104.5 1785.2 2859.2 1025.8 68.1 366.2 10050.0 17379.9 5215.3 10036.0
Total nivelul II 197301.8 32940.2 155442.1 132673.7 2899.1 6036.4 1785.2 2859.2 1025.8 366.2 8617.6 5215.3 8919.5
Total nivelul I 142008.8 25286.3 115606.0 92456.1 4269.5 68.1 68.1 10050.0 8762.3 1116.5
1264 Consiliul raional 197301.8 32940.2 155442.1 132673.7 2899.1 6036.4 1785.2 2859.2 1025.8 366.2 8617.6 5215.3 8919.5
1265 Bălăbănești 7071.0 1210.5 5860.5 5432.1 428.4
1266 Bălțata 3121.3 1045.2 1969.3 1627.7 130.0 211.6 106.8
1267 Boşcana 5915.9 1350.6 4565.3 3951.2 200.0 414.1
1268 Cimișeni 3619.3 643.9 2975.4 2450.1 200.0 325.3
1269 Corjova 3759.7 1130.1 2629.6 2330.2 299.4
1270 Coșernița 2519.8 722.2 1679.3 1186.6 313.0 179.7 118.3
1284 Criuleni 14843.9 1085.7 13758.2 11056.5 1715.0 986.7
1271 Cruglic 5286.9 1075.2 4094.8 3787.2 307.6 116.9
1272 Dolinnoe 3996.9 989.4 3007.5 1638.2 1231.0 138.3
1273 Drăsliceni 6629.4 750.2 5867.8 3421.0 2060.6 386.2 11.4
1274 Dubăsarii Vechi 9629.8 1438.8 8191.0 7472.0 719.0
1275 Hârtopul Mare 6201.4 1318.9 4882.5 4402.3 480.2
1276 Hrușova 3352.3 900.0 2452.3 2152.0 300.3
1277 Işnovăţ 2609.7 840.0 1769.7 1386.1 200.0 183.6
1278 Izbiște 5091.8 1283.7 3770.2 3365.3 68.1 68.1 336.8 37.9
1279 Jevreni 2541.0 924.6 1592.5 1415.6 176.9 23.9
1281 Maşcăuţi 5349.1 1485.8 3863.3 3365.0 498.3
1280 Măgdăcești 20238.4 669.0 19569.4 11711.8 2208.9 5000.0 648.7
1282 Miclești 4062.9 1099.9 2963.0 2495.4 200.0 267.6
1283 Onițcani 4955.2 1030.9 3906.9 2982.5 661.0 263.4 17.4
1285 Pașcani 6620.9 370.4 6250.5 5749.9 200.0 300.6
1286 Răculești 3683.9 1020.9 2663.0 2464.4 198.6
1287 Râșcova 3233.9 950.0 1600.0 1459.7 140.3 683.9
1288 Slobozia-Dușca 4613.1 948.8 3664.3 3314.1 350.2
1289 Zăicana 3061.3 1001.6 2059.7 1839.2 220.5

Dondușeni 182420.7 42963.3 132934.0 105052.7 2655.0 3680.9 1493.7 1640.6 260.1 71.6 214.9 6400.0 13812.9 1332.5 6523.4
Total nivelul II 123946.4 22556.9 95913.3 73386.8 2655.0 3609.3 1493.7 1640.6 260.1 214.9 6000.0 8929.7 1332.5 5476.2
Total nivelul I 58474.3 20406.4 37020.7 31665.9 71.6 71.6 400.0 4883.2 1047.2
1290 Consiliul raional 123946.4 22556.9 95913.3 73386.8 2655.0 3609.3 1493.7 1640.6 260.1 214.9 6000.0 8929.7 1332.5 5476.2
1291 Arionești 2762.1 1083.0 1547.0 1384.9 162.1 132.1
1292 Baraboi 5009.6 1266.2 3743.4 3369.8 373.6
1293 Briceni 1099.9 918.7 84.4 84.4 96.8
1294 Cernoleuca 2543.2 1068.2 1475.0 1274.9 200.1
1295 Climăuți 1503.7 198.1 1305.6 981.3 200.0 124.3
1296 Corbu 2099.2 911.5 1187.7 1026.1 161.6
1297 Crișcăuți 1349.8 296.9 959.1 828.7 130.4 93.8
1298 Dondușeni 2861.7 1006.8 1706.0 1522.4 183.6 148.9
1303 Dondușeni, orașul 9475.5 1082.7 8392.8 7286.4 1106.4
1299 Elizavetovca 1437.2 840.8 590.6 527.7 62.9 5.8
1300 Frasin 2768.7 1173.1 1566.3 1359.4 206.9 29.3
1301 Horodiște 1895.6 841.7 940.0 842.6 97.4 113.9
1302 Moşana 3103.0 1082.4 2020.6 1822.0 198.6
1304 Pivniceni 1426.7 869.0 540.0 468.9 71.1 17.7
1305 Plop 2080.3 1071.1 978.4 817.4 161.0 30.8
1306 Pocrovca 2172.4 660.2 1352.0 1223.8 128.2 160.2
1307 Rediul Mare 1198.6 944.5 112.9 112.9 141.2
1308 Scăieni 2133.6 1074.2 1005.4 807.0 198.4 54.0
1309 Sudarca 3097.7 997.4 2077.6 1865.6 212.0 22.7
1311 Teleșeuca 1556.8 887.5 669.3 595.1 74.2
1312 Târnova 2779.8 1000.0 1779.8 1246.2 71.6 71.6 462.0
1310 Ţaul 4119.2 1132.4 2986.8 2415.7 200.0 371.1

Drochia 354531.7 70882.2 276469.3 228572.7 3388.8 9874.2 2847.9 2981.5 1635.2 2083.6 326.0 8570.0 24523.0 1540.6 7180.2
Total nivelul II 220143.9 40132.2 175058.9 143446.4 3388.8 9541.2 2847.9 2981.5 1635.2 1750.6 326.0 2250.0 14891.9 1540.6 4952.8
Total nivelul I 134387.8 30750.0 101410.4 85126.3 333.0 333.0 6320.0 9631.1 2227.4
1313 Consiliul raional 220143.9 40132.2 175058.9 143446.4 3388.8 9541.2 2847.9 2981.5 1635.2 1750.6 326.0 2250.0 14891.9 1540.6 4952.8
1314 Antoneuca 1560.8 615.3 936.5 729.2 150.0 57.3 9.0

5
1315 Baroncea 3303.8 971.4 2255.7 1426.0 650.0 179.7 76.7
1316 Chetrosu 5772.4 1448.1 4324.3 3668.1 75.3 75.3 580.9
1317 Cotova 4399.7 1364.5 3035.2 1970.1 700.0 365.1
1318 Dominteni 3219.1 925.3 2272.6 1929.1 200.0 143.5 21.2
1319 Drochia 3812.2 1214.0 2493.7 1913.2 62.4 62.4 200.0 318.1 104.5
1330 Drochia, orașul 31858.2 2027.4 29830.8 26755.7 1000.0 2075.1
1320 Fântânița 2511.5 950.5 1394.0 953.1 300.0 140.9 167.0
1321 Gribova 3483.9 1000.1 2338.5 2030.4 62.3 62.3 245.8 145.3
1322 Hăsnăşenii Mari 2322.6 963.6 1317.3 1130.4 186.9 41.7
1323 Hăsnăşenii Noi 3209.3 978.3 2231.0 2036.7 194.3
1324 Maramonovca 3885.8 1200.1 2685.7 1727.3 700.0 258.4
1325 Miciurin 2358.0 957.8 1386.0 1002.3 200.0 183.7 14.2
1326 Mândâc 3903.5 1274.7 2571.0 2012.3 200.0 358.7 57.8
1327 Moara de Piatră 2741.2 1070.8 1219.8 1059.3 160.5 450.6
1328 Nicoreni 3915.7 1372.4 2312.7 1874.2 71.5 71.5 367.0 230.6
1329 Ochiul Alb 6054.6 1116.0 4388.3 3926.8 61.5 61.5 70.0 330.0 550.3
1331 Palanca 2014.2 983.9 972.7 887.0 85.7 57.6
1332 Pelinia 11440.4 1841.2 9591.2 8690.2 901.0 8.0
1333 Pervomaiscoe 2147.7 942.2 1172.4 1070.2 102.2 33.1
1334 Petreni 2191.9 482.7 1671.9 1552.2 119.7 37.3
1335 Popeștii de Jos 2315.4 1077.6 1237.8 1028.2 209.6
1336 Popeștii de Sus 2190.1 974.1 1216.0 1038.0 178.0
1338 Sofia 6081.7 1145.3 4936.4 4419.8 516.6
1337 Şalvirii Vechi 2168.2 981.7 1186.5 892.2 200.0 94.3
1339 Şuri 6996.0 1174.6 5821.4 4369.3 950.0 502.1
1340 Țarigrad 4671.5 609.4 4062.1 3563.6 498.5
1341 Zgurița 3858.4 1087.0 2548.9 1471.4 800.0 277.5 222.5

Dubăsari 171513.4 25247.1 142191.5 98164.0 2164.8 22611.0 818.3 794.8 20509.5 369.3 119.1 630.0 3400.0 12294.1 2927.6 4074.8
Total nivelul II 107247.6 15695.7 88669.8 51347.9 2164.8 22611.0 818.3 794.8 20509.5 369.3 119.1 1500.0 8118.5 2927.6 2882.1
Total nivelul I 64265.8 9551.4 53521.7 46816.1 630.0 1900.0 4175.6 1192.7
1342 Consiliul raional 107247.6 15695.7 88669.8 51347.9 2164.8 22611.0 818.3 794.8 20509.5 369.3 119.1 1500.0 8118.5 2927.6 2882.1
1343 Cocieri 10112.8 558.6 9554.2 7999.6 175.0 900.0 479.6
1344 Corjova 1910.6 1202.7 707.9 250.0 457.9
1345 Coșnița 13525.4 953.0 12572.4 11515.0 105.0 250.0 702.4
1346 Doroţcaia 7652.2 953.7 5897.9 4999.7 258.0 250.0 390.2 800.6
1347 Holercani 4461.9 988.0 3342.8 3060.9 281.9 131.1
1348 Marcăuţi 1888.4 806.6 1081.8 996.9 84.9
1349 Molovata 3890.5 982.7 2907.8 2593.2 314.6
1350 Molovata Nouă 4118.9 830.7 3288.2 2676.7 47.0 250.0 314.5
1351 Oxentea 4754.5 748.8 3744.7 3432.4 312.3 261.0
1352 Pârâta 6828.9 1027.5 5801.4 5336.3 45.0 420.1
1353 Ustia 5121.7 499.1 4622.6 4205.4 417.2

Edineț 346134.9 70667.7 268261.6 216068.1 3535.2 6239.5 2644.4 2483.8 891.3 61.4 158.6 10000.0 28241.9 4176.9 7205.6
Total nivelul II 204968.5 38363.8 162182.6 132840.5 6178.1 2644.4 2483.8 891.3 158.6 100.0 18887.1 4176.9 4422.1
Total nivelul I 141166.4 32303.9 106079.0 83227.6 3535.2 61.4 61.4 9900.0 9354.8 2783.5
1354 Consiliul raional 204968.5 38363.8 162182.6 132840.5 6178.1 2644.4 2483.8 891.3 158.6 100.0 18887.1 4176.9 4422.1
1355 Alexeevca 2591.7 1001.3 1463.2 637.7 750.0 75.5 127.2
1356 Bădragii Noi 2042.5 900.6 1141.9 1011.6 130.3
1357 Bădragii Vechi 1480.0 442.9 804.6 525.2 200.0 79.4 232.5
1358 Bleșteni 2084.5 813.0 1230.6 1046.0 184.6 40.9
1359 Brătușeni 8208.0 1319.3 6888.7 5304.8 1000.0 583.9
1360 Brânzeni 1504.2 257.0 1205.1 821.5 200.0 183.6 42.1
1361 Burlănești 3623.7 1071.6 2325.3 2028.9 100.0 196.4 226.8
1362 Cepeleuți 1691.9 953.7 732.4 385.6 200.0 146.8 5.8
1363 Chetroșica Nouă 1829.2 853.2 947.3 819.6 127.7 28.7
1364 Constantinovca 1821.9 840.0 894.8 830.2 64.6 87.1
1365 Corpaci 3083.8 973.0 1928.2 1790.4 137.8 182.6
1366 Cuconeștii Noi 4091.7 1123.7 2968.0 1890.4 850.0 227.6
1375 Cupcini 15339.1 1156.6 14182.5 11227.6 1900.0 1054.9
1376 Edineț 33353.1 2464.0 30889.1 25919.4 2552.4 61.4 61.4 2355.9
1367 Fetești 4255.9 1152.6 2731.5 2216.6 200.0 314.9 371.8
1368 Gaşpar 2210.4 978.0 1214.8 1061.8 153.0 17.6
1369 Goleni 2313.2 359.0 1826.5 859.3 850.0 117.2 127.7
1370 Gordinești 4562.2 1259.9 3210.6 2737.7 100.0 372.9 91.7
1371 Hancăuţi 2026.6 964.7 1061.9 940.8 121.1
1372 Hincăuţi 3554.0 1022.4 2459.3 2280.6 178.7 72.3
1373 Hlinaia 3106.1 1062.5 1880.6 1672.3 208.3 163.0
1374 Lopatnic 2668.3 979.2 1689.1 1337.6 200.0 151.5
1377 Parcova 3031.6 698.4 2215.7 1830.1 123.3 262.3 117.5
1378 Rotunda 2801.9 1017.3 1780.2 885.1 750.0 145.1 4.4
1379 Ruseni 3731.8 1158.6 2573.2 1524.2 800.0 249.0
1381 Stolniceni 2205.3 914.3 1159.1 1010.4 148.7 131.9

6
1380 Şofrâncani 4458.2 1072.5 3385.7 2310.8 850.0 224.9
1382 Terebna 2368.7 952.1 1327.4 419.9 750.0 157.5 89.2
1383 Târnova 4108.1 1164.0 2719.7 2210.5 270.2 239.0 224.4
1384 Trinca 4784.1 1270.3 3322.7 2189.0 589.3 200.0 344.4 191.1
1385 Viișoara 3219.8 979.5 2205.4 2045.1 160.3 34.9
1386 Zăbriceni 3014.9 1128.7 1713.9 1456.9 257.0 172.3

Fălești 379193.0 78235.7 291259.6 239353.3 3357.2 7409.5 2166.3 3111.9 1668.8 61.2 401.3 9700.1 27737.1 3702.4 9697.7
Total nivelul II 239386.2 42564.8 189822.0 157033.9 3357.2 7348.3 2166.3 3111.9 1668.8 401.3 780.0 17600.2 3702.4 6999.4
Total nivelul I 139806.8 35670.9 101437.6 82319.4 61.2 61.2 8920.1 10136.9 2698.3
1387 Consiliul raional 239386.2 42564.8 189822.0 157033.9 3357.2 7348.3 2166.3 3111.9 1668.8 401.3 780.0 17600.2 3702.4 6999.4
1388 Albinețul Vechi 4395.3 399.5 3822.1 2853.3 668.8 300.0 173.7
1389 Bocani 2448.1 1023.7 1424.4 1080.3 200.0 144.1
1392 Catranâc 2110.2 901.9 1208.3 1058.9 149.4
1390 Călinești 4393.6 1253.8 3139.8 2631.1 200.0 308.7
1391 Călugăr 3998.1 1003.2 2994.9 2670.7 324.2
1393 Chetriș 2766.0 997.6 1768.4 1384.7 200.0 183.7
1394 Ciolacu Nou 4918.8 1296.1 3590.5 2564.7 668.8 357.0 32.2
1395 Egorovca 3707.8 1079.6 2426.1 1554.0 668.8 203.3 202.1
1410 Fălești 20830.5 1972.1 18858.4 16812.4 61.2 61.2 1984.8
1396 Făleștii Noi 3659.3 732.6 2926.7 2468.9 200.0 257.8
1397 Glinjeni 4651.1 1140.3 3510.8 2669.7 450.0 391.1
1398 Hiliuți 3545.5 1097.0 2448.5 1538.1 668.8 241.6
1399 Hâncești 3198.2 1143.8 2054.4 1262.1 668.8 123.5
1400 Horești 2216.8 966.9 1221.4 890.0 200.0 131.4 28.5
1401 Ilenuța 3029.6 826.0 1957.1 1782.1 175.0 246.5
1402 Işcălău 4555.7 1288.9 3193.9 2900.7 293.2 72.9
1403 Izvoare 3602.7 1083.3 2292.4 2060.9 231.5 227.0
1404 Logofteni 2265.5 924.6 1335.7 1191.5 144.2 5.2
1405 Mărăndeni 4221.2 973.7 3211.2 2711.4 200.0 299.8 36.3
1406 Musteața 3226.2 1045.7 2180.5 1803.8 200.0 176.7
1407 Natalievca 3251.8 935.4 2176.8 1940.0 236.8 139.6
1408 Năvârneţ 5040.6 1213.6 3827.0 2857.3 668.7 301.0
1409 Obreja Veche 3902.9 1222.8 2671.3 2354.8 20.0 296.5 8.8
1411 Pietrosu 3091.4 1101.9 1659.3 894.1 668.7 96.5 330.2
1412 Pânzăreni 3231.2 1040.4 1998.2 1172.7 668.7 156.8 192.6
1413 Pârlița 4741.7 1360.0 3381.7 1980.4 1000.0 401.3
1414 Pompa 1966.9 583.6 1346.0 1221.7 124.3 37.3
1415 Pruteni 3535.5 1293.4 2242.1 1965.3 276.8
1416 Răuțel 4435.0 815.3 3619.7 3139.6 480.1
1417 Risipeni 3332.7 1047.7 2197.2 1766.3 200.0 230.9 87.8
1418 Sărata Veche 7219.4 1475.6 5141.1 4410.4 200.0 530.7 602.7
1419 Scumpia 5299.2 1378.8 3920.4 3315.4 200.0 405.0
1420 Taxobeni 3018.3 1052.1 1691.3 1412.1 100.0 179.2 274.9

Florești 365892.7 78603.8 277498.2 220840.9 3355.3 7396.0 2494.1 3306.0 1155.6 65.5 374.8 15557.0 26807.6 3541.4 9790.7
Total nivelul II 237159.9 41882.5 188393.0 154684.9 3355.3 7330.5 2494.1 3306.0 1155.6 374.8 2307.0 17173.9 3541.4 6884.4
Total nivelul I 128732.8 36721.3 89105.2 66156.0 65.5 65.5 13250.0 9633.7 2906.3
1421 Consiliul raional 237159.9 41882.5 188393.0 154684.9 3355.3 7330.5 2494.1 3306.0 1155.6 374.8 2307.0 17173.9 3541.4 6884.4
1422 Alexeevca 2385.1 1036.5 1282.1 1133.5 148.6 66.5
1423 Băhrinești 3044.5 1052.7 1991.8 1741.5 250.3
1424 Caşunca 3649.8 979.3 2670.5 2053.9 400.0 216.6
1425 Cernița 2179.1 885.6 1217.3 804.5 300.0 112.8 76.2
1426 Ciripcău 2017.4 827.9 1189.5 756.6 300.0 132.9
1427 Ciutulești 3477.7 1299.8 2177.9 1518.6 300.0 359.3
1428 Coșernița 2841.6 1085.9 1657.6 1170.2 300.0 187.4 98.1
1429 Cuhureștii de Jos 2827.1 1166.1 1568.1 1328.9 239.2 92.9
1430 Cuhureștii de Sus 4785.9 686.2 4099.7 3184.5 650.0 265.2
1431 Cunicea 4201.7 1418.4 2649.7 1771.6 500.0 378.1 133.6
1432 Domulgeni 996.3 533.3 463.0 298.5 164.5
1444 Florești 16719.9 1539.8 15180.1 11379.1 65.5 65.5 2180.0 1555.5
1433 Frumușica 2667.4 1073.3 1447.6 963.9 300.0 183.7 146.5
1434 Ghindești 2945.7 936.1 1777.7 1212.0 300.0 265.7 231.9
1445 Ghindești, orașul 2983.9 225.4 2758.5 2235.7 300.0 222.8
1436 Gura Camencii 5262.4 915.0 4265.1 3590.5 300.0 374.6 82.3
1435 Gura Căinarului 2098.3 288.3 1810.0 1300.5 300.0 209.5
1437 Iliciovca 3560.1 902.9 2458.9 1991.7 300.0 167.2 198.3
1438 Izvoare 2275.5 810.0 1397.4 906.5 300.0 190.9 68.1
1439 Japca 3329.8 1103.1 2155.0 1175.1 800.0 179.9 71.7
1440 Lunga 1777.3 255.4 1521.9 1322.2 199.7
1441 Mărculești 2163.1 892.2 1210.9 1111.1 99.8 60.0
1446 Mărculești, orașul 3066.1 834.1 2122.4 1594.1 300.0 228.3 109.6
1442 Napadova 2231.1 969.8 1261.3 1144.6 116.7
1443 Nicolaevca 2340.0 907.4 1347.3 709.4 520.0 117.9 85.3

7
1447 Prajila 4034.8 1347.6 2595.3 1954.6 300.0 340.7 91.9
1448 Prodănești 1867.7 528.3 1339.4 1120.5 218.9
1449 Putinești 3069.4 740.8 2109.8 1613.1 300.0 196.7 218.8
1450 Rădulenii Vechi 2610.7 1090.9 1434.9 974.4 300.0 160.5 84.9
1451 Roșietici 3667.4 1079.6 2371.3 1486.2 625.0 260.1 216.5
1452 Sănătăuca 3451.9 1026.1 2425.8 1815.9 300.0 309.9
1453 Sevirova 2386.4 1014.1 1193.4 750.8 300.0 142.6 178.9
1454 Ștefănești 3280.1 1167.9 2044.0 1463.5 300.0 280.5 68.2
1455 Temeleuți 2472.1 1035.6 1372.0 939.7 300.0 132.3 64.5
1456 Târgul Vertiujeni 2091.0 407.6 1555.1 820.9 625.0 109.2 128.3
1457 Trifănești 2085.4 1017.2 916.2 772.0 144.2 152.0
1458 Vărvăreuca 3847.5 508.4 3339.1 2684.8 300.0 354.3
1459 Văscăuţi 2282.8 1030.5 1153.1 733.2 300.0 119.9 99.2
1460 Vertiujeni 3998.5 1124.4 2810.4 1960.7 650.0 199.7 63.7
1461 Zăluceni 1760.3 977.8 764.1 667.0 97.1 18.4

Glodeni 247573.6 50002.5 192299.1 155476.8 2360.5 3362.4 1513.3 1226.7 335.5 123.7 163.2 7200.0 19293.0 4606.4 5272.0
Total nivelul II 160077.1 28462.8 128105.8 105147.2 2360.5 3238.7 1513.3 1226.7 335.5 163.2 12753.0 4606.4 3508.5
Total nivelul I 87496.5 21539.7 64193.3 50329.6 123.7 123.7 7200.0 6540.0 1763.5
1462 Consiliul raional 160077.1 28462.8 128105.8 105147.2 2360.5 3238.7 1513.3 1226.7 335.5 163.2 12753.0 4606.4 3508.5
1463 Balatina 7941.3 1509.3 5627.3 4715.7 300.0 611.6 804.7
1464 Cajba 2861.0 974.2 1753.6 1370.0 200.0 183.6 133.2
1465 Camenca 2868.2 1086.6 1781.6 1554.7 226.9
1466 Ciuciulea 3937.5 1195.9 2715.7 2330.4 385.3 25.9
1467 Cobani 3251.4 869.6 2381.8 1799.8 300.0 282.0
1468 Cuhnești 4754.6 1257.8 3378.5 3057.7 320.8 118.3
1469 Danu 5249.8 1291.9 3945.5 2088.0 62.3 62.3 1425.0 370.2 12.4
1470 Dușmani 2924.0 1021.0 1870.7 1653.5 217.2 32.3
1471 Fundurii Noi 1236.8 710.8 513.3 425.0 88.3 12.7
1472 Fundurii Vechi 3924.6 1259.3 2665.3 2311.0 354.3
1477 Glodeni 14532.3 1252.3 13280.0 11442.4 61.4 61.4 575.0 1201.2
1473 Hâjdieni 5416.5 1207.1 4209.4 3790.5 418.9
1474 Iabloana 4800.8 1147.1 3653.7 2058.8 1300.0 294.9
1475 Limbenii Noi 3109.3 1046.6 1817.2 1429.3 200.0 187.9 245.5
1476 Limbenii Vechi 3285.9 1019.9 2236.4 1611.5 425.0 199.9 29.6
1478 Petrunea 4190.2 1056.4 2967.0 2295.7 425.0 246.3 166.8
1479 Sturzovca 6739.9 1394.8 5345.1 3607.0 1225.0 513.1
1480 Ustia 3182.2 1088.2 1911.9 1498.6 200.0 213.3 182.1
1481 Viișoara 3290.2 1150.9 2139.3 1715.0 200.0 224.3

Hâncești 448739.3 100950.4 343228.9 288631.9 3289.5 9050.0 2753.7 2671.0 1717.5 1461.8 446.0 4549.0 32093.6 5614.9 4560.0
Total nivelul II 292598.0 57060.4 234943.7 199226.1 2214.0 8863.0 2753.7 2671.0 1717.5 1274.8 446.0 300.0 18725.7 5614.9 593.9
Total nivelul I 156141.3 43890.0 108285.2 89405.8 1075.5 187.0 187.0 4249.0 13367.9 3966.1
1482 Consiliul raional 292598.0 57060.4 234943.7 199226.1 2214.0 8863.0 2753.7 2671.0 1717.5 1274.8 446.0 300.0 18725.7 5614.9 593.9
1483 Bălceana 2879.2 1153.6 1655.7 1462.4 193.3 69.9
1484 Bobeica 3626.9 1235.2 2227.5 1907.6 319.9 164.2
1485 Boghiceni 3514.6 1265.5 2249.1 1942.6 306.5
1486 Bozieni 3863.5 1124.2 2652.2 2356.6 295.6 87.1
1487 Bujor 4742.1 1320.9 3322.5 2379.2 515.0 428.3 98.7
1488 Buţeni 4329.5 1348.0 2819.8 2408.0 411.8 161.7
1490 Caracui 3236.5 1279.3 1835.2 1553.4 281.8 122.0
1489 Călmățui 2255.7 1131.3 1124.4 930.8 193.6
1491 Cărpineni 9297.7 2275.6 7022.1 4919.2 62.4 62.4 844.0 1196.5
1492 Cățeleni 2109.4 1047.7 1061.7 907.0 154.7
1493 Cioara 3315.0 1164.3 2150.7 1891.8 258.9
1494 Ciuciuleni 4369.4 1542.2 2672.6 2126.3 546.3 154.6
1495 Cotul Morii 1806.3 1076.2 730.1 515.0 215.1
1496 Crasnoarmeiscoe 5736.6 1488.5 3974.6 3471.6 503.0 273.5
1497 Dancu 2788.4 1047.1 1513.6 1340.8 172.8 227.7
1498 Drăgușenii Noi 2675.8 1056.0 1548.4 1315.6 232.8 71.4
1499 Fârlădeni 932.4 220.4 627.4 515.0 112.4 84.6
1500 Fundul Galbenei 3824.6 1149.4 2630.4 2332.2 298.2 44.8
1512 Hâncești 22535.3 1963.6 20571.7 17629.0 1075.5 62.3 62.3 1804.9
1501 Ivanovca 1288.0 753.0 435.0 315.0 120.0 100.0
1502 Lăpușna 5496.5 1503.0 3993.5 3326.4 667.1
1503 Leușeni 2297.3 326.7 1970.6 1725.3 245.3
1504 Logănești 4400.8 1209.1 3191.7 2749.3 442.4
1505 Mereșeni 3224.3 1199.9 1985.7 1690.2 295.5 38.7
1506 Mingir 8201.7 1592.3 6013.6 5359.1 62.3 62.3 592.2 595.8
1507 Mirești 2469.6 809.5 1585.0 1435.1 149.9 75.1
1508 Negrea 3447.2 1092.6 2077.3 1866.4 210.9 277.3
1509 Nemțeni 3003.9 769.7 2234.2 1511.9 515.0 207.3
1510 Obileni 2350.6 331.5 1886.7 1710.6 176.1 132.4
1511 Onești 3221.2 1006.5 2211.7 1520.1 515.0 176.6 3.0

8
1513 Pașcani 4338.6 1218.7 2876.6 2065.5 515.0 296.1 243.3
1514 Pervomaiscoe 423.5 244.8 79.1